Page 10

Halandripress 03_27x36 teliko:Layout 1

23/3/2011

4:44 ìì

Page 10

νέα της πόλης_

10 ΜΕΤΡΟ + ΠΟOΗΛΑΤΟ Η Αθfνα γgνεται sια γειτονιd! Ο OΕΚΑΛΟΓΟ∑ ΤΟΥ ΠΟOΗΛΑΤΗ ∑ΤΟ ΜΕΤΡΟ απ‚ τον Γι„ργο Αsυρd 1.Επιτρoπεται η }εταφορn ε퍃 }νο ποδηλnτου ανn επιβnτη. 2.Ο }oγιστοƒ αριθ}ƒ ποδηλnτων ανn συρ} εqναι δŽο. 3.Sταν }ετακινοŽ}αστε }oσα στο σταθ}, χρησι}οποιοŽ}ε τουƒ ανελκυστpρεƒ p τιƒ σταθερoƒ σκnλεƒ. Yεν χρησι}οποιοŽ}ε τιƒ κυλι}ενεƒ κλq}ακεƒ. Εnν επιλoξου}ε τιƒ σκnλεƒ κουβαλn}ε το ποδpλατο στον }ο }αƒ. Yεν το κυλn}ε, διτι εqναι εŽκολο να χαθεq ο oλεγχοƒ εξαιτqαƒ τηƒ απτο}ηƒ κλqσηƒ. 4. Yεν επιτρoπεται να κnνου}ε ποδpλατο εντƒ του συρ}οŽ, στιƒ αποβnθρεƒ και τουƒ λοιποŽƒ χρουƒ του σταθ}οŽ. 5. Χρησι}οποιοŽ}ε }νο το τελευταqο βαγνι του συρ}οŽ. ∑τεκ}αστε }ε τoτοιο τρπο, στε το ποδpλατο να }ην ε}ποδqζει την κqνηση των επιβατν. Μπαqνου}ε στο βαγνι απ την τελευταqα πρτα, αφοŽ πρτα εξoλθουν οι επιβnτεƒ απ αυτ. 6. Εντƒ του συρ}οŽ δεν τοποθετοŽ}ε το ποδpλατο σε ση}εqα που ε}ποδqζουν την κqνηση των επιβατν, πωƒ στουƒ διαδρ}ουƒ p τιƒ πρτεƒ. Αν ο }νοƒ διαθoσι}οƒ χροƒ εqναι κοντn στην πρτα, αυτ ση}αqνει τι το βαγνι εqναι γε}nτο και καλŽτερα να περι}oνου}ε τον επ}ενο συρ}. 7. ∑τεκ}αστε δqπλα στο ποδpλατ }αƒ και βεβαιων}αστε τι δεν εξoχουν αιχ}ηρoƒ p βρ}ικεƒ nκρεƒ που }πορεq να τραυ}ατqσουν p να λερσουν τουƒ υπλοιπουƒ επιβnτεƒ. 8. Οι επιβnτεƒ }ε ποδpλατα εq}αστε οι qδιοι υπεŽθυνοι για την ασφnλεια των ποδηλnτων }αƒ και τα αντικεq}ενα πnνω σε αυτn. Το Μετρ τηƒ Αθpναƒ δεν εqναι υπεŽθυνο για οποιαδpποτε ζη}ιn p απλεια ποδηλnτου και δεν }πορεq να δεχτεq οποιαδpποτε εqδουƒ υπαιτιτητα για οποιαδpποτε ζη}ιn που }πορεq να προκληθεq απ τη }εταφορn του ποδηλnτου σε τρqτα }oρη. 9. Η πρσβαση των ποδηλnτων στο }ετρ }πορεq να απαγορευτεq κατn την κρqση των υπευθŽνων του σταθ}οŽ για λγουƒ πωƒ: }εγnλη κqνηση επιβατικοŽ κοινοŽ, διακοπoƒ ηλεκτρικοŽ ρεŽ}ατοƒ p nλλα περιστατικn που }πορεq να κριθεq τι qσωƒ θoτουν σε κqνδυνο το επιβατικ κοιν. 10. ∑ε περqπτωση oκτακτηƒ ανnγκηƒ και συγκεκρι}oνα υποχρεωτικpƒ εκκoνωσηƒ του συρ}οŽ εντƒ τηƒ σpραγγαƒ, ο επιβnτηƒ που ταξιδεŽει }ε ποδpλατο, υποχρεοŽται να το εγκαταλεqψει στο βαγνι, να αποχωρpσει πε捃 και να ακολουθpσει τιƒ οδηγqεƒ του προσωπικοŽ.

OΗΜΟ∑ ΧΑΛΑΝOΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Τηλ. 2132023924 Fax. 2132023925 www.halandri.gr email: press@halandri.gr Χαλnνδρι, 3 Μαρτqου 2011 OΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Γιορτp του ποδηλnτου στην πλη }αƒ! Χρησι}οποι το ποδpλατο -Εξοικονο} ενoργεια- ΠροστατεŽω το περιβnλλον! Ο Yp}οƒ Χαλανδρqου συ}}ετεqχε στιƒ εθελοντικoƒ εκδηλσειƒ που πραγ}ατοποιpθηκαν για την εqσοδο του ποδηλnτου στο Μετρ την Τρqτη 2 Μαρτqου. ∑υγκεκρι}oνα, ο}nδα εθελοντν του δp}ου }αƒ συγκεντρθηκε στο σταθ} Μετρ “Χαλnνδρι”, που }οqρασαν στο επιβατικ κοιν τον Yεκnλογο του Ποδηλnτη. ∑τη συγκoντρωση παρευρoθησαν }εταξŽ nλλων ο αντιδp}αρχοƒ Τοπικpƒ Ανnπτυξηƒ κ. ʏσταƒ Αγγελpƒ, η αντιδp}αρχοƒ Οικονο}ικν, Yιαφnνειαƒ και Ηλεκτρονικpƒ Yιακυβoρνησηƒ κα. ΧρŽσα ΑγαπητοŽ και ο πρεδροƒ του Ε}πορικοŽ ∑υλλγου Χαλανδρqου, κ. Γιργοƒ Αση}ακπουλοƒ, Ο Yp}αρχοƒ Χαλανδρqου Γιργοƒ Κουρnσηƒ oδωσε το παρν στιƒ αντqστοιχεƒ εκδηλσειƒ που πραγ}ατοποιpθηκαν στο σταθ} Μετρ “∑Žνταγ}α” , που συναντpθηκε }ε τον Yp}αρχο Αιγnλεω Χρpστο Καρδαρn και τον δη}οτικ σŽ}βουλο του Yp}ου Αθηναqων κ. Γιργο Α}υρn.

Ευγeνεια + Κοινf λογικf=Ασφdλεια. Ο σεβασs‚y προy τουy συνεπιβdτεy sαy αποτελεg τον πρ„το καν‚να για την αποφυγf προβληsdτων και τη δηsιουργgα οsαλ„ν σχeσεων sε τουy υπ‚λοιπουy επιβdτεy του Μετρ‚. 28 Φεβρουαρgου 2010

Αν δεν το πας, δεν σε πάει και δεν σου πάει ΚασοŽ}η Λqτσα Το Χαλnνδρι qσωƒ να }ην γqνει ποτo }qα πλη φιλικp…. στο ποδpλατο και στουƒ ποδηλnτεƒ…. ∑τχοƒ των }εγnλων ευρωπαϊκν πλεων p πρωτευουσν, πχ Κοπεγχnγη, P}στερντα} εqναι το ποσοστ των πολιτν που θα }ετακινοŽνται }ε ποδpλατο να αγγqξει το 50% το 2012 αφοŽ το 35% σp}ερα χρησι}οποιεq το ποδpλατο ωƒ }εταφορικ }oσον κα菃 και τα }oσα }αζικpƒ }εταφορnƒ. Πριν απ 5 – 10 χρνια στην πλη }αƒ το Χαλnνδρι p}ασταν ποδηλnτεƒ }ετρη}oνοι στα δnχτυλα. Με αισιοδοξqα διακρqνα}ε τα τελευταqα χρνια κα}πσουƒ ακ}α! Κnτι που αποδεικνŽει τι υπnρχει ενδιαφoρον. ∑ιγn σιγn οι πολqτεƒ ξεκλλησαν απ το στατικ ποδpλατο του «σαλονι και βγpκαν στο δρ}ο. Αναζpτησαν }οντoλα, αξεσουnρ, ερεŽνησαν την αγορn και }oσα απ τουƒ οικονο}ικοŽƒ και περιβαλλοντικοŽƒ προβλη}ατισ}οŽƒ αναζpτη-

σαν στο ποδpλατο το διαφορετιꍅ. Και τη λŽση αφοŽ το ποδpλατο εqναι ελευθερqα, προδοƒ, nποψη και ανnγκη. Ιδανικ για ενpλικεƒ που ζυγqζουν απ 45 – 100 kg και ξoρουν ισορροπqα κα菃 και καννεƒ οδpγησηƒ. Το ποδpλατο αν δεν το παƒ, δεν σε πnει και αυτ ση}αqνει τι δεν σου πnει. Εκτƒ απ αυτ }ωƒ, συνηγορεq στον ποδηλnτη και ο κα덃 ποδηλατοδρ}οƒ, βλoπε ιδανικοŽƒ στιƒ ευρωπαϊκoƒ πλειƒ και τα προnστιn τουƒ. Το πρσφατο δqκτυο ποδηλατοδρ}ου στην πλη }αƒ αποδεικνŽεται στο 70% τηƒ διαδρο}pƒ του τι εqναι τελεqωƒ ακατnλληλο και }ε αρκετoƒ κακοτεχνqεƒ, κρυ}}oνεƒ ση}nνσειƒ, επικqνδυνεƒ εισδουƒ – εξδουƒ, λι}νnζοντα νερn, σοβαρoƒ κλqσειƒ και ανω}αλqεƒ του οδοστρ}ατοƒ κα菃 και αρκετn στε퍃. Ανησυχητικn εξακολουθεq να }ετατρoπεται σε

διnδρο}ο πολλαπλν χρpσεων, (βλτα, καρτσια, λαϊκp, παιδικn καροτσnκια) και οτιδpποτε nλλο εκτƒ απ ποδpλατα και δυστυχƒ χρησι}οποιοŽ}ε οι περισστεροι ποδηλnτεƒ το δρ}ο του λεωφορεqου και των αυτοκινpτων. Οι νoοι αγοραστoƒ ποδηλnτου δηλνουν τι oχουν }ετανισει για την αγορn του αφοŽ φοβοŽνται να βγουν στο δρ}ο }ην νιθονταƒ ασφnλεια πουθενn. Η oλλειψη τηƒ σωστpƒ υποδο}pƒ και εκπαqδευσηƒ για την συνŽπαρξη πεζν, ποδηλατιστν και οδηγν των οχη}nτων εqναι σοβαρ θo}α για συζpτηση, γιατq στο Χαλnνδρι εκτƒ απ την προσαρ}ογp και νoα συνpθεια στην Ѝλη υπnρχει και oναƒ }η ιδανιꍃ ποδηλατδρο}οƒ. Τα ποδpλατα πουθενn δεν }ποροŽν να σταθ}εŽσουν και που υπnρχει ση}εqο πnρκιν (σταθ}ƒ Μετρ) δεν εqναι ασφαλp, εqναι εκτεθει}oνα σε κλοπoƒ και καταστροφoƒ. Ψιθυρqζεται τι θα δη}ιουργηθεq oναƒ επqση}οƒ

φορoαƒ διαχεqρισηƒ τηƒ ληƒ ιστορqαƒ. Αƒ ευχηθοŽ}ε τι σοι πραγ}ατικn αγαποŽν και θoλουν για τη }ετακqνησp τουƒ, το ποδpλατο θα ενδιαφερθοŽν να δσουν λŽσειƒ. Μην ξεχνn}ε τι το ε}πορικ κoντρο τηƒ πληƒ εqναι πολŽ πιο εŽκολα επισκoψι}ο }ε ποδpλατο τσο για τιƒ αγορoƒ σο για τουƒ εργαζο}oνουƒ σε αυτ. Αƒ καταλnβου}ε λοι, ποδηλnτεƒ και }η, τι το ποδpλατο oχει }πει στη ζωp λων }αƒ για τα καλn και πρoπει να παρα}εqνει για πnντα.

ΥΓ: Προτdσειy που ακοƒγονται τον τελευταgο καιρ‚: Να αρχqσουν οι Yη}σιεƒ Υπηρεσqεƒ να χρησι}οποιοŽν ποδηλnτεƒ κα菃 και λοι για τιƒ }εταφορoƒ }ικροαντικει}oνων (delivery, courier, κλπ).

Halandripress - ΦΥΛΛΟ 3  

Halandripress Εφημερίδα

Advertisement