Page 1

S.'embr• • 9S/ Pro,. so pIs.

PERiÓDICO

ESTRADENSE MENSUAL

11 El.". - N' Il

Presidente da Fundación de Exposicións e Congresos

IX Fe ira do M061

Fernández Vieitez

ROCK IRMANDIÑO

Xenreira

CONTRARRETRANCA. oeste número quixo contribuir ou difundir O que é a IX Feira do Moble da Estrada que escomenza o 9 de setembro.

Sen S8( un número monográfico. traemos ás nosas páxinas entrevistas con persoeiros importantes do sector do mobIe ou retaaonados coa Feira. O Presidente da Fundación,Q señorGarrido, e colaboradores habituais coma David Otero. Olimroo Arca, opinan sobfe este certamen importante para A Estrada e xa

consolidado. Que hai estradenses dubidosos e pouco emocionados con esta Feira, non é nada novo; poi' ¡so nesta CQNTRAAAETRANCA tamén atopará voces críticas. Hai ausencias que non poidemos evitar xa que non somos un xornal da capacidade económica e humana coma outros. A música, as asociaci6ns veciñais, o deporte, a cultura, e outros temas que os nosos colaboradores tiveron a amabilidade de ofrecemos, leñen tamén, outra vez, espacio oeste número.

cRf}I",,/a

GE MA

- Polo realaJo 6rll'IKo , rublo • GalHia poiedorfl - 'ovos, ¡HItos, gtIÍfIefJS, 'tJisims, ptnIIUs, ctH1omk.s. ••

"'''S,

Piensos SOlana Pe';' 100 cans e 90tos

Material Avícola • Arbores Frutais Abetos de nadal Sementes Herbicidas Insecticidas Funxicidas, etc••

Aexperiencia dunha escola infantil na Estrada


=C::tl:::R:.:TlUtllHn'lUtR=::.::=:..::~::CIi:.:..

~~

A E.tr.d.· N·t7

.....:"'=""::"""';;.::.~Z

IX Felra do Moble de Gallela A Feira do Moble de Galicia chega , súa novena edición, con· solidada como unba das prillCipais mostras do Noroeste español. O presidente da Xunta, Manuel Fraga. inaugura o 9 de selembro a Feira do Mobk de Galicia, 00 recinto feira! estradense. 20.000 milI60s de pesetas de voIume de negocio e SO.OOO visitantes, resume da edición de 1994 e a...al para a celebración da IX Ferra do Mobk. A Feira do Mobk de Galicia, que se celebra na Estrada do 9 ó 17 do próximo mes de setembro, chega me ano á súa novena edición, presentando un certame reno...ado que supera os 17.000 metros cadrados de exposición. A Feira, que será inaugurada o día 9 de setembro polo presidente da Xunta de Galicia, Manuel Fraga. espera superar este IDO os SO.OOO ... isitantes recibidos en 1994, dos que nWs de 1.000- estaban identificados como profesiooais cbcgados dc:sdc: distintos puntos de España e de (ón. Nos 70.000 metros cadrados de recinto con que conta a entidade organizadora, a Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada, cxpoñeranse as últimas no...idades d,o sector do moble, a iluminación, maquinaria, cociña e sanitarios e complemenlos do fogar. A oferta amplíase coa celebracióD do U Salón da BricoIaxe e, romo novidade, do I Salón do Anticuario, espKio que reuniri empresas galegas especializadu en antigWdades, ñmdamenla1menlc en

obxeCIOS de decoración, complementos, pc:zas especiais e xoieria. Á exposición e actividades comerciais engádeselle un amplo programa de acti... idades organizadas pola Fundación, que reunirtn na ...ita estradense • eKpertos en lemas como a seguridade e lúxic:ae no tr.b.llo; form.ción dos ITaballadorC'S: muller e empresa; sector forestal, ou recopilación e conservación de m.quinaria e obradoiros doet orK:ios tnIdicionais gaIegos. A ...ila acoUeri asimesmo actividades vencelladas ó eido do libro e a cultura, • Ira...és da programación especial do paviJIón do Club Lectores de Galicia, entidade promo...ida pola Fundación que conla na aetualidade con roáis de 2000 socios procedenles das catro provincias galegas. A Feira do Moble de Galicia coosoIida este 100 a inicitiva posta en marcha en 1994 de identirtcar ós profesion.is con tarxelas espcciais. As talXelal¡ proCesKJnais, que están a ser Mlliciladu de maneira conlínua, permilirán oovamcntc: o conlrol. e I1encióo es.pecial ós proCesion.is do sector galegos e de distintos puntos de España, cueslión fundamenlal tcndo en conta que o volume de negocio do cename se achega ós 20.000 miUóns de peSetas, segundo as estimacións da Fundación de Exposicións e Congresos da

E=da. Aínda abeno o prazo de 00IIprcvCK que a Feira reúna a máis de ZOO exposilOrCS gaIegos e de Córa, que contartn cunba sutralaCÍÓIl,

peñlcie de exposición en naves de metros cadTados , ó que se lIe engaden os 8.000 mellos cadrados de exposición aberta ou baixo carpa. A Fuodactón amplia este ano o recinlO reir.I, coa p....imentación de 1.500 metros adrados, un espacio que, baixo carpa, acoller' • exposición de maquinaria e oulras actividades.. A Ferra contad tamln coa habitual carpr de servicios, reslIuranle para expositores e visilanlcS, centro de negocios, cafeteria e salón de ac-

9.000

loo.

AcIMrIodes ,..,.. No decurso dos nove días de celebración da Feira dcsen...ol...erase un amplo programa de aClividades, organizadas en colaboración con diversos departamenlos da Xunta de Galicia e asociacións e organiacións profesionais. Entre estas, para o martes doce de Sdembro está XI pccbado o programa. das « 1Xomadas sobre Hix';ene e Seguridade 110 TrabalIo _, orga' nizadas en colaboración coa CooscUeria de Xustiza, Interior e Relacións Laborais e que serán clausuradas polo consclleiro, Xoan

M. Diz Guedes. IU xomadas, coas que se pretende mellorar a calidade dc ...ida dos lraballadores e pre...er os accidentes laborais, dirixense a propietarios, xerentes. encargados e operarios das fábricas, así como aJw:nnos dos cwsos de Fonnaci60 Profesional Como relatore:s. participan especialistas da Xunta de Ga1icia e o Centro Nacional de VerirlCacióo e M.¡uínaJia, que abor-

dartn cuestiórls como a oonnativa actual de seguridade; a manipulación e riscos derivados da utilización de productos perigosos 00 pro-

ceso de fabricactón de mobles; ou o proxccto de Lei galega de Pre· ...ención de Risl;:os UOOrais.


A E.'r.d.·

~~------------.....: ....... ;;::::.bn>I:::.~3

.:c:.:e.:;R:.:'l'lUUIRETlillR=====.:c:II;.:..

Precursor da leira do moble

Conversa con A. Garrido Se o presente número de CONTRARRETRANCA ía te·la Feira do Moble como nova principal, ticaría eivada, ou, polo menos para os responsables do xomaJ, incompleta. Sen as palabras do noso entrevistado, da súa persoa, carecería o periódieo-da cobertura que sobre a Feira pretendía facer. O Señor Antonio Garrido foi o primeiro presidente da Feira do Moble, e o último antes de constituirse en Fundación. Sendo tamén durante moit06 anos presidente da Asociación de Amigos do Moble F.leoos de como rOI"OD os ioidos cb Fein. A Feira do Moble, saiu da idea de cando DÓS estabamosexpoñendo en Vl1agarcía. AJí,

na feira de Fexdega, sendo alcalde da Estrada Pepe de Ismael, tiveron unha cea tódolos alcaldes da comarca, da zona de influencia de Vilagarcla, para, dalgunha maneira, implicar aos alcaldes da comarca para que foran a expoñer, para que fiJlesen algunha presión e l1es desen facilidades aos cidadáns, aos industriais, para ir a Vilagarcía. O Presidente era un tal Gumersindo Rodñguez. .. Botón, Pepe tivo unha reunión no Concello, chamouDOS aos do moble e a outros sectores, como foi o textil, que tarnén eJlpuxeron aJí en Vilagarcía, e falounos da formidable plataforma que representaba FeJldega para promociona-los productos, que subvencionaba eunha cantidade; esa cantidade dou para face-Ios stands; nós fixémo-ios stands e a FeíTa o primeiro ano non nos cobraba nada. Expuxemos aH o primeiro ano uns cantos industriais do moble, e foi un éxito tremendo, o moble da Estlada caUMN 1Ie1\S8ción na Feira, porque a meirande parre non coñecian a fabricación da Estrada, pensaban que aquí séguíanse: a facer carros e apeiros de labranza. Non lembro exactamente a'data, pero debeu ser polo setenta e tantos...

E a partir diso? EDtón , continuamos indo e ahí abreuse aos demais fabricantes, Os compañeiros preguntábannos como ía a Feira de Vilagarcfa, dixemos que vendiamos todo o que Jevaramos, que abriramos un mercado; cntón A Estrada, empezou a soar como fabricación de mobles; Comos dous ou tres anos seguidos, despois aumentáronseo número de expositores da Estrada; e a Feira de Vilagarcía non era unha feira monográfica, seDÓn que alí expoñíase de tocio. Entón o noso moble confundiase con moitas cousas que se expoñían alí. Nunha cea que tivemos ali, faIouse de que na Estrada podlase facer unha feira; pero foi unha de lantas cousas das que se falaron, unha idea aventurada. Pero despois, cando eu fun para concel1eiro, na campaña xa se levou como parte do DOSO programa; o noso partido fari¡! unha Feira do Moble, se se dera o caso. EnlÓn, claro, había

N·,7

que cumpli-Io prometido:Jluntei aos industriais da madeira na Asociación de Empresarios, e faleilles do tema; todos estaban d.acordo, e dalí tiña que sair unha directiva para poñerse a traballar, porque o tempo viñasenos encima. Queríamola facer colncidindo roas festas da Estrada; a directiva pÚJIome a min de Presidenle, pero, sobre a marcha vimos que a data pensada non era a mcllor, pois unha cousa podía entorpe-Ia outra; eslivcmos matinando datas:as principais xa estaban ocupadas por outras Feirase non podían coincidiren. En resumen, a data máis idónea parecéUDOS en Setembro, a escomenzos de mes, e así se fixo a 1- edi· ción; que xa digo, foi un éxito tremendo, que nos dou ánimos e esperanzas para poder seguir faceooo outras edicións ata boxeo

Celebrab&nse DO InstituiD nlm. AH fixemos tres edicióos, Despois pasaron dous anos sen habela; fuose o pavillón novo, presidindo a Feira García Lorenzo. Posteriormente volvín eu un ano á presidencia, outra edición fiJloa Lema de presidente, e as dúas últimas nas que o presidente é Femández Viertez.

Cátes eran os atraocos máis grandes p.ra que aquilo se ronsolidara?

¡Seguro que ,he ¡n'er. al

sanmartin

axencia de

seguros

Irmáns Valladares, 10-1' Telf. : 57 30 05 • Fax: 57 38 24

36680 A Estrada (Pontevedra

Inconvenienles houbo moitos, porque moita da xente que pensabas que ía colaborar non o fuo. Aforrariamos desenganos se desde un principio se fixera como eu propoñía:édicir, o Presidente ten que serunha persoa allea ao sector.

E uf se rtxo. Si, oestas tres edicións o Presidente non é do ramo da madeira. E certo que os resultados foron dispares:hai Jlente que entende o que ten que facer, outra fiase da situación, beneficiase do cargo porque sae na televisión, na prensa, na radio, autopromociónase. Pero alguén ten que ser; ábrense envexas que se manifestan sen darse conta e hai problemas. Pero todo se: vai superando en beneficio da Estrada, porque o sector do moble e a Feira favorc:cérona moitísimo; e podemos dicirque o 80% da vida do sector está ligado á Fcira. Nun momento determinado nace a Fun-

MAIS DE 600 M2 OSERVICIO DO AGRO COMERCIAL AGRICOLA GANDElRA

Rúa Yrida O 36680 - A Estrada

Barriles, Prensas, Depósitos para viño Estractores para o mel, sistemas de riego Tel. /Fax: (986J 5717 74 O Movil: 908880678


• A E.lr.d.· N'17

.:e.:e.:R:.:l'lUtIU\fil\Im=====.:c:n;;.:..

-1~f_--------------

...-=-b->O/-.

dadón, cando I Feira ia collendo XI outra!t dimensións e requería unha adicación exclusiva; un indus·

trial ou dei",. a súa 3etividade e ~ adica á Feíra, ou seRÓn non pode perder lanlo lempo e cartos como me costou a mio, incluso cofrentamentos, pois hai visións distintas. Eu sempre dixeo que unha

vez creada a Ferra. se se anooraba, morreria. O que moitos están ainda añorando, o de ler uoba Fcira s6 para A Estrada. 56 para osector, DOn ten futuro. Así o compreoderon

I

maiaría, implicouse á Xunla de Galicia na creación dunba Funda· ción. FlXemos OUtrl nave sen un patacón, porque vían que islo estaba

parado, non daba nada... Enl6n en!rouse na Fundación e foi cando

a Feíra eollcu nutra dimensión. A quen lit debe a Feira a 5Ú. consolidación, politicamente?

Unha.pe:rsoa fundamental e decisiva foi Palmou; Palmou é un home traballador, que sabe por onde anda. que liña ceno peso C!>pecíf~oa Xunta e aíndaokn; non era o caso do "OUllO», non lernos porque mencíonalo. que non liña peso ningún. Por OUlro lado, Carlos Mella. Neste tema sempre fixo o posible por darlle para diante. El estaba nunha posiciÓn política moi favorable, porque para aproba-Ios presupostos faefa falta o seu \1010, e entón soupo sacarlle beneficio I prol da Estrada; as cousas hai que didlas. Por 6ltimo, como ve o que hos.e é • Fein desde. persped.iva do que ron ••- tdid6o? Eu creo que fOI unha decisión e unha iniciativa que lIe faeía falta á Estrada, e que iso favoreceu a creación de novas industrias. Cando hoxe para cal quera industrial manterse é un hilO, en calquera parte de España, despois do boom no consumo de mobles nos anos SO, e coa entrada na CEE, a competencia en calidade, o prezo da man de obra, o aumento dos impostos. .. , ni Estrada non sucedeu oo. Nun contexto onde sube a Seguridade Social, os imposlOS,. os salarios, a encrxla eléctrica é a roáis cara de Europa, temo-Io despido imposible. Por iso é un factor importante a existencia da Feira; é un escaparate da calidade do moble que se fabrica aquí, que permílenolo comparar co que se faí noutros paises, e perde-Io complexo de

inferioridade, en calidade e en cantidade. E, o que é moi imporlante, que nos obriga a melloramos. Entras no círculo da competencia, e a competencia é a raíña do mercado. a que pon os prezos e I calidade.

F.¡ pouco nxo, IUI compaña doutl'O industrial, Couto ((Hlcrelameok, unba viaxe .os Estados Unidos. Dou • impresl6n de que viñeran ..,derrolad05lo? Non, derrotados non; o que pasa é que ternos que saír máis a fora, e nÓs saímos a un mercado fabuloso, como é América. E un mercado completamente diferente, teñen outros oostumes. outra idiosíncrasia. foi unha C!mlU1ll de Cometcio a que nos apoiou. Alí funciooa todo doutra maoeira. é un mercado libre, tanto é así que os da Cimara. de Comercio de Atlaot&, que era oode se oelebnlba I feira, non nos facilitaron un listado dos importadores que !les solicitaramos, para ir directamente a negocíarmos con eles. Dixéronnos que a Cámara era como particular, era dos industriais; non como aquí que é fo~ ser socio da C!mlU1ll, pero alí é voluntario. E

como ~ dos socios, esles son os que lIe din fai isto ou non fagas isloutro:vosledes se queren unha información leñen que pagala. Aquilo, funcionar, funciona ben; é o libre mercado e punlo. A Feira é a mellor Feira que hai no mundo, pero é moi competitivl; alí o moble é moi inferior 10 noso, o sistema americano está uns ZO anos atris en eaDto á modclaxe, odeseño e todo iso, pero produce cantidades fabulosas. Nótase moita diferencia na calidade do moble español ou italiano frente 3D americano, pero

é que o consumidor medio americano é o que demanda, un moble corriente e barato. Incluso os mellores mobles son máis baratos ros nasos. mobJes de madeiras extraordinarias como a c:erdeira ImerieaDa ou o castaño, mobles m'~ baRtos oos nosos aquí e despois IW que exportaJos. Había ali un importador que dicía, e sería \lerdade, se-lo máis importante dos EEUU, que importaba de Taiwan mil e pico de vitrinas á semana. Dixo:mire. ese moble que traen vOSledes gustaríame para a miña casa, pero non para o público americano. E quedamos en leva-lo moble e expoñelo, poruqe expoñer non é moi caro; ademáis dábannos a facilidade de expoñelo todo o ano, porque as instalacións que hai IH son dos industriais e léñenas &bertas para ~ aos seus clientes alío Pois 00, por un prezo módico para o manlenimiento, podiamos ir alí. Pero claro, iso trae un gasto tremendo e a aventura de que podiamos vender ou non; é o m'is importante:é un mercado dun consumo fabuloso, e encárgannos 2000 xogos ao mes, e A Estrada non ten esa capacidade de producción. Ao final, quedouse coa Xunta e expuxémoslle o caso, pero lago veu

a crise e a reducciÓn de orzamenlos e non se comprometeron. Ademáis teñen outras venlaxas:o despido é libre, os impostos son baixos e hai unha competeDcillTemenda. Dictame UD industrial, conteslándome a unhl pregunta, que un obreiro costába.Ile unbas 6000 pescas e a nós sáenos nunbas 12000, estando o dolar daquela a 125 pesetas: claro, I seguridade social non é un sistema obrigalorio, industrias moi ben montadas, infraeslructuras perfec. tas... AH todo o mundo pensa no traballo e nada máis, rendir ao máximo. Diela este empresario que se lIe chega un obreiro pola mañá, e ve que non rinde, e pola tarde xa non volve. Aqur o bo obreiro non len problemas, ten emprego, agora o que non vale, non. Por iso alí nas rúas vese moill xente na miseria, xente que non vlle e 000 hai quen o prolesa. E se eu non boto do tr.lbaIlo 110 que non rinde, o empresario de enfrente vlino facer, e se quero competir non me queda nutra solución. Ver como funciona ese sistema e como é un mercado de verdade, que non é, é a lei da selva:o máis forte é o que impera e o mái~ feble desaparece. Haí que espabilar.

Aluminios

CAMPOS 5.1..

GESTOSO RENAULT

Avda. Fernando Conde. 123 36680 - A Estrada

R/ Muiño, 57. Te/efono (986) 5703 95 A Estrada


e0R~Clt

~

Q

A Estrada' N 17

-I_~------------------:k:

.;;;.;;.;;;;.;;:;;.:::::.:::..:c:.::..::::::..:.

.... ::::b:...~1..,::'

o museo do Pobo Estradense OHmpioArco A constitución do Museo do Pobo Estradense foi unha valla

e constante teima do médico de San Miguel de Castro, Ooular Reim6ndez Portela. No seu decote camiñar por carreiros e oongostras, nas súas reiteradas visitas 65 casais e ás igrexas do naso Cancallo, D. Manuel aliaba todo aquelo que tiña relación coa nosa idiosincra-

sia, con todo aquelo que formaba parte da llOsa cultura, da nosa historia, con toda aquela impor-

tante herdanza dos nosos devanceiros. Na súa «libreta 'de campo.. tomaba nolas, preguntaba 65 veclños, captaba ca obxectivo da súa cámara de folos todas aquelas «menuden-

cias" encol dunha peza, dun crucelro, dunha paraxe, imaxes que os estradenses e, se á man viña, tamén outros monos debían

coñecer. Oese labor calado de don Manuel saen do prelo os seus interesantes e coñecidos libros: «Guía Turística de La Estrada»(dúas edicións); »Cruceiros e cruces do nordeste da provincia de Pontevedra.. · »A rapa das bastas..; ..El cami~o a Santiago por el sudeste», e sobre todos o seu volume ",A Estrada rural", vademecum obrigado para os estudiosos do noso Concello. Pero con ser moito este traballo, don Manuel non estaba satisfeito, non acougaba nos seus desexos de transmitirtle ás xeneracións vindeiras todo aquel fato de testemuños da nosa cultura que non estaban nos seus l¡~ros. Tiña medo que a ignoranCia ou a noga.Ila e indiferencia das xentes deixasen esmorecer todas aquetas pezas que, xa afastadas do uso diario, estaban abandonadas nos currunchos máis insospeitados. Dende a Asociación do Cen· tro de Iniciativas e Turismo, da que era presidente, expuxo a sÚ8 idea da creación dun Padroado para a Constitución do Museo do Pobo Estradense. A acta de constitución do Padroado ten a data de outubro 1986. Os do ano C9rrespondentes estatutos foron aprobados polo Govemo Civil no mes de Decembro do mesmo ano. A finalidade, coma a de

tódolos museos, é obvia. Está reflexada na acta de constitución e ha se-la recoUida, estudio, catalogación, conservaciÓfl e expoiiciÓl'l 6 público de todos aqueles utensitios, aparellos que teñan un valor e interese etnográfico. estas pezas procederán de aportacións voluntarias de persoas ou entidades que as en· tregarán como doazón ou en depósito. Nesle último caso o Padroado, mediante un recibo comprométese á súa devoluci6~ no intre en que a reclame o propietario. Endexamais poc41 dicir un m~seo qup ten moitas pezas, POIS sempre han faltartle outras moitas. D. Manuel tiña moitas ofertas de pezas grandes pero a falla de tocal sempre condicionou desfavorablemente a súa doazÓn. Por esta causa o doutor Reimóndez tentaba que o vello matadoiro se reparase para que fora o local do Museo. As pazas recollidas estiveron nun principio nun local da rua de Serafín pazo ande estivo a Biblioteca.. Estan~ do alí, unha noite entraron uns descoñecidos e levaron algunhas

pazas de cerámica, un puñal, etc. Entre as pazas que temos hoxe catalogadas, hai dous sarcófagos, padras de muíños da cultura castrexa, un tear con lódaJas pezas de traballa-Io liño doazón da familia Carballeda' unha serie de fotografías retros~ pectivas da nosa vila, libros e revistas, etc. Como pezas de valor afectivo temos no museo parte do mobiliario do derradeiro cuarto de Castelao, que puideron vir de 80s Aires gracias á xestión da coñecida modista estradense, Lola Rey. Arranxado o matadoiro vello, andamos xesfionando establece-Io Museo a1í. Pensamos que o concelleiro de cultura comprende o problema e que está en boa disposición; a corresponden· te autorización estará, pois, nas mans da Corporación municipal. Poucos meses despois do pasamento de D. Manuel sacamos do prelo un pequeno monográfico sobre o «Carro do País» que será o primeiro da serie «Aparellos de labranza», debezo derradeiro do doutor Reim6ndez. En colaboración coa Fundación de Exposicións pra-

sentamos, na Feira do Moble do ano pasado, un stand con ferramentas de carpinteiro. Na seguinle mostra de artesanía tamén estivemos presentes, esta vez con máis de cincuenta pezas de labranza:araclos, sementadeiras, sachadeir¡:¡s, carro, etc. , e ó mesmo tempo presentamo-Ia biografía e obras de trinta e tres escritores nacidos neste Concello. Neste apartado non podo esquenee-Ias facilidades e axudas que sempre nos brinda o Presidente da Fundación, Sr. Fernández Vieitez. Este ano vollaremos a ter stand propio na Feira do Moble, xa que lago contamos con 'Un importante fondo propio de ferramentas gracias ás doazóns de particulares. Entre éstas, debo agradece rile a doaz6n de D. Ricardo Rodríguez, castrense, de máis de cincuenta pezas propiedade de seu pai. Certamente, as doazóns que nos chegan, a1entan positivamente o noso traballo. Entendemos e esperamos que segundo se nos vai coñecendo e se poidan facer exposicións no local propio, han aumenta-las doazóns, coma a da

familia Peroja de Agar. Non ha faltar tampouco o que pensa que os catro ferros vellos que ten vallan un diñeiral, pero iso será problema seu. As nosas urxencias pasan, en primeiro lugar, por arranxarmo-Io local; temos tódolos apeiros de labranza pero como ainda non resolvemos o do local, o que temos na Casa da Cultura non ten cabida para eles. Despois, continua-los monográficos e racoller tódalas pazas que se nos ofrezan, en especial, nos apartados de labranza e carpínteiría, pois entendemos que son os máis represen· tativos deste noso Concello, non esquenzámo-Ias Ioilas das saciedades agrarias das nosas parroquias. E irmos con paciencia nesta recollida país neste traballo non se pode ir ás presas, e non se pode atender a tódolos frentes de golpe.

• OUMPIO ARCA CALOAS é mestre Kubiledo e Prll5idente do Padreado do

Museo do Pobo Estradense .Manuel Reimónde:t POflela·

1 "+~"""-ifW I

.(

$

'"! '1'

Muebles M. R€BOR€DO AveBld"" B8l1ito Vigo. 25 Teléf000 57 09 20

orral outo, s.l.

36680 A ESTRADA (PoDtevedra)

Corrotoiro do AEstrada' Sa.tiogo Toodo,' O TIf. 572841 ·572956 Fa., 57 2912

\


A E.rr.d.- N·t7

~I_-------------

.;e..:e..:R:.;'I'lUIlillFI'RI=====..:eIl.""-

...---bn>/--.

o Club de Lectores prsentase na Felra do Moble que se-io menor e así estamos altabra. Inlerviremos., pero non queremos interferir. Axudaremos e así, mente receptivos a t6da1as no tnbaIlo. a que soamente aquilo indtcacións de boa fe, ás critK::as e a todas aquelas SWlerencias que nos que xarde dos soDos é softar. Hai permitan mellorar cada día, pois que senti-Ia occe:sidade de avantar animados. animamos. Desexamos por lodo aquilo que sexa preciso desescolariza-Ia leclura. Non se para obler novas actitudes e tamén. estas, máis positivas. Teremos, para tyratta de sacala da escola, pero que 00, que compartir pensamentos e si non eslea soamente nela, pois a vida diaria, a sociedade e non a sentementos. poñendo en bo aoordo escola namais, son qucn dcben, de o coñecemcnto ro pensamento. cerio, tentar polencia-Ia lecluta, Non ha sernos dificil ellópresar claanimala, faeela e vivila. Non nos ramenlecomo 'lucremos ser. Conslen, diriximos soamente ós Denos e lis lruiremos realidades feitas concien· desanimados ou nenas, que iso non seu disculpa, cias. pasivos, queremos que tódolos galegos e En lodo isto, para n6s, o libro, na lectua máis viva que nos seu galegas, que conten conoosco, pois dubidosos, incerlos, nenon leñen que ter en nós o único posible, ha ser unha provocaci6U conlinu,da de sentementos e de referente, participen aetívamente da gativos.esabemos que o gusto lectura, valoren os librose así dean emoci6ns. Saberemos e ben que realidade, polos camiños da nosa poli leclura é pens.ar nunca será unba prohibición, que entender e comprender implicultura e da oosa lingua, a un feito ~D UD háca pensar e así 00, precisa envolcultural, dirlamos que humano soverse de experiencias. Os. libros b i I o , bre todo. como é o exercicio do pensamenlo, o esperta-Ias deben ser seducidos con sensibiliemoci6ns a través do Ido lector da dades e os lectores e maiIas lectodúas ras non poden ser alleos a eles OWI dos libros. En base 6 exposto, e como mesmos. pois Mi que conxugar en pequena introducci6n, queremos futuros peñectos. Os Ie:ctofcs deben crer na lectura, debe busca-la manifestar que o Oub de lectores maneira de po6Ui-kJs libros. Os lecde Galicia nace na idea de borrar tores fanse leodo, pois o libro, 6 oousas lentas no seu prooeso. Noo soidcdades e silencios na actividade lelo, hai que vivilo. Vivilo na voz intelixente da lectura no intimo e faJemos., e si que hai que facelo, dos eficaz contacto cos libros da DOSa- do mundo do lector, da lectora, nas audacios que se desenvolven 6 re· palabras do idioma e na cultura, cultura, na nosa lingua e así saber dor dos non lectores. Por todo iso, de t6dalas universalidades. No pois a lectura revela no canto de pola nosa parte, queremos vivi-Ia Oube de Lectores de Galicia non ocultar, aluma no canto de animaci6n, o amor e maila paix6n, quixéscmos saber de silencios Dio escurecer, quenta e amornece, pero nos camiños que nos han levar á iso si, non podemos olvidar que lectura, ascmade ós libros para que de escuridades. Non nos guslan as pofier un libro non é impoñer un liesles,con OU!raS cousas. animados imposici6ns e por iso queremos bro. Verémo-Io autor como ese descubrir e recrear moilas luces, e animadores acompañantes nas artesán que nos ofrece o meUor fernosas vidas.Agardar isto, non posufr forzas, enerdas e menlo e as[, os lectores., sexamos convic:ci6ns. Ternos que provocafacelo sería mentira, é fermoso quen fagámo-Io mellor pan, pois afnda que sabemos, e 0C0ITe moitas las palabras. os faJares e todo DO sentido com6n, na ~ na busca nunca é desproporcionado veces. que despoÍli da animación conscienle de soluci6ns sabendo moitos seguc:n sen 8Cf klaorcs e non pedinDoslles 6s 1ectores que pensen ha pasar nada.lso dende Iogo non dos problemas. Neste proxecto de . e que penseD asemadc tamén que quita que n6s sigamos a axudakJs, felicidade saberemos de moitas cerantigamenle, e así poderemos facer cos libros, o papel moeda podía tezas, de librnl ill&ooantes, de IccOOCI irnos se-kl$ únicos, que os DIOovemos, cos que rcc:remos moitas turas creativas e ldívidades. Así ttneItSe por owo. NOIl olvidemos cousas e que nOD perdámo-Ias que das persoas tamén se a¡nnde han naoe-Ios hábitos dentro do DOSO areLas por ilusiona&os. Hai que laproxc:cto de dignMbde na a.dtura e e XI que lago, DÓS., DO Cub de Icetores, promoveremos ú-persoas, ás na Iingua. Afirmamos que a Iectuber que o feito ketor é UD feito S&bre todo individual, Iranquilo, a é un exercicio do peosamento., nosas., lis sabias do pobo, sen alque o lector debe amar e busca-Ia desexado e querido, convencido e dea. lugar, vila ou cidade. lis que reflexivo. O verdadeiro lector, e así maneira de posui-los libros, pois é saben contar marabillosamente unha verdade tal que os lectores como se tixo sempre e así cantaré un dos nasos principtos. 60 confanse lendo e son os libros quen sigo mesmo. Pois I lectun ~n nos, ~c!itaroo$, debuxaroos, falamos e vivimos, CCltI DOSa literaé, e moito, un camióo 6 interior do tamén nos descobren as belezas. Non olvidel1Kl5 que I lectura non é lector.De t6OOlos xeitos, o lector tura popular, sexa ornJ e/ou escrita. unhaorde e si ha ser un desexo fonQueremos saber de nós. quen soDOn pode ser un viaxeiro sen volta, do, convencido, motivado. Hai que mos e faeelo tamén a Irav~s das mellor ha ser un conquistador, nunsentirse moi feliz na beleza das lecpalabras melodiosas e sabias dos ca un colonizador.Pola lectura, sabémolo ben, mínguasc a nosa innosos bornes e mulleres, dos seus trafegos e costumes, das súas satisfacción amorosa. O carácter liO Oub dc Lectores de Galicia terario dun lexlo vma u que logo, ba ser un grupo formado por xente celebraci6ns e crencias. Iso é nin e moito, co lecido que He aporta o que queira, por rapaces e rapazas. máis nin menos, que saber de nós lector.Moitas veces o lector, bomnpor mozos e mozas, por adultos. mesmos. pois coidamos que todos, selCan quen senn, precisamos do, escribe mellor o texto.O libro Esies hao ser quen desexen faceT da lectua noo un pasatempo ou alopar unha contestaci6n a quen non ten unha significaci6n fin, inmÓbil. No conlaclo co leclor . unha obriga, mellar unha manen somos e por que vivimos. Non se prodoc.ense moitísimas mutaei6os, de ver e enteode-Ia vKb.. T600kJs sabe de ningunha cultura que DOn país a entidade do texlo., do libro membros ban de liiumar, mellor sentise preocupación por isto e así, todo. depeode en boa manen do mulliplicar sen dividir, esforzos. como bol flló5ofos. eswmos preHao enlende-Io club como uo parados para exercé-Ia llosa tipo de ketor. intercambMx UD encontro DO que capacidade de asombro. Temosque Outro dos aspoc:IOI importantes a tenDo5 en coota é o carktcr OOCI seno verdade as relacións bumasair da iDdefereocia. que semella obrigalorio que debe le-la DaS. Promoverin OS eocoo1ros e andar como lIe peta pobs DOSIS viIecnn.De ser asf. a DÓ5 JOlUDeDtc: mailos cootrlSleS, así como a pardas. Soo bl:JrM de pc:o:sar, de 1U:I'eIf, ticipaci6n nas aClividades e de invenw e imaxinat. Non podenos quedarfa azucrar esa obriga. facela enuetida. pero 00d é .Íll supropostas. Tataremol de fomentaDlOS perdc-k> poder dos soDos e 00 ficiente, nin aCODscUlble. De la kctura en cantidades que estean é ir I eles e coUe-io que DOS pete. A 16daIas e iMidimm¡, a n6s 6 DOSO poder e así. disto, basca-las ousadía - mellor, valentía - do Iccde momento., DO Oub de l..ectores,. DOSaS walidades. Concordaremos tof ItvlO sempre Ó c:oDecemenlo. inleJésaaol e moilo a animación, lodos no necesario do amor polos ConVeoctnlOS de feito que cando morre o av6, decat!monos de que esa que é previa á lectura, pre-Ieclibros. tura, sobre todo, para Entendemos que no noso Oub todo o'que nace está destinado. han se-Ias actividades creadoras e morrer, agis a súa sabencia, a súa enteodérmooo5. para mete-'o bicho da lectura DOS Iedores que 000 len. creativas has que terán poder curaadtura, a súa lingua, o seu conto e Para 00 proporeDlOS unha serie de tivo, poder tan necesario como preencanlo, 00 debemos faeelo DÓS por ciso. Non queremos títulos magnítansmisi6n, eterno. Temos, para iniciativas. reflexionadas nas posibilidadel e nOl tempos, 00, que saber dos nosos mitos e rificos con cootidos mediocres, con proxeclol falsos. Por iso, as tos, das oosas Iendas e aeocias, das kWcameote OOCI únicas e i.ofalibk:s. que pemUlaa • _ iDtenci6ns e Iiberdades, • COIeraocias, han ser ciencias, dos oosos tempos. dos así con elas. cbegar ó m:ai« DáJoe.. quen callan polos abelos con ditos e dos refráns. De tódolos ro de perlO" de Galicia. dozuta a tódaIaI linceridades. así xeilOl non basta coa inercia do pabiD se-Iol criterios e mailas sado e así hai que vivi·1os cootos e ~ a kXIoI abert.ameIúe. Oque"p',.,m.-"-:JODpDI"· opiai6aa quea deaa I última pala- libros Icluail, modernos e sermos un Oub de Lectores, de Galicia, tlmén iocluimos de xeilo moi importante na nosa animación 6s que non len, 00 sexa, lectores que

"""

-

"""" ....

"""""

I

Moitas son as pcrsoas que cstán convencidas, máis que vencidas, de que ler ~ unha boa cousa, non fai mal e tamén, os mesmos convencementos son os deslas pcrsoas para os que non len. Os que non len, pcnsane de seguro, que nin lIe naceD vexigas na cara., nin andan defectuosamente, nio soo máis feos cos outros. Pois ben, na primeiJa afirmación, a de que ler é uDha boa cousa, UD grupo de persoas., entusiastas e eDtusi.lsm.ados, foron invitados, aquí en A Estrada, ó redor dcta Kiea e que foi moi beo acolJida e coo moita i1usi60 pala Fundación de Exp0sici60s

e Congresos, e así naceu o a..lJB DE LEcroRES DE GALlelA Xunlámonos e puxémollos a tnbalJar DOS convenccmentos de afondar DO que se debe enlender por lectura, pala súa animación, polo que é o libro e mailo seu signiflCldo, no que ~ a literatura e na posibilidade de facer novas lectores. Para todo 00, consideramos importante motivar e/ou crear n6s mesmos moilos contextos. lugares e espacios., todos eles acolledores, aberlos, sen máis condición que a por eles, para que de querer os leclores e os nOn lectores poidesen. e poidan, expresar intereses, sentimentos, emocións, dificultades e atrancos, negaci605 e afinnaci6Ds, opíoj6m: e aiterioL De principio, oeste IQO animar, promoveremos diá&op. que as palabns sajan e o fagan libremente, porque si e porque lb peta, para que eocbaD de vida moio süencios e tantas dúbidas, para que le lk afiaDceo as afirmaci6ns e os couvencementos. A ntll'JI"Sidade, o gusto, de Ier e por Icr podefin apan:cer ou - . pero iso, para . . é posterior a esta primen iDlc:Dcióo que DOS lDO'Ve tanlo como nos UDC. Sabemos que do non dependerá soamenle de n61, é unba respansabilidade que OOD queremos., tamén ha face'o de factores contextuais, ambienlais e/ou culturais. Non olvidemos que os hábilos culturais - tanto dos entornos como dos rogares -xopo papeis de moia importancia &elles CU05, máis , ás vecel, que as boas idteoci6aI de outroa. • caJeI lOa compkmeotariaI e OOCI úoical nos proccsoI de animaci6tl á lectura. NOII olvidelDOl que, I pesar de

pasar

''''''.

manar..

• 1

fUlurislas. Os libros son como O

owo nas DOSIS Iendas.. TeDen moito de riqueza e tamén moito de sagrado. Telos, é facernos como inmonais. De principio, sen sacar nada, mellor algo tan fermoso COl1lO falar.ler. escribir,crear,lU:I'eIf, que todo é medrar interiormente. T.mén, nOll olvidemos, que a aetividade lectora vai polas páxinas dos libros da mesma maneira que polas imaxes visuais ou pola pan· talla do ordenador. Ternos que faeer de todo e con todo, actos lúdicos, creativos, e sobre lodo, persoais. Somos dous milleiros e medio de socios e ternos que poñemos a facer cousas. De primeiro, como avllDOe, ruemos DO mes de agosto OS UBROS NA FRFSC1.JRA. Foi poñer un chiringuilo de libros na Piscina do Concello. Movéronse douscentos libros e así acbegároose a eles outros tantos amigos.. Estamos seguros que esta idea debemos espallala e propoiie-la a loda Galicia. Coidamos que unha boa maneia de ligar cos libros. de velos e tocaJos e se adra, tamén de lelos. Imos sacar agora unba unidade didáclica: LIBROS EN FAMILIA, na que propoñemos facer - repetimos, en familia - un libro. Primeiro inventa-lo ¡ugumento e logo, en folios, escribi-Io texlo, face-Ias ilustraci6ns, enmaquetalo, titulalo e publicalo. Con todos queremos faeer unha exposición e nela que, os autores que o desexan, expliquen as súas emoci6ns e vivencias en familia. Pode ser unha fennosa xomada de c;ontrasles e criterios moi vilidos e interesanles. sobre fodo lonxe dos criticos oficiais e dos intereses comerciais, pois hai que ler con sumo gusto e non por consumo, 100 moi diferentes unha COUSI da oolfl. Andamos a "Ollas cunha revista que sen o noso órgano de comunicación cos DOSOS amigos e ascmade arleUando a rede de correspoodcntes - ¿ apúntaste ? • para estarmos de seguido en con· laciO para iniciativas a suxerenclas. Estas son, de nito moi explícito, as ideas fundamentais do CLUB DE LEcrORES DE GALletA, ata o de agora. Vnha vez miis, e repetimos, non se trata dun grupo pechado, pero por algo hai que empezar. A partir de agora, eslades todos convidados a fonnar parte, a traballar e a precisar lódalas ideas que se expoñan dándollecaricterde [eitos concrelos. Non olvidemos que a lectura ten oompoñentes fermosos. Ten a imuinación, a fantasia, e eslIS, na maioría das persoas, oonstilúcn un fúón tan pobre que cando se atopan, producen tanto abraio que DOS deixan marabillados. De querermos, podemos e ~ DO BOllO ( teu XI ) CLUB DE l..ECfORES agardamos por lodos, pois podert estar un solpor en pcrigo, pero sempre apareoeri a1guén. decidido a salvalo, pero OS l..ECfORES, por riba, SOIl quen o farin grande e eles son quell poden poiielo definilivamente a salvo, pois, os lectores, saben das comuni6ns das palabras. De todos eles, dos lectores que somos todos, han dicir e be1l.: Achegiroose ós libros. Fix/!rooo como COll medo ata abrilos de par en par. Levaron decididos os sabores das palabras ós seos labips e souberon dos sabores e dos saberes, rebulíronIJe as ideas, os seus coraz6ns lalexaron a (artaren e foron moi sabedores doulras vidas e asf, por sempre, quixeron ler e mesmo estt11Jiron. 0SllIá senmos quen de cooseguiJo.


.

FEIRA DO MOBL DE GALICIA AESTRADA Do9ó 17 de

II SALÓN DA BRICOLAXE I SALÓN DAA


A E.'n,d.· H'17

_

~ I~i-

::c::::eR:::.:'I'lI1mHFl'IUtR~~~~~::::c:Il::':"'

kfanbro/a

Presidente da Fundación de Congresos e Exposicións da Estrada

Xosé Fernández Vieltez Non sen esforzos, tivémo-Ia oportunidade de falar co Presidentente da Fundación de Congresos e Exposixións. Un home de aspecto mozo, llano e agradable, ocupa este cargo, que un despacho funcional e feito ás presas, convirte nun deses funcionarios de rango, asépticos. •

aqul viñera )Cente de loda EspaVostede é o presidente número cantos d ••ta Funda· cI6n?

Da Fundación como tal Fundación, o 21 . Da FaiTa por suposto Que non; antes da Fundación celebráronse 6 edici6ns da Feira do Moble que se en· cargaron de organizalas a Asrr ciaci6n de Fabricantes do MobIe da Estrada. Xa desde ha! dous anos funciona a Fundación; que ttvo como primeiro Presidente a M. Lema, e fun BU quen o sustituiu.

Cal.. Ion función.?

a• • ú..

Funcións todas. E diclr, ha] un Padroado que está presidio do polo Conselleiro de Industria. s onde estamos o ConceIIo da Estrada, a Deputadón Provincial, a Cámara de Corne«:6o de Vilagarcfa e a Asociación Co-

marcal de Empresarios da Estrada. que forman o que é o Padroado. Nun momento deter-

minado, nomeao, ese Padroado, un Presidente executivo, e ese Presidente executNo en pOn. apio ten, guiados

un pauco palas liñas marcadas dentro do Padroado e

a respon.sabilidacle da Esro&a de Formaci6n Ocupacional e tódalas outras causas que podan aparecer en caJquera momento, como 101 neste caso o Clube de Lectores de GaJicia que depende da Funda-

odifícil non é,

avanzar, senon tratar de mantelo listón onde o van poñendo

dacordo coa nor· mativa legal sobre tairas. sobre estatutos. etc., pols un pouco o que se He encomenda a través do Padroado; neste caso concreto é a organizaci6n de Feiras previamente aprova-das polo Padroado. como é a Feira do -Moble. e neste caso Artestrada, nes~e ano queriamos incluir un ha máis. e levar daJgunha maneira

que hai un comité traballan· do sobre o tema ...• pois son responsabilidades do Presidente da

Fundación. Dada a magnitud. que o certamen acadou, cada vez

haber6 ""l. retos, ""Is dificultad•• para supere-Ia edIción precedente. E unha

ERVICIElS....,;"..:" I

ción, aínda

greta dfflcll, un reto.

o dificil non é avanzar, sen6n tratar de manteLoxicamente,

lo listón onde o van poñendo. Gertamente. hai que recoñecer que o ano 93 pois foi un salto importante na Feira; fixose unha Feira )Ca mol importante daquela; nomeáronme a min para o 94 e Uña que superar aquel listón. Eu penso que se superou. polo menos en público dobtamos o do 93 (roáis ou menos); xa é un paso importante pois é unha Faira comercial que depende moito do público. Incluimos nese público unha porcentaxe importante de profeslonais que viñeron de todo o Estado, aos Que se lIes mandara previamente un camet de profesional; entón Joi unha sorpresa gratfsima que cando revisámo-k) arquivo no ordenador, os camets que foran entrando, pois foI SOI"pI'endente ver que

ña, revistas espedaIizadas; este

ano potenciamos este tema pois, Ioxicamente, é a )Cante que nos int6fesa:)Cente que compre. que vende; os que veñen comprar para vender ou os que veñen vender para que se compre...• é dictr, estás creando un mercado aquí Que é o que se pretende. Vanse introducindo novas

factores:o ano pasado o 10Sa10n de Bl'ic<Xaxe; pois ben. xa hai empresas que están pedindo Que se faga a 1'Feira do Bricolaxe, independente da Feira. Pero hai que te-los pes naterra, posto Que sí é certo que ese Sal6n funclonou dentro da Felra. con público establecido e fiel, pero non te podes fiar de que se o fas á marxe o resultado vai se-Io mesmo. Hai que ir

lanzándoo pouco a pouco dentro da Faira do MobIe. Outro tema foi o atra6f 80S deseñadores á Feíra. cousa que

(SP& Lagartóns TIf. (986) 5738 95 A Estrada (Pontevedra)


~e;.;;e;.;;R;;.;'I'lUtl\RFl'RIf=====;.;;e;.;;It'-

---"~I-

semellaba dificil, pais o moble que se fai aquí é artesán e que semellaba que non habería moitos puntos en común cos deseñadores, sen embargo estiveron o ano pasado cunhas Xornadas de dous días, con xente de prestixio, profesionais que traballaran para a EXPO, xente preparada, dando charlas... , e creo que se entenderon ben ata o punto de que eles mesmas queren volver este ano. Vai haber un pavillón ande van traer traballos feitos por eles, non para comercializar, senon, para que se vexan traballos de deseño de toda Galicia. Creamos un premio, non podo dici-Ia cantidade pois estou pendiente de confirmacións, un premio nacional de deseño que imos centralizar aquí; dotámolo de entrada con un millón de pasetas pero estamos a espera de que FINSA, que é a empresa patrocinadora, nos diga se acepta ou non esta financiación. Decidirano a última hora, pois nestas datas é difícil calquera xestión. A idea do premio é presentalo este ano, dar un ano e no vindeiro entrega-lo premio que falle o xurado. E cl"eo que será be o entendemento entre o moble de deseño e o artesán que se fai aquí. Porque hai outra cuestión:se se quere que A Estrada sexa a capital do moble de Galicia, ten que haber todo tipo de mobles, non só artesáns; o cliente ten que atopar de todo. ... En fin, o listón vaise subindo paso a paso, e fixéronse causas moi importantes:por exemplo, que non é comercial e de cara ao público non é tan interesante, pero como tradición e sentimentalmente é importante, é o Museo do Moble: recuperáronse pezas, doazóns... Inicialmente a nasa idea era facer aH dentro un museo permanente dentro da Fundación, pero como non lIe vimos moitas posibilidades trasladámo-Ios fondos ao Museo do Pobo Estradense, e en principio non están donados oficialmente pero, ben, están da man de OUmplo Arca que é quen manexa un pouco todo isto. Este ano ímoslle dar outro empuxe a estetema tamén; estamos a retirar a1gunhas pazas, sacando outras novas que temas, e vaise repetir. IncluImos este ano un pavillón que é o de Anticuarios; faremos o Salón de Antigüidades ande profesionais dos anticuarios poderán elpoñer. Eles mesmos pediron que se faga aqui neste marco unha Feira independente de antiguidades, pero eu quera ser prudente, e teño a dúbida de facelo porque mentrl\s veñan con mobles auxiliares, decoración. non hai problema, pero o

A Estrsds' H lt 17

:::;:mb;:N>I;:.;'

día que fagas unha Feira de Anticuarios en grande empezarán a meter camas, armarios, .. , e xa vai implicar competencia cara á Estrada, entón, está un pauco ah! a dúbida. Non queremQs interrompelo negocio que nós mesmos potenciamos. Teremos tamén Uflhas Xomadas sobre Hixiene e Seguridade no Traballo, unhas Xornadas sobre a Muller Empresaria en Galicia con xente moi relevante. Dentro do que é o Clube de Lectores de Galicia tamén estou matinando en incluir un apartado de braille. A idea xurdiu na Festa da Empanada en Sitleda, onde coincidín con Miguel Durán, a quen por amizade convidei a visita-la Feira este ano. Aproveitariamo-Ia súa presencia para inaugurar ese apartado dentro do Clube de Lectores, abríndolles aos invidentes unha nova posibilidade. Aa ser un Clube de Galicia e con máis de dous mil socios, pode que facilite a incorporación dos cegos contar co método braille. Cal é a relación de expositores con respecto á ultima edición? lncreméntase algo. Pero máis importante nesta Feira co número é a calidade e o espacio; máis ou menos, increméntase con relación ao ano pasado o que son os anticuarios, carpas, pavillón dos deseñadores, que non vai na parte comercial como os demáis expositores, sen embargo é un pavillón máis. importante é o espacio que se ocupa e a calidade do que ven. Hai feiras de miles de metros e expositores sen calidade óptima.

°

Economicamente non ha; descartes para vir á Feira expoñer; o 100% dos que veñen din que a Feira é moi rendible

Está garantizada a presencia de .tódolos fabricantes que o desexen? Pode haber trabas, económicas por exemplo, para accaderen á Felra?

Queremos facer un estudio sobre A Estrada, da súa economía, industria, etc. , e ligalo á Feira. E dicir, cal é dentro desa economía a repercusión da Feira? Hai xa datos que manexamos, paro un estudio en profundidade revelarla distorslóns, sumidoiros nos datos económicos que nós non somos quen de abrir; ás veces, producción man de obra dunha empresa non son explicables. Pero ese non é problema naso. Economicamente non hai descartes para vir á Feira expoñer; o 100% dos que veñen din que a Feira é moi rendible. Se alguén ten problemas económicos

e

facilitámoslle-Ia participación sen necesidade de pagar previamente; iso pódese solucionar; non quera dicir que non se cobre, seria un precedente perigoso pois non sabes con que slnceridade che pode vir un fabricante. Non podes medir con distinta vara aos empresarios que veñen expoñer. Nós si podemos esperar que vendan para cobrar, porque a Feira é rendible. Tamén actúa o feito de que ao estala Feira, aíndaque a1gúns fabricantes non veñan, axúdaJles a vender. Porque non é só eses días, senón todo o ano que ven xente á Estrada porque sabe que aqul hai un ha Feira do Moble con prestixio, que avala os productos, a calidad e dos mobles. Se a Feira desaparecera quizá a sentiran en falta

aqueles que hoxe a consideran inútil. Hal algo máls que esta edición presente? Unhas Xornadas que se están a preparar; o Colexio de Delineantes presentaron un ante-proxecto, aceptámolo e agora en breve presentarán o programa definitivo, creo que sobre interiorismo. Cal é a superficie da Felr., o orzamento e o yolume de negocios aproximadamente? Temas 9. 000 metros cuadrados de superficie, 8. 000 en carpa; o orzamento da Feira é de 30 mitlóns de pesetas e o volumen de negocios anda polos 20 mil millóns de pesetas.

LONDON

A Estrada Calvo Sote/o, 44

LeVrs

DIESEL HA"'5 A"'O WO""WEAR


A E.tr.d.· N·,7

~,...-------------- ....... --b-n>/-'0

.:e;;:e;:R.:;'1'lUtlU\ETRItR:.:.:==:.:.:.:;:::;:eIl.::.:..

Por un cambio de rumbo na Fundación

ms 10rres

Omoble de deseño e a Felra da Estrada Fai un par de meses. puxémonos en contacto coa Fundación para facer un tipo de convenio entre o Colexio de Aparelladore e a Fundaci60; eles estiveroo de acordo e entón presentámoslles un anteproxecto de convenio e unha das actuacións que queriamos ter con eles era participar oesta feira,. a participación la ser en d6as facetas; unha delas é ter un stand onde se Ue mostre aqui, ós empresarios do moble da Estrada, a tecnoloxia de deseño asistido por ordenador. No stand habeña dúa<¡ partes.. unha parte adicada a iso e outra adicada ó que é o propio Colexio, relacións cos colexiados... porque hai moi pouca colexiación na zona e queremos que todos participen no colexio. O outro tipo de actuacións que queremos levar a cabo é a de facer unha llomada técnica dedicada á delineación, esta xomada técnica estámola preparando, témola esbozada, pero ainda non está perfilada. Val ser unba llornada de mañá e tarde, pola mañá vai haber uoha conferencia sobre o tema e pala tarde unba mesa redonda cos empresarios do moble e con delineantes, empresarios de accesorios do moble, como por exemplo:a pedra, a fom. .. Este seña o esquema xeral que lla é definitivo, o que aínda non ternos claro é quen ven No Congreso de Decoradores que se vai celebrar queremos deixar claro lIue nós tamén ternos ai UD campo, que non é o campo dos decoradores nin é o campo do xefe de taller, porque no proceso de elaboración do moble, do moble de deseño, hai tres partes diferenciadas, que ata agora non estaban diferenciadas porque o xefe de taller facia de decorador, de delineante e máis de xefe de taller. Para que unha empresa sella competitiva hai que diferenciar estas tres parles; o deseñador do moble deseña as liñas xerais., despois ven o delineante especialista en mobiliario que é o que vai facer os planos do moble, ou sella, os planos de detalle e incluso os pIanos de corle(co que se perdería moita meDOS madeira da que se peme), e lago estaria xa a función propia do xefe de taller. O que se fabrica na Estrada é moito moble antigo, pero aquí tamén ten maito que dici-Io campo da delineación; aqui, como nesta vida todo se copia, moitas veces venche o cliente cunha revista como modelo do que el quere, eotón, ese é

traballo de delineantes, que debe resovela ca.ntidade de pezas de castiñeiro que fan falta, que merque, o de taller ou o do a1macén, tanta madeira desta ou doutra caste... ; ahí hai que adapta-lo moble e ese é un campo naso, dos delineantes, e que ternos que promocionalo, formar á xente para que ese esquema que había antes de entendido en deseño, que se vaia perdeDdo... • As Xomadas que irnos celebrar están dirixidas, por un lado, aos estudiantes de delineación, que ímolos invitar porque teñen que ver claro que hai un campo que está sen traballar, o 00 moble, e que aínda que na Estrada hai moitas fábricas de moblC$, é un terreo que se pode ocupar. Por outra parle, diríxense aos profesionais da delineaci:ón, os titulados delineantes, e tamén aos empresarios 00 moble, loxicamente, porque está a parte 00 deseño asistido que queremos introducir. Sendo unhas Xomadas Técnicas, tamén o público en xeral pode ve-lo que se está a facer:hai certos programas de deseño que. poden cbama-Ia curiosidade do público. A funcionalidade, o obxectivo é a modernización, 00 sentido de que hai que aforrar, para racionalizar roáis, economizar para ser máis competitivas. E os ve~irosprofesionais danse conta das avantaxes de incorporar estas tecnoloxías; aquí na Estrada, que eu sepa, oSÓ hai unha empresa que teña un proceso de fabricación avanzado:é o caso de María Martinez; alí os planos van ao taller, como ten que ser, e todo se traballa polo plano. Desde fai uns 6 anos, iniciaron un plan de modernización que, creo, están a rematar. Daquela, instalaran un taladro automitico, infonnatizado, que viñera un técnico de Italia instalalo, a programalo:había que meterlle unhas coordenadas, e en tempo de oada taladrabache un costado para meter es!antes, incluso cambiaba as brocas. En definitiva, o que nos queremos recalcar é a necesaria colaboración, o achegamento eDIte dous procesos compatibles de seu, na fabricación do moble:o tradicional e o moble de deseño. Luis Torres é DelineenIe TécoIco especialista en EdlIIcloe e Obras. TrabalIou en .. CBtastro•• Marla Mertlnez. e na acb l8lidacje trabaIe oun Estudio de ArquiI8ClunI. 8 D8coIlIciól•.

Especial novios

Unha visión crítica Este ano celébrase a IX Feira do Moble da Estrada, creada co fin de promociona-lo moble feito no ooso concello e que pasou por diversos avatares ata chegar i edición actual. Esta mostra promovida pola Asociación de Amigos do Moble foi consolidándose ano tras ano, aumentando tanto en número de expositores como de visitantes, ata chegar a acadar unha dimensión na que resultaba insuficiente o recinto }lO que inicialmente se celebraba, sendo necesario buscar unha nova ubicación e a construcción de naves apropiadas para acollela. O financiamento da nova infraestructura obñgaos a recorrer ás axudas das institucións para faceren fronte ao seu custe; a participación dsetas fai variar o funcionamento da Feira cara a outros modos de actuación, concretado fundamentalmente na ampliación do seu imbito territorial, antes circunscrito i Estrada, para cooverterse agora na Feira do Moble de Galiza e na cesión da respoosabilidade da organización i Funda· ción de ExposicióDS e Congresos da Estrada ~CAE), constituída pola Xunta de Galiza, Deputación de Pontevedra, Concello da Estrada, Cámara de Comercio de Vilagarcía e Asociación de Empresarios da Estrada. Este cambio supón tamén unha nova orientación: de ser unha actividade con carácter sectorial e privado levada a cabo po-los profesionais do moble cara á promoción das súas empresas pasa a ter (en teoría)un carácter social e público, é dicir, de interese para toda a sociedade, dada a repercusión que a a promoción da industria do moble significaría para a economía do país e nomeadamente da Estrada e a súa incidencia na creación de postos de traballo. Mais esta nova orientación non se chega a concretar. Ao 'Partio;Jo Popular, con representación maioritaria no Padroado da Fundación, só lIe preocupa exerce-Io control sobre a mesma para coloca-los seos peóns nos postos de dirección e manter así a politica dientelista que lIe resulta tan eficaz para conservarse no poder, esquencéndose de facer calquera tipo de planificación ou tle fixar obxectivos a cumprir, de tal xeito que nin sequera se aproban osorzamentos anuais nos que se defina a actuación ou actividade a levaren a cabo no exercicio, nin se renden contas como legalmente é preceptivo. Estas eivas traen como consecuencia que non se avance na consecución dos fins que a Fundación tería que cumprir;consolida-Ia Feira da Estrada como a Feira do Moble de Galiza e potencia-la industria do moble galego frente á producción forinea, como modo de xerar riqueza e crear postos de traballo así como de preparación e cualificación da man de obra que o incremento e modernización da producción requiriria. No seu lugar, só se busca o éxito ficil e, ao cabo,

ficticio. Cada ano tmtase de facer unha feira miis grande ca anterior, enchéndoa de stands aíoda que os productos expostos nada teñan que ver co contido da mostra (caramelos, cbourizos, xamóns, etc.). A falta de innovacións nos stands de mobles (podemos ver na maioña deles a mesma decoración, o mesmo mobiliario e en igual situación que tódolos anos) fai que se teña que poñer como polos principais para a atracción do público os que terían que ser secundarios-e complementarios (Mostra de Bricolaxé, por exemplo). Non se consegue atraer aos fabricantes de mobles do resto de Galiza, carencia que se suple coa presencia de casas que comercializan o moble producido fóra do noso país, introducindoo no mercado galego en competencia coa producción propia, o que non deixa de ser unba incongruencia se ternos en conta que a Feira se financia en parte con diñeiro público de tódolos galegos e o seu gasto só se pode xustificar se redunda na mellora dos nosos sectores económicos. Tampouco a Escola de Formación Ocupacional, dependente da Fundación, cumpre a función que teña que desempeñar como fonnadora dos traballadores que a industria do moble necesita. Bótase en falta unba programación onde se establezan uns obxectivos daros., unha gradación dos distintos niveis que ola alumno/a tería que superar en cada módulo ata acada-Ia cualificación que se persegue (é obvio que un ebanista ou un tallista, poñamos por caso, non se fai nun curso de catro meses), unha descrición dos contidos, a metodoloxia, as actividades e a avaliación, elc. Así mesmo, a selección do alumnado debeña facerse en función do seu interese en aprende-lo oficio e desde a dirección da Escola deberíase deseñar unha intervención -pedagóxica que dotase ao profesorado dos recursos metodolóxicos precisos para lograr un ensino eficaz. Cómpre tamén asumi-Ia realización de cursos de recidaxe e adaptación a novas técnicas para os traballadores en activo. E no canto de todo iso, gistanse tempo e esforzos na organización de cursos que nada teñen que ver co mable, actividade á que tiña que estar dedicada a EscoJa. Xa para rematar, e como se pode ver, se se fai unha reflexión sobre o aquí exposto, non é ouro todoo que relocc. Con este arligo, que pretendemos que se tome como unha cri· tica oonstructica, trlitase de aporla-Ia nnsa opinión sobre cal debe se·lo oontido da Feira e a actuación da Fundación, para que a súa actividade sirva para tirar un beneficio para todo" pobo estradense"'e galego en xeral, fin que as institucións públicas presentes na Fundación teñen o deber de garantir. Manuel Aruco Rendo Lema é conceIlelro do BNG e

ven de ebandonar o $8U cargo como membro do Padroado da Fundac:l6n de Felras e ~ da

""""-

Benv/dos á Fe/ra

Setembro - Outubro - 9S .t4 -'1M

,*4..wu.

.te """"'"

Tenerife Mallorca Sto. Domingo Cancún Cuba

A ESTRADA: RJ C8p/tan Bernal t, nI.: 57 28 681 Fax 57 28 67 LAUN: Rúa O, 9 - TIf. 78 34 761 Fax 78 34 61 SANTIAGO: R . do salvador, 14, 1~ E uenta. TIf. 5929n I Fax: 59 2714

Blanco Motor Servicio Oficial Carratelra da Estrada a Pontevedra, Km. 1, 400. (Matalobos) TII. 57 25 64 - A Estrada


A E.tr.d.· N·,7

......

~f_------------:: ::::bn>/=..:;1t

.;;c:;.;;e.:;R;..:THItl\l\ETlUtR=====c:Il:::..:..

CONTRARREPLICA 1. c.s.;. Como un dos responsables da folla de deportes que produciu unba contestxióo da di·

Reflexión Non son economista, nin cmpresario nin vidcnte, pero iso si, creo ser un dos numerosos concidadáns que ainda conservamos certo grao de sentido común, aínda quc vaia un pouco adornado con un toquc de pesimismo, que obrfganos a agudizalo inxeño e a saborca-Ios triunfos dc maneira roáis satisfactoria. E o sentido común dimc que aquí, na nosa vila, as oousas non semcllan que sexan tal e como queren facémolas vcr. Calqucira de n6s que pasee polas rúas da Eslrada, observan¡ que abrúonse novas rúas (urbanizadas co gran esform ecoo6mico de moitos resignados contribuintes) e, consecuentemente, cscomenzousc a <XlOSlIUir con inusitado interés e gran celeridade (A Estrada tamén podía DCCCSilllo). Cal é o resultado i priroeira viSlI? Por unha parte multitude de locais comcrciais lO largo c aDCho da vila, quc véndense ou se alugan, sen quc polo momcnto cxistan -almascon suficiente osadía para afrontar gran. des gastos sabendo que os bencficios estin na dúbida; por outra parte, como din polo pobo, o rcsultado é que cada vez tcmos menos lugar para aparcar (aínda que eu difira.un pouco sobre estc punto). Se o que se pretende é organizar unha boa redecomercial, ou un bo caldodecullivo para o consumismo, coido quc deberiamos esoomenzar por OUIJO lado. Cómo? Xenerando riqueza despois de -saber atraeno industrias de -ase. calqueira tipo (Nucleares, non gracias). Esta é unha resposla que, aínda que simplisll, non deixa de tcr cena valKkz (u digo, non teno ni» a miís remota idea de coooomia e fmanzas, por ÍSO me disculpo ante queo teo roáis coiiecementos ca mio; pero como esta publicación nos da pi pan opinar, poís opino). Señores políticos; por unba banda, desde que eu era un adolescentc vin como se perdía o tempo co famoso ..Polígono Industrial de Toedo»; ¿por quc estli infrautilizado? ¿Por un ..estudiado» encarcemento do chan industrial (léase especulación)? ¿Por desdén político e empresarial? (Peor) ¿Por medo a que se iostalen aquí empresas foráneas con outros sistemas de producción que as fagan m/iis competitivas e que obriguen is ..da casa» a recupera-lo tcmpo perdido se qucre subsistir? Por outra banda, hai que tenninar duoha vez por todas roa pantasma de San-

tiago que pulula sempre por riba das nosas cabezas sendo un handicap para o comercio estradense. Diante destes daus frentes, penso que os rexedores municipais deberían tentar xa de darlle·la volla i tortilla, e a invertir en fónnulas (que hainas) que fagan mliis atraCliva a nosa vila diante de empresa· rios e cidadáns de localidades cercanas (e boxala algún día tamén loonoas), ~tUktJdo A Estrada ali onde se presenta unha oportunidade (Feiras, Congresos, etc). A min par&:eme moi ben que o DOSO alcalde queira Sll/NrvisiJr iII sÍ1Jl. a colocación dc tubos dos sumidoiros, o funcionamento do alumeado público., etc. pero seodo empresario como é, teña que saber (se é que hai visión de futuro), que aos invert¡pres atraesellcs coo cousas coumo quc a nosa vila atopase a 20 minútos dUDba Estación de Ferrocarril, 35 minúlos do Porto de Yilagarcia, 40 minutos dun dos méis imporlantes )Xllígonos industriais (fambre), 40 minutos do aeroporto internacional de Labacolla, e equidistante a Lugo, Ourense, e A Coruña, e a 15 m. dunha autopista que nos enlaza nun abrir e pechar de olloscon Pontevedra, Vigo e Portugal. Sei que se necesita tempo, que se perdeu moito e que se non cambiamos de IOCQta seguiremolo a perder. Para evilllo necesitase vontade polí. tica, cmprcSllfial e ~'ofltade do pobo (vense Lalín). Certo ~ que os gobemos Iocais (eo xeral) absortos DOS problemas coüáns e difJCUltades políticas, son incapaces moitas veces de tomar decisións a Iongo pruo. Esta falla de pelSpCCliva e a frecuente imponencia dos gobemos para afronta-los problemas serios que acosan lOS Concellos (deterioro ambiental, drogadicción, ete.). Suscitan interrogantes sobre as estructuras e métodos de gobernación, así como sobre a competencia e fonnación dos políticos. Se realmente ternos espirito de vilo próspera e non de pobo decadente, en· frentémonos a quen enturbiara a nosa convivencia, participemos, fomeotemnlo asociacionismo, seleccionemos concienzuda e democraticamente lOS nosos gobernantes e pensemos que o futuro da Es!nM1a 000 é 00lJ0.. é dos oosos fillos.

rectiva do CaUobre C. F. quixera matizar esa resposla sen usa·la mcsma vil moeda de descaliflCaCi6ns oin insultos persoais, e se o meu nome non aparecía entre OS c:olaboradores pregúnteselle Ii redacción do periódico, non a mino Empezan falando dunha reslra de mentiras, o único incorrecto do que alí se dicta foi o resultadodun partido que finalizou con victoria do Callobre en vez de cun empate, esa corrección debía figurar xa no ni de CONTRARRETRANCA anterior, pero un repentino cambio das persoas que levaban o peródico fuo que se publicara dunha fonna sorpresiva, ala tal punto que figuro eu DO consel1o de redac:cióo sen comelo oin bebelo poís tiña feito dende xaneiro UDS artigos que aparecen nesa edición. Eu non quero entrar na dioimica de se é verdade ou se é meulinl a informaci6n que alí se dida, para terminar defmitivaIDCnleo tema de se foi ou DOO certo o que alí se dixo, asunto fundamental da protesta, comentaJei que alí cillironsc DOmes concretos de persoas ás que, quen dubide da veracidade da información, pode preguntar. Que elas Iles resposten e xa es". Saen 1080 do comentario que se fixo a un pacto, cnléndase ben, non a esa institu· ción, para entrar nun circulo vicioso que pode levar a réplicas e respostas que eu non pre· tendo continuar. Pcro na contestación desa directiva fixose referencia a unha alineación indebida nos xuvenís do C. D. Estradense. Este asunto quedou aclarado nun xornal de tirada comarcal, pero volvereioo a explicar non 56 por mio, senón tamén polo rapaz implicado. 1510 acooteceu Da tempada 94-95, o raplZ pertenceu 6s xuvenís do C. D. Estradense a tempada anterior e aínda é xuvenil DC5ta tempada 95·%. Rematara lesionado a Ligll anterior e aínda non xogara oingUn partido na Ligll eo aJeStión.. Despols de recuperado, decidimos poñclo a xogar; como pertenoera j plantilla na tempada anterior, pedín a súa fK:ha, que se mandara a renovar, e non apa. recía. Como había problemas mecánicos na dilixencia das fichas na federaci6n, decidi· mos facerlle outra nesa mcsma semana e mandarlla. O problema veu porque na fede· ración non tramitaron a ficha 48 h. antes do partido en cuestión. Produciuse asl IttIha falta administrativa. Evidentemente o tema das renovacións das fichas non é cousa do

eeR'l'lUDrnrl'lUtRelt Periódico Esfradense Mensusl Edita:

Asociaci6n Cultural A Estrada

.-

Praza da Faro&a, 1, l' 36680 • A Estrada

Publlcldod

e

Peluquería lRivadulla .",.",-------'

oDIe e MuUe CA.~DIxkPrevÍII atll

(9811) 5734 34

TIf. 58 81 09

Dneño ellaquetac'ón Edlci6ns Fouce (SAC S. L ) Xoán Carlos Gatrm Director Sindo Vilamayor

Roda<cIón Sonia Sánchez RamiroS. G. CoIaboradoroo Xosé Lois Gatcla Olimpio Arca Osear Aancaño X. Porto Matalobos David Otero Manuel Rendo Fologrolla XoItnma Porto

RI Calvo Calvo Solelo - Galerias 2000 A Estrada

DopóoIto ' - ' C.76719O

adcstrador. Nada máis saber da reclamación, o diredivo Sr. Fandiño dwnou j Coruña para comenta-lo tema. A respo5la foi que non babía probkma, que 110O se JX'C'OCUpu1I que todo estaba solucionado. O certo é que esa sanción veu cando JlI rematara a liga e o Estradense non tiña por que recurrir, aínda así recurriuse, ou iso teño entcndido, pois tampouco é labor do adestrador recurrir sancióos. Pero vou miis al/i; eu nOD critico que se poñan a xogar cadetcs Da súa liga e na liga de xuvenís na mesma fin de semana, bai rapaces que están capacitados para facelo. Pero non me gusta que se faga con mala fe. O que si critico, e duramcnte, ~ o poñer inhotís na liga de alel>íos, por exemplo, é dicir poñer rapaces de roáis idade en categorías inferiores. E oÍSO penso que est.io dacordo comigo a mataría dos directivos do CaUobre. Tampouco se me pode criticar a mio que o CalIobre non sen fdial do Estradcnse poís queo me coiíece sabe que é uobl das proposw que eu scmpre fixen, aioda que contando tamén con outras iostitucióos. Ser filial era unba cousa e aquel pacto era outra. Aínda que eu fora contrario ó mesmo, non me dean a mio tanta importancia como para faeerme culpablc nin lan siquera dunha pequena parte do mal do fútbol. Por último, tampouco se me pode tachar de localista, pois naquela folla de deportes citlibanse tódalas equipas e asociacións deportivas do Concello existentes daqucla. Non quixera pasar sen mostra-Ia miña cstrañeza de que Jlente tan ben considerada socialmente, da mera crítica a unha cuestión deportiva, que sen querer tcr eu toda a razón (que para min, téfiol) unha cuestión, repito, cando menos discutiblc, pasase ó insulto e j desconsideración persoal. En ClnlO Ó de frustracións e outras lindezas que aJí se adican, non sei se I min ou a outros, gustañame que aquek'S directivos do CaUobre que se dean de nperlos ou adiviños eo psicoloxía falarlo comigo persoalmcote, ¿verdade?, para ver de descubrir alguoha outra frustración, miña ou del; Ilgún complexo, del ou meu; ou algunha cousa boa, que se supón que tódalas persoas teñen, e xuntos, falando, puideramos axudamos para levar unba vida mellor, unha vida xa de por si dura. E t que eu teño aínda moi claro que as decisións lomadas no plaoodeportivo, que se poden criticar, evidcntcmente, son unha cousa e as relacións persoais son outra moi, pero que moi dislinta.

eon.tl'Drr'etnmCZl non se identifica necesariamente coas opinións vertidas polos seus colaboradores. As páxinas ofrecidas aos partidos políticos son realizadas segundo o criterio e gasto desles. Abrimos tamén as nosas páxinas a todos aqueles cidadáns, ou asociaci6ns que queira expresarse. Para o call1es pregamos nos remitan cartas adecuadas pala extensión para figurar nestas páxinas. \ a::JUI(MA (1M

EI1IOÓII DISTA 1UIUCAOÓII

Dilección x.w de ~ UngidMk:l Con 11 UI ria de Edt lCIId6n • 0rdeI1Ild6n

.........

~


eeR~A'IP

~

fl

A E.trada' N 17

---------------=.... =::m:b"'::/:...::I.

~....

,;;::;;:.::.::=::::=:;;.::::::.:'-:.:.H

Elfos, a educación dos Infantes A apertura dun novo «neg.ocio» adicado do ensino sempre debe ser

acollido poLos estradenses como unha boa nova. Na siguiente entrevista, Marisa Muimenta, directora da escola infantil «Elfos», explícanos a posta en marcha deste proxeclO que ven cubrir Ull valeiro en canto 00 ensino privado de nenos e nenas en período escolar non abriga/orio. Como xurdiu a idea de crear unha escola infantil?

..

A idea nace alá polo 93 despois de ter traballado con rapaces de lódalas ¡dades en diversos proxcctos educalicos. Plantexeime

a posibilidade de facelo con eativos e considerei á Estrada como lugar idóneo, posta

que non existía ningún tipo de centro que se adicase ao coidado, formación e divertimento dos nenos/as. Cales foron os atrancos cos que atopaches? Foron atrancos fundamentalmente econÓmicos, xa que se necesitaba dun imponante capital para poder levar a cabo esta idea. Ademáis de adecua-las instalacións ás esixencias da Logse, o material didáctico e de xogo é moi caro, porque está feito con materiais e formas que non son perigosos para os cativos/as. Por outra parle, non tivemos ala o momento a posibilidade de acollemos a ningún tipo de axuda ou subvención. Cal é o modelo de eseola que quixestes implantar? O modelo cducativo baséase en varios punlos de vista; por unha banda tratamos de

satisface-las necesidades dos escolares, que están a completa-lo seu desenvolvemento psicolóxico e social, polo que, a escola debe atender a este desenvolvemento e contribuir a el. Poroulra banda cremos que a escola debe convenir ao escolar nun individuo autónomo, crítico, e capaz de relacionarse positivamente cos demáis, cooperando con eles. Hai que ter en conta que a educación preescolar é fundamental no futuro desenvolvemento do nena. E nesta etapa cando os rapaces son moi moldeables e innuenciables, por tanto unha mala educación ou falla da mesma pode producir máis tarde problemas nos cativos, por exemplo, problemas de socialización, medo a ir á escala... ¿Con que instalacións canta a escola?

Contamos con dúas unidades de educación, unha para idades comprendidas entre os 0-2 anos cos que se traballa sobre todo a estimulación sensorial, e outra para ¡dades comprendidas entre 2-3 anos~cos que se traballan xa aspectos máis encamiñados ó seu desenvolvemento psicomotor e IÓxico. O edificio conta ademais cun xardín, columpios, tobogán s, unha canastra de mini basket, minipiscina e un palio interior. ¿Con que persoal conta? Contamos con profesorado titulado e especializado en educación infantil, asesor pediatra e psicólogo. ¿Que capacidade ten a escala? A capacidade que podemos abarcar é de 50 nenos, senda a matrícula actual sobre a metade.

LANZATE!

el1FETERl11

fscolM NwtIcIlS 1"ÚHIf'IIlI'es II.IIIS ... p/tIgIIIIe .11.... SHderisma ""ses de I/IOI_i<o, "'1ICÍ6II, p/rIIgiiIsmo, elc. •• fxmsIóM

Pfíf8 SERAF"íN PAZO, ND 8 TLF". 57 32 28

A

ESTRADA

Pola súa ubicación ¿con que ventaxas conta? A súa ubicación ofrece varias ventaxas evidentes, xa que eslá situada no centro da vila, a súa proximidade ó ambulatorio é duns 100 m , ademais de contar cunha-zona de xardín que permile que os rapaces poidan xogar ó aire libre. Despois dun ano de funcionamento ¿cal é o seu balance? O balance pode eonsíderarse positivo. aínda que polo de agora é moi cedo para poderfacer unha valoración obxec!iva; pero eremos que ó abarcar os dous servicios, tanto o de escala infantil como o de gardería, ofrecemos ós país e nais traballadores a posibilidade de escoller o que máis lIes conveña. ¿En que se diferencian os dous servi· cios? É escala en tanto que se impane un curso académico cas súas correspondentes unidades didácticas e unhas actividades especificas que preparan 6s nenas-as cara ó seu desenvolvemento e a súa integración na escolarización obrigatoria, evilando que cando se produza esta non sexa traumática para eles. E é gardería xa que os pais que descxen deixa-los nenos sen continuidade, é die ir, a dfas soltos, ou media xomada, tamén poden facelo. Dise que é unha escola para éUtes e con prezas abusivos. Iso non é ceno. Na escala ternos rapaees de tódalas clases sociais, e os prezas oscilan para a escola entre as 14000 e as 230Cl0 pesetas, segundo sexa media xornada ou xornada completa respectivamente; e 1500 e 3000 no caso de que os pais se decidan por deixar ao rapaz medio dfa ou un día no caso de gardería.

~

..... ...

... .....

TURNAUGA ......

~

~

A.d•• Ponteor",s, 31· 3'

A fsl"d. TeH. 571604 TH. M••i/908 981716


Tr . spo e de Hidrocarburos •


A Estrsd.· NQt 7

...;.::::::b;;,;""' ...... :....:: ..

--1. . . . .I-

.;;e..;;0,;;,R;.;;'l'lUilrnn'lUtR=====CIt=

(Crónicas cidadóns)

«Non todo o que hal que saber ven nos libros...» DI.sé Port. Motolobos Na derradeira ..crónica.., deixabamos ceibo o cabalo bJanco de Don Pastor, pacendo a eroa mol do adro da eirexa vella, aquel urbano altorelo que a rapazada convertira en «parque.. infanlil, cando, ainda, non se ..inventaran,., oficialmente, istes lúdicos espacios púbricos. E, pola banda esquerda de iste salido eclesial, colindante coa entrada da rúa patronal, babia lres casas seguidas, perteocentes á mesma familia, igualiñas elas, mantendo a nQ l a praca azul, de porcelana, indicaliva e Dominal. Despois, no frontis da segunda, un lerreiro longo que dicía:..José Ruza, Comerciante», como denotación da actividade mercantil do propietario do inmoble, comercio mixto e funeraria, xa que o da reloxería chegaría algo máis larde, coa incorporación dos Oliveiras, procedentes de Padrón, aínda que alí nunca houbo ninguén chamado dosé Oliveira Ruzo,., como se ten deixado indicar, ea algún recente aviso pubricado. Tampouco os siareiros de Maelita estaban de completo acordo con certas peculiaridades de istes escritos, por diferenciados motivos, donde se aprecia falla de rigurosidade, tendo en conta que a historia é ríxida, que non é unha novela, na que a imaxinación do autor voa, creando siluacións e persoaxes. Así se dixo que no local novo de ..SiIcor», ..próxima apenura,., estivera aberta a ..ferretería,. de un inconcreto «Señor Franco", cando o que alí houho, foi un almacén de cereais da familia Franco Bugallo, vivindo a filia, Maroja, que estivo de Mestra na Pontevea, casada con Gurruchaga, de segundo, e pais dos cregos-escritores Cebrián·Franco, Juan José e Ocnaro, ben apreciados. Pero iste nOD é o noso caso, posto que compre suliñar que a ..fonte de San Antonio.., con un picho de auga da traída, que se in· augurara no ano 1926, seodo Alcalde Don Benito Vigo Munilla, natural de Sisán, e grande loitador, nos inicios progresivos de ista ..Cidade da Nébou, non estaba situada ..nunha esquina do xardín,. dos señores Araújo-Ulloa, xa que estivo no medio e medio, e, ainda, pode comprobarse, pola estructura da conservada verxa, entre a casa e a rúa, hoxe, do Marqués de la Vega de Annijo, antes de que, ..por decreto,., funcionarios municipais a trasladasen, con praca e letras de ferro fundido, picho e cuncha· cazolo de recollida de auga, para a esquina das rúas da Peregrina e «Marcial e Avelina Valladares.., parede encalada da desaparecida

Bes/tit.s • Riobó AEs/rollo

edificación do comercio textil de ..E1viriña», en donde non nos deron tempo nin de despedila fotograficamente, faí ~ bre de 30 anos, con viaxe sin retorno, para convenila en chatarra, seguramente, despreciada por quenes non sabían máis, previo o coosentimenlO oficial. En tal rúa do San Paio, estaba a consulta do Médico Don Pepito Araújo Luces, con visitasa domicilio e cargo de Médico Forense. Pola banda de abaixo, estivo o Rexistro da Propiedade, despois de que alí tiveran Notarías abertas Don Pío Casais Canosa e Don Severino Fernández Somoza, que aqui vivían roas súas familias e facían vida ~ cial, cuestión que, agora, non se usa en tal profesión nin en outras semellantes, en detrimento de todós, pero que merece unha recapacitación e UD estudio, para que a obrigada residencia de islas xentes, no seu lugar de traballo, volva a ser, de novo, un feito posi. tivo.. Eran antecesores de Don Fran· cisco de Paula Uach y Puig, natural de Olot, donde Tito Porto escomenzarfa labor, antes de ingresar no Xulgado. E, tamén, de Don Balbino L6pez Bouzas, natural de Viascón, que procedía de La Mota del Cuervo, provincia de Cuenca, con oficina aberta na avenida de Fernando Conde, e o señor RlI\llón Fandiño de amanuense, frente por frente do ..Correo", con Nodar e üsardo de carteiros, e de xefe-administrador Don Manuel Castro, que, por petición de traslado, morreña en Compostela, e a quen sustituirá Don uno Arcos García, aquí, no seu posto e vivenda. Don Balbino, ademáis de Notario era ..figueroista» e home moi dadivoso e imaxinativo, defensor da politica de Don Alejandro Lerroux, con colas de probes, cada venres, na propia pona, buscando a esmola da perra chica, ou do que fose. Para que non houbese dúbidas, indicaba, con un letreiro, na entrada xeral do empapelado escritorio:..Aquí vive un Ciudadano, que, en lo económico, es socialista, y, en lo politico, tiende a annonizar la tradición

11010 PISCIFAaORíA

con el progreso... ->oPor iso, non tódalas cousas que baí que saber veñen nos libros. .. ,., dixo Pascual, tratando de poñer en mareba a ..Vespa.., cou encendido electrónico. -»:Nin nos folios do Consistorio... ", recalcaña un que iba a mercar tabaco. En tal rúa do San Paio compracedeiro, estaba o chalet de Pena, ,.EI Aguila Estradense», de baixo e tres andares, con un grande paxaro, de alas abertas, alá no cumía, coas gadoupas cravadas no redondel do mundo, como proba de libenade. E tiñan domicilio e negocio, moi simpáticos arga1leiros, como o señor Benito o Ferreiro, Severino Riveira, Marrasin, o tallista Paco Taboada, Antonio Blanco ou Ramón Vázquez, filio do señor Ruperto, a quenes se unían outros ..contertulios», como podía ser o señor Domingos Fernández ..Pingó.., propietario do saleroso cadelo, chamado ..Manguis,., a quen, polo enttoido, facian sair de compañeiro, disfrazado, con UDS patuquiños de folladelata, a propósito feitos, que o can non rexeitaba, bailando un ñtmico zapateado, sobre das lousas da acera, a golpe de palmas, si é que o cornudo castrón que adestraba o señor Benito, non se interpoñfa celoso no divertimento. Certo dia, os propios amigos da viciñanza, de grande inventiva, ..secuestráranl1e», fora da hora do traballo, a regadeira grande que tiñao Ramón, como ~o da ..industria.., pendurada na porta grande do negocio, á dereita según se baixa polo calexón da eirexa nova. E, craro, o home non as tiña todas consigo, aínda que sabía que todo era unha coña, polo que desconfiaba prenamentede tan sinistra colimaia. Puxo en funcionamento

a súa pistola de carburo, tratando de ..amedrentar» aoscontertulios, que, no taller se xuntaban, para a rexouba, pero non houbo resolución nin final para o «suspense,.. Poucos días despois de ter aguantado o chismorreo, con caladas averiguacións e suficentes sospeitas, na hora de chegada de ..La Estradense.., conducida por Sanliaguiño, que era ás S da tarde, aparecera un mensaxeiro de carretilla, alleo a todo, con un caixón grande, de madeíra, ben precintado, e remite de:,.Hijos de C. Villaverde. Grandes Almacenes de Ferretería. Sanliago de Compostela», a nome de Ramón Vázquez, industrial, porte debido,.. Ramón dixo que era mercancia ~ licilada, por medio de viaxante, aínda que, estaba seguro, que alí remataba xa o fornicio. Aberto o bulto, coa seriedade do caso, foi retirado un saco de palla e outro de virutiña, antes de que, ó final, apareccra a desexada regadeira, sin que ninguén pestenexara. Os quince reás do pago de tan finxido transporte, habeña de servir de abono a unha risoña e cantada convidada, na fresca escuridade da ..Bubela,.. -..Era a televisión que había. .., dfxolle Suso a Modesto. Mentras tanto, no discreto e acolledor salón de té da confitería .. El Buen Gusto.., de Antonio Maceira, unha parella de mozos, achegábanse escondida mente, como premio ao seu noivado. Tamén, os poucos rapaces que habia no barrio, xogaban aos ..tres marinos a la mano e coleccionaban cromos de ..Condifrán.., nos que sempre aparecian tantos futbolistas repetidos e habia que ir ao cambio, con rapaces da Pona do Sol ou de Bedelle, por mor de comprobar si había sorte no intercambio:,.Tres

cromos de Escolá por un de Eizaguirre.. ; ..dous cromos de Guimeráns por un de Gonzalo Varela..; ,.un cromo de E1ícegui, pelo a pelo, ~r outro de Vicente Lángara». E :di se iba facendo a colección, sempre incompleta, nos recadros do álbum, que terminaba esquecido en calquera caixón, co de ..Nestlé,., unha vez que pasara aquela fuga, que obrigaba ás nais de familia a mercar azafrán ou condimentos de cenas marcas de aditi· vos, para que o neno xantara todo, co prato Iimpo, ou fora á escola contento. -..Qué tempos aqueles !,., díxolle Higinito a Elena Comer, dormir e xogar... !.. Xa, daquela, a .. Cidade da Néboa.., gozaba dunha calegorfa e de un peso específico singular. Un crecemeoto de seu, unha industria e UDS servicios moi especiais, tendo en conta que o alcantarillado e a traída de augas, tivo aqui disfroite cidadán, antes de que o lograran as viciñas Compostela ou Pontevedra. -..E o da luz eléctrica, qué..... ·,.A Banda Municipal ten unha antigüedade que supera os 125 anos..... -,.0 Casino cbega ó século...

·,.Eo Deportivo Estradense, vai cumprir 70 anos de vida, lembrando que no mes de xuño do ano 1926, polas festas, a Banda de Música do Reximento de Zaragoza, estrenaba o seu himho-pasodoble, orixinal do compositor local Antucho Pazo Alvarez, en partido de fúlbol xogado polos locais, contra o afa· mado Eiriña, de Pontevedra, atí no campo da Decoita, gracias a acti",idade do fundador e primeiro Presidente do Clube, don Emilio Velasco, á sazón Comandante nista ..Caixa de Reclutamento,., da que dependia a metade da provincia pontevedresa, con centos de quintos que aquí se daban cita, cada ano, e berros de «Viva Lalín!.., que tantas veces non companian os futuros soldados das Rías Baixas. -,.Eran outros tempos. ." E ainda Ovidio non mercara aquela furgoneta, precursora de viaxes a Santiago, ás 14, 30, con banquetas de madeira e poucos folgos para poder subir as encostas do Montouto. -,.Eran outros tempos..... repetiria o filósofo Magencio, mentras tanto lIe pedía outra cunca de viño a Muras, .. remoendo,. aqueJa frase que esooitamos; -..Os probes, nunca poderemos ser felices... O máis que podemos chegar e a estar contentos..... ..Basculou.. o viño e botando unha longa gargallada, que rebota· ra nas paredes de Villa Juana, marchou para a casa cantando: -,.Asturias, patria querida... !...

Teléf....s: 57 08 01 P.rtltulor:5700 21

Denominaúón de CaNdade Semana Verde

I.G. 160

FO/ocop;osOServ;c;os tle FoxoRega/osORevislas'Prensa

SAN PAlO, 5

TLF"B.: 57

Avda.

8en~a

as

Viga, 79 OAEslrada

6 1 ' S7 22 66 FAX: 57

ApDO. CORREOS 53 A

ESTRADA IPONTEVEORA)

as

61


Rack radical estradense

Xenrelra: Rock Irmanlño Oito meses de traballo, El fI'IOfte dun dos compoñentes do grupo, tres trocos na guitarra, e múftiples avalares, non foran vaJados que non saltaran os compoñentes deste novo grupo de rack .. /rmandiño.. da Estrada. Con todo isla, tocaron por vez primeira nun par de {estas privadas probándose as( ron bo equipo de son; máis tarde no Burgo das Nacións en spoio 80S estudi¡¡ntes que Ioitaban pala supervivencia da residencia universitaria popular gaJ9fJ8. Lago, na 5aJa Nasa de santiago de Compostela en apoio 80S presos políticos gaJegos xunto ca gl1Jpo iUJliano Banda Bassotti, facendo es! El súa presentación cara un

gran aforo. de Agosto, tocan ante dez mil persoas xunto con .A Roda" e .,Desfeita.. de Puxeiros. 8 pro! do Real Clube Celts en Bpok:/á permanencia na primBira división do fútbol español. Reeentemente deran un concerto (J(I l..¡JJín no pub ..Piso Piloto", organizado poIB agrupación xuvenil GBliza Nova.

A COffl6ZOS

Moito camiño en pouco tempo1 O que andivemos por un lado, esfumábase por algún Qurro; por

exemplo, unha semana antes do concerto da Sala Nasa, manía «PINO.., o oulro guitarrista do grupo. polo que tivemos que Cacer unha reestructura e deixar de lado varios

lemas nos que el se desenvolvía mellor. Por oulro lado, tocamos no Burgo monlando o equipo case ao mesmo lempo que empezabamos a tocar, polo que as condici6ns de son non foron as que n6s queriamos. En Vigo tocamos dianle de dez mil persoas, algo que nunca nos imaxinamoschegar a facer, pero nin siquera tuvémo-Ia oportunidade de facer unha proba de son e cunha semana de ensaio co terceiro guitanista que pasaba polo grupo; polo que se pode ver que a sorte que tiñamos de tocar aquí ou alá, desfacBse ou complicábase por outras causas. Por qué rock «lnnandiño? O rock Irmalldiño é o sentimento de loita e combate con-

Ira a inxustiza e os males que sofremos. O rock Innandiño tenta se-la música do mozo mariñeiro que fica sen traballo, e loita contra iso; do mozo que lota contra o servizo militar, o racismo, o feixismo... E a loita contra a pasividade dunha xuventude enganchada pola marcha post-moderna e pseudo-intelectual de garraf6n e tontería, asediada totalmente pola publicidade. E a música que che di:,.Neno, ergue o teu pj do bar e sae á rúa defender o que é teu, a loitar polos pobos e naci6ns explotados. E o rellexo do que vemos decote. E posible conftuir militancia e m6sica? De se.lo, quén lendes como referente/s? Desde logo, pensamos que militancia e música teñer que ir sempre unidas, nunca se debeña ir en contra das túas propias ideas, así vendas máis ou menos, ou fagas máis ou menos; seña il6xico irmos coa clara idea de defende-Io noso

idioma e a nosa terra, e ir despois cantando en castelán. Respelámolos gustos;: preferencias de cada grupo, pero a nasa idea neste momento é crear un rock que fale en galego e que defenda as inxUSlizas que sofre o noso pobo. En canto ás preferencias ou influencias. ternos que decir que partimos dunha clara base, da música SK e ao mesmo lempo traballamos e investigamos na medida do posible no RAP, REAGGE, tocando tamén a música tradicional e sen esquencemos do Rock&RolI máis ou menos intenso. Qué é o que Xenreira leva

feilo deica agora musicalmente? Actualmente ternos uns 15 temas propios e dúas ou tres versi6ns, aínda que seguimos traba liando en arranxos e na creaci6n de novos tcmas. Por outra parte, tentaremola grabaci6n dunha maqueta 30 final do verán, para q,ue sexa editada

pola casa Capita Swing de Barcelona. Ademáis, está prevista a edici6n dun single en Outubro DO apar.lado que organiza a sala Nasa, e que foi grabado DO mes de Xuño. Do resto, seguir traballando... Como vede-Io panorama muo sical gaLego? Non sabemos ata que pUDIO se podeña falar de panorama musical galego. Pensamos que desde o xurdimento de grupos como Siniestro Total, Golpes Bajos, Radio Océano, Os Resentidos e algún máis, a nosa música está un pouco esquencida. Ouitando bandas como Os Diplomáticose o «Rock Bravú,. en xeral, non se escoita case falar de música galega, a oon se-la música tradicional. Estamos convencidos que, coma nós, hai moitos grupos na nasa terra aos que Hes gustaña ser escoitados, e 3índa que partimos con desventaxa en rela-

ci6n con outras autonomías, ternos que andar con prudencia para establecer unhas boas bases.

Para remalannos, algo que dicirlles 80S que saben de vós? Unha vez máis, graciñas aos veciños da rúa Maño por DOS aturar, aos incondicionais seguidores do grupo, á asociación de «SCAlA botelJ8S»¡aquí Grifamos todos!, ao Komando Medulio «Coma sempre o de sempre... lO, a Grajal e Nuria polo que traballan pOr nós, a todos aqueles que nos apoian e respetan, aínda que lIes pareza que facemos ruído, a todos aqueles que se xuntaban faj uns anos DO «Pcgatas» ¡Grande JOlI!, a Tía María, ¡Málaga Virgen!, a Bandido pola axuda prestada, JOSE. RICCIARDI «PINO,. polo que vivimos xuntos, e, como DOn, á súa familia ... A todos vOO ¡VIVA A YEPA!

CARPINTERIA DE MOREIRA, S.A. CARPINTERíA DE MADEIRA PARA CONSTRUCCiÓN DECORACiÓN S BARNIZADOS

101m.. F= ('U} 51 1212 36611 ..... O A E""¡" lI'''''n'''''}

Á E


-1

::e:::e:.:.R:..:'I'lUUU\n'lUtR~~~~:..::.::::c:It::":"'

A E.tr.d.· N·17

f-....:.

""" __b_"¡_'•

Polo románico da Estrada Xosé Lois García Ver dez igrexas románicas nun so día e nunha bisbarra tan beteroxl!nea como é a da Estrada non é nada fácil nin habitual, só se fai coa axuda imprescindíbel e extraordinaria dunha persoa coilecedora do medio como é Xosé Porto Matalobos que. con habilidade e pericia, me amosou cada unha desas parti. cularidades desa arquitectura medieval. O románico da Estrada sufriu unha das altcracións máis atroces que se teñen experimenlado durante o século XVIII dcbido ao crecemento demográfico que. para permitir un maior afaslamento de fiei~ destruíronse naves para construír OUlra" de maior capacidade espacial. Tamén. I mentalidade dos desamortizados foi outfOli dos factores que primaron a SÚ3 deslruoci6a e. ainda, en 1880 se desmantelou toda a nave, de extraor· dinario románico. de ~. Do románico estradensc ficaron moitas ábsides que ainda nos pretenden amesar o rigor e a grandeza da súa arquitectura conxuntural e. tamén, a simbólica que existiron nestas igrexas tan inflUenci~ polo románico composlelán. De.. ta de<;feitl só se salvou a igrexa de Frades. Noutnr... onde non hai ábsides. ficaron 05 frontis que dan a medida xusta do que foi este románico do XII, con esa notábel gama de particularisim05 símbolO5 de extraordinaria leclura que aínda procuran as atencións do~ menos doctos nesta materia. A riqueza do románico estradense ofrece unha variada gama deelement05 signótioos que responden á psicoloxia e comportamento dos moradors deste espacio e..tradense na ldade Media. Nos seus capilei podemos ob-

SECRnARIADO DE DIRECOON Contabilidade Mecanografía Cálculo Informática Inglés Prácticas de oficina Unha rofeslón de futuro

IDIOMAS FRANCÉS • INGLÉS

8 alumnos máximo laboratorio Idiomas Iniciación Adultos Iniciación Infantil (6 anos) Todos os niveles Inglés para a Universidad

¡DESEÑO, CORTE YCONFECOÓNI

I CURSOS DE CONTABIUDADE 1 I DESUIO EDEUNEAOóN 1 Cursos de: Ms-DOS. wndowa. Wotd~, FoIll de c*uIo.

a- de daIoe. ProgrwnlI de X~ . ,

R/ San Paio, 21

cru=

...'*--.-

XoMI.<W~._,*"""''''~,*

~._'*_

MECANOGRAFíA Cursos de:

- Iniciación - Perfeccionamento

,

- Velocidad e - Oposicións

FORMAOÓN TEÓRICA DE CONTRATOS DE APRENDIZAXE

Con 138 profeslóns homologados

CURSOS DE CAPAaTAOÓN DE TRANSPORTISTA NoOOlIGI e Inlemcxional

RECUPERACiÓN

10DO PARA ASUA OFICINA CONSUMIBLES

~ ~ PROGRAMACION

MOBILIARIO

~

FElRA DO MOIILE DE -A ESTRADA-

FP: Administrativo

Contabilldade, Mecanografia Cáiculo MercanIII, nóminas

Informática

PAVILLON: STAND:

A ..

Graduado Social

XESTIÓN DE EMPRESAS

Programación Administración Informática

MS.OQS~, llMeo\o,~.

cregos ao con~ideralas un atentado contra a ~úa propia moral sexuiticalredentina que impoñian como pastores ao seu rabaño. A funcionalidade destas figuras era a de incidir no grao de pecado e nos excesos scxuais. ou simplemente unha evocación á fertilidade fálica:un simple cántico sagrado a todo o que xermina e se reproduce. Tamén podemos contemplar numerosos exemplares (case repetitivos) do cereal eucaristico nesas brevísimas eSlilizaci6ns. Eses allantes fitófagos que no!> resumen o potencial da natureza denlro do propio ser celtas fonnando circuhumano. Esas

Nóminas, IRPF. Contabilidade

INFORMÁ1KA

Deseño por ordenador Master en Informática

senrar eses trobadore!l petrificados que Ianguen as súa$ ataras nas igrexas de San Pedro de Ancora~. Moreira e Tabeirós. A representación. nesla última, ben podía ser a do trobador Paio de Tabeirós, natural desta freguesía e un dos trobadores máis notábeis do "Cancioneiro da Ajuda ... Ou esas soldadeiras, acr6batas e saltimbanquis. Esa {ennosa cacerla de lobos que con tanto realismo se representa nun dos capiteis interiores do templo de Tabcirós. Tamén a temática erótica ten unha exquisita representación en Ouzande, Moreira e TabeirÓs. aínda que moitas de~s figuras forn destruídas por

los tnDltanos e simbólicos números cabalísticos como os dos tímpanos de Santeles, San Pedro de Ancorados e o da fiestra absidal de Code~a. Eses robustos e discretos arcos de medio punto con remates axedrezados que representan a bóveda celeste onde o vidente do medioevo podía imaxinar ultramundos espirituais nas arcadas de Loimil. Ouzande, Riobó, Moreira, Frades. Tabeirós e Codescda. Este excelente románico da Estrada, tan degradado e despreciado ~istematicamente. agarda subvenci6ns para a "úa reslauración; scguime.nto e equipamento técnico parn a súa com;eNaciórI e, sobre lodo, unha dinamización informativa e formativa enlre (l'> freguescs para que tomen conciencia do vaJor patrimonial que teOen nese espacio arquiteaónico oode habi· tan, esta é unha das primeim TlCCe'>idades que se tiñan que suplir. En Codeseda at~ con D. Xosl! Barreiro Paz. un ..impático e peculiar párroco a quen se lIe debe a ~t.1uración da ábside románica desla localidade que estaba reduci· da a cascallos e que el pacientemente reconstruíu. Con este rector eclesiástico despedímonos do románico da Estrada, Xosé Porto Malalobos e mais eu, brindando con viflo do Rosal polo labor sinxelo e puntual deste crego que nos prometeu que diria as misas nese sonoro e bo galego que fala. Do románico da Estrada continuamos a nosa andaina á procura dcsle estilo por ouuas b;~banas galegas.

"'Oll'.'>fI06¡,

Contabilidade Novo Plan Contable IVE y Oeclaraci6ns IRPF Nóminas, S. Social Prácticas en ordenadores

R/ W. Calvo Garra, 5

~fE:;::;= &;'1--\,...~~

Tlf. 78L:I~~

VEN VERNOS SEN COMPROMISO DO 9 AO 17 DE SEPTEM8RO NA FEIRA DO MOBLE OU NAS NOSAS OFICINAS EN SAN PAlO, 21 . A ESTRADA

Contrarretranca 17  

A Estrada. Setembro do 1995

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you