Page 1

Det Sjællandske Vækstværkeri www.vaekstvaerkeri.dk 27. August 2009

Byggeri for over 50 milliarder i Region Sjælland Det offentlige er på vej med byggeprojekter for milliarder i Region Sjælland. Det gælder både anlægsinvesteringer, nybyggeri og renoveringer. Teknologisk Institut skønner, at der med Femern Forbindelsen, nye sygehuse og et statsfængsel samt diverse veje og jernbaneprojekter skal bygges og renoveres for over 50 milliarder kroner i Region Sjælland frem mod 2018. Dertil kommer den ordinære drift og mindre renoveringer, som gennemføres af kommunerne, regionen og staten. Der er tale om omfattende byggeprojekter, og i region Hovedstaden, hvor mange af region Sjællands byggevirksomheder er leverandører, er der også større projekter på vej. Det er mange nye muligheder for byggevirksomhederne – men også mange nye udfordringer. I tabel 1 er de større bygge- og anlægs investeringer for de kommende år i Region Sjælland gjort op. ”Der er tale om store og komplicerede byggeprojekter, som byggevirksomhederne skal konkurrere om. Men man skal stå tidligt op for at være med. Projekter af denne størrelsesorden tiltrækker byggevirksomheder fra hele Europa. Byggevirksomheder, der vil være med må allerede nu gøre sig klart, hvad det kræver at blive leverandør eller underleverandør på den type projekter, siger direktør Bjørn Lykke Jensen, Teknologisk Institut. Den 9. september 2009 afholder Det Sjællandske Vækstværkeri konferencen ”Byggeri for milliarder i Region Sjælland” på Teknologisk Institut. Konferencen sætter spot på byggeprocessen i de større offentlige byggeprojekter som er undervejs og på teknologier og kompetencer, som virksomhederne skal beherske. ”Vores konference er et godt sted at begynde, hvis man som byggevirksomhed overvejer at blive underleverandør på et større byggeprojekt. For nogle kan det være nødvendigt at gå ind i udviklingsprojekter om både teknologi, organisering og kompetencer for at blive klar til at byde, fortæller direktør Bjørn Lykke Jensen. Læs mere om konferencen på www.vaekstvaerkeri.dk

Tabel 1 Offentligt byggeri for over 50 milliarder i Region Sjælland No

Investering

1 2

Nyinvesteringer og vedligehold på bl.a. folkeskoler og daginstitutioner Nyinvesteringer og vedligehold af sygehuse, psykiatriske og sociale institutioner Nyt statsfængsel på Falster Femern Bælt forbindelsen kyst-til-kyst Femern Bælt forbindelsen landanlæg (Bane og vej) Udbygning af motorvej Holbæk-Tuse (Rute 21) Slagelse omfartsvej Opgradering af skovvejen (Rute 23 til Kalundborg) København-Ringsted udvidelse af jernbane Opgradering af Sydbanen - Ringsted – Vordingborg

3 4 5 6 7 8 9 10

Milliarder

Periode

3,00 6,15

Fra 2009 Fra 2009

1,00 38,4 8,6 1,37 0,5 0,2 10 0,14

2011-2015 - 2018 -2018 -2013 -2013 -2011 ? - 2009


Det Sjællandske Vækstværkeri www.vaekstvaerkeri.dk 27. August 2009 Noter til Tabel 1 Oversigten er udarbejdet af Teknologisk Instituts Center for Analyse og Erhvervsfremme for Det Sjællandske Vækstværkeri. Enkelte beløb er skønsmæssigt anslået, da vedtagne rammer ikke er endeligt udmøntet endnu. I oversigten indgår kun de største byggeprojekter. Mindre renoveringer, infrastrukturanlæg som cykelstier eller rundkørsler, er ikke medtaget. Bemærkninger i øvrigt til oversigten. 1.

Som et led i aftalen om kommunernes økonomi er følgende aftale indgået: ”For at øge beskæftigelsen i blandt andet byggesektoren er regeringen og KL enige om et betydeligt løft af nyinvesteringer og vedligeholdelse på blandt andet folkeskole- og daginstitutionsområdet i 2010. I alt vil kommunerne igangsætte anlæg for 20 mia. kr. i 2010”. Aftalen er endnu ikke udmøntet – men hvis pengene fordeles nogenlunde efter forholdstallene, kan det skønnes, at omkring 15 procent af midlerne investeres i Region Sjælland. Aftalen kan læses på http://www.kl.dk/ImageVault/Images/id_37998/ImageVaultHandler.aspx. 2. I 2008 blev der som led i kvalitetsreformen afsat 25 milliarder kroner for årene 2009 – 2018 til investeringer i moderne sygehuse. Ifølge økonomiaftalen med Danske Regioner for 2009 skal udmøntningen af midler fra kvalitetsfonden til en moderne sygehusstruktur på 25 mia. kr. ske i to omgange. I første runde er der i januar 2009 giver forhåndstilsagn til projekter for 15 mia. kr., mens der med de resterende 10 mia. kr. er mulighed for i en anden senere omgang (ansøgningsfrist 1. juni 2010) at håndtere yderligere behov. Regionerne skal selv finansiere 40 pct. Det betyder, at regionerne samlet skal bidrage med 10 mia. kr. i egenfinansiering til de 11 projekter, der er prioriteret i første fase. Regeringen har således givet forhåndstilsagn til at der kan anvendes omkring 1,35 milliarder i Region Sjælland. Disse 1,35 milliarder er udmøntet til Psykiatri i Slagelse (1,05 mia.) og Slagelse Sygehus akutmodtagelse (0,3) milliarder. Følges den ”normale” fordelingsnøgle mellem regionerne ved fordelingen af kvalitetsfondsmidlerne betyder det yderligere investeringer i sygehus området i Region Sjælland efter 2010 på 4,8 milliarder kroner. Altså i alt 1,35 + 4,8 = 6,15 mia. De 6,15 mia. er fordelt med 3,69 mia. fra kvalitetsfondsmidlerne (60%) og 2,46 mia. fra Region Sjællands ordinære anlægsramme (40%). Se http://www.regioner.dk/PolitikOgHoldninger/Sundhed/Sygehussektoren/Investeringer%20i%20nyt%20sygehusbyggeri.a spx Hertil kommer evt. anlægsinvesteringer på det sociale område, som endnu ikke er budgetteret. 3. Kilde: http://www.kriminalforsorgen.dk/ - udmøntningen af flerårsaftalen og Kriminalforsorgen. Det samlede budget er på ca. 1 milliard. 4. Løbende priser. Kilde: Finansiel analyse, september 2008. Udarbejdet af Femern Bælt A/S for Transportministeriet. Byggeriet forventes færdigt i 2018. http://www.trm.dk/graphics/SynkronLibrary/trafikministeriet/Publikationer/2009/Femern/Finansiel%20analyse%202008.pdf 5. Løbende priser. Kilde: Finansiel analyse, september 2008. Udarbejdet af Femern Bælt A/S for Transportministeriet. Byggeriet forventes færdigt i 2018. http://www.trm.dk/graphics/SynkronLibrary/trafikministeriet/Publikationer/2009/Femern/Finansiel%20analyse%202008.pdf 6. jf. Trafikaftale 29. januar 2009. Projektet er i fuld gang og vejen forventes åbnet i 2013. 7. jf. Trafikaftale 29. januar 2009. Projektet er i fuld gang og vejen forventes åbnet i 2013. 8. jf. Trafikaftalen skal der nu og her gennemføres opgraderinger på den østligste del af strækningen mellem Kalundborg og Holbæk indenfor en ramme på 200 mio.kr. Det skal ske frem til 2011. Der sættes 10 mio.kr. af til at gennemføre en VVM-undersøgelse for en ny 3 km lang motorvejsstrækning syd om Regstrup, hvor der i dag er 2-sporet landevej. VVMundersøgelsen vil foreligge i 2011. Denne strækning tager politikerne først stilling til efter en VVM-undersøgelse. 9. Iflg. www.trafikstyrelsen.dk træffes politisk beslutning om Ringstedbanen i efteråret 2009. Investeringen er både i Region Sjælland og i Hovedstadsregionen. 10. Det er besluttet, at Sydbanen skal opgraderes, og der er afsat en ramme på 140 millioner. http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Baneprojekter/Faerdigbehandlede%20projekter/Sydbanen.aspx


Det Sjællandske Vækstværkeri www.vaekstvaerkeri.dk 27. August 2009 Mere information Det Sjællandske Vækstværkeri skal styrke vækst og innovationskraft hos private virksomheder i Region Sjælland. Det Sjællandske Vækstværkeri er et samarbejde mellem Teknologisk Institut og Vækstforum Sjælland. Spørgsmål om Det Sjællandske Vækstværkeri kan rettes til: Stig Yding Sørensen Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Høje Taastrup Tlf +45 72202704 Email: stig.yding@teknologisk.dk

http://www.vaekstvaerkeri.dk/event/byggeriformilliarder/50miiliarder  

http://www.vaekstvaerkeri.dk/event/byggeriformilliarder/50miiliarder.pdf

http://www.vaekstvaerkeri.dk/event/byggeriformilliarder/50miiliarder  

http://www.vaekstvaerkeri.dk/event/byggeriformilliarder/50miiliarder.pdf

Advertisement