{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

VĂŚkstTendens 2011-2012

Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjĂŚllandske kommuner


2

VækstTendens 2011-2012

forord Vækst kommer ikke af sig selv. Finanskrisen har ramt Region Sjælland hårdt, og vi har endnu ikke set alle konsekvenserne heraf. Nu handler det om at finde en solid vej frem, der udnytter vores strategiske muligheder og sikrer fornyet fremgang. Formålet med VækstTendens 2011-2012 er at vise vejen gennem konkrete og håndterbare tal. Analysen er unik, fordi den som den eneste af sin slags gennemgår den erhvervsmæssige udvikling i de sjællandske kommuner, både isoleret set og i sammenhæng. Dermed kan den levere et præcist overblik over erhvervsstrukturen og -udviklingen i de sjællandske kommuner. For viden skaber vækst. Det gælder i virksomheder, og det gælder i regioner og kommuner. Analysen udbygger et fælles videngrundlag for de sjællandske kommuner, Region Sjælland og alle organisationer, der arbejder med vækst

og iværksætteri i vores region. I VækstTendens 2011-2012 bygger vi videre på den platform, der blev skabt i sidste års analyse. Den nye publikation udbygger videngrundlaget både med den seneste udvikling og helt nye temaer, der giver et yderligere og dybere indblik i kommunernes strategiske muligheder og udfordringer. I denne udgave sætter VækstTendens særligt fokus på konsekvenserne af finanskrisen og tegner samtidig et billede af den fremtidige erhvervsstruktur og erhvervsudvikling. VækstTendens 2011-2012 er udarbejdet af Væksthus Sjælland, og rapporten bygger på de nyeste tilgængelige data over udviklingen i de sjællandske kommuner. Data er hovedsagligt indsamlet fra Danmarks Statistik og gennem en række særkørsler udført af eStatistik. Endvidere er en række offentlige og internationale datakilder inddraget i materialet.

Væksttendens 2011-2012 Udarbejdet af Væksthus Sjællands analyseafdeling: Analysekonsulent Christian Kjær Monsson og Analysekonsulent Pernille Førby Middelboe Årligt arbejder Væksthus Sjælland med 500 virksomheder. En række vækstkonsulenter tager turen rundt til de sjællandske virksomheder for gennem et vækstforløb at kortlægge virksomhedens udfordringer og tilbyde konkret sparring omkring mulighederne. Væksthuset samarbejder med alle relevante private og offentlige rådgivere og aktører. Derudover driver Væksthuset en række projekter i samarbejde med forskellige erhvervsaktører. Fokus er at skabe vækst i Region Sjælland.

Oplag: 1.000 stk. Oktober 2011 Layout: phonowerk

For yderligere information kontakt: Analysekonsulent Christian Kjær Monsson på telefon 53 72 71 87 eller mail ckm@vhsj.dk Analysechef Nina Groes på telefon 25 33 41 44 eller mail ngr@vhsj.dk


VækstTendens 2011-2012

Indhold 4 Recessions­tendenser 6 beskæftigelse 10 Erhvervs­specialiseringer 12 14 15 16 18 20 21 22 23 24 25

Erhvervsstruktur Fødevarer Møbler og beklædning Turisme Bygge og bolig Informationsteknologi og kommunikation Transport Energi og miljø Medico og sundhed Handel International erhvervsstruktur

26 Iværksætteri 28 Iværksætteri 30 Iværksætternes udvikling

32 Viden og værdiskabelse 34 37 38 40

Værdiskabelse Eksport Videnerhverv Uddannelse

44 livability 46 Livability-indikatorer

3


4

VækstTendens 2011-2012

Recessions­ tendenser

VækstTendens 2011-2012 sætter fokus på Region Sjællands udfordringer med lav værdiskabelse i regionens virksomheder og en erhvervssammensætning med en lav andel af videntunge erhverv. Finanskrisens indvirkning på det private erhvervsliv i de 17 sjællandske kommuner, har både forværret og synliggjort disse tendenser.

Stort jobtab i Region Sjælland igennem finanskrisen Finanskrisen har ramt Region Sjælland hårdt, og jobtabet i regionen er større end på landsplan. Mere end 17.000 private arbejdspladser er gået tabt, hvilket svarer til et jobtab på 8 % af alle arbejdspladser i den private sektor i regionen. Jobtabet er således større i Region Sjælland end på landsplan. Særligt bygge- og boligområdet, som udgør næsten hver fjerde arbejdsplads i regionen, har været hårdt ramt af de svingende konjunkturer. Alene indenfor dette område er mere end 6.600 arbejdspladser gået tabt. Arbejdsløsheden er under finanskrisen steget fra 2,5 % til 6,3 % i Region Sjælland. Før finanskrisen var arbejdsløsheden i Region Sjælland på niveau med landsgennemsnittet, men nu er arbejdsløsheden i Region Sjælland højere end på landsplan.

Erhvervet på Sjælland er lavværdiskabende Region Sjælland er den region, hvor der skabes mindst værdi pr. beskæftiget i den private sektor. Produktionsværdien og bruttoværditilvæksten ligger markant under landsgennemsnittet og under niveauet i de øvrige regioner i Danmark. Dette skyldes i høj grad erhvervssammensætningen i Region Sjælland, der er kendetegnet ved en lav andel af højværdiskabende videnerhverv. Den lave værdiskabelse kan forklares dels ved en lav andel af videntunge erhverv, og dels ved

et uddannelses- og eksportniveau, der ligger markant under landsgennemsnittet. Det lave uddannelsesniveau fastholder den lave værdiskabelse i regionen, og der er ganske enkelt for få store virksomheder, der kan konkurrere på de internationale markeder. Finanskrisen har i væsentligt omfang forværret denne situation. Produktionsværdien og bruttoværditilvæksten i den private sektor er faldet betragteligt i løbet af finanskrisen med henholdsvis 10 % og 8 %. Derudover er Region Sjællands i forvejen lave eksportniveau faldet med 12 %. For alle parametre gælder det, at faldet har været 2 procentpoint større end landsgennemsnittet. Det er samlet set kun virksomhederne i Kalundborg Kommune, der skiller sig positivt ud.

De lokale erhverv dominerer regionen De lokale erhverv er fremherskende i Region Sjælland. De lokale erhverv servicerer borgerne i lokalområdet, men eksporterer sjældent varer og serviceydelser til andre regioner eller til udlandet. Regionen har således mange beskæftigede inden for ressourceområderne fødevarer, bygge og bolig samt transport, der hovedsageligt servicerer de lokale borgere. Særligt de midtsjællandske kommuner har en høj andel af beskæftigede inden for bygge- og boligområdet samt transportområdet. Andelen af beskæftigede inden for fødevareområdet er særlig høj i de hovedstadsfjerne kommuner og består typisk af en kombination af landbrugssektoren og fødevarehandel.


VækstTendens 2011-2012

Generelt må det dog konkluderes, at en stor del af specialiseringerne i kommunerne i Region Sjælland skyldes fraværet af højværdiskabende erhverv. Derfor er specialiseringerne sjældent et udtryk for særlige kompetencer blandt de sjællandske virksomheder. I de nordlige kommuner i regionen findes der dog fortsat en høj specialisering inden for medico og sundhed, hvilket er regionens eneste højværdiskabede klynge. Denne klynge er samtidig kommet gennem finanskrisen uden store nedskæringer.

Iværksætteriet er vigtigt på Sjælland Iværksætteriet har en ganske stor betydning for den økonomiske udvikling i regionen, idet der er få store virksomheder, der kan løfte den overordnede udvikling. Etableringsraten og overlevelsesraten for iværksætterne i Region Sjælland er på niveau med landsgennemsnittet, hvilket er positivt. Det er dog især iværksættere inden for bygge- og boligområdet der dominerer, imens der er få iværksættere inden for videnerhvervene. Generelt er billedet, at jo længere væk fra København en iværksætter er placeret, desto lavere er hans overlevelseschancer.

Region Sjælland er blevet Udkantsdanmark En stor del af Region Sjælland må efterhånden karakteriseres som Udkantsdanmark. Situationen i yderområderne, der allerede inden finanskrisen oplevede betydelige problemer

på erhvervsfronten, er nu forværret, og der er kommet et større skel imellem de hovedstadsfjerne og de hovedstadsnære kommuner. Indkomstniveauet er lavt i yderområderne og det private erhverv afskediger flere medarbejdere, hvilket betyder, at arbejdsløsheden stiger.

København virker som en magnet Hovedstadsområdet er for Region Sjælland både en velsignelse og en forbandelse. Nærheden til hovedstadsområdet har den positive konsekvens, at indkomstniveauet i regionen er ganske pænt, idet pendlerne bringer høje lønninger med sig hjem fra hovedstaden. Dette er særligt udslagsgivende for de hovedstadsnære kommuner, og det understøtter det lokale erhverv i disse områder. Den negative konsekvens er, at København har en enorm tiltrækningskraft på de højtuddannede, de videntunge erhverv og de store, internationalt konkurrencedygtige virksomheder. Det bevirker, at mange kommuner i Region Sjælland bliver støvsuget for kompetencer, der ellers ville have potentialet til at løfte erhvervslivet i regionen. Kompetencerne spredes ikke ud fra hovedstaden, og kun enkelte kommuner og virksomheder trækker på de kompetencer og den viden, der findes i hovedstadsområdet. Generelt kan det konkluderes, at det ikke er lykkedes for kommunerne i Region Sjælland at udnytte den korte distance til København og opnå en positiv afsmittende effekt på erhvervslivet.

5


6

VĂŚkstTendens 2011-2012

beskĂŚftigelse


VækstTendens 2011-2012

Finanskrisen har ramt Region Sjælland hårdt på beskæftigelsen. Knap 8 % af de privat beskæftigede har mistet deres arbejde siden finanskrisens begyndelse, hvilket er mere end på landsplan. Beskæftigelsesniveauet i Region Sjælland er karakteriseret ved betydelige regionale forskelle, hvad angår beskæftigelsesandel og arbejdsløshed. Samlet set er beskæftigelsesandelen i Region Sjælland på niveau med landsgennemsnittet, dog ses en tydelig tendens til, at den er højere i de hovedstadsnære kommuner, hvorimod den er faldende jo længere kommunen ligger fra hovedstaden. Samtidig har yderområderne generelt set været hårdere ramt af arbejdsløshed.

Finanskrisen brød ud i 2008, og påvirkede erhvervet i Region Sjælland i de følgende år. I VækstTendens 2011-2012 benyttes forskellige statistikker til at belyse konsekvenserne af finanskrisen. Perioden der belyses, er hovedsagelig nedgangen fra 2008 til 2009. Den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik, der er den statistiske hovedkilde til denne publikation, belyser dog denne periode med tal, der formelt betegnes 2009-2010, men reelt indfanger tallene udviklingen fra de foregående år. I alle tilfælde antages det, at udviklingen siden nedgangen har været af begrænset omfang, således at de seneste tal der benyttes i publikationen, i høj grad beskriver udviklingen til dags dato. I enkelte tilfælde har statistikkerne ikke opfanget den seneste udvikling, men dette er påpeget i de konkrete tilfælde.

7


VækstTendens 2011-2012

Beskæftigelse •

Region Sjælland har en lille arbejdsstyrke sammenlignet med landets øvrige regioner.

48 % af befolkningen i Region Sjælland er i beskæftigelse, hvilket er på niveau med landsgennemsnittet.

Der er dog markante regionale forskelle. Andelen af befolkningen der er i beskæftigelse, er markant højere i de hovedstadsnære kommuner end i de hovedstadsfjerne kommuner.

Befolkning og andel af beskæftigede med bopæl i kommunen (2010)

Befolkning

Andel

5.534.738

49%

820.564

48%

Roskilde

81.947

50%

Næstved

81.112

48%

Slagelse

77.475

47%

Holbæk

69.550

49%

Guldborgsund

62.912

45%

Køge

57.125

49%

Kalundborg

49.265

46%

Greve

47.826

50%

Lolland

46.984

41%

Vordingborg

46.319

44%

Faxe

35.306

49%

Odsherred

33.030

43%

Ringsted

32.584

50%

Sorø

29.522

48%

Lejre

26.794

51%

Stevns

21.931

49%

Solrød

20.882

52%

Hele landet Region Sjælland

Antal beskæftigede med bopæl i regionen (2011)

273.000

623.000 844.000

568.000

25.000 20.000 15.000 10.000 5.000

d

ns ev

lrø

St

jre

Privat

So

Le

So

ild Sla e ge ls Næ e stv ed Kø ge H o Gu l ldb bæk org Ka sun lun d db org Gr ev e Lo lla n Ri d ng Vo ste rd ing d bo rg Fa Od xe sh err ed

0

sk

Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen (2010)

380.000

Ro

8

Offentlig


VækstTendens 2011-2012

Som en konsekvens heraf er arbejdsløsheden i Region Sjælland steget mere end på landsplan.

196.879 er nu beskæftiget i Region Sjælland.

De hovedstadsfjerne kommuner har haft den største stigning i arbejdsløsheden, og spændet i arbejdsløshedsniveauet mellem de hovedstadsnære og de hovedstadsfjerne kommuner er nu yderligere forøget.

Ho

Le

So lr

lbæ Ro k sk il So de rø Gr ev e Ri ng st He ed le la Gu nde ldb t Sla orgs ge und l Kø se ge Re gio n Ka Sjæ lun ll d an Lo bor d lla g n Od d sh e Næ rred stv St ed ev ns Vo rd in Fa gbo xe rg

ød

8 % af de privat beskæftigede i Region Sjælland har mistet deres arbejde fra 2009 til 2010. Det er lidt flere end på landsplan.

jre

0%

Udvikling i privat beskæftigelse (2009-2010)

-2% -4% -6% -8% -10% -12% -14%

12,0

Bruttoarbejdsløshedsprocent, Sæsonkorrigeret (2008-2011)

10,0 8,0 6,0 4,0 2,0

Lo lla Sla nd g Od else sh err Næ ed Gu s ldb tve org d su nd Vo Kø rd ge in Ka gbor Re lun g gio db n S org jæ lla nd Fa Ri xe ng ste St d ev ns S He or le ø lan de Ho t lbæ k Gr ev e So lrø Ro d sk ild e Le jre

0,0

Juni 2008

Ændring til juni 2011

9


10

VækstTendens 2011-2012

Erhvervs­ specialiseringer


VækstTendens 2011-2012

VækstTendens 2011-2012 kortlægger Region Sjællands erhvervsspecialiseringer inden for en række ressourceområder og på tværs af regionens kommuner. Region Sjællands beskæftigelsesandel er større end på landsplan inden for ressourceområderne fødevarer, bygge og bolig, medico og sundhed samt transport, som samlet set beskæftiger 60 % af de privat beskæftigede i regionen. Finanskrisen har ramt Region Sjællands virksomheder hårdt og har medført et betydeligt jobtab på mere end 17.000 private arbejdspladser. Et ressourceområde er en større sammenhængende erhvervsfamilie, der går på tværs af traditionelle brancheinddelinger. Ressourceområderne er produktorienterede og inkluderer alle brancher i den samlede værdikæde. Eksempelvis indeholder bygge- og boligområdet både produktion af byggematerialer, opførelse af bygninger samt ingeniør- og arkitektvirksomheder. En kommune er specialiseret, når beskæftigelsesandelen inden for et ressourceområde er væsentligt højere end på landsplan. I VækstTendens 2011-2012 betragtes en kommune som værende specialiseret, når beskæftigelsesandelen er mindst 20 % højere end landsgennemsnittet. Danmarks Statistik har fra 2008 til 2009 ændret metoden for indsamling og klassificering af data. Således er det ikke muligt at foretage en direkte sammenligning af data og specialiseringer fra VækstTendens 2010 til VækstTendens 2011-2012. Metodeændringen er foretaget for at kunne lave en mere moderne brancheinddeling og en mere valid vurdering af beskæftigelsesniveauet i befolkningen. Eksempelvis vil ændringen i dataindsamlingsmetoden kunne betyde, at en person, der tidligere var klassificeret som beskæftiget inden for f.eks. turismeområdet, nu kan være klassificeret inden for et andet område eller klassificeret som værende uden for arbejdsstyrken, hvis ansættelsesperioden i løbet af året ikke har været lang nok.

11


VækstTendens 2011-2012

Erhvervsstruktur

Andel af privat beskæftigede fordelt på ­ressourceområder (2010)

De største beskæftigelsesområder i Region Sjælland er bygge- og boligområdet og fødevarer, som samlet set beskæftiger 43 % af de privat beskæftigede.

Region Sjælland har en højere beskæftigelsesandel end på landsplan inden for ressourceområderne bygge og bolig, fødevarer, medico og sundhed samt transport.

Region Sjælland har mistet mere end 17.000 private arbejdspladser fra 2009 til 2010, særligt inden for bygge- og boligområdet, hvor mere end 6.600 arbejdspladser er forsvundet. Fødevare- og transportområdet har ligeledes oplevet store jobtab.

30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0%

1.000 0 -1.000 -2.000 -3.000 -4.000 -5.000 -6.000 -7.000

st

ve

ply

rv

ed

Uo

rh ee

Øv

rig

gS ion

rv

lig

at

bo og ge

rh ee rig Øv

va de Fø

Tra

ns

po

rt

rer

ve

mu om

gk

og

be IT o

ler Mø b

me ris Tu

Uo

ply

st

gs oo dic

Me

Region Sjælland

nik

klæ

dh un

iljø gm io erg En

Udvikling i antallet af private arbejdspladser i Region Sjælland (2009-2010)

dn

ed

ing

Hele landet

By g

IT

Me

og

dic

En

oo

erg

io

un

ns

gm

po

dh

iljø

rt

n Tra

un mm ko

By

ika

gb eo gg

ek gb

ble

ro

tio

oli

me

Tu

dn

ris

ing

rer va de Fø

g

0,0%

12


rv

d rh ve

og dic o

rig ee

su nd he Øv

iljø gm Me

En erg io

un ika Tra tio ns n po rt

IT

og

ko

mm

g gb oli By gg eo

me

be k Tu ris

og ble r Mø

ar er de v

All e

erh ve

rv

dn ing

VækstTendens 2011-2012

4%

Udvikling i den private beskæftigelse fordelt på ressourceområder (2009-2010)

2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% Hele landet

Region Sjælland

13


VækstTendens 2011-2012

Fødevarer •

Fødevareområdet er ét af Region Sjællands største beskæftigelsesområder og beskæftigelsesandelen ligger 4,1 procentpoint over landsgennemsnittet.

Mange kommuner er specialiseret inden for fødevarer.

Fødevareområdet har været hårdt ramt af jobtab, og der er forsvundet knap 3.000 arbejdspladser i Region Sjælland.

Specialiserede kommuner inden for fødevarer Privat beskæftigede inden for fødevarer (2010)

ODSHERRED

Kommune

Antal

Andel

Faxe

2.191

26,8%

Lolland

2.782

25,7%

Sorø

1.516

23,9%

881

23,7%

Guldborgsund

3.294

23,7%

Ringsted

2.534

23,6%

Odsherred

1.613

22,2%

Vordingborg

2.140

22,2%

Slagelse

3.859

20,9%

902

19,5%

36.611

18,6%

Holbæk

2.838

17,1%

Næstved

3.064

17,0%

Køge

2.674

16,0%

Kalundborg

2.136

15,8%

Hele landet

251.746

14,5%

Stevns

Lejre Region Sjælland

13,3%

2.448

10,7%

Greve

1.241

10,6%

So

Udviklingen i den private beskæftigelse inden for fødevarer (2009-2010)

0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% -16%

ROSKILDE

HOLBÆK

GREVE

LEJRE

KALUNDBORG

SOLRØD

SORØ RINGSTED

KØGE

SLAGELSE

STEVNS NÆSTVED

FAXE

VORDINGBORG

LOLLAND

GULDBORGSUND

lrø d Ri ng s Gu ted ldb Le orgs jre un d St ev ns Sla ge He lse le l Ho and lbæ et Lo k lla n Fa d xe Re gio n Ka Sjæ lun lla Næ dbor nd stv g Od ed sh e Kø rred ge Ro sk il Vo de rd ing So bor g rø

498

Roskilde

e

Solrød

Gr ev

14


VækstTendens 2011-2012

Møbler og beklædning •

Kun Greve Kommune er specialiseret inden for møbler og beklædning.

Greve Kommune har oplevet en jobvækst på 6 % sammenlignet med et jobtab på landsplan på 11 %.

Særligt kommunerne Lolland, Slagelse, Guldborgsund, Vordingborg og Køge har været ramt af jobtab og negativ vækst inden for møbler og beklædning.

Specialiserede kommuner inden for møbler og beklædning

ODSHERRED

Kommune ROSKILDE

HOLBÆK

GREVE

LEJRE

KALUNDBORG

SOLRØD

SORØ RINGSTED

STEVNS NÆSTVED

FAXE

VORDINGBORG

GULDBORGSUND

Greve

697

5,9%

Holbæk

799

4,8%

Næstved

843

4,7%

78.694

4,5%

Slagelse

788

4,3%

Roskilde

931

4,1%

7.406

3,8%

Stevns

137

3,7%

Solrød

133

3,6%

Køge

596

3,6%

Odsherred

256

3,5%

Lolland

374

3,5%

Guldborgsund

480

3,4%

Faxe

258

3,2%

Ringsted

322

3,0%

Vordingborg

281

2,9%

Sorø

152

2,4%

Lejre

109

2,4%

Kalundborg

250

1,9%

Region Sjælland

Privat beskæftigede inden for møbler og beklædning (2010)

Gr

ev e Od sh e So rred rø St ev n Fa s xe Ro sk il Ri de ng s Næ ted stv Re ed gio n Ho Sjæ lbæ lla nd Ka k lun Kø dbor ge g He le l So ande lrø t d Le jre Sla ge Gu lse ldb Vo orgs rd un in d Lo gbo lla rg nd

LOLLAND

Andel

Hele landet

KØGE

SLAGELSE

Antal

10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30%

Udviklingen i den private beskæftigelse inden for møbler og beklædning (2009-2010)

15


VækstTendens 2011-2012

Turisme •

Region Sjælland har ingen kommuner, der er specialiseret inden for turisme.

Størstedelen af kommunerne har haft negativ vækst fra 2009 til 2010. Kun kommunerne Lejre, Køge og Solrød har oplevet jobvækst.

Jobtabet på 4 % i Region Sjælland har været mindre end på landsplan.

Specialiserede kommuner inden for turisme Kommune

Antal

Andel

Roskilde

904

4,0%

Slagelse

722

3,9%

Vordingborg

375

3,9%

Sorø

232

3,7%

Næstved

658

3,7%

61.362

3,5%

Guldborgsund

491

3,5%

Odsherred

256

3,5%

Stevns

129

3,5%

Holbæk

557

3,4%

Hele landet

6.462

3,3%

Lolland

352

3,2%

Køge

534

3,2%

Solrød

115

3,1%

Ringsted

300

2,8%

Lejre

120

2,6%

Kalundborg

314

2,3%

Faxe

166

2,0%

Greve

237

2,0%

Udviklingen i den private beskæftigelse inden for turisme (2009-2010)

40% 30% 20% 10% 0% -10% -20%

ROSKILDE

HOLBÆK

GREVE

LEJRE

KALUNDBORG

SOLRØD

SORØ RINGSTED

KØGE

SLAGELSE

STEVNS NÆSTVED

FAXE

VORDINGBORG

LOLLAND

GULDBORGSUND

Gr

jre Kø ge So lrø d So rø Sla ge l St se ev ns Ro sk il Ho de lbæ Gu k ldb Re orgs gio un d Næ n Sjæ stv lla He ed nd le l Od ande sh t e Vo rred rd in Fa gbo xe rg

Region Sjælland

ODSHERRED

ev e Lo lla n Ka d lun Ri dbor ng g ste d

Privat beskæftigede inden for turisme (2010)

Le

16


VækstTendens 2011-2012

Region Sjælland er Danmarks mindste turistdestination.

Region Sjælland er dén region, der har det laveste antal turistovernatninger og færrest hoteller og restauranter med over 10 ansatte.

Kapacitetsudnyttelsen på Region Sjællands hoteller er 7 procentpoint lavere end landsgennemsnittet.

Antal hoteller og restauranter med mere end 10 ansatte (2009)

d lan

d

jyl ord

jyl Re

gio

nN

idt nM gio Re

yd nS gio Re

Re

lan

k ar nm da

jæ nS gio

Re

gio

nH

ov

ed

sta

lla

de

n

nd

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

15.000.000 Region Hovedstaden Region Sjælland

12.000.000

Årligt antal turistovernatninger

Region Syddanmark 9.000.000

Region Midtjylland Region Nordjylland

6.000.000 3.000.000 0

2006

2007

2008

2009

2010

40%

Hele landet

38%

Region Sjælland

36% 34% 32% 30% 28% 26% 2006

2007

2008

2009

2010

Årlig kapacitetsudnyttelse på hoteller

17


18

VækstTendens 2011-2012

Bygge og bolig •

Bygge- og boligområdet er det største beskæftigelsesområde i Region Sjælland med 24,1 % af de privat beskæftigede.

Bygge- og boligområdet har haft betydelig negativ vækst med et jobtab på over 6.600 arbejdspladser på tværs af regionen.

Det er særligt de kommuner, der ligger fjernt fra hovedstaden, som har oplevet et stort jobtab.

Kommunerne Stevns, Solrød, Ringsted, Lejre og Sorø er specialiseret inden for bygge- og boligområdet.

Specialiserede kommuner inden for bygge- og boligområdet Privat beskæftigede inden for bygge- og boligområdet (2010)

ODSHERRED

Kommune Stevns

Andel 31,8%

Solrød

1.114

29,8%

Ringsted

2.973

27,7%

Lejre

1.285

27,7%

Sorø

1.626

25,7%

Næstved

4.538

25,2%

Greve

2.938

25,0%

Faxe

2.044

25,0%

Kalundborg

3.317

24,6%

47.451

24,1%

Vordingborg

2.316

24,0%

Odsherred

1.736

23,9%

Slagelse

4.252

23,0%

Guldborgsund

3.176

22,8%

Holbæk

3.755

22,6%

Roskilde

5.125

22,5%

Køge

3.761

22,4%

Lolland

2.314

21,4%

368.667

21,3%

Region Sjælland

10% 5% 0% -5% -10% -15% -20%

ROSKILDE

HOLBÆK

GREVE

LEJRE

KALUNDBORG

SOLRØD

SORØ RINGSTED

KØGE

SLAGELSE

STEVNS NÆSTVED

FAXE

VORDINGBORG

LOLLAND

GULDBORGSUND

lla n Kø d ge Ho lbæ Ro k sk il Gr de ev e He le l So ande rø t Od sh e Re rred gio Gu n Sj ldb æll a Ri orgs nd ng un s d Le ted jre Sla ge Ka lse lun Fa dbor xe g St ev n Næ s stv Vo ed rd ing bo rg

Lo

So

lrø d

Hele landet

Udviklingen i den private beskæftigelse inden for bygge- og boligområdet (2009-2010)

Antal 1.181


VækstTendens 2011-2012

Region Sjælland er særlig hårdt ramt af nedgangen inden for bygge- og boligområdet. Antallet af påbegyndt byggeri er faldet kraftigt siden 2006, og faldet i antal påbegyndt byggeri er større end på landsplan.

I 2009 og 2010 var antallet af påbegyndt byggeri i Region Sjælland under 20 % af 2006-niveauet.

Særligt i Region Sjælland er iværksættere vigtige for bygge- og boligområdet, idet de udgør en stor andel af den samlede beskæftigelse.

Overlevelsesraten for iværksættere inden for bygge- og boligområdet er lavere end landsgennemsnittet, hvilket betyder flere virksomhedslukninger og deraf følgende jobtab.

Indekseret antal af påbegyndte byggerier (Indeks 2006=100) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2006

2007

2008

Hele landet

2009

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2010

Indekseret antal af påbegyndte m2 (Indeks 2006=100)

2006

2007

Region Sjælland

2008

2009

Hele landet

2010

Region Sjælland

76%

Overlevelsesrater indtil 2010 for iværksættere etableret i 2003-2008 inden for bygge- og boligområdet

74% 72% 70% 68% 66% 64% 62%

ve rh ee

eo gg By

All

gb

oli

rv

g

d jyl nN ord gio

idt nM gio Re

lan

d jyl l

nm da yd nS gio

Re

ar

an

k

nd lla jæ Re

gio

nS Re

Re

gio

nH

ov

He

ed

le l

sta

an

de

de

n

t

60%

19


20

VækstTendens 2011-2012

Informationsteknologi og kommunikation •

Region Sjælland har ingen kommuner, der er specialiseret inden for informationsteknologi og kommunikation.

Beskæftigelsesandelen ligger under landsgennemsnittet i alle regionens kommuner.

Trods et jobtab på 7 % på tværs af Region Sjælland har Ringsted Kommune haft en jobvækst på 15 %.

Specialiserede kommuner inden for Informationsteknologi og kommunikation Privat beskæftigede inden for Informationsteknologi og kommunikation(2010)

Kommune Hele landet Ringsted Greve

Antal

Andel

173.670

10,0%

963

9,0%

998

8,5%

Guldborgsund

1.161

8,3%

Roskilde

1.768

7,8%

283

7,6%

Solrød Odsherred

548

7,5%

Holbæk

1.176

7,1%

Køge

1.136

6,8%

11.909

6,0%

1.086

6,0%

Lejre

224

4,8%

Vordingborg

427

4,4%

Lolland

451

4,2%

Slagelse

764

4,1%

Stevns

152

4,1%

Sorø

242

3,8%

Faxe

296

3,6%

Kalundborg

234

1,7%

Region Sjælland

ROSKILDE

HOLBÆK

GREVE

LEJRE

KALUNDBORG

SOLRØD

SORØ RINGSTED

KØGE

SLAGELSE

STEVNS NÆSTVED

FAXE

VORDINGBORG

LOLLAND

GULDBORGSUND

Ri ng s Næ ted stv Le ed jre Vo rd in Ka gbo lun rg Gu dbor ldb g Lo orgs lla un n d Sla d ge l Re se gio He n Sjæ le l lla Ro ande nd sk t il Gr de ev e Ho lbæ Kø k ge St ev n So s lrø d Od sh e So rred rø Fa xe

Næstved

ODSHERRED

Udviklingen i den private beskæftigelse inden for Informationsteknologi og kommunikation (2009-2010)

20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35%


VækstTendens 2011-2012

Transport •

Andelen af beskæftigede inden for transportområdet i Region Sjælland ligger over landsgennemsnittet.

En gruppe af midtsjællandske kommuner, som tæller Lejre, Greve, Solrød, Holbæk og Køge, er specialiseret inden for transport. Her er altså tale om en midtsjællandsk transportklynge.

Transportområdet har oplevet et markant jobtab på tværs af alle kommuner i Region Sjælland. I alt er mere end 2.200 arbejdspladser forsvundet.

Specialiserede kommuner inden for transport Kommune ODSHERRED

Antal

Andel

Lejre

606

13,1%

Greve

1.510

12,8%

478

12,8%

Holbæk

2.050

12,3%

Køge

1.873

11,2%

Faxe

832

10,2%

Sorø

621

9,8%

19.229

9,8%

698

9,6%

Ringsted

1.022

9,5%

Næstved

1.710

9,5%

Vordingborg

916

9,5%

Hele landet

162.619

9,4%

339

9,1%

Slagelse

1.671

9,0%

Guldborgsund

1.200

8,6%

Kalundborg

1.122

8,3%

893

8,2%

1.688

7,4%

Solrød ROSKILDE

HOLBÆK

GREVE

LEJRE

KALUNDBORG

SOLRØD

SORØ RINGSTED

Region Sjælland

KØGE

SLAGELSE

Odsherred

STEVNS NÆSTVED

FAXE

Stevns

VORDINGBORG

Lolland

-5% -10% -15% -20% -25%

He

Ro 0%

le l Le ande jre t Re gio Sla n Sj ge ælla Gu lse nd ldb Kø orgs ge un d Fa xe Gr ev e Ri ng ste d

GULDBORGSUND

sk il St de ev n Lo s lla n Ho d lbæ So k lrø d Næ stv Ka ed lun Od dbor sh g e Vo rred rd in So gbo rø rg

LOLLAND

Roskilde

Privat beskæftigede inden for transport (2010)

Udviklingen i den private beskæftigelse inden for transport (2009-2010)

21


VækstTendens 2011-2012

Energi og miljø • 11 kommuner har haft jobvækst fra 2009 til 2010, hvorimod der på landsplan har været et jobtab på 5 %. • Kommunerne Lolland, Faxe og Kalundborg er specialiseret inden for energi og miljø, men oplever samtidig en stagnerende eller negativ udvikling i beskæftigelsen. • Lolland Kommune har oplevet et betydeligt jobtab inden for energi og miljø. Disse tal inkluderer dog ikke lukningen af Vestas’ fabrik i Nakskov, hvilket ville medføre et yderligere jobtab på knap 500 beskæftigede.

Specialiserede kommuner inden for energi og miljø Privat beskæftigede inden for energi og miljø (2010)

ODSHERRED

Kommune

Antal

Andel

Lolland

941

8,7%

Faxe

546

6,7%

Kalundborg

711

5,3%

Sorø

214

3,4%

Odsherred

244

3,4%

56.755

3,3%

Hele landet Solrød

115

3,1%

6.040

3,1%

Holbæk

509

3,1%

Lejre

139

3,0%

Slagelse

462

2,5%

Greve

292

2,5%

Køge

390

2,3%

Roskilde

511

2,2%

Næstved

391

2,2%

Vordingborg

200

2,1%

Guldborgsund

Region Sjælland

1,7%

43

1,2%

Ringsted

93

0,9%

ROSKILDE

HOLBÆK

GREVE

LEJRE

KALUNDBORG

SOLRØD

SORØ RINGSTED

KØGE

SLAGELSE

STEVNS NÆSTVED

FAXE

VORDINGBORG

LOLLAND

GULDBORGSUND

in Sla gbo ge rg Ro lse sk il Le de jre Gu ldb Ri orgs ng un s d St ted ev n Gr s ev e Næ stv So ed rø Re gio Od n Sj sh æll a e Ka rred nd lun Ho dbor lbæ g Kø k ge He le l Fa ande xe t So lrø d Lo lla nd

239

Stevns

Vo rd

22

Udviklingen i den private beskæftigelse inden for energi og miljø (2009-2010)

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40%


VækstTendens 2011-2012

Medico og sundhed • Region Sjællands beskæftigelsesandel inden for medico og sundhed ligger 1,7 procentpoint over landsgennemsnittet. • Den højeste specialisering findes i Kalundborg Kommune, hvor beskæftigelsesandelen ligger knap 16 procentpoint over landsgennemsnittet. Kalundborg Kommunes specialisering findes særligt inden for fremstilling af medicinalvarer. • Kommunerne Lejre, Odsherred, Roskilde og Køge er ligeledes specialiseret inden for medico og sundhed. • Væksten inden for medico og sundhed findes hovedsagligt inden for serviceerhverv som læger, tandlæger, apoteker mv.

Specialiserede kommuner inden for medico og sundhed

ODSHERRED

ROSKILDE

HOLBÆK

GREVE

LEJRE

KALUNDBORG

SOLRØD

SORØ RINGSTED

KØGE

SLAGELSE

STEVNS NÆSTVED

FAXE

VORDINGBORG

Kommune

Antal

Andel

Kalundborg

2.815

20,9%

Lejre

453

9,8%

Odsherred

686

9,4%

Roskilde

2.118

9,3%

Køgev

1.350

8,1%

13.515

6,9%

Vordingborg

583

6,0%

Solrød

208

5,6%

Sorø

343

5,4%

Holbæk

895

5,4%

Lolland

576

5,3%

90.321

5,2%

Guldborgsund

722

5,2%

Faxe

391

4,8%

Slagelse

869

4,7%

Næstved

761

4,2%

Stevns

125

3,4%

Ringsted

296

2,8%

Greve

324

2,8%

Region Sjælland

Hele landet

LOLLAND

GULDBORGSUND

25%

Privat beskæftigede inden for medico og sundhed (2010)

Udviklingen i den private beskæftigelse inden for medico og sundhed (2009-2010)

20% 15% 10% 5% 0% -5%

St

ev

ns So rø Le jr Ho e lbæ k Kø ge Lo lla Næ nd stv Re Sla ed gio ge n S lse jæ lla Ro nd sk ild e S Vo olr rd ød Gu ingb ldb or or g Ka gsun lun d d He bor le g lan de t Fa x Ri e ng Od sted sh err ed Gr ev e

-10%

23


VækstTendens 2011-2012

Handel •

Handel dækker over detail- og engroshandel og går på tværs af de ni øvrige ressourceområder.

Kommunerne Greve, Køge, Solrød og Næstved er specialiseret inden for handel.

Handelsområdet har haft et jobtab på 7 %, hvilket svarer til landsgennemsnittet.

Specialiserede kommuner inden for handel Privat beskæftigede inden for handel (2010)

ODSHERRED

Kommune

Antal

Andel

Greve

4.403

37,5%

Køge

5.027

30,0%

Solrød

1.090

29,2%

Næstved

5.137

28,6%

Roskilde

6.343

27,8%

Slagelse

5.052

27,3%

Sorø

1.720

27,1%

51.746

26,3%

Holbæk

4.250

25,6%

Ringsted

2.736

25,5%

Guldborgsund

3.503

25,2%

Odsherred

1.783

24,5%

Region Sjælland

Hele landet

412.209

23,8%

Faxe

1.943

23,7%

Lolland

2.493

23,0%

Vordingborg

2.216

22,9%

Lejre

1.035

22,3%

811

21,9%

2.204

16,3%

Stevns

ROSKILDE

HOLBÆK

GREVE

LEJRE

KALUNDBORG

SOLRØD

SORØ RINGSTED

KØGE

SLAGELSE

STEVNS NÆSTVED

FAXE

VORDINGBORG

LOLLAND

GULDBORGSUND

St ev n Kø s ge Od sh e He rred le l Næ ande stv t Gu ed ldb Re orgs gio un d Ka n Sj lun æll a Fa dbor nd xe g Ho lbæ Gr k ev e Ri ng s Ro ted sk il So de lrø d Vo rd ing bo rg

Kalundborg

Lo lla n Sla d ge l Le se jre So rø

24

Udviklingen i den private beskæftigelse inden for handel (2010)

0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14%


VækstTendens 2011-2012

International erhvervsstruktur •

En sammenligning mellem Region Sjælland og de nærmeste omkringliggende regioner viser, at Region Sjælland har én af de mindste arbejdsstyrker. Eksempelvis har Region Hovedstaden over 940.000 beskæftigede og Schleswig-Holstein har over 1.275.000 beskæftigede.

Region Sjællands erhverv består hovedsagligt af lokalt, ikke-eksporterende erhverv. Regionen har, sammenlignet med de øvrige regioner, den største andel af beskæftigede inden for både bygge- og anlægssektoren samt offentlig service.

Industrisektoren er relativt lille, og regionen kan således ikke betragtes som en egentlig produktionsregion.

Region Sjælland er omgivet af store regionale vækstmotorer. Det er afgørende for fremtidig vækst i Region Sjælland, at nærheden til disse regioner udnyttes, f.eks. som underleverandør.

2% 16%

7%

7% 5% 41%

Region Nordjylland

16%

31%

32%

Småland og øerne 6% 3% 21%

6% 3%

Region Midtjylland

Vestsverige

17%

Region Hovedstaden

30%

0% 7%

44% 7% 2%

5% 30%

13%

33%

44%

Region Syddanmark

7% 4% 17%

45% 30% 11%

5% 3%

43%

13%

8% 3%

42%

SchleswigHolstein 52%

57%

Sydsverige

35%

26%

11%

Region Sjælland 7% 4% Bygge og anlæg

10% 31%

3% 0%

Fremstilling Privat service

21%

48%

MecklenburgVorpommern

65%

33%

37%

Hamburg

Andel af beskæftigede med arbejdssted i regionen fordelt på sektorer i Region Sjælland og omkringliggende regioner (2009) Kilder: Danmarks Statistik, Statistics Sweden, Statischtische Bundesamt Deutschland

Offentlig service Landbrug og fiskeri

25


26

VækstTendens 2011-2012

Iværksætteri


VækstTendens 2011-2012

Iværksætteri er en drivkraft til jobskabelse og produktivitetsudvikling. Iværksætterne er særligt vigtige for Region Sjælland, eftersom regionen kun har få store virksomheder, der i væsentlig grad kan løfte den samlede udvikling. Finanskrisen har imidlertid været særlig barsk ved iværksætterne, der har mistet næsten dobbelt så mange arbejdspladser, som de etablerede virksomheder.

VækstTendens 2011-2012 har fulgt iværksættere der blev etableret i Region Sjællands kommuner under højkonjunkturen - dvs. mellem 2003 og 2008. Iværksætternes udvikling, overlevelse og jobskabelse er fulgt frem til 2010. Region Sjælland har en etablerings- og overlevelsesrate på niveau med landsgennemsnittet, men iværksætterenes andel af den samlede beskæftigelse er større i Region Sjælland end i nogen anden region. Bygge- og boligområdet er det ressourceområde, der skaber de fleste iværksættere i Region Sjælland. Derimod er der kun få iværksættere inden for højværdiskabende og videntunge erhverv.

27


VækstTendens 2011-2012

Iværksætteri

Antal job skabt af højkonjunkturens iværksættere (2010)

21.836 arbejdspladser er blevet skabt af højkonjunkturens iværksættere i Region Sjælland.

14 % af alle landets iværksætterjobs er skabt i Region Sjælland. Til sammenligning udgør Region Sjælland kun 11 % af landets samlede beskæftigelse.

Region Sjælland er klart den region, hvor iværksætterne har skabt den største andel af den private beskæftigelse.

3000 2500 2000 1500 1000 500

n ing d b Ka org lu Gu ndb ldb org org su nd Gr ev e Kø g Næ e stv e Sla d ge lse Ho lbæ Ro k sk ild e

xe

Lo

lla

d

Fa

ste

rø So

Vo

rd

Ri

sh Od

13% 12% 11% 10%

Re

d

gio

nN

ord

jyl

lan jyl idt

lan

d

k nM gio Re

Re

gio

nS

yd

da

nm

ar

nd jæ lla

nS gio Re

nH

ov

He

ed

le

sta

lan

de

de

n

t

9%

gio

Iværksætternes andel af den private beskæftigelse (2010)

ng

ed

err

jre

ns

Le

ev

St

So

lrø

d

0

Re

28


VækstTendens 2011-2012

Iværksætternes fordeling på ressourceområder (2003-2008)

Region Sjælland Hele landet Vordingborg Stevns Sorø Solrød Slagelse Roskilde Ringsted Odsherred Næstved Lolland Lejre Køge Kalundborg Holbæk Guldborgsund Greve Faxe 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

Fødevarer Møbler og beklædning

Bygge og bolig ITK

Energi og miljø Medico og sundhed

Turisme

Transport

Øvrig erhverv

29


30

VækstTendens 2011-2012

Iværksætternes udvikling Gennemsnitlig etableringsrate (2003-2008)

Etableringsraten er udtryk for antallet af iværksættere i forhold til det samlede antal virksomheder. På landsplan er etableringsraten 9,6 %.

Etableringsraten har under højkonjunkturen været lidt lavere i Region Sjælland end landsgennemsnittet. Dog placerer Region Sjælland sig over niveauet for samtlige af regionerne i vestdanmark. Det er således Hovedstadsregionen, der trækker landsgennemsnittet op.

Flere af de vestsjællandske og hovedstadsnære kommuner har haft en høj etableringsrate. Derimod oplever mange af kommunerne i yderområderne lave etableringsrater.

En iværksætter betragtes som værende overlevende, hvis han/hun har registreret omsætning i 2010.

Overlevelsesraten for iværksætterne i Region Sjælland er på niveau med landsgennemsnittet, der er på 66 %. Overlevelsesraten er lavest i hovedstadsfjerne kommuner samt i Ringsted Kommune og Køge Kommune.

Overlevelsesraterne er særligt lave for iværksættere inden for ressourceområderne fødevarer og turisme, hvilket betyder at kommuner med en stor andel af disse iværksættere vil opleve lave gennemsnitlige overlevelsesrater.

ODSHERRED

ROSKILDE

HOLBÆK

GREVE

LEJRE

KALUNDBORG

SOLRØD

SORØ RINGSTED

KØGE

SLAGELSE

STEVNS FAXE

NÆSTVED

VORDINGBORG

Over landsgennemsnittet Landsgennemsnit Under landsgennemsnittet

Overlevelsesrater for højkonjunkturens iværksættere (2010)

LOLLAND

GULDBORGSUND

ODSHERRED

ROSKILDE

HOLBÆK

GREVE

LEJRE

KALUNDBORG

SOLRØD

SORØ RINGSTED

KØGE

SLAGELSE

STEVNS NÆSTVED

FAXE

VORDINGBORG

Over landsgennemsnittet Landsgennemsnit Under landsgennemsnittet

LOLLAND

GULDBORGSUND


VækstTendens 2011-2012

Generelt udgør iværksætternes beskæftigelsesandel en stor andel af beskæftigelsen i hele regionen.

ODSHERRED

Kun i Ringsted Kommune og Kalundborg Kommune er iværksætternes beskæftigelsesandel lavere end landsgennemsnittet. Iværksætternes indflydelse på den samlede beskæftigelse er typisk mindst i de kommuner, der huser flere store virksomheder.

Iværksætternes andel af den samlede beskæftigelse (2010) ROSKILDE

HOLBÆK

GREVE

LEJRE

KALUNDBORG

SOLRØD

SORØ RINGSTED

KØGE

SLAGELSE

STEVNS FAXE

NÆSTVED

VORDINGBORG

LOLLAND

På trods af den generelt store jobskabelse, så mistede højkonjunkturens iværksættere i Region Sjælland fra 2009 til 2010 omkring 3.300 arbejdsplader. Det svarer til et jobtab på 13 %, hvilket er lidt mere end på landsplan. Således er Region Sjælland den region, hvor iværksætterne har mistet flest arbejdspladser. Samtidig har iværksætterne været næsten dobbelt så hårdt ramt af jobtab, som de etablerede virksomheder.

Over landsgennemsnittet Landsgennemsnit Under landsgennemsnittet

GULDBORGSUND

ODSHERRED

ROSKILDE

HOLBÆK

GREVE

LEJRE

KALUNDBORG

Jobtab blandt højkonjunkturens iværksættere under finanskrisen (2009-2010)

SOLRØD

SORØ RINGSTED

KØGE

SLAGELSE

STEVNS NÆSTVED

FAXE

VORDINGBORG

LOLLAND

GULDBORGSUND

Over landsgennemsnittet Landsgennemsnit Under landsgennemsnittet

31


32

VækstTendens 2011-2012

Viden og værdiskabelse

Viden er nøglen til vækst og værdiskabelse. VækstTendens 2011-2012 sætter fokus på sammenhængen mellem værdiskabelse, eksport, videnerhverv og uddannelse. Højtuddannet arbejdskraft er fundamentalt for de videntunge erhverv, der bidrager særligt til værdiskabelsen og har et stort potentiale for vækst. Derudover bidrager en høj eksportandel ligeledes positivt til værdiskabelse og vækst. I Region Sjælland ligger bruttoværdiskabelsen pr. privat beskæftiget 16 % under landsgennemsnittet, hvilket kan forklares med en lav andel af eksport, videnerhverv og højtuddannet arbejdskraft. Dette hænger til dels sammen med, at der er få store, internationalt konkurrencedygtige virksomheder i regionen.


VĂŚkstTendens 2011-2012

)/74368:-()29((%22)07)

!

33

:Â’6(- 7/%&)07)


VækstTendens 2011-2012

Værdiskabelse •

Region Sjælland har den laveste produktionsværdi og bruttoværditilvækst set på tværs af de danske regioner.

Produktionsværdien pr. privat beskæftiget i Region Sjælland lå i 2009 på 912.000 kr., hvilket er 18 % under landsgennemsnittet.

Det betyder, at en gennemsnitsmedarbejder i Region Sjælland omsætter for 202.000 kr. mindre end på landsplan.

Bruttoværdiskabelsen pr. privat beskæftiget i Region Sjælland var i 2009 på 402.000 kr. Det er 16 % under landsgennemsnittet.

Det betyder, at der skal seks medarbejdere fra Region Sjælland til at skabe den samme værdi som fem medarbejdere på landsplan.

Bruttoværditilvækst i kr. pr. beskæftiget i den private sektor (2009) 1.400.000

600.000

1.200.000

500.000

1.000.000

400.000

800.000

• Bruttoværditilvæksten er udtryk for den økonomiske værdi, som de private erhverv bidrager med. Den er her defineret som produktionsværdien minus forbruget i produktion. Estimeringen er baseret på den regionale overvågningsmodel SAM-K/ Line i samarbejde med Vækstforum Sjælland.

n M mar k i gio dtjyl n N lan ord d jyl lan d

an yd d

Re

Re

nS

gio

Re

gio

n

lla

de

de

sta

lan

ed

le

ov

He

nH gio

Re

Re

• Produktionsværdien er udtryk for omsætningen i de private erhverv.

Re

ta

de

ds

lan

ov e

le

nH

He

Produktionsværdien og bruttoværdiskabelsen estimeres pr. beskæftiget i den private sektor:

nS

0

gio

0

Re

100.000

t

200.000

gio de n gio n Sjæ nS lla n y Re dda d nm gio ar n Re Midt k gio jyl n N lan ord d jyl lan d

200.000

t

400.000

nd

300.000

600.000

gio

Produktionsværdi i kr. pr. beskæftiget i den private sektor (2009)

Re

34


VækstTendens 2011-2012

Kun Kalundborg Kommune har en produktionsværdi og bruttoværditilvækst over landsgennemsnittet. Alle de øvrige kommuner i Region Sjælland skaber mindre værdi end landsgennemsnittet og gennemsnittet for regionerne i Vestdanmark.

En høj produktionsværdi er ofte et resultat af enkelte store, eksporterende fremstillingsvirksomheder i kommunen. Derfor kan den lave produktionsværdi i regionen delvist forklares ved fraværet af store virksomheder.

Hvad angår bruttoværditilvæksten matcher Køge Kommune niveauet i Vestdanmark. Kommunerne Guldborgsund og Odsherred har ligeledes en høj bruttoværdiskabelse, eftersom ejendomshandelen og udlejning af ferieboliger trækker niveauet op.

Produktionsværdi i ’000 kr. pr. beskæftiget i den private sektor (2009)

Ka

lun He dbor l g Ve e lan std de an t ma Lo rk ll Re Ri and n gio g n S ste jæ d lla nd Kø g Gu Slag e ldb els org e su nd L Od ejre sh err ed Gr Ro eve sk ild e Fa x Ho e lb Næ æk stv ed Vo Sol rd rød ing bo rg So r St ø ev ns

2.000 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0

600 500 400 300 200 100

Ka

lun He dbor le g lan de Ve K t std øg an e m Od ark Gu she ldb rre org d su Ro nd sk i Næ lde stv e Re gio G d n S rev jæ e lla n Ho d lbæ Lo k ll Ri and ng ste d Fa Sla xe ge lse S Vo olr rd ød ing bo rg So rø Le jre St ev ns

0

Bruttoværditilvækst i ’000 kr. pr. beskæftiget i den private sektor (2009)

35


VækstTendens 2011-2012

værdiskabelse

Udvikling i produk­ tionsværdien (2008-2009)

Finanskrisen har medført et fald i produktionsværdien på 10 % og i bruttoværdiskabelsen på 8 % i Region Sjælland. For begge faktorer er faldet 2 procentpoint større end på landsplan. Særligt yderkommunerne og pendlerkommunerne har oplevet store fald i produktionsværdien og bruttoværdiskabelsen.

Der er en tæt sammenhæng mellem faldet i produktionsværdien og faldet i bruttoværditilvæksten. Når faldet i bruttoværditilvæksten er mindre end faldet i produktionsværdien, indikerer det, at virksomhederne har effektiviseret produktionen og strømlinet organisationen.

Ro

0%

sk il Gr de ev e Kø ge Ho lbæ Gu k ldb He orgs le un l d Næ ande stv t Ka ed lun Re dbor gio g Ri n Sj ng æl la s Sla ted nd ge Vo lse rd in So gbo rø rg Fa xe Lo lla n Le d jre Od sh e So rred lrø d St ev ns

-5% -10% -15% -20% -25% -30%

Udvikling i bruttoværditilvæksten (2008-2009)

0%

Ro sk il Gr de ev e Kø ge Ho lbæ He k le l Gu ande ldb t Næ orgs stv und Ka ed lun Re dbor gio g Sla n Sj ge ælla Ri lse nd ng s Vo ted rd in So gbo rø rg Fa xe Lo lla n Od d sh e Le rred jre So lrø d St ev ns

36

-5% -10% -15% -20% -25% -30%

Sam-K/Line-modellen estimerer den økonomiske aktivitet for hele det pågældende år. Derfor er det udviklingen fra 2008 til 2009, der bedst beskriver finanskrisens påvirkning.


VækstTendens 2011-2012

Eksport •

Region Sjælland er dén region i Danmark, der eksporterer mindst. 27 % af produktionsværdien i Region Sjælland eksporteres mod 35 % på landsplan. Der ses en tydelig sammenhæng mellem eksport­ niveauet og værdiskabelsen.

Kun i Kalundborg Kommune udgør eksporten en større andel af produktionsværdien end i resten af landet. En høj eksportandel i en kommune er ofte trukket op af enkelte store fremstillingsvirksomheder.

60%

Eksportens andel af produktionsværdien (2009)

50% 40% 30% 20% 10%

-5% -10% -15% -20% -25%

Gr

0%

ev e Ro sk il Kø de ge Ho lbæ Gu k ldb He orgs le un l d Næ ande stv t Re ed gio Ri n Sj ng æl la s So ted nd rø Sla ge Vo lse rd in Ka gbo lun rg Fa dbor xe g Le jre Od sh e Lo rred lla n So d lrø d St ev ns

Ka

lun He dbor le g lan Ri det Ve ngs std te an d ma Lo rk lla nd Le jr Re gio K e n S øg jæ e lla nd So l Od rød sh er Sla red ge lse F Ro axe sk ild Gu G e ldb rev org e su Næ nd Vo stv rd ed ing bo r St g ev n Ho s lbæ k So rø

0%

Udvikling i eksportværdien (2008-2009)

37


38

VækstTendens 2011-2012

Videnerhverv •

Region Sjællands andel af videnerhverv ligger på 25 %, hvilket er 7 procentpoint under landsgennemsnittet. Andelen er dog på niveau med Region Syddanmark og Region Nordjylland.

Det er kendetegnede for videnerhverv, at uddannelsesniveauet er markant højere end i ikke-videnerhverv.

Videnerhverv bidrager derfor særligt meget til værdiskabelsen.

Inden for videnerhverv er hver tredje person højtuddannet, imens det er mindre end hver tiende inden for andre erhverv.

Under finanskrisen har beskæftigelsesudviklingen inden for videnerhverv i Region Sjælland været på niveau med resten af landet. Videnerhvervene har været lige så hårdt ramt af jobtab som ikke-videnerhverv.

Andel af højtuddannede inden for udvalgte erhvervstyper (2010)

-5% -10% -15% -20% -25%

ve rh

ev

ide

ne Ikk

ide All eV

nN

ne r Vid hver v en se int rvi en ce siv fa e g Vid en ind us tri

d lan ord

jyl

lan jyl

gio Re

gio nM

idt

da Re

yd nS gio

Re

d

k ar nm

lla nS

gio Re

ev e Le jre Ho lbæ Ka k lun Vo dbor rd g in So gbo lrø rg d Ri ng s He ted le l Ro ande sk t il Od de sh e Kø rred ge Re gio Næ n Sjæ stv lla Gu ed nd ldb Sla orgs ge un d l Lo se lla n St d ev n Fa s xe

Gr

rø So 0%

sta ed ov

nH gio

5%

nd

n de

de lan le He Re

Udvikling i beskæftigelsen inden for videnerhverv (2009-2010)

rv

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

t

Videnerhvervenes andel af den samlede beskæftigelse (2010)


VækstTendens 2011-2012

Videnerhverv er hovedsagligt koncentreret i Københavnsområdet og Nordsjælland.

I Region Sjælland har kun Kalundborg Kommune og Roskilde Kommune en andel af videnerhverv, der er på niveau med landsgennemsnittet.

Videnerhvervenes andel af den samlede beskæftigelse (2010)

ODSHERRED

ROSKILDE

HOLBÆK

GREVE

LEJRE

KALUNDBORG

SOLRØD

SORØ RINGSTED

KØGE

SLAGELSE

STEVNS FAXE

NÆSTVED

VORDINGBORG

LOLLAND

GULDBORGSUND

Over landsgennemsnittet (over 35%) Landsgennemsnit (30%-35%) Under landsgennemsnittet (under 30%)

Videnerhvervene består af højteknologiske fremstillingserhverv, som farma/medico og cleantech samt videntunge serviceerhverv, så som informationsteknologi, kommunikation og forskning

39


VækstTendens 2011-2012

Uddannelse •

10 % af de ufaglærte har mistet deres job under finanskrisen. Dermed er de ufaglærte den gruppe, der har oplevet det mest markante fald i beskæftigelsen – både på regionsplan og på landsplan.

4 % af de højtuddannede har mistet deres job under finanskrisen. De højtuddannede har således haft det mindste beskæftigelsesfald.

Inddeling i VækstTendens

Højtuddannede Beskæftigede med en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Faglærte Beskæftigede med en kort videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Fald i den private beskæftigelse fordelt på uddannelsesgrupper (2009-2010)

rte ag læ Uf

rte

Fa glæ

jtu dd an ne de

Ufaglærte Beskæftigede med grundskole eller en gymnasial uddannelse.

0% -2% -4% -6% -8% -10% -12%

Uddannelsesgruppernes andel af beskæftigelsesfaldet i den private sektor (2009-2010)

rd in St gbo ev rg n Næ s stv Od ed sh e Lo rred lla n Gr d ev e Ka lun So dbo lrø rg d Re gio Kø n Sj ge æl lan Sla d ge l s Gu e ldb He orgs le un l Ri and d ng et ste Gr d ev e So rø Ro sk i Ho lde lbæ Le k jre So lrø d

2%

Region Sjælland

Vo

xe

Hele landet

Fa

40

0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% Højtuddannede

Faglærte

Ufaglærte

Uoplyst


VækstTendens 2011-2012

Knap 10 % af de privat beskæftigede med arbejdssted i Region Sjælland er højtuddannede. Region Sjælland er – sammen med Region Nordjylland – den region, hvor færrest af de privat beskæftigede er højtuddannede.

Den lave andel af privat beskæftigede, der er højtudannede, går igen inden for samtlige ressourceområder.

30%

Virksomheder med en høj andel af højtuddannede har en markant højere værdiskabelse end virksomheder med en lav andel af højtuddannede. Forskere fra Centre For Economic and Business Research vurderer, at en person med en lang videregående uddannelse bidrager lige så meget til værdiskabelsen som ca. 2 personer uden uddannelse.

Andel af højtuddannede blandt de privat beskæftigede (2010)

25% 20% 15% 10% 5%

Junge, Martin og Jan Rose Skaksen (2010): ”Produkti-

0%

ds

ta

Ho

ve

ds

He

le

lan de reg t Re ion gi e Re on S n jæ gio lla nS nd yd d an Re m gio n M ark Re i gio dtjy n N llan ord d jyl lan d

vitet og videregående uddannelse”, DEA.

45%

Andel af højtuddannede blandt de privat beskæftigede (2010)

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%

Hele landet

t lys Uo p

rv ee

rh

dh

rig

un gs oo

dic Me

Øv

gm

En

erg

io

ns

ve

ed

iljø

rt po

n

ko og Region Sjælland

Tra

mm

un

og

ika

tio

lig bo

me ge

ris

By g

Tu

IT

Mø b

ler

og

be

de

klæ dn

va

rer

ing

0%

41


42

VækstTendens 2011-2012

Uddannelse •

Uddannelsesniveau for privat beskæftigede med arbejdssted i kommunen (2010)

Kommunerne i Region Sjælland har en lavere andel beskæftigede, der er højtuddannede, end på landsplan. Til gengæld er andelen af faglærte højere end på landsplan.

Hele landet Roskilde Lejre Sorø Kalundborg Solrød Holbæk Næstved Region Sjælland Vordingborg Køge Odsherred Faxe Greve Slagelse Ringsted Stevns Guldborgsund Lolland 0%

10%

Højtuddannede

20% Faglærte

30%

40% Ufaglærte

50%

60% Uoplyst

70%

80%

90% 100%


VækstTendens 2011-2012

Prognosen viser, at Region Sjællands ungdomsårgange forventes at opnå et uddannelsesniveau, der ligger marginalt under landsgennemsnittet. Prognosen tager dog ikke højde for ungdomsårgangenes fraflytning fra regionen, f.eks. i forbindelse med uddannelse.

Andelen af højtuddannede forventes fortsat at være under landsgennemsnittet i næsten alle kommuner i Region Sjælland.

Prognose over forventet uddannelsesniveau for ungdomsårgangene (2005-2009)

Lejre Hele landet Sorø

Kilde: Undervisnings­ ministeriet

Næstved Solrød Holbæk Greve Region Sjælland Guldborgsund Vordingborg Ringsted Faxe Køge Odsherred Slagelse Stevns Lolland Kalundborg 0%

10%

20%

Højtuddannede

30% Faglærte

40%

50% Ufaglærte

60%

70%

80%

90% 100%

43


44

VĂŚkstTendens 2011-2012

livability


VækstTendens 2011-2012

En afgørende præmis for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og dermed videntungt erhverv er et attraktivt lokalmiljø - også kaldet kommunens livability. En kommunes livability er et ofte overset rammevilkår, som typisk står i skyggen af de traditionelle rammevilkår. En vurdering af et attraktivt lokalmiljø er ofte en subjektiv vurdering, men består typisk af en række sammenhængende faktorer. Livability-målingerne i VækstTendens 2011-2012 sætter fokus på handelsliv, huspriser, adgang til børnepasning, skoleniveauet, fritidsaktiviteter, transportmuligheder, social belastning, kriminalitet, skat og huspriser. Livabillity-målinger bliver stadigt oftere anvendt i et forsøg på at beskrive levevilkårene i forskellige områder. Måleparametrene i VækstTendens 2011-2012 er udvalgt på baggrund af en kvalitativ vurdering af, hvilke faktorer der er afgørende for bosætning og inddrager samtidig måleparametre, der anvendes i lignende undersøgelser. Den enkelte faktor er ikke nødvendigvis afgørende for en kommunes attraktivitet, men tilsammen giver faktorerne et indblik i kommunernes udfordringer og muligheder i forhold til at tiltrække arbejdskraft og virksomheder.

45


VækstTendens 2011-2012

LEJRE

KØGE

KALUNDBORG

HOLBÆK

GULDBORGSUND

GREVE

Livability-indikatorer

FAXE

46

HANDELSBUTIKKER

311

470

523

621

334

583

177

HOTELLER OG RESTAURENTER

80

68

159

133

118

96

35

ANTAL. 2009

ANTAL. 2009

HUSPRISER

HANDELSPRIS PR. M2 FOR PARCEL- OG RÆKKEHUSE. 2010

9.994 17.276

7.320 11.184

8.570 14.295 13.298

KLASSEKVOTIENTER

20

21,2

19,1

20,7

19,8

21,9

19,7

KARAKTERGENNEMSNIT

5,7

6,5

5,6

6,0

6,0

6,3

6,8

PLADSER I DAGPASNING

74,1

73,7

67,1

80,3

70

90

94,8

0,88

0,86

1,11

0,97

1,08

0,9

0,51

KULTUR

240

586

577

470

321

470

396

SPORT OG FRITID

928

1.363

1.350

1.017

1.248

1.374

826

ANMELDTE TYVERIER/INDBRUD

57,4

87,9

51,3

56,1

54,5

81,6

44,2

ANMELDTE VOLDSFORBRYDELSER

1,3

1,5

2,1

1,8

2

1,7

0,6

TRANSPORTTID FRA KØBENHAVN TIL KOMMUNENS STØRSTE BY I BIL

50

24

91

49

84

37

37

TRANSPORTTID FRA KØBENHAVN TIL KOMMU­ NENS STØRSTE BY MED OFFENTLIG TRANSPORT

65

22

83

59

102

38

33

SKAT

26,1

23,9

25,8

25,1

25,3

24,9

25,4

GENNEMSNITLIG KLASSEKVOTIENT. 2010

2010

I ALT PR. 100 0-10-ÅRIGE. 2010

SOCIAL ØKONOMISK INDEX

ESTIMERET UDGIFTSBEHOV TIL SOCIALE FORHOLD. LANDSGENNEMSNIT=1. 2011

KOMMUNALE UDGIFTER PR. INDB. 2011

KOMMUNALE UDGIFTER PR. INDB. 2011

PR. 1.000 INDB. 2010

PR. 1.000 INDB. 2010

MINUTTER

MINUTTER

KOMMUNAL UDSKRIVNINGSPROCENT. 2010


VækstTendens 2011-2012

VORDINGBORG

STEVNS

SORØ

SOLRØD

SLAGELSE

ROSKILDE

RINGSTED

Lavest

ODSHERRED

LOLLAND

NÆSTVED

Højest

364

677

280

364

768

650

175

233

154

372

103

141

98

54

154

166

27

42

30

111

8.809 11.920 17.371 10.009 17.985 10.802 10.086

8.459

5.437 10.474

19,3

20,9

18,1

20,3

21,8

19,3

21,4

20,3

20,9

20,4

5,4

6,5

5,6

6,9

6,8

6,0

6,7

6,4

6,1

5,7

64,7

70,5

66,2

85

75,4

72,3

79,9

54,5

65,7

72,3

1,64

0,94

1,07

0,94

0,81

1,18

0,58

0,9

0,76

1,07

469

475

446

526

699

477

120

357

148

509

1.240

884

1.139

1.106

1.387

1.362

1.544

739

1.576

1.074

60

55,3

62,1

68,6

77,5

67

81,9

58,9

37,9

52,2

2

1,1

1,9

1,9

1,9

1,8

1,4

1,6

0,8

1,7

121

70

78

48

27

69

27

58

48

72

129

48

119

41

20

53

28

44

59

62

26,7

25

26,6

26,7

25,2

24,7

24,8

26,4

25

25,2

47


VĂŚksthus SjĂŚlland Marienbergvej 132, 2. sal 4760 Vordingborg Tlf.: 55 35 30 35 info@vhsj.dk

Profile for Erhvervshus Sjælland

Væksttendens 2011-2012  

Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner

Væksttendens 2011-2012  

Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner

Profile for vaeksthus