{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

VĂŚkstTendens 2012-2013

Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjĂŚllandske kommuner

Download til print her


2

VækstTendens 2012-2013

forord Det store jobtab i Region Sjælland er bremset. Virksomhederne i regionen har skåret ind til benet, optimeret driften, og kan nu begynde at se fremad. VækstTendens 2012-2013 sætter særligt fokus på året efter finanskrisen. Analysen viser de nyeste tendenser i kølvandet på den dramatiske nedgang, der satte dybe spor i den sjællandske økonomi. Selvom den negative udvikling endnu ikke er vendt til vækst, er der flere positive udviklingstræk at spore i regionen. VækstTendens 2012-2013 viser vejen til vækst gennem konkrete og håndterbare tal på de nyeste erhvervsudviklingstendenser i regionen. Med VækstTendens skaber vi et fælles videngrundlag for regionens erhvervsfremmeaktører. Et videngrundlag, der kan handles strategisk på. For strategisk erhvervsudvikling baseret på faktuel viden om erhvervsstrukturer og udviklingstendenser, skal skabe grobunden for fornyet vækst i regionen.

VækstTendens bliver i år for første gang suppleret af 17 enkeltkommunale analyser, kaldet VækstVilkår, som sætter helt lokalt fokus på vilkårene for vækst i hver af de 17 sjællandske kommuner. VækstVilkår er et erhvervsudviklingsredskab, der supplerer og specificerer VækstTendens på kommunalt niveau. VækstVilkår udkommer for første gang i oktober 2012 og næste gang i 2014. VækstTendens 2012-2013 er udarbejdet af Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland. Rapporten bygger på de nyeste tilgængelige data over erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Hovedandelen af data er indsamlet fra Danmarks Statistik, og er behandlet igennem en række særkørsler udført af eStatistik. Herudover er der inddraget data fra en række offentlige datakilder. Vi håber at VækstTendens 2012-2013 vil være til inspiration og gavn.

Væksttendens 2012-2013 Marienbergvej 132, 2. 4760 Vordingborg Tlf.: 55 35 30 35 info@vhsj.dk

Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 57 87 59 52 vaekstforum@regionsjaelland.dk

Udarbejdet af Væksthus Sjællands analyseafdeling: Analysekonsulent Anne Lind og Analysekonsulent Christian Kjær Monsson Oplag: 1.000 stk. Oktober 2012 Design: phonowerk Layout: Agnete Schepelern, Agnetes.dk Illustration: Bjarke Brint, Brintdesign.dk

For yderligere information kontakt: Analysekonsulent Christian Kjær Monsson på telefon 53 72 71 87 eller mail ckm@vhsj.dk


VækstTendens 2012-2013

Indhold 4 POINTER OG PERSPEKTIVER 6 VÆKST OG BESKÆFTIGELSE 12 Erhvervs­specialiseringer 14 16 18 20 22 24

Erhvervsstruktur Fødevarer Turisme Energi og miljø Medico og sundhed Bygge og bolig

26 NYE VIRKSOMHEDER 32 VIDEN OG INNOVATION 36 UDDANNELSE OG KOMPETENCER 42 EKSPORT OG INTERNATIONALISERING 46 livability

3


4

VækstTendens 2012-2013

pointer og perspektiver

VækstTendens 2012 - 2013 sætter særligt fokus på det første år efter finanskrisen. Selvom den negative udvikling endnu ikke er vendt til vækst, er der flere positive udviklingstræk at spore i regionen.

Det massive jobtab er bremset Det store jobtab i Region Sjælland er bremset. Kun 500 arbejdspladser er gået tabt fra 2010 til 2011, og dermed har Region Sjælland klaret sig bedre end flere af de øvrige danske regioner. Det skyldes især, at de massive jobtab inden for regionens nøgleerhverv er bremset. Det gælder Fødevarer og Bygge og bolig, der tilsammen beskæftiger mere end 40 procent af arbejdsstyrken i den private sektor. De to regionale nøgleerhverv har endnu ikke vendt nedgang til fremgang, men oplever nu kun et meget lavt jobtab. Transportområdet samt Energi- og miljøområdet skaber til gengæld vækst. Transportområdet, der ellers har oplevet massive fald i arbejdspladser, skabte 743 nye job fra 2010 til 2011. Samtidig er Energi- og miljøområdet i fremgang, og det for andet år i træk. Derved skiller Region Sjælland sig positivt ud fra landets øvrige regioner, der generelt har set en beskæftigelsestilbagegang inden for Energi og miljø.

Produktivitetsfremgang i de sjællandske virksomheder 2010 var præget af en markant produktivitetsfremgang. Sjællandske virksomheder skar ind til benet og optimerede driften. Det har resulteret i, at medarbejderne nu i gennemsnit skaber 12 kroner mere i værdi per arbejdstime. Det har på kort sigt negative konsekvenser for beskæftigelsen, men er særdeles positivt på langt sigt for konkurrenceevnen.

Virksomhederne i Region Sjælland har især optimeret deres processer, og de er i den forbindelse også blevet væsentlig mere innovative. Andelen af produkt- og procesinnovative virksomheder i regionen nærmer sig dermed landsgennemsnittet. Hvis denne udvikling fortsætter, er det meget positive tegn for produktivitetsudviklingen i de sjællandske virksomheder. Et stigende produktivitetsniveau kan forbedre regionens konkurrenceevne og virksomhedernes vækstbetingelser væsentligt. Produktivitetsniveauet og værdiskabelsen i Region Sjælland er dog stadig markant under landsgennemsnittet. Der skal altså mere til, hvis Region Sjælland skal indhente resten af Danmark.

Videnvirksomheder skaber nye job i Region Sjælland Der er for alvor kommet gang i de videntunge, sjællandske servicevirksomheder. Fra 2010 til 2011 har de øget deres beskæftigelse med 3 procent. Samtidig bliver flere højtuddannede ansat i alle typer sjællandske virksomheder, hvor der til gengæld skæres ned på de ufaglærte. Modsat landsudviklingen, så er de sjællandske virksomheders investeringer i forskning og udvikling også steget. Det er godt nyt, fordi investeringer i viden, forskning og innovation bidrager positivt til virksomhedernes konkurrenceevne, og skaber dermed gode muligheder for ny vækst. Fremgangen ændrer dog ikke ved, at Region Sjælland fortsat er udfordret inden for videnområdet. Sammenlignet med resten af landet, er der få videnvirksomheder, få højtuddannede, og færre investeringer i forskning og udvikling.


VækstTendens 2012-2013

6.600 ufaglærte uden job i 2020 De kommende 10 - 15 år byder på store offentlige investeringer i infrastruktur og byggeri. Hvis Region Sjælland skal drage optimal fordel af investeringerne, skal arbejdskraften matche efterspørgslen fra de store virksomheder, der skal udføre byggearbejdet. Fremskrivninger af uddannelsesbalancen viser, at Region Sjælland vil få et beskæftigelsesoverskud på 6.600 ufaglærte i 2020. Samtidig forventes der et underskud på faglærte og højtuddannede. Uddannelsesniveauet skal løftes, så regionen ikke går glip af en gylden vækstmulighed, og ikke risikerer et massivt overskud af ufaglært arbejdskraft. Uddannelsesniveauet for regionens unge er for lavt. Både når det gælder andelen af unge der får en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Men udviklingen går den rigtige vej. De nuværende sjællandske folkeskolers afgangsklasser forventes i højere grad at opnå en ungdoms- og videregående uddannelse. En medvirkende faktor hertil er finanskrisen, der har sat øget fokus på vigtigheden af at sikre sin fremtid og undgå arbejdsløshed.

Iværksætterne må hurtigt give op Nye virksomheder fra Region Sjælland har nu den laveste sandsynlighed i Danmark for at overleve 3 år frem. Samtidig er etableringsraten faldet drastisk, som en direkte konsekvens af finanskrisen. Det skyldes hovedsageligt at mange af de sjællandske iværksættere arbejder inden for erhverv, der har været hårdt ramt af den økonomiske krise. Men det er problematisk, da

iværksætterne har en afgørende betydning for at skabe vækst i regionen. Nye virksomheder fra årene 2007 til 2009 beskæftiger allerede nu hele 5,6 procent af de privat ansatte i regionen. Det er mere end i nogen anden region. Men den lave etableringsrate kombineret med de lave overlevelsesrater, kan give en frygt for at den store jobskabelse, som iværksætterne ellers har stået for, bliver mindre de næste år. Generelt har iværksætterne fra Region Sjælland en række udfordringer. Få iværksættere er højtuddannede, de eksporterer sjældent, og kun få iværksættere opnår høje vækstrater. Der er derfor et vigtigt potentiale i at arbejde med iværksætterne fra regionen og løfte deres overlevelsesog vækstrater.

Eksporten skal styrkes Den sjællandske eksportomsætning har været stødt stigende de seneste år med undtagelse af kriseåret 2009. Men regionen er stadig den region der klart eksporter mindst. Og der er ikke kommet flere eksportvirksomheder til regionen i løbet af det sidste årti. Der er med god grund knyttet store forventninger til den kommende Femern Bælt forbindelse. Region Sjællands geografiske position mellem Øresundsøkonomien og den store nordtyske økonomi kan forhåbentlig give nye muligheder for sjællandsk eksport. Tyskland er Danmarks største eksportaftager, og regionens virksomheder får derfor en enestående chance for at øge eksporten hertil.

5


6

VækstTendens 2012-2013

vækst og beskæftigelse


VækstTendens 2012-2013

Det store fald i beskæftigelsen og værdiskabelsen blandt Region Sjællands virksomheder er stoppet. Samtidig er produktiviteten steget, idet virksomhederne har skåret ind til benet og optimeret driften.

494 4,3%

ARBEJDSPLADSER BLEV TABT FRA 2010 TIL 2011 I REGION SJÆLLAND STEG PRODUKTIVITETEN MED I 2010 I REGION SJÆLLANDS VIRKSOMHEDER

Samlet set steg bruttoværdiskabelsen i 2010 med 0,9 procent i Region Sjælland, hvilket var på niveau med landsgennemsnittet. I den private sektor var der dog stort set nulvækst, og den private beskæftigelse faldt med ca. 500 arbejdspladser. 2010 var imidlertid præget af en markant produktivitetsfremgang. Produktivitetsforbedringerne blandt Region Sjællands virksomheder kunne dog ikke helt leve op til landsgennemsnittet, der blev trukket kraftigt op af Region Hovedstaden. Selvom udgifterne til den offentlige sektor steg i 2010, og dermed trak bruttoværdiskabelsen op, så faldt antallet af beskæftigede i den offentlige sektor markant i Region Sjælland. Over 2.600 offentlige arbejdspladser er forsvundet fra regionen, hvilket har haft en betydelig effekt på den samlede beskæftigelsesudvikling.

Bruttoværdiskabelsen er et udtryk for den samlede økonomiske værdi som skabes i regionen. Produktiviteten opgøres kun for den private sektor og beregnes som bruttoværdiskabelse per arbejdstime. Beskæftigelsen opgøres per 1.1. for de respektive år. Udviklingen for hele 2010-året skal derfor beregnes som udviklingen fra primo 2010 til primo 2011.

7


8

VækstTendens 2012-2013

vækst og Beskæftigelse

Udviklingen i bruttoværdiskabelsen, samlet offentlig og privat sektor (2003-2010)

Efter de to markante recessionsår, 2008 og 2009, kom der i 2010 igen økonomisk vækst til Region Sjælland. Den samlede værdiskabelse er dog stadig markant under niveauet fra før finanskrisen.

Væksten i 2010 var på 0,9 procent, hvilket var meget tæt på landsgennemsnittet på 1,0 procent, og kun overgået af Region Hovedstaden.

Væksten i bruttoværdiskabelsen skyldes hovedsageligt, at udgifterne til offentlige ansatte steg, imens der var tæt på nulvækst i den private sektor.

110 Udvikling

105

+1,0 % 100 +0,9 %

95

90

2003

2004

2005

2006

2007

Region Sjælland

2008

2009

2010

Hele landet

Indeks 100=2003, faste priser, hele økonomien.

Udviklingen i beskæftigelsen i Region Sjælland (2009-2011)

250.000 200.000

213.937

196.879

196.385

150.000 129.035

126.439

10.000

126.363

50.000 0 2009

2010

Privat sektor

Offentlig sektor

2011

2009

2010

2011

2009-2010

2010-2011

Privat sektor

213.937

196.879

196.385

-8,0%

-0,3%

Offentlig sektor

126.439

129.035

126.363

2,1%

-2,1%


VækstTendens 2012-2013

Det store beskæftigelsesfald fra finanskrisen er blevet stoppet, og beskæftigelsen i den private sektor faldt kun med 0,3 procent fra 2010 til 2011.

2010 var præget af en markant produktivitetsfremgang i den private sektor, der karakteriserede hele landet efter finanskrisen.

Produktivitetsniveauet i Region Sjælland ligger 15 procent under landsgennemsnittet, og regionen har dermed den laveste produktivitet i Danmark.

1%

5% 4%

Vækst i bruttoværdiskabelsen for den private sektor (2009-2010)

4,1%

0,5%

3%

0%

2%

-0,5% 1,1%

1%

0,2%

0,1%

-0,3% -0,4%

-0,4%

-1,4%

Beskæftigelsesudviklingen i den private sektor (2010-2011)

-1% 0,2%

0%

-0,1% -0,5%

-0,8%

-1,5% -2%

-1%

yd

t

idt

de

nS

lan

gio

le

Re

He

nM

da nm

d

ar

lan

nd

jyl

lla

k

n

d

d

de

lan

sta

jyl

ed

ord

ov

nH

nS

gio

gio

gio

nN

lan

d

k

n

ar

lan

nm

jyl

jyl

idt

da

yd

ord

nM

nN

gio

gio

gio

Re

Re

Re

Re

Re

Re

de

sta

nd

lla

ed

t

de

ov

nS

gio

lan

nH

nS

gio

Re

Re

le

gio

He

Re

Produktivitetsudvikling i den private sektor (2009-2010) 150%

10% 9% 8% 7,5% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0%

125%

108%

100%

100%

5,3% 4,6%

4,3% 4,1%

93%

90%

88%

Produktivitetsniveau i den private sektor (2010) (indeks 100 = hele landet)

85%

75%

3,8%

50% 25% 0%

nd

lla

rk ma

d lan

jyl dt

Mi

nS

gio Re

ion

g Re

nd lla

n da yd

jy rd

No

nS

gio Re

d ve

Ho

t de n lan de sta

n gio

Re

le

d

lan

d lan

jyl

idt

jyl

nd lla

ord

nM

n gio

He

Re

gio Re

Sjæ

k ar nm da

d Sy

nN

gio Re

ion

g Re

n de ta

ds ve

t de

lan

Ho

ion

g Re

le He

n gio

Re

Den private sektor er defineret som hele økonomien uden offentlige og personlige services i produktivitetsberegningerne.

9


10

VækstTendens 2012-2013

Beskæftigelsesudviklingen (2010 til 2011)

Igennem 2010 var der kun små kommunale forskelle i den private beskæftigelsesudvikling. Dog skiller Slagelse og Kalundborg sig ud med et relativt stort beskæftigelsesfald.

Den offentlige sektor skar kraftigt ned på antallet af ansatte i løbet af 2010. Det medførte et beskæftigelsesfald på over 2.600 offentlige arbejdspladser i Region Sjælland, svarende til 2,1 procent.

Regionens offentlige beskæftigelsesfald er markant højere end i de øvrige regioner. På landsplan faldt beskæftigelsen i den offentlige sektor kun 1,0 procent.

Privat sektor

Offentlig sektor Offentlig sektor

Privat sektor

0%

Positiv vækst Nulvækst

1%

-3%

3%

-1%

-1% -1%

2%

-3%

Privat sektor

0% 0%

-1%

1%

-4%

Negativ vækst

1%

Positiv vækst

3% 3%

1% -10%

-1%

-1%

-4%

-2%

-2% -1%

Negativ vækst

-3% -2% 1%

Positiv vækst Nulvækst

0% 0%

0%

2%

-1%

Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen (2011)

-4%

0%

Negativ vækst

-6%

-3%

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

ev St ns

d

jre

lrø

So

Le

Offentlig sektor

rø So ed err sh Od

xe Fa rg bo ing rd Vo d ste ng Ri nd lla Lo e ev Gr org db lun nd su Ka

k

org ldb

ed

lse

lbæ

Gu

Ho

e

g Kø

ge

Sla

e

ild

stv

sk

Ro

Privat sektor


VækstTendens 2012-2013

Arbejdsløsheden er forblevet nogenlunde uændret i det seneste år - både i Region Sjælland og på landsplan. Dog har både Lolland og Guldborgsund Kommune oplevet pæne fald i arbejdsløsheden.

Der blev ikke opslået mange nye stillinger i Region Sjælland i løbet af 2011. Særligt de små kommuner havde meget få nyopslåede stillinger.

<6 % 6-7 % >7 %

Bruttoarbejdsløshedsprocent (Juni 2011)

<6 % 6-7 % >7 %

Regionalgennemsnit: 6,3 % Landsgennemsnit: 6,0 %

>4 % 3-4 % <3 %

Nyopslåede stillinger som andel af den samlede beskæftigelse (2011) >4 % 3-4 % <3 %

Regionalgennemsnit: 3,6 % Landsgennemsnit: 4,5 %

Andelen af nye stillinger er beregnet som antallet af nyopslåede stillinger på Jobnet i løbet af 2011 som en andel af den samlede beskæftigelse i 2011. Kilde: Jobindsats og Danmarks Statistik

11


12

VækstTendens 2012-2013

Erhvervs­ specialiseringer


VækstTendens 2012-2013

Kun 500 private arbejdspladser er gået tabt fra 2010 til 2011, og dermed har Region Sjælland klaret sig bedre end flere af landets øvrige regioner. Det skyldes hovedsageligt at de massive beskæftigelsesfald inden for regionens store ressourceområder er bremset. VækstTendens 2012-2013 giver et uddybende indblik i regionens erhvervsstruktur og udviklingen blandt Region Sjællands særligt vigtige ressourceområder.

322.748 196.385 126.363

ARBEJDSPLADSER ER DER I REGION SJÆLLAND AF DEM ER ARBEJDSPLADSER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV AF DEM ER ARBEJDSPLADSER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

(2011) Det er navnlig inden for ressourceområderne Fødevarer og Bygge og bolig, der tilsammen beskæftiger mere end 40 procent af arbejdsstyrken i den private sektor, at de massive beskæftigelsesfald er stoppet. De to regionale nøgleerhverv har endnu ikke vendt nedgang til fremgang, men oplever nu kun mindre jobtab. Transportområdet samt Energi- og miljøområdet skaber derimod decideret vækst. Transportområdet, der ellers har oplevet massive fald i beskæftigelsen, skabte 743 nye job fra 2010 til 2011. Samtidig er Energi- og miljøområdet, der er en af regionens styrkepositioner, i fremgang for andet år i træk. Derved skiller regionen sig ud fra landets øvrige regioner, der generelt har set en beskæftigelsestilbagegang inden for Energi og miljø. VækstTendens 2012-2013 stiller særligt skarpt på 4 ressourceområder, Energi og miljø, Medico og sundhed, Fødevarer og Turisme, der er udvalgt af Vækstforum Sjælland som indsatsområder, samt Bygge og boligområdet der står for knap en fjerdedel af den private beskæftigelse i regionen. VækstTendens kortlægger beskæftigelsesudviklingen og giver en situationsanalyse af regionens indsatsområder.

ressourceområder der er udvalgt af Vækstforum Sjælland som indsatsområder • • • •

Fødevarer Turisme Energi og miljø Medico og sundhed

13


14

VækstTendens 2012-2013

erhvervsstruktur

Andel af privat beskæftigede fordelt på ressourceområder (2011)

Af de 4 sjællandske indsatsområder har Fødevarer samt Medico og sundhedsområdet en højere beskæftigelsesandel i regionen end på landsplan. De fire indstatsområder beskæftiger sammenlagt 32 procent af de privat beskæftigede, mens Bygge og bolig området i sig selv beskæftiger 23 procent.

Region Sjælland har mistet omkring 500 arbejdspladser fra 2010 til 2011. Det er særligt inden for Bygge og bolig og Fødevareområdet, at der er blevet færre arbejdspladser.

Transportområdet, som fra 2009 til 2010 oplevede en stor jobnedgang, er nu i fremgang og havde fra 2010 til 2011 en vækst i beskæftigelsen på 4 procent, hvilket svarer til 750 nye job. Det er især i kommunerne Lolland, Ringsted og Guldborgsund at nye transportjob er blevet skabt.

30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

Uo

rig

ply

Øv

st rv

ve

rh

tio

ed

dh

un

o/s

ee

dic

ika

iljø

i/m

erg

Me

En rt

po

un n

ing

Udviklingen i antallet af beskæftigede i Region Sjælland (2009-2011)

ns

mm

dn

g

ek

oli

e/b

gg

ko

Tra

IT/

By

e

r/b

ism

ble

r Tu

rer

va

de

Hele landet

Region Sjælland

Ressourceområde

2009

2010

2011

2009-10

Privat sektor

213.937

196.879

196.385

-8,0%

-0,3%

Fødevarer

39.606

36.611

35.996

-7,6%

-1,7%

Møbler/beklædning

8.185

7.406

7.411

-9,5%

0,1%

Turisme

6.744

6.462

6.410

-4,2%

-0,8%

Bygge/bolig

54.055

47.451

46.131

-12,2%

-2,8%

IT/kommunikation

12.790

11.909

11.845

-6,9%

-0,5%

Transport

21.463

19.229

19.972

-10,4%

3,9%

Energi/miljø

5.902

6.040

6.229

2,3%

3,1%

Medico/sundhed

13.387

13.515

13.437

1,0%

-0,6%

Øvrige erhverv

49.326

45.899

46.239

-6,9%

0,7%

126.439

129.035

126.363

2,1%

-2,1%

Offentlig sektor

2010-2011


VækstTendens 2012-2013

1.000

Udviklingen i antallet af privat beskæftigede i Region Sjælland (2009-2010)

0 -1.000 -2.000 -3.000 -4.000 -5.000 -6.000 -7.000 -8.000 gg

By e/b g

oli

rer

ed

dh

n

ing

tio

dn

ika

un

un

o/s

va

dic

de

Me

mm

e

ek

iljø

r/b

ism

ko

IT/

r Tu

ble

i/m

rv

ve

rh

rt

po

ee

ns

rig

erg

En

Øv

Tra

2010-2011

2009-2010

4%

Udviklingen i den private beskæftigelse fordelt på ressourceområder (2010-2011)

3%

2% 1% 0%

-1% -2%

-3%

-4%

g

oli

e/b

gg

By

rer

va de Fø

d

ing

n tio

he

ika

nd

u o/s

e ism

r Tu

dic Me

n mu

erv

v rh dn

rv ve

ek

r/b

m ko

ee

ble

rh

ee

iljø

i/m

Hele landet

IT/

All

rig

erg

Øv

En rt

po ns

Tra

Region Sjælland

15


16

VækstTendens 2012-2013

fødevarer

Fødevareområdet fordelt på sektorer (2011)

Fødevareområdet står for 18 procent af den private, sjællandske beskæftigelse, og har derfor stor betydning for den samlede erhvervsudvikling i Region Sjælland.

Det store jobtab Fødevareområdet oplevede fra 2009 til 2010, er aftaget stærkt. Region Sjælland mistede kun 615 arbejdspladser inden for Fødevareområdet fra 2010 til 2011, mod knap 3.000 året før.

Knap halvdelen af regionens arbejdspladser inden for Fødevareområdet er inden for serviceerhvervene, et led i værdikæden, der så en beskæftigelsesfremgang på 4 procent fra 2010 til 2011. Over 17.000 er beskæftiget i serviceerhvervene inden for Fødevareområdet.

Region Sjælland

Hele landet

24%

23%

47%

48%

21%

22%

7%

8%

Primære erhverv

Udviklingen i den private beskæftigelse inden for fødevarer (2010-2011)

Udviklingen i den private beskæftigelse inden for fødevarer (2009-2011)

Fremstillingserhverv

Serviceerhverv

Støtteerhverv

Primære erhverv

Fremstillingserhverv

Støtteerhverv

Serviceerhverv

Region Sjælland

-9%

-2%

-8%

4%

Hele landet

-6%

-4%

-3%

1%

0%

-5%

-10%

gio k ar

n de

ta ds

nm da yd

nS

ve

Ho

t

de

d lan

jyl

dt Mi

lan

n gio

le

n gio

d lan

nd

lla

Sjæ

jyl rd

No

Udvilking 2010-2011

Re

Re

He

Re

n gio

n gio

Re

Re

Udvilking 2009-2010


VækstTendens 2012-2013

For 9 ud af 17 kommuner udgør Fødevareområdet mere end en femtedel af den private beskæftigelse.

De fleste sjællandske kommuner har for andet år i træk oplevet et fald i beskæftigelsen inden for Fødevareområdet.

Fem kommuner har formået at vende den negative udvikling til fremgang. Særligt Sorø og Guldborgsund har set en positiv beskæftigelsesudvikling inden for Fødevareområdet fra 2010 til 2011.

Kommune

Privat beskæftigede inden for Fødevarer (2011)

Antal

Andel

Faxe

2.211

27,4%

Lolland

2.801

25,3%

Over landsgennemsnittet

Sorø

1.641

25,2%

Omkring landsgennemsnittet

Guldborgsund

3.409

24,4%

Ringsted

2.464

23,2%

Under landsgennemsnittet

Stevns

847

22,9%

Odsherred

1.567

21,6%

Vordingborg

2.071

21,3%

Slagelse

3.709

20,7%

Lejre

870

19,0%

35.996

18,3%

Holbæk

2.729

16,2%

Næstved

2.910

16,1%

Køge

2.671

15,6%

Kalundborg

2.025

15,5%

Hele landet

245.258

14,2%

511

13,7%

Roskilde

2.351

10,5%

Greve

1.209

10,3%

Region Sjælland

Solrød

Over landsgennemsnittet Omkring landsgennemsnittet Under landsgennemsnittet

10%

Udviklingen i den private beskæftigelse inden for fødevarer (2009-2011)

5%

0%

-5%

-10%

-15%

-20%

org

db lun

Ka

e

ed

ild

lse

stv

sk

Ro

k

ns

ge

Sla

ev

St

lbæ

2010-2011

Ho

jre Le rg bo ing rd Vo ed err sh Od d ste ng Ri e ev Gr t de lan nd lla jæ nS le

gio

He

Re

nd

ge

lla

Lo

xe Fa

ød d n su org ldb

lr So

Gu

So

2009-2010

17


18

VækstTendens 2012-2013

turisme •

Region Sjælland har som den eneste region set en nedgang i beskæftigelsen inden for turisme fra 2010 til 2011, og har haft en negativ udvikling i antallet af turistovernatninger samme år.

Turismeområdet er en markant aftager af ufaglært arbejdskraft, hvilket gør området særligt interessant for regionen.

Udviklingen i den private beskæftigelse inden for turisme

6%

3%

0%

-3%

-6%

lan

d

d

lan

nd

jyl

jyl

lla

ord

nS

nN

gio

gio

Re

Re

t

idt

de

nM

lan

Turisme Det private erhverv generelt 0%

25%

50%

Højtuddannede

Årligt antal turistovernatninger (2007-2011)

gio

le

Uddannelsesniveau for turisme og det private erhverv generelt i Region Sjælland (2011)

Re

He

n

k

de

ar

ta

nm

ds

da

ve

yd

Ho

nS

n

gio

gio

Re

Re

Udvilking 2010-2011

Udvilking 2009-2010

Faglærte

75%

100%

Ufaglærte

Uoplyst

Regioner

2007

2008

2009

2010

2011

2010-2011

Hovedstaden

8.741.573

8.546.698

7.994.523

8.573.550

9.309.357

8,6%

Sjælland

4.893.806

4.755.384

4.255.756

4.130.777

4.111.101

-0,5%

Syddanmark

12.857.653

13.947.749

13.547.654

13.877.514

14.164.151

2,1%

Midtjylland

11.187.651

9.548.789

9.221.670

9.399.894

9.540.929

1,5%

Nordjylland

7.928.405

7.918.204

7.165.130

7.153.806

7.530.767

5,3%

3,9% 3,1% -0,6%


VækstTendens 2012-2013

Kun 2 kommuner har en beskæftigelsesandel inden for Turisme, der er væsentlig højere end på landsplan.

For de fleste kommuner har udviklingen inden for Turisme været begrænset fra 2010 til 2011. Stevns og Faxe kommune har dog oplevet høje vækstrater, og begge kommuners størrelse gør, at selv mindre beskæftigelsesændringer påvirker udviklingen kraftigt.

For flere kommuner har udviklingen dog været negativ, særligt for kommunerne ved Køge Bugt, samt Slagelse, Lolland og Vordingborg.

Kommune

Privat beskæftigede inden for turisme (2011)

Antal

Andel

Stevns

171

4,6%

Roskilde

890

4,0%

Slagelse

695

3,9%

Sorø

242

3,7%

Omkring landsgennemsnittet Under landsgennemsnittet

Hele landet

Over landsgennemsnittet

62.617

3,6%

Odsherred

262

3,6%

Næstved

643

3,6%

Vordingborg

340

3,5%

Guldborgsund

488

3,5%

Omkring landsgennemsnittet

Holbæk

575

3,4%

Under landsgennemsnittet

Region Sjælland

6.410

3,3%

Lolland

335

3,0%

Køge

511

3,0%

Solrød

109

2,9%

Ringsted

309

2,9%

Lejre

118

2,6%

Kalundborg

309

2,4%

Faxe

189

2,3%

Greve

224

1,9%

Over landsgennemsnittet

35%

Udviklingen i den private beskæftigelse inden for Turisme (2009-2011)

25%

15%

5% 0% -5%

-15%

-25%

ev

d

lrø

nd

rg

bo

lse

ing rd Vo e

Gr

So

lla

Lo

ge

ed

org

db

stv

ge

Sla

jre

Le

nd

lla

2010-2011

lun

Ka e

ild

sk

Ro

nd

t

su

nS

gio

Re

org

ldb

Gu

de lan le ed

He

d

err

ste

sh

Od

k

lbæ

ng Ri

Ho

xe

So

ns

ev

Fa

St

2009-2010

19


20

VækstTendens 2012-2013

energi og miljø

Energi og miljø fordelt på sektorer (2011)

Beskæftigelsen inden for Energi og miljøområdet er steget for andet år i træk i Region Sjælland, som den eneste region i landet.

Serviceerhvervene er i vækst og fylder ekstraordinært meget i Region Sjælland, mens regionen har en lav andel af beskæftigede inden for fremstillingserhvervene i forhold til niveauet på landsplan.

Energi og miljø har som det eneste ressourceområde ikke haft et fald i antallet af nye virksomheder, på trods af finanskrisen. Etableringsraten har generelt været stigende siden 2004. Region Sjælland

Hele landet

7%

70%

23%

7%

46% 86,8% 47%

7% Primære erhverv

Udviklingen i den private beskæftigelse inden for energi og miljø (2010-2011)

Etableringsrate (2003-2009)

Fremstillingserhverv

Primære erhverv

Serviceerhverv

Fremstillingserhverv

Serviceerhverv

Region Sjælland

20%

3%

-1%

Hele landet

-2%

1%

-1%

12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2003

2004

2005

2006

2007

2009

Alle erhverv

Energi og miljø

Udviklingen i den private beskæftigelse inden for energi og miljø (2009-2011)

2008

6%

0%

-6%

-12%

n

gio ve

Ho n de

k ar

ta ds

m an

d yd

d

lan jyl

ord

t

d

lan

jyl

nd lla

idt

Udvilking 2010-2011

Re

nS

nN

nS

nM

de lan

gio

le

gio

gio

gio

Re

Re

He

Re

Re

Udvilking 2009-2010


VækstTendens 2012-2013

I langt de fleste kommuner udgør beskæftigelsen inden for Energi og Miljø en relativ lille del af den samlede beskæftigelse.

Køge, Guldborgsund og Stevns har især haft en positiv beskæftigelsesudvikling fra 2010 til 2011, imens det kun er ganske få kommuner, der har oplevet en tilbagegang.

Lolland har haft en vækst på 2 procent i den undersøgte periode, men Vestas lukningen kan endnu ikke ses af beskæftigelsestallene.

Kommune

Antal

Andel

Lolland

963

8,7%

Faxe

549

6,8%

Kalundborg

723

5,5%

Hele landet

56.651

3,3%

238

3,3%

Odsherred Sorø

Privat beskæftigede inden for energi og miljø Over landsgennemsnittet (2011) Omkring landsgennemsnittet Under landsgennemsnittet

210

3,2%

6.229

3,2%

Køge

538

3,1%

Slagelse

494

2,8%

Omkring landsgennemsnittet Under landsgennemsnittet

Region Sjælland

Holbæk

462

2,8%

Lejre

121

2,6%

Greve

302

2,6%

94

2,5%

Guldborgsund

319

2,3%

Roskilde

478

2,1%

Næstved

385

2,1%

Vordingborg

194

2,0%

53

1,4%

106

1,0%

Solrød

Stevns Ringsted

Over landsgennemsnittet

70%

Udviklingen i den private beskæftigelse inden for Energi og miljø (2009-2011)

50%

30%

10% 0% -10%

-30%

So d lrø

æk

ed

de kil rg bo

jre

Le

lb Ho

s Ro

ing

err

sh

rd Vo

Od

org

db

rø So ed stv t Næ de lan

le He

xe

d

n lla 2010-2011

Fa

lun

Ka d

jæ nS

n lla

gio

Lo

Re

ge

e ev Gr lse ge Sla d ste ng Ri ns ev nd St su org ldb

Gu

2009-2010

21


22

VækstTendens 2012-2013

Medico og sundhed • Region Sjællands beskæftigelsesandel inden for Medico og sundhed ligger 2 procentpoint over landsgennemsnittet. • Region Sjælland har som den eneste region haft et fald i beskæftigelsen inden for Medico og sundhed. Trods dette sås en vækst i serviceerhvervene inden for Medico og sundhed. Serviceerhvervene inden for Medico og sundhed trækkes ofte op af den lokale efterspørgsel, og har ikke nødvendigvis samme eskaleringspotentiale som fremstillingserhvervene.

Medico og sundhed fordelt på sektorer (2011)

Region Sjælland

Hele landet 43%

34%

66%

57%

Serviceerhverv

Fremstillingserhverv

kommunernes andel af beskæftigelsen inden for fremstilling (2011)

39%

39%

29%

39%

29%

29%

86,3%

86,3%

Udviklingen i den private beskæftigelse inden for medico og sundhed (2010-2011)

Udviklingen i den private beskæftigelse inden for medico og sundhed (2009-2011)

Fremstillingserhverv

86,3%

Serviceerhverv

18% 15%

15%

3%

-5%

Region Sjælland

Køge

Kalundborg

Køge

Køge

Andre

4%

-3%

18%

15%

Kalundborg

Kalundborg

Hele landet

18%

Andre

Roskilde

Andre

Roskilde

Roskilde

5%

2,5%

0%

-2,5%

nd lla

jæ nS gio Re

n de

d an

ta ds ve

l jyl

ord

rk Udvilking 2010-2011

Ho

nN

gio

t

de lan

n gio Re

Re

le He

ma

n da

d

lan

jyl dt

Mi

yd nS gio Re

n gio

Re

Udvilking 2009-2010


VækstTendens 2012-2013

• De tre kommuner Kalundborg, Køge og Roskilde har tilsammen 71 procent af alle regionens beskæftigede inden for fremstilling af Medico og sundhedsvarer. • Knap 40 procent af regionens beskæftigelse inden for fremstilling er lokaliseret i Kalundborg Kommune. Her udgør Medico og sundhed 20 procent af den samlede beskæftigelse. Kalundborg har en unik specialisering inden for fremstilling af medicinalvarer, både regionalt og nationalt set. • Flere kommuner har haft en positiv vækst i beskæftigelsen inden for Medico og Sundhed. Solrød kommune udmærker sig særligt ved en beskæftigelsesudvikling på plus 27 procent inden for Medico og sundhed fra 2010 til 2011. Kommune

Antal

Andel

Kalundborg

2.615

20,0%

Roskilde

2.089

9,3%

Odsherred

675

9,3%

Lejre

395

8,6%

Køge

1.376

8,1%

Solrød

Privat beskæftigede inden for medico og sundhed Over landsgennemsnittet (2011) Omkring landsgennemsnittet Under landsgennemsnittet Over landsgennemsnittet

265

7,1%

13.437

6,8%

Omkring landsgennemsnittet

Vordingborg

595

6,1%

Guldborgsund

774

5,5%

Under landsgennemsnittet

Holbæk

928

5,5%

91.540

5,3%

Lolland

572

5,2%

Faxe

411

5,1%

Sorø

328

5,0%

Slagelse

865

4,8%

Næstved

794

4,4%

Stevns

129

3,5%

Greve

333

2,8%

Ringsted

293

2,8%

Region Sjælland

Hele landet

30%

Udviklingen i den private beskæftigelse inden for medico og sundhed (2009-2011)

25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15%

lun

jre Le

Ka

org

db

t

de

rø So ed err sh Od e ild sk Ro d ste ng Ri nd nd lla Lo jælla nS gio

Re

lan

lse

ge

Sla

2010-2011

le He

nd

su

ge Kø rg bo ing

e

ev

rd Vo

Gr

k

ns

lbæ

ed stv

ev

St

Ho

e

org

d

ldb

x Fa

Gu

lrø So

2009-2010

23


24

VækstTendens 2012-2013

bygge og bolig •

Den store tilbagegang inden for Bygge og boligområdet fra 2009 til 2010, blev næsten stoppet fra 2010 til 2011. Området er dog fortsat i tilbagegang både på regions- og landsplan.

85 procent, eller 40.000 af de beskæftigede inden for Bygge og bolig, arbejder inden for serviceerhvervene. Disse tæller blandt andet håndværkervirksomheder, handel med maskiner til byggevirksomheder, ejendomshandel og rengøring af bygninger.

Bygge og bolig fordelt på sektorer (2011)

Region Sjælland

Hele landet 1%

1%

12%

1%

85%

85%

Fremstillingserhverv

Primære erhverv

Udviklingen i den private beskæftigelse inden for bygge og bolig (2010-2011)

Udviklingen i den private beskæftigelse inden for bygge og bolig (2009-2011)

15%

1%

Primære erhverv

Region Sjælland Hele landet

Serviceerhverv

Støtteerhverv

Fremstillingserhverv

Støtteerhverv

Serviceerhverv

10%

0%

-2%

-8%

16%

-6%

4%

-2%

0% -5% -10% -15% -20%

Re gio rk

n

100% 80% 60% 40% 20% 2006

2007 Region Sjælland

2008

2009

a nm da yd

d lan

nd lla

Sjæ

jyl

de ta ds

d

lan

Indekseret antal af påbegyndte byggerier i kvadratmeter (Indeks 2006=100)

nS

n gio

t de

dt

ve

jyl ord

Ho

Mi

lan

n gio

le

Re

He

Re

n

nN

gio

gio

Re

Re

Udvilking 2010-2011

Udvilking 2009-2010

2010 Hele landet

2011


VækstTendens 2012-2013

Samtlige af Region Sjællands kommuner har en højere beskæftigelsesandel inden for Bygge og bolig end landsgennemsnittet, og hele 23 procent af regionens privat beskæftigede arbejder inden for Bygge og boligområdet. Region Sjælland bliver dermed i højere grad påvirket af den generelle nedgang i Bygge og boligområdet end andre regioner.

Kun Vordingborg og Næstved har oplevet en reel vækst i beskæftigelsen fra 2010 til 2011.

Derimod oplevede flere kommuner, såsom Faxe, Greve og Slagelse, stadig store fald i beskæftigelsen fra 2010 til 2011.

Kommune

Antal

Andel

Stevns

1.183

32,1%

Solrød

1.118

30,1%

Lejre

1.280

28,0%

Ringsted

2.788

26,3%

Næstved

4.673

25,8%

Vordingborg

2.426

25,0%

Sorø

1.591

24,4%

Kalundborg

3.182

24,4%

46.131

23,5%

Faxe

1.888

23,4%

Odsherred

1.684

23,2%

Greve

2.662

22,7%

Holbæk

3.780

22,5%

Roskilde

4.960

22,1%

Køge

3.731

21,8%

Guldborgsund

3.018

21,6%

Slagelse

3.846

21,5%

Lolland

2.321

21,0%

359.034

20,8%

Region Sjælland

Hele landet

Privat beskæftigede inden for bygge og bolig Over landsgennemsnittet (2011)

Omkring landsgennemsnittet

Over landsgennemsnittet Omkring landsgennemsnittet

10%

Udviklingen i den private beskæftigelse inden for Bygge og bolig (2009-2011)

5%

0%

-5%

-10%

-15%

-20%

-25%

lse

e

ge

Sla

ev Gr

xe

Fa

d

ste

su nd

org

org

ldb

db

e

ed err nd lla jæ

ild

lun

sk

ng

Ri

Gu

Ka

Ro

sh

Od

t

2010-2011

nS

rg

de

lan

gio

Re

le

He

So

jre

ns

ge

Le

nd

lla

ev

St

Lo

k

d

lrø

bo

ed

stv

ing

lbæ

So

Ho

rd Vo

2009-2010

25


26

VĂŚkstTendens 2012-2013

nye virksomheder


VækstTendens 2012-2013

Nye virksomheder skaber på landsplan næsten halvdelen af alle nye job. Og nye virksomheder, oprettet mellem årene 2007 og 2009, står allerede nu for hele 5,6 procent af den samlede private beskæftigelse i Region Sjælland. Det er mere end i nogen anden region. De nye virksomheder, og iværksætterne der skaber dem, spiller derfor en helt særlig rolle for Region Sjællands økonomiske udvikling.

Traditionelt har Region Sjælland haft en etableringsrate omkring landsgennemsnittet. Men antallet af nye virksomheder er faldet markant i kølvandet på finanskrisen, også mere end landsgennemsnittet. Det skyldes især, at der er blevet færre iværksættere inden for Bygge- og boligområdet under den økonomiske afmatning. De nye virksomheder i Region Sjælland har potentiale til en større jobog værdiskabelse end de allerede bidrager med. Som det er nu, er der få højtuddannede iværksættere, få eksportiværksættere, og ligeledes få vækstiværksættere. Samtidig har iværksættere fra Region Sjælland nu den laveste sandsynlighed for at overleve 3 år frem. Dette er meget problematisk, da iværksætterne dermed ikke får skabt nye job og ny vækst.

5,6% 45%

AF DE NUVÆRENDE PRIVATE JOB I REGION SJÆLLAND ER SKABT AF NYE VIRKSOMHEDER FRA PERIODEN 2007 TIL 2009 AF ALLE NYE JOB BLIVER SKABT AF NYE VIRKSOMHEDER

Kilde: Iværksætterindekset

Nye virksomheder og iværksættere bruges synonymt, og er defineret som nye, reelt aktive virksomheder, der er opstartet i et givent år. Det tager lang tid at skabe et faktabaseret og validt datagrundlag over nye virksomheder, og således er de seneste iværksættertal fra 2009. VækstTendens 2012-2013 sætter særligt fokus på de nye virksomheder fra de seneste iværksætterårgange 2007 til 2009, og følger dem frem til 2011.

27


VækstTendens 2012-2013

nye virksomheder •

Selv i kriseåret 2009 startede der hver dag over 5 nye virksomheder i Region Sjælland.

Men etableringsraten i Region Sjælland har været faldende de seneste år, og er nu kommet et stykke under landsgennemsnittet.

Faldet i etableringsraten skyldes særligt at antallet af iværksættere inden for Bygge- og boligområdet er faldet, selvom de stadig udgør langt den største andel af iværksætterne i regionen.

15%

4.000

Nye virksomheder (2003-2009)

12%

9% 2.000 6% 1.000

Etableringsrate

Antal nye virksomheder

3.000

3%

0

0% 2003

2004

2005

Nye virksomheder

2006

2007

2008

Etableringsrate Region Sjælland

2009

Etableringsrate Hele landet

Nye virksomheder er defineret som nye, reelt aktive virksomheder, der er opstartet i de givne år. Etableringsraten beregnes som antallet af nye virksomheder divideret med det samlede antal virksomheder.

4.000

Nye virksomheders fordeling på ressourceområder (2007-2009)

15%

3.500 3.223

3.000

10% 2.500 Etableringsrate

Antal nye virksomheder

28

2.402

2.000 1.500

5%

1.000 500 0

701 352

405

426

Fødevarer

Møbler/ beklædning

Turisme

Nye virksomheder (2007-2009)

Kilde: Danmarks Statistik

747 85

Bygge/ bolig

It/komm

Transport

Energi/ miljø

Gennemsnitlig etableringsrate

469 0% Medico/ sundhed

Øvrige erhverv


VækstTendens 2012-2013

De sjællandske iværksættere har markante udfordringer sammenlignet med nye virksomheder i de øvrige regioner.

Region Sjælland er den region, hvor færrest iværksættere bliver vækst- eller eksportiværksættere, og hvor færrest iværksættere har en længerevarende uddannelse.

Iværksættere fra Region Sjælland har den laveste sandsynlighed for at overleve 3 år frem. Ud af 8.810 nye virksomheder fra årene 2007 til 2009 var kun 5.730 tilbage ultimo 2011.

12%

Andel vækstiværksættere (2007-2009)

75%

9% 70%

Overlevelsesrater til ultimo 2011 (2007-2009)

6% 65%

3% 0%

60% Re

le

jæ lla n

k

-10%

nd

d

ar

de

nm

lan

d

d

d

lan

sta

da

jyl

jyl

ed

t

ov

de

nH

lan

nS

gio

gio

Re

He yd

ord

nS

nN

gio

gio

Re

Re

nd

lan

jyl

lla

idt

ord

lan

jyl

k

n

ar

de

nm

sta

da

idt

nM

nS

nN

nM

gio

gio

gio

gio

yd

nS

ed

t

ov

de

nH

lan

gio

Re

Re

Re

Re

Re

le

gio

He

Re

Viser gennemsnitlig andel af iværksættere med over fem ansatte, der i årene 2007-2009 var vokset med gennemsnitligt over 20 % i en treårig periode. Kilde: RegStat

Viser andelen af nye virksomheder fra 2007-2009, der stadig var aktive ultimo 2011.

Andel eksportiværksættere (2007-2009)

-10%

10%

35%

7,5% 2009-2010

2010-2011

5%

Andel højtuddannede iværksættere (2007-2009)

2010-2011

25%2009-2010

15%

2,5% 5% 0%

0% n gio

Re d

lan

nd

lla

Sjæ

jyl

ord k

n

r ma

nd

lla

an dd

jy dt

Sy

Mi

nN gio

Re

n gio

Re

d

de sta

d ve

t de

lan

Ho

nd lla

lan

jyl

d lan

jyl

idt

Sjæ

n gio

le

Re

He

ion

n gio

g Re

Re

t de

lan

k ar

n

de sta

m an dd

rd No

nM gio

Re

le He

ion

g Re

Sy

d ve

Ho

n gio

Re

n gio

Re

Viser gennemsnitlig andel af iværksættere med eksport i deres først år. Bygge- og anlægsbranchen er udeladt. Kilde: RegStat

Viser gennemsnitlig andel af iværksættere med en lang eller mellemlang videregående uddannelse. Kilde: RegStat

29


30

VækstTendens 2012-2013

Gennemsnitlig etableringsrate (2007-2009)

For langt de fleste kommuner i Region Sjælland er etableringsraten nu under landsgennemsnittet.

Der er derimod store forskelle i overlevelsesraten for nye virksomheder blandt kommunerne.

En ny virksomhed i Faxe Kommune har historisk set haft en 18 procent højere sandsynlighed for at overleve frem til 2011 end en ny virksomhed i Lolland Kommune.

9%

8,5%

8%

7,5%

7%

nd lla Lo red er sh Od ns ev St d d lrø So gsun or ldb Gu d ste ng rg Ri o db nd lun jælla nS Ka

ed

stv

t

rg

bo

lse

gio

Re

ge

xe

Fa

k

ing

ge

Sla

rd Vo

jre

Le

e

lbæ

ev

Ho

Gr e

ild

de

lan

sk

le

Ro

He

So

Nye virksomheder er defineret som nye, reelt aktive virksomheder, der er opstartet i den angivne periode. Etableringsraten beregnes som antallet af nye virksomheder divideret med det samlede antal virksomheder.

Nye virksomheders overlevelsesrater til ultimo 2011 (2007-2009)

75%

70%

65%

60%

55%

50%

jre

nd lla Lo borg d lun Ka e ls ge nd Sla rgsu o ldb Gu d ste ng Ri d d e stv llan Næ Sjæ n gio Re ed err sh Od k lbæ Ho e ev Gr borg ing rd Vo ge Kø rø So det lan le He ns ev St e ild sk Ro d lrø

So

xe

Le

Fa

Figuren viser andelen af iværksættere fra 2007-2009, der stadig var aktive ultimo 2011.


VækstTendens 2012-2013

Region Sjælland er den region, hvor iværksætterne har den største betydning for den samlede beskæftigelse.

Med undtagelse af kriseåret 2009, har hver iværksætterårgang inden for de sidste 8 år, skabt over 3.000 nye job, der har holdt frem til i dag.

Nye virksomheders (2007-2009) Over 6 %andel af den private 5-6 % beskæftigelse (2011)Under 5 % 6%

3%

Over 6 %

0%

5-6 %

d

lan

d

lan

jyl

idt

nM

k

n

ar

nm

da

jyl

ord

t

de

sta

nd

ed

yd

nS

de

nN

gio

gio

Re

Re

lan

ov

lla

nH

gio

le

Re

He

gio

nS

gio

Re

Re

Under 5 %

4.500 4.000

3.571

3.500

3.304

3.000 2.500

2.934

2.890

2.896

345

312

357

291

2006 (5 år)

2005 (6 år)

2004 (7 år)

2003 (8år)

2.851

2.203

2.000 1.500 1.000 500

294

371

2009 (2 år)

2008 (3 år)

474

0

Højtuddannede

2007 (4 år)

Faglærte og ufaglærte

Job skabt af nye virksomheder fordelt på iværksætterårgange (2011)

31


32

VĂŚkstTendens 2012-2013

Viden og innovation


VækstTendens 2012-2013

Viden og innovationsniveauet er på vej op i Region Sjælland. Det viser de nyeste tal. Og det gælder både andelen af innovative virksomheder, virksomhedernes investeringer i forskning og udvikling, og beskæftigelsen inden for videnerhvervene.

28% 5%

ER HØJTUDDANNEDE INDEN FOR DE VIDENINTENSIVE SERVICEERHVERV I REGION SJÆLLAND ER HØJTUDDANNEDE INDEN FOR ‘IKKE VIDENERHVERV’ I REGION SJÆLLAND

Virksomhedernes brug af viden og innovation er i stigende grad afgørende for konkurrenceevne og værdiskabelse. For Region Sjælland er prioriteringen af viden og innovation særlig vigtigt. Det skyldes at de sjællandske virksomheder generelt har en lavere andel af innovative virksomheder, færre virksomheder der investerer i forskning og udvikling, samt en lavere andel af beskæftigede inden for videnerhverv. Men udviklingen går den rigtige vej, viser det seneste års målinger. Andelen af proces- og produktinnovative virksomheder vokser støt, og regionens virksomheder nærmer sig nu landsgennemsnittet. Samtidig stiger beskæftigelsen inden for de videnintensive serviceerhverv, mens den dog falder inden for videnindustrien. Modsat landsudviklingen, så er de sjællandske virksomheders investeringer i forskning og udvikling steget. Det er rigtig godt nyt, fordi investeringer i viden, forskning og innovation bidrager positivt til virksomhedernes konkurrenceevne og skaber gode muligheder for ny vækst i Region Sjælland.

VækstTendens benytter EUROSTATs kategorisering af videnerhverv der opdeler videnerhverv i enten videnindustri eller videnintensive service virksomheder. Således går videnerhverv på tværs af de ressourceområder VækstTendens ellers tager udgangspunkt i.

33


34

VækstTendens 2012-2013

viden og innovation

Virksomhedernes investeringer i Forskning og udvikling i pct. af BNP (2007-2010)

De sjællandske virksomheders FoU investeringer er steget med 0,3 procentpoint fra 2009 til 2010, modsat landsgennemsnittet der er faldet. Region Sjælland ligger stadig 1,4 procentpoint under landsgennemsnittet, der er trukket kraftigt op af Region Hovedstaden.

Andelen af produkt- og/eller procesinnovative virksomheder er steget med 8 procentpoint i perioden 2007 til 2010. Dette kan skyldes finanskrisen der har presset virksomhederne til at effektivisere og bringe deres omkostningsniveau ned. Procesinnovation kan være et middel til dette.

Over hver fjerde beskæftiget inden for videnintensive serviceerhverv er højtuddannet, mens dette kun gælder hver tiende i samtlige private erhverv.

40%

3%

3%

2,5%

2,5% 2,5%

30%

2%

2%

20% 1,5%

Andel produkt og/eller processinnovative virksomheder (2007-2010)

2%

1,5% 1,5%

1%

1%

1%

10%

0,5%

0%

0,5% 0,5%

0%

0% 2007

2007

2008 2008

Uddannelsesfordeling inden for videnerhvervene, Region Sjælland (2011)

2009 2009

Hele landet

Region Sjælland Region Sjælland

0%

20102010

2007

Hele landet

2007

2008

2008

Region Sjælland Region Sjælland

Videnindustri Ikke videnerhverv 25%

50%

Højtuddannede

75%

Faglærte

Ufaglærte

5%

4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% gio

n

k

ar

nm da

nd

lla

jæ nS

t

de

ta

ds

ve

yd nS

gio

de lan

Ho

Videnindustri

Re

Re

le

n

d

nd

lla

lan jyl

idt

jy rd

No

nM

ion

gio

gio

He

Re

Re

g Re

Videnintensive serviceerhverv

2009

2009

2010

Hele landet Hele landet

Videnintensive serviceerhverv

0%

Udviklingen i beskæftigelsen inden for videnerhverv regionalt (2010-2011)

3%

100% Uoplyst

2010


VækstTendens 2012-2013

Region Sjælland har generelt færre beskæftigede inden for videnerhverv end landsgennemsnittet.

Udviklingen i den private beskæftigelse inden for videnerhvervene har været positiv fra 2010 til 2011, om end det klart er videnservice, der trækker udviklingen op, imens beskæftigelsen er faldet indenfor videnindustri.

Kalundborg har som den eneste sjællandske kommune en højere andel af beskæftigede inden for videnerhverv end landsgennemsnittet. Kalundborg skiller sig særligt ud ved sin høje andel af beskæftigede inden for videnindustri.

35%

Videnerhvervs andel af den private beskæftigelse (2011)

30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

d

ns

xe

Fa

ev

St

lrø

So

e

ev

Gr

d

ste

lse

nd

su

nd

lla

rg

bo

org

ge

ng

Ri

Sla

So

k

lbæ

ldb

Gu

Ho

ing

rd Vo

ed

stv

ed

nS

gio

Re

err

nd

sh

jre

Le

Od

ge

lla

Lo

t

de

org

e

ild

lan

sk

le

Ro

He

db

lun

Ka

Videnindustri

Videnservice

15%

Udvikling i beskæftigelsen inden for videnerhverv (2009-2011)

5% 0% -5%

-15%

-25%

rg bo

d lun Ka

jre Le e ev Gr lse ge Sla ed stv

rø So e ild sk Ro k lbæ Ho t de lan d n lla Sjæ

ion

ed err

rg bo

2010-2011

le He

g Re

sh Od

d

ing

ge Kø

rd Vo

lrø So

xe nd Fa su org ldb Gu d ste ng

Ri

ns ev St nd

lla Lo

2009-2010

35


36

VĂŚkstTendens 2012-2013

uddannelse og kompetencer


VækstTendens 2012-2013

Der bliver ansat flere højtuddannede i Region Sjællands virksomheder. Det store fald i beskæftigelsen fra 2009 til 2010 inden for samtlige uddannelsesgrupper, er i sidste målingsår vendt til en beskæftigelsesfremgang for de højtuddannede på knap 3 procent. De ufaglærte og faglærte har endnu engang haft et beskæftigelsesfald, der dog var mindre end landsgennemsnittet.

6.600

UFAGLÆRTE FORVENTES AT STÅ UDEN ARBEJDE I 2020 I REGION SJÆLLAND

VækstTendens stiller skarpt på arbejdsstyrkens uddannelseskompetencer i Region Sjælland. Kompetencerne blandt regionens arbejdsstyrke skal løftes, hvis de skal svare til virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft i årerne fremover. Det er særligt vigtigt at løfte andelen af ufaglærte op på et højere kompetenceniveau, idet der forventes at være et overskud på 6.600 ufaglærte i Region Sjælland i 2020, mens regionen forventes at have et underskud af faglærte og højtuddannede. Dette er en situation, der kan give virksomhederne problemer i forhold til rekruttering af kvalificeret arbejdskraft, og som kan forringe virksomhedernes konkurrenceevne og produktivitet.

Inddeling i VækstTendens Højtuddannede Beskæftigede med en mellemlang eller lang videregående uddannelse Faglærte Beskæftigede med en kort videregående uddannelse eller en erhvervsuddannelse Ufaglærte Beskæftigede med grundskole eller en gymnasial uddannelse

37


38

VækstTendens 2012-2013

uddannelsesniveau Uddannelsesniveau for privat beskæftigede (2011)

Det store fald i beskæftigelsen fra 2009 til 2010 inden for samtlige uddannelsesgrupper er vendt til en beskæftigelsesfremgang for de højtuddannede, mens de ufaglærte og faglærte har et mindre beskæftigelsesfald.

Sammenlignet med landsgennemsnittet har Region Sjælland en højere andel af faglærte og ufaglærte, men en lavere andel af højtuddannede i de private virksomheder.

Region Sjælland Region Nordjylland Region Syddanmark Region Midtjylland Hele landet Hovedstadsregionen 0%

25%

50%

Højtuddannede

75%

Faglærte

100%

Ufaglærte

Uoplyst

743

Udviklingen i den private beskæftigelse fordelt på uddannelsesgrupper (2010-2011)

Højtuddannede

4%

2,9%

Faglærte

Ufaglærte

-0,2% -0,7%

-1,3% -2,3%

3,3%

2%

0%

-2%

-4% Hele landet

Region Sjælland

Udviklingen i højtuddannede i beskæftigelsen (2009-2011)

20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% Ka lun org

de

db

d

lrø

So

il sk

Ro

ed

ed

stv

So

ns

err

sh

ev

St

lse

ge

Od

2010-2011

Sla

rg bo

d

ing

ge

rd Vo

e ev k

Gr

e

lbæ Ho

x Fa

ldb

ste

d

d jre Le gsun or

Gu

an

ng

Ri

ll Lo

2009-2010


VækstTendens 2012-2013

Der er store forskelle i uddannelsesniveauet blandt ressourceområderne. Mere end hver tredje privat beskæftigede inden for Medico og sundhed er højtuddannet, mens det kun er under hver tyvende inden for Turisme og Transport.

Andelen af højtuddannede blandt de beskæftigede er steget hvert år siden 2006. Samme tendens ses for alle regioner, men de øvrige regioner øger hurtigere deres andel af højtuddannede.

Uddannelsesniveau for beskæftigede i Region Sjælland (2011)

Offentlig sektor Medico/sundhed Øvrige erhverv IT/kommunikation Energi/miljø Bygge/bolig Fødevarer Møbler/beklædning Turisme Transport 0%

25% Højtuddannede

2,9%

50% Faglærte

75%

100%

Ufaglærte

Uoplyst

FLERE HØJTUDDANNEDE I BESKÆFTIGELSE I REGION SJÆLLAND FRA 2010 TIL 2011

20%

Udviklingen i andelen af højtuddannede blandt de privat beskæftigede (2006-2011)

15%

10% 5% 0% 2006 Region Sjælland

2007

2008 Hele landet

2009

2010

2011

39


40

VækstTendens 2012-2013

fremtidens kompetenceniveau

Andel af nuværende unge med en videregående uddannelse (2006-2011)

Region Sjællands nuværende 25-34-årige har et markant lavere uddannelsesniveau end unge fra resten af landet. Samtidig stiger uddannelsesniveauet i resten af landet, imens det har været delvist aftagende i Region Sjælland.

Generelt er andelen af unge der forventes at opnå en ungdoms- og videregående uddannelse stigende. Men også i fremtiden forventes en lavere andel af Region Sjællands unge at opnå mindst en ungdomsuddannelse, end det er tilfældet for landsgennemsnittet. Dette skyldes særligt en lavere andel af unge, der forventes at tage en gymnasial uddannelse.

49,8 procent af 2010-ungdomsårgangen i Region Sjælland forventes at have opnået en videregående uddannelse 25 år efter endt 9. klasse. Region Sjælland er dermed den region der er længst fra at opfylde regeringens 2020 målsætning om at 60 procent opnår en videregående uddannelse.

85%

40%

30% 80%

andel af nuværende unge med en ungdomsuddannelse (2006-2011)

20% 75% 10%

70%

0% 2006

2007

2008 2009

2010 2011

2006

Hele landet

Region Sjælland

2007

2008 2009

Region Sjælland

2010 2011 Hele landet

Nuværende unge består af gruppen 25-34-årige. Kilde: RegStat

Prognose af en ungdomsårgangs opnåelse af en uddannelse

100%

Mindst en ungdomsuddannelse

90% 80% 70% En videregående uddannelse

60% 50% 40% 2006

2007

Region Sjælland

2008 Hele landet

2009

2010

Regeringens 2020 målsætning

Årgang henviser til året hvor eleven afsluttede 9. klasse. Prognoseperioden er på 25 år. Kilde: Uni-C


VækstTendens 2012-2013

Ved hjælp af fremskrivninger er det muligt at få indblik i fremtidens efterspørgsel på uddannelseskompetencer.

Den forventede beskæftigelsesbalance for 2020 viser, at Region Sjælland vil have et underskud af faglært og højtuddannet arbejdskraft, mens regionen vil have et overskud af ufaglærte på omkring 6.600.

Udbud Antal 2020

Efterspørgsel Udvikling 2010-2020

Antal 2020

Udvikling 2010-2020

Balance Antal 2020

Ufaglærte, studenter mv.

124.621

-6.578

118.023

-8.560

6.598

Faglærte

155.372

-7.000

159.767

3.142

-4.395

Kort videregående udd.

20.691

531

21.401

1.724

-710

Mellemlang videregående udd.

62.795

2.049

62.614

2.874

181

Lang videregående udd.

24.607

2.433

26.467

4.674

-1.860

Alle uddannelser

388.087

-8.564

388.272

3.854

-185

Uddannelsesbalancen i Region Sjælland i 2020

Tabellen indeholder beskæftigelsestallene for Region Sjælland og medregner dermed dem der bor i Region Sjælland, men arbejder i andre regioner. Kilde: SAM/K-Line

universiteter

Grundskoler mv

374

2

29

Voksenuddannelser

Videregående uddannelser

21

Erhvervsrettede uddannelser

36 20

Almengymnasiale uddannelser

uddannelsesinstitutioner i region sjælland (2011)

41


42

VækstTendens 2012-2013

eksport og internationalisering Region Sjælland er landets mindst eksporterende region. Kun 7 procent af de sjællandske virksomheder eksporterer. Selvom eksporten har været stødt stigende igennem det sidste årti, så er der ikke kommet flere eksportvirksomheder til regionen, og eksportens andel af virksomhedernes samlede omsætning har været uforandret. Det er suverænt industrien, der står for den største andel af eksporten fra Region Sjælland. Samtidig eksporteres der mest fra kommuner med større byer, ligesom kommunerne tæt på Hovedstaden generelt har flere eksportvirksomheder. Der er med en god grund knyttet store forventninger til den faste Femern Bælt forbindelse. Region Sjællands position imellem Øresundsøkonomien og den store og velstående nordtyske økonomi kan forhåbentlig give nye muligheder for den sjællandske eksport.

I kapitlet opgøres eksporten efter de eksporterende virksomheders hovedsæder. Dvs. al eksport fra en given virksomhed bliver registreret i den kommune og den region, hvor hovedsædet er placeret, også selvom store dele af produktionen foregår i en anden region eller kommune. Da dette kan give et lidt skævt billede, estimeres eksporten i sidste del af kapitlet ligeledes regionaliseret efter arbejdssted, således at alle arbejdssteders bidrag til eksporten inddrages. Dermed indeholder eksporttallene for Region Sjælland også eksporten fra de virksomheder, der har produktion i Region Sjælland, men hovedsæde i København. Den regionaliserede statistik kan dog ikke sammenlignes direkte med hovedsædernes eksport, da den er baseret på et regionaliseret nationalregnskab, og ikke på virksomhedernes regnskaber.


VækstTendens 2012-2013

3.008 eksportvirksomheder har hovedsæde i Region Sjælland, og de eksporterer for mere end 28 milliarder.

Eksportværdien fra Region Sjælland har været stigende igennem den seneste årrække, med undtagelse af finanskriseåret 2009.

Antallet af eksportvirksomheder har dog ikke været stigende, og eksportomsætningens andel af den samlede omsætning har været relativt konstant.

40.000

Udvikling i eksporten og antallet af eksportvirksomheder (2003-2009)

30.000

4.500

20.000

3.000

Eksporti mio. kr.

Antal eksportvirksomheder

6.000

10.000

1.500

0

0 2003

2004 2005 Antal eksportvirksomheder

2006

2007

2008

2009

Eksport

Andel af virksomheder med eksport (2009) 12%

30%

9% 20%

Eksportens andel af den samlede omsætning (2009)

6% 10%

3% 0%

0%

jyl rd

No d lan

jyl dt

Mi

nd lla jæ nS k ar gio nm Re da yd nS d lan

gio Re

n gio

Re

n de ta

ds ve

Ho

t de lan

ion

g Re

le

He

nd lla

nd

lla

n de

rk ma

nd

lla

jy rd

No

nS

n gio

Re

gio Re

jy dt

Mi

t de lan

n gio

Re

le

He

n gio

Re

n da yd

sta

d ve

Ho

nS

gio Re

n gio

Re

Eksportstatistikkerne er opgjort efter virksomhedernes hovedsæde, og indeholder således kun virksomheder, der har hovedsæde i regionen. Kilde: Danmarks Statistik

-10%

-10%

43


44

VækstTendens 2012-2013

Andel af eksportvirksomheder (2009)

Samtlige kommuner i Region Sjælland har få eksportvirksomheder. Kun Greve kommune har flere eksportvirksomheder end landsgennemsnittet.

Eksportværdien udgør ligeledes en relativt lille andel af virksomhedernes samlede omsætning. Kun i Køge kommune udgør værdien af eksporten mere for landsgennemsnittet.

Industrien står for 62 procent af den sjællandske eksport. De øvrige sektorer eksporter derimod ganske lidt.

15%

10%

5%

0%

nd

org db lun Ka d e err d sh n Od gsu or ldb ns

Gu

nd

lla

rg

bo

ed

stv

ev

St

Lo

k

ing

rd Vo

lbæ

Ho

ge

t

lla xe Fa Sjæ n gio lse Re

d

e

ste

jre

Sla

Le

ng

ge

So

Ri

d

lrø

So

ild

de

lan

sk

Ro

le

He

e

ev

Gr

Eksportens andel af samlet omsætning (2009)

30%

20%

10%

0% ns ev St d ste ng Ri k lbæ nd Ho gsu or ldb Gu borg d lun Ka rø So red er sh Od borg ing rd Vo nd lla Lo jre Le e ls ge Sla d d lan lrø So Sjæl n gio Re e ev Gr xe Fa d e stv Næ e ild sk et d an

l le

Ro

He

ge Kø

Eksporten fordelt på brancher (2009)

Region Sjælland 4%

Hele landet 1% 7%

4%

62%

30%

47%

45% 86,8%

Handel og transport

Industri

Erhvervsservice mv.

Landbrug mv.

Eksportstatistikkerne er opgjort efter virksomhedernes hovedsæde, og indeholder således kun virksomheder, der har hovedsæde i regionen. Kilde: Danmarks Statistik


VækstTendens 2012-2013

Hvis eksportstatistikkerne regionaliseres, så de inddrager arbejdssteder, der ikke er hovedsæder, men bidrager til eksporten, forbedres Region Sjællands position.

Men Region Sjælland er stadig den mindst eksporterende region, og samtlige kommuner, med undtagelse af Kalundborg og Ringsted, har stadig en lavere eksportandel end resten af landet.

Kalundborg Kommune skiller sig særligt ud, idet de store produktionsvirksomheder der har hovedsæder i København, bidrager markant til eksporten.

35%

Eksportandel af samlet produktionsværdi (regionaliseret, 2010)

30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Re gio nS nd

lla

d

lan

d

lan

jyl

n

de

sta

jyl

ord

t

nN

de

lan

gio

le

Re

He idt

nM

gio

k

ar

nm

da

ed

yd

ov

nS

nH

gio

gio

Re

Re

Re

Kilde: Vækstforum Sjælland. Estimat baseret på SAM/K-Line modellen.

60%

Eksportandel af samlet produktionsværdi (regionaliseret, 2010)

50%

40%

30%

20%

10%

0% ns nd ev St rgsu o ldb Gu rø

lun

So

e ev Gr k lbæ Ho borg ing rd Vo d lrø So d e stv Næ e ild sk Ro xe Fa ed err and sh ll Od Sjæ n gio Re lse ge Sla ge Kø nd lla Lo jre Le det lan le He d ste ng rg o db Ri

Ka

Den regionaliserede eksportandel kan ikke sammenlignes direkte med hovedsædernes eksportandel, da den regionaliserede model er baseret på en regional version af nationalregnskabet, og ikke virksomhedsregnskaber. Kilde: Vækstforum Sjælland. Estimat baseret på SAM/K-Line modellen.

45


46

VækstTendens 2012-2013

livability Rammerne for det gode liv i kommunerne er vigtige for at kunne tiltrække og fastholde arbejdskraft. VækstTendens præsenterer her en række kvalitativt udvalgte indikatorer, der har betydning for bosætning. Tilsammen giver indikatorerne et godt indblik i kommunernes udfordringer og muligheder i forhold til at tiltrække arbejdskraft og virksomheder.

Kategori

Faxe

Greve

Guldborgsund

Holbæk

Kalundborg

Køge

8.877

16.783

6.569

10.602

7.967

13.156

26,1

23,9

25,8

25,1

25,3

24,9

87

796

69

120

81

223

-103

0

-341

18

-176

-39

18.192

17.578

16.608

17.160*

18.249

17.820

85,7

77,1

96,5

86,2

83,3

101,8

307

462

511

623

332

587

74

67

161

130

117

107

Kultur Kommunale udgifter pr. indbygger. 2012.

251

567

602

465

320

615

sport og fritid Kommunale udgifter pr. indbygger. 2012.

932

1.390

1.416

987

1.259

1.263

13,39

4,38

14,86

22,33

15,83

5,93

transporttid fra København i bil Tid i minutter, til kommunens største by.

50

24

91

49

84

37

transporttid fra København med offentlig transport Tid i minutter, til kommunens største by.

65

22

83

47

104

38

Internetforbindelse Rangering ift. adgang til 100 mbt (hele landet)

55

76

26

35

50

64

19

14

3

1

35

7

Anmeldte tyverier Pr. 1.000 indbyggere. 2010.

52,7

76,8

49

51,2

53,6

78,7

Anmeldte voldsforbrydelser Pr. 1.000 indbyggere. 2010.

1,5

1,4

2,5

1,8

1,6

1,7

Bolig Huspriser Handelspris pr. m² for parcel- og rækkehuse. 2011 Skat Kommunal udskrivningsprocent. 2011 Befolkningstæthed Indbyggere pr. km². 2011

Familieliv Fødselsoverskud Antal levendefødte minus antal døde. 2011 Årstakster i børnehave Vedtaget takst pr. 1. januar 2012. Pladser i dagpasning I alt pr. 100 0-10-årige. 2011

Fritid handelsbutikker Antal. 2010. Hoteller og restauranter Antal. 2010.

Idrætsklubber Pr. 10.000 indbyggere. 2012.

Transport og tilgængelighed

Tryghed nærmeste sygehus Minutter i bil fra kommunens største by.

Placering 1-5

Placering 6-11

Placering 12-17


VækstTendens 2012-2013

Lejre

Lolland

Næstved

Odsherred

Ringsted

Roskilde

Slagelse

Solrød

Sorø

Stevns

Vordingborg

11.242

4.780

9.668

7.842

11.001

17.654

9.035

18.645

10.211

9.088

7.507

25,4

26,7

25

26,6

26,7

25,2

24,7

24,8

26,4

25

25,2

112

52

119

92

111

389

136

518

96

87

74

-2

-380

-68

-215

25

-7

-127

14

-46

-38

-200

18.348

20.160

18.840

19.470

16.720

17.376

16.872

16.522

17.160

17.508**

17.160

112,1

79,9

80,6

81,6

94,4

80,7

85,4

83,8

82,9

76,1

89,5

187

353

685

269

369

781

650

164

244

155

357

37

110

153

91

60

167

176

27

45

39

114

411

481

496

502

498

711

516

116

356

164

522

816

1.312

910

1.104

1.097

1.383

1.430

1.574

787

1.753

1.112

12,27

15,25

14,07

19,61

10,56

7,58

11,25

8,04

12,93

14,18

19,21

37

121

70

78

48

27

69

27

58

48

72

34

140

46

113

37

20

53

28

44

53

62

70

65

60

25

38

67

72

10

39

20

51

11

48

2

32

2

2

3

10

15

14

27

37,7

56,2

55,4

69,5

57,1

76,7

66,8

54,1

52,7

26,5

58,1

0,5

2,2

1,1

1,6

2

1,3

1,6

1

1,3

1

1,4

* Takst fra 2010

** Takst fra 2009

47


Profile for Erhvervshus Sjælland

Væksttendens 2012 - 2013  

Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner

Væksttendens 2012 - 2013  

Erhvervsstrukturer og -udvikling i de sjællandske kommuner

Profile for vaeksthus