Page 1

VækstTendens 2013

Uddannelse og kvalificeret arbejdskraft i de sjællandske virksomheder

Center for

VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland


2

VækstTendens 2013: Uddannelse og kvalificeret arbejdskraft i de sjællandske virksomheder

forord Uddannelse bliver ofte fremhævet som en meget væsentlig del af løsningen til igen at skabe vækst og velstand i Danmark. I et højproduktivt land som Danmark er det afgørende, at arbejdskraften har et højt kompetenceniveau. Det gælder også i Region Sjælland, hvor virksomhederne i stadig højere grad ansætter højtuddannede. Denne temaudgave af VækstTendens 2013 sætter fokus på virksomheders brug af kvalificeret arbejdskraft og uddannelse i Region Sjælland. VækstTendens peger på særlige udfordringer i regionen og giver et sæt konkrete anbefalinger til, hvordan vi sammen kan hjælpe de sjællandske virksomheder med at få de rigtige kompetencer og kvalificeret arbejdskraft til fremtidens opgaver.

Sådan har vi gjort: Denne temaudgave af VækstTendens 2013 er hovedsageligt baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik og den såkaldte Registerbaserede Arbejdsstyrkestatistik, der er behandlet i samarbejde med eStatistik. Statistikkerne omfatter samtlige arbejdspladser på virksomheder, der ligger i regionen. Endvidere er der i temaudgaven benyttet oplysninger fra Undervisningsministeriet om videregående uddannelser og omkring virksomhedernes brug af efteruddannelse. Vi håber, at VækstTendens vil være til inspiration og gavn. God læselyst!

VækstTendens er i år opdelt i flere dele. Det sker for at kunne viderebringe de økonomiske og statistiske nøgletal hurtigere til erhvervsfremmesystemet, end det tidligere har været muligt.

Center for

VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland

Marienbergvej 132, 2. 4760 Vordingborg Tlf.: 55 35 30 35 info@vhsj.dk

Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 57 87 59 52 vaekstforum@regionsjaelland.dk

Væksttendens 2013

Udarbejdet af: Analysekonsulent Christian Kjær Monsson og Analysekonsulent Thomas Trøster, Center for VækstAnalyse for Vækstforum Sjælland. Oktober 2013 Design og layout: Agnete Schepelern og Helle Hauskov

for yderligere information kontakt: Analysekonsulent Christian Kjær Monsson, tlf. 53 72 71 87, ckm@vhsj.dk Analysekonsulent Thomas Trøster, tlf. 53 72 71 93, tht@vhsj.dk.


VækstTendens 2013: Uddannelse og kvalificeret arbejdskraft i de sjællandske virksomheder

Indhold 4

de vigtigste pointer på 2 minutter

5 Anbefalinger 6 Udvikling i uddannelsesstrukturen 11 Branchernes brug af uddannelsesgrupper 14 videregående uddannelser i region sjælland 18 virksomhedernes brug af amu-kurser

3


4

VækstTendens 2013: Uddannelse og kvalificeret arbejdskraft i de sjællandske virksomheder

de vigtigste pointer

på 2 minutter

flere højtuddannede - men færre få uddannelser rettet ufaglærte i virksomhederne mod den private sektor Udviklingen blandt beskæftigelsen i Region Sjællands virksomheder viser et helt tydeligt tegn: Virksomhederne ansætter flere højtuddannede og færre ufaglærte. I de seneste år har der været stabil vækst i antallet af højtuddannede i de sjællandske virksomheder. Det har blandt andet betydet, at der i dag er flere højtuddannede end før finanskrisen. Til gengæld nedlægges der arbejdspladser for ufaglærte i stor stil. Der er i dag 14 procent færre ufaglærte job i regionens virksomheder end før krisen. Selvom jobtabet er aftaget noget siden krisen satte ind, så er antallet af ufaglærte job faldet kontinuerligt. Det er særligt ufaglærte job i industrien som forsvinder, og de er svære at erstatte i Region Sjælland.

uddannelsesgabet øges Selvom antallet af højtuddannede er øget i de sjællandske virksomheder, så har Region Sjælland stadig et lavt uddannelsesniveau, når man sammenligner med landsgennemsnittet og Region Hovedstaden. Samtidig øges uddannelsesgabet år for år, idet virksomhederne i de øvrige regioner er hurtigere til at omstille sig og ansætter flere højtuddannede end virksomhederne i Region Sjælland. I dag er mere end hver fjerde medarbejder højtuddannet i Hovedstadens private virksomheder, imens det stadig kun er omkring hver tiende i Region Sjælland.

En stor del af forklaringen på det lave uddannelsesniveau i de private virksomheder i Region Sjælland er, at der næsten ikke findes nogen længerevarende videregående uddannelser i regionen, der er rettet mod den private sektor. Kun Syddansk Universitet optager en stor gruppe studerende på længerevarende merkantile uddannelser, imens der reelt ikke er noget tilbud om længerevarende tekniske uddannelser i regionen.

mindre efteruddannelse i de sjællandske virksomheder Region Sjællands virksomheder benytter sig i mindre omfang af efteruddannelsestilbud end virksomheder i Jyllands og Fyn. Selvom der er mange faglærte og ufaglærte i de private virksomheder i regionen, der netop er målgruppen for AMU-kurserne, så er virksomhedernes brug af AMU-kurserne 30 % lavere end i Jylland og på Fyn. Endvidere sendes næsten halvdelen af AMU-kursisterne fra regionens virksomheder ud af regionen for at tage et AMU-kursus. Der er meget, der tyder på, at udbuddet af AMUkurser i Region Sjælland ikke matcher virksomhedernes efterspørgsel efter efteruddannelse.


VækstTendens 2013: Uddannelse og kvalificeret arbejdskraft i de sjællandske virksomheder

anbefalinger

På baggrund af analysen har vi udarbejdet fire anbefalinger til, hvordan vi kan forbedre uddannelsesmulighederne rettet mod den private sektor.

1. flere uddannelsesmuligheder Det traditionelle flyttemønster, hvor unge mennesker flytter til København, tager en uddannelse og derefter flytter tilbage til Region Sjælland, er i opbrud. Der er flere unge, der flytter til Hovedstaden, samtidig med at der er færre, der kommer tilbage. For at balancere denne udvikling, bør Region Sjælland og uddannelsesinstitutionerne arbejde sammen for at styrke uddannelsesmulighederne i regionen. Der skal skabes attraktive og stærke, faglige miljøer, der kan trække de studerende til uddannelsesinstitutionerne i regionen. Især bør der etableres flere tilbud om mellemlange og lange videregående uddannelser rettet mod den private sektor.

2. uddannelse til den private sektor Der er i dag kun ganske få længerevarende videregående uddannelser i Region Sjælland, der retter sig mod den private sektor. Stort set alle uddannelsestilbud i regionen er rettet mod den offentlige sektor. Det er en af forklaringerne på det lave uddannelsesniveau i regionens virksomheder. Skal uddannelsesniveauet øges, og skal regionen være en attraktiv placering for videnvirksomheder, så skal udbuddet af uddannelser til den private sektor være større. Konkret anbefales et samarbejde med Syddansk Universitet i Slagelse om at udvide det nuværende campus-initiativ til ligeledes at indbefatte tekniske uddannelser, der allerede udbydes i Region Syddanmark. Samtidig anbefales et samarbejde med University College Sjælland om at tilbyde tekniske professionsbacheloruddannelser placeret centralt i regionen svarende til den model, der benyttes i Region Nordjylland

3. der skal være efter­uddannelsestilbud, som matcher virksomhedernes behov Der er markant færre AMU-kursister fra virksomheder i Region Sjælland, også når der tages højde for forskelle i regionernes størrelse og uddannelsesniveau i den private sektor. En af årsagerne er, at udbud og efterspørgsel af AMUkurser ikke matcher. Næsten hver anden AMU-kursist sendes ud af regionen for at tage et kursus. Det anbefales at undersøge nærmere, f.eks. i regi af Kompetenceparat 2020, hvorfor de sjællandske virksomheder ikke benytter de sjællandske tilbud, og hvilke ønsker de sjællandske virksomheder konkret har til AMU-kurser og efteruddannelse. AMU-centrene i Region Sjælland bør på sigt øge samspillet med virksomhederne og tilbyde skræddersyede kurser, der er efterspurgt af virksomhederne.

4. omskoling af industriarbejdere Eftersom industrien efterspørger væsentlig færre medarbejdere, både faglærte og ufaglærte, er der behov for at denne gruppe af industrimedarbejdere omskoles. Fremtidens virksomheder er videnbaserede, og det stiller nye krav til medarbejdernes kompetencer - både de håndværksmæssige, de teknisk specialiserede og de tværfaglige kompetencer skal være i top. Erhvervsskolernes uddannelsestilbud bør udvikles, så de konkret kan imødekomme dette uddannelsesbehov. Der bør derfor oprettes flere særlige uddannelsesforløb på erhvervsskolerne til de mange voksne, der allerede har flere års arbejdserfaring og praktisk viden, men som endnu ikke har taget en faglært uddannelse.

Center for

VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland

5


VækstTendens 2013: Uddannelse og kvalificeret arbejdskraft i de sjællandske virksomheder

udvikling i uddannelses­ strukturen

flere højtuddannede, men færre ufaglærte i virksomhederne Siden starten på den økonomiske recession, har der været store udsving i hvilke uddannelsestyp­ er, der efterspørges. Der bliver flere højtuddannede i de private virksomheder og færre ufaglærte. I dag har virksomhederne i Region Sjælland flere ansatte med en længerevarende videregående uddannelse end før finanskrisen. De fagligt uddannede ansatte har oplevet et væsentligt knæk i beskæftigelsen - ikke mindst på grund af det store beskæftigelsesfald inden for bygge- og anlægsbranchen. Men det er hovedsageligt personer uden kompetencegivende uddannelser, som i stor grad er blevet afskediget fra de sjællandske virksomheder.

Udviklingen i den private beskæftig­else efter uddannelsesgruppe i Region Sjælland (2009-2012) indeks 100 = 2009

105 Indekseret beskæftigelsesudvikling

6

100 95 90 85 80

2009

2010

2011

2012

Højtuddannede Fagligt uddannede Uden kompetencegivende uddannelse

Den brede fremgang i antallet af højtuddannede blandt virksomhederne skyldes til dels, at der på landsplan uddannes langt flere personer med lange og mellemlange uddannelser i dag end før i tiden. Derfor øges antallet af højtuddannede også i virksomhederne generelt over landet. Andelen af højtuddannede i de private virksomheder er dog stadig markant højere i Region Midtjylland og Region Hovedstaden, og andelen øges hurtigere end i de øvrige regioner.

Klassificeringer i VækstTendens 2013

Højtuddannede

Personer med mellemlange og lange videregående uddannelser.

Fagligt uddannede

Personer med korte videregående uddannelser samt person­ er med erhvervsfaglige uddannelser.

Uden kompetencegivende uddannelser

Personer med grundskoleuddannelser samt personer med gymnasiale uddannelser.


VækstTendens 2013: Uddannelse og kvalificeret arbejdskraft i de sjællandske virksomheder

Ændringerne i uddannelsesefterspørgslen gør, at uddannelsesniveauet blandt de privatansatte i Region Sjælland nu er ved at være på niveau med Syddanmark og Nordjylland. Men hele 38 % af medarbejderne i Region Sjællands private virksomheder er endnu uden kompetencegivende uddannelse.

11 %

Region Nordjylland

49 %

15 %

Region Midtjylland

47 %

Region Syddanmark

11%

49%

Region Sjælland

11 %

49 % 26 %

Region Hovedstaden

36% 38% 32 %

44 % Fagligt uddannede

Højtuddannede

35%

37%

17 %

Hele landet

uddannelses­ niveauet blandt privatbeskæftigede (2012)

38 %

35% Uden kompetencegivende uddannelse

Uoplyst

Det samme mønster på tværs af kommuner I 10 ud af 17 kommuner har virksomhederne i dag flere højtuddannede beskæftiget end for blot 4 år siden. I de tre kommuner Lolland, Sorø og Ringsted har der været markant vækst i antallet af højuddannet pga. tilflytning af videntunge virksomheder. Kun i ganske få kommuner, herunder særligt Stevns, Næstved og Slagelse, har der været markante fald i virksomhedernes beskæftigelse af højtuddannede. Faldene er dog lavere end for de øvrige uddannelsesgrupper.

Udviklingen i den private beskæftig­else for højtuddannede (2009-2012)

17 % 14 %

12 %

4%

2%

2%

2% 1%

1%

1%

0% -2% -2%

Loll

and

Sor

ø

-3%

-5% -5% -5% Gre Fax Sol Hol Vor Kal Køg Lej Ros Gul Ods Ste Næ Sla re rød bæ din und e gst ve e kild dbo her vns stve gels k gbo bo ed rgs red e e d rg rg und

Rin

Kilde: Danmarks Statistik

7


8

VækstTendens 2013: Uddannelse og kvalificeret arbejdskraft i de sjællandske virksomheder

Der er derimod markante forskelle på antallet af faglærte, som virksomhederne har skåret ned på i de sjællandske kommuner. I Roskilde, Slagelse, Faxe og Lolland kommune har virksomhederne opsagt mere end hver tiende faglærte. Virksomhederne i Sorø, Greve og Lejre kommune beskæftiger derimod næsten lige så mange faglærte som før finanskrisen.

Udviklingen i den private beskæftig­else for personer med en faglig uddannelse (2009-2012)

Sor Grev Lejr ø e e -2%

Gul V dbo Od Kalu Rin Næ ordi Sl s L Ro bæ Køg gste Solrø rgsun herre ndborgStevn stve ngbor olland skild agels Fax d d d d d g e e e s k e

Hol

-3% -3%

-4% -4%

-5%

-6%

-7% -7% -7% -7% -9 %

-10%

-11%

-12% -14% -14%

Blandt virksomhederne i samtlige sjællandske kommuner har der været massive afskedigelser af personer uden kompetencegivende uddannelser. Særligt for denne gruppe af tidligere beskæftigede er det svært at skabe nye job. Kun virksomhederne i Lejre Kommune har nogenlunde bibeholdt antallet af medarbejdere uden kompetencegivende uddannelser.

Udviklingen i den private beskæftigelse for personer uden kompetencegiv­ende uddannelse (2009-2012)

Gul Kal Vord dbo Od R u N S R i i H L l æ o Lejr So Grev Solrø Køg olbæ stve Stevn skild ngste ollan agels rgsun sherre Fax ndbor ngbor g d g d d d d d e e s k e e e rø e -1%

-7% -9%

-10%

-11%

-12%

-13% -13%

-14% -14% -14% -15 % -15%

-16%

-17%

-18%

-19%

Generelt har virksomhederne i de sjællandske kommuner afskediget 10 - 20 % af alle medarbejdere uden kompetencegivende uddannelse. Kilde: Danmarks Statistik


VækstTendens 2013

Uddannelsesgabet bliver større Der er i Region Hovedstadens virksomheder markant flere højtuddannede beskæftigede end i Region Sjællands virksomheder. Sådan har det været i mange år. Men selvom Region Sjælland har øget andelen af højtuddannede i virksomhederne fra 7 % til 11 % siden 2003, så øges andelen af højtuddannede i Region Hovedstaden markant hurtigere. Region Sjællands virksomheder vil derfor også i fremtiden have et væsentligt mindre uddannelsesniveau end Region Hovedstadens virksomheder, medmindre udviklingen vendes.

26% 19%

Andel højtuddannede i den private sektor (2003-2012)

16% 12% 11% 7% 2003

2004

2005

2006

2007

Region Hovedstaden

2008

2009

2010

2011

2012

Region Sjælland

Selvom der er vækst i antallet af højtuddannede i Region Sjællands virksomheder, så øges uddan4.790 nelsesgabet til Region Hovedstadens virksomhed­ er hvert år.

3.903

2.870

En del af forklaringen på det øgede uddannelsesgab er, at markant færre personer i den familiestiftende alder flytter til Region Sjælland. Årsagerne hertil er mangfoldige, men skyldes bl.a. det attraktive storbymiljø i København. Resultatet derimod er, at det sjællandske arbejdsmarked ikke bliver med 2000 så mange højtuddannede tidligere. 1997 forsynet 1998 1999 2001 2002 2003 2004som 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Antallet af unge tilflyttere til Region Sjælland er faldet med 40 % når man sammenligner med ­niveauet for seks år siden. Tilflytning af 27-35 årige til Region Sjælland fra Region Hovedstaden (1997-2012)

4.790

3.903

2.870

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Kilde: Danmarks Statistik

9


10

VĂŚkstTendens 2013: Uddannelse og kvalificeret arbejdskraft i de sjĂŚllandske virksomheder


VækstTendens 2013: Uddannelse og kvalificeret arbejdskraft i de sjællandske virksomheder

Branchernes brug af uddannelsesgrupper Nedskæringer i industrien og opkvalificering i serviceerhvervene Industrien efterspørger markant mindre faglært og ufaglært arbejdskraft i dag end tidligere. Antallet af ufaglærte ansat i industrien i Region Sjælland er stort set halveret siden 2003. Til gengæld bibeholder de højtuddannede deres job i industrien og rammes langt mindre af nedskæringer og offshoring. De videnintensive serviceerhverv, der inkluderer videnservice, information, kommunikation samt finansiering og ejendomshandel, er de erhverv, der beskæftiger den højeste andel af højtuddannede. Siden 2003 er antallet af højtuddannede steget med mere end 25 %, og samtidig har området nogenlunde fastholdt det samme beskæftigelsesniveau for faglærte og personer uden kompetencegivende uddannelser. De mere operationelle serviceerhverv, såsom bygge og anlæg, transport, handel, hoteller og restauranter, er relativt konjunkturafhængige. Men også disse områder har bibeholdt det samme niveau af faglærte og ufaglærte beskæftigede siden 2003. Ligeledes er antallet af højtuddannede øget markant, hvilket indikerer en klar opkvalificering af de operationelle serviceerhverv.

Videnservice og finansiering Information og kommunikation

25% 19%

Industri

11%

Private sektor i alt

11%

Landbrug, mv

50% 35%

Handel

5%

Hoteller og restauranter

4%

Transport

4%

Bygge og anlæg

4% 0%

44%

55%

31%

49%

8%

38% 39%

48% 47%

47%

25 %

63% 43%

50 % 28 %

67% 20%

Højtuddannede

Uddannelses­niveaet blandt privat beskæftigede efter udvalgte brancher (2012)

24%

40% Fagligt uddannede

60%

80%

100%

Uden kompetencegivende uddannelse

Kilde: Danmarks Statistik

11


12

VækstTendens 2013: Uddannelse og kvalificeret arbejdskraft i de sjællandske virksomheder

Privat beskæf­ tig­else inden for industrien efter uddannelsesgruppe (2003-2012)

*

30.000 25.000 20.000 15.000 30.000 10.000 25.000

3.517

5.000 20.000 15.0000

2003

10.000

” 5.000 14.000 0 12.000

2004

2005

2006

2007

2008

2010

2011

2012

Uden kompetencegivende uddannelse

3.517I

3.591 industrien er beskæftigelsen faldet markant. Kun de højtuddannede bibeholder i samme omfang 2004 deres 2005 beskæftigelse. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fagligt uddannede

Højtuddannede

Uden kompetencegivende uddannelse

8.000

Privat beskæf­tig­else inden for videnintensive service­ erhverv efter uddannelsesgruppe (2003-2012)

2009

Fagligt uddannede

Højtuddannede

2003

10.000

3.591

*

14.000 6.000

5.764

12.000 4.000

4.590

10.000 2.000 8.000 0 6.000

2003

2004

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Uden kompetencegivende 5.764 uddannelse

Fagligt uddannede

Højtuddannede 4.000

2006

4.590

2.000 70.000 0 60.000

2003

2004

2005

2007

2008

Fagligt uddannede

Højtuddannede

50.000

2006

2009

2010

2011

2012

Uden kompetencegivende uddannelse

De videntunge serviceerhverv indbefatter videnservice, information, kommunikation, finansiering 40.000 og ejendomshandel. 70.000 30.000

” 60.000 20.000 50.000 10.000 40.000 0

30.000 20.000 10.000

I de videnintensive serviceerhverv findes en stor andel af de højtuddannede i Region Sjællands er4.734 hvervsliv. Antallet af højtuddannede er i perioden 3.402 steget med 26 %. Kilde: Danmarks Statistik

2003

2004

Højtuddannede

2005

2006

2007

Fagligt uddannede

2008

2009

2010

2011

2012

Uden kompetencegivende uddannelse


20.000 VækstTendens 2013: Uddannelse og kvalificeret arbejdskraft i de sjællandske virksomheder

15.000 10.000

3.517

5.000

3.591

0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fagligt uddannede

Højtuddannede

2010

2011

2012

Uden kompetencegivende uddannelse

14.000 12.000 10.000 8.000

” 6.000 4.000 2.000

5.764 af Selvom de højtuddannede udgør en lille andel 4.590 de operationelle serviceerhverv, så er antallet af højtuddannede i perioden steget med 39 %.

0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fagligt uddannede

Højtuddannede

2010

2011

2012

Uden kompetencegivende uddannelse

*

70.000

Privat beskæftig­else inden for operationelle serviceerhverv efter uddannelsesgruppe (2003-2012)

60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000

4.734

3.402

0

2003

2004

Højtuddannede

2005

2006

2007

Fagligt uddannede

2008

2009

2010

2011

2012

Uden kompetencegivende uddannelse

De operationelle serviceerhverv indbefatter bygge og anlæg, handel, hotel og restauration, transport og øvrige operationelle services. Kilde: Danmarks Statistik

skal bemærkes, at der forekommer et databrud imellem 2008 og 2009, således at tallene før 2008 og *Det efter 2009 ikke kan sammenlignes direkte. Generelt overestimeres beskæftigelsen før 2009, særligt for de

fagligt uddannede og personer uden kompetencegivende uddannelser. Databruddet har dog ingen væsentlig betydning for konklusioner.

13


14

VækstTendens 2013: Uddannelse og kvalificeret arbejdskraft i de sjællandske virksomheder

Videregående uddannelser i Region Sjælland Hvorfor er uddannelsesniveauet lavt? I det følgende tester vi hypotesen om, at grunden til at de private virksomheder i Region Sjælland har det laveste uddannelsesniveau er, at der mangler lokale tilbud om videregående uddannelse rettet mod den private sektor. Dette undersøges på bagrund af optaget på videregående uddannelser i 2013 fordelt på uddannelsesinstitutioner og uddannelsestype. Der ses både nærmere på de korte videregående uddannelser samt de mellemlange og lange videregående uddannelser, der kan give flere højtuddannede. Analyseres optaget i 2013 på de videregående uddannelser ses det, at Region Sjælland er den region, hvor der er færrest optagne. Dette hænger primært sammen med, at der er færre muligheder for uddannelse i Region Sjælland end i de øvrige regioner. Der er simpelthen færre studiepladser.

Uddannelsesstrukturen er skæv Sættes optaget på de videregående uddannelser i Region Sjælland i forhold til størrelsen af regionens arbejdsmarked, står det klart, at der er tale om en markant skævvridning af uddannelsesstrukturen. Region Sjællands videregående uddannelser optager årligt kun 18 personer pr. 1.000 beskæftigede i regionen, imens landsgennemsnittet er på 24 optagne pr. 1000 beskæftigede. De private virksomheder benytter i overvejende grad personer med merkantile, tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Derfor er det særligt interessant at se på hvor mange personer, der bliver optaget på netop disse erhvervsrettede uddannelser i forhold til størrelsen af den private sektor. Ser man på dette står det klart, at der er en særlig skævvridning af Region Sjællands private sektor. På regionens erhvervsrettede videregående uddannelser optages der årligt kun 9 personer pr. 1.000 beskæftigede i den private sektor. I Region Nordjylland er dette tal 20.

Uddannelser til fordel for Region Hovedstaden Skævvridningen skyldes til dels, at der er en arbejdsdeling mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden, når det kommer til videregående uddannelser. Den samme arbejdsdeling genfindes til dels i Vestdanmark med Århus som den helt store uddannelsesby. Selvom der er forholdsvis store regionale forskelle i evnen til at forsyne arbejdsmarkedet med velkvalificeret arbejdskraft, så udjævnes denne forskel, når man sammenligner Øst- og Vestdanmark. Arbejdsdelingen ændrer dog ikke på at det er Region Hovedstadens erhvervsliv, der bliver styrket mest af at have de videregående uddannelser placeret i deres region, imens uddannelsesgabet til Region Sjællands erhvervsliv øges.

Der optages markant færre på videregående uddannelser i Region Sjælland end i de øvrige regioner.


VækstTendens 2013: Uddannelse og kvalificeret arbejdskraft i de sjællandske virksomheder

Antal optagne på videregående uddannelser efter institutionernes placering (2013)

23.271 16.241 11.081 7.187

5.733

Region Hovedstaden

Region Sjælland

25 18

Region Syddanmark

27

27

Region Midtjylland

24

23

24

Hele landet

Østdanmark

Vestdanmark

20

Region Region Region Region Region Sjælland Syddanmark Hovedstaden Nordjylland Midtjylland

19

20

20

15

Region Nordjylland

17

17

18

Hele landet

Østdanmark

Vestdanmark

9

Region Region Region Region Region Sjælland Syddanmark Hovedstaden Nordjylland Midtjylland

Antal optagne på videregående uddannelser (2013) pr. 1000 beskæftigede (2012)

Antal optagne på merkantile og tekniske uddannelser 2013 pr. 1000 beskæftigede i den private sektor (2012)

15


16

VækstTendens 2013: Uddannelse og kvalificeret arbejdskraft i de sjællandske virksomheder

Få erhvervsrettede videregående uddannelser Når virksomhederne i Region Sjælland har et lavt uddannelsesniveau, så hænger det altså i høj grad sammen med, at de videregående uddannelser i regionen kun i et meget lille omfang optager studerende på uddannelser, der er direkte rettet mod de private virksomheder. Region Sjælland er den region, hvor der optages færrest studerende på merkantile, tekniske og naturvidenskabelige uddannelser. Særligt inden for lange og mellemlange videregående tekniske uddannelser er optaget meget lille, imens der optages væsentlig flere på uddannelser, der er rettet imod den offentlige sektor.

31% 18 % Optag på korte, mellemlange og lange videregående uddannelser (2013)

Optag på mellemlange og lange videregående uddannelser (2013)

Region Hovedstaden

20%

Region Region Hovedstaden Sjælland

20% 16%

Region Region Sjælland Syddanmark

16% 18%

AF DE STUDERENDE PÅ ALLE REGION SJÆLLANDS VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ER OPTAGET PÅ MERKANTILE OG TEKNISKE UDDANNELSER AF DE STUDERENDE PÅ REGION SJÆLLANDS LANGE OG MELLEMLANGE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ER OPTAGET PÅ MERKANTILE OG TEKNISKE UDDANNELSER

29%

9%

13%

29%

15%

29% 15%

9% 17%

13%

29% 37%

15%

31% 15%

4%17%9%

37% 37%

4% 9% 10% 13%

37% 28%

Region Region Syddanmark Midtjylland

18% 22%

31% 27%

Region Region Midtjylland Nordjylland

22% 17%

27% 30%

10% 9%

13% 13%

28% 31%

Region Nordjylland

17%

30%

9%

13%

31%

Region Hovedstaden

15%

Region Region Hovedstaden Sjælland

15% 13%

5%

Region Region Sjælland Syddanmark

13% 10%

5%

Region Region Syddanmark Midtjylland Region Region Midtjylland Nordjylland

25%

11%

16%

25% 15%

11% 21%

16%

34% 46%

34%

15% 26%

6% 21%12%

10% 14%

26% 25%

6%

14% 10%

25% 28%

12% 10%

15% 15%

34% 36%

28%

10%

15%

36%

Region 10% Nordjylland Merkantil Merkantil

Teknisk- og Naturvidenskabelig Teknisk- og Naturvidenskabelig

46% 47%

12% 12%

15%

Samfundsvidenskabelig Samfundsvidenskabelig

47%

Humanistisk Humanistisk

34%

Medicin, Sundhed og Pædagogik Medicin, Sundhed og Pædagogik


VækstTendens 2013: Uddannelse og kvalificeret arbejdskraft i de sjællandske virksomheder

SDU og Erhvervsakademi Sjælland er regionens primære leverandører af højtuddannet arbejdskraft til den private sektor.

I Region Sjælland er det uden sammenligning Syddansk Universitet og Erhvervsakademi Sjælland, der optager flest studerende på videregående uddannelser, der retter sig mod erhvervslivet. En betydelig del af de studerende, der rent faktisk læser en længerevarende naturvidenskabelig uddannelse i Region Sjælland, findes på Roskilde Universitet. Her optages dog hovedsageligt studerende bosiddende i Københavnsområdet, og som derfor kun i mindre grad forventes at indgå i Region Sjællands arbejdsmarked.

2500

2.148

Optag på videregående uddannelser efter uddannelsesinstitution (2013)

2000 1500 1000 500

667

954 643

469 151 53 34

100 Roskilde Universitet Merkantil

Syddansk Universitet Teknisk- og Naturvidenskabelig

Universiy College Zealand

Samfundsvidenskabelig

Humanistisk

291 Erhvervsakademi Sjælland Medicin, Sundhed og Pædagogik Kilde: FIVO

Merkantile

Erhvervsøkonomi, Erhvervssprog, Leisure Manager, Service- , Finans- og Markedsføringsøkonom

Tekniske og Naturvidenskabelige

Naturvidenskabelig basisuddannelse, Bioanalytiker, Bygningskonstruktør, Datamatiker, Installatør, Multi­ medie­designer

Samfundsvidenskabelige

Samfundsvidenskabelig basisuddannelse, Offentlig administration

Humanistiske

Humanistisk basisuddannelse, HUM-TEK

Medicin, Sundhed og Pædagogik

Sygeplejerske, Pædagog, Folkeskolelærer. Fysio- og Ergoterapeut

*Optagelsesstatistikkerne er udelukkende baseret på data fra den koordinerede tilmelding (KOT), og tager derfor ikke hensyn til studerende, der optages igennem andre systemer, fx meritstuderende, der søger om flytning fra en institution til en anden.

Eksempler på uddannelses­ klassificeringer i Region Sjælland

17


18

VækstTendens 2013: Uddannelse og kvalificeret arbejdskraft i de sjællandske virksomheder

Virksomhedernes brug af AMU-kurser

38.234

AMU KURSISTER KOM I 2012 FRA REGION SJÆLLANDS VIRKSOMHEDER

Udbydes de rigtige AMU-kurser? De private virksomheder prioriterer især AMU-kurser, når det kommer til efteruddannelse af deres medarbejdere. AMU-kurserne er kendetegnet ved at være kortere kurser, som ikke giver medarbejderen et formelt uddannelsesløft og som altså ikke er med til at understøtte bevægelsen fra ufaglært til faglært eller fra faglært til højtuddannet. I stedet sigter kurserne på løbende opkvalificering, hvor medarbejderen tilegner sig konkrete kompetencer. I dette afsnit kortlægger vi de sjællandske virksomheders brug af AMU-kurser og sammenligner med brugen i de øvrige regioner. Analysen undersøger i hvor grad AMU-kurserne benyttes, og hvilke der benyttes. Yderligere undersøgelser er nødvendige for at kortlægge mere konkret, hvorfor de sjællandske virksomheder benytter AMU-kurser anderledes end i de øvrige regioner. Dette kan både hænge sammen med kvaliteten af uddannelserne, kendskabet til erhvervsskolerne, samt tilrettelæggelsen af kurserne. Flere virksomheder bruger AMU-kurserne, når der er overskudskapacitet i virksomheden og dermed som midlertidig opbevaring af medarbejdere, når virksomhederne har få ordrer. Derfor er tilrettelæggelsen af AMU-kurser også afgørende for, hvorvidt de er attraktive for virksomheder eller ej.

Antal AMU kursister fra Region Sjællands private sekTor efter fagets brancheorientering (2012)

6.649

6.759

11.139

6.656 2.746

2.256 820 Landbrug og fødevarer

Industri

Bygge og anlæg

Transport

Hotel og restauration

1.209

Merkantile Andre servicekurser* erhverv

Øvrige

*De merkantile kurser indbefatter handel, administration, kommunikation og ledelse

Kilde: UVM


VækstTendens 2013: Uddannelse og kvalificeret arbejdskraft i de sjællandske virksomheder

Brugen af AMU-kurser styres af erhvervsstrukturen Virksomhederne i Region Sjælland benytter særligt AMU-kurser inden for Bygge og anlægsfag, merkantile fag, industri og transport. Generelt kan man konstatere, at virksomhederne i de danske regioner benytter AMU-kurserne forholdsvis jævnt på tværs af brancher. Særligt når der ses bort fra Hovedstadsregionen, der har en betydelig anderledes erhvervsstruktur. Brugen af AMU-kurser på tværs af regioner følger dog generelt erhvervsstrukturen i regionerne. Kurser inden for landbrug og fødevarer fylder for eksempel mindst i Hovedstadsregionen. Transport samt Bygge og anlæg fylder mest i Region Sjælland, imens industri fylder mest i Region Syddanmark og Region Midtjylland. Konklusionen må derfor være, at efterspørgslen på AMU-kurser til en vis grad er styret af de virksomheder, som ligger i regionen.

45%

Fordelingen af kursister efter region og udvalgte fag (2012)

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10%

Landbrug og fødevarer

bygge og anlæg

transport

Syddanmark

Hovedstaden

Sjælland

Midtjylland

Nordjylland

Hovedstaden

Midtjylland

Syddanmark

Sjælland

Nordjylland

Hovedstaden

Midtjylland

Syddanmark

Sjælland

Nordjylland

Syddanmark

industri

Hovedstaden

Sjælland

Midtjylland

Nordjylland

Hovedstaden

Syddanmark

Sjælland

Midtjylland

0%

Nordjylland

5%

merkantile kurser

Kilde: UVM

19


20

VækstTendens 2013: Uddannelse og kvalificeret arbejdskraft i de sjællandske virksomheder

Sjællandske virksomheder sender færre ansatte på AMU-kursus Videnservice og 25% AMU-kurserne af virksomhederne50% i de fem regioner, og en del24% af denne forskel finansiering bruges forskelligt Information og hænger sammen med regionernes erhvervsstruktur. Det er dog i alle regioner overvejende fagligt 19% 35% 44% kommunikation uddannede, som virksomhederne sender på AMU-kurser. Det på trods af, at de ufaglærte forment11% udbytte af efteruddannelse. 55% 31% Industridet største lig vil opnå Private sektor i alt

Fordeling af AMU-kursister fra Region Sjællands private sektor efter uddannelses­ gruppering (2012)

Landbrug, mv

11% 8%

Handel

5%

Hoteller og restauranter

4%

Transport

4%

Bygge og anlæg

4% 0%

2+62+342 49%

38%

2%

39%

48%

47%

25 %

34%

47%

63%

43%

62%

50 % 28 %

67%

20% Højtuddannede

40%

Fagligt uddannede

60%

80%

100%

Uden kompetencegivende uddannelse

For at sammenlige hvor meget virksomhederne benytter AMU-kurserne på tværs af regioner, er det nødvendigt at sammenligne med målgruppen for AMU-kurserne. Derfor er det relevant at sammenligne antallet af AMU-kursister fra regionernes virksomheder med antallet af faglærte og ufaglærte i regionernes virksomheder. Figuren nedenfor viser, at der er stor forskel på virksomhedernes brug af AMU-kurser, også når der sammenliges med målgruppens størrelse i de danske regioner. Virksomhederne øst for Storebælt benytter i væsentlig lavere grad AMU-kurserne end virksomhederne fra Jylland og Fyn.

” Antal AMU-kursister fra regionernes virksomheder i forhold til målgruppen (2012)

Statistikkerne viser tegn på, at der er få attraktive AMU-kurser i Region Sjælland sammenlignet med Jylland og Fyn.

31%

27%

31%

22% 17%

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Region Nordjylland


VækstTendens 2013: Uddannelse og kvalificeret arbejdskraft i de sjællandske virksomheder

AMU-kursister sendes til Jylland og Fyn Der er markant flere virksomheder i Østdanmark, som sender medarbejdere på AMU-kurser vest for Storebælt, end der er trafik den modsatte vej. De sjællandske virksomheder finder det altså overvejende interessant at sende deres medarbejdere på kurser i Jylland og på Fyn, imens de jyske og fynske virksomheder næsten ingen interesse har i at sende deres medarbejdere på AMUkurser på Sjælland. Dette giver en stærk indikation på, at udbuddet af AMU-kurser på Sjælland ikke matcher de sjællandske virksomheders efterspørgsel. Det manglende udbud af attraktive AMU-kurser kan samtidig være en væsentlig del af forklaringen på, hvorfor der generelt er markant færre, der tager på AMU kurser øst for Storebælt og dermed forklare, hvorfor flere af de sjællandske virksomheder undlader at efteruddanne deres medarbejdere. Faktisk er Region Sjælland den region, som har den laveste andel AMU-kursister på kursus inden for deres egen region. Kun 55 % af de kursister, som Region Sjællands virksomheder sender på AMU-kurser, bliver uddannet i Region Sjælland. Det er særligt kurser rettet mod industrien samt de merkantile kurser, hvor mange AMU-kursister sendes til Jylland og Fyn.

Virksomhedsplacering

Region Hovedstaden

78%

Region Sjælland

22%

76%

24%

Region 4% Syddanmark

96%

Region 5% Midtjylland

95%

Region 3% Nordjylland 0%

97% 10%

20%

30%

40%

50%

Kursussted

60%

55+21+24 24%

55%

21%

70%

80%

90% 100%

Vestdanmark

Østdanmark

Kursussted for AMU-kursister efter virksomhedsplacering

Region Sjælland Region Hovedstaden Vestdanmark

45 % af kursisterne fra Region Sjællands virksomheder tag­er ud af regionen for at gå på et AMUkursus. Kilde: UVM

AMU kursister fra Region Sjællands virksomheder fordelt efter kursussted (2012)

21


Center for

VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland

Væksttendens Uddannelse  

Uddannelse er blandt de vigtigste parametre for at skabe fremtidens vækst. Få temparaturen på uddannelse i Region Sjælland