Page 1

Memòria anual 2010

La nostra missió és transmetre l’experiència de gestió empresarial dels nostres socis i col·laboradors


Josep Buisan Zaragoza President

Barcelona, Abril de 2011

En aquest any 2010, s’acomplí el cinquè de la constitució de VAE; aquesta es una fita considerable, ja que ens confirma la nostra consolidació, en el mon del voluntariat català. Coincidint amb aquest fet, en la seva III Edició, ens han concedit el segon Premi Eliseu Colomer (membre del Consell de la Gent Gran, i defensor de les llibertats democràtiques ) atorgat conjuntament per la Generalitat, la Diputació, l’Ajuntament de Barcelona , i la Federació Catalana del Voluntariat Social. Pel nostre projecte “ L’experiència no es jubila, un voluntariat innovador “. Agraïm a aquestes institucions, aquest important reconeixement. Respecte a les “Assessories Empresarials”, una vegada mes s’han romput tots els records, realitzant-ne més de 300, de les quals 149 eren del programa INICIA de la Generalitat de Catalunya, en el que hi tenim 14 tècnics homologats. Sense oblidar, la “Difusió del Cooperativisme” programa també de la Generalitat, i dins del qual, s’ha graduat en un Màster de Cooperativisme, el nostre soci Josep Edo. El programa, “Posa un sènior a la teva empresa”, de Barcelona Activa, ha continuat amb resultats similars als de l’any 2009. En “Cooperació Internacional”, s’ha realitzat, la sexta convocatòria, amb el nom de “Formació i pràctica laboral ANDI I”, i per primera vegada, han intervingut estudiants de dos països EQUADOR I COLÒMBIA, procedents de les Universitats de l’ESPOL i d’UNIEMPRESARIAL respectivament , amb un èxit total, el qual assegura la seva continuïtat en el 2011. S’ha continuat treballant, en la preparació de la “WORLD CONFERENCE” de CESES que es celebrarà, a l’Octubre de 2011 a Barcelona. Només queda agrair efusivament, el suport rebut per tots els socis de VAE, i per totes les entitats que han col·laborat amb nosaltres.

MEMÒRIA ANUAL 2010 / 1


Index Datos principales Pàgina 4

Origen i Aplicació de Fons Pàgina 5

02

VAE i la societat Pàgina 6

Cooperación al desarrollo Pàgina 10

Pàgina 14

Pàgina 18

03

04

Voluntariat i recolzament

VAE en los medios

01

06

05

00


01

Datos principales

•  VAE atendió 302 casos de asesorías, con un crecimiento del 63% sobre 2009 y casi quintuplicando la cifra de 2006 •  La participación de VAE en el Programa INICIA con casi la mitad (149) de los casos, ha ido acompañada de una gran implicación en el programa, con 17 Planes de Empresa completados, la presentación y acompañamiento de 15 casos del Programa Projecta’t y la formación específica de 12 socios de VAE •  El Progama de Educación y Práctica Empresarial, organizado y coordinado por VAE, completó su VI edición con 8 universitarios de la ESPOL de Guayaquil y 7 de la Uniempresarial de Bogotá. Hasta la fecha un total de 41 estudiantes han realizado prácticas en empresas catalanas, en los últimos años con el complemento de la formación universitaria. De los cuales 20 chicas y 21 varones •  Cerca de 120.000 € procedentes de ayudas y subvenciones, con un incremento de cerca del 50% sobre el año anterior, se han invertido en proyectos de interés social •  Desde su fundación en 2005, VAE ha atendido más de 300 casos de personas procedentes de la inmigración, ayudando a su integración en la sociedad catalana •  VAE que cierra el ejercicio con 45 socios ha visto reconocida públicamente su tarea de voluntariado con la concesión en Diciembre del 2º Premio Eliseu Colomer

Misión de VAE: Transmitir la experiencia de gestión empresarial de sus socios y colaboradores Visión. El compromiso social activo del voluntario genera satisfacciones muy superiores a las materiales e inmediatas

4 / MEMÒRIA ANUAL 2010


Origen i Aplicació de Fons 02

ACTIVITAT ECONÒMICA - ORIGEN I APLICACIÓ DE FONS PER PROGRAMES (xifres en euros) APLICACIÓ DESPESES

INGRESSOS PER FONS Ajuntament de l’Hospitalet

10.000

Fundación Gabriel Vilaseca Soler

13.688

AECID (2)

44.764

Subtotal Educació i Pràctica Empresarial

68.452

Progr. INICIA (Dept. Treball) (1)

8.431

Programa difusió cooperatives (1)

4.654

Subtotal INICIA /Immigrants

13.085

Barcelona Activa (facturació serveis)

9.328

Ajuntament Barcelona (vs. Districtes)

7.700

Generalitat, varis

3.747

Fundació La Caixa

1.360

Ajuntament de l’Hospitalet, Compucentros

6.000

Impositors CAN-Banca Cívica

3.032

Subtotal Assessories i Integració Social SUBTOTAL INGRESSOS ORDINARIS

21.839 112.704

Premio Eliseu Colomer

4.000

Donacions Gavisol i varis

5.971

Ingressos financers Subtotal ingressos extraordinaris TOTAL INGRESSOS

Projecte Educació i Pràctica Empresarial

68.372

Despeses programes Dept. Treball

18.880

Barcelona Activa. Despeses

9.672

Despeses projectes varis assessories/integració 19.586 SUBTOTAL DESPESES ORDINARIES

116.510

128 10.099

Resultat d’explotació

6.293

122.803

TOTAL DESPESES

122.803

(1) Meritat però pendent de cobrar en la seva totalitat (2) Part imputada en l’exercici d’un total de 48.500 Els ingressos extraordinaris i concretament l’atorgament d’un Premi (Eliseu Colomer) en metàlic permeten compensar les perdues d’explotació.

MEMÒRIA ANUAL 2010 / 5


03

VAE i la societat VAE i els seus socis presten serveis d’utilitat social de forma voluntària i desinteressada i amb uns costos molt reduïts AJUDANT A FER PAÍS VAE acull vocacions de persones emprenedores amb pocs recursos treballant en xarxa amb les principals institucions públiques i privades. I molt especialment, amb el col·lectiu d’immigrants VAE és un membre actiu de la societat catalana i espanyola, amb una clara vocació de fer país. Amb voluntat de transmetre l’experiència dels seus socis i col·laboradors perquè les vocacions d’emprenedors amb pocs recursos econòmics trobin acollida. Per potenciar aquesta missió, treballa en xarxa amb les principals institucions públiques i privades implicades en la creació de noves empreses i consolidació de les microempreses i Pime’s existents. Un estudi recent de Microbank, “Informe sobre el impacto de los microcréditos marzo 2010” constata que un 37,7% de l’ocupació existent a Espanya està a les microempreses. Aquestes, i algunes Pime’s són la matèria prima del dia a dia de la feina de VAE. Que per la seva precarietat i pocs recursos necessiten d’un assessorament en el que la gratuïtat bàsica no vagi en perjudici de la qualitat. Aquesta és l’aposta 6 / MEMÒRIA ANUAL 2010

de VAE, integrada, com hem dit, en fórmules de treball en col·laboració que permetin aprofitar esforços, coneixements i una presència compensada de generalistes (de gestió) i especialistes. Tot això, en un entorn de crisi que demana respostes potents i imaginatives davant del volum de l’atur i la destrucció de treball. A més, des de la seva

fundació, VAE ha volgut donar resposta a les necessitats específiques dels immigrants, contribuint a la seva integració en la societat local, amb programes i una presència prop de les seves entitats representatives. Així, al final de 2010, VAE ha atès històricament més de 300 assessories i consultes de nouvinguts (persones no nascudes

a Espanya). De la importància relativa d’aquests col·lectius en dona fe l’esmentada publicació de Microbank, quan reflexe que el 53% dels anomenats microcrèdits no socials van a parar a immigrants (llatins en un 40% del total dels microcrèdits).

Principals programes i convenis de col.laboració Barcelona Activa

FCVS (federació Catalana de Voluntariat Social)

INICIA

ASCIB (Associació Socio-Cutural IBN Batuta)

Cooperatives

Fundación Gabriel Vilaseca Soler

Fedelatina

Ajuntament de Barcelona

Aracoop

Ajuntament de L’Hospitalet

BANC (Business Angels de Catalunya)

Generalitat: Vicepresidència i departaments d’Acció Social i Treball

Microbank

CTAC (Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya)

Col·legi d’Enginyers Federació Plataforma d’entitats de persones amb Industrials de Catalunya discapacitat (FPEPD)


MEMÒRIA ANUAL 2010 / 7


EL VOLUNTARIAT DE VAE Compromís amb la societat i font de satisfacció pels voluntaris, socis i col·laboradors. Aquest any amb el reconeixement del Premi Eliseu Colomer Els socis de VAE són majoritàriament antics directius i empresaris que volen mantenir-se actius, a la vegada que donen un servei d’utilitat a la societat. Partint del voluntariat com una forma de vida que genera satisfaccions molt superiors a les de caràcter material i de rendiments immediats. Per aquest fet, el voluntariat de VAE està obert també a persones en actiu, professionals i empresaris, que disposen d’un temps lliure per transmetre la seva experiència de gestió empresarial i com a especialistes d’àrees concretes. Aquesta obertura intergeneracional afegeix un enriquiment suplementari

8 / MEMÒRIA ANUAL 2010

a la diversitat de carreres i experiències dels socis i col·laboradors, en la mida en que suposa un incentiu addicional a mantenir-se al dia en quan a la realitat econòmica i social del país. L’any 2010 ha significat un nou pas endavant en el creixement i consolidació de l’associació, de manera que amb l’esforç de prop de 45 socis s’han atès més de 300 assessories i consultes i també s’ha incrementat l’activitat en d’altres programes. No sense problemes d’adaptació, l’organització interna ha estat capaç de respondre a demandes molt més intenses. Encara que els reptes són importants, VAE ha rebut, el desembre, un nou estímul amb la concessió del segon Premi de Voluntariat Eliseu Colomer, atorgat conjuntament per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de la Federació Catalana

de Voluntariat Social. Pel programa sota el lema: “L’experiència no es jubila. Un voluntariat innovador”.

INTEGRACIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT En el seu àmbit d’especialització, VAE vol ajudar als que més ho necessiten, com ara persones en atur, immigrants i col·lectius marginats VAE transmet l ‘experiència dels seus socis i col·laboradors en primer lloc als projectes empresarials d’aquells que no poden pagar consultors professionals i que, normalment, són les persones amb més risc d’exclusió social. Des de l’inici de la seva activitat, els anomenats nouvinguts han estat objecte d’una atenció especial per part de VAE. Més de 300 immigrants han estat atesos des de llavors (dels quals, 90 al 2010). Sense

excloure altres fonts de contacte, el marc natural d’aquesta relació ha estat el conveni i participació a Fedelatina, i a final del 2010 el nou impuls amb la presència a l’ASCIB (Associació Socio-Cultural IBN Batuta). En altres capítols de la present Memòria hom pot trobar xifres i estadístiques relatives a assessories a immigrants. També es pot veure com col·lectius i segments específics són objecte d’atenció especial. Com ara els aturats (un 42% de les assessories i consultes) o els joves : un 15% tenen menys de 30 anys i el grup més important (46%) tenen entre 31 i 40 anys. Al 2010 ha baixat la representació femenina, a un 38%, quan normalment ratllava la meitat de les persones ateses. Això es pot deure, tant a una menor població activa de les dones en el cas dels aturats, com a una més gran resiliència en determinades feines exercides per dones immigrants,


VAE organizará la 15ª World Conference Senior Expert Services en Octubre de 2011 en Barcelona com és el cas del servei domèstics o cuidadores a domicili. En l’àmbit internacional , i dintre de les seves possibilitats, VAE vol contribuir també a la integració dels països en desenvolupament amb una aportació a la seva modernització i a la formació de les seves classes dirigents (veure capítol sobre Cooperació al Desenvolupament) .

Con una representación de más de 25.000 expertos voluntarios integrados en la CESES (Confederation of European Senior Expert Services) y de organizaciones, entre otros países, de Estados Unidos y por primera vez Rusia. VAE (Voluntaris en Assessoria Empresarial) ha sido encargada de organizar la próxima 15ª Conferencia Mundial de los Senior Expert Services en Octubre de 2011, actividad que se celebra con carácter bienal en diferentes capitales y que en 2011 coincide con el Año Internacional del Voluntariado. La candidatura de Barcelona superó a las propuestas de París y Roma y representa una oportunidad para visualizar la centralidad de Catalunya y Barcelona en la cooperación internacional en el ámbito de la promoción económica.

MEMÒRIA ANUAL 2010 / 9


04

Cooperación al desarollo Además de trabajar en Cataluña y España por la integración social de colectivos o grupos que están en condiciones de desventaja, VAE desea contribuir a generar mejores condiciones para el despegue de los países en desarrollo

En 2010 se ha producido una ampliación del ámbito territorial con la incorporación de estudiantes de Uniempresarial de Bogotá, escuela de negocios creada bajo los auspicios de la Cámara de Comercio de Bogotá. Y en Cataluña la Escola Superior d’Enginyers Industrials de Barcelona (UPC) se añade a la Universidad de La Salle como centro de refuerzo de estudios. Esto ha sido posible gracias al apoyo continuado del Ayuntamiento de l’Hospitalet, así como a la importante contribución de AECID, (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo). Sin olvidar a la Fundación Gabriel Vilaseca Soler de Guayaquil, verdadero alma mater y sostén material y espiritual de este proyecto desde su inicio en 2003-2004, cuando la iniciativa fue diseñada y puesta en marcha por dos de los socios fundadores de VAE. Se han formado hasta la 10 / MEMÒRIA ANUAL 2010

fecha 26 estudiantes de ESPOL (Escuela Superior Politécnica del Litoral) de Guayaquil, a los que hay que añadir los que están a punto de finalizar la 6ª edición: 8 de la misma escuela y 7 colombianos de Uniempresarial. En total, 41 estudiantes formados en universidades y empresas catalanas, de los cuales 20 chicas y 21 varones.

6ª Edición en 2010. Los datos Organiza VAE, Voluntaris en Assessoria Empresarial Patrocinan: •  AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) •  Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat •  Fundación Gabriel Vilaseca Soler (Guayaquil) •  Colaboran también: Departamento de Vicepresidencia de la Generalitat de Catalunya e impositores de la Caja de Ahorros de Navarra

Universidades: •  ESPOL (Escuela Superior Politécnica del Litoral) de Guayaquil •  UNIEMPRESARIAL de Bogotá (desde 20092010) Hasta la fecha, 41 alumnos (21 chicos y 20 chicas) Más de 30 empresas han acogido a los pasantes


EL PODER DE LA FORMACION INTERCULTURAL

Gracias al programa de Formación y Práctica Empresarial, llamado Proyecto Andino, universitarios destacados de ultimo curso, de Ecuador y Colombia, adquieren una formación de carácter práctico en empresas catalanas a la vez que completan su formación universitaria. Este proyecto, coordinado por VAE, pretende ser un modelo para otras iniciativas de formación multicultural de futuros directivos de paises emergentes

estudiantes “Hoy además que he generado mi propia organización y que me encuentro impartiendo cátedra, llevo con más fuerza el mensaje de lo aprendido en esos meses tan productivos que estuve por allá”. Francisco García, estudiante 2ª edición, 2005 •  Contrastar sus conocimientos universitarios con la práctica •  Conocer otras formas de gestión, producción y venta •  Vivir en el extranjero: otras culturas

Las empresas. Alta evaluación de los estudiantes Ayudan a desarrollar procesos logísticos, de calidad o de organización. Prácticamente todas están en disposición a repetir •  La apuesta por este programa es una de las mejores decisiones de los últimos años. En la medida en que podamos no renunciaremos a este programa por lo mucho que nos aportan los estudiantes, en lo humano y en lo profesional Sílvia Vilchez , Jefe de Relaciones Institucionaels de MRW •  Unos compañeros de Ecuador que aúnan unos valores tanto técnicos como humanos que sin duda los hacen muy valiosos en cualquier organización. Joan Martorell, President executiu de GUTMAR

MEMÒRIA ANUAL 2010 / 11


Universidades. Educación integral y avanzada “Alternativas que les dan la oportunidad de tener una educación más amplia para que no salga un tecnócrata sino un ciudadano, como dice Andrés Bello” ING. EDUARDO RIVADENEIRA Anterior P. Decano de la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción de ESPOL

El Primer patrocinador. D. Juan José Vilaseca Presidente de la Fundación Gabriel Vilaseca Soler Para que Ecuador tenga un desarrollo sostenido es prioritario formar dirigentes y cuadros intermedios. Nuestra Fundación es el homenaje y recordatorio a un gran catalán,mi padre, que creó riqueza en Ecuador,y nos legó, junto a su ejemplo, el reconocimiento hacia el país que le acogió y la convicción de que no sólo trabajamos para nosotros sino también para las generaciones futuras

12 / MEMÒRIA ANUAL 2010

Empresas participantes MRW (6 ediciones) Genebre (4 ediciones) Gutmar (3 ediciones) Grup AC Marca,(3 ediciones) Alere (antes Inverness Medical) (3 ediciones) Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (2 ediciones) PPT (Precision Progress Technology) (2 ediciones) Acuista Akzo Nobel, Carme Miranda (Frutas Roura) Danel Grafidix Digital Seed Dynamit Nobel Festo Filmax La Salle Technova Barcelona MAT Group TERSA Torribas Trigital Simul 21


“COMPUCENTROS SOLIDARIS: GUAYAQUIL CIUTAT DIGITAL” Projecte de la Fundación Gabriel Vilaseca Soler, que té com finalitat principal facilitar i contribuir a la formació, en el terreny informàtic, de sectors de la població de medis econòmics limitats o amb risc d’exclusió social. VAE, amb el suport de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, gestiona l’ajuda a la cooperació des de Catalunya. Els seus objectius son dos ben diferenciats: A) Millorar i potenciar la capacitació, amb qualitat, en eines informàtiques d’us comú per que el beneficia-

ris tinguin més oportunitats d’inclusió social, tant els estudiants com els adults, discapacitats, o aturats, per trobar feina, creació de llocs de treball o de la seva empresa. B) L’accés a Internet i la seva massificació. •  Proveir a la comunitat de locals especialment equipats per permetre l’accés de banda ampla. •  Donar accés a poblacions en risc d’exclusió digital i social.

MEMÒRIA ANUAL 2010 / 13


05

Voluntariat i Recolzament de projectes Llevat del Dia de l’Emprenedor, l’esforç dels socis de VAE ha permès atendre més de 300 casos el 2010. Suportant els programes públics; en un procés de treball en xarxa; aprofundint en la elaboració i consolidació dels projectes i reforçant la formació dels assessors

Quasi la meitat (149) de les persones assessorades per VAE ho han estat dintre del programa d’emprenedoria INICIA de l’ales-hores anomenat Departament de Treball de la Generalitat. VAE col·labora activament amb la dedicació dels seus socis, que han donat resposta al repte, millorant la seva formació i el coneixement dels instruments a disposició. Com ara, 12 socis que han participat en activitats de formació de tutors. De manera que ha estat una de les entitats col·laboradores de referència. En aquest sentit cal remarcar que prop de la meitat d’aquests assessorats (72) han contactat amb VAE mitjançant la xarxa on-line d’INICIA i el reste ho han fet per altres mitjans, com ara per la via associacions d’immigrants o trucades directes. La participació de VAE es concreta també en un programa específic dirigit al col·lectiu d’immigrants, 14 / MEMÒRIA ANUAL 2010

amb presència a Fedelatina, Ibn Batuta i altres associacions. La majoria d’aquestes persones (85) són procedents d’Amèrica Llatina. A més de les assessories, hi hagut activitats de divulgació i formació específiques. Un altre fet a remarcar és que, encara que l’atur és, malauradament, una causa principal del creixement de la demanda dels serveis d’ajuda a emprenedors, en el cas de VAE les peticions de persones actives (77) han superat lleugerament a les 72 aturades. Com element qualitatiu cal afegir que s’han completat 17 Plans d’empresa i que s’han presentat i acompanyat 15 casos pel programa “Projecta’t” .

DIFUSIÓ DEL COOPERATIVISME Durant l’any 2010 VAE va mantenir la seva col·laboració amb el llavors anomenat Departament de Treball de la Generalitat per difondre


empresarials

EL NUCLI DE L’ACTIVITAT DE VAE

PARTICIPACIÓ AL PROGRAMA INICIA VAE és un col·laborador actiu des de la creació del programa. Amb dedicació a tots els assessorats que demanen ajuda i un programa específicament dirigit a col·lectius d’immigrants. I participant també en les iniciatives amb més valor afegit, com ara Projecta’t

el cooperativisme com a fórmula empresarial. A tal efecte, a més de formar un soci com a especialista i ponent en la matèria, fent un Màster sobre Economia Cooperativa, es van endegar diverses activitats de difusió dirigides principalment al col·lectiu de nouvinguts de las que destacarem les Jornades formatives al Casal Llatinoamericà de Catalunya (Fedelatina) i a la seu de l’Associació Socio-Cultural Ibn Batuta, ambdues acompanyades de publicitat a la convocatòria. La darrera, programada al desembre, però endarrerida per motius pràctics al Gener de 2011, representa, a més, la primera incursió important de VAE entre els immigrants d’origen magrebí i paquistanès.

COL·LABORACIÓ AMB BARCELONA ACTIVA A destacar la continuïtat del Programa “Posa un Sènior a la teva empresa” i la presència activa en el Dia de l’Emprenedor. VAE, que té la seva seu a les instal·lacions de Barcelona Activa al Parc Tecnològic Barcelona Nord, col·labora en el programa de consolidació de projectes empresarials “Posa un Sènior a la teva empresa”, una de les apostes preferides de VAE, en la mida que és més rendible consolidar les empreses i treballs existents, que crear-ne de nous. A més, té una participació destacada en el Dia de l’Emprenedor que organitza Barcelona Activa. Al 2010, el trasllat de l’esdeveniment a les instal·lacions de Fira Barcelona, ha suposat un fort increment de l’activitat. En el cas de VAE, van ser ateses 140 persones, xifra

molt superior a la d’anys anteriors.

EVOLUCIÓ GENERAL I CARACTERÌSTIQUES DE LES ASSESSORIES També al 2010 ha estat un any de fort creixement, tant en xifres absolutes com relatives. VAE va arribar a assessorar 302 casos, sense considerar el Dia de l’Emprenedor, una xifra que representa quasi bé cinc vegades la del 2006 i amb un increment de més del 63% sobre el 2009. Com s’ha avançat, aixó ha estat possible gràcies a la presència activa en els programes públics de promoció de l’empreneduria, al treball en xarxa i sobre tot, a l’esforç d’adaptació dels socis, acompanyat d’un creixement harmònic de la massa social. Cal afegir les 140 persones ateses el Dia de l’Emprenedor; xifra record, molt superior a la del 2009. MEMÒRIA ANUAL 2010 / 15


L’evolució del total de casos assessorats, és la següent:

Creació noves empreses o consolidació existents Plans empresacomplerts

Evolució del nº total d’assessories

2. Per Programes En quant al repartiment per grups i característiques:

1. Nivell d’avançament del procés: Assessories i consultes (sense continuitat)

16 / MEMÒRIA ANUAL 2010

Ja hem vist com prop de la meitat dels casos corresponen al Programa INICIA, en tant que 41 (un 13,6%) ho són de Barcelona Activa. El reste són assessories d’asignació general de VAE.


3. Grups socio-econòmics Representem gràficament alguna de les característiques. A destacar: • Els aturats representen un 42% de les persones ateses • Els Immigrants en suposen un 30% (quasi la meitat en el cas del Programa INICIA) • Un 38% són dones, això representa una baixada sobre la situació de quasi equilibri dels anys anteriors. El fet pot ser degut a dos factors: d’una banda el factor de que l’atur és relativament proporcional a la població activa, i d’altra banda la major resiliència d’algunes ocupacions habitualment femenines entre les dones immigrants (com ara servei domèstic, cuidadores) • Per edad, la majoria són joves, amb el matís de que la franja d’edat més important és la de 31 a 40 anys (un 46%)

MEMÒRIA ANUAL 2010 / 17


06

VAE en los medios Presente principalmente en los medios especializados en voluntariado, promoción económica e inmigración. También merece atención informativa el Proyecto Andino y la concesión del Premio Eliseu Colomer

LAS ASESORIAS DE VAE Se hacen eco de ellas diversos medios impresos y digitales. También es habitual la presencia de VAE en guías y boletines como los de Barcelona Activa; INICIA, el Dia de l’Emprenedor, Xarxanet; Fedelatina, CTAC o la FCVS. El semanario “Latino” comenta una Jornada de difusión del cooperativismo. Por primera vez, aparece un comunicado en lengua urdu en la publicación semanal “El mirador del Raval”. En Radio, además de la actividad general de asesoramiento de VAE, también se abordan consultas sobre temas concretos, como en la serie realizada en Radio Barcelona Latina y en las grabaciones para el programa “Inteligencia Económica” En los medios generales, destaca la mención de la actuación de los socios de VAE en la Vanguardia (30.9.10) en el artículo “

18 / MEMÒRIA ANUAL 2010

Voluntarios Séniors” . El voluntariado de VAE es asimismo el hilo conductor de un amplio reportaje del número de Diciembre de la revista corporativa del grupo Catalana Occidente.

EL PROGRAMA ANDINO EN LOS MEDIOS Del impacto informativo en ambas orillas del Atlántico, destaca: en España amplio reportaje del semanario “Si se puede” con entrevistas y fotografías del grupo de estudiantes ecuatorianos. El primer grupo de estudiantes colombianos fue también entrevistado por el semanario “Latino”. En Ecuador “El Universo”, diario de referencia de Guayaquil , publicó el 23.11.2010 un reportaje bajo el titular “Empresarios impulsan proyecto de pasantías”. En Colombia se hacen eco del programa las publicaciones del entorno de Uniempresarial.

CONCESION DEL (2º) PREMI ELISEU COLOMER Concedido el 14 de Diciembre como premio a la actividad de voluntariado de VAE, tuvo acogida en los medios digitales relacionados con el voluntariado.

Fuente: Revista “Exclusiva” Grup Catalana-Occidente, Diciembre 2010


MEMÒRIA ANUAL 2010 / 19


Nuestra misi贸n, transmitir la experiencia de gesti贸n empresarial de nuestros socios y colaboradores

Our Mission is serving the community by sharing the knowledge and business management experience gathered by our volunteers

Parc Tecnol貌gic BCNord Marie Curie 8-14 (Nou Barris) 08042 Barcelona T. 933 548 643 e-mail: info@vaecat.org www.vaecat.org

Memòria anual 2010  
Memòria anual 2010  

Resum d'activitats i del pressupost del exercici 2010

Advertisement