Page 1

На вченій раді Напередодні початку нового навчального року в актовій залі КНЛУ відбулося роз ширене засідання вченої ради нашого університету. На ньому було розглянуто підсумки роботи універси тету в 2010/2011 навчаль ному році, підсумки вступної кампанії 2011 року, а також затверджено план роботи університету на 2011/2012 навчальний рік. Із доповіддю виступив ректор КНЛУ про фесор Р.В.Васько.

вчальному році), якість на вчання – 30% (проти 29,3% у минулому навчальному році). Запити суспільства щодо змісту нашої роботи ми може мо оцінювати за результатами вступної кампанії. Навіть в ускладнених цьогорічних умо вах вступна кампанія в КНЛУ пройшла успішно. (Чит. де тальний звіт про вступну кам панію на 2ій шпальті газети). Нині в КНЛУ навчається понад 6200 студентів, з яких 80% є студентами денної фор ми навчання. В цьому році в університеті значно збільшився

цивілізацій Далекого Сходу, викладач в'єтнамської мови, випускниця Ханойського на ціонального університету. Також створено дві нові ка федри. Наукова робота завжди була невід'ємною складовою діяль ності лінгвістичного універси тету. В 2011 році виконується 6 держбюджетних науководо слідних тем. Крім цього, ви кладачі університету працюють над 28 кафедральними науко водослідними темами. Протягом звітного періоду в двох спеціалізованих вчених

Насамперед доповідач за значив, що наш університет вступає уже в 63й навчальний рік, двадцять з яких він працює і розвивається в незалежній Україні. Навчальний рік, що минув, був для університету одночасно і плідним, і складним. Склад ним через наслідки економіч ної і політичної кризи, що торкнулась усіх ланок суспіль ства, промисловості, науки, освіти. Проте університет жив і розвивався ритмічно та в ціло му ефективно виконував свою головну місію – забезпечення високої якості підготовки фа хівців та проведення наукових досліджень. Приділялась увага кращим студентам, особливо тим, які є гордістю університету. В мину лому навчальному році на базі нашого навчального закладу проходив ІІ етап Всеукраїн ської студентської олімпіади з іспанської, італійської, фран цузької, китайської, корей ської, турецької, арабської та перської мов. Переможцями стали 11 студентів нашого уні верситету. Водночас суттєвим недопрацюванням відповідних кафедр є той факт, що в КНЛУ немає переможців олімпіад з англійської, французької, німецької мов. Переможцями Всеукраїн ського конкурсу студентських наукових робіт з романогер манських мов і літератур стали четверо студентів університету. Результати літньої екзаме наційної сесії 2010/2011 н.р.: абсолютна успішність 89,2% (проти 87,5% у минулому на

контингент студентів магістра тури. Збільшилася і чисель ність слухачів, які здобувають другу вищу освіту в Центрі післядипломної освіти. Загаль ний контингент студентів по рівняно з минулим роком зріс на 5%. Поступово в нашому уні верситеті збільшується і кіль кість виучуваних мов. Так, по чинаючи з першого вересня 2011 року розпочалося вивчен ня угорської та в'єтнамської мов, на черзі індонезійська, словацька, португальська,а в більш віддаленій перспективі – бенгалі, урду, тайська та інші. Сьогодні в університеті працює понад 675 науково педагогічних працівників, серед яких 50 докторів наук, про фесорів, 235 кандидатів наук. З 1 вересня 2011 року в на шому університеті працюють: O Мережко Олександр Олек сандрович – доктор юридич них наук, професор, завідувач кафедри права; O Горкіна Лариса Павлівна – доктор економічних наук, про фесор, завідувач кафедри ме неджменту; O Ляхоцький Володимир Павлович – доктор історичних наук, професор кафедри філо софії і історії України, в.о. декана економікоправового факультету; O Берта Елеонора Тиборівна – старший викладач кафедри германської і фіноугорської філології (PhD, Дебреценський університет), викладач угор ської мови та літератури; O Корнієнко Олена Олексіїв на – викладач кафедри мов і

радах КНЛУ захищено 3 док торські і 30 кандидатських дисертацій. За звітний період в універ ситеті проведено 4 міжнародні та 8 всеукраїнських конфе ренцій, у тому числі і міжна родну науковопрактичну кон ференцію "Україна і світ: діалог мов та культур", у якій взяло участь близько 1300 учасників. Важливим показником нау кової діяльності університету є участь студентів у виконанні наукових робіт кафедр, про веденні наукових досліджень, підготовці і публікації наукових статей, виступів на наукових конференціях. Хоча частка таких студентів в університеті за останній рік збільшилася, в той же час цей показник ниж чий, ніж у відомих універси тетах, де до 30% студентів, включаючи всіх магістрантів, беруть безпосередню участь у наукових дослідженнях. За звітний період видано 38 підручників і навчальних посіб ників. Опубліковано 766 науко вих і науковометодичних ста тей. Університет видає 11 фахо вих журналів. У минулому на вчальному році опубліковано 20 випусків наукових фахових видань. Міжнародна діяльність є традиційною для університету. Відновлено роботу міжнарод ного відділу, функціями якого є оформлення документів на працевлаштування та реєстра цію іноземних громадян, під готовка угод, листів, звітів, а також організація переговорів, зустрічей та різних міжна родних заходів в університеті.

Цифри та географія подій свідчать про значну активіза цію міжнародної роботи уні верситету. Серед 16 підписаних Угод про міжнародну спів працю 10 отримали практичну реалізацію в 20102011 н.р. За результатами реалізації міжвузівських договорів на базі КНЛУ діє 9 культурноосвітніх центрів – італійської, корей ської (2), турецької, китай ської, японської, арабської, перської мови та мови гінді. На базі нашого вишу також заре єстрована і функціонує Укра їнська спілка германістів вищої

І всетаки демографічній ситуації не вдалося завдати удару по нашому університетові! І в той час, коли багато інших вишів з сумом конста тують, що вони навіть не виконали державного замовлення по набору студентів на перший курс, у нас, як і в попередні роки, все в порядку. Державне замовлення успішно виконано, в КНЛУ прийшло поповнення з досить високими балами. Які ж вони, цьогорічні першокурсники КНЛУ? Такі, як завжди: щасливі, бо вступили до престижного вишу, оптимістично налаштовані і готові напо легливо вчитися. А детальніше вас познайомить з нашими першокурсниками студентка факультету перекладачів Юлія КАДЕНКО, яка запропонувала першокурсникам відповісти на питання: 1. Які твої перші враження від університету? 2. Що тобі сподобалось в нашому виші, а що – ні? школи, яку було засновано в 3. Що ти очікуєш від навчання в КНЛУ? 2004 році і яка є Всеукраїн 4. Які твої побажання колегам – першокурсникам?

ським об'єднанням громадян. В серпні 2011 року її було при йнято до Міжнародної спілки викладачів німецької мови. На форумі, який цього року про ходив у Швейцарії, з інформа цією про діяльність Україн ської спілки германістів вищої школи виступила її керівник професор Стеріополо О.І. Рек тор щиро привітав всіх герма ністів – викладачів німецької мови нашого університету з цим професійним успіхом. У минулому навчальному році 23 викладачі та 13 студен тів були відряджені до зарубіж них країн для участі в міжна родних конференціях, семіна рах, форумах та засіданнях. Протягом звітного періоду 19 викладачів і 26 студентів про йшли стажування в універси тетах, що є зарубіжними парт нерами КНЛУ. Окрім турботи про навчан ня студентів, не залишалася поза увагою спортивнооздо ровча, культурнопросвітницька і патріотична робота. Протягом минулого року у Центрі сту дентського дозвілля проведено майже 200 культурномасових заходів, днів факультетів. Активізувала свою роботу студентська рада КНЛУ (відпо відальні Рудич Ю., Шуляков Я.).

нився університет, змі нилась і сама бібліотека. Одразу після відкриття в її фонді було приблизно всього 150 примірників книг, а зараз у ньому понад 625 тисяч екземплярів. Щорічно до уні верситетської бібліотеки надхо дить приблизно 3 тисячі книг за замовленнями кафедр. Щороку

30 вересня ми відзначаємо всеукраїнський День бібліо тек, що був започаткований 14 травня 1998 року.

Бібліотека є невід'ємною частиною життя студентів, не зважаючи на зростаючу по пулярність Інтернету. Бібліоте ка – це осередок знань, це ду ховна скарбниця суспільства, де кожен може знайти потрібну йому інформацію та опрацю вати її, а сама атмосфера бібліотеки сприяє зосередже ності і концентрації. У жовтні цього року наша бібліотека відзначатиме свою 63ю річницю. За цей час змі

– завдяки цьому в студентів є можливість ознайомитись з оригінальними текстами. Студенти зазвичай цікав ляться саме підручниками або науковою літературою. У наш час, коли передові технології дозволяють отримати майже будьяку інформацію, не ви ходячи з дому, все ж рідкісні видання або професійні статті

Збирачі духовних скарбів списуються застарілі книжки, які потім утилізуються. Свій внесок у бібліотечний фонд зробили викладачі на шого вишу, посольства різних країн, міжнародні організації та власники приватних бібліо тек, ВНЗ інших країн. Тут є лі тература не лише українською, а й російською, англійською, німецькою, французькою, японською та іншими мовами

можна отримати лише в біб ліотеці. До речі, ідея комп'ю теризації читальних залів у КНЛУ існує вже давно, проте технічна частина цього задуму не залежить від керівництва бібліотеки. Що ж стосується художньої літератури, то біб ліотекарі мені розповіли, що інтерес до неї за останні десять років значно зменшився. Вже не побачите студентів, які сто

Юрій ЛІТУН, студент факультету романської філології: 1. Перші враження, в цілому, позитивні. Поки що не зу стрічав неприємних лю дей. Усі студенти дуже привітні й завжди раді допомогти. 2. Подобається поки що все. Не подобається те, що у 2му корпусі занадто малі аудиторії і мало місця для проведення потокових лекцій. 3. Чого я очікую? Поки що на це питання важку вато відповісти. Наразі очікую добротної освіти і нових цікавих знайомств. 4. Всім першокурсникам бажаю, перш за все, не пропускати пари, мати терпіння і, звичайно, гарного настрою.

Яна ЧЕРНЮК, студентка факультету перекладачів: 1. Спочатку було дуже страш но, адже університет вели кий та незнайомий, але тепер я уже знаю, де і що. 2. Поки що мені подобається все, дуже багато цікавого та нового. Сказати, що не подобається – не можу, адже я тільки першокурсниця. 3. Я вступила до цього університету, щоб здо бути гарну освіту, стати висококваліфіко ваним перекладачем. А ще я очікую на нові знайомства, нових друзів. 4. Своїм одногрупникам та всім іншим я б хотіла побажати багато сил, ідей, щоб вони залишили в університеті добру пам'ять про Насамкінець ректор КНЛУ себе, свої добрі справи. професор Р.В.Васько акценту

вав увагу учасників розшире Катерина ТКАЧЕНКО, ного засідання вченої ради на студентка факультету перекладачів: основних завданнях, які уні 1. Трохи лячно, але в верситет має виконати в ново цілому мені тут дуже му навчальному році. подобається!

30 вересня — Всеукраїнський день бібліотек Катерина ШЛІХТЕНКО, студентка факультету перекладачів

Знайомтесь: наші першокурсники!

ять у черзі, щоб отримати ба жану книгу на свій смак. Зви чайно, можна списати це на все той же Інтернет або появу електронних книг, проте краще відверто зізнатися, що сучасна молодь читає набагато менше, ніж раніше. Саме тому відділ художньої літератури попов нюється найменш активно. Вітаємо працівників універ ситетської бібліотеки зі святом, щиро дякуємо їм за кропітку і дуже потрібну працю! Корис туючись нагодою, закликаємо студентів поважати та бути ввіч ливими з людьми, яких по праву можна назвати збирачами ду ховних скарбів, які забезпечу ють нас потрібною інформацією та відкривають для нас захоп ливий літературний світ. Велика подяка за надану ін формацію директору бібліотеки КНЛУ Ларисі Іванівні Скура товській, завідуючій сектором Людмилі Іванівні Гупаловій.

2. Дуже подобається дух університету, всі ці ве ресневі клопоти… По добається те, що при ходячи сюди, хочеш вчитися, що, не зважа ючи на втому, повер таєшся додому і вчиш усе до півночі, поки нарешті не заснеш, сидячи за столом… 3. Від навчання в КНЛУ очікую мільйон спогадів, веселих подій і безцінних знань. 4. Бажаю усім першокурсникам не завалити пер шу сесію та провести студентські роки так, щоб запам'ятати навчання в КНЛУ на все життя! Марія СТЕШАНКОВА, студентка факультету перекладачів: 1. Моє перше враження від уні верситету непросто переда ти словами. В перші дні було важко перебудувати своє шкільне уявлення про навчан ня, але загалом все чудово. 2. Особисто мені все подобається, і я задово лена рівнем навчання в цьому університеті. 3. Я сподіваюсь отримати глибокі знання в тій галузі, в якій я зараз здобуваю освіту. 4. Я хочу побажати першокурсникам не втра тити себе і ніколи не здаватися на шляху до своєї мрії.


Вітаємо ювілярів вересня! Ректорат, профком, викладачі й студенти університету сердечно вітають з днем народження:

Олександра Григоровича ШУТОВА – професора кафедри менеджменту економіко правового факультету, який працює в лінгвістичному університеті 24 роки;

Ніну Іванівну АНЕНКО –

старшого викладача кафедри англійської мови факультету перекладачів, стаж роботи якої в КНЛУ становить 38 років.

Бажаємо шановним ювілярам міцного здоров'я, творчих досягнень у роботі, особистого щастя!

Розуміє всіх і кожного Старший викладач кафедри німецької мови і перекладу

Олексій Климович ЛОЦЬ

працює в КНЛУ з 1993 року. Він є одним із засновників на шої кафедри. Олексій Климо вич – високоосвічений викла дач, який присвятив себе улюбленій справі, студентам, віддаючи їм свій час, сили, своє натхнення. Йому довіря ють і його поважають колеги і студенти. У його поведінці не має надмірності та зверхно сті, притаманних багатьом людям з великим професій ним досвідом, а, навпаки, присутня простота в спілку ванні, розуміння всіх і кожного. Влітку цього року О. К. Лоць відсвяткував свій 75річний ювілей. Від щирого серця зичимо Вам, Олексію Климовичу, щастя, міцного здоров'я і ці кавого подальшого життє вого шляху. Ми горді, що маємо мож ливість учитися у Вас і пра цювати в одному колективі! Колеги з кафедри німецької мови та перекладу

вересень 2011, № 05 (43) У житті кожного з нас зустрічаються люди, які викликають захоплення та повагу, з яких варто брати приклад, яких варто наслідувати. Саме таким для студентів та викладачів еконо мікоправового факультету є про фесор Олександр Григорович ШУТОВ. Завдяки його старанням 18 років тому було створено наш унікальний факультет, який готує менеджерів і юристів із знанням двох іноземних мов і деканом якого Олександр Григорович працював багато років. Наш ювіляр зарекомендував себе розсудливим керівником, добрим викладачем та просто прекрасною, порядною людиною з веселою вдачею, яка вміє дотепно жарту вати. Тому не дивно, що за роки своєї праці він здобув колосальний авторитет і популярність серед студентів і викладачів. Шановний Олександре Григорови чу! Вітаємо Вас з ювілеєм, бажа ємо міцного здоров'я, щастя, зла

Людина, яку варто наслідувати! годи, творчої наснаги і тільки сум лінних студентів. Залишайтеся таким, який Ви є! Студенти і викладачі економіко'правового факультету Усі ми знаємо Олександра Григо ровича Шутова як висококваліфіко ваного менеджера по організації учбового процесу, адже свого часу він був завідувачем нашої кафед ри, а також здійснював вагомий обсяг наукової роботи. Завдяки своїй старанній праці Олександру Григоровичу вдалося підготувати колосальну кількість кваліфікова

Вступна кампанія–2011 рекладачі), а також вчасне доведен Цьогорічна вступна кампанія ви далась досить складною і напру женою, але попри всі невтішні прогнози скептиків та завдяки сумлінній і відповідальній роботі всього колективу університету студентські лави КНЛУ поповнила велика кількість цікавих та непересічних молодих людей.

На відміну від минулого року прийом документів тривав цілий місяць. Хоча ажіотажу ніхто не очікував, проте в перші дванадцять днів усе ж було зареєстровано велику кількість заяв – по 600–700 щодня. Відмінністю цьогорічної кампанії було й те, що в експериментальному режимі запрацювала система "Електронний вступ", а також призери IV етапу Всеукраїнських олімпіад та III етапу конкурсів захистів МАН України отримували відповідну кількість додаткових ба лів, які проставлялися як у ІС "Кон курс", так і в екзаменаційному листі. Як відомо, в цьому році внаслі док демографічного спаду кількість випускників середньої школи ско ротилась на 142,6 тис. осіб (на 42,1 відсотка) – з 338,4 тис. до 195,8 тис. осіб. Тож більшість абітурієнтів оцінила свої переваги і вирішила спробувати долю, подавши доку менти на вступ відразу до п'яти вишів і на три напрями підготовки в кожному з них. Виникали побою вання, що за таких умов наш уні верситет не зможе прийняти необ хідну кількість абітурієнтів. Які ж чинники допомогли нам не лише виконати державне замовлення, а й фінансово зміцнити університет? Поперше, дало позитивні ре зультати збільшення державної лі цензії на надання освітніх послуг до 1150 осіб на напрям підготовки "Фі лологія*" (вчительська спеціаль ність) та до 800 – на "Філологія" (пе

Такі вони — наші!

них дипломантів, які справді є чу довими фахівцями в своїх галузях. Отже, хочемо привітати нашого шановного колегу з 65річчям й по бажати йому доброго здоров'я, благополуччя, особистого щастя та успіхів на викладацькій ниві. Кафедра менеджменту

ня інформації про це до відома абі турієнтів. Всього на навчання за освітньокваліфікаційним рівнем "бакалавр" у 2011 р. було подано 8293 заяви: 7931 – на денну, 324 – на заочну та 38 – на екстернатну фор ми навчання. Ці цифри свідчать про рекордну в історії приймальної ко місії кількість прийнятих заяв. Вар то додати, що понад 800 абітурієнтів надали перевагу реєстрації через систему "Електронний вступ". Дер жавне замовлення виконано повні стю – 412 абітурієнтів отримали змогу навчатися за кошти держ бюджету.

Шановний Олександре Григоро вичу! 5 курс менеджменту сердеч но вітає Вас з ювілеєм і висловлює найщирішу подяку за те, що саме Ви стали колись для нас, першо курсників, справжнім авторитетом і просто людиною, до якої завжди можна звернутися за допомогою і отримати чітку і ясну пораду. Саме на Ваші лекції наш курс ходив пов ністю, були присутні всі. Тому ми, сьогодніші п'ятикурсники, бажаємо Вам міцного здоров'я, поваги від студентів, бажання викладати і навчати, особистого успіху та сімейного затишку. Завжди Ваші менеджери

га іноземна мова (56–70), "пере клад" – японська мова та друга іно земна мова, "переклад" – італійська мова та друга іноземна мова. Найвищий конкурсний бал за рахованого на бюджет абітурієнта спостерігався на спеціалізаціях "пе реклад" – китайська мова та друга іноземна мова та "переклад" – япон ська мова та друга іноземна мова – 768,9 бала. Найнижчим цей показник був на напрямі підготовки "філологія" ("переклад" – ново грецька мова та друга іноземна мова) – 623,4 бала. При вступі на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб ці показники розта

"Через мову — до світу!" Подруге, добрий результат дала поміркована цінова політика щодо вартості навчання в університеті – 578 місць було віддано для навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Всього ж на перший курс ден ної форми навчання було зарахо вано 990 вступників. З іншого боку, багато ВНЗ не витримали конкурен ції і не виконали навіть державного замовлення. Детальна інформація оприлюднена на сайті Мінмолодь спорту. Найбільшою популярністю се ред абітурієнтів цього року користу валися: факультет германської філо логії – 2649 поданих заяв, факультет перекладачів – 2135, факультет схо дознавства – 1638 заяв. Але найбіль ше подивував напрям підготовки "філологія" ("переклад" – китайська мова та друга іноземна мова), на який планувалося зарахувати 30 абітурієнтів, а прийняли аж 64! Схо жими результатами можуть похва литися спеціалізації "переклад" – корейська мова та друга іноземна мова (відповідно 15–21), "мова і література" – іспанська мова та дру

шувалися таким чином: найвищий – 649,9 на напрям підготовки "філологія" ("переклад" – угорська мова та друга іноземна мова), а найнижчий – 575 на "філологія" ("переклад" – китайська мова та друга іноземна мова). Потретє, у складі приймальної комісії працювало 142 особипро фесіонали. Слід відзначити ефек тивність роботи відбіркових комісій факультетів, які не лише здійс нювали профорієнтаційну роботу, а й безпосередньо займалися прийо мом документів, їх оператори вво дили дані про абітурієнта в ІС "Конкурс", відповідальні секретарі відбіркових комісій готували спис ки рекомендованих до зарахування абітурієнтів, рейтингові списки та проекти наказів. Порядок прийому документів було чітко сплановано і організовано. З гордістю констатую, що сту дентський загін університету теж чудово справлявся з поставленими завданнями – перевіркою наявності необхідних оригіналів документів у абітурієнтів, допомогою їм при за

В гостях у радіо "ЕРА"

ви погодитесь, що це, перш за все, свобода – свобода дії, думки, слова, Олександра свобода стилю, свобода вибору… І ЧУБКО, кому, як не нам, дітям Незалеж студентка ності, відчувати цю свободу всім факультету єством? Ми народились в той час, романської коли можна вільно самовиража філології тись, обирати свій спосіб життя, зрештою, можна одягати, що захо чеш. Що тут скажеш? Незалежність 24го серпня 2011 року на радіо – у нас в крові! "Ера" було проведено марафон, Правду кажучи, в нашому аж присвячений Дню Незалежності. надто заклопотаного суспільстві В радіостудію було запрошено мало хто цікавиться, як живуть і що 20річних ровесників незалежної думають 20річні. Наприклад, пе України, які впродовж дня в пря реглядаючи телепрограми, можна мому ефірі відповідали на запи подумати, що наша молодь ці тання ведучих та радіослухачів. кавиться хіба що піснями і танцями На хвилях найвпливовішого в та понад усе мріє потрапити в шоу Україні радіо FM у цей святковий бізнес. Але ж це нісенітниця! Ма день змістовно та емоційно про буть, це розуміє кожна нормальна звучав і голос студентки Олек людина. сандри ЧУБКО, яка навчається на А от співробітники радіостанції факультеті романської філології "Ера" не просто це розуміють, але й нашого університету. Ми попро зважились втілити в життя цікаву сили Сашу поділитися вражен творчу ідею: вони запросили нас до нями з читачами "СМ": прямого ефіру, щоб вся Україна Що таке незалежність? Кожен побачила (тобто почула) розуміє її посвоєму. Сподіваюсь, ровесників Незалежності, так би

мовити, крупним планом! Ми мали взяти участь у радіомарафоні і відповісти на численні непрості за питання ведучих і радіослухачів, які телефонували з усіх куточків України. На радіо нас зустріли дуже гос тинно. Всі чемні, розмовляють ви шуканою українською мовою. Од разу стало приємно. Ведучими ма рафону були Марина Фіалко, веду ча культурноосвітніх програм, і Михайло Герасименко, заступник генерального директора, керівник спортивної редакції. Тут я спробу вала на смак свободу слова, коли в прямому ефірі щиро відповідала на запитання. Бесіда з ведучими була невимушеною і навіть веселою. Година пролетіла непомітно. Цікаво було почути питання ра діослухачів, які телефонували. Більшість з них висловлювала свою прихильність до нас, "марафонців", мовляв, ми – майбутнє країни, що буремні 90ті скінчились, і виросли ми, більш освічені та мудрі, ніж попереднє покоління, що на нас – велика надія.

Корифей кафедри Щиро вітаємо з ювілеєм корифея кафедри англій ської мови факультету перекладачів Ніну Іванівну АНЕНКО! Бажаємо міцного здоро в'я, довголіття, творчої наснаги, нових здобутків та усіляких гараздів! З повагою – колеги.

повненні анкет і т.д. Для приско рення процесу подання заяви та зменшення черг було спрощено за вірення копій оригіналів документів – для цього було виготовлено одинадцять додаткових печаток приймальної комісії і, таким чином, абітурієнт міг завірити документи одразу ж у відбірковій комісії. Велику подяку за виконану ро боту та відданість університету хо тілося б в першу чергу висловити ректору професорові Р.В.Ваську, проректору з навчальновиховної роботи доценту М.І.Солов'ю, всім деканам факультетів та їх заступ никам, зокрема, М.В. Даньків, О.В. Кучериній та О.М. Примак, за ступникам відповідального секре таря приймальної комісії, праців никам адміністративногосподарчої частини КНЛУ, а також всім опера торам локальної підсистеми "Кон курс", особливо Д.В.Альонкіній Плєшко, Л.С.Лушпей, К.С. Матві єнко, Є.М.Новіковій, Д.О.Онопрі єнко, Т.О. Осьмак. Потрібно відмі тити і якісну роботу та відпові дальність технічних секретарів від біркових комісії факультетів А.О.Александрової, Н.І.Давидюк, М.М. Штанько. Окремої подяки заслуговує студентський загін та його керівники – студентка 303ої групи факультету германської філо логії Марія Струмінська, 211ої гру пи факультету сходознавства Ана стасія Трунова, 221ої групи факуль тету германської філології Анна Євженко,309ої групи факультету германської філології Надія Мак сецька, 301групи романської філо логії Яна Береза. Вітаю всіх викладачів, співро бітників і студенті нашого універ ситету з новим навчальним роком, бажаю гарного здоров'я, успіхів на професійній ниві та творчих злетів! О.П. РУДКІВСЬКИЙ, відпові дальний секретар приймальної ко місії, доцент кафедри німецької філології КНЛУ

Проте деякі з радіослухачів не приховували свого роздратування і агресивності, називаючи студентів успішними "мажорами", які вчаться в престижних вишах і не гребують ніяким засобами, прагнучи будь що зробити кар'єру. На щастя, в радіоефірі все ж більше звучало доброзичливих запитань щодо на шого життя, наших хобі, ставлення до незалежності. На питання: "Чим пишаєтесь?" ми відповіли: студент ськими громадськими організаці ями, українською мовою, взагалі, модою на українське. Адже зараз виробляти українське, одягати ук раїнське, спілкуватись українською мовою – модно! Навіть в модних тенденціях Європи жовтоблакитна гамма кольорів прослідковується в одязі, інтер'єрі, макіяжі. Пишаємо ся і Євро2012, нашими видатними особами, досягненнями. Ведеться реконструкція вулиць, ремонт доріг. Виросли, як гриби після дощу, житлові масиви. От як би ще над чистотою вулиць попрацювати… Але є й такі студентиактивісти, які організовують акції для очищення та озеленення країни. Тож ще не все втрачено! Ще все буде добре! Ми – незалежні. Тож давайте насолоджу ватись незалежністю!


Студентські канікули

вересень 2011, № 05 (43) Олена ЗОЛОТАВІНА, студентка економіко правового факультету Завдячуючи Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, цього року було організовано зміс товний літній відпочинок лідерів студентського самоврядування.

та відвідали відомі архітектурні па м'ятки. Оскільки основною метою нашої поїздки був обмін досвідом та нала годження співпраці з органами сту дентського самоврядування різних уні верситетів країни, то переважну час тину свого часу ми проводили на різно манітних тематичних зустрічах, семіна рах, тренінгах, обговорювали нагальні питання, домовлялися про подальшу співпрацю. Завдяки цьому за період відпочинку нашій команді вдалося встановили тісні зв'язки з студент

З новими силами та ідеями Представни ки найбільших та найактивніших студентських рад провідних універ ситетів країни мали прекрасну можливість гарно відпочити та вод ночас налагодити співпрацю зі сво їми колегами з усієї України. Участь студради КНЛУ в даному заході засвідчує справді високий рівень нашого студентського са моврядування та його визнання й авторитетність серед студент ської спільноти країни, чим просто не можна не пишатися. Команду студради КНЛУ представ ляли: Ярослав Шуляков, Олександр Тур, Олег Вінарський, Наталія Пустова, Катерина Прон, Віталіна Тушинська, Олена Золотавіна. Нам пощастило від почивати в спортивнооздоровчому центрі "Зміна", який знаходиться у Кри му. Його унікальне географічне розта шування, бездоганні кліматичні умови та краса навколишньої природи зроби ли наш відпочинок посправжньому захоплюючим та незабутнім. Також бу ло організовано насичену екскурсійну програму: ми побували в найпрекрасні ших куточках південного берега Криму

Вікторія БІЛАШ, студентка факультету перекладачів Цього літа я подорожувала Єв ропою, взявши участь у Vому велопробігу Європартнерства "ДрезденБрюссель". Проект був ініційований та організова ний Всеукраїнським об'єднан ням "Німецька молодь в Украї ні". У нашій команді було 11 мо лодих українців та 15 представ ників молоді з ФРН. Протягом 2 тижнів ми не лише крутили пе далі, а й відвідали дослідницькі екологічні інститути, поспілку вались з експертами у природо охоронній сфері та побачити на власні очі, як працюють вітрові та сонячні установки. Ми дізна вались про використання аль тернативних джерел енергії в Німеччині, а також про роль мо лодіжних організацій у вирішен ні екологічних проблем, адже метою велопробігу було спри яння його учасників розвиткові "зеленої" енергії в Україні.

ськими радами різних університетів, зокрема, Дніпропетровським націо нальним університетом імені Олеся Гончара, Національним авіаційним університетом, КНУ імені Т.Г. Шевчен ка, Національною медичною акаде мією (м. Львів) та багатьма іншими. Нещодавно нас відвідали друзі з Дні пропетровська та Львова, а найближ чим часом ми плануємо провести зустрічні робочі візити. Отже, тепер із впевненістю можна сказати, що дружна команда студент ських лідерів та активістів КНЛУ про вела відпочинок з користю й з новими силами та ідеями розпочинає новий навчальний рік!

Наша екологічна мандрівка розпочалася 21 липня в Дрездені. В перший день ми знайомилися з містом та учасниками велотуру із ФРН. Через дощову погоду ман дрівники були дещо заклопотані пошуком парасольок та дощови ків, але все ж нам вдалося прогу лятись центром міста, побачити художню галерею "Альтермайстер", де знаходиться всесвітньовідома картина Рафаеля "Сікстинська Ма донна". Увечері ми зупинилися в клубі веслярів і мали змогу спробувати себе в греблі. Навіть дівчата не по боялися сильного вітру та прискіп ливих поглядів хлопців, вже до свідчених гребців, і взяли до рук

Оксана ЮВЖЕНКО, студентка економіко правового факультету

Близько 40 осіб, серед яких були й студенти нашого уні верситету, (члени Євроклубу АТІС) у серпні навчались у літ ній "Школі молодого лідера", що проходила на острові Ко роль поблизу міста Обухова. Це вже 4тий молодіжний та бір, організований Шевчен ківською районною держав ною адміністрацією Києва та туристичним клубом "Ком пас", цього року до яких долу чилась і громадська органі зація "Молодіжний європей ський рух". Учасниками шко ли стали лідери студентських рухів, активісти громадських організацій та молоді дер жавні службовці. Метою шко ли стала підготовка молодіж них лідерів до ведення соці альновідповідальної діяль ності.

Нічне небо та зорі, якими в Києві не так вже і легко милува тись, палатки та спальні мішки, в яких, правду кажучи, почува єш себе хробаком, сосиски, сма жені на вогнищі, чай, згущене молоко з солоним печивом, пісні під гітару від THE BEAT LES до українських народних – що ще потрібно молодим людям для щастя?! До школи молодого лідера було запрошено багато спеціа лістів, які проводили заняття та тренінги. Під час тренінгу з таймменеджменту ми намага лись розпланувати свій день, тиждень, місяць, рік. Якщо ра ніше ми постійно скаржились, що нам не вистачає часу, то після цього тренінгу я зрозуміла, що час є, але він не безмежний і

тить кілокалорій, зекономить бен зину і збереже дерев, якщо проїде необхідну відстань велосипедом. У Німеччині поширена практика ве лопрокату, ціни на велосипеди низькі, що дає змогу кожному без проблем придбати цей зручний транспорт і не мати спокуси красти його в іншого. У країнах ЄС можна побачити на велосипедах представників всіх верств населення: професійних ве лосипедистів і початківців, малечу і людей літнього віку, жителів міст і сіл. Під час велопробігу до нашої команди приєдналась навіть депу тат німецького Бундестагу на своє му велосипеді! Віола фон Крамон патронувала українськонімець

Робінзонада, або Як виховують молодих лідерів

його треба використовувати з користю. Також ми отримали основи знань з проектного менеджмен ту. Кілька студентів КНЛУ роз робили проект під кодовою на звою "Відро", який став об'єктом обговорень на кілька днів. Даний проект мав на меті створення нового сміттєвого відра з трьома секціями, завдяки якому було б легко сортувати сміття вдома. Адже великою проблемою в нашій країні є відсутність нави чок та культури сортування сміт тя, що ускладнює його подальшу утилізацію і цим самим погіршує екологічний стан країни. Мабуть, одним з найре зультативніших занять було ознайомлення з проектом стра тегічного розвитку м. Києва до 2025 року. Сидячи вдома, не в кожного б вистачило терпіння розібратись в цій стратегії, а якщо обговорювати колективно – це не так вже й важко. Як справжні лідери ми розуміємо, що нема ніякого сенсу просто критикувати цей документ, тому всі зауваження та пропозиції ми оформили в резолюцію і на діслали до уповноважених орга нів. Сподіваємось, що голос мо лоді буде почуто й наші пропо зиції обов'язково врахують. У рамках підготовки до Євро2012 нам викладали ан глійську мову. Ці заняття були дуже цікавими, і здавалось, що ти не на лекції, а просто спіл куєшся десь у колі найближчих друзів. Навчання складалось пе реважно з цікавих ігор ан глійською мовою, а в кінці кож ного заняття був… розслаблю ючий п'ятихвилинний масаж. На острові панувала ціл ковита демократія: хочеш вночі купатись в річці – будь ласка,

хочеш покататись на каяках – на здоров'я, хочеш запекти кар топлю на вогнищі – бери, скіль ки потрібно. У таборі діяло всьо го одне правило: "Не смітити!". Звичайно, як і в будьякому молодіжному таборі, у нас були спортивні змагання. Спочатку ми добряче набігались на "Весе лих стартах", де кожен намагався викластись на всі сто. Потім був спортивний квест "У пошуках скарбів", де команда перемож ців, як справжні пірати, знайшла велику скриню з подарунками. У перервах між тренінгами можна було пограти у волейбол, футбол, бадмінтон або попла вати. Під час перебування в школі, я думаю, кожен навчився працювати в команді. А це дуже важливо для всіх нас, тому що навіть коли ідеш влашто вуватись на роботу, то робото давець дивиться, в першу чергу, як ти працюєш у команді, бо від цього залежить результат праці. Закінчилось наше пере бування в "Школі молодого лі дера" постановкою театральних вистав та скетчів, в яких учасни ки табору висвітлювали найці кавіші моменти перебування на острові. Дружня команда із мо лодих та активних із задоволен ням продовжила вечір веселими співами та іграми до ранку. На ступного дня на нас чекав пліт, на якому ми успішно дісталися до "цивілізації", але вже іншими людьми: більш цілеспрямова ними, готовими до випробувань на вірність ідеї побудови Укра їни як демократичної держави! Не можу сказати за всіх, але особисто для мене час, про ведений у Літній школі, зали шиться незабутнім спогадом на все життя.

Ерфурт, Аахен… У кожному з них було чому здивуватись та на що помилуватись. Для прикладу: місто Веймар відоме проживанням у ньому Гете та Шил лера, і про це різ ними способами тут повідомляється на кожному кроці. Кожна кав'ярня, книгарня чи магазин мають назву або "В гостях у Гете", або "Шиллер". Якщо ж зайти до котрогось із цих закладів, то від

Крутимо педалі в європейські далі… весла. І хоча байдарку безнадійно далеко віднесло від причалу, все ж в українок вистачило запалу та тер піння повернутись до берега в гарному настрої. Щоденно ми долали на велоси педах близько 80 кілометрів за встановленим маршрутом. Зупи нялися в чітко визначених місцях, які відомі своїми екологічними здобутками та ініціативами. Нас порадували велодоріжки, адже ніхто із нас, непрофесійних вело сипедистів, не уявляв, що терито ріями трьох держав (Німеччини, Нідерландів, Бельгії) можна без печно подорожувати велосипедом, не заважаючи при цьому іншим учасникам дорожнього руху. Вело доріжки пролягають парками міст і облаштовані необхідними дорож німи знаками, вказівниками. Якщо ти їдеш по місту на велосипеді, то на шляху не виникає жодних запитань чи двоякого трактування маршруту. У великих містах вело стоянки – це вже звична справа. Також часто можна натрапити на "рекламний" велосипед, на якому написано, скільки людина витра

кий проект. Депутат проїхала разом з учасниками 70 кілометрів та по спілкувалась з молоддю про викли ки сьогодення і роль молоді у вирішенні екологічних проблем. Як мандрівники невибагливі та економні, на ночівлю ми зупиня лись у молодіжних таборах, спорт залах, спеціальних кемпінгах та соціальних центрах. У цих же за кладах ми й осягали ази регульо ваної економії природних ресурсів. Наприклад, у таборах для ночівлі завжди можна було прийняти душ, але любителів поніжитись під стру менями теплої водички розчарував ліміт у часі. 4 хвилини теплих вод них процедур обходились учасни кові в 1 євро (приблизно 11 гри вень)! Спочатку українцям було важко пристосуватись до такого обмеження, але, як відомо, наука в ліс не веде – дуже швидко ми адап тувалися і навчилися раціонально використовувати теплу воду. Маршрут велопробігу складав ся вельми ретельно, тому крім казкових пейзажів та екологічних стоянок ми побачили й відомі міста: Лейпциг, Кельн, Веймар,

разу кидається в очі хитре повідом лення: "Тут Гете не був", де частку "не" написано таким дрібним шрифтом, що й не одразу зрозу мієш – це всьогонавсього зви чайний будиночок, поріг якого ніколи не переступала нога генія… В останній день мандрівки нам знову не пощастило з погодою – йшов дуже сильний дощ, і хоча до Брюсселя залишалося 30 км, учас никам цей відрізок дороги давався не так вже й легко. І тут Роланд, який завжди вказував правильний шлях, раптом радісно вигукнув: "Приехали!". Ми не одразу зрозу міли, що відбулося, адже навколо – звичайнісінький ліс, іде дощ, не видно жодної живої душі… Після ефектної паузи Роланд задоволено пояснив російською: " Это я только репетирую!". І ми почали дружно сміятися, вмить переставши трем тіти від холоду та нарікати на дощ. Незабаром ми й справді побачили обабіч дороги велетенський напис: "Брюссель", і тут почалося: пісні, танці, сміх, фотографування та вигуки: "Ми це зробили!". У столиці ЄС ми відвідали По

сольство України та зустрілися з аташе. За два тижні спілкування іноземною мовою українська зда лася ріднішою в кілька разів, тому розмова із співвітчизниками вида лося не те що б дружньою, а навіть сімейною. Також ми встигли не просто прогулятися центром Брюсселя, але й вивчити його, бо останній вечір хотілося провести найяскравіше. Нам надовго запа м'ятаються вогні вечірнього міста, які ми спостерігали, високо під нявшись на "чортовому колесі", затишні вулички, на яких легко заблукати, та, звичайно, приємні перехожі, які охоче допомагали знайти вірну дорогу. До Брюсселя із Дрездена ми їхали на велосипедах 2 насичені, цікаві тижні, подолавши шлях у 1200 кілометрів. З Брюсселя до Києва ми дістались літаком всього за 2 години. І хоча наші велосипеди залишились у Німеччині, але вра ження, знання та досвід ми привезли в Україну, щоб внести свій вклад у розбудову альтерна тивної енергетики та формування європейської свідомості!


Студентські канікули

Катерина САРАНЧУК, студентка факультету перекладачів Літо2011, здається, промайну ло так швидко, як ніколи, але, звісно, залишило по собі багато приємних спогадів, що будуть гріти нас аж до наступного сезону. Багато моїх знайомих вже почали жалітися, що зовсім нічого не встигли влітку. Змар нувавши два місяці на соціальні мережі та кіноновинки, вони починають новий навчальний рік не набагато менш стомленими, ніж його закінчували. Слухаючи, їх песимістичні спогади про "ще одне зіпсоване літо", приємно відчувати себе частинкою того соціуму, якому є що згадати про свій відпочинок.

Не так давно створена органі зація "Федерація дебатів України" вже набирає обертів. Цього літа нею було проведено аж два мас штабні заходи – "Лідерська школа в Карпатах" та "Літня дебатна шко ла ім. О. Бендера" в Одесі. Мені

Оксана Солошенко, студентка факультету романської філології Work and Travel – це одна з найпопулярніших міжнародних програм для студентів у Аме риці. Щороку на пошуки щастя за цією програмою вирушають і студенти КНЛУ. Хоча є своя ложка дьогтю і в цій діжці меду. Не так давно ЗМІ по відомляли, що нібито студенти з різних країн, в тому числі і з Ук раїни, невдоволені жорсткими, негуманними умовами праці, на які були приречені в іноземній країні. Саме з цієї причини мав місце страйк на одній з шоко ладних фабрик. Але такі прикрі випадки – виня ток із правил. Найголовніше, що програма справді дає студенту реальний шанс пірнути в іншо мовне середовище та й підзаро бити грошенят за літо. Студентки Мирослава Ритко і Ольга Заболотня, які навчають ся на 4 курсі факультету роман ської філології КНЛУ, вже другий рік їздять за програмою Work and Travel. Ось що вони розповіли мені про ці поїздки:

– Мирославо і Ольго, згадайте, будь ласка, вашу першу поїздку за програмою Work and Travel за кордон. Що послугувало тоді вирішальним поштовхом, який допоміг зважились на таку далеку мандрівку через океан? – М.: Напевно, насамперед це жага та інтерес до подорожей. А ще захотілося відчути присмак само стійного життя в іноземній країні. Водночас це була перевірка на на явність стійкості в характері, а та кож, звичайно, непросте випробу вання. А розпочалося все з того, що якось ми з Ольгою побачили листівки, які роздавались біля нашого університету, та й не на жарт задумались про поїздку. – О.: Тим паче, що дівчата, які живуть з нами в студентському гур тожитку, розповідали доволі при вабливі речі про своє перебування в США та радили скористатися шансом. – І куди саме вас занесла доля?

пощастило побувати і там, і там. Заради цього довелося скоротити морський відпочинок з батьками, але активний відпочинок виявився значно цікавішим і результатив нішим за "овочевий" під тентами на пляжі. Отже, що ж собою являли ці школи. "Лідерська школа в Карпатах" орієнтувалася як на людей, що мають певний досвід у дебатах, так і на новачків. Перші мали за мету покращити саме свої лідерські якості, дізнатися про ефективні засоби залучення до дебатів нових людей, навчи тися організову вати свій час та своє життя взагалі. Другі ж почули про дебати лише на заняттях в Школі, натомість діли лися своїм власним досвідом, бо учасники цієї групи вже працюють вчителями, або є активістами сту дентських самоврядування. Саме місце було підібрано дуже вдало – село Бубнище (ІваноФранківська область), підніжжя Скель Довбу ша. Таким чином, ми весь час на дихалися краєвидами, дихали чис тим гірським повітрям, навіть мали змогу купатися в гірській річці. Зовсім недалеко від наметового табору було розташоване кафе садиба "Ялинка", завдяки чому учасники мали змогу не забути про

цивілізацію взагалі. Окрім цього, в кафе проводилися тренінги, коли сонце було надто пекучим. Влас ник кафе Олександр Тимків охоче спілкувався з усіма учасниками, провів нам екскурсію до Скель Довбуша, розповідав місцеві легенди, багато цікавих історій, які не прочитаєш у підручниках. Навчання проходило протягом всіх шести днів Школи, з ранку до вечора, але з перервами, що дозво ляло нам кожний тренінг спри

– О.: В Америці ми опинилися в такому екзотичному місці, як Йеллоустонский національний парк. – М.: Так, це в штаті Вайомінг. Це чудове та дивовижне місце, де людина може пожити серед дикої природи. – Дуже цікаво! Якими ж були перші враження? – М.: Як це б дивно не звучало, але початок подорожі нам дуже не сподобався. Уявіть: ми приїхали в чужу країну, а нас поселили в де рев'яні будиночки, де немає опа лення, тому ми власноруч розпа лювали пічку дровами… – О.: А ще там навіть влітку доволі прохолодно. Ми майже весь

мого гардеробу складається з одягу в клітинку. Таке ковбойське вбран ня не тільки стильне, а й практич не. Нам розповіли, що колись ков бойський капелюх був звичайним і просто необхідним елементом одя гу. Це і захист від пекучого сонця, і від пронизливого вітру, і від докуч ливого дощу. Махаючи широкопо лим капелюхом, можна швидко розпалити вогнище. Ним можна було подати сигнали вершникові на великій відстані, підстьобнути коня або навіть використати як відро. А ще я там вперше в житті по бачила справжніх диких звірів зо всім недалеко від себе. Вночі вони запросто гуляли біля наших буди ночків! Це були бізони, лосі, олені,

ної діяльності, але тренер дуже й дуже перевершив наші очікування. Багато з учасників зізналися, що саме цей тренінг "розбудив" в них бажання покращити своє життя, причому дав чіткі вказівки для вдалого початку. В останній день було найважче – у свідомість не вкладалося, що вже пора повертатися до пильного міста. Не дивлячись на те, що наші дні були розписані до хвилинки, "Літня школа лідерів" надала мож ливість по справжньому відпочити – не перед теле візором чи комп'ютером, а серед гір, в оточенні цікавих людей. Але на цьому все не закінчи лося, бо більшість учасників планувала поїхати на наступний захід від ФДУ – "Дебатну школу в Одесі". На цей раз нас розділили на групи, новачків вчили основам дебатів, другій же групі відкривали більш серйозні "секрети": про структуру аргументу, розвинення критичного мислення, аналіз і судійство. Окрім цього, було організовано "Old School"турнір, де грали ті дебатери, які починали свою діяльність ще в ХХ ст. Якщо зазвичай людині більшменш вдається зрозуміти, чию точку зору

вона підтримує – Уряду чи Опозиції, то на цьому турнірі жоден глядач не міг в цьому визначитися, бо обидві сторони наводили настільки майстерні та якісні аргументи, що дійсно "зри вало мозок". Організатори обох заходів не забували і про культурну програму. Вечірня ватра з гітарою, квест, кон курс краси (автор цієї статті здо була номінацію "Міс Фантазія"), піратська вечірка…Хто після цього назве нас людьми, які за книжками світу не бачать? Але до книжок все ж таки до велося повернутися, дебатерам з різних куточків України – роз'їха тися, але починається новий сезон, протягом якого стануть помітними результати діяльності Шкіл. До того ж, всі навчені лідери вже почали планувати та організо вувати нові турніри, тож скоро по бачимось!

реповнені враженнями та емоці ями, які закортіло пережити знову. – Які події під час мандрівки вам найбільше запам'яталися цього разу? – О.: Наприклад, мені запам'я талося весілля. Ми познайомилися з дуже веселими людьми, і ті за просили нас на весілля. А його там святкували в… ковбойському стилі. Звичайно, це було не традиційне весілля, адже там, як і всюди, на речена має бути у білій сукні й таке інше, але, на щастя, закохані вия вилися доволі креативними осо бистостями, і весілля вони святку вали в стилі "Дикогодикого Захо ду". Молодята одяглися ковбоями, тож і гості мали надіти щось ков бойське на себе (саме тут мені знадобилися ті картаті сорочки, які я купила раніше). Бенкетна зала була прикрашена в стилі бару на "Дикому Заході"… Як на мене, на весіллі було дуже весело і навіть екзотично. – Розкажіть, будь ласка, якими були умови праці в Америці? – М.: Я, наприклад, працювала

офіціанткою в кафе, тому робота мені дісталася не з легких. Я мала майже цілий день стояти на ногах. Звичайно, в перші тижні було до волі складно, дуже втомлювалась, боліли ноги та м'язи на обличчі, ад же потрібно було постійно посмі хатися клієнтам. Але недаремно на каблучці Соломона було написано мудре: "І це мине" – так сталося і тут. Я звикла. Коли отримала першу зарплатню, то й зовсім стало добре! – І насамкінець: що б ви поба жали студентам, які хотіли б поїхати під час канікул за кордон, але остерігаються проблем? – О.: Якщо завчасно підготува тися, оформити документи, домо витися, розпитати, то ніякі про блеми не виникнуть. Отож, я по раджу: набирайтеся сміливості – і в дорогу! Яким би досвід не був, по зитивним чи не дуже, – це ваш до свід, це ваші переживання, які в майбутньому будуть невід'ємною частиною вашої особистості. Світ великий і чудовий – поспішайте побачити його, поки молоді!

Як не зіпсувати літо ймати з "свіжою" головою. Самі "уроки" були дуже різноманітними за формою та цікавими завдяки якісному підбору тренерів. Так ми вчилися лідерству, таймменедж менту, деяким хитрощам сучасних інформаційних технологій. Най більш корисними саме для органі заційної діяльності були тренінги президента організації з створення дебатних клубів, їх діяльності, організації та проведення дебатних заходів. Справжній фурор справив тренінг Артура Кочаряна, відомого та успішного громадського діяча, що дуже надихає і підштовхує до більш активних дій. Учасники очі кували нових знань у сфері проект

"І ми вирушили через океан, до Америки…" час одягали джинси та куртки. По руч виднілися гори, на яких навіть сніг лежав! Але згодом шок минув, і ми побачили, що не все так пога но, як здалося на перший погляд, що навколо – багато цікавого. – М.: Наприклад, ми дізна лися, що штат Вайомінг ще нази вається "ковбойським штатом". І справді, в самому місті ми себе відчували так, ніби знаходилися на зйомках американського вестерну. Деякі місцеві жителі там носять справжні ковбойські капелюхи, високі ковбойські чоботи, шкіряні жилети… – О.: Навіть я не втрималась і купила собі декілька ковбойських картатих сорочок. Тепер половина

бобри… До речі, олені – дуже гарні і благородні тварини, які з першого погляду зачаровують своєю гордою поставою, своєю величчю і силою. А також ми з Мирославою позна йомилися в Америці з чудовими людьми, з якими спілкуємося і по сьогоднішній день. Так що ці літні канікули приємно і не соромно згадати, бо це не був просто змар нований час. – А потім ви поїхали до Америки за програмою Work and Travel вдруге. Чому? – М.: Відповідь дуже проста і конкретна – нам справді там спо добалось. Поки є така можливість, то чому б нею не скористатися? Після першої поїздки ми були пе

Засновник: Київський національний лінгвістичний університет Реєстраційний №176. Серія КУ Видано 30 червня 2004 року.

вересень 2011, № 05 (43)

Над номером працювали: головний редактор Таміла Костюк консультант Василь Винник верстальник"дизайнер Тетяна Ільницька фотокореспондент Юлія Звєрєва

P.S. Якщо ви хочете розширити свій світогляд, бути завжди "в темі", навчитися аналітично мислити та переконувати, вдо сконалити свої ораторські на вички, то запрошуємо Вас до новоствореного дебатного клу бу в КНЛУ. Додаткову інформа цію можна отримати за телефо ном 0502924464, або надіслав ши листа на florkins@yandex.ru. Чекаємо на вас!

Адреса 03680, МСП, м.Київ"150, редакції: вул. Велика Васильківська, 73 Київський національний лінгвістичний університет тел.: 529"34"95 E(mail: knlu@knlu.kiev.ua Макет виготовлено у видавничому центрі КНЛУ Наша сторінка в Інтернеті: http://knlu.kiev.ua

Student Merydian  

KNLU Student Newspaper (September 2011)

Student Merydian  

KNLU Student Newspaper (September 2011)

Advertisement