Issuu on Google+

Програма розвитку традицій і інновацій

Альфа-версія 2: Дорожня карта для адміністрації реформ

Київ - 2014 (044) 222-56-16

1

vk.com/klm_nmu


П

рограма «Новації7» є результатом спільної роботи студентів та викладачів, які бажають працювати і навчатися в Україні в справді європейському Університеті.

Ініціативна група «Відродження НМУ» взяла на себе місію зібрати і узагальнити найнагальніші проблеми нашого Університету та найяскравіші ідеї з їх вирішення. Під координаторством Вадима Арістова та Ірини Бебік протягом останніх місяців проводились Мозкові штурми за участю усіх небайдужих. Хочу також висловити щиру подяку відомим бізнес-тренерам Артему Скибі та Іцхаку Пінтосевичу, за методичну підтримку впровадження в університетське життя самого brainstorming, відомої в світі техніки аналізу і напрацювання пропозицій. Що вийшло з усієї цієї роботи – судити Вам! Зрозуміло, НМУ імені О.О. Богомольця має гарні традиції і є одним з найкращих медичних вишів України. Але далеко не таким, яким його презентувало колишнє керівництво. Справжній рейтинг нашого Університету в світі не дає змоги зупинятись на досягнутому - за даними системи University Web Ranking 75 місце серед усіх університетів України та 9517 місце в світі. Тому зміни, реформи, інновації вкрай необхідні. Ми маємо відродити нашу Alma Mater! Хочу зазначити, це не закінчений варіант програми, лише проект. Його можливо розвинути лише всією громадою. Тому кожна друга сторінка вільна – долучайтесь з Вашими пропозиціями та зауваженнями. Просто передайте виправлений та доповнений варіант членам Ініціативної групи, або надішліть текст або фотографії записів Ірині Бебік на вказані в кінці брошюри адреси. Зробимо разом крок назустріч новаціям!

Професор НМУ ім.О.О.Богомольця 

www.Novacii.md

Віктор Досенко

2

Гаряча лінія Новацій:


« Нова ц і ї 7 » – Ц Е :  «Чорнетка» Програми розвитку традицій та інновацій  Запрошення усій громаді НМУ до доопрацювання та уточнення  Дорожня карта для адміністрації реформ  Згуртовані робочі групи для співпраці з майбутнім ректором

«Новації7» – це продукт оновленої ініціативної групи – «Ініціативної групи «Відродження НМУ»», яка:  Займає центристську позицію (поза питань боротьби за ректорську посаду)  Не може задовольнитися зміною облич у владі  Прагне справжніх змін в університеті  Відрізняється фаховим та системним підходом до розробки стратегії і тактики реформування

Віктор Досенко – кандидат в ректори, що визвався донести до спільноти університету ідеї і підходи Програми «Новації7», та при підтримці колективу на виборах – стати провідником системного розвитку традицій і інновацій в НМУ.

«Новації7» – це спільне бачення нового університету, відкрите і привабливе для більшості членів його спільноти.

(044) 222-56-16

3

vk.com/klm_nmu


« Нова ц і ї 7 »

Чим Альфа-версія Програми «Новації7» НЕ Є:  Більшим, ніж система зон і заходів  Більшим, ніж приклад заходів, для взяття за основу або змін на подібні  Більшим, ніж системний, фаховий механізм генерування і впровадження реформ, альтернативний до одноосібного. Чим Альфа-версія Програми «Новації7» Є: це дорожня карта для адміністрації реформ. Її мета – створити першу платформу гуртування спільноти, на прикладах продемонструвати візію результатів та шлях спільного початку реформ. Етапи шляху:  Громадське обговорення  Дебати з найбільш протирічливих питань  Оновлення Програми до бета-версії  Трансформація з дорожньої карти у план заходів – або безпосередньо мабутнім ректором, або як продовження незалежної громадської ініціативи

СФЕРА 1 Навчальна робота. Комунікації з освітніми партнерами СФЕРА 2 Виховна робота

СФЕРА 5 Кадрова політика. Самоврадування та адміністрування

Н ов а ц і ї 7

СФЕРА 3 Наукова робота

СФЕРА 7 Маркетинг

СФЕРА 4 Фінанси і інфраструктура

www.Novacii.md

СФЕРА 6 Антикорупційні заходи

4

Гаряча лінія Новацій:


Дл я зауважень і пропозицій

(044) 222-56-16

5

vk.com/klm_nmu


Сфе ра I Навчальна робота. Комунікації з освітніми партнерами

www.Novacii.md

6

Гаряча лінія Новацій:


Є

першою і основною метою діяльності навчального закладу. З прогресом наукової та практичної медицини зростають вимоги до якості медичної освіти. Для підвищення якості навчального процесу необхідно змінити його організаційно і методично, взявши за зразок кращі напрацювання європейських університетів. Саме від оптимальності, збалансованості та інтенційності організації навчального процесу залежить те, чи зможемо ми забезпечити нашим студентам, інтернам, магістрам та аспірантам адекватний сьогоденню рівень знань та навичок.

відносно як складності предметів (наприклад, предмети великого інтелектуального напруження припадають на кінець дня та/ або невідповідно розподілені протягом тижня), так і часу, витраченого на переміщення між віддаленими кафедрами. Таким чином, необхідно створити підхід до раціоналізації розкладу та режиму навчання (оптимізувати розклад, встановити режим циклу одного дня). Для оптимізації розкладу ефективним підходом має стати індивідуалізація розкладу занять за допомогою електронної бази університету (див. пункти 5, 7).

1. Практичні заняття – це час найактивнішої взаємодії між викладачами та студентами.Тому вони мають бути спрямовані на надання студентам найнаочнішої демонстрації матеріалу. Цього зараз не вистачає. А саме – необхідно впровадити більш активне проведення дослідів та розв’язання ситуаційних задач (на теоретичних кафедрах) та роботу з пацієнтами (на клінічних кафедрах). Один з шляхів підвищення наочності навчального матеріалу – використання на занятті мультимедійних матеріалів, симуляторів, інтерактивних середовищ та тренажерів.

5. Система формування академічних груп як основного формату навчання потребує перегляду. Потрібно зробити перші кроки до введення індивідуального графіку студента, тобто необхідно налагодити систему індивідуального обрання студентом часу відвідання практичного заняття (за допомогою електронної бази університету, пункт 7). 6. Відробки пропущених занять мають бути організовані в обсязі повноцінного заняття. Додаткове навантаження на викладача оплачуватиметься студентами, які пропустили основне заняття. Для організації ефективності відробок необхідне створення засобу електронної (on-line) реєстрації студентів на відробки.

2. Лекції мають містити сучасний матеріал та супроводжуватись мультимедійною демонстрацією. Відвідування лекцій студентами має бути вільним. Це створить конкуренцію між лекторами і підвищить якість викладання.

7. Електронна база університету має стати не тільки джерелом основної та додаткової літератури, але і містити відкритий та інтерактивний журнал кожного студента, в якому буде можливість створювати індивідуальний розклад занять студента, будуть відображатись всі оцінки, пропуски занять, а також буде можливість on-line реєстрації студентів на відробки, консультації та їх оплати (за умови відсутності поважної причини). Також ця база надає можливість контакту з викладачами, деканатами, ректоратом, органами самоврядування. За її допомогою можливий зв’язок з іншими українськими та закордонними вишами (доступ до їх баз матеріалів, можливість

3. Позааудиторна робота студенів складає значну частину навчання. Тому, по-перше, необхідно створити електронну базу дистанційного навчання для студентів, яка містила б єдину електронну бібліотеку, для кожної теми з кожної дисципліни – додаткові матеріали і перелік засобів набуття практичних навичок, а по-друге, для позааудиторної роботи потрібен час – для чого необхідна оптимізація розкладу занять. 4. Розклад занять на сьогодні потребує значного перегляду. Він є незбалансованим

(044) 222-56-16

7

vk.com/klm_nmu


Підсфера Іа. Комунікації з освітніми партнерами В різних галузях людської діяльності регулярно використовувалась ідея різних форм взаємодії рівних гравців галузі – від змагань і жорсткої конкуренції, до обміну досвідом та об’єднання в командні проекти. Ми пропонуємо більш глибоко розвинути цю ідею на користь НМУ. Інновації, знайдені в інших медичних вишах України та світу. Аналогії, які можна провести з підходами немедичних ВНЗ. Ефекти, яких можна досягти завдяки міжрегіональному та транскордонному співробітництву. Все це – напрямки реформ І сфери.

on-line кооперації за допомогою вебінарів, тощо). Окрім цього, така база має містити функцію оцінювання студентом роботи викладачів, кафедр, тощо для забезпечення роботи рейтингової системи (див. пункт 9). 8. Система оцінювання має бути переглянута. Потрібно зменшити вплив формального заучування інформації на користь стимуляції у студентів вміння мислити і зв’язно висловлювати свою думку. Має бути вивчена доцільність проведення і врахування результатів оцінювання студентів за системою КРОК. 9. Рейтингова система заохочень та штрафів щодо успішності студентів та роботи викладачів дозволить мотивувати обидві категорії та інтенсифікує прогрес у покращенні ефективності навчальної роботи. Студент – доросла і самостійна людина, яка є партнером і споживачем послуг університету. Студенти матимуть постійний контакт із співробітникам�� університету, кафедрами, деканатами і ректоратом через сайт і внутрішню електронну мережу НМУ. Через електронну мережу студенти зможуть оцінювати роботу кафедр і окремих викладачів за традицією європейських університетів. Адміністрація НМУ повинна встановити рейтингове заохочення і штрафи до викладачів і кафедр відповідно до студентської оцінки.

1. Зробити можливим проходження елективів, лекцій, що проводяться в інших вишах або запрошеними до НМУ лекторами. 2. Організовувати регулярно і на високому рівні міжуніверситетські конкурси, змагання, свята, заходи. 3. Поширити та зробити доступним обмін студентів між вишами України і закордоном. 4. Поширити та зробити доступним курси підвищення кваліфікації в інших ВУЗах і закордоном. 5. Запровадити практику обміну досвідом шляхом телемостів і міжуніверситетських конференцій 6. Організовувати разові майстер-класи освітніх партнерів для студентів та викладачів.

10. Науковий і освітній рівень викладачів – це обличчя університету. Викладачем не може бути випадкова людина – викладача потрібно готувати спеціально. Викладач європейського дослідницького університету, яким ми бачимо НМУ – це освітянин і науковець. Для підготовки сучасного викладача потрібно створити факультет фундаментальної медицини або наукові групи «Резерв університету» із спеціальною навчальною програмою з поглибленим вивченням фундаментальних дисциплін та виконанням наукової роботи на обраних теоретичних та клінічних кафедрах (аналог MD/PhD програм іноземних університетів).

www.Novacii.md

8

Гаряча лінія Новацій:


Дл я зауважень і пропозицій

(044) 222-56-16

9

vk.com/klm_nmu


Сфе ра I І Ви ховн а р об о та

www.Novacii.md

10

Гаряча лінія Новацій:


М

ає велике значення у успішності навчальної роботи, бо саме вона надає того оточення, характеру та духу Університету, на якому мають реалізуватися всі інші види діяльності. Виховна робота дає свої плоди раніше, ніж навчальна. Вона має має мотивувати бути професіоналом, виховувати у студентах відчуття гідності, єдностіта ідентифікації себе як громадян своєї країни. 1. Створення єдиного інформаційного простору студентів НМУ (електронної бібліотеки, газети, радіо, on-line телебачення). 2. Наочність науки має бути доступною для студентів не тільки на заняттях, але і у вільний час, тому необхідно облаштувати відкриті музеї кафедр з експонатами, мікроскопами, препаратами, реактивами, інтерактивними програмами та муляжами. 3. Організація психологічної допомоги студентам та викладачам – гаряча лінія, скайп, кабінети психологічної допомоги. 4. Адаптація іноземних студентів та покращення міжкультурного діалогу – це окреме проблемне питання і вимагає створення мовних клубів, організації національних свят та вечорів іноземної культури. 5. Лікарі – це прошарок інтелігенції нашої країни, тому вкрай необхідно організову-

вати заходи із культурного розвитку (театр, музичні колективи, КВК, туристичний клуб, вечори іноземної культури, розмовні клуби, університетські свята), а також показувати взірець студентам шляхом організації зустрічей з відомими та успішними випускниками НМУ та іншими цікавими особистостями. 6. Фізичні вправи та спорт сприяють підтриманню здоров’я та піднімають успішність інтелектуальної роботи студентів та викладачів, для чого спортивна зала має бути оздоблена зручно та сучасно.Окрім цього необхідно сприяти розвитку спортивних програм та спортивних змагань серед студентів та викладачів НМУ та інших університетів. 7. Громадська робота (волонтерство) студентів та викладачів в якості медичних та соціальних працівників сприятиме їх становленню як свідомих громадян України та професіоналів своєї справи. 8. Для здійснення наведених заходів необхідно відновити систему курації, заохотити матеріально викладачів-кураторів до проведення культурних заходів, спільного проведення вільного часу із студентами.

Дл я зауважень і пропозицій

(044) 222-56-16

11

vk.com/klm_nmu


Сфе ра I І І Н ау кова р об о та

www.Novacii.md

12

Гаряча лінія Новацій:


Н

аукова робота у НМУ імені О.О. Богомольця, як і в більшості інших навчальних закладів країни, практично зупинилася, перетворилася у формальний додаток до просування співробітника кар’єрними сходами. При цьому у розвинених країнах наукові досягнення навчального закладу є визначальними у  формуванні його рейтингу та дозволяє залучити найкращих випускників шкіл, які за певний час будуть примножувати славу університету. Для того, щоб це стало реальністю в нашому Університеті, необхідно зробити наступні кроки. 1. Відновити фінансування наукової роботи Створити окремий фонд фінансування наукової роботи та поповнювати його фіксованим відсотком від річних доходів Університету. Розподіл фінансування наукових проектів має бути чесним та відкритим, а рецензування - сліпим. Перевагу мають отримувати проекти, що виконуються спільно з іншими науковими установами, в першу чергу – із системи НАН та НАМН України, а також закордонними університетами.

ри, вимоги Good Publication Practice (GPP) – орієнтирами функціонування редакцій. Заохотити закордонних фахівців та іноземні асоціації до співробітництва у редколегії. 6. Зробити діяльність кафедральних наукових гуртків ефективною Мотивувати викладачів до залучення студенів до наукової роботи, створити рейтинг студентських гуртків та відповідно до нього – систему преміювання кращих керівників гуртків, студентських проектів та студентів. 7. Перетворити наукові конференції на постійний елемент навчання та науки Запропонувати умови, за яких кафедрам та незалежним організаторам буде вигідно зробити зали і аудиторії НМУ місцями регулярного проведення конференцій, зі зниженими цінами на відвідування для спільноти університету. Розпочати роботу з залучення і розподілу грантів на участь викладачів та студентів у міжнародних конференціях та симпозіумах.

2. Визначальним показником якості наукового дослідження має стати наявність публікацій у журналах з високим імпакт-фактором (не менше 1). 3. Зробити потужний лабораторний центр спільного використання Реанімувати та вивести на конкурентоздатний рівень оснащення Науково-дослідний лабораторний центр («Інститут проблем патології»). 4. Встановити премії для співробітників Університету, що підготували високопрофесійного кандидата наук (наприклад, 5  тис. грн.) або доктора наук (наприклад, 10 тис. грн.). 5. Переформатувати журнали НМУ за світовими стандартами Зробити зовнішнє сліпе рецензування, орієнтацію на світові журнальні імпакт-факто-

(044) 222-56-16

13

vk.com/klm_nmu


Дл я зауважень і пропозицій

www.Novacii.md

14

Гаряча лінія Новацій:


Сфе ра I V Фі н а нс и і і нфрас т р у к т у ра

(044) 222-56-16

15

vk.com/klm_nmu


З

а сучасних умов ринкової економіки та жорсткої конкуренції в усіх сферах надання послуг населенню, в тому числі, освітніх, Університет має проводити ефективну фінансову політику із залученням висококваліфікованих кадрів із відповідною освітою. Має постійно проводитися пошук додаткових джерел фінансування та економії отриманих коштів. Залучені ресурси мають спрямовуватися на розвиток Університету, підвищення престижності навчання, поліпшення його іміджу. Для цього пропонуються наступні першочергові заходи. 1. Прозорість економічної діяльності, закупівель, зарплатні керівного складу Університету, нарахування стипендій. 2. Запровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій. Електронізація навчальної та звітної документації (економія канцелярських матеріалів). 3. Отримання додаткових коштів за послуги студентам, що не виконують навчальну програму більше середнього рівня (повторні

курси, консультації, платні відпрацювання практичних занять без поважної причини). Для нових студентів – підвищення цін на контрактне навчання до ринкових, особливо із спеціальностей, де попит перевищує можливості Університету. 4. Створення нових спеціалізацій для випускників Університету із урахуванням поточних потреб ринку праці, наприклад, лікаря із клінічних досліджень, баріатра, тощо. 5. Залучення альтернативних джерел фінансування: меценати, краудфандинг, endowment, інвестиційні проекти. 6. Випуск, активна реклама та продаж продукції із символікою Університету. 7. Підвищення ефективності роботи спеціального підрозділу із здачі в аренду приміщень Університету (залів, аудиторій, їдалень та ін.).

Дл я зауважень і пропозицій

www.Novacii.md

16

Гаряча лінія Новацій:


П і дсфе ра I Va Інфрас т р у к т у ра Ун і ве р с и т е т у Інфраструктура Університету значною мірою впливає на те, наскільки студенти будуть натхнені та вмотивовані до навчальної та наукової діяльності. Важливим аспектом є відчуття єдності, академічності та зручності, тому вкрай необхідні: 1. Поліпшення матеріальної бази для практичних навичок: мікроскопи, реактиви, музейні експонати (відкрити кафедральний музей), муляжі. 2. Вирішення транспортної проблеми шляхом оздоблення вело- та автопаркінгів, а також шляхом співпраці з КМДА у досягненні пільгових цін на проїзд у громадському транспорті для студентів НМУ.

4. Створення єдиної централізованої електронної бібліотеки підручників та методичних матеріалів. 5. Реструктуризація їдалень з безкоштовною водою, з адекватним співвідношенням ціни та якості у меню, а також привітливим та зручним оздобленням приміщень; 6. Облаштування туалетів (засоби гігієни, системне прибирання). 7. Створення сучасних читальних залів в кожному з теоретичних корпусів. 8. Покращення облаштування територій, лавки та баки для сміття.

3. Wi-fi free зона на території всього університету та гуртожитків.

Дл я зауважень і пропозицій

(044) 222-56-16

17

vk.com/klm_nmu


Сфе ра V К а д р ова пол і т и к а . С а мовря ду ва нн я та   а д м і н іс т р у ва нн я

www.Novacii.md

18

Гаряча лінія Новацій:


К

адрова політика визначає науково-педагогічний склад Університету, тим самим визначає його обличчя, бо саме натхненні, високопрофесійні та високоморальні викладачі-науковці можуть запалювати серця майбутніх лікарів, викладачів та вчених та надавати дійсно якісну європейську освіту. Тому важливими питаннями є створення системи підготовки та подальшого професійного розвитку викладачів-науковців та студентів. Для покращення кадрової системи необхідно: 1. Змінити тип кадрової політики з закритого на відкритий та зробити вакантні позиції відкритими для конкурентної боротьби на ринку праці. 2. Надати завідувачам кафедр більшу самостійність у виборі кадрів для своєї кафедри (підпису завідувача достатньо для прийому на роботу), розпорядженні коштами субрахунків для розвитку наукової та педагогічної роботи. 3. Підтримувати сумісництво для співробітників та ввести систему «запрошений лектор», тобто щоб переважна кількість викладачів кафедр за бажання могли бути співробітниками інших закладів (наприклад, науково-дослідних), а також запрошувати лікарів, вчених, фахівців певного напрямку для проведення коротких курсів лекцій та семінарів. 4. Створити систему рейтингу викладачів шляхом проведення опитування студентів в кінці кожного навчального циклу за допомогою електронної бази Університету (див. навчальна робота, пункт 7). Ґрунтуючись на цій системі та показниках наукової роботи (див. наукова робота, пункт 2, 4, 6) створити систему мотивацій, заохочень та штрафів для викладачів. 5. Налагодити систему прогнозування та планування професійного розвитку викладачів та студентів (система Mentorships), проводити курси підвищення кваліфікації, тематичні лекції, тренінги та конференції

(044) 222-56-16

19

для професорсько-викладацького та для адміністративно-управлінського складу. 6. Радикально змінити відношення адміністрації до викладачів-пенсіонерів: не розривати їхні контракти кожного року, не примушувати на початку кожного навчального року поновлювати контракт. В разі виходу на пенсію викладача, що присвятив своє життя Університету,– влаштовувати урочистий вечір, організовувати зустріч із студентами, виписувати грошову винагороду, створити механізм адаптації та затребуваності (наприклад, можливість подальшої передачі досвіду як почесний куратор наукових чи виховних гуртків, тощо). 7. Для забезпечення науково-педагогічного резерву університету необхідне створення факультету фундаментальної медицини або наукових груп зі спеціальною навчальною програмою з поглибленим вивченням фундаментальних дисциплін та обов’язковим виконанням наукової роботи з першого курсу навчання (див. навчальна робота, пункт 10). 8. Професійна та культурна єдність (практика team building) є важливим аспектом як серед студентства, так і серед професорсько-викладацького складу. 9. Створити ресурс на сайті Університету з пропозиціями працевлаштування, стажування, навчання студентів та випускників. 10. Прозорі вибори у всі органи студентського самоврядування (студпарламенту, профкому, студради факультетів та гуртожитків) із врахуванням думки кожного студентів, проведення таких виборів один раз на 2 роки. 11. Створення інформаційного центру для студентства Університету. Центр забезпечує постійне оновлення інформації про результати роботи профкому, студпарламенту; веде адаптацію студентів 1-го курсу; популяризує діяльність наукових та творчих гуртків.

vk.com/klm_nmu


11. Підтримка створенню багатьох незалежних об’єднань студентського самоврядування, налагодження його взаємодії із адміністрацією Університету – на засадах

партнерства, незалежності та сприяння ефективній роботі. Виокремлювання окремої статті в бюджеті Університету для фінансування студентських ініціатив.

Дл я зауважень і пропозицій

www.Novacii.md

20

Гаряча лінія Новацій:


Сфе ра V I Ан т и кор у п ц і й н і за ход и

(044) 222-56-16

21

vk.com/klm_nmu


У

країнське суспільство пронизане корупційними зв’язками, а медицина, на жаль, вражена цим недугом історично. Авторитет університету ґрунтується на якості освіти й довірі до знань його випускників, а також на етичному рівні майбутніх лікарів. Прозорість і відкритість процедур у функціонуванні університету підвищує довіру українців як до НМУ, так і до медицини. 1. Прозорість починається з моменту вступу абітурієнта. Батьки мають бути впевненими, що їхня дитина захищена від корупційних зазіхань. Батьки повинні мати доступ до ректорату, для цього створюється прозора процедура запису до уповноваженої особи. Батьки заключають на початку навчання антикорупційний договір, який надає їм прав щодо громадянського контролю (включення їх представників до антикорупційного комітету при деканаті) та обов’язків нести відповідальність у вигляді виключення їх дитини при першому висновку Антикорупційного комітету НМУ. 2. Антикорупційна політика має бути багаторівневою. З кожним студентом повинен заключатись Антикорупційний договір з роз’ясненням прав, процедур захисту, та взяття на себе відповідальності щодо безапеляційного виключення за висновком Антикорупційного комутету НМУ. Всі студенти мають знати, що адміністрація у боротьбі з корупцією на боці закону. Відкриється гаряча лінія для повідомлень про

корупцію, юридична консультація, агітаційні оголошення на дошках, проводитимуться співбесіди з першокурсниками та їхніми батьками. 3. Без суттєвого підвищення заробітної платні, в першу чергу, викладачам теоретичних кафедр (де нема надбавок), боротьба з хабарництвом безперспективна.Знайти ці кошти – першочергове завдання для нової адміністрації. Необхідне введення різноманітних бонусів за відробки занять, наукову діяльність, високий рейтинг у студентських опитуваннях, де одним з критеріїв буде ставлення до хабарництва. 4. Оцінювання знань студентів має стати більш об’єктивним. Потрібно виробити об’єктивні критерії оцінювання відповідей студентів. Для письмових робіт буде здійснена повна деперсоналізація, а оцінка буде виставлятися анонімно й сліпо. Усні екзамени будуть прийматися прозоро, у обладнаних на кожній кафедрі приміщеннях з постійним аудіо- і відеозаписом (як у суді). 5. Профілактика можливих корупційних дій має бути введена у повсякденність. Антикорупційний комітет має слідкувати за можливим конфліктом інтересів, родинними зв’язками співробітників при призначенні їх на посади. Розподіл обмежених ресурсів буде передано з ведення офіційних осіб університету до колективних органів викладачів і студентів (наприклад, розподіл місць у студентських гуртожитках).

Дл я зауважень і пропозицій

www.Novacii.md

22

Гаряча лінія Новацій:


Сфе ра V I I М а рк е т и н г

(044) 222-56-16

23

vk.com/klm_nmu


М

аркетинг – це сфера, яка визначає, чи буде гідно оціненим «продукт» Університету (яка кількість споживачів освітніх і наукових послуг звернеться, і за якою ціною вони будуть вважати вигідним для себе набувати таких послуг). Основа маркетингової політики – це гідний продукт, і цього торкаються усі сфери програми «Новації7». Потрібно усією громадою переглянути характеристики продукту НМУ – чи усі потреби в медичних освітніх послугах Університет задовольняє? Чи повною мірою використовується потенціал, щоб пропонувати зовнішньому світу науковий, видавничий, аналітичний, інші продукти? Маркетинг – це і промоція, створення іміджу і репутації, операційна діяльність з випуску рекламних матеріалів. Дієвими заходами було визначено наступні: 1. Створення сучасного сайту (переклад англійською, іспанською, азербайджайнською, турецькою та іншими мовами потенційних абітурієнтів)

2. Заміна зовнішніх замовлень поліграфічної продукції на внутрішні, після оновлення університетської типографії. 3. Проведення на регулярній основі та високому рівні щорічного фестивалю, дня відкритих дверей, дня науки. 4. Випуск університетського популярного журналу. 5. Використання прес-служб знаменитостей, громадських та політичних діячів, за рахунок залучення їх на різні прес-події в університеті. 6. Створення спортивної команди вищої лігі. 7. Волонтерські акції, добровільні поїздки в школи, інтернати, детсадки. 8. Створення офіційного каналу Інтернет-телебачення НМУ

Дл я зауважень і пропозицій

www.Novacii.md

24

Гаряча лінія Новацій:


« Нова ц і ї 7 » – ц е с п і л ьне бач енн я нов ог о у н і ве р с и т е т у, ві д к ри т е і   п ри ва бл и ве д л я бі л ьшо с т і ч л ен і в йог о с п і л ьно т и

Долучайтесь до створення майбутнього Alma mater! Надсилайте доповнення, зауваження і пропозиції з програми «Новації7» координатору Ініціативної групи «Відродження НМУ» Ірині Бебік: vk.com/oh_irene irina.bebik@novacii.md або на Гарячій лінії Новацій (044) 222-56-16

(044) 222-56-16

25

vk.com/klm_nmu


www.Novacii.md

vk.com/klm_nmu

(044) 222-56-16

www.Novacii.md

Гаряча лінія Новацій:


Новации 7 - Программа развития традиций и инноваций