Page 1

JJ Ÿæè S±æç}æÝæÚ沇ææï ç±…²„ï„Úæ}æì JJ

: «ftþf :

ËíËk„ Ëu‚w ©e ™h™thtÞýŒuð …eXtrÄ…r‚ ….…q.Ä.Äw. yt[tÞo {nthts©e 1008 ©e ftuþ÷uuLÿ«ËtŒS {nthts©e™e yt¿ttÚte

….…q.Ä.Äw. yt[tÞo {nthts©e 1008 ©e ftuþ÷uLÿ«ËtŒS {nthts©e™e yt¿ttÚte ©e Mðtr{™thtÞý {krŒh, y{ŒtðtŒ ð‚e {nk‚ Mðt{e©e Mðt{e ™thtÞýMðY…ŒtËS

© Ëðo n¬ «ftþf™u MðtÄe™

: ytð]Â¥t : : ÷u¾f : «Út{ rð.Ëk. 2065 «‚ : 1000 «‚ : 2500

….¼. ©e „tuhÄ™¼tE ðe. Ëe‚t…ht

: ®f{‚ : htn‚ Œhu Y>. 40/-

: …wM‚f «tÂó MÚtt™ : ©e Mðtr{™thtÞý {krŒh ft÷w…wh, y{ŒtðtŒ-380 001.

: «ftþf : ©e Mðtr{™thtÞý {krŒh ft÷w…wh, y{ŒtðtŒ-380 001.

: xtE… Ëuxª„ y™u {wÿf : ©e Mðtr{™thtÞý {krŒh ft÷w…wh, y{ŒtðtŒ-380 001.

: «ftþ™ r‚rÚt : {fh Ëk¢tkr‚ 1

2


r™ðuŒ™{T Ëðtoð‚the Ëðtuo…rh yûthtrÄ…r‚ …wÁ»ttu¥t{™thtÞý ¼„ðt™ …tu‚t™t Ëk…qýo yiïÞo «‚t…, MðY… y™u „wýtu ËtÚtu ‘Mðtr{™thtÞý’ ™t{Úte yt …]Úðe …h …ÄtÞto. yu ¼„ðt™u Ë{„ú ¼th‚ Œuþ™e ¼qr{{tk yrðh‚ rð[hý fhe™u y™k‚ Sðtí{tytu™wk fÕÞtý fÞwO. Sðtu™t ytíÞkr‚f fÕÞtý {txu yuftkr‚f Ä{o™wk MÚtt…™ fÞwO. …h{tí{t™e W…tË™t {txu {nt{krŒhtu™wk r™{toý fhtðe, ‚u{tk MðMðY… ™h™thtÞý, ÷û{e™thtÞý ytrŒf Œuðtu …ÄhtÔÞt. Ä{oÄwht™wk ðn™ fhðt ‚u{s {w{wûtws™tu™u ¼„ðt™ ¼sðt™tu Ët[t yÚto{tk yrÄfth «tó ÚttÞ ‚u nu‚wÚte ¼t„ð‚e Œeûtt {txu ËíËk„{tk y{ŒtðtŒ y™u ðz‚t÷ yu{ ƒu „tŒe fhe ‚u „tŒe …h …tu‚t™t s y…h MðY… Ä{oðkþe yt[tÞo©e™e r™ÞwÂõ‚ fhe. ÄtŠ{f {™w»Þtu™u ËŒw…Œuþ yt…e ¼„ðt™ ËtÚtu òuzu ‚Útt ËíËk„™u …tu»tu ‚uðt nu‚wÚte Ëk‚tu™e …hk…ht yt…e. …tu‚t™t Ëk«ŒtÞ™e …wÂü …tu‚t™t Ëk«ŒtÞ™t „úkÚtÚte s ÚttÞ ‚u{s Sðtí{t™u fÕÞtý™t {t„uo yt„¤ ðÄðt™wk ƒ¤ «tó ÚttÞ, ¼„ðt™ ËwÄe …ntU[ðt {txu Ët[tu {t„o {¤u ‚u nu‚wÚte Ë‚TþtMºttu™e h[™t ‘rþûtt…ºte’ Y…u MðÞk fhe y™u ð[™t{]‚, ËíËkr„Sð™, ËíËkr„¼q»tý ytrŒ ËŒT„úkÚttu™e h[™t ™kŒËk‚tu …tËu fhtðe. …tu‚u yt …]Úðe …h yk‚Äto™ ÚttÞ íÞth …Ae …ý ÄtŠ{f {w{wûtws™tu™wk ytíÞkr‚f ©uÞ ËŒtÞ [t÷w hnu yu {txu ©enrhyu Ëk«ŒtÞ{tk Œuð, yt[tÞo, Ëk‚ y™u þtMºt yu{ [th MðY…u …tu‚t™wk «„x…ýwk ftÞ{ htÏÞwk Au. ‘ËíËk„™e {t’ ™wk rƒÁŒ …t{u÷t Ë.„w. ©e {wõ‚t™kŒ Mðt{e™t þçŒtu{tk fneyu ‚tu «„x ™tu yt©Þ fhe™u «„x™u ¼sðtÚte s Sðtí{t™wk þe½ú fÕÞtý ÚttÞ Au. …htuût™u ¼sðtÚte …th ytð‚tu ™Úte. {q¤ Ëk«Œt™t yt ËíËk„{tk Mðtr{™thtÞý ™t{Úte ¼„ðt™ «„x hÌtt Au. ð¤e Sðtí{t™t fÕÞtý {txu ËíËk„ suðwk ftuE ËtÄ™ ™Úte. y™u ‘ËíËk„’ yux÷u ËíÞ yuðt …h{tí{t, Ë‚T…wÁ»ttu, Ë‚TÄ{o y™u Ë‚TþtMºttu™tu Ë‚‚ Ëk„. yt…ýt Ëk«ŒtÞ™t „úkÚttu™u ytÄth ¼q‚ ht¾e™u ‘ËíËk„ Ëu‚w’ ™t{™t yt „úkÚt{tk Œhuf ¼õ‚s™tu™u

3

ËíËk„™tu {rn{t Ë{òÞ, ËíËk„{tk …tu‚t™t {q¤ rðþu»t Ÿzt òÞ y™u Ä{o, yÚto, ft{ ‚Útt {tuût™e rËÂØ™u …t{u ‚u nu‚wÚte ½ýtu s …rh©{ fhe™u yt …wM‚f ‚iÞth fhtÔÞwk Au. ©e ™h™thtÞýŒuð …eXtrÄ…r‚ ….…q.Ä.Äw. yt[tÞo 1008 ©e ftuþ÷uLÿ«ËtŒS {nthts©e™e yt¿ttÚte ‚Útt {krŒh™e Mfe{ fr{xe yu yt …wM‚f™wk «ftþ™ fhðt™tu Ëðto™w{‚u Xhtð fhe …tË fÞwO Au. yt …wM‚f™t ÷u¾f ….¼. Ëuðtr™c ¼õ‚hts ©e „tuhÄ™¼tE Ëe‚t…ht yu yt…ýt Ëk«ŒtÞ™t „úkÚttu™u ytÄth¼w‚ ht¾e™u ©eS {nthts™t {‚ «{týu ËtrníÞ™t «[thÚte Ëk«ŒtÞ™e y™u Ë{ts™e Ëðtuo¥t{ Ëuðt fhe yt “ËíËk„ Ëu‚w” ™t{™t „úkÚt{tk ÞÚttÚto {rn{t Ë{òðe™u {w{wûtws™tu™u ËíËk„{t òuztðt™tu yuf ËwkŒh «Þí™ fÞtuo Au. ©eS {nthts ÷u¾f©e™u ytÚte…ý ðÄw Ëk«ŒtÞ™e y™u s™ Ë{ts™e ËtrníÞ îtht Ëuðt fhðt™e þÂõ‚ yt…u yuðe ©e «¼w[hýu «tÚto™t. ÷u¾f©eyu su yt „úkÚt ÷ÏÞtu ‚u ‚tu ËíËk„eytu™u …h{tí{t ËwÄe …ntU[ðt {txu ftÞ{e Ëu‚wY… ƒ™u ‚u {txu W…Œuþ™wk ËŒtðú‚ ¾wÕ÷w {wfe y™uf Sðtí{t ÷t¼ ÷E Ät{™e «tÂó fhe ƒz¼t„e ƒ™u ‚u {txu ….…q.Ä.Äw. yt[tÞo {nthts©e™e EåAt òýe™u ‚whk‚ {krŒh™u «ftþ™ fhðt {txu yt …wM‚f ¼ux yt…e Ëðtuo…he ©e ™h™thtÞýŒuð, …qßÞ…tŒ {tuxt {nthts©e ‚Útt ….…q.Ä.Äw. yt[tÞo {nthts©e™tu ¾qƒs htS…tu «tó fhu÷ Au. yt …wM‚f™t «wVhezª„™e Ëuðt ¾qƒs ËtðÄt™e ht¾e™u þw¼r™ct Ëuðt¼tðÚte þtMºt™t yÇÞtËe Ë.„w. þtMºte Mðt{e yr¾÷uïhŒtËSyu (y{ŒtðtŒ) ¾qƒs yÚtt„ …rh©{ fhe Ëthe yuðe Ëuðt ƒòðe Au. yt …wM‚f ‚iÞth fhðt{tk «uË™t ftÞo{tk, «wV he®z„ su ½ýwk Íeýðx ¼ÞwO ftÞo ntuÞ Au ‚u{s …wM‚f A…tððt {txu ™t™t-{tuxt ™t{e y™t{e r™{to™e nrh¼õ‚tuyu Œt™ yt…e ËtrníÞ Ëuðt fhe Au ‚u Ëti™t y{u yk‚:fhý…qðof yt¼the Aeyu. r™»ft{ ¼tð™e ËuðtÚte yt ƒÄt Ëk‚nrh¼õ‚tu W…h Ëðtoð‚the ©enrh ½ýtk htS ÚttÞ ‚uðe ©e ™h™thtÞýŒuð™t 4

D:\SN-TEMPLE-6\SAT-BHUS4/PRASTHA # 2 iii dt. 20-6-08


[hýtu{tk «tÚto™t ËtÚtu ËíËk„ Ë{wŒtÞ™u rð™k‚e fu yt „úkÚt{tk ftuE…ý ¼q÷[qf hne ntuÞ ‚tu ™ehûteh LÞtÞu Ëthe ðt‚ „úný fhe™u Ëti™t W…h htS hnuþtu. yt …wM‚f ðtk[e™u Ëðuo nrh¼õ‚tu™u ËíËk„{tk ËnsYr[ ÚttÞ, ËíËk„{tk nk{uþ rŒÔÞ ¼tð hnu, r™Þ{, r™ùÞ, …ût ÿZ ƒ™u ‚u{s ©eS MÚttr…‚ Œuð y™u yt[tÞo …híðu™e r™ct yr‚þu ƒ¤ð¥th ƒ™u ‚Útt ©enrh™e y¾kz M{]r‚ hnu ‚tu yt «Þí™ ËV¤ ÚtÞtu ÷u¾tþu. “ËíËk„ Ëu‚w” ™t{™wk yt …wM‚f Ë{„ú ËíËk„ Ë{wŒtÞ{tk Ët[t yÚto{tk “ËíËk„ Ëu‚w” ƒ™e hnu yuðe ytþt ËtÚtu.... ÷e.

{nk‚ Mðt{e, Mðt. ™thtÞýMðY…ŒtËS ©e Mðtr{™thtÞý {krŒh, ft÷w…wh, y{ŒtðtŒ

fr{rx™t Ëðo ËÇÞ©eytu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Ë.„w. {nk‚ Mðt{e ™thtÞýMðY…ŒtËS Ë.„w. ƒúñ[the Mðt{e ðtËwŒuðt™kŒS Ë.„w. Mðt{e Œuð«ftþŒtS nswhe …t»toŒ ð™hts ¼„‚ ….¼. ŒþhÚt¼tE «n÷tŒ¼tE …xu÷ ….¼. h{ý¼tE «tý¼tE …xu÷ ….¼. S. fu. …xu÷ (rð{÷ …uELxË) ….¼. h‚e¼tE ¾e{S¼tE …xu÷ ….¼. ztp. ftkr‚¼tE ¾wþt÷¼tE …xu÷

«{w¾

y{ŒtðtŒ y{ŒtðtŒ {nuËtýt y{ŒtðtŒ ®n{‚™„h 5

«M‚tð™t Ëðtoð‚the ¼„ðt™ ©e Mðtr{™thtÞýu yt ¼h‚ ¾kz{tk {™w»Þ yð‚th Äthý fhe™u þwØ Ë™t‚™ ðirŒf Ä{o™wk MÚtt…™ fÞwO. {týË™u Ët[t yÚto{tk {týË ƒ™‚t þe¾ðtzâwk y™u ‚uÚte yt„¤ ©enrh™e f]…tÚte Ë{ts™u y™uf yuftkr‚f ¼õ‚tu ‚Útt Ët[t Ëk‚tu™e «tÂó ÚtE. {tuût{t„o Ëh¤ ƒ™tÔÞtu. Ë{ts™u fwrhðtòu, ðnu{, ykÄ©Øt, ®nËt{Þ Þ¿ttu, ÔÞË™tu ð„uhu Œw»týtu{tkÚte ƒnth ftZe ËŒt[th™t {t„uo ðt¤e yuf s …h{tí{t™tu ytþhtu ‚Útt ¼Âõ‚ W…tË™t fh‚t þe¾ðtzâwk. ‚u{ A‚tk yLÞ ftuE Œuð™wk ¾kz™ fu ®™Œt™tu r™»tuÄ fhe …k[Œuðtu™u ytŒh Útfe {t™ðt™wk fÌtwk. fr¤Þw„{tk Ë‚TÞw„™tu Ä{o «ð‚toÔÞtu. ©enrhyu Ëk«ŒtÞ™u Œuð, yt[tÞo, Ëk‚tu y™u þtMºttu ytÃÞt. ‚u{tk …tu‚t™wk «„x…ýwk ŒþtoÔÞwk. EüŒuð™t [rhºttu ËtÚtu™t þtMºttuÚte Ëk«ŒtÞ™e …wÂü ÚttÞ Au. ËíËk„e ™ ntuÞ ‚uðt ftuE…ý ÄtŠ{f {™w»Þ yt «fth™t þtMºttuu ðtk[u ‚tu ‚uytu Œhuf™u …ý yt ÷tuf{tk ‚u{s …h÷tuf{tk Ëw¾e Útðt™tu {t„o {¤u Au. yt „úkÚt ftuE ™ðe™ „úkÚt ™Úte. …hk‚w Ëk«ŒtÞ™t þtMºttu™t ytÄthu s Ëkf÷™ fhe yuf rðrþü „úkÚt™e h[™t fhe Au. „úkÚt ÷¾‚t …nu÷t ….…q.Ä.Äw. r™ð]‚ yt[tÞo ©e ‚usuLÿ«ËtŒS {nthts©e™t ytþeðtoŒ ÷eÄu÷t, suÚte ©enrh™e f]…t y™u {hSÚte „úkÚt ÷¾‚t ÷¾‚t yuðtu [{ífth Út‚tu n‚tu fu ©e ™h™thtÞýŒuð™wk M{hý fhe™u ËkŒ¼o „úkÚt ¾tu÷‚t su ËkŒ¼o ÷¾tý™e sYh ntuÞ, þtMºt™wk ‚u …t™wk s Ëns he‚u ¾w÷e s‚wk n‚wk. suÚte ÷¾tý™wk ftÞo Íz…e ƒ™‚wk n‚wk. yt „úkÚt{tk Ëti «Út{ {™w»Þtu™u ËkËth{tkÚte ðihtøÞ Wí…Òt ÚttÞ, Œw:¾tu …h rð[th fh‚tu ÚttÞ ‚u nu‚wÚte Sðtí{tytu™t Œw:¾tu™wk ËkÂûtó ðýo™ fÞwO Au, …Ae ‚u Œw:¾tu{tkÚte ftÞ{e {wõ‚ Útðt™tu þtï‚ W…tÞ ŒþtoÔÞtu Au. …]Úðe W…h ÷t¾tu {™w»Þtu ÄtŠ{f Au. …hk‚w ‚uytu™e ¼Âõ‚-W…tË™t y™uf Œuð-Œuðeytu{tk rð¼tS‚ ntuðtÚte sL{-{hý™t ftÞ{e Œw:¾{tkÚte r™ð]r¥t Út‚e ™Úte. suÚte Œuðtu …ý ¼„ðt™™e W…tË™t fhðt™wk fnu Au yu yt „úkÚt{tk «r‚…tŒ™ fhu÷wk 6

D:\SN-TEMPLE-6\SAT-BHUS4/PRASTHA # 3 iii dt. 20-6-08


Au. fr¤Þw„{tk «íÞût …h{tí{t Mðtr{™thtÞý ™t{Úte «rËæÄ Au. ¼h‚¾kz™t W…tMÞ Œuð ©e ™h™thtÞýŒuð Au. su Œuð ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™wk «íÞût MðY… Au. ƒÒtu MðY…tu yr¼Òt Au. Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ y™u ©e ™h™thtÞýŒuð™e …qðo ¼qr{ft ÷¾e™u …Ae ðtk[f ð„o™u Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ ËtÚtu «er‚ ÚttÞ ‚u nu‚wÚte Úttuzt [rhºttu ÷ÏÞt Au. ©enrh™t …h[t nòhtu Au. …hk‚w ynª …h[tytu™wk yt[{™ {tºt fÞwO Au. ©enrh ËtÚtu M™un ÚtÞt …Ae ©enrh suðt Au ‚uðt Ëðtuo…rh Ëðtoð‚the ‚hefu™e Ët[e ytu¤¾tý ÚttÞ ‚u nu‚wÚte ‚u «fth™t ©enrh™t Úttuzt [rhºttu ÷¾e™u …Ae ©enrhyu MðÞk r™{toý fhtðu÷t „wsht‚™t ™ð {nt{krŒhtu ‚Útt ‚u {krŒhtu{tk MðnM‚u …Ähtðu÷tk MðMðY… Œuðtu™tu {rn{t, ‚u Œuðtu™wk «íÞût…ýwk ‚Útt ©enrh™e sL{ ¼qr{ A…iÞt Ät{ {rn{t™wk r™Y…ý fhu÷wk Au. {q¤ Ëk«ŒtÞ{tkÚte Aqxt …zu÷t rð{w¾ yt„uðt™tu Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ™e „wÁ …hk…ht rðþu yòý ÷tuftu™u yð¤wk ¿tt™ yt…e™u „uh{t„uo Œtuh‚t ntuÞ Au. ‚u™tu AuŒ Wztze ©enrh MÚttr…‚ Ët[e „wÁ …hk…ht Œhuf™u þtMºttuõ‚ he‚u Ë{òÞ ‚u nu‚wÚte yºtu Ä{oðkþe yt[tÞo…Œ™wk rðM‚]‚ r™Y…ý fÞwO Au. ….…q.Ä.Äw. yt[tÞo {nthts©e™e y{]‚ðtýe yu yt „úkÚt™e rðrþü‚t Au. ‚tu Ä{oðkþe yt[tÞo©e™tu {rn{t ‚Útt Ëk‚ y™u ËíËk„™tu {rn{t yu yt „úkÚt™wk ÓŒÞ Au. „úkÚt{tk Ä{o ËtÚtu™e ¼Âõ‚™tu {rn{t ŒþtoÔÞtu Au. ©enrh™tu ˃kÄ …t{u÷e Œhuf ðM‚w™tu ÞÚttÚto {rn{t Ë{sðtÚte ËíËk„™wk yrÄf Ëw¾ ytðu Au, y™u ËíËk„ ð]ÂØ …t{u Au. ‚uÚte yt „úkÚt{tk Mðtr{™thtÞý ™t{ {kºt {rn{t, ‚eÚto {rn{t, «ËtŒe™e ðM‚wytu™tu {rn{t, yuftŒþe ðú‚ {rn{t, nrh¼õ‚™tu {rn{t, ©enrh™t [rhºttu™tu {rn{t, þtMºt {n¥tt, „tÞƒútñý™tu {rn{t yu{ y™ufrðÄ {rn{t r™YÃÞtu Au. yk‚{tk Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ™wk Ëðtuo…rh…ýwk ŒþtoÔÞwk Au. ‚u{s {tuût{t„o{tk ËntÞ¼q‚ ÚttÞ ‚u «fth™e {™-„{‚e ðuÄf ðt‚tu ÷¾e™u „úkÚt™e Ë{tÂó fhe Au. yt „úkÚt ftuE ¼tir‚f Ëw¾™e EåAtyu fu {t™™e ytþtyu ÷ÏÞtu ™Úte. …hk‚w fuð¤ EüŒuð ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™e «ËÒt‚t yÚtuo ‚Útt 7

….…q.Ä.Äw. yt[tÞo {nthts©e Ë{„ú Ä{ofw¤, Ëk‚tu y™u nrh¼õ‚tu™t htS…t yÚtuo ‚Útt yËkÏÞ {w{wûtw ðtk[f ð„o™u fÕÞtý™t hM‚u [t÷ðt™wk ƒ¤ {¤u, Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ™e Ët[e „wÁ …hk…ht ‚Útt Ëk«ŒtÞ™t {q¤¼q‚ rËØtk‚tu Ë{òÞ yu nu‚wÚte yt „úkÚt ÷ÏÞtu Au. yt …wM‚f{tk su fkE ËtÁ Au ‚u ©e ™h™thtÞýŒuð™e f]…t y™u ….…q.Ä.Äw. yt[tÞo {nthts©e™t {the W…h yni‚wfe htS…t™wk …rhýt{ Au. y™u su fkE ºtwxeytu hne sðt …t{e ntuÞ ‚u Ëðuo {the …tu‚t™e yý ytðz‚™wk …rhýt{ Au. ‚uÚte Ëðuo ðtk[f ð„o {tuxwk {™ ht¾e™u ™ehûteh LÞtÞ y…™tðu yu ¼tð™t ËtÚtu. „tuhÄ™¼tE ðe. Ëe‚t…ht (ƒt…w™„h)

8

D:\SN-TEMPLE-6\SAT-BHUS4/PRASTHA # 4 iii dt. 20-6-08


(8) {hu÷t {tA÷tytu™u ËSð™ fÞto ‚Útt {åAe{thtu™u

y™w¢{rýft

39

Þ{hts MðY…u Œþo™

y™w.

rð»tÞ

…]c ™k.

(9) ½™~Þt{ {nthtsu …tu‚t™t ˾tytu™u …tu…x ƒ™tðe™u 40

1.

{k„÷t[hý ‚Útt M‚wr‚-«tÚto™t

1

2.

ŒunÄthe Sðtí{tytu ‚Útt {™w»Þtu™t Œw:¾tu™wk ðýo™

3

(10) yuf nòh ðiht„e™e s{t‚™u ËeÄwk y…tÔÞwk ‚Útt

3.

Œw:¾tu{tkÚte Aqxðt™tu þtï‚ W…tÞ

5

ÔÞtÄú[{o{tkÚte Sð‚tu ðt½ ƒ™tðe yuf

4.

Œuðtu ‚Útt Ér»tytu …ý ¼„ðt™™e W…tË™t fhðt™wk s fnu Au 6

5.

Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ «„x Útðt™e þtMºttuõ‚ yt„tneytu 19

6.

Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™u «„x Útðt™wk r™r{¥t

Wztze {qõÞt 41

ðiht„e™wk yr¼{t™ W‚tÞwO (11) ƒúñtS™tu „ðo W‚tÞtuo

44

22 (12) ™thŒSyu y„tWÚte ©enrh™t [rhºttu™wk ¼rð»Þ ¼tÏÞwk 45

7.

™h™thtÞýŒuð «t„xâ

26

8.

Ä{o - ¼Âõ‚ y™u ½™~Þt{ {nthts™wk «t„xâ

28

9.

½™~Þt{ {nthts™wk ™t{ ËkMfhý ‚Útt ¼rð»Þ ðtýe

29

(13) [f÷tytu™u Ë{trÄ fhtðe

48

(14) Ä{oŒuð™t fw¤{tk yt[tÞo…Œ MÚtt…™™tu …htuût ftu÷

49

(15) ïu‚ rþ¾he{tk fux÷tf ðt½ ‚Útt ðiht„eytu™u Ëw¾ ytÃÞwk 51 10. ©eS {nthts™t rŒÔÞ [rhºttu™wk yt[{™

31

(1) ½™~Þt{ {nthtsu ¼Âõ‚{t‚t™u …tu‚t™t {w¾{tk

(16) {ntŒuðS™t …qòhe™u r™ùÞ fhtðe ðh ytÃÞtu

52

(17) ™ð÷t¾ Þtu„eytu™tu {tuût

53

(18) ©e s„ÒttÚt …whe{tk yËwhtu™tu ™tþ fÞtuo

55

(19) rþðS y™u …tðo‚eyu ËtÚtðtu y™u {eXwk s{tzâwk

57

(20) ¼„ðt™ŒtË, ‚u™t {t‚w©e ‚Útt ‚u™e Mºte yu

58

31

y™k‚ ftuxe ƒúñtkz™wk Œþo™ fhtÔÞwk (2) ™thŒ, ‚wkƒY y™u þkfh yu ºtý Œuðtu

32

½™~Þt{ {nthts™t Œþo™u ytÔÞt (3) ðihts…wY»t ½™~Þt{ {nthts™t Œþo™ fhðt ytÔÞt 32 (4) yk„wXe™e ÷e÷t

33

ºtý sý™u {tuût Y…e ðh ytÃÞtu

(5) „k„tS y™u Þ{w™tS ½™~Þt{ {nthts™u

35

(21) …kZh…wh{tk ¼„ðt™ rðê÷™tÚt™e {qŠ‚™u

61

©e ™e÷fkX ðýeo ¼uxât

M™t™ fhtððt ytÔÞt (6) ½™~Þt{ {nthts™wk Œþo™ y™u «ËtŒ™tu {rn{t

34

(7) {tu‚e ‚hðtze™u ½™~Þt{ {nthts™wk [‚w¼wos Y…u

37

(22) {tk„htu¤{tk „tuðÄo™ þuX™t VE …q‚¤eƒt™u ™hf{tkÚte AtuztÔÞt (23) {u½S ðrýf™tu „ðo W‚tÞtuo

rŒÔÞ Œþo™ 9

61

10

D:\SN-TEMPLE-6\SAT-BHUS4/PRASTHA # 5 iii dt. 20-6-08

67


(24) ©enrhyu Ë{trÄ{tk Œhuf™u …tu‚…tu‚t™t EüŒuð™t

69

Œþo™ fhtÔÞt

(39) ¼Þkfh ÷qkxtht òuƒ™ …„e™u ËíËk„ þehtu{ýe ƒ™tÔÞt 123 (40) WífkXuïh {ntŒuðS™u «ËtŒe™t fÞto

126

(25) hý™e ¾the ¾tze™wk s¤ {eXwk fÞwO

73

(41) ©eS {nthts …tu‚t™t Ëk‚tu-¼õ‚tu™u Ët{t ÷uðt ytðu Au127

(26) W{huX{tk ƒútñý nrhÞt™t {w¾uÚte ðuŒ ƒtu÷tÔÞt

75

(42) ©enrh™e „Z…wh{tk nw‚tþ™e «Ëk„u hk„¢ezt

(27) su‚÷…wh™tu Þ¿t

76

(28) y{ŒtðtŒ™t Ëwƒt rðXwƒt ¼tô™wk f…x

84

129

11. ©eS {nthtsu Ëk‚tu-¼õ‚tu™u yt…u÷t rŒÔÞ …h[tytu™wk yt[{™131 (1) fwkzt÷™t f÷t ¼„‚™wk ¾u‚h s‚wk ƒ[tÔÞwk

132

(2) y¾kzt™kŒ Mðt{e™u ðt½™t {w¾{tkÚte W„tÞto

134

(3) fiðÕÞt™kŒ Mðt{e™u …týe{tk ƒqz‚t ƒ[tÔÞt

135

[÷tÔÞtu ‚Útt ðeË™„h™t ™tÂM‚f-{r÷™ ƒwÂØðt¤t

(4) WØðS ™t{™t nrh¼õ‚™e [tuh Útfe hûtt

136

÷t÷S Ëwƒt™u yuf ûtý{tk ËíËk„e fÞtuo

(5) «¼wÚte rð{w¾ Ët… Þtur™{tk hnu÷tk ðË™ŒtË fýƒe™u137

©enrhyu ¾wÕ÷wk fÞwO (29) rðò…wh™t ðSƒt™u ½uh [hý [tk…e …e…¤tu

89

(30) ©enrh™t îu»te „tÞfðtz Ëhfth™t rŒðt™S™t

102

…í™e ‚w¤òƒtE ËíËk„e ÚtÞt

©eS {nthtsu Œþo™ yt…e™u …wÛÞþt¤e ƒ™tÔÞtu (6) ©eS {nthtsu yt…u÷t …h[t™tu xqkfËth

(31) ƒtƒt Ëtnuƒ™u {týfe ½tuze™u ƒŒ÷u „Äuze {¤e ! 106 (32) ©enrhyu {ntŒwü þÂõ‚ …kÚte ºtý ƒútñýtu™u

109

12. ©eS {nthts™t Ëðtuo…he Ëðtoð‚the…ýt™e

138 144

÷e÷tytu™wk yt[{™

{™w»Þ{tkÚte ‚íft÷ ðtkŒht ƒ™tÔÞt y™u n™w{t™S™e

(1) Ä{o ¼Âõ‚™u ‚us™u rð»tu ïu‚îe… Ät{ ƒ‚tÔÞwk

144

Ëuðt fhtðe ËíËk„{tk sL{ ytÃÞtu

(2) ðifwkXÄt{ Œþo™ ‚Útt ÷û{e™thtÞýŒuð™t ð[™tu

145

(33) ©enrhyu ðztuŒht™t ƒth {wË÷{t™tu™u rnLŒw fÞto

111

(3) ƒrÿft©{ Ät{ Œþo™

146

(34) fwËk„e fw÷xt Mºte™u ©enrh Ät{{tk ‚uze „Þt

112

(4) Ëíð„wýtr¼{t™e Œuð ½™~Þt{ {nthts™wk Œþo™

147

(35) ©enrh su‚÷…wh™t Sðý ¼õ‚™tu {X™tu htux÷tu sBÞt 114 (36) ŒÞt™t Ët„h ©enrhyu ƒu[h ¼õ‚™t …í™e™u

117

fhðt ytÔÞt (5) yÞtuæÞt{tk ht{½txu rðãtÚteoytu™u [tuðeË yð‚th

ËSð™ fÞto

148

Y…u …tu‚t™t Œþo™ ytÃÞt

(37) ™thŒe…wh™t ¼õ‚ ‚e‚tht{™u {nthts rð{t™

118

÷E™u Ät{{tk ‚uze „Þt (38) ƒrÿft©{™t ƒtuh

(6) Ä{oŒuð™u [tuðeË yð‚th MðY…u Œþo™ ytÃÞwk

149

(7) {tk„htu¤{tk y…th s™tu™u …tu‚ …tu‚t™t EüŒuð

150

120 11

MðY…u Œþo™ 12

D:\SN-TEMPLE-6\SAT-BHUS4/PRASTHA # 6 iii dt. 20-6-08


(8) Œe™t™tÚt ¼è™u ™h™thtÞý MðY…u Œþo™ ŒeÄwk

153

(9) ðËtu „t{™t ðt½S¼tE™u ©enrhyu Œþo™

153

yt…e™u Ëðtuo…rh…ýt™tu r™ùÞ fhtÔÞtu

(5) su‚÷…wh huð‚eƒ¤ŒuðS nrhf]»ý {nthts Vt„ý ðŒ-8 1882 (6) Ätu÷uht ©e{Œ™{tun™S {nthts 1882

(10) þe‚÷ŒtË™u ©enrhyu Ëðtuo…rh…ýt™tu r™ùÞ fhtÔÞtu 154 (11) ð[™t{]‚{tk MðÞk Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u fnu÷wk

157

…tu‚t™wk Ëðtoð‚the …ýwk (12) Ëðtoð‚the Ëðtuo…he™tu ËkÂûtó W…Ëknth

158

227

ðiþt¾ ËwŒ-13 (7) Ätu¤ft ©e{tuh÷e {™tunh Œuð 1883 ðiþt¾ ðŒ-5 232 (8) sq™t„Z ©ehtÄth{ýŒuð 1884 ðiþt¾ ðŒ-2

234

(9) „Z…wh ©e „tu…e™tÚtS {nthts 1885

242

13. ©enrhyu MðnM‚u r™{toý fhtðu÷t {nt{krŒhtu ‚Útt ‚u™tu {rn{t 165 (1) y{ŒtðtŒ {krŒh y™u ©e ™h™thtÞýŒuð™tu {rn{t 166

222

ytËtu ËwŒ-12 14. ©eS {nthtsu …Ähtðu÷t Œuðtu™wk «íÞût…ýwk

251

- ™h™thtÞýŒuðu yt…u÷tk …h[tytu™wk yt[{™

179

15. ©enrh™e sL{¼qr{ A…iÞtÄt{ {rn{t

253

- ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ y™u

182

16. Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ{tk „wÁ…hk…ht

262

17. Ä{oðkþe yt[tÞo …Œ MÚtt…™

268

- ©enrh[rhºtt{]‚ Ët„h{tk ©e™h™thtÞý™tu {rn{t 186

18. „]nMÚtt©{e Ä{oðkþe yt[tÞo…Œ

277

- Ën†fwk[e htûtË™e hË«Œ fÚtt

194

19. Ä{oðkþe yt[tÞo©e™t yƒtrÄ‚ nftu

281

(2) {q¤e ©ehtÄtf]»ýŒuð 1879 {nt ËwŒ-5

196

20. Ä{oðkþe yt[tÞo©e™tu {rn{t

286

(3) ¼ws ©e ™h™thtÞýŒuð 1879 ðiþt¾ ËwŒ-5

203

21. Ä{ofw¤ {rn{t

307

22. y{ŒtðtŒ ©e ™h™thtÞýŒuð …eX MÚtt™™t yt[tÞtuo

313

23. ….…q.Ä.Äw. yt[tÞo©e ‚usuLÿ«ËtŒS {nthts©e™e

329

©e ™h™thtÞýŒuð™e yuftí{‚t

(4) ðz‚t÷ ©e ÷û{e™thtÞýŒuð 1881 fth‚f ËwŒ-12205 - ÷û{eS™e {qŠ‚ [t÷e ‚u yŒT¼q‚ «Ëk„

211

- îthftÚte îthftÄeþ ðz‚t÷ …ÄtÞto ‚u yŒT¼q‚ «Ëk„ 212 - ht{«‚t…¼tR ËtÚtu {qŠ‚ MðY…u hnu÷tk nrhf]»ý 219 {nthts «íÞût ðt‚tu fh‚t

y{]‚ðtýe-yt[{™ 24. ….…q.Ä.Äw. yt[tÞo©e ftuþ÷uLÿ«ËtŒS {nthts©e™e

349

y{]‚ðtýe-yt[{™

- „tu…t¤t™kŒ Mðt{e ËqÞo™thtÞý ™u ðztuŒhtÚte

219

ðz‚t÷ ÷tÔÞt - ðz‚t÷™tu rðþu»t {rn{tk

220 13

25. Wíf]ü „wÁ ¼Âõ‚

370

26. „wÁ™e yr™ðtÞo‚t ‚Útt Ët[t „wÁ

376

27. þtMºt {n¥tt

380

14

D:\SN-TEMPLE-6\SAT-BHUS4/PRASTHA # 7 iii dt. 20-6-08


28. Ëk‚ {rn{t

388

(11) ntu÷t - ntu÷e™tu „]nMÚtt©{

609

29. nrh¼õ‚ {tntí{Þ r™Y…ý

417

(12) rþð - …tðo‚e yu ðýeo™u hËtuE s{tze

612

30. »tzk„e Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ{tk {krŒhtu þt {txu ?

431

(13) ©enrh™t [rhºttu™tu {rn{t

614

31. Ä{o¼Âõ‚ {tntí{Þ r™Y…ý ðýo™

435

(14) „tÞ, ƒútñý™tu {rn{t

620

32. Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™wk «„x…ýwk ‚Útt ËkÂûtó {rn{t

448

(15) {t‚t r…‚t™e Ëuðt

623

33. ©enrh™t [hýth®ðŒ™t Ëtu¤ r[Lntu™wk æÞt™ y™u ‚u™wk V¤ 477

(16) {tuxt …wÁ»t™tu htS…tu ‚Útt fwhtS…tu

627

34. ËíËk„ {rn{t

481

(17) ¼„ðt™™wk {tntíBÞ Ë{ßÞt™e he‚

629

35. ‘Mðtr{™thtÞý’ ™t{ {kºt {rn{t

498

36. ©enrhyu M™t™ fhu÷ ™Œe, Ëhtuðh ‚eÚto {rn{t

512

37. Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™e «ËtŒe™e ðM‚wytu™tu {rn{t

520

38. yuftŒþe {rn{t

523

39. Ëðtou…he ©e Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ

536

40.

551

{™„{‚t þt† ytÄtrh‚ ÷u¾tu «Ëk„tu (1) ¼Âõ‚™e ¾uz

551

(2) Ítuf ÷òððe ™rn

554

(3) “‚{tht ËíËk„{tk …ý yuf s E{t™ Au”

557

41. „úkÚt {tntí{Þ r™Y…ý

V‚un{n{Œ (4) {nthts™t ¼tEƒkÄ

559

(5) MðY… r™ct ¼u¤t ¼„ðt™

564

(6) zwk„¤e-÷Ëý þt {txu ™rn ?

569

(7) yk‚:þºtw ft{ y™u ‚u™u SíÞt™tu W…tÞ

574

(8) W¥t{ Ëk‚r‚ «tÂó fÚt™

588

(9) Ëðo ËtÄ™{tk ©uc ËtÄ™ - ©enrh™tu ytþhtu

590

(10) ™t{ - Ä{toŒtu

599 15

16

D:\SN-TEMPLE-6\SAT-BHUS4/PRASTHA # 8 iii dt. 20-6-08

630


yt …wM‚f «ftþ™{tk ÷u¾f©e™e «uhýtÚte ytŠÚtf ËnÞtu„ yt…™th nrh¼õ‚tu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

….¼.y.r™. sÞkr‚÷t÷ hýAtuz¼tE {tkztýe „Zzt n. „k.Mð. ðËk‚ƒu™ sÞkr‚÷t÷ {tkztýe þt¾…wh ….¼. Œuðwƒu™ …hþtu¥t{¼tE Yzt¼tE Ëwnt„eÞt n. {™Ëw¾¼tE …e. Ëwnt„eÞt y{ŒtðtŒ ….¼. {nuLÿ¼tE hðS¼tE [tuðxeÞt y{ŒtðtŒ ….¼. hËef¼tE ËðS¼tE ftAzeÞt y{ŒtðtŒ ….¼. ™htu¥t{¼tE rþðþkfh¼tE {nu‚t y{ŒtðtŒ ….¼. ðÕ÷¼¼tE …tu…x¼tE ¾e[zeÞt y{ŒtðtŒ ….¼. ztp. f™w¼tE yuË. …xu÷ ({k„÷‚eÚto ntuÂM….) y{ŒtðtŒ ….¼. y.r™. þtk‚tƒu™ ŒwŒt¼tE ¼e{týe™t M{hýtÚtuo y{urhft n. [krÿftƒu™ rð™tuŒ[kÿ ¼e{týe y{ŒtðtŒ ….¼. rfþtuh¼tE fu. [tufËe (rn{t÷Þ ßðu÷Ëo) y{ŒtðtŒ ….¼. ƒ¤Œuð¼tE …wÁ»ttu¥t{¼tE Ëwnt„eÞt y{ŒtðtŒ ….¼. ½™~Þt{¼tE ƒtðt¼tE „tu¤ðeÞt y{ŒtðtŒ ….¼. {tun™¼tE ™thý¼tE (ytur¤Þtðt¤t) y{ŒtðtŒ ©eS …uÚttu÷tuS ÷uƒtuhuxhe (ƒt…w™„h) y{ŒtðtŒ n. n»to W{uþ¼tE „tUz÷eÞt ….¼. ztp. h{uþ¼tE yth. …he¾ y{ŒtðtŒ ….¼. yh®ðŒ¼tE hðS¼tE ŒtU„t y{ŒtðtŒ ….¼. y.r™. nehtƒu™ ¼„ðt™ŒtË …xu÷™t M{hýtÚtuo y{ŒtðtŒ n. ™huLÿ¼tE ¼„ðt™ŒtË …xu÷ (ExtŒhtðt¤t) ….¼. …hþtu¥t{¼tE ðehS¼tE þu¾…ht (Œt˼„‚) y{ŒtðtŒ ….¼. ¼wð™uþ ™huþ¼tE r{Mºte y{ŒtðtŒ ….¼. ™t™S¼tE ft™S¼tE ½u÷týe y{ŒtðtŒ Ënò™kŒ xÙuzËo, yÂtE þt{S¼tE …xu÷ y{ŒtðtŒ ….¼. þtkr‚÷t÷ ðÕ÷¼ŒtË …xu÷ (…xu÷ …t™ ntWË) y{ŒtðtŒ

D:\SN-TEMPLE-6\SAT-BHUS4/PRASTHA # 9 iii dt. 20-6-08


ËíËk„ Ëu‚w

1

>> ©e Mðtr{™thtÞýtu rðsÞ‚u‚ht{T >>

1.

{k„÷t[hý ‚Útt M‚wr‚-«tÚto™t {k„¤ ¼Âõ‚ …h{ «Út{

{qŠ‚ {nt«¼w, ©e Ënò™kŒ Ëw¾Y…, Ä{oËw‚ ©enrh, Ë{Ák ËŒtÞ y™w…. f] … t¤w Atu ‚{u , ©ef] » ý Ëðto Ä eþ, ‚{™u «ý{wk, ™{wk ðthkðth nwk þeþ.

ytðe yûthÄt{Úte yð™e{tk su ŒunÄthe ÚtÞt, ytÃÞtk Ëw¾ y…th ¼õ‚s™™u rŒ÷u Ähe™u ŒÞt, feÄtk [tÁ [rhºt „t™ fhðt suýu fÁýt fhe, ðkŒw {k„¤ {qhr‚ Wh Ähe Ëðtuo…rh ©enrh. ËíËk„ Ëu‚w ™t{™t yt „úkÚt™e h[™t fh‚t …nu÷tk Ëðtoð‚the Ëðtuo…rh EüŒuð ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™t [hýtu{tk ðkŒ™ fhe M‚wr‚ «tÚto™t fÁk Awk. nu {nthts ! yt s„‚™t ÄtŠ{f {™w»Þtuyu swŒt swŒt sux÷t ¼„ðt™ {tLÞt Au, ‚u ‚{t{ ¼„ðt™tu™t …ý yt… ¼„ðt™ Atu. y™k‚ fturx ƒúñtkztu{tk yt…™tÚte ƒeò ftuE {tuxt ¼„ðt™ ™Úte. yt…™e f]…tÚte ftuE…ý {™w»Þ {txu ftuE …ý ft{ yþõÞ ™Úte. yt…™e f]…tÚte W{huX™tu rƒ÷fw÷ sz suðtu sL{ò‚ Ëtð „tkztu nrhÞtu ƒútñý ðuŒ ƒtuÕÞtu, su nrh þ{to ™t{u {tuxt rðît™ …krz‚ ƒLÞt. yt…™e f]…tÚte Võ‚ …tk[ [tu…ze ¼ýu÷t ðihtøÞ{qŠ‚ Ë.„w. r™»fw¤t™kŒ Mðt{eyu Ëk«ŒtÞ™t [{íftrhf „úkÚttu ¼õ‚ ®[‚t{rý, r™»fw¤t™kŒ ftÔÞ, Þ{Œkz ‚Útt fe‚o™tu ð„uhu ËtrníÞ™e h[™t fhe, ™kŒ Ëk‚tuyu Ëðtuo…rh þtMºttu™e h[™t fhe, ‚uðe he‚u {™u …ý yuðe þÂõ‚ «Œt™ fhtu fu {thtÚte …ý yt yuf ¾qƒ ËwkŒh „úkÚt™e h[™t ÚttÞ, su ðtk[e™u Ëk‚tu, nrh¼õ‚tu ‚Útt ÄtŠ{f s™tu {tht W…h htS ÚttÞ.

ËíËk„ Ëu‚w y{ŒtðtŒ hk„{ntu÷ r™ðtËe ½™~Þt{ {nthts™wk Œþo™ fh‚tk s yuðtu ¼tð ÚttÞ Au fu òýu Ëtûtt‚T Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u Œþo™ ytÃÞwk. yuðt nu ½™~Þt{ {nthts ! yt…™t [hýtu{tk Ëtütk„ Œkzð‚ fÁk Awk. yt…™e {qŠ‚{tk y™u ©e ™h™thtÞýŒuð™e {qŠ‚{tk yýw{tºt Vuh ™Úte. ËŒT. r™»fw¤t™kŒ Mðt{e™t þçŒtu{tk “Atu ‚tu yuf ™u ŒeËtu Atu ŒtuÞ” yuðt y{ŒtðtŒ ‚Útt ¼ws r™ðtËe ™h™thtÞýŒuð ‚Útt ðz‚t÷, „Zzt, sq™t„Z, {q¤e, Ätu¤ft, Ätu÷uht y™u su‚÷…wh Ät{{tk rƒhts{t™ yt…™t MðY…tu ÷û{e™thtÞýŒuð, „tu…e™tÚtS nrhf]»ý{nthts, rºtf{-hýAtuz ‚Útt htÄt h{ýŒuð, htÄtf]»ýŒuð, {tuh÷e{™tunh Œuð, {Œ™ {tun™S {nthts y™u ƒ¤ŒuðS huð‚eS nrhf]»ý {nthts yt…™t [hýtu{tk Ëtütk„ Œkzð‚ fÁk Awk. nu {nthts ! yt…u MÚtt…u÷e y{ŒtðtŒ y™u ðz‚t÷ yu{ ËíËk„™e ƒu „tŒe …h yt…u MÚtt…™ fhu÷e Ä{oðkþe yt[tÞo …hk…ht su yt…™t y…h MðY…u hne Ä{oÄwht Ëk¼t¤u Au. suytu™u htS fhðtÚte yt… htS Úttytu Atu yuðe Ë™t‚™ …hk…ht™t ….…q.Ä.Äw. Œhuf yt[tÞo {nthts©e ‚Útt Ä{o¼Âõ‚ Ërn‚ Ë{„ú Ä{ofw¤™t [hýtu{tk Ëtütk„ Œkzð‚ fÁk Awk. ©e ™h™thtÞýŒuð „tŒe™t Aêt yt[tÞo ….…q.Ä.Äw. yt[tÞo©e ‚usuLÿ«ËtŒS {nthts©eyu {™u MðÞk ©eS {nthts suðwk yZ¤f rŒÔÞ Ëw¾ ytÃÞwk ‚Útt „úkÚt ÷¾ðt {txu ytþeðtoŒ ytÃÞt ‚Útt ©e ™h™thtÞýŒuð …eXtrÄ…r‚ ©enrh™t Ët‚{tk ðkþs ….…q.Ä.Äw. yt[tÞo 1008 ©e ftuþ÷uLÿ«ËtŒS {nthts©e {™u yt „úkÚt ÷¾ðt™e fwþ¤‚t ‚Útt Íz… «tó Úttytu yuðe yt…©e™t [hýtu{tk «tÚto™t fhe ytþeðtoŒ {tk„wk Awk. ©eS Ë{ftr÷™ ™kŒ Ëk‚tu ‚Útt Ä{oðkþe yt[tÞo …hk…ht Útfe Œeûtt …t{u÷t, ©eS {nthtsu MÚtt…™ fhu÷e ËíËk„™e ƒu„tŒe™u ðVtŒth, Ä{or™c-ƒúñr™c Ëk‚tu™t [hýtu{tk Œkzð‚T «ýt{ fhe {™u yt „úÚt ÷¾ðt™e rðî¥tt «tó ÚttÞ yuðt ytþeðtoŒ {tk„w Awk. ©eS {nthts™t Œhuf yð‚thtu, …k[Œuðtu ‚Útt fü ¼ks™Œuð n™w{t™S y™u ËhMð‚e Œuðe yt… Ëðuo {tht W…h ËŒtÞ htS Atu ‚uÚte

2

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #1 vi dt 20-6-08


ËíËk„ Ëu‚w 3 yt ËíËk„™t þw¼ ftÞo{tk yt… {™u ËntÞ ¼q‚ Úttytu yuðe yt…™t [hýtu{tk Œkzð‚T «ýt{ Ën «tÚto™t fÁk Awk. •

2.

ŒunÄthe Sðtí{tytu ‚Útt {™w»Þtu™t Œw:¾tu™wk ðýo™

WŒTr¼s, MðuŒs, ykzs y™u shtÞwÍ yu{ [th «fth™e ¾tý{tk su …ý Sðtí{tyu þheh Äthý fÞwO, ‚uðt ŒunÄthe Sðtí{tytu ðthkðth r™hk‚h ™t™t{tuxt y™uf «fth™t ŒtÁý Œw:¾tu «íÞût ¼tu„ð‚t òuðt{tk ytðu Au. ð]ûttu™u …týe rð™t Ëwftðwk …zu Au. {™w»™Þt ntÚtu f…tðwk …zu Au. {]íÞw ÷tuf{tk ŒunÄtheytu™u ºtýuÞ «fth™wk Œw:¾ Œwhk‚ ¼tu„ððwk …zu Au. õÞtk ‚u rºtrðÄ Œw:¾tu ? ‚tu yuf ytæÞtÂí{f-ytí{þçŒ ðtåÞ {™{tk ‚Útt Œun{tk Út™tÁk þe‚tu»ýtrŒsLÞ y™u htu„trŒsLÞ. ƒeswk ytrļtir‚f - ¼q‚þçŒ ðtåÞ «týeytuyu yt…u÷wk Œw:¾ ‚Útt htò - Ëhfth rð„uhuÚte ytðu÷wk y™u ºteswk ytrÄŒirðf - Œuðtuyu «uhu÷wk yr‚ð]Âü, y™tð]Âü, rðãwí…t‚, Äh‚efk… ytrŒfÚte ytðu÷wk Œw:¾. sk„÷{tk ®Ën, ðt½, Œe…zt ytrŒf ®nËf …þwytu nhý, „tÞ, ¼UË ytrŒf r™Œtuo»t …þwytu™tu rþfth fhe™u ‚u™u Sð‚t {the Vtze [tðe™u ¾tÞ òÞ Au. ®nËf {™w»Þtu þtu¾, {tkË, …iËt ytrŒf y™ufrðÄ nu‚wytuÚte rðÄrðÄ «fth™t …þwytu™u rðÄrðÄ «fthu ¢qh he‚u {the ™t¾u Au. ½ýeðth {™w»Þ ƒeò {™w»Þ™wk r™ŒoÞ‚tÚte ¾q™ fhe ™tk¾u Au. ŒunÄthe ËqÞo™tu «¾h ‚t…, ¼Þkfh Xkze ‚Útt ðhËtŒ™e Ätht ‚u{s ðtZ ft…™e …ezt, þheh{tk …Y ÚtÞwk ntuÞ, þheh ŒtÍe „Þwk ntuÞ ‚u™e …ezt, W…ht‚k ½ýeðth ŒtÍe „Þu÷t ¼t„{tk ¾tzt ½t …ze™u ‚u{tk Sðzt …zu Au. ztÞtrƒxeË™t htu„Úte …„ Ëzâtu ntuÞ ‚tu ‚u{tkÚte Œw„OÄ ytðu Au. ‚u{s …þw, …ûteytu ‚Útt fexftu™t rðrðÄ «fth™t r[ºt rðr[ºt Œw:¾tu òuðt {¤u Au. {™w»Þ òu Ëhfth™t „w™t{t ytðu ‚tu …tu÷eË™tu {th, Œkz ‚u{s su÷

ËíËk„ Ëu‚w ð„uhu rðrðÄ Œw:ftu ¼tu„ððt …zu Au. yr‚ð]Âü, …qh ð„uhu …týe{tk zqƒe sðtÞ Au, …týe{tk ‚ýtÞ sðtÞ Au, y™tð]Âü{tk y™ts …týe ™ {¤u ‚tu ¼qÏÞt‚hMÞt hne™u Œun Atuzðtu …zu Au. Äh‚efk…{tk …tu‚t™wk {ft™ ÄhtþtÞe ÚtE òÞ Au. …tu‚u ‚Útt …tu‚t™t Ë„t-ËkƒkÄe ŒxtE {hu Au. fux÷tf {™w»Þtu yËÌt Œw:¾tu Ën™ ™nª ÚtE þf‚t ytí{½t‚ fhe™u yt„¤ y™k‚ sL{ Ähe™u y™k‚ «fth™wk Œw:¾ ðntuhu Au ! rðrðÄ Œw:¾tu{tk {™w»Þtu yr‚ ¾uŒÚte ‘ntÞ’ ‘ntÞ’ …tufthe hzu Au. {™w»Þ™u Ët…, ðªAe ytrŒf Íuhe Sð-sk‚wytu fhzu Au. ðtn™Úte yfM{t‚ ÚttÞ Au. ‚u™t Ä™, ÄtLÞ, ðMºt, …tºttrŒf ™u yÂø™ ƒt¤e ™t¾u Au, s¤ zqƒtze Œu Au. [tuh [tuhe fhe òÞ Au. ƒt¤…ý ‚Útt ð]Øt ðMÚtt{tk …hðþ…ýwk, Þwðt™e{tk ft{, ¢tuÄ, ÷tu¼, {t™ ð„uhu yk‚:þºtwytu™e …ezt. ™tufhe fhðt{tk „w÷t{e. yx…xt ÷tuf ÔÞðnth™e skÍt¤, ƒtÌt þºtwytu™e …ezt, …tu‚t™t ½h fwxwkƒ …rhðth™e ftuE Mºte ÔÞr¼[trhýe ÚttÞ fu …wºt f…wºt …tfu ‚tu ÷tuf®™Œt™tu ¼Þ, rðrðÄ «fth™t htu„tu™e …ezt yu{ {™w»Þ «thçÄ f{osL{ Œw:¾™u ¼tu„ÔÞt s fhu Au. ‚u™tu …th s ytð‚tu™Úte. yk‚u su™u ftuE™e W…{ts ™Úte yuðt «rËæÄ {]íÞwŒw:¾tu™u s™tu …t{u Au. r™»fw¤t™kŒ Mðt{e™t þçŒtu{tk fneyu ‚tu, sun Œw:¾ ™ fnuðtÞ S¼Úte, yr‚ rðfx Au rð…he‚, su s™ Ëw ý u ©ðýu , ‚u ÚttÞ yr‚ ¼Þ¼e‚. r™»fw¤t™kŒ Mðt{eyu ÷¾u÷ Þ{Œkz ftuE {týË ðtk[u fu Ëtk¼¤u ‚tu …ý ºttË …t{e òÞ ! ‚tu Þ{Þt‚™t su™u ¼tu„ððe …zu Au ‚u™e þwk ÂMÚtr‚ Út‚e nþu yu fÕ…™t fhðe hne !! ™hf™t {nt¼Þkfh Œw:¾ ¼tu„ÔÞt …Ae ð¤e [th «fth™e Þtur™ytu{tk f{to™wËthu sL{ Ähe™u ƒnw Œw:¾e ÚtÞu÷t «týeytu VheÚte {]íÞw™u …t{u Au. Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ fnu Au, ™fo™t Œw:¾tu™wk ‚tu ðýo™ ÚtE þfu Au. …hk‚w „¼toðMÚtt™t Œw:¾™wk ‚tu y{thtÚte ðýo™ s ÚtE þf‚wk ™Úte, yux÷wk ¼Þkfh Au. ykÄthe ftuxze{tk YrÄh-…tË{tk ôÄu{tÚtu ÷xfðt™wk, ftu{¤ þheh™u f]r{ [xft ¼hu,{t‚t™e sXhtÂø™™tu ‚t…. Œw:¾ Œw:¾ Œw:¾ SÞtk, ™rn Ëw¾™tu ÷ð÷uþ, {tË ™ð Ëw Ä e Sð™u , nu h t™ „r‚ n{u þ . ð¤e sL{™wk …ý yuðwk s Œw:¾,

4

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #2 vi dt 20-6-08


ËíËk„ Ëu‚w 5 sL{ ‚ýwk Au Œw:¾ rðfx, òuh fXtuh Au Þtur™ Ëkfx. f™f‚ýtu su{ ‚týu‚th, ‚uÚte ðË{tu ÷uðtu yð‚th, su{ r…÷u r[[w{tk þuhze, ‚uÚte fXý ½ýe yun ½ze. ð¤e [th «fth™t «÷Þ™e ðt‚ fheyu ‚tu ¼„ðt™™e þÂõ‚Y… su ft¤ ‚u r™íÞ «÷Þ, ™ir{r‚f «÷Þ, «tf]r‚f «÷Þ y™u ytíÞkr‚f «÷Þ yt [th Y…u fhe™u [hu Au. yux÷u «f]r‚sLÞ Ëðo ðM‚wytu™u ¼ûtý fhu Au. «tf]‚ Þ®ífr[‚ ðM‚w ft¤™wk ¼ûÞ Au. •

3.

Œw:¾tu{tkÚte Aqxðt™tu þtï‚ W…tÞ

Œw:¾{tkÚte Aqxðt {txu ftuE Œw:¾e {™w»Þ yLÞ ftuE ÔÞÂõ‚™u ‚u™tu W…tÞ …qAu ‚tu Ët{u ðt¤e ÔÞÂõ‚™e ÂMÚtr‚ fuðe Au ? ‚u™t …h sðtƒ yð÷kƒu Au. ™tÂM‚f {™w»Þ™tu W¥th swŒtu ntuÞ Au y™u ¼„ðt™™t ¼õ‚ fu Ëk‚ ™tu W¥th …ý swŒtu ntuÞ Au. yux÷u þtMºttu yuðwk fnu Au fu, …tu‚t™wk Œw:¾ ßÞtk íÞtk ™ fnu‚t ¼„ðt™™t ¼õ‚ fu Ëk‚™u fnuðwk, suÚte Ët[kw {t„oŒþo™ {¤u. ¼„ðt™™t ¼õ‚ fu Ëk‚ ¼„ðt™™u yt„¤ ht¾e™u MðÞk ¼„ðt™u Œw:¾tu{tkÚte {wf‚ Útðt™tu su {t„o Ëq[ÔÞtu Au, ‚u …ife su «fth™wk Œw:¾ ntuÞ ‚u™u Œqh fhðt™tu su {t„o ÷t„w …z‚tu ntuÞ ‚u Œu¾tze™u, ‚u {™w»Þ™u ftÞ{{txu nh ftuE Œw:¾{tkÚte {wõ‚ ÚtE™u þtï‚ Ëw¾™tu {t„o …ý Œu¾tze Œu‚t ntuÞ Au. swŒt swŒt Œuðtuyu …ý þtMºttu{tk Ëw¾ {txu ¼„ðt™ ‚hV yk„w÷e r™Œuoþ fhu÷ Au. su Œu𠼄ðt™Úte sux÷t ™Sf ntuÞ, su Œuð fu {™w»Þ …h ¼„ðt™™tu sux÷tu htS…tu ntuÞ ‚ux÷t ykþu ‚u Œuð fu {™w»Þ ¼„ðt™™t «‚t…Úte yLÞ ÔÞÂõ‚™wk Œw:¾ xt¤e þfu Au. …hk‚w {tuût fhðt {txu ¼„ðt™ rËðtÞ yLÞ ftuE Œuð Ë{Úto ™Úte. ƒÄt Œuðtu yk‚u ¼„ðt™™u ¼su Au. Œuðtu™t ÷tuf ft¤u fhe™u ™tþðk‚ Au. ßÞthu ¼„ðt™™wk Ät{ þtï‚ Au. ËtÂíðf Œuðtu …tu‚t™t W…tËf …h ßÞthu ¾qƒ htS ÚttÞ íÞthu …tu‚t™e «uhýtÚte …tu‚t™t þhýt„‚™u ËíËk„™t {t„uo

ËíËk„ Ëu‚w ðt¤e «„x ¼„ðt™™e ytu¤¾tý yð~Þ fhtðu Au. …hk‚w ËeÄtk s ftuE™wk ytíÞkr‚f ©uÞ fhe þf‚t ™Úte. «„x ¼„ðt™ Mðtr{™thtÞýu MðÞk ÷¾u÷e rþûtt…ºte{tk Œw:¾tu{tkÚte {wõ‚ ÚtE™u Ëw¾™tu {t„o Œþtoð‚t ÷¾u Au... “y™u ©e{ŒT ¼t„ð‚, …whtý ytrŒf su Ë‚TþtMºt, ‚u{ýu Sð™t fÕÞtý™u yÚtuo «r‚…tŒ™ fÞto yuðt su y®nËt ytrŒ ËŒt[th ‚u{™u su {™w»Þ …t¤u Au, ‚u {™w»Þ su ‚u yt ÷tuf™u rðþu y™u …h÷tuf™u rðþu {ntËwr¾Þt ÚttÞ Au. (&÷tuf ™k. 8) y™u ‚u ËŒt[th™wk WÕ÷kÄ™ fhe™u su {™w»Þ …tu‚t™t {™{tk ytðu ‚u{ ð‚uo Au ‚u ‚tu fwƒwÂØðt¤t Au y™u ‚u yt ÷tuf ‚Útt …h÷tuf™u rðþu r™ùÞ {tuxt fü™u s …t{u Au. (&÷tuf ™k. 9) y™u su y{tht ytr©‚ …wÁ»t y™u Mºteytu ‚u su ‚u yt rþûtt…ºte «{týu ð‚oþu ‚u Ä{o, yÚto, ft{ y™u {tuût yu [thu …wÁ»ttÚto™e rËÂæÄ™u r™ùÞ …t{þu.” (&÷tuf ™k. 206) su rð»tÞ™wk yt…ýu ft{ ntuÞ ‚u ƒtƒ‚™wk {t„oŒþo™ su ‚u rð»tÞ™t Ëk…qýo r™»ýtk‚™u …qAðt{tk ytðu ‚tu ‚u™wk Ë[tux {t„oŒþo™ {¤u, MðÞk ¼„ðt™ yt Ë]Âü™t Wí…r¥t f‚to, …tu»tý f‚to ‚u{s r™Þt{f ntuðtÚte Œhuf ƒtƒ‚™t ‚uytu r™»ýtk‚ ntuÞ Au. ¼„ðt™™e ƒwÂØÚte ftuE …ý Œuð fu {™w»Þ™e ƒwÂØ yrÄf ™Úte ntu‚e {txu ¼„ðt™™e ðt‚ {t™ðe, ¼„ðt™™e yt¿tt …t¤ðe, ¼„ðt™ fnu ‚u{ fhðwk, ¼„ðt™™e W…tË™t fhðe, ¼„ðt™u ÷¾u÷e Ëðo þtMºttu™t ËthY… rþûtt…ºte r™Þr{‚ ðtk[ðe ‚Útt rþûtt…ºte ¼t»Þ „úkÚt{tkÚte ‚u &÷tuftu™wk rððu[™ Ë{sðwk. •

6

4.

Œuðtu ‚Útt Ér»tytu …ý ¼„ðt™™e W…tË™t fhðt™wk s fnu Au

©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u Mðtr¼ü ytX ËíþtMºttu{tk Ëfthý su™e „ý™t fhe Au ‚uðt ©e ðtËwŒuð {tntíBÞ „úkÚt{tk ¾qƒ ©uc «&™ y™u

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #3 vi dt 20-6-08


7 ËíËk„ Ëu‚w ‚u™tu ¾qƒ ©uc W¥th Au. þti™f {nŠ»t …qAu Au. nu Ëti‚u ! Ëq‚ …whtýe™t …wºt W„ú©ðt ‚{tuyu {w{wûtw Sðtu™t ©uÞ™t Ä{o, ¿tt™, ðihtøÞ, Þtu„ytrŒf Ë{M‚ ËtÄ™tu y{tu™u fÌttk y{u ytŒhÚte Ëtk¼éÞtk, ‚u ËtÄ™tu {ntÄiÞo þt¤e …wÁ»ttuyu {nt«ÞtËu fhe™u ËtÄ‚t ƒnwŒeÄoft¤u fhe™u rËæÄ ÚttÞ Au. {txu ƒúñtrŒf ºtiðŠýftu ‚Útt ƒúñ[the ytrŒf [th yt©{eytu ‚Útt Mºteytu, þwÿtu ytrŒf Ëðo ftuEyu …ý yt ÷tuf{tk Ën»to ËtæÞ yuðtu su {tuûttu…tÞ ‚u y{™u ŒÞt ÷tðe™u fntu. íÞthu Ëq‚…wºt W„ú©ðt fnu Au, nu þti™f ! Ëtðýeo ™t{™t {nŠ»tyu …ý ytðtu s «&™ þkfh™kŒ™ ftŠ‚f Mðt{e «íÞu …qAu÷tu. ftŠ‚f Mðt{eyu ÓŒÞ{tk ðtËwŒu𠼄ðt™™wk æÞt™ Ähe™u fÌtwk fu, nu ƒúñ™ ! {U r…‚t {ntŒuð™t {w¾ Útfe Ëtk¼¤u÷wk Ëðo ftuE Sðtuyu Ëw¾uÚte fhe þftÞ yuðwk {tuût ËtÄ™ fnwk Awk. yt ÷tuf{tk …tu‚t™u yr¼ü rËÂæÄ™u EåA™tht ðýto©{e s™tuyu Œuð‚t™t ythtÄ™ ™u ‚wÕÞ ƒeswk ftuE …ý ËtÄ™ ™Úte. sðtƒ yÄqhtu htÏÞtu ntuÞ ‚uðwk ÷t„ðtÚte ‚wh‚ s ƒeòu «&™ ÚttÞ Au. Ëtðýeo {w™e …qAu Au. nu ftŠ‚f Mðt{e ! ‚{tuyu Wæðo÷tufðtËe Œuð‚tytu ðËw, Yÿ, ytrŒíÞ ytrŒf ¼uŒÚte ƒnw «fth™t {™u fÌttk Au. y™u ‚u Œuðtu™e ythtÄ™t™e her‚ytu ƒnw «fth™e ðýo™ fhe Au. Œuð‚thtÄ™™t swŒt swŒt V¤tu ‚tu ft¤u „¤u÷t yr‚ ‚wåA ™tþðk‚ Au. yu{ …ý ‚{tuyu fÌtwk Au. yt÷tuf{tk Œw»fh yuðt «ð]Â¥t r™ð]Â¥t f{tuo™u {ntfü ðzu rËæÄ fhe™u ßÞthu ™tþðk‚ V¤™e «tÂó ÚttÞ ‚tu ‚uðt f{o fhðt™wk þwk «Þtus™ ? fuð÷ ð]Útt …rh©{ s Au. su Œuðtu™wk þheh MÚtt™ ƒ÷ yu ytrŒf™tu ft¤u fhe™u ™tþ ÚttÞ Au ‚u Œuð‚tytu™e W…tË™t yt f{o ¼qr{{tk {™u Yr[fh Út‚e ™Úte. {txu su Œuð MðÞk ft¤ {tÞtrŒf™t ¼Þu hrn‚ ntuE™u, ƒeò þhýt„‚™t ¼Þ™u nh™tht ntuÞ y™u su Ë™t‚™ r™íÞ ntuÞ y™u su™wk Ät{ r™íÞ ntuÞ y™u su yûtÞ V¤™u yt…™tht ntuÞ ‚Útt ¼õ‚tu™u rð»tu {ntðíË÷ ntuÞ y™u su™t «ËtŒÚte Ëðos™tu™t Ë{M‚ {™tuhÚt y™tÞtËÚte ‚í…h yt sL{{tk s rËæÄ ÚttÞ yuðt {ntË{Úto Œuð {™u fntu ‚Útt Ëw¾uÚte fhe þftÞ yuðe y™u ™thŒ Ë™ftrŒf s™tuyu Mðefthu÷e ythtÄ™ her‚

8

ËíËk„ Ëu‚w rðþu»t…ýu {™u fntu. íÞthu ftŠ‚f Mðt{e, «&™™e ¾qƒ «þkËt fhe™u fnu Au, ‚{tu …qAtu Atu ‚uðtu s «&™ …qðuo yò‚ þºtw ÞwrÄÂch htòyu r™„{ yt„{™u …th …t{u÷t r¼»{ r…‚t{n™t «íÞu …qATÞtu n‚tu. íÞthu r¼»{r…‚t{nu ™h™thtÞý ¼„ðt™u fnu÷wk, ðtËwŒuð {tntíBÞ ÞwrÄÂch htò «íÞu fÌtwk. ‘ðtËwŒuð’, ‘…hƒúñ’, ‘…wÁ»ttu¥t{’, ‘©ef]»ý’ ytrŒf rŒÔÞ {k„¤ ™t{tuÚte fnu÷tk su yuf Œuð Au ‚u Ëft{ r™»ft{ Ëðo ftuE ™htuyu ‚Útt {wõ‚tuyu …ý ËŒt W…tMÞ Au. Âîòr‚ þçŒ ðtåÞ ºtiðŠýftu, yt©r{ytu y™u Mºte þwÿtrŒ Ëðo ftuEyu …ý …tu‚…tu‚t™t ðýto©{ rðrn‚ Ä{tuoyu Ërn‚ s ¼Âõ‚ ðzu yt ©ef]»ý s ËðoÚtt Ëk‚tu»týeÞ Au. su s™ ¼Âõ‚™u íÞS™u fuð¤ MðÄ{o ðzu ¼„ðt™™u «ËÒt fhðt EåAu Au ‚u‚tu frx{t ‚wkƒze ƒtkÄe™u Ët„h ‚hðt EåAu yuðtu òýðtu. su s™ MðÄ{o™u …ý íÞS™u ¼Âõ‚Úte s ¼„ðt™™u «ËÒt fhðt EåAu ‚u …ý {M‚fu …t»ttý {qfe™u Ë{wÿ ‚hðt EåAu yuðtu òýðtu. MðÄ{o Ë{u‚ ¼Âõ‚Úte s ¼„ðt™ «ËÒt ÚttÞ Au. yºtu yu WÕ÷u¾™eÞ Au fu Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ Ä{o y™u ¼Âõ‚™t …wºt Au. yux÷u fu ßÞtk Ä{o y™u ¼Âõ‚ ntuÞ íÞtk ¼„ðt™ yð~Þ ntuÞ. Ä{o y™u ¼Âõ‚Úte ¼„ðt™™wk Ëuð™ ÚttÞ Au. ‚u{s Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™wk ð[™ Au fu ßÞtk ßÞtk {the {qŠ‚ nþu íÞtk íÞtk {the ËtÚtu Ä{o y™u ¼Âõ‚ …ý rŒÔÞ Œunu ntsh hnuþu. yux÷u fu su™t ÓŒÞ{tk y¾kz ¼„ðt™™e {qŠ‚ Au, su™u ¼„ðt™™e y¾kz M{]r‚ Au, su™t ½uh ®ËntË™{tk y¾kz Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™e {qŠ‚™wk Ëuð™ …qs™ ÚttÞ Au, ‚u™t Sð™{tk y™u ‚u™t ½h{tk y¾kz Ä{o y™u ¼Âõ‚™tu ðtË ÚttÞ Au. Ä{o Ërn‚ ¼Âõ‚Úte Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™wk ythtÄ™ fh™th yt÷tuf{tk Ëw¾e ÚtE yk‚u yûthÄt{™u …t{u Au. þw¼ f{o òu ¼„ðt™™e «ËÒt‚t™t WvuþÚte fhðt{tk ytðu ‚tu f{o{tk ytðu÷t ¼„ðíËkƒkÄ ™u ÷eÄu ‚u Œið r…ºÞtrŒ ‚Útt ËtkÏÞ Þtu„trŒ Ë{„ú Ëíf{o ‚íft¤ r™„woý yƒkÄf ÚtE™u „wýt‚e‚ ¼„ðæÄt{ Ëw¾Y… r™íÞ V¤™u yt…™tÁk ÚttÞ Au. su{ É»t¼Œuð™t …wºt ¼h‚Syu Þ¿t{tk

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #4 vi dt 20-6-08


9 ËíËk„ Ëu‚w ythtÄ™eÞ ËqÞtorŒ Œuðtu™e ¼„ðt™™t [ûtw ytrŒf yk„{tk ¼tð™t fhe n‚ª ‚u{ ¼tð™t fhðe. Œið r…ºÞtrŒ f{o{tk ythtÄ™eÞ Œuðtu™u ¼„ðt™™t yk„ ‚hefu (…ý Mð‚kºt…ýu ™rn) Ë{sðtÚte Ëðo{tk ¼„ðt™™tu ËkƒkÄ ytðu Au. ¼„ðíËkƒLÄ ðt¤wk Ëíf{o Þãr… yÕ… ntuÞ ‚Úttr… Ëtûtt‚T ™h™tGÞÄthe …h{tí{t™t ËkƒkÄÚte {ntV¤™u yt…™tÁk ÚttÞ Au. ÿti…Œe Ë{Š…‚ þtftL‚ ¼ûtý{tk ‚Útt ©eŒt{t Ë{Š…‚ ‚tkŒw¤ ¼ûtý ytrŒf{tk ‚u{s su‚÷…wh™t Sðý ¼õ‚ Ë{Š…‚ {X™t htux÷t{tk yt ðt‚ sýtE ytðu Au. {txu «ð]¥t fu r™ð]¥t Ä{o{tk hnu÷tk y™u ‚u™t ‚u™t ÞÚttÚto V¤™u EåA‚t Ëðo ftuE ™htuyu ðtËwŒu𠼄ðt™™e W…tË™t fhðe. su ðtËwŒuð …hƒúñ ¼„ðt™ ƒúñ…wh Ät{{tk r™íÞ r™ðtË fhe hÌttk Au ‚u s Ë{M‚ ÷tuftu™t ytíÞkr‚f rn‚ {txu Ä{o «ò…r‚ Útfe ƒúñt…wºt Œût«ò…r‚™e …wºte {qŠ‚{tk ™thtÞý y™u ™h yuðt ƒu Y…u «Út{™t MðtÞk¼wð {Lðk‚h™t ËíÞÞw„{tk «„x ÚtÞtk n‚t. «„x ÚtÞu÷t ‚u ™h™thtÞý ¼„ðt™ ¼h‚¾kz™t {™w»Þtu™t ûtu{ {txu s ‚… fhðt {txu Ä{to©{ Útfe ƒŒrhft©{{tk ytðe hÌttk. yu f Ë{Þu ™thŒSyu ƒŒrhft©{{tk Ëk æ Þt ðk Œ ™trŒ r™íÞf{to[hýY… …h{uïh™e ÷e÷t™u òuE™u {wr™™t {™{tk {tuxwk ytùÞo ÚtðtÚte …qAu Au. nu yåÞw‚ ! [th ðuŒtu ‚u™t rþûttrŒ yk„tu, ¼th‚, …k[htºt, ht{tÞý ytrŒ W…tk„tu, …whtýtu, W……whtýtu, EíÞtrŒ Ë{„ú þtMºttu{tk ‚{tu yuf s Ëðo™t ytÄth Atu. Œuð‚tytu™t ‚Útt r…ºte™t …ý y™trŒ rËæÄ …h{Œuð ‚{tu s Atu. ytðt …hƒúñ …h{tí{t Ëðuoïh ‚{tu õÞt Œuð™wk fu r…ºte™wk Þs™ fhtu Atu ‚u™u nwk òýe þf‚tu ™Úte. íÞthu ™thŒS ¼„ðt™™u rð»tu y™LÞ ¼Âõ‚ r™ctðt¤t ntuðtÚte, ™thŒS «íÞu ©e ™thtÞý ¼„ðt™ ƒtuÕÞt, nu Âîs ! su ƒúñ…wh yûthÄt{™t yrÄïh ©ef]»ý Au ‚u s y{tht ytí{t (yð‚the) Au, yu{ òýtu. ‚u{™t Útfe …h‚h ƒeòu ftuE r…‚t fu …qßÞ Œuð y{thu ™Úte. nu ƒúñs ‚u Ëðuoïh …h{tí{t ©ef]»ý ¼„ðt™u Ëðo ÷tuftu™wk rn‚ fhðt™e EåAtÚte Ëðos™tu™u Ëw¾ fh™the yt Œuð ËkƒkÄe ‚Útt r…‚] ËkƒLÄe f{o fhðt Y… {ÞtoŒt þtMºt îtht «ð‚toðe

10

ËíËk„ Ëu‚w Au. ‚u Ëðo ftuE rn‚uåAw s™u y™wËhðe òuEyu su su™tu «ð]¥t fu r™ð]¥t yu{ Ëðo ftuE …ý r¢Þtytu™u ¼„ð‚¼Âõ‚yu Ërn‚ fhu ‚tu ¼„ðt™™t ËkƒkÄÚte ‚uðt s™tu Œun™t yk‚u yûthÄt{ «tó fhu Au. ykíÞ ð[™t{]‚ {wsƒ ¼h‚¾kz™t W…tMÞ Œuð ™h™thtÞýŒuð Au ‚Útt {wÏÞ ¼õ‚ ™thŒS Au. ynª ™thŒÉr»t ™h™thtÞýŒuð «íÞu fnu Au nu Œuð ! Ér»t™t suðe {™w»Þtf]r‚™wk y™wfhý fhe™u yt… ËðoÚte yrÄf ‚us yiïÞo™u Ztkfe™u ð‚tuo Atu. …hk‚w ‚{tu …hƒúñ ðtËwŒuð Ëtûtt‚T Atu. nu Eþ ! su yt ‚…Ä{to[hýtrŒf Au ‚u ‚tu Ëðo™t Eïh yuðt yt…™e ÷e÷t s ÷tuftu™t rþûtý yÚtuo Au yu{ nwk r[¥t{tk òýwk Awk. yne ™h™thtÞýŒuð ‚Útt Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ su™wk ƒeswk y™trŒ ™t{ ©ef]»ý Au ‚u™e yuf‚t rËæÄ ÚttÞ Au. ™thŒ{wr™ yt„¤ fnu Au : Þãr… yt…™t Œþo™Úte s …qýoft{ ÚtÞtu Awk. ‚Úttr… nu «¼tu ! nwk ‚{tÁk su …qðo {q¤Y… ©ef]»ý Au ‚u™t Œþo™ fhðt EåAw Awk. ™thŒ {wr™{tk y™LÞ yuftkr‚fe ¼Âõ‚ ntuðtÚte ©e ™h™thtÞýŒuðu «ËÒt ÚtE ™u ™thŒ {wr™™u ƒúñÄt{™t yrÄ…r‚ ©ef]»ý Ëðo™t fthý …wÁ»ttu¥t{™t Œþo™ ƒúñ…wh Ät{{tk fhtÔÞtk. ƒúñ…wh yûthÄt{™t yrÄ…r‚ ©ef]»ý Ëðo™t fthý …wÁ»ttu¥t{ Au ‚u s yt…ýt EüŒuð ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ Au. Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u …tu‚t™wk Ëðtoð‚the…ýwk y™k‚ søÞtyu ƒ‚tÔÞwk Au. ½ýt yrÄfthe Sðtu™u Ë{trÄ fhtðe™u yûthÄt{ ‚Útt ‚u{tk hnu÷ …tu‚t™t MðY…™wk Œþo™ fhtÔÞwk Au. su™t ÿütk‚tu yt„¤ òuEþwk. MfkŒ …whtý™t ðtËwŒuð {tntíBÞ „úkÚt{tk su yûthÄt{, yûth {wõ‚, …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™, ðtËwŒu𠼄ðt™, ©ef]»ý ð„uhu su þçŒtu «ÞtußÞt Au yu ƒnw ™t{e ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™tu s Ëðtuo…rh {rn{t Au. rþûtt…ºte{tk Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ ÷¾u Au. “y™u su Eïh Au, ‚u su ‚u, su{ ӌޙu rð»tu Sð hÌttuAu. yu{ ‚u Sð ™u rð»tu yk‚Þto{e…ýu fhe™u hÌttk Au. ™u Mð‚kºt Au. ™u Ëðo Sð™u f{o V¤™t yt…™tht Au. yu{ Eïh™u òýðt y™u ‚u Eïh ‚u õÞtk ‚tu …hƒúñ …wÁ»ttu¥t{ yuðt su ©ef]»ý ¼„ðt™ ‚u Eïh Au y™u ‚u ©ef]»ý, su ‚u yt…ýt EüŒuð Au,

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #5 vi dt 20-6-08


11 ËíËk„ Ëu‚w ™u W…tË™t fhðt ÞtuøÞ Au y™u Ëðo yð‚th™t fthý Au.” ynª Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u ©ef]»ý ™t{Úte …tu‚t™e s ðt‚ fhe Au. fthý fu Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u y™k‚ðth ðËwŒuð Œuðfe™t …wºt ©ef]»ý Ërn‚ 24 yð‚thtu MðY…u …tu‚t™wk Œþo™ fhtðe™u yu 24 yð‚thtu™u …tu‚t™e {qŠ‚{tk ÷e™ fh‚t Œu¾tze™u …tu‚u Ëðo yð‚th™t fthý Au ‚u rËæÄ fhe ƒ‚tÔÞwk Au. “y™u Ë{Úto yuðt ©ef]»ý ‚u su ‚u htrÄftSyu Þwõ‚ ntuÞ, íÞthu ‘htÄtf]»ý’ yuðu ™t{u òýðt. y™u Yf{ýe Y…u su ÷û{e ‚u{ýu Þwõ‚ ntuÞ, íÞthu ‘÷û{e™thtÞý’ yuðu ™t{u òýðt.” ðtËwŒuð {tntíBÞ „úkÚt{tk ÷û{e™thtÞýŒuð™t rððtn™e fÚtt ytðu Au. ‚u Ë{Þu ƒúñtrŒ Ë{„ú Œuðtu Œk…‚e ÷û{e™thtÞý™u Ë«u{ «ýt{ fhe™u fwwkfw{ yût‚T …w»…nth, ykƒh, yt¼hý ytrŒf Ë{…eo™u ƒu ntÚt òuze™u rð™e‚ ÚtE™u yr‚ yt™kŒÚte ‚u{™e yr‚ „k¼eh yÚtoðt¤e ðtýe ðzu …]Útf …]Útf M‚wr‚ fhu Au. Œuðtu™e M‚wr‚™t Úttuzt ykþtu ÷¾wk Awk. su™tÚte ¼„ðt™ s yuf {tºt W…tË™t fhðt ÞtuøÞ Au yu Ë{sðt{tk ËntÞ¼q‚ Útþu. «Út{ ƒúñt Ëtûtt‚T ¼„ðt™™u rð»tu ¼Âõ‚™u s …h{ …wÁ»ttÚto fnu‚t Útft y™u ¼„ðt™™tu íÞt„ fhe™u …tu‚t™u (Œuðtu™u) ¼s™thtytu™u ®™Œ‚t Útft ƒu &÷tuftu ðzu M‚wr‚ fhu Au - nu …h{ …wÁ»t ! (…wÁ»ttu¥t{) nwk Ë{„ú ðuŒtu™u Ëwû{ ƒwÂØÚte ðthkðth yÚto ËtÚtu rð[th fhe™u yuðt ÿZ r™ùÞ W…h ytÔÞtu Awk fu Sðtu™u ßÞthu h{t ht{ - h{t su ÷û{e ‚u{™u ytht{ - h{ýÚte yt™kŒ yt…™tht yÚtðt ¼õ‚s™tu™u yt™kŒ yt…u ‚u ht{ (ðtËwŒuð) fnuðtÞ, h{t-÷û{eyu Ërn‚ yuðt ht{ ‚u h{t ht{ (÷û{e™thtÞý) fnuðtÞ. yuðt «íÞût ‚{thu rð»tu yr‚ ÿZ ¼Âõ‚ ÚttÞ íÞthu s «týeytu™u …h{ rŒÔÞ ntuðtÚte ûtÞ hrn‚ yÚtto‚T yûtÞ yuðt ¼tu„ Ë{qntu y™u ‚uðt s ‚{tht rŒÔÞ ÷tuftu y™u ytíÞkr‚fe {wÂõ‚ «tó ÚttÞ Au. yu{tk ËkþÞ ™Úte. ƒeò ƒúñtrŒ Œuð™e ¼Âõ‚ ™rn …ý h{t…r‚™e s ¼Âõ‚ fhðe. ‚u ¼Âõ‚ …ý suðe ‚uðe rþrÚt÷ ™rn …ý ËwÿZ fhðe. nu nhu ! yt «fthu ‘yt…™u rð»tu yuftkr‚fe ¼Âõ‚ðt¤tytu™u s yûtÞ ÷tuftrŒf™e «tÂó Au.’ yu{ ™rn òý™tht su y¿tt™e s™tu hòu ‚{tu

12

ËíËk„ Ëu‚w „wýÚte ¼hu÷t {r÷™ yk‚:fhý ðt¤t yuðt …ý y{tu Œuðtu™u ™t™t «fth™t f]åA [tkÿtÞý ytrŒ ‚…tu{t„tuo ðzu y™u …qò{t„tuo ðzu ¼su Au ‚u{™u s þtMºttu{tk {qZ fÌttk Au. ‚u {qZ s™tu yûtÞ Ëw¾™u õÞthuÞ …ý …t{‚t ™Úte. yËkÏÞ ÷tuftu™t W…tMÞ yuðt þkfh ¼„ðt™ M‚wr‚ fhu Au. nu «¼tu ! ðuŒºtÞe (ÉøðuŒ, ÞswðuoŒ, Ët{ðuŒ), ËtkÏÞ þtMºt, ðuŒtk‚-W…r™»tŒtu, Þtu„þtMºt, ƒútñtrŒ …whtýtu, …k[htºt, Ë{„ú Ä{oþtMºttu, yt Ëðuo yufsu™e ftuE Ë{t™ ™Úte fu su™tÚte ftuE yrÄf ™Úte yuðt yÂî‚eÞ yt…™t s r™hr‚þÞ {rn{t™u r™hk‚h y™uf «fthtuyu fhe™u ¼Âõ‚Úte „tÞ Au. nu Eþ ! ytrŒ fÕ…{tk yt ðuŒ ytrŒ Ë{„ú þtMºttu Ëðo f‚to Ëðuoïh ‚{tht Útfe s WŒT¼ÔÞt Au y™u ‚{thtu s yuf yt©Þ fhe™u hÌttkAu. {txu s ‚{tu þtMºtÞtur™ fnuðtytu Atu. ‚tu nwk ÷û{eyu ËuÔÞ [hý f{¤ su{™wk Au yuðt ytrŒ …wÁ»t Ëðo fthý ‚{™u ðtËwŒuð™u ¼sw Awk. Ä{oŒuð fnu Au : nu ¼„ð™T ! ‚{the fÚtt (‚{tht ™t{tu „wýtu y™u [rhºttu™wk fe‚o™) ytæÞtí{, yrļq‚ y™u yrÄŒið ™t{™t ºtý ‚t…Úte ‚…e „Þu÷t Œurnytu™u y{]‚‚wÕÞ Au. ð¤e ËkËthY… …tþ™u AuŒ™the y™u y™uf sL{tu™t …t… …wkòu ™u nh™the Au. ‚{the fÚttÚte s Œw:¾ Œwrh‚™e r™ð]Â¥t Útðt …qðof ‚{thu rð»tu ¿tt™ ¼Âõ‚ W…su Au. {txu nwk ‚tu ‚{the fÚtt™u s {tuût{tk Ëðtuo¥t{ ËtÄ™ {t™wk Awk. ‚tu nu y™k‚ ™t{™T ! ‚u fÚtt ‚{tht yuftkr‚f ðõ‚t ¼õ‚tu™t {w¾ Útfe ™ef¤‚e Útfe fýo {t„o îtht {the ÓŒÞ „wnt{tk ËŒið «ðuþ fhtu..... ŒÞt™t r™rÄY… {txu s «r‚Þw„ «„x Útðt™t Mð¼tð ðt¤t ‚{tu™u {tht ™{Mfth Au. «ò…r‚ytuyu fÕ…ð]ûttu, rðïf{to, …]Úðe, Ë{wÿ ytrŒf™u ¼„ðt™™e W…Þtur„‚t{tk ytððtÚte ÄLÞ fÌttk. …tu‚t™u ¼„ðt™™wk «íÞût Œþo™ ÚtðtÚte ÄLÞ¼t„e {tLÞt. íÞthƒtŒ {™wytu ‚Útt Ér»tytuyu ¼„ðt™™e ËwkŒh M‚wr‚ fhe. …Ae ELÿŒuðu ¼„ðt™™wk Ëðo Œuðtu™e y…uûttyu ©uc…ýwk y™u Ëðuo Ëkfx™u nhðt…ýwk fne™u ©enrh yuðt ™t{Úte rðÏÞtr‚™u …t{u÷t ¼„ðt™™u ™{Mfth fÞto.

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #6 vi dt 20-6-08


13 ËíËk„ Ëu‚w yÂø™Œuð M‚wr‚ fhu Au - nu Œuð Œuð ! su nu‚w {txu Ëwh yËwh ™h ytrŒf™t W…Sð™¼q‚ su yÒt, ½ô, ztk„h, sð ytrŒf Au ‚u ‚u{tuyu s «Út{Úte W…òðu÷wk Au ‚u nu‚w {txu Ëtht ƒwÂØ þt¤e s™tu ‚tu ‚u nrð»ÞtÒt™t Œt™ ðzu Þ¿ttu{tk ‚{tÁk s Þs™ …qs™ fhu Au. ‚{tÁk …qs™ fÞto …Ae s ‚{tht «ËtŒ ¼q‚ ‚u yÒtytrŒf ™wk E‚h Œuðtu™u r™ðuŒ™ fhu Au. ƒeò Œuðtu™u r™ðuŒ™ fÞto …Ae yðrþü ‚u «ËtŒ¼q‚ yÒttrŒf W…Sð™tÒt ntuðtÚte MðÞk s{u Au. ‚{tu™u «Út{ r™ðuŒ™ fhu÷tk yÒttrŒfu fhe™u yLÞ Œuðtu™wk Þs™ fh™tht su Þt¿tftu Au ‚u Þãr… ftBÞ -…wºti»týtrŒ rð»tÞtÚto f{tuo{tk «er‚ðt¤t Au ‚Úttr… ‚u ftBÞ f{o™t ƒkÄ™{tkÚte {wõ‚ ÚtE™u ‚íft¤ ƒútñe „r‚ (ƒúñ…whÄt{)™u s …t{u Au. suytu ‚{™u ™rn r™ðŒu™ fhu÷t yÒt™wk ¼ûtý fh™tht y™u yLÞ Œuð {tºt™wk Þs™ fh™tht Au ‚u ‚tu ¼„ðt™™t [tuh ÚttÞ Au. ¼„ðt™u …tu‚t™t Þs™ {txu yÒt W…òÔÞwk Au ‚u{™u r™ðuŒ™ fÞto rð™t ‚uÚte yLÞ™wk Þs™ fhu fu MðÞk ¼ûtý fhu ‚tu ‚u ¼„ðt™™t [tuh s fnuðtÞ. …thfe ðM‚w™u nhe™u MðtÚto {txu Mðefthu ‚u™u [tuh fnuðt{tk ytðu Au. „e‚t{tk …ý ©ef]»ý ¼„ðt™u yt ðt‚ fhe Au. ‚tu Ëðuo™t ytrŒ Ë]üt, Ëðo™t Mðt{e, Þ¿t…wÁ»t, ÷û{e…r‚ yt…©e™u nwk «ýt{ fÁk Awk. ‚uðe s he‚u {Y‚ Œuðtu, rËæÄtu, Áÿtu, ytrŒíÞtu, ËtæÞ Œuðtu, ðËwytu, [thýtu, „kÄðtuo, ytÃËhtytu, Ë{wÿ, …t»toŒtu ð„uhuyu ÷û{e…r‚ ™thtÞý™e rðÄrðÄ he‚u M‚wr‚ fhe. Ä{o …í™e {qŠ‚ Œuðe M‚wr‚ fh‚t fnu Au - nu ¼„ð™T ! su ‚{thtu yt©Þ fhðt {tºtÚte s …t…Y… Mð¼tððt¤t …ý Sðtu - rMºtÞtu, þwÿtu, yËwhtu y™u ‚uÚte …ý ™e[ …þw…ûteytu …ý ƒúñtrŒ ™thŒtrŒ {tuxtytuu «þkËt fhu÷e Ëðtuoíf]ü …Œðe (‚{tht Ät{Y…)™u …t{u Au. ‚{tht yt©Þu hrn‚ {tuxt {tuxt Œuð‚tytu …ý ‚íûtý y…qßÞ Ëífthne™ ÚtE òÞ Au. yt he‚u Mðt©Þ™t {nt{rn{t ðt÷t „tu÷tuftrÄ…r‚ ‚{tu™u s nwk r™íÞ ÓŒÞ{tk Äthe™u ¼sw kAwk. Ëtrðºte Œuðeyu ¼„ðt™™wk Ëðo Ë]Âü™wk ËsoðtY… Ët{ÚÞo fÌtwk, Œw„toŒuðeyu Ëw¾ Ët„h ¼„ðt™™t Ë«u{ ®[‚™™tu {rn{t fÌttu. ™Œeytuyu ™t{fe‚o™ y™u ™{Mfth™tu {rn{t fnuðt îtht ¼„ðt™™e r™hðrÄ

14

ËíËk„ Ëu‚w ŒÞt¤w‚t fne, Œuð …í™eytuyu ¼„ðt™™wk y™u ‚u{™t ËkƒLÄ{tk ytðu÷t Ëðuo™wk r™„woý…ýwk «r‚…tŒ™ fÞwO. Ér»t …í™eytuyu Ë{M‚ Œw:¾ Œwrh‚™u nh™tÁk ¼„ðt™™wk [hýth®ðŒ fÌtwk. ‚uðe s he‚u …]Úðe Œuðe y™u ËhMð‚e Œuðeyu M‚wr‚ «tÚto™t îtht ¼„ðt™™tu {rn{t fÌttu. nrhþkfh ƒútñý™u rþðSyu Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhðt™e fhu÷e yt¿tt : yuf Ë{Þu Ë{iÞt W…h „t{ «tkr‚s™t nrh¼õ‚™e «tÚto™t Ëtk¼¤e ƒúñ[the ©e ðtËwŒuðt™kŒ Mðt{e …tu‚t™t {kz¤ Ërn‚ íÞtk …ÄtÞto n‚t. ½ýt rŒðË íÞtk nrhs™tu™u yt™kŒ …{tz‚t yt™kŒÚte hÌtt. ‚u Ë{Þ{tk yuf {tuZ ƒútñý þwf÷ nrhþkfh rs¿ttËw ÚtE Mðt{e …tËu ytÔÞt y™u Mðt{e™u …q A Þw k . ‚{u Mðtr{™thtÞý™u ¼„ðt™ fu{ fntu Atu ? Mðt{eyu ‚u{™u ©wr‚ M{]r‚™t ½ýt «{týÚte {nthts™t MðY…™t r™ùÞ™e ðt‚ fhe, íÞthu ‚u ƒtuÕÞt : ËwÄt rËkÄw rþð hnMÞ ð„uhu „úkÚt™t su «{tý Au ‚uÚte ËwÄt ®ËÄw {æÞu rðhts‚t …h{ rþð™u fÌttk Au, ‚u þe he‚u Ë{òÞ ? Mðt{eyu fÌtwk, ËwÄt ®ËÄw …whtýtu{tk rðhò ™Œe™u fnu Au, ‚u™u s ðuŒ{tk ËwÄt ®ËÄw fnu÷ Au. ‚uÚte …h, ƒnw ð™™e þtu¼tÚte Þwõ‚ rfÕ÷t™u ytfthu f™f™tu þ‚ þ]k„ …ðo‚ Au, ‚u™e {æÞu „tu÷tuf Au. ‚uÚte …h {nt ‚us™tu Ë{wÿ Au, ‚u™u ƒúñ…wh fnu Au. ‚u {æÞu rŒÔÞ ®ËntË™ W…h y™k‚ {wõ‚ {kz¤u ËuðtÞu÷t …hƒúñ …wÁ»ttu¥t{ ©enrh rðhtsu Au. ‚u Mðtr{™thtÞý …tu‚u s Au. ‚u™u s Ëðuo ™t{Úte {rn{tÚte ðuŒ-…whtý „tÞ Au. fÌtwkAu fu çÎò ÏæíræÐéÚï ²æïÿæÚï Ú}æ„ï „ƒæ ±æ¨éÎï± ÐÚæ±ïÎæ J yt «{týu y™k‚ ©]r‚-M{]r‚™t «{týÚte ðt‚ fhe ‚tuu…ý ÓŒÞ{tkÚte ‚u{™tu ËkŒun „Þtu ™rn y™u fÌtwk nu Mðtr{™, ‚{u ËíÞ fntuAtu. yt…™e ðtýe Ëtk¼¤e™u Ënò™kŒ Mðt{e™e ¼Âõ‚ fhðt™e EåAt ÚttÞ Au. …ý {U yt¾e SkŒ„e þkfh™e W…tË™t fhe Au ‚u nðu Atuzwk ‚tu …r‚ðú‚t ¼Âõ‚{tkÚte …zâtu fnuðtW {txu fu{ fÁk ? {™u fkEf [{ífth sýtÞ ‚tu ËíËk„e Úttô. Mðt{e nËe™u ƒtuÕÞt fu, [{ífth sýtþu. ‚™u {ntŒuðS fnu ‚tu ð‚o{t™ Äthý fhsu.

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #7 vi dt 20-6-08


15 ËíËk„ Ëu‚w …Ae nrhþkfh htºtu ƒtu¾ …h {ntŒuð™t Œþo™u „Þt. Œþo™ fhe™u ‚u s rŒðËu htºtu …tu‚t™u ½uh Ëq‚t n‚t. íÞtk s Ëtûtt‚T {ntŒuðSyu ytðe™u ‚u{™u s„tzât y™u Ë{òðe fÌtwk fu, ‚U yt¾e SkŒ„e {the ¼Âõ‚ fhe Au ‚uÚte nwk «ËÒt ÚtÞtu Awk y™u fnwk Awk fu Mðtr{™thtÞý Ëtûtt‚T …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™ Au. yu «¼w Ëðo™t r™Þk‚t W…tMÞ {qŠ‚ Au. ‚u{™t ƒúñ[the su ðtËwŒuðt™kŒ Mðt{e ‚u …h{ ™iÂcf y™u {ntË{Úto Au. ‚u{™wk fnuðwk ‚wk fu{ {t™‚tu ™Úte ? {txu ‚u fnu ‚u{ fhsu, ‚u{™e …tËuÚte ð‚o{t™ ÷E™u Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhsu. ‚uÚte ‚tÁk ËðoÚtt ©uÞ Útþu. yu{ ytþeðtoŒ…qðof rþûttð[™ fne™u …tu‚u yk‚Äto™ ÚtÞt. …Ae nrhþkfh Ëðth{tk ðnu÷t WXe M™t™trŒ r™íÞ rðrÄÚte ‚íft¤ …hðthe ©e ðtËwŒuðt™kŒS Mðt{e …tËu ytÔÞt y™u ‚u{™u Ëtütk„ Œkzð‚T fhe „ŒT „ŒT fkXu M‚wr‚ …qðof ƒtuÕÞt : Mðt{e™T ‚{u ‚tu Ëtûtt‚T Eïh{qŠ‚ Atu. {tÁk {tuxwk ¼tøÞ fu ‚{u {™u {éÞt. yu{ ƒtu÷e Mðt{e …tËu ð‚o{t™ Äthe {nt ¼„ð‚ ¼õ‚ ÚtÞt. Ä™uïh ‚hðtze™u „tÞºte Œuðeyu Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ ytu¤¾tÔÞt : „t{ ™tkŒtu÷™t Ä™uïh ‚hðtze™u …wºt ™rn. ‚u Mºte …wÁ»t ƒÒtuyu ftþe sE™u, íÞtk ƒth ðhË hne „tÞºte …whïhý fÞwO. ‚uÚte „tÞºteyu «ËÒt ÚtE™u [‚w¼wos Œuðe Y…u Œþo™ ytÃÞwk y™u fÌtwk ðh {t„. íÞthu ‚uýu ðh {tøÞtu fu y{™u «„x ¼„ðt™ {¤u. Œuðeyu fÌtwk, Mðtr{™thtÞý «„x ¼„ðt™ Au. ‚u{ýu fËwkƒ÷ ðMºt …nuhu÷t Au y™u ‚u „Zzt{tk Au. íÞtk ‚{u òytu. ‚u ‚{™u fnuþu fu ‚{™u „tÞºteyu {tufÕÞt Au. „tÞºte Œuðe™e ytðe ðt‚ Ëtk¼¤e™u ‚u „Zzt ytÔÞt. y™u Œuðeyu fÌttk «{týu {nthts™t Œþo™ fÞto. {nthts ƒtuÕÞt fu, ‚{™u „tÞºteyu {tufÕÞt Au ? …Ae Ä™uïh ‚hðtze™u …tftu r™ùÞ ÚtÞtu y™u ‚u …h{ ¼õ‚ ÚtÞt. ¼ÿft¤eyu …tu‚t™t ¼õ‚™u ™h™thtÞýŒuð ytu¤¾tÔÞt. yuf ¼õ‚ Œhhtus ¼ÿft¤e {t‚t™t {krŒh{tk Œþo™ fhðt òÞ. Œþo™ fh‚t fh‚t «tÚto™t fhu. nu {t‚tS ! {thtu {tuût fhsu. yt yu™tu htus™tu

16

ËíËk„ Ëu‚w r™Þ{. yufðth yu™e ¼Âõ‚Úte «ËÒt ÚtÞu÷t {t‚tSyu MðÙ{tk Œþo™ ŒE™u fÌtwk fu nu ¼õ‚ ! nwk ‚tu fuð¤ ËtkËtrhf EåAtytu …whe fhe þfwk Awk. …hk‚w ‚{thu òu {tuût òuE‚tu ntuÞ ‚tu ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u …Ähtðu÷t ©e ™h™thtÞýŒuð™t þhýu ò. {t‚tS™t ð[™Úte ¾wþ ÚtE „Þu÷t yu ¼õ‚ ©e ™h™thtÞýŒuð™t þhýu ytÔÞt. Œþo™ fÞto. yk‚h{tk …h{ þtkr‚ ÚtE xtZf ð¤e. yuf Ëk‚ …tËuÚte fkXe …nuhe™u Ëk«ŒtÞ™t ËíËk„e ƒLÞt. y™u ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™wk ¼s™ fhe™u yk‚u {tuût …tBÞt. yt ðt‚ yt…ýt Ëk«ŒtÞ{tk sw™t Ëk‚tu ‚Útt fux÷tf nrh¼õ‚tu …ý òýu Au. yt …w M ‚f™t ÷u ¾ f™u n™w { t™S {nthtsu Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™e fhtðu÷e ytu¤¾tý : yt…ýt Ëk«ŒtÞ{tk Ët¤k„…wh fü¼ks™Œuð n™w{t™S™wk {krŒh rðïfûttyu «rËæÄ Au. ðz‚t÷ „tŒe™t ytrŒ yt[tÞo©e h½wðehS {nthts™e yt¿ttÚte {q.y.{q. ËŒT„wÁ ©e „tu…t¤t™kŒ Mðt{eyu MÚtt…u÷t ©efüƒks™Œuð n™w{t™S ð‚o{t™ Ë{Þ{tk …ý nòhtu ËíËk„e-rƒ™ ËíËk„e ÷tuftu™u ytrÄ-ÔÞtrÄ W…trÄ{tkÚte {wõ‚ fhe™u ËíËk„™e ytu¤¾tý …ý fhtðe hÌttkAu. 1981 Úte 1988 ™e Ët÷ ËwÄe {U Ët¤k„…wh n™w{t™S™e ¾qƒ ©æÄtÚte ¼Âõ‚ fhe. ¼Âõ‚™t r™Þ{ yk‚„o‚ {wõ‚t™kŒ {wr™ hr[‚ {tÁr‚ M‚tuºt™tu …tX …ý r™Þr{‚ fh‚tu. yt …tX™wk V¤ {wõ‚t™kŒ Mðt{eyu ™e[u {wsƒ ƒ‚tÔÞwk Au. Þn yüf òu …Zu ‚tË Ëƒ Ëk f x ™tËu , ht{Œq ‚ n™w { k ‚ ËŒt ÿ„ yt„u ¼tËu . rð½™ ntu‚ ˃ ™tþ {„™ ntuW nrh „w™ „tðu, …t… …wks ˃ xh‚ ƒntuhe ¼ð{U ™nª ytðu. Ä™ ÄtLÞ …wºt Ëk…Â¥t ƒZu f]»ý [hý hr‚ …tðne, {wr™ {wõ‚ fnu Ëtu ¼õ‚ fu Ëkfx r™fx ™ ytðne. Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™t {w¾uÚte ‘ËíËk„™e {t’ ™wk rƒÁŒ …t{u÷t {wõ‚t™kŒ Mðt{e™t W…h™t ‚{t{ ðtõÞtu {tht Sð™{tk ËíÞ ÚtÞt. yu

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #8 vi dt 20-6-08


17 ËíËk„ Ëu‚w Ë{Þu „tu…t¤t™kŒ Mðt{e™u ‘„wÁ’ Äthu÷t y™u ‘Mðtr{™thtÞý’ {nt{kºt™e Võ‚ {t¤t fh‚tu. yðth™ðth Ët¤k„…wh s‚tu. 1988 ™e Ët÷{tk yuf Ë{Þu Ët¤k„…wh fü¼ks™ Œuð n™w{t™S™wk Œþo™ fhe hÌttu n‚tu. n™w{t™S™e {qŠ‚™e yuf ƒtsw Úttuzu Œqh {týfe ½tuze …h rƒhtS‚ Ënò™kŒ Mðt{e™wk fu÷uLzh ÷xfe hÌtwk n‚wk. ‚u Ë{Þu {™u yuðwk ÷tøÞwk fu n™w{t™S {™u ÓŒÞ{tk «uhýt fhe hÌtt Au fu “yt {týfe ½tuze ðt¤t Ënò™kŒ Mðt{e s fr¤Þw„{tk Ëtûtt‚T «íÞût …h{tí{t Au. ‚wk ‚u{™wk þhý „úný fhe™u ‚tht Sð™wk fÕÞtý fhe ÷u. ynª ðthkðth ytððt™e sYh ™Úte.” ytðwk W…ht W…h ºtý ðth n™w{t™S {tnths òýu fnª hÌtt ntuÞ yuðe {tht yk‚htí{t îtht ÓŒÞ{tk y™w¼qr‚ ÚtE. ‘f]»ý [hý hr‚ …tðne’ yux÷u fu ©ef]»ý yÚtto‚T …h{tí{t™t [hý{tk «er‚ ÚttÞ. yu ðtõÞ Ët[wk …zðt™tu Ë{Þ …tfe „Þtu n‚tu. Ët¤k„…whÚte nwk y{ŒtðtŒ ytÔÞtu. yzÄe f÷tf ÚtE yux÷u ‚wh‚ s „tu…t¤t™kŒ Mðt{e™t ytþeðtoŒÚte y™u n™w{t™S™e «uhýtÚte …ztuþ{tkÚte yuf ËíËk„e ¼tEyu Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™t [rhºt ÷ûte, ËíËk„ ÷ûte yuf …wM‚f {tht ntÚt{tk {wõÞwk. Þtu„t™wÞtu„ ‚u …wM‚f{tk {U su™u {™Úte „wÁ Äthu÷t yuðt Ë.„w. „tu…t¤t™kŒ Mðt{e ÷tuftu™u fuðe he‚u ËíËk„e fh‚t ‚u rð»tÞf ½ýe ÿütk‚ ðt‚toytu n‚e. suÚte ËíËk„{tk «ðuþ fhðt {tÁk {™ …ý Út™„™e hÌtwk. ft¤w…wh {krŒh õÞthuÞ òuÞwk …ý ™ntu‚wk. {q¤ Ëtiht»xÙ™tu ð‚™e yux÷u „Zzt ½ýeðth Œþo™ fhu÷t. suÚte „Zzt sE™u Ëk‚ …tËu fkXe …nuhe …qò™e …uxe ÷eÄe. …Ae ft¤w…wh {krŒh™e òý ÚtE. Ëk«ŒtÞ™t þtMºttu™tu yÇÞtË fÞtuo. yux÷u Ä{oðkþe yt[tÞo {nthts©e™tu {rn{t Ë{òÞtu. suÚte Ëk«ŒtÞ™t Ët[t „wÁ Ä{oðkþe yt[tÞo {nthts©e ntuÞ Au yuðwk ¿tt™ ÚtðtÚte y{ŒtðtŒ „tŒe™t ….…q. yt[tÞo {nthts©e …tËuÚte ‘„wÁ{kºt’ ÷E™u þtMºt «{týu ‘ËíËk„e’™e Ëk¿tt …tBÞtu. ‚u{s …qðuo su{™u ‘„wÁ’ Äthu÷t ‚uðt „tu…t¤t™kŒ Mðt{e™wk fkEf ykþu Éý [qfððt ‚uytu™t ytþeðtoŒÚte Ëk…fo{tk ytð™th y™uf {w{wûtw Sðtu™u ‘ËíËk„e’ ƒ™tððt{tk r™r{¥tY… ƒLÞtu.

18

ËíËk„ Ëu‚w ytðe ‚tu y™k‚ ËíÞ ÿütk‚ ðt‚toytu Au. Ëðo ÿütk‚ ðt‚to™tu Ëth yux÷tu s Au fu ðuŒ, …whtý, þtMºttu, {tuxt Œuðtu, Ér»t{wr™ytu ‚Útt Ëk‚tu™tu yuf s {‚ Au fu ¼„ðt™™e W…tË™t fhðe yux÷wk s ™rn …hk‚w Ëth™tu …ý Ëth yux÷tu Au fu «„x ¼„ðt™™u ËuððtÚte ‚wh‚ s fÕÞtý ÚttÞ Au. Ë‚TÞw„{tk Œ¥ttºtuÞ, ºtu‚tÞw„{tk ht{, ît…h{tk ©ef]»ý ‚Útt fr¤Þw„{tk Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ «„x Au. …h{tí{t™t y™k‚ ™t{tu Au. yu …h{tí{t Ë{M‚ rðï™u …tu‚t rð»tu ðtËu Au y™u ‚u …tu‚u Ësuo÷t rðï{tk Ëðo yL‚Þtor{…ýu ðËu Au {txu ±æ¨é y™u Ë]Âü ÂMÚtr‚ ÷Þ ðzu rðnth fhu Au {txu Îï± {¤e™u ðtËwŒuð ™t{Úte fnuðtÞ Au. ‚u{s ðËwŒuð™t …wºt ntuðtÚte ðtËwŒuð ™t{Úte fÌttk Au. yu …h{tí{t yûth ƒúñ ytrŒ Ëðo™e y…uûttyu r™hðrÄ fÕÞtý‚{ MðY… Y… „wý rð¼qr‚ ytrŒf ðzu {tuxtEY… „wýÞtu„™u ÷eÄu …h‚h…ýu «r‚…tŒ™ fhu÷t ntuðtÚte ËtÚtof …hƒúñ ™t{Úte fÌttAu. ƒæÄ {wõ‚ ytrŒ Ëðo …wY»ttu™e y…uûttyu r™hr‚þÞ Wíf]ü‚t Y… „wýÞtu„™u ÷eÄu yLðÚto …wÁ»ttu¥t{ ™t{Úte fÌttk Au. ©e htÄt fu ÷û{eyu Þwõ‚ ntuE™u y™ðrÄ yt™kŒ „wýÞtu„™u ÷eÄu yLðÚto ©ef]»ý ™t{Úte fÌttk Au. ytðt rŒÔÞ {k„¤ ™t{tuÚte fnu÷tk su yuf Œuð Au, ‚u Ëft{r™»ft{ Ëðo ftuE ™htuyu ‚Útt ƒúñ¼tðt…Òt {wõ‚tuyu …ý ËŒt W…tMÞ Au. yt{ rnLŒw Ä{o™t ÷tuftu yuf s ¼„ðt™™e W…tË™t fhu ‚tu rnLŒw Ä{o{tk yuuf Ëqºt‚t ytðe òÞ y™u ‚u ðuŒtuõ‚ {‚ ntuðtÚte Ëðuo™wk ©uÞ {k„¤ ÚttÞ ! ! su Sð su ftuE…ý ¼tðÚte ¼„ðt™™t ËkƒLÄ™u …t{u Au. ‚u ‚tu yLÞ Sð™e …uXu õÞthuÞ …ý sL{ {hý Y… ËkË]Â¥t™u ™Úte s …t{‚tu. ËðtËr™f ntuÞ ‚tu Œuð {™w»Þ ytrŒf{tk sL{ Äthý fhe™u r™ðtoËr™f ÚtE™u ¼„ðt™™t Ät{™u …t{u Au. ¼„ðt™ MðÞk fnu Au fu, “òu su {™w»Þtu {tht s þhý™u …t{u ‚tu s ‚u {™w»Þtu, Sðtu™u ƒkÄ™ fh™the „wý{Þe {tÞt Útfe {wõ‚ ÚttÞ Au. {the «tÂó™wk yts yËtÄthý V¤ Au.” •

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #9 vi dt 20-6-08


19

ËíËk„ Ëu‚w

5.

Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ «„x Útðt™e þtMºttuõ‚ yt„tneytu :

ßÞthu ßÞthu …]Úðe W…h yÄ{o ÔÞt…e òÞ Au íÞthu ¼„ðt™™tu yð‚th ÚttÞ Au. „e‚tS{tk fÌtwk Au. ²Îæ ²Îæ çã {}æüS² xHæçÝ|æü±ç„ |ææÚ„ J ¥|²éyƒæÝ}æ {}æüS² „Îæy}ææÝ¢ ¨ë…æ}²ã}æì JJ ßÞthu ßÞthu Ä{o™tu ™tþ ÚttÞ Au y™u yÄ{o™e ð]ÂæÄ ÚttÞ Au íÞthu nwk yð‚th Äthý fÁk Awk. ƒúñtkz …whtý{tk fÌtwk Au, Îœææ~æï²: ÜëU„²éxæï ~æï„æ²æ¢ ÚÍæéÝ‹ÎÝ: J mæÐÚï ±æ¨éÎï±: S²æ„ì, ÜUHæñ S±æ}æè ±ë¯æy}æ…: JJ ËíÞw„{tk Œ¥ttºtuÞ, ºtu‚tÞw„{tk ht{[LÿS, ît…hÞw„{tk ©ef]»ý y™u fr¤Þw„{tk Ä{oŒuð™t …wºt Mðtr{™thtÞý «„x Útþu. …È …whtý{tk fÌtwk Au, Ð涢Çï ÏæãéHï HæïÜïU S±æ}æèÝæ}Ýæ ãçÚ: S±²}æì J ÐæÐÐVçÝ}æxÝ¢ „Á…xæÎé h æÚç²c²ç„ JJ ßÞthu ÷tuf{tk ½ýtu …t¾kz «ð‚oþu íÞthu Mðt{e …qýo …wÁ»ttu¥t{ …t… Y…e ftŒð{tk …zu÷t {™w»Þtu™tu WæÄth fhþu. rðïf Ëu™ Ërn‚t{tk fÌtwk Au, |æê}²æ¢ ÜëU„汄æÚæïù²¢ ¨±æüÝï„æTÝæÝã}æì J Ðí æÐç²c²æç}æ ±ñ Ü é ¢ U Æ¢ ¨ã…æÝ‹ÎÝæ}æ„: JJ nwk Ënò™kŒ Mðt{e yuðt ™t{Úte …]Úðe W…h yð‚th Äthý fhe Ëðuo s™tu™u ðifwkX …{tzeþ. rð»ýw Ä{tuo¥th{tk …ý fÌtwk Au, }æãæ{}ææü‹±²ï Ð釲ï Ýæ}Ýæ ÐæÐ ç±ÝæàæÜïU J ãçÚÐí¨æÎ ç±ÐíS² S±æç}æÝæ}Ýæ ãçÚ: S±²}æì JJ

20

ËíËk„ Ëu‚w su™t M{hý {tºtÚte …t…™tu™tþ ÚttÞ Au, yuðt …rðºt Ä{oðkþ{tk nrh«ËtŒ rð«™t ½hu nrh yuðt ™t{Úte «„x ÚtE …]Úðe{tk «rËæÄ ÚtEþ. MfkŒ …whtý™t ði»ýð¾kz{tk fÌtwk Au, }æ²æ ÜëUc‡æïÝ çÝã„æ: ¨æù…éüÝïÝ Ú‡æï¯é ²ï J Ðí±„ïüç²c²‹y²¨éÚæ¢S„ï y±{}æïü ²Îæ çÿæ„æñ JJ {}æü Î ï ± æ„ì „Îæ }æê „ æñ ü ÝÚÝæÚ沇ææy}æÝæ J Ðí±ëœæïùçÐ ÜUHæñ ÏæíræÝì, |æêy±æ㢠¨æ}æxææï çg…: JJ }æéçÝàææÐæóæë„æ¢ Ðí挄¢ ¨<¯¢ …ÝÜU}ææy}æÝ: J „„æïù籄æ xæéL|²æñù㢠¨Îì{}æZ Sƒæвóæ… JJ yswo™u Ërn‚ {U ÞwØ{tk su yËwhtu™u {thu÷t n‚t. y™u su yËwhtu yswo™Úte nýtÞu÷t y™u {™u òu‚tk {]íÞw …tBÞt ‚u {tuût™u …t{e „Þt. y™u su yswo™Úte nýtÞu÷t yË‚T ðtË™tðt¤t yËwhtkþ htòytu …w™: ßÞthu …]Úðe W…h yÄ{o «ð‚toðþu íÞthu nu ƒúñ™T ! nwk fr÷Þw„™e «ð]Â¥t{tk …ý Ä{oŒuð Útfe {qŠ‚{tk ™h™thtÞý™u r™r{¥t fhe Ët{ðuŒe ƒútñý ÚtE nwk ËŒTÄ{o™wk MÚtt…™ fh‚tu Útftu ŒwðtoËt™t þt…Úte {rhåÞtrŒf {wr™ Ërn‚ {tht {t‚t r…‚t Ä{o ¼Âõ‚™wk yËwhtkþ „wYytu y™u htòytu Útfe hûtý fheþ. ytrŒ yt[tÞo©e yÞtuæÞt«ËtŒS {nthts …tu‚t™t ӌޙu rð»tu ©e ½™~Þt{ {nthts™wk M{hý fhe …tu‚t™t ¼ºteò ht{þhýS «íÞu ½™~Þt{ {nthts™t ƒt¤ [rhºttu fnu‚t …nu÷tk Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ «„x ÚtÞtk …qðuo™wk ‘yt„{™ ¼tÏÞwk’ ‚uðwk yuf {nt[{ífthe ytÏÞt™ fnu Au su ™e[u {wsƒ Au. yuf Ë{Þ™u rð»tu yt A…iÞt…wh{tk ƒt÷fht{ ‚hðtze ½ýt s rƒ{th …zât n‚t. íÞthu ‚u{™t …wºt ŒwkŒ ‚hðtze ‚Útt f]»ý þ{to ‚hðtze yu ƒÒtu ¼tEytu ©e{ŒT ¼t„ð‚ Ëótn fhtð‚t n‚t. Ëótn™e Ë{tÂó ÚtE íÞthu ‚u{™u Ëðuo ËkƒkrÄ yufrºt‚ ÚtE yÞtuæÞt ËhÞw ™Œeyu ÷E sðt™tu rð[th fÞotu. íÞthu ƒt÷f ht{ ‚hðtze ƒtuÕÞt fu, nu ËkƒkrÄs™tu ! ‚{tu {™u ËhÞw „k„t ÷E sþtu ™rn. fthý fu nwk y®ns Œun íÞt„ fheþ. ‚uðwk Ëtk¼¤e™u ŒwkŒ‚hðtze ƒu ntÚt òuze™u fnuðt ÷tøÞt fu r…‚]÷tuf{tk

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #10 vi dt 20-6-08


21 ËíËk„ Ëu‚w y{the ½ýe ®™Œt ÚttÞ {txu sYh ÷E sðt …zu. ‚uðwk Ëtk¼¤e ƒt÷f ht{ ‚hðtze Ëw‚t n‚tk ‚u ‚íft¤ ƒuXt ÚtE™u ƒtuÕÞt su nu …wºt ! ‚{the r…‚]÷tuf{tk ®™Œt ™nª ÚttÞ fu{ fu yt A…iÞt…wh™e …]Úðe ½ýes …rðºt Au. {txu y®n «¼w …wÁ»ttu¥t{ MðÞk «„x Útþu. y™u nwk ‚tu …qðo™tu f~Þ… Ér»t Awk. yu{ ƒtuÕÞt. ‚u Ëtk¼¤e ‚u{™tk …í™e SðhtýeƒtEyu ƒÒtu …wºttu™u …tu‚t™e …tËu ƒuËtze ™u fÌtwk fu nu …wºttu ! ‚{tu ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhòu y™u …tu‚t™t ðýto©{™tu Ä{o …t¤òu. ™u nwk ‚tu Ë‚e Awk. {txu nwk ‚tu …r‚ ËtÚtu ƒ¤e r™ùu yt Œun™tu íÞt„ fheþ, ‚uðwk {t‚t™wk ð[™ Ëtk¼¤e ƒÒtu ¼tEytu yr‚þÞ ®[‚t fhðt ÷tøÞt. íÞthu ‚u{™u ƒnw «fthu ðt‚to fhe þtk‚ …{tzât …hk‚w ftuE þtkr‚ …tBÞt ™rn. íÞthƒtŒ Sðhtýe ƒtE …tu‚u M™t™ fhe ƒúñY… ÚtE ntÚt{tk {t¤t ÷E™u ÂMÚth ð]Â¥t fhe yütûth {kºt™tu s… fhðt ÷tøÞt. fux÷tuf Ë{Þ ÚtÞtu yux÷u yûthtrÄ…r‚ …qýo …wÁ»ttu¥t{ Ëtûtt‚T yŒT¼q‚ Œþo™ yt…e™u ƒtuÕÞt su, nu Sðhtýe ƒtE ! yt su ‚{the …wºte ¼ðt™e ƒtE y™u ‚u{™t …wºte ¼Âõ‚ yuðt ™t{u fhe™u Útþu. y™u {tuxe ËhðtE{tk Exth „t{™u rð»tu ƒt÷þ{to ™t{u rð«™u ½uh Ä{oŒuð …tu‚u yð‚th Äthý fhþu ™u ‚u Ä{oŒuð™u yt A…iÞt…wh™u rð»tu ¼Âõ‚Œuðe™e ËtÚtu …hýtðþu íÞthu ‚u Ä{o¼Âõ‚ Útfe nwk Úttuztf ft¤{tk «„x ÚtEþ y™u fux÷tf yûthÄt{™t {wõ‚ …ý y®n «„x Útþu y™u ‚u Ä{oŒuð™t fw¤{tk nwk yt[tÞo…Œ™e MÚtt…™t fheþ. ytðe he‚u ½ýe ðt‚ fhe yk‚Äto™ ÚtE „Þt. íÞthu ‚u Sðhtýe ƒtE ‚íft¤ íÞtkÚte WXe™u yt™kŒ …t{‚t n‚tk y™u yt nfef‚ …tu‚t™t …wºttu™u fnu‚t n‚tk. ‚uðt Ë{Þ{tk ƒt÷fht{ ‚hðtze Œun {wfðt™e ‚iÞthe{tk n‚tk yux÷u ðt‚ …z‚e {qfe ‚u{™t …tËu sE …tu‚t™t ƒÒtu …wºttu ËtÚtu ƒuXtk y™u Wå[ Mðhu ¼„ðt™™wk ™t{ ÷E ¼„ðt™™e M{]r‚ fhtðe yux÷u ‚wh‚ s Œun™tuíÞt„ fÞtuo. …Ae ‚u{™u yÂø™ ËkMfth {txu ™thtÞý ËhtuðhÚte …qðo rŒþt{tk …tu‚t™t ytkƒtðtzeÞt{tk ÷E „Þt. íÞthu Sðhtýe ƒtE …tu‚t™t …r‚™e …tA¤ Ë‚e Útðt ™eféÞtk. íÞthu …tu‚t™t ƒÒtu …wºttu YŒ™ fhðt ÷tøÞt. yux÷u ‚u{™t W…h ŒÞt fhe Ëðo™u Äehs yt…e ytþeðtoŒ yt…e ƒtuÕÞtk su, nu …wºttu ! nu ËkƒkÄes™tu ! {™u ¼„ðt™u

22

ËíËk„ Ëu‚w Œþo™ ŒE, su ðt‚ fhe Au ‚u …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™ MðÞk «„x Útþu y™u ‚{the Ëðuo™e yt…r¥t™u Œqh fhþu. ‚{tu ftkE ®[‚t fhþtu ™rn. yu{ fnª …tu‚u Ë‚e ÚtÞt. y™u SðhtýeƒtE™u «„x Útðt™wk MðÞk «¼wyu fnu÷wk ‚u «{týu …tu‚t™wk ð™[ ËíÞ fhðt {txu yt A…iÞt…wh{tk Ä{oŒuð ¼Âõ‚{t‚t™u íÞtk «„x ÚtÞt n‚t. •

6. Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™u «„x Útðt™wk r™r{¥t : Sðtu™t õ÷Þtý {txu ‚…MðeY…u hnu÷tk ©e ™h™thtÞýŒu𠼄ðt™™tu rŒÔÞ yt©{ rn{t÷Þ{tk Au. Ëtûtt‚T yûthÄt{ s ƒŒheY…u ynª ðMÞwk Au. ßÞtk ft{, ¢tuÄtrŒf™tu «ðuþ ™Úte. ™h™thtÞýŒuð ytrŒ Ë‚TÞw„Úte ƒŒrhft©{{tk hne™u …tu‚t™t ¼õ‚tu {txu ¼h‚¾kz™t {w{wûtwytu {txu ‚… fhu Au. ßÞtk WØðS y™u ™thŒS r™ðtË fhe hÌttk Au. Eïh «uhýtÚte s ftuEðth {her[, ðrËc, yrºt, ykr„ht, {iºtuÞ, „„o, ðtÕ{erf ð„uhu nòhtu {nŠ»tytu ¼h‚¾kz{tk ‚eÚtoÞtºtt fhe™u ™h™thtÞý ¼„ðt™™t Œþo™ fhðt y÷f™kŒt™t rf™thu hnu÷tk ƒŒrhft©{{tk ytÔÞt. rŒÔÞ þtu¼tyu Þwõ‚ ƒŒhe ð]ût ‘ƒtuhze’ ¾qƒs rðþt¤ ntuðtÚte {ntí{tytu ‚u™u rðþt÷t fnu Au. «Út{ {wr™s™tu™u yt rðþt÷t™e ™e[u rƒhts{t™ ™h ¼„ðt™™t Œþo™ ÚtÞtk. …w»…™t ‚tuhtÚte þtu¼‚tu sxt {wfwx Äthe hnu÷t, ™ð Þtu„uïhtu su{™e …tËu ƒuXt Au y™u f÷t… „t{™t rð«tuÚte …qòÞu÷t ™h ¼„ðt™u {nŠ»tytu™wk Mðt„‚ fÞwO, ytr‚ÚÞ Ëífth fÞtuo ‚Útt ‚uytu™tu {rn{t fÌttu y™u MðÞk yt™kŒ ÔÞõ‚ fÞtuo. ™h ¼„ðt™™e ðtýe Ëtk¼¤e™u {wr™s™tu fnuðt ÷tøÞt fu nu ™htu¥t{ ™h ! ‚{u Ëtûtt‚T …h{uïh Atu, ‚{u y™u ™thtÞý yuf s Atu. A‚tk ƒu MðY…u Œu¾tytu Atu ‚u ‚tu ‚{the ÷e÷t Au. nu ™h ¼„ðt™ ! yt…™t ‚Útt yt rŒÔÞ ƒŒrhft©{™t Œþo™Úte y{u Ëðuo ÄLÞ ¼t„e ƒLÞt Aeyu.

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #11 vi dt 20-6-08


23 ËíËk„ Ëu‚w yu «{týu ðt‚ [t÷u Au. yux÷t{tk íÞtk ˼t{tk ™thtÞý ¼„ðt™ …ÄtÞto y™u ðurŒft W…h Œ¼toË™ …h rƒhtßÞt. rËæÄ {wõ‚tuÚte …qòÞu÷t, ‚eðú ‚…Úte ŒuŒeÃÞ{t™ ftkr‚ðt¤t, ËwkŒh sxt sqxðt¤t, yuf ntÚt{tk f{kz¤ y™u ƒeò ntÚt{tk …÷tþŒkz™u ht¾e hnu÷tk ïu‚ ðMºtÄthe hnu÷t, {wr™s™tu W…h y{]‚ÿÂü ðhËtð‚t ™thtÞý ¼„ðt™™u nòhtu {wr™s™tuyu Œkzð‚T «ýt{ fhe™u …qs™ fÞwO. …Ae «¼w™t Œþo™ fh‚tk ‚L{Þ ƒ™e „Þu÷t {wr™s™tu™u ÓŒÞ{tk ¼„ðt™™t Œþo™ ÚtÞt y™u yûthÄt{{tk hnu÷tk rŒÔÞ MðY…™t …ý Œþo™ ÚtÞt. ™uºt ¾tu÷e™u òuÞwk, …tu‚t™e yt„¤ …ý yu s MðY… rƒhts{t™ òuE™u Ëðuo {wr™ytu M‚wr‚ fhðt ÷tøÞt. nu ¼„ðt™ ! yt…™tu sÞ sÞfth Úttytu. f]…t hËÚte ¼hu÷tk ð[™tu ðt¤t nu «¼w ! yt…™e ¼Âõ‚ fh™th™u yûthÄt{™e «tÂó fhtðtu Atu. Ëk‚tu™t ð[™tu™u ÓŒÞ{tk Äthe™u su ‚{thtu r™ùÞ ™Úte fhe þf‚t ‚u™tu rð™tþ ÚttÞ Au. ‚{tht yt©Þ rð™t ftuE Ëw¾e Út‚tu ™Úte. nu «¼w ! ‚{u ûth-yûthÚte …h Atu. ‚{u s Ä{o y™u ¼Âõ‚ Útfe «tŒw¼toð …t{e™u Ëk‚tu¼õ‚tu™t W…h y™w„ún fhe™u ‚eðú‚… fhtu Atu. nu «¼w ! þu»t …ý yt…™t „wýtu™t …th™u …t{e þf‚t ™Úte. M‚wr‚ fhe™u ™{Mfth fhe™u {wr™s™tu ƒuËe „Þt. íÞthu ™thtÞý ¼„ðt™u …ý ¾qƒ «ËÒt ÚtE™u …htu…fthe yuðt {nŠ»tytu™tu {rn{t fne™u ¼h‚¾kz™t Ë{t[th …qATÞt. íÞthu WŒtË [nuhu {nŠ»tytuyu ¼h‚¾kz™t {™w»Þtu™t yÄ{o yt[hý™e ðt‚ fhe™u fÌtwk fu yt… ¼h‚¾kz™t htò Atu {txu yt… f]…t fhe™u ¼th‚™e «ò™wk hûtý fhtu. {ntí{tytu™e ðtýe Ëtk¼¤e «¼w™u fYýt Wí…Òt ÚtE y™u rð[thðt ÷tøÞt fu {thu ¼h‚¾kz{tk {™w»ÞY…u «„x ÚtE™u ¼th‚™e «ò™e yÄ{o y™u yËwhtuÚte hûtt fhðe Au. …h{tí{t yt{ rð[thu Au ‚ux÷t{tk …tu‚t™t yt©{Úte Ä{o r…‚t y™u ¼Âõ‚{t‚t …ý íÞtk ytðe …ntUåÞt. ‚h‚ s ™h™thtÞýŒuðu W¼t ÚtE™u {t‚t r…‚t™u ðkŒ™ fhe ytË™ yt…e ƒuËtÞto. ™h™thtÞýŒuð Ä{o ¼Âõ‚™u …]Úðe …h yÄ{o y™u fr¤™wk Ët{útßÞ «ð‚eo hÌtwk Au, yuðe ðt‚ Ëk¼¤tðu Au. yu ðt‚ Ëtk¼¤ðt{tk Ä{o¼Âõ‚ y™u

24

ËíËk„ Ëu‚w {wr™Ë¼t Ë{trÄ™e su{ ‚L{Þ ƒ™e „Þt. ƒhtƒh yu ð¾‚u «¼wyu ŒwðtoËt {wr™™t ÓŒÞ{tk ƒŒrhft©{{tk ytððt «uhýt fhe. ‚…tur™rÄ ŒwðtoËtyu ƒŒrhft©{{tk ytðe™u ƒŒhe ™e[u rðhts‚t ™h™thtÞýŒuð™u ‚Útt Ä{o ¼Âõ‚™u ‚Útt WØðS™u ‚Útt nòhtu {nŠ»tytu™u ŒwðtoËtyu òuÞt. …h{tí{t™t {w¾Úte ðt‚to Ëtk¼¤ðt{tk ‚Õ÷e™ ƒ™u÷t ftuEyu …ý ŒwðtoËt {wr™™u òuÞt ™rn, yux÷u …qs™eÞ ŒwðtoËt™wk Mðt„‚-ËL{t™ ftuE fhe þõÞt ™nª ‚uÚte yu{ {tLÞwk fu yt ƒÄt EhtŒt…qðof {tÁk y…{t™ fhe hÌttk Au. …Ae ‚tu þwk fnuðt™wk ? ¢tuÄÚte yu{™e ytk¾tu ÷t÷ ƒ™e „E. þheh fk…ðt ÷tøÞwk. ÷tkƒtu ntÚt fhe™u fnuðt ÷tøÞt. ytùÞo™e ðt‚ Au ! þwk rð…he‚ Ë{Þ ytÔÞtu Au ! Ä{o «ð‚toð™tht ytsu yÄ{o yt[he hÌttk Au. rðãt, ‚…, ¿tt™, rËæÄ„r‚ ytrŒ ËŒT„wýtu™t ÷eÄu yt {nŠ»tytu {nt yr¼{t™e ÚtE „Þt Au y™u {tÁk y…{t™ fhu Au. ƒeò ‚tu Xef …ý s„‚™u Äthý fh™th yt Ä{o …ý {tÁk y…{t™ fhu Au. nðu n{ýtks nwk yt ƒÄt™t yr¼{t™™u Œqh fheþ y™u {tht y…{t™™tu ƒŒ÷tu ÷Eþ. nu Ëðo ˼ts™tu ! Ëtk¼¤tu yíÞthu ŒuðÞtur™{tk hnu÷tk ‚{tu Ëðuo ¼h‚¾kz{tk {™w»Þ sL{™u …t{tu y™u fr¤ y™u yÄ{oÚte ÔÞtó yuðt yËwhtuÚte y™fu rðÄ Œw:¾ …t{tu. yux÷tu þt… yt…e™u ŒwðtoËt {ti™ ÚtE „Þt. ŒwðtoËt™tu þt… Ëtk¼¤e™u yt¾eÞ Ë¼t [{fe WXe. ƒÄtyu …tAw ðt¤e™u òuÞwk ‚tu Ëtûtt‚T yÂø™ suðt ¢tuÄÚte Äúqs‚t y™u Œtk‚ fxfxtð‚t, rƒnt{ýtk ™uºttu ðt¤t ŒwðtoËt™u òuÞtk. ƒÄt {nŠ»tytuyu Œtuze ™u ŒwðtoËt™u «ýt{ fÞto, ytSS fhe yt…™wk ËL{t™ fu{ ™ ÚtÞwk, ‚u™tu ¾w÷tËtu fÞtuo. …ý þtk‚ Útðt™u ƒŒ÷u ŒwðtoËt ¾qƒ ¼¼qfðt ÷tøÞt. …Ae WŒth y™u þtk‚ Ä{oŒuð Ëtütk„ Œkzð‚ fhe™u ŒwðtoËt™u fnuðt ÷tøÞt fu ‚{u su fÌtwk Au ‚u ƒhtƒh s fÞwO Au. ËtÄw …wÁ»ttu™tu ¢tuÄ y…htÄeytu™t rn‚ {txu s ntuÞ Au. y{u ‚tu ™thtÞý™e ðt‚ Ëtk¼¤ðt{tk ‚Õ÷e™ ntuðtÚte yt…™wk ËL{t™ ™ fhe þõÞt. ƒtfe yt…™t {txu ‚tu ‚™, {™, Ä™ …rhðth™tu íÞt„ fhe ŒEyu. ƒeò™e þe ðt‚ ? yt… ‚tu ŒÞt¤w Atu. yt…™wk ÓŒÞ {t¾ý suðwk ftu{¤ Au. {txu yt…™tu þt… …tAtu ¾U[e ÷tu

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #12 vi dt 20-6-08


25 ËíËk„ Ëu‚w yux÷e f]…t fhtu. Ä{oŒuð™e rð™k‚eÚte ŒwðtoËt™tu ¢tuÄ ytuAtu ÚtÞtu. y™u ƒtuÕÞt, nwk ŒeÄo¢tuÄe Awk. yt…u÷tu þt… nwk õÞthuÞ …tAtu ¾U[‚tu ™Úte. …ý ftuý òýu fu{ ytsu {tÁk {™ Úttuzwk …e„éÞwk ntuÞ ‚uðwk sýtÞ Au. yux÷u ‚{tht Ëðo™t W…h y™w„ún fÁk Awk fu nu Ä{o ! ‚{ Œk…‚e Útfe yt ˼t{tk ƒuXu÷t ™h™thtÞýŒuð ‚{thu íÞtk …wºtY…u «„x Útþu. y™u ‚{the ƒk™u™e ‚Útt yt ƒÄt {nŠ»tytu™e yËwhtu Útfe hûtt fhþu. …Ae ‚{u Ëti {tht þt…Úte {wõ‚ Útþtu. ytx÷wk fne™u ŒwðtoËt fi÷tË ‚hV [tÕÞt „Þt. ŒwðtoËtS™tu þt… ‚tu yuf r™r{¥t n‚wk. ƒtfe ¼„ðt™™e s yuðe EåAt n‚e. yt…ýtk ƒúñtkz™t ƒúñtyu …tu‚t™e ytÞw»Þ™t …[tË ð»to yux÷u fu yhÄe SkŒ„e ËwÄe ¼„ðt™ …wÁ»ttu¥t{ ™thtÞý™u «tÚto™t fhe fu nu «¼w ! y{tht ƒú ñ tk z {tk yu f ðth ‚tu …Äthtu . …h{tí{t …wÁ»ttu¥t{™thtÞý …tu‚t™t {wõ‚tu™u fnu‚t n‚tk fu yt ƒúñtkz™e yhÄe ytðhŒt‚tu …whe ÚtE „E. nswk ftuE {w{wûtw fu{ Ät{{tk ytð‚t ™Úte. {wõ‚tuyu fÌtwk, «¼w ! y™k‚ {wõ‚tu, y™k‚ {w{wûtwytu su™wk ¼s™ fhu Au yu Ät{{tk òÞ Au. yt…ýu ynª ftuý ytðu ? òu yt… MðÞk …Äthtu ‚tu ƒÄt {w{wûtwytu ynª ytðu. ¼„ðt™ fnu Au [t÷tu yt…ýu sEyu ‚{u ËtÚtu ytðtu. …ý fkEf r™r{¥t ‚tu ô¼wk fhðwk …zþu ™u ? ¼„ðt™™e EåAt ÚtE r™r{¥t W¼w fhðt™e y™u ƒŒrhft©{{tk «¼w EåAtÚte ŒwðtoËt r™r{¥t …wÁk …tze™u [tÕÞt „Þt. ËíËk„eSð™ „úkÚt{tk Ëwðú‚ {wr™ «‚t…®Ën htò™u fnu Au : nu htò ! yt ƒÄt {nŠ»tytu y™u Ä{o ŒwðtoËt™u Ët{tu þt… yt…ðt Ë{Úto n‚t. …hk‚w ût{t ËtÄw …wÁ»ttu™wk ¼q»tý Au. y™u yt þt… ‚tu …h{tí{t™e EåAtÚte s ÚtÞtu Au. ŒwðtoËt ßÞthu ƒtu÷ðt ÷tøÞt íÞthu «¼wyu ‚u{™u ƒtu÷ðt s ŒeÄt, yxftÔÞt ™nª. ©e ™h™thtÞýŒuð òu Äth‚ ‚tu þt…™u r{ÚÞt fhe þf‚. …ý …]Úðe …h «„x ÚtE™u yÄ{o y™u yËwhtu™tu ™tþ fhe™u Ä{o™e MÚtt…™t fhðe n‚e. y™u ‚u r™r{¥tu ‚u{™e EåAtÚte s yt þt… ÚtÞtu n‚tu …Ae Ä{oŒuðu «¼w™u «tÚto™t fhðtÚte ¼„ðt™ fnu Au nu

26

ËíËk„ Ëu‚w r…‚t ! ‚{u sht …ý zhþtu ™nª. su ÚtÞwk ‚u {the EåAtÚte s ÚtÞwk Au. y{u ‚{tht …wºt Y…u «„x ÚtE™u ‚{the ƒÄt™e hûtt fheþwk y™u yÄ{o™tu ™tþ fhe™u Ä{o, ¿tt™, ðihtøÞ Ërn‚ yuftkr‚f ¼Âõ‚™e MÚtt…™t fheþwk. {txu ‚{u Ëtii ®[‚t™tu íÞt„ fhe™u ‚{™u ÞtuøÞ ÷t„u ‚u Œuþ{tk ƒútñý, ûtrºtÞ, ði~Þ Útfe sL{ Äthý fhtu. ƒŒrhft©{™e ˼t …whe ÚtE. …Ae ¼„ðt™™e yt¿tt™wËth yt ƒÄt {nŠ»tytu, Ëk‚tu, {ntí{tytu, rËæÄtuyu ¼th‚{tk ßÞtk su™u Ët™wfw¤ ÷tøÞwk íÞtk sL{ Äthý fÞtuo. …wÁ»ttu¥t{™thtÞý™e «„x Útðt™e EåAt ÚtE yu Ë{Þu s ŒwðtoËt™t þt…™wk r™r{¥t W¼wk ÚtÞwk. r™íÞt™kŒ Mðt{eyu nrhrŒÂøðsÞ{tk ðýoÔÞwk Au fu ™h™thtÞýŒuðu yt Ë{Þu …tu‚t™t {q¤ MðY… …wÁ»ttu¥t{™thtÞý™wk æÞt™ fÞwO. yux÷u ‚wh‚ s …wÁ»ttu¥t{ ™thtÞýu fÌtwk fu y{thu «„x Útðt™e EåAt Au. yux÷u yt yuf r™r{¥t W¼w fÞwO Au. yt{ …wÁ»ttu¥t{ ™thtÞý …tu‚t™t MðY… ¼h‚¾kz™t htò y™u ¼h‚¾kz™t W…tMÞ ™h™thtÞý Œuð™u yt„¤ fhe™u Mðtr{™thtÞý ™t{Úte «„x ÚtÞu÷t Au. yt fÚtt{tk …hƒúñ …wÁ»ttu¥t{ yuðt Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u ™h™thtÞýŒuð ËtÚtu …tu‚t™wk yufíð «r‚…trŒ‚ fÞwO Au. {wõ‚t™kŒ Mðt{eyu yth‚e{tk „tÞwk Au fu, ‘™thtÞý ™h ¼út‚t Âîsfw¤ ‚™wÄthe’ yÚtto‚T ™h™thtÞýŒuðu ƒútñý fw¤{tk Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ ‚hefu þheh Äthý fÞwO Au. fÚtt™t y™wËkÄt™{tk ™h™thtÞýŒuð rðþu òýðwk sYhe ntuðtÚte ™h™thtÞýŒuð™t «„txâ rð»tu Úttuzwk ð]‚tk‚ òuEyu. •

7.

™h™thtÞýŒuð «t„xâ :

™h™thtÞý ¼„ðt™™tu sL{ ytsÚte [th yƒs ð»to …qðuo Ë]Âü™t ythk¼ ft¤{tk ÚtÞtu n‚tu. ßÞthu …h{tí{t™u Ë]Âü™e h[™t fhðt™e EåAt ÚtE íÞthu «¼wyu yûth™t ‚us{tk ÷e™ ÚtÞu÷t …wY»t-«f]r‚™u s„tzât. su™t‚e y™k‚ ƒúñtkztu™e Wí…Â¥t ÚtE. …wY»t™t yk„{tkÚte Ä{o™e

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #13 vi dt 20-6-08


27 ËíËk„ Ëu‚w Wí…Â¥t ÚtE y™u «¼w™e ƒúñrðãt ytãþÂõ‚ yu{tkÚte Ä{o™e …í™e {qŠ‚™tu sL{ ÚtÞtu. ¼„ðt™u …r‚-…í™e™u fÌtwk ‚{u …]Úðe W…h òytu. nwk ‚{thtÚte sL{ ÷W Awk. Ëtƒh{‚e™t rf™thu (™thtÞý½tx) ºteËuf rf.{e.™t ½uhtðt{tk {tuxwk ð™ n‚wk. su™u …È …whtý{tk Ä{tohÛÞ fÌtwk Au. Ëtƒh{‚e y™u [Lÿ¼t„t yt ƒu ™Œeytu™tu Ëk„{ ßÞtk ÚttÞ Au yu MÚt÷u ytrŒ Ë‚Þw„{tk Ä{o y™u ¼Âõ‚yu Œuð‚tytu™t ƒth ð»to ËwÄe ‚… fÞwO. yu ð¾‚u Ëtƒh{‚e ™Œe™wk ™t{ f]‚ð‚e n‚wk. Ä{o y™u ¼Âõ‚™e ‚…ùÞtoÚte «ËÒt ÚtE™u …h{tí{t [th MðY…u «„x ÚtÞt. nrh, f]»ý, ™h y™u ™thtÞý. ðiðMð‚ {Lðk‚h{tk Vt„ý {rn™t™e …q™{™t rŒðËu W¥tht VtÕ„w™e ™ûtºt{tk ©e ™h™thtÞý ¼„ðt™™wk «t„xâ rŒÔÞ MðY…u yux÷u fu Ëtu¤ ð»to™e ô{h ðt¤t ™h™thtÞýŒuðu Œþo™ ytÃÞwk. yu ð¾‚u ELÿtrŒf Œuð‚tytuyu rŒÔÞ ®nztu¤t{tk «¼w™u …Ähtðe™u ¾qƒ Íw÷tÔÞt n‚t. ‚u rŒðËÚte …w»…Œtu÷tuíËð þY ÚtÞtu Au. WíËð …whtu ÚtÞt …Ae ¼„ðt™ fnu Au. nu Ä{or…‚t ! nwk ‚{the hûtt fhðt «„x ÚtÞtu Awk. {™u ƒŒrhft©{ ƒnw „{u Au. {txu nðu nwk íÞtk òô Awk. {t‚t r…‚t fnu, y{u …ý ‚{the ËtÚtu íÞtk ytðeþwk. yt fr¤Þw„{tk y{u y™u ‚{u «„x ÚtE™u yÄ{o Útfe {w{wûtwytu™e hûtt fheþwk. íÞthÚte ¼„ðt™ ™h™thtÞýŒuð™t MðY…u …tu‚t™t ¼õ‚tu™t rn‚ {txu ƒŒrhft©{{tk hne ftÞ{ ‚… fhu Au y™u yu ‚…™wk V¤ …tu‚t™t ¼õ‚tu™u yt…e Œu Au. su™tÚte ¼õ‚tu{tk Ä{o, ¼Âõ‚, ¿tt™, ðihtøÞ™e ð]ÂØ ÚttÞ Au y™u yk‚u ytíÞkr‚f fÕÞtý™u …t{u Au. ¼„ðt™™wk nrh ™t{™wk MðY… ™thtÞý ™t{Úte ÷û{eS ËtÚtu rððtn fhe ÷û{e™thtÞý ‚hefu ðifwkX Ät{{tk hÌttk Au y™u ¼„ðt™™wk f]»ý ™t{™wk MðY… htrÄftS ËtÚtu rððtn fhe™u htÄtf]»ý ‚hefu „tu÷tuf Ät{{tk hÌttk Au. •

28

ËíËk„ Ëu‚w

8. Ä{o - ¼Âõ‚ y™u ½™~Þt{ {nthts™wk «t„xâ : W¥th ftuþ÷ Œuþ{tk ËhÞq ™Œe™t W¥th rf™thu Exth ™t{u ËwkŒh ™„h Au. ‚u ™„h{tk ÷û{ý þ{to ™t{u ƒútñý hnu‚t n‚t. ‚u{™tu ðuŒ Ët{ðuŒ y™u þt¾t ftiÚtw{e n‚e. Ëtðýeo „tuºtðt¤t yu ƒútñý™t ðkþ{tk ƒt÷ þ{to ¾qƒs rðît™, þw¼ [trhºtðt¤t, r™{o¤ yk‚:fhýðt¤t n‚t. ƒt÷ þ{to™t …í™e ¼tøÞð‚e …ý …r‚ðúíÞtrŒ „wýtuÚte Þwõ‚ n‚t. ytðt …rðºt Œk…‚e Útfe rð.Ëk. 1796 ™t ftŠ‚f þwõ÷ yuftŒþe - «ƒturÄ™e ™u ƒwÄðth™t rŒðËu {æÞtn™u Ä{oŒuð «„x ÚtÞt. su{™wk ƒeswk ™t{ Œuðþ{to n‚wk. yus W¥th ftuþ÷ Œuþ{tk yÞtuæÞt ™Sf ËhÞq ™Œe™t Ët{t ‚xu Úttuzu Œqh {™tuh{t ™t{™e ™Œe ðnu Au. íÞtk {¾tuzt ™t{u ‚eÚto Au. {¾tuztÚte W¥th ‚hV A…iÞt ™t{™wk ËwkŒh ™„h ðËu÷wk Au. [th ðýtuoÚte ÔÞtó, Þtr¿tftu™u yr‚ r«Þ y™u r™{o¤ s¤Úte ¼hu÷t ËhtuðhÚte þtu¼‚wk, y™uf ð]ûttuÚte y÷kf]‚ yuðt yu A…iÞt „t{{tk f]»ýþ{to ™t{u …rðºt ƒútñý, ¼ðt™e ™t{™t …r‚ðú‚t …í™e ËtÚtu hnu‚t n‚t. yt Œk…‚e …h{tí{t™t ÿZ W…tËf n‚tk yu{™u íÞtk rð¢{ Ëkð‚ 1798 ™t ftŠ‚f ËwŒe …q™{ y™u ƒwÄðthu Ëtksu ¼Âõ‚Œuðe «„x ÚtÞt. ‚uðe s he‚u yÞtuæÞt™„h{tk ft~Þ… „tuºttuí…Òt ysÞ ™t{™t ƒútñý y™u ‚u{™t …í™e Ëw{r‚ Útfe, ŒwðtoËt™t þt…™u fthýu, f]»ý ¼Âõ‚ «ð‚of WØðS™tu «tŒw¼toð rð.Ë. 1795™t ©tðý ðŒe ytX{™t rŒðËu «¼t‚{tk ÚtÞtu. su{™wk ™t{ ‘ht{’ …tzðt{tk ytÔÞwk n‚wk. suytu „]níÞt„ …Ae ‘ht{t™kŒ Mðt{e’ ‚hefu «rËÂæÄ …tBÞt. suytuyu yt Ëk«ŒtÞ™t {q¤ htuÃÞt ntuðtÚte Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ «Út{ ‘WØð Ëk«ŒtÞ’ ‚hefu ytu¤¾t‚tu. yt ht{t™kŒ Mðt{e yu s yt…ýt EüŒuð™t „wÁ. yûtht‚e‚ …qýo …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™ y™k‚ Sðtu™tu WØth fhðt {txu …tu‚t™t y™k‚

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #14 vi dt 20-6-08


29 ËíËk„ Ëu‚w {wõ‚tu Ërn‚ A…iÞt…wh{tk ËhðheÞt ƒútñý Exth …tkzu©e Ä{oŒuð Útfe ¼Âõ‚ Œuðe™u rð»tu Ëkð‚ 1837 ™t [iºt ËwŒe ™ð{e™e ŒË ½ze htrºt s‚t …tu‚u «tŒw¼toð …tBÞt. yÄtu Wæðo«{týu hrn‚ ‚us™t Ë{qn™t {æÞu rfþtuh {qŠ‚, yr‚ ‚usMðe, [‚w¼wos, …e‚tkƒh Äthe, rfhextrŒ yt¼q»týu rð¼qr»t‚ Ztu÷eÞt W…h rƒhtsu÷t ©e ½™~Þt{ {nthts™wk {nt y÷tirff MðY…u «Út{ Œþo™ ÚtÞwk. ¼Âõ‚{t‚t™e M‚wr‚Úte ‚u «¼wyu «ËÒt ÚtE™u …Ae Âî¼wsY…u yûthÄt{{tk {wõ‚u Ërn‚ …tu‚t™wk Œþo™ yt…e™u …Ae ƒt¤ MðY…u ƒ™e™u þÞ™ fh‚t n‚t. ‚u Ë{Þ{tk rºt„wýtr¼{t™e rð»ýw, rþð, ƒúñt, ELÿtrŒf Œuðtu …tu‚…tu‚t™t „ýu Ërn‚ ytðe™u ytk„ýt{tk ŒwkŒwr¼ ð„tze M‚wr‚ fhe [kŒ™ …w»…™t ðhËtŒ fh‚t n‚t. y™u {wr™ ‚Útt {wõ‚™t Ë{qn ytðe™u ytþeðtoŒ yt…‚t n‚t. ‚tht {kz¤ ËqÞo[LÿtrŒf Ërn‚ rþþw{th [¢ r™{o¤ ÚtE ÂMÚth ƒ™e „Þwk n‚wk. þe‚, {kŒ, Ëw„krÄ‚ ðtÞw ðt‚tu n‚tu. y™u ‚u ðtÞw™t ðu„u {u½ Äe{u Äe{u Íeýt rƒLŒwytu Y…e y{]‚ ð»tto fh‚tu n‚tu. „tu÷tuf Ät{Úte Ëwh¼e „tÞ ytðe ŒqÄ™e Äthtytu ˪[e …„u ÷t„‚e n‚e. su™t Sð™{tk su™t ½uh Ä{o™wk …t÷™ Út‚wk nþu ‚Útt su™t Sð™{tk su™t ½uh …h{tí{t™e y¾kz ¼Âõ‚ Út‚e nþu, ‚u™t ÓŒÞ{tk ‚u™t ½uh r™hk‚h Ä{o-¼Âõ‚™t …wºt yuðt nrhf]»ý {nthts™tu ðtË Útþu. su™t ½uh ¼„ðt™ rƒhts{t™ ntuÞ ‚u ½h ‚eÚto ƒ™e òÞ, ‚uðt ½uh ™thtÞý™e ËtÚtu ÷û{eS™tu ‚Útt Ëðuo rhæÄe rËæÄe™tu …ý ðtË ÚttÞ Au. •

9.

½™~Þt{ {nthts™wk ™t{ ËkMfhý ‚Útt ¼rð»Þ ðtýe :

yuf Ë{Þ{tk {tfoLzuÞ Ér»t ƒútñý ðuþu Ä{oŒuð™u ½uh ytÔÞt n‚t. íÞthu nrh«ËtŒu ‚u Ér»t™wk ytŒhÚte ËL{t™ fÞwO y™u ‚u{™u ßÞtur‚»te òýe fnu‚t n‚tk fu, nu {nthts ! ‚{u {tht …wºt™tu ™t{fhý ËkMfth fhtu. …wºt™u

30

ËíËk„ Ëu‚w ºtý {tË …wht ÚtÞt Au. ‚uðwk Ëtk¼¤e {wr™ {tfoLzuÞ htS ÚtE ™t{fhý fhðt ÷tøÞt y™u ƒtuÕÞt su, nu nrh«ËtŒS ! yt ‚{tht …wºt ‚{the Ëðuo yt…r¥t™u nhþu ‚Útt su s™tu ‚u{™t ytr©‚ Útþu ‚uytu™e …ý yt…Â¥t nhþu y™u ffo htþe{tk ‚u{™tu sL{ Au {txu yu{™wk ™t{ nrh yuðwk ht¾ðt{tk ytðu Au. ‚Útt nu nrh«ËtŒS ! ‚{tht …wºt™t þheh™t ðýo W…hÚte, ð¤e [iºt {tË{tk sL{ ntuðtÚte ‚u{s ‚{tht …wºt Ë{tr©‚tu™t {™™u …tu‚t™e {qŠ‚™u rð»tu ‚týe ÷uþu {txu f]»ý yuðu ™t{u rðÏÞt‚ Útþu y™u yu ™t{ swŒt swŒt Au ‚u ¼u„t {¤e™u nrhf]»ý yuðwk ™t{ …ý ònuh Útþu. ð¤e yt …wºt™t ntÚt{tk …È r[Ln Au y™u [hýth®ðŒ{tk ð@, Wæðohu¾t ™u f{¤ yuðtk r[Lntu Au {txu yt ‚{tht …wºt ÷t¾tu {™w»Þtu™t r™Þk‚t Útþu y™u íÞt„, ‚…, ¿tt™, Þtu„, Ä{oyu …tk[ „wýu fhe™u rþðS suðt …ý Útþu {txu ™e÷fkX yuðu™t{u fhe™u rðÏÞt‚ Útþu y™u nu Ä{oŒuð ! ‚{tht …wºt fÕÞtýfthe y™k‚ „wýtuðt¤t Útþu y™u y™uf {™w»Þ, …þw, …ûte ytrŒ Sðtu™u Ë{trÄ fhtðe …tu‚t™wk Ät{ Œu¾tze …tu‚t™t ytr©‚ fhþu y™u ‚{the Ë{„ú füÚte hûtt fhþu. ‚{tht …wºt™t ËŒT„wýtu™t …th™u nwk …t{eþfwk ‚u{ ™Úte. {tfoLzuÞ {wr™™tk ð[™ Ëtk¼¤e™u ¾qƒ htS ÚtÞu÷t Ä{oŒuðu Ér»t™u ½ýtk ðMºttu, y÷kfthtu y™u ÿÔÞ ŒÂûtýt ‚hefu ytÃÞwk su Mðefthe™u {tfoLzuÞ Ér»t íÞtkÚte «Þt„ ‚hV [t÷‚t ÚtÞt. r[hkSðe {tfoLzuÞ Ér»t fux÷uf ft¤u fhe™u ©eS {nthts™u „wsht‚ «Œuþ{tk ytðu÷t ôÍt „t{{tk {ÕÞt. …Ae ‚u{ýu …h{nkË Œeûtt „úný fhe íÞthu ‚u{™wk ™t{ ©eS {nthtsu {nt™w¼tðt™kŒ Mðt{e …tzÞwk. ©eS {nthts™e Sð™ ÷e÷t™tu Ë{Þ «„x ÚtÞt …Ae Ëhðth Œuþ (A…iÞt y™u yÞtuæÞt) {tk 11 ð»to 3 {tË 1 rŒðË, „]n íÞt„ fÞto …Ae ð™rð[hý{tk 7 ð»to 1 {tË 11 rŒðË, ð™ rð[hý™u yk‚u ÷tus „t{{tk {wõ‚t™kŒ ð„uhu Ëk‚tu ËtÚtu 10 {tË 6 rŒðË, ht{t™kŒ Mðt{e („wÁ) ËtÚtu ËtuhX{tk rð[hý Ë{Þ 1 ð»to 5 {tË y™u 16 rŒðË Au. y™u ht{t™kŒ Mðt{eyu Ëk«ŒtÞ™t yt[tÞo …Œu MÚtt…e Ä{oÄwht ËtUÃÞt …Ae ËíËk„{tk 28 ð»to 5 {tË 27 rŒðË yu{

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #15 vi dt 20-6-08


31 ËíËk„ Ëu‚w Ë{„ú he‚u 49 ð»to 2 {tË 1 rŒðË Au. {wÏÞíðu ƒt¤ ÷e÷t, ð™rð[hý y™u ËíËk„ MÚtt…™ yu{ ºtý ¼t„{tk ðnU[tÞu÷t …tu‚t™t Sð™ft¤ Œhr{Þt™ ©eS {nthtsu yux÷e yŒT¼q‚ y™u rŒÔÞ ÷e÷tytu, [rhºttu fÞto Au fu su Ëk…qýo ftuE™tÚte ÷¾e þftÞ ™rn. …hk‚w {nthts™t [rhºttu ðtk[ðt-Ëtk¼¤ðtÚte ¼õ‚s™tu™u …h{ þtkr‚™e y™w¼qr‚ ÚttÞ Au. {w{wûtws™tu™u ©eS {nthts «íÞût …h{tí{t Au ‚uðtu ÿZ r™Ätoh ÚttÞ Au. {nthts ËtÚtu ÿZ «er‚ ÚttÞ Au. [rhºttu ðtk[ðt Ëtk¼¤ðtÚte {™w»Þtu™t …t…tu ÄtuðtE òÞ Au, {nthts ËtÚtu «er‚ ÚttÞ yux÷u {nthts™e ÷¾u÷e rþûtt…ºte …t¤ðt™wk Sð{tk ƒ¤ ytðu Au yu LÞtÞu {nthts™t y„tÄ Ët„h Y…e [rhºttu{tkÚte yt[{™ ‚wÕÞ Útttuzt [rhºttu ÷¾wk Awk. •

10.

©eS {nthts™t rŒÔÞ [rhºttu™wk yt[{™ :

©eS {nthts™wk ƒt¤…ý™wk ™t{ ½™~Þt{ {nthts Au. yu ½™~Þt{ {nthts™e ƒt¤÷e÷tytu Œhr{Þt™ A…iÞt{tk {tuxt{tuxt Œuðtu, Ér»t{wr™ytu, rËæÄtu, yð‚thtu ð„uhu {nthts™wk Œþo™ fhðt ytð‚t, M‚wr‚ fh‚t, ¼ux, {wf‚t, {nthts y™uf yËwhtu™tu Ëknth fh‚t, ‚Útt fux÷tÞ {™w»Þtu™u ‚Útt …ûteytu ytrŒf Sðtí{tytu™u …ý Ë{trÄ fhtð‚t, {™w»Þtu™u Ë{trÄ fhtðe …tu‚t™t MðY…™wk ¿tt™ fhtð‚t. A…iÞt™e ytswƒtsw™t «Œuþ{tk ‚Útt yÞtuæÞt{tk {nthtsu y™uf ytïÞofthe y™u fÕÞtýfthe [rhºttu fÞto Au. (1) ½™~Þt{ {nthtsu ¼Âõ‚{t‚t™u …tu‚t™t {w¾{tk y™k‚ ftuxe ƒúñtkz™wk Œþo™ fhtÔÞwk : yuf rŒðË ¼Âõ‚{t‚t …tu‚t™t …wºt™u M‚™…t™ fhtð‚t n‚t. …Ae M‚™…t™ fhe ©e ½™~Þt{ ¾tu¤t{tk h{ðt ÷tøÞt. ‚u Ë{Þ{tk ƒ„tËwk ¾tÄwk yux÷u ½™~Þt{ {nthts™t {w¾th®ðŒ{tk ƒúñt, rð»ýw, rþð, ELÿ, [LÿtrŒf Œuð‚tytu ‚Útt ‚tht{kz¤u Ërn‚ rþþw{th [¢ ‚Útt Ët‚îe…,

32

ËíËk„ Ëu‚w Ët‚ Ë{wÿ™u ™ð¾kz …]Úðe™u ÷tuft÷tuf …ðo‚ y™u yt ÷tuf ‚Útt yÔÞtf]‚ Ät{u Ërn‚ ¼q{t …wY»ttrŒf Ë{„ú yiïÞo Ërn‚ y™k‚fturx ƒúñtkz™u yuf f÷tðrAL™ {w¾{tk Œu¾‚t n‚t. ‚u {nt yŒT¼q‚ yiïÞo òuE™u …tu‚t™t ƒnu™ ðËk‚tƒtE, [kŒ™ƒtE ‚Útt ËwkŒheƒtE ytrŒf™u ‚u ðt‚ fnª. ‚u Ëtk¼¤e™u Ëðuo A…iÞt…whðtËes™tu {nt ytùÞo …tBÞt. (2) ™thŒ, ‚wkƒY y™u þkfh yu ºtý Œuðtu ½™~Þt{ {nthts™t Œþo™u ytÔÞt : yuf Ë{Þu Ä{oŒuð™u ytk„ýu ™thŒ, ‚wkƒY y™u þkfh yu ºtý Œuðtu ytÔÞt n‚t. ytðe™u ™thŒS ‚tu ™]íÞ fhe ½™~Þt{ {nthts™u htS fh‚t n‚t. ‚wkƒY …ý ‚™™™™™ fhe™u ‚t™ ƒòðe ƒt¤ MðY… yuðt ¼„ðt™™u htS fh‚t n‚t. y™u þkfh …tu‚u z{ z{ z{Y ƒòðe ÚtuE ÚtuE fhe™u …tð ™[tð‚t n‚t. ‚u þçŒ Ëtk¼¤e A…iÞt…wh ðtËe s™tu Œtuze Ä{oŒuð™u ½uh ytÔÞt y™u ‚u Ë{Þ™e þtu¼t òuE Ëðuo ÂMÚth ƒ™e „Þt. ‚u Ë{Þ{tk ht{«‚t…¼tE ‚Útt ðþht{ ‚hðtze yu ƒu {t{t ¼týus „t{ ÷tun„kshe „Þt n‚t. ‚u ½uh ytÔÞt íÞtk ‚tu ytðe {nty÷tirff þtu¼t òuE™u …tu‚t™t {™{tk ytùÞo …t{‚t n‚t. yt Ë{Þ Œhr{Þt™ ƒt¤ MðY… …tu‚u …tuZu÷t n‚t. ‚u ‚íft¤ ƒnth ytuËhe{tk ytðe™u ‚u ºtýu™u …tu‚t™wk Œþo™ ŒE …tft fu¤t™e ÷wBƒ yt…e. ‚u htS ÚtE™u «ËtŒe ÷E ™{Mfth fhe™u ytftþ {t„uo yÿ~Þ ÚtE „Þt y™u «¼w …tu‚u …tuZe „Þt. ‚uðwk [rhºt òuE™u Ëðuo ytùÞo …tBÞt. (3) ðihts…wY»t ½™~Þt{ {nthts™t Œþo™ fhðt ytÔÞ ytÔÞtt : yuf Ë{Þ{tk ¼Âõ‚{t‚tyu ½™~Þt{ {nthts™u M‚™…t™ fhtðe …thýt{tk …tuZtzât n‚t. ‚u Ë{Þu ðihts…wY»t ½™~Þt{ {nthts™t Œþo™ fhðt ytÔÞt. ‚u fuðt n‚tk ‚tu ‚u ƒnw Ÿ[t, {tuxt WŒh ðt¤t, {M‚f W…h sxt Äthý fhe hnu÷t, yuðt ‚u Ä{oŒuð™t îth yt„¤ W¼t hÌtt y™u ËL{w¾ hnu÷tk …thýu …tuZu÷t ½™~Þt{ {nthts™u ™{Mfth fhe M‚wr‚ fhðt ÷tøÞt y™u ƒtuÕÞt su nu {nthts ! ‚{tu™u {wkshtu Œuðt Ëðuo {wõ‚tu y™u ƒeò Œuðtu ytðu Au fu ™nª ? íÞthu «¼w ƒtuÕÞt, nt fux÷tf ytðe „Þt

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #16 vi dt 20-6-08


33 ËíËk„ Ëu‚w y™u fux÷tf ƒtfe Au ‚u ytðþu. íÞthu ‚u ƒtuÕÞt su, nu {nthts ! nu ¼„ð™T ! ‚{tu MðÞk …wÁ»ttu¥t{ yð‚the yt …]Úðe W…h …ÄtÞto Atu ‚tu ftuý yt…™e …tËu ™rn ytðu ? Ëðuo ytðþu yu{ fnª. ntÚt{tk h{fztk yt…e …thýu huË{™e Œtuhe ƒtkÄe™u ™{Mfth fhe [tÕÞt. ‚u ™thtÞý Ëhtuðh™t W„{ýu ftkXu s¤…t™ fhe íÞtkÚte [tÕÞt. W„{ýu ƒ„e[u sE „t{ y„eÞt™t ‚¤tð{tk ht{Œ¥t ™t{™tu ƒútñý M™t™ fh‚tu n‚tu, ‚u™e …tËu sE™u W¼t hÌtt. íÞthu ‚u ƒútñý ¼Þ …t{e ƒtuÕÞtu su, nu {nthts ! ‚{u ftuý Atu ? yt ƒúñt™e Ë]Âü{tk ytðt ô[t ftuE ntuÞ ™rn, ™u yt„¤ ËíÞÞw„{tk þtMºt Útfe Ëtk¼éÞt{tk ytÔÞt Au ‚u nþu, …ý ytsu fr÷Þw„{tk ‚uðt ntuÞ ™rn. yu{ fÌtwk íÞthu ƒtuÕÞt su, y{tu ‚tu ðihts…wÁ»t Aeyu. ‚u A…iÞt…wh™u rð»tu nrh«ËtŒ …tkzu™t …wºt ½™~Þt{ yûthtrÄ…r‚™tk Œþo™ fhðt „Þt n‚t. yu{ fne™u ©ðý ‚¤tðze™t {u¤t W…h „Þt. …Ae ‚u ht{Œ¥t ytùÞo …t{e A…iÞt…wh{tk ytðe ©e Ä{oŒuð™u ðt‚ fh‚tu n‚tu. …Ae ½™~Þt{ {nthts™u …thýt{tk sE òuðt ÷tøÞtu. yux÷u ‚u™u ½™~Þt{u [‚w¼wos Y…u Œþo™ ytÃÞt. ‚u ð¾‚u yt¾tk þheh{tkÚte ‚us ‚us™t ykƒth Aqxât ‚uÚte …tu‚u ykòE „Þtu. yuðe he‚u ½zef yiïÞo Œu¾tze™u ŒÞt¤w{qŠ‚ ¼„ðt™u ‚u ‚us™u …tAwk …tu‚t{tk Ë{tðe ÷eÄwk ™u ht{Œ¥t Ët{wk òuE nËðt ÷tøÞt. ‚uðwk {nt yŒ¼q‚ ytùÞo òuE ™u ‚u rð« …tu‚t™t „t{{tk sE™u ‚u «‚t…™e ðt‚to Ëðuo™u fnu‚tu n‚tu. (4) yk„wXe™e ÷e÷t : yuf Ë{Þu yÞtuæÞt…whe{tk ©e ½™~Þt{ {nt«¼w™t ¼t¼e ËwðtrË™e ƒtE, …tu‚t™e ytk„¤eyuÚte yk„wXe W‚the™u ƒtòuX W…h {qfe™u hËtuE fhðt ÷tøÞtk. íÞthu ‚u yk„wXe™u ½™~Þt{ {nthts At™t{t™t [tuhe fhe™u Ët{u W{htð n÷ðtE™e Œwft™u sE™u ‚u™u yt…e™u fÌtwk su, yt™e {eXtE yt…tu. yuðwk Ëtk¼¤e™u n÷ðtEyu ‚u yk„wXe ÷eÄe y™u ‚u™t ƒŒ÷t{tk yuf þuh ƒhVe yt…e. ‚u òuE™u …tu‚u rð[th fÞtuo su {™u yt n÷ðtE Au‚hu Au {txu ‚u™tu Ëðuo {eXtE™tu {t÷ nwk ¾tE òô. yuðtu rð[th fhe™u yu{ ƒtuÕÞt su y{tu sux÷e {eXtE ¾tEyu ‚ux÷e ¾tðt Œtu. ‚uðwk Ëtk¼¤e™u

34

ËíËk„ Ëu‚w n÷ðtE fnu ƒnw ËtÁ. …Ae ‚uýu {™{tk rð[th fhe™u yk„wXe …tu‚t™e Mºte™u ƒ‚tðe. íÞthu ‚u™e Mºte y{qÕÞ ðªxe òuE™u …heûtt fhe™tu ƒtu÷e su nu ½™~Þt{ ! ‚{thu sux÷e {eXtE s{ðe ntuÞ ‚ux÷e y{the Œwft™{tk ƒuËe™u s{tu. íÞthu …tu‚u Œwft™™e ™e[u W¼t n‚t ‚u ‚íft¤ Œwft™{tk sE yuf ƒtsw ƒuXt. íÞthu ‚u{™e …tËu s¤™tu ÷tuxtu ¼he™u ‚u ƒtEyu {qõÞtu. …Ae …tºt{tk {eXtE ¼he™u ‚u W{htð n÷ðtEyu yt…e ‚u sux÷e {qfe ‚ux÷e ‚wh‚ s{e „Þt. yu{ fh‚tk fh‚tk Œwft™™e Ëðuo {eXtE s{e „Þt. íÞthu …tu‚t™t ¼tE ht{[hý™e Œwft™uÚte ÷tðe™u yt…‚tu n‚tu. htò™t ƒu …tu÷eË ƒútñý n‚t. ‚u ËqÞofwkzu M™t™ fhðt s‚t n‚t. ‚u{ýu yt Xhtð Ëtk¼¤e™u, þnuh™t fux÷tf {týËtu Ërn‚ òuðt ËtÁk W¼t hÌttk n‚t. íÞthu ð[™Úte ƒkÄtÞu÷tu n÷ðtE …tu‚u ƒeS fux÷ef Œwft™tu{tkÚte {eXtE ÷tðe™u yt…‚tu n‚tu, ‚u Ëðuo s{e™u …ux W…h ntÚt Vuhðe™u fnu su {thu ‚tu s{ðt {eXtE òuþu. ‚{u {™u ƒuËtÞtuo ‚uÚte ƒuXtu Awk. ‚uðwk Ëtk¼¤e™u n÷ðtE …tu‚t™e Mºte™u fnuðt ÷tøÞtu fu nðu fu{ fhðwk ? {U ‚tu fux÷ef Œwft™uÚte {eXtE™tu {t÷ ytÃÞtu, ‚tu …ý nS ËwÄe {tk„u Au. íÞthu ‚u ƒtEyu fÌtwk su, nðu yt ½e™wk ¼hu÷wk fwkz÷w yu{™e …tËu {qftu yux÷u WXe sþu. íÞthu ‚uýu yu{ fÞwO. íÞtk ‚tu ½™~Þt{ {nthtsu Œuð™u yt¿tt fhe ‚u {foxY…u Œuð ½e íÞtk ™u íÞtk ¾tE™u yÿ~Þ ÚtE „Þt. ‚u òuE™u {nt rðM{Þ …t{‚tu Ë‚tu n÷ðtE Ë{e…u ytðe …„u ÷t„e™u ƒtuÕÞtu su nu ½™~Þt{ ! ‚{tu ‚tu Ëtûtt‚T ht{[kÿS Atu, ™u nðu ‚tu ‚{tu {tht W…h f]…t ÿÂü fhe™u su{ {tÁk ËtÁk ÚttÞ ‚u{ fhtu. íÞthu ƒtuÕÞt su, nðu {thu ™rn òuEyu. yu{ fne™u ntÚt {w¾ ÄtuE™u Œwft™Úte ™e[u W‚he™u [tÕÞt „Þt. ‚u òuE™u Ëðuos™tu {ntytùÞo …t{‚t n‚t. íÞth…Ae ½™~Þt{ {nthts ytx÷wk sBÞt Au {txu ½uh …tu‚t™tu s{ðt™tu Ë{Þ [wftðe™u rð÷kƒu „Þt. íÞthu ËwðtrË™eƒtE ƒtuÕÞt, ½™~Þt{¼tE, ‚{tuyu {the yk„wXe òuE Au ? íÞthu ƒtuÕÞt su, ‚{tuyu ½h{tk õÞtkEf {qfe nþu, ‚u ¼q÷e „Þt Atu, ‚u þtuÄe swytu. íÞthu Ä{o¼Âõ‚ ƒtuÕÞt, nu ½™~Þt{ ! ‚{tuyu ÷eÄe ntuÞ ‚tu yt…tu. swytu, ‚{tu yt„¤

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #17 vi dt 20-6-08


35 ËíËk„ Ëu‚w A…iÞt…wh{tk yuf 𾂠ðt¤e ÷E „Þt n‚t. {txu yk„wXe …ý ÷eÄe ntuÞ ‚tu ƒtu÷tu. íÞthu EåAtht{S …tu‚t™t ŒtŒt™e …tËu sE™u fnuðt ÷tøÞt, nu ŒtŒt ! ½™~Þt{¼tE™u yk„wXe ÷u‚t {U òuÞt n‚t. …hk‚w nðu {t™‚t ™Úte. íÞthu ½™~Þt{ {nthts ½h{tkÚte ƒnth ™ef¤e™u n÷ðtE™e Œwft™u sE™u fnuðt ÷tøÞt su, yk„wXe ÷tðtu. íÞthu n÷ðtE ƒtuÕÞtu su {thtu ytx÷tu ƒÄtu {eXtE™tu {t÷ ¾tE „Þt y™u nðu yk„wXe ÷uðt ytÔÞt Atu ? íÞthu ËtÚtu ytðu÷t Ä{oŒuð ‚Útt EåAtht{S™t Ëtk¼¤‚t ½™~Þt{ {nthts ƒtuÕÞt su, ‚{thtu {eXtE™tu {t÷ ƒ„tzâtu ntuÞ ‚tu ™ yt…þtu. ‚{tu Œwft™{tk {eXtE ‚…tËe swytu. ‚uðwk Ëtk¼¤e™u ‚u n÷ðtE ƒÄe Œwft™{tk ‚…tË fh‚tu n‚tu, íÞthu Œwft™{tk ½ýe ò‚™e {eXtE òuE y™u ½e™wk fwkz÷wk ¼hu÷wk yu{™u yu{ n‚wk. ‚u òuE™u yk„wXe …tAe yt…e™u ƒu ntÚt òuze™u rð™kr‚…qðof …„u ÷t„e™u ‚u ˽¤e ðt‚ rðM‚th…qðof Ä{oŒuð™u fnu‚tu n‚tu. íÞthƒtŒ Ä{oŒuð yk„wXe ÷E ½uh ytðe™u yt…‚t n‚t. y™u n÷ðtEyu Œwft™{tk ½™~Þt{u ¾tÄu÷e {eXtE yu{™u yu{ ¼hu÷e òuE. yt {ntyŒT¼q‚ [rhrºt W…h ƒúñt™kŒ Mðt{eyu fe‚o™ fÞwO Au su :- “Ëw™ {t‚ sþtuŒt „tuhe, ‚uhu ÷t÷ yk„wXe [tuhe.” ytsu …ý yÞtuæÞt…whe{tk yt…ýt Mðtr{™thtÞý {krŒh™t Œhðtò™e Ët{u s ™Sf{tk ©e ½™~Þt{ {nthts™t yt rŒÔÞ [rhºt™wk M{hý fhtð‚wk MÚt¤ Ëti™u Œþo™ yt…e hÌtwk Au. (5) „k„tS y™u Þ{w™tS ½™~Þt{ {nthts™u M™t™ fhtððt ytÔÞt : yuf Ë{Þ™u rð»tu sL{ MÚtt™f™t fqðt™t …hÚtt¤ W…h ½™~Þt{ {nthts …qðtor¼{w¾u ƒuËe™u Œk‚Ätð™ fh‚t Ë‚t ƒtuÕÞt su, nu ¼t¼e ! {thu ytsu W‚t𤠃nw Au. {txu su{ ƒ™u ‚u{ ðnu÷wk …týe ÷tðtu ‚tu ËtÁk. íÞthu ƒtuÕÞt su, nu ¼tE ! …týe „h{ fhðt {wfu÷wk Au ‚u ÚttÞ íÞthu ÷tðwk. ‚u ð¾‚u …tu‚t™e EåAt Útfe „k„tS ‚Útt Þ{w™tS yu ƒu, ¼„ðt™™u M™t™ fhðt™tu ÷t„ òuE™u W‚tð¤{tk {nt yŒT¼q‚ Mºteytu™tu ðuþ Äthý fhe™u s¤™e ‚tkƒtfwkzeytu ¼he™u ytð‚t n‚t. ‚u ytðe™u Ä{ofwkðh™u …„u

36

ËíËk„ Ëu‚w ÷t„e™u ‚i÷{Œo™ fhe™u s¤ ðzu M™t™ fhtððt ÷tøÞtk. íÞthu ËwðtrË™e ƒtE …týe ÷E™u fqðt W…h suðt ytðu Au íÞtk ‚tu ƒk™u™u ™ðhtð‚t òuE™u ÂMÚth ÚtE „Þt. íÞthu ½™~Þt{ {nthts ƒtuÕÞt su, nu ¼t¼e ! ‚{tu ‚tu nk{uþt y{the Ëuðt fhtu Atu. …hk‚w yt {nu{t™™u y{the Ëuðt fhðt™tu Þtu„ õÞtkÚte {¤u. {txu ytsu ‚u{™u Ëuðt fhðt Œtu. íÞthu ËwðtrË™e ƒtEyu …qAÞwk su, nu {nthts ! yt Œuðe™t Ëh¾e yr‚ Y…ðt™ y™u ¼thu ðMºt y÷kfthu Þwõ‚ Mºteytu ftuý Au ? íÞthu ½™~Þt{ {nthts ƒtuÕÞt su, ½ýt rŒðËÚte y{the Ëuðt™u EåA‚t n‚t. {txu ytsu y{the EåAtÚte ytÔÞtk ‚u „k„tS y™u Þ{w™tS Au. ‚u Ëtk¼¤e™u ¼Âõ‚ {t‚t™u ƒtu÷tðe ÷tÔÞt. ‚u ðth …Ae ‚u ƒÒtu sý ™ðhtðe hÌtt yux÷u „k„tS™u fÌtwk su, ‚{tu ËíËk„{tk ytðòu. y{u ©e™„h{tk …tk[Ëtu …h{nkË Ërn‚ hk„ h{e™u Ëtƒh{‚e ™Œe™t ™thtÞý ½txu M™t™ fhðt sEþwk. íÞthu ‚u s¤{tk ‚{the MÚtt…™t fheþwk. yuðe he‚u „k„tS™u ðhŒt™ yt…e™u Þ{w™tS «íÞu ƒtuÕÞt su, nu Þ{w™tS ! ‚{tu …ý ËíËk„{tk ytðòu. y{tu Œw„o…wh™u rð»tu hk„ ÷e÷t fhe™u ½u÷t ™Œe™t ¾¤¾¤eyt{tk M™t™ fhðt sEþwk ‚u Ë{Þu ‚{tÁk MÚtt…™ fheþwk. yuðe he‚u ðh …t{e™u yÿ~Þ ÚtE „Þtk. yux÷u ËwðtrË™e ƒtEyu …nuhðt Ätu‚e yt…e. ‚u …nuhe™u [t¾zeytu W…h [Ze™u ytuËhe{tk ytðe™u …tu‚t™wk r™íÞf{o fhðt ƒuË‚t n‚t. (6) ½™~Þt{ {nthts™wk Œþo™ y™u «ËtŒ™tu {rn{t : yuf Ë{Þ™u rð»tu yÞtuæÞt{tk ¼Âõ‚{t‚t …tu‚t™t …wºt™u Ëðth{tk Œnª™u htux÷e yt…e™u ytuËhe{tk s{ðt ƒuËtz‚t n‚tk y™u …tu‚u fqðt W…h …týe ¼hðt „Þt. ‚u Ë{Þu yuf {fox ytðe ½™~Þt{ {nthts™t ntÚt{tkÚte htux÷e Íwxðe™u ytkƒ÷e™e W…h [Ze „Þtu. íÞthu ÷„thuf heË fhe™u …tu‚t™tu ntÚt ÷tkƒtu ðÄthe™u {fox™u „¤u …fze™u ‚íft¤ nuXtu ™t¾e ŒeÄtu yux÷u ‚u™e r[r[Þthe Ëtk¼¤e™u ƒeò nòhtu {tkfztytu ytðe rf÷ftheytu fhe ½™~Þt{ {nthts™u {thðt ËtÁ Œtuzât. yux÷u ‚u™u Œu¾e™u Ä{oŒuð [tu‚ht W…h ƒuËe™u rð»ýw ¼„ðt™™e …qò fh‚t n‚tk ‚uW‚tð¤t WXe™u ntÚt{tk ÷tfze ÷E™u ‚u {fox™u ftZe {qfðt ËtÁk yufŒ{

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #18 vi dt 20-6-08


37 ËíËk„ Ëu‚w Ët{t [tÕÞt. íÞtk ‚tu …tu‚t™t r…‚t™u ytð‚t òuE™u …tu‚u y™k‚Y…u ÚtÞu÷t y™u ntÚt{tk ÷tfzeytu ÷E s‚t yuðt ½™~Þt{™u òuÞt y™u …Ae …tu‚u W¼t hÌtt. y™u ½™~Þt{ ‚tu Ëðo {fox™e …tA¤ …zât ‚uÚte ‚uytu [thu ƒtsw ™tËe „Þt. rA™r¼Òt ÚtE „Þt. ytðwk [rhºt òuE™u Ä{oŒuð ƒtuÕÞt su, nu ½™~Þt{ ! ‚{tu yuf÷t Atu {txu {tht …wºt™u {tkfzt {thþu ‚uÚte nwk ÷tfze ÷E™u ytÔÞtu íÞtk ‚tu ‚{tu sux÷t {fox n‚tk ‚ux÷t Y…u {™u yt…™t Œþo™ ÚtÞtk. nðu ‚{u yuf Œu¾tytu Atu ‚u þwk nþu ? y™u ‚{thtu «ËtŒ sBÞtu ‚u {fox ‚Útt ƒeò Ëðuo {fox™u þwk V¤ Útþu ? íÞthu r…‚t™tu ËkþÞ Œqh fhðt ƒtuÕÞt su. nu r…‚t ! ¼„ðt™™e yf¤ f¤t Au. su {foxu y{thtu «ËtŒ ¾tÄtu Au ‚u™u Úttuztf ft¤{tk rnLŒwM‚t™™wk htßÞ {¤þu. y™u Ëðuo ƒeò {tkfzt ‚u™t y™w[h Útþu. yuðwk ð[™ Ëtk¼¤e™u {t‚t r…‚t htS ÚtÞt. ‚u ð¾‚u ©eS™e EåAtyu „Þu÷t {fox ytðe™u yuf yuf ¢{Úte ½™~Þt{ {nthts™u …„u ÷t„e™u Ët{tk ƒuXt. yºtu yu WÕ÷u¾™eÞ Au fu ½™~Þt{ {nthts™t ð[™ «{týu yt Ëðuo {fox yk„úuòu ƒ™e™u rnLŒwM‚t™{tk r™Þ‚ Ë{Þ …qh‚wk htßÞ fhe „Þt. (7) {tu‚e ‚hðtze™u ½™~Þt{ {nthts™wk [‚w¼wos Y…u rŒÔÞ Œþo™ : {nthtsu {foxtu™u Œþo™ ytÃÞt yu [rhºt Ë{Þu A…iÞt…wh{tk ŒwkŒ ‚hðtze ƒe{th ÚtÞt. ‚u{ýu …tu‚t™t …wºttu™u fÌtwk su, yÞtuæÞt…wheÚte Ä{oŒuð ‚Útt ¼Âõ‚{t‚t™u ‚uze ÷tðtu y™u ËtÚtu ½™~Þt{™u …ý ‚uz‚t ytðòu fthý fu ‚u Ëtûtt‚T Eïh Au. ‚uÚte ‚u yk‚ Ë{Þu {the …tËu ntuÞ ‚tu {tht Sð™wk fÕÞtý ÚttÞ ‚uðwk Ëtk¼¤e™u A…iÞt…whÚte …tu‚t™t {t{t ðþht{ ‚hðtze ‚Útt {tu‚e ‚hðtze yu ƒu ¼tE Ä{o¼Âõ‚™u ‚Útt ½™~Þt{ {nthts™u ‚uzðt {txu yÞtuæÞt™„he{tk ytÔÞt. ‚uytu …ý ytðtu {tkfzt™tu XtX òuE™u {nt rðM{Þ …t{‚t n‚t. …Ae Ä{o ¼Âõ‚ …tu‚t™t …wºttu™u ËtÚtu ÷E™u yÞtuæÞt…wheÚte …tAt A…iÞt…wh™u rð»tu ytÔÞt. ‚u{™u ytðu÷t òýe™u neht ‚hðtze, ËwƒwØ ‚hðtze, ¼ðtr™Œe™ …nu÷ðt™, rðhò ‚hðtze, ËwkŒhe ƒtE ytrŒf Ëðuo ƒt¤, Þwðt™, ð]Ø Ä{o-¼Âõ‚™u ½uh

38

ËíËk„ Ëu‚w ytðe™u yuf ƒeò …hM…h {¤e™u ûtu{ fwþ¤ …qA‚t n‚t. ‚us rŒðËu Eïh RåAtÚte ƒe{th ÚtÞu÷t ŒwkŒ ‚hðtze™u ½™~Þt{ {nthtsu …tu‚t™t MðY…™wk ¿tt™ ytÃÞwk y™u ¼tir‚f Œun™tu íÞt„ fhtðe™u …tu‚t™t yûthÄt{{tk {qõÞt. ‚u Ë{Þu ytftþ{tkÚte [kŒ™-…w»…™e ð]Âü A…iÞt…wh{tk ÚtE. ytðwk yiïÞo òuE™u ½™~Þt{ {nthts{tk Ëðuo™u ¼„ðt™ …ýt™e ƒwÂØ ÚtE. íÞthƒtŒ {tu‚e ‚hðtze „tuh™t fnuðtÚte «Út{ s¤{tk M™t™ fhðt {txu „Þt. ‚u{ýu Úttuzuf Œqh …týe{tk sE™u zqƒfe {the yux÷u ‚h‚ s ½™~Þt{ {nthtsu …tu‚t™t {t{t™u …tu‚t™wk yŒT¼q‚ Œþo™ ŒeÄwk. ‚u MðY… fuðwk n‚wk ‚tu rfþtuh ðÞ [‚w¼wos, þk¾, [¢, „Œt y™u …È Äthý fh™th y™u ¼t÷™u rð»tu fuËh™wk r‚÷f Äthý fh™th, {M‚f W…h {tuh…ªA™tu {wfwx™u {fhtf]r‚ fwkz¤ ft™{tk Äthý fhe hnu÷tk y™u …e¤wk …e‚tBƒh …nuhe™u nu{™tu fkŒtuhtu Äthý fh™tht ‚Útt srhÞt™e ò{tuu …nuhe™u „qZt hk„™wk þu÷wk ¾k¼u Äthý fhu÷t ‚Útt fkX{tk ftiM‚w¼ {rý™tu nth ‚Útt {tu‚eytu™e {t¤t Äthý fh™tht, ƒtkÞu ƒtswƒkÄ ƒtkÄe™u ntÚtu nu{fzt ™k„ srz‚ Äthý fhe hnu÷tk y™u ytk„¤eytu{tk ðuZ y™u …„{tk ™k„ srz‚ Ëtu™t™t Ëtkf¤t Äthý fh™tht y™u …t™ƒeze [tððtÚte ytuc hõ‚ su{™t ÚtÞt Au yuðt y™u su{ýu „t÷u {tuxtu yuf r‚÷ Äthý fh™th y™u f{¤™e …tk¾ze™e {tVf su{™tk yrýÞt¤t ™uºt Au yuðt y™u ƒu ntÚt òuze™u «ÈwB™trŒ [‚wÔÞwon su{™e M‚wr‚ fhu Au yuðt ‚Útt [thuƒtsw …tu‚t™t ˾tytuÚte ðªxtÞu÷t y™u ƒ¤ŒuðS Y…u …tu‚t™t ¼tE su{™u …k¾tu ™t¾u Au y™u {t‚t r…‚t Ë{e…u W¼t Au. yt he‚u {nty÷tirf Y…u …tu‚t™t {t{t™u s¤™u rð»tu Œþo™ ŒeÄwk. ‚u òuE™u {tu‚e ‚hðtze‚tu ÂMÚth ÚtE „Þt ™u s¤ Útfe ƒnth ™ef¤e™u swðu Au íÞtk ‚tu …tu‚t™t ˾tytu ËtÚtu h{‚t ŒeXt. ytðwk {nt yŒT¼q‚ yiïÞo Œu¾e™u …tu‚t™t ¼týus™u ƒnth ytðe ntÚt òuze …„u ÷t„‚t n‚t. íÞthu ½™~Þt{ {nthts ƒtuÕÞt su, nu {t{t ! ytsu ‚{tu fu{ y{™u …„u ÷tøÞt ? ‚uðwk Ëtk¼¤e „ŒT„ŒT fkXu ÚtE „Þt y™u ƒu ntÚt òuze™u ƒtuÕÞt su, nu ½™~Þt{ ! ‚{tu ‚tu Ëtûtt‚T …hƒúñ …wÁ»ttu¥t{ ™thtÞý Atu.

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #19 vi dt 20-6-08


39 ËíËk„ Ëu‚w {txu ‚{tu™u …„u ÷t„wk Awk. ‚uðwk Ëtk¼¤e „tuh {nt ytùÞo …t{‚tu n‚tu. …Ae Ëhtððt™wk ft{ …‚tðe ½uh ytðe {tu‚e ‚hðtze Ä{o¼Âõ‚ Ërn‚ Ëðuo™u yt ðt‚ fnu‚t n‚t. (8) {hu÷t {tA÷tytu™u ËSð™ fÞto ‚Útt {åAe{thtu™u Þ{hts MðY…u Œþo™ : yuf Ë{Þ™u rð»tu ½™~Þt{ {nthts …tu‚t™t ˾tytu™u ÷E™u {e™ Ët„h{tk M™t™ fhðt „Þt. ‚u Ë{Þ{tk Zª{htu ({åAe{thtu) ytrŒf ½ýtkf yËwhtu ¼u„t ÚtE™u {tA÷tk {the™u ‚u ‚¤tð™t fe™thu Z„÷t fÞto ‚u òuE™u ½™~Þt{ {nthts™t yk‚:fhý{tk fk…thtu ÚtE ytÔÞtu. y™u ŒÞt¤w Ä{oŒuð™t …wºt ©e ½™~Þt{ {nthts™t þheh{tk htu{tð÷e ¾ze ÚtE „E. ‚uÚte yuðtu ËkfÕ… fÞtuo su, yt Ëðuo {tA÷tk yt Œwü yËwhtu™t ntÚt Útfe ƒ[e òytu y™u Ëðuo Sð‚t ƒ™e òytu. ytðtu ËkfÕ… fÞtuou ‚u ËtÚtu s ™t™tk {tuxt Ëðuo {tA÷t ËSð™ ƒ™e „Þtk. y™u WA¤e WA¤e™u …tAtk …týe{tk sE …zâtk. yuðe he‚™wk yiïÞo òuE™u ‚u Ëðuo yËwhtu ¢tuÄtÞ{t™ ÚtE …týe{tkÚte ƒnth ™eféÞt y™u {thðt™tu rð[th fÞtuo. yux÷t{tk ‚tu ½™~Þt{ Þ{hts™t MðY…u ƒ™e „Þt. ‚u {ntrðfht¤ MðY… ðt¤t, {tuxe ztZtu su{™e Au yuðt y™u yZth nM‚ðt¤t y™u yZthu ntÚt{tk {thðt {txu ytÞwÄ™u Äthý fhe hnu÷tk y™u fts¤™t …ðo‚ suðwk su{™wk MðY… Au, yuðt ‚Útt {nt ¼Þkfh ytf]r‚ðt¤t òuE™u Ëðuo yËwhtu ºttË …t{e „Þt y™u ‚uytu™u s{…whe{tk ÷E „Þt. íÞtk nòhtu nòh Þ{hts™t Œq‚tu ðthkðth ‚uytu™u {thðt ÷tøÞt ‚uÚte yËwhtu {ntºttË …tBÞt. íÞthƒtŒ ©enrh™e EåAtÚte Ëðuo …tu‚…tu‚t™t þheh{tk ytÔÞt y™u ½™~Þt{ {nthts™u ƒt¤ MðY…u òuE™u r™{to™e ÚtE™u s{…whe{tk su Œw:¾ …zÞwk n‚wk ‚u™u Ëk¼the™u …„u ÷tøÞt y™u …tu‚t™t y…htÄ™e {tVe {t„e™u VheÚte ytðwk f{o õÞthuÞ fheþwk ™rn ‚uðe he‚™tu r™Þ{ ½™~Þt{ {nthts …tËuÚte ÷E™u …tu‚…tu‚t™t ½uh „Þt. ytðwk yiïÞo òuE™u A…iÞt…wh ðtËes™tu™u ‚u ðt‚to rðM‚th…qðof fnu‚t n‚tk ‚Útt ½™~Þt{ {nthts™tuu

40

ËíËk„ Ëu‚w …h{uïh ‚hefu™tu r™ùÞ fhe™u rŒ™ rŒ™ «íÞu ½uh ytðe™u {rn{t …hM…h „t‚t n‚t. (9) ½™~Þt{ {nthtsu …tu‚t™t ˾tytu™u …tu…x ƒ™tðe™u Wztze {qõÞt : yuf Ë{Þ™u rð»tu ½™~Þt{ {nthts …tu‚t™t ˾t su ðuýe, {tÄð™u «t„ ‚Útt ƒkËeÄhyu ytrŒf ƒeò fux÷tf ˾tytu™u ËtÚtu ÷E™u ™iÉíÞ ¾qýt{tk „t{ …ehtus…wh™u rð»tu ŒÂûtýtrŒ ‚hV yt™kŒ ‚hðtze™t ƒt„{tk ò{V¤, ht{V¤ ‚Útt ™thk„e, ykSh ytrŒf V¤ ¾tðt ËtYk s‚t n‚t. íÞtk sE™u ðtze{tkÚte …tu‚t™t {™„{‚tk V¤ ¾tE™u ƒeò fux÷tkf V¤ ƒtkÄe™u ½uh ytððt™tu rð[th fhu Au. ‚u Ë{Þu „t{ r‚™ðt™tu „htrËÞtu „t{ …ehtus…wh ytð‚tu n‚tu. ‚u yt Ëðuo Atufhtytu™u ðtze{tk òuÞt y™u yt™kŒ ‚hðtze™u ½uh sE™u ðt‚ fhe. íÞthu yt™kŒ ‚hðtze ‚Útt ‚u{™t …wºt ƒsw ‚hðtze ytrŒf ƒeò fux÷tf {týËtu ¢tuÄÞwõ‚ ÚtE ÷tfzeytu ÷E ‚u s„tyu ytðe ¢tuÄ{tk fnuðt ÷tøÞt su, nk{uþt yt he‚u [tuhe fhe™u V¤ ¾tE òytu Atu …ý ytsu ¼÷t ÷t„{tk ytÔÞt Atu. ‚uðwk Ëtk¼¤e™u Ëðuo ˾tytu™u ½™~Þt{ {nthtsu Äehs yt…e™u …tu‚t™e …tA¤ W¼t ht¾‚t n‚t. ‚u òuE™u {ntƒ¤ðt™ yt™kŒ ‚hðtze™tu ™t™tu ¼tE h½w™kŒ™ W‚tð¤tu …tu‚t™t ntÚt{tk ÷tfze ÷E™u {tuZuÚte „t¤tu ƒtu÷‚tu ƒtu÷‚tu ðtze{tk …uXtu. ‚u™u òuE™u ½™~Þt{ {nthtsu òÛÞwk su yt yËwh ðË{tu Au ‚u ytÔÞtu, nðu fu{ fheþwk ? …hk‚w nu r{ºts™tu ! ‚{tu™u nwk {hðt ŒEþ ™rn, ®[‚t fhþtu ™rn. yu{ fnu Au, íÞtk ‚tu ‚u yËwh™u Ë{e…u ytð‚tu Œu¾e™u …tu‚t™t Ëðuo ˾tytu™u ½™~Þt{ {nthtsu ‚íft¤ …tu…x fhe™u Wztze {qõÞt. ‚u ËtÚtu s …tu‚t™e [tk[tu{tk yuf yuf …tfwk V¤ ÷E™u Wze™u ¾tk…t ‚÷tðzeyu ytkƒ÷e™t ð]ût W…h sE™u ƒuXt y™u ½™~Þt{ {nthts …tu‚t™e …tËu su Ëðuo V¤ n‚tk ‚uýu Ërn‚ yÿ~Þ ÚtE „Þt. ‚u {nt yŒT¼q‚ [rhºt òuE™u {thðt ytðu÷t s™tu ƒtu÷ðt ÷tøÞt. yntu ! nu ¼tEytu ! yt ‚tu ftuý òýu õÞtk s‚t hÌtt ? yu{ fne™u ˽¤t ðtze{tk þtuÄðt ÷tøÞt. …hk‚w õÞtkÞ …‚tu ÷tøÞtu ™rn. íÞthu ‚u h½w™kŒ™ ƒtuÕÞt su

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #20 vi dt 20-6-08


41 ËíËk„ Ëu‚w nu ¼tE ! {t™tu fu ™ {t™tu …ý ½™~Þt{u …tu‚t™t ˾tytu™u …tu…x ƒ™tðe™u Wztze {wõÞt Au y™u …tu‚u …ý ynª s yk‚æÞto™ ÚtE „Þt Au, yu{ {™u ‚tu {t÷w{ …zu Au. ‚uðwk Ëtk¼¤e™u yt™kŒ ‚hðtze ƒtuÕÞt su, nt ‚u ðt‚ Ët[e Au. yu ½™~Þt{™t [rhºttu ‚{tu swytu, fu{ su ‚u{ýu ƒt¤…ýt{tk ftr÷Œ¥t yËwh™u {tÞtuo íÞth …Ae yt…ýt „t{{tk {Õ÷™tu ntÚt ¼tk„e ™tÏÞtu y™u {]íÞw …{tzâtu. ‚u ðt‚to Ëðuo fnu‚t …ý {t™‚t ™ n‚t. …hk‚w ytsu ‚{u swytu ‚tu ¾ht ! yt…ýe ™shu …tu…x fhe™u Wztze {wõÞt y™u …tu‚u …ý õÞtk „Þt ‚u™e yt…ý™u fkE ¾ƒh …ze ™rn. {txu ‚u ‚tu Eïh™t Eïh Au. yu{ fnu‚t A‚tk yt™kŒ ‚hðtze Ä{oŒuð™u ½uh ‚u Ë{t[th fnuðt „Þt. íÞthƒtŒ ½™~Þt{ {nthts yÿ~Þ ÚtE™u ¾tk…t ‚÷tðze W…h {tufÕÞt n‚tk su ðuýe, {tÄð y™u «t„ yu ytrŒf …tu‚t™t ˾t Ëðuo™u «Út{™t suðt fhe™u …tu‚u ÷tðu÷ su V¤tu ‚u Ëðuo™u ðnU[e yt…e™u …tu‚u ‚÷tðze™t ftkXu {tuxt ytkƒt™t ð]ût ™e[u ƒuËe™u ‚u V¤tu …tu‚t™t ˾tytu Ërn‚ [Lÿfth {kz¤e fhe™u s{ðt ÷tøÞt yu{ ½ýeðth ËwÄe ‚u ÷e÷t fh‚t Ë‚t …tu‚t™t ½uh ytð‚t n‚t. ‚u ytÔÞt íÞthu yt™kŒ ‚hðtze Ä{oŒuð™e yt„¤ V¤ ¾tðt™e ðt‚to fh‚t n‚t. ‚u Ëtk¼¤e™u ½™~Þt{ {nthts ƒtuÕÞt su, nu ŒtŒt ! y{tu™u yt™kŒ ‚hðtze ‚u{™e ðtze{tk {thðt ytÔÞt n‚t. ‚uðwk Ëtk¼¤e™u yt™kŒ ‚hðtze rð™kr‚…qðof …„u ÷t„e™u ƒtuÕÞt su, nu ½™~Þt{ ! ‚{tu ‚tu Ëtûtt‚T ht{[kÿ ¼„ðt™ Atu y™u {tht y…htÄ {tV fhòu. ytðe he‚™e M‚w‚e fhe [hýth®ðŒ{tk …tu‚t™wk {M‚f {qfe …„u ÷tøÞt. (10) yuf nòh ðiht„e™e s{t‚™u ËeÄwk y…tÔÞwk ‚Útt ÔÞtÄú[{o{tkÚte Sð‚tu ðt½ ƒ™tðe yuf ðiht„e™wk yr¼{t™ W‚tÞwO : yuf Ë{Þ™u rð»tu ™u…t÷ Œuþ™t …ntze ðiht„e™e s{t‚ …tu‚t™t Œuþ{tkÚte Þtºtt fhðt ™ef¤e™u ŒuþtL‚h{tk Vh‚t Vh‚t ‚u ðiht„eytu „kzfe ™Œe{tkÚte þt÷e„út{ ÷E™u yÞtuæÞt…whe ytð‚t ðå[u A…iÞt…wh{tk ytð‚t n‚t. ytðe™u ‚u{ýu ¾tk…t ‚÷tðze W…h W‚thtu fÞtuo. ‚u s{t‚{tk ntÚte, ½tuzt, hÚt, {u™t, zkftu r™þt™, Ÿx, yçŒt„eheytu Ërn‚ skòéÞtu, ‚tu…tu,

42

ËíËk„ Ëu‚w ‚eh, ¼t÷t, ‚÷ðthtu, Aht, fxthtu, „wÂóytu, ËtkøÞw, ÷wkðtøÞwk, ÷tfzeytu, Ätuft, [e…eÞt yu ytrŒf nòhtu nrÚtÞth ‚Útt XtftuhS {txu ŒqÄ …eðt „tÞtu y™u XtftuhS™t Œþ ®ËntË™tu ‚Útt Œuht, ‚kƒw, htðxeytu yuðe he‚u ½ýt Ët{t™ ËtÚtu Ëtu Ëtu ™t xwfzu Œþ s{t‚tu n‚e. ‚u swŒt swŒt rð¼t„{tk W‚he n‚e. ‚u™u òuðt {txu ½™~Þt{ {nthts …tu‚t™t ˾t ‚Útt ¼tEÚte ®ðxtýt Útft ‚÷tðze W…h s‚t n‚t. íÞthu ‚u Ë{Þu fux÷tf ðiht„e {¤e™u „t{{tk Ä{oŒuð™wk ™t{ …qA‚t Útft ytk„ýt{tk ytðe™u ƒtuÕÞt su, Ä{oŒuð ftu™wk ™t{ Au ? íÞthu Ä{oŒuð ƒtuÕÞt {tÁk ™t{ Au. íÞthu ‚u ðiht„e ƒtuÕÞt su, y{tu yuf nòh ðiht„e Aeyu {txu Ëðuo™u ËeÄtk y…tðtu. yu{ fne™u ytk„ýt ðå[u Ätuft y™u [e…eÞt …Atzðt ÷tøÞt. ‚u òuE™u „t{™t Äýe {tu‚e ‚hðtze ‚tu ºttË …t{e™u …tu‚t™t yÄðtht™t „t{ „tÞ½tx ™tËe „Þt, íÞthu Ä{oŒuð ƒtuÕÞt su, nu Ëk‚tu, yt ‚tu ™t™wk „t{ Au. {txu {tht ½h{tk ‚{tu Ëðuo s{tu ‚ux÷wk ËeÄwk õÞtkÚte ntuÞ ! …hk‚w ‚{tu ƒuËtu, {thtÚte sux÷e ‚{the Ëh¼ht Útþu ‚ux÷e fheþ. íÞthu ƒtuÕÞt su ‚{tÁk ™t{ òýe™u y{tu ‚tu ytÔÞt Aeyu. {txu ‚{tuu ƒÄtÞ ËeÄt yt…tu. y{u ‚tu ‚{™u ytu¤¾eyu Aeyu. ‚uðwk Ëtk¼¤e™u yk‚h{tk ®[‚t fhðt ÷tøÞt su nðu þwk fhðwk {tu‚e ‚hðtze ‚tu ™tËe „Þt. ™rn ‚tu „t{™t {nthts™u fne™u ËeÄwk W½htðe yt…‚ y™u ½™~Þt{ ‚tu ¼tE Ërn‚ òuðt „Þt Au. yuðe he‚u ®[‚t fh‚t Ë‚t ytuËhe™e suh W…h ƒuXt. íÞthu ½™~Þt{ {nthts …tu‚t™t r…‚t™u yL‚Þtor{…ýu WŒtË ÚtÞu÷t òýe™u ‚íft¤ {tuxt¼tE Ërn‚ ½uh ytÔÞt y™u ƒtuÕÞt su, ŒtŒt ! ‚{tu þt {txu ytx÷e ƒÄe ®[‚t fhtu Atu ? yt…ýt ½h{tkÚte ƒÄtÞ ËeÄt yt…tu swytu™u ½h{tk su òuEyu ‚u ™ef¤þu. ‚uðwk Ëtk¼¤e™u …tu‚t™t {™{tk ®n{‚ ytðe y™u ËwðtrË™e ƒtEyu Ëtfh, ½e, ytxtu, [tu¾t, Œt¤ ð„uhu su su Ët{t™ ËeÄt{tk òuEyu ‚u Ëðuo ÷tðe™u Ä{oŒuð™e Ë{e…u {qõÞtu. íÞthu ‚u{tkÚte ‚u Ëðuo ðiht„eytu™u sux÷wk òuEyu ‚ux÷wk ËeÄkw ‚u{™t fnuðt {wsƒ yt…‚t n‚t. ‚tu …ý ËeÄwk ¾qkxâwk ™rn y™u sux÷wk ËwðtrË™e ƒtEyu ÷tðe™u {qõÞwk n‚wk. ‚ux÷wk ‚tu yu{™u yu{ …tAwk ½h{tk ÷E „Þt. íÞthƒtŒ ðiht„eytu ËeÄwk ÷E™u htS ÚtE™u

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #21 vi dt 20-6-08


43 ËíËk„ Ëu‚w …tu‚t™t W‚tht W…h sE™u hËtuE fhe™u XtftuhS™u Ähtðe™u sBÞt. …Ae Ëtks™t Ë{Þu Ä{oŒuð …tu‚t™t ƒu …wºttu™u ËtÚtu ÷E™u ƒeò fux÷tf {týËtuÚte ®ðxtýt Ë‚t ‚u s{t‚™e ‚…tË fhðt „Þt yux÷u Ëðuo ðiht„e htS ÚtÞt y™u ƒtuÕÞt su, nu Ä{oŒuð ! ‚{tht ½h™t suðwk ËeÄwk y{tu™u ftuE MÚt¤u {éÞwk ™Úte. {txu ‚{tht …wºt ftuEf Eïh Au. ytx÷t y{tu nòhtu ðiht„e Aeyu. y{tu™u ËeÄtk yt…ðt™e ®n{‚ ‚{tu™u yt…e y™u ½h{tkÚte …ý Úttuztkf ËeÄtk™tu Ë{t™ ÷tðe™u ‚{the Ë{e…u {qõÞtu. ‚u{tkÚte ‚{tuyu y{tu™u {™ „{‚tk ËeÄtk ytÃÞt ‚u …ý ðtËý{tk yu{™u yu{ ËeÄwk hÌtwk. ‚u òuE™u y{tu ‚tu ytùÞo …t{e „Þt. {txu yt ‚{tht …wºt sYh ftuE Eïh™tu yð‚th Au. yu{ fne™u ‚u{™wk ËL{t™ fhe™u ytË™ yt…e ƒuËtÞto. íÞthƒtŒ íÞtkÚte WXe™u s{t‚{tk òu‚t òu‚t yt„¤ ƒeò ðiht„eytu™e xwfze{tk „Þt. íÞthu ‚u rð¼t„{tkÚte yuf ðiht„e Ä{oŒuð™u Wå[ Mðhu Ët{wk ƒtuÕÞtu n‚tu. ‚u ðiht„e yuf ÔÞt½ú [{o W…h ƒuËe™u …tu‚t™e ‚hðthÚte {h[t …zât n‚tk ‚u™u ½Ëe™u ft…‚tu n‚tu íÞthu ‚u ÔÞtÄú [{o òuE™u ½™~Þt{ {nthts ƒtuÕÞt su, nu ŒtŒt ! yt ÔÞtÄú[{o yt…ýt ½hu ÷E ÕÞtu. ‚uðwk Ëtk¼¤e™u ðiht„e ƒtuÕÞtu su, Þu ÷zft õÞtk ƒtu÷‚t ni ? íÞthu Ä{oŒuðu fÌtwk su, Þu fn‚tk ni fe ‚w{™u òu s{e™ …h rƒAtÞt nwkyt ÔÞtÄú[{o ðtu [trnÞu ! íÞthu ‚u ƒtuÕÞtu su, Þu [{o ft ‚tu ‚e™Ëtu Yr…Þt ÷„u„t. ‚uðwk Ëtk¼¤e™u ½™~Þt{ {nthtsu òÛÞwk su, yt ‚tu yr¼{t™e Au. íÞt„e ÚtE™u ytx÷wk yr¼{t™ ht¾u ‚u Xef ™rn. yu{ fnu‚t ‚íft¤ …tu‚t™e EåAtÚte ÔÞtÄú[{o™tu {tuxtu þe÷kftu ðt½ ÚtEu „Þtu. ‚u™u òuE™u ðiht„e ‚tu yufŒ{ ºttË …t{e™u W¼tu ÚtE „Þtu y™u yu{ ƒtuÕÞtu su, ytuÞ ƒt…hu, yt ðt½u {™u {tÞtuo. ‚u òuE™u ƒeò Ëðo ðiht„e …tu‚…tu‚t™t ytË™ …z‚t {qfe™u ‚íft¤ [thu ‚hV ™tËe™u rAÒt r¼Òt ÚtE „Þt. íÞthu ½™~Þt{ {nthtsu Ëðuo™u …tAt ƒtu÷tðe™u Äehs yt…e™u fÌtwk su, ytðtu, ‚{™u ftuE™u yt ðt½ {thþu ™rn. yu ‚tu yr¼{t™e {txu Au. ‚uðwk Ëtk¼¤e™u yr¼{t™ fh™thtu ðiht„e Auxtu W¼tu hne™u ™{Mfth fhe™u ƒtuÕÞtu su, nu {nthts ! {thtu y…htÄ ût{t fhe™u ‚u ðt½™u Œqh fhtu. íÞthu ŒÞt¤w ¼„ðt™u ðt½™u hò

44

ËíËk„ Ëu‚w yt…e™u ‚íft¤ {tuxe Vt¤ ¼h‚tu Ë‚tu ƒ„ent ð™{tk ™tËe „Þtu. ‚u òuE™u Ëðuo ðiht„e ‚Útt …u÷tu yr¼{t™e ðiht„e …ý …tu‚t™t {t™™tu íÞt„ fhe™u ½™~Þt{ {nthts™t [hýth®ðŒ{tk …tu‚t™wk {M‚f {qfe™u yr‚ r™{to™e ÚtEu M‚wr‚ fhðt ÷tøÞtu. ‚u òuE™u ƒeò Ëðuo ðiht„e yu{ ƒtuÕÞt su yntu ! nu Ä{oŒuð ! yt ‚{tht …wºt ‚tu Ëtûtt‚T y{tht EüŒuð ©eht{[kÿS Au. ytðe he‚™wk {nty÷tirff yiïÞo òuE™u ytùÞo …t{‚t n‚t. íÞthƒtŒ Ä{oŒuðu Ëífthu÷t ðiht„e …tu‚t™e s{t‚ ÷E™u íÞtkÚte [tÕÞt ‚u yÞtuæÞt…whe{tk „Þt y™u Ä{oŒuð …ý …tu‚t™t ƒu …wºttu™u ËtÚtu ÷E™u …tu‚t™t ½hu ytðe™u Ëðuo …whðtËes™tu™u ‚u ðt‚to fnu‚t n‚t. (11) ƒúñtS™tu „ðo W‚tÞtuo : yuf Ë{Þ™u rð»tu {nt ËwŒe-4 [tuÚt™u rŒðËu ½™~Þt{ {nthts ðnu÷t M™t™ fhe™u ytk„ýt{tk ytkƒ÷e™t ð]ût ™e[u [tu‚ht W…h ƒuËe™u …tu‚t™e r™íÞ rðrÄ fh‚t n‚t. ‚u Ë{Þu [th {w¾ðt¤t y™u nkËðtn™ ðt¤t ƒúñt ËíÞ÷tuf{tkÚte ytÔÞt. ‚u …tu‚t™t nkË™u ™thtÞý Ëhtuðh W…h [h‚t nkË fthkzð ‚Útt s¤ fwhxf ‚Útt ƒ‚f RíÞtrŒ s™tðh ¼u„tu h{‚tu {qfe™u ƒúñt …tu‚u ßÞtk ½™~Þt{ {nthts ƒuXt n‚t, íÞtk ytðe™u Ëtütk„ ™{Mfth fhe™u ƒuXt. ‚u Ë{Þu ½™~Þt{ {nthts …tu‚t™wk r™íÞf{o …wÁk fhe hÌtt ™ n‚t, ™u ðå[u ƒúñt …tu‚u ƒu ntÚt òuze™u ƒtuÕÞt su, nu {nthts ! nu ¼„ðt™ ! {thtÚte nðu yt fth¾t™wk su ƒúñtkz{tk Sð «týe {tºt Wí…Òt fhðtY… Œt¾ztu Út‚tu ™Úte. {txu ‚{tu ŒÞt fhe™u ƒeò™u Ëw«‚ fhtu. ‚uðwk Ëtk¼¤e™u ©eS ƒtuÕÞt su, ‚{tu s fÞto fhtu. ‚{th W…h nwk ½ýtu s «ËÒt Awk. yu{ ½™~Þt{ {nthtsu …tu‚t™t yk‚:fhý{tkÚte nu‚…qðof fÌtwk. …hk‚w ‚u ƒúñt ‚tu yu{ s ƒtuÕÞt, nu {nthts ! nðu ‚tu {thtÚte ™rn ÚttÞ. íÞthu ½™~Þt{ {nthts ƒtuÕÞt su, n{ýtk ‚{tu ƒuËtu. yt r™íÞ f{o fÞto ƒtŒ ‚{the ËtÚtu ðt‚ fheþ, yu{ fÌtwk. íÞth …Ae …tu‚t™e EåAtÚte ytX {w¾ ðt¤t fux÷tf ƒúñt ytÔÞt ‚u ytðe™u …„u ÷t„e™u ƒtuÕÞt su, nu yûthtrÄ…r‚ …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™ ! ‚{the þe yt¿tt Au ? íÞthu {nthtsu Ëkfu‚ fhe ƒuËtÞto. ‚ux÷t{tk ‚tu ð¤e W¥th rŒþt ‚hVÚte nòhtu nòhtu ƒeò ƒñt

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #22 vi dt 20-6-08


45 ËíËk„ Ëu‚w …tu‚…tu‚t™t ðtn™W…h ƒuËe™u ™thtÞý Ëhtuðh™t ftkXt W…h ytðe™u ƒ„e[t{tk W‚Þto. íÞthu ½™~Þt{ {nthsu [‚w{wo¾e ƒúñt™u fÌtwk su, òytu, ƒ„e[t{tk ftuý ytðu÷ Au ? swytu. íÞthu ‚u ƒúñt òuðt „Þt. íÞtk ‚tu ‚u ƒúñt …tu‚t™t ntÚt{tk f{kz¤ ÷E™u ™thtÞý Ëhtuðh{tk M™t™ fhðt ËtÁk ytÔÞt ‚u fuðt n‚tk ‚tu nòhtu {w¾ðt¤t y™u ¼„ðt™™e yt¿tt™u rð»tu ð‚o™tht. ‚u{™u òuE™u ƒúñt™u „ðo W‚he „Þtu. y™u ‚u [‚w{wo¾e ƒúñt ™e[wk {w¾ ht¾e™u ½™~Þt{ {nthts™e …tËu ytðe™u Ëtütk„ ™{Mfth fhe™u …„u ÷t„e™u ƒtuÕÞt su, nu {nthts ! {thtu y…htÄ ût{t fhtu ™u {U ™t …tze ‚u {the {tuxe ¼q÷ ÚtE yu{ …tu‚u yr‚ r™{to™e ÚtE™u ƒtuÕÞt. ð¤e yu{ fÌtwk su nu {nthts ! ytðwk ft{ VheÚte nwk ftuE rŒðË ™rn fÁk. yu{ …rh‚t… fhe™u ½™~Þt{ {nthts™e yt¿tt {t„e™u …tu‚t™t ðtn™ nkË W…h ƒuËe™u {™{tk yr‚þÞ …M‚tðtu fhe™u …tu‚t™t ËíÞ÷tuf™u rð»tu „Þt. íÞthƒtŒ íÞtk ytðu÷t ƒeò ƒúñtytu Ëðuo ½™~Þt{ {nthts™e [kŒ™-…w»… ðzu …qò fhe™u yt¿tt ÷E™u ™{Mfth fhe™u [tÕÞt ‚u ™thtÞý Ëhtuðh™t W¥thtŒt ftkXt W…h ÚtE™u …tAt ƒ„e[t{tk ytðe™u yÿ~Þ ÚtE „Þt. ytðwk su ½™~Þt{ {nthts™wk {nt yŒT¼q‚ yiïÞo òuE™u Ä{o-¼Âõ‚, ht{«‚t…¼tE Ërn‚ ðþht{ ‚hðtze ytrŒf A…iÞt…wh™t Ëðuos™tu {nt ytùÞo …tBÞt. (12) ™thŒSyu y„tWÚte ©enrh™t [rhºttu™wk ¼rð»Þ ¼tÏÞwk : yÞtuæÞt…whe{tk hnu‚t Útft yuf rŒðËu ½™~Þt{ {nthts ‚Útt …tu‚t™t ˾t ŒeÕ÷e˪„, {t™Ëk„ y™u ~Þt{[hý ‚Útt nhŒuïh ðiht„e yu ytrŒf ƒeò fux÷tf ˾tytu™u ËtÚtu ÷E™u ËhÞw„k„t{tk ht{½txu sE™u M™t™ fh‚t n‚tk íÞth …Ae íÞtkÚte W„{ýe ƒtsw ytkƒt™t ð]ût ™e[u hu‚™tu {tuxtu [tu‚htu fhe™u …tu‚t™t ˾tytu Ërn‚ ‚u™t W…h ƒuË‚t n‚tk y™u Ët{Ët{t ht{[LÿS™t sL{ Ë{Þ™e ðt‚to fhðt ÷tøÞt. ‚u Ë{Þu …tu‚t™e EåAt Útfe Vh‚t Vh‚t ™thŒ{wr™ íÞtk ytÔÞt ‚u fuðt n‚tk ‚tu ntÚtýtk ðuýwk ™t{™wk ðtSkºt ð„tz‚t y™u ¼„ðt™™t „wý™wk ðýo™ fh‚t yuðt ytðe™u ½™~Þt{ {nthts™u …„u ÷t„e™u rð™k‚e …qðof ƒtuÕÞt

46

ËíËk„ Ëu‚w su, nu «¼tu ! nu ¼„ð™T ! ‚{tu ‚tu y™k‚ Sðtu™t ytíÞkr‚f {tuût™u yÚtuo «„x ÚtÞt Atu y™u yt {™w»ÞŒun Äthý fhe™u ‚{tu su su ftÞo fhþtu ‚u™u nwk ‚{tht ˾tytu™u Ëtk¼¤‚u Ë‚u ðýo™ fhe ƒ‚tðwk Awk y™u ‚u søÞtyu nwk …ý ‚{thtu Ëuðf ‚{tht Œþo™ fhðt ËtÁk ytðeþ y™u ‚{tht fhu÷t ftÞtuo™u nwk òuEþ. yÞtuæÞt«ËtŒS {nthts fnu Au nu ht{þhýS ! yu{ «tÚto™t fhe™u ™thŒ {wr™ Ä™~Þt{ {nthts™u rð™k‚e fhe™u yt„¤ su su [rhºttu fhþu ‚u™u ™thŒS «Út{Úte fnª ƒ‚tð‚t n‚tk su, nu ½™~Þt{ {nthts ! ‚{tu «Út{ ‚tu ynªÚte ‚{tht {t‚t-r…‚t™e ËtÚtu A…iÞt…wh™u rð»tu sþtu y™u íÞtk sE™u ‚{tht {t‚t-r…‚t™u rŒÔÞ „r‚ yt…e™u ‚{tht Ë{e…{tk ht¾þtu ‚Útt ƒúñtrŒf Ëðuo Œuð‚t ytðþu ‚u{™u ‚{tu VheÚte ytððt™e ™t …tzþtu ‚Útt ‚{tu …tAt yÞtuæÞt…whe{tk ytðe™u Úttuztf rŒðË hne™u ð™ rð[hý fhðt {txu ™ef¤þtu. ‚Útt ‚u ð™{tk y™k‚ Sðtu™tu {tuût fhþtu ‚Útt íÞtk y™k‚ yËwhtu™tu …tu‚t™e ÿÂü Útfe …ht¼ð fhþtu. ‚Útt „tuh¾…qh{tk ËksÞ™t ¾u‚h{tk ƒu rŒðË hne™u ‚u™e Ëuðt yk„efth fh‚t Ë‚t ‚u™u ðhŒt™ yt…e™u íÞtk Útfe s™f…whe{tk sþtu. y™u íÞtkÚte ŒeÄt½txu nrhnh ûtuºtu ÚtE™u …tk[ „tW™t …ntu¤t …xðt¤e su ™Œeytu™tu Ëk„{ ‚u{tk ‚he™u Ët{t rf™thu sþtu. y™u íÞtkÚte „ÞtS sE™u {t‚t r…‚t™wk ©tæÄ Ëhtðe™u …tAt íÞtk Útfe [t÷þtu. ‚u …w÷nt©{{tk sE™u ‚{tu {nt W„ú ‚…ùÞto fhþtu ‚uÚte ËqÞo™thtÞý «ËÒt Útþu y™u ‚u{™tÚte ðhŒt™ …t{þtu. ‚Útt ïu‚ rþ¾he …ðo‚ W…h rð[hý fhþtu. ‚Útt „tu…t¤Þtu„e …tËu yütk„ Þtu„ þe¾þtu y™u ‚u{™u …tu‚t™t MðY…™wk ¿tt™ yt…e™u {tuût …{tzþtu ‚Útt ƒwètu÷™„h{tk htò™u …tu‚t™t þhýu ÷uþtu ‚Útt {Þthtýe™t fXý ð[™ Ën™ fhe™u …tu‚t™t þheh™wk Œ{™ fhe™u YÄeh {tkË™u Ëqfðe ™t¾þtu ‚Útt Ëeh…wh™t htò™e Ëuðt yk„efth fhþtu. ‚Útt …eƒuf™u S‚þtu. ™ð÷¾t …ðo‚ W…h ™ð÷t¾ Þtu„e™u ™ð ÷t¾ MðY…u ÚtE™u yufe ËtÚtu {¤þtu ‚uÚte ‚uytu …h{…Œ™u …t{þu. ‚Útt ˺tÄ{o htò™u …tu‚t™t MðY…™wk ¿tt™ yt…þtu. Ëeh…wh™t htò™e Ëuðt yk„efth fhþtu ‚Útt s„ÒttÚt…whe{tk ytðe™u yËwhtu™u {tun W…òðe™u

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #23 vi dt 20-6-08


47 ËíËk„ Ëu‚w ‚u™tu …ht¼ð fhþtu ‚Útt Ëðuo ‚eÚto{tk hnu™tht s™tu™tu Œwht[th íÞt„ fhtðþtu ‚Útt ¼t„ð‚ Ä{o™u «ð‚toðþtu ‚Útt Ëu‚wƒkÄ ht{uïh sþtu ‚Útt ŒÂûtý Œuþ{tk rþðftk[e, rð»ýwftk[e, rðXwƒt ytrŒf fux÷tf ‚eÚto™u Ë[u‚™ fh‚t Ë‚t ƒwŒu÷¾kz Œuþ™u ytu¤k„e™u ™trËf ºÞkƒf sþtu. íÞtk ‚t…e ™Œe{tk M™t™ fh‚t Ë‚t fux÷tf rŒðËu ‚u ‚eÚto{tk hne™u Ëwh‚ ƒkŒh þnuh{tk sþtu. y™u íÞtk Útfe ‚t…e ™Œe W‚he™u ¼Y[ þnuh{tk ytðþtu. y™u íÞtk ™{oŒt ™Œe{tk ¼]„w Ér»t™t yt©{{tk fux÷tf rŒðËu hnu‚t Ë‚t „wsht‚ Œuþ™u WÕ÷kÄe™u ¼t÷Œuþ{tk ¼e{™tÚt{tk sþtu. y™u íÞtk Útfe {tk„htu¤ ƒkŒh sþtu. yuðe he‚u ‚eÚttox™ fh‚t Ë‚t ÷tus…wh{tk sþtu y™u íÞtk {wõ‚t™kŒ Mðt{e™tu Ë{t„{ fhþtu ‚Útt …e…÷týt „t{{tk WæÄð™t yð‚thY… ht{t™kŒ Mðt{e™u {¤þtu y™u ‚u{™tÚte ¼t„ð‚e Œeûtt „úný fhe™u ™thtÞý {wr™ ™t{u rðÏÞt‚ Útþtu. ‚Útt ht{t™kŒ Mðt{e™u rŒÔÞ „r‚ yt…‚t Ë‚t ËíËk„{tk rð[hý fhe™u y™k‚ Sðtu™u Ë{trÄytu fhtðþtu. ‚Útt su‚÷…wh z¼tý rð„uhu „t{tu{tk {tuxt {tuxt Yÿ-yr‚ÁÿtrŒf rð»ýwÞt„ fhþtu ‚Útt yü«fth™wk ƒúñ[Þo …¤tðþtu. ‚Útt ŒuþtL‚h{tk {wõ‚ {w{wûtwyu yð‚th ÷eÄu÷t ‚u Ëðuo™u ƒtu÷tðe™u …tu‚t™t Ë{e…u ht¾þtu ‚Útt y™k‚ ƒtE-¼tE™u …tu‚t™t ytr©‚ fhþtu. ‚Útt yÞtuæÞt«ËtŒS y™u h½wðehS yu ƒu ‚{tht ¼ºteò™u ‚{tu Œ¥tf…wºt fhe™u yt[tÞo…Œ yt…þtu ‚Útt ©e ™„h™u rð»tu ™h™thtÞýŒuð™e MÚtt…™t fhþtu ‚Útt ðz‚t÷™u rð»tu ÷û{e™thtÞý Œuð™wk MÚtt…™ fhþtu. ‚Útt ©e¼ws…whe{tk ™h™thtÞýŒuð™wk MÚtt…™ fhþtu ‚Útt ©e „Z…wh™u rð»tu ©e „tu…e™tÚtŒuð™wk MÚtt…™ fhþtu ‚Útt ©e{q¤e…wh{tk ©ehtÄtf]»ýyu Ërn‚ nrhf]»ý™t{u ‚{the {qŠ‚™wk MÚtt…™ fhþtu. ‚Útt sÞ‚÷…wh™u rð»tu htÄtf]»ýŒuð Ërn‚ ƒ¤ŒuðS™wk MÚtt™… fhþtu. ‚Útt ©e rðhtx™„h{tk ©e {tuh÷e{™tunhŒuð™wk MÚtt…™ fhþtu ‚Útt Sýo„Z™u rð»tu htÄth{ý Œuð™e MÚtt…™t fhþtu ‚Útt Ätu÷uht ƒkŒh™u rð»tu {Œ™{tun™Œuð™wk MÚtt…™ fhþtu. yuðe he‚u yu Ëðuo {krŒhtu{tk ‚{tht ntÚtu Œuð™wk MÚtt…™ fhþtu. ð¤e ‚u rËðtÞ …ý ƒeò y™k‚ {krŒhtu Útþu y™u ð¤e ËíËkr„Sð™ ‚Útt ËðuoþtMºttu™wk Œtun™ fhe™u

48

ËíËk„ Ëu‚w rþûtt…ºte™e h[™t fhþtu ‚Útt yt …]Úðe W…h ½htu½h ‚{tÁk …qs™ Útþu. ‚Útt …tu‚t™t þhýu hÌtt su Sð «týe{tºt ‚u Ëðuo™u yk‚u yûthÄt{™e «tÂó fhtðþtu. ytðe he‚u Ëðuo W…h fÌttk su y™uf [rhºttu ‚u ‚{u …]Úðe W…h fhþtu. ‚Útt y™uf [{ífth Œu¾tzþtu. íÞth …Ae …tu‚t™tu {™tuhÚt su yuftkr‚f Ä{o™wk MÚtt…™ fhðwk ‚Útt y™uf Sðtu™u …tu‚t™t þhýu ÷uðt Y… su {™tuhÚt ‚u™u …qýo fhe™u ftuxt™ ftuxe {wõ‚Úte ®ðxtýt Ë‚t ƒúñtrŒf Œuðu M‚wr‚™u fÞto Ë‚t …tu‚t™t yûthÄt{{tk …Äthþtu. íÞthu …tu‚t™t ÿZ ytr©‚s™tu™u yk‚Þto{e…ýu {ntÄiÞo yt…þtu. nu ™tÚt ! Œe™ƒkÄw ! nu Ëw¾™t Ët„h ! nu ½™~Þt{ {nthts ! ‚{tu yt {U …qðuo fÌttk yuðt Ë{„ú ftÞo fhþtu ‚uu™u nwk òuEþ. ytðe he‚u ™thŒS …wÁ»ttu¥t{ ™thtÞý ™h™txâ Äthý fhe™u su su ftÞtuo fhþu ‚u Ëðuo ÞÚtt {r‚ ©enrh™e Ë{ût ˾tytu™t Ëtk¼¤‚t ËhÞq„k„t™t ‚x W…h fne ƒ‚tð‚t n‚t. (13) [f÷tytu™u Ë{trÄ fhtðe : yuf Ë{Þu Ä{oŒuðu …tu‚t™t ¾u‚h{tk ztk„h ðtðe n‚e. ‚u ßÞthu {tuxe ÚtE íÞthu ½™~Þt{ {nthts™u fÌtwk su nu Ä™~Þt{ ! yt…ýt ¾u‚h{tk sE™u ztk„h Ët[ðtu, [f÷tk ¾tE òÞ ™rn. yt…ýwk ¾u‚h „t{™e Ë{e…u Au. ‚uÚte [f÷t ytrŒf ½ýtk s™tðh ¾tE òÞ Au. y™u nwk …ý ƒ…tuh …Ae ytðeþ. íÞtk ËwÄe ‚{tu Ët[ðòu yu{ fne™u ËtÚtu ƒuËe™u …tu‚u s{‚t n‚tk …Ae ½™~Þt{ {nthts™t ntÚt{tk ÷tfze yt…e™u {tuszeytu …nuhtðe™u ¾u‚h{tk {tuf÷‚t n‚t. y™u …tu‚u ftuE fthýËh „t{ {wztzeyu „Þt. …Ae ½™~Þt{ {nthtsu ‚tu ¾u‚h{tk sE™u òuÞwk ‚tu nòhtu [f÷t ztk„h ¾t‚t n‚t. …tu‚u rð[th fÞtuo su nðu yt [f÷tk™u ¾tEsðt Œô, ‚tu {tuxt¼tE ¾eòÞ. y™u òu ¾tðt ™ Œô ‚tu yu™tu ºttË ftuý ÷u ? yu{ rð[th fhe™u …tuu‚u ‚íft¤ ‚u …ûteytu™t Ëtk¼¤‚t Wå[ MðhÚte s™tðh™u Wztzðt™tu þçŒ ƒtuÕÞt, íÞthu ¾u‚h™t [thu ¾qýu þçŒ …ntU[e „Þtu ‚uÚte [f÷tk ßÞtk ßÞtk ƒuXt n‚tk íÞtk s Ë{trÄðt¤t ƒ™e „Þt y™u …tu‚u ¾u‚h ƒ„zðt™e ®[‚t {xtze™u íÞtkÚte [tÕÞt ‚u „t{ ¼{u[t™t {tÄðht{ þwf÷™t ¾u‚h{tk ÚtE™u {nwzt™t ð]ût ™e[u ytÔÞt y™u íÞtk ƒfËht{ y™u h½wðeh™e ËtÚtu h{ðt ÷tøÞt ‚u™u fux÷tuf

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #24 vi dt 20-6-08


49 ËíËk„ Ëu‚w Ë{Þ ðe‚e „Þtu yux÷u ht{«‚t…¼tE™u Ä{oŒuðu ¾ƒh ftZðt ¾u‚h{tk {tufÕÞt. íÞthu ¼tE s™fht{™u ËtÚtu ÷E™u ¾u‚h{tk ytÔÞt. íÞthu fux÷tf …ûteytu ztk„h™t Atuz W…h ƒuXu÷tk y™u fux÷tkf …]Úðe W…h ƒuXu÷t. fux÷tf™e [tk[tu{tk ztk„h™e fwkÚt÷tu yu{™u yu{ n‚e. ‚u òuE™u ht{«‚t…¼tE ƒtuÕÞt su, yntu ! n{ýtk yt…ýu yt ¾u‚h{tk òuE™u „Þt n‚tk íÞthu ftuE yt s™tðh™u òuÞt ™ n‚t. yhu, n{ýtk ‚íft¤ yt þtu „sƒ ÚtÞtu Au ? yt ƒÄtÞ …ûteytu yuf Ët{xt {he „Þt fu þwk ? fu{ ÂMÚth ÚtE „Þt Au, yt ‚u þwk nþu ? ftuE …ý …ûte ƒtu÷‚wk ™Úte. yu{ fne™u …tËu sE™u …tu‚t™t ntÚtu ‚u [f÷tk™u Ít÷ðt ÷tøÞt yux÷u ‚íft¤ ½™~Þt{ {nthts™e EåAtÚte yufe ËtÚtu Ëðuo Wze™u „Þtk. ‚u yiïÞo òuE™u ht{«‚t…¼tE ƒtuÕÞt su, nu s™fht{ ! yt ‚tu {tht¼tE ½™~Þt{™wk ft{ Au. y™u ‚u Ëðo yð‚th™t fthý Au. y™u Sð «týe{tºt™e Œtuhe ‚u{™tk ntÚt{tk Au. yu{ fÌtw,k ‚u Ëtk¼¤e™u ½™~Þt{ {nthts ƒtuÕÞt su, nu ¼tE ! yu{ òý‚t ntu ‚tu ðthkðth {tht W…h heË fhe™u {™u {thðt ytðtu Atu ‚u þwk Ë{S™u ytðtu Atu ? y™u y{tu ‚tu ‚{tu™u {tuxt¼tE òýe™u ƒtu÷‚t ™Úte. ™rn ‚tu yuf ytk„¤eyu ynªÚte Wztzwk ‚tu fhtuz Þtus™ sE™u …ztu ‚u VheÚte ‚{thtu …‚tu ÷t„u s ™nª. ‚uðwk Ëtk¼¤e™u ƒtuÕÞt su, nu ¼tE ! ‚{tu Ëtûtt‚T …qýoƒúñ Atu y™u ‚{the {tÞt ðzu fhe™u nwk ¼q÷e òô Awk. ‚u {thtu y…htÄ ût{t fhtu yuðe he‚u r™{to™e ÚtE™u ¼tE ƒtuÕÞt. íÞthu ½™~Þt{ {nthtsu fÌtwk su, nðu ‚{thu ztk„h ‚iÞth ÚttÞ íÞtk ËwÄe VheÚte Ët[ððt ynª ytððwk …zþu ™rn yu{ fne™u ºtýu sý íÞtkÚte ½hu ytÔÞt. (14) Ä{oŒuð™t fw¤{tk yt[tÞo…Œ MÚtt…™™tu …htuût ftu÷ : yuf Ë{Þ™u rð»tu [tu{tËt™t rŒðË{tk ½™~Þt{ {nthts ƒnthÚte …tu‚t™t ˾tytu™e ËtÚtu h{‚ fh‚t fh‚t ½hu ytÔÞt íÞthu ËwðtrË™eƒtEyu fÌtwk su : nu ½™~Þt{ ! nwk hËtuE ‚iÞth fhe™u ½ýeðthÚte ‚{the htn òuE ƒuXe Awk. ytðtu, s{ðt ƒuËtu. íÞthu ƒtuÕÞt su, nu ¼t¼e ! {tht …„ „tht¤t ÚtÞu÷t Au ‚u ‚{tu Äqytu ‚tu s{ðt ytðeyu. ‚uðwk Ëtk¼¤e™u s¤™tu ÷tuxtu ¼he yt…e™u ytuËhe™e suh W…h ƒuËe™u …„ Ätuðt ÷tøÞt. yux÷u

50

ËíËk„ Ëu‚w ƒu [hýth®ðŒ{tk r[Ln òuE™u ƒtuÕÞt su, nu ½™~Þt{ ! ‚{tu ‚tu ÷ûttðrÄ {týËtu™t r™Þk‚t Útþtu y™u Ë{„ú …]Úðe™e ÷û{e ‚{tu™u {¤þu. yu{ fne™u, ƒu ntÚt òuðt ÷tøÞt, íÞthu ‚u ntÚt{tk …Œ{™t r[Ln òuE™u ð¤e ƒtuÕÞt su, nu {nthts ! ‚{™u ßÞthu {tuxtu htßÞ yrÄfth {¤þu íÞthu y{tu™u Ëk¼t¤þtu …ý ™rn, yuðwk Ëtk¼¤e™u ½™~Þt{ {nthts ƒtuÕÞt su, nu ¼t¼e ! y{tu™u ßÞthu ‚{tu fntu Atu ‚u «{týu htßÞ {¤þu y„h {tuxtE {¤þu íÞthu ‚{tu Ëðuo™u sYh …tËu ƒtu÷tðe ÷Eþ. y™u ‚{tÁk ½ýwk M™{t™ fhe™u ËŒtft¤ {the Ë{e…u ht¾eþ. nu ¼t¼e ! y{tÁk ð[™ Au. yu{ fne™u ËwðtrË™e ƒtE™t ntÚt{tk ftu÷ ytÃÞtu. ½™~Þt{ {nthtsu y…th ƒt¤ [rhºttu fÞto Au. su …ife {tºt yt[{™ MðY…u Úttuzt ÷ÏÞt Au. ½™~Þt{ {nthtsu ft÷eŒ¥t ™t{™t yËwhu {tuf÷u÷e f]íÞtytu™tu n™w{t™S îtht …ht¼ð fhtÔÞtu. …tu‚u ftuxht™tu rð™tþ õÞtu, {nt ¼Þkfh ft÷eŒ¥t ™t{™t yËwh™tu rð™tþ fÞtuo. ‚u{s ¼ihðŒ¥t, „ÞtŒ¥t, ¼ðt™eŒ¥t, ht{Œ¥t, ƒehƒ÷ suðt y™uf yËwhtu™tu Ëknth fÞtuo. yÞtuæÞt{tk ¼e{Ëk„, {t™Ëk„ y™u rŒÕneËk„ ‚Útt ÷¾™ti þnuh™t {ntƒ¤ðt™ {Õ÷tu™tu …ht¼ð fÞtuo. {fox™u Ë{trÄ fhtðe, nòhtu ¼q‚tu™tu WØth fÞtuo, ftr÷Lÿe™t Äht{tk hnu÷tk ft¤e™t„™tu {tuût fÞtuo. y™uf {™w»Þtu™u …tu‚t™wk y÷tirff rŒÔÞ [‚w¼wos MðY…u, [tuðeË yð‚th MðY…u Œþo™ ytÃÞwk. yürËÂæÄytu, y™k‚ yÃËhtytu, „kÄðo„ý, ELÿ, fwƒuh ¼kzthe, ðYýŒuð, ÄLðk‚he, yÂï™efw{th, Œþ rŒø…t÷, yü ðËw, Þ{htò, [Lÿ{t, ËtEX nòh Ér»t {kz¤ Ërn‚ ËqÞo™thtÞý, Ëðuo Œuðtu, þthŒt, htrÄftS, ÷û{eS, „k„t, Þ{w™t, ÿti…Œe Ërn‚ …tk[ …tkzðtu, ƒúñt, rð»ýw, rþð, ¼q{t …wY»t, þu»t™t„, yûthÄt{ - ïu‚îe… - ƒrÿft©{ ð„uhu Ät{™t y™k‚ {wõ‚tu, …t»toŒtu, [th Ë™ftrŒf {wr™ytu, yk‚heût, nrh, frð, «ƒwÄ, …eÃ÷tÞ™, ytrðntuoºt, ÿ{e÷, [{Ë, fh¼ts™ yu ™ð Þtu„uïhtu, [th ðuŒ ð„uhu ½™~Þt{ {nthts™wk Œþo™ fhðt ytð‚t, …qs™ fh‚t, M‚wr‚ fh‚t, ÞÚttÞtuøÞ Ë{Þtur[‚ Ëuðt fh‚t, {nthts htS ÚtE™u ‚uytu™u ðhŒt™ yt…‚t. „tu÷tufðtËe™e yt¿ttÚte Ëwh¼e „tÞ

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #25 vi dt 20-6-08


51 ËíËk„ Ëu‚w „tu{‚e ™t{Úte Ä{oŒuð™t ½uh ½™~Þt{ {nthts™u ŒqÄ …tðt ËtÁk hne n‚e. ½™~Þt{ {nthts™t Œhuf [rhºttu Sð™u …h{ þtkr‚ yt…™tht Au. nðu {nthts™t ð™rð[hý™t Úttuzt [rhºttu™wk yt[{™ fheyu. ©e yÞtuæÞt…wheÚte ½h™tu íÞt„ fhe™u {nthts ð™™u rð»tu [tÕÞt y™u©e ™e÷fkXðýeo nðu ƒt÷tòu„e ‚hefu ytu¤¾tðt ÷tøÞt. fux÷tf rŒðËu rn{t÷Þ …ðo‚™u …tBÞt y™u ‚u …ðo‚™u rð»tu [t÷‚t Ë‚t fux÷tf rŒðËu …w÷nt©{™u …t{‚t n‚tk y™u íÞtk „kzfe ™Œe{tk M™t™ fhe™u {wõ‚™tÚt™t Œþo™ fhe™u ßÞtk ¼h‚Syu ‚… fÞwO n‚w ‚u MÚt¤u …tu‚u …ý ƒu ntÚt ô[t ht¾e™u yuf …„u W¼t hne™u ‚…ùÞto fhe ËqÞo™thtÞý Œuð™u «ËÒt fhe™u ‚u Útfe ðh …t{e™u rn{t÷Þ …ðo‚™e ‚¤uxe{tk yuf {nt½tuh ð™™u rð»tu ƒth {tË ËwÄe rð[hý fh‚t n‚t. (15) ïu ‚ rþ¾he{tk fu x ÷tf ðt½ ‚Útt ði h t„eytu ™ u Ëw ¾ ytÃÞwk : Ätu¤tu …ðo‚ su ïu‚ rþ¾he ‚u™t …h [z‚t [z‚t …tk[ rŒðË ËwÄe [tÕÞt íÞthu «Út{ …týe™t fwkz ytÔÞt ‚u{tk …tu‚u M™t™ fhe™u …tu‚t™tu r™íÞ rðrÄ …qò…tX fh‚t n‚t. ‚u Ë{Þu ƒt÷t òu„e™e EåAtÚte fux÷tf ð™™t htò su ðt½ ‚u ytðe™u Ët{t ƒuXt y™u …tu‚t™e òr‚™t þçŒ fh‚t Útft …tu‚t™t …qAztk n÷tð‚tk Ë‚t Ët{Ët{t h{‚™t ¾u÷ fhðt ÷tøÞt ‚u™u òuE™u ©e™e÷fkX ƒúñ[the …tu‚u {kŒ {kŒ nËðt ÷tøÞt. íÞthu ¿tt™ ÚtÞwk Au su{™u yuðt su ðt½ ‚u òu„e «ËÒt Au, yu{ òýe™u òu„e™e Ë{e…{tk ytðe™u …tk[ …tk[ …rh¢{t Vhe™u yt„¤ yt¤tuxðt ÷tøÞt. íÞthu …tu‚u XtftuhS™u M™t™ fhtðu÷wk s¤ ðt½ W…h Atkx‚t n‚tk yux÷t{tk ‚tu ‚u …ðo‚ W…hÚte W‚he™u fux÷tf ðiht„e ytð‚t n‚tk. ‚u{ýu yt ðt½™u òuE™u [eËtu …tze™u ƒtuÕÞt su yhu ¼tEytu ! yt ‚tu yt„¤ hM‚t{tk ðt½ ƒuXt Au ‚u yt…ý™u sYh {the ™t¾þu. íÞthu ‚u{tkÚte yuf ðiht„e Äehs ht¾e™u ƒtuÕÞtu su, nu Ëk‚tu ! ‚{u þt {txu ¼Þ …t{tu Atu ? yu ðt½ yt„¤ ƒuËe™u yu ƒt÷t òu„e …qò fhu Au ‚uýu sYh yt ðt½™e ŒtZâtu {k‚he Au. ™nª ‚tu yu™u ™¬e yu ðt½ {the ™t¾‚. yuðwk Ëtk¼¤e™u ƒt÷t ƒúñ[the ƒtuÕÞt su nu Ëk‚tu ! ‚{u Ëðuo [tÕÞt ytðtu. fkE ®[‚t fhþtu ™rn. íÞthu Äe{u Äe{u

52

ËíËk„ Ëu‚w ðt½ Ët{e ÿÂü fh‚t yt„¤ ytð‚t n‚t. ‚u ð¾‚u ƒt÷t òu„e™e EåAt Útfe yuf ðt½ ÿÂü fhe™u ‚u{™u òuðt ÷tøÞtu. íÞtk ‚tu Wze „Þt Au «tý su{™t yuðt ‚u ðiht„e [thu ‚hV ¼t„‚t n‚t. íÞthu ‚u{™e …tËu {]„[{o, r[…eÞt, …tºt, Œkz, fti…e™ rð„uhu fux÷tf …ŒtÚto ‚u Ëðuo {t„o{tk ðuhtE „Þu÷t yuðt Útft rAÒt r¼Òt ÚtE „Þt. ‚u òuE™u ŒÞt ytðe „E Au su{™u yuðt ƒt÷t òu„e ‚íft¤ …tu‚t™t ntÚt ÷tkƒt ðÄthe™u ‚u Ëðuo ðiht„e™u ntÚtu Ít÷e™u Äehs yt…e™u …tu‚t™e …tËu ƒuËth‚t n‚t. íÞthu þtk‚ ÚtÞu÷t ‚u ðiht„e …tu‚u ð™{tkÚte ÷tðu÷t fkŒ{q¤ rð„uhu V¤ ƒt÷tòu„e™u yt…e™u ntÚt òuze™u ƒtuÕÞt su, nu ŒÞt¤w ! nu Œe™ƒkÄw ! ‚{tu ‚tu Ëtûtt‚T y{tht EüŒuð ©e ht{[kÿS Atu. y™u y{tÁk fÕÞtý fhðt {txu ynª …ÄtÞto Atu. {txu fYýt fhe™u y{tuyu yt…u÷t fkŒ{q¤ s{tu. íÞthu ƒt÷{wfwkŒ™u s{tze™u …tu‚u s{‚t Ë‚t ðÄu÷tu …tu‚t™tu «ËtŒ …tu‚t™t nM‚u fhe™u Ëðuo ðt½™u s{tz‚t n‚tk ‚u òuE™u Ëðuo ðiht„e {ntytùÞo …t{e „Þt. (16) {ntŒuðS™t …qòhe™u r™ùÞ fhtðe ðh ytÃÞtu : ð™ ‚Útt …ðo‚™e „wVtytu™e þtu¼t òu‚t òu‚t ºtý rŒðË y™u ºtý htrºt yt„¤ [tÕÞt íÞthu yuf ™Œe ytðe. íÞthu [tuÚtt rŒðËu Ëðth™t …ntuh{tk ™Œe{tk M™t™ fhe™u XtftuhS™u M™t™ fhtðe™u rƒhtßÞt íÞthu ƒt÷tòu„e™e EåAt Útfe yks™e Ëw‚ ytðe™u «ƒtu÷eÞtk ™t{u ð™M…r‚™e V¤eytu ÷tðe™u ©e ƒt÷tòu„e™u yt…e ™{Mfth fhe™u …tËu ƒuË‚t n‚t. íÞthu yt…u÷e V¤eytu™u yÂø™{tk þufe rð»ýw™u Ähtðe™u …tu‚u s{‚t n‚t. …Ae íÞtk ƒu ½ze rð©t{ fhe …tAt yt„¤ [t÷ðt ‚iÞth ÚtÞt íÞthu {YíËw‚ …„u ÷t„e™u yÿ~Þ ÚtE „Þt. …Ae íÞtk Útfe [tÕÞt ‚u ™Œe™t ftkXt W…h {ntŒuðS™t {krŒh{tk W‚hðt „Þt. íÞthu ‚u™tu …qòhe ƒtuÕÞtu su, yt {krŒh{tk W‚hðt ™nª ŒW. ‚{tu ƒnth sE™u ytË™ fhtu. íÞthu ƒtuÕÞt su, y{tu ‚tu ynªs htrºt hneþwk. ‚uðwk Ëtk¼¤e™u ‚u …qòhe ½ýe heË [ztðe™u {]„[{o …tÚthu÷wk n‚wk ‚u™u ÷E™u ƒnth V„tðe ŒeÄwk. íÞthu r™{to™e Ëk‚™t ytÄthY… ƒt÷tòu„e …tu‚u {krŒhÚte ƒnth sE™u ƒuXt. íÞthu ‚u {krŒh{tk ‚t¤t ðtËe™u …qòhe ËqE „Þtu. ‚u Ë{Þu ƒt÷tòu„e™e

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #26 vi dt 20-6-08


53 ËíËk„ Ëu‚w EåAt Útfe n™w{t™S {nt heË™t ¼Þto ntÚt{tk Ätuftu ÷E™u ytðe™u …qòhe™u yufŒ{ {thðt ÷tøÞt. íÞthu ‚u …qòhe {ntŒw:¾™tu ¼Þtuo yr‚þu ƒhtzt …tz‚tu Ë‚tu YŒ™ fhðt ÷tøÞtu. íÞthu n™w{t™S ƒtuÕÞt su, nu Œwü ƒwÂØðt¤t ! ‚U y{tht EüŒuð™u fu{ Ëwðt ŒeÄt ™nª ? ‚™u sYh ytsu nwk {the ™t¾eþ. ‚uðwk Ëtk¼¤e ™u …qòhe ƒtuÕÞtu su nu {nthts ! ‚{tu õÞt Œuð Atu ? y™u yu ‚{tht EüŒuð Au ‚u …ý ftuý Au ? íÞthu …ð™Ëw‚ ƒtuÕÞt su nwk ‚tu n™w{t™S Awk y™u yu {tht EüŒuð Ëtûtt‚T ©eht{[kÿS Au. ‚uðwk Ëtk¼¤e™u ‚íft¤ ‚u …qòhe WXe W¼tu ÚtE™u Œþo™ fhðt „Þtu. íÞtk ‚tu yk‚æÞto™ ÚtE „Þt. ‚u òuE™u ytùÞo …t{‚tu Ë‚tu Œhðtsu ytÔÞtu íÞtk ‚tu ‚t¤w W½zu÷wk ŒeXwk y™u ‚u rËðtÞ …ý ƒeò ºtýu Œhðtò W½tzt ŒeXt. ‚u òuE™u rðM{Þ …t{e ƒnth ytðe™u ƒt÷tòu„e™u rð™kr‚…qðof …„u ÷t„e™u ƒtuÕÞtu su, nu f]…t™tÚt ! nwk ‚tu ‚{thtu Ëuðf Awk. {txu {thtu y…htÄ {tV fhe™u {krŒh{tk …Äthtu. nwk ytË™ fhe yt…wk ‚u{tk þÞ™ fhtu y™u Ëðth{tk nwk hËtuE fhtðwk ‚u s{e™u {tÁk fÕÞtý fhe™u òytu. ‚uðwk Ëtk¼¤e™u f]…t¤w ƒt÷tòu„e íÞtkÚte WXe™u {krŒh{tk „Þt. íÞtk ‚tu [thu Œhðtò «Út{™t suðt ðtËu÷t n‚tk ‚uðt ŒeXt. ytðwk {ntyŒT¼q‚ yiïÞo òuE™u …qòhe „ŒT„ŒT fkX ÚtE™u ðthkðth M‚wr‚ fhe™u …„u ÷t„‚tu n‚tu. íÞth …Ae ‚u {krŒh{tk …qòhe™e Ëuðt yk„efth fhe™u ‚u™u ðh ytÃÞtu su yt Œun™tu íÞt„ fhe™u ËíËk„{tk „wsht‚ Œuþ™u rð»tu òuƒ™ ðh‚t÷t™t ½hu sL{ …t{eþ y™u íÞth …Ae ‚thtu {tuût Útþu. (17) ™ð÷t¾ Þtu„eytu™tu {tuût : ËqÞo™thtÞý WŒÞ fu yM‚ …t{u ‚u™e fkE ¾ƒh …zu ™nª. yuðt {nt½tuh ð™{tk ƒt÷tòu„eyu «ðuþ fÞtuo. ð™ {æÞu «ðuþ fÞtuo íÞthu íÞtk yuf ðz™wk {tuxwk ð]ût n‚wk ‚u™e ™e[u fux÷tf òu„e ‚Útt {wõ‚ ‚… fh‚t n‚t. ‚u Ëðuo™u …tu‚u y™k‚Y…u Œþo™ ŒE™u ‚Útt …tu‚t™tu y÷tirff «‚t… Œu¾tze™u …tu‚t™t MðY…™tu ÞÚttÚto ¼„ðt™…ýt™tu r™ùÞ fhtð‚t n‚t. ð™ WÕ÷kÄ™ fhe™u yt„¤ [tÕÞt íÞthu [t÷‚tk [t÷‚tk ytztu yuf{tuxtu …ðo‚ ytÔÞtu. y™u ‚u™e [thu ƒtsw Vh‚tu yuf {nt{tuxtu rðfht¤ Ë…o ‚u yt¾t …ðo‚™u

54

ËíËk„ Ëu‚w ytkxtu ŒE™u {w¾{tk …qAze ÷E™u hnu÷tu n‚tu. ‚u™u …tu‚t™t [hýth®ðŒ™t yk„wXt™tu M…þo fÞtuo fu ‚íft¤ {t„o ytÃÞtu. yux÷u ‚u …ðo‚ W…h …tu‚u [zât y™u íÞtk {tuxwk yuf rþ¾hƒkÄ {krŒh n‚wk. ‚u{tk sE™u …tu‚u rðhts{t™ ÚtÞt y™u íÞtk fux÷tf òu„e n‚tk ‚u Ëðuo ytðe …„u ÷t„e™u [thu ftuh Vh‚t ðªxe ð¤e™u ƒuXt. íÞthu ƒt÷tòu„eyu …qAÞwk su, nu Ëk‚tu ! yt …ðo‚{tk ‚{tu™u fkEf V¤ Vq÷ s{ðt {¤u Au fu ™rn ? íÞthu ƒtuÕÞt su, nu ƒt÷t òu„e ! y{the …tËu yuf yûtÞ …tºt Au ‚u «nh rŒðË [Zu íÞthu s{ðt™wk su òuEyu ‚u {¤u Au. yu{ fÌtwk ‚u Ëtk¼¤e™u ƒnw htS ÚtÞt y™u ƒtuÕÞt su, ynª õÞtkÞ M™t™ fhðt™wk s¤ Au ? íÞthu fÌtwk su, yuf Ëhtuðh Au. yu{ fne™u ƒu [th Þtu„e ËtÚtu ÷E™u ‚u Ëhtuðh{tk M™t™ fhðt „Þt. M™t™ fhe r™íÞ rðrÄ …qò…tX fÞto. íÞtk yuf ft{ŒwÄt „tÞ ytðe ‚u ƒt÷tòu„e™u ™{Mfth fhe™u [hýth®ðŒ™tu M…þo fh‚e Útfe ‚u [hýth®ðŒ™u S¼u fhe™u [txðt ÷t„e yux÷t{tk ‚tu yuf òu„e WXe™u ‚u „tÞ™u Œtu‚tu n‚tu y™u ŒtuÌtt ƒtŒ ‚u ŒqÄ ƒt÷tuòu„e™u …t™ fhtÔÞwk. ‚u òuE™u ‚u™t W…h yr‚ «ËÒt ÚtE™u [t÷ðt™e ‚iÞthe fhe íÞthu òu„e ƒtuÕÞt su, nu {nthts ! y{tu fux÷tf ft¤Úte ‚{the W…tË™t fheyu Aeyu. ‚tu y{tht W…h f]…tÿÂü fhe™u y{thtu {tuût fhtu. ‚uðwk Ëtk¼¤e™u ytþeðtoŒ ŒE™u ƒtuÕÞt su, nu Þtu„eytu ! y{tuyu yt ð™™u rð»tu rð[hý fÞwO Au ‚u su ftuE {wõ‚ {w{wûtw Sð „{u ‚u þhehu fhe™u ‚…ùÞto fh‚t nþu ‚u Ëðuo™t ‚…™e Ë{tÂó™u yÚtuo Vheyu Aeyu. ‚u Ëðuo™wk fÕÞtý fhe™u y{tht yûthÄt{™u rð»tu {tuf÷ðt Au. ‚u {txu ‚{tu Ëðuo n{ýt ‚… fh‚t Ë‚t y{tÁk æÞt™ fhtu y{thu ™ð÷¾t …ðo‚ W…h sðwk Au. íÞtk ™ð ÷t¾ rËæÄtu ‚…ùÞto fhu Au íÞtk sE™u ‚u Ëðuo™wk fÕÞtý fheþ ‚u ¼u„wk ‚{tht Ëðuo™wk fÕÞtý fhe™u ‚u{™e ËtÚtu y{tht yûthÄt{{tk {tuf÷eþ. f]…t¤w yuðt su ©e ƒt÷tòu„e ‚u ð™rð[hý fh‚t Ë‚t ‚u ð™™u rð»tu fux÷tf Sð™tu {tuût fh‚t Ë‚t íÞtk Útfe [tÕÞt ‚u Úttuzuf Œqh „Þt íÞtk yuf {tuxe ™Œe ytðe. y™u ‚u ™Œe™t rf™thu fux÷tÞu {÷eÞt„h [kŒ™ ð]ût Íwfe hÌtt n‚tk y™u ‚u ð]ûttu™u Vh‚t fux÷tÞuf Ë…o ®ðxtE ð¤u÷t n‚t. y™u

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #27 vi dt 20-6-08


55 ËíËk„ Ëu‚w ©e™e÷fkX ƒúñ[the íÞtk òÞ Au íÞtk ‚tu Ë…o ‚íft¤ ytðe™u ‚u{™t [hýth®ðŒ™u S¼u fhe™u [txðt ÷tøÞt. y™u …tu‚t™e Ëðuo Výtytu ô[e fhe™u ðthkðth ™{Mfth fh‚t n‚t. y™u ‚u{tkÚte …tu‚t™e EåAtÚte fux÷tf Ë…o™u ‚tu ð¤e ðt[t ÚtE y™u ƒtuÕÞt su, nu {nthts ! nu yûthtrÄ…r‚ ! nu …wÁ»ttu¥t{ ! ‚{tu ‚tu ©e ƒt÷tòu„e MðY…u ÚtE™u ð™ rð[hý fhtuAtu ‚u y{tu fux÷tÞu rŒðËÚte yt ð]ûttu™u ®ðxtýt Útft ‚{the M‚wr‚ fheyu Aeyu. {txu nu {nthts ! ‚{tu y{thtu Ëðuo™tu {tuût fhe™u y®nÚte …Äthtu. ‚uðwk Ëtk¼¤e™u ŒÞt¤w yuðt su ©e™e÷fkX ƒúñ[the ‚u yr‚ htS ÚtE™u ‚u Ëðuo™u ƒŒrhft©{{tk {tuf÷e™u íÞtkÚtfe yt„¤ [tÕÞt. hM‚t{tk ‚¤uxe{tk yuf {nt{tuxt ð]ût™t ™e[u yuf rËæÄ ytË™ ðt¤e ErLÿÞtu™wk r™Þ{™ fhe™u ‚… fh‚t y™u ntÚt{tk „e‚t™tu „wxftu ht¾e™u …tX fh‚t yuðt yuf òu„e ËtÚtu fux÷tf rŒðË hne ‚u™u …tu‚t™t MðY…™wk ÿZ ¿tt™yt…e™u Œun {qftðe {tuût yt…‚t n‚t. íÞth …Ae {qŠ‚{t™ rn{t÷Þ™e MðtŒw V¤tu yt…ðtY… Ëuðt ‚Útt hM‚tu ƒ‚tððt Y… Ëuðt yk„efth fhe™u ©eƒt÷tòu„e íÞtk Útfe {tuxe {tuxe „wVtytu{tk [t÷‚t Útftk …týe™t {tuxt {tuxt Ähtytu{tk Ët{e Äthtyu [t÷‚t Útft ™ð÷¾t …ðo‚ «íÞu „Þt y™u ‚u™t W…h [zât y™u íÞtk hnu÷tk ™ð÷t¾ òu„e™u …tu‚u ©e™e÷fkX ƒúñ[the ™ð÷t¾ Y… Äthý fhe™u yufe ËtÚtu {¤‚t n‚t. ‚uýu fhe™u Ëðuo rËæÄtu yr‚ yt™kŒ …t{e M‚wr‚ fhe™u fnu‚t n‚tk su, nu ¼„ð™T ! ‚{thu yÚtuo y{tu Äýtkf ð»toÚte ‚…ùÞto fheyu Aeyu. ‚u ‚…™t Ëtûtt‚T V¤Y… ‚{tu {¤e™u y{tu™u f]‚tÚto fÞto. ytðtu ‚u rËæÄtu™tu …tu‚t™u rð»tu «u{ òuE™u ‚u{™u …tu‚t™t MðY…™wk ÞÚttÚto ¿tt™ yt…e™u ‚uytu™tu {tuût fhe™u íÞtk r™ðtË fh‚t Ë‚t ‚u …ðo‚ W…h ™ð÷t¾ …týe™t fwkz ‚Útt ËSð™ yÂø™™t fwkz òuE™u fux÷tf rŒðËu ‚u …ðo‚ W…hÚte nuXu W‚h‚t n‚t. (18) ©e s„ÒttÚt …whe{tk yËwhtu™tu ™tþ fÞtuo : ©e ™e÷fkX ðýeo s„ÒttÚt …whe{tk …Äthe Ë{wÿ M™t™ fhe s„ÒttÚtS™t Œþo™ fÞto. ELÿãwB™ Ëhtuðh{tk M™t™ fÞwO. …]Úðe™t ¼thY…

56

ËíËk„ Ëu‚w ½ýt yËwhtu™u «¼wyu òuÞt yux÷u «¼w íÞtk htuftE „Þt. ftuE yr¼{t™e, {íËhe, Ä{o rð{w¾, ðtË™t™tk h{fzt suðt, y™uf «fth™e þrõ‚ Œeûttytu™u ÷eÄu÷t, {ã-{tkËtrŒf™e xuððt¤t, …tu‚t™e …tËu ytðu÷ „heƒ y™u ¼tu¤t {týËtu™u ÷t÷[ y™u ¼Þ ƒ‚tðe™u …tu‚t™e MðtÚto™e rËÂæÄ fh‚t, ‚÷ðth, ƒkŒqf, {tuxt [er…Þt y™u rºtþw÷ suðt y™uf nrÚtÞthtu ht¾‚t, …k[{fth™t W…tËftu ytðt nòhtu nòh yËwhtu™u òuE™u «¼wyu íÞtk r™ðtË fÞtuo. Äe{u Äe{u …h{tí{t™tu «¼tð s„ÒttÚt…whe{tk Vu÷tðt {tkzâtu. ½ýt ƒÄt {w{ûw twSðtu ¼„ðt™ …tËu ƒuËðt {tkzât. …w»f¤ ¼ux, ŒÂûtýt {qfðt ÷tøÞt. ¼„ðt™ yt ƒÄt …ŒtÚttuo Ët{u …ý òu‚t ™ n‚t. {týËtu™u yu{ ÚtÞwk fu yt Ëtûtt‚T ™thtÞý s Au. s„ÒttÚt…whe{tk ðýeohts™tu sÞsÞfth Útðt ÷tøÞtu yux÷u yËwhtu ŒtS WXât y™u ¼Þkfh „t¤tu Œuðt ÷tøÞt. «¼w™u W…tze …tu‚t™t yt©{{tk ÷E „Þt. ¼thu{tk ¼thu …rh©{ fhtððt ÷tøÞt. ‚wk ‚tu [tuh Au,{tuxtu X„ Au. ytðt ð[™tuÚte r‚hMfth fhðt ÷tøÞt. «¼w ‚tu nË‚tk nË‚tk yu yËwhtu™u fnu Au, ‚{u „{u ‚u{ fntu, ytí{t™u fkE ÷t„‚wk 𤄂wk ™Úte. {t™ y™u y…{t™yu Œun™tu Ä{o Au. Ëífth y™u r‚hMfth yu ‚tu ¼tir‚f ƒtƒ‚ Au. ytí{t™u {txu ‚tu ƒÄwk Ë{t™ s Au. …nu÷tk yËwhtu fnu Au : yntuntu ! {tuxtu ¿tt™e ™ òuÞtu ntuÞ ‚tu ! …h{tí{t™e ðtýe Ëtk¼¤e™u fux÷tf yËwhtu™u yu{ ÷tøÞwk fu ðt‚ ‚tu Ët[e Au. yt…ýu yt{™u þt {txu nuht™ fhðt ? yËwhtu{tk ƒu ¼t„ …zât y™u yt„™t ‚ý¾t ÍÞto. …hM…h {tun …tBÞt y™u ‚u yËwhtu „t¤t „t¤e{tk W‚Þto y™u ‚h‚s ‚÷ðth, ¼t÷tk suðt nrÚtÞth W…tzât. fux÷tfu ‚tu fwkntzt ÷eÄt, ftuEyu ÷tu¾kz™t òzt Ër¤Þt ÷eÄt y™u ftuEyu [er…Þt y™u ÷tfzeytu ÷eÄe. yt «{týu ytu®[‚w ÞwæÄ Vtxe ™eféÞwk. ft„zt, „eÄtu, fq‚htytu, ¼q‚, «u‚, r…þt[, htûtËtu y™u ¼ihð™u {tuxtu WíËð ÚtÞtu. yuf s rŒðË{tk ŒË nòh yËwhtu Þ{htò™t yr‚rÚt ƒ™e [qõÞt y™u ‚u he‚u Œhhtus ÞwæÄ [t÷ðt {tkzâwk. ftuE rŒðËu ƒu nòh, ftuE rŒðËu …tk[ nòh, õÞthuf …tk[Ëtu, õÞthuf …[tË yu he‚u yËwhtu {h‚t n‚t. fux÷tf yËwhtu ‚tu íÞtkÚte ™tËe „Þt. …Ae …h{tí{tyu s„ÒttÚt…whe{tk {w{wûtw Sðtu™u W…Œuþ yt…e™u ËíÞÄ{o™tu

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #28 vi dt 20-6-08


57 ËíËk„ Ëu‚w yt©Þ fhtÔÞtu. …tu‚t™t MðY…™tu r™ùÞ fhtÔÞtu. ¼„ðt™™t ÿZ ¼õ‚ ƒ™tÔÞt. …h{tí{t s„ÒttÚt …whe{tk ƒu {rn™t ËwÄe htuftÞt. ËtðÄt™ yuðtu ¼õ‚ yt [rhºt Ëtk¼¤þu fu …tX fhþu ‚u þºtwytu™e W…trÄ{tkÚte {wõ‚ ÚtE™u yk‚u ¼„ðt™™t Ät{™u …t{þu. (19) rþðS y™u …tðo‚eyu ËtÚtðtu y™u {eXwk s{tzâwk : ©enrh ßÞthu ËwkŒh htsÚte ¼q‚…whe ‚hV [t÷‚t n‚t, íÞthu ‚u Ë{Þu ©enrh rðfx ð™{tk ftuE™u {t„o …qATÞt rð™t rŒþt ËtkÄe™u [tÕÞt. …tk[ rŒðË ð™{tk [tÕÞt. íÞtk ËwÄe yÒt s¤ ftkE {éÞwk ™rn. ‚™ y[u‚™ ÚtÞwk. fkX ËwftÞtu. õÞtkÞ …ý s¤ {¤u ™rn. Auðxu Äehu Äehu [tÕÞt, íÞthu yuf MÚt¤u ™eh n‚wk ‚u{tk ™tÌtt, rð»ýw™u ™ðztÔÞt. [th «ƒtur¤Þt™e ˪„V¤e {¤e ‚u þufe™u ™iðuã Ähe™u sBÞt. íÞtk yuf …ntuh hne™u [tÕÞt. ‚u ƒesu rŒðË {æÞtöu yhÛÞ{tk yuf fqðtu ytÔÞtu íÞtk ™tÌtt. ½txe AtÞt Œu¾e™u ƒuXt. …Ae s¤™e fXthe ¼he™u rð»ýw™u M™t™ fhtÔÞwk. fXthe™e Äth fhe ‚u ƒÄw …týe rð»ýw …e „Þt. …týe ™nª òuE™u, rð»ýw …e „Þt yu{ r™Ätoh fhe™u Vhe ƒeS fXthe ÷tÔÞt, yu{ ðthu ðthu ÷tðe™u ½th fh‚tk …ý rð»ýw™e ‚hË {xe ™nª. íÞthu fXthe{tk rð»ýw™u ƒuËtze fqðt{tk W‚the Ähe htÏÞt. …Ae ‚]ó ÚtÞtk òýe™u ƒnth ftZât. …qò fhe™u rð[thðt ÷tøÞt fu rð»ýw™u ytx÷e ‚hË ÷t„e Au íÞthu ¼q¾ …ý nþu. …ý Ähtððt™wk ftkE Au ™nª ‚uÚte þwk ÚttÞ ? …tu‚t™u ‚tu A rŒðËÚte yÒt ™nª {¤ðt A‚tk ‚u™tu ½tx ™Úte. yux÷t{tk ft…ze™t ðu»tu …tuXeÞt W…h ƒuËe™u ft»ttÞtkƒh Äthý fhu÷tk ƒu ™h™the íÞtk ytÔÞt. ðýeo™e …tËu ytðe™u ™{Mfth fÞto. ytË™ yt…e™u …qAðt ÷tøÞt fu nu {wr™, ‚{u yuf÷t fE ƒtswÚte ytÔÞt ? ¼qÏÞt nþtu. yu{ fnu‚t ™uºt{tkÚte s¤ ðnuðt ðtøÞt. …Ae …wÁ»t™t fnuðtÚte Mºteyu nu‚ fhe™u ËtÚtðtu ytÃÞtu. rð»ýw™u ™iðuã Ähtðe™u …týe{tk ½tu¤u÷tu ‚u ËtÚtðtu …eÄtu. ‚]ó ÚtÞt íÞthu fkX ¾wÕÞtu y™u fnuðt ÷tøÞt fu, ‚{u ŒÞt¤w õÞtkÚte …ntUåÞt ? ftuE Œuð suðt sýtytu Atu. ©enrhyu ËtÚtðtu s{e™u s¤…t™ fÞwO. ft…ze ðu»tu ytðu÷t þk¼wyu

58

ËíËk„ Ëu‚w fÌtwk fu, yt… ‚tu ðýeo ðu»tu hnu÷tk Ëtûtt‚T f]»ý Atu. ‚uÚte Ëðo¿t Atu. A‚tk …qAtu Atu. ‚tu fnwk Awk fu y{u rþð…tðo‚e Aeyu. ‚{tht Œþo™ fhðt y{u ytÔÞt Aeyu. yuðe ðt‚ Ëtk¼¤e ™u ðýeo htS ÚtÞt. …„u ÷t„e™u fh òuzât y™u rð™k‚e fhe fu {thtu ðihtøÞ ÿZ hnu yuðe ËntÞ fhòu. rþð ƒtuÕÞt fu ‚{u Ëtûtt‚T ©ef]»ý ™thtÞý Atu. ™h™thtÞý îtht ŒwðtoËt™tu þt… yk„efth fhe™u …]Úðe™tu ¼th W‚thðt «„x ÚtÞtk Atu. yu{ …hM…h «þkËt fhe rþð yk‚æÞto™ ÚtÞt. {tuxtu ðz n‚tu íÞtk ©enrh yuf÷t s n‚t. íÞthu yt {u÷t… ÚtÞtu n‚tu. ©enrh íÞtkÚte [tÕÞt ‚u ¼q‚…whe ytÔÞt. ©enrhyu …qsu÷t yt rð»ýw (þtr÷„út{ ¼„ðt™) nt÷{tk y{ŒtðtŒ „tŒe™e Ä{oðkþe yt[tÞo …hk…ht{tk …qòÞ Au. ….…q.Ä.Äw. yt[tÞo {nthts©e «ËtŒe™t yt þt÷e„út{ ¼„ðt™™tu Ëðth™e …qò{tk r™íÞ yr¼»tuf fhe …qs™ fhu Au. yu yr¼»tuf™wk s¤ …ý ¾qƒ [{ífthe Au. (20) ¼„ðt™ŒtË, ‚u™t {t‚w©e ‚Útt ‚u™e Mºte yu ºtý sý™u {tuût Y…e ðh ytÃÞtu : Ëu‚wƒkÄ ht{uïhÚte ©e™e÷fkXðýeo [tÕÞt ‚tu ðå[u yuf „t{ ytÔÞwk. ‚u „t{™t „tUŒhu ™Œe™t ftkXu …ª…¤t™t ð]ût ™e[u …tu‚t™wk ytË™ …tÚthe™u ƒuXt. ‚u Ë{Þu „t{{tk yuf ¼tðËth™e Mºte™u …tu‚t™tu yuf s …wºt n‚tu ‚u «íÞu yu{ ƒtu÷e su nu …wºt ÷tze÷t ! ‚™u nwk ¼t‚wk fhe yt…wk ‚u ÷E™u „{u ‚u søÞtyu sE™u ¼„ðt™™u ftuxe W…tÞu fhe™u ytu¤¾e yt…ýt ½hu ƒtu÷tðe ÷tð, y™u {tÁk fnu÷wk ð[™ …t¤u ‚tu {thtu …wºt ¾htu, ™nª ‚tU {thu …ux ‚wk …Úthtu …zâtu Au yu{ nwk Ë{swk Awk. fu{ su, ‚tht r…‚t ‚tu {nt ¼„ðŒeÞ n‚tk y™u ‚wk yuf ûtý{tºt …ý «¼w™u Ëk¼th‚tu ™Úte. {txu yt ¼t‚wk ÷E™u ò. ‚u ¼„ðt™ {¤u ‚tu ƒtu÷tðe™u …Ae ½uh ytðsu ™nª ‚tu {thu ‚tÁk ft{ ™Úte. y™u ‚u{ fh‚t …ý þtuæÞt y™u ÷eÄt rËðtÞ ½hu ytðeþ ‚tu nwk „{u ‚u{ fhe™u {tht Œun™tu íÞt„ fhe ŒEþ. ytðe he‚™t …tu‚t™e {t‚t™t fXtuh ð[™ Ëtk¼¤e™u ‚u …wºt ¼„ðt™ŒtË yu{ ƒtuÕÞt su, nu {t‚w©e, ‚{tu yt ƒÄe ðt‚tu fntuAtu ‚u Ët[e …hk‚w nwk ¼„ðt™™u fuðe he‚u ytu¤¾e þfwk ? íÞthu ztuËe ƒtuÕÞt su, ¼„ðt™ nþu ‚u ‚u{™t ƒu [hý{tk Ëtu¤ r[Ln nþu,

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #29 vi dt 20-6-08


59 ËíËk„ Ëu‚w y™u ‚u{™t þheh™tu …zAtÞtu …ý …z‚tu ™nª ntuÞ y™u Œeðtu fhe™u Ët{tu {qfeþ yux÷u ËtUËhtu Œu¾tþu. yu ‚™u nwk r™þt™eytu ƒ‚tðwk Awk. ‚u Ë{Þu ‚u Atufht™e Mºte ƒtu÷e su nu Mðtr{™T ! nðu ‚{tu ‚tu …hŒuþ ð™{tk sþtu y™u ‚u ð™{tk s‚t …ý ¼„ðt™ {¤u ‚tu ‚tu ƒnw ËtÁk y™u …tAt ‚uze™u ½uh ytðtu, …hk‚w fŒtr… ™ {éÞt ,‚tu {the þe Œþt Útþu ? yu{ fne™u ‚u Mºte YŒ™ fhðt ÷t„e, íÞthu Atufhtu ƒtuÕÞtu su, nu Mºte ! ‚wk þt {txu YŒ™ fhu Au ! òu yt…ýt {t‚w©e Ët[t ¼tðÚte {™u fnu‚t nþu yÚtðt nwk Ët[t ¼tðÚte ¾tu¤ðt sEþ y™u ‚thtu …ý Ët[tu «u{ nþu y™u ‚wk ƒhtƒh …r‚ðú‚t ntuEþ ‚tu sYh {™u ¼„ðt™ {¤þu. nwk n{ýtk Œþ …kŒh rŒðË{tk ¾tu¤e™u nt÷ …tAtu ytðwk Awk. yu ðt‚{tk ‚wk shtÞu ËkþÞ ht¾eþ ™nª. fu{ su ¼„ðt™ ‚tu yk‚Þto{e Au. ‚u ytðtu yt…ýtu Ët[t rŒ÷™tu ¼tð òuE™u fu{ ™nª {¤u ? sYh {¤þu y™u ‚u A‚tk òu yu{™tu yt…ýtu ËkƒkÄ ™rn s Útðt Œuðtu ntuÞ ‚tu ‚u Ëðuo™e Sð™ Œtuhe yu{™t s ntÚt{tk Au. ‚u Atufhtu …tu‚t™e Mºte™u ytðe he‚™t ð[™ Ëk¼¤tðe™u Äehs yt…e™u …tu‚t™e {t‚tyu fhu÷wk ¼t‚wk ÷E™u yuf s ¼„ðt™ W…h xuf ht¾e™u ¼„ðt™™u þtuÄðt ËtÁk [tÕÞtu ‚u „t{™t „tUŒhu ™Œe™t rf™thuÚte W‚hðt „Þtu. íÞthu f]…t¤w yuðt su, ©e ™e÷fkX ƒúñ[the yu ºtý {t‚t, …wºt y™u Mºte ‚u{™tu Ët[tu ¼tð yk‚Þtor{…ýu òýe™u ‚u Atufht «íÞu ƒtuÕÞt su, nu ¼„ðt™ŒtË ! ‚{tu õÞtk òytu Atu ? ynª ytðtu ‚uðwk Ëtk¼¤e™u …tu‚t™t {™{tk shtyuf ¾{[tE™u ½ze yuf ËwÄe ‚tu íÞtk ™u íÞtk W¼tu hne™u rð[th fhðt ÷tøÞtu su yt ‚u ftuý nþu ? nwk ‚tu yu{™u ytu¤¾‚tu ™Úte y™u ‚u{ýu {tÁk ™t{ ÷eÄwk {txu nwk yu{™t …tËu ‚tu òô yu{ òýe™u ‚íft¤ …tu‚u ‚u™t …tËu „Þtu y™u …tu‚t™t ð]‚tL‚™e Ëðuo ðt‚to fnª. ‚u Ëtk¼¤e™u ©e ™e÷fkX ƒúñ[the ƒtuÕÞt su, ¼÷u ‚{thtu Ët[tu ¼tð nþu ‚tu n{ýt nt÷ ‚{tu™u ¼„ðt™ {¤þu, fu{ su ¼„ðt™ ‚tu yk‚Þtor{ Au y™u Ëðuo™t yk‚h™e suðe EåAt ntuÞ ‚u …qýo fhu Au. yu{ fne™u ð¤e ƒtuÕÞt su, nu ¼tE ! y{tht …„u ™Œe W‚h‚tk ftkxtu ðtøÞtu Au ‚u ðuŒ™t ƒnw fhu Au {txu ftZtu ‚tu ƒnw ËtÁk. íÞthu ƒtuÕÞtu su, ÷tðtu. yu{ fne™u ‚u{™tu …„ …tu‚t™t Zª[ý W…h {qfe™u òuðt òÞ Au íÞtk ‚tu …„{tk ™ð r[Ln ‚u™u

60

ËíËk„ Ëu‚w {t÷w{ …z‚tk n‚tk. ‚u òuE™u ƒtuÕÞtu su, nu òu„e {nthts ! yt ‚{tht [hý{tk ‚tu ftkxtu ™Úte. {txu ƒeòu [hý ÷tðtu òuô òu ‚u{tk õÞtkÞ Au ? yu{ fne™u ‚u [hý …ý …tu‚t™t Zª[ý W…h {qfe™u òuðt ÷tøÞtu. íÞtk ‚tu ‚u [hý{tk Ët‚ r[Ln ŒeXtk. yuðe he‚u ƒu [hý{tk ÚtE™u Ëtu¤ r[Ln Œu¾e™u …tu‚t™t {™{tk rð[th fhðt ÷tøÞtu su òýtu Þt ™ òýtu …hk‚w sYh yt ¼„ðt™ Au. yu{ rð[th fh‚tu Ë‚tu yufŒ{ ƒtu÷e WXâtu su, nu ƒt÷tòu„e {nthts ! ‚{tu ‚tu Ëtûtt‚T ¼„ðt™ Atu. {txu ‚{tu {tht ½uh [t÷tu. {tht {t‚w©e ‚{tu™u ƒnw s EåAu Au y™u ‚{tht {txu ytx÷tu Œt¾ztu fhðtu …z‚. ytðe he‚u yr‚ M™unu Ërn‚ r™{to™e …ýt™e ðkŒ™t fhe™u ©e ™e÷fkX ƒúñ[the™u …tu‚t™t ½uh ÷E sE™u yr‚ n»to ¼Þtuo ô[u ËtŒu fhe™u ƒtuÕÞtu su, nu {t‚t ! ‚{u õÞtk „Þt ? swytu, nwk yt ¼„ðt™™u ÷E ytÔÞtu. ‚uðwk Ëtk¼¤e™u ƒÒtu ËtËwðnw ‚íft¤ ½h{tkÚte ƒnth ™ef¤e ytÔÞtk, íÞtk ‚tu yttk„ýt{tk W¼u÷t n‚t, ‚u{™e AtÞt ™ òuE™u òÛÞwk su sYh yt ¼„ðt™Au. yu{ òýe™u yr‚ nu‚u Ërn‚ [hýth®ðŒ{tk {M‚f {qfe™u rð™k‚e Ën …„u ÷t„e™u ytË™ yt…e™u W…h rƒhts{t™ fh‚t n‚tk. íÞthu ƒtuÕÞt su, nu ztuËe{tk ! ‚{thtu ºtý sý™tu «u{ òuE™u ‚{tu™u Œþo™ Œuðt ËtÁk y{tu ytÔÞt Aeyu. …Ae ‚u ƒÒtu sý ËtËw-ðnw yr‚ «u{u Ërn‚ hËtuE fhe™u ©e ™e÷fkX ƒúñ[the™u s{tz‚tk n‚t. y™u Œeðtu fhe™u Ët{tu {qõÞtu fu ËtUËhtu Œu¾tðt ÷tøÞtu. ‚u òuE™u ºtýu sý r™ùÞ fh‚tk n‚tk. íÞth …Ae ‚u ztuËe …tu‚t™t Ë„t-ËkƒkÄe™u fnu‚e n‚ª su [t÷tu Œþo™ fhðt. y{thu ½uh ¼„ðt™ …ÄtÞto Au. ‚uðwk Ëtk¼¤e™u Ëðuo s™ rð[th fhðt ÷tøÞt su yt ztuËe þwk ƒtu÷u Au ? su {thu ½uh ¼„ðt™ ytÔÞt y™u Œþo™ fhðt [t÷tu. yt ðt‚™e fkE ¾ƒh …z‚e ™Úte. yu{ fnu‚t Ë‚tk ‚u Ëðuo s™ {¤e™u ©e ™e÷fkX ƒúñ[the …tËu ytð‚t n‚t. íÞthu ‚tu …tu‚t™wk þk¾, [¢, …È, „Œt yu [th ytÞwÄu Ërn‚ [‚w¼wos ©ef]»ýY…u Œþo™ yt…‚t n‚t. íÞthu ‚u Ëðuo ytðu÷t s™ ytðwk {nt yŒT¼q‚ [rhºt òuE™u {nt rðM{Þ …t{‚tk Ë‚tk ðkŒ™t fhe™u …„u ÷t„‚tk n‚t. …Ae ‚u ztuËe, Atufhtu y™u Mºte yu ºtý sý™u yr‚ r™»ft{e òýe™u fÌtwk su ‚{tu ºtýu sý ŒkZtÔÞ Œuþ{tk „t{ ©e ðz™„h™u rð»tu Íw{¾ht{ ¼tðËth™u ½uh

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #30 vi dt 20-6-08


61 ËíËk„ Ëu‚w sL{ Äthý fhþtu. y™u íÞtk y{thtu Þtu„ Útþu y™u …Ae y{tht yûth Ät{™u …t{þtu. yuðe he‚™tu ‚u ºtýu sý™u ðh ytÃÞtu. (21) …kZh…wh{tk ¼„ðt™ rðê÷™tÚt™e {qŠ‚™u ©e ™e÷fkX ðýeo ¼uxât : ©e ™e÷fkX ðýeo ‚eÚttuo{tk rð[hý fh‚tk fh‚tk …kZh…wh …ÄtÞto. …kZh…wh{tk ¼„ðt™ rðê÷™tÚt™e {qŠ‚™u «¼w ¼uxât. ¼„ðt™ rðê÷t yux÷u rð»ýw™e {qŠ‚ Au. …kZh…wh yuf MðÞk ‚eÚto ƒ™e „ÞwkAu. íÞtk yuf …wºt …tu‚t™t {t‚t r…‚t™e Ëuðt fh‚tu. {t y™u ƒt…™e Ëuðt yu s …h{ Ä{o yu s ¼„ðt™™e ¼Âõ‚. ¼„ðt™ yu™u íÞtk Œtuze ytÔÞt. Ët{u [t÷e™u Œþo™ Œuðt ytÔÞt. ¼õ‚™e ¼tð™t Ët[e ntuÞ ‚tu ¼„ðt™ ½uh ytðu Au. ¼tð™t ¾tuxe ntuÞ ‚tu {krŒh{tkÞ ¼õ‚™tk Œþo™ ¼„ðt™ Mðefthu ™rn. yt rðê÷ …tËu «¼w …ntUåÞt. rðê÷ fnu Au «¼w ! {tht r…‚t™u …nu÷tk M™t™ fhtðe ÷ô. …Ae ‚{™u …„u ÷t„w. yt #x W…h ƒuËtu ¼„ðt™ #x W…h rƒhtßÞt. r…‚t™u M™t™ fhtðe, ðMºt …nuhtðe y™u rðê÷u ¼„ðt™™u fÌtwk {tV fhòu «¼w. ¼„ðt™ fnu {t„ {t„, ‚the r…‚] ¼rõ‚ òuE™u nwk htS ÚtÞtu Awk. yux÷u rðê÷u {tkøÞwk, nu ¼„ðt™ ! ‚{u {thu íÞtk y¾kz rƒhtòu, yus {tk„w Awk. ¼„ðt™ fnu Au ‚ÚttM‚w. nwk ‚thu ½uh y¾kz hneþ. ‚tÁk ™t{ Äthý fhe™u hneþ. íÞthÚte ¼„ðt™u rðê÷t ™t{ Äthý fÞwO. íÞtk s hÌtt y™u …kZh…wh Þtºtt™wk MÚt¤ ƒ™e „Þwk. Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ ðýeoðuþu …kZh…wh …ÄtÞto, y™u yu rðê÷t™e {qŠ‚™u ¼uxât. yux÷t {txu fu «¼w ! fuðt ‚{u fYýtðt¤t ! {t‚t y™u r…‚t™e Ëuðt fh™th W…h ‚{u fuðt htS ÚtE òytu Atu ! rþûtt…ºte{tk yuf yuf þçŒtu su ÷¾tÞt Au yu ƒnw ËwkŒh, Ëðtuo¥t{ ËthY… Au. {t‚t r…‚t, „wÁ y™u htu„e yuðtu nhftuE {™w»Þ yu™e Ëuðt Sð™…ÞO‚ fhðe. (22) {tk„htu¤{tk „tuðÄo™ þuX™t VE …q‚¤eƒt™u ™hf{tkÚte AtuztÔÞt : ©e ™e÷fkX ðýeo ‚eÚttuo™u …tð™ fh‚t fh‚t rð©tkr‚ {txu {tk„htu¤™e

62

ËíËk„ Ëu‚w ¼t„tu¤u rƒhtßÞtAu. {tk„htu¤™t «rËæÄ nrh¼õ‚ ht{t™kŒ Mðt{e™t rþ»Þ „tuðÄo™¼tEþuX ðu…the n‚t. yu{ýu ðýeohts™u òuÞt. ntÚt òuze ™{Mfth fÞtuo. ¾U[tý ÚtÞwk. ðýeohts r¼ûtt ÷uðt ½uh …Äthþtu ? «¼wyu ™t …tze. nu {ntí{tS ! òu Mðefthtu ‚tu ynª ÷E ytðwk. nrh EåAt ! y™u ‚h‚ s „tuðÄo™¼tE ½uhÚte r¼ûttÒt ÷E ytÔÞt. ƒwkŒe y™u „tkXeÞt ÷tðe™u {qõÞtk. ðýeohtsu yu{tkÚte yuf s ffztu „tkXeÞt™tu W…tzâtu, {w¾{tk {wõÞtu. Võ‚ ¼õ‚™e ¼tð™t Mðefthðt {txu y™u …qAÞwk, fu{ yt ƒÄwk yufŒ{ õÞtkÚte ÷tÔÞt ? ½h{tk ‚iÞth n‚wk ? nt ðýeohts, ytsu y{the VEƒt™wk ‚uh{wk n‚wk. yux÷u yt ƒÄe ðM‚wytu ½h{tk n‚ª s. ‚{tht {txu ÷E ytÔÞtu y™u ðýeohts [{õÞt ! yt ‚uh{t™t r™r{¥t™wk y™ts õÞtk ð¤e y{™u ytÃÞwk. ðýeohts ! ytþeðtoŒ yt…òu, {the VEƒt™wk fÕÞtý ÚttÞ. yu™tu WØth ÚttÞ. yu s{…whe{tk „E Au. ‚{™u fuðe he‚u ¾ƒh ? ‚{u ‚tu ði»ýð ÷t„tu Atu ? r‚÷f [tkŒ÷tu Œu¾tÞ Au, fkXe Au y™u ‚{tht VE fu{ s{…whe{tk òÞ ? „wÁ™tu ÿtun fÞtuo ‚u{s Ëtu™t™e [tuhe fhe yux÷u. „wÁ™tu ÿtun fhðtÚte {tuût{tk rðæ™ ytðu Au. {ntŒuðS™t ¢tuÄÚte „wÁ ƒ[tðu …ý „wÁ™t ¢tuÄÚte {ntŒuðS ƒ[tðe ™ þfu. y{tht VEyu „wY™tu y…htÄ fÞtuo n‚tu. y{u ƒÄt ht{t™kŒ Mðt{e™t rþ»Þtu Aeyu. ðýeohts ! y{tht „wY ƒnw «‚t…e Au. WØðS™tu yð‚th Au. ©ef]»ý™e ¼Âõ‚ fhtðu Au. ™„hu ™„h rð[hý fhu Au. yuf 𾂠yuðwk ƒLÞwk nu ðýeohts ! y{tht {tk„htu¤ þnuh{tk ßÞthu „wYŒuð …ÄtÞto íÞthu ftuEyu Ëtu™t™tu yuf …tË÷tu „wY [hýu ¼ux {qõÞtu. y{tht „wY ËŒtðú‚ [÷tð‚t. ht{t™kŒ Mðt{eyu y{tht VE™u fÌtwk. òu …q‚¤e, yt Ëtu™t™tu …tËtu ½uh ÷Eò Ët[ðe ht¾su. sYh …zþu yux÷u y{u {k„tðe ÷Eþwk y™u y{tht VEyu Ëtu™t™tu …tËtu ½uh ÷E sE fƒtx{tk {qfe ŒeÄtu. “Ëtu™wk Œu¾e {wr™ðh [¤u.” Ëtu™wk yuðwk [f[rf‚ VEƒt ™u yu{ ÚtÞwk, „wY {nthts™t …„u ytðe ‚tu fux÷eÞ ¼uxtu ytÔÞt s fhu y™u „wY ‚tu yuðt WŒth-ŒrhÞtðrŒ÷™t Au, fŒt[ ¼q÷e …ý òÞ. ytðwk […xe Ëtu™wk yu{™u õÞtk {„s{tk ÞtŒ hnuðt™wk ?

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #31 vi dt 20-6-08


63 ËíËk„ Ëu‚w ƒu ºtý {rn™t …Ae ht{t™kŒ Mðt{e …tAt ytÔÞt. …q‚¤eƒu™ ! …u÷wk Ëtu™wk ‚{™u ytÃÞwk n‚wk ‚u ÷tðtu. ËŒtðú‚{tk ðt…he ™tk¾eyu. õÞwk Ëtu™wk Mðt{e ! ‚{™u ytÃÞwk n‚wk ™u Ët[ððt ? y™u y{tht VEyu ðt‚ nËe ftZe yhuhu „wY {nthts, ‚{thtu Mð¼tð ‚tu ƒnw yt™kŒe Au. rð™tuŒe Au. yux÷u ‚{u {™u ytðwk fntu Atu, …ý yt ˼t{tk ƒuuXu÷t ftuE Ët[wk {t™e ÷uþu. {tuxt {tuxt þuXeÞtytu™u ðu…theytu ‚{tht rþ»Þtu Au. yu™u ‚{u Ëtu™wk Ët[ððt yt…tu, {™u Úttuzwk Ët[ððt yt…tu ? y™u ht{t™kŒ Mðt{e suðt ŒÞt¤w yuðt fXe™ …ý ¾ht. “±…íæÎçÐ ÜUÆæïÚæç‡æ, }æëÎéçÝ ÜéU¨é}ææÎçД. ht{t™kŒ Mðt{e™e yuðe «f]r‚ n‚e. ð[™t{]‚{tk {wõ‚t™kŒ Mðt{eyu fƒwÕÞwk Au. Mðt{e yufŒ{ ‚us «f]r‚{tk ytÔÞt. nu …q‚¤e ! yt Ëtu™wk fkE ‚tÁk ™Úte. {tÁk …ý ™Úte. yt ‚tu ¼„ðt™™t ™t{u ytðu÷wkAu yu Ëtu™wk ‚kw ½h{tk ht¾eþ ‚tu ™hf{tk …zeþ, ytðwk ƒtuÕÞt A‚tk Ëtu™t™t ÷tu¼u …q‚¤e yu ËíÞ MðeftÞwO ™ne. nu ðýeohts ! „wY™t yt þt…™t fthýu {the VE s{…whe{tk „E Au. „wYf]…tÚte {™u Ë{trÄÚttÞ Au. yu Ë{trÄ fhe™u nwk s{…whe{tk òô Awk. íÞthu ™hf{tk ƒw{tu …tzu Au. nu „tuðÄo™ ! {™u ftZ. …ý nwk ßÞtk {the VE™u ™hfÚte ƒnth ftZðt òô íÞtk s{Œq‚tu {™u {thu Au. {thu …tAt ytð‚t hnuðwk …zu Au. ðýeohtsu rð[th fÞtuo yu{™t ‚uh{t r™r{¥t™tu yÒt™tu yuf ffztu {w¾{tk {qõÞtu. nðu yu{™tu WØth fhðtu s …zu. yt «Ëk„{tkÚte ºtý ƒtƒ‚ þe¾ðt {¤u Au. …nu÷e ƒtƒ‚ yu Au fu, ËíËk„ fhu÷tu r™»V÷ s‚tu ™Úte. rþûtt…ºte™e yt¿tt™tu su ¼k„ ÚttÞ Au ‚u™e Ëò ¼tu„ðtðe™u …ý yu ËíËk„e™tu {nthts {tuût fhu Au. {nthts yuðt ŒÞt¤wAu ! ƒeS ƒtƒ‚ yu Au fu, Ä{o y™u ËkMÚttytu, ÄtŠ{f xÙMx™t ðneðx fh™thtyu ËtðÄt™ hnuðwk …zu. «¼w [hý{tk ytðu÷wk ÿÔÞ òu ½h{tk hne òÞ ‚tu rð™tþ [tu¬Ë Au. ftuE…ý Ëíf{o{tk - ÄtŠ{f ËkMÚtt fu {krŒhtu{tk […xe yt…e™u htS Útðwk. …ý íÞtkÚte ½h{tk ÷tðe™u htS ™ Útðwk. fŒt[ ðneðx fhðtu ‚tu …ý ËtðÄt™eÚte ðneðx fhðtu, fu suÚte yu Ëk«ŒtÞ™wk Ä{o™wk ftuE…ý ÿÔÞ yt…ýt ÔÞðnth{tk {¤e ™ òÞ. ™nª ‚tu rð™tþ ËòoÞ. yt¾t htßÞ™tu,

64

ËíËk„ Ëu‚w Œuþ™tu ðneðx fhðtu Ëh¤ …ý Ä{toŒt ËkMÚtt™tu ðneðx fhðtu ƒnw fXe™ Au. fthý fu yt ‚tu þwØ ¼tðÚte Eïh™u Ë{Š…‚ ÚtÞu÷e Ëk…Â¥t Au. yu òu ½h{tk ytðu ‚tu Œw:¾™wk fthý ƒ™e òÞ Au. ºteS ƒtƒ‚ yu Au fu, su™t ™u ‚u™t ƒth{tk-‚uh{tk ¾tðt ƒuËeyu ‚tu yt…ýwk …wÛÞ ÄtuðtE òÞ Au. òu yt…ýt{tk yu™tu WØth fhðt™e þÂõ‚ ntuÞ ‚tu swŒe ðt‚ Au. ƒtfe yt…ýe ykŒh hnu÷e …wÛÞ™e {wze, ¼Âõ‚™e {wze ¾U[tÞ òÞ Au. ËíËkr„Sð™{tk ©eS {nthtsu [tu¾ðx fhe Au fu …tu‚t™t fwxwkƒe s ntuÞ ‚tu ‚u{™e …tA¤ ƒth{wk ‚uh{wk ¾tðt{tk Œtu»t ™rn. fthýfu …tu‚t™wk s Au. …hk‚w ƒeò ftuE™t ƒth{tk-‚uh{t{tk ¼tus™ fhðt sðwk ™rn. fthý fu yu™u «u‚ ¼tus™ fnuðtÞ Au. yu …wÛÞ™tu ûtÞ fhu Au. ðýeohts rð[th fhu Au fu nðu yt{™tu WØth fhðtu s …zþu. ¼÷u yu™t „wYŒuð™tu y…htÄ fÞtuo. …ý „wY™tÞ „wY™e ytsu Ëuðt fhe Au. y™u yu{™e yt„¤ ytsu ytSS fhe Au. „tuðÄo™ ¼tE ! ytðtu ynª ™Sf ytðtu. ‚{™u yuf {kºt yt…eyu. yu {kºt™tu Wå[th fhòu. ‚{tht VEƒt™wk fÕÞtý ÚtE sþu. „tuðÄo™¼tE™t s{ýt ft™{tk ðýeohtsu ‘Mðtr{™thtÞý’ »tzûthe {kºt ytÃÞtu y™u fÌtwk fu nðu, y{tht «‚t…Úte Ë{trÄ{tk òð y™u ‚{™u Þ{™t Œq‚tu ½uhe ð¤u íÞthu ‘Mðtr{™thtÞý’ ™t{™tu Wå[ Mðhu Wå[th fhòu, …Ae swytu þwk ÚttÞ Au ! „tuðÄo™¼tE Ë{trÄ fhe Þ{…whe{tk „Þt. ‘Mðtr{™thtÞý’ {nt{kºt™e ßÞtk ÄqLÞ fhe, ‚u Ëtk¼¤e™u Þ{Œq‚tu ƒÄt Œqh ¼t„e „Þt. ™hffwkz{tkÚte …q‚¤e ƒu™™tu ytí{t yufŒ{ ƒnth ytðe „Þtu. „tuðÄo™ - „tuðÄo™ - sÞ Mðtr{™thtÞý fne™u ËŒT„r‚ …t{e „Þtu. Mðtr{™thtÞý ™t{ Ëtk¼¤e™u Þ{Þt‚™t{tkÚte yu ËtÚtu ƒeò y™uf …t…e Sðtí{tytu …ý Aqxe „Þt. Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™t ‚{t{ [rhºttu ÷¾eyu ‚tu yuf ƒnw {tuxtu Œ¤Œth „úkÚt ÚttÞ. yux÷u M…ü‚t fÁk Awk fu yt …wM‚f{tk [rhºttu™wk Vf‚ yt[{™ s Au. [rhºttu ÷¾ðt™e {the Ët{Úteo ™Úte, fthý fu {nthts ‚tu r™íÞ r™íÞ ™ti‚{ ÷e÷t fh‚t yrð™tþe.... yuf yuf rŒðË{tk ™ðe™ yËkÏÞ [rhºttu fh‚t, yux÷u nðu ËíËk„{tk hne™u su

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #32 vi dt 20-6-08


65 ËíËk„ Ëu‚w [rhºttu fÞto Au ‚u …ife ƒnw Úttuzt [rhºttu™wk yt[{™ fheyu fthý fu [rhºttu ðtk[ðt Ëtk¼¤ðtÚte þtkr‚ ‚tu ÚttÞ Au, …hk‚w yuËtÚtu Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™{tk «er‚ ÚttÞ Au. r™ùÞ ÚttÞ Au, {nthts™e ytu¤¾tý ÚttÞ Au. {rn{t ðÄu Au y™u ‚uÚte {nthts™e yt¿ttytu …t¤ðt™wk ƒ¤ ðÄu Au. Ët‚ ð»to ð™ rð[hý fhe™u rð¢{ Ëkð‚ 1856 {tk {nthts ÷tus „t{{tk {wõ‚t™kŒ ytrŒf 50 Ëk‚tu ËtÚtu yt©{{tk hÌtt íÞtk …tu‚t™t yt[hýÚte Ëuðt™tu {rn{t ƒ‚tÔÞtu. íÞt„e™e {ÞtoŒt MÚtt…e. y™u ht{t™kŒ Mðt{e™u …tu‚u ÷¾u÷t …ºtÚte ¼„ðt™ ‚Útt ¼Âõ‚™tu {rn{t ‚Útt „wY™u {¤ðt™e yt‚wh‚t Œþtoðe. MðÞk Ëðtoð‚the …h{tí{t Au A‚tk yt…ý™u þe¾ððt {txuyu …ºt™t þçŒtu yºtu ÷¾wk Awk. MðÂM‚©e ¼ws ™„h{tk rƒhts‚t htòytu™t htò, „wY™tÞu „wY ¼õ‚s™tu W…h yíÞk‚ «u{ðt¤t, ysÞ y™u Ëw{r‚ ™t{™t ƒútñý Œk…r‚ Útfe yÞtuæÞt{tk «„x ÚtÞu÷t yt…™u nwk Œkzð‚T «ýt{ fÁk Awk. nu rð¼w ! Ë„tËkƒkÄe™tu íÞt„ fhe™u ftiþ÷ ŒuþÚte …wÕnt©{ytrŒ ‚eÚto{tk Vh‚tu Vh‚tu ÷tus ™„h{tk ‚{tht Ëk‚tu …tËu ytðe™u hÌttu Awk. …h{tí{t™t «íÞût Œþo™™e yr‚ EåAt Au. ¼„ðt™™t Œþo™ {txu [th {rn™t Äthýt …thýt ðú‚ fÁkAwk. ftŠ‚f {tË{tk W…ðtË fÁkAwk. {t½ {tË{tk [tLÿtÞý fÁk Awk. Ëðo yuftŒþeytu™u fÁk Awk. …k[ rð»tÞtu™tu íÞt„ fhe™u nwk ‚… fÁk Awk. yíÞk‚ ‚…Úte ÷tune y™u {tkË ËwftE „Þt Au. {tht þheh{tk [t{ze y™u ntzftk s ƒtfe Au. A‚tk yt…™t Œþo™™e ytþtyu s yt Œun xõÞtu Au. fr¤Þw„{tk yÒtË{t «tý Au. yu{ fnuðtÞ Au ‚tu nu „wYŒuð ! {tht W…h f]…t fhtu. {t‚t r…‚t, ƒkÄw, „wÁ, r{ºt yu ƒÄwk s {tht {txu yuf …h{tí{t Au. ¼„ðt™{tk su™u «u{ ™ ntuÞ yu™tu nwk íÞt„ fÁk Awk. Œun™wk …tu»tý fh™tht r…‚t-{t‚t, Ë„t ¼tEytu òu «¼wÚte rð{w¾ ntuÞ ‚tu yu™tu íÞt„ fhe Œô Awk. su{ rð¼e»týu …tu‚t™t ¼tE htðý™tu íÞt„ fÞtuo, ¼h‚Syu {t‚t fifuÞe™tu íÞt„ fÞtuo n‚tu, rðŒwhSyu fw¤™tu íÞt„ fÞtuo n‚tu, {Útwht™e ƒtñý Mºteytuyu ‚Útt „tu…eytuyu …tu‚t™t …r‚ytu™tu íÞt„ fÞtuo n‚tu, yu

66

ËíËk„ Ëu‚w he‚u «¼w rð{w¾ Ë„t ËkƒkÄeytu ntuÞ ‚u™tu íÞt„ fh™th™e þtMºt{tk feŠ‚ „ðtEAu. …ý y…feŠ‚ ÚtE ™Úte. yt ÷tus…wh{tk ‚{tht Ëk‚tu Au yu {tÁk ËðoMð Au. su™u «¼w{tk «u{ ™Úte yuðt {týËtu …þw suðt Au. nu rð¼w ! ¼„ð‚T-¼Âõ‚Þwõ‚ {™w»Þ yu «þkËt™u ÞtuøÞ Au. su™u «¼w™e ¼Âõ‚ ™Úte yuðt {týËtu ELÿt{ýt™t Y… suðt Au. su{™t{tk ƒeò „{u ‚ux÷t „wýtu ntuÞ …hk‚w òu ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ ™ ntuÞ ‚tu ‚u {eXt ð„h™t þtf suðt Au. ƒeò™e õÞtk ðt‚ ? Ëtûtt‚T ƒúñt …ý òu ¼Âõ‚ne™ ntuÞ ‚tu ‚u{™u …ý ft¤ Atuz‚tu ™Úte. {txu ‚tu ƒúñt, rþð, þwfŒuð ð„uhu {tuxt {tuxt «¼w™e ¼Âõ‚ s fhu Au. htÄt-h{t ytrŒ þÂõ‚ytu ¼„ðt™™wk ¼s™ fhu Au. ¼„ðt™™wk yt he‚u {tntíBÞ òuE™u ynª™t Ëk‚tu ËtÚtu hnwk Awk. nu Mðt{e ! «¼w fe‚o™ rËðtÞ ƒeò þçŒtu {™u yr«Þ ÷t„u Au. „{u yuðe Y…t¤e Mºte …ý htûtËe suðe ÷t„u Au, Ëw„kÄe Vq÷™t nth ˤ„‚t yk„tht suðt ÷t„u Au. Ëw„kÄðt¤wk [kŒ™ ftŒð suðwk ÷t„u Au, Íeýtk ðMºt ft¤t ™t„ suðt ÷t„u Au, r{ütÒt ¼tus™ Íuh suðt ÷t„u Au. ytðe {the ðihtøÞ™e ÂMÚtr‚ Au. yt fr¤Þw„{tk ‚{u yuðt s„‚„wY Atu su ‚{tht ytr©‚tu™u ¼„ðt™™t Œþo™ fhtðtu Atu. ‚tu {tht W…h f]…t fhe™u s÷Œe …Äthtu y™u ‚{tht Œþo™ yt…tu. …e…÷týt „t{u {nthts™wk ht{t™kŒ Mðt{e ËtÚtu r{÷™ ÚtÞwk. Ä{oŒuð y™u ¼Âõ‚{t‚tyu «Út{ «Þt„{tk WØðtð‚th ©e ht{t™kŒ Mðt{e Útfe Œeûtt ÷eÄu÷e. yu s ht{t™kŒ Mðt{eyu rð.Ë. 1857 ™t ftŠ‚f ËwŒ yuftŒþe™t rŒðËu {tuxt {ntuíËðÚte rðrÄ…qðof ©e ™e÷fkX ðýeo™u {ntŒeûtt yt…e. s{ýt ft™{tk yütûth {kºt™tu W…Œuþ ytÃÞtu. Mðt{eyu ©e ™e÷fkX ðýeo™u ‘Ënò™kŒ’ y™u ‘™thtÞý{wr™’ yuðt ƒu ™t{ ytÃÞt. su™u …tu‚t™t Ëw¾Úte s yt™kŒ Au. Ënusu Ënusu su{™t{tk yt™kŒ hÌttu Au yu{™wk ™t{ Ënò™kŒ y™u Ëtûtt‚T ™thtÞý ntuðtÚte ™thtÞý {wr™ ytðwk ™t{ ytÃÞwk Au. ht{t™kŒ Mðt{eyu yr‚ yt„ún fhe™u su‚…wh{tk ©e Ënò™kŒ Mðt{e™u WØð Ëk«ŒtÞ™e …tu‚t™e „tŒe …h ƒuËtze™u Ä{oÄwht ËtU…e. ¼„ðt™ ßÞthu ßÞthu «„x ÚtÞt Au. íÞthu {™w»Þ™t W…Œuþ {txu yuf „wY™u Äthu Au. ht{t™kŒ Mðt{e ½ýeðth fnu‚t fu, y{tu ‚tu zw„zw„e

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #33 vi dt 20-6-08


67 ËíËk„ Ëu‚w ð„tz™tht Aeyu, ¾u÷ ¼sð™tht …Ae ytðþu. ht{t™kŒ Mðt{e™u …h{tí{t™e ytu¤¾tý ÚtE „E yux÷u ‚wh‚ s ‚uytu™u Ä{oÄwht ËtU…e ŒeÄe. y™u Ëðuo Ëk‚-nrh¼õ‚tu™u ‚u{™e yt¿tt{tk hnuðt™e ¼÷t{ý fhe. Ëðuo™t „wY…ýt™u rð»tu MÚtt…™ fÞto. ©e ht{t™kŒ Mðt{eyu ‚u Ë{Þu ðh {tk„ðt™wk fnu‚t ™thtÞý {wr™yu Mðt{e …tËu ƒu ðh {tkøÞt. su ‚{tht ¼õ‚™u yux÷u fu WØð Ëk«ŒtÞ™t ytr©‚™u yuf ðªAe™wk Œw:¾ Útðt™wk ntuÞ ‚tu ‚u y{™u yufuf Yðtkzu ftuuxe ftuxe ðªAe™wk Œw:¾ÚttÞ …ý ‚u ‚{tht ¼õ‚™u Œw:¾ ™ ÚttÞ. y™u ‚{tht ¼õ‚™u ™Ëeƒ{tk ht{…tºt ÷ÏÞwk ntuÞ ‚tu ‚u y{™u ytðu …ý ‚{tht ¼õ‚ yÒt ðMºtÚte Œw:¾e ™ ÚttÞ y™u {™u Mºte-Ä™Úte ƒkÄ™ ™ ÚttÞ. yíÞth ËwÄe™t Er‚ntË{tk Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ s yuf yuðt Au su suytuyu …tu‚t™t ËíËk„e {txu ytðt yòuz ƒu ðh „wÁ …tËuÚte {tkøÞt Au. MðkÞ ¼„ðt™ Au. ðh „wÁ …tËu {tk„ðt yu ‚tuu yuf ÷e÷t {tºt Au. y™u „wY™tu {rn{t ðÄthðt {txu Au. Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ™t ytr©‚™u MðÞk Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ yt ƒu ðh yt…u Au. yux÷u ËíËk„e {tºt yÒtðMºt y™u ytƒYyu fhe™u Ëw¾e Œu¾tÞ Au. (23) {u½S ðrýf™tu „ðo W‚tÞtuo : {tk„htu¤ ™„h{tk ™thtÞý {wr™™tu „wY¼tE y™u nwk rËæÄ Awk yuðt yr¼{t™ ðt¤tu ht{t™kŒ Mðt{e™tu rþ»Þ {u½S ™t{u yuf ðrýf hnu‚tu n‚tu ‚u Ë{trÄ{tk Mð‚kºt n‚tu. ‚u EåAu íÞthu «¼w™t Ät{{tk sE þf‚tu y™u EåAt ÚttÞ íÞthu …tAtu ytðe þf‚tu. ht{t™kŒ Mðt{e yk‚hæÞt™ ÚtÞt …Ae Mðt{e™t Ëðuo rþ»Þtu{tk yu …tu‚t™u yt„uðt™ „ý‚tu y™u ƒeò ƒÄt™e yð„ý™t fh‚tu. yuf rŒðËu ˼t{tk ytðe™u {wõ‚t™kŒ Mðt{e ytrŒf ËtÚtu rððtŒ fhðt ÷tøÞtu. yu òuE™u «¼w ƒtuÕÞt, nu {u½S ! Œuðtu™u ðkŒ™ fhðt ÞtuøÞ yuðt yt Ëk‚tu™tu ‚wk fu{ r‚hMfth fhu Au ? ‚the þÂõ‚™u nwk òýwk Awk. yuf s ûtý{tk ‚tÁk yr¼{t™ W‚he sþu. ‚wk y{the yt¿tt{tk hnu, ™nª‚h Ë{trÄ™wk Mðt‚kºÞ [tÕÞw sþu. «¼w™t ð[™tu Ëtk¼¤e™u {u½S ƒtuu÷ðt ÷tøÞtu, ytsft÷™t ‚{u þwk fhe þfðt™tAtu ? nwk ht{t™kŒ

68

ËíËk„ Ëu‚w Mðt{e™tu sw™tu rþ»Þ Awk. ‚{u ƒÄt ðÞtuð]Ø, ‚…tuð]Ø y™u ¿tt™ð]Ø yuðt {™u ‚{the yt¿tt{tk hnuðt™wk fnu‚t þh{t‚t ™Úte ? nu ðýeo ! yíÞthu s nwk ‚{™u {tÁk Ët{ÚÞo ƒ‚tðwk Awk ‚u swytu. yu{ fne™u …tu‚t™t ƒÒtu ntÚt Wf¤‚t ‚u÷™t fziÞt{tk ƒtu¤e ŒeÄt. [t{ze Vq÷e „E. …hk‚w yu Ë{trÄ r™c n‚tu ‚uÚte fkE …ý …ezt™tu y™w¼ð ™ ÚtÞtu. yt ÿ~Þ òuE™u {tk„htu¤ðtËeytu {t™ðt ÷tøÞt fu, {u½S ¾hu¾h rËæÄ …wÁ»t Au. yu ð¾u‚ {u½S ˼t{tk fnuðt {tkzâtu, nu Ëðos™tu, ytsÚte [tuÚtt rŒðËu, [tuÚtt {wnq‚o{tk nwk {tht Œun™tu íÞt„ fhe™u Ät{{tk [tÕÞtu sEþ. {u½S™wk ð[™ Ëtk¼¤e™u «¼w ƒtuÕÞt, nu {u½S ! ‚tht fnuðt «{týu òu ‚wk Œun íÞt„ fhu ‚tu y{u ƒÄt s ‚tht rþ»Þtu ÚtE sEþwk. nu ðrýf, rºtþkfw™e {tVf ‚the Œþt Útþu. yu{tk sht …ý ËkþÞ ™Úte. {u½S fnu Au, nu ƒúñ[the ! ‚{u þwk òýtuu ? yü rËÂæÄytu {™u ðþ Au. ytx÷wk fne™u {u½S …tu‚t™t ½uh [tÕÞtu „Þtu y™u ½uh ytðe™u …tu‚t™e Ëk…Â¥t™wk Œt™ fhðt ÷tøÞtu. ‚{t{ ƒútñýtu, {ntí{tytu, Þð™ y™u [kzt¤ …ÞO‚ Ëðo™u s{tze™u ‚]ó fhðt ÷tøÞtu. …ý ™thtÞý {wr™ y™u yu{™t Ëk‚tu™u ™ntu‚tu s{tz‚tu fthý fu yu{™t W…h yu™u îu»t n‚tu. ºtý rŒðË ËwÄe yt he‚u ƒÄe Ëk…Â¥t™tu ÔÞÞ fhe ŒE™u [tuÚtt rŒðËu ËqÞtuoŒÞ …Ae …ÈtË™ ðt¤e™u ƒuËe „Þtu. yt¾t {tk„htu¤ „t{{tk ðt‚ [t÷e fu {u½S¼tE Sð‚t Ë{trÄ ÷u Au. yux÷u „t{™t {týËtu òuðt ytÔÞt. {u½Syu «týtÞt{ fÞto, Ëðo yk„tu{tkÚte «týðtÞw™u W…h ÷E sE™u ƒúñhLÄú ËwÄe …ntU[tze ™ þõÞtu. yu™t «tý fkX{tk ¼htE „Þt. yü rËÂæÄytu yu™u ðþ n‚e. …hk‚w yíÞthu ftuE …ý ft{ ™ ÷t„e. yu …tu‚t™t «tý™u su{ W…h ÷E sE ™ þõÞtu ‚u{ VheÚte ÓŒÞ{tk …ý ™ ÷tðe þõÞtu. y™u rºtþkfw™t suðe Œþt™u …tBÞtu. ¾qƒ …eztðt ÷tøÞtu. ntÚt …„ ½Ëðt ÷tøÞtu. {týËtuyu yu™u ½ýwk fÌtwk fu ‚U ™thtÞý {wr™™tu y…htÄ fÞtuo Au. {txu ‚wk yu{™e {tVe {t„ ‚tu «¼w ÞtuøÞ fhþu. …hk‚w yr¼{t™e yuðt {u½S™u ™t„rhftu™e ðtýeÚte fkE yËh ÚtE ™rn. su™e «r‚¿tt™tu ¼k„ ÚtÞtu Au yuðtu {u½S …tk[ rŒðË ËwÄe rhƒtÞtu. …Ae ‚qxf yûthtuÚte y™u ntÚt™e Ëk¿ttÚte

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #34 vi dt 20-6-08


69 ËíËk„ Ëu‚w …tu‚t™e …tËu™t {týËtu™u fnuðt ÷tøÞtu fu ©e ™thtÞý {wr™™u ynª ƒtu÷tðe ÷tðtu. {u½S …tËuÚte {týËtu Œtuz‚t ™thtÞý {wr™ …tËu …ntUåÞt. …h{tí{t ¾qƒ ŒÞt¤w Au. ‚íft¤ {u½S™u ½uh ytÔÞt. «¼w™e ÿÂü …z‚t™e ËtÚtu s {u½S™t ™tze «tý Xuftýu ytðe „Þt. ‚h‚ s ƒuXtu ÚtE™u ¼„ðt™™t [hý{tk …zâtu. nu «¼w ! ytsÚte ‚{thtu Awk. {tht y…htÄ {tV fhtu. «¼w fnu Au, nu {u½S¼tE ! yíÞthu ‚{thu Œun íÞt„ fhðt™e ftuE sYh ™Úte. ¼„ðt™™wk ¼s™ fh‚t Ëw¾uÚte Sðtu. …h{tí{t™e yt ÷e÷t òuE™u ™„hðtËeytu ƒnw ytùÞo …tBÞt. y™u ™thtÞý {wr™ Ëtûtt‚T …h{tí{t Au. yu{ {t™e™u ¼„ðt™™tu ÿZ ytþhtu fÞtuo. (24) ©enrhyu Ë{trÄ{tk Œhuf™u …tu‚…tu‚t™t EüŒuð™t Œþo™ fhtÔÞt : yufðth «¼w™e …tËu fux÷tf ©tðf ðrýftu ytðe™u fnuðt ÷tøÞt, nu ðŠýhts ! y{™u y{tht ‚eÚtOfhtu™t Œþo™ fhtðtu. y{tht ‚eÚtOfhtu™t Œþo™ òu ÚttÞ ‚tu …Ae yt…™u rðþu y{™u fþe þkft hnuþu ™nª. …h{tí{tyu yt ƒÄt ©tðftu™u Ë{trÄ{tk ƒuËtzât. Ëti™t ™tze «tý ‚ýtE „Þt. y™u Ë{trÄ{tk É»t¼Œuð ytrŒ [tuðeË ‚eÚtOfhtu™u òuÞt. ©tðftu™u Ë{trÄ ÚtE yu Œhr{Þt™ {tk„htu¤{tk {tuxtu Wnt…tun ÚtÞtu fu ©tðftu ƒÄt s {he „Þt Au. Ë{trÄðt¤t™tk Ë„tk ‚Útt yLÞ {týËtu™tk xtu¤t íÞtk ytððt ÷tøÞt. ytðe™u Ëti hzðt ÷tøÞt. …h{tí{tyu ÿÂü{tºtÚte Ëti™u s„tzât. [tuðeË ‚eÚtOfhtu™t Œþo™ ÚtðtÚte yu Ëti™t ÓŒÞ{tk ©enrh «íÞu Eïh…ýtk™e ƒwÂØ ÿZ ÚtE y™u «¼w™tu yt©Þ fhe™u yu{™wk ¼s™ fh‚tk ÚtÞt. íÞth …Ae ‚tu ‚u {tk„htu¤{tk ðÕ÷¼t[tÞo Ëk«ŒtÞ™t, r™Bƒtfo Ëk«ŒtÞ™t, {æðËk«ŒtÞ™t, ht{t™wò[tÞo Ëk«ŒtÞ™t, ht{t™kŒ Ëk«ŒtÞ™t y™u fux÷tf þkfht[tÞo Ëk«ŒtÞ™t ‚u{s þÂõ‚™t W…tËftu, „ý…r‚™t W…tËftu, rþðS™t W…tËftu ‚u ƒÄt Œhhtus nòhtu™e ËkÏÞt{tk Ënò™kŒ Mðt{e™e …tËu ytð‚t n‚t. y™u …tu‚…tu‚t™t EüŒuð™t Œþo™ fh‚t n‚t. y™u …h{tí{t yu Ëti™e EåAt …whe fhðt Œhuf™u Ë{trÄ fhtð‚t n‚tk y™u Ë{trÄ{tk …tu‚…tu‚t™t EüŒuð™t Œþo™ fhe™u f]‚tÚto Út‚t n‚t. yux÷wk

70

ËíËk„ Ëu‚w s ™rn. …tu‚t™t {‚™tu íÞt„ fhe™u Ëðo MðY…tu™u Äh™tht yt ™thtÞý {wr™ Ëtûtt‚T ¼„ðt™ Au yuðtu ÿZ r™ýoÞ fhe™u «¼w™t ytr©‚ Út‚t n‚t. yuðwk ytùÞo òuE™u {wõ‚t™kŒ Mðt{e ytrŒf Ëk‚tu y™u „]nMÚttu™u …ý yuðtu r™ùÞ áZ ÚtÞtu fu yt ™thtÞý {wr™ yt…ýt EüŒuð …tu‚u s Au. ‚u …Ae Ënò™kŒ Mðt{e™e yth‚e y™u …qò fhðt ÷tøÞt. ‚u {tk„htu¤ ™„h{tk {wË÷{t™ ðúsrŒ™ ™t{u htò n‚tu, yu{™t ft™u yt Ë{trÄ™e ðt‚ ytðe. yux÷u ‚…tË fhðt {txu …tu‚t™t Ët¤t ftS™u ©eS {nthts …tËu {tufÕÞtu. ‚uýu ytðe {nthts™u rð™k‚e fhe, nu «¼w ! y{tht EüŒuð …Þ„kƒhtu™wk Œþo™ fhtðtu ‚tu y{u …ý ‚{tÁk ¼s™ fheyu. «¼wyu ‚tu ftS™t Ët{wk òuÞwk y™u ‚h‚ s Ë{trÄ ÚtE „E. …tu‚t™t ÓŒÞ{tk {nk{Œ ytrŒ [tuðeË …Þ„kƒhtu™t Œþo™ ÚtÞt. Ë{trÄ{tkÚte ò„e™u ‚u ðt‚ yuýu {wË÷{t™tu™u fhe. htò ðúsrŒ™ …ý yt ðt‚ Ëtk¼¤e™u ƒnw ™ðtE …tBÞt. …Ae ‚tu yuýu …tu‚t™t Ët¤t ËtÚtu Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™tu yt©Þ fÞtuo. ‚uðe he‚u ft÷ðtýe{tk …ý …h{tí{t™t Œþo™Úte fux÷tÞ ¼õ‚tu™u Ë{trÄ Útðt ÷t„e, ËtÚtu ËtÚtu yLÞ yuðt y™uf {w{wûtw™u …ý ©enrh™e f]…tÚte Ë{trÄ Útðt ÷t„e. yu ƒÄt s™tu ytË™, «týtÞt{, ™u‚e, Ätu‚e, ™tze, Ëkftu[, rðftË yu ytrŒ Þtu„™e r¢Þtytu™u Þtu„eytu …ý ™ Ë{S þfu yuðe r¢Þtytu yt ¼õ‚tu Ënusu Ënusu fhðt ÷tøÞt. ƒt¤ftu y™u Mºteytu …ý Ë{trÄ{tk sðt ÷t„e. fux÷tf ƒuXt ƒuXt, fux÷tf …ÈtË™ ðt¤u÷t, fux÷tf rðhtË™, fux÷tf ‚tu þƒtË™{tk Ë{trÄ{tk W‚he s‚t n‚t. y™u yuu ƒÄt …ÚÚth fu ftü™e «r‚{t ntuÞ ‚u™e Ë{t™ ÂMÚth ÚtE s‚t n‚t. yt ƒÄt ¼õ‚s™tu™u ¼„ðt™ õÞthuf yuf …ntuh™t yk‚u s„tz‚t n‚t, fux÷tf™u ƒu …ntuh™u yk‚u, ftuE™u yuf rŒðË …Ae, ftuE™u …tk[ rŒðË …Ae, ftuE™u …kŒh rŒðËu, fux÷tf™u yuf {rn™u y™u fux÷tf™u ƒu {rn™u Ë{trÄ{tkÚte s„tz‚t n‚t. fux÷tf ¼õ‚tu™u ‚tu ÿÂü{tºtÚte ‚tu fux÷tf ™u ™t{Úte ƒtu÷tðe™u y™u fux÷tf™u ËkfÕ… {tºtÚte Ë{trÄ{tkÚte s„tz‚t n‚t. Ë{trÄ{tkÚte ò„e™u Œun{tk ytðu÷t ¼õ‚tu, ftuEf ‚tu

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #35 vi dt 20-6-08


71 ËíËk„ Ëu‚w ƒúñ…wh™wk ðýo™ fh‚t n‚t. fux÷tf ‚tu ðifwkX Ät{™wk, fux÷tf ïu‚îe…™wk, fux÷tf „tu÷tuf Ät{™wk ðýo™ fh‚t n‚t, ‚tu ftuE ¼õ‚s™tu ¼qh÷tuf, ¼qð÷tuof y™u Mð„o÷tuf y™u rºt÷tufe{tk hnu÷tk Œuð‚tytu y™u ŒiíÞ™tk MÚtt™tu™e ðt‚ fnu‚t n‚t, fux÷tf ¼õ‚tu ƒúñt, rð»ýw y™u rþðS™t MÚtt™ ‚Útt f{o™wk ðýo™ f‚t n‚t. fux÷tf ‚tu yt¾e …]Úðe™wk, …]ÚðeÚte Œqh ƒeS y™uf …]Úðeytu Au ‚u™wk ðýo™ fh‚t n‚t. yu ƒÄt™e ðtýe Ëtk¼¤e™u Þtu„ f¤t{tk ftuý ft[tu y™u ftuý …tftu Au yu ƒÄwk …h{tí{t òýe ÷u‚t n‚t. fux÷tf ¼õ‚tu™u #zt, ®…„÷t y™u «tý™tu Ëkftu[ y™u rðftË þe¾ðtz‚t n‚t. fux÷tf ¼õ‚s™tu™u yt¾t þheh{tkÚte «tý™u ¾U[e™u Võ‚ ™uºt{tk ht¾ðt™e f¤t þe¾ðtz‚t n‚t. fux÷tf ¼õ‚tu™u yûterðãt þe¾ðtz‚t n‚t. fux÷tf ¼õ‚s™tu ¾x [¢ y™u A{tkÚte ftuE™u yuf [¢{tk «tý htufe™u ytu{fthY… ™tŒ™wk ©ðý fhtð‚t n‚t. …h{tí{t yt ƒÄwk …tu‚t™t «‚t…Úte s ¼õ‚tu™u þe¾ðtz‚t n‚t. ¼„ðt™™t «‚t…u yt ƒÄt ¼õ‚tu yuðt þÂõ‚þt¤e ÚtÞt fu ƒeò™u …ý Ë{trÄ fhtðe þf‚t n‚t. Þtu„t[tÞtuoyu «ð‚toðu÷e Þtu„ rðãt y™u Þtu„ f¤t™tu yt he‚u ¼„ðt™u yt …]Úðe W…h «[th fÞtuo. Ä{o ¼Âõ‚™t …wºt ©enrh …tu‚t™t ¼õ‚s™tu™tu ntÚt „úný fhe™u Œuð‚tytu™t ði¼ð y™u Œuð÷tuftu™u ƒ‚tð‚t ËŒt sÞfthe ð‚uo Au. ¼ws ™„h™t ¼õ‚s™tu™u …ý Ëkð‚ 1860™t ð»to{tk ht{ ™ð{e™t Ë{iÞt{tk Ë{trÄ{tk ftuxt™ fturx ËqÞoË{t™ ‚uòu{Þ ƒúñ«ftþ{tk …h{tí{t™wk ðýeoðuþu Œþo™ ÚtÞwk y™u ‚h‚ s „tu÷tuf{tk „Þt. íÞtk …h{tí{t™u f]»ýMðY…u òuÞt. ËwkŒhS¼tE™u „tu÷tuf{tk f]»ýMðY…u, yÔÞtf]‚ ½t{{tk þu»t™thtÞý Y…u, ïu‚îe…{tk ðtËwŒuðY…u, ðifwkX{tk ™thtÞý Y…u, ËqÞo{kz¤{tk rnhÛÞY…u, yu{ y™k‚ Ät{{tk swŒt swŒt MðY…u Ë{trÄ{tk ©enrh™t Œþo™ ÚtÞt. ©enrh Ë{trÄ îtht y™uf ¼õ‚s™tu™u yûthÄt{, „tu÷tuf, ðifwkX ytrŒ Ät{™t Œþo™ fhtð‚t. ‚u ‚u Ät{ y™u ÷tuf{tk …tu‚t™t y™uf MðY…tu™tu Ëtûttífth fhtð‚t. fux÷tf™u [tiŒ ÷tuf™wk yt ƒúñtkz, yu{tk

72

ËíËk„ Ëu‚w hnu÷e y™uf rðr[ºt‚tytu ƒ‚tð‚t ‚Útt þheh{tk hnu÷tk A [¢tu y™u yu [¢{tk hnu÷tk „ýuþ, ƒúñt, rð»ýw, rþð, Sðtí{t y™u nkË-yu A Œuðtu™t Œþo™ fhtð‚t, ftuE™u rðhtx MðY…u Œþo™ fhtð‚t, ftuE ¼õ‚tu™u yk‚ft¤u …tu‚t™t MðY…™t Œþo™ fhtðe™u yûthÄt{{tk ÷E s‚tk. Ë{trÄðt¤t ¼õ‚s™tu™e fËtuxe : y{ŒtðtŒ{tk rðþt¤ ˼t{tk «¼w™e EåAtÚte fux÷tkf „]nMÚt s™tu y™u Mºteytu™u ‚íft÷ Ë{trÄ ÚtE y™u yu Ë{trÄ{tk ðifwkX, „tu÷tuf ytrŒ Ät{{tk ‚u …ntUåÞt. Ë{trÄðt¤t ¼õ‚tu ftc y™u …t»ttý™e «r‚{t™e su{ ÂMÚth ÚtE „Þt. su ƒuXt n‚tk ‚u ƒuXt s hÌtt, su W¼t n‚tk ‚u Q¼t Q¼t ÂMÚth ÚtE „Þt. Ë{trÄðt¤t ¼õ‚tu™u òuE™u ytËwhe ƒwÂØ™t fthýu þkftþe÷ {™ðt¤t ‚u …whðtËe ƒútñýtu yt Ë{trÄ™u f…x „ýðt ÷tøÞt. ftuE ftuE yu{ ƒtu÷ðt ÷tøÞt, yt ‚tu …tu‚t™e «rËÂæÄ {txu fht‚e ftuE ÞwÂõ‚ Au. fux÷tf ™tze …heûtt fhðt ÷tøÞt. fux÷tf r™ŒoÞtu Ë{trÄ{tk „Þu÷t ¼õ‚s™tu™t …„, ntÚt ytrŒ W…h Ä„Ä„‚t yk„tht {qfðt ÷tøÞt. A‚tk Ë{trÄðt¤t ¼õ‚s™tu™u ftkE …ý ÚtÞwk ™nª. fux÷tf Œwüs™tuyu Ë{trÄðt¤t™t þheh W…h [Ã…wÚte AuŒ fÞto A‚tk Ë{trÄðt¤t™u ‚u™wk Œw:¾ ™ ÚtÞwk. ‚u òuE™u ytùÞo …t{e „Þt y™u …Ae ™ÚÚtw ¼è îtht ¼„ðt™™u …qAtððt ÷tøÞt, nu ¼„ðt™ ! yütk„ Þtu„™e ËtÄ™t fÞto …Ae Ë{trÄ™e rËÂæÄ …{tÞ Au. yt Mºte y™u …wÁ»ttu ftuEyu …ý yütk„Þtu„ rËæÄ fÞtuo ÷t„‚tu ™Úte. A‚tk yu™u ytðe W¥t{ Ë{trÄ fuðe he‚u ÚtE nþu ? Ë{trÄ{tk „Þu÷t yt ƒÄt þwk þwk Œu¾u Au yu f]…t fhe™u y{™u fntu. ¼„ðt™ fnu Au, nu ƒútñýtu ‚{u …tu‚u yu Ëti™u s„tze™u …qAtu. ƒútñýtu fnu Au, nu «¼w ! yt{™u s„tzðt™e y{tht{tk þÂõ‚ ™Úte. y™u ‚{u s„tztu ‚tu y{u …qAeyu …Ae …h{tí{t™e ÿÂü Út‚tk™e ËtÚtu Ëðos™tu Ë{trÄ{tkÚte òøÞt. y™u «¼w™u «ýt{ fÞto. þtMºt fwþ¤ …krz‚tuyu ‚u{™u «&™tu …qATÞt. ‚{u Ë{trÄ{tk þwk òuÞwk ‚u y{™u fntu. …Ae ¼„ðt™™e yt¿tt ÷E™u Ë{trÄðt¤t ¼õ‚s™tuyu …krz‚tu™u ¼„ðt™™t swŒt swŒt Ät{™e rðM‚thÚte ðt‚ fhe. ftuEyu yu{ fÌtwk fu ‚{t{ Ät{{tk swŒt swŒt MðY…u yt Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ …tu‚u s Au.

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #36 vi dt 20-6-08


73 ËíËk„ Ëu‚w yt ƒÄwk Ëtk¼¤e™u …krz‚tu rð[th fh‚t ÚtE „Þt. ¾qƒ s ytùÞo™e ðt‚ Au Ënusu Ënusu nòhtu {týËtu™t ™tze «tý¾U[e ÷uðtk ‚u …h{tí{t rËðtÞ þõÞ ™Úte. …Ae ‚tu yt ƒÄt …krz‚tu™u …M‚tðtu Útðt ÷tøÞtu …tu‚u su su …t… fÞto n‚tk ‚u™wk M{hý Út‚tk ¾qƒ „¼htE „Þt. …h{tí{t ©e ™thtÞý {wr™™tu ÿZ r™ùÞ ÚtðtÚte yu{™t þhý{tk „Þt. Ëtütk„ Œkðzð‚ «ýt{ fhe y™u «tÚto™t fhe. (25) hý™e ¾the ¾tze™wk s¤ {eXwk fÞwO : ©eS {nthts þu¾…tx …Äthu÷t ‚u Ë{Þ™e ðt‚ Au. þu¾…tx™t ÷t÷S ¼õ‚u ht{t™kŒ Mðt{e™u …tu‚u íÞt„e Útðt™e EåAt Œþtoðu÷e. ht{t™kŒ Mðt{eyu fnu÷wk fu, n{ýtk „]nMÚtSð™{tk hntu, Ë{Þ ytÔÞu íÞt„e{tk ƒtu÷tðe ÷Eþwk. ÷t÷S ¼õ‚™tu yt ËkfÕ… …qhtu fhðt ©eS {nthts ƒu rŒðË þu¾…tx htuftÞt. …Ae fÌtwk fu ¼õ‚hts ! y{thu fåA{tk sðwk Au. hýðtxu [t÷‚t sðwk Au. …ý ËtÚtu ‚{tht suðtu ftuEf ¼tur{Þtu òuEyu. ÷t÷S ¼õ‚™u ÚtÞwk fu {thu s {nthts™e ËtÚtu sðwk òuEyu, ‚uÚte fÌtwk {nthts ! nwk s ytðeþ. hý™tu hM‚tu ƒnw rðfx ntuÞ Au. yux÷u ÷t÷S ¼õ‚u {nthts {txu Ëuðt™e ‚iÞthe fhe. ™ðwk yuf {txe™wk …tºt (ƒ‚f) …týeÚte ¼he™u ËtÚtu ÷eÄwk. ¼„ðt™™t {txu Úttuze Ëw¾ze ƒ™tðe ËtÚtu ÷eÄe. yux÷wk s ™rn, hM‚tu Au, õÞtkEf …iËt™e …ý sYh …zu. yu ð¾‚u nt÷th{tk su ™týwk [t÷‚wk n‚wk yu™u ftuhe fnuðt‚e yu ftuhe Y…u Úttuzt Yr…Þt ÷t÷S ¼õ‚u ÷eÄt. y™u ƒnw s ÞwÂõ‚…qðof Ëk‚tzât. suÚte ftuE [tuh™u ntÚt{tk ™ ytðu. ðnu÷e Ëðthu {nthts y™u ÷t÷S ¼õ‚ [t÷‚t ÚtÞt. ŒÞt¤w yuðt Œe™ƒkÄw™u rð[th ytðu Au. {thtu ¼õ‚ Au. y{the Ëuðt {txu yuýu ðs™ W…tzâwk Au. nrh EåAtÚte yt„¤ s‚t ftuE {wõ‚ ytÔÞt. nwk ƒnw ¼qÏÞtuAwk {nthts ! {nthtsu ¼t‚wk y…tðe ŒeÄwk. hýðtxu yt„¤ yt„¤ ðæÞt íÞtk Ët{t {¤u÷t [tuh ÷tuftuyu «¼w™u W¼t ht¾e™u ðMºttu ‚…tMÞtk fþwk ™ {éÞwk. …Ae ÷t÷S ¼õ‚™t ðMºttu ‚…tMÞtk, fkE ™ {éÞwk, [tuh ÷tuftu r™htþ ÚtE [t÷ðt {tkzât. íÞthu {nthts fnu Au fu, …iËtu ‚{™u ÷qkx‚t ™Úte ytðz‚wk,

74

ËíËk„ Ëu‚w ™ðt ™ðt ÷t„tu Atu ! yu{ fne™u ÷t÷S ¼õ‚™t …„h¾t{tk …iËt Au ‚u sýtðe ŒeÄwk y™u [tuh ÷tuftu ‚u ÷E™u [tÕÞt „Þt. ÷t÷S ¼õ‚ fnu Au nu «¼w ! yt ‚{u þwk fÞwO ? ¼t‚wk y…tðe ŒeÄwk. ÿÔÞ ÷qkxtðe ŒeÄwk nsw yt¾wk hý WÕ÷k½ðt™wk ƒtfe Au. ¼qÏÞt Útþtu íÞthu þwk fhþtu ? {nthts fnu nu ¼õ‚ ! fkE ®[‚t fhþtu ™rn. yt…ýu ‚tu Ëti™wk fÕÞtý fhðwk Au. [tuh ÷tuftu yt…ý™u ÞtŒ fhþu y™u ‚u™wk fÕÞtý Útþu. yu he‚u ðt‚tu fh‚t hý{tk [tÕÞt òÞ Au. íÞtk ftuE y¿tt‚ {nt…wÁ»t ytÔÞt. ƒnw ‚hË ÷t„e Au. {nthtsu ‚u™u ƒ‚f™wk …týe …ý …tE ŒeÄwk. {nthtsu ÷t÷S ¼õ‚™u n¤ðtVq÷ ƒ™tðe ŒeÄt. …Ae hý{tk ôzu [t÷‚t [t÷‚t ÷t÷S ¼õ‚™u yr‚ ‚]»tt ÷t„e. fkX Ëwftðt ÷tøÞtu. ytk¾u ykÄtht ytððt {tkzât. nðu þwk ÚttÞ ! ynª ‚tu [thu ƒtsw Ë{wÿ™t ¾tht …týe rn÷tu¤t ÷u‚t n‚t. ¼õ‚™e ÔÞÚtt òýe™u ¼„ðt™u ¾tht Ë{wÿ™t s¤ {eXtk ƒ™tÔÞt y™u ÷t÷S ¼õ‚™u ‚u …eðt™e yt¿tt fhe rðïtËw ¼õ‚u Ë{wÿ™wk yu …týe …tºt{tk ÷E™u «Út{ ¼„ðt™™u …tÞwk. …Ae …tu‚u …eÄwk. {eXwk y{]‚ suðwk ÷tøÞwk. [t÷‚e ð¾‚u ¾tºte fhðt VheÚte [t¾e òuÞwk ‚tu yus …týe ¾tYk ð¾ suðwk ÷tøÞwk yt he‚u {nthtsu ÷t÷S ¼õ‚™e hý{tk hûtt fhe. …Ae hý WÕ÷kÄe™u ÷tfzeÞt™e ™Sf ‚¤tð™t rf™thu rƒhtßÞt. {nthts™t [hý{tkÚte ÷t÷S ¼õ‚u ftkxt ftZât. ¼õ‚™t …qAðtÚte ¼„ðt™u ¾w÷tËtu fÞtuo fu hM‚t{tk su {nt…wÁ»t {éÞt n‚tk ‚u ht{t™kŒ Mðt{e n‚tk y™u ‚{tht {txu s y{u Ë{wÿ™t s¤ {eXtk ƒ™tÔÞt n‚t. …Ae ytÄtuE „t{™e ¼t„tu¤u {nthts rƒhtßÞt y™u fÌtwk fu nu ¼õ‚ nðu ‚tu Úttfe „Þt Aeyu. ûtwÄt …ý ¾qƒ ÷t„e Au. {txu yt „t{{tkÚte r¼ûtt {tk„e ÷tðtu. ÷t÷S ¼õ‚u fÌtwk {nthts ! yt „t{{tk ‚tu ƒÄt {™u ytu¤¾u Au. ynª r¼ûtt {tk„ðt òô ‚tu ¼thu W…ntË ÚttÞ. «¼w fnu ytðtu, ‚{™u ftuE ™ ytu¤¾u yuðwk fheyu. “nðu …h{ nkË Œþt „úntu, þeŒ Œw:¾™t ŒrhÞt{tk ðntu, yu{ fnª {wr™Œþt ŒeÄe, …tu‚u fåA òðt EåAt feÄe.” {nthtsu ÷t÷S ¼õ‚™u y÷Ve …nuhtðe y™u r™»fw¤t™kŒS yuðwk

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #37 vi dt 20-6-08


75 ËíËk„ Ëu‚w ™t{tr¼Ät™ fÞwO. yu he‚u ÷t÷S{tkÚte r™»fw¤t™kŒ ƒ™u÷t Mðt{eyu «¼w yt¿tt ÚtðtÚte …tu‚t™t ËËht™t ½uhÚte s r¼ûttL™ ÷tðe™u {nthts™u s{tze ‚]ó fÞto. …Ae «¼wyu Mðt{e™u ytÄtuE{tk htuftE™u ËíËk„ fhtððt™e yt¿tt fhe. {nthts ¼ws …ÄtÞto. {nthts™t ytþeðtoŒÚte Vf‚ …tk[ s [tu…ze ¼ýu÷t ðihtøÞ{qŠ‚ ©e r™»fw¤t™kŒ Mðt{eyu y™uf [{ífthef Ëtk«ŒtrÞf ËtrníÞ™e h[™t fhe™u Ëk«ŒtÞ™u ¼ux yt…eAu. (26) W{huX{tk ƒútñý nrhÞt™t {w¾uÚte ðuŒ ƒtu÷tÔÞt : W{huX{tk {nt «¼w „t{™e ¼t„tu¤u ðz ™e[u W‚Þto. W{huX{tk ƒútñýtu ƒnw rðît™ yu s{t™t{tk W{huX™u Atuxe ftþe fnu‚t. …krz‚tu y™u ðuŒ rðþthŒtu ¼qŒuðtu íÞtk hnu‚t. yu{ýu Ë{t[th òÛÞt fu Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ ytÔÞt Au. [t÷tu, yt…ýu yu™e …heûtt fheyu. ƒÄe Œwr™Þt {t™u, yt…ýu ‚tu ¿tt™e y™u …krz‚tu Aeyu. yt…ýu ƒÄt™e su{ nt yu nt fhðt™e ntuÞ ™ne. ðuŒrðþthŒ ¼qŒuðtu W{huX™e ¼t„tu¤u «¼w™e …tËu ytðe™u ƒuXt. ‚{tht ytr©‚tu ‚{™u ¼„ðt™ fnu Au, …ý ‚{u ftuE yuðwk ftÞo fÞwO Au ? ¼„ðt™ fnu ¼qŒuðtu ! fuðwk ftÞo ? ‚{u ƒtu÷tu ‚tu ¾ht. swytu™u, s„ŒT„wÁ þkfht[tÞuo …tzt™t{w¾u ðuŒ ƒtu÷tðu÷t yu{ ‚{u ftuE …tzt™e …tËu ðuŒ ƒtu÷tðtu ‚tu ¼„ðt™ Ët[t. yhuhu ¼qŒuðtu, ‚{u ‚tu rðît™ Atu. …krz‚tu Atu. ðuŒ ‚tu ™thtÞý™wk MðY… Au. yu fkE …þw™u {tuZu ƒtu÷tðtÞ ¾ht ? ‚tu yu™tu þwk yÚto ? {nthts fnu yu™tu yÚto yuðtu fu ftuE sz suðtu ƒútñý nþu, …þw suðtu, yu™e …tËu þkfht[tÞuo ðuŒ ƒtu÷tÔÞt nþu. ƒtfe ftuE …þw …tËu ™rn. ‚tu ‚{u …ý yuðt „tkzt {týË …tËu ðuŒ ƒtu÷tðtu ‚tu y{u {t™eyu fu «¼w Ët[t. ÷tðtu „tkzt{týË™u y™u ftuE ƒútñý™tu yuf Atufhtu, yu™wk ™t{ nrh þ{to. …hk‚w „tkztu n‚tu yux÷u ƒÄt yu™u nrhÞtu fnu‚t, ‚u™u …fze ÷tÔÞt. rƒ÷fw÷ sz suðtu Ëtð „tkztu. sL{ò‚ „tkztu n‚tu. …fze™u ƒu sýt W¼t hÌtt. fqŒÞt fhu. „{uyu{ [u™[t¤t fhu „{u ‚u{ ƒfðtŒ fhu. ƒtu÷tðtu yt™e …tËu ðuŒ. Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u ÿÂü fhe. ƒtu÷tu nrhþ{to, ƒtu÷tu Ët{ðuŒ™e É[tytu y™u ntÚt™t yr¼™Þ ËtÚtu yt „tkztu

76

ËíËk„ Ëu‚w nrhÞtu ðuŒ ƒtu÷ðt ÷tøÞtu. yux÷t ËwkŒh, M…ü Wå[th ËtÚtu yuýu þYyt‚ fhe. yuf …Ae yuf [thu ðuŒ™e É[tytu, {wÏÞ {wÏÞ …tX yuýu ƒtu÷e ƒ‚tÔÞt. …krz‚tu™u ÚtÞwk ðtn «¼w ÄLÞ, ƒÄtyu ™{Mfth fÞto y™u W{huX™t ƒútñýtu íÞthÚte Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™t ytr©‚ ƒLÞt. …h{tí{t ßÞthu yt…u Au, …Ae ftuE Œntztu …tAkw ÷u‚t ™Úte. „tkzt „ýt‚t nrhÞt™wk „tkz…ý ftÞ{ {txu „Þwk. y™u ftÞ{ {txu Ët[t yÚto{tk rðît™, Ët[tu …krz‚ ƒ™e „Þtu. yux÷wk s ™rn, ðz‚t÷{tk Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u ßÞthu ÷û{e™thtÞý Œuð …ÄhtÔÞt íÞthu nrhþ{to yt[tÞo …Œu n‚t. {nthts™e ƒnw ËkÂûtó{tk ÷e÷t ÷¾ðt™tu «Þí™ fhe hÌttu Au. {nthtsu y™ufðth, y™uf MÚt¤tuyu {tuxt {tuxt Þ¿ttu fhe™u nòhtu ƒútñýtu™u Ëk‚nrh¼õ‚tu™u ‚Útt yÒttÚteo™u s{tze™u ‚]ó fhu÷t. Þ¿ttu{tk ƒnw yiïÞo sýtðu÷wk. ¼qŒuðtu™u ¾qƒ ŒÂûtýt yt…u÷e, ‚u{tk su‚÷…wh, z¼tý ð„uhu™t Þ¿t ƒnw {tuxt ÚtÞu÷t. ½ýt Þ¿ttu …ife Võ‚ yuf su‚÷…wh™t Þ¿t™e ÷e÷t ÷¾wk Awk. (27) su‚÷…wh™tu Þ¿t : Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ yuf Ë{Þu su‚÷…wh …ÄtÞto. ¼õ‚tu™u fÌtwk, nu ¼õ‚tu ! Ëk‚tu ½ýt Au. nrh¼õ‚tu ½ýtk Au yux÷u yt…ýu su‚÷…wh{tk ftkEf fheyu. þwk fheþwk {nthts ? ™t™tu Ëh¾tu Þ¿t fheyu ™t™tu yux÷u fux÷tu ? ÷„¼„ ŒË þuh ½e ð…htÞ yux÷tu Þ¿t fheyu.nrh¼õ‚tu fnu, ŒË þuh{tkÚte ‚tu ntu{ðt {txu …ý ½e òuEyu. …Ae ‚tu {nthts, {tkz ŒË ƒútñýtu s{u. [[to [t÷e, ðeË þuh, ŒË {ý ½e™e ðt‚ [t÷e {nthts fnu, yt¾e ŒË ftuþe{tk Vhe ð¤tu, ßÞtk ßÞtk ƒútñýtu ntuÞ, yt¾t y{ŒtðtŒ{tkÚte ƒÄt ¼qŒuðtu™u ƒtu÷tðtu. …ý {nthts, ‚tu „tzu „tzt ½e òuEyu ÚtE …zþu, ƒtu÷tðtu s ! Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™wk ™t{ …z‚t yt{krºt‚tu y™u ð„h yt{krºt‚tu ƒÄt ¼qŒuðtu, fux÷tÞ {w{wûtwytu, ¼trðftu ytððt ÷tøÞt. su‚÷…wh™e [thu ƒtsw s{e™tu W…h {týËtu {týËtu {týËtu Œu¾tðt ÷tøÞt ! nòhtu™e ËkÏÞt{tk „]nMÚt ¼õ‚tu ytÔÞt. su‚÷…wh{tk {nwzt, ytkƒ÷eytu, ytkƒt ð„uhu y™uf «fth™t ð]ûttu ™e[u „t{ „t{™t nrh¼õ‚tu W‚hðt ÷tøÞt. su‚÷…wh™t Þ¿t ð¾‚u rþûtt…ºte

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #38 vi dt 20-6-08


77 ËíËk„ Ëu‚w nsw ÷¾tE ™ ntu‚e. …hk‚w yuf yuf nrh¼õ‚™t yt[hý{tk n‚e. ©eS {nthtsu ƒÄt nrh¼õ‚tu™u su™u ßÞtk Xef ÷t„u íÞtk ¾u‚h ðtze{tk W‚tht™tu «ƒkÄ fhtÔÞtu y™u Ë÷t{‚e yk„u yòÛÞt™tu rðïtË ™ fhðtu, …tu‚…tu‚t™t „t{™t nrh¼õ‚tu™t sqÚt{tk hnuðwk ð„uhu W…Œuþ ytÃÞtu. ºtý-ºtý Þtus™{tk ËíËk„eytu s ËíËk„eytu Œu¾tðt ÷tøÞt. ¼qŒuðtu …tu‚…tu‚t™t Þ¿t™t ËtÄ™tu, ntu{ nð™™t ËtÄ™tu ÷E™u ntsh ÚtE „Þu÷t. ©eS {nthtsu su‚÷…wh „t{™t ƒÄt ƒnu™tu™u fÌtwk, ‚{thu Þ¿t{tk Ëuðt fhðe Au ? nt {nthts ! ‚tu yt ½ô™t Z„÷t …zâtAu yu{tkÚte yuf yuf {ý ½ô ÷E òytu. {nthts™e yt¿tt Út‚t ƒÄt s ƒnu™tu ˼t{tkÚte W¼t ÚtE ½ô™t Z„÷t …tËu ßÞtk …t»toŒtu W¼u÷t íÞtk …ntU[e „Þt. y™u yuf yuf {ý ½ô™e „tkXze ƒtkÄe Œ¤ðt {txu ½uh ÷E „Þt. ‚u ð¾‚u yuf yòýe ƒtE ßÞtk ½ô y…t‚t n‚tk íÞtk …ntU[e „E. …ý „t{™t nrh¼õ‚tuyu ftZe {qfe. ‚™u ™nª yt…eyu. ò ynªÚte ‚wk ynª þwk ft{ ytðe Au ? ‚™u ftuýu ƒtu÷tðe Au ynª ? {thu ½ô Œ¤ðt™e EåAt ÚtE Au. ¼õ‚tuyu ½ô ™ ytÃÞt. yux÷u yu ËeÄe s ˼t{tk ytðe {nthts ! {thu ½ô Œ¤ðt Au. ‚tu íÞtkÚte ÷E ÷tu™u. ™Úte yt…‚t yu ÷tuftu. þt {txu ™Úte yt…‚t ? íÞtk yu ¼tE s ƒtuÕÞt, {nthts yu ‚tu ¾htƒ [t÷[÷„‚ ðt¤e Au, yu™t yt[hý ¾htƒ Au. Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u fÌtwk, yt…tu, yu{™u yuf {ý ½ô yt…e Œtu. ‚tht ntÚtu Œ¤su. ËtÁk «¼w ! Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ ƒnw ŒÞt¤w Au, …r‚‚ …tð™ Au. htºtu ò„e™u ƒnu™u ½ô ŒéÞt …ý ¾ht. ƒesu rŒðËu xtu…÷t{tk ¼he y™u ½ô™tu ÷tux ÷tðe. {nthtsu …qAÞwk, ‚uk ‚tht ntÚtu ŒéÞt Au ™u ? nt {nthts, ntÚt ƒ‚tÔÞtu. VtuÕ÷t …ze „Þu÷t n‚t. Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ fnu, ‚tÁk fÕÞtý Útþu. Þ¿t™thtÞý™e ytx÷e Ëuðt fhe, ‚thtu {tuût y{u fheþwk. Ë{ts su™u …r‚‚ „ýu Au. …r‚‚ ntuÞ, yu™tu …ý ntÚt …fze™u …wr™‚ ƒ™tðu yu™wk ™t{ …r‚‚…tð™. Þ¿t þY ÚtÞtu. Þ¿t{tk Ëtk«ŒtrÞf Ëkfwr[‚‚t shtÞ ™rn. yu™tu yuf …qhtðtu ytðu Au. Œhhtus ƒútñýtu™e …krf‚ ÚttÞ. yZth rŒðË yt Þ¿t

78

ËíËk„ Ëu‚w [tÕÞtu n‚tu. Œhhtus ¼qŒuðtu s{ðt ƒuËu. …ehËtE òÞ yux÷u ¼qŒuðtu ƒtu÷u H™{: …tðo‚e …‚Þu nh nh {ntŒuð nh..... ‚tu yu{™u ftuE fnu‚wk ™ntu‚wk, ynª nh nh {ntŒuð þt™wk ƒtu÷tu Atu. ftuE ðZ‚t ™ntu‚t. ‚tu fux÷tf ¼qŒuðtu, Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™e sÞ ƒtu÷u y™u …Ae ÷tzðt [t÷w fhu. sBÞt …Ae ƒÄt …kÂõ‚{tk ytu¤¾e‚t …th¾e‚t, Ë„t ËkƒrÄ Œqh ƒuXt ntuÞ. sBÞt …Ae W¼t ÚttÞ y™u ðt‚tu fhu ƒtu÷tu, ‚{u ytsu fux÷wk ¼ÛÞt ? yux÷u ¼qŒuðtu fnu, ¼tE, ytsu {™u þhehu ËtÁk ™Úte. yux÷u nwk [th ðuŒ ¼ÛÞtu Awk. y™u ‚{u ? nwk ‚tu A yk„ y™u [th ðuŒ yux÷wk s ¼ÛÞtu Awk. ‚{u fux÷wk ¼ÛÞt Atu ? nwk ‚tu yZth …whtý ¼ÛÞtu. ‚{u ƒÄt Xef ƒnw Ët[t ƒútñý ™nª. su [th ðuŒ ¼ýu yu ‚tu fr™c ƒútñý fnuðtÞ. yk„ ËtÚtu ðuŒ ¼ýu yu Úttuztu Ëthtu ƒútñý. yZth …whtý ËtÚtu ðuŒ ¼ýu yu W¥t{ ƒútñý fnuðtÞ. ¼tus™ …Ae ƒútñýtu ytðe ðt‚ fhu. nrh¼õ‚tu rð[th fhu fu yt ƒútñýtu yu™e rðãt ¼ýðt™e ðt‚tu fh‚t nþu. …ý yt rðãt™e ðt‚tu ™ntu‚e. yt ‚tu s{ðt™e ðt‚tu n‚e. [th ðuŒ ¼ýu yu fkE ƒútñý fnuðtÞ ? yux÷u fu yhuhu ‚U ‚tu …kÂõ‚{tk ¾tuxe søÞt ƒ„tze. …‚ht¤wk ¾t÷e ƒ„tzâwk. [th ÷tzw ¾tÄt ‚U ? ™ft{tu ƒútñý Au y™u [th ƒhtƒh ŒË ŒË ÷tzw ¾t ‚tu Xef-sht yZth …whtý [th ðuŒ, ðtn, ƒtðeË ÷tzwyu …ntUåÞt ‚{u. þtƒtþ, ‚{u W¥t{ ƒútñý yt he‚u ¼qŒuðtu Œh htus ÷tzw s{u Au. Œhhtus sÞsÞfth ÚttÞ Au. Þ¿t{tk …h{t™kŒ ÔÞt…e hÌttu Atu. Œhhtus Z„÷t ƒkÄ ½e ytðu Au. „tzu „tzt Þ¿t{tk ½e ntu{tÞ Au. …h{tí{t ‚Útt …h{tí{t™t ytðt Ëtht ftÞtuo™tu sÞsÞfth ÚttÞ yux÷u E»ÞtoY…e yrðãt …ý íÞtk ytðu. Þ¿t{tk òuztÞu÷t Úttuzt {týËtu{tk yrðãt …uXe y™u rð[th fhu Au yÕÞt, yt ‚tu Mðtr{™thtÞý™tu sÞsÞ fth Útðt ÷tøÞtu Au. yt{™u yt{ òu r™Šðæ™…ýu yZth rŒðËtu …qht ÚtE sþu ‚tu [thu rŒþt{tk Mðtr{™thtÞý, Mðtr{™thtÞý ÚtE sþu. yux÷u yt…ýu shtf ƒúuf {theyu þwk fheþwk ? yt…ýu …u÷t Mxtuh{tk ½e …zâwk Au. ‚t¤wƒt¤w {th‚t s ™Úte. y™u ƒÄtÞ ËíËk„eytu Ëðth™t WXe ‚÷tð™e …t¤u “Wr¥tctur¥tc „tu®ðŒ, Wr¥tc„Ázæðs” {t¤t …fze™u ƒuËe òÞ Au.

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #39 vi dt 20-6-08


79 ËíËk„ Ëu‚w yu Ë{Þ ƒnw Ëthtu Au. ykÄtÁ ntuÞ, yt…ýu ½e™t fwkz÷t ÷E ÷E y™u ‚¤tð{tk ™tk¾e Œuðt y™u yuf ðnu÷e Ëtðhu MðÞk Ëuðftu-ËíËk„eytu …qò fhðt ƒuXt yux÷u ‚u{™t MÚtt™{tkÚte E»Þto¤w {týËtuyu ½e™t fwkz÷t ‚÷tð{tk Ztu¤e ŒeÄt. …h{tí{t yk‚Þto{e …ýu ƒÄwk òý‚t n‚t. hËtuEÞt ƒútñýtu yt™kŒ Mðt{e …tËu „Þt. Þ¿t™e ‚{t{ Œu¾hu¾ yt™kŒ Mðt{e ht¾‚t. Mðt{eS ! sÞ Mðtr{™thtÞý ytðtu. íÞtk ½e ™Úte. ytsu ‚tu ƒth nòh ƒútñýtu™wk hËtuzwk fhðt™wk Au. y™u ½e Au ™rn. ½ýwk n‚wk ™u ? yu y{™u ¾ƒh ™Úte. y{u ÷uðt „Þt, ƒÄt fwkz÷t ¾t÷e ¾t÷e …zât Au. yt™kŒ Mðt{eyu òuÞwk, ¾hu¾h ™ntu‚wk, Œtuz‚t Œtuz‚t Mðt{e {nt«¼w™e …tËu sE™u fnu, «¼w ! „sƒ ÚtE „Þtu. ËqÞtuoŒÞ ÚtE „Þtu Au. {æÞtöu ¼qŒuðtu ƒuËþu. …kÂõ‚ytu Útþu. ½e Au ™rn. yt Ëtk¼¤e {nt«¼w W¼t ÚtÞt. {tÚtu ºtý Atu„t ðt¤e …t½ze ËwkŒh ËhË …e‚tkƒh …nuhu÷wk. nehftuhe Ätu‚eðt¤wk, [t¾zeyu [ze™u [xtf yðts fh‚t «¼w ßÞtk ½e™t fwkz÷t ht¾u÷t íÞtk …ntU[e „Þt. sE™u fwkz÷t™u Ëtuxe yztze, yt{tk Au ? ™t {nthts, ¾t÷e Au. yt{tk ? yu …ý ¾t÷e Au. y™u yt{tk Au ? {nthts, yt{tk ½e ‚tu Au …ý {tkz …tk[ þuh sux÷wk Au. yu™tu ‚tu ðÄth …ý ™ ÚttÞ. {nthts fnu, yu{tk Au yux÷wk yt…ðt {tkztu. hËtuEÞt ƒútñýtu™u ƒtu÷tðtu, ½e ÷E òÞ. ðtËýtu ytÔÞt. {tuxt {tuxt ‚…u÷t ytÔÞt. …u÷wk fwkz÷wk ðtfwk ðtéÞwk. yu{tkÚte ½e ytððt {tkzâwk. òýu {þe™ ðzu …týe ytð‚wk ntuÞ ‚u{ fwkz÷t{tkÚte ½e ytððt {tkzâwk. ‚…u÷u ‚…u÷t ¼htÞ. E»tto¤wytu ft™{tk ðt‚tu fhðt ÷tøÞt. yÕÞt yt ½e õÞtkÚte ytÔÞwk ? yt…ýu ‚tu ƒÄwk ¾t÷e fhe ™tÏÞwk n‚wk. ¼tE, Mðtr{™thtÞý™e ðt‚ s LÞthe Au. yu ‚tu …týe{tkÚte ½e ƒ™tðe Œu yuðt Au. sÞ sÞfth ËtÚtu Þ¿t yt„¤ ðÄðt ÷tøÞtu. su fwkz÷t{tkÚte ½e ™eféÞwk n‚wk yu fwkz÷w ‚qxe „Þu÷e nt÷‚{tk ½tË™e Ër¤Þtu ËtÚtu nsw s¤ðtE hnu÷wk Au. sq™t s{t™t{tk ½tË™e Ër¤Þtu W…h [t{zwk {Ze Œu‚tk. yu{tk ½e h¾t‚wk. ½e y¼zt‚wk ™nª. su Ë{Þu Ë{ts™u su™tu ¾… ntuÞ yu y¼ztÞ ™ne. ytðwk Ä{oþtMºttu, M{]r‚þtMºttu{tk fnu Au. yuf rŒðËu …h{tí{t Ëtks™t Ë{Þu su‚÷…wh {ntu÷™e y„tþe{tk

80

ËíËk„ Ëu‚w rƒhtßÞt Au. ƒÄt s Ëk‚tu íÞtk ytÔÞt Au. {nthts ! yts ‚tu y™tu¾e he‚u yth‚e fhðe Au. Ëk‚tuyu nòh ðtxtu™e yth‚e ƒ™tðe. ðtkË™e …èeytu{tk nòh ðtxtu „tuXðe. nòh ðtxtu «„xtððt™tu Ëk‚tu …tËu W…tÞ n‚tu. f…wh™u Úttuzwk ðtxe ™tk¾ðt™wk y™u ƒÄe s ðtxtuW…h sht sht Atkxe Œuðt™wk y™u yu he‚u Íz…Úte nòh ðtxtu «„xe òÞ. {ntu÷™e y„tËe{tk ßÞtk Aºte Au íÞtk {nthts rƒhts‚t n‚tk y™u Ëk‚tuyu yuf ËtÚtu ‚t÷e™e ËtÚtu “sÞ ËŒT„wÁ Mðt{e........ sÞ sÞfth” ËtÚtu «¼w ™e yth‚e fhe Ëk‚tu - ¼õ‚tu™u yŒT¼q‚ yt™kŒ ÚtÞtu Au. fthý fu yt yth‚e {wõ‚t™kŒ Mðt{e™t ÓŒÞ{tkÚte «„xu÷e Au. Mðt{e™t …tu‚t™t ӌޙt ïtË, ‚t÷ y™u ÷ÞÚte «„xe Au. Þ¿t™e …tA¤ {nthts™e yuf s EåAt n‚ª fu Þ¿t r™r{¥tu nòhtu ¼õ‚tu, {w{wûtwytu, ¼trðf ytí{tytu ytðþu yu Ëti™wk fÕÞtý Útþu. ËtÚtu ËtÚtu ðirŒf …hk…ht s¤ðtÞ hnu.Þ¿t{tk su fkE …qò …tX, W…tË™t, ythtÄ™t ÚttÞ yu ðuŒ …hk…ht Au. ð¤e yu r™r{¥tu ƒúñ ¼tus™, rðît™ y™u f{oftkze ƒútñýtu ‚]ó ÚttÞ. ¼qŒuðtu™u {™ðtkAe‚ ŒÂûtýtytu {÷u. ftuE ¼qŒuð ytŠÚtf he‚u „heƒ ntuÞ, yu{™t Œefht™u s™tuE yt…ðt™e ntuÞ fu Œefhe …hýtððt™e ntuÞ, ytðwk ftuE ftÞo ntuÞ, {nthts yu ¼qŒuð™u ÞÚtuåA, yu{™e EåAt «{týu ŒÂûtýtytu yt…‚t. …htu…fth, ÷tuf fÕÞtý™e ¼tð™tÚte ‚Útt Sðtí{tytu™tu {tuût ÚttÞ yu ¼tð™tÚte {nthtsu Þ¿t fÞto Au. Ëk‚tu íÞtk nòhtu™e ËkÏÞt{tk Au. …tk[Ëtu …h{nkË yu ‚tu {kz¤ Ätheytu n‚t. «íÞuf …h{nkË™t {kz¤™t swŒe swŒe ËkÏÞt{tk Ëk‚tu n‚t. yt ƒÄt s Ëk‚tu su‚÷…wh™t Þ¿t{tk Ëuðt fh‚t n‚t. nrh¼õ‚tu™e sYrhÞt‚™e Ëk¼tð™t fh‚t. ‚f÷eVtu™wk r™ðthý fh‚t. yt ƒÄt Ëk‚tu {nthts™e M‚wr‚ fhe™u ˼t{tk ƒuXt. ŒuþŒuþtk‚hÚte ytðu÷t ËŒT„]nMÚttu y™u ƒÄt s ¼õ‚tuyu …qò, M‚wr‚ fhe. ¼„ðt™ htS ÚtE ™u fnu Au. nu ¼õ‚tu ! Ët¼¤tu. ‚{tht Ëti™t W…h f]…t fhe™u y{u yt Äh‚e …h ytÔÞt Aeyu. y{tht «u{e ¼õ‚tu™t {™tuhÚttu …wht fhðt™tu y{thtu nu‚w Au. õÞtk y{u ™u õÞtk ‚{u ? ÷t¾ {ý ÷tuZt™tu „tu¤tu yûthÄt{{tkÚte …z‚tu {qfu ‚tu

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #40 vi dt 20-6-08


81 ËíËk„ Ëu‚w …ð™™t ½ËthtÚte ½Ët‚tu ½Ët‚tu Äh‚e W…h ytðu íÞthu htE™t Œtýt sux÷tu ƒ[u fu ™ ƒ[u. ƒtÌt ÿÂüÚte y{tÁk yûthÄt{ ytx÷wk Œqh Au. ËðoÚte …h Au y™u ð¤e yr‚ ‚uòu{Þ, y™k‚ ËqÞo, y™k‚ [kÿ{tk, yu™tu suðtu «ftþ ntuÞ, yuðtu «ftþ þe‚¤ y™u þtk‚ y{tht yûthÄt{{tk Au. yu yûthÄt{{tk y{u y¾kz hneyu Aeyu {nthtsu ¼õ‚tu™u …tu‚t™tu r™ùÞ fhtððt {txu su ðýo™ fÞwO Au yu Ëk‚tuyu …tu‚t™t fe‚o™{tk „qkÚÞwk Au. r™»fw¤t™kŒ Mðt{eyu ¼õ‚ ®[‚t{rý{tk …ý fÌtwk Au “yt ˼t{tk yt…ýt ‚u ò u { Þ ‚™ Au . Axt Aqxu Au ‚us™e, òýwk «„xât fturx EŒ Au.” nu ¼õ‚tu ! ‚{u …ý yu Ät{™t yrÄfthe Atu. y{u ‚tu yt ˼t™u yu Ät{{tk s ƒuXe Au yu{ òuEyu Aeyu. «u{t™kŒ Mðt{eyu ©eS {nthts™wk yt Ëðtuo…rh…ýwk …tu‚t™t fe‚o™™t …Œ{tk „qkÚÞwk Au. {tÁk Ät{ Au hu, yûth y{]‚ su™wk ™t{ ..... nu ¼õ‚tu ! y{thtu y™u ‚{thtu {u¤t… yu ‚tu y{the f]…tÚte ÚtÞtu Au. “õÞtk feze frh {u¤t…, ¼u¤tu Útðt ¼thu Þtu„ Au.” õÞtk feze y™u õÞtk ntÚte ! nu ¼õ‚tus™tu ! y{thtu y„rý‚ «‚t…, {rn{t, ‚us yt ƒÄwk Aw…tðe™u, ‚{the ðå[u {™w»Þ suðt ÚtE™u hneyu Aeyu. y{tÁk yiïÞo, «‚t…, ‚us yt ƒÄwk s ÷E™u òu y{u ‚{the ðå[u ƒuËeyu ‚tu ‚{u ftuE ƒuËe ™ þftu. ‚{tht Ëw¾ {txu ‚{tht yt…u÷t Útt¤ s{eyu Aeyu. ‚{tht yt…u÷t nth …nuheyu Aeyu ðMºttu Äthý fheyu Aeyu. ‚{™u ðZeyu Aeyu. ‚{™u ƒtu÷tðeyu Aeyu. yt ‚{tht Ëw¾ {txu Au. ÷„¼„ yzÄe htrºt ÚtE ˼t …qhe ÚtE. ¼„ðt™ {tuntu÷ W…h …ÄtÞto. Ëk‚tu {tuntu÷™e …Âù{ rŒþt{tk su ðtze Au íÞtk …ntUåÞt nrh¼õ‚tuyu …tu‚…tu‚t™t W‚thu sE þÞ™ fÞwO. Ëk‚tu nsw Ëw‚t ™ntu‚t. {wõ‚t™kŒ Mðt{e ytrŒf ƒÄt Ëk‚tu ƒtuhËze™t ð]ût ™e[u nsw ƒuXt n‚t. {nthtsu su ðt‚ fhe yu™wk {™™ y™u ®[‚™ fh‚t n‚t. íÞtk yuf ytùÞo Œu¾tÞwk. Œqh Œqh ytftþ{tkÚte yuf ‚us™tu „tu¤tu Œu¾tÞtu. y™k‚ ytftþ{tkÚte yu „tu¤tu òýu ™Sf ytð‚tu òÞ Au. Úttuze s ðth{tk yu „tu¤tu ™Sf ytÔÞtu. yuf{tkÚte ºtý „tu¤t ƒLÞt. y™u ºtýu „tu¤t {tuntu÷{tk «ðuþe „Þt. Úttuzeðth ÚtE

82

ËíËk„ Ëu‚w …Ae „tu¤tu, «ftþ ƒÄwk Œu¾t‚wk ƒkÄ ÚtE „Þwk. {wõ‚t™kŒ Mðt{e ytrŒf Ëk‚tuyu yt òuÞwk. ƒeò rŒðËu Ëðth™e ˼t{tk Mðt{eyu …qAÞwk, {nthts ! htºtu ytðwk yuf ytùÞo Œu¾tÞwk n‚wk. yu þwk n‚wk ? ©eS {nthts fnu Au, nu Ëk‚tu ! yt ƒúñtkz™t ºtý Œuð ƒúñt, rð»ýw y™u {nuþ yu y{tht Œþo™u ytÔÞt n‚t. Œhhtus ytðu Au. y{tht y™u yt ˼t™t Œþo™ fhe™u òÞ Au. …ý ytsu y{the EåAtÚte ‚{™u Œu¾tÞt. Þ¿t™tu AuÕ÷tu rŒðË ™Sf ytÔÞtu. ÷tzw ƒ™tðe ƒ™tðe su‚÷…wh™t ‚¤tð™t rf™thu hnu÷tk {tuxt ftuXt{tk ¼hu÷t. ¼thtu¼th ½e ™tk¾u÷wk. {tuZt{tk {wõ‚t™e ËtÚtu yt™kŒ ÚttÞ yuðt Ëtht [wh{t™t ÷tzw - {tuŒf ƒ™tðu÷t. yt¾tu ftuXtu ¼hu÷tu. E»Þto, fr¤Þw„, îu»t Úttuztf {týËtu{tk …uXu÷tu. yu{ýu ½e Ztu¤e ™tÏÞwk, A‚tk Ëk‚tu»t ™ n‚tu. htºtu yu ƒÄtyu ™¬e fÞwO fu yt…ýu yt ‚iÞth ÷tzðt ‚÷tð{tk ™t¾e ŒEyu. …Ae ÷tzðt ƒ™tððt õÞtk sþu ? yt nòhtu ¼qŒuðtu™e …kÂõ‚ytu{tk ƒq{tu …zþu. Mðtr{™thtÞý™e {~fhe Útþu. htrºt™t òøÞt. ytX-ŒË sýtyu ftuXt™tu Œhðtòu ¾tu÷e xtu…÷u xtu…÷t ÷tzw ¼he ¼he™u yt¾e ht‚ ‚÷tð{tk ͪõÞt. Úttuzt ÷tzw ftuXt{tk hne „Þt. fthý fu Ëk‚tu ðnu÷t ò„ðt {tkzât. yux÷u x…tux… ƒÄt s‚tk hÌtt. Ëk‚tu Ëtzt ºtý [th ðt„u ò„e™u ¼„ðt™™wk æÞt™ fhe, Œuð Ëhtuðh™t s¤{tk M™t™ {txu ßÞtk «ðuþ fÞtuo ‚tu …„{tk ftkEf Œƒtðt {tkzâwk. ftuE Ëk‚u ™e[u …týe{tk ntÚt ÷kƒtðe™u ƒnth ftZe™u òuÞwk, yt ‚tu ÷tzw Au ! Z„÷t ƒkÄ ÷tzðt, ‚¤tð{tk ! …tk[ ðt„u ßÞtk ©eS{nthts ò„]‚ ÚtÞtk yux÷u ðt‚ fhe fu {nthts ! „sƒ ÚtÞtu ! þwk ÚtÞwk Ëk‚tu ? ytx÷t ƒÄt „¼htÞt Atu fu{ ? {nthts yt¾tu ftuXtu ¾t÷e Au ! ÷tzw rƒ÷fw÷ ™Úte y™u ƒÄt ÷tzw ftuEyu ‚¤tð{tk ™t¾e ŒeÄt Au. ËtÁk fÞwO suýu ™tkÏÞt nþu yu{ýu yt…ýe ¼q÷ ËwÄthe. {nthts ! ¼q÷ þt™e ? yhu Ëk‚tu ! ytsu Þ¿t™tu AuÕ÷tu rŒðË Au. yt Þ¿t Œhr{Þt™ yt…ýu ƒútñýtu™u, yr‚rÚtytu™u ðxu{t„woytu™u, Þtrºtftu™u, ¼õ‚tu™u s{tzât …þw, «týe™u …ý Þ¿t™tu «ËtŒ ytÃÞtu. …ý yt…ýe yuf ¼q÷ ÚtÞu÷e. ‚¤tð{tk hnu÷tk {tA÷tk™u Þ¿t™tu «ËtŒ yt…ýu yt…e þõÞt ™ ntu‚t. ‚u suýu …ý ÷tzw

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #41 vi dt 20-6-08


83 ËíËk„ Ëu‚w ™tÏÞtk nþu yu™u ÄLÞðtŒ ! ‚¤tð{tk hnu÷tk y„rý‚ {tA÷tyu …ý Sð Au. yu{™u «ËtŒ ™ {¤‚ ytsu {¤e „Þtu ËtÁk ÚtÞwk. …ý {nthts, ƒ…tuhu …kÂõ‚ Útðt™e y™u ytx÷t ƒÄt {™w»Þtu™u …ntU[e hnu yux÷t ÷tzw ‚tu ÚtE ™ þfu. ©eS {nthts fnu, Ëk‚tu ! ®[‚t ™Úte. òuE ytðtu ftuXt{tk, Úttuzt ½ýt Au ? Ëk‚tu òuE ytÔÞt. {nthts ! {tkz …[tËuf {týË s{u yux÷t s ÷tzw Au. ‚tu ftuE ®[‚t ™nª. yt…ýt ƒu …t»toŒtu™u íÞtk W¼t ht¾tu. nrÚtÞthƒkÄ ƒu …t»toŒtu ftuXt …tËu W¼t hÌtt. {nthts fnu, ßÞthu ƒ…tuh ÚttÞ. ¼qŒuðtu™e …kÂõ‚ytu …zu y™u nh nh{ntŒuð ßÞthu ƒtu÷u íÞthu ƒÄt ¼qŒuðtu íÞtk Œhðtsu W¼t hnu.ykŒhÚte ÷tzw ¼he ¼he™u yu™u ytÃÞt fhðt. ykŒh ftuE™u …„ {qfðt ™ Œuðtu. suýu ‚÷tð{tk ÷tzw ™tkÏÞt n‚tk yu ¾wþ Út‚t n‚t. n{ýt ¾ƒh …zþu. yt ƒÄt ƒuXt Au …ý ËeÄtu ¼t‚ …ehËu ‚tu Au. ÷tzw ‚tu Au s ™rn. y™u …Ae yt ƒÄt ¼qŒuðtu fkE ÍtÕÞt hnuþu ? ntu.... ntu.... fhe ™tk¾þu yíÞthu ƒq{tƒq{ ÚtE …zþu. íÞtk òuðt {kzât. yÕÞt xtu…÷t ytððt {tkzât. õÞtkÚte ytðu Au ? yu ftuXt{tkÚte s ytðu Au yu ‚tu ƒu [th xtu…÷t nþu. ffztu ffztu «ËtŒ yt…þu ƒÄt™u. ™t, yt ‚tu ÷tE™ ÷t„e Au. ¼htÞu÷t xtu…÷t ytððt s {tkzât. ÷tzw ™t ¾qxât. sÞ sÞfth ËtÚtu nòhtu ¼qŒuðtu sBÞt, ‚]ó ÚtÞt. Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u ¼qŒuðtu™u ÞÚtuåA ŒÂûtýtytu yt…e. ƒtu÷tu ¼qŒuð, ftuE™u fkE ‚f÷eV ntuÞ ‚tu ƒtu÷tu, ftuEyu fÌtwk, {nthts ! {thu fLÞtŒt™ yt…ðwk Au. ËtÁk ƒtu÷tu, fux÷t Yr…Þt ? yZeËtu, ÷E òytu yZeËtu. {tht rŒfht™u s™tuE yt…ðe Au, «¼w. fux÷tu ¾[o ÚttÞ ? Ëtu Yr…Þt. ÷E òytu Ëtu Yr…Þt. ftuE™u ™t ™nª. yu{tk …Ae íÞt„-¼t„ ™nª fhðt™tu fu ¼tE, ‚{u ÷tzðt ™tk¾e Œuðt ðt¤t n‚tk ? yu™u ™nª yt…ðt™wk, yuðwk fkE ™rn. ÷tu, ƒÄt s ÷E òytu. y™u Ëw¾e Úttytu. ¼„ðt™™t „wý „tytu. ¼õ‚ðíË÷ ¼„ðt™ ‚¤tð™e …Âù{ rŒþt{tk su ðtze Au íÞtk rƒhtßÞt. Þ¿t™e Ë{tÂó ÚtE „E. ¼qŒuðtu ŒÂûtýt ÷E ÷E™u …tu‚…tu‚t™t „t{ ‚hV sðt ™eféÞt. nòhtu ¼õ‚s™tu™u {nthtsu fÌtwk fu nu ¼õ‚tu !

84

ËíËk„ Ëu‚w ytsu ‚{™u Aqx yt…eyu Aeyu. …w»f¤ ÷tzw ðæÞt Au. ƒÄt ¼õ‚tu ËtÚtu ÷E sòu. hM‚t{tk ¼t‚t ‚hefu ft{ ÷t„þu. y™u ðÄu ‚u ‚tu ‚{tht „t{{tk sE™u «ËtŒ ðnU[òu. fu ÕÞtu ¼tE, su‚÷…wh™t Þ¿t™tu yt «ËtŒ Au. yt™kŒ Mðt{e™u fÌtwk fu, yt ƒÄt nrh¼õ‚tu™u W…zu yux÷t ÷tzw yt…tu. „ýðt™t s ™rn. yt ‚tu [t÷e ™u …ntU[ðt™wk ntuÞ yux÷u su™u sux÷t W…tze sðt ntuÞ yux÷t ÷tzðt ÷E sðt™e Aqx Au. ..... Þ¿ttrŒ {tuxt fÞto ..... ½ýt …ife yuf Þ¿t™wk ðýo™ fÞwO. su™tÚte ƒeò Þ¿ttu™e ÷e÷t™wk …ý y™w{t™ ytðe „Þwk nþu ! (28) y{ŒtðtŒ™t Ëwƒt rðXwƒt ¼tô™wk f…x ©enrhyu ¾wÕ÷wk fÞwO : y{ŒtðtŒ{tk …uït™wk htßÞ n‚wk. …ý …uït …tËu „tÞfðtz™wk yukþe ÷t¾ Yr…Þt™wk «Út{ ÷nuýwk n‚wk. ‚u ðËw÷ ÷uðt {txu „tÞfðtzu ¼t„ htÏÞtu n‚tu. ‚uÚte „tÞfðtz Ëhfth ‚hVÚte rðXwƒt ¼tW ‚Útt …uït ‚hVÚte Ëu÷wfh yu ƒu Ëwƒt y{ŒtðtŒ{tk hne™u htò™e …uXu fth¼th [÷tð‚t n‚t. yu Ëwƒt y{ŒtðtŒ{tk s{t÷…wh …tËu „tÞfðtz™e nðu÷e{tk hnu‚t y™u ¼ÿ{tk ‚u{™e f[uhe n‚e. ythƒtu™wk ÷~fh …ý íÞtk s hnu‚wk. yuf 𾂠Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™u ‚u{™t ½ýt ¼õ‚tuyu «u{¼tðÚte ‚uztÔÞt. ‚uÚte ©enrh …tu‚t™t nòhtu ËtÄw. ËkLÞtËe, …t¤t, ftXe Mðthtu ‚Útt ½ýt ¼õ‚tu™u ËtÚtu ÷E™u y{ŒtðtŒ …ÄtÞto. ‚u Ë{Þu ©enrh™e y{ŒtðtŒ{tk yŒT¼q‚ þtu¼tÞtºtt ™ef¤e n‚e. su™wk yt…ýt þtMºtt{tk rðM‚thÚte ðýo™ ytÃÞwk Au. y™uf ò‚™t ðtSkºttu™t ËqhÚte „wkS WXu÷t yt¾t y{ŒtðtŒ{tk ©enrh™t Œþo™ ËtÁk ÷tϾtu {týË™e ¼ez ÚtE n‚e. ©enrhyu Ëk‚ {kz¤ Ërn‚ ™ðt ðtË{tk {wft{ fÞtuo. íÞtk yuf ®™ƒð]ût ™e[u Ëk‚ nrh¼õ‚tu™e {tuxe ˼t ÚtE. yt ®™ƒð]ût™wk «ËtŒe™wk Útz ytsu …ý yt…ýt y{ŒtðtŒ ft÷w…wh {krŒh{tk ˼t {kz…™t s{ýe ƒtsw™t …„rÚtÞt [Z‚t s s{ýe ƒtsw yuf ¾qýt{tk Œþo™tÚtuo {qfðt{tk ytÔÞwk Au. ˼t{æÞu ô[t ®ËntË™ W…h ©enrhyu rðhts{t™ ÚtE™u Ä{o, ¿tt™, ðihtøÞ y™u ¼Âõ‚ ËkƒkÄe þnuh™t ÷tϾtu {týËtu™u ƒtuÄ fÞtuo. {tuxt rðît™tu ‚Útt ƒútñýtu™u ©enrh ðMºt,

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #42 vi dt 20-6-08


85 ËíËk„ Ëu‚w yt¼q»tý, Ëtu™t {ntuhtu ‚Útt Yr…Þt ð„uhu y™uf «fth™t Œt™ yt…‚t n‚t. ½ýe 𾂠nòhtu ƒútñýtu™u r{ütÒt ¼tus™ s{tze ‚]ó fh‚t n‚t. ¼õ‚s™tu …ý …tu‚t™t ½uh ©enrh™e ¼thu þtu¼t ‚Útt Ät{Äq{Úte r™íÞ …Äht{ýe fh‚t n‚t. y{ŒtðtŒ{tk ©enrh™tu y…th «‚t… òuE þnuh™t fux÷tf îu»te ‚Útt ™tÂM‚f ÷tuftu E»ÞtoÚte ƒ¤e WXât. ð¤e «Út{ …ý su‚÷…wh{tk ©enrhyu þtõ‚ …kÚt™t yt[tÞo rf[f™t {‚™wk rðît™tu™e {nt˼t{tk þtMºteÞ he‚u ¾kz™ fÞwO n‚wk y™u ðt{{t„o{tk ftuE Äq‚o y™u …t…e ÷tuftuyu ®nËt ‚Útt {ã {tkË™wk ¼ûtý «ð‚toðu÷wk, ‚u™wk Ëthe he‚u ¾kz™ fÞwO n‚wk. ‚uÚte rf[fu …ý y{ŒtðtŒ sE Ëwƒt™u yð¤e ðt‚ fnu÷e fu þtõ‚ …kÚt™wk Mðtr{™thtÞýu ½ýwk s ¾kz™ fÞwO. yux÷wk s ™rn …ý ˼t{tk ƒuXu÷t y{ŒtðtŒ™t rðît™tu™t {w¾Úte yt…ý™u [kzt¤ y™u ™e[ fnuðztÔÞt. yt nfef‚ Ëtk¼¤e Ëwƒtyu rðît™tu™t ð»ttoË™ ƒkÄ fÞto y™u Mðtr{™thtÞý™u …fze fuŒ fhðt™tu Xhtð fÞtuo. íÞth …Ae yt fÌttk «{týu ©enrh y{ŒtðtŒ{tk …ÄtÞto íÞthu ‚u{™e y…th «r‚ct y™u þtu¼t òuE™u ƒ¤e WXu÷t nòhtu ÷tuftuyu sE Ëwƒt™u [u‚ÔÞt fu Mðtr{™thtÞý ynª ytÔÞt Au. ynª …ý nòhtu {týËtu ‚u{™u …h{uïh {t™u Au y™u ‚u{™e ðtkËu ðtkËu VÞto fhu Au ð¤e ‚uytu {tuxe Ät{Äw{Úte ÷tuftu™u ½uh …Äth{ýeyu òÞ Au. {txu ‚{u ËtðÄt™ hnuòu. ™rn ‚tu ‚{tÁk htßÞ …ý ÷E ÷uþu. yt Ëtk¼¤e yr‚þÞ AkAuztÞu÷t ‚u ƒÒtu Ëwƒtyu rð[tÞwO fu, òu Mðtr{™thtÞý™u …fzeþwk ®fðt ftZe {qfeþwk, ‚tu ‚u{™e ËtÚtu ½ýt þqhðeh …t¤t ‚Útt ftXe nrÚtÞthƒkÄ Au. ð¤e {uðtË™t nòhtu „htËeyt ‚Útt [htu‚h™t nòhtu ftu¤e ‚Útt Ítze™t ÷t¾ ¼e÷tu™t htò, yu Ëðuo Mðtr{™thtÞý™t rþ»Þ Au. ‚u ƒÄwk ÷~fh òu ¼u„wk ÚtE sþu ‚tu ¼thu …zþu. ð¤e ynª™t ½ýt ÷tuftu™u òŒw™e Ë{trÄÚte ðþ fhe ÷eÄt Au. {txu yuf Mðtr{™thtÞý™u …fzðt yÚtðt fuŒ fhðt. ‚u{tk nòhtu {týËtu™tu Ëknth ÚtE sþu {txu f…x ÞwÂõ‚Úte yu{™t yuf÷t™tu s ™tþ ÚttÞ yu{ fheyu, ‚tu Ëðuo W…trÄ™e þtkr‚ ÚttÞ. yu he‚u yu …t…eytu™t yk‚h{tk Œwü {™Ëwƒtu ÚtÞtu.

86

ËíËk„ Ëu‚w ¼ÿ{tk yË÷™wk …tk[Ëu ð»to™wk ƒtŒþtne 𾂙wk ‚u÷Úte ¼hu÷wk sq™w y™u „kòðh xtkfw n‚wk. ‚u™t {tuZtk W…h Ztkfýwk ftZe ™k¾tðe™u ‚u W…h …t‚¤e ft{zeytu Zkftðe ‚u W…h Ëwþtur¼‚ srhÞt™e rƒAtÞ‚ Ërn‚ „tŒe ‚rfÞtu „tuXðtÔÞtu, fu ‚u W…h ƒuË‚t s ft{zeytu ¼tk„e™u ‚u ƒÄwk ‚u÷™t ôzt xtkft{tk …zu, yuðe he‚u „wó „tuXðý fhe™u …Ae ƒu n{u÷eytytu™u ™ðtðtË{tk ©enrh …tËu …Äht{ýe {txu rð™k‚e fhðt {tufÕÞt. ‚uytuyu ˼t{tk ytðe ©enrh™u fÌtwk fu {nthts ! yt þnuh™t Ëwƒtyu yt…™e ¼ÿ{tk …Äht{ýe fhðt™e rð™k‚e fhe Au. {txu f]…t fhe íÞtk …Äthtu, ‚tu Ëhfth ‚hVÚte Mðthe Ët{iÞwk yt…™u ‚uzðt ytðu. íÞthu ©enrhyu fÌtwk fu ¼÷u {tuf÷tu, y{u Ëwƒt™u íÞtk ytðeþw.k …Ae n{u÷eytytuyu sE™u fÌtwk, ‚uÚte Ëwƒtyu zkft, r™þt™, …tÞ„t ‚Útt ¼thu ðtSkºttu ËtÚtu {tuxe Ät{Äw{Úte ©enrh™u ‚uzðt Mðthe {tuf÷e. ©enrh Ëðo Ëk‚ {kz¤ Ërn‚ íÞtk sðt ‚iÞth ÚtÞt. ‚u ð¾‚u {wõ‚t™kŒ Mðt{eyu ntÚt òuze W¼t hne™u fÌtwk fu nu {nthts ! su‚÷…wh{tk Þ¿t ƒkÄ fhtððt ythƒ™e ƒuh¾ {tuf÷e n‚e. ‚u s yu Ëwƒt Au. ð¤e íÞtk ÷tϾtu {týË™e ˼t{tk ‚{u ðt{ {t„o™wk ¾kz™ fÞwO n‚wk y™u Ëwƒt ðt{{t„o™t y„úýe Au. ‚uÚte f…x{tk …Äht{ýe fhðt ‚uztð‚t ntuÞ yu{ sýtÞ Au. {txu íÞtk sðwk yu Xef ™Úte. yuðwk Ëtk¼¤e ©enrh nËe™u ƒtuÕÞt fu Mðt{e ! y™k‚ftuxe ƒúñtkz™t ™tze «tý y{tht ntÚt{tkAu. ‚tu yu ËwƒtÚte þwk Útþu ? yu ‚tu su{tk suðt „wý y™u suðt su™t f]íÞ nþu ‚u Ëðo™u sýtþu. {txu [t÷tu, yu{ fnª ©enrh Íx {týfe W…h Mðth ÚtÞt. yt„¤ zkft r™þt™ Ërn‚ ðtSkºttu ð„tz™tht yË÷Úte ƒtŒþtne rþhM‚t «{týu hM‚t{tk ßÞtk «rËØ fƒúM‚t™ ytðu íÞtk ðtòk ƒkÄ ht¾‚t n‚t. íÞthu yu™e {u¤u Œuð‚tE ðtòk ðt„‚t n‚t ‚u Ëtk¼¤e nòhtu Þð™ ({wÂM÷{) ÷tuftu ‚tu yt ©enrh ¾wŒt Au yu{ r™ùÞ fhe …tu‚t™t ƒu ntÚt Ÿ[t fhe f÷t{u þheV™e f÷{tu …Zðt {kze …zât, ‚u òuE nòhtu ÷tuftu rðM{Þ …tBÞt. yt þtu¼tÞtºtt™wk …ý yt…ýtk þtMºttu{tk y…th ðýo™ Au. {nthtsu yuf ntÚt{tk {týfe ½tuze™e ÷„t{ ‚Útt ƒeò ntÚt{tk Ëtu™t™e Ëtuxe Äthý fhe n‚e. ïu‚ ðMºt Äthý fÞto n‚t. {M‚f W…h Atu„t

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #43 vi dt 20-6-08


87 ËíËk„ Ëu‚w Ërn‚ ftrXÞtðtze …t½ze þtu¼e hne n‚e. nòhtu {týËtu™e ¼ez™u ©enrh [thu ‚hV Œþo™ yt…‚t …t™ftuh™tft yt„¤ ÚtE Äehu Äehu ºtý Œhðtò yt„¤ ytÔÞt. íÞtk ðeXwƒt ¼tW™t ‚tƒt™t ÷~fh™t W…he [e{™htÞ Ëwƒt™t nwf{Úte nòhtu ythƒtu™u ËtÚtu ÷E™u ‚u™t …tk[ {tuxt s{tŒth Ërn‚ ½tuzuMðth ÚtE™u ºtý ŒhðtòÚte ¼ÿ ËwÄe Ëðuo™u nrÚtÞth Ëßs fhtðe™u W¼t n‚t. [e{™htðu ©enrh™u ©ef]»ýY…u ŒeXt y™u ƒeò ËtÄwytuyu ‚uòu{Þ {wõ‚ ŒeXt, ‚uÚte [e{™htð Ërn‚ Ëðo ½tuzuÚte W‚he™u Ëtütk„ ™{Mfth fhe M‚wr‚ fhðt ÷tøÞt y™u ythƒtu ‚tu Ÿ[t ntÚt fhe fwht™™e f÷{tu …Zðt ÷tøÞt. ©enrh ‚u Ëðuo™e ðkŒ™t yk„efth fh‚t Äehu Äehu ¼ÿ™t Œhðtò …tËu …ÄtÞto. íÞtk ðeXwƒt ¼tW ‚Útt Ëu÷wfh yu ƒÒtu Ëwƒt ËL{w¾ ytðe f…x ™{ú‚tÚte ©enrh™t [hý{tk {M‚f {wfe ½ýtu ¼tð sýtðe ykŒh™t [tuf{tk ‚uze „Þt. íÞtk Ëðuo ËtÄw ƒúñ[the y™u …t»toŒtu™u ƒuËðt™wk fÌtwk. y™u ©enrh™u ‚tu yt… ykŒh …Äthtu y™u „tŒe ‚rfÞtu rƒAtÔÞtu Au ‚u W…h f]…t fhe rƒhts{t™ Úttytu, yu{ fnª ntÚt òuze ½ýt «u{ …qðof ykŒh™t ¼t„{tk ‚uze „Þt. ƒeò Ëðuo Ëk‚ rð„uhu [tuf{tk W¼t …ý …È™t¼t™kŒ Mðt{e ‚Útt þkfht™kŒ Mðt{e ‚Útt Œkze Œuðt™kŒS Mðt{e ‚u{s ©enrh™t nswhe Ëuðf Ëwht¾t[h, Ëtu{÷t ¾t[h, ¼„wS, h‚™S, ¼e{S, fuþhe ®Ën, {t™®Ën ð„uhu n™w{t™S suðt {nt þqhðeh ‚u …ý Ëwƒt™u ‚Útt ‚u™t fux÷tf W¼u÷t nswheÞt rË…tEytu™u nzËu÷e ©enrh™e …tA¤ …uXt. Œuðt™kŒ Œkze {nthts™e ËtÚtu [t÷ðt ÷tøÞt. …Ae rðXwƒtyu ntÚt òuze™u ©enrh™u fÌtwk fu {nthts ! yt… yt „tŒe ‚rfÞu rƒhtòu. ™{™ ™{™ {U Vuh ni, ƒntu‚ ™{u ™tŒt™, Œ„÷ ƒts Œw„w™t ™{u, suËu r[¥tt [tf f{t™. {nthtsu fÌtwk fu yu „tŒe ‚feytu ‚tu ‚{thu htòytu™u ƒuËðt™tu Au. ‚u W…h y{thtÚte ™ ƒuËtÞ. yu{ fnª íÞtk su ¾q™eytu-f…xeytu™u ƒuËðt ¾whËeytu …ze n‚ª ‚u W…h ©enrh Ëwƒt™t ƒuË‚t …nu÷ts ƒuËe „Þt. íÞthu ðeXwƒtyu fÌtwk fu, {nthts yt „tŒe yt…™u ËtY s rƒAtðe Au. {txu

88

ËíËk„ Ëu‚w yt… f]…t fhe™u yu™e W…h rƒhtòu, yux÷u yu „tŒe …rðºt ÚttÞ. …Ae ©enrh ƒtuÕÞt fu ‚{thtu yr‚ «u{ ¼tð y{tht W…h Au ‚tu ÕÞtu yu „tŒe …rðºt fheþ. yu{ fnª …tu‚t™t ntÚt{tk Ëtuxe n‚ª ‚u™wk Xuƒwk „tŒe™u yztze™u sht ŒƒtÔÞwk, ‚u ‚v™ …t‚¤e ft{zeytu (™t™e ™t™e ˤeytu) ¼tk„e „E y™u „tŒe ‚rfÞtu ă ŒE™u ‚u xtkft{tk …zât y™u xtkfw W½tzwk Œu¾tÞwk. y…th ‚u÷Úte ¼hu÷wk {tuxwk y™u ¼Þkfh xtkfw òuE™u Ëwht¾t[h, Ëtu{÷t¾t[h, ¼„wS, h‚™S ytrŒf ©enrh™t ˾t ‚tu ‚íft¤ yr‚ ¢tuÄ{tk Yÿ suðt rðfht¤ ÚtE òýu «÷Þ fhe ™tk¾þu yu{ ‚íft÷ ‚u ƒÒtu Ëwƒt™u ô[fe™u ôÄu {tÚtu Vuukfe ŒeÄt yr‚ ¢tuÄ{tk {ntðu„{tk ‚u{™t W…h ÄËe ytÔÞt. …ý ‚u{™u ©enrhyu ytztu ntÚt fhe™u ðtÞto. ©eS {nthts™e {w¾tf]r‚ W…h ÷„eh …ý ¢tuÄ ™ ytÔÞtu. WŒtËe™‚t ™ ytðe fu r‚hMfth …ý ™ ytÔÞtu. yu s {kŒ ntMÞÚte Þwõ‚ {w¾th®ðŒ ! {nthts™e ËtÚtu hnu÷tk ºtýu Ëk‚tuyu …ý yu Ëwƒtytu™wk yr‚½tuh f]íÞ òuE ‚u ƒÒtu ™u ‚íft÷ ƒt¤e™u ¼M{ fhe ™tk¾u yuðtu þt… Œuðt yr‚ ¢tuÄ{tk ntuX Vhftððt ÷tøÞt. Œuðt™kŒ Œkze ¢tuÄÚte Äúwsðt ÷tøÞt þt… yt…ðt ntÚt Ÿ[tu Q…tzâtu y™u s{e™ W…h ntÚt …Atzðt s‚t n‚tk. ût{t™t Ët„h ©enrhyu ‚u{™u ðtÞto y™u fÌtwk fu yu ‚tu htò Au, yu ‚tu yt…ýe …qò fhu fu {nt …qò fhu. „{u ‚u fhu …ý yt…ýu ‚tu ËtÄw Aeyu. {txu yt…ýwk ‚tu ût{t yus ¼q»tý Au. yt y{ŒtðtŒ™e Äh‚e ‚tu ƒnw …wÛÞþt¤e Au.ynª ‚tu yt…ýu {tuût™wk ËŒtðú‚ ¾tu÷ðt™wk Au. …Ae ©enrh þtk‚ …ýu nË‚t nË‚t ‚u ƒÒtu Ëwƒt™u fnuðt ÷tøÞt fu …uït™wk htßÞ «Út{ ‚tu ½ýwk Ä{o LÞtÞÚte [t÷‚wk n‚wk. …ý n{ýtk ‚tu ‚{tht suðt yrÄftheytu™e Ë÷tnÚte „k„tÄh þtMºte suðt Œuð ƒútñýtu™e [tiŒ ƒúñ níÞtytu ÚtE y™u AuÕ÷e yt …hƒúñ níÞt™e „tuXðý fhðt™wk …ý ‚{u [qõÞt ™rn. {txu nðu ‚{tht htßÞ™tu yk‚ ytÔÞtu yu{ òýtu. yu{ fnª ©enrh íÞtkÚte WXât. íÞthu ~Þt{ ðŒ™u ™e[t {w¾Úte r™÷os…ýu Ëwƒtyu …qAÞwk fu ‚{the òr‚ fE y™u {‚u õÞtk Œuþ™t Atu ? ©enrhyu fÌtwk fu y{u Ët{ðuŒe ËhðrhÞt ƒútñý Aeyu. y™u yÞtuæÞt …tËu A…iÞt „t{™t Ä{o ¼Âõ‚Úte y{thtu sL{ Au. …Ae Ëwƒtyu fÌtwk fu ‚{thu yt y{ŒtðtŒ{tk

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #44 vi dt 20-6-08


89 ËíËk„ Ëu‚w hnuðwk ™rn. ynªÚte s‚t hntu. …Ae ©enrh nË‚tk Útft ƒtuÕÞt fu y{u õÞtk s‚t hneyu ! y{u ‚tu yt ƒÄt Œuþ{tk „t{u „t{ {tuxt {tuxt {krŒhtu fhtðeþwk. y™u ynª y{ŒtðtŒ{tk …ý {krŒh fhtðeþwk. yíÞthu ‚tu y{u y{ŒtðtŒ Atuze™u sEyu Aeyu y™u ‚tÁk htßÞ nþu íÞtk ËwÄe ™rn ytðeyu, ƒeò™wk htßÞ Útþu …Ae ‚tÁk þwk [t÷ðt™wk ? Ë¥tt ftuE…ý …wÁ»t™e ËtÚtu ÂMÚth Út‚e ™Úte. yu{ fnª ©enrh íÞtkÚte Äehu Äehu Ëðuo Ëk‚ ˾t Ërn‚ ƒnth ytÔÞt y™u ythƒtu™u …tu‚t™wk rŒÔÞ Œþo™ yt…e™u fÌtwk fu nðu ‚{™u yu Ëwƒt hò yt…u fu ‚h‚ ‚{u ðztuŒhu sòu. …Ae ©enrh ‚tu …tu‚t™t yï W…h Mðth ÚtE™u ðts‚u „ts‚u Mðthe Ërn‚ {wft{ W…h ™ðtðtË{tk …ÄtÞto. íÞtk ƒesu rŒðËu su‚÷…wh ÚtE™u …Âù{ Œuþ{tk „Z…wh …ÄtÞto. …Ae [e{™htð Ëwƒt …tËu „Þt y™u ©enrh™tu y…th {rn{t ‚Útt ‚u{™t …h{uïh…ýt™wk y…th yiïÞo su ‚u{ýu ‚u{™e ™shu «íÞût òuÞu÷wk ‚u Ëwƒt™u fÌtwk. ‚u{s ythƒtu™t …tk[ s{tŒthtu Ëwƒt™u fnuðt ÷tøÞt fu, yhu ‚w{ Ëwƒt ntu fu ƒwƒt ! ‚w{the y¬÷fwk fw‚u ¾t „Þu nu, S™ fu yt„u rƒ™ ƒòyu nhŒ{ fwŒh‚e ƒtsu ƒs hnu nu, ‚w{ õÞt W™fq …fztu„u ? W™fe …tË òfu W™fu fŒ{tu{U þeh h¾ Œtu ™nª ‚tu …uïtE ƒuïtE snt™{{U òÞu„e. ytðwk Ëtk¼¤e Ëwƒtyu ‚u Ëðuo™u ™tufhe{tkÚte hò yt…e. ‚uÚte ‚u Ëðuo ðztuŒhu ytÔÞt y™u Ëhfth™u ˽¤e nfef‚ fnª Ëhfthu ‚uytu™e r™{™tuf ðÄthe yt…e y™u ¾t™„e{tk htÏÞt.y™u Ëwƒt ðeXwƒt™t ½tuh f]íÞ ðzu …uït™t htßÞ™tu ‚us ð»to{tk yk‚ ytÔÞtu. yk„úus Ëhfthu Ëwƒt™u fuŒ …fzâtu. ¾qƒ {tÞtuo y™u Äq¤ [tx‚tu fÞtuo. …AeÚte ‚u Ëwƒtu rðXwƒt …tu‚t™wk ~Þt{ ðŒ™ ÷E ytkĤtu ÚtE™u ðztuŒht „Þu÷tu y™u íÞtk ‚u™u …‚™tu htu„ …ý ÚtÞu÷tu. [e{™htð {nthts™tu «‚t…-yiïÞo òuE™u ËíËk„e ÚtÞu÷t. (29) rðò…wh™t ðSƒt™u ½uh [hý [tk…e …e…¤tu [÷tÔÞtu ‚Útt ðeË™„h™t ™tÂM‚f-{r÷™ ƒwÂØðt¤t ÷t÷S Ëwƒt™u yuf ûtý{tk ËíËk„e fÞtuo : yuf 𾂠„Z…wh{tk ©enrhyu sL{tü{e {ntuíËð fÞtuo ‚u Ë{iÞt{tk Ëðuo Œuþ™t nòhtu nrh¼õ‚tu ©enrh™t Œþo™ fhðt ËtÁk ytÔÞt n‚t.

90

ËíËk„ Ëu‚w ©enrhyu ‚u Ëðuo™u Œuþft÷™t Ë{t[th …qATÞt, íÞthu ŒkZtÔÞ Œuþ™t ¼õ‚tu ˼t{tk W¼t ÚtE™u ntÚt òuze™u ƒtuÕÞt fu, «¼tu ! ðeË™„h{tk yuf ŒuËtE™e yxf™tu ÷t÷S ™t{u ðeË™„h™tu ™t„h Ëhfth ‚hVÚte {tuxtu Ëwƒtu Au, ‚u {ntŒwü ‚Útt ËíËk„e™tu {ntîu»te Au. ‚uÚte ð™z„h, ðeË™„h, f÷tu÷, rðò…wh, fze, …txý, rËæÄ…wh, {nuËtýt, ¾uht¤w ð„uhu „tÞfðtze htßÞ™t {nt÷tu™tk ƒÄt „t{tu{tk hnu‚t ÷tϾtu nrh¼õ‚tu™u ½ýwk Œw:¾ Œu Au. ð„hðtkfu Œkzu Au. swXt ythtu…tu {qfu Au. LÞt‚ ƒnth {qftðu Au. ftðtŒtðt fhe ƒkŒe¾t™u ™t¾u Au. ‚zfu ƒuËtze {qfu Au, …„™t yk„wXt …fztðe …eX W…h …ÚÚth {qftðu Au. yu{ y™uf he‚u ¼õ‚tu™u Œw:¾ Œu Au. ‚u{s ‚u Œhuf „t{tu{tk ythƒtu™u ËtÚtu ht¾e ½tuzu ƒuËe™u Vhu Au. yu™t ºttËÚte ƒtEytu, nrh¼õ‚tuÚte ƒnth ™ef¤t‚wk ™Úte. ð¤e ‚{™u …ý ½ýe „t¤tu Œu Au y™u fnu Au fu, yu Ënò™kŒ Mðt{e ytðu ‚tu …fze™u fuŒ fÁk. yu Ëwƒtu «Út{Úte s ™tÂM‚f ntuE ËíËk„™tu îu»te Au. ‚u{tk ð¤e ðztuŒhuÚte {tuxt rŒðt™Syu Ë÷tn yt…ðtÚte Ëhfth ËÞtShtðu …tu‚t™t htßÞ™t ƒÄt Ëwƒt W…h nwf{tu ftZât Au fu yt…ýe nŒ{tk Mðtr{™thtÞý™u ‚Útt ‚u{™t {wkzeÞtytu™u …uËðt Œuðt ™rn. ßÞtk Œu¾tu íÞtkÚte {the ftZòu. yÚtðt fuŒ fhòu. yuðtu nwf{ {éÞtu íÞthÚte ‚tu su Ëk‚ ytðu Au ‚u{™u „t¤tu Œu Au. Ĭt {htðu Au y™u r‚hMfth fhe ftZe {wftðu Au y™u yu Ëwƒt™t ƒnu™ su WŒÞ fwkðhƒt ‚Útt yu{™t ¼týus ƒ¤Œuð Auu ‚u ƒÒtu Ëtht ËíËk„e Au. ‚u{™t W…h ‚u yk‚hÚte îu»t ht¾u Au, yuf 𾂠ðeË™„h{tk ðiþt¾ {tË™t ytfht ‚zft{tk Ëðuo nrh¼õ‚tu™u ‚uztðe [tuht™t [tuf{tk hu‚e{tk W½tzt ƒuËtzât, ‚u ð¾‚u ‚u™t ƒnu™ ‚Útt ¼týus …ý Ëðo nrh¼õ‚tu™e ËtÚtu ytðe™u ƒuXt. ‚u{™u òuE™u Ëwƒtyu fÌtwk fu ‚{u þwk ft{ ƒuXt Atu ? ‚{™u fkE ‚zfu ƒuËðt ‚uztÔÞt ™Úte, {txu ‚{u ½uh òytu. íÞthu ‚u {t Œefhtyu fÌtwk fu y{u …ý ËíËk„e Aeyu y™u yt Ëðo y{tht ytí{t™t Ët[t Ë„t Au, ‚u ‚zfu ƒuËe ¼„ðt™™u «ËÒt fhðt ‚… fhu Au. ‚tu y{u fu{ ™ fheyu ? yt„¤™t Þw„tu{tk {tuxt {tuxt {nŠ»tytu™u nòhtu ð»to ‚… fhe ¼q¾ ‚hË ðuXðt A‚t ¼„ðt™ «íÞût {éÞt ™Úte. y™u y{™u Ëðo™u

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #45 vi dt 20-6-08


91 ËíËk„ Ëu‚w ‚tu «íÞût ¼„ðt™™t Œþo™ ÚtÞt Au, ‚tu ytx÷tÚte fkE ƒ¤e sðt™t ™Úte y™u fŒtr… ƒ¤e sEþwk ‚tu ËkƒkÄeytu™t ÷tfztk W„hþu. ƒnu™ ¼týus™wk ytðwk ƒtu÷ðwk Ëtk¼¤e™u Ëðuo nrh¼õ‚tu™u ½uh sðt™e hò yt…e. ð¤e yu Ëwƒtu ƒeò {nt÷tu{tk Vhðt ™eféÞtu n‚tu. íÞtk nòhtu nrh¼õ‚tu™u nuht™ fh‚tu, rðò…wh{tk ðSƒt su ËÚtðtht ¿ttr‚™t nrh¼õ‚ rþhtu{ýe {nt{wõ‚ Au ‚u{™t ½h yt„¤ ™ð ÄheÞt Vr¤Þt{tk ytðe …ntUåÞtu y™u ƒtE ËíËk„e Au òýe V¤eÞt ðå[u ¾tx÷tu Z¤tðe™u ƒuXtu. …Ae ƒtE™u ƒtu÷tðe™u fÌtwk fu ‚wk «Út{ ƒtðt, ðiht„e ð„uhu™u {t™‚e y™u ËŒtðú‚ yt…‚e n‚e, ‚u ƒÄwk {qfe ŒE™u Mðtr{™thtÞý™e ËíËk„e fu{ ÚtE Au ? ƒtE ƒtuÕÞt fu yt f¤eft¤{tk ƒtðt, ðiht„e, y‚e‚, ‚eÚtoðtËe yu Ëðuo ZtU„e, ÔÞË™e, …t¾kze y™u …ux¼ht ‚Útt ft{e, ¢tuÄe, ÷tu¼e ntuÞ Au. y™u Mðtr{™thtÞý ‚tu …tu‚u Ëtûtt‚T, ¼„ðt™ Au. ‚u{s ‚u{™t ËtÄw ™thŒ, þwfŒuð ‚Útt Ë™ftrŒf™t suðtAu. {txu ËwƒtS ‚{u …ý ËíËk„e Úttytu. …Ae Ëwƒt ƒtuÕÞt fu, Mðtr{™thtÞý{tk su su «¼tð ‚Útt [{ífth Œu¾tÞ Au ‚u ˽¤wk ELÿò¤, ðehrðãt y™u òŒwÚte Au. ‚uÚte nwk ‚tu ftuE ft¤u ËíËk„e ÚttW ™nª. {thu ‚tu ‚u{™u fuŒ fhðt Au. {txu ‚u ynª ytðu ‚u™e s htn òuô Awk. íÞthu ƒtE ƒtuÕÞt fu ‚u{™u fuŒ fhðt s‚t ‚{u s fuŒ ÚtE sþtu. y™u s{…whe{tk sE s{™t {th ¾tþtu. íÞthu s ‚{u ËíËk„e Útþtu. Ëwƒt fnu, s{ y™u s{…whe ‚tu ¼tu¤t ÷tuftu™u ¼h{tððt™wk ¾tuxwk ‚w‚ W¼wk fhu÷wk Au. …ý òu Mðtr{™thtÞý Ët[t ntuÞ ‚tu ‚tht ½h Ët{u …e…¤tu Au y™u ‚u™e …tËu fqðtu y™u fqðt™e …tA¤ ‚w÷Ëe õÞthtu Au. ‚u …e…¤t™t ð]ût™u ¾Ëuze ‚w÷Ëe õÞtht™t ytux÷t™u yztzu y™u fqðtu yuf ƒtswyu fhe ‚w÷Ëe õÞtht™e ‚Útt …e…¤t™e «ŒÂûtýt fhe þftÞ, yu{ fhu ‚tu ‚the ðt‚ ¾he {t™wk. ƒtE ƒtuÕÞt fu yu ¼„ðt™ ‚tu yr‚ Ë{Úto Au. su™t ËkfÕ… {tºtÚte y™k‚ ftuxe ƒúñtkz™e Wí…r‚, ÂMÚtr‚ y™u «÷Þ ÚttÞ Au. ‚u{™u yux÷wk fhðwk yu þe „ýºte{tk Au ! fŒtr… yu «{týu fhþu ‚tu …ý ‚{u ‚tu s{™tu {th ¾tÄt rð™t ™rn s {t™tu ! ‚tu fnu ¼÷u {th ¾tEþwk …ý s{ ‚tu ™shu òuEþwk ! yu{ fnª íÞtkÚte [tÕÞtu „Þtu yu he‚u ßÞtk ßÞtk òÞ Au, íÞtk íÞtk ËíËk„e™u ½ýtu ºttË yt…u Au.

92

ËíËk„ Ëu‚w yt Ëtk¼¤e {ntf]…t¤w ©enrh™u ½ýwk s ¾tuxwk ÷tøÞwk. …Ae sht rð[the™u {wõ‚t™kŒ Mðt{e™u …qAÞwk fu Mðt{e ! yu Œuþ™t ËíËk„eytu™u ‚Útt Ëk‚{kz¤tu™u ðeË™„h™tu Ëwƒtu ÷t÷S ½ýwk Œw:¾ Œu Au ‚u™tu þtu W…tÞ fhðtu ? íÞthu Mðt{e ƒtuÕÞt fu nu {nthts ! „tÞ Sðu y™u hí™ {¤u (yu™wk fÕÞtý ÚttÞ y™u ËíËk„eytu Ëw¾e ÚttÞ) yuðtu W…tÞ fhðtu. …Ae ƒúñt™kŒ Mðt{e ƒtuÕÞt, yu Ëwƒt™u ‚u™t f]íÞ «{týu s{™t Œq‚tu™tu {th …zþu, íÞthu s ‚u Xuftýu ytðþu y™u ËíËk„e Útþu. ©enrh ƒtuÕÞt fu ‚{u ƒÒtu sýu fÌtwk ‚u s W…tÞ y{u …ý ÄtÞtuo Au. …Ae Ëðo™u fÌtwk fu WíËð-Ë{iÞtu …whtu ÚtÞtu Au. {txu ‚{u …tu‚…tu‚t™u ½uh Ëw¾uÚte òytu yu Ëwƒt™u Úttuzt s Ë{Þ{tk y{u ò‚u íÞtk sE™u ËíËk„e fheþwk, íÞthu ðeË™„h™t ¼õ‚tu Ëwhsht{, {tu‚eht{, …e‚tBƒh y™u ð™{t¤e ntÚt òuze™u ƒtuÕÞt fu nu {nt«¼tu ! yt… n{ýtk ‚tu íÞtk …Äthþtu s ™rn. fthý fu Ëwƒtu {nt…t…e Au. ð¤e yt…™u …fzðt ½ýt ythƒtu™e Vtus ‚iÞth ht¾u Au. yux÷u yu ËíËk„e ÚttÞ ‚uðtu s ™Úte.íÞthu ©enrh nËe™u ƒtuÕÞt fu ‚{u y{™u fuðt òýtu Atu ? y{u ‚tu yuðt {nt…t…e™u ‚h‚ s ËíËk„e fheyu Aeyu. y{u yûthÄt{{tkÚte s yuðtu ËkfÕ… fhe™u ytÔÞt Aeyu fu yt Ë{Þu su su Sð™u y{thtu y{tht {¤u÷t Ëk‚ nrh¼f‚tu™tu „{u ‚u he‚u òu„ ÚtR sþu ‚tu ‚u™u ƒúñ…wh Ät{{tk r™ðtË yt…ðtu. „{u ‚u ¼tðu yux÷u M™un ¼tðu, ËkƒkÄe ¼tðu fu ðih ¼tðu …ý y÷tirff {qŠ‚™t Œþo™ fÞtkÚte ÚttÞ yt ƒúñtkz Qí…L™ ÚtÞt …Ae y{tht ½ýt yð‚th ÚtÞt Au …ý y{u Ëðo™t fthýY… yt yuf s 𾂠…ÄtÞot Aeyu, {txu y™uf Sð™tu {tuût fhðtu Au. ð¤e ftuR Œwü {thu, „t¤tu Œu ‚tu fü Ën™ fhe™u ‚u™wk Yzw fhðwk. yu he‚u y{tht íÞt„eytu™u y{u yt¿tt fhe Au, {txu ‚{u Ëðuo r[k‚t™tu íÞt„ fhe ™u …tu‚…tu‚t™t ½uh sR™u Ëw¾uÚte ¼s™ fhòu. yt «{týu y{]‚ ðtfÞtuÚte Ëðo™u Äehs yt…e rðŒtÞ fÞto. Ëðo nrh¼f‚tu rðŒtÞ ÚtÞt …Ae ‚u{™w Œw:¾ Ëtk¼¤e ©enrh yr‚ QŒtË ÚtÞt. ‚uÚte ŒtŒt ¾t[h, {tuxe ƒt ytrŒ ©e nrh™u rð»tu yr‚ M™unðt¤t nrh¼õ‚tuyu òÛÞwk fu {nt«¼w yr‚ WŒtË hnu Au. ‚uÚte h¾u fkE s‚t hnu, ‚uÚte ‚u{ýu ©enrh™e y¾kz Ëuðt fh™tht {wfwkŒ ƒúñ[the™u ht‚ rŒðË

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #46 vi dt 20-6-08


93 ËíËk„ Ëu‚w ©enrh™e …tËu hne ft¤S …qðof h¾ðt¤e fhðt™e ¼÷t{ý fhe A‚tk yuf 𾂠htrºtyu ftuE ™ òýu ‚u{ …÷k„{tkÚte WXe™u {nt«¼w „Z…whÚte [tÕÞt „Þt. ht‚ rŒðË y¾kz Ëuðt fh™th {w¤S ƒúñ[theyu ht‚{tk ò„e™u Ztu÷eÞt{tk òuÞwk ‚tu ©enrh™u ™ ŒeXt. ‚uÚte ‚u{™u Vt¤ …ze fu {nt«¼w ftuE 𾂠{™u fÌttk fu ËtÚtu ÷eÄt rËðtÞ õÞtkÞ s‚tk ™rn y™u yuftyuf yt{ fu{ fÞwO nþu ! õÞtk [tÕÞt „Þt nþu ! þtu „sƒ ÚtÞtu ! nu ŒÞt™t Ët„h ! {™u yt{ ô½‚tu {qfe yt… õÞtk [tÕÞt „Þt ? {tÁk Sð™ ™ft{wk fhe™u yt {the y¼t„ýe ytk¾tu yt„¤Úte õÞtk y¤„t ÚtÞt ! ŒtŒt ¾t[h, {tuxeƒt, ÷tzwƒt, htsƒtE ‚Útt nrh¼õ‚tu ð„uhu …qAþu ‚u{™u nwk þtu sðtƒ ŒEþ y™u þwk {tuZwk Œu¾tzeþ ? yu Ëðo ‚tu ‚{™u òuE™u s Sðu Au. yu{ „ŒT„ŒT fkXu ƒtu÷‚tk ytk¾{tkÚte rðhn™t y©w z¤f z¤f …zðt {tkzât y™u ƒtðht ÚtE „Þt. ‚uðt{tk ‚u{™u ðeË™„h™t nrh¼õ‚tu™u ©enrhyu ðtÞŒtu fÞtuo n‚tu ‚u ÞtŒ ytððtÚte íÞtk …ÄtÞto nþu yu{ Äthe ‚h‚ s ðu„Úte [tÕÞt. htÄtðtð ËwÄe …ntU[‚t, yt„¤ ©enrh™u W‚tð¤t [t÷‚t ŒeXt. ‚uÚte …qAÞwk fu nu {nt«¼w ! ‚{u ytx÷e htºtu yuf÷t …„…t¤t õÞtk òytu Atu ? …tAt ð¤tu. ©enrhyu sðtƒ ŒeÄtu fu y{thu Vtðu íÞtk sEþwk. y{thtu ™ ½ýeÞt‚t™tu ftuý ½ýe Au ? ‚{thu þwk Au ? ‚{u þeŒ ytÔÞt ? …tAt òytu Atu fu ™rn ? yu{ fnª hM‚t{tkÚte …Útht™e fh[tu ÷E ƒúñ[the ‚hV VUfðt {tkze. ƒúñ[the ƒtuÕÞt fu nu {nthts ! ‚{u {thþtu ‚u™wk „{u ‚ux÷wk Œw:¾ Útþu ‚u Ën™ fheþ, …ý ‚{u ßÞtk sþtu íÞtk ËtÚtu ytðeþ ‘ßÞtk ftÞt íÞtk AtÞt.’ ‚{u …tu‚u s òuzâtu ƒtkÄe, íÞthu ƒtuÕÞt n‚tk fu Ënò™kŒ {q¤t™kŒ™e òuz, ‚u ð[™ r{ÚÞt ÚttÞ ‚u{ ™Úte. ©enrh ƒtuÕÞt fu y{u ðeË™„h sEþwk y™u íÞtk™tu Ëwƒtu fuŒ fhþu ‚tu ‚{u þwk fhþtu ? ‚tu fnu nwk …ý ‚{the ËtÚtu fuŒ ÚtEþ. …ý nu {nt«¼tu ! Ëwƒtu ™Xthtu Au. ‚tu n{ýtk íÞtk yuf÷t sðt™wk þwk ft{ Au ? {txu …tAt ð¤tu. ©enrh ƒtuÕÞt fu y{u íÞtk s sEþwk y™u yu ™Xtht™u Ëthtu fheþwk. y{u yuf÷t õÞtk Aeyu. swytu ! yu{ ƒtuÕÞt fu ‚h‚ ©enrh™t MðY…™u rð»tu [thu ‚hV ¼„ðt™™t yð‚th ‚Útt htu{htu{™u rð»tu y™k‚ ftuxe {wõ‚ ƒúñ[theytu ŒeXt. íÞthu ™{Mfth fhe™u ƒtuÕÞt fu nu {nthts ! ‚{u ‚tu Ëðo fthý™t

94

ËíËk„ Ëu‚w fthýAtu. ‚{u y™k‚ Ëuðf Þwõ‚ Atu. ‚u{ nwk …ý …r‚ðú‚t™e xufðt¤tu ‚{thtu Ëuðf Awk. {txu f]…t fhe ßÞtk òytu íÞtk {™u ËtÚtu ht¾tu. ©enrh nËe™u ƒtuÕÞt fu Xef [t÷tu. …Ae ƒÒtu sý ËtÚtu ðtÞw ðu„u [tÕÞt. hM‚t{tk nrh¼õ‚tu™t „t{{t nrh¼õ‚tu™u Œþo™ yt…‚t, ‚u Ëðuo™e Ëuðt yk„efth fh‚t fh‚t ºtý [th rŒðËu ËkæÞt ft¤u rðò…wh ytðe …ntUåÞt. …Ae ƒúñ[theyu fÌtwk fu nu {nthts ! nðu ‚tu Úttfe „Þt ™u ûtwÄt …ý ½ýe ÷t„e Au. {txu ftuE yuftkr‚f ¼õ‚™u ½uh sEyu ‚tu ¾tðt™wk {¤u. íÞthu ©enrh ðiht„e suðtu ðuþ fhe ðSƒtE™t ½h™e ytuËhe{tk ytðe™u ‚u™e …heûtt fhðt {txu ‘su îthftÄeþ’ fne™u ƒuXt. ƒtE ƒnth ytðe™u ƒtuÕÞt fu ‚{u ftuý Atu ? ðiht„e ðuþu ©enrhyu sðtƒ ŒeÄtu fu ƒtE n{ ‚tu ‚eÚtoðtËe yÇÞt„‚ ƒtðt ÷tuf nu. ftþe, s„ÒttÚt, ht{uïh ðtu ˃ ‚eÚto fhfu ytÞu. yƒ îthft Œþo™ ò‚u ni, ûtwÄt ÷„e nu. ‚ƒ Þn „tPð{U ‚uht ™t{ Ëw™ fu ytÞu ni, ‚tu n{fwk ‚iÞth ¼tus™ Œu ! ƒtE ƒtuÕÞt fu ð¤e yt …t… õÞtkÚte ytÔÞwk ! WXtu ynªÚte òytu, ƒesu sE™u ¼e¾ {tk„tu, {nts™™e Ä{oþt¤t{tk htux÷tu ½ze ¾tE™u íÞtk …ze hnuòu. ð¤e íÞtk [ýt™wk ËŒtðú‚ …ý {¤u Au. ƒtðt ƒtuÕÞt fu {tE ! [ýt {U õÞtk ¾tðu ytuh ytxt {k„™u fe½h òðu, {tE ‚wk ne fwåA ¼e ‚iÞth ¼tus™ n{fwk Œu Œu. n{ ¼tus™ fhfu ‚uhe su ƒtU÷u„u. ðSƒt fnu nwk ËíËk„e ÚtE íÞthÚte {the su ƒtu÷tE „E Au. ‚{tht suðt r{ütÒt s{™tht ZtU„e, …t¾kze y™u Äw‚tht {U ƒnw òuÞt Au. ÷tuftu ™u X„e ¾tytu ‚uÚte þwk ‚{the ÷¾[tuhtËe {xðt™e Au ? Sð™wk fÕÞtý fhðwk ntuÞ ‚tu Mðtr{™thtÞý™u þhýu òytu, ‚{tht suðt ƒnw yÚtztÞ Au, òuEyu ‚tu […xe ÷tux yt…wk, ‚u ÷E™u ynªÚte [tÕÞt òytu. ƒtðtu fnu {tE ! n{tht suËt Œwr™Þt{tk Œu¾t ™rn ntu„t, n{ fwåA ZtU„e …tfkze ™nª nu. n{ ‚tu ‚uhe Eftu‚uh …uZeft …qðoòu ft {tuût fh þfu yiËu nu. ƒtE ƒtuÕÞt fu {™u Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ {éÞt íÞthÚte y{thtu {tuût ÚtE s hÌttu Au. íÞthu ƒtðt yu fÌtwk fu yhu ðtn ! ‚wk ƒze Ä{or™c ntu fu ðtu Sð™ {wõ‚ ƒzt ZtU„e, …t¾kze, swXt ¼„ðt™ ƒ™fu ÷tuftu fwk X„‚t ni, ‚ƒ W™fwk ftnufwk „wÁ feÞt ? ðtu ‚tu òŒw, ELÿò¤ ytuh ƒtƒheÞt ¼q‚ ËtÄftu ÷tuftufwk ¼„ðt™ …ýtft r{ÚÞt ‚w‚

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #47 vi dt 20-6-08


95 ËíËk„ Ëu‚w rŒ¾t‚t ni, n{ ˃ ‚eÚttuo {U òºtt …qhe fh ytyu, ‚ƒ ftþe {U ƒzu ƒzu rðît™ …krz‚ ni, ðtu ˃ þtMºt Ëk{r‚ Ëu fnu‚u Útu fe Þn f÷e {U ¼„ðt™ ft yð‚th ™rn ntu‚t, …h ¼„ðt™…ýtft ZtU„ ÷u fu ƒnw‚ ne …kÚt [÷U„u. ƒtE ¾esðtE™u ƒtuÕÞt fu ynªÚte Íx [tÕÞtu ò, ™rn ‚tu ÷ƒt[tu ŒtuZ „tQ Œqh VUfe ŒEþ, {tuxtu rËØ™tu ztztu ÚtE™u ytÔÞtu Au. y™u {tht «¼w™e ®™Œt fhu Au. ftþe™t …krz‚tu þwk Äq¤ òýu Au ? {Útwht™t {tuxt rðît™tu Þ¿t fh‚tk n‚t. íÞtk «íÞût ¼„ðt™ ¼qÏÞt ÚtE ¼t‚ {t„ðt ytÔÞt, ‚u ‚u{™u ™rn ytu¤¾e þfðtÚte ytÃÞtu ™rn. {txu ƒnw ¼ýe™u {tuuxt …krz‚ ÚtÞt ntuÞ …ý «íÞût ¼„ðt™ …]Úðe W…h yð‚th Äthý fhu Au. ‚u{™u òu ™ ytu¤¾u y™u þhýu ™ ÚttÞ ‚tu yu …krz‚tE™u rĬth Au. …ý ytrnh òr‚ su ðús™e „tu…eytu ‚u{ýu «er‚¼tðu «íÞût ¼„ðt™ ©ef]»ý[kÿ™e ËtÚtu M™un fÞtuo. ‚tu ‚u ðuŒ™e ©wr‚ytu ‚wÕÞ ÚtE y™u …h{ Ät{™u …t{e …Ae {nthtsu fÌtwk ƒtE ! ‚w ËŒtðú‚ ðt¤e …qýuïhe Au, ‚uht Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ ni ‚tu ‚uhu fwk fwåA [{ífth ytuh fe{eÞt Œu¾tÞt ni ? Œu¾ ! n{the …tË sk„÷ fe sze ƒwèe ni, E™ Ëu yuf ne ûtý {U n{ ºttkƒtft ËwÒtt (Ëtu™wk) ƒ™t Œu‚u ni. ‚uhu ½h {U Ëu {™ Œtu {™ft fwåA ¼e ƒh‚™ ÷t, yƒe n{ EË ft ËwÒtt ƒ™t Œu, ftÞfwk Œuh fh‚e ni, s÷Œe ÷t. ytuh ËwÒtt ƒ™ „Þt ‚tu ƒtE ‚uht rŒ÷ [tÞ ‚tu n{thu „wY fu ÷eÞu fwåA ¼tk„, „tkò, ƒßsh ÷t fu Œu Œu. ƒzt …wÛÞ ÷„u„t. õÞtUrf Þn {nk‚fkw ƒze ‚÷… ÷„e ni. ytðwk Ëtk¼¤e ƒtE ƒtuÕÞt fu yÕÞt ƒtð÷t [ƒtð÷t ! ynªÚte ƒÒtu sý x¤tu Atu fu ™rn ? ynª ËíËk„e™u ½uh ‚{thu ¼tk„ „tkòu y™u ‚{tfwk …eðt Au fu{ ? {tk„‚t þh{ ™Úte ytð‚e ? …u÷t ‚w÷Ëe õÞtht …tËu {tht …r‚ {t¤t Vuhðu Au ™u òu Ëtk¼¤þu ‚tu ‚{the ƒÒtu sý™e ÷tfze ðzu {nt…qò fhe fuzâtu ¼tk„e ™t¾þu. y{thu ‚{the sze ƒwèe™u þwk ƒt¤ðe Au y™u Ëtu™t{tk þwk …q¤tu {qfðtu Au ! Ëtu™wk Ëtu™wk þwk fhu Au ! ‚U s Ëtuu™wk ŒeXwk nþu ! yu ƒ÷t™tu ‚tu ÷ût Þtus™ ô[tu {uY …ðo‚ yt …]Úðe W…h Au. {kŒht[¤ …ý Ëtu™t™tu Au y™u ÷tuft[¤ …ðo‚™e ƒnth ƒÄe …]Úðe Ëtu™t™e Au. …ý yu™tÚte ûtwÄt {x‚e ™Úte ! yu™t{tk ¾txtu ¾thtu MðtŒ ytð‚tu ™Úte, yu™u ytuZt‚wk fu …Útht‚wk ™Úte, yu™tÚte xtZ fu ‚t… {x‚t ™Úte. yu™tÚte ‚tu ÷tuftu™t „¤t

96

ËíËk„ Ëu‚w f…tÞ Au, yËkÏÞ ÷tuftu™t «tý yu f¤e Y… ƒ÷tyu ÷eÄt Au. yu Ëtu™wk ‚tu {tht «¼w™u ŒeXwk …ý „{‚wk ™Úte y™u y{™u yuftkr‚f ¼õ‚™u ‚tu Ëtu™wk y™u ŒqÄ Ë{t™ Au. „]nMÚt ¼õ‚ …tu‚t™t Ä™™u ËtÚtof ‚Útt r™„woý fhðt Ëtu™t™t y÷kfth fhtðe ¼„ðt™™u y…oý fhu Au. ‚tu ‚u ¼„ðt™™t ËkƒkÄÚte fr¤™t Œtu»ttu hrn‚ r™„woý ÚttÞ Au. ‚u ‚u{™tu «u{Úte yk„efth fhu Au, …ý ‚íft¤ …tu‚u Ëí…tºt ƒútñýtu ™u yt…e Œu Au. {txu nu ðiht„e ! ‚wk þwk {™u Ëtu™tÚte ÷÷[tðu Au ! íÞthu ƒtðtu ƒtuÕÞtu fu {tE ! n{ ‚uht ytuh ‚uht …qðoòu ft fÕÞtý fhu yuËu ni - ‚tu n{fwk ‚wk «ËtŒ Œu Œu, n{ ¾t fu Þntk ne …ze hnU„u. «¼t‚ {U WXfu [÷u òÞU„u. ƒtE fnu, ÷tux yt…wk Awk. ‚u™t htux÷t fhe™u ¾tytu. ‚tu fnu {tE ‚iÞth «ËtŒ Œu. ƒtE fnu,yíÞthu ‚iÞth ftkE ™Úte. ƒtðtu fnu yuËt swX ftkEfwk ƒtu÷‚e ni, ‚uhu Œuð ½h{U ƒzt Ëeft…u, ƒzt zçƒt {U, {„s fu yZtht ÷zwk ni, EË {U Ëu ÷tfu n{ Œtu™tu ƒtðtfwk ‚]ó fh Œu, ytuh ‚uht fÕÞtý ntu òÞ„t. ƒtE ƒtuÕÞt fu yu ‚tu r™íÞ Ëðth{tk …qò fhe™u {nt«¼w™u Ähtððt™t Au, ‚{™u þt™t yt…wk ? ƒtðt fnu n{fwk ‚uht «¼w {t™ ÷u ytuh Œu Œu. ƒtE fnu ƒtðtS ‚{™u yt…wk ¾he …ý «¼w™u ÄhtÔÞt rð™t yt…wk ‚tu {™u …t… ÷t„u. ƒtðtu fnu n{™u fnt fu n{fwk {nt«¼w {t™ fu «ËtŒ Œu. ytuh òu fwåA …t… ÷„u„t ðtu˃ n{thu rþh ÷„u„t, ytuh fwåA …wÛÞ ntu„t ‚tu ‚uht, Veh fwåA nhf‚u nu ? ƒtEyu rð[tÞwO fu yt ƒtðtu ftuE [{ífthe Au. {tht Œuð ½h™t zƒt{t™tk ÷tzw yuýu þe he‚u òÛÞt ‚Útt „ÛÞt nþu ? òuô ‚tu ¾he yu{ rð[the ‚u „ýe òuÞt ‚tu ƒhtƒh ÚtÞt. ‚uÚte òÛÞwk fu ftuE rËæÄ Au ‚tu ¾htu, …ý {thu ‚tu yuf ©enrh™tu y™LÞ yt©Þ Au. ‚uÚte ƒeò ftuE „{u ‚ux÷t [{ífth Œu¾tzu ‚tu …ý Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ rËðtÞ ƒeò ftuE™t{tk {™u ©æÄt ytðu s ™rn. ¼„ðt™ yk‚Þto{e Ëðo™t yk‚h{tk hÌtt Au y™u ¼qÏÞt™u s{tzðt™wk {tuxwk …wÛÞ fÌtwk Au, ð¤e {the …tËu Võ‚ ¾tðt™wk {t„u Au. ‚u {txu ‚u™u s{tzwk, yu{ rð[the Ët‚ ytX ÷tzw yuf Útt¤e{tk ÷tðe ƒtðtS™u ytÃÞt y™u fÌtwk fu ÕÞtu s{tu. yt [tuϾw yÚttýwk …ý Au .…Ae ©enrh ‚Útt ƒúñ[the Ëðth™t ûtwÄt‚o n‚t. ‚uÚte ‚u s{e „Þt y™u ftuht ½zt{tk s¤ „t¤e™u ytÃÞwk ‚u …eÄwk, …Ae ƒtEyu fÌtwk fu nðu ht‚u ynª At™t{t™t …ze

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #48 vi dt 20-6-08


97 ËíËk„ Ëu‚w hnuòu y™u Ëðth{tk ßÞtk sðwk ntuÞ íÞtk sòu. ƒtðtu fnu, …ý ƒtE n{fwk Ëtu™u fu ðtM‚u …÷k„ ƒeAt Œu. ƒtE fnu, ƒtðt ÚtE™u …÷k„{tk …tuZðwk Au ! {tht ½h{tk …÷k„ ™Úte y™u …÷k„{tk …tuZðwk n‚wk ‚tu ƒtðt þt {txu ÚtÞt ? ‚tu fnu ƒtE ! ‚uht ytuhzt{U ™Þt hkr„‚ …÷k„, ™Þe …txe Ëu ¼hu÷t yuf ftu™u {U h¾t nu, ðtu ÷t fu n{fwk …tÚth Œu. ƒtE fnu, {tht …r‚yu „Zzu sE™u Mðtr{™thtÞý™u ynª …Äthðt™e «tÚto™t fhe Au. ‚uÚte ‚u ynª ytðu íÞthu ‚u{™u Ëqðt {txu yu …÷k„ ‚iÞth fhtðu÷tu Au. ‚u ‚{™u ™rn yt…wk. ƒtðt fnu, ƒtE ! ‚wk n{fwk Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ {t™fh yune …÷k„ …tÚth Œu, ytuh EËfe W…h Œtu ™Þu „tuŒzu ¼e …tÚth Œu. WË{u òu fwA …t… ÷„u ðtu n{thu þeh nu ! ƒtE fnu. {tht ½h{tk ™ðt „tuŒzt ™Úte. sw™t fnu ‚tu …tÚthe yt…wk, ƒtðtu fnu Ä{eo ntu fu yËíÞ ftÞfwk ƒtu÷‚e nu ! ‚eËhu {t÷…u ¾w™u {U z{[eyu …uƒtht ™Þu „tuŒzu h¾u nu, WË{U Ëu ÷tfh …tÚth Œu. ƒtE fnu, yu ‚tu {tht ¼„ðt™™u {txu ht¾e {qõÞt Au. ƒtðtu fnu,n{™u fnt nu fe ‚wk n{fwk ¼„ðt™ {t™ ÷u. ytuh ‚uht ¼„ðt™ ytðu„t sƒ yune …„k÷ ytuh „tuŒzu {U …tuZu„t. ‚ƒ ‚uhu …h fwåA ¾Vt ™rn ntu„u. ‚uhu ¼„ðt™ ytuh n{ y÷„ ™rn. ðtu ytuh n{ yuf ne nu. íÞthu ƒtEyu rð[tÞwO fu yt ƒtðtu yk‚hò{e y™u [{ífthe sýtÞ Au. {txu þtMºt{tk fÌtwk Au fu ¼„ðt™ …tu‚t™t yuftkr‚f ¼õ‚™e …heûtt ÷uðt ËtÁk EåAt{tk ytðu ‚uðt Y… ÷E™u ytðu Au ‚tu yt ð¾‚u {tht {nt«¼w ‚tu ™nª ntuÞ ! nþu ‚tu su nþu ‚u Ëðthu Ë{òþu. …ý yíÞthu ‚tu nðu …tÚthe yt…wk. …Ae ƒtEyu ™ðtu …„k÷ ‚Útt ™ðtk „tuŒzt ÷tðe™u …tÚthe ytÃÞtk. ‚u{tk ©enrh …tuZe „Þt. ƒtE …ý ½h{tk sE f{tz ðtËe ™u Ëq‚t. …Ae ƒúñ[theyu ½ýeðth ËwÄe ©enrh™t [hý [tkÃÞt. …Ae ©enrh™e yt¿tt Út‚tk …tu‚u {nt‚…™e {qŠ‚ ntuðtÚte ©enrh™t …„k÷™e …t„tu‚ ‚¤u s{e™ W…h ntÚt™wk ytuþefwk fhe™u Ëw‚t. yzÄe ht‚ „Þt …Ae ©enrhyu Ztu÷eyt …h Ëq‚t Ëq‚t …tu‚t™t ƒu …„ Äehu Äehu ÷tkƒt ðÄth‚tk Œþ ƒth ntÚt™u Auxu …e…¤t™wk ð]ût n‚wk ‚u™u yztzât y™u …e…¤t™u n‚tu íÞtkXe Xu÷e ™u …tk[ ntÚt Auxu ¾Ëuze {qõÞtu y™u ‚w÷Ëe õÞtht™t ytux÷t ËtÚtu ‚u™u yztze ŒeÄtu y™u ðå[u {tuxtu fqðtu n‚tu ‚u™u ËkfÕ… ðzu ¾Ëuze™u yuf ƒtswyu {qfe

98

ËíËk„ Ëu‚w ŒeÄtu. ‚uÚte ÷tuftu ‚w÷Ëe™e y™u …e…¤t™e «ŒÂûtýt Ëw¾uÚte Vhe þfu yuðwk ÚtÞwk. nðu ðSƒt ‚tu ½h{tk Ëw‚t n‚t. …ý ƒtðt™t y{]‚ Ëh¾t {Äwht ƒtu÷ ‚Útt yk‚hò{e …ýwk …tu‚t™t niÞt{tk W‚he „Þwk ‚wk. ‚uÚte ®™ÿt ytð‚e ™ntu‚e. ‚uÚte {tuze ht‚u WXe™u f{tz yľtu÷t ht¾e ƒtðtS Ëq‚t Au fu fu{ ‚u òuðt ÷tøÞt, …ý ƒtðt™t …„ ÷tkƒt ÚtE …e…¤u yzfu÷t òuÞt, ‚uÚte ƒef ÷t„e y™u f{tz ðtËe ŒeÄt. yux÷u …e…¤tu ‚Útt fqðtu ¾MÞt ‚u ƒtEyu ‚u ð¾‚u ŒeXwk ™ntu‚wk. …Ae …tA÷e A ½ze ht‚ hne íÞthu {nthts ‚Útt ƒúñ[the ƒÒtu sý ftuE ™ òýu ‚u{ WXe™u íÞtkÚte ðeË™„h [tÕÞt „Þt y™u WŒÞfwkðhƒt™u ½uh sE yuftk‚ {uze W…h {wft{ fÞtuo, WŒÞfwkðhƒt ‚Útt ‚u{™t …wºt ƒ¤Œuð ©enrh™u òuE yr‚ n»to ½u÷t ÚtE „Þtk. …Ae W»ý s¤u M™t™ fhtðe ¼thu Ët{„úe™tu W¥t{ Útt¤ fhe ©enrh™u ‚Útt ƒúñ[the™u M™un…qðof s{tzât. …Ae Äehu hne™u ©enrhyu ƒ¤Œuð™u fÌtwk fu, ‚{tht {t{t su ÷t÷S Ëwƒt Au ‚u{™u íÞtk sE™u y{u ynª ytÔÞt™e ¾ƒh fhtu y™u fnuòu fu ‚{™u {¤ðwk Au. {txu ‚{u íÞtk ytðtu Atu fu {nthts ynª ytðu. ƒ¤Œuðu ntÚt òuze™u fÌtwk fu, nu {nthts ! {thtu yu {t{tu fkË suðtu ƒnw ™XthtuAu. ‚{thtu ‚tu yu ƒnw s îu»t fhu Au, ‚uÚte yu W…trÄ fhu yuðtu Œwü Au. {txu yu™u nt÷ {¤ðt™wk þwk ft{ Au ? {nthts fnu, yu ™Xtht™u y{u Ëthtu fheþwk, yu Œwü nþu ‚tu ©uc fheþwk. fkËu yr‚ îu»t fÞtuo n‚tu. ‚u™wk …ý y{u fÕÞtý fÞwO Au. {txu ‚{tht Œwü {t{t™wk …ý y{thu fÕÞtý fhðwk Au. ƒ¤Œuð fnu, ƒnw ËtÁk {nthts, Sð {tºt™e Œtuhe ‚{tht ntÚt{tk Au. ‚uÚte ‚{u Œtuhe su{ fhtu ‚u{ ÚttÞ.yu{ fnª {t{t™u íÞtk sE {nthts …ÄtÞto™t Ë{t[th fÌttk. Ëwƒtyu yu Ë{t[th Ëtk¼¤e ‚h‚ s ythƒ™t s{tŒth™u ƒtu ÷ tðe nw f { fÞtu o fu ƒ¤Œu ð ™u ½u h Mðtr{™thtÞý ytÔÞt Au. ‚u{™u yufŒ{ ƒtkÄe ÷tðtu. s{tŒth ‚h‚ ythƒtu™e ƒuh¾ ÷E ƒ¤Œuð™u ½uh „Þtu. ‚u ÷tuftuyu ©enrh™u ŒeXt fu ‚h‚ s Ë{trÄ ÚtE „E. ‚u{tk ©enrh™u yr‚ ‚uòu{Þ yuf ÷t¾ y™u yukþe nòh …u„Bƒh Y…u ŒeXt, ‚uÚte ©enrh ËL{w¾ W¼t hne ƒÄt ythƒtu f÷t{u þheV™e f÷{tu …Ze …tu‚t™t ƒu ntÚt …ntu¤t fhe „ŒT„ŒT fkXu M‚wr‚ fhðt {kzât y™u ƒtuÕÞt fu, ‘Þt ¾wŒt …hðh rŒ„th’

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #49 vi dt 20-6-08


99 ËíËk„ Ëu‚w n{the ‚fËeh þw™ „w™tn {tV fhfu n{fwk Œtus¾ Ëu ƒ[tEyu. ytuh yt…fwk …fz™u fu ÷eyu n{fwk ¼us™uðt÷t ËwÔðh „æÄt Ëwƒtfwk yt…ft nwf{ ntuðu ‚tu ¾qƒ ™ËeÞ‚ fhfu ƒtÄ fu nswh …tË ¾zt fh Œuðu.’ {nthts fnu, ‚{thu ‚uðwk fkE fhðwk ™rn. ‚{u …tAt òytu y{u íÞtk ytðe™u su ½x‚wk nþu ‚u fheþwk. …Ae ythƒtu Ëwƒt …tËu sE™u ƒtuÕÞt fu, ‚wBnthe Ëwƒt„ehe sn™{{U òÞu„e, ytuh ‚w{ s¾ {thfu Œtus¾ {U òytu„u. õÞtk fhu, yÕ÷t ‚t÷tft ntuf{ ™rn nu, WË ÷eÞu n{ ÷t[th ntu hnu, ™rn‚h ‚w{ Ëwƒtft yufnª ntÚt Ëu rþh Wzt Œu‚u. ™thtÞýMðtr{ ‚tu yt… ne ¾wŒt nu, ‚tu W™fwk …fz™u ft ƒŒ ntuf{ ftÞfwk feÞt ? yuðwk fnu Au, yux÷t{tk ‚tu ytftþðtýe ÚtE fu nu Ëwƒt ! Mðtr{™thtÞý ‚{thu íÞtk …ÄtÞto Au ‚u Ëtûtt‚T ¼„ðt™ Au. ‚u{ýu rðò…wh{tk ‚{u ðS ƒtE™u fÌtwk n‚wk ‚u «{týu fwðt™u ¾Ëuze …e…¤t™u ‚Útt ‚w÷Ëe õÞtht™u ËtÚtu fhe ŒeÄt. Au y™u ÷tuftu Ëw¾uÚte «ŒÂûtýt Vhe þfu ‚uðwk ÚtÞwk Au. {txu yu ¼„ðt™™u ‚íft¤ þhýu ÚtE òytu, ™rn ‚tu n{ýt s s{…whe{tk sþtu y™u íÞtk s{™t {th ¾t‚t Œw:¾™tu yk‚ ™rn ytðu. yu he‚u ythƒtu™e ðtýe ‚Útt ytftþðtýe Ëtk¼¤e Ëwƒtu nËe™u ƒtuÕÞtu fu ytu ntu ntu ntu ! Mðtr{™thtÞý suðt {tÞtðe ‚tu yt Œwr™Þt{tk ƒeòu ftuE ™Úte. yt ythƒtu™u ELÿ ò¤ ðzu ¼whfe ™tkÏÞt y™u ytftþ{tk ƒtƒheytu ¼q‚ ËtæÞtu Au ‚u™u {tuf÷e™u ƒtu÷tÔÞtu Au. yu ÷tϾtu ‚w‚ {™u Œu¾tzu ‚uÚte nwk fkE yu{™tu ËíËk„e ÚttW ! yu «{týu …tËu ƒuXu÷t „]nMÚttu™u fnu Au, yux÷t{tk ©enrhyu ƒúñ[the™u ËkLÞtËe™tu ðu»t fhtðe ¼M{ [tu¤tðe {nk‚ ƒ™tðe ƒk™u sý ËtÚtu Ëwƒt …tËu ytÔÞt. ‚u{™u òuE Ëwƒtyu W¼t ÚtE ËL{t™ fhe ytË™ W…h ƒuËtzât. …Ae ©enrh Äehu hne™u ƒtuÕÞt fu ËwƒtS ! ‚{u W¥t{ yuðe ™t„he ™t‚{tk Wí…Òt ÚtÞt Atu. ð¤e Ëhfth™t {tuxt yrÄfthe Atu. y™u ƒwÂØ{t™ Atu ‚tu ‚{thu y{tht W…h îu»t ƒwÂØ ht¾ðe ½xu ™rn, ‚u{s y{tht ËtÄw y™u nrh¼õ‚tu™u f™z„‚ fhðe yu ÞtuøÞ ™Úte. y{tht ËtÄw nrh¼õ‚tu þtMºt{tk fnu÷tk Ä{o …t¤e ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhu Au y™u ftuE ™u fkE …ý

100

ËíËk„ Ëu‚w nhf‚ fh‚t ™Úte. ‚u{™u rð»tu ‚tu ‚{tht suðt Ëw¿t …wÁ»ttuyu …wßÞ ƒwÂØ ht¾ðe òuEyu. su …t…e …wY»ttu Ëí…wÁ»ttu™tu îu»t fhu Au ‚u ™hf{tk …zu Au y™u Þ{Þt‚™t™t ŒtYý Œw:¾ ¼tu„ðu Au. yuðt ©enrh™t ð[™ Ëtk¼¤e yu y¿tt™e Ëwƒtu ¢tuÄÚte ht‚tu …e¤tu ÚtE™u ƒtuÕÞtu, fu ‚{u Mðtr{™thtÞý …t¾kze Atu y™u ¾tuxt ¼„ðt™ ÚtE ÷tuftu™u ¼h{tðtu Atu. ‚u{s ‚{tht ËtÄw …ý ÷tuftu™u yð¤tu W…Œuþ fhe ½h ¼k„ fhu Au, {txu ‚u{™u rþûtt fhðe òuEyu. ƒÄt þtMºt ƒútñýtuyu …tu‚t™t fw¤™e ytrsðeft [÷tððt ËtY fÞto Au. ƒtfe Mð„o ™Úte y™u ™fo …ý ™Úte. s{ ™Úte y™u s{…whe …ý ™Úte, …t… …wÛÞ ™Úte y™u …h{uïh …ý ™Úte yu Ëðo fÂÕ…‚ Au. yt s„‚™wk ft{Xtý Mðt¼trðf …ýu yu™e {u¤u [tÕÞt fhu Au. yu™tu ftuE r™Þk‚t ™Úte. {txu ‚{u ¼„ðt™…ýt™tu ZtU„{wfe ãtu, ™rn ‚tu fuŒ fheþ. yu{ ƒf‚tuu yufŒ{ þqLÞ ÚtE sðtÚte A‚tu …tx …zâtu y™u ‚u s ûtý{tk ‚u™tu Sð Ëqû{ Œun ËtÚtu s{…whe{tk „Þtu íÞtk [tiŒ ftuxe s{u {w„Œ÷ y™u fwntzt «{w¾ yMºt þMºt ðzu yr‚þÞ {th {the ‚u™wk þheh rAÒt r¼Òt fhe ™tÏÞwk ‚u ytu„ýeþ ‚íð™t Ëqû{ þheh{tk Þ{™t rðfht¤ Œq‚tuyu yu™u y…th {th {thðt {tkzu÷tu ‚uÚte …k[ ‚íð™t MÚtq¤ þheh™e yuf‚t ðzu …zâtu …zâtu ƒq{tu …tz‚tu n‚tu. ‚u Ëtk¼¤e™u ½ýt ÷tuftu íÞtk Œtuze ytÔÞt y™u ‚u™u [eËtu …tz‚tu ƒuþwØ …zu÷tu òuE yr‚ ytùÞo …tBÞt. ƒu ½ze …Ae ©enrhyu f]…t fhe y™u Ë[u‚™ fhe WXtzâtu. ‚uýu ©enrh ËL{w¾ òuÞwk fu ‚h‚ ftuxe ftuxe ËqÞo™t ‚us™u Ítk¾w fhe ™tk¾u yuðt yûthÄt{{tk y™k‚ fturx {wõ‚u ðªxtÞu÷t {nt‚uòu{Þ rŒÔÞ {qŠ‚ y{qÕÞ ®ËntË™ W…h rðhts{t™ ÚtÞu÷t ©enrh™u ŒeXt. …Ae yuf ûtý{tk yus {nt«¼w™u …tu‚t™e ËL{w¾ {™w»ÞY…u ƒuXu÷t òuÞt. ‚uÚte Ëwƒt™u Ëtûtt‚T ¼„ðt™ …ýt™tu r™ùÞ ÚtÞtu. y™u ©enrhyu ‚u™t W…h y{]‚ÿÂü fhe. ‚uÚte ‚u™wk Œw:¾{tºt ™tþ …t{e „Þwk. …Ae yuýu ©enrh™e y…th M‚wr‚ fhe fÌtwk fu, nu {nt«¼tu ! ‚{tu Ëtûtt‚T ¼„ðt™ Atu. nðu {tht {qZ …ýt™tu ™tþ ÚtÞtu Au. {™u yr‚ …t…e yuðt ™tÂM‚f ÷tuftu™tu Ëk„ ÚtðtÚte ¼„ðt™ ‚Útt ¼„ðt™™t [{ífth, þtMºt, Ä{o, …wÛÞ, …t…, Mð„o y™u ™fo yu ƒÄt™u

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #50 vi dt 20-6-08


101 ËíËk„ Ëu‚w ¾tuxwk {t™‚tu n‚tu. y™u ‚u …t…u fhe {÷e™ ÚtÞu÷e {the ƒwÂØ ðzu {U ‚{thtu ‚Útt ‚{tht ËtÄw nrh¼õ‚tu™tu ½ýtu ÿtun fÞtuo Au. …ý ‚{u {tht W…h f]…t fhe {™u þwØ fhðt Þ{Þt‚™t ¼tu„ðtðe y™u íÞth …Ae nu {nt«¼tu ! ‚{u yr‚ f]…t ðzu ‚{tht rŒÔÞ Ät{{tk ‚{tht y™k‚ fturx {wõ‚tu Ërn‚ {nt‚uòu{Þ rŒÔÞ {qŠ‚™t Œþo™ fhtÔÞt yu ¼tu„ðu÷wk rŒÔÞ Ëw¾ {™u fŒe rðËhþu ™rn nðu nwk ‚{thtu ŒtË ‚{tht þhý™u …tBÞtu Awk. {txu {tht fturx y…htÄ ût{t fhe ‚{tht Ëk‚ nrh¼õ‚tu™t [hýhs™tu „heƒ yrÄfthe fhtu y™u yt {tht Ëwƒt…ýt™t htßÞtrÄfth™u rĬth nòu. yu he‚u ©enrh™e y…th M‚wr‚ fhe™u yt ÷t÷S Ëwƒt W¥t{ ËíËk„e ÚtÞt. …Ae ©enrh™u ƒúñ[the Ërn‚ W¥t{ Útt¤ fhe s{tzât. ‚Útt fuËh, [kŒ™, …w»…, „kÄ ytrŒÚte …qò fhe, ¼thu ðMºt y÷kfth ‚Útt Yr…Þt y™u Ëtu™t {ntuhtu™e ¼ux fhe, ™ehts™ fhe, Œkzð‚T «ýt{ fÞto. …Ae ©enrh yr‚ «ËÒt ÚtE yu ÷t÷S Ëwƒt™u y¼ÞŒt™ yt…e, íÞtk™t ¼õ‚tu™u Œþo™ yt…e ƒúñ[the Ërn‚ Œþftuþe™t fux÷tf „t{tu{tk …tu‚t™t ¼õ‚tu™u Œþo™ yt…e, su‚÷…wh ÚtE™u ðz‚t÷ …ÄtÞto. y™u yu ÷t÷S Ëwƒtyu …ý fux÷tf ™t„htu™u ‚Útt ÷tuftu™u ©enrh™t {rn{t™e y…th ðt‚tu fhe™u ËíËk„e fÞto. y™u ©enrh ßÞtk ßÞtk WíËð Ë{iÞt fh‚t íÞtk fux÷ef ðth ½ýt {týËtu™u ËtÚtu ÷E Œþo™u ytð‚t. yu he‚u yu ÷t÷S Ëwƒtu su ËíË„™tu {ntîu»te, ™tÂM‚f y™u {÷e™ ƒwÂØðt¤tu n‚tu. ‚u™u …h{f]…t¤w ©enrhyu …tu‚t™t «‚t… ðzu yuf ûtý{tk W¥t{ ËíËk„e fÞtuo. nðu rðò…wh{tk ðSƒtEyu Ëðth{tk WXe™u òuÞwk ‚tu Ztu÷eÞtu ‚Útt „tŒ÷t …ze hÌtt n‚t. ƒtðt s‚t hÌtt n‚t. Ët{u òu‚t …e…¤tu ‚Útt fqðtu ¾Ëu÷t Œu¾tÞt y™u …e…¤t ‚w÷Ëe™e «ŒÂûtýt Vhe þftÞ yuðwk ÚtÞu÷wk òuE™u yr‚ ytùÞo …tBÞt. ƒtE™t {™{tk ™¬e ÚtÞwk fu sYh yu {tht {nt«¼w s {the …heûtt fhðt ytðu÷t n‚t, yu{tk sht …ý þkft ™Úte. y™u …u÷t ÷t÷S Ëwƒt™t fnuðt «{týu …e…¤tu ‚Útt fqðtu ¾Ëe „ÞtAu. ytðwk yŒT¼q‚ ftÞo {nt«¼w rËðtÞ ƒeòu ftuý fhe þfu ! nwk ƒeò ƒtðtytu™u […xe ÷tux rËðtÞ ƒeswk ftkE …ý yt…‚e ™Úte. …ý yt

102

ËíËk„ Ëu‚w ƒtðtyu ‚tu Mðtr{™thtÞý™wk ™t{ ÷E ®™Œt fhe ‚tu …ý {™u ‚u ƒtðt W…h nu‚™tu W{¤ftu ytð‚tu n‚tu. sYh {the ÿZ‚t òuðt s ‚u{ýu ®™Œt fhu÷e ntuðe òuEyu. nu {nt«¼w ! ‚{™u ¼qÏÞt ™u {U ™t s{tzât ntu‚ y™u Ëwðt™u Ztu÷eÞt ‚Útt „tuŒztk ™t …tÚthe ytÃÞt ntu‚ ‚tu {™u Sð‚t ËwÄe ƒ¤t…tu y™u …M‚tðtu ÚtÞt fh‚, …ý y…{t™ ¼u¤wk yux÷wk yt…e™u ËL{t™ fÞwO Au ‚uÚte {™u fkEf þtkr‚ {¤u Au yu{ …tu‚t™wk ÄLÞ ¼tøÞ {t™e ƒtEyu [thu ‚hV {týËtu {tuf÷e ‚…tË fhtðe. …ý ƒtðt™tu fkE …‚tu ÷tøÞtu ™rn. …e…¤tu ‚Útt fqðtu ¾Ëu÷t òuE™u „t{™t ÷tuftu™u …ý yr‚ yŒT¼q‚ ytùÞo ÷tøÞwk. (30) ©enrh™t îu»te „tÞfðtz Ëhfth™t rŒðt™S™t …í™e ‚w¤òƒtE ËíËk„e ÚtÞt : ðztuŒht{tk ©enrh™t «‚t… yiïÞoÚte ‚Útt „tu…t¤t™kŒ ‚u{s {wõ‚t™kŒ Mðt{e™t Þtu„Úte „tÞfðtz Ëhfth Ërn‚ ©e{k‚ «¼tfh ŒeÂût‚ WVuo ¼tW…whtrýf, ™tY…k‚ ™t™t, [e{™htð, ƒt…w Ëtnuƒ „thŒe, þtu¼tht{ þtMºte, ht{[kÿ ðiã, ËŒtrþð ð„uhu {tuxt {tuxt Ëhfthe yrÄftheytu ‚Útt rðît™tu ËíËk„e ÚtÞu÷t. Ëhfth™t yuf rŒðt™ ƒtƒt Ëtnuƒ ËíËk„™tu ftÞ{ îu»t fÞto fh‚t y™u ‚uÚte yt sL{{tk s ¾qƒ Œw:¾e ÚtÞu÷t. rŒðt™S ©enrh™t ¾qƒ îu»te ntuðt A‚tk ‚u{™t …í™e fuðe he‚u ËíËk„e ÚtÞu÷t ‚u ƒnw hË«Œ ntuðtÚte ©enrh™t [rhºt ‚hefu ynª ÷¾u÷ Au. „tÞfðtz Ëhfth™u ‚u{™t rŒðt™ ƒtƒt Ëtnuƒ™u ©enrh™t ÚtÞu÷t y™w¼ðtu Ëtk¼¤ðt™e ƒnw{Ít …z‚e. rŒðt™S Ëhfth™u fnu Au fu, yuf 𾂠{™u [tu¬Ë ¾ƒh {¤ðtÚte ò‚u ÷~fh ÷E™u Mðtr{™thtÞý™u …fzðt „Zzu „Þtu. {U „Zzt …tËu ½u÷t™Œe™t rf™thu ‚kƒw ‚ýtðe ÷~fh ËtÚtu …ztð ™tkÏÞtu y™u {tht rðïtËwk òËwËtuÚte ‚u{™e ¾ƒh {u¤ð‚tu n‚tu. {U «Út{ [tu¬Ë Ëtk¼éÞwk n‚wk fu Mðtr{™thtÞý™e …tËu …tk[Ëu Ët‚ËU ËtÄw, …Ët[ ËtX ËLÞtËe, ºtýËu ËwÄe …t¤t y™u ƒËu yZeËu ftXe Mðth yux÷tu Ë{ts Au. {™u yu{ ¾tºte n‚ª fu yu{™tu þtu ¼th Au ! fthý fu {the …tËu …tk[ nòh ƒ¤ðt™ ythƒtu™e Vtus ‚Útt ƒu nòh ½tuzu

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #51 vi dt 20-6-08


103 ËíËk„ Ëu‚w Mðth ‚tu…tu ËtÚtu n‚t. yuf 𾂠nwk ‚kƒw{tk ƒuXtu n‚tu. íÞthu yu{™t ËtÄw ËkLÞtËe™t xtu¤u xtu¤tk ™Œe{tk ™ntðt ytððt ÷tøÞt. {the …tËu™t [t÷tf y™u {wíËŒe {týËtu™u fÌtwk fu ‚{u yu ˽¤t™e „ý‚he fhtu. ‚u{ýu yt¾tu rŒðË ‚u ft{ fÞto fÞwO. …ý „ý‚he™tu …th ytÔÞtu ™rn. ‚uÚte Úttfe™u ‚u{ýu fÌtwk fu, Ëtnuƒ ! yt ‚tu ÷tϾtu ËtÄw ËLÞtËeytu™t xtu¤u xtu¤t ytðu Au. y™u ‚u{™e Ëßsz ¼ez ÚttÞ Au. yux÷u „ý‚he fhe þftÞ yu{ ™Úte. …Ae {U ‚kƒw™e ƒnth ytðe™u òuÞwk ‚tu fezeÞtht{tkÚte su{ yËkÏÞ fezeytu W¼htÞ Au ‚uðtu Œu¾t𠙌e{tk ËtÄw ËLÞtËeytu™tu n‚tu. ‚u{™tu rðM‚th …qðo ‚hV yz‚t¤wk „t{. …Âù{ ‚hV {tkzðÄth, ŒÂûtý ‚hV „wkŒt¤w, W¥th ‚hV W„t{uze ËwÄe n‚tu. yt ƒ™tð òuE™u {™u ½ýe „¼ht{ý ÚtE. ‚uÚte {U ytftþ ‚hV òuÞwk ‚tu Mðtr{™thtÞý™u ½tuzuMðth ‚hefu ŒeXt. ‚u{ýu srhÞt™e ¼thu …tuþtf …nuÞtuo n‚tu. ‚uytu ƒeò nòhtu ftXe Mðth ËtÚtu Œ¤ðtŒ¤ …uXu [tÕÞt s‚t Œu¾tÞt. {™u rð[th ÚtÞtu fu yt ‚u „kÄðo™„h™e …uXu r{ÚÞt¼tË Út‚tu nþu fu fu{ ! yux÷t{tk yu Mðtr{™thtÞý …tu‚u s „k¼eh y™u {Äwh ðtýeÚte ƒtuÕÞt fu rŒðt™S ! yu r{ÚÞt ¼tË òýþtu ™rn. y{u Mðtr{™thtÞý …tu‚u s Aeyu. ½u÷t ™Œe™t [thu ‚hV y{tht ÷tϾtu rðît™ ËLÞtËeytu …ý Au. {txu ‚{thu þtMºtÚte y„h þMºtÚte su he‚u ÷zðwk ntuÞ ‚u he‚u ‚iÞth Úttytu. yuðwk Ëtk¼¤e nwk WŒtË ÚtE {wk„u {tuZu ƒuËe hÌttu. htºtu ykÄtht{tk nwk Ëkftu[ …t{‚tu {u™t{tk ƒuËe Vtus ËtÚtu sÕŒe y{hu÷e [tÕÞtu ytÔÞtu. ð¤e íÞtk ytÔÞt …Ae {U su ðt‚ Ëtk¼¤e ‚uÚte ‚tu nwk rðM{Þ …t{e rŒø{qZ suðtu ÚtE „Þtu n‚tu. Ëhfthu …qAÞwk fu rŒðt™S ! {tuxt {tuxt htòytu™u ðþ fhe ÷u™th yuðt ‚{™u þe he‚u rŒø{qZ fÞto ‚u ðt‚ fntu. íÞthu ‚u ƒtuÕÞt fu Ëhfth ! ðt‚ yuðe ƒ™e n‚ª fu, nwk y{hu÷e „Þtu íÞtk nðu÷e yt„¤ [tuf{tk f[uhe{tk y™u Ëðo MÚt¤u …w»f¤ …w»…, fw{fw{, yrƒ÷ y™u „w÷t÷™tu ðhËtŒ ðhËu÷tu n‚tu ‚u{ sýtÞwk. ‚u™e Ëw„kÄ {nufe hne n‚e, ð¤e nðu÷e{tk s‚tk ½h™t ƒiht™tu rðr[ºt ðuþ òuE™u ‚tu M‚çÄ s ÚtE „Þtu. ‚u™t s{ýt ntÚt{tk {t¤t, ztƒt ntÚt{tk f{¤, f…t¤{tk fw{fw{™tu „tu¤ [tkŒ÷tu n‚tu. {tU{tÚte

104

ËíËk„ Ëu‚w Mðtr{™thtÞý yu ™t{ ™ef¤‚wk n‚wk. {U fÌtwk fu yt þtu „sƒ ÚtÞtu þtõ‚ …kÚt{tk y„úýe™t ½h{tk Œuðe™wk ¼s™ …z‚wk {qfe Mðtr{™thtÞý™wk ¼s™ fuðwk ! nwk ƒu rŒðË „Zzu „Þtu yux÷t{tk ƒtÞze ¼õ‚týe þtÚte ÚtE ! ½h{tk ftuE ¼„‚zwk …uËðt Úte ½h ðkXâwk fu þwk ? …Ae {U ‚u™u fÌtwk fu yt ‚tu yt…ýu ft¤e™t ¼õ‚™u íÞtk ft¤tu fuh fnuðtÞ. íÞthu ‚uýu õnÞwk fu ‚{u „Zzu Mðtr{™thtÞý™u …fzðt „Þt ‚u …Ae Úttuzeðth Œuð½h{tkÚte {t‚t ft¤eft y™u ¼ÿft¤e Äúws‚e Äúws‚e {the …tËu ytðe™u W¼e hne y™u „¼ht‚e ƒtu÷e fu, yhu ‚w¤òƒtE ‚{tht …r‚ Mðtr{™thtÞý™u …fzðt „Þt Au, …ý ‚u ‚tu nòhtu Mðthtu Ërn‚ n{ýtk ytftþ{tk Vhu Au. ‚u ‚{tht …r‚™u …fze™u …t‚t¤{tk ¾tuËe Œuþu. yu ‚tu «íÞût ¼„ðt™ Au, {txu ‚{u W‚tð¤t „Zzu sE íÞtk™t ÷û{e ƒt„{tk htrÄftS ‚Útt ÷û{eS …tu‚t™e ˾eytu ËtÚtu „hƒt „tÞ Au. ‚u{™t Œþo™ fhe™u «tÚto™t fhòu y™u …Ae ‚u fnu ‚u{ fhòu. ‚{tht …r‚ fwþ÷ ûtu{ ½uh ytðþu. yux÷wk fne™u Œuðeytu yÿ~Þ ÚtE „E. …Ae nwk hÚt „tzeytu ð„uhu òuztðe …[eËuf ŒtËeytu ‚Útt ƒËtu Mðth ËtÚtu ÷E nðu÷e™tu ƒkŒtuƒM‚ fhe™u W‚tð¤u „Zzu „E. íÞtk ÷û{e ƒt„{tk ‚us™tu ykƒth ŒeXtu. ‚u ‚us{tk ytkƒt™t ð]ût™e ½xtytu ™e[u htrÄftS ‚Útt ÷û{eS …tu‚t™e Ëtu¤Ëtu ˾eytu ËtÚtu {kz¤tfth Vhe™u «¼w™t fe‚o™™t „hƒt „t‚t n‚t. ‚u{™u òu‚t s …k[tk„ ™{Mfth fhe ntÚt òuze™u ™t„ …í™eytu™e …uXu …r‚™u Atuztððt {U M‚wr‚ fhe. ‚uÚte ‚u ƒÒtu «ËÒt ÚtÞt y™u htrÄftSyu {™u ð‚o{t™ Ähtðe ftux{tk ‚w÷Ëe™e fkXe …nuhtðe, s{ýt ft™{tk {nt{kºt™tu W…Œuþ fÞtuo. y™u s{ýt ntÚt{tk Vuhððt {txu yt {t¤t yt…e. …Ae ÷û{eSyu {tht f…t¤{tk [tkŒ÷tu fÞtuo y™u ztƒt ntÚt{tk «ËÒt‚t™wk f{¤ ytÃÞwk Au. …Ae ‚u{ýu fÌtwk fu ‚w¤òƒtE ! nðu ‚tÁk {tÚtwk òÞ ‚tu …ý ËíËk„ {qfeþ ™ne. Mðtr{™thtÞý Ëtûtt‚T ¼„ðt™ Au ! ‚u{™wk r™hk‚h ¼s™ fhsu. ‚u «¼w {ntŒÞt¤w Au y™u ËkfÕ… {tºt fhe™u y™k‚ ftuxe ƒúñtkz™e Wí…Â¥t, ÂMÚtr‚ y™u ÷Þ fhðt Ë{Úto Au, su™t yt„¤ ƒúñtrŒ Œuðtu …ý fk„t÷ Au, ‚tu …Ae yt …]Úðe™t fezt suðt htò ‚u{™t þt ÷u¾t{tk Au ! yu Ë{Úto ¼„ðt™ Úttuzeðth{tk y{hu÷e{tk ‚tht {nu÷{tk ‚™u Œþo™ yt…ðt

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #52 vi dt 20-6-08


105 ËíËk„ Ëu‚w ytðþu, {txu ‚wk ‚íft¤ ½uh ò y™u „w÷tƒ, {tu„ht, „w÷ŒtðŒe, [k…t ytrŒf …w»…Úte ¼hu÷t xtu…÷t ‚Útt {tuxt nth Au. ‚Útt fw{fw{, yƒe÷, „w÷t÷ ð„uhu™t ËUfztu xtu…÷t ¼he {qõÞtk Au, ‚u{tkÚte ‚the „tzeyu ‚Útt {týËtuÚte ÷uðtÞ ‚ux÷t ÷E sE™u yu ¼„ðt™™e …qò fhe™u ðÄtðsu. …Ae „tzeytu{tk y™u {týËtuÚte ÷uðtÞ ‚ux÷t xtu…÷t ÷E™u Œz{s÷ Œtuz‚tk y{u Ëðuo ynª ytÔÞt. ‚tu nðu÷e yt„¤ nòhtu ½tuzuMðth W¼u÷t ŒeXt …Ae ŒtËeytu ËtÚtu nwk {nu÷{tk ytðe ‚tu {tuxe f[uhe{tk Mðtr{™thtÞý „tŒe W…h rƒhts{t™ n‚t. y™u yt„¤ …tA¤ ‚u{™t ˾t …t»toŒ [t{h, ÔÞks™, Aze ytrŒ ÷E™u W¼t Au. ‚u{™tk Œþo™ fhe™u {U ‚u{™e …qò fhe, …w»…™t nth …nuhtÔÞt y™u fw{fw{, „w÷t÷, yƒe÷ ‚Útt …w»…Úte ðÄtðe Ëtu™t{ntuh ¼ux {qfe. …k[tk„ ™{Mfth y™u M‚wr‚ fhe. …Ae {the yt ˾eytu y™u ŒtËeytuyu …ý …qò fhe ™{Mfth fÞto. …Ae Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u {™u fÌtwk fu, ‚{™u ‚tu ft÷eft ‚Útt ¼ÿft¤eyu fÌtwk ‚uÚte ‚{u htÄt ÷û{e™t Œþo™ fhe ËíËk„e ÚtÞt Atu. ‚tu nðu ‚{tht …r‚ su{ ht¾u ‚u{ hne™u y{tÁk ¼s™ fhòu. ‚{tht …r‚ ‚tu {t‚t-r…‚t fnu ‚tu …ý {t™u ‚u{ ™Úte. yu{™tu …qðosL{™tu ËkMfth s yuðtu Au y™u yt sL{{tk …ý yuðtu s òu„ ƒLÞtu Au. {txu y{u s «Ëk„ ytÔÞu òuhÚte ™{tðeþwk. yu{ fnª ‚h‚ WXât y™u ½tuzuMðth ÚtE™u n{ýtk s ynªÚte …ÄtÞto. yu ƒÄe ðt‚ Ëtk¼¤e nwk ‚tu yt¼tu s ƒ™e „Þtu fu yt ‚u fuðe ELÿò¤ fu {ÞŒt™ðe nþu ! „{u ‚u ntu …ý ‘½h Vqxâwk ‚u™wk f{o Vqxâwk’ ‚uðwk {thu ÚtÞwk Au. nwk Mðtr{™thtÞý™u …fzðt fu fuŒ fhðt™t Wãtu„{tk ð¤øÞtu ‚ux÷t{tk {tÁk s ½h „tuÍtÁk ÚtÞwk. nðu þwk fhðwk ‚u™tu W…tÞ ËwÍ‚tu ™Úte. yt Ëtk¼¤e ¼tW …whtrýf ƒtuÕÞt fu ƒtƒt Ëtnuƒ ! ‚{u ytx÷t Mðtr{™thtÞý™t …h{uïh…ýt™t …h[t òuÞt y™u Ëtk¼éÞt ‚tu …ý ‚{™u fkE yËh ÚtE ™rn. ‚uÚte sýtÞ Au fu ‚{the ƒwÂØ ytËwhe ¼tð™u …t{u÷e Au. íÞthu ƒtƒt Ëtnuƒ ƒtuÕÞt fu ¼tW Ëtnuƒ ! ‚{™u …ý „tu…t¤ ƒtðtyu („tu…t¤t™kŒ Mðt{eyu) …ð™™u ½tuzu [Ztðe ŒeÄu÷t sýtÞ Au. ‚u{ýu fÌtwk fu y{™u ‚tu …ð™™u ½tuzu [ZtÔÞt Au y™u ntÚteyu [Ztðþu ‚tu …ý ¾wþeÚte [Zeþwk. …ý

106

ËíËk„ Ëu‚w ‚{u ‚tu Mðtr{™thtÞý™e {týfe ½tuze W…h ƒuËðt ‚iÞth ÚtÞtk n‚tk ‚u™u ƒŒ÷u «ò…r‚™e ½tuze (fwk¼th™e „Äuze) W…h ƒuXt fu ™rn ? yuðwk Ëtk¼¤e …tu‚t™wk ~Þt{ ðŒ™ ™e[wk fhe þh{tE {ti™ ÚtÞt. …Ae Ëhfthu nË‚t nË‚t …qAÞwk fu nt, nt, ¾he ðt‚ Au. y{u …ý yuðe ðt‚ Ëtk¼¤e Au. {txu ƒtƒt Ëtnuƒ ! yu ðt‚ ‚tu ½ýe [{ífthe Ëtk¼¤ðt suðe nþu. {txu suðe ÚtE ntuÞ ‚uðe he‚u fntu, þh{ ht¾tu ‚tu {tht Ë{ Au. (31) ƒtƒt Ëtnuƒ™u {týfe ½tuze™u ƒŒ÷u „Äuze {¤e ! : „tÞfðtz Ëhfth™t …qAðtÚte ƒtƒt Ëtnuƒ þh{tE™u nË‚t nË‚t ƒtuÕÞt nu {nthts ! yuf 𾂠yuf {tht rðïtËw ™t™f…kÚte ƒtðtyu ytðe™u {™u fÌtwk fu “yu Mðtr{™thtÞý{tk ‚tu fwA yuð{ ™rn nu, …h W™fe …tË yuf {týfe ½tuze nu, EË{U ˃ yu÷{ ytuh [{ífth ¼ht nwðt nu, ðtu ½tuze ytftþ{tk ¼e [÷e ò‚e nu ytuh W™fu …eAu ŒwËhu ½tuzu ¼e [÷u ò‚u nu. ðtu ½tuze …h ƒuX™u ðt÷t Eïh ntu ò‚t nu. ytuh ˃ Œwr™Þtfwk ðË fh ÷u‚u nu, õÞtu fu ðtu ½tuze s ELÿò÷ft yð‚th nu.” yuðwk Ëtk¼¤e {U rð[th fÞtuo fu ƒtðtS ¾hwk fnu Au. fthý fu {u Mðtr{™thtÞý™u yu ½tuze …h ƒuËe nòhtu Mðth ËtÚtu ytftþ{tk [t÷‚t òuÞt n‚t. {txu „{u ‚u{ fhe yu ½tuze {thu ƒuËðt {k„tðwk. …Ae yu ½tuze ðu[t‚e ÷uðt fux÷tf þtnwfthtu™u „Zzu {tufÕÞt, ‚u{ýu ftXe ÷tuftu™u {™„{‚e ®f{‚ yt…ðt™u fÌtwk. …ý ‚u{ýu ½tuze yt…ðt™e ËtV ™t …tze. …Ae {tÁk ™t{ ŒE™u fÌtwk fu rŒðt™S™u yu {týfe òuEyu Aeyu, {txu ‚{u òuEyu ‚ux÷t Yr…Þt ÕÞtu, ‚{thu „htË fu „t{ òuEyu ‚tu ‚u …ý yt…þu. …ý ‚{u ½tuze yt…tu. rŒðt™Syu ÷uðt Äthe Au, ‚u ÷eÄt rð™t {qfþu ™rn. ftXeytuyu fÌtwk fu ‚{u „{u ‚u ®f{‚ yt…tu ‚tu …ý ‚u yt…eþwk ™rn, ¼÷u y{tht „t{ „htË òuEyu ‚tu ÷E ÕÞtu, y{™u {thtu y„h ‚{u {htu ‚tu …ý yu ½tuze ‚{™u yt…eþwk ™rn. ‚u{s yu ½tuze ‚{thu ntÚt ytðþu ™rn. þtnwfthtuyu íÞtkÚte …tAt ytðe™u ƒÄe ðt‚ {™u fne. ytÚte {tht {™{tk ™¬e ÚtÞwk fu {týfe yu [tu¬Ë ELÿò¤™tu s yðt‚h ntuðe òuEyu, …ý nwk ƒtƒt Ëtnuƒ ¾htu fu yu ½tuze W…h s ƒuËwk.

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #53 vi dt 20-6-08


107 ËíËk„ Ëu‚w …Ae yu ½tuze {k„tððt™e {U ½ýe ½ýe ÞwÂõ‚ytu þtuÄ‚tk yuf ÞwÂõ‚ {¤e, ‚u yu fu {U ftrXÞtðtz™t ‚{t{ htò, Xtftuhtu, „htËeytytu ‚Útt ftXe ð„uhu™u ðþ fÞto y™u ftuE Ët{tu ÚttÞ yuðtu ™ hÌttu, íÞthu ¾tºte fhðt ËtÁk yuf ƒfhe™e ftux{tk Ëtu™t™e ntkËze …nuhtðe, ‚u™t f…t¤{tk ‘ƒtƒt Ëtnuƒ™e ƒfhe’ yuðtu þçŒ ÷¾tðe Aqxe {qfe n‚e. ‚u™u ftuEyu …fze ™rn, …ý Auðxu yu „w{ ÚtE. Aw…t h¾uðt¤tuyu ¼tý¾t[h™wk ™t{ ŒuðtÚte ‚u™u …fze {k„tÔÞtu, …ý ‚uýu {tLÞwk ™rn. ‚uÚte ftkxt™t ò¤{tk ‚u™u ™tk¾e ˤ„tðhtÔÞtu. íÞthu ‚u ƒtuÕÞt fu, ƒU, ƒU, ƒU, yux÷u ‚u™u …qAÞwk fu yu{ fu{ ƒtu÷u Au ? ‚uýu fÌtwk fu {tht …ux{tkÚte ƒfhe ƒtu÷u Au. {U …qAÞwk, nU ‚tht …ux{tk ƒfhe õÞtkÚte ? ‚tu fnu, ‘ƒtƒt ‚the ƒfhe ‚u™tu ftuE ™ …fzu ft™, ¾he Ëtu‚e ¾tE „Þtu, yt ¼z÷e ðt¤tu ¼tý’. ‚u {the ƒfhe yt¾e™u yt¾e ¾tE „Þtu. yux÷tu ƒÄtu ®n{‚ðt¤tu y™u þqhðeh sýtÞtÚte ftuE 𾂠ft{™tu Au. yu{ Äthe Sð‚tu ht¾e r{ºt‚t fhe n‚e. ‚u™u Mðtr{™thtÞý™t rþ»Þ ŒtŒt ¾t[h™t ËtÚtu Œw~{™tE Au. ‚uÚte ‚u™u ƒtu÷tðe ½tuze ÷tðe yt…ðt™wk fÌtwk, ‚uýu fÌtwk fu yu ft{ {thtÚte ™rn ÚttÞ. …ý yu ŒtŒt ¾t[th™wk {tkzðÄth „t{ Œƒtðe ƒuXu÷tu òuht{ý „tuðt¤eytu y™u suXtu „tuðt¤eytu yu ƒu {tht r{ºt Au ‚u ÷tðe yt…þu. ‚u{™u ƒtu÷tðe™u fnu‚t sðtƒ {éÞtu fu y{thtÚte ‚tu ™nª ƒ™u, …ý y{thtu ¼ºteòu Œ÷tu „tuðt¤eytu Au, ‚u sYh ÷tðe yt…þu fthý fu ‚u™u y™uf ò‚™t ðuþ Äh‚t ytðzu Au, y™uf ò‚™e ƒtu÷e ƒtu÷u Au. ‚u™u swðt™, ½hztu ‚Útt Mºte Út‚tk …ý ytðzu Au. …Ae Œ÷t™u ‚uztÔÞtu. ‚u™u fÌtwk fu ‚wk {týfe ½tuze ÷tðe yt…eþ, ‚tu ‚™u ÷t¾ Yr…Þt htufzt y™u yuf „t{ E™t{ yt…eþ. ‚uýu fÌtwk fu, ‚{u fntu ‚u ½tuze ÷tðe yt…wk. ‚u™u fÌtwk fu ‚u{™e {týfe ½tuze ÷E ytð. Mðtr{™thtÞý …tËu yuðe ½ýe ½tuzeytu Au. {txu ‚…tË fhe™u ¾he ntuÞ ‚u s ÷tðsu. …Ae Œ÷tu „Zzu „Þtu y™u ËíËk„e™tu ðuþ Äthý fhe Ë{iÞt{tk ÷tϾtu {týË™e ¼ez{tk Ët{u÷ ÚtÞtu y™u {týfe™u ‚…tËe ‚u™e r™þt™e ÞtŒ ht¾e. …Ae htºtu ½tuze™e Ëthðth fh™th ™tòu òu„eÞtu Ëuðf n‚tu,

108

ËíËk„ Ëu‚w ‚u™tu ðuþ ÷eÄtu y™u ƒtu÷e …ý ‚u™t suðe ƒtu÷ðt ÷tøÞtu. …Ae ‚uýu ƒeòytu™u fÌtwk fu, ½tuze sht …„ …Atzu Au, {txu ‚u™u sht Vuhðe ytðwk. yu{ fnª ÷E™u ™ef¤e „Þtu y™u …qh Í…txt{tk ½tuze [÷tðe y{hu÷e ytðe …ntUåÞtu y™u y{tht znu÷t{tk ƒtkÄe …nuh„ehtu™u ËtU…e, {™u fnª ht‚ ntuðtÚte ‚u™t {qft{u sE™u ËqE „Þtu. …Ae Ëðthu {týfe™u òuðt nwk znu÷t{tk „Þtu, ‚tu íÞtk {týfe™u ƒŒ÷u „Äuze ƒtkÄu÷e òuE. ‚uÚte {™u ½ýtu s ¢tuÄ [Zâtu y™u Œ÷t™u ƒtkÄe ÷tððt nwf{ fÞtuo. rË…tEytu Œ÷t™u ƒtkÄe ÷tÔÞt, ‚u™u …qAÞwk fu yÕÞt {U ‚™u {týfe ÷tððt fÌtwk n‚wk. ‚u™u ƒŒ÷u ‚wk yt þwk ÷E ytÔÞtu Au ? {the {~fhe fhe Au. ‚tu ÞtŒ ht¾su, nðu ‚tÁk {tu‚ ytÔÞwk Au. n{ýtk s ‚™u ‚tu…™u „tu¤u [Ztðwk Awk. Œ÷tu „¼htE™u ƒtuÕÞtu fu Ëtnuƒ ! {the ™tk¾þtu ‚tu ‚{u ½ýe Atu. yt…™t ™t{Úte {tuxt {tuxt htòytu ºttËu Au ‚tu nwk yt…™e {~fhe fuðe he‚u fhe þfwk ? yt…u fÌtwk ‚u {wsƒ {U íÞtk sE rŒðËu {týfe™u ‚…tËe r™þt™e ht¾e y™u htºtu ÷t„ òuE ‚u™u Atuze™u ƒu f÷tf{tk ynª …kŒh „tW ÷tÔÞtu n‚tu. htºtu ynª ƒtkÄe yt…™t …nuh„ehtu™u ËtU…e n‚e. ‚u{™u …qAe òuðtÚte ¾tºte Útþu. …Ae …nuh„ehtu™u …qA‚t ‚u{ýu ½tuze ytýe n‚ª yu{ fÌtwk. „sƒ™e ðt‚ Au fu ½tuze ÷tÔÞt n‚tk ‚u™e „½uze ÚtE „E ! þwk ÚtÞwk ‚u™e Ë{s …z‚e ™Úte. Œ÷tu fnu, Ëtnuƒ nwk R™t{™e ÷t÷[u ¾he {týfe s ÷tÔÞtu n‚tu, …ý {tht y™u ‚{tht ™Ëeƒu yu „½uze ™ef¤e. ‚uÚte ‚{thu {týfe™u ƒŒ÷u „Äuze W…h Mðthe fhðt™wk ÚtÞwk y™u {thu ‚tu…™u „tu¤u [Zðt™wk ÚtÞwk. …Ae y{hu÷e{tk Mðtr{™thtÞý™tu ¼õ‚ rðê÷ Ëtu™e ztuËtu n‚tu ‚u™u ƒtu÷tðe ™u ƒÄe ðt‚ fnª y™u …qAÞwk fu yt{ fu{ ÚtÞwk nþu ? ‚uýu fÌtwk fu yt{t Œ÷t „tuðt¤eyt™tu ðtkf ™Úte. ‚{u fÌtwk n‚wk fu Mðtr{™thtÞý™e {týfe ½tuze {thu ƒuËðt {txu ÷E ytð, …ý ‚u{™u íÞtk {týfe suðe ½ýe ½tuzeytu Au. {txu ¾he òuE™u ÷tðsu. ‚u {wsƒ ‚u ¾he (¾h™e Mºte-„Äuze) ytðe Au. {txu nðu ‚u W…h ƒuËtu Þt ™ ƒuËtu, ‚u ‚{the {hS™e ðt‚ Au, ƒtfe Mðtr{™thtÞý ‚tu …tu‚u ¼„ðt™ Au. ‚u{™e ½tuze ‚{™u ƒuËðt {¤e þfu s ™rn. {týfe W…h ƒuËðt™e EåAt ht¾tu Atu yu fux÷wk ƒÄwk y¿tt™

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #54 vi dt 20-6-08


109 ËíËk„ Ëu‚w fnuðtÞ ! swytu htðý Ëe‚t™u nhðt „Þtu, ‚tu Ëe‚t ht{[LÿS™t ÓŒÞ{tk ÷e™ ÚtE „Þt y™u AtÞtY… Ëe‚t™u htðý ÷E „Þtu, ‚tu …ý ‚u™tu fw¤ Ërn‚ ™tþ ÚtÞtu. ð¤e s{ŒÂø™ Ér»t™e ft{Äu™wk „tÞ™t «‚t…Úte ËnMºttswo™ htò™u …tu‚t™t ÷~fh Ërn‚ sk„÷{tk r{ü ¼tus™ {éÞt, íÞthu ‚u™e ƒwÂØ ƒ„ze y™u „tÞ ÷uðt EåAt fhe ‚tu …rhýt{ yu ytÔÞwk fu, ‚u „tÞ™e ¾he ‚Útt þª„zt{tkÚte {nt™ ÞtuØtytu Wí…Òt ÚtÞt y™u ‚u{ýu htò™t ÷~fh™tu ™tþ fÞtuo y™u htò …ý yt¾hu fw¤ Ërn‚ ™tþ …tBÞtu. {txu ƒtƒt Ëtnuƒ ! {týfe ½tuze™u ‚{u s{ŒÂø™ Ér»t™e ft{Äu™wk fh‚tk ftkE ytuAe Äthþtu ™rn, fthý fu Mðtr{™thtÞý «íÞût ¼„ðt™ Au. ‚u{™u ƒuËðt™e ½tuze „Yz Útfe …ý ðÄw …qßÞ Au. {txu ‚u™t W…h ƒuËðt™e EåAt ™ ht¾‚t. ™{Mfth fhòu. ™rn ‚tu ™hfu sþtu yu{ fne™u ztuËtu …tu‚t™u ½uh „Þtu y™u nwk þh{ªŒtu ÚtE ™e[wk òuE ƒuËe hÌttu. …Ae {U ™¬e fÞwO fu Mðtr{™thtÞý™u ƒuËðt™e {týfe ½tuze …ý ƒeò™t ntÚt{tk òÞ ™rn. ‚tu …Ae yu Mðtr{™thtÞý™u fuŒ …fzðt yu ƒ™e þfu s ™rn ! yu ‚tu {nt™ ELÿò¤e y™u ™x¾x Au. yt ðt‚ Ëtk¼¤e Ëhfth nËe™u ƒtuÕÞt fu rŒðt™S y{tht ð]Ø …wÁ»ttu yuf ™x™e ðt‚ fnu‚t, ‚u Ëtk¼¤e™u {tuxt {tuxt {ntí{tytu ytùÞo …t{u Au. ‚tu Mðtr{™thtÞý ‚tu ™x¾x (A ™x sux÷t Ët{Úteo ðt¤t) Au, ‚tu sYhyu ¼„ðt™ ntuðt s òuEyu. yu{tk sht …ý þkft Au s ™rn. (32) ©enrhyu {ntŒwü þÂõ‚ …kÚte ºtý ƒútñýtu™u {™w»Þ{tkÚte ‚íft÷ ðtkŒht ƒ™tÔÞt y™u n™w{t™S™e Ëuðt fhtðe ËíËk„{tk sL{ ytÃÞtu : yuf Ë{Þu ©enrh ðztuŒht{tk {M‚wƒt„{tk {tuxe ˼t ¼he™u ƒuXt n‚t. {nt«¼wyu yt {nt˼t{tk y™uf rŒÔÞ ÷e÷tytu fhu÷e Au. ‚u …ife {týË{tkÚte ðtkŒht ƒ™tððt™e ÷e÷t ftÞ{ {txu M{]r‚{tk hne òÞ ‚uðe [{ífthe sýtÞ Au. ‚uÚte yºtu ÷¾e hÌttu Awk. ytËwhe ƒwÂØðt¤t, {nt îu»te rŒðt™Syu, ©enrh™u {qX {thðt {txu þe¾ðe™u {tuf÷u÷t …tðt„Z{tk hnu™tht yÄtuhe suðt huðtu, rºtþw¤e {tuhzeÞtu

110

ËíËk„ Ëu‚w y™u h½ðtu yu ºtý þÂõ‚…kÚte ðx÷e „Þu÷t {ã y™u {tkËtnthe yuðt {ntŒwü ƒútñýtu n‚t. ‚u{ýu „wó …ýu ytðe™u nòhtu {týËtu™e ˼t{tk …tA¤ ¼ez{tk W¼t hne™u {kºtu÷t yzŒ ©enrh W…h ™tÏÞt. ‚u ©enrh™e s{ýe ƒtswyu Y{t÷ „úný fhe™u ËtðÄt™ …ýu Ëuðt{tk W¼t hnu÷tk {tuxt {wfwkŒ ƒúñ[the W…h …zât. ‚uÚte ‚u ƒtuÕÞt fu yt ®ËŒwhðt¤t yzŒ ftuýu ™tkÏÞt ? yût‚ fkfwÚte …qò ÚttÞ, ftuE yzŒ ®ËŒwhÚte …qò fh‚wk nþu ? íÞthu ©enrh nË‚t Útft ƒtuÕÞt fu ‚{u n™w{t™S Atu, {txu ‚{tht Ëuðf (ðt™htu) ‚{the …qò yzŒ ®ËŒwhÚte fhu yuðe ht{tÞý{tk fÚtt Au. ‚tu fnu ‚u Xef, …ý {the Ëkfx¼ks™ ™t{u «r‚{t™e yt „tu…t¤t™kŒ Mðt{eyu ynª™t {krŒh{tk MÚtt…™t fhe Au. ‚uÚte {tht Ëuðf (ðt™h) ÚtE™u ¼÷u r™íÞ yzŒ ®ËŒwhÚte …qò fhu. yu he‚u …h{f]…t¤w ©enrh ‚Útt {wfwkŒ ƒúñ[theS yu ƒu™t f]…t ðtõÞ ðzu, ©enrh™u {qX {thðt ytðu÷t yu ºtýu sýt ‚íft¤ {™w»Þ {xe sE ‚u s Ë{Þ{tk ðt™h™t Œun™u …t{e „Þt. …Ae ‚u ºtý ðt™htu {nt˼t™e …tA¤Úte Vt¤tu ¼he ð]ût W…h [ze sE ©enrh™u {M‚f ™{tðe ™{Mfth fhe™u íÞtkÚte „Þt. ‚u ðtze{tk …tA¤ ftux Au. ‚u™tu AuÕ÷tu Ÿ[tu ƒwhs Wßsz n‚tu ‚u{tk hnu‚t. ‚uÚte yãr… ËwÄe ‚u ƒwhs™wk ðt™heÞtu ƒwhs yuðwk ™t{ «rËØ Au y™u ‚u ºtýu ðt™htu ƒòh{tk r™íÞ sE™u VzeÞt ðu…theytu™e Œwft™tu …tËu sE™u yzŒ™t xtu…÷t fu Z„÷t ntuÞ ‚u™u ytk„¤e Œu¾tze™u ƒu ntÚt Ähu. yux÷u …u÷t ðu…the yzŒ™e {wXeÞtu yt…u. …Ae ËhiÞt™e Œwft™u ®ËŒwh™u ytk„¤e Œu¾tze™u …tu‚t™t ntÚt{tk ®ËŒwh ‚Útt yzŒ ÷E™u {krŒh™t ytux÷t W…hÚte ò¤e{tk ntÚt ½t÷e™u Ëkfx ¼ks™ n™w{t™S™e ‚u yzŒ ®ËŒwhÚte r™íÞu …qò fh‚t. y™u ð¤e «íÞuf þr™ðthu ‚tu n™w{t™S yt„¤ ƒeò ÷tuftuyu Vtuzu÷t ™t¤eÞuh™t ft[÷t W…tze sE ‚u ½tk[e™e Œwft™u sE ‚u÷ ‚hV ytk„¤e Œu¾tze, ft[÷wk Ähe ‚u{tk ‚u÷ {tk„e ÷tðe™u n™w{t™S™t [hý W…h huze™u Œkz™e …uXu …ze™u ™{Mfth fhu. y™u VzeÞt, ËhiÞt ‚Útt ½tk[e ÷tuftu …ý yu ðt™h n™w{t™S™e …qò fhu Au yu{ Ë{S „Þt n‚t. ‚uÚte yu ðt™ht òÞ fu ‚h‚ ƒeò „útnftu™u {qfe™u «Út{ yu ðt™htyu yzŒ, ®ËŒwh y™u ‚u÷ yt…‚t. yu he‚u ºtýu ðt™h ytX ð»to

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #55 vi dt 20-6-08


111 ËíËk„ Ëu‚w ËwÄe ‚u ðt™heÞt ƒwhs{tk hÌtt n‚t. ‚uÚte ‚u ðt™heÞtu ƒwhs «rËØ Au. y™u {krŒh{tkÚte ŒÞt¤w ËtÄw …tu‚t™wk ðÄu÷w yuXwk yt…u ‚u ¾t‚t ‚Útt fux÷tf nrh¼õ‚tu …ý V¤, fkŒ, þtf, fuþheÞtu «ËtŒ rð„uhu ‚u ðt™htu™u ¾tðt yt…‚t n‚t. y™u ‚u r™íÞu ©eXtftuhS™t ‚Útt Ëk‚ nrh¼õ‚tu™t Œþo™ fh‚t. yu «{týu ytX ð»to ÚtÞt …Ae ‚u ºtýu ðt™h™t Œun …zât. íÞth …Ae ‚u{ýu ËíËk„{tk sL{ÄÞto y™u yûthÄt{™t yrÄfthe ÚtÞt. yu he‚u {nt…t…e n‚tk y™u ©enrh™u {thðt ytðu÷t, ‚u™u …ý {ntf]…t™t Ët„h ©enrhyu …h{ …Œ™t yrÄfthe fÞto. (33) ©enrhyu ðztuŒht™t ƒth {wË÷{t™tu™u rnLŒw fÞt fÞtoo : ðztuŒht{tk ßÞthu ©enrh™e Ëðthe ¼UËtýt™t {uŒt™{tk «ðuþ fhðt™e ‚iÞth ÚtE, íÞthu ‚u {uŒt™{tk «ðuþ fhðt™t Ítk…t ƒnth ƒu ƒtswyu fux÷tf ‚tz™t ô[t ð]ût n‚t. íÞtk Úttuzu Auxu …eht™…eh™e {MSŒ n‚e. ‚u{tk {kºt™t òý™tht ËiÞŒtu ‚Útt Vfehtu ŒËƒth sýt hnu‚t n‚t. ‚u{ýu ©enrh™e Mðthe yu hM‚u ÚtE™u sðt™e Au yu{ òýe™u ½tuzt™t ðt¤™tu Þkºt fhe™u ‚u™wk ‚tuhý ƒu ‚hV ‚tz™e xtu[u ƒtkæÞwk n‚wk. ‚u™wk ‚tí…Þo yuðwk n‚wk fu yu ‚tuhý ‚¤u ÚtE™u ®nŒw òÞ ‚u™t {tÚtuÚte [tux÷e W¾ze sE™u {tÚtwk ƒtuzwk htuzwk ÚtE òÞ y™u ‚u [tux÷e™e ztZe ÚtE òÞ ‚uÚte ‚u™u ÷tuftu {wË÷t™ ÚtÞtu yu{ òýu. yu he‚u …tu‚t™tu Þkºt «Þtu„ ‚iÞthe fhe ©enrh™e Mðthe sðt™t hM‚t W…h ƒtkæÞtu n‚tu. …Ae ‚u™t Þkºt ‚tuhý ‚¤u ÚtE™u ©enrh™e ƒÄe Mðthe ™ef¤e™u ¼UËtý ‚Útt {M‚wƒt„™t ƒu „tW™t rðþt¤ {uŒt™{tk ytðe {tuxe ˼t ÚtE. …u÷t …eht™…eh™e {MSŒ™t ËiÞŒtu ‚Útt Vfehtu {¤e ƒth sýt rnLŒwytu {wË÷{t™ ÚtÞt fu ™rn ‚u òuðt {txu …tu‚t™t ƒtÄu÷t Þkºt ‚tuhý ™e[u ÚtE™u ©enrh™e ˼t yt„¤ Auxu ytðe™u W¼t hÌtt. ‚u{™u òuE ©enrh ƒtuÕÞt fu ™tÚt ¼õ‚ ! ‚{u …u÷t ƒth Ér»tytu Auxu W¼t Au. ‚u{™u yt y{u yt…eyu ‚u …w»…tu ðzu sE™u ðÄtðtu. íÞthu ™tÚt ¼õ‚u ‚u …w»…Úte ƒthu sý™u ðÄtÔÞt fu ‚h‚ ‚u ƒthu sý™e ÷tkƒe ŒtZeytu n‚ª ‚u Íx Wze „E y™u {tÚtu {tuxe [tux÷eytu W„e ™ef¤e. ‚uÚte rnLŒw suðt Œu¾tðt ÷tøÞt.

112

ËíËk„ Ëu‚w …Ae ©enrhyu …tu‚t™t ntÚt™e «ËtŒe™e Ëtfh ™tÚt ¼õ‚ ËtÚtu {tuf÷e. ‚u ƒthu sýt [tðe „Þt. ‚uÚte ‚u{™wk ynkfthY… yk‚:fhý Vhe „Þwk y™u n{ýt™t {wË÷{t™ sL{{tk ËiÞŒ Vfeh ÚtÞu÷t Au, ‚u …qðo sL{™e …uXu ðeËhe „Þt y™u …qðo sL{{tk …tu‚u ƒútñý n‚t, ‚uðe ÿZ {tLÞ‚t ÚtE „E, ‚uÚte ‚u Ëðuo ¼h ˼t{tk [tÕÞt ytÔÞt y™u ©enrh™u Ëtütk„ ™{Mfth fhe ËL{w¾ W¼t fu ‚h‚ ‚u ƒthu sý™e ¿tt™ þÂõ‚, EåAt þÂõ‚ y™u r¢Þt þÂõ‚ ‚u Ëðo «Út{™t sL{{tk n‚ª ‚uðe s WŒÞ …t{e y™u yt sL{™e yíÞk‚ rðM{]r‚ ÚtE „E. …Ae ©enrhyu …qAÞwk fu ‚{u ftuý Atu ? íÞthu ‚u ƒtuÕÞt fu y{u ‚tu yÚtðoðuŒe ytirŒåÞ ËnMºt ƒútñý Aeyu. yu{ fnª ‚u ðuŒ{t™wk yÕ÷t Ëwºt ƒtu÷ðt {kzât. ‚u su{ Vfeh fwht™ ƒtu÷‚t ntuÞ ‚u{ Ëðuo™u ÷tøÞwk. íÞthu ©enrhyu …qAÞwk fu ‚{u þe ò‚ Atu ? rnLŒw fu {wË÷{t™ Atu ? ‚u ƒtuÕÞt fu y{tu ‚u þwÿ ƒútñý Aeyu. …ý y{™u „tZ ®™ÿt ÚtE „E n‚e. ‚u{tkÚte ‚{u s„tzât Au {txu ‚{u Ëtu Ëtûtt‚T …h{uïh Atu. ‚uÚte y{thtu {tuût fhtu. ©enrh ƒtuÕÞt fu ytsÚte ºteþ ð»to W…h y{ŒtðtŒ{tk htÞ…wh Œhðtò …tËu {ËeŒ{tk ‚{u hÌtt n‚t. ‚u ð¾‚u íÞtk …tËu {krŒh{tk y{tht „wY ©e ht{t™kŒ Mðt{e hÌtt n‚t. ‚u{™t sBÞt …Ae ðÄu÷wk WrAc ‚{u {tk„e™u ¾t‚t ‚u …wÛÞ «‚t… ðzu y{u ƒútñý fÞto Au. y™u yt {wË÷{t™ sL{™e rðM{]r‚ fhtðe™u ‚{tht …qðo sL{{tk n‚ª ‚uðe ƒútñý…ýt™e ÿZ {tLÞ‚t fhtðeAu. {txu nðu ‚{thu ƒútñý…ýwk s ht¾ðwk Au fu …tAt ËiÞŒ Vfeh Útðwk Au ? …Ae ‚u Ëðuo ntÚt òuze™u ƒtuÕÞt fu ‚{u ‚tu Ëtûtt‚T ¼„ðt™ Atu. {txu nðu f]…t fhe™u y{tÁk ƒútñý…ýwk s hnuðt ãtu. ©enrh ƒtuÕÞt fu Xef, ‚{tht yk‚:fhý ‚Útt ¿tt™trŒ ºtý þÂõ‚ytu ƒŒ÷tE „E Au. ‚uÚte ‚{tht Sð{tk ƒútñý…ýwk XËe „Þwk Au. …ý ‚{tht þheh ‚tu ‚u™t ‚u s Au. {txu ƒúñf{o ™ fhþtu, …ý nðu ftuE þwÿ ËtÚtu ¼tus™ fhþtu ™rn. yu{ fnª hò yt…e. ‚uÚte ‚u Œkzð‚T «ýt{ fhe™u „Þt. ‚u ðtze{tk ht{‚¤tð W…h swŒt hnu‚t n‚t. ‚u{™u ÄŠ{c htð Ëtnuƒ „tu…t¤htð {iht¤ …tu‚t™u íÞtkÚte r™íÞ ¼tus™ yt…‚t. (34) fwËk„e fw÷xt Mºte™u ©enrh Ät{{tk ‚uze „Þt :

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #56 vi dt 20-6-08


113 ËíËk„ Ëu‚w yuf 𾂠nrh¼õ‚ rþhtu{ýe ð]kŒtð™ŒtË Y…t ½zt ÷ðth, ‚u{ýu „tu…t¤t™kŒ Mðt{e™u {kz¤ Ërn‚ …tu‚t™u ½uh s{ðt ƒtu÷tÔÞt. íÞtk s{e™u Mðt{e Ërn‚ ËtÄw {uzu ƒuXt. ‚u{™e …qò ð]LŒtð™ŒtËu fhðt {tkze. ‚u ð¾‚u Mðt{e Ërn‚ Ëðo ËtÄw “hu Ë„…ý ©enrhðh™wk Ët[kw, ƒeswk Ëðuo ûtý ¼k„wh ft[w” yu fe‚o™ „tðt ÷tøÞt. ‚uðt{tk yuf rŒþtðt¤ ðtýeÞýu fÕ÷tk ½zðt yt…u÷t nþu ‚u ÷uðt ytðe. …Ae ‚u™u ftuEyu fÌtwk fu n{ýtk ‚{u yt Ët{u™t ytux÷t W…h ƒuËtu. yu ð]kŒtð™ ztuËt™u ½uh Mðtr{™thtÞý™t ËtÄw s{ðt ytÔÞt Au. ‚u „Þt …Ae ‚{™u fÕ÷tk yt…þu. …Ae ‚u ƒuXe ™u {uzu ËtÄw fe‚o™ „t‚t n‚t. ‚u™wk …nu÷wk [hý su W…h ÷ÏÞwk Au. ‚u …tk[ Ët‚ 𾂠‚uýu Ëtk¼éÞwk ‚u yu™u {tuZu [Ze „Þwk. …Ae ËtÄw „Þt fuzu …tu‚t™t fÕ÷tk ÷E™u ½uh „E. ‚tu …ý ËtÄw™e Xufze fh‚e òÞ, ™u fnu fu, Mðtr{™thtÞý™t {wkrzÞt ytðwk „t‚t n‚t. yu{ ½h{tk ft{fts fh‚t ht‚ rŒðË yu™wk yu s „t‚e òÞ. ‚u …tu‚u {ntŒwü n‚ª y™u …tu‚t™t ði»ýð Ëk«ŒtÞ™u Œw»tý Œu™the yËŒT„wÁ ËtÚtu …t…Y… ð‚oýwkfÚte ð‚o‚e n‚e. ‚u{s ƒeò …ý y™uf ò‚™t …t… y™u ÔÞË™Úte ¼h…wh {ntŒwü n‚e. …Ae fux÷uf rŒðËu {kzðtŒ ¼tu„ðe {hðt …ze. ‚tu {kŒðtz{tk …ý “hu Ë„…ý nrhðh™wk Ët[wk” yu [hý {tuZu ÚtE „Þu÷w ‚u ƒtuÕÞt fh‚e. …Ae yk‚ Ë{Þu ‚u™u ƒu Þ{Œq‚ Þ{…whe{tk ‚uze sðt ytÔÞt. {tuxt …ðo‚ suðt sƒht, fts¤ suðt ft¤t, ÷tkƒt {tuZtðt¤t, {tuxe ŒtZtu ™u ºttx suðt Ykðtztðt¤t, yr‚ ¼Þt™f yuðt {tuxt rðfht¤ Þ{Œq‚ òuE™u þheh™t ƒkÄ Aqxe „Þt. Þ{Œq‚u ÷tuZt™t {wŒ„¤ {thðt ô[t W…tzu÷t, ™u ƒtkÄe sðt ÷tuZt™e sƒhe Ëtkf¤tu™t ÷k„h ¾z¾zu Au. ‚u òuE yr‚ ºttËÚte ÄúwS „E ™u [eËtu …tzðt {tkze. …ý r™hk‚h yÇÞtË ÚtE „Þu÷tu ‚uÚte …u÷t fe‚o™™wk [hý {tuZt{tkÚte ƒtu÷tE „Þwk. ‚u s ð¾‚u su{ rðs¤e™tu ̓fthtu ÚttÞ ‚u{ yufŒ{ ©enrh {týfe ½tuze W…h Mðth ÚtE™u ytðe W¼t ‚u{™u òuE …u÷t Þ{Œq‚tu ‚tu yr‚ ºttË …t{e, íÞtkÚte ™tËe™u ðu„¤t òÞ Au fu, ‚h‚ ©enrhyu …tu‚t™t ntÚt{tk ƒhAe n‚ª ‚u {the™u fÌtwk fu yhu Œwütu, ‚{u yt™u fu{ ÷uðt ytÔÞt Atu ? Þ{Œq‚ ðu„¤uÚte {M‚f ™{tðe ntÚt òuze™u ƒtuÕÞt fu f]…t™tÚt, yu ‚tu ËíËk„e ™Úte. ËtÄw™e Xufze y™u ®™Œt fh‚e n‚e. ‚u

114

ËíËk„ Ëu‚w {nt…t…ýe y™u yr‚ Œwü Au. ‚uÚte yu™u Þ{…whe{tk ÷E sðt y{u ytÔÞt n‚t. …Ae ©enrhyu fÌtwk fu ËíËk„e ™Úte ™u ËwÍu ‚uðe …t…e Au. …ý y{tht ƒúñt™kŒ Mðt{e™t fe‚o™™wk [hý yu r™íÞu Xufze ({~fhe){tk „t‚e n‚ª fu “Ë„…ý ©enrh ðh™wk Ët[wk” ™u nrhðh ‚tu y{u Aeyu ‚u y{tÁk Ë„…ý suýu Ët[wk fÌtwk. ‚u™u ‚{tÁk ‚uzwk òuEyu ™nª. yu ‚tu y{tht ˾t ƒúñt™kŒ Mðt{e™wk fe‚o™ Au. {txu y{u yu™u rð{t™{tk ƒuËtze™u ‚uze sEþwk. òytu …t…e yneÚte s‚t hntu. …Ae ‚u ƒu Þ{Œq‚ …„u ÷t„e™u s‚t hÌtt. …ý ©enrh™e ƒhAe ðt„ðtÚte ‚u s{™e ytk¾ Vqxe „E n‚e. ‚u ftýeÞt s{™u Ä{ohtòyu [tiŒ fhtuz s{™tu htò fÞtuo Au. ‚u Ä{ohtò™e …uXu ƒÄt s{ W…h nwf{ fhu Au, …ý ftuE™u {th‚tu ™Úte y™u ËíËk„™tu {rn{t ½ýtu Ë{su Au. ‚uÚte ©enrh ‚Útt ËtÄw nrh¼õ‚tu™tu ËkƒkÄ ftuE {nt…t…e™u ftuE he‚u ntuÞ, ‚tu …ý ‚u™u AuxuÚte ™{Mfth fhu Au y™u ËtðÄt™ hnu Au. …Ae …u÷e ƒtE™u ©enrhyu fÌtwk fu, yt ‚tht Ë„t ËkƒkÄe ƒuXu÷t Au. ‚u™u ‚wk fnu, …Ae ‚u ƒuXe ÚtE™u ƒtu÷e fu {™u ‚tu ƒu {tuxt s{™t Œq‚ Þ{…whe{tk ÷E s‚t n‚t, …ý yt swytu ! Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ ytðe ½tuzu [ze W¼t Au. ‚u{ýu {™u AtuztðeAu ™u rð{t™{tk ƒuËtze™u Ät{{tk ‚uze òÞ Au. {txu yt…ýtu …kÚt y™u yt…ýt yÄ{eo „wÁ‚tu ¾tuxt y™u ÔÞr¼[the Au. ‚u™u {t™þtu ‚tu s{…whe{tk sþtu. swytu ! nwk fuðe …t…ýe ™u {ntŒwü ft{ fh™the n‚e. …ý yt Mðtr{™thtÞý™t ËtÄw™t „tÞu÷t fe‚o™™wk [hý nwk {~fheÚte „t‚e n‚e, ‚tu …ý yu {ntf]…t¤w ¼„ðt™ …tu‚u {™u Ät{{tk ‚uze òÞ Au. ‚uÚte nwk òW Awk. yu{ fnª rð{t™{tk ƒuËe ‚u ‚h‚ Ät{{tk „E. ‚u ð¾‚u ½ýt ÷tuftu™u ©enrh™t {nt‚uòu{Þ rŒÔÞ Œþo™ Út‚t n‚t. yt ™ðwk ytùÞofthe ©enrh™t {ntf]…t ËtÄftu™u [rhºt™tu [{ífth òuðtÚte ‚u ƒtE™t Ë„t rŒþtðt¤ ðtýeÞt{tkÚte Mºteytu y™u …wÁ»ttu fux÷tf {w{wûtw n‚tk ‚u ËíËk„e ÚtÞt ™u {krŒh{tk Œþo™u ytð‚t. yt ƒtE ðztuŒht{tk ™h˪nS™e …tu¤{tk hnu‚e ™u ‚u™wk ™t{ {ntftih n‚wk. (35) ©enrh su‚÷…wh™t Sðý ¼õ‚™tu {X™tu htux÷tu sBÞt : ¼„ðt™™u ¼õ‚™tu ¼tð ¾qƒ „{u Au. ¼Âõ‚¼tð y™u ©ØtÚte

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #57 vi dt 20-6-08


115 ËíËk„ Ëu‚w y…oý fhu÷ …ºt, V¤, Vw÷ y™u s¤ ðzu fhe™u …ý …h{tí{t ‚]ó ÚtE òÞ Au. ßÞthu ¼tð y™u ©æÄtÚte hrn‚ Ëtht Ëtht …fðt™tu ƒ™tðe™u ftuE …h{tí{t™u y…oý fhðt òÞ ‚tu …ý ‚u™tu …h{tí{t Mðefth fh‚t ™Úte. r™»f…x, ¼÷t¼tu¤t y™u …h{tí{t «íÞu™t Ët[t M™un ðt¤t ¼õ‚u y…oý fhu÷tu Útt¤ ¼„ðt™™u ¾qƒ ¼tðu Au. ©ef]»ý ¼„ðt™ y™u yt…ýt EüŒuð ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™t Sð™ [rhºt{tk ytðt y™k‚ Œt¾÷t {tusqŒ Au. ‚u …ife Võ‚ yuf ™{w™tY…u Sðý ¼õ‚™t {X™t htux÷t™e ðt‚™wk yºtu M{hý fheyu. su‚÷…wh{tk ½ýt ƒÄt ¼õ‚tu Au. …xu÷tu, Œhƒthtu, ¼qŒuðtu yu{tk yuf Sðý ¼õ‚ fhe™u ¼qŒuð n‚t. ¼õ‚ ƒnw Ëtht …ý ÂMÚtr‚ ËwŒt{tk suðe. yu™t {™{tk yuf hks hÌtt fhu Au. yt ƒÄt nrh¼õ‚tuyu {nthts™u ½uh ƒtu÷tðe ƒtu÷tðe™u s{tzât Au. nwk ™Úte ƒtu÷tðe þõÞtu. yt ƒÄt ¼õ‚s™tuyu {nthts™u ÞÚttÞtuøÞ …qò-¼ux fhe Au. nwk ftkE ™Úte fhe þõÞtu. …tu‚t™e {wkÍðý …í™e™u fnu Au. Ëw¥th™wk „wk[ðtÞu÷wk ftufzwk ƒnu™tu su{ ¾tu÷e ™tk¾u yu{ Sðý ¼õ‚™t …í™eyu fÌtwk, …r‚Œuð ! yu{tk ®[‚t þt {txu fhtu Atu ? yt…ýt ½h{tk {X Au. {X™u Œ¤e y™u nwk ƒu htux÷t ƒ™tðe yt…wk. {nthts …tËu ÷E òytu. yt…ýtu ¼tð nþu ‚tu ¼„ðt™ Mðefthþu. Sðý ¼õ‚ fnu ™t, ™t..... {X™t htux÷t «¼w™u ™ y…tÞ. ¼„ðt™™u fŒt[ …ux{tk „z„ztx ÚttÞ. y™u ¼„ðt™™u ™ ÚttÞ ‚tu ˼t{tk „z„ztx [t÷w ÚttÞ. fu ftuýu ‚™u fÌtwk n‚wk ztÌtt Útðt™wk ? yt {X™t htux÷t ÷E™u ytÔÞtu Au ynª ? ‚wk ™ ytÔÞtu ntu‚ ‚tu fkE ¼„ðt™ ¼qÏÞt hnu‚ ? „t{™t {týËtu {™u ðZu. ™rn …r‚Œuð ! yt…ýe ¼tð™t Ët[e nþu, yt…ýe ©Øt ¼Âõ‚ Ët[e nþu ‚tu su Œun™u yu Œuð™u {nthts yð~Þ Mðefthþu ! yt ƒnu™u …qht ¼Âõ‚¼tðÚte ƒu htux÷t ‚iÞth fhe ytÃÞt. {nthts su‚÷…wh™t ƒúñ {tuntu÷™e y„tþe{tk rƒhtsu Au. Sðý ¼õ‚ ntÚt{tk Útt¤e ÷E, ‚u{tk {X™t ƒu htux÷t™u ðMºt™t yuf xqfzt ðzu Ztkfe™u y„tËe W…h …ntU[e „Þt. Ëk‚tu y™u ¼õ‚tu ƒuXt Au. {nthts™u ðt‚ fhðt™e ®n{‚ [t÷‚e ™Úte. yt {X™tu htux÷tu nwk «¼w™u fE he‚u he‚u yt…wk ? ‚wåA

116

ËíËk„ Ëu‚w ðM‚wAu {X, n÷ft{tk n÷fwk fXtu¤ Au. yt fE he‚u Ë{…oý fhtÞ ? ¼„ðt™ ¼õ‚™e ÷t„ýe òuE™u, yu™tu Ëkftu[ òuE™u ßÞtk rƒhts‚t n‚t. yu AºteÚte ƒu …„rÚtÞt ™e[t W‚he ÷tkƒtu ntÚt fhe™u htux÷t ÷E ÷eÄt. Útt¤e hnuðt ŒeÄe. ƒu htux÷t ztƒt ntÚt{tk htÏÞt y™u s{ýtntÚtÚte «¼w s{ðt {tkzât. …h{tí{t yu htux÷tu yuðe he‚u s{ðt {tkzât òýu ftuE y{]‚™tu ytnth fh‚t ntuÞ. ¼„ðt™ htux÷tu ythtu„ðt {tkzât y™u ¾qƒ htS Útðt {tkzât. yux÷t ƒÄt «ËÒt ÚtÞt fu {nthts fnu, ytsu y{™u ƒnw yt™kŒ ÚtÞtu. ytsu y{™u yux÷tu ƒÄtu Ëk‚tu»t ÚtÞtu fu òýu yr‚ W¥t{ ¼tus™ ytsu y{™u {éÞwk. ytðtu Útt¤ ‚tu htÄt fu ÷û{eS …ý y{™u s{tze þf‚t ™Úte ytðtu yŒT¼q‚ MðtŒ Au yt htux÷t{tk ! Þ¿t™thtÞý{tk y…t‚e ytnwr‚ytuÚte …ý ¼„ðt™ sux÷t htS ™ ÚttÞ, ‚ux÷t htS ytsu …h{tí{t ¼õ‚u y…oý fhu÷ {X™t htux÷tÚte ÚtE „Þt Au. ˼t{tk ƒuXu÷t Ëk‚tu «¼w Ët{u òuE hÌtt Au. íÞtk ƒúñt™kŒ Mðt{e fnu Au. {nthts ! ƒË fhtu nðu ƒnw ÚtÞwk. {X™tu htux÷tu ƒnw Ëthtu ntuÞ ‚tu «ËtŒe Ënw™u yt…tu. Mðt{e, yt{tkÚte yuf ffztu …ý ™nª {¤u. yt ƒu htux÷t y{u yuf÷t s s{e sEþwk. ‚{thu «ËtŒe òuE‚e ntuÞ ‚tu yt ƒeò Útt¤ …zât Au. yu{tkÚte ÷E ÷tu. …ý yt htux÷t{tkÚte ™rn {¤u. ƒúñt™kŒ Mðt{e W¼t ÚtÞt. Mðt{eyu ytsu ®n{‚ Œt¾ðe. Mðt{eyu Äe{uÚte {nthts™e …tËu sE™u ŒtuZuf htux÷tu ƒåÞtu n‚tu ‚u ¾U[e ÷eÄtu. yhu yt þwk fÞwO ? {nthts ! yux÷wk ƒnw ÚtE „Þwk. «u{e ¼õ‚™t «u{™u ðþ ÚtE™u s{tu Atu …ý yt ‚tu {X Au. ƒúñt™kŒ Mðt{e Ëk‚ ˼t{tk ƒuËe „Þt. Ëk‚tu Vhe ðéÞt. ÷tðtu «ËtŒe. ƒúñt™kŒ Mðt{e fnu ™t ntu yt ‚tu {tht yuf÷t™wk ËtnË Au. yt ‚tu {nthtsu {™u Ĭtu {tÞtuo ntu‚ ‚tu ? …ý nwk ‚tu ƒ[e „Þtu. yux÷u yt «ËtŒe{tk {tht yuf÷t™tu s yrÄfth Au. {wõ‚t™kŒ Mðt{e fnu Ëk‚tu ! þtkr‚ ht¾tu. ƒúñt™kŒ Mðt{e ‚tu ËíËk„™e {t Au. Atufht™u ytÃÞt rËðtÞ ftuE Œntztu {t ¾tÞ ¾he ? y™u ƒúñt™kŒ Mðt{eyu ƒÄt Ëk‚tu™u, nrh¼õ‚tu™u htux÷t™tu «ËtŒ ytÃÞtu. …h{t™kŒ

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #58 vi dt 20-6-08


117 ËíËk„ Ëu‚w ÚtÞtu. Sðý ¼õ‚™t ƒu htux÷t{tkÚte yt¾e hËtuE ÚtE „E. «¼wyu yuðe f]…t fhe Sðý ¼õ‚ W…h, ¼õ‚hts ! nðu ‚{u ƒnw Ëw¾e Útþtu y™u Sðý ¼õ‚ Ëw¾e ƒLÞt. ©eS {nthts fnu Au. r™®»f[™ ¼õ‚tu{tk suðtu ¼tð ntuÞ Au yuðtu Ë{]ÂØðt¤t y¼õ‚tu{tk Œu¾t‚tu ™Úte. yux÷u su™wk {™ Mºte, …wºt, ÿÔÞ y™u ðtË™t ðt¤w ntuÞ ‚u™t fh‚tk r™ðtoËr™f ¼õ‚tu™u ¼„ðt™ W…h ¾qƒ «u{ ntuÞ Au. su{ fu ELÿtrŒf Œuðtu™wk {™ Ë¥tt y™u Ëk…Â¥t{tk ðtË™tÞwõ‚ ntuÞ Au. yux÷u yu™e yuftkr‚f ¼õ‚tu{tk „ý‚he Út‚e ™Úte. ßÞthu ftuE Ëk…Â¥t ™ ntuðtA‚tk Ë™ftrŒftu yuftkr‚f ¼õ‚tu{tk y„úuËh „ýtÞ Au. y™u yu™e …w»…s¤Úte fhtÞu÷e …qò ¼„ðt™ «u{…qðof Mðefthu Au. yux÷u s ytðe s he‚u su‚÷…wh{tk ðtze{tk ¼õ‚s™tu™e …w»f¤ ¼ez{tk ®nztu¤t …hÚte ™e[u W‚he yuf «u{e ¼qŒuð ¼õ‚™e ƒu ftfze ntÚttuntÚt «u{Úte Mðefthe™u ¼„ðt™ ®nztu¤u Íq÷‚t Íq÷‚t ftfze sBÞt n‚t. y™u ‚u™t ƒŒ÷t{tk ftuE ¼õ‚u «u{Úte …nuhtðu÷tu Ëtu™t™tu nth ftZe™u ‚u ¼qŒuð™u ytÃÞtu n‚tu. ¼qŒuð™u ftfze™t ƒŒ÷t{tk fk[™ ytÃÞwk. …h{tí{t su™wk Mðefthu Au ‚u™u y™k‚„ýwk yt…u Au. (36) ŒÞt™t Ët„h ©enrhyu ƒu[h ¼õ‚™t …í™e™u ËSð™ fÞt fÞtoo : „Z…wh{tk ƒu[h ¼õ‚ hnu‚t n‚t. yu{™t …í™e™wk yðËt™ ÚtÞwk. Ät{{tk „E. yu „¼htE „Þt. {nthts nwk ‚tu Œw:¾e Œw:¾e ÚtE „Þtu. {nthts fnu, …ý fu{ Œw:¾e ÚtÞt Atu ? {thtk ½hðt¤tyu Œun Atuze ŒeÄtu. {nthts ! {tÁk þwk Útþu ! nðu {tÁk þwk Útþu ? {™u htkÄ‚t ytðz‚wk ™Úte. {™u fþwk ftkE Vtð‚wk ™Úte. nwk ‚tu Œw:¾e ÚtE sEþ. ©eS {nthts fnu, ÷u yt …týe ÷E ò. ‚tht …í™e™u …tsu. õÞtkÚte …tÞ {nthts ? Œun {qfe ŒeÄtu Au. yhu {tuZt{tk huzsu y™u ƒu[h ¼õ‚u ÷tuxe{tk™wk …týe ßÞtk {]‚ …í™e™t {w¾{tk huzâwk, ‚u ËSð™ ÚtE, {wõ‚t™kŒ Mðt{eyu …qAÞwk. {nthts ! ‚{u yt [rhºt þt {txu fÞwO ? «¼w fnu, yu{™e …í™e™wk ytÞw»Þ …wÁk ÚtÞu÷wk …ý yu ƒnw hz‚tu n‚tu yux÷u ŒÞt ytðe „E, fu ¼÷u rð[thtu Ëw¾uÚte Sð‚tu.

118

ËíËk„ Ëu‚w

yr‚ ŒÞt¤wk hu, Mð¼tð Au Mðt{e™tu, …hŒw:¾ nthe hu, ðthe ƒnw™t{e™tu ftuE™u Œw:r¾Þtu hu, Œu¾e ™ ¾{tÞ, ŒÞt ytýe hu , yr‚ ytf¤t ÚttÞ..... ©enrh™t «‚t…Úte ©enrh™t ™kŒ Ëk‚tu …ý {hu÷t™u Sð‚t fhu yuðt Ë{Úto n‚t. …hk‚w ©enrh™e yt¿ttÚte …tu‚t™e Ët{Úteo Aw…tðe ™u ht¾‚t. Ë.„w. ©e ÔÞt…ft™kŒ Mðt{e ftuEðth ƒtuxtŒ{tk hM‚uÚte s‚tk n‚t. ƒtsw™t ½h{tk hzthtuz Út‚e òuE. Mðt{e™u ŒÞt ytððtÚte …qAÞwk fu þwk Au. fu{ ƒÄt hzu Au ? yhu yu{™e ðnt÷e ½tuze {he „E Au. Mðt{e fnu, ‘yhu õÞt {h „E nu’ yu{ fne™u ½tuze™u ÷t‚ {the ‚tu A÷tk„ {the™u W¼e ÚtE „E. (37) ™thŒe…wh™t ¼õ‚ ‚e‚tht{™u {nthts rð{t™ ÷E™u Ät{{tk ‚uze „Þt : f÷tu÷Úte yt„¤ ™thŒe…wh „t{ Au. yt „t{{tk yuf s ƒútñý ¼õ‚ ‚e‚tht{ Ëtht ËíËk„e n‚t. ƒnw ¼tu¤t y™u {nthts W…h yr‚ rðïtËw n‚t. yt ¼qŒuð™u ½uh {nthts …ÄtÞto. ¼qŒuð™u ƒu-…tk[ &÷tuftu ‚tu ytðz‚t s ntuÞ. Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™t [hýth®ðŒ Útt¤e{tk {qõÞtk y™u ykŒh sE™u s¤™e ÷tuxe ÷E ytÔÞt. {nthts™t [hýth®ðŒ W…h Äth fhe. ‘„k„u [ Þ{w™u [ið „tuŒtðhe ËhMð‚e !’ ©eS {nthts™t [hý …¾téÞt y™u …Ae yu …týe™e Útt¤e yu{ ™u yu{ …e „Þt. ¼qŒuð ! yt þwk fÞwO ‚{u ? {nthts, ‚{tht [hýth®ðŒ{tk „k„tS™tu ðtË Au. yu [hý ßÞtk yzu íÞtk „k„tS «íÞût ntsh ÚttÞ. {nthts nðu s{ðt™wk ? ©eS {nthts fnu ½h{tk þwk Au ? {nthts, nwk ¼eûttð]r‚ fÁk Awk. yux÷u Ëðth™t Þs{t™tu™u ½uhÚte ÷tux {tk„e ÷tÔÞtu Awk. yu ÷tux Au. ©eS {nthts fnu ÷tux ‚tu ™rn [t÷u. swytu, ‚{tht [tuf{tk ‚w÷ËeS Au ‚u ÷tðtu. ‚w÷Ëe…ºt ÷tÔÞt yux÷u ¼„ðt™u ‚u …ºt ntÚt{tk ÷E y™u {w¾{tk {qõÞwk. {nt¼th‚™wk ÿ»Þ ¾zwk ÚtÞwk. òýu îtrhftÄeþ ÿti…Œe …tËu sE™u ¼tS™wk …tkŒzwk {qf‚t ntuÞ yu{ ¼„ðt™u ‚w÷Ëe…ºt {w¾{tk {qõÞwk y™u fÌtwk, ‚e‚t ¼„‚ ! ‚{thu

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #59 vi dt 20-6-08


119 ËíËk„ Ëu‚w yt ð]ØtðMÚtt{tk ½htu½h sE™u ¼eûtt {t„ðe …zu Au ‚u nðu ytsÚte ™rn {t„ðe …zu. ‚tu {nthts, {tÁk ‚tu ftuE Au ™rn. ™Úte ¾u‚e, ™Úte ðtze, ™Úte Ë„tk, ™Úte ËkƒkÄe, ‚tu {tÁk fkE he‚u [t÷þu ? y{u ‚{thu ½uh ytÔÞt Aeyu. swytu n{ýt s ¾ƒh …zþu. Úttuzeðth …Ae ytswƒtsw™t {týËtu …„u ÷t„ðt ytÔÞt ‚e‚t ¼„‚ fnu, nu «¼w ! yt ƒÄt {tht Þs{t™tu Au. Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u ƒÄt {týËtu™u fÌtwk, ‚{u ƒÄt Þs{t™ Atu, yt ‚{tht „tuh Au. ‚{u ‚{tht yt „tuh™e þwk Ëuðt fhtu Atu ? {nthts, „tuh {nthts htus y{tht ½uh …Äthu Au. y™u y{u […xe ÷tux yt…eyu Aeyu. yuðwk ™ [t÷u. nðuÚte ‚{u Œhhtus „tuh {nthts™u ½uh ƒuXtk ÷tux …ntU[tzòu y™u ƒÄtyu nt …tze. …Ae ‚tu r™Þr{‚ ðtht Vh‚e yt¾wk ËeÄwk ‚e‚t ¼„‚™u ½uh ftÞ{ {txu ytð‚wk ÚtE „Þwk. ™thŒe…wh „t{{tk ‚e‚tht{ yuf÷t s ¼õ‚ n‚t. yt¾wk „t{ yuðwk rðr[ºt «f]r‚ðt¤wk n‚wk fu ftuE™u ¼s™ ™ „{u. ¼Âõ‚ ™ „{u. ËíËk„ ™ „{u. ßÞthu yuf s ‚e‚tht{ Ëtht ËíËk„e n‚t. Wå[ Mðhu Mðtr{™thtÞý, Mðtr{™thtÞý ƒtu÷u. ftuEÚte „¼htÞ ™rn. „t{™t ÷tuftu fnu, ‚e‚t {nthts ! ‚{tht Mðtr{™thtÞý ‚{™u þwk yt…þu ? ‚{™u ¾ƒh ™ …zu. Mðtr{™thtÞý þwk yt…u Au. ‚{™u ™nª Ë{òÞ. …ý ‚{u ‚tu ð]Ø ÚtE „Þt Atu. nðu Mðtr{™thtÞý þwk yt…þu ? nðu Mðtr{™thtÞý rð{t™ ÷E™u {™u ‚uzðt ytðþu. nwk yûthÄt{{tk sEþ. y™u ƒÄt {~fht {týËtu nËu. yÕÞt, Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ rð{t™ ÷E™u ytðu íÞthu yt…ýu ƒÄt ‚iÞth hnuòu. yt…ýu rð{t™™tu ŒtkrzÞtu …fze ÷Eþwk. y™u Mðtr{™thtÞý™wk yûthÄt{ òuE ytðeþwk. y™u ‚e‚tht{ {nthts fnu, ƒtu÷tu, ƒtu÷tu ‚{u ‚{thu, …ý yuf rŒðË ÞtŒ ht¾òu fu Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ rð{t™ ÷E™u {™u ÷uðt ytðþu s. y™u yu ‚e‚t {nthts™tu ßÞthu yk‚ft¤ ytÔÞtu íÞthu ™thŒe…wh „t{ W…h rð{t™u [fhtðtu {tÞtuo. Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ rð{t™{tk ƒÄt™u Œu¾tÞt. yuf fnu ‚e‚t™u ™tÚtu, ntõÞwk rð{t™ {tht ½h {tÚtu. {tht ½h W…hÚte Mðtr{™thtÞý™wk rð{t™ „Þwk ntu. yt…ýu ‚tu ƒÄt {~fhe fh‚t

120

ËíËk„ Ëu‚w n‚t. …ý yt ‚tu Ët[wk ™eféÞwk. ytðtu …h[tu, ytðtu [{ífth, yt¾t „t{™u Œu¾tÞtu. ‘{tht s™™u yk ‚ ft¤u , {thu sYh ‚u z ðt ytððw k , rƒYŒ {tÁk yu ™ ƒŒ÷u, yu{ sYh s™ {™ òýðwk......’ Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ yt …]Úðe …h «„x ÚtÞt íÞthÚte yts …ÞO‚ …tu‚t™t y™k‚ ¼õ‚tu™u …tu‚t™t Ät{{tk ‚uze òÞ Au. ½ýeðth ¼õ‚™u y„tW òý …ý fhu Au. ‚e‚t ¼„‚™wk ‚tu yuf ÿütk‚ {tºt ÷ÏÞwk Au. nsw Úttuzt ð»ttuo …nu÷tk s {thðtz™t ðt÷e „t{™t yuf ¼õ‚™u {nthts y„tWÚte òý fhe™u Ät{{tk ‚uze „Þt n‚t. ‚t. 10-1099™t htus yu«tu[ (ƒt…w™„h) {krŒh{tk Äq™™e …qýtonw‚e™t …ËO„u ytþeðo[™{tk ….…q.Ä.Äw. yt[tÞo©e ‚usuLÿ«ËtŒS {nthts©eyu yt «Ëk„ ™e[u {wsƒ …tu‚t™t þçŒtu{tk fÌttu n‚tu. htsMÚtt™™t Ëk‚tu …ý ¼tu¤t y™u ¼õ‚tu …ý ¼tu¤t. {thðtz™t ðt÷e „t{™t yuf ËíËk„e y{™u ytðe™u fnu ƒt…S ! y{tht ŒtŒt™u {nthts Ät{{tk ‚uze „Þt. y{u fÌtwk rðM‚thÚte ðt‚ fhtu ¼õ‚ fnu, y{thu ½uh ÷ø™™tu «Ëk„ n‚tu. y{tht ŒtŒt™u {nthtsu Œþo™ yt…e fÌtwk fu ft÷u ƒ…tuhu 12 ðtøÞu ‚{™u ‚uzðt ytðeþwk. y{u ŒtŒt™u fÌtwk fu ft÷u ÷ø™™tu «Ëk„ ntuðtÚte rðæ™ ytðþu. ŒtŒt fnu {nthts™e {qŠ‚ „tuXðtu. ‚{u ƒÄt Äq™ fhðt ƒuËe òð. 12 f÷tf™e Äq™ fhe. ŒtŒt fnu fu, Ëti {nthts™u «tÚto™t fhtu fu y{tht ŒtŒt™u 24 f÷tf …Ae ‚uzðt ytðtu. {nthtsu ftÞo¢{ VuhÔÞtu. 24 f÷tf ƒtŒ {nthts y{tht ŒtŒt™u Ät{{tk ‚uze „Þt. {nthts™tu ftÞo¢{ Vuhðe þftÞ Au. fthý fu {nthts ¼õ‚ y™u ¼Âõ‚™t ðþ{tk Au. (38) ƒrÿft©{™t ƒtuh : yuf rŒðË ©eS {nthts ŒtŒt ¾t[h™t Œhƒth„Z{tk ÷ªƒzt nuXu ˼t ¼he™u ƒuXt n‚t. íÞthu …tu‚u ƒrÿft©{™t {wõ‚tu™e ðt‚to fh‚t fÌtwk fu - “ƒrÿft©{{tk ƒtuh ƒnw s {tuxt ÚttÞ Au. ‚u™u {wõ‚tu s{e™u ¼s™

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #60 vi dt 20-6-08


121 ËíËk„ Ëu‚w fÞto fhu Au.” yt ytùÞo ðt‚ Ëtk¼¤e™u Ëwht ¾t[h ƒtuÕÞt fu yu ƒtuh fuðt MðtŒw nþu ? y™u fux÷t {tuxt nþu ? yu™u y{tu ÷E ytðeyu ? íÞthu {nthts ƒtuÕÞt su ‘‚{the [th …uZe òÞ ‚tu …ý íÞtk …ntU[tÞ ™rn íÞthu Ëwht¾t[h ƒtuÕÞt fu “yu MðtŒw, {tuxt ƒtuh þwk fhðtÚte {¤u ?” {nthtsu fÌtwk, “yt rð»ýwŒtË ËtÄwAu ‚u ‚tu Ëtzt ºtý rŒðË{tk ƒtuh ÷E™u ytðu yuðt Ë{Úto Au.” íÞthu Ëwht¾t[hu fÌtwk fu, “{the W…h ŒÞt fhe™u yu ƒtuh {k„tðtu, òuEyu ‚tu ¾ht fuðt MðtŒw y™u {tuxt Au ?” {nthtsu rð»ýwŒtË™u fÌtwk fu, “‚{u ƒrÿft©{{tk òytu y™u ƒtuhtk ÷E ytðtu” íÞthu ‚u{ýu fÌtwk su {t„o{tk ¾tðt™wk ¼t‚wk òuEyu, íÞthu {nthtsu …tk[ þuh Ëw¾ze ÷tðe™u «ËtŒe fhe™u ƒkÄtðe fÌtwk su ‘nðu òytu’ íÞthu ð¤e ‚u ƒtuÕÞt fu {u {t„o ™nª ŒeXtu ntuðtÚte {thu yuf òuz òuEþu. íÞthu {nthtsu fÌtwk su yt„¤ òuz ht¾e {qfe Au. ‚{tu y®nÚte yuf÷t [t÷tu y™u ßÞtk Ëtks …zu íÞtk ht‚ hnuòu. y™u íÞtk yuf ðz y™u ‚÷tð ytðþu. íÞtk ËwE hnuòu. y™u Ëðth Út‚tk WXe™u [t÷òu. yu{ fne™u ntÚt™e Ët™u fhe™u W¥th rŒþt ‚hV hM‚tu ƒ‚tÔÞtu. …Ae rð»ýwŒtË [tÕÞt. ‚u{™u ËtÞkft¤u ðz y™u ‚÷tð Œu¾tÞwk íÞtk ËqE hÌtt. ƒesu rŒðË WXe™u [tÕÞt ‚u Úttuztu rŒðË hÌttu íÞthu …ÚÚtht ™Œe ytðe. ‚u™u ftkXu W¼t hÌtt. …tu‚t …tËu ÷tfze n‚ª ‚u™u …týe{tk ƒtu¤e …hk‚w …„ ƒtuéÞtu ™rn. y™u ôzt rð[th{tk …ze „Þt ‚u Ë{Þu {nthts™e {qŠ‚™wk ®[‚ð™ fhe™u yu{™t ƒ¤Úte ™Œe W…h [tÕÞt „Þt y™u …qýo®n{™e fþe yËh ÚtE ™rn. yt„¤ [tÕÞt íÞthu {™{tk yuðtu rð[th ÚtÞtu fu, ‘yt Ítz W…h ht‚ðtËtu hnw.’ yux÷t{tk ½zeÞt¤, ‚whtE, ytrŒf™tu {Äwh þçŒ Ëtk¼¤ðt{tk ytÔÞtu. íÞtkÚte yt„¤ [t÷‚t ƒtuhze Œu¾tE y™u nòhtu {wõ‚tu™t MÚtt™ ŒeXt. ‚u Ë{Þu ©e ™h™thtÞýŒuð ‚Útt ƒÄt Ér»tytu rð»ýwŒtË™u òuE™u ƒnw nu‚Úte W¼t ÚtE™u ‚u{™u {éÞt. y™u …tËu ƒuËtÞto, y™u Ë{t[th …qATÞt. ‚u{ýu {nthts™wk y÷tirff yiïÞo «‚t… rð„uhu ‚Útt Ëk‚tu™e rð„‚u ðt‚ fhe. …Ae Äehu hne ™h™thtÞýŒuðu …qAÞwk fu “{nt«¼w™tu «ËtŒ y{thu {txu

122

ËíËk„ Ëu‚w ÷tÔÞt Atu fu fu{ ?” íÞthu ‚u{ýu fÌtwk fu “ftkE ÷tÔÞtu ™Úte” íÞthu Ëðuoyu fÌtwk fu, yt ftkEf ÷tÔÞt Au ¾ht, yu{ fne™u rð»ýwŒtË …tËuÚte Ëw¾ze ™h™thtÞýŒuðu ÷eÄe …Ae …tu‚u «ËtŒe ÷E™u ƒeS Ëðuo™u ðnU[e yt…e. …Ae …tu‚u ƒtuÕÞt fu “‚{u ytÔÞt ‚u ƒnw ËtÁk ÚtÞwk. y{™u «ËtŒ {éÞtu y™u {nt ÷t¼ ÚtÞtu. y™u {nt«¼wS™t Ë{t[th {éÞt y™u «íÞût {éÞt sux÷tu yt™kŒ ÚtÞtu. nðu ‚{thu ynª ytÔÞt™wk fthý fntu íÞthu ‚u{ýu fÌtwk fu ‘{nt«¼w™e yt¿ttÚte ynª ƒtuh ÷uðt ytÔÞtu Awk. …Ae ƒŒhe Ët{wk òuÞwk. íÞtk ‚tu ftuE ¼t„{tk {ý-{ý™wk ƒtuh Œu¾tÞ y™u ftuE ¼t„{tk Vq÷{tk …ý Œu¾tÞ yu he‚u y™uf ™t™t {tuxt ƒtuh Œu¾e™u htS htS ÚtE „Þt. …Ae ™h™thtÞýŒuð™u fÌtwk fu ‘{™u {nt«¼wyu Ëtht {tuxt ƒtuh ÷uðt {tufÕÞtu Au.’ íÞthu ‚u{ýu {ý {ý™t ƒu ƒtuh ytÃÞt. íÞthu ‚u™u ÷E™u õÌtwk fu ‘nðu nwk ynªÚte fuðe he‚u òô ?’ íÞthu «ËÒt ÚtÞu÷t Œuðu fÌtwk fu “‚{™u [th {wõ‚tu {u÷ðt ytðu Au. ‚u {u÷e™u …tAt ytðþu. y™u ‚{tu {t„o{tk [t÷òu. yux÷u yuf „t{ ytðþu íÞtk ‚{™u ËŒtðú‚ {¤þu. ‚{u s{e™u yuf ƒtðt™e søÞt ytðþu. íÞtk ËwE hnuòu y™u {nt«¼w™u y{tht ‚Útt {wõ‚tu™t …ý Œkzð‚…qðof Mðtr{™thtÞý fnußÞtu y{tht ðr‚Úte Ërð™Þ …„u ÷t„òu.” yu{ ˽¤e ¼÷t{ý fhe™u ‚u ËtÄw ËtÚtu {wõ‚tu™u {tufÕÞt. ‚u ËtÄw ƒu ƒtuh ™rn W…tze þfðtÚte yÄo …z‚wk {wfe™u ŒtuZ ƒtuh ÷E™u {wõ‚tu ËtÚtu [t÷‚tk ytðu÷e …ÚÚtht ™Œe™u W‚he™u yt ftXu ytÔÞt. íÞthu ð¤tððt ytðu÷t {wõ‚tu …„u ÷t„e™u …tAt „Þt. y™u rð»ýwŒtËS yt„¤ [t÷‚t ÚtÞt. {t„o{tk ƒu ðt½ …tu‚t™e yt„¤ [t÷‚t Œu¾tÞt. yu he‚u yt„¤ [t÷‚t yuf þnuh ytÔÞwk. íÞtk yuf ËŒtðú‚ yt…™thtu {éÞtu ‚uýu fÌtwk fu “{thu ½uh [t÷tu yu{ fne™u ‚uze sE™u Ëthe …uXu s{tze™u, „t{Úte Úttuzu Œqh yuf ƒtðt™e søÞt n‚e. ‚u{tk Ëwðtze™u fÌtwk fu, ‘‚{u …qAe™u Ëðthu [t÷òu. …ý …qATÞt rð™t [t÷þtu ™rn. …Ae ‚u ðtýeÞtu ½uh „Þtu y™u rð»ýwŒtË …ý ËwE „Þt.

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #61 vi dt 20-6-08


123 ËíËk„ Ëu‚w Ëðthu WXât íÞthu íÞtk „t{ …ý ™rn y™u ðM‚e …ý ™rn y™u søÞt …ý ™rn. fuð¤ Wßsz sýtÞe. yuf ƒtðtS íÞtk ƒuXt n‚tk ‚u™u …qAÞwk. yt søÞtytu õÞtk „E ! y™u „t{ õÞtk „Þwk ! y™u ðtýeÞtu õÞtk „Þtu ? íÞthu ƒtðtS Äe{uÚte ƒtuÕÞt fu “²ãæ¡ …æ²xææ|æè Ýãè ãñ ¥æñÚ ÏæÝè²æ |æè Ýãè ãñ }æxæÚ „é}æ ™Hæï ã}æ „é}ãæÚï ¨æƒ ™H„æ ã颔 yu{ fne™u ƒtðtS ËtÄw™e ËtÚtu [tÕÞt. rð»ýwŒtË íÞtkÚte [tÕÞt ‚u «Út{ su ðz y™u ‚¤tð n‚wk íÞtk ƒÒtu ytÔÞt. íÞtkÚte [t÷‚t [tuÚtu rŒðËu „Z…wh ytðe™u {nthts™u ˼t{tk ŒtuZ ƒtuh ytÃÞwk y™u ˽¤t Ë{t[th fÌttk. ‚u™u Ëtk¼¤e™u Ëðuo ËtÄwytu, Ëwht¾t[h y™u nrh¼õ‚tu rð„uhu ƒnw ytùÞo …tBÞt y™u ƒtuh™u ËwÄthe™u Ëðuo™u «ËtŒ ytÃÞtu ‚u Ëðuo s{e „Þt. su ƒtðtS™u ËtÚtu ‚uze ÷tÔÞt ‚u ftuý n‚tk ? …qðuo {nthts™u ð™{tk ËtÚtðtu y™u {eXwk ytÃÞwk n‚wk ‚u rþðS y…h Y…{tk n‚t.? ‚u {™u ynª ‚uze ÷tÔÞt n‚t. ‚u{™u {nthtsu ËtÄw fÞto y™u ‘þkfh Mðt{e’ yuðwk ™t{tr¼Ät™ fÞwO y™u rð»ýwŒtË™e òuz fhe yt…e. yt he‚u {nthtsu yiïÞo «‚t… …tu‚t™t Ëk‚tu îtht ƒ‚tÔÞtu y™u yð‚th suðt ftÞtuo ‚tu Ëk‚tu îtht fhtÔÞt. ‚tu ‚u{™u Ëðo yð‚th™t yð‚the ftuý ™ fnu ? fnus. (39) ¼Þkfh ÷qkxtht òuƒ™ …„e™u ËíËk„ þehtu{ýe ƒ™tÔÞt : òuƒ™ …„e™e ðt‚ ‚tu ƒnw «rËØ Au. {nthts™t [rhºttu™t yt[{™{tk yt ðt‚ …ý ÷¾‚t ¾qƒ yt™kŒ ytðu ‚uðe Au. z¼tý{tk {nthtsu ƒnw {tuxtu Þ¿t fÞtuo. …kŒh rŒðË ËwÄe yt {ntrð»ýwÞt„ [t÷u÷tu. ‚u Ë{Þu ðz‚t÷ „t{™tu yuf ¼Þkfh ÷qkxthtu n‚tu. yu™wk ™t{ òuƒ™ …„e. ¼thu r™ŒoÞ, {týË ft…e ™t¾ðtu ™u ŒqÄe ft…ðe ƒuÞ Ëh¾wk. ÷qkx, ½tz fu ¾q™{tk õÞtkÞ r™»V¤‚t ™rn. òuƒ™u ™¬e fÞwO fu {týfe ½tuze [tuhe ÷tððe. [tnu yux÷tu [tufe …nuhtu ntuÞ, [tnu yux÷t ftXe Œhƒthtu ntuÞ, [tnu yux÷t Mðtr{™thtÞrýÞt ¼u„t ÚtÞt ntuÞ, Mðr{™thtÞý™e {týfe ÷E ytðwk ‚tu s ¾htu. yu òu {týfe ½tuze {tht ntÚt{tk ytðu, ‚tu

124

ËíËk„ Ëu‚w ht‚tuht‚ f÷f‚t ÷qkx fhe™u ðz‚t÷ ¼u„tu ÚtE òô. òuƒ™…„e z¼tý ytðe …ntUåÞtu. õÞtkÞ „s ðt„u ‚u{ ™Úte. yux÷u ‚h‚ s ðu[t‚e fkXe ÷E™u ƒtkÄe ÷eÄe. òuƒ™ ƒ¤, ÞwÂõ‚, «ÞwÂõ‚ ƒÄwk s òý‚tu n‚tu. …tu‚t™e ò‚u fkXe ƒtkÄe™u r‚÷f [tkŒ÷tu fhe ÷eÄtu y™u ƒÄt nrh¼õ‚tu™u sÞ Mðtr{™thtÞý fnuðt ÷tøÞtu. òuƒ™ …„e sÞ Mðtr{™thtÞý ƒtu÷‚tu - ƒtu÷‚tu ½tuzþt¤t …tËu …ntU[e „Þtu. íÞtk ©eS {nthts™e {týfe ½tuze y™u ftXe …t»toŒtu™t ½tuzt ƒkÄt‚t n‚t. yu yt¾e ½tuzþt¤™u {sƒq‚ ðtz fhu÷e y™u Œhðtsu ™tò òur„Þt™u [tufe{tk ht¾u÷t. ™tò òur„Þt Œhƒth ¾ht …ý shtf rðïtËwk y™u ¼tu¤t n‚t. òuƒ™…„e ƒnw …tftu {týË. ™tò òur„Þt™u sÞ Mðtr{™thtÞý ƒt…÷t yu{ fne™u …„ Œtƒðt {tkzâtu. yhuhuhu, ‚{u ftuý Atu ? {tht …„ fu{ Œtƒtu Atu ? ƒt…÷t, þwk fÁk ? nwk Œqh Œqh™tu ð‚™e Awk. ynª z¼tý{tk ytÔÞtu Awk.{nthts™t Œþo™ fhðt ÷t¾tu {týËtu ynª ¼u¤t ÚtÞt Au. {nthts …tËu …ntU[ðt™tu {thtu „s ™ ðt„u. nuht™ Úttô Awk. ynª …tk[ ŒntztÚte {nthts™t Œþo™ ŒqhÚte …ý ™Úte Út‚t. {™u yu{ ÚtÞwk fu {nthts™t Œþo™ ™ ÚttÞ ‚tu ftkE ™ne. …ý yt ‚{tht suðt ¼„‚™t Œþo™ fhe ÷ô. y™u òu ‚{u htS Úttytu ‚tu {nthts su™t W…h rƒhtsu Au yu {týfe™t Œþo™ fhe ÷ô ‚tu …ý {tÁk …wÛÞ. ¼tu¤t ™tòòur„Þt òuƒ™ …„e™u ykŒh ÷E „Þt. ÕÞtu, yt hne {nthts™e {týfe, òuƒ™ …„e™u ‚tu {týfe™u ytu¤¾ðe n‚e. ƒhtƒh ft™u, …„u, …qkAzu ÞtŒ ht¾e ÷eÄe. ykÄtht{tk ht‚u ¼q÷ ™ ÚttÞ ‚u {txu {týfe fuðe Au, yuýu òuE ÷eÄwk y™u Axfe „Þtu …tAtu. htrºt …ze {æÞhtrºt™t zkft ðtøÞt y™u ƒtuft™tu ðtéÞtu yuýu ‚tu, fkXe „E õÞtkÞ y™u [tkÕ÷tu …ý Wze „Þtu. yË÷ ÷qkxtht™t Mðtk„{tk ‚iÞth ÚtE „Þtu. Œƒt‚t …„u ½tuzþt¤ …tËu …ntU[e™u òuÞwk ‚tu ƒnth ¾tx÷t{tk ™tòu òur„Þtu ™Ëftuhtk ƒtu÷tðu Au. ftkE ðtkÄtu ™rn. yu™u ‚tu …ntU[e ð¤eþ. …ý ykŒh ftuE ƒeò ‚tu ™Úte ™u ? Äe{uÚte yuf …ÚÚth W…h

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #62 vi dt 20-6-08


125 ËíËk„ Ëu‚w …„ {qfe™u ßÞtk rŒðt÷™e ykŒh ™sh fhe ‚tu yu [{fe „Þtu yt þwk ! {æÞhtrºt™t zkft …zât Au, y™u Mðtr{™thtÞý …tu‚u s ½tuze™u ntÚt Vuhðu Au. …týe …tÞ Au yhuhu ! r™»V¤ sþu {thtu yt «ÞtË. Úttuzeðth ™e[u ƒuËe „Þtu. Vhe òuÞwk ‚tu, ‘½tuzu ½tuzu ŒeXt nrh’. sux÷t ½tuzt n‚tk yux÷t Mðtr{™thtÞý Œu¾tÞ Au. ftuE ½tuze™u …k…t¤u Au. ftuE™u …týe …tÞ Au. ftuE™u òu„tý yt…u Au. yt¾e ht‚ Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™tk yt rŒÔÞ MðY…™tk òuƒ™™u Œþo™ ÚtÞt. htrºt™wk ò„hý ÚtÞwk. ºtý ºtý htrºt ËwÄe «Þí™tu [t÷w htÏÞt, …hk‚w SkŒ„e{tk «Út{ðth r™»V¤‚t™tu y™w¼ð fÞtuo. ÷ûttðrÄ ¼õ‚tu™e ðå[u Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™wk rŒÔÞ Œþo™ ÚtÞwk. {r÷™ ƒwæÄe õÞtk ËwÄe xfu ? {r÷™‚t ÄtuðtE „E. yufŒ{ ykŒhÚte «ftþ™wk rfhý Aqxâwk. yhuhu yt þwk ! Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ Au. …t… Aqxðt™wk yu MÚt¤ Au. y™k‚ …t…tu™t fh™tht …ý yt [hý{tk ytðe™u ™{Mfth fhu ‚tu …t…{tkÚte {wõ‚ ÚttÞ Au. y™u nwk Œw¼to„e ynª …t… fhðt ytÔÞtu Awk. Ëðth …ze z¼tý™t rðþt¤ {uŒt™{tk {tuxe ˼t ÚtÞu÷e. òuƒ™…„eyu Ëðth{tk ‚¤tð{tk M™t™ fhe nrÚtÞthtu nuXt {qõÞt y™u xtu¤fe™t ËÇÞtu ™u fnª ŒeÄwk fu su™u ËíËk„e ƒ™ðwk ntuÞ ‚u {the ËtÚtu ytðtu. yu{ fnª òuƒ™…„eyu ˼t ‚hV z„÷t ¼Þto. ƒË ! yts ‚tu fnª s Œô. yts ‚tu {tÚtwk {qfe s Œô. ¼÷u {™u {the ™tk¾u. ¼÷u {™u …fze ÷u. ftXe-…t»toŒtu ¼÷u {tht W…h nrÚtÞth™t «nthtu fhu. ytsu íÞtk sE™u ™{e …zwk. ˼t{tk ftuEyu fÌtwk, ËtðÄt™, òuƒ™…„e ytðu Au. ‚tu fux÷tÞ ftXe Œhƒthtuyu …tu‚t™t nrÚtÞth Ëk¼téÞt. ©enrh fnu àææ‹„}æì þtkr‚ ht¾tu. ‚{u su {t™tu Atu yu òuƒ™…„e ™Úte íÞtk‚tu òuƒ™…„e ytÔÞtu. ßÞtk ©eS {nthts rƒhts‚t n‚t, yu {k[ …tËu ytðe™u Äh‚e W…h …zâtu. hzðt ÷tøÞtu {nthts {tV fhtu ! ßÞtk „w™t Aqxðt™t ntuÞ íÞtk „w™t fhðt ytÔÞtu Awk ût{t fhtu «¼w. nwk {r÷™Awk. …t…e Awk, yÄ{ Awk.

126

ËíËk„ Ëu‚w òuƒ™…„e ! ƒuXt Úttytu. {Äwhe „k„t™t «tðn suðe ðtýe Ëk¼¤tE. {nthts™e f]…tÿÂü òuƒ™ W…h …ze. …t… {tºt «s¤e WXâtk. ƒ¤e „Þt. Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u …tu‚t™t ntÚtu fkXe ƒtkÄe. y¼ÞðhŒ ntÚt {M‚f W…h ytÔÞtu. Sð™ ƒÄwk ƒŒ÷tE „Þwk. òuƒ™ …h{ ¼t„ð‚ ¼õ‚ ƒ™e „Þtu. òuƒ™…„e ©enrh™t …t»toŒtu{tk y„úuËh „ýtðt ÷tøÞtu. su™wk ™t{ ÷uðtÚte rŒðË ƒ„zu yuðtu òuƒ™…„e, nðu su™wk ™t{ ÷uðtÚte rŒðË ËwÄhu yuðtu …h{ ðkŒ™eÞ, «t‚: M{hýeÞ ¼õ‚ ƒ™e „Þtu. {nthtsu …tu‚t™wk yÄ{ WØthý ™t{ ËtÚtof fÞwO. òuƒ™…„eyu {nthts {txu ¾uzq‚™t ¾u‚h{tkÚte ‚u™u …qATÞt rð™t yuf Œt‚ý ft…u÷wk, íÞthu {nthtsu {tr÷f™u …qATÞt rð™t ftuE ðM‚w ™ ÷uðe. yu yt¿tt™e òuƒ™™u ÞtŒ y…tðe, íÞthu òuƒ™u ‚u ¾uzq‚™t ½uh sE™u ¾uzq‚™e {tVe {tk„u÷e, yuðt ËíËk„ þehtu{ýe yt òuƒ™…„e ƒLÞt n‚t. yuðtu «‚t… Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™tu Au. (40) WífkXuïh {ntŒuðS™u «ËtŒe™t fÞto : ©eS {nthtsu ð™rð[hý Œhr{Þt™ ‚u{s ËíËk„ rð[hý Œhr{Þt™ ¼th‚ ð»to™t y„rý‚ ‚eÚttuo™u «ËtŒe™t fÞto Au. ytðt …rðºt ‚eÚttuo{tk …ý ftuE {w{wûtw Sð ‚u ‚eÚto{tk hnu÷tk Œuð™wk ¼tðÚte Œþo™ …qs™ fhu ‚tu …ý ‚u Sðtí{t™u ‚u Œuð™t ytþeðtoŒÚte ‚Útt {nthts™e f]…tÚte ŒuðŒw÷o¼ ËíËk„™e «tÂó ÚttÞ Au. {nthts™t rð[hý™tu yus nu‚wk n‚tu fu y™k‚ Sðtí{tytu™wk fÕÞtý ÚttÞ. rþðS y™ufðth {nthts™t Œþo™u …ÄtÞto Au. ytsu {nthts Ët{u [t÷e™u rþðS™u Œþo™ yt…ðt …Äthu Au. ðtºtf ™Œe™u rf™thu òƒt÷e yt©{ Au. {nŠ»t òƒt÷e Ér»tyu íÞtk ‚… fhu÷wk Au. ËkMf]‚{tk ðtºtf™u ðuºtð‚e ‚hefu ™t{ yt…u÷wk Au. ðuºtð‚e™t rf™thu òƒt÷e yt©{{tk ©eS {nthts …ÄtÞto. Úttuztu rðËt{tu ÷E y™u …Ae ‚h‚ s WífkXuïh{tk «¼w …ntUåÞt. rðþt¤ «t[e™ {krŒh Au. Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u WífkXuïh {ntŒuðS™t {krŒh{tk «ðuþ fÞtuo. y™u …Ae Ëk‚tu™u fÌtwk, ynª rþð®÷„‚tu Au ™rn. Ëk‚tu fnu {nthts ! yt Au yu s rþð®÷„. ykŒh ykÄtÁ n‚wk.

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #63 vi dt 20-6-08


127 ËíËk„ Ëu‚w ftuE …t»toŒu ntÚt ™tÏÞtU, {nthts ykŒh s¤ Au. rþð®÷„‚tu ™Úte. ©eS {nthts fnu fkE ™rn, yt…ýu ynª ytÔÞt yux÷u {ntŒuðS {t™e ÷uþu. ©eS {nthtsu WífkXuïh™t {krŒh{tk rƒhtS …tu‚t™t [hý ykŒh W‚tÞto. ¼tu¤t™tÚt htS ÚtE „Þt, y™u «„x ÚtE™u {nthts™e M‚wr‚ fhe. …qòheS ytÔÞt. yu ð¾‚u sk„÷ n‚wk. {ntŒuðS™t …qòhe™t ƒuºtý Atufhtk Ët{u {nthtsu òuÞwk. Ëqf÷fze n‚t. yhu …qòhe, ynª ‚{u yt ƒt¤ftu™u þwk ¾ðhtðtu Atu ? ynª ftuEf {týË ytðu íÞthu fkE {qfu. ƒtfe ynª ytSrðft y{the fkE [t÷‚e ™Úte. ©eS {nthtsu …tu‚t™t ntÚt{tk Ëtu™t™wk fzwk ‚Útt Œt„e™t n‚t. yu ‚h‚ …qòhe™u yt…e ŒeÄtk. …qòheS htS htS ÚtE „Þt. {nthts™tu ytðtu ŒÞt¤wk Mð¼tð Au. ftuE™u Œw:r¾Þt hu Œu¾e ™ ¾{tÞ. (41) ©eS {nthts …tu‚t™t Ëk‚tu-¼õ‚tu™u Ët{t ÷uðt ytðu Au : yt…ýt þtMºttu{tk {nthts™t yËkÏÞ yuðt [rhºttu Au fu su{tk {nthts™t Œþo™ ËtÁk ¼õ‚ …tu‚t™t ½uhÚte ™ef¤u yux÷u {nthts ½ýeðth …tu‚t™t ¼õ‚™e Ët{u s‚t y™u ‚u ¼õ‚™e ‚{t{ «fthu Ëk¼t¤ ÷u‚t y™u ytsu …ý {qŠ‚ îtht yuðtu «‚t… sýtðu Au. Ë.„w. „tu…t¤t™kŒ Mðt{e™wk …qðto©{™wk ™t{ ¾wþt÷ ¼è n‚wk. xtuhzt „t{{tk hÌtt Útft {tun™S™u {¤ðt, „]níÞt„ fhðt yu{™wk yk‚h ‚÷MÞt s fh‚wk n‚wk. yk‚Þto{e ©eS {nthts …ý yu{™t yk‚h™e yt yf¤t{ý òýe™u ƒútñý™t Y…u xtuhzt „t{u y[÷uïh {ntŒuðS™t {krŒhu yu{™e …tËu ytÔÞt. ðt‚[e‚ fh‚tk ytð™th ƒútñýu …tu‚u ftrXÞtðtz ‚hV sðt™e ðt‚ fhe. ¾wþt÷ ¼è yu ‚hV sðt Ík¾e hÌtt n‚t. yux÷u Ëthtu ËÚtðthtu {¤u÷tu òýe ‚uytu ½h Atuze™u yt ƒútñý ËtÚtu [t÷e ™eféÞt. yt‚wh‚t{tk yu{ýu ËtÚtu fþkw s ÷eÄwk ™ ntu‚wk. {t„o{tk rð«ðuþ{tk ©eSyu yu{™e yÒts¤u fhe™u ƒÄe s ƒhŒtË fhe™u Ëw¾uÚte su‚÷…wh …ntU[tzât. su‚÷…wh{tk rƒhts‚t «„x ©enrh™t Œþo™ fhe ¾wþt÷¼tEyu …h{ þtkr‚ y™w¼ðe. ©eSyu yu{™u {wËtVhe™t ƒÄt Ë{t[th …qATÞt. ¾wþt÷¼tEyu ðtx™tu ƒÄtu s ynuðt÷ fÌttu. ©eSyu fÌtwk, ‚{™u ynª

128

ËíËk„ Ëu‚w ‚uze ÷tððt {txu y{u s ƒútñýY…u ytÔÞt™u ynª ËwÄe ‚uze ÷tÔÞt n‚t. ©enrh™tu …tu‚t …h™tu ytðtu y™w„ún òýe™u ¾wþt÷¼tE ƒnw yt™kŒ …tBÞt ™u ©eS Ëuðt{tk ò‚™u Ë{…eo ŒeÄe. yLÞ yuf «Ëk„ òuEyu ‚tu ftuEf Ë{Þ™u rð»tu ©eS {nthts „t{ ftrhÞtýe {æÞu rƒhts{t™ n‚t. y™u ‚u {nthts™t Œþo™ fhðt ËtÁk …tu‚t™u „t{Úte þuX {w¤S¼tE ‚Útt ¼õ‚ Ë„ht{yu ƒu s‚t n‚t. ‚u Ët÷u{t÷ …ðo‚{tk ¼q÷t …zât ™u suýeftuh {q¤e™t …h{th™t ƒnthðxeÞt hnu‚t n‚t, ‚uýeftuhu [tÕÞt. íÞthu ©eS {nthts ¼hðtz™tu ðuþ ÷E™u ytÔÞt ™u {w¤S¼tE™u yu{ fÌtwk su, “‚{thu õÞtk òðwk Au ?” íÞthu yu{ýu yu{ fÌtwk su, “ftrhÞtýu òðwk Au. íÞthu ‚u ¼hðtz yu{ ƒtuÕÞtu su, “ftheÞtýwk ‚tu ytýeftuhu hne „Þwk ™u ‚{tu ‚tu ¼q÷t …zât Atu. ‚u suýeftuhu …h{th™t ƒnthðxeÞt hnu Au ‚uýeftuh òytu Atu {txu ‚{™u ÷qkxe ÷uþu. ‚u [t÷tu {tht ¼uu„t, ‚{™u {t„o Œu¾tzwk ™u {the „tÞtu …ý yuýeftuhu [hðt „E Au, ‚uÚte {thu …ý yuýeftuh òðwk Au.” yu{ fne™u ÷tfze ¾¼u ÷E™u yt„¤ [tÕÞt. ‚u …týe Œu¾tze™u …týe …tÞwk. ™u {w¤S¼tE™t …„{tkÚte ftkxt ftZât, y™u frhÞtýe™e ¼t„tu¤ ËwÄe ¼u¤t ytðe™u yu{ fÌtwk su, “yt ftrhÞtýwk Au, ‚u{tk òytu y™u {the „tÞtu yuýeftuhu „E Au ‚u nwk …ý yuýeftuhu òEþ.” yu{ fne™u yÿ~Þ ÚtE „Þt. ‚u ¾tuéÞtk …ý szât ™rn. ™u {w¤S¼tE ‚Útt Ë„ht{ ¼õ‚ yu ƒu sý „t{{tk sE™u ftXe™t Œhƒth{tk ©eS {nthts™t Œþo™ fh‚t n‚t. ‚u …Ae …tu‚t™wk hM‚t™wk su ð]‚tk‚ {nthts™u fnu‚t n‚t, íÞthu {nthts yu{ ƒtuÕÞt su ‚{u Ët÷u{t÷{tk ¼q÷t …ze™u s‚t n‚t, yuýeftuhu ‚tu {q¤e™t ƒnthðxeÞt n‚t, ‚u òu y{u ¼hðtz™tu ðuþ ÷E™u ™ ytÔÞt ntu‚ ‚tu ‚{™u ÷qkxe ÷u‚ ™u Ít÷eò‚.” yuðe he‚u ©eS {nthtsu hM‚t{tk …tu‚t™t ¼õ‚™e ËntÞ fhe. yuf Ë{Þu Ëtiht»xÙ™e fux÷ef ƒnu™tuyu fux÷tf Ë{Þ ËwÄe …q™{™tk rŒðËu yuf s rŒðË{tk «tÞðux ÷fÍhe ƒË îtht „Zzt, Ët¤k„…wh, y{ŒtðtŒ, su‚÷…wh ‚Útt ðz‚t÷ Ät{{tk rƒhts{t™ ©eS MðY…tu™wk

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #64 vi dt 20-6-08


129 ËíËk„ Ëu‚w Œuðtu™wk Œþo™ fhðt™tu r™Þ{ htÏÞtu n‚tu. ‚u{tk yt ÷u¾f™t ƒnu™ …ý Ët{u÷ n‚t. yuf …q™{™t rŒðËu ƒËu ft¤w…wh þnuh rðM‚th{tk «ðuþ fÞtuo. ‚u rŒðËu ftu{e h{¾týtu{tk szƒu Ë÷tf fhVÞwk n‚tu. fhVÞwk™t [wM‚ y{÷ {txu r{r÷xhe™tu …tftu ƒkŒtuƒM‚ n‚tu. ƒnu™tu™u yt ðt‚™e òý {¤e [qfe n‚e. …hk‚w Œhuf ƒnu™tu™u ™h™thtÞýŒuð MðY…u ©eS {nthts{tk Ëk…qýo ©æÄt n‚e. ƒnu™tu ƒË{tk ‘Mðtr{™thtÞý {nt{kºt’™e ÄqLÞ fh‚t n‚t. ƒnu™tu™t fnuðtÚte zÙtÞðhu fhVÞwk rðM‚th{tk „tze «ðuþ fhtðe fu ‚wh‚ s r{r÷xhe™t sðt™tuyu …qA…hA þY fhe. …hk‚w r{r÷xhe™t fXtuh niÞt{tk ŒÞt¤w ¼õ‚ðíË÷ ™h™thtÞýŒuðu «ðuþ fÞtuo ntuÞ yu{ ‚u sðt™tuyu fÌtwk fu fhVÞw …tË rð™t yt rðM‚th{tk ftuE™tÚte …ý «ðuþ fhe þftÞ ‚u{ ™Úte. …hk‚w ‚{the ƒË™u y{the „tze™e …tA¤ ytððt Œtu, y{u ‚{tu™u ft¤w…wh {krŒh™t Œhðtò ËwÄe …ntU[tze ŒEyu Aeyu. y™u {krŒh{tkÚte Œþo™ fhe …h‚ Vhðt {txu y{u ‚{the ƒË™u fhVÞwk rðM‚th{tkÚte ƒnth ËwÄe {wfðt ytðeþwk, {txu ftuEò‚™e ®[‚t fhþtu ™rn. ™h™thtÞýŒuðu …tu‚t™t «‚t…Úte ¼õ‚ ƒnu™tu™tu …tu‚t™wk Œþo™ fhðtY…e ¼tð ‚Útt …q™{™tu r™Þ{ …qhtu fhtÔÞtu. …tu‚u ™h™thtÞý ƒtur÷Þt hu, {™u ðt÷t …q™r{Þt ŒtË, yu{ òýe™u …q™{u ytð òu hu, {thu yuÚte yrÄf ‚u ftuÞ ™rn hu, yu ‚tu hu’þu ËŒt {the …tË ...... yu{. 1 (…Œ-2) Ät{ yûth ‚wÕÞ y{ŒtðtŒ Au hu yts ytÚte yrÄf ™rn Ät{...... yu{. …tu‚u …qýto™kŒ™tu ™tÚtS hu, Mðt{e Ënò™kŒ su™wk ™t{...... yu{. (…Œ-3) (42) ©enrh™e „Z…wh{tk nw‚tþ™e «Ëk„u hk„¢ezt : ©enrhyu Vw÷Œtu÷, nw‚tþ™e «Ëk„u y{ŒtðtŒ, ðz‚t÷, „Z…wh, {q¤e ð„uhu Ät{{tk ðthkðth hk„¢ezt fhe™u Ëk‚tu-nrh¼õ‚tu™u y÷tirff Ëw¾ yt…u÷w, ‚u …ife yuf …ý hk„¢ezt™wkyu M{hý ™ fheyu ‚tu ©enrh™t [rhºttu™tu hk„ ytuAtu …zu, ‚uðe ÿütk‚Y… „Z…wh™e yuf ÷e÷t ÷¾wk Awk.

130

ËíËk„ Ëu‚w Vw÷Œtu÷, ht{™ð{e, sL{tü{e™u rŒðt¤e™t WíËðtu{tk ©enrh „wó hnu‚t ™rn. ‚u rð™t õÞthuf At™t ™u õÞthuf «„x hnu‚t. nw‚tþ™e™u rŒðËu y¼Þhtòyu [tuf{tk hk„™t ntus ƒ™tÔÞt y™u ©enrh™u fÌtwk fu y{u hk„ ƒ™tðeyu Aeyu y™u Ëk‚tu{txu r…[ftheytu fhtðeyu Aeyu. ‚{tu Ëk‚tu ËtÚtu fuðt h{tu Atu, ‚u y{u yufðth òuEþwk ‚{thtu ¾u÷ Œu¾u ™rn íÞtk ËwÄe ‚{thtu hk„ ÷t„u ™rn. ©enrhyu ‚u{™u hk„ fhðt™e yt¿tt ŒeÄe. hk„ y™u r…[fthe ƒ™tðhtÔÞt. „w÷t÷ …ý y…th {k„tÔÞtu. hk„™t ntus ¼htÔÞt. ©enrh òuðt {txu ytÔÞt. SðuLÿ ËtÚtu n‚tk ‚u ntus Œu¾e™u Œk„ ÚtE „Þt ™u ©enrh™u fnuðt ÷tøÞt fu y{u ytðt s ntus ƒ™tðeyu Aeyu. ‚{u Ëk‚ nrh¼õ‚tu ËtÚtu hk„u h{tu. nw‚tþ™e™u rŒðËu ðt®sºt ðt„ðt ÷tøÞt. Ëk‚ ˼t{tk ©enrh ®ËntË™ …h ƒuXt n‚t. „t{ „t{™t ¼õ‚tu …qò fhe ¾thuf, ¾sqh, ©eV¤, Ëtfh™t nth y…oý fh‚t. ðËk‚e ðMºttu™u …w»…™t nth y™u „wåA ð„uhu …nuhe™u ©enrh ƒuXt n‚t. nth™tu ¼th ÚtE òÞ íÞthu Ëk‚ nrh¼õ‚tu™u yt…‚t. ‚uÚte ˼t Vq÷ðtze suðe ÷t„‚e. Vq÷Œtu¤™u rŒðËu Ëk‚tu Ërn‚ Ëwh‚™t nrh¼õ‚tu™e hËtuE sBÞt ™u hk„ h{ðt ‚iÞth ÚtÞt. „tu÷tuf{tk {qŠ‚ Au ‚u s ¼õ‚™t Ëw¾™u {txu ð]kŒtð™{tk htË h{u Au. íÞtk y¾kz hk„ h{tÞ Au ™u íÞtk™e ƒÄe ðt‚tu y÷tirff Au. ft{ƒwÂØ™tu íÞtk ¼tð ™Úte. ƒúñtkz{tk Sð ¼{u Au ‚u™wk fthý ft{ƒwÂØ Au. «tf]‚ ‚™ hnu íÞtk ËwÄe «tf]‚ {r‚ hnu Au. ™¬e Ëk‚™u ™¬e nrh¼õ‚tu™e Ë{sý y÷tirff Au. ‚u™u ft{™tk Ëw¾ W÷xe y™u {¤ Ë{t™ Œu¾tÞ Au. yuðt Ëk‚ nrh¼õ‚tu ËtÚtu ©enrh hk„u h{‚t. hk„™tu yuf ntus Ëk‚tu™u ytÃÞtu. ƒeòu ntus nrh¼õ‚tu Ërn‚ …tu‚t™t …ût{tk htÏÞtu. Ëk‚tu r…[fthe ÷E™u ‚iÞth W¼t hÌtt. nrh¼õ‚tu …ý W¼t n‚t. ðt®sºt ðt„ðt ÷tøÞt. …wh™t ÷tuftu òuðt ytÔÞt. Vh‚t Œþ Œþ „tW ËwÄe™t ÷tuftu òuðt ytÔÞt n‚t. ©enrhyu ™uºt™e Ët™ fhe fu ƒuW ƒtswÚte r…[ftheytu Aqxe. hk„Úte ƒÄt r¼kòE „Þt yuf f÷tf ËwÄe hk„ Atuzâtu. ƒÒtu ntus ¾t÷e ÚtÞt, hk„¾u÷ òuE™u yr‚ ytùÞo …tBÞt. [tuf y™u ÷e{ztu ƒÄw hk„tE „Þwk. hk„™tu hu÷tu ƒòh{tk ÚtE™u ½u÷t{tk …ntUåÞtu. ƒòh{tkÚte hk„™e «ËtŒe ÷tuftu {tÚtu [Ztð‚t. …Ae „w÷t÷™e Äq{ {[e y™u ytftþ{tk ytkÄe [Ze ntuÞ ‚uðwk

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #65 vi dt 20-6-08


131 ËíËk„ Ëu‚w Œu¾tÞwk. Œhuf™t þheh ¼qr{ ™u ytftþ „w÷t÷{Þ ƒ™e „Þt. ËqÞo …ý ÷t÷ Œu¾tðt ÷tøÞtu. hk„ y™u „w÷t÷u h{e™u „w÷t÷ Wzt‚‚t ƒòh{tk [tÕÞt, Ëk‚ nrh¼õ‚tu …ý n‚t. ©enrh™t yk„ ÷t÷ ÚtE „Þt. ƒ…tuh ÚtÞt n‚t. ƒtuft™e ƒtkÄe n‚e. ©enrh™e ËtÚtu SðuLÿ n‚t. ‚u{ýu ntÚt òuze™u fÌtwk fu y{u hk„ ƒnw ‚iÞth fÞtuo Au, íÞthu ©enrh fnu [t÷tu n{ýtk s y{u ytðeyu. yu{ fnª „w÷t÷ Wztz‚t ðts‚u „ts‚u SðuLÿ™t Œhƒth{tk ytÔÞt, íÞtk …ý hk„™t ƒu ntus n‚t. „w÷t÷ …ý ¾qƒ n‚tu, íÞtk …ý Ëk‚ nrh¼õ‚tu ËtÚtu ¢ezt fhe Ëti™u «ËÒt fÞto. íÞthƒtŒ ht{ŒtËS Mðt{eyu ytí{t™kŒ {wr™ ‚Útt ht{t™kŒ Mðt{e™e ðt‚ fhe, …Ae ©enrh™u fÌtwk fu, nu {nthts ! ‚{u sux÷t [rhºt fhtu Atu ‚u Sð™u rð»tÞ™t ƒkÄ™Úte Atuztððt {txu s Au. ßÞthÚte ‚{u ËíËk„{tk ytÔÞt Atu íÞthÚte ð»to{tk ƒu ºtý «fhý Vuhðtu Atu, fthý fu ‚{u ƒkÄ™™u òýtu Atu, ƒeò òý‚t ™Úte ‚uÚte ‚{u yu ‚òytu Atu …ý ‚uytu ƒuVt{ ð‚uo Au. SðuLÿ™t Œhƒth{tk ‚Útt hts ƒòh{tk hk„™tu fe[z ÚtE „Þtu y™u hk„™wk …týe ½u÷t{tk „Þwk. yuf …ntuh ËwÄe hk„ hBÞt. Œuð‚tytu …ý Œþo™u ytÔÞt ™u rð™k‚e fhe fu y{tu ‚{thtu {rn{t òýe þf‚t ™Úte. …ý ‚{the {hS{tk su «u{Úte ð‚uo Au ‚u™tu sL{ ™e[ Þtur™{tk ntuÞ ‚tu …ý yûthÄt{Úte yrÄf Au. {hS ÷tu…e™u Ät{™u …tBÞt ntuÞ ‚tu. •

11.

©eS {nthtsu Ëk‚tu-¼õ‚tu™u yt…u÷t rŒÔÞ …h[tytu™wk yt[{™ :

©eS {nthts …]Úðe W…h …ÄtÞto ‚u Ë{Þu y™u íÞth …Ae yts ËwÄe{tk ftuE Ëk‚-nrh¼õ‚tu™wk Sð™ yuðwk ™nª ntuÞ fu su{™u ©eS {nthts™tu ftuE …h[tu ™ ÚtÞtu ntuÞ !! ftuE …ý «fth™t Ëkfx Ë{Þu ¼õ‚tu òu ©eS {nthts™wk Ët[t ¼tðÚte M{hý fhu ‚tu ‚wh‚ s ‚u™tu Ëkfx{tkÚte Aqxfthtu ÚttÞ Au. yt…ýtk þtMºttu{tk y„rý‚ yuðt …h[t Au fu

132

ËíËk„ Ëu‚w su{tk ©eS {nthtsu s¤, yÂø™, ®nËf …þwytu, [tuh ‚Útt yLÞ Œwütí{tytu y™u ¢wh {týËtu™t ¼ÞÚte …tu‚t™t ¼õ‚tu™u W„tÞto Au. …tu‚t™t Mºte ¼õ‚tu™t þe÷™e hûtt fhe Au. su™wk Úttuzwk yt[{™ fheyu. (1) fwkzt÷™t f÷t ¼„‚™wk ¾u‚h s‚wk ƒ[tÔÞwk : fwkzt÷ „t{{tk f÷t ¼„‚ ËeÄt ËtŒt yuf ¾uzq‚ n‚t. „t{{tk yuf s ¼õ‚. …hk‚w Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™t MðY…{tk r™ct …tfe. f÷t ¼„‚ ¼÷t-¼tu¤t y™u r™¾t÷Ë «f]r‚™t n‚t. Mðtr{™thtÞý, Mðtr{™thtÞý y¾kz ¼s™ fhu. yu™t Ë„t-ËkƒkrÄytu rðÁØ …zât. Œ„t¾tuhtu ¼u„t ÚtÞt y™u ftðºtw „tuXÔÞw fu yt f÷tu Mðtr{™thtÞý Mðtr{™thtÞý Atu fh‚tu. yt…ýu yu™e s{e™ …ztðe ÷Eyu. f÷t™wk ¾u‚h yt…ýu …ztðe ÷Eyu. …Ae rƒ[thtu f÷tu þwk fhu ! ¼÷u òÞ, {tÚtwk {wkztðe™u ËtÄw ÚtE òÞ, yt…ýu þwk Au ? ™ft{tu yt¾t „t{{tk ðnu÷tu WXe y™u Mðtr{™thtÞý, Mðtr{™thtÞý™e ƒq{tu …tzu Au. „t{{tk yu™t …ûtu ƒtu÷u yuðtu ftuý Au ? Ëtûte yt…u yuðtu ftuý Au ? yt [kzt¤ [tufze fze{tk …ntU[e, …hk‚w [kzt¤ [tufze™u ¾ƒh ™ntu‚e fu su™t …ûtu Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ ntuÞ ‚u™u ƒeò ftuE {týË™t …ût™e sYh ™ hnu. yu ð¾‚u fze{tk „tÞfðtze htßÞ n‚wk. fze y™u ytswƒtsw™t „t{zt™wk þtË™ fze{tkÚte [t÷‚wk. fze™e yturVË{tk sE™u yrÄftheytu™u ÷tk[ yt…e. ÕÞtu, yt …tk[Ëtu Yr…Þt, y{thu yuf ¾u‚h™tu sht Í„ztu Au. yu ‚{the …tËu Í„ztu ytðu ‚tu ‚{thu Ëtk¼¤ðwk ™rn. ƒeò rŒðËu yt [kzt¤ [tufzeyu f÷t™u fÌtwk, f÷t ! ‚wk su ¾u‚h ¾uzu Au yu y{tÁk Au, ‚tÁk ™Úte. ytx÷t Œntzt y{u ƒtuÕÞt ™Úte, …ý ytsÚte ‚thu yu ¾u‚h{tk …„ ™rn {qfðt™tu. þwk ðt‚ fhtu Atu ! yu ¾u‚h ‚tu {tht ƒt… ŒtŒtÚte ¾uzt‚wk ytÔÞwk Au ! ‚the …tËu …whtðtu Au ftuE ? ÷¾tý Au ? ftuE Ëtûte Au ? yt¾wk „t{ Ëtûte Au. yu{ ™ [t÷u, y{tht ¼u„tu f[uhe{tk ytðu yu Ëtûte „ýtÞ. f[uhe{tk sE™u ¼„‚u fÌtwk, {tÁk ¾u‚h yt ÷tuftu …ztðe ÷u Au. ‚{u LÞtÞ yt…tu. ÷tk[ ÷E™u ƒuXu÷t þwk LÞtÞ yt…u ! y{u ¾u‚h{tk ytðeþwk y™u Ä{o™tu LÞtÞ fheþwk. ƒeò rŒðËu ƒÄt ¾u‚h{tk ¼u„t ÚtÞt. yt¾wk „t{ ¼u„wk ÚtÞwk. Ä{o™tu

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #66 vi dt 20-6-08


133 ËíËk„ Ëu‚w LÞtÞ òuðt. Ä{o™tu LÞtÞ yux÷u {tuxtu yuf ÷tu¾kz™tu „tu¤tu ÷t÷[tu¤ fhtÔÞtu Atýt™tu {tuxtu Z„÷tu fhe™u ÷tu¾kz™tu yt „tu¤tu „h{ fÞtuo. f÷t™u fnu Au W…tz yt „tu¤tu, y™u sux÷t{tk ‚tÁk ¾u‚h ntuÞ yux÷t{tk ytkxtu {th. òu ‚tht ntÚt ŒtÍu ™rn, ‚tu ‚wk Ët[tu. ntÚt ŒtÍu ‚tu ‚wk ¾tuxtu. fr¤Þw„{tk ytðe …heûtt™tu r™»tuÄ Au fr¤ft¤{tk ‚tu „{u yuðtu Ët[tu {týË ntuÞ ‚tu …ý yÂø™ yu™u ƒt¤uAu. ÷tu¾kz™tu „tu¤tu Ä„Ä„ðt ÷tøÞtu. yrÄftheytuyu f÷t™ufÌtwk, f÷t W…tz „tu¤tu. òu ‚wk ŒtÍe sEþ ‚tu ¾u‚h ‚tÁk ™rn, ‚wk swêtu Xheþ. f÷t ¼„‚ rð[th fhu Au, nu Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ ! þwk yt …heûtt{tkÚte ‚{u {™u …th W‚thþtu «¼w ! y™u íÞtk Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u f÷t ¼„‚™t ÓŒÞ{tk yuðe ®n{‚ «uhe. f÷tyu Ä„Ä„‚t ÷tu¾kz™t „tu¤t Ët{u òuÞwk. ‚tu „tu¤t W…h fezeytu Vh‚e Œu¾tE. fezeytu™e ÷tE™ ÷t„u÷e Ä„Ä„‚t „tu¤t W…h y™u f÷t ¼„‚u Mðtr{™thtÞý, Mðtr{™thtÞý ƒtu÷e Œtuze™u Ä„Ä„‚tu „tu¤tu W…tzâtu y™u ¾u‚h™t þuZu þuZu [t÷ðt {tkzât. …u÷t Œwso™tu™t ¾u‚h …ý ƒtsw{tk s n‚t. yu™u ƒef ÷t„e, yt òu yt„¤ [t÷þu ‚tu y{tht ¾u‚h …ý {t…e ÷uþu. …ý ËíËk„e ftuE™wk …[tðe ÷uðt, …ztðe ÷uðt EåA‚tu s ™Úte. …tu‚t™t ¾u‚h™t þuZu þuZu [tÕÞt ytðu Au. Mðtr{™thtÞý, Mðtr{™thtÞý ƒtu÷‚t ytðu Au. ‚tu ftuE Œwso™tu ƒtu÷ðt {tkzât, „tu¤tu ƒhtƒh „h{ ™rn ÚtÞtu ntuÞ, y™u ßÞtk [¬h {the™u ytÔÞt, ™e[u „tu¤tu ™tkÏÞtu íÞtk ½tË …ý ˤ„ðt {tkzâwk. f÷t ¼„‚u ƒÄt™u ntÚt ƒ‚tÔÞt. òuE ÷tu {tht ntÚt Ëtiyu òuÞwk. ŒtÍðt™tu yuf zt½ …ý ™rn …zu÷tu. yuf VtuÕ÷tu …ý ™nª WXu÷tu, fkþw s ™rn, ftu{¤ [t{ze, yuðt s Ëtht ntÚt. yrÄftheytuyu Ëne fhe, rˬt ÷„tÔÞt. yt ¾u‚h f÷t ¼„‚™wk s Au …u÷t Œwso™tu fnu, yt…ýt …tk[Ëtu Yr…Þt „Þt. ÷tk[ yt…ðtðt¤t™wk ½ýeðth ytðwk s Út‚wk ntuÞ Au. ©enrhyu yt he‚u …tu‚t™t ¼õ‚™e hûtt fhe y™u ‚u™wk ¾u‚h s‚wk ƒ[tÔÞwk.

134

ËíËk„ Ëu‚w (2) y¾kzt™kŒ Mðt{e™u ðt½™t {w¾{tkÚte W„tÞto : y¾kzt™kŒ Mðt{e yt™kŒe Mð¼tð™t, ft{, ¢tuÄ ð„uhu yk‚:þºtwytu™u S‚u÷t yr‚ íÞt„e y™u ‚…Mðe, Ëw¾-Œw:¾, {t™-y…{t™ ð„uhu îkî{tk Ë{¼tð ‚Útt ¼Þ-rð…Â¥t{tk …ý Ë{ÍýÚte ËŒtÞ Ëw¾e hnu ‚uðt {tuxt Ëk‚ n‚t. ©enrh™e EåAt «{týu ßÞtk íÞtk ËŒtÞ rð[hý fhu. ‚uytu yuf rŒðË yuf÷t [tÕÞt. ËtÚtu ftuE Ëk‚™u …ý ™ ÷eÄt. Vh‚t Vh‚t yuf Wßsz ð™{tk ytðe …ntUåÞt, ßÞtk ftuE {™w»Þ …ý ™ntu‚t. sk„÷{tk Mðt{e™u [th ðt½u ytðe™u ðªxe ÷eÄt. y¾kzt™kŒ Mðt{eyu rð[tÞwO fu yt Œun™tu ytsu ft¤ ytðe „Þtu Au, ðt½ {tht þheh™u Vtze ¾tþu. ðnu÷t {tuzt …ý {thtu Œun ‚tu …zðt™tu s n‚tu. yu ðt‚{tk ‚tu þkft ™Úte, {txu yts ¾qƒ ËtÁk ÚtÞwk fu ðt½ yÚtuo {tÁk þheh ft{{tk ytðþu. nðu {thu fkE rð÷kƒ fhðtu ™Úte, ðt½ …tËu ðnu÷tËh ÄËe òô. [tÕÞt y¾kzt™kŒS ßÞthu, ytÔÞt y÷ƒu÷tu ðthu íÞthu >> òÛÞwk s™™u {thþu ðt½, ƒnw füu Úttþu ‚™ íÞt„ >>29>> ‚u ‚tu {wsÚte fu{ ËnuðtÞ, òuô nwk ŒtË™u Œw:¾ ÚttÞ >> ‚u ‚tu ½xu ™rn ftuE ft¤, …Ae ftuý fnu {™u ŒÞt¤ >>30>> ytðe he‚u y¾kzt™kŒS ßÞthu ðt½™e ËL{w¾ [tÕÞt, íÞthu ŒÞt¤w ©enrh y¾kzt™kŒ Mðt{e™e ðnthu ytÔÞt. ©enrhyu òÛÞwk fu {tht s™™u ðt½ {thþu ‚uÚte ƒnw füÚte ‚u™t þheh™tu yk‚ ytðþu. {tht ŒtË™u Œw:¾ ÚttÞ, ‚u {thtÚte fu{ ËnuðtÞ ? ‚u ‚tu ftuE ft¤u ™ ƒ™u, …Ae {™u ŒÞt¤wk ftuý fnu ? {txu ytsu yð~Þ yu™u ðt½™t {w¾{tkÚte W„tÁk, Ëkfx{tkÚte ‚u™u ‚the ÷W, yu{ ©enrhyu rð[th fÞtuo. y¾kzt™kŒ Mðt{e yt™kŒÚte Ënò™kŒ Mðt{e™wk M{hýfh‚t [tÕÞt. ðt½™e ™Sf ytÔÞt. ðt½ Mðt{e™e Ët{u òuE hÌtt. ðt½™t {w¾™e …tËu ytÔÞt. …hk‚w þheh{tk fu {™{tk Ënus …ý zh ™Úte. Mðt{e ðt½™u fnuðt ÷tøÞt. þwk òuE hÌtt Atu ? {the ½t‚ fhtu. íÞthu ðt½u Útt… W„t{e. Mðt{e zÞto rð™t™t yz„ W¼t hÌtt. ðt½u Mðt{e™u r™¼oÞ òuE™u ‚uytu …h Útt… ™ ðt¤e. ©enrh Mðt{e™e ðnthu ytÔÞt ‚uÚte

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #67 vi dt 20-6-08


135 ËíËk„ Ëu‚w Ëtðs™u yk‚h{tk ¿tt™ ÚtÞwk. rð[th ÚtÞtu fu ytðt ËtÄw™u fu{ {htÞ ! ðt½ Mðt{e™t [hýtu{tk ÷tuxe …„u ÷tøÞt. Mðt{e™u [th «ŒÂûtýt fhe sk„÷{tk s‚tk hÌttk. ©enrhyu ðt½™e r[¥t ð]Â¥t Vuhðe, …tu‚t™t s™™u …h[tu …whe ytðe he‚u Ëkfx{tkÚte W„the ÷eÄt. (3) fiðÕÞt™kŒ Mðt{e™u …týe{tk ƒqz‚t ƒ[tÔÞt : fiðÕÞt™kŒ Mðt{e ð™, …ðo‚, „wVt{tk Vh‚t Vh‚t fkf Œuþ{tk ytÔÞt. …tu‚t™e ËtÚtu …tk[ Ëk‚tu n‚t. Ëtƒh{‚e ™Œe™u rf™thu ytÔÞt. ™Œe™e …tËu {tuxtu ŒrhÞtu n‚tu ‚u òÛÞwk ™rn. ©enrh™t Œþo™™e ¾qƒ yr¼÷t»tt n‚e. {™{tk {nthts™u {¤ðt™tu ¾qƒ W{k„ n‚tu. yk‚hÚte ¾qƒ WŒtËe Útft W‚tð¤t …týe{tk …z‚wk {wõÞwk. {™{tk ftkE Ët™ „w{t™ ™Úte. Äehsðt¤t ‚u {wr™ ™Œe™e {æÞ{tk ytðe „Þt. íÞtk ‚tu yr‚ W‚tð¤wk ðu„Úte …týe ytÔÞwk. ½zuztx fh‚tu …týe™tu ½tuztu ytÔÞtu. ðtkË ò¤ …týe ÚtE „Þwk. ‚u™e {æÞ{tk Ëk‚ zqçÞt. …tuÚte, „tuŒze ‚ýtÞ „Þwk. Úttuzeðth ƒwrz™u …tAwk {M‚f s¤Úte ƒnth ™ef¤u, yu{ zqƒft ¾tðt ÷tøÞt y™u …ux{tk ¾tÁk …týe W‚hðt ÷tøÞwk. …qh ðå[u ytÔÞt, nðu õÞtk sðwk ? {™{tk {]íÞ™wk ™¬e ÚtE „Þwk. íÞthu …tk[u Ëk‚tu {tntu{tkne fnuðt ÷tøÞt, yt Ë{Þu yt…ýu ¼„ðt™ ¼S ÷uðtAu, ƒesu õÞtkÞ {™ ht¾ðwk ™Úte. {txu {nthts™wk ®[‚ð™ fhtu. yu{ ðt‚ fnu‚t ÷t„e ™ ðth, ytÔÞt ðthu íÞtk rðï ytÄth ÷tÔÞt ntuze nrh s¤{tkÞ, ÍxtuÍx ÍtÕÞt Ëk‚ ƒtkÞ >> ntuze{tkÞ ƒuËtrhÞt ntÚtu, htÏÞt Ëk‚™u ƒwz‚t ™tÚtu >>46>> ytðe he‚u Ëkfx{tk ©enrh™wk M{hý Út‚t ‚wh‚ s {nthts …týe{tk ntuze ÷tðe™u, íðhe‚ Ëk‚tu™u ƒtkÞÚte Ít÷e™u, …tu‚t™t ntÚtu ntuze{tk ƒuËtze ŒeÄt y™u ƒwz‚t ƒ[tðe ÷eÄt. yux÷wk s ™rn …hk‚w ŒÞt¤w ©enrhyu Ëk‚tu™e …tuÚte y™u „tuŒze …ý …týe{tkÚte ÷E ÷eÄe, ftuE ðM‚w …týe{tk ƒwzðt ™ ŒeÄe. ™Œe™t Ët{u ftkXu Ëk‚tu™u ©enrhyu W‚the ŒeÄt y™u fÌtwk fu nðu Äehu Äehu òytu. yu{ …h[tu …whe ©enrhyu Ëk‚tu™e …týe{tk hûtt fhe.

136

ËíËk„ Ëu‚w (4) WØðS ™t{™t nrh¼õ‚™e [tuh Útfe hûtt : ðýef òr‚{tk WØðS ™t{™tu yuf Ëthtu ËíËk„e n‚tu. Ä{o{tk hne™u Wã{ fhu, ™er‚Úte …iËt f{tÞ y™u Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™wk ¼s™ fhu. ‚u™e …tËuÚte …iËt …ztððt yuf rŒðË [tuh ‚u™u Ít÷e™u ½h{tk ÷E „Þt. ‚u™u ¾tuxtu Œkz fhðt {txu ‚eûý fXý ftkxt ðt¤tu ƒtð¤ ftÃÞtu y™u ‚u [tuh nrh¼õ‚™u fnuðt ÷tøÞtu. yt ‚tht þhehu ƒhtƒh ðt„þu, Œkz {txu {thu ‚™u {thðtu Au. ‚thu òu ytk{tkÚte W„hðwk ntuÞ ‚tu nwk {tk„w ‚ux÷t Yr…Þt {™u yt…ðt …zþu. yu{ fne™u ftkxtðt¤t ƒtð¤™e zt¤e ¼õ‚™u {thðt {txu W„t{e. ‚uÚte ‚u ¼õ‚ {™{tk ¼Þ …t{e „Þtu. yt fXý ftkxt fu{ ¾{tþu ? ytsu sYh {thtu Sð s‚tu hnuþu. ½h{tk yt [tuh™u yt…ðt sux÷wk Ä™ ™Úte. ytsu nwk Sð‚tu Aqxe þfwk ‚u{ ™Úte. {txu {nthts òu ËntÞ fhu, ‚tu nwk yt Œw:¾{tkÚte W„he þfwk. yu{ fne™u r™htþ ÚtÞtu. …hk‚w {nt«¼w™tu yk‚h{tk ÿZ rðïtË htÏÞtu. yuðt Ë{t{t ytÔÞt ŒÞt¤, Œe™ ƒkÄw s™ «r‚…t¤ >> ŒeÄwk WØðS™u Œþo™, r™h¾e s™ ÚtÞtk {„™ >>28>> Œe™ ƒkÄw s™ «r‚…t¤ ŒÞt¤w ©enrh ytðt rðfx Ë{Þu íÞtk ‚íft¤ ytðe™u WØðS™u Œþo™ ŒeÄwk. WØðS™e ytk¾{tk s¤s¤eÞt (ytkËw) ytðe „Þt. „ŒT„ŒT fkXu fnuðt ÷tøÞtu nu {nthts ! {™u Œe™ òýe™u ‚{u ËtÁk fÞwO ytðe „Þt. yt Ë{Þu nu ™tÚt ! òu yt… ™ …ÄtÞto ntu‚ ‚tu yt™u ntÚtu {tÁk {]íÞw n‚wk. yu{ fne™u ‚u ©enrh™t …„{tk …zâtu. íÞthu yþhý™t þhý ©enrh ƒtuÕÞt, nu ¼õ‚ ! ‚wk nðu ftuE ¼Þ ™ ht¾eþ, {™{tk r™¼oÞ hnusu, ‚™u ÷uþ{tºt fü ™nª Útðt ŒW Œkz ÚtÞt rð™t ‚wk ½uh ytðeþ. yu{ fne™u yrð™tþe ©enrh íÞtkÚte [t÷e™u ‚u [tuh™e Mºte …tËu „Þt. y™u fnuðt ÷tøÞt. nu Mºte ! ‚thtu …wÁ»t …t…e Au. nrh¼õ‚™u Ëk‚t…e™u Ä™ ÷tðu Au. nrh¼õ‚™u ‚w‚o Atuztðe {wfsu. yu{ fne™u ©enrh íÞtkÚte …Äthe „Þt. yt ƒtsw ‚u [tuh nrh¼õ‚™u ƒt™{tk ÷E™u „t{{tk ytÔÞtu. yuf htrºt …tu‚t™t ½h{tk htÏÞtu. íÞthu [tuh™e Mºte ƒtu÷e fu, yt ‚tu ¼„ðt™™tu

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #68 vi dt 20-6-08


137 ËíËk„ Ëu‚w ¼õ‚ Au. ‚{™u ¾qƒ {tuxtu y…htÄ ÚtÞtu Au. yt™u ‚{u ynª Ít÷e ÷tÔÞt Atu, ‚u {nt«¼w™t „w™t{tk ytÔÞt Atu. {txu ‚u™u …nuht{ýe fhe™u, ßÞtkÚte ÷tÔÞt Atu. íÞtk {qfe ytðtu. …Ae [tuhu ‚u nrh¼õ‚™u …nuht{ýe yt…e™u ‚u™t ½uh {tuf÷e ŒeÄtu. ytðe he‚u ©enrhyu …tu‚t™t ŒtË™u [tuh™t ºttË{tkÚte Atuztðe hûtt fhe. (5) «¼wÚte rð{w¾ Ët… Þtur™{tk hnu÷tk ðË™ŒtË fýƒe™u ©eS {nthtsu Œþo™ yt…e™u …wÛÞþt¤e ƒ™tÔÞtu : [tk„t „t{{tk yuf ðË™ŒtË ™t{™t fýƒe hnu‚t n‚t. ‚u™u ytXu …ntuh ¾u‚e™tu yæÞtË hnu‚tu n‚tu. {w¾uÚte ftuE rŒðË ¼„ðt™™wk ™t{ ÷u‚t ™ n‚t. ‚uytu ƒnw ¢tuÄe y™u heËðt¤t ntuðtÚte, „t{™t ÷tuftu …ý ‚u™tÚte zhe™u Œqh [t÷‚t n‚t. Ë{Þtk‚hu ßÞthu ‚u™wk {]íÞw ÚtÞwk, íÞthu ÷ûtý «{týu ‚u ft¤tu‚htu ™t„ ÚtÞtu. ™t„ ÚtE™u …tu‚t™e ðtze{tk hnuðt ÷tøÞtu. ™t„™e Þtur™{tk …ý yÂø™™e Ít¤ suðtu ‚e¾tu ¢tuÄe Mð¼tð ht¾‚tu. …tu‚t™e ðtze{tk ftuE Ztuh fu [tuh™u …uËðt ™ Œu. y™u òu ftuE …htýu …uËu ‚tu ‚u™u zk¾ {the™u ‚u™tu Sð ÷E ÷u. yuf Ë{Þu Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ Ëðth™t …ntuh{tk yt ðtzeyu M™t™ fhðt …ÄtÞto. ðtze{tk ƒuËe™u {nthts Ëðth{tk Œt‚ý fhe hÌtt n‚t. {nthts™t ytðt {k„¤t™t Œþo™ Ët…u fÞto y™u Œþo™ fh‚t™e ËtÚtu yr‚ rðM{Þ …t{e „Þtu. ¼„ðt™™u ‚wh‚ s ytu¤¾e „Þtu y™u r™»…t… ƒ™e „Þtu. ‚wh‚s {™{tk r™ùÞ fÞtuo fu nðu ytsÚte nwk yt Ët… Þtur™{tk Sðeþ íÞtk ËwÄe ftuE Sð™u ™nª {tÁ, r™Šð»t ÚtE™u hneþ ‚Útt heË ¢tuÄ ™nª fÁ. nðu nwk r™{to™e ÚtE™u hneþ, yuðwk Ët…u ð‚o{t™ Äthe ÷eÄwk. ÷tuftu™u ÏÞt÷ ytðe „Þtu fu yt ft¤tu‚htu nðu ËtÄw ƒ™e „Þtu Au. ftuE™u fhz‚tu ™Úte. {™w»Þ òr‚™tu Mð¼tð Au. ËeÄt Ëh¤ Sðtí{tytu™u hkòzðt. su {týË yt Ët…™u swyu ‚u Œw:¾ yt…ðt ÷tøÞt. yuf rŒðË Ët…™e Þtur™{tk hnu÷tk ðË™ŒtË™t …wºttuyu ¼u„t ÚtE™u ‚u Ët…™u ¾qƒ {tÞtuo. íÞthu Ën™ ™nª Út‚t ‚u Ët…u ‚u™t …wºt™u Œkþ {the™u ‚u™t þheh{tk ðËe™u ƒtu÷ðt ÷tøÞtu nu …wºt, ‚wk ð„h ðtkfu {™u fu{ {thu Au ? {thtÚte ‚™u

138

ËíËk„ Ëu‚w õÞwk Œw:¾ ÚtÞwk ? su rŒðËÚte {™u ©eS {nthts {éÞt Au. ‚u rŒðËÚte {tÁk ft{ ÚtE „Þwk Au. nwk r™Šð»t ÚtE™u VÁk Awk. y™u ©eS {nthts ‚Útt Ëk‚tu™t Œþo™ fÁk Awk. yu{ fh‚t nwk ßÞthu yt þheh™tu íÞt„ fheþ, íÞthu {tht suðt ftuE™t ¼tøÞ ™nª ntuÞ ! þt {txu ? ‚tu ßÞthu nwk Ët…™tu Œun ‚Sþ íÞthu Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ {™u ‚uzðt ytðþu. ‚u ðt‚ ‚{u ËíÞ {t™òu. ‚u{tk Ënus …ý yËíÞ ™Úte. r™»fw¤t™kŒ Mðt{e ÷¾u Au , yu{ ƒtur÷Þtu ÔÞt¤ ð[™, Ëqýe ytùÞo …tBÞt Ënw s™ >> òußÞtu Mðt{e ©eS™tu «‚t…, su Útfe {wÂõ‚ …tr{Þtu Ët… >> ¼tEÞtu yt ‚tu y÷tirff ðt‚, ÚtÞtu …h[tu {t™tu Ëtûtt‚T >> ytðe he‚u ©eS {nthts™t «‚t…Úte ‚u Ët… {wÂõ‚ …t{e „Þtu ytsu …ý yt…ýtk {krŒhtu{tk „{u ‚uðt …t…e Sðtí{t™u òu {nthts™e {k„¤t yth‚e, {k„¤t MðY…™wk Œþo™ ÚttÞ ‚tu ‚u Sðtí{t ‚wh‚ s r™»…t… ƒ™e òÞ y™u {nthts™wk ft{Þ ¼s™ fhðt ÷t„e òÞ, ‚uðt rŒÔÞ Œþo™ ntuÞ Au !!! (6) ©eS {nthtsu yt…u÷t …h[t™tu xqkfËth : ©eS {nthts™t «‚t…u fhe™u fux÷tÞ Ëk‚tu ‚Útt nrh¼õ‚tu™u Ë{trÄ Út‚e, ½ýtk r™htðhý ÿÂü …tBÞt n‚t, ½ýt rËÂæÄ„r‚™u …tBÞt n‚t. {tuxt Ëk‚tu™t ð[™u fhe™u …ý yLÞ Sðtu™u Ë{trÄ Út‚e. yuðwk ©eS {nthts™wk yiïÞo n‚wk. {nthts™t «‚t…Úte {w¤S ÷wðtýtyu Ë{trÄ{tk Yÿ-rþðS™u nhtÔÞt n‚t. Ëk‚ŒtËS rËæÄ„r‚™u …tBÞt n‚t. Ëk‚ŒtËS™u {nthtsu [tuhtu™t ƒkÄ™{tkÚte Atuztðu÷t. ÔÞt…ft™kŒ Mðt{e™wk ð[™ ËíÞ fhðt {nthtsu ðtrýÞt™wk Y… ÷E yuf rŒðË ðtrýÞt™u Œkz{tkÚte {wõ‚ fhe™u {]íÞw™t {w¾{tkÚte ƒ[tðe ™ðwk Sð™ ytÃÞwk n‚wk. ÔÞt…ft™kŒ Mðt{eyu {nthts™t «‚t…Úte yuf ƒútñý™t Œefht™u Sð‚tu fÞtuo n‚tu ‚Útt ƒtuxtŒ{tk yuf Œhƒth™e ½tuze™u …ý ËSð™ fhe n‚e. {wõ‚t™kŒ Mðt{e™t ð[™Úte ƒeò Sðtu™u Ë{trÄ Út‚e. yt {wõ‚t™kŒ Mðt{e™e {nthtsu n¤tn¤ ÍuhÚte hûtt fhu÷e. ‚u{s yuf Ë{Þu {nthtsu ƒútñýY…u ytðe™u {wõ‚t™kŒ Mðt{e™u ƒu ftkXu

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #69 vi dt 20-6-08


139 ËíËk„ Ëu‚w ðnu‚e ¼h…qh ™Œe …th fhtðu÷e. SðwƒtEyu Ähtðu÷wk ŒqÄ ƒt¤{wfwkŒ™e {qŠ‚{tk hne™u {nthts …e s‚t. SðwƒtE™u {nthtsu r™htðhý ÿÂü yt…u÷e, ‚uÚte Sðwk ƒtE ½uh ƒuXt {nthts™e ƒÄe ÷e÷t™u òuE þf‚t ‚Útt ƒeò™t yk‚h™e ðt‚ òýe s‚t. htsƒtE™u ËkËth{tk hnuðwk ™ntu‚wk. ‚uÚte ÷ø™™e «Út{ htrºtyu s {nthts™t «‚t…Úte htsƒtE ‚u™t …r‚™u ®Ën™t MðY…u Œu¾tÞt. ËtuhX™t ËíËk„e suytu z¼tý Þ¿t{tk Œþo™u ™ sE þõÞt n‚t. ‚uytu …AeÚte Ëk½ ÷E™u {nthts™wk Œþo™ fhðt [tÕÞt, íÞthu ‚uytu Võ‚ [th ftuþ Œqh [tÕÞt. íÞtk ‚tu {nthtsu hM‚t{tk s ‚u Ëk½™u rŒÔÞ MðY…u Œþo™ ytÃÞwk. òŒðS ðrýf™u sBÞt ƒtŒ …t[f Vtfe™u ƒŒ÷u ¼q÷Úte Íuh ¾tðt{tk ytÔÞwk. ‚u™e ËtÚtu suytuyu ¼q÷Úte Íuh ¾tÄwk n‚wk ‚uuðt [th ËtÚteŒthtu™wk {]íÞw ÚtÞwk. …hk‚w òŒðSyu yk‚ft¤u {nthts™u ÞtŒ fh‚t {nthtsu Œþo™ yt…e™u ‚u™u {]íÞw™t {w¾{tkÚte W„the ÷eÄtu. ÷t÷S ËwÚtth (r™»fw¤t™kŒ Mðt{e)™t fåA™t hý{tk ‚hËÚte «tý sðt ÚtÞt, íÞthu {nthtsu ¾the Ë{wÿ™e ¾tze™u {eXe fhe. ¾tÁk …týe „k„ts¤ suðwk {eXwk fÞwO y™u ÷t÷S ËwÚtth™u W„the ÷eÄt. ËÂå[Œt™kŒ Mðt{e …h[tu ™ yt…u ‚tu Mðt{e™u ¼qðt ÷tuftu {thðt ‚iÞth ÚtÞt. íÞthu {nthts ‚u …t…eytu™t {M‚f ft…ðt ‚iÞth ÚtÞt. ‚uÚte ¼qðt ¼t„e „Þt. ËÂå[Œt™kŒ Mðt{e yuf Ë{Þu fåA Œuþ{tk ðntý{tk ƒuXt íÞthu {nthts™e {qŠ‚™t æÞt™{tk ºtýrŒðË ËwÄe Œun ¼t™ ¼q÷e „Þt. {hý ‚wÕÞ ÚtE „Þt. ™tze «tý ™ hÌtt. íÞthu ftü™e r[‚t{tkÚte {nthtsu Mðt{e™u WXtzât. ð¤e yuf Ë{Þu Mðt{eyu …týeÚte ¼h…qh ™Œe{tk …tu‚t™tu Œun …z‚tu {qõÞtu. íÞthu ‚uytu …týe™t «[kz ðnuý{tk ‚ýtðt ÷tøÞt. yuðt Ë{Þu {nthtsu rŒÔÞ MðY…u ytðe™u Mðt{e™e ƒtkÞ Ít÷e™u …týeÚte ƒnth ftXât. yuf Ë{Þu Mðt{e {nthts™wk æÞt™ Äh‚t n‚t. íÞthu fux÷tf ÷tuftuyu Mðt{e™u „tkzt òýe™u ƒuze …nuhtðe ŒeÄe. íÞthu {nthtsu ‚u ƒuze ¼tk„e ™tk¾e™u Mðt{e™u {wõ‚ fÞto. …Ae Vhe ‚u ÷tuftuyu Mðt{e™u yuf ½h{tk …whe ƒnthÚte ‚t¤wk ðtËe ŒeÄwk. íÞthu {nthts

140

ËíËk„ Ëu‚w Mðt{e™u rŒÔÞ MðY…u {tkneÚte ƒnth ftZe „Þt. ‚t¤t f{tz ƒnthÚte ŒeÄu÷t s hÌtt. yuf Ë{Þu xqkrxÞwk {qŠ‚{t™ «ftþY…u ytðe™u Mðt{e™e ™t¼e f{¤{tk ƒuXwk. íÞthu Mðt{eyu {nthts™t «‚t…Úte sXh Ít¤Úte {qŠ‚{t™ xqkrxÞt™u ƒt¤e ™tÏÞwk. yuf Ë{Þu Ëwh‚ þnuh{tk ytX-ŒË Ëk‚tu™u îu»te ÷tuftuyu ¼eûtt{tk Íuh ytÃÞwk. íÞthu {nthtsu Œþo™ yt…e™u Ëk‚tu™u Íuh™e yËh{tkÚte W„the ÷eÄt. ‚uðe s he‚u s÷Ëuý „t{{tk …ý îu»te ÷tuftuyu ytí{t™kŒ ytrŒf [th Ëk‚tu™u yÒt{tk Íuh yt…u÷wk. íÞthu …ý {nthtsu rŒÔÞMðY…u Œþo™ yt…e™u Ëk‚tu™u W„the ÷eÄt. y™k‚t™kŒ Mðt{e ‚t…e ™Œe™t …qh{tk ™ntðt …zât. ‚ýtðt ÷tøÞt. íÞthu {nthtsu ƒtkÞ Ít÷e™u WAt¤e™u Mðt{e™u ™Œe™t …qh{tkÚte ƒnth ftZât. ðtkft™uh „t{™t nrh¼õ‚ Sðht{ rð«™u ®ËÄ ŒuþuÚte …tAt ð¤‚t [tuh ÷tuftuyu ÷qkxe ÷E™u, ƒtkÄe ŒE™u ðntý{tkÚte ŒrhÞt{tk ™tk¾e ŒeÄt. íÞthu {nhtsu ‚u nrh¼õ‚™u ƒkÄ™{tkÚte Atuztðe, ntuze{tk ƒuËtze s¤{tkÚte ƒnth ftZâtu. „tu÷ezt „t{™t ¼e{, ðþht{, ht½ð y™u htýtu yu [th hts„wÁ ƒútñýu …tu‚t™t „t{™t …t…e Sð™u {nthts™t «‚t…Úte Þ{Œq‚tu™t …tþÚte AtuztÔÞtu. htýtyu y„tWÚte fne™u …tu‚t™e {t‚t y™u …wºt™u ËtÚtu ÷E™u Œun Atuzât ƒtŒ ƒúñ…wh Ät{{tk r™ðtË fÞtuo. „Zzt …tËu™t {tkzðÄth „t{{tk {hfeyu ft¤tu fuh ð‚toÔÞtu. íÞthu {nthtsu {hfe™t ºttË{tkÚte ÷tuftu™u {wõ‚ fÞto. ™kŒtËý „t{™t ¾uzq‚ ¼w÷t ¼õ‚™u {nthts ƒútñý™t Y…u hM‚t{tk ¼õ‚™e yÒt-s¤ ðzu Ëk¼tð™t fhe ¼ws þnuh ËwÄe ÷E ytÔÞt. ftuxuïh™t nrh¼õ‚ Íðuh ¼„‚u ÷tuftu™e fËtuxe{tk ‘Mðtr{™thtÞý’, ‘Mðtr{™thtÞý’ ƒtu÷‚t rþðt÷Þ™t Œuht W…hÚte Ëtƒh{‚e™t ftu‚h{tk …z‚wk {wõÞwk. ©eS {nthtsu ¼„‚™u fkE Útðt ™ ŒeÄwk. ytsu …ý ftuxuïh{tk yt rþðt÷Þ™wk ‚Útt rþðt÷Þ™u yze™u Ëtƒh{‚e™t ôzt ftu‚h™wk Œþo™ ÚttÞ Au.

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #70 vi dt 20-6-08


141 ËíËk„ Ëu‚w y{ŒtðtŒ™t «týðÕ÷¼ Âîsu „tuŒtðhe {hfe htu„{tk Œun {qõÞtu. …Ae {nthtsu ‚u™e EåAt …qhe fhðt Úttuzeðth Œun{tk ÷tðe™u Sð‚tu fÞtuo. íÞthu ‚uýu ƒÄt™u ‘Mðtr{™thtÞý’ ™t{ ÷uðt™wk fÌtwk. ytx÷e EåAt …qhe fhe™u ‚u …Ae Ät{{tk „Þtu. {nthtsu fåA{tk ‚uht „t{{tk rƒhts{t™ Útft su‚÷…wh™t ŒÞtht{ rð«™u Œþo™ yt…e rŒÔÞ nth™e «ËtŒe yt…e. su‚÷…wh™t Âîs òuÞ‚t ¼õ‚™u Œun Atuzðt™t yuf {rn™t …nu÷tk {nthtsu Œþo™ yt…e Útt¤ sBÞt. …Ae {rn™t …Ae ƒeò™u …ý Œþo™ ÚttÞ yu {wsƒ «„x …h[tu yt…e òuÞ‚t ¼õ‚™u …tu‚t™t Ät{{tk ‚uze „Þt. {ne ™Œe™u ‚ehu [{tht „t{™t Ëw‚th ŒÞt¤S ¼õ‚™u {nthts yk‚ft¤u Œþo™ yt…e™u …tu‚t™t Ät{{tk ‚uze „Þt. fýƒe ¼õ‚ fwþ¤ƒtE {nthts™wk Œþo™ fhðt ™eféÞt. {nthtsu hM‚t{tk Ët{u [t÷e z¼tý{tk s ‚u ƒtE™u rŒÔÞ Œþo™ yt…e Ëw¾zâ™e {t¤t ‚Útt Íeýt …tht™e yuf fkXe ¼ux yt…e. htsw÷t™t ™t„ ™t{™t Ëtu™e ¼õ‚™u ŒrhÞt{tk zqƒ‚t {nthtsu Œþo™ yt…e ƒ[tðe ÷eÄtu. ‚u ¼õ‚™t …wºt™wk ™t{ ¼„tu n‚w. yt ¼„t™u {wÕ÷tSyu îu»t ¼tðÚte ntuz{tk W‚tÞtuo. ‚u ntuz {wsƒ ¼„tu y™u {wÕ÷tS ƒÒtu ô[t {ft™ …hÚte …zât. íÞthu {wÕ÷tS™t ntÚt, …„, {tuZwk ¼tk„e „Þwk. ßÞthu ¼„t™u {nthtsu fkE Útðt ™ ŒeÄwk. …týrð „t{™t ûtrºtÞ …qkò¼tE ¼„ðt™ {u¤ððt Ë{wÿ{tk …zât. …hk‚w Ë{wÿu …qkò¼tE™u zqƒðt ™ ŒeÄt. …Ae ytftþ ðtýe™t {t„oŒþo™Úte ‚u ËíËk„e ƒLÞt yux÷u ‚u™u Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u «íÞût Œþo™ ytÃÞwk. ŒkZtÔÞ Œuþ™t «tkr‚s „t{™t fkËtht ft™S ¼„‚ fƒeh …kÚt™u {qfe™u ËíËk„e ÚtÞt. íÞthu ƒeò fƒeh …kÚteytuyu Mðtr{™thtÞý™wk …thÏÞwk ÷uðt yÂø™{tk ‚…tðu÷tu ÷t÷½w{ ÷tu¾kz™tu „tu¤tu ft™S ¼„‚™u ytÃÞtu. {nthtsu ¼õ‚™e hûtt fhe, Ënus …ý ŒtÍTÞt ™nª. [htu‚h™t ðËtu „t{™t Âîs ¼õ‚ ŒtŒt¼tE™e …wºte s{w™tyu Ë{trÄ{tk {nthts …tËu ðMºt™e «ËtŒe {tk„e. íÞthu {nthtsu M™t™

142

ËíËk„ Ëu‚w fhe™u …tu‚t™wk þheh su Y{t÷Úte ÷qkATÞwk ‚u «ËtŒe™tu Y{t÷ s{w™t ™u ytÃÞtu. s{w™t Œun{tk ytðe íÞthu ‚u Y{t÷ ‚u™t ntÚt{tk n‚tu. [tk„t™t ¼tx ™Útw¼õ‚ ‚u™t ËkƒkÄe ƒt¤ftu Ë{trÄðt™ n‚t. Ë{trÄ{tk {nthts ‚u ƒt¤ftu™u …Uzt, …‚tËt, Ëtfh, Vq÷™t nth ‚tuht, „sht, „w÷tƒ™t „wåA™e «ËtŒe yt…‚t. ‚uðe s he‚u ðztuŒht{tk {nthtò ËÞtSðth™t hts …rhðth™t ƒt¤ftu™u Ë{trÄ{tk {nthtsu …Uzt, …‚tËt, ò{V¤, fu¤t ð„uhu™e «ËtŒe yt…u÷e. ‚u «ËtŒe ð»ttuo ËwÄe ƒ„z‚e ™nª. y™u ‚u «ËtŒe ð»ttuo …Ae ƒeò ƒt¤ftu™u ¾tðt{tk ytðe, íÞthu ‚u ƒt¤ftu™u …ý Ë{trÄ ÚtE, ytðtu «ËtŒe™e ðM‚w™tu …ý {rn{t Au. ‚uðe s he‚u …e…¤tÔÞ „t{™e Âîs ¼õ‚ nu‚ƒtE™u Ë{trÄ{tk {nthts Ëtfh™e «ËtŒe yt…‚t. ŒkZtÔÞ Œuþ™t hts…wh™t fýƒe ¼õ‚ sufýo™u {nthtsu yuf ð»to y„tW y™u VheÚte yuf {tË y„tW Œun Atuzðt™e ðt‚ fhe. …Ae ‚u ¼õ‚u «Út{ yt„÷u rŒðËu …tu‚t™e …í™e™u Ät{{tk {tuf÷e. ƒeò rŒðËu …tu‚u …tu‚t™t …wºt ËtÚtu Ät{{tk „Þtu. s‚™ ™t{™e ¼õ‚ fýƒe ƒtE ftu„r¤Þt{tk {he. íÞthu Ëk‚tuyu {nthts™u fÌtwk, ÷tuftu ðt‚tu fhþu fu Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™e ¼õ‚ ƒtE …ý yt htu„{tk {he. íÞthu {nthtsu rð{t™ …tAt ðtéÞt. „t{ ÷tuftuyu Œþo™ fÞwO. ©eS {nthtsu …tu‚t™t Ëk‚tu-nrh¼õ‚tu™u yt…u÷t …h[t y™k‚ y…th Au. …hk‚w {the ÷¾ðt™e þÂõ‚ ™rn ntuðtÚte r™»fw¤t™kŒ Mðt{e™e ftÔÞ …kÂõ‚ytu ÷¾e™u Ëk‚tu»t {t™wk Awk. «„x «¼wÚte …h[t ÚttÞ, ‚u ‚tu ÷¾‚t fu{ ÷¾tÞ. ðt‚ {tuxeAu, {nthts ‚ýe, fnª ™ òÞ {w¾Úte ½ýe. sý sý «íÞu sw s ðt, yt…e …h[t y…th. ‚u ý u ¾w { the ‚™{tk , {™ {M‚ hnu ™h™th. ƒnw …h[t …¤u …¤u ÚttÞ, frð ftuxâu …ý ™ fnuðtÞ. ½ýe ðtðhu Ët{Úteo ~Þt{, fhu ƒnw r™ss™™t ft{.

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #71 vi dt 20-6-08


143 ËíËk„ Ëu‚w ŒeXwk Ëtk¼éÞwk Ë‚Ëk„ {tkÞ, …¤u …¤u fhu nrh ËtÞ. ‚uýu ð‚uo y¾kz yt™kŒ, ÄLÞ ÄLÞ Mðt{e Ënò™kŒ. yü rËÂæÄ ™ð r™rÄ sun, ntÚt òuze W¼e hnu ‚un. ¼ð ði¼ð ðMºt™u yÒt, ftuE ðt‚u ™ …eztÞ s™. ËŒt Ëw¾e Œw:¾ ™rn ÷uþ, nrh nhu Ëkfx nk{uþ. ð¤e ð¤e þw k nw k ðýo ð k w , {nt«¼w ™ tu «‚t…. yt…u …h[t yr‚ ½ýt, nrh¼õ‚™u nrh yt…. su{ s™™e ò¤ðu ƒt¤, yu{ s‚™ fhu Au ŒÞt¤. ‚uýu ð‚uo Au s™™u yt™kŒ, Ëw¾ yt…u ©e Ënò™kŒ. rð…‚ …zâu ™rn ðu„¤t, hnu ¼õ‚ ¼u¤t ¼„ð™. ‚u ý u {„™ {™{tk , nk { u þ u hnu nrhs™. Œun A‚tk Œw:r¾Þt ™rn, {wðt …Ae òðwk ƒúñ{tu÷. …u ¾ e «‚t… yu ™tÚt™tu , ‚u ý u yk „ u Ëw ¾ y‚tu ÷ . ¼ezâ …zu ßÞthu ¼õ‚™u, íÞthu ¼Þ nhu ¼„ðt™. fhu ËntÞ nrh fü{tk , r™s Ëu ð f™e ™hðeh. ðË{e ðu ¤ tyu ðtÕÞ{tu , Ëw ¾ yt…u ~Þt{ Ëw Ä eh. ÷ÏÞt …[to {U su s™‚ýt, ™Úte yux÷t ƒeò Au ½ýt. yts yr‚ yt…u Au yt™kŒ, ÄLÞ ÄLÞ fnu r™»fw¤t™kŒ. yt„u …h[t …q r hÞt, s™ nu ‚ u ÷E yð‚th. …ý yu n Útfe he‚ yts™e, Au òu y…h{ …th. {tuxt Ëw¼t„e yu ™h™tÞo, …tBÞt …[to ‚u yu{ y…th. ÄLÞ ÄLÞ «¼w™tu «‚t…, ytÃÞt s™™u Ëw¾ y{t…. ‚u ‚tu fÌtu ÷ÏÞu ™tðu …th, frð ƒnw ƒnw fhu rð[th. ytðt …h[t yt…u SÞtk nrh, ™Úte ðt‚ ƒeS yu W…rh. ½ýt ÚtÞt Úttþu yð‚th, ðtéÞtu ytkf ðt÷u ytýeðth. yts ytÃÞtu Au su su yt™kŒ, ÷¾e ™rn þfu r™»fw¤t™kŒ. •

144

12.

ËíËk„ Ëu‚w

©eS {nthts™t Ëðtuo…he Ëðtoð‚the…ýt™e ÷e÷tytu™wk yt[{™ :

½ýt ÷tuftu fnu Au fu, Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™wk yð‚thtu™t ÷eMx{tk ™t{ ™Úte. nt ¼tE ! ‚{the ðt‚ Ët[e Au ! fthý fu Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ ftuE™tu yð‚th ntuÞ ‚tu ÷eMx{tk ™t{ ytðu ™u ! ‚uytu yð‚th ™Úte. …hk‚w Ëðuo yð‚th™t yð‚the Au, MðÞk Mð‚kºt y™trŒ …wÁ»ttu¥t{ ™thtÞý Au. ‚u …wÁ»ttu¥t{ ™thtÞý™e {qŠ‚{tk Úte Ëðo yð‚thtu «„x ÚttÞ Au y™u …tAt ‚u {qŠ‚{tk Ë{tÞ òÞ Au. ytðe ÷e÷tytu™wk ©eS {nthtsu ÔÞÂõ‚„‚ y™u ònuh ˼tytu{tk …ý ½ýefðth Œþo™ fhtÔÞwk Au. Ëðtoð‚the …ýt™tu r™ùÞ Útðtu ½ýtu fXý ntuÞ Au. …hk‚w ¼õ‚s™tuyu ytðe ÷e÷tytu™wk «íÞût Œþo™ fhe™u ©eS {nthts Ëðtoð‚the ¼„ðt™ Au yuðe ÿZ‚t fhu÷e Au. y™u ytsu …ý ƒwÂØÚte rð[th fheyu ‚tu sýtþu fu, Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™t MÚtt…u÷t Œuð, yt[tÞo, Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™t Ëk‚tu, nrh¼õ‚tu y™u þtMºttu ‚Útt {krŒhtu Ëðtuo…he Au. ‚uÚte Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ …ý Ëðtuo…he Au. ËíËk„{tk nrh¼õ‚™t ½uh ™t™t ƒt¤f™tu sL{ ÚttÞ, ‚u ƒt¤f [t÷‚t-ƒtu÷‚t þe¾u yux÷u {krŒh{tk XtftuhS Ët{u ƒuËe™u Äq™-fe‚o™ ƒtu÷u Au. yuðtu Ëðtuo…rh «‚t… ©eS {nthts ‚Útt ‚uytuyu MÚtt…u÷t ËíËk„™tu Au. nòhtu Ëk‚tu y™u ÷t¾tu nrh¼õ‚tu ft{, ¢tuÄ, ÷tu¼, ynkfth, E»Þto, {t™, Œk¼, f…x ytrŒf yk‚:þºtwytu™u S‚e™u «„x Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™wk ¼s™ fhu Au. yu s ©eS {nthts™tu Ëðtuo…rh «‚t… Au. suÚte nðu {nthts™t yuðt fux÷tf ÷e÷t [rhºttu™kw yt[{™ fheyu fu su™tÚte Ëðtu…o rh Ëðtoð‚the…ýt™e ¼tð™t ÿZ ƒ™u. (1) Ä{o ¼Âõ‚™u ‚us™u rð»tu ïu‚îe… Ät{ ƒ‚tÔÞwk : yuf Ë{Þu ¼Âõ‚ {t‚t ½™~Þt{™t s{ýt ntÚt{tk hu¾tytu òu‚tk n‚tk. ‚u Ë{Þ{tk Ä{oŒuð ytðe ytuËhe™e suh W…h ƒuXt y™u

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #72 vi dt 20-6-08


145 ËíËk„ Ëu‚w ht{«‚t…¼tE …ý Ë{e…u W¼t n‚t. ‚u Ë{Þu ¼Âõ‚ {t‚t ƒtuÕÞt su, yt ½™~Þt{™e nÚtu¤e{tk r[Ln y™u hu¾tytu þtk™t Au ? íÞthu Ä{oŒuðu fÌtwk, yt ‚tu f{¤, æðs, ykfwþ yu{™t r[Ln Au. yux÷t{tk ‚tu ‚u nÚtu¤e{tkÚte ‚us ™ef¤ðt ÷tøÞwk. ‚u …]ÚðeÚte ythk¼e ytftþ ËwÄe ¼htE „Þwk. Ä{o ¼Âõ‚ ‚Útt ht{«‚t…¼tE yu ºtýu sýt yu ‚us{tk ykòE „Þt. yux÷u …tu‚t™t …wºt™e EåAtÚte ‚u ‚us™u rð»tu ïu‚îe… Ät{{tk ðtËwŒu𠼄ðt™™u yËkÏÞ r™hÒt{wõ‚tu ËtÚtu òuÞt ™u Ä{o ¼Âõ‚ ‚Útt ht{«‚t…¼tE, ðtËwŒu𠼄ðt™™e M‚wr‚ fhðt ÷tøÞt. íÞthu yr‚þu nu‚u fhe™u …tu‚t™e …tËu ƒuËtze™u ƒtuÕÞt, nu ht{«‚t… ! yt ‚{tht {t‚t-r…‚t Ä{o y™u ¼Âõ‚ Au ™u ‚{tu Ëkf»toý Atu. y™u yt ‚{tht ½™~Þt{¼tE ‚u ‚tu Ëtûtt‚T …wÁ»ttu¥t{ ™thtÞý Au. ‚u y™k‚ Sðtu™t fÕÞtý {txu …tu‚u Ä{o ¼Âõ‚™u ½uh «„x ÚtÞt Au. yu{ fne™u ƒt¤ MðY… ½™~Þt{ {nthts™u ™{Mfth fh‚t n‚t. ‚ux÷t{tk ‚tu ‚u ‚us Ëðuo …tu‚t™e nÚtu¤e{tk Ë{tðe ÷eÄwk. (2) ðifwkXÄt{ Œþo™ ‚Útt ÷û{e™thtÞýŒuð™t ð[™tu : yuf Ë{Þu Ä{oŒuð ytkƒ÷e ™e[u [tu‚ht W…h ¼t„ð‚ rð[th‚t n‚t. ‚u Ë{Þ{tk ½™~Þt{ {nthts™t {t{t ðþht{ ‚hðtze íÞtk ytÔÞt. ‚ux÷t{tk ‚tu ½™~Þt{ {nthts …ý ytuËhe{tkÚte ¼tk¾tuzeyu [t÷e™u ‚u fÚtt™t ƒtòuX Ë{e…u ytðe™u rƒhtßÞt y™u yuf r[¥tu fÚtt Ëtk¼¤ðt ÷tøÞt. ‚u ð¾‚u ðþht{ ‚hðtze™e …í™e ËwkŒheƒtE ytðe …tu‚t™e ™ýkŒ …tËu ƒuXt ™u ½™~Þt{ {nthts™u íÞtk rƒhtsu÷t òuE ƒtuÕÞt su, nu ½™~Þt{¼tE ! {the …tËu ytðtu. ‚uðwk Ëtk¼¤e ‚wh‚ Œtuze …tu‚t™e {t{e™t ¾tu¤t{tk ÷xe …zât. yux÷u {t{e h{tzðt ÷tøÞt. yu{ fh‚t ƒu [hý™t ‚¤eÞt{tk hu¾tytu™t r[Lntu òuE ƒtuÕÞt fu nu Atuxeƒt ! yt ½™~Þt{™t [hýth®ðŒ{tk þwk Au ? íÞthu ¼Âõ‚{t‚tyu fÌtwk su, yu ‚tu Wæðohu¾tytu™t r[Lntu Au. íÞthu ËwkŒheƒtEyu VheÚte fÌtwk su, yt™t ™t{ fntu. íÞthu ƒtuÕÞt su, yt s{ýt [hý{tk yk„wXt …tËu ÚtE …t™e™e ƒu ftuhu ™ef¤e Au ‚u Wæðohu¾t Au. yk„wXt{tk sð™wk r[Ln Au. y™u ð¤e yt ð@, òkƒw, æðs, ykfwþ, f{÷, yüftuý, MðÂM‚f yu ytrŒf ™ð r[Lntu Au ‚u swytu.

146

ËíËk„ Ëu‚w ð¤e yt ztƒt [hý{tk …ý Wæðohu¾t Au ™u yt f¤þ, ÔÞtu{, yÄo[Lÿ, „tu…Œ, Ä™w»Þ, rºtftuý y™u {íMÞyu ytrŒf Ët‚ r[Lntu Au. yuðe he‚u ¼Âõ‚{t‚t ËwkŒheƒtE™u ½™~Þt{ {nthts™t [hý™t r[Lntu ƒ‚tð‚t n‚t. ‚ux÷t{tk ‚tu ½™~Þt{ {nthts™t [hýth®ðŒ{tkÚte ‚us™tu Ë{wn ™ef¤ðt {tkzâtu. ‚u yt …]ÚðeÚte ÷E™u Ëó÷tuf …ÞO‚ Ëðo rŒþtytu{tk ÔÞt…e „Þtu. y™u ‚u ‚us{tk ¼„ðt™™wk su ðifwkXÄt{ ‚u™u ËwkŒheƒtE ytrŒf Œu¾‚t n‚tk y™u ‚u Ät{ fuðwk n‚wk ‚tu rðïfËu™™u „YztrŒf y™k‚ [‚w¼wos …t»toŒtuyu ËuÔÞt Au [hýf{¤ su{™tk yuðwk y™u rŒÔÞ ®ËntË™ W…h rƒhts{t™su ÷û{e™thtÞý ¼„ðt™ ‚u{™t Œþo™ ‚u Ät{{tk Út‚t n‚tk, íÞthu yr‚ ytŒhÚte ÷û{e™thtÞýŒuð ƒtuÕÞt su, nu Ä{o¼Âõ‚ ! nu ðþht{ ‚hðtze ! nu ËwkŒheƒtE ! ytðe he‚™t swŒt swŒt ™t{tu ÷E swŒtswŒt [tf¤t W…h [th sý™u ƒuËtz‚t n‚t. …Ae ½™~Þt{ {nthts™u {t{e™t ¾tu¤t{tkÚte ÷E™u …tu‚t™t ytË™ W…h ƒuËtze™u …qò fhe ntÚt òuze™u ƒtuÕÞt su, nu {nthts ! ƒnw f]…t fhe™u Œþo™ ytÃÞtk. yu{ fne™u Ä{torŒf [th sý™e …qò fhe™u ƒtuÕÞt su, nu Ä{o ¼Âõ‚ ! yt ‚{tht …wºt yûthtrÄ…r‚ …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™ Au. ‚u ‚{tht ½uh «„x ÚtÞt Au. ‚us …tu‚u ðú‚…whe™u rð»tu y{tÁk MÚtt…™ fhþu yu{ fne™u „ŒT„ŒT fkX ÚtE „Þt. y™u yuf ™shu ½™~Þt{ {nthts Ët{wk òuE hÌttk íÞthu yr‚ htS ÚtE ƒtuÕÞt su ‚{thtu yr¼«tÞ y{the òý{tk Au. ‚{tu™u ËíËk„{tk yrÄ…r‚ fheþwk y™u ‚{thtu {™tuhÚt …qýo fheþwk. yu{ fÌtwk ‚u ð¾‚u ht{«‚t…¼tE ftuE fthýËh …ehtus…wh „t{ „Þt n‚t. ‚u ½uh ytðe …tu‚t™e ¾zfe™wk f{tz W½tzâwk íÞtk ‚tu ½h{tk ‚us ¼hu÷wk òuÞwk y™u ‚u òuE™u ƒtuÕÞt su, nu ŒtŒt ! ‚{tu õÞtk Atu ? yux÷t{tk ‚tu Ëðo ‚us Ë{tðe ÷eÄwk. …Ae ht{«‚t…¼tEyu …qAðtÚte Ä{oŒuðu ˽¤e ðt‚ fhe, ‚u Ëtk¼¤e ½ýt htS ÚtÞt. (3) ƒrÿft©{ Ät{ Œþo™ : yuf Ë{Þ™u rð»tu ¼Âõ‚{t‚t, Ä{oŒuð y™u ht{«‚t…¼tE yu ºtý sýt ytuËhe{tk ƒuXt n‚t. ‚u Ë{Þu ËqhsƒtE, [kŒtƒtE ytrŒf ƒu ºtý ƒtEytu ytðe ¼Âõ‚{t‚t™e …tËu ƒuXt. íÞthu ½™~Þt{ {nthts …tu‚t™e

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #73 vi dt 20-6-08


147 ËíËk„ Ëu‚w {t{e™u Œu¾e™u h{‚t n‚t. ‚u ¼Âõ‚{t‚t™t ¾tu¤t{tk sE™u ƒuXt. íÞthu {t‚t yr‚ nu‚ sýtðe™u …tu‚t™t …wºt™u M‚™…t™ fhtðe s{ýtu ntÚt …tu‚t™t ntÚt{tk ÷E™u hu¾tytu òu‚t n‚t. ‚uðt{tk ‚tu ntÚt{tkÚte ‚us™tu Ë{qn ™ef¤ðt {tkzâtu. ‚u [thu rŒþtytu{tk ¼htE „Þwk ™u ‚u ‚us™u rð»tu ¼„ðt™™wk su ƒrÿft©{ Ät{ ‚u™u òu‚t n‚tk ™u ‚u Ät{{tk ™h™thtÞýŒuð ‚Útt {wõ‚tu ‚Útt f÷t… „t{{tk hnu™tht Ér»t {kz¤™u òu‚t n‚t. …Ae ™h™thtÞýŒuðu yt…u÷t Œ¼o™t ytË™ W…h Ä{torŒf Ëðuo ƒuXt ™u ¼Âõ‚{t‚t™t ¾tu¤t{tk hnu÷tk ½™~Þt{ {nthts™u rð™k‚e fhe …„u ÷t„e, …tu‚t™t ytË™ W…h …Ähtðe »ttuzTþtu…[thÚte …qò fh‚t n‚t. …Ae …tu‚t™t yt©{{tk hnu÷tk …tftk ƒtuhze™t V¤ rð„uhu ¼ux fhe™u Ä{o ¼Âõ‚™e …qò fhe™u …„u ÷t„‚t n‚t. …Ae nòhtu Ér»tytuyu {t™u÷t ½™~Þt{ {nthts ƒtuÕÞt su nu Ér»tytu, nu ™h™thtÞý Œuð ! yt ‚{tht ¼h‚¾kz™u rð»tu rðÏÞt‚ su „wsoh «Œuþ ‚u{tk y{ŒtðtŒ ™„h, ‚u{tk ‚{tÁk MÚtt™f fheþ y™u ‚u{tk ‚{tu™u …Ähtðeþ. yuðwk ™h™thtÞýŒuð™u ËíÞ ð[™ fne™u …tu‚t™e {t‚t™t ¾tu¤t{tk ƒuËe „Þt. ‚u Ë{Þ{tk Ä{o¼Âõ‚™u …tu‚t™t …qðo yð‚th™e M{]r‚ ÚtE ytðe. yu yðMÚtt{tk ©e ™h™thtÞýŒuð Ä{o¼Âõ‚™u …tu‚t™t {t‚t r…‚t òýe™u rð™k‚e…qðof M‚wr‚ fhe™u ƒtuÕÞt su nu {t‚t r…‚t ! yt ‚{tht ½h™u rð»tu …wÁ»ttu¥t{ ™thtÞý ‚{tht …wºt ¼tð™u …t{e ½™~Þt{, nrhf]»ý yu ƒu ™t{u ð‚uo Au. {txu ytsu ‚u{™t Œþo™ fhe y{tu f]‚tÚto ÚtÞt Aeyu. yuðwk Ëtk¼¤e™u Ä{o¼Âõ‚ htS Út‚t n‚t. …Ae ‚u ‚us Ëðuo …tu‚t™t MðY…{tk Ë{tðe ÷eÄwk. íÞthu íÞtk ƒuXu÷t Ëðuo ½™~Þt{ {nthts™u rð»tu, ¼„ðt…ýt™e ƒwÂØ fh‚t n‚t. (4) Ëíð„wýtr¼{t™e Œuð ½™~Þt{ {nthts™wk Œþo™ fhðt ytÔÞt : ytrŒ yt[tÞo©e yÞtuæÞt«ËtŒS {nthtsu …tu‚t™t ¼ºteò ht{þhýS™u Wvuþe™u su ƒt¤[rhºttu fÌttk Au ‚u ƒt¤[rhºttu …ife yt [rhºt ðtk[þtu yux÷u ÏÞt÷ ytðþu fu Ëíð„wýtr¼{t™e Œuð‚t yu MðÞk {ÞtoŒt …wÁ»ttu¥t{ ©e ht{[Lÿ ¼„ðt™ {txu þçŒ ð…htÞtu ntuÞ ‚uðwk

148

ËíËk„ Ëu‚w sýtÞ Au. yuf Ë{Þ™u rð»tu ½™~Þt{ {nthts™t Œþo™ fhðt {txu Ëíð„wýtr¼{t™e Œuð‚t ytÔÞt. ‚u{ýu Ëðuo ïu‚ ðMºt Äthý fÞto n‚t. yk„tu yk„™u rð»tu {tu‚e™t ½huýtk Äthý fÞto n‚t. {M‚f W…h {tuh {wfwx n‚tu y™u rfþtuh ðÞ™t n‚t. ‚u ½™~Þt{ …tËu ytðe ™{Mfth fhe™u ƒtuÕÞt su, nu {nthts ! þe yt¿tt Au ? íÞthu ½™~Þt{ {nthts ƒtuÕÞt su, ‚{tht yð‚th yt …]Úðe W…h y™k‚ 𾂠ÚtÞt. …hk‚w yufu yð‚thu fhe™u ‚{tuyu {w{wûtw™u {wõ‚ fhe™u yûthÄt{{tk {tufÕÞt ™rn. ‚uðwk Ëtk¼¤e™u fÌtwk su, nu {nthts ! y{tu™u sux÷e Ët{Úteo y™u yiïÞo ‚{tuyu yt…u÷wk Au ‚ux÷wk s y{thtÚte ÚttÞ. yu{ fnª ðMºt y÷kfth Äthý fhtðe™u VheÚte ƒtuÕÞt su, nu ½™~Þt{ {nthts ! Ä{o¼Âõ‚™u ftuE yËwhtu …ez‚t ntuÞ ‚tu y{tu ‚u™tu Ä™w»ÞƒtýÚte ™tþ fheyu. íÞthu nËe™u ƒtuÕÞt, su ‚{tu ‚tu …tu‚u ¼¤tu íÞthu ™tþ ÚttÞ y™u y{tu ‚tu ËkfÕ… fheyu yux÷t{tk ™tþ …t{e òÞ. yuðwk Ëtk¼¤e™u ƒtuÕÞt su, ‚{tu ‚tu MðÞk …wÁ»ttu¥t{ Atu. yu{ fnª …tu‚u n™w{t™S™u yt¿tt fhe fu, ‚{tu yt ½™~Þt{ {nthts™e Ëuðt{tk ntsh hnuòu. íÞthu n™w{t™S …tu‚t™t Mðt{e™wk ð[™ {M‚fu [ztðe™u Ëuðt{tk ntsh hnuðt™e nt …tze™u ™{Mfth fhe Ëuðt{tk ƒuXt. y™u ‚u …Ae {tuxt Œuð yÞtuæÞt™„he ‚hV ytftþ{t„uo yÿ~Þ ÚtE „Þt. (5) yÞtuæÞt{tk ht{½txu rðãtÚteoytu™u [tuðeË yð‚th Y…u …tu‚t™t Œþo™ ytÃÞt : yuf rŒðËu ½™~Þt{ {nthts fux÷tf …tu‚t™t rðãtÚteoytu™u ËtÚtu ÷E™u ht{½tx sE ËhÞw„k„t™t rf™tht W…h fŒkƒ™t ð]ût ™e[u ˼t fhe™u ƒuXt n‚tk y™u …hM…h «&™ W¥th fhðt ÷tøÞt. íÞtk ½ýtu Ë{Þ ÚtE „Þtu íÞthu ½™~Þt{ {nthts™u Ëðuo rðãtÚteoytu swŒu swŒu MðY…u Œu¾‚t n‚t. ‚u{tk ftuEf ‚tu ht{÷û{ýY…u Œu¾‚t n‚t. y™u fux÷tf f]»ýY…u Œu¾‚t n‚tk ™u ftuEf ‚tu ™]®ËnY…u Œu¾‚t n‚tk y™u ftuEf ðt{™Y…u y™u ftuEf rþðSY…u Œu¾‚t n‚t. yÞtuæÞt«ËtŒS {nthts ½™~Þt{ {nthts™e yt ÷e÷t ðýoð‚t …tu‚t™t ¼ºteò ht{þhýS «íÞu fnu Au, nu ht{þhýS ! ‚u W…h …Œ Au su,

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #74 vi dt 20-6-08


149 ËíËk„ Ëu‚w “ftuE Œu¾u Au ht{™u Y…u, ftuE Œu¾u Au f]»ý MðY…u, ftuE ðt{™ …hþwht{, Œu¾u ðhtn™u ™]®Ën ~Þt{, nkË™u nÞ„úeð Wh{tk ftuÞ, Œu¾e™u s™ {™ rðM{Þ ntuÞ, [Lÿ Ëq Þ o ™ u rºt…w h th, yu ð t ¼tËu Au Ä{o f w { th, ftuE fnu ™h ðeh Au yus, òu™u fuðwk ͤfu Au ‚us.” yuðe he‚u …tu‚t™u rð»tu y÷tirff ¼tð Œu¾tze™u ½uh ytð‚t n‚t. íÞthu ‚u yiïÞo™e ðt‚to rðãtÚteoytu ¼Âõ‚{t‚t™u fne™u …tu‚t™u ½uh s‚t n‚t. (6) Ä{oŒuð™u [tuðeË yð‚th MðY…u Œþo™ ytÃÞwk : ¼Âõ‚{t‚t™tu ŒuntuíË„o fÞto …Ae fux÷tf rŒðË rð‚e „Þt ƒtŒ Ä{oŒuð™u ð]ØtðMÚtt™u fthýu Úttuztuf ßðh ðÄthu {t÷q{ …z‚tu n‚tu. …tu‚u ËtkÏÞÞtu„™u „úný fÞtuo n‚tu. Ä{oŒuð …tu‚t™t {™{tk rð[th fhðt ÷tøÞt su nðu {thtu Œun …ý Úttuzt rŒðË{tk sYh …ze sþu. {txu nrhY… {tht …wºt™u fnwk. …Ae ht{«‚t…¼tE ytrŒf Ëðuo ËkƒkrÄ™u rþ¾t{ý yt…e™u …tu‚t™t …wºt Y…u ½™~Þt{ {nthts™u rþûtt™t ð[™ Ä{oŒuð fnu‚t n‚t. …Ae «ËÒt {™ ðzu Ëðuo ËkƒkrÄ™t Ëtk¼¤‚t Ä{oŒuð ƒtuÕÞt su, nu nhu ! nu ½™~Þt{ ! nwk Ëðuo …ŒtÚto{tkÚte WŒtË ÚtE™u ‚{tht [hýth®ðŒ{tk {tht {™™u ht¾wk Awk. …hk‚w yuf 𾂠¼t„ð‚ Ëtk¼¤ðt™e EåAt {tht {™{tk hnu Au. ‚u ‚{tu Ëk¼¤tðtu ‚tu ½ýwk ËtYk. yuðwk Ëtk¼¤e™u W‚tð¤t Útft …tu‚u ht{nrh …krz‚™u ƒtu÷tðhtðe™u …tu‚t™t ½h™t ytk„ýt{tk {kz… ƒkÄtðe™u ‚u ƒútñý …tËu ¼t„ð‚ Ëótn fhtððt™tu ythk¼ fhtð‚t n‚t. íÞthu Ëðuo …ŒtÚto{tkÚte ð]Â¥t ‚tuze™u Ä{oŒuð …tu‚u yuf r[¥tðt¤t ÚtE™u ¼t„ð‚ fÚtt™wk ©ðý fh‚t n‚t. ‚u ð¾‚u ƒútñý ¼t„ð‚ ðtk[u Au. ‚u{tk [turðË yð‚th™wk ðýo™ ytð‚wk n‚wk. íÞthu Ä{oŒuð™u yu{ ÚtÞwk su yu [turðË yð‚th fuðt nþu ? ytðtu …tu‚t™t r…‚t™tu ËkfÕ… òýe™u ©enrh™e EåAt Útfe ht{f]»ýtrŒf [turðË yð‚th «„x «{tý ytðe ™u {qŠ‚{t™ Ä{oŒuð …tËu W¼t hÌtt. íÞthu ‚u{™u òuE™u ƒu ntÚt òuze Ä{oŒuð …tu‚u …„u ÷t„‚t n‚t. …Ae ‚u ytðu÷t [turðË yð‚th ‚u yÿ~Þ ÚtÞt Útft ½™~Þt{ {nthts™u

150

ËíËk„ Ëu‚w rð»tu ÷e™ ÚtE „Þt. íÞthu ‚tu ytðtu «„x «‚t… òuE™u Ä{oŒuð ytrŒf Ëðuo s™, ƒútñýtu Ërn‚ ©e ½™~Þt{ {nthts™u Ëðo yð‚th™t yð‚the yûthtrÄ…r‚ …qýo…wÁ»ttu¥t{ òýe™u Ä{oŒuð Ërn‚ …„u ÷t„‚t n‚t. y™u yr‚þÞ WíËtnÚte Ä{oŒuð …tu‚u ‚u{™e M‚wr‚ fh‚t n‚t. (7) {tk„htu¤{tk y…th s™tu™u …tu‚ …tu‚t™t EüŒuð MðY…u Œþo ™ : {tk„htu¤{tk ©enrh rƒhts‚t n‚t, íÞthu Ëti nrh¼õ‚tu Ë{trÄ{tk sE rðrðÄ ytùÞtuo Œu¾‚t fu su yütk„ Þtu„ ËtÄ™tht Þtu„eytu™u …ý Œw÷o¼ Au. Ënw ftuE nrh¼õ‚tu™u Äthýt, æÞt™ y™u Ë{trÄ Út‚e y™u …tu‚t™t Œun{tk hnu÷tk y…th MÚtt™tu Œu¾t‚tk, su su ÷tuf™e suðe h[™t Au ‚u ‚Útt ‚u ÷tuf™t ÷tuf…t¤tu «íÞût Œu¾‚t, ‚u™e y÷tirff ðt‚ Ëtk¼¤e™u ™„hðtËe, y…th {‚ðtŒe s™tu, þið, þtõ‚, ™tÂM‚f, ði»ýð, ƒúñ¿tt™e, «ýt{e, fƒeh…kÚte, Þð™ ð„uhu òuðt {txu ytÔÞt. ƒeò …ý fux÷tf ¼ihð, ¼q‚ ‚Útt {qX, [tux, s…{kºt™e ËtÄ™t ðt¤t ‚Útt ƒeò …ý …krz‚tu ©enrh™u S‚ðt {txu ytÔÞt. ©enrhyu ‚uytuyu …qAu÷t «&™tu™t ËhË W¥th ytÃÞtk. ‚u Ëtk¼¤e™u ‚uytu ytùÞo …tBÞt y™u ƒtuÕÞt fu, yt{™e ‚tu yf¤ ðt‚ Au ftuE he‚u f¤t‚e ™Úte y™u ËqÞo yt„¤ su{ ¾ãtu‚™wk ftkE ™e…su ™nª, ‚u{ ‚u{™wk ftkE [tÕÞwk ™nª. ©enrhyu þtMºt™t ð[™Úte «r‚…tŒ™ fÞwO fu, su™e þwØ hnuýe fnuýe ntuÞ ‚u s þwØ {‚ Au. ƒeò™t {‚ yÄ{o fnuðtÞ. ©enrh íÞtk [t‚w{toË hÌtt y™u Ë™t‚™ Ä{o™wk MÚtt…™ fhe …r‚‚ s™tu™tu WØth fÞtuo. sL{tü{e™t WíËð{tk ©enrh™e {qŠ‚ òuE fux÷tÞ ƒt¤, Þwðf, ð]æÄ ™h™theytu™u Ë{trÄ ÚtE s‚e y™u Œun™wk ¼t™ ¼q÷e s‚tk. yu Ëti™u yuf Xuftýu W…ht W…he ™tk¾e {qf‚tk. ftuE™u yuf rŒðË, ftuE™u ºtý rŒðË, ftuE™u …tk[ fu …kŒh rŒðË fu {tË fu ºtý {tË fu ‚uÚte ðÄthu Ë{Þ ËwÄe Ë{trÄ [t÷w hnu‚e. Œun{tk ytÔÞt …Ae Ë{trÄ{tk òuÞu÷e y™uf ÷tuftu™e h[™t fnª Ëk¼¤tð‚t. ytðtu «‚t…Œu¾e™u fux÷tf s™tu yÄ{o{t„o™u Atuze …t¾kze „wY™u ‚S ©enrh™t ytr©‚ ÚtÞtk. [tu{tËt{tk

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #75 vi dt 20-6-08


151 ËíËk„ Ëu‚w ðhËtŒ ÞtuøÞ y™u yÞtuøÞ Ëðo MÚt¤u Ëðoºt ðhËu Au, ‚u{ ©enrh™e fYýt …ý yufÄthe Ëðos™tu «íÞu n‚e. Ë{trÄ{tk „tu÷tuf, yûth yu ytrŒf ¼„ðt™™t Ät{{tk htÄt, ÷û{e, ©eŒt{trŒf …t»toŒtu ‚Útt y™k‚ rŒÔÞ Ë{]ÂØytu™wk Œþo™ …t{e™u ‚u «{týu òøÞt …Ae ðt‚ fh‚t. swŒt swŒt Œuð‚t ‚Útt swŒt swŒt ¼„ð‚T MðY…™t W…tËf™u ‚u™t EüŒuðY…u Œþo™ yt…‚t. ƒúñ¿tt™e™u ytí{MðY…™t Œþo™ fhtð‚t. fux÷tkf™u ¼q„tu¤, ¾„tu¤™t yiïÞo Œu¾tz‚t ‚Útt þheh™t »txT[¢ ytrŒf Œu¾tz‚t. su su ¼õ‚s™tu™u su su Œu¾t‚wk ‚u ˼t{tk fnª Ëk¼¤tð‚t. õÞthuf ‚tu Ëtu Þtus™ Œqh hne™u …ý ©enrh …tu‚t™t ¼õ‚tu™u «„x «{tý Œþo™ yt…‚t. ftuE ¼õ‚ Œqh Œuþ{tk hne™u «r‚{t …qs‚tu ntuÞ íÞthu ©enrh õÞthuf ‚u™t «u{u fhe, ‚uýu ™iðuã fhu÷wk …ŒtÚto {qŠ‚ îtht «„x s{‚t, suÚte ¼õ‚ yt™kŒ …t{‚tu. ftuE ¼õ‚ ßÞthu Œun ‚su íÞthu ‚u™u ©enrh yk‚ Ë{u ytðe™u Ät{{tk ‚uze s‚t, ‚u™u ½ýt {týËtu «„x Œu¾‚t. ‚u{tk ¼õ‚ y¼õ‚™tu {u¤ hnu‚tu ™rn. yu{ …tu‚t™wk y™L‚ yiïÞo ŒuþtuŒuþ y™u „t{tu„t{ «íÞu ©enrh ðthkðth Œu¾tz‚t. ‚u™u Œu¾e™u ½ýt ztÌtt …wÁ»ttuyu rðM{Þ …t{e …tu‚t™t r{ÚÞt „wY™u ‚S ŒE Mðtr{™thtÞý™wk ¼s™ fhe þhýwk MðeftÞwO. su{ ðntý …h ƒuXu÷t ft„zt™u ðntý rð™t ƒeòu yt©Þ ™Úte, ‚u{ y™LÞ „r‚ ÚtE™u ‚u{™wk ¼s™ fh‚t. ‚uÚte þtMºt ¼ýu÷t y…th {‚ðtŒeytu rððtŒ fhðt {txu Ënò™kŒ Mðt{e …tËu ytð‚t, …ý ©enrh™wk Ët{ÚÞo y™u «‚t… Œu¾e™u Ítk¾t ÚtE s‚t y™u ftkE ƒtu÷e þf‚t ™ne. ©enrh Ëti™t yk‚h™u òýe™u ‚u «{týu ðt‚ fh‚t, suÚte {™{tk …M‚tE™u ntÚt òuze ™{Mfth fhe fnu‚t fu ‚{u ‚tu Ëtûtt‚T Eïh Atu. [tuðeË yð‚th{tk ‚{u ftuý Atu, ‚u y{u òý‚t ™Úte. ‚u f]…t fhe fntu. suÚte y{u ËkŒun hrn‚ ÚtE™u ‚{thu þhýu ÚtEyu. y{tht EüŒuð ßÞthu fnu íÞthu ‚u{™t rðïtËÚte y{u {t™eyu. íÞthu ©enrh fnu fu, ‚{u ‚{tht EüŒuð™u ŒeXt ™Úte. ‚tu ‚u{™wk fnuðwk fuðe he‚u «{tý fhþtu ? íÞthu ‚u fnu «r‚{t Au ‚u y{tht EüŒuð™wk «„xY… Au. íÞthu ©enrh fnu ßÞthu ¼„ðt™ y™k‚ Sðtu™u þhýu fhðt ytðu Au íÞthu ‚u{™t Œtu»t, yŒtu»t™u

152

ËíËk„ Ëu‚w „ý‚t ™Úte, …ý …tu‚t™wk rƒYŒ rð[the™u y¼Þ…Œ yt…u Au. su{ [¢ð‚eo htò «Út{ „tŒeyu ƒuËu íÞthu fuŒeytu™u Atuze Œu Au. ‚u{ ¼„ðt™ …ý {tuût™u {txu ßÞthu «„xu Au íÞthu ‚u{™wk ™t{ Ëtk¼¤e su su s™tu ytðu, ‚u{™u y¼Þ yt…u Au. yu{ fnª ©enrhyu Ëti {‚ðtŒe™u æÞt™{tk ƒuËtze …tu‚…tu‚t™t EüŒðu™wk æÞt™ fhðt fÌtwk. ©enrh™t fnuðtÚte ßÞthu ‚u{ýu æÞt™ fÞwO, íÞthu ©enrhyu ‚íft¤ Ë{trÄ fhtðe ‚u{™u ‚u{™t EüŒuð Y…u Œþo™ ytÃÞt y™u ‚u ‚u Y…u fnuðt ÷tøÞt fu, ‚{u ƒÄt y{tht rþ»Þtu su y{thtu «‚t… Ë{òu Atu, ‚u ƒÄtu «‚t… y{u Ä{o…wºt Ënò™kŒ Mðt{eÚte …tBÞt Aeyu. ®[‚t{rýÚte yrÄf su{ ftuE ÿÔÞ ™Úte, ‚u{ ‚u{™tÚte yrÄf ftuE Œuð ™Úte. {txu {tuût…Œ òuEyu ‚tu {™ f{oÚte ‚u{™u ¼òu. y{u …ý ‚u{™e {hS òuE™u [t÷eyu Aeyu. ytðtu yð‚th ftuE 𾂠ÚtÞtu ™Úte. su™tk ¼tøÞ ntuÞ ‚u™u {™tþu. yt «{týu Ë{trÄ{tk ‚u{™u EüŒuð™t Œþo™ ÚtÞtk. ‚u{tk ðÕ÷¼, ®™ƒtfo™u {tæð Ëk«ŒtÞ™t ¼õ‚tu™u ð]kŒtð™{tk htË h{‚t „tu…s™tuÚte ðuÂü‚ ƒt÷MðY… ©ef]»ý™t Œþo™ ÚtÞt. ‚u{tk ‚u{™u ©ef]»ýtð‚thÚte …ý Ä{o…wºt ©enrh™wk Ët{ÚÞo y™u «‚t… yrÄf sýtÞtu. [Lÿ™wk ‚us yrÄf ntuðt A‚tk ËqÞo WŒÞ ÚttÞ íÞthu ‚u sýt‚wk ™Úte. Œeðtu, {þt÷, ðes¤e™tuu yÂø™ y™u ðzðt™¤ yÂø™, yu ƒÄt ðM‚w‚tyu yr¼Òt ntuðt A‚tk «‚t…{tk y…th ¼uŒ Au. yu{ yLÞ yð‚th y™u ©enrh™wk Ë{sðwk, su{tk sux÷tu „wý ntuÞ ‚ux÷tu Ëí…wY»ttu „úný fhu Au. ht{t™ws™t ytr©‚ ðifwkX Ät{{tk ™kŒ, Ëw™kŒ, rð»ðfËu™, „ÁztrŒf …t»toŒtuÚte Þwõ‚ ÷û{e™thtÞý Y…u ©enrh™t Œþo™ …tBÞt. ‚u{ýu …ý ©enrh™tu {rn{t fÌttu. ht{t™kŒe n‚tk ‚u{ýu Ëe‚t, ÷û{ý y™u n™w{t™ ËtÚtu Ä™w»Þƒtý ÷E ïu‚ ðifwkXÄt{{tk ƒuXu÷t ht{[Lÿ ¼„ðt™™t Œþo™ fÞto. ‚u{ýu …ý «Út{ fÌttk «{týu s W…Œuþ fÞtuo. ‚uÚte ‚u{ýu æÞt™{tkÚte ƒnth ytðe ©enrh™wk þhý ÷eÄwk. þkfh {‚™t y™wÞtÞe ©enrh™tk ƒúñßÞtur‚Y…u Œþo™ …tBÞt. ‚u «{týu rþð W…tËf, ËqÞo W…tËf, „ý…r‚ W…tËf, si™tu, þtõ‚tu, Þð™tu ð„uhu …tu‚ …tu‚t™t EüŒuð™tk Œþo™ …tBÞt. suÚte yt™kŒ …t{e™u ©enrh™u þhýu ÚtÞt. yÄ{o {t„o™tu íÞt„

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #76 vi dt 20-6-08


153 ËíËk„ Ëu‚w fhe™u ©enrh™t ð[™{tk ÿZ hnuðt ÷tøÞt. ©enrhyu …]Úðe …h ™tþ …t{u÷tu yuftkr‚f Ä{o MÚtt…™ fhe Sð™t {q¤ y¿tt™™tu ™tþ fÞtuo. (8) Œe™t™tÚt ¼è™u ™h™thtÞý MðY…u Œþo™ ŒeÄwk : ©enrh ƒnw rŒðË Ëthk„…wh hÌttk. ‚u Ë{Þu Œe™t™tÚt ¼è [th {tË ©enrh™e ËtÚtu hÌtt n‚tk. …kŒh ð»toÚte ‚u{™u ËíËk„™tu Þtu„ n‚tu y™u ©enrh™u ¼„ðt™ òý‚t n‚tk ‚tu …ý WÚtzf…ýwk ð‚o‚wk n‚wk. ‚uÚte yk‚h{tk Wãu„ hnu‚tu. ©enrhyu ™h™thtÞýY…u Œþo™ ŒeÄwk íÞthu …qýo…wÁ»ttu¥t{…ýwk Ëk…qýo Ë{òÞwk. …ý y÷tirffY… ŒeXt rð™t {™{tk r™YíËtn hnu‚t. ftuE™u ðt‚ fnu‚t ™rn. íÞthu ©enrhyu ‚u{™t yk‚h™e ðt‚ òýe y™u MðÙ{tk Œþo™ ŒeÄt. «Út{ ©enrhY…u «„x ÚtÞt. …Ae ™h™thtÞý™e ƒu {qŠ‚ytu Y…u ÚtÞt. þkf [¢trŒf ytÞwÄ {w„x ‚Útt ðMºt yt¼q»týtuyu Þwõ‚ {kŒ ntMÞ fh‚t WØð™u ™thŒS ËtÚtu ¼„ðt™™tk ©enrh™e ‚…tu{qŠ‚™t Œþo™ ÚtÞt. y™u ™thtÞýu rð«™u fÌtwk fu ©enrh™e {™w»ÞY…u {qŠ‚ Vtðu ‚u{ [rhºt fhu ‚tu …ý ƒÄt yð‚th™t fthý Au yu{ {t™ðwk. ¼ð ƒúñtrŒf ‚u{™t yiïÞo™tu …th …t{u ‚u{ ™Úte. yu{™e yt„¤ y{tÁk þwk ÷u¾wk ? yu{ ™thtÞýu fÌtwk íÞthu ¼è™e {r‚ r™:ËkþÞ ÚtE …Ae ©enrh™u Ëðth{tk …„u ÷t„e™u ƒÄe ðt‚ fne™u ƒtuÕÞt fu nðu ƒÄt fw‚fo {xe „Þt Au. íÞthu ©enrh ¼è™u fnu y{u fneyu ‚u{ fhu ‚u y{™u „{u Au. yk‚Þto{e y{™u «uhu Au ‚u «{týu y{u fheyu Aeyu. ‚u yk‚Þto{e Œw:¾e s™™u {txu yð‚th Äthu Au íÞthu ‚u{™u y{trÞf òýe™u „tÞ Au. ‚u™e {r‚ þwØ ÚttÞ Au ™u ËíËk„™e ðt‚™e Yr[ ÚttÞ Au. (9) ðËtu „t{™t ðt½S¼tE™u ©enrhyu Œþo ™ yt…e™u Ëðtuo…rh…ýt™tu r™ùÞ fhtÔÞtu : „t{ ðËtu™t ([htu‚h «Œuþ) …txeŒth ðt½S¼tE yZth ð»to™t n‚tk íÞthu ƒnw {tkŒt ÚtÞt. yu ð¾‚u yu{™t {™{tk yuðtu rð[th ytÔÞtu fu su ËíËk„e ÚttÞ Au. ‚u™t f{o ƒ¤e òÞ Au. íÞthu f{o rð™t Œw:¾ ftuý Œu‚w nþu ? y™u yu Œw:¾ hnuþu õÞtk ËwÄe ? {nthts ¼„ðt™ nþu fu ™rn ntuÞ, …ý {nthts yk‚ Ë{Þu …tu‚t™t ¼õ‚™u Œþo™ Œu Au y™u ‚uze òÞ Au, íÞthu nS ËwÄe fu{ ftkE sýt‚wk ™Úte ? yt ‚tu ynª™w Ëw¾ …ý ftkE ŒeXwk ™rn.

154

ËíËk„ Ëu‚w yu ð¾‚u {nthts ytÔÞt. yu{ýu yZthËtu Yr…Þt™tu y™u ™„h{tk ðýtðu÷tu Í„{„‚tu VUxtu {tÚtu ƒtkæÞtu Au, srhÞt™e z„÷e y™u srhÞt™e Ëwhðt¤ …nuÞtuo Au y™u fuzu srhÞt™e þu÷wk ƒtkæÞwk Au. ¾k¼u …ý srhÞt™e þu÷wk Äthý fÞwO Au, yk„tu yk„™u rð»tu yt¼q»týtu Äthý fÞto Au. yuðe he‚u þtu¼tÞwõ‚ ƒ™e™u ËtÚtu ©ef]»ý ¼„ðt™™u ÷E™u ytÔÞt. {nthts ytðe™u Ztur÷Þt W…h ƒuXt y™u ©ef]»ý ¼„ðt™ Ëtk„t {t[e1 W…h ƒuËe ©eS {nthts™u heÍððt ËtÁk ðtkˤe ð„tz‚t n‚t. …Ae {nthtsu ðt½S¼tE™t [th rð[th fÌtt, fu ¼„ðt™™t ¼õ‚™u «thçÄ ‚tu ¼tu„ððwk s …zu Au, ‚u ƒ¤‚wk ™Úte. {nthts …tu‚t™e At‚eÞu ntÚt ŒE™u ƒtuÕÞt fu y{u ¼„ðt™ Aeyu y™u yt ‚{™u Œþo™ ŒeÄwk. ‚{thtu Œun ™rn …zu y™u ‚{™u {qfe sEþwk. y™u Œw:¾ ™rn hnu. yu{ fne™u ‚u{ýu {tÚtu ntÚt {qõÞtu. ‚uÚte ‚u{™t þheh{tk ½ýe þtkr‚ ÚtE y™u …tu‚u yk‚æÞto™ ÚtÞt. yux÷u ‚u{™t …„™t yk„qXt{tk …e¤tu Ë…o suðtu htu„ ™ef¤e „Þtu y™u ‚u Ëtò ÚtÞt. (10) þe‚÷ŒtË™u ©enrhyu Ëðtuo…rh…ýt™tu r™ùÞ fhtÔÞt fhtÔÞtuu : yuf Ë{Þu Íhýt …hýt „t{™t r™ðtËe y™u yuf÷þ]k„e Ér»t™t ðkþs yuðt þe‚÷ŒtË yt s„‚Úte WŒtË ÚtE™u, ðiht„e ðuþ Äthe™u, «„x ¼„ðt™™u þtuÄðt Œuþ rðŒuþ™t ‚eÚttuo{tk Vhðt ÷tøÞt. ½ýt ‚eÚto Vh‚t Vh‚t …Âù{ Œuþ{tk ytÔÞt. íÞtk ‚u{ýu yuðwk Ëtk¼éÞwk fu ht{t™kŒ Mðt{e ¼„ðt™Au, ‚u{™t Œþo™ fhðt ‚uytu Výuýe „t{u ytÔÞt. Výuýe{tk ftuEyu yuðe ðt‚ fhe fu ht{t™kŒ Mðt{e Œun Atuze „Þt ‚u™u ytsu ‚uh rŒðË ÚtÞt. ‚uytuyu ËíËk„™e „tŒe ™e÷fkXðýeo™u ËtU…e Au. yux÷u þe‚÷ŒtËu ©enrh …tËu ytðe™u ‚u{™t [hýtu{tk ðkŒ™ fÞwO. ‚u{ýu rð[tÞwO fu ht{t™kŒ Mðt{e ‚tu Œun Atuze „Þt, …ý ‚uytu™t ËtÄw ÄLÞ ntuðtÚte ‚u{™u «Út{ «ËÒt fhe™u ¼„ðt™ þtuÄðt [th Ät{™e Þtºtt fÁk. ¼„ðt™ {™u õÞtkÞ {¤þu ‚tu {tht r[¥t™e ®[‚t x¤e sþu. ©eSyu þe‚¤ŒtË™u Ëtht ËtÄw òýe™u yuftk‚{tk W‚thtu ytÃÞtu. 1. ¾tkx÷tu

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #77 vi dt 20-6-08


155 ËíËk„ Ëu‚w ƒeò rŒðËu yux÷u fu ht{t™kŒ Mðt{e™t [tiŒ{t™t rŒðËu ©eS{nthts ˼t ¼he™u ƒuXt Au. þe‚¤ŒtË Ë¼t{tk ytÔÞt yux÷u {nthts {tuxt …wÁ»t Au ‚uðtu ‚u{™u r™ùÞ ÚtÞtu. …Ae íÞtkÚte [t÷ðt™tu rð[th fÞtuo. yux÷u {nthts yk‚Þtor{…ýu òýe™u ƒtuÕÞt fu r[¥t{tk [t÷ðt™e W‚tð¤ fu{ fhtu Atu ? yux÷u þe‚¤ŒtË ƒu ntÚt òuze™u ƒtuÕÞt fu, nu {wr™™tÚt ! nwk ht{t™kŒ Mðt{e™t Œþo™ fhðt ytÔÞtu n‚tu. …hk‚w {the ytþt r™»V¤ „E. nðu ¼„ðt™™u ƒesu MÚt¤u sE™u þtuÄwk. ©eS {nthts yt Ëtk¼¤e™u ƒtuÕÞt fu, ‚{tu™u ht{t™kŒ Mðt{e ytsu s {u¤ðe yt…wk. ‚{u ytsu ynª htuftE òð, ‚{the ytþt …qýo Útþu. íÞthu þe‚¤ŒtË fnu fu, ht{t™kŒ Mðt{e {¤u ‚tu ¾qƒ yt™kŒ ÚttÞ. yuðwk Ëtk¼¤e™u ©eS {nthtsu ‚u{™u Mðtr{™thtÞý ™t{ hxðt™wk fÌtwk, Mðtr{™thtÞý ™t{ hxðtÚte þe‚¤ŒtË™u Ë{trÄ ÚtE. Ë{trÄ{tk ‚uytu yûthÄt{{tk „Þt. íÞtk ‚uytuyu fturx fturx ËqÞo-[Lÿ™t «ftþ Ë{t™ þe‚¤ þtk‚ ‚us™t Ë{qn{tk …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™ òuÞt. yt …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt ƒeò ftuE ™rn, …hk‚w Výuýe{tk ˼t{tk su rƒhts{t™ n‚tk ‚us «íÞût y™k‚ fturx {wõ‚tuÚte ËuðtÞu÷t ŒeXt. {íMÞ, ðhtn ytrŒf [tuðeþ yð‚thtu yt ¼„ðt™™e Ët{u W¼t hne™u M‚wr‚ fh‚t n‚t. ht{t™kŒ Mðt{e …ý íÞtk W¼t hne™u ©eS™t „wýtu™wk Wå[thý fh‚t n‚t. þe‚¤ŒtËu «u{u fhe™u ©eS {nthts™e …qò fhe. …Ae y™k‚ {wõ‚™u …qsðt EåAt fhe. …hk‚w y™k‚ {wõ‚tu™u yufe ËtÚtu fu{ …qsðt ? íÞthu ©eSyu fÌtwk fu ‚{u y™k‚ MðY… Ähe™u yuf ûtý{tk y™k‚ {wõ‚™e …qò fhtu. íÞthu þe‚¤ŒtËu fÌtwk fu {thtÚte yuðwk þe he‚u ÚtE þfu ? íÞthu ©eS {nthtsu fÌtwk, ‚{u yk‚h{tk yuðe EåAt fhtu fu yt ht{t™kŒ Mðt{e …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™ ntuÞ ‚tu ‚u{™t «‚t…Úte nwk y™k‚Y…u Úttô yuðtu ËkfÕ… fhtu. íÞthu þe‚¤ŒtËu yu {wsƒ ËkfÕ… fÞtuo. …hk‚wk ËV¤ ÚtÞtu ™rn. íÞthu Vhe ©eS {nthts fnu, yt [tuðeË yð‚th swytu. ‚u{tkÚte ftuE …wÁ»ttu¥t{ ntuÞ ‚tu nwk y™k‚ MðY…u Úttô yuðtu ËkfÕ… fhtu. íÞthu þe‚¤ŒtËu yu {wsƒ ËkfÕ… fÞtuo. …hk‚w ft{ rËæÄ ÚtÞwk ™rn. …Ae ©eS {nthts fnu

156

ËíËk„ Ëu‚w nðu yu ËkfÕ… {tht rð»tu fhtu. íÞthu þe‚¤ŒtËu ÄtÞwO fu yt Ënò™kŒ Mðt{e òu …wÁ»ttu¥t{ ntuÞ ‚tu {tht y…th MðY… ÚttÞ. yt ËkfÕ… fh‚t™e ËtÚtu þe‚¤ŒtË y„rý‚ MðY…u ÚtE™u yuf ûtý{tk «u{u fhe™u y™k‚ {wõ‚tu™e …qò fhe. ht{t™kŒ Mðt{e™e …qò fhe ¼tð ÷tðe™u þe‚¤ŒtË ƒtuÕÞt fu, nu {nthts ! nwk ‚tu ‚{tht ftsu ytÔÞtu n‚tu. ‚{u ¼„ðt™ Atu. yuðwk Äthe™u ! yt Ëtk¼¤e™u ht{t™kŒ Mðt{e ƒtuÕÞt fu, yûthÄt{™t Ät{e, Ëðo yð‚th™t yð‚the, Ëðtuo…rh ¼„ðt™ ‚{u su Výuýe{tk òuÞtk ‚u s swytu yt «íÞût Au. nwk ‚tu ‚u{™t ŒtË™tu ŒtË Awk. y™u «¼w …tËu hne™u ‚u{™e Ëuðt fÁk Awk. Ëðo yð‚th yt{qŠ‚{tk Ë{tÞ Au. …hk‚w …tu‚u ftuE MðY…{tk ÷e™ Út‚tk ™Úte. ht{t™kŒ Mðt{eyu ytðe ßÞtk ðt‚ fhe íÞtk ‚tu ™Œeytu su{ Ët„h{tk Ë{tÞ ‚u{ Ëðo yð‚th ©enrh™e {qŠ‚{tk ÷e™ ÚtE „Þt. y™uf yûth{wõ‚™t Mðt{e, yûth, …wÁ»t y™u «Ät™ …wÁ»t™t r™Þk‚t ‚hefu þe‚¤ŒtËu ßÞthu ©enrh™u r™ntéÞt íÞthu ‚uytu ytùÞo …tBÞt y™u r™ùÞ ÚtÞtu fu yt Ä{o ¼Âõ‚™t …wºt Ë{t™ ftuE ƒeò ¼„ðt™ ™Úte. þe‚¤ŒtË ËtÄwyu þheh{tk ytðe™u yt ðt‚ ˼t{tk Ëti™u Ëk¼¤tðe, ‚u{ A‚tk ht{t™kŒ Mðt{e™t rþ»Þtu yt ðt‚ {t™e þõÞt ™ne. ht{t™kŒ Mðt{e s ¼„ðt™ Au. yuðtu ‚u{™u r™ùÞ ntuðtÚte ‚uytu ntÚt òuze™u ƒtuÕÞt, y{™u …ý yt Ät{ Œu¾tze™u y{tht ËkþÞ™wk r™ðthý fhtu. íÞthu ©eS {nthts ƒtuÕÞt fu ‚{tu …ý Mðtr{™thtÞý ™t{ hxtu. íÞthu ƒÄe ˼t Mðtr{™thtÞý {kºt™e ÄqLÞ fhðt ÷t„e. íÞthu ƒÄt ¼õ‚tu™u Ë{trÄ ÚtE. y™u yûthÄt{ òuÞwk. ht{t™kŒ Mðt{e ‚Útt y™k‚ yûth{wõ‚tu su{™e Ëuðt{tk W¼t Au ‚uðt «íÞût yûthÄt{™t Ät{e ©e Ënò™kŒ Mðt{e™u òuÞt. …Ae ‚u Ëðuo {wõ‚tu ©enrh™e {qŠ‚{tk ÷e™ ÚtÞt. ytðwk ytùÞo Œu¾e Ëðuoyu Ä{oŒuð™t …wºt ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™u Ëðtuo…he òÛÞt. …Ae Ëðuo Ë{trÄ{tkÚte ò„e™u «íÞût ¼„ðt™ ©e Mðtr{™thtÞý™u …„u ÷t„e, {M‚f ™{tðe™u ƒtuÕÞt fu nu ¼„ðt™ ! yt… s yuf Ëðtuo…he Atu.

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #78 vi dt 20-6-08


157 ËíËk„ Ëu‚w …Ae þe‚¤ŒtËu {nt«¼w …tËuÚte Œeûtt ÷eÄe y™u Ë{trÄ r™c ‚Útt y™uf …h[t …qhðt ðt¤t ÔÞt…ft™kŒ Mðt{e ‚hefu yt…ýt Ëk«ŒtÞ{tk «rËÂæÄ …tBÞt. …Ae ½™~Þt{ {nthtsu MðÞk …tu ‚ t™t ™t{ Mðtr{™thtÞý™tu {rn{t ˼t{tk fÌttu. (11) ð[™t{]‚{tk MðÞk Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u fnu÷wk …tu‚t™wk Ëðtoð‚the …ýwk : „.yk. Aêt ð[™t{]‚{tk ©eS {nthts ƒtuÕÞt su, ....... yt ËíËk„™u rð»tu su ¼„ðt™ rðhtsu Au ‚u s ¼„ðt™{tkÚte Ëðuo yð‚th ÚtÞt Au, ™u …tu‚u ‚tu yð‚theAu. ™u yu Ëðo™t yk‚Þto{e Au ™u yuf s yûthÄt{™u rð»tu ‚uòu{Þ Au, ™u ËŒt ËtfthY… Au, ™u y™k‚ yiïÞoÞwõ‚ Au. ™u yus y™k‚ ƒúñtkz™t htòrÄhts Au, ™u ßÞthu ht{tð‚th™wk [rhºt fhu íÞthu òýeyu su ht{[LÿS Au, ™u ßÞthu ©ef]»ý™e ÷e÷t yt[hu íÞthu òýeyu su ©ef]»ý Au, yu su «fthu su su yð‚th™e r¢Þt òÛÞt{tk ytðu íÞthu yu{ Ë{sðwk su {tuhu ¼„ðt™™t sux÷t yð‚th ÚtÞt Au ‚u Ëðuo yt{tkÚte ÚtÞt Au ™u yu s ¼„ðt™ Ëðuo yð‚th™t fthý Au. yu{ Ë{su ‚tu ‚u™tu r™ùÞ z„u ™rn. ð[™t{]‚ yk. 7 {tk ©eS {nthts …tu‚t™wk Ëðtuo…rh …ýwk ðýoð‚t fnu Au, ........... «Út{ y{u …e…÷týt{tk ÷tÄt ƒútñý™u ½uh ht{t™kŒ Mðt{e™u yu{ …qAÞwk n‚wk su, ‘‚{u Ë™t‚™ Eïh Atu fu ytÄwr™f Eïh Atu ? íÞthu ht{t™kŒ Mðt{e ‚tu ƒtuÕÞt s ™rn. ™u …Ae y„ýtu‚ht ft¤{tk y{u {tkŒt ÚtÞt n‚tk íÞthu y{u ûtehËt„h™u rð»tu þu»tþGÞt™u rð»tu þu»tþtÞe ™thtÞý Ëq‚t Au íÞtk „Þt. íÞthu íÞtk y{u ht{t™kŒ Mðt{e™u òuÞt. ‚u Ätu¤e Ätu‚e …nuhe n‚ª ™u …Auze ytuZe n‚e. yuðt ƒeò …ý ½ýtkf þu»tþtÞe ™thtÞý™tk [hýth®ðŒ™u Ë{e…u ƒuXt n‚t. ‚u y{u òuÞt. íÞthu y{u ™thtÞý™u …qAÞwk su, ‘yt ht{t™kŒ Mðt{e ‚u ftuý Au ?’ …Ae ™thtÞýu fÌtwk su, ‘yu ‚tu ƒúñðu¥tt Au.’ yu{ ™thtÞý™u ƒtu÷‚u Ë‚u ht{t™kŒ Mðt{e ‚tu ‚u ™thtÞý™t þheh™u rð»tu ÷e™ ÚtÞt ™u íÞth …Ae y{u Œun™u rð»tu ytÔÞt, ™u ‚u …Ae y{u yk‚hÿÂü fhe íÞthu «ýð™tŒ™u òuÞtu. ‚u

158

ËíËk„ Ëu‚w òu‚tk òu‚tk ™kŒeïh …tuXeytu ytÔÞtu ‚u W…h ƒuËe™u fi÷tË{tk rþðS …tËu „Þt. ™u íÞtk „Yz …ý Wze þõÞtu ™rn yux÷u y{u yuf÷t s ‚u Ëðo Útfe …h yuðwk su ©e…wÁ»ttu¥t{™wk Ät{ ‚u{tk „Þt. íÞtk …ý nwk s …wÁ»ttu¥t{ Awk. {tht rð™t ƒeòu {tuxtu ftuE ŒuÏÞtu ™rn. yux÷u Xuftýu VÞto y™u …Ae y{u Œun™u rð»tu ytÔÞt, ™u Vuh yk‚h Ët{wk òuÞwk íÞthu yuý sýtýwk su, Ëðuo ƒúñtkz™e Wí…r‚, ÂMÚtr‚ ™u «÷Þ, ‚u™tu f‚to …ý nwk s Awk. ™u y™k‚ ƒúñtkz™tk yËkÏÞ rþð, yËkÏÞ ƒúñt, yËkÏÞ fi÷tË, yËkÏÞ ðifwkX, y™u „tu÷tuf, ƒúñ…wh y™u yËkÏÞ fhtuz ƒeS ¼qr{ftytu, yu Ëðuo {thu ‚usu fhe™u ‚uòÞ{t™ Au. y™u ð¤e nwk fuðtu Awk ‚tu {tht …„™u yk„wXu fhe™u …]Úðe™u z„tðwk ‚tu yËkÏÞ ƒúñtkz™e …]Úðe z„ðt ÷t„u. ™u {thu ‚usu fhe™u ËqÞo, [Lÿ{tk, ‚tht ytrŒf Ëðuo ‚uòÞ{t™ Au. yuðtu su nwk, ‚u {thu rð»tu yu{ Ë{S™u r™ùÞ fhu ‚tu ¼„ðt™ yuðtu su nwk ‚u {thu rð»tu {™ ÂMÚth ÚttÞ, ™u ftuE ft¤u ÔÞr¼[th™u …t{u ™rn...... „.«.«. 63 {tk fnu Au ........ yuðt yr‚ Ë{Úto su ¼„ðt™ ‚u …tu‚u yûth{tk «ðuþ fhe™u yûthY…u ÚttÞ Au. ™u …Ae {q¤ …wÁ»t «f]r‚ Y…u ÚttÞ Au. y™u …Ae «Ät™…wÁ»tY…u ÚttÞ Au. y™u …Ae «Ät™{tkÚte ÚtÞtk su [tuðeË ‚¥ð ‚u™u rð»tu «ðuþ fhe™u ‚u Y…u ÚttÞ Au. y™u …Ae ‚u ‚¥ðu fhe™u Ëhòýt su rðhtx …wÁ»t ‚u™u rð»tu «ðuþ fhe™u ‚u Y…u ÚttÞ Au. y™u …Ae ƒúñt, rð»ýw, rþð{tk «ðuþ fhe™u ‚u ‚u Y…u ÚttÞ Au. (12) Ëðtoð‚the Ëðtuo…he™tu ËkÂûtó W…Ëknth : ¥±„Úç„„è ¥±„æÚè ²çS}æÝì ¨: §ç„ ¥±„æÚ: yð‚the su™u rð»tu «ðuþ fhu ‚u yð‚th fnuðtÞ. yð‚the ©eS {nthts Ëðo yð‚th™t Äthý f‚to Au, Ëðo™u rð»tu Q‚Þto Au. Ëðo yð‚th™t fthý Au. ð¤e ©eS {nthts Ëðtuo…he yux÷u fu Ëðo + W…he Ëðuo™t W…he MÚtt™u Au. ËðoÚte {tuxt Au ‚u™t Úte {tuxt ftuE ™Úte. Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ Mð‚kºt ¼„ðt™ Au. …wÁ»ttu¥t{ ™thtÞý suðt Au, ‚uðt s …]Úðe …h …ÄtÞto n‚t. Mðtr{™thtÞý ™t{ ftuEyu …tzâwk ™Úte. ‚u ‚tu …tu‚u s …tu‚t™wk Mðtr{™thtÞý ™t{ ht{t™kŒ Mðt{e™t [tiŒ{t™u rŒðËu «„x fÞwO Au. ‚u ™t{ …tu‚t™wk

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #79 vi dt 20-6-08


159 ËíËk„ Ëu‚w yË÷e ™t{ Au. ™thtÞý ‚tu ½ýt Au - ™h™thtÞý, ÷û{e™thtÞý, þu»t™thtÞý, ðihtx ™thtÞý, ËíÞ™thtÞý, ~Þt{™thtÞý, ht{™thtÞý, ƒrÿ™thtÞý, ËqÞo™thtÞý. …ý yt ™thtÞý fuðt Au ? “S±²¢ çÝÚ焨²¢ »ïE²ü ¥SƒæS„èç„ S±æç}æ” ËðoÚte su™u Ëðtuo…rh yiïÞo ntuÞ ‚u Mðtr{ fnuðtÞ. yt ‚tu Mðtr{™thtÞý yux÷u Ëðuo™t W…he yuðt ™thtÞý ‚u Mðtr{™thtÞý yuf s Au. yne Mðtr{ Ëuðf ¼tð yt ™t{{tk ™Úte. ’Mðtr{’ þçŒ rðþu»tý Au. {txu Ëðo Mðtr{™thtÞý™wk fnuðtÞ Au. Mðtr{™thtÞý™t A…iÞt, Mðtr{™thtÞý „Zzt, Mðtr{™thtÞý™wk {krŒh, Mðtr{™thtÞý™t yt[tÞo ‚Útt Mðtr{™thtÞý™t ËtÄw Þ®ífr[‚T Ëðo Mðtr{™thtÞý™wk fnuðtÞ Au. ynª yð‚thtu™u n÷ft „ýðt™tu ytþÞ Ëk«ŒtÞ™t ftuE ytÄth¼q‚ „úkÚt{tk ™Úte. yð‚thtu{tk «ðuþ fhe™u yð‚the yuðt yt…ýt EüŒuð Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u s ÞÚtt Ë{Þu ÷e÷t [rhºttu fÞto Au. yð‚thtu …ý yð‚the{tkÚte s «„x Út‚t ntuðtÚte ‚uytu …ý ¼„ðt™ fnuðtÞ Au. …hk‚w yð‚th-yð‚the™tu Ëqû{¼uŒ ƒnw Ë{sðt suðtu Au. y™u su ¼õ‚tu ytðtu ¼uŒ Ë{s‚t ‚u™t W…h ©eS {nthts ƒnw htS Út‚t. „tkV „t{™t ðM‚t htð¤™e Ë{sý{tk ©eS {nthts Ëðtuo…he n‚t. ‚uÚte Ë{sý rð™t™t nrh¼õ‚tuyu ‚u{™u rð{w¾ ònuh fhu÷t. ©eS {nthts ßÞthu „tkV „t{{tk …ÄtÞto íÞthu ðM‚t htð¤™tu ðtkËtu Úttƒze™u fÌtwk fu, ‘ðM‚t ht𤒠‚{the Ë{s Ët[eAu. òytu sE™u Ënw™u fntu fu ©eS {nthts Ëðtuo…he Au. yuðe s he‚u ©e {wfwLŒt™kŒ ƒúñ[the™e Ë{sý™u …ý {nthtsu ƒnw ð¾týe n‚e. yuf ðth ˼t{tk {nthtsu ðt‚to fhðt ƒúñ[the™u yt¿tt fhe íÞthu ƒúñ[theyu ðt‚ fhe fu, “yuf {wvt™e ðt‚ fnwk Awk. yt Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ Ëðtuo…he Au. yu{™t suðt ftuE ÚtÞt ™Úte y™u Útþu …ý ™nª, ‚u ðthu ðthu fnwk Awk fu yt ðt‚ ™¬e Au. ƒeS ðt‚ yu Au su yt Mðtr{™thtÞý™e yt¿tt{tk Vuh ™ …tzðtu. ‚u{™e ƒtkÄu÷ {ÞtoŒt{tk hnuðwk, yt ƒu s ðt‚tu Au.” yu Ëtk¼¤e {nthts fnu ƒúñ[theyu ƒnw ¼thu ðt‚tu fhe.

160

ËíËk„ Ëu‚w y™k‚ ¼õ‚tuyu Ëðtoð‚the y™u Ëðtuo…he …ýt™e ðt‚ y™w¼ðe™u ÿZ fhu÷e Au. y™w¼ð rËðtÞ yt ðt‚ sÕŒe {™tÞ ‚uðe ™Úte. ƒÄt yð‚thtuyu fhe™u ‚Þto yux÷t ytsu yuf s ð¾‚u ‚Þto, …ý {tuût {t„o{tk su™e {r‚ ™ ntuÞ ‚u™u ËíÞ {™tÞ ™rn. Œuðtu …ý ©enrh™t yt yð‚th™u Ëðtuo…rh fnu‚t n‚t. {nthts™e {qŠ‚{tk y™u ƒeò yð‚th{tk ËqÞo y™u {þt÷ sux÷tu Vuh Au. ËqÞo rð™t™t ‚tht ntuÞ ‚u{tk [kÿ {tuxtu „ýtÞ, …ý ËqÞo WŒÞ Út‚t ÷e™ ÚtE òÞ. [Lÿ, ‚tht y™u yÂø™{tk «ftþ Au ‚u ËqÞo™tu Au. ƒÄt yð‚thtu™t Ët{ÚÞo fh‚t yts™wk Ët{ÚÞo yr‚ Œu¾tÞ Au. yt…ý™u su ¼„ðt™ {éÞt Au, ‚u™tÚte {tuxt ftuE ¼„ðt™ ™Úte. ht{t™kŒ Mðt{e …ðo‚¼tE suðt su …tºt rþ»Þ ntuÞ ‚u™u „wó ðt‚ fh‚t fu, yt ðýeo (™e÷fkX ðýeo) ‚u Ëðo™t fthý Au. yu{™wk fthý ftuE ™Úte. ‚u …wÁ»ttu¥t{, ytrŒ ™thtÞý y™u Ë™t‚™ f]»ý ð„uhu ™t{Úte fnuðtÞ Au. ™u su yð‚th Au ‚u ƒÄt yt{™t Au. …tu‚u yuf {qŠ‚ ntuðt A‚tk y™uf Y…u ßÞtk suðwk ft{ …zu íÞtk ‚uðe {qŠ‚ Äthu Au. yu{™wk ®[‚ð™ fh‚t Ëðuo {™tuhÚt™e rËÂØ ÚttÞ Au. ™kŒ Ëk‚tu {nthts™u fnu‚t, fu {nthts ! ‚{tht ™t{™e {qŠ‚ytu y…th Au. ð]ût ™u su{ …ºt, Vq÷, V¤, þt¾t yu{ y™uf rð¼t„ Au. …ý Útz™e ÿÂüyu òuEyu ‚tu yuf s ð]ût Au. ‚u{ ‚{™u Útz {t™eyu Aeyu. ‚{the {qŠ‚™t y™uf ™t{ Au. yuf {qŠ‚{tkÚte s ƒÄe {qŠ‚ytu swŒt swŒt ™t{u ¼õ‚™t ¼tð «{týu Œu¾tÞ Au. yûthÄt{trÄ…r‚ …wÁ»ttu¥t{ ™thtÞý y¾kz yûthÄt{{tk hne ™u suðt ¼õ‚tu ntuÞ ‚uðt Ëw¾ yt…ðt {txu swŒt swŒt Ät{{tk swŒt swŒt Y…u hnu Au. „tu÷tuf, ðifwkX, ïu‚îe… ‚Útt ƒŒrhft©{{tk suðt ¼õ‚ Au, ‚u suðe ‚u{™e EåAt Au ‚u «{týu hnu Au ™u y¾kz Ëw¾ yt…u Au. yûthÄt{{tk hne™u s ‚u ‚u Y…u Œu¾tÞ Au. yûthÄt{™e {qŠ‚Úte ƒeS {qŠ‚ytu su Œu¾tzðt{tk ytðu Au ‚u™u swŒt Y…u ðýo™ fhu íÞthu ‚u ‚u ¼õ‚™u þtkr‚ ÚttÞ Au. fthý fu ¼„ðt™™t ¼õ‚ y™k‚ Au. Ëti™e Ë{sý yuf ntu‚e ™Úte. MðÞk ©eS {nthts …tu‚t™t þçŒtu{tk fnu Au, “ŒqËht yð‚th ni Ëtu ‚tu ftÞo - fthý yð‚th nwyt ni, ytih n{tht Þn yð‚th ni Ëtu ‚tu

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #80 vi dt 20-6-08


161 ËíËk„ Ëu‚w Sðtufwk ƒúñY… fhfu ytíÞkr‚f {wÂõ‚ Œu™u fu ðtM‚u yûtht‚e‚ …wÁ»ttu¥t{ òu n{, ðn {™w»Þ siËu ƒ™u ni.” …qðuo ht{f]»ýtrŒf yð‚thtu ÚtÞt ‚u ‚tu su ftÞo r™r{¥tu Œun™wk Äthý fÞwO ntuÞ ‚u ftÞo ÚtE hnu yux÷u yt …]Úðe{tkÚte yk‚hæÞt™ ÚtE òÞ Au. …qðuo yð‚thtu ÚtE „Þt ‚u{ýu yËwhtu™tu ™tþ fÞtuo, …ý Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u ‚tu yËwhtu{tk hnu÷tk ytËwh¼tð™tu ™tþ fhe ™tkÏÞtu. ©eS {nthts™tu «tŒw¼toð ‚tu Sðtu™wk y™trŒ y¿tt™ xt¤e, fthý þheh™e ðtË™t ƒt¤e ‚u{™wk ytíÞkr‚f fÕÞtý fhðt {txu Au. ™kŒ Ëk‚tu {nthts™e M‚wr‚ fh‚t fnu Au. nu {nthts ! þk¾tËwh, rnhÛÞtût, rnhÛÞfrþ…w, htðý, shtËk½, rþþw…t÷ suðt {tuxt {tuxt Œt™ðtu ft{, ¢tuÄ, ÷tu¼, {tun, y÷kfth …ife ftuE™u ftuE yk‚:þºtwytu Útfe nth …t{e™u yt…™t swŒtk swŒtk yð‚th™t ntÚtu nýtÞt. ‚u{s Mð„o™t Œuðtu™t yrÄ…r‚ ELÿ suðt™u …ý ft{ yk‚:þºtwyu fk„t÷ fhu÷ Au. yt{ Ëwû{ ÿÂüyu òuEyu ‚tu Ëwh yËwh Ëðuo {ntƒr¤Þt™u …ý ft{, ¢tuÄ ð„uhu yk‚:þºtwytuyu „¤u÷t ntuðtÚte Ëwh ‚Útt yËwhtu fh‚tk …ý ft{, ¢tuÄ, ÷tu¼ ð„uhu yk‚:þºtwytu {ntƒ¤ðt™ Au. ytðt {ntƒ¤ðt™ yk‚:þºtwytu™u nu {nthts ! yt…u rðŒthe {qõÞt Au. nth …{tze Au. {txu yt… yð‚th™t yð‚the Atu. yt Ëðoð‚the …ýtk™e Ëtrƒ‚e™e ðt‚ yuðe Au fu r™»fw¤t™kŒ Mðt{e ÷¾u Au fu, Ëqû{ ÿÂüðt¤t™u Ëwsu, MÚtw¤ ÿÂüðt÷t™u ™ ƒwsu >> {txu yts Au ðt‚ yu÷u¾u, òze ƒwÂØðt¤t ‚u ™ Œu¾u >>32>> (¼.r[. «. 105) ð¤e yt…™t yt„¤™t su su yð‚th ÚtÞt. ‚uytuyu Œiðe Sð™tu WØth fÞtuo. ßÞthu yt…u ‚tu Œiðe ‚u{s ytËwhe Sð™u ‚Útt ËtÂíðf, htsËe y™u ‚t{Ëe «f]r‚™t {týËtu™u …ý ‚tÞto. y™k‚Sð™t yk‚h Vuhðe™u ‚{tht ytr©‚ ƒ™tðe þhýu ÷eÄt. nu {nthts ! ‚{tht ytr©‚tu ðihtøÞ, ¿tt™, MðÄ{o Ërn‚ {tntíBÞÞwõ‚ yt…™e su y™LÞ ¼Âõ‚ fhu Au, yu yt…™t «‚t…u fhu Au. yt„¤ yð‚thtuyu su su [rhºttu fÞto yu, nu

162

ËíËk„ Ëu‚w {nthts ! yt… yð‚the ntuðtÚte ‚u [rhºttu yt…™t s Au. yu ðt‚{tk ËkŒun ™Úte. ytðe he‚u ™kŒ Ëk‚tuyu ©eS {nthts™wk Ëðtoð‚the…ýwk rËæÄ fÞwO Au. yt ™kŒ Ëk‚tu fkE su{ ‚u{ ™ntu‚t, ½ýeðth sYh …zâu MðÞk ¼„ðt™ suðe Ët{Úteo ‚uytu ©eS {nthts™t «‚t…Úte sýtð‚t. yuf yuf ™kŒ Ëk‚ ™u ytu¤¾ðt yuf yuf ™kŒ Ëk‚™wk Sð™ ðtk[ðwk …zu. ytðt ™kŒ Ëk‚tu ßÞthu ©eS {nthts™u Ëðtuo…he Ëðtoð‚the ¼„ðt™ rËØ fh‚t ntuÞ A‚tk òu yt…ý™u yu ðt‚ ÞÚttÚto „¤u ™ W‚hu ‚tu yux÷t yt…ýt Œw¼toøÞ ! ½ýtk ÷tuftu Ë{Þ™e „ý‚he {qf‚t ntuÞ Au fu Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ ‚tu Ëðt ƒËtu ð»to …nu÷tk™t ! ‚tu yuðt ÷tuftu™u sýtððt™wk fu yu ¼„ðt™ Mðtr{™thtÞý ‚tu MðÞk …wÁ»ttu¥t{ ™thtÞý y™trŒ ¼„ðt™ Au. yt…ýt ƒúñtkz™t ƒúñtyu …tu‚t™e ytÞw»Þ™t 50 ð»to ËwÄe ßÞthu yu …wÁ»ttu¥t{ ™thtÞý™u «tÚto™t fhe, íÞthu yu ¼„ðt™ Sð™t ytíÞkr‚f fÕÞtý™tu {t„o MÚtt…ðt htS ÚtE yt…ýt ƒúñtkz{tk …Äthe Mðtr{™thtÞý ™t{ ÄtÞwO Au. yu ¼„ðt™™tu «‚t… ‚tu swytu fu yts™e ‚the¾{tk …ý nòhtu™e ËkÏÞt{tk {™w»Þtu, Mºte, Ä™™t íÞt„e ƒ™e Mðtr{™thtÞý™t ËtÄw ƒ™e r™»ft{e, r™÷tuo¼e, r™:MðtŒe, r™:M™une y™u r™{to™e suðt {nt fXý ð‚o{t™ …t¤e ht‚ rŒðË ¼„ðt™ ¼su Au. ‚Útt Ëk…fo{tk ytð™th yLÞ Sð™u ¼„ðt™ ¼òðu Au.‚u{s ÷t¾tu nrh¼õ‚tu ŒtY, [tuhe, {tkË, ÔÞr¼[th ‚Útt ßÞtk ðx÷tE sðt™tu ¼Þ ntuÞ ‚uðe søÞtyu ¾tðt-…eðt™tu íÞt„ fhe ‚u{s rþûtt…ºte «{tý Sð™ Sðe ht‚ rŒðË ¼„ðt™™u Ëk¼the Ë‚TÞw„™t {týËtu suðwk Sð™ Sðu Au ! þwk yt [{ífth ™Úte ? þwk ynª Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™wk Ëðtoð‚the …ýwk rËæÄ Út‚wk ™Úte ? “…wÁ»ttu¥t{ …tu‚u …Äthu, ‚u™e he‚ swŒe ntuÞ íÞthu, ™rn ¼õ‚ y¼õ‚ «{tý, fhu ËkfÕ…Úte s fÕÞtý. ‚u™t Ëuðf ËkfÕ… fhu, yuÚte …ý ƒnw Sð WØhu, yð‚th™u yð‚the, yu™e yux÷e he‚ Au LÞthe.” (nrh÷e÷t{]‚ f¤þ-5).

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #81 vi dt 20-6-08


163 ËíËk„ Ëu‚w yûthÄt{{tkÚte ©enrh™u …Äthðt™t su A nu‚w n‚tk ‚u …ife yuf nu‚w yu n‚tu fu, ‘…tu‚t™t yð‚thtu™u ‚Útt yð‚thtu™t ¼õ‚tu™u yt …]Úðe W…h {™w»ÞY… Ähtðe™u …tu‚t™t MðY…™wk ¿tt™ ‚Útt W…tË™t Ë{òðe™u ‚u Ëðuo™u …tu‚t™t yûthÄt{{tk ÷E sðt’ ‚u n‚tu. ‚u rð»tu rððu[™ fh‚tk y™trŒ {wõ‚ Ë.„w. „tu…t¤t™kŒ Mðt{e fnu Au :- “ƒeò yð‚th ÚttÞ Au ‚u ßÞtkÚte ytðu Au, íÞtk …tAt òÞ Au …ý yûthÄt{™u ftuE …t{‚t ™Úte. yu ‚tu ßÞthu …wÁ»ttu¥t{ ™thtÞý MðÞk yûth Ät{{tkÚte ytðu íÞthu ‚u ¼u¤t ƒeò yð‚th ‚Útt ‚u{™t ¼õ‚tu ‚u{s yLÞ yiïÞtoÚteoytu …ý Œun Ähu Au - yu Ëðuo …wÁ»ttu¥t{ ™thtÞý™t ¼õ‚ ÚttÞ Au ™u …wÁ»ttu¥t{ ™thtÞý™e Ëðtuo…he W…tË™t ÿZ fhe™u …tu‚t™e ¾tuxâ xt¤e™u yûthÄt{{tk òÞ Au. y™u ftuE ð¾‚u ‚tu yu{ ƒ™u Au fu yu yð‚thtu, ËíËk„{tk sL{ Ähu íÞthu „]nMÚt ËíËk„e fu íÞt„t©{e ÚtÞt ntuÞ …ý yu{™u …wÁ»ttu¥t{ ™thtÞý™t MðY…™wk ÞÚttÚto ¿tt™ ™ ÚtÞwk ntuÞ fu Ëðtuo…rh W…tË™t ™ Ë{òE ntuÞ ‚u™u ÷eÄu yu ƒeò™u W…Œuþ fhu íÞthu …wÁ»ttu¥t{ ™thtÞý{tk ™ òuzt‚tk …tu‚t{tk òuzu - …Ae ‚u ‚u {w{wûtwytu™u …tu‚t™t ÷tuf{tk - Ät{{tk ÷E òÞ, …ý yu ftuE yûthÄt{™u ™ …t{u.” ©eS {nthts™e Sð™u suðe ytu¤¾tý ÚtE ntuÞ, ‚uðe ‚u Sð™e „r‚ ÚttÞ Au. „tu…t¤t™kŒ Mðt{e fnu Au, “™u su yð‚th Au ‚u ‚tu …tu‚t™t su ÿZ ¼õ‚ ntuÞ ‚u™u …ý yûthÄt{™tk Œþo™ õÞthuf fhtðu Au ™u yð‚the su ©eS {nthts ‚u ‚tu suðt ‚uðt nòhtu «tf]‚ {™w»Þ™u yûthÄt{™tk Œþo™ ðthkðth fhtðu Au ™u yk‚ft¤u …tu‚t™t ¼õ‚™u ‚uzðt ytðu Au ™u ð¤e Þð™, si™trŒf™u …ý yu{™t EüŒuð™t Œþo™ fhtðu Au, ™u ‚u Œuð su ‚u …tu‚…tu‚t™t Ëuðf™u ðt‚to fhu Au su, …h{uïh ‚tu yt Mðtr{™thtÞý Au ™u y{u Ëðuo ‚tu yu{™t Ëuðf Aeyu.” …wÁ»ttu¥t{™t su ¼õ‚ Au ‚u ‚tu Mð‚kºt Au ™u ‚u suðtu ‚uðtu ntuÞ ‚tu …ý ELÿ fu ƒúñt fu ðihtx …wÁ»t fu «Ät™ …wÁ»t suðtu ÚttÞ Au. ™u su™u W…tË™t yr‚þu ÿZ ntuÞ ‚u {q¤…wÁ»t suðtu ÚttÞ ™u Ëí…wÁ»t™t Ëk„u fhe™u Ä{o¿tt™trŒf™u yr‚ …fð fhu ‚tu yûth suðtu yuftkr‚f ¼õ‚ ÚttÞ Au.

164

ËíËk„ Ëu‚w ©eS {nthts™tu [{ífth òuðtu ™u ©ef]»ý, ht{[LÿS, É»t¼Œuð, fr…÷ ‚Útt Œ¥ttºtuÞ™e Ët{Úteo òuðe ™u …Ae …qðto…h rð[the™u swðu íÞthu ƒeò yð‚th fh‚tk ©ef]»ý ¼„ðt™™e Ët{Úteo{tk ƒnw Vuh Au, ‚u ßÞthu ‚…tËe™u swðu íÞthu ¾ƒh …zu. fu{ su ©ef]»ý ¼„ðt™u …tu‚t™u rð»tu ƒeò yð‚th™u …]ÚtfT …]ÚtfT Œu¾tzât ‚u òu‚tk yu{ sýtÞ Au su, ƒeò yð‚th™t yð‚the ©ef]»ý ¼„ðt™ Au. {nthts y™u ©ef]»ý™e Ët{Úteo òuEyu ‚tu {nthtsu …tu‚t™u rð»tu [tuðeþuÞ yð‚th™u …]ÚtfT …]ÚtfT Œu¾tzât íÞthu ©ef]»ý™t yð‚the ©eS {nthts Au, yu{ …tu‚t™e ƒwÂØ{tk ‚…tË fhe™u Ëðuo yð‚th™t yð‚the ©eS {nthts Au yu{ su òýðwk ‚u™u ‘f¤ðwk’ fneyu. ©ef]»ý ¼„ðt™u …tu‚t™e {qŠ‚™tu ËkƒkÄ su™u ÚtÞtu ™u su M™un ¼tð ‚Útt îu»t¼tð ytrŒfÚte …tu‚t™t ËkƒkÄ™u …tBÞt ‚u™wk fÕÞtý fÞwO. su{ …thË{rý™u ÷tuZwk yzu íÞthu Ëtu™wk ÚttÞ ‚u{ yt fÌttk su yð‚th ‚u™t òu„{tk ytðu íÞthu ‚u™wk fÕÞtý ÚttÞ ‚Útt ðúsðtËeytuyu fÌtwk su ‚{u ¼„ðt™ Atu {txu y{™u ‚{tÁk Ät{ Œu¾tztu. íÞthu ‚u™u yufðth …tu‚t™wk Ät{ Œu¾tzâwk. y™u {nthtsu …tu‚t™wk fe‚o™ „tÞwk ‚u™wk ‚Útt ftuE ËíËk„e™tu „wý ÷eÄtu ‚u™wk ‚Útt su su Ëk‚™t òu„{tk ytÔÞt ‚u Ëðuo™wk fÕÞtý fÞwO ‚tu …tu‚t™t ËkƒkÄ™u …tBÞt ‚u™t {tuût{tk þwk fnuðwk ? ‚Útt ËtÄw îthu ‚Útt ËíËk„e îthu ‚Útt Ëtuxe y™u ÷tfze îthu fhe™u Ë{trÄ fhtðe ‚tu …tu‚t™u òuE™u Ë{trÄ ÚttÞ ‚u{tk þe {tuxe ðt‚ fnuðe ? …tu‚t™t Œþo™ {tºtu fhe™u nòÁk ™u ÷t¾wk ËíËk„e ‚Útt fwËk„e ‚u Ëðuo™u Ë{trÄ ÚtE ™u ƒúñ…whtrŒf Ät{ Œu¾tzâtk. ‚u ‚tu su{ ®[‚t{rý ntuÞ ‚u™u rð»tu su ®[‚ðu ‚u {¤u. yuðwk Ë{Úto…ýwk ‚tu …wÁ»ttu¥t{ rð™t ƒeò yð‚th{tk ™ ntuÞ. yu{ su ƒwÂØðt¤tu ntuÞ ‚u yð‚th yð‚the™u f¤u. MðÞk {nthts …ý fnu‚t fu, “yt ðt‚ yuðe Au fu W½tze fÌttk rð™t ftuE™u Ë{ò‚e ™Úte. y™u suðe Au ‚uðe ðt‚ fh‚t ‚tu y{™u …ý zh ÷t„u Au.” su™u n{ýtk yt ðt‚ {tLÞt{tk ™ ytðu ‚u niÞt{tk Ëk½he ht¾u. ßÞthu Ë{òÞ íÞthu {tLÞt{tk ytðþu. ytðt Ëðtuo…rh Ëðtoð‚the ¼„ðt™ ©e Mðtr{™thtÞý ºtý „qZ

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #82 vi dt 20-6-08


165 ËíËk„ Ëu‚w ËkfÕ…tu fhu Au fu, …tu‚u yt …]Úðe W…hÚte yk‚æÞto™ ÚttÞ íÞth …Ae …ý …tu‚t™t ytr©‚tu™wk ytíÞkr‚f fÕÞtý ËŒtÞ™u {txu [t÷wk hnu. ºtý „qkZ ËkfÕ…tu ™e[u {wsƒ n‚t. (1) W…tË™t™t {t„o {txu {nt{krŒhtu™wk r™{toý. (2) ¼t„ð‚e ði»ýðe Œeûtt {txu …tu‚t™t r…‚t Ä{oŒuð™t fw¤{tk yt[tÞo MÚtt…™. (3) ¼„ðt™™wk MðY… ‚Útt Ä{o, ¼Âõ‚, ¿tt™, ðihtøÞ™wk r™Y…ý su{tk ntuÞ ‚uðt ËíþtMºttu™e h[™t fhtððe. ºtý „qkZ ËkfÕ… …ife «Út{ yt…ýu ©enrhyu MðnM‚u r™{toý fhtðu÷t „wsht‚™t ™ð {nt{krŒhtu ‚Útt ‚u {krŒhtu{tk ©enrhyu MðnM‚u «r‚ct fhu÷t Œuðtu™tu ËkÂûtó {rn{t òuEyu. •

13.

©enrhyu MðnM‚u r™{toý fhtðu÷t {nt{krŒhtu ‚Útt ‚u™tu {rn{t :

fr¤Þw„{tk {™w»Þtu nt÷‚t [t÷‚t ƒtu÷‚t ¼„ðt™ ntuÞ ‚u™tu …ý yð„wý ÷E÷u, y™u …tu‚t™t Sð™wk fÕÞtý ƒ„tze ™tk¾u, ‚uÚte ¼„ðt™ …t»ttý, Ät‚w, r[ºt yuðe yü «fth™e {qŠ‚{tk hÌtt Útft ¼õ‚tu™u Œþo™ yt…u Au, ‚uytu™e Ëuðt yk„efth fhu Au. {qŠ‚ {ÞtoŒt «{týu ƒtu÷u ™rn y™u ¼õ‚tu™e Ëuðt, ¼õ‚tu™tu ¼tð Mðefthe™u ‚uytu™wk fÕÞtý fhu Au. {qŠ‚ ƒtu÷u ™rn yux÷u {™w»Þtu™u ‚u {qŠ‚™tu yð„wý ytðu ™rn y™u {qZ {™w»Þtu …ý {qŠ‚{tk «„x …ýt™tu ¼tð ht¾e™u Ëuðt-…qò fÞto fhu ‚uÚte ‚uðt {qZ {™w»Þtu™wk …ý ¼„ðt™ {qŠ‚ îtht fÕÞtý fhu Au. ð[™t{]‚{tk ©eS {nthtsu yü«fth™e ¼„ðt™™e «r‚{t™u {tLÞ fhe Au. ð™ rð[hý Œhr{Þt™ ©e ™e÷fkX ðýeo s„ÒttÚt…whe{tk yuf {tË …ÞO‚ hnu÷tk íÞthu ©e s„ÒttÚtS™e {qŠ‚{tk hne™u íÞtk™t …qòhe™tu ¼Âõ‚ ¼tð ‚Útt f…x™u Œu¾‚t. ™e÷fkXðýeo su þt÷e„út{ ¼„ðt™ ht¾‚t ‚u þt÷e„út{ ¼„ðt™™u

166

ËíËk„ Ëu‚w ‚hË ÷t„ðtÚte, ßÞthu ™e÷fkXðýeo þt÷e„út{ ¼„ðt™™u M™t™ fhtð‚t n‚t, íÞthu M™t™ fh‚t fh‚t þt÷e„út{ ¼„ðt™ ‚u s¤ …e s‚t n‚t. su‚÷…wh{tk „k„t{tkyu …qsu÷t htÄt-f]»ýŒuð™e {qŠ‚{tk hne™u ©enrh „k„t{tk yu Ähtðu÷wk ŒqÄ …e s‚tk n‚t. ‚uðe s he‚u „Z…wh{tk …ý ÷tzwƒt™e …qò{tk hnu÷tk ÷t÷S ŒqÄ™tu fxtuhtu …e sE™u, ÷tzwƒt™t r…‚t yu¼÷ ¾t[h™u …h[tu òuE‚tu ntuÞ ‚uÚte ÷t÷S™e {qŠ‚yu ŒqÄ™tu ¾t÷e fxtuhtu yu¼÷ ¾t[h™t …„{tk {tÞtuo. {krŒhtu{tk ¼õ‚tuyu su {qŠ‚™wk Œþo™ fÞwO ntuÞ ‚u {qŠ‚™wk …tu‚t™t ÓŒÞ{tk æÞt™ fhe þfu Au. ¼õ‚tu™u ¼„ðt™™e {qŠ‚™wk nk{uþt yð÷kƒ™ hnu Au. {qŠ‚ îtht Ëtfth…ýt™e W…tË™t hnu Au. y™u ¼„ðt™ nk{uþt Ëtfth {qŠ‚ Au. ð[™t{]‚{tk ©eS {nthts fnu Au fu, y{™u ftuE r™htfth fnu ‚tu ‚u™u …k[{nt…t… fh‚t …ý ðÄthu …t… ÷t„u Au. fthý fu y{thu ntÚt Au, …„ Au. ytk¾tu ðzu fhe™u y{u ¼õ‚tu Ët{u fÁýt ÿÂüÚte òuEyu Aeyu. ntÚt ðzu fhe™u y{u ¼õ‚tu™t ft{ fheyu Aeyu. {krŒh{tk yuf rŒÔÞ ðt‚tðhý ntuÞ Au. íÞtk y¾kz Äq™, fÚtt-ðt‚to ytrŒf [t÷w ntuÞ Au. {qŠ‚{tk MðÞk ¼„ðt™ rƒhts{t™ ntuÞ Au. nòhtu ¼õ‚tu ytð‚t ntuÞ Au. suÚte {krŒh™e …rðºt ¼qr{{tk fhu÷ s…, ‚…, æÞt™, Œt™ ytrŒf Ëíf{o y™k‚„ýwk V¤ yt…u Au. Sð™Úte r™htþ ÚtÞu÷t {™w»Þtu …ý òu {q¤ Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ™t {krŒhtu{tk ytðe™u Œuð™wk Œþo™ fhðt™tu r™Þ{ ht¾þu ‚tu ‚u™u Sð™ Sððt™wk ™ðwk ƒ¤ yð~Þ «tó Útþu. su{ ½uh ƒuXtk yt÷tuf™e ftuE Ÿ[e rz„úe «tó fhe þft‚e ™Úte. ‚u™t {txu ‚tu Mfq÷-ftu÷us{tk sðwk s …zu Au, ‚u{ ytíÞkr‚f {tuût Y…e yûthÄt{™e «tÂó …ý ½uh ƒuXt ÚtE þf‚e ™Úte. ‚u™t {txu ‚tu Œhhtus {q¤ Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ™t {krŒhtu{tk Œuð Œþo™ ‚Útt fÚttðt‚to {txu sðwk s …zu Au ! (1) y{ŒtðtŒ {krŒh y™u ©e ™h™thtÞýŒuð™tu {rn{t : EL„÷uLzÚte ¼th‚ ytðu÷ yk„úus ËÕ‚™‚™wk ¾qƒ rðþt¤ htßÞ n‚wk. {wÏÞ yk„úus y{÷Œth ‚u™t ntÚt ™e[u sqŒwt swŒt „ðo™h™u swŒt swŒt «tk‚{tk r™{ýwkf yt…‚t. õÞthuf ftu™e …tËuÚte fuðwk ft{ ÷uðwk yu ©enrh

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #83 vi dt 20-6-08


167 ËíËk„ Ëu‚w òý‚t s ntuÞ Au. suÚte yuf Ë{Þu ©enrhyu yk„úus „ðo™h Ëh z™÷tu…™u …tu‚t™t MðY…™tu r™ùÞ fhtððt yuf …h[tu yt…u÷tu. Ëh z™÷tu… ßÞthu ytr£ft™t ¼qr{¾kz{tk „ðo™h n‚t, íÞthu ‚u™u yuf Ë{Þu sk„÷{tk sE™u ®Ën™tu rþfth fhðt™tu þtu¾ ÚtÞtu. …tu‚u ntÚt{tk ƒkŒqf ÷E™u ntÚte W…h ƒuËe™u ½tuh sk„÷{tk „Þt. ®Ën™u òuÞtu yux÷u r™þt™ ÷E™u ƒkŒqf{tkÚte „tu¤e Atuze. …hk‚w r™þt™ [qfe „Þt. ƒkŒqf{tk Võ‚ yuf s „tu¤e n‚e. ®Ënu Ëh z™÷tu…™u {thðt {txu {tuxe ‚ht… {the. …hk‚w ƒhtƒh yus Ë{Þu ©enrhyu rŒÔÞ MðY…u …tu‚t™t fhf{¤tu îtht Ëh z™÷tu…™u ntÚte W…hÚte yæÄh ytftþ{tk Ÿ[fe ÷eÄt. ®Ën sk„÷{tk [tÕÞtu y™u z™÷tu… ƒ[e „Þt. Ëh z™÷tu…™u ©enrh™t rŒÔÞ fh f{¤tu ÞtŒ hne „Þt. yt ƒtsw ©enrhyu …tu‚t™t rËæÄ nM‚ r[ºtfth ytÄtht™kŒ Mðt{e …tËu yt «Ëk„™wk r[ºt Œtuhtðu÷wk. ©enrh™t Ëk‚tu ‚Útt ¼õ‚tu™t ð‚o™Úte yk„úus Ëhfth ¾qƒ «¼trð‚ ÚtÞu÷tk. ‚uÚte Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™wk Œþo™ fhðt {txu ‚u Ë{Þ™t y{ŒtðtŒ™t yk„úus „ðo™h Ëh yuLzÙÔÞw z™÷tu…u Ëk‚ nrh¼õ‚tu îtht ©enrh „Z…whÚte y{ŒtðtŒ …Äthu yuðe rð™k‚e fhe. ©enrh y{ŒtðtŒ …ÄtÞto. Ëhz™÷tu…u ©enrh™wk Œþo™ fÞwO. yux÷u ‚u™u M{]r‚ ÚtE ytðe fu yt s fhf{¤tuyu {™u ytr£ft™t sk„÷{tk ytftþ{tk yæÄh ô[fe ÷E™u ®Ën™t {w¾{tkÚte ƒ[tðu÷tu. r™ùu yt ¼„ðt™ Au. ‚u™tu r™ùÞ …tftu fhtððt ©enrhyu ytÄtht™kŒ Mðt{ef]‚ r[ºt ƒ‚tÔÞwk yux÷u Ëh z™÷tu…™u ¾qƒ s ytùÞo ÚtÞwk. y{ŒtðtŒ™t nrh¼õ‚tu ÷t÷ŒtË „tuht, ƒu[hŒtË, Œt{tuŒh¼tE ytrŒf yt„uðt™ nrh¼õ‚tuuyu ©enrh™u «tÚto™t fhe fu nu «¼w ! y{ŒtðtŒ™t «u{e nrh¼õ‚tu yt…™t Œþo™ rð™t hne þf‚t ™Úte. ‚uÚte y{tht y{ŒtðtŒ{tk yuf {krŒh™wk r™{toý fhtu fu suÚte y{ŒtðtŒ™t nrh¼õ‚tu™u yt…™wk r™íÞ Œþo™ ÚttÞ. Ëh z™÷tu…u ©enrh™u fÌtwk, nðu yt… y{ŒtðtŒ{tk {krŒh fhtu yu {txu yt…™t y{ŒtðtŒ{tk ßÞtk òuEyu íÞtk y™u sux÷e òuEyu ‚ux÷e s{e™ yt…eyu. ©enrh fnu, y{u {tk„‚t ™Úte ! yk„úusu rð[th fÞtuo fu Eïh™wk yt…u÷wk {tÁk yt htßÞ Au. ‚u{tk ©enrh™u

168

ËíËk„ Ëu‚w s{e™ yt…™th ð¤e nwk ftuý ! Auðxu ƒÒtu …ûtu Ë{sý fhe™u {týfe ½tuze™u ËðthÚte Ëtks ËwÄe Aqxe {qfðt{tk ytðe. sux÷wk {týfe ½tuze Vhu ‚ux÷e s{e™ ©enrh™u ©ef]»ýt…oý fhðe yuðwk XhtÔÞwk yu {wsƒ ©e™„h™e ¾qƒ {tuxe s{e™ yk„úus „ð™ohu ©enrh™u ©ef]»ýt…oý fhu÷e, …hk‚w ytsu yt…ýt {krŒh™e sux÷e s{e™ Au ‚ux÷e s{e™{tk {krŒh™tu nf hÌttu Au. ©enrh™t fnuðtÚte ‚u yk„úus „ð™ohu #„÷uLzÚte {ksqhe {u¤ðe™u ËqÞo [Lÿ ‚…u íÞtk ËwÄe ‚t{ú…ºt W…h s{e™™tu ŒM‚tðuS ÷u¾ fhe ytÃÞtu Au. ©enrhyu …tu‚t™t f]…t…tºt y™u ÔÞðnthfw¤þ yt™kŒt™kŒ Mðt{e™u y{ŒtðtŒ{tk {krŒh r™{toý fhðt™e yt¿tt fhe. yt yt™kŒt™kŒ Mðt{e™tu …qðo™tu Er‚ntË …ý hË«Œ ntuðtÚte yºtu xqkftu WÕ÷u¾ fÁk Awk. yt™kŒt™kŒ Mðt{e …qðuo htsMÚtt™™t ¼h‚…wh Mxux™t hý{÷®ËnS ™t{™t htò n‚t. ðihtøÞÚte hts…tx Atuze™u ËhÞw„k„t™t rf™thu y÷Ve …nuhe™u yuf Ët{tLÞ ËtÄw ‚hefu yuf ð]ût™e ™e[u ƒuËe™u …tu‚t™t EüŒuð {ÞtoŒt …wÁ»ttu¥t{ ©eht{™t ™t{™tu s… fhðt ÷tøÞt. yÞtuæÞt {krŒhtu™e ™„he Au. 700 Úte ðÄthu íÞtk {krŒhtu Au. ht{„÷tu÷t Mðt{e yuf {tuxt {krŒh™t {XtrÄþ {nk‚ n‚tk y™u ‚u Ë{Þ™t yÞtuæÞt™t htò™t „wY n‚t. ‚u™t ntÚt ™e[u 60 þe¾h ƒæÄ {krŒhtu n‚t. ‚u ‚{t{ {krŒhtu™t {nk‚tu™t ‚u ðzt ‚hefu „wÁ MÚtt™u n‚t. ‚u ht{„÷tu÷t Mðt{e™tu ðifwkXðtË ÚtðtÚte ‚u{™e søÞtyu ftu™u ™e{ðt ‚u «&™™e ˼t{tk [[to ÚtðtÚte ftuE yuf ËtÄwyu htò™u ËhÞw„k„t™t rf™thu hnu÷tk yt ËtÄthý ËtÄw™wk ™t{ yt…‚t sýtÔÞwk fu ‚u ËtÄw™u ftuE {tun{tÞt ™Úte, ËeÄwk ¼„ðt™ ËtÚtu òuztý Au y™u ‚{tht Sð™wk Yzwk fhu ‚uðt ËtÄw Au. htò™u yt ðt‚ Wr[‚ ÷t„e. ËhÞw„k„t™u rf™thu ytðe™u Ëtiyu …qðo™t hý{÷®ËnS™u Ë{òÔÞt. «Út{ ‚tu yt ËtÄw ‚iÞth ™ ÚtÞt fthý fu ‚u{™u …Œ, Ë¥tt™tu ftuE {tun ™ n‚tu, ËĤwk Atuze™u ytÔÞt n‚t. …hk‚w Ëtiyu Ë{òÔÞt fu ynª ‚{tÁk yuf™wk fÕÞtý Útþu. íÞtk htò™t„wÁ MÚtt™u ‚{tht îtht nòhtu Sðtí{t™wk fÕÞtý Útþu. ¾qŒ htò™wk fÕÞtý Útþu y™u ð¤e ‚{u ©eht{™e {qŠ‚™e Ëuðt-…qò fhòu. ©eht{™e {hS òuE™u ‚uytu {t™e „Þt. ©eht{™e {qŠ‚™e Ëuðt

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #84 vi dt 20-6-08


169 ËíËk„ Ëu‚w fhðt ÷tøÞt, …hk‚w {™{tk Ë‚‚ yuðtu ¼tð hÌtt fh‚tu n‚tu fu «íÞût {™w»Þ ytf]r‚ ¼„ðt™ ©eht{™e {™u Ëuðt fhðt {¤u ‚tu {tÁk Sð™ ËtÚtof {t™wk. ‚u™tu yt ¼tð …qhtu fhðt {txu yuf htºtu MðÙ{tk EüŒuð ©eht{u ‚u™u s„tze™u fÌtwk fu nt÷{tk Mðtr{™thtÞý ™t{™e {™w»Þ ytf]r‚ Äthý fhe™u y{u «íÞût Ëtiht»xÙ{tk rð[hý fheyu Aeyu. íÞtk „Zzt{tk ‚{tu òytu, ‚{thtu ¼tð …rh…qýo Útþu. ƒeò rŒðËu îthft™e Þtºtt™t r{»tu 60 {XtrÄþtu …tu‚t™t rþ»Þtu™u ËtÚtu ÷E™u Aze, Aºt, [t{h ð„uhu hts r[Ln ËtÚtu ntÚte W…h ƒuËe™u …tu‚u Ëtiht»xÙ ‚hV [tÕÞt. Ëtiht»xÙ{tk yuf „t{{tk nrh¼õ‚tu îtht ‘Mðtr{™thtÞý’ {nt{kºt™e Äq™ Ëtk¼¤e, Mðtr{™thtÞý ™t{{tk ƒnw Œið‚ sýtÞwk. nrh¼õ‚tu îtht ¾t‚he fhe™u …tu‚u „Z…wh ytÔÞt. ©enrh ˼t ¼he™u ƒuXt Au. ht{„÷tu÷t ™t{ Äthý fhu÷t hý{÷®ËnS ˼t ‚hV ytÔÞt yux÷u ‚wh‚ s ©enrhyu ytò™ƒtnw Ä™w»ÞÄthe ©eht{ MðY…u ht{„÷tu÷t Mðt{e™u Œþo™ ytÃÞwk. Vhe ‚wh‚ s Mðtr{™htÞý ¼„ðt™ MðY…u Œþo™ ytÃÞwk. ht{„÷tu÷t Mðt{e ntÚte W…hÚte ™e[u W‚he™u ©enrh™u Ëtütk„ Œkðz‚T fhðt ÷tøÞt. ©enrh™u fÌtwk, {™u yt…™e Ëuðt{tk ht¾tu. ©enrhyu ‚u™u yt™kŒt™kŒ Mðt{e ™t{ Äthý fhtðe™u …tu‚t™e …tËu htÏÞt. ËtÚtu ytðu÷t rþ»Þtu{tkÚte su ¼„ðt™™t ¾… ðt¤t n‚tk ‚u yt™kŒt™kŒ Mðt{e ËtÚtu hÌtt y™u ƒtfe™t Ä™ y™u …Œ™t {tunðt¤t su n‚tk ‚u …tAtk yÞtuæÞt [tÕÞt „Þt. yt™kŒt™kŒ Mðt{eyu y{ŒtðtŒ ™ðtðtË{tk ytðe™u …tu‚t™t rþ»Þtu ËtÚtu Ítu¤eytu xª„tze. yk„úuòuyu yt…u÷e s{e™ òuE™u rð[th fhðt ÷tøÞt fu ©enrhyu yt¿tt ‚tu fhe, …hk‚w fuðwk {krŒh ƒ™tððwk, ™t™wk fu {tuxwk fuðzw {krŒh ƒ™tððwk ? ðu„uh fkE M…ü‚t fhe ™Úte. ®[‚t fh‚t fh‚t htºtu ËqE „Þt. MðÙ{tk Ëtu™t™e Ëtuxª Äthý fhu÷t ©enrhyu Œþo™ yt…e™u Mðt{e™u s„tzât. Mðt{e ! WXtu, {krŒh ƒ™tððwk Au y™u ËqE fu{ hÌtt Atu ? ytðtu, {the ËtÚtu, yt„¤ ©enrh y™u …tA¤ yt™kŒt™kŒ Mðt{e ! ©enrh Ëtu™t™e ËtuxeÚte {krŒh™e ytf]r‚™t ÷exu ÷ext fh‚t òÞ, ytðe {krŒh™e ytf]r‚, ytðt Úttk¼÷t, ytðt þe¾htu, ytðtu ½wB{x. Mðt{e™u

170

ËíËk„ Ëu‚w ÚtÞwk fu {krŒh™t ™fþt™e ®[‚t ‚tu Œqh ÚtE „E, …hk‚w {krŒh ƒ™tððt {txu …iËt™wk þwk ? ytðtu ßÞtk rð[th fhu Au íÞtk ©enrh y™u yt™kŒt™kŒ Mðt{e ytsu yt…ýu ßÞtk ƒt÷MðY… ©e ½™~Þt{ {nthts™t Œþo™ fheyu Aeyu íÞtk ytðe™u W¼t hÌtt y™u íÞtk W¼t hne™u ©enrhyu ËkfÕ… fÞtuo yux÷u ‚wh‚ s s{e™{tkÚte su{ ƒes™tu ykfwh Vqxu, ðtkË™tu ftUxtu Vqxe ™ef¤u ‚u{ s{e™{tkÚte Äe{u Äe{u fh‚t yt¾wk Ëtu™t™wk {krŒh ƒnth ytÔÞwk. {krŒh{tkÚte ‚us ‚us r™f¤ðt ÷tøÞwk. yt™kŒt™kŒ Mðt{e™uu {™{tk ÚtÞwk. yntu ! nwk ‚tu …ÚÚth™t {krŒh™e ®[‚t{tk n‚tu. íÞtk ‚tuu ©enrhyu Ëtu™t™w {krŒh W¼wk fhe ŒeÄwk. Mðt{e ¾qƒ {uÄtðe n‚t. ‚uytuyu {krŒh™e [thu ƒtsw Vhe™u {krŒh™t rþ¾h, ½wk{x Úttk¼÷t™wk ™fþeft{ ð„uhu òuR™u …tu‚t™t nŒÞ{tk Äthý fhe ÷eÄwk. ©enrh yÿ~Þ ÚtR „Þtk. Ëðth{t Mðt{e WXât íÞthu ¾qƒ yt™kŒ{tk n‚tk. nrh¼õ‚tu ytÔÞt „t{tu„t{Úte …tu‚t™t ƒ¤Œ„tzt ÷tÔÞt. Ëk‚tuyu {t„oŒþo™ ytÃÞwk. nrh¼õ‚tu …tu‚t™t ƒ¤Œ„tzt{tk rnk{‚™„h ‚Útt Rzh ‚u{s ËtƒhftkXt y™ Ëtiht»xÙ Äútk„Äút ƒtswÚte …ÚÚthtuu ÷tððt ÷tøÞt. Mðt{eyu ft{ [t÷w fÞwO. Mðt{eyu …tu‚t™t …„Úte ÷extu ŒtuÞtou. …tÞt™e ÷tR™ Œtuhe yt…e. 10, 000 fthe„htu - {sqhtu {krŒh™wk ft{ fhðt ÷tøÞt. fux÷tf Œuð‚tytu ytÔÞt. ™h™thtÞýŒuð™u «ËÒt fhðt rðïf{to …tu‚t™e xe{ ËtÚtu W‚Þto. su{t fux÷tf {sqh, fux÷tf fthe„htu,fzeÞt, Ëtu{…wht ‚tu fux÷tf yuÂLsr™Þhtu n‚t. rþÕ…þt† {qsƒ {krŒh™w r™{toý ftÞo Útðt ÷tøÞwk. yt™kŒt™kŒMðt{e ßÞthu {krŒh fhðt r™féÞt, íÞthu «¼w™t [hý …tËu nrh¼õ‚tuyu Yr…Þt ¼ux {qõÞt n‚t, ‚u{tÚte {nthtsu {wXe ¼he yt™kŒt™kŒMðt{e™u ytÃÞt n‚t. {nthts™e {wXe{tk y„eÞth Yr…Þt ytÔÞt n‚t. ‚u Mðt{eyu ðMºt™t ffzt{tk ƒtkÄe™u ‚kwƒze{tk {qõÞt n‚t. ™„hðtËeytu ‚Útt nrh¼õ‚tu òuðt {txu ytÔÞt. ƒÄt ðt‚tu fhu Au fu, …u÷t y{ŒtðtŒ{tk Ë{tÄe fhtð‚t n‚tk ‚u Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™wk {krŒh ÚttÞ Au. ƒÄt™u yu{ fu, Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u Mðt{e™u ¾qƒ Yr…Þt yt…e™u {tufÕÞt ÷t„u Au. suÚte fzeÞtfthe„htu- {swhtu ™tu …„th [qfðtÞ Au. nrh¼õ‚tu …tËu Ëk‚tu …iËt {tk„‚t

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #85 vi dt 20-6-08


171 ËíËk„ Ëu‚w ™Úte. Ëk‚tu™u yu{ fu y{ŒtðtŒ™t nrh¼õ‚tu -þurXÞtytu ¾qƒ Ëw¾e Au. suÚte yt…ýu fkR fnuðwk …z‚wk ™Úte. ƒthtuƒth …„th [qfðe Œu Au. {nthts™u nrh¼õ‚tu™wk fÕÞtý fhðw n‚wk. suÚte nrh¼õ‚tu …ý ftuR …å[eË, …[tË, Ëtu, ƒËtu fu …tk[Ëtu Yr…Þt {krŒh r™{toý {txu ÷tðu ‚u …iËt Mðt{e ‚wkƒze{tk ™k¾tðu y™u ßÞtk sYh …zu íÞtk ‚wkƒze{tkÚte fZtðe™u ™týt [qfðe Œu. ftuR ®nËtƒ ™®n. {krŒh …wÁ ÚtÞwk. íÞtk ËwÄe yt ‚wkƒze òýu yûtÞ…tºt ƒ™e hne. yt™kŒt™kŒMðt{e™e yt «ËtŒe™e ‚wkƒze ytsu …ý su‚÷…wh {krŒh{tk Au. MðÞk Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u r™{toý fhtðu÷w rðï{tk yt Ënw «Út{ {krŒh n‚wk. ‚uÚte yt {krŒh™t {æÞ¾kz{tk ¼h‚¾kz™t htòrÄhts y™u ¼h‚¾kz™t W…tMÞŒuð y™u …tu‚t™wk MðY… yuðt ©e™h™thtÞýŒuð™u …Ähtððt™e ©enrh™e RåAt n‚e. ‚uÚte …tk[ Ëk‚tu™u Mðt{eyu zwk„h…wh {qŠ‚ytu {txu {tufÕÞt. ™h™thtÞýŒuð™w ®ËntË™ ßÞt ht¾ðt™wk n‚wk, íÞtk ™uðwk ntÚt ËwÄe s¤ ytÔÞwk íÞt ËwÄe ôztu fqðtu ‚iÞth fhu÷tu Au. s¤{tk ðYýŒuð™e MÚtt…™t fhe ‚u™t W…h ¼„ðt™™t fhA (ft[ƒtu) MðY…™e «r‚ct fhe Au. fhA MðY…™e …eX W…hÚte fqðt{tkÚte $xtu™tu M‚¼k ÷eÄu÷tu Au. y™u ‚u …tu÷tu Au. ð[{t ÷„¼„ ™t™e ÷tuxe [t÷e òÞ ‚ux÷e søÞt Au. yu f{¤™tu ™t¤‚k‚w fnuðtÞ Au. f{¤ ™t¤ W…h f{÷tË™ y™u ‚u™t W…h ™h™thtÞýŒuð™wk ®ËntË™ MÚtt…tÞu÷wk Au. fthý fu …hƒún{ …h{tí{t MðÞk {qŠ‚{tk …]Úðe W…h …Äthu ‚tu …]Úðe …h{tí{t™tu ¼th Íe÷e þfu ™®n, yuðe ¼tð™t ËtÚtu™tu yt «r‚ct™tu yuf ðuŒrðrÄ Au. ¼„ðt™™t s{ýt [hý f{¤™t yk„wXt{tÚte ™ef¤u÷e „k„t ™Œe™t «ðtn™tu ¼th …ý …]Úðe Íe÷e þfu ‚u{ ™ntu‚e, ‚uÚte ‚tu fi÷tË…r‚ þkfh¼„ðt™u „k„t™u «Út{ …tu‚t™e sxt{t ÍeÕÞt, íÞth ƒtŒ …]Úðe{tk …ÄtÞto. ‚tu MðÞk ¼„ðt™™t ¼th™u …]]Úðe ™ Íe÷e þfu, ‚u™t {txu ¼„ðt™™t ƒeò MðY… fhA™t …eX™e sYh …zu ‚u Mð¼trðf Au. yt™kŒt™kŒMðt{eyu Ë{t[th {tufÕÞt . nu {nthts! yt… «r‚ct fhðt …Äthtu íÞtk ËwÄe{tk {qŠ‚ytu …ý ‚iÞth ÚtR™u ytðe sþu. Ä{o,

172

ËíËk„ Ëu‚w ¼Âõ‚, nrhf]»ý{nthts™e Ät‚w™e {qŠ‚ytu ƒ™tðztððt {txu Ëk‚tu ðztuŒht „Þu÷t. ÷tuÞt™t þtftuíËð{tk rð¢{ Ëkð‚ 1878 {tk {nt ËwŒ Ët‚{™u rŒðËu ©eS{nthts™u Ë{t[th {éÞt. MðÞk ©e nheyu ™h™thtÞýŒuð™e «r‚ct™wk Vt„ý ËwŒ ºtes™wk {wnw‚o ftZe™u Mðt{e™u Ë{t[th {tuf÷tÔÞt. yu Ë{Þu Œe™t™tÚt ¼x]u xª…ýkw ftZe™u òuÞw ‚tu Vt„ý ËwŒ ºtes™t rŒðËu ƒÄt „úntu y™u ™ûtºttu þw¼ ÂMÚtr‚ {tk ytð‚t n‚t. ©enrhyu yuðwk þw¼ {wnw‚o …ËkŒ fÞwO Au fu yts ËwÄe ™h™thtÞýŒuð™w ®ËntË™ hk[{tºt [÷tÞ{t™ ÚtÞwk ™Úte.ytx÷t ð»ttou Úte fÞthuÞ Vt„ý ËwŒ ‚]r‚Þt ûtÞ r‚rÚt fu ð]ÂæÄ r‚rÚt ytðe ™Úte. ÷ûttðÄe ËkÏÞt{t ¼õ‚tu y{ŒtðtŒ{tk yufXt ÚtÞt. Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ …tu‚u …ý „Z…whÚte Ëk‚tu, …t»toŒtu ËtÚtu ™ef¤e™u {ntðŒe yuftŒþe™t rŒðËu ftkfheÞt™e …t¤u ytðe …ntuåÞtk. ¼„ðt™™u ¼õ‚tu™e ¼ez{tk hnuðwk „{‚wk ntuðtÚte ¼„ðt™™e RåAtÚte ¼õ‚tu yu ftkfheÞt ËhtuðhÚte Ënus Œqh {nt«¼w {txu Ëthtu {k[ ƒ™tÔÞtu. W‚thtu ™¬e fÞtou. ¼„ðt™u ftkfrhÞt Ëhtuðh{tk ½tuzt™u …týe …tÞww k. ftkfrhÞt™e …t¤u ©eS {nthts rƒhtßÞt {tuxe ˼t ÚtR. ©eS {nthts fnu Au fu, nu ¼õ‚tu ! nu Ëk‚tu ! ‚{u yíÞthu õÞtk ƒuXt Atu ! {nthts, ftkfrhÞt™e …t¤u. ™rn, ‚{u yíÞthu ftkfrhÞt™e …t¤u ™Úte ƒuXt ‚{u ‚tu yíÞthu {t™Ëhtuðh™t rf™thu ƒuXt Atu. nu ¼õ‚tu ! yt ftkfrhÞt ™Úte . yt {t™Ëhtuðh Au. su{ hýAtuzhtÞ ßÞt ntuÞ íÞtk „tu{‚e ntuÞ , yus «{týu ™h™thtÞýŒuð ßÞtk ntuÞ íÞtk {t™Ëhtuðh ntuÞ ‚tu ƒŒrhft©{ r™ðtËe ™h™thtÞýŒuð ynªÞt …Äthðt™t Au. yux÷u yu{™wk r«Þ Ëhtuðh {t™Ëhtuðh yt ftkfrhÞt{tk ytðe™u r™ðtË fÞtou. ytsÚte yt ftkfrhÞt yu {t™Ëhtuðh Au. y{ŒtðtŒ™wk yt ftkfrhÞt yu {t™Ëhtuðh™wk yuf Y…tk‚h Au. yt Ëhtuðh{tk su ftuR M™t™ fhþu yu™u {t™Ëhtuðh{tk M™t™ fÞto ƒhtuƒh V¤ {¤þu. nu ¼õ‚s™tu ! yt {t™Ëhtuðh fh‚t yrÄf Au. fthý fu y{u y™u Ëk‚tuyu yt ftkfrhÞt{tk y™uf 𾂠M™t™ fÞwO Au. Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u þnuh{tk «ðuþ fÞtou. ¼õ‚tuyu ¾qƒ Ät{Äq{Úte Mðt„‚ fÞwo. f]…t¤w ©enrh ËeÄts {krŒhu …ÄtÞto. ºtý rþ¾h™wk

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #86 vi dt 20-6-08


173 ËíËk„ Ëu‚w ËwhBÞ {krŒh òuR™u {nthts ƒnw htS ÚtÞt. yt™kŒMðt{e™tu ntÚt …fze™u ©eS {nthtsu …Âù{ ‚hV™t …„rÚtÞtÚte {krŒh{tk «ðuþ fÞtou. ½wB{x{tk ËwkŒh f¤t y™u fthe„heðt¤t …q‚¤tk òuR™u {nthts htS ÚtÞt. Úttk¼÷t òuÞt, ‚u Ë{Þu yt™kŒt™kŒ Mðt{eyu ©eS {nthts™wk æÞt™ ŒtuÞwO. nu «¼w ! yt Úttk¼÷tu ƒ¤Œ„tzt{tk ÷E™u yuf ¾uzq‚ nrh¼õ‚ ËtkƒhftkXt ƒtswÚte ytð‚t n‚tk ykÄtht{tk „tzw …ÚÚthðt¤t ¾tzt{tk …zâwk. yuf ƒ¤Œ™t yt„¤™t ƒu …„™u Rò ÚtR. ‚u ƒ¤Œ™u nðu „tzu òuze þftÞ ‚u{ ™ntu‚tu. ƒ¤Œ™u sk„÷{tk [hðt Aqxtu {qfe ŒeÄtu.y™u ƒeò Ëtò ƒ¤Œ™e ËtÚtu ¾uzq‚ …tu‚u „tzu òuztR™u yt {tuxtu …ÚÚth {krŒhu …ntu[tzâtu Au. ¾uzq‚™u ¾¼u ftkÄ …ze „Þu÷e, …hk‚w Ëuðt fÞto™tu {w¾ …h WíËtn n‚tu. ©eS {nthts fnu yu ËíËk„e™wk ‚tu fÕÞtý ÚttÞ yu{tk þkft ™rn, yu ƒ¤Œ™wk …ý fÕÞtý Útþu. yt {krŒh™t …ÚÚth ÷tððt{tk su su «týeytuyu Ëuðt fhe Au yu Ëti™w ËeÄw fÕÞtý Útþu. «r‚ct ƒtŒ ©eS{nhts yt Úttk¼÷t™u ¼uxu÷t y™u ¼õ‚s™tu™u fnu÷kw fu yt Úttk¼÷t™u su ¼uxþu, M…þo fhþu, ðkŒ™ fhþu ‚u™u y{u ¼uxe™u y{tht Ät{{tk ÷R sEþkw. fthý fu yt M‚k¼{tk yuf ¼õ‚™e Ëuðt™e ËwðtË {nufu Au.ytsu …ý yt «ËtŒe™tu …ÚÚth™tu Úttk¼÷tu ™h™thtÞýŒuð y™u htÄtf]»ýŒuð™t Œuht™e ðå[u su ¼t„{tkÚte nrh¼õ‚tu Œþo™ fhu Au, ‚u ¼t„{tk W¼tu Au. ÔÞt…fuþ {wr™yu y{ŒtðtŒ {krŒh™wk yŒT¼q‚ ðýo™ fÞwO Au. yt {krŒh‚tu yuðwk ƒ™þu. ç±lÎç|æ}æéüçÝç|æ…éüC¢ {ëC¢ ç±læƒèüÝæ¢ ±í…ñ: J ÐæÚ汄 àæéÜUæ{ñE Ðçÿæç|æÚçÐÝæç΄}æì JJ Mðt{e ðýo™ fhu Au yt {krŒh rðîŒT yt {krŒh{tk fux÷tÞ rðît™ Ëk‚tu™tu r™ðtË Au. yt {krŒh{tk rðÄtÚteoytu™tu y¾kz rðãt ¼ýðt™tu yðts ytÔÞt fhu Au. yt {krŒh{tk nòhtu™e ËkÏÞt{tk fƒq‚htu y™u …tu…x Œtkýt ¾tR y™u yðts fÞto s fhþu. …ý yu yðts fuðtu ! ™trŒ‚k òýu fu ftuR ðuŒ-æð™e fh‚t ntuÞ, yhu …ûteytu ™h™thtÞýŒuð™e ÿÂü yt„¤ Œtkýt ¾tR™u òýu fu Mðtr{™thtÞý™e ÄwLÞ ƒtu÷‚t ntuÞ. Mðt{eyu fhu÷wk

174

ËíËk„ Ëu‚w ðýo™ ytsu …ý yux÷wk ƒÄkw Ët[wk Au fu y{ŒtðtŒ {krŒh™t [tuf{tk yt…ýu òuRyu Aeyu fu …ûteytu, fƒq‚htu Œtkýt ¾tÞ Au. y™u yu fƒq‚htu {krŒh{t s hnu Au. rðþt¤ nðu÷e{tk ò‚ò‚™t ÷tfztk™u f¤t ftü™e fthe„he{tk …tu‚t™e søÞtytu yu{ýu y™t{‚ fhe ÷eÄe Au. ©eS{nthts ½wB{x™wk r™heûtý fhe™u …Ae „¼o„]n{tk …ÄtÞto. ßÞt Œu ð …Ähtððt™t Au . yu ytu x ÷t, fnu ‚ tk ®ËntË™ W…h Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ rƒhtßÞt y™u ÿÂü Ët‚íÞ {nthts {u¤ðu Au. ½wB{x{tk W¼u÷t Ëk‚tu y™u ¼õ‚tu Ët{u {nthtsu òuÞwk. ðYýM‚k¼™wk r™heûtý fÞwO. …Ae ¼qŒuðtu …tËu {nt«¼w rƒhtßÞt. [tuf{tk Þ¿t-{kz…tu ‚iÞth fhu÷t yÂø™MÚtt…™ {txu Þ¿t-fwkztu ‚iÞth fhu÷t. Œuð™u MÚtt…™ {txu ðurŒftytu ‚iÞth ÚtÞu÷e. yt™kŒt™kŒ Mðt{e™u ®[‚t ÚtR, {qŠ‚«r‚ct™uu yuf s rŒðË™e ðth Au. y™u nsw {qŠ‚ytu ytðe ™Úte. Ëk‚tu™t ‚tu yuðt Ë{t[th n‚tk fu y{u {qŠ‚ytu ÷R™u ™ef¤e „Þt Aeyu. y™u nsw {qŠ‚ytu fu{ ™ ytðe ! íÞt ‚tu Mðt{e™t ytùÞo ðå[u þý„thu÷e ºtý ôx„tzeytu ytðe. yuf ôx„tze{tk ™h™thtÞýŒuð, ƒeS ôx„tze{tk htÄtf]»ýŒuð y™u ºteS Wkx„tze{tk rþð,…tðor‚, „ýuþS, ËqÞo™thtÞý yu …k[ Œuðtu™e {qŠ‚ytu n‚e. ƒeS ƒtsw ðztuŒhtÚte Ä{o-¼Âõ‚ y™u nrhf]»ý {nthts™e {qŠ‚ytu …ý ytðe …ntu[e. Ëk‚tuyu {qŠ‚ytu hÚt{tkÚte ™e[u W‚the. yt™kŒt™kŒ Mðt{e fnu ôx„tze™t [t÷ftu™u W‚tht™e y™u s{ðt™e ‚iÞthe fhtu. …hk‚wk ‚ux÷e ðth{tk „tze[t÷ftu ‚tu yÿ~Þ ÚtE „Þu÷t. Mðt{eyu y{ŒtðtŒ{tk ½tuzuËðthtu™u „tze[t÷ftu™e þtuÄ fhðt {tufÕÞt …hk‚wk ‚uytu õÞtkÞ {éÞt ™rn. Mðt{e™u ÏÞt÷ ytðe „Þtu fu yt ©eS {nthts™tu …h[tu Au. Mðt{e™e S¿ttËt™u Ëk‚tuËðt {nthts fnu, Mðt{e ‚{u þwk rð[thtu Atu ! yu ™h™thtÞýŒuð™e {qŠ‚ytu ytrŒ Ë‚Þw„™t rðïf{to yu fkzthu÷e Au. MðkÞ ðtËwŒuð™thtÞý y™u Mð„o™t Œuð‚tytuyu yu {qŠ‚ytu …qsu÷e Au. fr¤Þw„™e þYyt‚ Út‚tk …qò ƒkÄ …zu÷e yu nðuÚte y{u þY fhtðeþwk. htÄtf]»ý™e {qŠ‚™u …ý „tu÷tuf Ät{™t {wõ‚tu yu …qsu÷e Au. y™u rþðS ‚Útt ËqÞo™thtÞý™e {qŠ‚ytu™u …wÕnt©{{tk MðkÞ

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #87 vi dt 20-6-08


175 ËíËk„ Ëu‚w y{u …qsu÷e Au. {nthtsu ƒÄe {qŠ‚ytu òuR. ¼„ðt™u ntÚtÚte M…þo fÞtou. ¾qƒ htS ÚtÞt. ©eS{nthts Þ¿t{tk MðkÞ rƒhts‚t Vt„ý ËwŒ ºtes™tu rŒðË WøÞtu. òýu fu yt¾t s„‚ {txu Ëtu™t™tu rŒðË WøÞtu. ƒútñýtuyu „únþtkr‚, MðÂM‚ ðt[™ yu ytrŒf rðrÄytu fhe. ©e ™h™thtÞýŒuð ytrŒ {qŠ‚ytu™tu yrÄðtË™ rðrÄ fÞtou. ƒútn{ýtuyu ©enrh …tËu ‚{t{ {qŠ‚ytu™e …qò fhtðe. LÞtË fhtÔÞtu. ðuŒ™t {kºttu, „e‚tu, ðtSkºttu, y™u Mðtr{™thtÞý {nt{kºt™e Äq™Úte yu ð¾‚u Ëðo rŒþtytu „tsðt ÷t„e. ƒhtƒh þw¼ [tu½rzÞwk þY ÚtÞw yux÷u Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ ™thtÞý ¼„ðt™™u ƒtÚt{tk ÷R™u {éÞt, òýu ƒu r{ºttu „tZ he‚u {¤‚t ntuÞ yuðwk sýtÞwk y™u Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™u ™thtÞý ¼„ðt™™e {qŠ‚™u ®ËntË™{tk ÷R sðt {txu ô[fðt ™Úte …zât. …hk‚w ™thtÞý ¼„ðt™ ©eS {nthts™e ËtÚtu Þ¿t{kz…Úte ®ËntË™ ËwÄe ©eS {nthts™u ¼uxe™u [tÕÞt yuðwk sýtÞwk. yuðe s he‚u ©eS {nthts ËtÚtu ™h ¼„ðt™™t Œþo™ ÚtÞt. …Ae yu ð¾‚u ©enrhyu MðnM‚u ™h™thtÞýŒuð™u ƒtÚt{tk ÷R™u {æÞ {krŒh{tk MÚtt…™t fhe. yu s he‚u ™h™thtÞýŒuð™e s{ýe ƒtsw ™t {krŒh{tk htÄtS™e ËtÚtu „tu÷tufrðnthe ©ef]»ý™e MÚtt…™t fhe. …Ae ©e™h™thtÞýŒuð™t ztƒe ƒtsw™t {krŒh{tk ¼Âõ‚Ä{o™e ËtÚtu …tu‚t™wk MðY… nrhf]»ý{nthts™e «r‚{tytu …Ähtðe. LÞtË ytrŒ Ëðo rðrÄ Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u …tu‚t™t ntÚtu fÞtou. ytftþ{tkÚte Œuðtu …w»…™e ð]Âü fhðt ÷tøÞt. ytftþ{tk Œuðtu™t rð{t™tu AtR „Þt, su Ë{trÄðt¤t Ëk‚tu y™u ¼õ‚tu òuR þf‚t n‚t. ½kx™tŒ ÚtÞtu. ¼qŒuðtuyu sÞsÞfth ƒtu÷tÔÞtu. Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u «Út{ ™h™thtÞýŒuð™e yth‚e W‚the. …Ae htÄtf]»ýŒuð Ä{o¼Âõ‚ nrhf]»ý{nthts™e yth‚e W‚the. ¼õ‚tuyu sÞsÞ fth fÞtou. fr¤Þw„™t {™w»Þtu yt {qŠ‚™e Ëuðt fhe™u …h{ Ëwr¾Þt ÚttÞ yu {txu yt Ëðo {qŠ‚ytu{tk ©enrhyu …tu‚t™kw y÷tirff ‚us y™u «¼tð Äthý fÞto. yx÷u ºtýu {krŒh™t Œuht{tkÚte ‚us ‚us ‚us Awxâwk. ‚{t{ «r‚{tkytu{tkÚte ‚us™t Vwðtht Awxðt ÷tøÞt.yu ‚us

176

ËíËk„ Ëu‚w Ë{„ú {krŒh{tk ÔÞt…e™u ©eS{nthts™e {qŠ‚{tk Ë{tÞwk. Vhe …tAwk ©eS {nthts™e {qŠ‚{tkÚte ‚us ™ef¤e™u ºtýu Œuht™e {qŠ‚ytu{tk ‚us Ë{tE „Þwk. yux÷u {qŠ‚ytu ƒnw ‚usMðe sýtðt ÷t„e. Œþo™ {txu …zt…ze Útðt ÷t„e. ‚us™t …h[t™e y{ŒtðtŒ{tk ðt‚ [t÷e, yux÷u yux÷e ¼ez ÚtR fu ‚u rŒðËu htrºt™t ƒth ðtøÞt ËwÄe …zŒt ¾wÕ÷t ht¾ðt …zât. ©eS {nthtsu ™h™thtÞýŒuð™t ôƒht W…h W¼t hne™u ô[tu ntÚt fhe™u Ëðo ¼õ‚s™tu™u fÌtwk fu, yt ™h™thtÞýŒuð{tk y™u y{tht{tk hk[ {tºt Vuh ™Úte. {nthtsu Þ¿t{kz…{tk …Äthe™u Ë{tÂó™wk ©eV¤ ntuBÞwk. ¼qŒuðtu™u òuRyu ‚ux÷e ŒÂûtýtytu yt…e. íÞth …Ae rðþt¤ ¼õ‚s™tu™t Ë{wŒtÞ{tk rƒhtS y™u Ëðo™u fnuðt ÷tøÞt : nu ¼õ‚s™tu ! ‚{u ËtðÄt™ ÚtR™u y{tÁk ð[™ Ëtk¼¤tu. …wÁ»ttu¥t{ ©ef]»ý Ëðo™t fÕÞtý {txu yt …]Úðe …h «„x ÚtÞu÷t Au. Ä{o y™u {qŠ‚yu yíÞk‚ ‚… fÞwow. ‚u™t ‚…Úte htS ÚtR™u ¼„ðt™ ™h y™u ™thtÞý yu ƒu Y…u «„x ÚtÞtk. y™u …Ae ¼h‚¾kz™t fÕÞtý {txu ƒŒrhft©{{tk y¾kz hÌtt. yíÞthu …ý yu «¼w ¼õ‚tu™t Ëw¾ {txu ƒŒrhft©{{tk ‚… fhu Au. yu …h{tí{t ƒúñt, rþð, RLÿ ytrŒf Œuðtuyu «tÚto™t fhe íÞthu yt …]Úðe …h ÞŒw y™u fwÁ™t ðkþ{tk f]»ý y™u yswo™ Y…u «„x ÚtÞt n‚t. ‚u ©e™h™thtÞýŒuð™u Ëti™t fÕÞtý {txu y{u y{ŒtðtŒ{tk MÚtt…™ fÞto Au. »„S²æÚæ{ÝæçÎÓÀæ ¨±æüÐê‡ææü |æç±c²ç„ J çÝcÜUæ}ææ: ¨ï±ÝæÎS² „çÚc²ç‹„ |æ±æ}Ïæéç{}æ JJ yt ™h™thtÞýŒuð™e «u{Úte su Ëuðt fhþu, yu{™wk Œþo™ fhþu yu™t {™™e RåAtytu …qhe Útþu y™u sYh {tuût™u …t{þu. yt ™h™thtÞýŒuð™t …qs™Úte …wºt, Ä™, rðãt, ytrŒf su f$ þw¼ {™tuhÚttu nþu ‚u …qht Útþu. y™u y™k‚ ¼ðËt„h ‚he™u ¼„ðt™™t Ät{™u …t{þu. su …krz‚tu yt ™h™thtÞýŒuð™t {krŒh{tk ¼t„ð‚, „e‚t, ðtËwŒuð{tntí{Þ fu „tÞºte{kºt,yu™t …tX, …whùhý fhþu ‚u™u y¾qx …wÛÞ {¤þu. yu™e ftuR RåAt yÄwhe ™nek hnu.Œqh Œuþtu{tk hnu÷tk ¼õ‚tu …ý Œh Vt„ý {tË{tk

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #88 vi dt 20-6-08


177 ËíËk„ Ëu‚w W¥tht VtÕ„w™e ™ûtºt{tk yt ™h™thtÞýŒuð™t Œþo™ fhðt ¾tË ytðòu. y{tht MÚtt…u÷t yt ™h™thtÞýŒuð ytrŒf MðY…tu yu{™t Œþo™ su Œhhtus fhþu yu™t {tuût{tk ftuR rðæ™ ™Úte. nu ¼õ‚tu ! yt {krŒh{tk su ftuR s… fhþu, ‚… fhþu, …tX fhþu, …qò fhtðþu, …txtuíËð fhtðþu yu{™u yûtÞ V¤™e «tÂó Útþu. yu™t {™™t {™tuhÚttu …qht Útþu. yt {krŒh{tk su ftuR Œt™, ¼ux, Ä{toŒtu yt…þu yu{™t {™ðtkrA‚ ËkõÕ…tu {qŠ‚{tk hne™u y{u …qht fheþwk. f]…t¤w ©enrh ¼õ‚s™tu™e ˼t{tk fnu Au, nu ¼õ‚tu ! ‚{™u yíÞthu ™nª Œu¾t‚wk ntuÞ …hk‚w ytftþ{tk ytðu÷t ‚uºteË ftuxe Œuðtu yíÞthu y{™u yu{ fnu Au fu, nu «¼w ! §ü‹Îíælæç›Îàææ: ¨±ïü çÝy²}ææ²æç‹„ ™ J ÎàæüÝæƒü }æ¢çÎÚæ‡ææ¢ ™„é}æé¶ü |æ±æβ: JJ ‚uºteË ftuxe Œuð‚tytu, ELÿ, ƒúñt, ¼ð yt ƒÄt s Œuðtu fnu Au, nu «¼w ! y{u …ý yt {krŒh{tk Œhhtus Œþo™ fhðt ytðþwk. ƒnth„t{ hnu‚t ¼õ‚tu {txu ©eS {nthts fnu Au. Œh {rn™t™e …qŠý{tk (…q™{) ™t rŒðËu ynª ytðe™u Œþo™ fhþu ‚tu yu™u Œhhtus Œþo™ fhðt™w V¤ {¤þu. ƒnw Œqh hnu÷tk ntuÞ yuðt ¼õ‚tu …txtuíËð™t rŒðËu ytðe™u òu Œþo™ fhþu ‚tu yu{™u …ý yt¾t ðhË™t Œþo™™wk V¤ {¤þu. {nthtsu «ËtŒe{tk yt¾tu rŒðË Ëtfh ðnU[tðe. {æÞhtrºtyu ßÞthu Œþo™tÚtPe {týËtu ytuAt ÚtÞt …Ae îth ƒkÄ fhtÔÞtk. ƒeò rŒðËu Ëðthu {nthtsu yt„uðt™ nrh¼õ‚tu™u ƒtu÷tÔÞtk. nu ¼õ‚tu ! þnuh{tk fuðe ðt‚tu ÚttÞ Au.! nrh¼õ‚tu fnu {nthts !{týËtu yuðe ðt‚tu fhu Au, Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ Au yu{tk ƒu {‚ ™Úte. Œuðtu™t Œþo™ fheyu Aeyu, íÞthu {™{tk þtkr‚ ÚtR òÞ Au. Sð{tk ËtÂíðf ¼tð ò„u Au. {qŠ‚ytu{tk {™ ¾U[tÞu÷wk hnu Au. {qŠ‚{tk ‚us ‚us Awxu Au.òýu n{ýt yt…ýe ËtÚtu ƒtu÷þu, ytðe [{ífthe {qŠ‚ytu Au. Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ Au. {txu yu{™wk yt ftÞo ƒnw y÷tirff Au. ƒu [th ËíËk„e shtf swŒe ðt‚ ÷R™u ytÔÞt. {nthts ! ƒútn{ýtu yu{ fnu Au, Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u ƒÄwk

178

ËíËk„ Ëu‚w ËtÁ fÞwO. ŒÂûtýtytu ¾qƒ yt…e, Ëtfh ¾qƒ ðnuk[e, …hk‚w ÷tzðt ¾ðztÔÞt ™rn, ƒútn{ýtu ™t sXhtÂø™{tk ntu{ fÞtou ™®n. {nthts fnu Ët[e ðt‚ Au. ƒútn{ýtu ‚tu [thu ðýtou{tk ©uc Au. yt…ýu ƒútn{ýtu™u ‚]ó fhðt òuRyu. ƒtu÷tðtu ¼qŒuðtu™u , yt„uðt™tu™u ƒtu÷tðtu, Ët¼¤tu ¼qŒuðtu ! ft÷ ‚tu ƒnw «ð]Â¥t n‚e. yux÷u y{u …ntuk[e ™ ð¤eyu. …ý y{the EåAt Au, ynª ƒútn{ýtu™e [tuhtËe fhðe Au. [tuhtËe yux÷u ƒútñýtu™t ¿ttr‚ rð¼t„, …uxt rð¼t„ {¤e™u [tuÞtoËe «fthtu Au. ‚u ƒÄtÞ™u s{tzðt yux÷u [tuhtËe fhe fnuðtÞ. ƒtu÷tu ¼qŒuðtu, ‚{u ‚iÞth Atu !õÞthu «¼w ! ytð‚e ft÷u. yhu {nthts ytð‚e ft÷u ‚{u ‚iÞthe fuðe he‚u fhþtu ! y{™u s{tzðt {txu A {ne™t ËeÄt Ët{„úe™e ‚iÞthe fhðe …zþu. {nthts fnu ‚{thu nt …tzðt™e. ÷tzw s{tzðt yu y{the sðtƒŒthe ! ƒútn{ýtu fnu ‚tu y{thu õÞtk ðtÄtu Au «¼w ! ¼qŒuðtu ‚iÞth ÚtÞt. Úttr¤ytu ð„tze ð„tze yt¾t þnuh{tk ònuht‚ fhe. hËtuRyt ¼qŒuðtu ftkfrhÞt …ntuk[e „Þt. {nthtsu ËeÄt Ët{„úe™e ‚{t{ ÔÞðMÚtt ‚íft¤ fhtðe ŒeÄe. htºtu ‚tu ÷tzw™t „ks ¾zftR „Þt. Vt„ý ËwŒ …tk[{™t rŒðËu yt¾tu rŒðË ¼qŒuðtu ÷tzw sBÞt. ƒnth „t{™t ¼õ‚tu™u íÞtk ‚u™t „t{{tk «ËtŒe ðnU[ðt ÷tzw ytÃÞt. yt™kŒ Mðt{e fnu, {nthts ÷tzw ‚tu ¾qx‚t s ™Úte. {nthts fnu y{ŒtðtŒ™t nrh¼õ‚tu ™u ƒtu÷tðtu, þnuh{tk ½htu½h ™h™thtÞýŒuð™tu «ËtŒ yt…ðt {tkztu. yt „tÞtu™u «ËtŒe yt…tu. yt ƒÄt ït™™u …ý yt…tu. A‚t ÷tzw ðæÞt, …Ae {nthtsu Úttuzt ÷tzw ftkfrhÞt Ëhtuðh{tk {tA÷tk {txu ™k¾tÔÞt. r™»fw¤t™kŒ Mðt{e …wÁ»ttu‚{ «ftþ{tk ™h™thtÞýŒuð™wk Œþo™ fh™th ™u {tuxt ¼tøÞðt¤t fnu Au. y{ŒtðtŒ{tk fhtrð {krŒh hu, r‚Þt ƒuËtrhÞt ƒuW ðeh hu >> ™h ™thtÞý Ëw¾htþe hu, …Ähtðe fhtðe [tuhtËe hu >> su su Œþo™ fhþu yu™t hu, {tuxt ¼tøÞ {t™ðt òu ‚u™t hu >> Mðtr{™thtÞý Ëkrn‚t{tk ©eS {nthts™t þçŒtu Au, su y{u ËŒt yt {qŠ‚™u rðþu hneþwk y™u yt Œuð{tk y{tu hnu‚t Útft ¼õ‚s™™t

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #89 vi dt 20-6-08


179 ËíËk„ Ëu‚w {™tuhÚt …qýo fhþwk. yt Œuðtu™tu «‚t… rŒðËu rŒðËu yrÄf yrÄf ðÄþu. {nthts™t yt þçŒtu {wsƒ ™h™thtÞýŒuð™t {krŒh{tk rŒðËu rŒðËu ¼õ‚s™tu™e yrÄf yrÄf ¼ez òuðt{tk ytðu Au. ¼õ‚s™tu r™íÞ ™ðt …h[t y™w¼ðu Au. ™h™thtÞýŒuðu yt…u÷tk …h[tytu™wk yt[{™ : nðu …h[tytu™t Úttuzt «Ëk„tu òuRyu. yuf ¼tR™e ytŠÚtf ÂMÚt‚ ƒnw ™ƒ¤e n‚e. ðnu÷e Ëðthu þnuh{tk At…t ™tk¾u. yu{™u ™h™thtÞýŒuð™t Œþo™ fhðt™tu …tftu r™Þ{. yuf ðth yt ¼tRyu Ëk‚™u …tu‚t™wk Œw¾ sýtÔÞwk. Ëk‚™u ŒÞt ytðe. Ëk‚u ytðf™tu Œþ{tu ¼t„ ©e™h™thtÞýŒuð™t [hýu Ähðt™tu r™Þ{ ytÃÞtu. Ëk‚™t ð[™{tk rðïtË ht¾e™u ‚u ËŒT „]nMÚt ©e ™h™thtÞýŒuð™t [hýtu{tk ytðf™tu ŒþtkË ¼t„ Ä{toŒt Y…u s{t fhtððt ÷tøÞtk. [{ífth ËòoÞtu. ¼„ðt™™e f]…t ¼¤e. Ëtu™e™e Œwft™u ™tufhe {¤e. «¼w f]…tÚte ytðz‚ ðÄe. …tu‚t™e Mð‚kºt Œwft™ ¾tu÷e. òu‚òu‚t{tk fhtuz…r‚ ƒ™e „Þt. yt {qŠ‚ytuyu fux÷tÞ™u W„tÞto Au. ©æÄtÚte su™wk nŒÞ ăf‚wk ntuÞ yuðt rðï™t ftuR …ý Sð {txu yt «íÞût Œuð Au. yuf {w{wûtw Sðu yuf „tkXze{tk Yr…Þt ƒtkÄu÷t. yuýu {™{tk ËkfÕ… fÞtou fu su {krŒh{tk XtftuhS yt Yr…Þt {t„e ÷uþu yu™u yt y…oý fhðt Au. yu {w{wûtw ¼tR ½ýt {krŒhtu{tk VÞto. õÞtkÞ ftuRyu Yr…Þt {tøÞt ™rn. Auðxu Úttfe „Þt. htºtu MðÙ{tk ™h™thtÞýŒuðu fÌtw fu ‚wk Œhuf søÞt yu VÞtou …hk‚wk y{ŒtðtŒ{tk ™h™thtÞý MðY…u y{u «íÞût Aeyu. ‚tht …iËt y{u Mðeftheþwk. ƒeò rŒðËu ft¤w…wh{tk yt…ýwk {krŒh þtuÄe™u ©e™h™thtÞýŒuð™t [hýu ytÔÞtk. ËL{w¾ W¼t hÌttk. þtkr‚ ð¤e. íÞtk y÷tirff yðts ytÔÞtu. ‚tht Yr…Þt yneÞt {wfe Œu. XtftuhSyu «uhýt fhe. yt ¼tR ¾qþ ÚtR „Þt. ‚h‚s Yr…Þt ©e™h™thtÞýŒuð™t [hýu y…oý fhe ŒeÄt. ‚u ¼tR ËíËk„e ÚtÞt. yuf ËíËk„e fwxwkƒ™u yuðwk ËtkËtrhf Œw:¾ n‚wk fu yu{™e …hk…htÚte yuðwk [tÕÞwk ytð‚wk n‚wk fu ƒu Œefhtytu ntuÞ yu{tkÚte {tuxt Œefht™u íÞtk Œefheytu s sL{u. ™t™t™u íÞtk Œefht sL{u. ƒÒtu ¼tR r™Þr{‚ {krŒhu

180

ËíËk„ Ëu‚w ytð‚t n‚t. þtr…‚ …hk…ht «{týu {tuxt™u íÞtk Œefhe sL{e. yu{™t õwxwkƒ{tk-Ë{ts{tk ƒÄt s yt ðt‚ òý‚t n‚tk fu yt™u íÞtk ‚tu Œefheytu s sL{þu. yux÷u yu {tuxt¼tR™t {™{tk yVËtuË hÌttk fh‚tu n‚tu. yuýu Ëk‚™u ðt‚ fhe …tu‚t™wk Œw:¾ sýtÔÞwk. Ëk‚u fÌtwk, Œhhtus {k„¤t yth‚e ð¾‚u ©e™h™thtÞýŒuð™wk {krŒh ðt¤su. y™u ©e™h™thtÞýŒuð™t Œþo™ fhe™u «tÚto™t fhsu. ¼„ðt™ ËtY fhþu. yu ¼tR …qhe ©æÄtÚte {krŒh ðt¤ðt ÷tøÞt. «tÚto™t fhðt ÷tøÞt. Œuðtyu rðrÄ™t ÷u¾ y™u …hk…ht™t þt…™u r{ÚÞt fÞtou. …hk…ht™tu rþhM‚tu ‚wxâtu. ©e™h™thtÞýŒuð™t «‚t…u yu { ™u íÞtk …w º t™tu sL{ ÚtÞtu . yu { ™t Ë„tytu ytùÞo …t{e „Þt.©e™h™thtÞýŒuðu yuf ™rn …ý Ë{Þtk‚hu yu{™u ƒu …wºttu ytÃÞt. ©e™h™thtÞýŒuð™wk yt ytùÞo s„ònuh Au. ƒeò yuf ƒ™tð{tk yuf ¼tR™u ÓŒÞhtu„™e ‚f÷eV n‚e. ƒu ntxoyuxuf ‚tu ytðe „Þu÷t. {™{tk ®[‚t Út‚e n‚e. ÓŒÞ …ntu¤wk Út‚wk s‚wk n‚w k . yu ¼tR Œhhtu s {k „ ¤t yth‚e{tk {k r Œhu sðt {tk z ât. ©e™h™thtÞýŒuð™wk {krŒh ðt¤e™u ©æÄtÚte Ëk‚tu y™u ¼õ‚tu™e …rðºt hs At‚e{tk ÷„tððt™wk þY fÞwO. ©e™h™thtÞýŒuð™tu «‚t…u yu ¼tE™u Äehu Äehu ËtÁk Útðt {tkzâwk. ntxo™tu{o÷™tu he…tuxo ytÔÞtu. ӌޙe ËtEs …ý ƒhtƒh Au. ! ztufxhtu …ý y[kƒt{tk …ze „Þt. ! su ðM‚w {uzef÷ ËtÞLË ™ fhe þfu yu ™h™thtÞýŒuð fhu Au. ! ƒeò yuf {w{wûtw Sð™e ðt‚ ËíËk„{tk ½ýe òýe‚e Au. yuf ¼õ‚ Œhhtus ÷t÷Œhðtò ¼ÿft¤e{t‚t™t {krŒh{tk Œþo™ fhðt òÞ. Œþo™ fh‚tk fh‚tk «tÚt™t fhu nu {t‚tS ! {thtu {tuût fhsu. yt yu™wk htus™wk r™Þ{ yufðth yu™e ¼rõ‚Úte «ËÒt ÚtÞu÷tk {t‚tSyu MðÙ{tk Œþo™ ŒR™u fÌtwk nu ¼õ‚ ! nwk ‚tu fuð¤ ËtkËtrhf EåAtytu …qhe fhe þfwk Awk. …hk‚wk ‚thu òu {tuût òuR‚tu ntuÞ ‚tu ©eMðtr{™thtÞý ¼„ðt™u …Ähtðu÷t ©e™h™thtÞýŒuð™t þhýu ò. {t‚tS™t ð[™Úte ¾qþ ÚtE „Þu÷tk yu ¼õ‚ ©e ™h™thtÞýŒuð™t þhýu ytÔÞt. Œþo™ fÞto. yk‚h{tk …h{ þtkr‚ ÚtR. xtZf ð¤e. yuf Ëk‚ …tËuÚte fkXe …nuhe™u Ëk«ŒtÞ™t ËíËk„e ƒLÞt.

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #90 vi dt 20-6-08


181 ËíËk„ Ëu‚w y™u ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™kw ¼s™ fhe™u yk‚u {tuût …tBÞt. ….…q. yt[tÞo ©e ‚usuLÿ«ËtŒS {nthts©e …tu‚t™t þçŒtu{tk fnu Au fu, y{ŒtðtŒ™t yuf Wãtu„…r‚ Au. suytu Mfw÷™t yÇÞtË{tk y{the ËtÚtu n‚t. ‚uytu™tu xu÷eVtu™ ytÔÞtu fu, {tht …wºt™t ÷ø™™e fkftuºte ‚{™u yt…ðt {txuu ytððwk Au. y{u fÌtwk fu fkftuºte y{™u yt…‚t …nu÷tk y{the yuf ðt‚ {t™tu. ‚{the fkftuºte «Út{ ™h™thtÞýŒuð™t ôƒhu {qfe ytðtu. …tu‚u ði»ýð n‚t, A‚tk y{the ðt‚ {t™e. …wºt™u ÷R™u fkftuºte ™h™thtÞýŒuð™u ôƒhu {qfðt „Þt. …Ae yu{ýu Vtu™ fÞtou. ‚{thtu ¾qƒ ¾qƒ yt¼th. Œþo™ fh‚t y{™u yuðe rŒÔÞ y™w¼qr‚ ÚtR fu su Sð™{tk õÞthuÞ ÚtE ™Úte. 15-20 r{r™x ™h™thtÞýŒuð Ë{ût W¼tu hÌttu. …Ae ƒu f÷tf ƒtu÷e s ™ þõÞtu. yu rŒÔÞ y™w¼qr‚ yðýor™Þ Au. ‚u™wk nwk ðýo™ fhe þf‚tu ™Úte. sL{tu sL{ {™u ytðe «tÂó Úttytu. ©e™h™thtÞýŒuð™wk …wM‚f ðtk[ðtÚte, {™™ fhðtÚte {rn{t Ë{òÞ Au. …hk‚wk ‚uÚte yrÄf {rn{t ™h™thtÞýŒuð™t Œþo™ fhðtÚte Út‚e y™w¼qr‚Úte Ë{òÞ Au. …h{ ¼t„ð‚T fÚttfth ©e ztuk„huS {nthtsu «Út{ ™h™thtÞýŒuð™wk Œþo™ fÞwO. íÞthÚte fÚtt …thtÞý …nu÷tk yð~Þ ™h™thtÞýŒuð™wk Œþo™ fhðt …Äthu, yuðtu r™Þ{ ÚtR „Þu÷tu. fu x ÷tf rðŒu þ ™t {tu x t yrÄfthe …w Á »ttu ft¤w … w h {tk ©e™h™thtÞýŒuð™wk Œþo™ fhe™u rðŒuþ òÞ, …Ae ™h™thtÞýŒuð™e {qŠ‚ {t™Ë …x …h Ë‚‚ AðtÞu÷e hnu, suÚte ft¤w…wh {krŒhu òý fhu fu y{tu™u yuf ™h™thtÞýŒuð™e {qŠ‚ {tuf÷e yt…tu. yuðt …ý Œt¾÷t Au. {thtu …tu‚t™tu yuðtu ÔÞÂõ‚„‚ y™w¼ð Au fu, nwk ftuEfðth {w{ûw tws™™u ft¤w…wh {krŒhu Œþo™ fhðt ÷R sô, fkXe …nuhðt™e ðt‚ fh‚tk ®n{‚ [t÷u ™rn. …hk‚wk yuðt ½ýtk {w{wûtws™tu Au su „ý…r‚ ‚hV™t …„ÚteÞu [Ze, ™h™thtýytrŒf Œuðtu™t Œþo™ fhe htÄtf]»ýŒuð ‚hV™t …„ÚteÞt W‚h‚t ntuÞ y™u ‚u™u fkXe™e ðt‚ fÁk. yux÷u fkXe …nuhðt {txu ‚uðt {w{wûtw ‚wh‚ s nt …tze Œu. yuðe yt {qŠ‚ytu™e rŒÔÞ‚t Au. Ëtûtt‚T yûthÄt{ ytðe™u

182

ËíËk„ Ëu‚w ynª ðMÞwk Au. fthý fu Ëtûtt‚T ©eMðtr{™thtÞý ¼„ðt™ ynªk ©e nrhf]»ý, ™h™thtÞýŒuð, ©e htÄtf]»ýŒuð y™u ©e ½™~Þt{ {nthts™t ™t{Úte rƒhtsu Au. y{ŒtðtŒ þnuh™e ðå[tuð[, ytæÞtÂí{f þÂõ‚Úte ¾e[tu ¾ e[ ¼hu ÷ w k yt ft¤w … w h {k r Œh y{ŒtðtŒ™e þtu ¼ t Au . ©e™h™thtÞýŒuð™t «‚t…u þnuh ¾qƒ rðftË …t{‚wk hÌtwk Au. yt …wM‚f{tk su fkR …h[t nwk ÷¾wk Awk yu ©eS {nthts™e ð‚o{t™ ft¤{tk ÷e÷tytu Au, yuðwk {t™e þftÞ. yt {krŒh ËíËk„™e W‚h rð¼t„™e „tŒe™wk MÚt¤ ntuðtÚtek ™h™thtÞýŒuð …eXMÚtt™™e …hk…htyu yt[tÞo ©e {krŒhu r™Þr{‚ Œþo™u …Äthu Au. ‚uÚte yt ¼qr{ rðþu»t {rn{t ðt¤e ÚttÞ Au. ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ y™u ©e ™h™thtÞýŒu ð ™e yuftí{‚t : ðihtøÞ{qŠ‚ ©e r™»fw¤t™kŒMðt{e ¼õ‚ ®[‚t{rý{tk ÷¾u Au, ‚{u ð¤e ™thtÞý {tkR, fneyu y{u Vuh ™Úte ftÞ >> Atu ‚tu yuf ™u rŒËtu Atu ŒtuÞ, ‚u™tu ¼uŒ òýu s™ ftuÞ >> MðÞk Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ ™h y™u ™thtÞý yu{ ƒu MðY…u ÚtÞt Au. ™h™thtÞýŒuð™t {t‚t r…‚t Ä{o y™u {qŠ‚ Au. yus Ä{oŒuð y™u {qŠ‚ Œuðe su ¼Âõ‚Œuðe ‚hefu «„x ÚtÞt Au, ‚uytu Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™t …ý {t‚t r…‚t Au. ËíËk„™e {t {wõ‚t™kŒMðt{e yth‚e™t …Œ{tk ÷¾u Au. ™thtÞý ™h ¼út‚t, rîsfw¤ ‚™wk Äthe (2) …t{h …r‚‚ WØtÞto (2) y„rý‚ ™h™the ...... sÞ. 3 ™h™thtÞýŒuðu Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ MðY…u «„x ÚtR™u …t{h y™u …r‚‚ yuðt yËkÏÞ Mºte-…wÁ»ttu™tu WØth fÞtou Au. ƒŒrhft©{{tk ™h™thtÞýŒuð™e ˼t{tk ŒwðotËt{wr™™t ÚtÞu÷t þt…™t r™r{¥t™e fÚtt «[÷e‚ Au. {wõ‚t™kŒ ftÔÞ{tk {wõ‚t™kŒ Mðt{e ƒŒrhft©{™wk ðýo™ fh‚t ÷¾u Au. ¥æŸæ}æ }抲 ©¢™è Íæ‡æè, ÏæÎÚè ç±àææHæ Ýæ}æ J ãçÚ ¨ï±æ çã„ „L ƒ²é¢, » Àï ÜïU±H ¥ÿæÚ{æ}æ JJ

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #91 vi dt 20-6-08


183 ËíËk„ Ëu‚w Îàæü Ý ï Îé c Üë U „ Åfï , SÐÚàæï Ïæfï }æãæÐæÐ J }æéQUæݢΠÜUãï ç±àææHæÝæï, »±æï ÐíÏæH Ðí„æÐ JJ su{ yûthÄt{{tk rŒÔÞMðY…u yûthƒúñ …wÁ»ttu¥t{ ™thtÞý ©eMðtr{™thtÞý ¼„ðt™™e y¾kz Ëuðt{tk hnu Au, yus he‚u ƒŒrhft©{{tk ‚u s yûthÄt{ rðþt¤ ƒrÿ (ƒtuhze) ™t ð]ût MðY…u ÚtR™u ‚…Mðe ðuþ{tk hnu÷tk ©e™h™thtÞý ¼„ðt™™e Ëuðt{tk y¾kz MðY…u hnu Au. ©enrh™t Aêt ðkþs ….…q. yt[tÞo ©e ‚usuLÿ«ËtŒS {nthts ©e “ð[™t{]‚{tk ©e ™h™thtÞýŒuð” ™t{™t …wM‚f{tk ÷¾u Au fu, ©enrhyu Ëðo«Út{ MðnM‚u …Ähtðu÷ ©e™h™thtÞýŒuð yu MðÞk ©enrh …tu‚u s Au. y™u ƒÒtu{tk ÷uþ{tºt …ý ¼uŒ ™Úte, òu yt ðt‚ ™ Ë{òÞ ‚tu yt…ýt fÕÞtý{tk fux÷e ft[… hnu, ‚u ©enrh™t Mð{w¾u ƒtu÷tÞu÷ y™u …tk[ ™kŒ Ëk‚tu îtht Ëk…tŒ™ fhtÞu÷ 273 ð[™t{]‚tu …ife swŒt ‚thðu÷ ð[™t{]‚tu™tu æÞt™…qðof yÇÞtË fhðtÚte «‚er‚ Útþu. …Ae ….…q. {nthts©eyu yt …wÂM‚ft{tk „.«.-8, „.«.«.-48, „.«.«.-73, „.«.«.-74, Ët.-16, „.{.«.-21, „.{.«.-22 y{.-4, y{.6, y{.-8, su‚.-3, su‚.4, su‚.-5 yu{ fw÷ 13 ð[™t{]‚tu™t fux÷tf ykþtu ÷ÏÞt Au. suytu™u yt ðt‚ Ë{sðe ntuÞ ‚uytu™u ….…q. {nthts©e™e ÷¾u÷e yt …wÂM‚ft™wk ðtk[™ {™™ fhe ÷uðwk. y™u yt …wM‚f{tk su‚.-5 ™tu ykþ ÷¾wk Awk. ........ Ëðuou Ëtk¼¤tu yts ‚tu y{thu su{ Au ‚u{ ðt‚ fhðe Au. su ¼„ðt™™ ¼sðt yuÚte ƒeS ðt‚ {tuxe ™Úte, ftk su ¼„ðt™™wk fÞwO Ëðuo ÚttÞ Au. y™u yt Ë{u ‚tu yt ˼t™wk fÞwO …ý ÚttÞ Au, y™u ©e™h™thtÞýŒuð ™t «‚t…u fhe y{tÁk fÞwO …ý ÚttÞ Au......... su™u ¼„ðt™ ¼ßÞt{tk sux÷e fËh Au ‚ux÷e yu™u Ëðuo r¢Þt™u rð»tu ƒhf‚ Út‚e ™Úte......... nwk ‚tu ¼q‚ ¼rð»Þ™u ð‚o{t™ yu ºtý ft¤™u rð»tu Ëðo òýwk Awk. y™u ytkne ƒuXt Ë‚t …ý Ëðou™u òýeyu Aeyu y™u {t‚t™t WŒh™u rð»tu ™ntu‚t ytÔÞt ‚u rŒðË …ý òý‚t n‚tk fu{ su y{u ‚tu ¼„ðt™ su ©e ™h™thtÞý Ér»t ‚u Aeyu........ y{u ðthu ðthu ©e ™h™thtÞýŒuð™wk

184

ËíËk„ Ëu‚w {wÏÞ…ýw ÷tðeyu Aeyu ‚u™wk ‚tu yu s nthŒ Au ©e f]»ý …wÁ»ttu¥t{ yûthÄt{™t Ät{e su ©e ™h™thtÞý ‚us yt ˼t{tk r™íÞ rðhtsu Au ‚u ËtYk {wÏÞ…ýkw ÷tðeyu Aeyu y™u ‚u ËtYk y{u y{tÁk Y… òýe™u ÷t¾tu Yr…Þt™wk ¾h[ fhe™u rþ¾hƒkÄ {krŒh ©e y{ŒtðtŒ{tk fhtðe™u ©e ™h™thtÞý™e {qŠ‚Þwk «Út{ …Ähtðe Au......... «íÞût ©e ™h™thtÞý ‚u™u {u÷e™u yt ¼h‚¾kz™t {™w»Þ ƒeò Œuð™u ¼su Au ‚u ‚tu su{ ÔÞr¼[trhýe Mºteytu ntuÞ ‚u …tu‚t™t ½ýe™u {u÷e™u ƒeò òh™u ¼su ‚u{ Au........ y{u yt Ëk‚ Ërn‚ Sðwk™t fÕÞtý™u yÚtuo «„x ÚtÞt Aeyu. ‚u {txu ‚{u òu y{tÁk ð[™ {t™þtu ‚tu y{u su Ät{{tkÚte ytÔÞt Aeyu ‚u Ät{{tk ‚{™u Ëðuo™u ‚uze òþwk. y™u ‚{u …ý yu{ òýòu su y{tÁk fÕÞtý ÚtE [qõÞwk Au. y™u ð¤e y{thtu ÿZ rðïtË ht¾þtu ™u fneyu ‚u{ fhþtu ‚tu ‚{™u {ntfü ftuR ytðe …zþu ‚uÚte yÚtðt Ët‚ Œft÷e suðw …zþu ‚u Útfe hûtt fheþwk, y™u ftuE W„Þto™tu ythtu ™ ntuÞ yuðwk fü ytðe …zþu ‚tuÞ …ý hûtt fhþwk. òu y{tht ËíËk„™t Ä{o ƒnw he‚u fhe™u …t¤þtu ‚tu, ™u ËíËk„ ht¾þtu ‚tu, y™u ™nª ht¾tu ‚tu {nt Œw:¾ …t{þtu ‚u{tk y{thu ÷uýŒuý ™Úte, ™u y{u yt Ë{u ftuE ðt‚™wk ft[wk htÏÞwk ™Úte............ yux÷u s ….…q. ‚usuLÿ«ËtŒS {nthts©e nrh¼õ‚ {tºt™u …qò{tk ©e™h™thtÞýŒuð™u y[qf ht¾ðt yu {txu fnu Au, Úttuzt ð»ttou …nu÷tk rðŒuþ{tk yuf Œuþ{tk sðt™wk ÚtÞwk. íÞt yuf ËíËk„e™e yturVË{tk …Äht{ýe ÚtR. «ðuþ{tk s yuf rƒnt{ýtu, {Zu÷tu, nth …nuhtðu÷tu, ™t™t Atufht zhe òÞ, òuÞtu ntuÞ ‚tu htºtu ô½ ™ ytðu ‚uðtu yuf Vtuxtu òuÞtu. …qAðtÚte ÏÞt÷ ytÔÞtu fu yu Vtuxtu Œuþ™t «{w¾™tu n‚tu. íÞtk yuðtu ftÞŒtu Au. Vh{t™ Au, Ëhfth™tu ytuzoh Au fu, òu «{w¾™tu Vtuxtu ™ ht¾u ‚tu 24 f÷tf{tk Œuþ Atuze Œuðtu …zu. ytuzoh ytðe òÞ. ht»xÙ™t ðzt™wk ytðwk ËL{t™ yu yt™kŒ™e ðt‚ Au. yuÚte ftuR {tuxt ntuÞ, s„‚™t htò, y™k‚ ftuxª ƒúñtkz™t htòyu ytuzoh fÞtou ntuÞ ‚tu {t™ðtu …zu fu ™nª ? yuf M‚Ëk„e™e …qò…uxe{tk ™h™thtÞýŒuð™e {qŠ‚ ™ntu‚e. 273 ð[™t{]‚{tk „.«Út{™t 48 {tk {nthtsu …qò{tk ™h™thtÞýŒuð™e {qŠ‚ ht¾ðt™tu ytuzoh fÞtou Au.

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #92 vi dt 20-6-08


185 ËíËk„ Ëu‚w ytÄtht™kŒ Mðt{e™t „úkÚt{tk ™thtÞýS¼tR™u ™h™thtÞýŒuð™e {qŠ‚ fhðt™tu {nthtsu ytuzoh fhu÷. {nthtsu «Út{™t 48 {tk ð[™t{]‚{tk yt¿tt fhefu ftuR …ý Œuþ ntuÞ, ¿ttr‚ ntuÞ, ™h™thtÞýŒuð™e r™íÞ …qò fhðe. {nthts y™uu ™h™thtÞýŒuð ™u ËeÄtu ËkƒkÄ Au. …rðºt ÚtR™u …k[ð‚o{t™ …t¤e™u …qò fhðe y™u ºtý ðM‚wk {tk„ðe : (1) yk‚: þºtwytuÚte hûtt fhòu, (2) r™íÞ ËíËk„™t ¼ezt{tk ht¾òu, (3) W…tË™t{tkÚte …tze Œu™th …rhƒ¤tuÚte y{the hûtt fhòu. Œuð™tu ÿtun ™ ÚttÞ yu æÞt™{tk ht¾ðwk. …ût…t‚u fhe™u yuf ðze÷u ™h™thtÞýŒuð™e {qŠ‚ Vtze ™t¾u÷e. ™t{ ™Úte yt…‚tu, sw™e …uZe òý‚e nþu. yu{™t ntÚt Ëze „Þu÷t, rhƒtR rhƒtR™u Œun Atuzâtu. yt ËíËk„{tk þwk ¾t{e Au ! yntu ¼tð ht¾ðtu. rŒÔÞ ¼tð ht¾ðtu ! Sð‚tu ftuý fnuðtÞ ? su {týË™u rþûtt…ºte™e yt¿ttytu …t¤ðt W…h ¾xftu hnu‚tu ntuÞ, ™h™thtÞ{Œuð™e ðVtŒthe ÓŒÞ{tk ntuÞ ‚u Sð‚tu Au. ‚t.13-12-99 „tkÄe™„h{tk y{u ßÞthu „tkÄe™„h™t {krŒh{tk ™h™thtÞýŒuð …Ähtððt™tu r™ýoÞ fÞtuo. ‚u ð¾‚u y{the …tËu ƒu-ºtý ËíËk„eytu ƒuXt n‚tk ‚uytuyu y{tu™u fÌtwk fu, yt ‚tu ƒnw ËtÁk Útþu. ™h™thtÞý Œuð™tu {rn{t ðÄþu. y{u fÌtwk fu, ™h™thtÞýŒuð™tu {rn{tk y™trŒ ft¤Úte Au. ™h™thtÞýŒuð™e «r‚ctÚte „tkÄe™„h™tu {rn{tk ðÄþu. ™h™thtÞýŒuð™tu {rn{tk fkR ðÄ‚tu ™Úte y™u ½x‚tu …ý ™Úte. „tkÄe™„h™e Wý… ytsu …qhe ÚtR Au. ©enrh ynª rƒhts{t™ ÚtÞt Au. ™h™thtÞýŒuð y™u ©eS{nthts yu fkR swŒe ÔÞÂõ‚ ™Úte, yuf s Au. {nthtsu y{ŒtðtŒ™t Aêt ð[™t{]‚{tk fÌtwk Au fu, ‚u ËtY y{u y{tÁk MðY… òýe™u yr‚ yt„ún fhe™u ËðuoÚte «Út{ ™h™thtÞýŒuð™u ©e™„h™u rð»tu …Ähtðeyu Aeyu. {txu yt ©e™h™thtÞýŒuð™u rð»tu ™u y{thu rð»tu ÷„thu …ý ¼uŒ Ë{sðtu ™®n. ©eS{nthtsu ™h™thtÞýŒuð™tu fnu÷tu ÞÚttÚto {rn{tk òu Ë{sðtu ntuÞ ‚tu Œhufu y{ŒtðtŒ™wk 7 {wk y™u su‚÷…wh™wk …tk[{wk ð[™t{]‚ rŒðË{tk yð~Þ yufðth ðtk[ðwk y™u òu ™ ðk[tÞ ‚tu

186

ËíËk„ Ëu‚w {rn™t{tk yufðth ðtk[ðwk. õÞtÞ VtkVt {thðt™e sYh ™Úte. ™h™thtÞýŒuð MðY…u ®[‚t{rý yt…ý™u «tó ÚtÞtu Au. ™h™thtÞýŒuð{tk hne™u {nthts ËíËk„e™e ‚{t{ Ëuðt Mðefthu Au. ©eS{nthts y™u ™h™thtÞýŒuð{tk ÷uþ{tºt Vuh ™Úte. y{ŒtðtŒ (ft¤w…wh) {krŒh {txu ….…q. {nthts©e fnu Au, {nthtsu yuðwk y÷tirff {wnq‚o þtuÄe™u ©e™h™thtÞýŒuð …ÄhtÔÞt Au fu fr¤Þw„ ynª…uËe þf‚tu s ™Úte. fr¤Þw„{tk …ý ynª Ë‚Þw„ hnuðt™tu Au. ©enrh™t ËkƒkÄ™u …t{u÷e «ËtŒe™e ðM‚w™t yuf ffzt{tk …ý fux÷wk yiïÞo ntuÞ Au ! yu yt…ýu Ëti òýeyu Aeyu. ‚tu ©enrhyu ™h™thtÞý Y…Úte …tu‚t™wk s MðY… …ÄhtÔÞw Au. ‚u{tk fux÷wk yiïÞo ntuÞ ‚u™e fÕ…™t fhðe hne ! yuðt MðY…™e yt…ý™u «tÂó ÚtR Au. ©enrh[rhºtt{]‚ Ët„h{tk ©e™h™thtÞý™tu {rn{t : ykíÞ ¾„tu¤ ¼q„tu¤™t ð[™t{]‚{tk ©eS {nthts fnu Au fu, ¼h‚¾kz™e «ò™t W…tMÞ Œuð ™h™thtÞýŒuð y™u {wÏÞ ¼õ‚ ™thŒS Au. fr¤Þw„™e þYyt‚ ÚtÞt …Ae ‚u ðt‚™tu ¼h‚¾kz™e «ò™u ÷tkƒtu ÏÞt÷ ™ntu‚tu. yt…ýt EüŒuð ©eMðtr{™thtÞý ¼„ðt™u yt hnMÞ Ëti™u Ë{òÔÞwk. MðÞk «r‚ct fhu÷t ™ðt {nt{krŒhtu …ife y{ŒtðtŒ y™u ¼ws yu{ ƒu {nt{krŒhtu{tk …tu‚t™t ™h™thtÞýMðY…™e «r‚ct fhe. ©enrhyu „]níÞt„ fÞto …Ae ƒŒrhft©{{tk ™h™thtÞýŒuð™u {éÞt. ‚u rŒÔÞ r{÷™ ©e ytÄtht™kŒ{wr™yu yTŒ¼q‚ he‚u ðýoÔÞwk Au. òu»te{X™t ðýeoytuyu ©enrh™u ð™rð[hý Œhr{Þt™ òu»te{X{tk ftÞ{ hnuðt «tÚt™t fhe. íÞthu ðýeoyu fÌtwk - ‚{thtu ½ýtu ¼tð Au ‚tu y{u Vhe ytðeþwk. nt÷ rn{r„rh{tk ™h™thtÞý™t yt©{™e þtu¼t òuðt™e™u ‚… fhðt™e RåAt Au. ‚{tu hM‚tu ƒ‚tðtu ‚u hM‚u y{u sRyu. ƒhV™t «Œuþ™tu y{™u zh ™Úte. íÞthu òu»te{X™t ðýeoyu ©enrh™e …qò fhe y™u Xkze ¾t¤u yuðtu yuf Ätƒ¤tu ytÃÞtu. ©enrh™u fÌtwk fu ‚{u ‚tu r™ƒOÄ Atu y™u y{u ‚tu ƒkÄtÞu÷t Aeyu. yt søÞt ‚{the òýe Vhe Œþo™ Œuòu. ðthkðth ‚{the Ëuðt {¤u yuðtu ðh Œuòu. ‚{u Ë{Úto Atu yux÷u y{thtÚte fkR fnuðtÞ ™nª. …ý ‚{u su hM‚u stytu Atu ,‚u {]íÞw{tk „r‚ fhðt

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #93 vi dt 20-6-08


187 ËíËk„ Ëu‚w ƒhtƒh Au. rð[th ƒkÄ ht¾tu ‚tu ËtÁ yu{ rð™kr‚ fhe, …ý ©enrh [t÷e ™eféÞt. òu»te{X™t ðtËe ytùÞo …tBÞt y™u {t™ðt ÷tøÞt fu yt ðýeo ftuR yð‚th Y… Au. yÚtðt {ntrËæÄ nþu. ™rn ‚tu rn{r„rh{tk ftuR sR þfu ™nª. nðu ©enrh rn{r„rh{tk [tÕÞt, íÞthu ™thtÞý ¼„ðt™u ™h™u fÌtwk fu yûth…r‚ ¼„ðt™ ‚… fhðt™u r{»tu ƒt¤MðY…u Ëti™u Œþo™ Œuðt ynªÞtk ytðu Au. W½tzu …„u yuf÷t ytðu Au. {txu rn{r„rh™u fntu fu {qŠ‚{t™ ËL{w¾ òÞ. ðýeo-©enrh™u ftuR Œw:¾ ™ ÚttÞ yuðwk s‚™ fhu. íÞthu rn{r„rh™u ™h¼„ðt™u ™thtÞý™e yt¿tt fnª Ëk¼¤tðe. suÚte rn{r„rh Œuð suðwk Y… Ähe ©enrh ËL{w¾ ytÔÞt. y™u fh òuze Ëtütk„ «ýt{ fÞto y™u fÌtwk fu yt… y{™u …tð™ fhðt …ÄtÞto ‚u ƒnw f]…t ÚtR. ‚{u fntu ‚u ðtn™ ÷tðwk. nwk Ëtûtt‚T rn{r„rh Awk. ™h™thtÞý ¼„ðt™™e yt¿ttÚte yt…™e ËL{w¾ ytÔÞtu Awk. y™u Œþo™™tu ÷t¼ ÚtÞtu. …tA¤ ™hÉr»t …ý ¾ƒh Ëtk¼r¤™u ytðu Au. ©enrh fnu y{thu ðtn™™e RåAt ™Úte. …„u [t÷e™u Þtºtt fhðt™wk y™k‚ V¤ Au. ‚uÚte [t÷ðt{tk y{™u yt™kŒ Au. yux÷t{tk fux÷tf Ér»tytu™u ËtÚtu ÷R ™h Ér»t …ý Ët{t ytÔÞt. …hM…h {éÞt y™u yuf ƒeò™tu {rn{tk fnª …„u ÷tøÞt. fwþ¤ …qAÞwk. ™h™t Œþo™ fhe™u ©enrh™u yt™kŒ ÚtÞtu. ðýeo™t Œþo™Úte ™hÉ»te™u yt™kŒ ÚtÞtu. {wr™ytuyu V¤Vq÷ y…oý fÞto. {wr™ðhtu y™u ©enrh Ëti ËtÚtu yr‚ þe‚¤ s¤ ytð‚wk n‚wk íÞtk ™tÌtt. ©enrhyu r™íÞ rðrÄ fhe. V¤Vq÷™wk ™iðuã fhe ™h ytrŒf Ér»tytu™u «ËtŒe yt…e. …tu‚u …ý Úttuzwk yt™kŒÚte sBÞt. Œhhtus …tk[ „tW [t÷‚t ºteþ rŒðËu ƒrÿð™{tk …ntuåÞt. íÞtk™e {nty÷tirff þtu¼t òuR™u «ËÒt ÚtÞt. rðrðÄ ¼t‚™t …þwytu, …ûteytu ‚Útt Íhýt™t {Äwh þçŒtuÚte ‚u ð™ «er‚s™f n‚wk. íÞtk yr‚ Xkzt s¤ðt¤e yuf ™Œe ytðe ‚u{tk su …zu ‚u Xhe òÞ yuðe n‚e. rËæÄ{wõ‚tu™e ËntÞÚte ©enrh ™Œe …th W‚Þto. su{ su{ yt„¤ [t÷u ‚u{ ‚u{ yíÞk‚ yt™kŒ …t{‚t n‚t. ¼h‚¾kz™wk ËtiÚte ©uc yt Ät{ Au, fu su{t r™»ft{e ¼õ‚tu y¾kz hnu Au. ‚u™u …t{e™u ©enrh ƒnw htS ÚtÞt.

188

ËíËk„ Ëu‚w ™h™thtÞý su yt©{{tk ‚… fh‚t n‚t, ‚u™e Ë{e…u ©enrh …ntukåÞtk. íÞthu ™thtÞýÉr»t ËL{w¾ Œtuze™u ytÔÞt. ¼„ðt™™t ƒÒtu MðY…tu™wk r{÷™ y™u …hM…h su {™w»Þ ÷e÷t™wk y™wfhý fhu ‚u™u òuðt {txu ƒúñtrŒf y™uf Œuð‚tytu rð{t™{tk ƒuËe Œþo™ fhðt ytÔÞt. y™u …w»…™e Íze ðhËtðe. «Út{ ™thtÞýÉr»t ©enrh™u {éÞt. ‚u yíÞk‚ «u{™u ÷eÄu ðthkðth …tAt nxe ðthkðth ¼uxðt ÷tøÞt. yíÞk‚ nu‚ fhe™u „ŒT „ŒT fkXu Ës¤ ™uºt ƒ™e „Þt. Ëtks …zðt ytðe íÞthu ƒeò …ý ‚…Mðe {wr™ytu ‚…{tkÚte r™ð]¥t ÚtE™u ©enrh …tËu ytðe [hý{tk …ze Ëw„kÄe{t™ …w»…™t nth …nuhtððt ÷tøÞt. ‚uðe he‚u ©enrh …ý «u{Úte Œtuze™u ™thtÞý™t [hý{tk …zâtk. ™thtÞýÉr»t …ý {™w»Þ ¼tð ÷tðe™u ðýeo™u fwþ¤‚t …qAe™u fnuðt ÷tøÞt fu, ‚{tht [hý™t «‚t…Úte yt yt©{ …rðºt ÚtÞtu. yûthÄt{™e yrÄf‚t …ý yt…™t [hý™t «‚t…u ÚtR Au. yu{ fnª ©enrh™t ntÚt …fze yt©{ W…h ÷R „Þt. ftŠ‚f ðŒe ytX{™e ykÄthe htrºt ntuðtÚte {wr™yu ht‚™t ftü™e {þt÷tu fhe ysðt¤w fÞwO. ƒŒhe ‚¤u ytË™ fhe ytÃÞw. ©enrh™u ƒuËtze …tu‚u ™thtÞýÉr»t …ý ƒuXt y™u ytðe rðfx ¼qr{ ytu¤k„e ™u ytððt™wk fthý …qAðt ÷tøÞt. ð¤e fÌtwk fu rËæÄ „r‚ …t{u÷t {wr™ytus fuŒth™tÚt ¼„ðt™™e ËntÞÚte ynª ytðe þfu. ‚{u ytÔÞt ‚uu ƒnw f]…t ÚtR. y{tht suðe Ëuðt ntuÞ ‚u y{™u fntu. y®nÞt Ëti ‚{tÁ ®[‚ð™ fhu Au. ‚{u ytsu «„x {éÞt ‚uÚte y{tht Ëti™t ‚… VéÞt. y{u f]‚tÚto ÚtÞt Aeyu. yt yt©{™t ‚Útt ƒŒhe ‚¤u™e søÞt™t ÄLÞ¼tøÞ Au. yt ‚{thtu s yt©{ Au. yu{ òýe ynªÞt Ëw¾uÚte hntu. ‚…™wk r{»t ÷R™u yt… y{™u Ëti™u f]‚tÚto fhðtk ytÔÞt Atu. A‚tk yt…™wk Ët{ÚÞo Aw…tðe™u Vhtu Atu. …hk‚w yt…‚tu …qýo ft{ y™u ËðoÚte …h Atu. ‚{the {tux… s ƒeò™e {tux… Au. ‚{tht ð[™ Sð™u {wÂõ‚ yt…™tht Au. ‚u{tk yuf ð[™ …ý òu ftuR ÿZ fhe™u …t¤u ‚tu sL{{]íÞwkÚte {wõ‚ ÚttÞ. …Ae ©enrh ƒtuÕÞt fu {tuxt ntuÞ ‚u ƒeò™u {tuxt Ë{su. ‚whA ntuÞ ‚u ƒeò™u {tuxt ‚whA {t™u. suðzw ðtËý ntuÞ ‚ux÷wk …týe {tkÞ. ‚{u y„tÄ rËkÄw suðt Atu ‚uÚte ƒeò™u

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #94 vi dt 20-6-08


189 ËíËk„ Ëu‚w ‚uðt Ë{òu Atu. nðu y{u ytððt™wk fthý fneyu Aeyu fu s„‚{tk „wÁ, «ò, htò, Ëti yuf Ár[™t ÚtR™u {tkË, {rŒht, [tuhe, ÔÞr¼[th{tk «ð‚uo Au. Þ¿t-Þt„trŒf ™tu ™tþ fhu Au. Ä{o ftuR™u Y[‚tu ™Úte. yt ƒÄwk òuR™u WŒtË ÚtR™u y{u ‚{the …tËu ytÔÞt Aeyu. ‚u Ä{o{tk ƒÄt™u Yr[ ÚttÞ yuðtu ftuR W…tÞ ntuÞ ‚u fntu. y{u òuÞwk fu ‚{tht rð™t ƒeswk ftuR yt ¼wð™ W…h ËntÞ fhu ‚u{ ™Úte. ðýeo «íÞu ™thtÞýÉr»t fnu Au, fu ‚{u ‚tu {ntË{Úto Atu. {™w»Þ ¼tðu ytðe ËntÞ {tk„ðt™e ðt‚ fhtu Atu. …ý ‚{thu ËntÞ™e sÁh ntuÞ ™®n. ‚{u fhtu ‚u s Ä{o Au. ‚{u ËkfÕ… fhtu ‚u Œhuf™u fhðwk …zu. fr¤Þw„ y™u yÄ{o ‚{the yt„¤ þe rðËt‚{tk Au ? y™u õÞt ÷u¾t{tk Au ? ‚… ‚eÚto™t V¤™e ‚{thu õÞtk sÁh Au ? ‚{u s ƒÄtÞ™t V¤Œt‚t Atu. ‚{the {tuxâ…Úte ƒÄt ™¼u Au. y{™u Ëti™u htS fhðt ‚{u ytÔÞt Atu. yt{ ƒÒtu MðY…tu …hM…h {™w»Þ ¼tð ÷tðe rð™tuŒ fhu Au. yt ðt‚ ƒúñtrŒf™t …ý féÞt{tk ytðu ‚u{ ™Úte. ºtý {tË …Þo‚ ðýeo ½™~Þt{ yu yt©{{tk hÌttk y™u æÞt™, M{hý fh‚t Útft yÒt™tu íÞt„ fhe™u ‚… fÞwO. Ëti™u yt™kŒ ytÃÞtu. ƒeò ¾kz™t Œuðtu …ý ðýeo ©enrh ytÔÞt òýe™u íÞtk ytð‚t y™u …w»…trŒfÚte …qò fhe M‚wr‚ fh‚t. Ëti {wr™ …ý Œhhtus ¼tðÚte …qò fhðt ytð‚t n‚t. ©enrh ™thtÞýÉr»t™u Þw„ «{týu ðýto©{ Ä{o ËkƒkÄe «§ …qA‚tk y™u ™thtÞýÉr»t W¥th yt…‚t. ‚u{ýu fÌtwk fu «t[e™ „úkÚttu{tk y™uf «fth™e r¼Òt-r¼Òt Yr[™t s™tu™u WŒu]þe™u ÷¾tÞu÷e ðt‚tu Au. ‚u{tÚte ƒwÂæÄ{t™ ntuÞ ‚u™u Ëth ðM‚w „úný fh‚t ytðzu. Ëth ðM‚w ™rn Ë{s™tht …tu‚t™e ƒwÂæÄÚte r™ýoÞ fhe yð¤u {t„uo [tÕÞt òÞ ‚tu sL{-{hý™t Œw:¾Úte Awxu ™rn. ‚u Ëti™u Ä{o™wk MðY… Ë{òððt {txu ‚{u Ä{ofw¤{tk yð‚th Äthý fÞtou Au. ‚{thtu su Ëk„ fhþu ‚u ¼ðŒw:¾Úte {wõ‚ Útþu. ‚{u Ë{Úto Atu ‚u [tntu ‚u{ fhe þftu. Œwso™ {týËtu™t …ý rn‚™u {txu ‚{tu ‚u{™t Ëk„{tk hne™u …ý r™ƒtoÄ hne þftu ‚u{ Atu. ƒeò ‚tu ¼ð ƒúñt y™u ™thŒ suðt ntuÞ ‚tu …ý rð[th fÞto rð™t ð‚uo ‚tu f÷kf ÷t„u, Ëti f÷kftu{tk …ý ™the™wk f÷kf

190

ËíËk„ Ëu‚w yrÄf Au. ‚u rð»tÞ{tk ‚tu íÞt„eyu yrÄf rð[th ht¾ðtu …zu.yt… ‚tu ytftþ™e su{ y¾kz r™÷uo… Atu. ™thtÞý™e ðt‚ Ëtk¼¤e™u ©enrhyu ‚u™tu Mðefth fÞtou y™u fÌtwk fu ‚{tu ‚tu ¼h‚¾kz™t Rþ Atu. y{u ‚{tht rþ»Þ ÚtR™u hÌtt Aeyu. ‚… fhðt™e ƒnw «er‚ Au.A‚t ‚{u fntu ‚u y{thu fhðt™wk Au. ‚{u Ëtûtt‚T Rïh ntuðt A‚t s™™t rn‚ {txu ‚… fhtu Atu. ‚uÚte y{tht rn‚™u ‚{tu òýtu yuðwk ƒeò ™ òýe þfu. ©enrh™t ð[™ Ëtk¼¤e ™thtÞýÉr»t ƒtuÕÞt fu ŒwðtoËtyu ynª Ëti™u þt… ŒeÄtu ‚u y{the Ëti™e ËntÞ fhðt {txu ‚{u yð‚the «„xât Atu. WæÄðS …ý «„x ÚtR „Þt Au ‚u r„h™th ™e AtÞt{tk Rïh RåAtÚte ytðþu. ‚{tu …ý ƒÄt Ät{ y™u ð™{tk Œþo™ Œu‚tk Œu‚tk …Âù{ Œuþ{tk sþtu. íÞtk ‚{™u WæÄðS {¤þu. ™thtÞý™e {hS òýe ©enrh ‚iÞth ÚtÞtk. swŒt …z‚t «tý ™ hnu ‚uðwk nu‚ Œu¾tzâwk. yufƒeò™e yt¿tt{tk ð‚o‚t ntuðtÚte rðÞtu„ Út‚tk …ý «tý xõÞt. Ës¤ ™uºtu „ŒT „ŒT ÚtR yuf ƒeò™u ƒtuÕÞt rð™t ™BÞt. ©enrh rn{r„rh™u ËtÚtu ÷R™u [tÕÞt. ©enrh rð™t ‚u yt©{ Ëti™u Ëw™tu Ëw™tu ÷tøÞtu. Ëti WŒtË ÚtR™u ©enrh™u Ëk¼th‚t hÌtt. ©enrh …ý rn{r„rh™u ™thtÞý™t „wý™kw ðýo™ fhe™u fnu‚t fu õÞthu ™thtÞýÉr»t™t Œþo™ Útþu ? yu{ Ëk¼th‚t [tÕÞt ‚u {t™Ë Ëhtuðh …ntuåÞtk. ‚u{tk ©enrh ™tne™u yt™kŒ …tBÞt. rn{t[¤ MðtrŒü V¤ ÷tÔÞt ‚u sBÞt y™u rn{t[¤™u «ËtŒe yt…e. ft¤w…wh {krŒh{tk ™h™thtÞýŒuð™t Œþo™ Þtºtt™wk V¤ ©eS {nthtsu rn{r„rh{tk ™h™thtÞýŒuð™t Œþo™ Þtºtt™t V¤ Ë{fût fÌtwk Au. ytÄtht™kŒ Mðt{e ÷¾u Au, rn{t[÷ …ðo‚{tk su ƒŒheð™ Au, ‚u™u ƒúñt, þkfh, ytrŒ Œuðtu nk{uþt Ëuðu Au. íÞtk hnu÷tk …þw-…ûteytu …ý …tu‚t™wk ðih íÞt„ fhe™u ËtÚtu hnuu Au. yt ð™{tk yuf rŒÔÞ ƒŒhe‚Á Au ‚u RÂåA‚ V¤™u yt…™tÁ Au. ‚u ‚Á ™e[u ™h™thtÞýŒuð nk{uþt rƒhts{t™ Au. su™t …th™u ðuŒ …ý …t{e þf‚t ™Úte. rðþt÷ ûtuºt, su y÷tirff Au, y™u yûthÄt{ Y… Au. {her[, þwf{wr™, „„o y™u „ti‚{ ð„uhu {wr™ytu ßÞthu ƒŒrhft©{{tk ytðu÷tk íÞthu ‚u {wr™ytuyu ™h ¼„ðt™ «íÞu Wå[thu÷t

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #95 vi dt 20-6-08


191 ËíËk„ Ëu‚w þçŒtu ™tukÄðt suðt Au. {wr™ytu ™h ¼„ðt™ «íÞu ƒtuÕÞt fu, " yt… ‚tu Ë{„ú ƒúñtkz™t yrÄ…r‚ Atu. y™u ™thtÞý™t y…th r«Þ Atu. ™thtÞý™e ynŠ™þ Ëuðt fhtu Atu. ‚{tht{tk y™u ™thtÞý{tk y{u Vhf Ë{s‚t ™Úte. yuf Atu A‚tk ƒu Y…u Œu¾tytu Atu. ‚{tht [hý M…þoÚte yt ¼qr{™t yr{‚ ¼tøÞ Au. ‚u {wr™ytuyu fhu÷wk ™thtÞý ¼„ðt™™wk Œþo™ òuRyu. íÞtk …ýofwxe{tkÚte ™thtÞýÉr»t ytÔÞt. W„ú ‚…u fhe y…th ‚uòu{Þ ‚u{™e ftkr‚ n‚e. f{¤™t …ºt Ë{t™ ™uºt y™u …qýo[Lÿ Ë{t™ {kŒ{kŒ nË‚wk {w¾ þtu¼‚wk n‚wk. [hý{tk Ëtu¤ r[Ln n‚t. {M‚fu sxtY… {w„wx þtu¼‚tu n‚tu. …e¤t fuþ þtu¼‚t n‚t. W¥t{ rðþt¤ Wh:MÚt¤ n‚wk. Œhuf yk„ Ët{wrÿf þt† «{týu Ëwþtur¼‚ n‚t. ztƒt ntÚt{tk f{kz¤ y™u s{ýt ntÚt{tk Œkz þtu¼‚tu n‚tu. ïu‚ ðMºt Äthý fÞto n‚t. ËtÚtu WæÄðS n‚t. {wr™ytu …„u ÷tøÞtk y™u ntÚt òuze™u ƒuXt …Ae ‚u{ýu M‚wr‚ fhe fu, nu ¼„ðt™ ! yt rºt÷tufe™u rð»tu ‚{thtu s Þþ AtR hÌttu Au. ‚{™u ‚{the ŒÞt rËðtÞ ftuR f¤e þfu ™rn. Ë{„ú ƒúñtkztu™t ‚{u yuf s r™Þk‚t Atu. y™u Ëk‚ …wY»ttu™u Ëw¾™t fh™tht Atu. Ä{o¼Âõ‚™t …wºt {ntÄeh Atu. yk‚:þºtwytu su™t ™t{ {tºtÚte Äúwsu Au y™u Ë{e…u ytððt Ë{Úto Út‚tk ™Úte yuðt yt… sÞfthe «ð‚tou. ™h™thtÞýŒuð™t r™»ft{e…ýt™e ðt‚ fheyu ‚tu ÷¾u Au. ¼„ðt™™e f]…tÚte rþðS yr‚ r™»ft{e Au. Ë‚e™u ¾tu¤t{tk ÷R ™ø™ yðMÚtt{tk ˼t{tk ƒuËu Au. ‚u òuR þwf Ë™ftrŒf suðt …tu‚t™e nth fƒw÷e ‚u{™t Ët{ÚÞo™e «kþkËt fhu Au. ™h™thtÞýŒuð ‚tu ‚u{™tÚte yr‚ Ë{Úto Au. ‚Útt þk¼w™u Ët{ÚÞo yt…™th …ý ‚u …tu‚u s Au. yuðt Ë{Úto rþðS n‚t, ‚u{ýu ©enrh™u {turn™e MðY… ƒ‚tððt rð™k‚e fhe íÞthu ©enrhyu fÌtwk fu ‚{u Ë{Úto Atu …ý ‚u ‚{thu Œu¾ðt ÞtuøÞ ™Úte. ™h™thtÞýŒuð rð™t ftuR …ý r™»ft{e s™™u {turn™e™wk Y… Œu¾e™u {tun ÚtÞt rð™t hnu ‚u{ ™Úte. {tuxt {tuxt rËæÄtu ‚{™u ™{u Au. ‚u …Ae ‚{™u ftuR ™rn ™{u. {txu y{tÁk fnuðwk {t™tu. ©enrh fnu, r™»ft{ ðú‚ sux÷wk su™t{tk hnu÷wk ntuÞ, ‚ux÷tu ‚u™t{tk

192

ËíËk„ Ëu‚w ™h™thtÞýŒuð™tu ðtË Au. ðËk‚ …ý ËŒtÞ íÞtk hnu Au. Þþ y™u ™er‚Y… hk„ …ý íÞtk hnu Au. Vq÷Œtu÷™tu WíËð yu ™h™thtÞýŒuð™tu sL{ rŒðË Au. ‚u{™u «ËÒt fhðt ÷tuf{tk y…th hk„ Wztze WíËð ÚttÞ Au. y{u …ý ð»ttou ð»to Ëk‚tu™e ËtÚtu hk„r¢zt fheyu Aeyu. r™»ft{ Ä{o™e ÿZ MÚtt…™t fhðt {txu ™h™thtÞýŒuð þtuæÞt Au. r™»ft{ ðú‚{tk ‚u Ëðtou…he Au. yu ßÞtk ðËu Au ‚u Œuþ™t ÄLÞ¼tøÞ Au. su™u r™»ft{ Ä{o ™rn „{‚tu ntuÞ ‚u yu Œuð «íÞu rĬth ht¾þu. ƒŒhe…r‚ ™thtÞý™t yð‚th{tk ™h ¼„ðt™ ¼t„ð‚ …wÁ»t Y…u hnu÷tk Au. sq™t„ZÚte ©enrh™t Œþo™ fhðt ™thtÞýS ËwÚtth ytÔÞt. ©enrhyu ‚u{™u {qŠ‚™e At… fhðt htuõÞt. ™h™thtÞý ¼„ðt™ ƒŒrhft©{{tk Yr»tY…u hne™u æÞt™ fhu Au. ‚u{tk ™h™e {qŠ‚ „tih Au. y™u …e¤e sxt {tÚtu Au. ™thtÞý™e {qŠ‚ y‚Ëe™t Vq÷ suðe ~Þt{ Au. ‚usÚte ƒÒtu {qŠ‚ ™¾ rþ¾ ¼htÞu÷e Au. f™f Ë{t™ sxt ™thtÞý™t {tÚtu rð™t ¼q»týu ¼q»týY… Au. ‚u ™h™thtÞýŒuð ¼h‚¾kz™t y[¤ Œuð Au. ¼h‚¾kz{tk ©enrh y…th yð‚th Äthu Au.‚u ƒÄe {qŠ‚ yuf s Y… ntuðt A‚tk y™uf Y…u Œu¾tÞ Au. s™{tÂü{e™u rŒðËu ©enrhyu ™h™thtÞý™e At…u÷e {qŠ‚ r™»fw¤t™kŒ {wr™ …tËu {k„tðe. ytÄtht™kŒ{wr™ At…‚t n‚t. At…™e {qŠ‚ òuR ©enrh «ËÒt ÚtÞt y™u ™thtÞýS™u ƒtu÷tðe …nuht{ýe fhe. r™»fw¤t™kŒ{wr™ y™u ytÄtht™kŒ{wr™™u Vq÷™t nth yt…e At‚e{tk [hýth®ðŒ ytÃÞt. y™u {qŠ‚ At…ðt {txu ytÄtht™kŒ{wr™™u …tËu htÏÞt. ©enrhyu «ËÒt ÚtR™u Œhuf Ëk‚, ðýeo, …t»toŒ ‚Útt nrh¼õ‚™u …qsðt ™h™thtÞýŒuð™e {qŠ‚yt…e. …Ae yt™kŒ{wr™™u fÌtwk fu ‚{tu y{ŒtðtŒ sE yt…ýe søÞt{tk rþ¾hƒæÄ {krŒh fhtu. yt ƒúñtkz ÚtÞwk ‚u{tk «Út{ ™h™thtÞý ¼„ðt™™tu yð‚th ÚtÞtu. ƒúñt™tu Ëðt …ntuh rŒðË [Zâtu íÞtk ËwÄe ™h™thtÞýŒuð rn{r„he{tk y¾kz ‚… fhe hÌtt Au. ft¤ …ý fk…u yuðwk ‚u{™wk ‚… Au. íÞth …Ae ‚tu yt ¼h‚¾kz{tk ¼„ðt™™t fux÷tÞ yð‚th «„x ÚtÞt Au. ™u ™ðt ™ðt [rhºt fÞto Au y™u y™k‚ Sð™tu WØth fÞtuo Au.

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #96 vi dt 20-6-08


193 ËíËk„ Ëu‚w ©enrh yt™kŒ{wr™™u fnu,y{ŒtðtŒ {krŒh ƒ™tððt{tk ‚{u {™w»Þ y™u Ä™™e ËntÞ‚t™e ®[‚t fhþtu ™®n. ™h™thtÞýŒuð™t ËkfÕ…{tk yürËÂæÄ y™u ™ð r™rÄ hnu÷tk Au. ™h™thtÞýŒuð™u ftuR ™h™the òý‚t ™Úte fu ‚u fuðt Au. y{thu ‚u{™u «rËæÄ fhðt Au. ¼h‚¾kz{tk ‚u {wÏÞ Œuð Au. A‚t ftuR òý‚w ™Úte. ‚u{™u y{thu ¼h‚¾kz{tk MÚtt…ðt Au. ¼„ðt™™t {krŒh {txu su suðe Ëuðt fhþu ‚u™u ‚uðwk V¤ {¤þu. ytŒh ntuÞ íÞtk Œuð r™ðtË fhu Au. ™thtÞýS Ëw‚thu ™h™thtÞýŒuð™e ƒeS At… ƒ™tðe. ‚u{tk WæÄð,™thŒ™u Ëuðt{tk ƒuËtzât. y™u ™h™thtÞý™t [hý™e ™e[u „Yz fÞto n‚t. ËqÞo,[kLÿ™t ®ƒƒ …ý ‚u{tk n‚t. ©enrh yt At… òuR™u htS ÚtÞt. At…™t ƒnw ð¾tý fÞto. {wõ‚{wr™™u ‚u Œu¾tze, {wõ‚{wr™yu fÌtwk fu yt «„x ™h™thtÞý ntuÞ ‚uðe ËwkŒh At… Au. …Ae ƒeò {wr™ytuyu …ý òuE. …Ae rËæÄ{wr™ (ytÄtht™kŒ{wr™) …tËu ft„¤{t {qŠ‚ytu A…tðe. ‚u òuR ©enrh ‚Útt Ënw Ëk‚tu htS ÚtÞt. ©enrhyu Œhuf™u yuf yuf {qŠ‚ yt…e. ©enrhyu {wõ‚{wr™™u {qŠ‚™tu {{o Ë{òÔÞtu fu yt ËíËk„™wk ƒes Au. «Út{ Ä{oŒuð y™u {qŠ‚Úte ™h,™thtÞý nrh y™u f]»ý yu [th Y…u «„x ÚtÞt. [thuÞ {¤e™u yuf MðY… Au. ¼õ‚™t {™tuhÚt «{týu Y… Äthu Au. yuf ntuðt A‚tk y™uf Y…u y™u y™uf ntuðt A‚tk yuf Y…u …tu‚t™e Þtu„f¤tÚte ‚u hne þfu Au. ‚u ðt‚ yûth …ÞO‚ ftuR™t féÞt{tk ytðu ‚u{ ™Úte. ‚u{™t yuf yuf htu{{tk y™k‚ ftuxe ƒúñtkz hnu÷tk Au. Sð™e Ë{sý fqðt™t Œuzft suðe Au. Ëk.1878{tk y{ŒtðtŒ{tk {krŒh™t «r‚ct WíËð{tk {qŠ‚ytu òuR. ©enrh ð¾tý fhðt ÷tøÞt y™u ƒtuÕÞt fu, Ëk‚ nrh¼õ‚tu™t …h{ rn‚™u {txu ™h™thtÞý su ™iÂcf ðú‚Äthe Au ‚u «„x ytÔÞt Au ‚u{ {t™òu. Mðt{e ™t „wý Ëuðf{tk ytðu Au. {txu ‚u{™e ËuðtÚte …tu‚t™t ðú‚™wk …tu»tý Útþu. ‚u{™e ðMºtt¼q»tý, ðtn™¼ð™, ¼qr{, ¼tus™, V¤, …w»… ð„uhuÚte yufðth …ý ¼tðÚte …qò fhþu ‚u™u ‚u™wk y™k‚ V¤ Útþu. ‚u Ë{„ú …ŒtÚto™t Œt‚t Au. ‚u{™wk yt «„x Y… Au. «„x Y…™u ({™w»Þ Y…u rð[h‚t

194

ËíËk„ Ëu‚w ©enrh™u) su ™ {t™‚t ntuÞ yu™u …ý yt™tÚte …tu»tý {¤þu. «r‚ct{tk Ëk‚tu Œþo™ fhe hÌtt ƒtŒ nrh¼õ‚tu™e ftkfrhÞt ËhtuðhÚte {krŒh ËwÄe yuf‚th nth ÚtR. yuf Øthu …uËu y™u ƒesu Øthu ™ef¤‚t. suÚte ¼ez sýt‚e ™®n. {qŠ‚™e þtu¼t yuðe n‚ª fu Œþo™ fh™th ftuR™u ¾Ëðt™wk {™ Út‚wk ™®n. (ytsu …ý …txtuíËð suðt WíËðtu{tk yus ÂMÚtr‚ ÚttÞ Au.) Ëti ¼tð «{týu ¼ux Äh‚t. yu{ ™h™thtÞý ¼„ðt™ „wsoh ¾kz™e {æÞu ytðe™u ðMÞt, ‚uÚte ©e™„h ™t{ ËV¤ ÚtÞwk. ðztuŒht™t ht{[kLÿ ðiã™u ztftuh™e …q™{™tu r™Þ{ n‚tu. …wºt ™ n‚tu ‚uÚte …q™{™tu r™Þ{ htÏÞtu n‚tu. ‚u ©e „tuz rð« n‚t. {tuxt {tuxt W{htð ™u htsØth ËwÄe htsðiÄ ‚hefu òýe‚t n‚t. „heƒ™e {V‚ Œðt fh‚t. W{htðtu ™tze òuÞt™t Ëtu Yr…Þt yt…‚t. ztftuh{tk rð«™e nðu÷e{tk W‚h‚t. ztftuh{tk hnu ‚ux÷t rŒðË Œhhtus hýAtuzS™t ƒu 𾂠Œþo™ y[qf fh‚t. hýAtuzS™e Ë{e…{tk ƒu ftuxze n‚e. ‚u{tk yÄ{o ½rx‚ ft{ Út‚wk òuðt{tk ytÔÞwk. ‚uÚte y¼tð ytÔÞtu. …rh¢{t fhðt™e ‚u{ýu ƒkÄ fhe™u ‚tð ytÔÞtu.‚uÚte {wft{ …h ytÔÞt. {Äht‚u ‚tð W‚Þtou. y„tËe{tk ƒuËe {t¤t Vuhð‚t n‚tk íÞtk ytftþðtýe ÚtR fu ¼„ðt™™tu ¾… ntuÞ ‚tu Mðtr{™thtÞý «„x ¼„ðt™ Auu. ©e™„h{tk (y{ŒtðtŒ{tk) ‚u{™t {krŒh{tk Ëk‚tu hnu Au. ‚u ‚{™u ‚u{™wk MÚtt™ ƒ‚tðþu. ‚u{ýu rð[tÞwO fu yt þwk ÚtÞwk ! hýAtuzS ƒtuÕÞt fu þwk ! yu{ fnª {t¤t Vuhððt ÷tøÞt. íÞthu Vhe ytftþðtýe ÚtR ‚uÚte {™{tk ËkþÞ ÚtÞtu. y™u rð[th fÞtou fu ©e™„h yð~Þ sðwk. ynªÚte Œqh ™Úte. fuðt Ëk‚ ™u fuðwk {krŒh Au ‚u Œu¾u ¾ƒh …zþu. ËtÚtu™t {™w»Þtu™u hò ŒR™u Ëðth{tk ƒu ºtý sý ™u ËtÚtu ÷R™u ½tuzu ƒuËe ©e™„h™t {krŒh{tk ytðe™u Ëk‚™t Œþo™ fÞto. Œuð™t Œþo™ fÞto. {krŒh{tk ƒnw ‚us Œu¾ðt{tk ytÔÞwk y™u fÌtwk fu ÷tuftu ßÞtk íÞtk Œtuzu Au …ý ƒÄtu ÷t¼ ynª Au. ft{™u ht{ yuf Xuftýu hne þfu ™®n. Ën†fwk[e htûtË™e hË«Œ fÚtt : yuf W……whtý™e fÚtt Au. Ë‚TÞw„{tk ËnMºtfð[ ™t{u htûtË ÚtR „Þtu. yuýu rn{t÷Þ{tk W„ú ‚… fÞwO. ‚… fhðt{tk {rn™tytu ðe‚e „Þt.

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #97 vi dt 20-6-08


195 ËíËk„ Ëu‚w ƒúñt htS ÚtÞt. Œþo™ yt…e™u fÌtwk fu ðíË ! nwk ‚tht ‚…Úte htS Awk. ðhŒt™ {tk„. htûtË fnu,‚{u òu {tht ‚…Úte htS ÚtÞt ntu ‚tuu {™u yuf nòh fð[ yt…tu. suÚte ÞwæÄ{tk {™u ftuR {the þfu ™nª. nwk y{h ƒ™e òWk. ƒúñtS fnu s„‚{tk ftuR y{h ™Úte. yux÷u yu þõÞ ™Úte. VheÚte htûtËu õnÞwk, ‚tu …Ae yuðwk ðhŒt™ yt…tu fu su {™w»Þ yuf nòh ð»to ƒúñ[Þo …t¤e ‚… fhu y™u {the ËtÚtu yuf nòh ð»to ËwÄe ÷ztR fhu íÞthu {tÁ yuf fð[ f…tÞ.‚tu f]…t fhe™u {™u yuðtk yuf nòh fð[ yt…tu. ƒúñtSyu ‚ÚttM‚wk fÌtwk. ƒúñt™t ðhŒt™Úte yuf nòh fð[ {u¤ðe™u Ën† fð[ ysuÞ ƒ™e „Þtu. y™u …Ae ‚tu Œuð, Œt™ð, {t™ð, „kÄðo Ëti™u hkòzðt ÷tøÞtu. Ëti™u nuht™ fhðt ÷tøÞtu ¾wŒ ELÿ yu™tÚte zhe „Þtu. yux÷u ƒÄt Œuðtu ¼u„t ÚtR™u ƒúñt …tËu „Þt. Œuðtu ËtÚtu ƒúñtS ¼„ðt™ ™thtÞý …tËu ytÔÞt. «tÚto™t fhe™u fÌtwk fu nu «¼w ! y{u ‚{thu þhýu Aeyu. Ën† fð[Úte y{the hûtt fhtu. íÞthu Äeh „k¼eh ðtýeÚte ™thtÞý ¼„ðt™u fÌtwk fu nu Œuðtu ! ‚{u ®[‚t ™ fhþtu. nwk Ä{o y™u {qŠ‚Úte «„x ÚtE™u htûtË™tu ™tË fheþ. Ë{Þ s‚tk ™h™thtÞýŒuð Ä{o y™u {qŠ‚Úte «„x ÚtÞt y™u ƒŒrhft©{™e Äh‚e W…h ‚… fhðt ÷tøÞt. yu ð¾‚u þÂõ‚™t {ŒÚte {ŒtuL{‚ ƒ™u÷tu htûtË …ý íÞtk ytÔÞtu. ¼„ðt™ ËtÚtu ÞwæÄ fhðt ÷tøÞtu. «Út{ ™thtÞý ¼„ðt™u yuf nòh ð»tuo yuf fð[ ftÃÞwk. …Ae ™h ¼„ðt™u yuf nòh ð»tuo ƒeswk fð[ ftÃÞwk. nòhtu ð»to ÷ztR [t÷e. Auðxu ™h™thtÞý ¼„ðt™u yuf …Ae yuf fhe 999 fð[tu ft…e ™tÏÞtk. íÞthu htûtË™u ¾ƒh …ze fu ytuntuk .............. yt‚tu ¼„ðt™ ™thtÞý Au. {U {tukxe ¼q÷ fhe. …M‚tðtu ÚtÞtu. [hý{tk …zâtu. y™u ytSS fhðt ÷tøÞtu nu «¼w ! {™u {wÂõ‚ yt…tu. nðu yuf s fð[ ƒtfe Au. íÞthu ¼„ðt™ ƒtuÕÞt, ‚thu {wÂõ‚ {txu nsw {t™ð sL{ ÷uðtu …zþu. sL{ …Ae ‚™u íÞtk fð[ fwkz¤ {¤þu. …Ae ‚thu Øt…h Þw„{tk ™thtÞý Y… ©ef]»ý y™u ™h Y… yswo™ ËtÚtu ÷ztR Útþu. yu ÷ztR{tk ‚™u {wÂõ‚ {¤þu. ¼„ðt™™t

196

ËíËk„ Ëu‚w ð[™ «{týu ËqÞo™thtÞý™t þhýÚte fwk‚t{t‚t™e fw¾u yu htûtË ƒeò sL{{tk fýoY…u sLBÞtu. …qðo™tu htûtË ntuðtÚte yÄo{™t …ûtu ftihðtu™u ŒwÞtouÄ™™u ËtÚt yt…e™u …tkzðtu Ët{u {nt¼th‚™t ÞwæÄ{tk ÷zâtu. fð[fwkz¤ sL{Úte s Äthý fhu÷t n‚t,…hk‚wk …tu‚u Œt™ðeh ntuðtÚte ¼„ðt™™e s «uhýtÚte yu™t fð[ y™u fwkz¤ RLÿu {tk„e ÷eÄt y™u ‚u{ýu Œt™{tk yt…e ŒeÄt …Ae ÞwØ{tk fýo™u {htðe™u ©ef]»ýu yu™u {tuût „r‚ yt…e. yt fÚtt{tk ¼h‚¾kz™e W…h ©e™h™thtÞýŒuð™tu fux÷tu y™w„ún Au ‚u™e «‚er‚ ÚttÞ Au. nòhtu ð»to™e ƒúñ[Þo þÂõ‚ ¼„ðt™ ™h™thtÞý rËðtÞ ftu™t{tk ntuÞ ? {txu s ©e™h™thtÞýŒuð™t ÿZƒúñ[Þo™e ©eS {nthtsu …ý ð[™t{]‚{tk «þkËt fhe Au. - “yt ËkËth{tk ÿZ ƒúñ[Þo ðt¤t ‚tu yuf ™h™thtÞýÉr»t Au.” („.«. 73) Œuð, Œt™ð, {™w»Þ ð„uhu Sð «týe{tºt™u ¼„ðt™ ™h™thtÞýu y÷tirff ftÞo fhe™u Ëwr¾Þt fÞto Au. {txu ¼h‚¾kz™e «òyu …ý ™h™thtÞýŒuð{tk ©æÄt, ¼Âõ‚, r™ct y™u ðVtŒthe™tu ¼tð ht¾ðtu òRyu. yt rËðtÞ yt…ýt …whtýtu{tk,yswo™ Øtht ™h™thtÞý™e «r‚ct, fu Œ thu ï hY…u ™h™thtÞýŒu ð ,{ntŒu ð S ™h™thtÞýŒu ð ™t ¼õ‚ ƒLÞt,{nt¼th‚{tk yuf {tºt W…tMÞ Œuð-™h™thtÞýŒuð ð„uhu y™uf ©e™h™thtÞý Œuð™t Ëðtou…he {rn{t™e fÚttytu ‚Útt ™h™thtÞýŒuðu {ntŒuðS™u ƒúñníÞtÚte {wõ‚ fÞto, y{]‚{kÚt™{tk Œuðtu™u W„tÞto, ¾tkzðð™{tk yÂø™™u ËntÞ fhe,{ntŒuðS™u ™e÷fkX ƒ™tÔÞt, «n÷tŒS™e ÞwæÄ{tk nth y™u Auðxu ¼Âõ‚Úte ™h™thtÞýŒuð S‚tÞt yuðe y™uf ™h™thtÞýŒuð™e yiïÞo Œþtoð‚e fÚttytu «[r÷‚ Au. …hk‚wk …wM‚f Œ¤Œth ™ ƒ™u ‚u nu‚wÚte nðu ©e™h™thtÞýŒuð™t {rn{t™e fÚtt™u rðht{ yt…wk Awk. (2) {q¤e ©ehtÄtf]»ýŒuð 1879 {nt ËwŒ-5 : Ëðtoð‚the ©enrhyu yt …]Úðe …h …Äthe „wsht‚ htßÞ™e …tð™ Äht …h MðnM‚u ™ð {nt{krŒhtu ƒkÄtðe, ‚u {krŒhtu{tk MðnM‚u «tý«r‚ct fhe Au. su{tk y{ŒtðtŒ, {q¤e, ¼ws, su‚÷…wh y™u Ätu¤ft yu …tk[ {krŒhtu{tk y{ŒtðtŒ Œuþ (W‚hŒuþ) ‚Útt ðz‚t÷, Ätu÷uht, sq™t„Z y™u

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #98 vi dt 20-6-08


197 ËíËk„ Ëu‚w „Zzt yu [th {krŒhtu ðz‚t÷ Œuþ (ŒÂûtýŒuþ) {tk ytðu Au. y{ŒtðtŒ Œuþ™t …tk[ …ife {q¤e, su‚÷…wh, Ätu¤ft yu ºtý {krŒhtu{tk rƒhts{t™ Œuðtu™e «r‚ct™e rð„‚ yt…ýt òýe‚t þtMºttu{tk yt÷u¾tÞu÷e s Au. ËíËkr„Sð™ „úkÚt{tk [‚wÚto «fhý™t y.43 {tk þ‚t™kŒ Mðt{eyu {q¤e {krŒh{tk htÄtf]»ý ytrŒ Œuðtu™e {nthtsu MðnM‚u fhu÷e «r‚ct™wk ËrðM‚h ðýo™ fÞwO Au, su ™e[u {wsƒ Au. {q¤eÚte ht{t¼tR htò™tu …ºt ÷R™u Ëk‚tu „Z…wh ytÔÞt. ™{Mfth fhe™u …ºt ËtUÃÞtu. …ºt ÷R ytð™th Ëk‚tu™wk «¼wyu Mðt„‚ fÞwO y™u …ºt ðtk[e™u {wõ‚t™kŒ ytrŒ Ëk‚tu™u ¼„ðt™ fnuðt ÷tøÞt fu {q¤e{tk sÕŒeÚte {krŒh ‚iÞth ÚtR „Þwk Au. nu Ëk‚tu ! htÄtf]»ýŒuð™e «r‚ct {txu ht{t¼tR htòyu y{™u ‚Útt Ëti™u ƒtu÷tÔÞt Au. yu ð¾‚u ht{t¼tEyu ¼x]™u ƒtu÷tðe {wnq‚o òuðhtÔÞwk {ntËwŒ …tk[{™t rŒðËu «r‚ct {txu ËtÁk {wnq‚o ytÔÞwk. ¼„ðt™ ƒeòs rŒðËu „Z…whÚte {q¤e sðt ‚iÞth ÚtÞt. …h{tí{t™e yt¿tt «{týu ƒúñt™kŒ Mðt{e ‚Útt htò-ht{t¼tRyu htÄtf]»týŒuð™e «r‚ct™e yt{kºtý …rºtftytu [thu rŒþt{tk {tuf÷e. y™u ƒúñt™kŒ Mðt{e „Z…whÚte ÷tðu÷e htÄtf]»ýŒuð™e {qŠ‚ytu™u ‚iÞth fhe™u «¼w™e htn òuðt ÷tøÞt. yuftŒþe™t rŒðËu Ëðthu ©eS {nthts „Z…whÚte ™ef¤e hM‚t{tk ¼õ‚tu™u Ëw¾ yt…‚t {ntËwŒ yuf{™t rŒðËu {q¤e ytðe …ntuåÞt. {q¤e™t ‚{t{ ¼õ‚tu ‚Útt ht{t¼tRyu {nt«¼w™wk Ët{iÞwk fÞwO. y™u ¼„ðt™™u {q¤e{tk …ÄhtÔÞt. ¼„ðt™ ©enrh rðþt¤ {krŒh òuR™u ƒnw htS ÚtÞt. ƒúñt™kŒ Mðt{e™u fnuðt ÷tøÞt. y{tht {™{tk suðe RåAt n‚ª yuðwk s W¥t{ {krŒh ‚{u fhtÔÞwk Au. ¼„ðt™u …tu‚t™t fkX{tkÚte nth ftZe™u ƒúñtk™kŒ Mðt{e™u …nuhtÔÞtu yu ð¾‚u f{oftkz{tk rðþthŒ yuðt nu{k‚ht{, rþðht{ò™e ytrŒ ƒútñýtu ytðe „Þt. Þ¿t þY ÚtÞtu. {nt«¼wyu ËtÚtu ƒuËe™u htÄtf]»ýŒuð™e «r‚ct™tu rðrÄ fhtÔÞtu. …Ae «¼w hËtuzwk òuðt …ÄtÞto. «r‚ct™t rŒðËu ðnu÷e Ëðthu, htrºt™t ºteò …ntuh™t yk‚u {nt«¼w ò„e, M™t™ ytrŒ f{oÚte …hðthe y™u ðuŒe W…h ytðe™u rƒhtßÞt. ƒútñýtu …ý ytðe „Þt. yu ð¾‚u „ýuþ y[o™ …qðof Œuð

198

ËíËk„y.32 Ëu‚w «r‚ct rðrÄ ƒútñýtu yu ¼„ðt™ …tËu fhtðe. «Ät™ Œuðtu™e, yk„Œuðtu™e …qò fhtðe. Ëkð‚ 1879™t {t½ ËwŒ …tk[{-ðËk‚ …k[{e™t rŒðËu …h{tí{tyu {æÞ {krŒh{tk ©ehtÄtf]»ýŒuð™e MÚtt…™t fhe y™u ËtÚtu nrhf]»ý ™t{u …tu‚t™e «r‚{t …Ähtðe y™u ztƒe ƒtsw™t {krŒh{tk hýAtuzrºtf{™e MÚtt…™t fhtðe. yu ð¾‚u Ëðoºt sÞ sÞfth Út‚tu n‚tu. ¼„ðt™ ©enrhyu …tu‚u s htÄtf]»ýŒuð™e yth‚e W‚the. yu{qŠ‚ytu Ët{u Úttuze ðth òuR hÌtt. ‚u ð¾‚u {qŠ‚ytu{tk ¾qƒ ‚us «„x ÚtÞwk. nòhtu ¼õ‚tu™u ¾qƒ ytùÞo ÚtÞwk. …Ae {krŒh™e ƒnth ytðe™u Þ¿trðrÄ …qýo fhe ƒútñýtu™u ŒÂûtýt yt…e y™u Ëðo ƒútñýtu, Ëk‚tu y™u nòhtu {™w»Þtu™u r{ü ¼tus™Úte ‚]ó fÞto. ©eS {nthts {q¤e{tk yr„Þth rŒðË htuftR™u …Ae íÞtkÚte „Z…wh …ÄtÞto. ËíËkr„¼q»tý ykþ - 3 {tk ÷¾u Au, ©eS {nthtsu suðtu «tý «r‚ct Þ¿t y{ŒtðtŒ{tk fÞtou n‚tu yuðtu s {q¤e{tk fÞtou. ™sh ™tk¾e …ntuk[u ™rn yux÷t ¼õ‚tu {q¤e{tk yufXt ÚtÞt n‚t. 1879 ™t ðËk ‚ …k [ {e™t …rðºt rŒðËu Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u MðnM‚u htÄtf]»ýŒuð™e MÚtt…™t fhe. Ít÷tðtz™t ¼õ‚s™tuyu fÌtwk ‚{tht {txu yt y{u ËwkŒh Ät{ ƒ™tÔÞwk Au. nu ¼õ‚tu ! yt {q¤e y{™u ƒnw „{u Au. ©ef]»ý ¼„ðt™™u …ý yt {q¤e ƒnw „{‚wk ßÞthu ÿthftÄeþ îtrhft …Äth‚t n‚tk íÞthu AÃ…™ ftuxe ÞtŒðtu ËtÚtu yt Äh‚e W…h rðËt{tu ÷eÄu÷tu. {q¤e yu‚tu îtrhft™wk {q¤ Au. {txu yuu™u {q¤e fnuðtÞ Au. y™u nu ¼f‚tu ! Ëtk¼¤òu yt {q¤e™t Œþo™™tu {rn{t. [th Ät{™e Þtºtt Œþ 𾂠fhu y™u sux÷wk V¤ {¤u yux÷wk V¤ ðËk‚…k[{e™t rŒðËu {q¤e sR y™u htÄtf]»ýŒuð™t Œþo™ fhu Au yu™u {¤u Au. …Ae Ä{o y™u ¼Âõ‚™e {qŠ‚ytu ‚iÞth ÚtR hne íÞthu ©eS {nthts ßÞthu ¼wsÚte „Z…wh …Äth‚t n‚tk íÞthu {q¤e{tk yu ð¾‚u ƒth rŒðË ËwÄe htuftR™u ðiþt¾ ËwŒ-12 ™t rŒðËu htÄtf]»ýŒuð™t s{ýe ƒtsw™t Œuht{tk Ä{o y™u ¼Âõ‚™e MÚtt…™t fhe. ‚u{s ztƒe ƒtsw™t Œuht{tk ™e÷fkX {ntŒuð™e MÚtt…™t fhe. Ë.„w. «ËtŒt™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu{tk

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #99 vi dt 20-6-08


199 ËíËk„ Ëu‚w rð©t{ 106 {tk Mðt{e ÷¾u Au, ©eSyu ðËk‚…k[{e ™t yuf s rŒðËu ƒu MðY…tu Äthý fhe™u Ätu÷uht{tk {Œ{tun™S™e …z¾u …tu‚t™wk nrhf]»ý MðY… …Ähtðu÷wk ‚Útt {q¤e{tk htÄtf]»ýŒuð …Ähtðu÷t. ƒúñt™kŒ Mðt{e™t þçŒtu{tk {q¤e «r‚ct™t Ë{iÞt{tk ½e y™u Ëtfh{tk s ÷tzw ð„uhu hËtuR ƒ™u÷e. ‚u÷ y™u „tu¤ rhËtR™u s‚t hnu÷t. Ë.„w. «ËtŒt™kŒ Mðt{e ÷¾u Au fu Ëðthu ðnu÷t M™t™ fhe™u {nthts Þ¿t{kz…{tk …ÄtÞto™u {qŠ‚ytu™e …tËu W¼t hÌtt. …Ae „tu…t¤t™kŒ Mðt{e fnu : htÄtf]»ý ™u nrhf]»ý™e {q Š ‚ytu ™ u W…tztu . …Ae Ëk ð k ‚ 1879 {ntËw Œ -…tk [ {™t htu s ©ehtÄtf]»ýŒuð™e {qŠ‚ytu™e «r‚ct fhe ‚u Ë{Þu y™uf «fth™t ðtò ðt„ðt {tkzât. Ít÷tðtzt™t nrh¼õ‚tuyu nòh Yr…Þt yt…e™u Äò y™u f¤þ [ztÔÞt. ‚u Ë{Þu {qŠ‚ytu{tkÚte y…th ‚us ™ef¤ðt ÷tøÞwk, ‚u {krŒh ¼htR „Þwk. …Ae {nthtsu {qŠ‚ytu™e yth‚e W‚the. …w»…tks÷e y…oý fhe. …Ae yÞtuæÞt«ËtŒSyu …t½ze™u þu÷t ƒútñýtu™u ytÃÞt. ‚Útt ðYýe{tk ðhtÞu÷t ƒútñýtu™u ¾tuƒt ¼he ¼he™u Yr…Þt ytÃÞt. …Ae ƒeò ƒútñýtu™u …ý [th [th Yr…Þt ytÃÞt. …Ae {nthts fnu ftuR sBÞt rËðtÞ òÞ ™rn ‚u Ë{Þu s{e™™t ¾‚ fhe™u Œhƒthtuyu s{e™ yt…e. …Ae {nthts™u …tuþtf …nuhtÔÞtu ™u ¼ux {qfe™u …„u ÷tøÞt. Ë.S.[.«.y.45 {tk ©enrhyu Mð{w¾u {q¤e™tu {rn{tk fnu÷ Au. Ëwðú‚ {wr™ ƒtuÕÞt : nu htò ! ¼„ðt™ «r‚ct ƒtŒ ˼t{tk rƒhtßÞt. y™u ¼õ‚s™tu™u fnuðt ÷tøÞt fu, nu ¼õ‚tu ! yt {q¤e y{™u ƒnw r«Þ Au. ©ef]»ý ¼„ðt™u {ÚtwhtÚte ytðe™u yt MÚt¤u ºtý ð»to ËwÄe r™ðtË fhu÷tu y™u íÞth …Ae Ë{wÿ™e {æÞ{tk îtrhft™wk r™{toý fhtÔÞwk. yt {q¤e{tk su ðtð Au, ‚u{tk {tÄ𠼄ðt™u M™t™ fhu÷wk Au. yux÷u yu y÷fo ðtð …ý ƒnw …rðºt Au. yt {q¤e {krŒh{tk su ftuR Œþo™ fhþu ‚Útt yuftŒþe fu Œh {rn™t™e …q™{u r™Þ{ …qðof ynª ytðe™u su Œþo™ fhþu yu™t Ëðo {™tuhÚttu …qýo Útþu. ‚Útt ðiþt¾ ËwŒ ƒthË yÚtðt ‚tu ftŠ‚fe …q™{™t rŒðËu yð~Þ ynª Œþo™ {txu ytððwk. y™u ðËk‚ …k[{e™t rŒðËu yt htÄtf]»ýŒuð™t Œþo™ fhðt {txu sYh ytðòu. {q¤e{tk ytðe™u

200

ËíËk„ Ëu‚w yt htÄtf]»ýŒuð™t su Œþo™ fhþu yu™u îtrhft™e Þtºtt™wk V¤ {¤þu. fthý fu htÄtf]»ýŒuð ynª rƒhtßÞt yux÷u yt {q¤e îtrhftË{wk ƒ™e „Þwk Au. yu ð¾‚u ©eS {nthtsu ƒúñt™kŒ Mðt{e™u {q¤e {krŒh™t {nk‚…Œu MÚttÃÞt. ¼„ðt™ {q¤e™e ˼t{tk Œhhtus Ä{o¼Âõ‚, ËtkÏÞ ¿tt™, yütk„Þtu„ ‚tu ftuE Ë{Þu ðihtøÞ™tu ¾qƒ ¾qƒ W…Œuþ yt…‚t n‚t. ‚u{s Ëk‚tu y™u nrh¼õ‚tu ËtÚtu {q¤e{tk hnu÷tk ¼õ‚s™tu™u ½uh …Äht{ýeyu s‚t n‚t. {q¤e{tk y÷fo ðtð ƒnw sq™e Au. ‚u y÷fo htòyu ƒkÄtðu÷e Au. ©enrhyu ‚Útt Ëk‚tuyu yt ðtð{tk y™ufðth M™t™ fhu÷ Au. ‚uÚte ‚u™tu y™uhtu {rn{t Au. ƒúñt™kŒ Mðt{e ßÞthu {krŒh™wk ƒtkÄft{ fhtð‚t n‚tk íÞthu ©enrhyu ƒúñt™kŒMðt{e™u y™k‚ …h[t …qhu÷t Au. …týe ‚Útt …ÚÚth ƒÒtu™e ‚f÷eV r™ðthý fhe yt…u÷e.©enrhyu ¼hðtz™wk Y… ÷R™u ntÚt{tk Ëtuxe ÷R™u ƒúñtk™kŒMðt{e ™u su søÞtyu ¾tuŒðt™wk fnu÷wk ‚u …ÚÚth™e ¾eý{tk {tuxt {tuxt ½ztÞu÷t …ÚÚth ‚iÞth r™f¤‚t n‚t. {q¤e{tk {t‚PzhtÞŒuð (ËqÞo™thtÞý)™wk {krŒh ƒnw «ËtŒe™wk Au. yt {krŒh ËtÚtu Ëkf¤tÞu÷e ©enrh™e yuf ÷e÷t yºtu hswk fÁk Awk. Ëkð‚ 1859 ™e Ët÷{tk «¼w {tk„htu¤Úte {q¤e …ÄtÞto. ©e ht{t¼tR™t Œhƒth{tk W‚Þto. Œhhtus sBÞt …Ae Ëtksu ˼t ÚttÞ. íÞthu y™uf «fth™e ©enrh ¿tt™ðt‚to fhu Au. þhŒ …q™{u «¼w {t‚OzhtÞŒuð™t Œþo™u …ÄtÞto. íÞthu ƒtRytu Œþo™u ytðu÷e. ƒtRytu fnu, “nu {nthts ! y{thu ytuÍ÷ ‚uÚte ˼t{tk yðtÞ ™®n. {txu y÷fo ðtze{tk ƒk„÷u ytsu htrºtyu …Äthe,Œþo™ fÚtt ðt‚to™wk Ëw¾ yt…tu.” ©eS {nthts fnu, “yt ËqÞoŒuð fnu ‚tu ‚{™u fÚttðt‚to Ëk¼¤tðeyu.” ƒtRytu fnu “ËqÞoŒuð™e {qŠ‚ ƒtu÷u ¾he ?” ‚u Ë{Þu ËqÞoŒuðu {qŠ‚{tkÚte yðts ytÃÞtu. “nu ™thtÞý{wr™,yts ƒtRytu™u fÚttðt‚to fhtu. ‚u ƒtRytu {tht ¼õ‚ Au. ‚{tht Œþo™ fhe™u nwk …ý ytsu f]‚tÚto ÚtÞtu Awk. {txu ƒtRytu™tu {tuût fhtu.” íÞthu ©eS fnu, “¼÷u , ytsu þhŒ …q™{ Au ‚tu nu ƒtRytu, Ëðo Útt¤ ÷R™u htrºtyu y÷fo ðtzeyu ƒk„÷u ytðòu. Ëðo™t Útt¤ s{þwk y™u fÚttðt‚to fheþwk. Œþo™ ŒRþwk.” «¼w

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #100 vi dt 20-6-08


201 ËíËk„ Ëu‚w ËtÞkft¤u y÷fo ðtze™u ƒk„÷u …ÄtÞto. …hM…h ¾ƒh …zðtÚte …tk[Ëtu ƒtRytu ¼t‚¼t‚™t ¼tus™Útt¤ y÷fo ðtze™u ƒk„÷u ÷R™u ytÔÞt. htswƒt, {tuxeƒt, ™t™eƒt, fþ¤eƒt, Ëqhsƒt ytrŒ ƒtRytu Útt¤ {qfe™u …„u ÷t„e™u ƒuXt. ©eSyu …tk[Ëtu Y… Ähe™u Ëðuo Útt¤ s{e™u «ËtŒe yt…e. «¼w fnu, “{tht Ët{wk swytu.” íÞthu Ëðuoyu Ët{wk òuÞwk. íÞthu ©eS™e {qŠ‚{tkÚte ‚us™tu Ë{qn ™ef¤‚tu òuÞtu. y™u ‚u ‚us{tkÚte y™k‚ ©ef]»ý-„tu…eytu «„x ÚtÞt y™u htË{kz¤ håÞtu. htË ÷R™u Ëðuo ©eS™u rð»tu ÷e™ ÚtÞt. ytÚte Ëðuo ƒtRytu ytùÞo[rf‚ ÚtÞt. ƒtRytu fnu, “‚{tu y{the ËtÚtu htË{kz¤ ÕÞtu. ©eSyu …tk[Ëtu MðY…u ÚtR ƒtRytu ËtÚtu htË÷e÷t fhe. ƒtRytu ÚttõÞt. «¼w ˼t{tk rƒhts{t™ ÚtÞt. ƒtRytu fnu, “nu {nthts, ©ef]»ý «¼wyu A {rn™t™e htrºt þwk fthýÚte fhe ‚u fntu.” ©eS fnu nu ƒtRytu yuf …r‚ðú‚t Mºte™tu …r‚ …‚ htu„e y…k„ n‚tu. …r‚ðú‚t …r‚™u xtu…÷t{tk ÷R™u Ëðo ‚eÚto fhtðe™u ytð‚tk ð™{tk ËqÞtoM‚ ÚtÞtu.‚u Ë{Þu ô[t ð]ût ™e[u ‚t… fhe™u ƒÒtu ƒuXt. ‚u ð]ût W…h Œiðe …ûte htrºtyu ytðe™u {t¤t{tk ƒuXtu. …ûte™u Œw„PÄe ytððtÚte ƒtuÕÞtu, “nu ƒtR ‚{u ƒÒtu ƒesu òytu.” ƒtR fnu, “ËqÞtouŒÞ …Ae sRþwk. yt htrºt hnuðt Œtu.” {æÞhtrºtyu ‚u …ûte yf¤tR ƒtuÕÞtu, “nu ƒtR ËqÞtouŒÞ …nu÷tk ™ ò ‚tu ‚wk ƒ¤e {h.” ‚u Mºte ƒtu÷e, “{™u ƒ¤e {hðt™wk ‚wk fnu Au. …ý ËqÞo™thtÞý A {rn™t …nu÷tk W„u ™nª. ‚uÚte A {rn™t Œw:¾ ¼tu„ð.” …r‚ðú‚t™t ð[™Úte «¼wyu {æÞhtrºtyu ðtkˤe ð„tze. „tu…eytu «„x ÚtR y™u htËr¢zt fhe™u A {tË™e htrºt fhe. yt htËr¢zt ‚tu Võ‚ ‚u …r‚ðú‚t, ‚u™tu …r‚, «¼w y™u ‚u …ûte s òýu. ƒeò Ëðo™u ‚tu ËtŒe htrºt s sýtR. “nu ƒtRytu, ‚{u Ëðou …r‚ðú‚t Atu.” yu{ fÚttðt‚to fhe™u ƒútñ{wnq‚o Út‚t ©eSyu ƒtRytu™u ½uh sðt™e hò yt…e. ƒtRytu fnu, “y{tht Ëðo™t ½uh Útt¤ s{ðt™e f]…t fhtu ‚tu y{u ½uh sRyu.” ©eS fnu, “Ëðo™u ½uh yuf ËtÚtu þe he‚u s{tÞ ?” ƒtRytu fnu, “htºtu …tk[Ëtu Y… ÄÞto. sux÷e „tu…eytu ‚ux÷t Y…. Ëtu¤ nòh yufËtu™u ytX ½uh swŒt swŒt Y…u hÌtt. s™f…wh{tk Ëk‚tu y™u ‚{tu ƒu Y…u ÚtR™u s™f

202

ËíËk„y.32 Ëu‚w htò ‚Útt ©]‚Œuð ƒútñý™t ½uh …ÄtÞto. ‚tu yt þwk yþõÞ Au ?” ©eS fnu, “‚{tu Ëðou hËtuR fhe Útt¤ fhòu. Ëti™u ½uh Ëk‚tu Ërn‚ s{eþwk.” ƒtRytu ½uh „Þt. ©eS y÷fo ðtð{tk M™t™ fhe™u Œhƒth{tk …ÄtÞto. Ëk‚tu ©eS …tËu ytÔÞtk. ˼t ÚtE, su s{ðt ‚uzðt ytðu ‚u™e ËtÚtu Ëk‚tu Ërn‚ …Äthu. yu{ …tk[Ëtu Y… Ähe™u {q¤e{tk …tk[Ëtu ½uh yuf rŒðËu Útt¤ sBÞt. «¼w Ëtks Ë{Þu {t‚PzhtÞ™t {krŒhu Œþo™u …ÄtÞto. y™u ËqÞoŒuð™t Œþo™ fhe™u fÌtwk , nu Œuð “‚{thu …tk[Ëtu …h{th Ëuðftu Au. y{thu …tk[Ëtu …h{nkË fhðt ‚u ËðoSð™e s{…whe Útfe hûtt fhu.” yu{ fnª ™{Mfth fhe™u Ëk‚tu, …t»toŒtu, ËíËk„eytu Ëðuo™e {tuxe ˼t ‚u {æÞu ©eSyu rƒhts{t™ ÚtR, ËqÞoŒu𠼄ðt™™e yt¿tt{tk ð‚uo Au ‚u ˃kÄe ½ýef rðM‚thÚte ðt‚ fhe ËqÞoŒuð …h …tu‚t™tu ¾qƒ htS…tu ŒþtoÔÞtu. yuf Ë{Þu W¥thtÞý™t rŒðËu Ëðth{tk „t{Úte W¥th rŒþt{tk y÷fo htò™e fhtðu÷e ðtð Au, ‚u{tk Ëk‚tu Ërn‚ M™t™ fhe™u ©eS {nthts ðtð W…h rƒhts{t™ ÚtÞt. ‚u Ë{Þu Ëk‚tu, …t»toŒtu ‚Útt ËíËk„e ƒtRytu¼tRytu …tk[ nòh {týËtu™e ˼t ÚtR. ‚u{tk ©eS {nthtsuu ðt‚ fhe. “y÷fo htò ƒnw Œt™uïhe ÚtÞt. ‚u htò™e …tËu yuf ykÄ ƒútñýu ytðe™u Þt[™t fhe su ‚{tht ™uºt {™u yt…tu y™u {tht ‚{u ÷eÞtuu …Ae htòyu ‚u{ fÞwO. ‚uÚte Œ¥ttºtuÞ «¼w «ËÒt ÚtÞt. y÷fo htò Œ¥ttºtuÞ™t ¼õ‚ n‚t. Œ¥ttºtuÞ ¼„ðt™u fÌtwk , yt ðtð W…h …]Úðe hnu íÞtk ËwÄe ‚tÁk ™t{ yrð[¤ hnu. ytðwk Œt™ ftuRyu fÞwO ™Úte. su™e s„‚{tk feŠ‚ ‚u ËŒt Sð‚tu Au. ynª ¼„ðt™ ftÞ{ r™ðtË fhe™u hnuþu. …Ae ©ef]»ý«¼w …ý ºtý ð»to ynª y÷fo ðtðu hne™u rðïf{to …tËu îthft…whe ðËtðe ‚Útt ËwÄhtðe Au. îthft™wk {q¤ {txu yt „t{™wk ™t{ {q¤e Au. ynª hnu™tht Sðtu™t …t…™t {q¤ W¾ze òÞ Au. y™u yt ðtð™wk yuf ®ƒŒw s¤ …eðu ‚u {tuût …t{u.” {fh Ëk¢tkr‚ …wÛÞ ft¤ ntuÞ ©eS {nthtsu Ëtu™wk, Y…w, ½tuzt, „tÞtu, yÒt, ð†, V¤, Vq÷ rð„uhu™t ƒnw ƒnw Œt™ fÞto. ‚u Ë{Þu Ë™ftrŒftu ™ð Þtu„uïhtuyu ytðe™u …tu‚t™tu ytíÞkr‚f {tuût {tøÞtu. «¼w «ËÒt ÚtÞt. ytíÞkr‚f {tuûtY… y{qÕÞ Œt™ ‚uytu™u fÞwo. ƒtRytu ¼tRytu™u …ý nòhtu

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #101 vi dt 20-6-08


203 ËíËk„ Ëu‚w Yr…Þt™t Œt™ fÞto. ‚u Ë{Þu ©eS {nthtsu ht{t¼tR htò™u fÌtw fu, “yt ÷tuf{tk ºtý Œt™ W‚{ Au. 1. „tÞ. 2. …]Úðe. 3. ËhMð‚e-rðãt. {tk„htu÷{tk y{thu {krŒh n‚wk. {txu ©ef]»ý «¼w™wk {krŒh ytkne fhðwk Au. fu{ fu yt f]»ý«¼w™wk sw™wk MÚtt™ Au.” ht{t¼tR htò htS ÚtR™u ƒtuÕÞt, “nu {nthts yt… sux÷e fntu ‚ux÷e …]Úðe yt…w. ytsu W¥thtÞý ð¤e yt… «¼w,W¥t{ Ë{Þ y™u W¥t{ …tºt {™u {éÞt Atu.” r[¥t, rð¥t y™u …tºt yu ºtýuÞ {¤ðt {w~fu÷. {™u Ëðo ƒtƒ‚ {¤u÷ Au. Œt™ fhðt™tu ËkfÕ… …ý {™u ƒ¤ðt™ Au. yt ðtð W…h s ¼qr{Œt™ ËkfÕ… yt… su søÞt…]Úðe …ËkŒ fhtu, ‚u™wk ¼h‚ fhe™u ÷u¾ s fhe yt…kw. íÞth …Ae s s{ðwk. ©eS fnu, ÷tðtu s¤, fhtu ËkfÕ…. ½u÷tòuþeyu ðtð{tkÚte s¤ ¼he ÷tðe™u htò™u ytÃÞwk. htò s{ýt ntÚt{tk Íthe ÷E™u yð‚the «¼w™t s{ýt ntÚt{tk s¤ yt…ðt™u ‚iÞth ÚtÞt. ‚u Ë{Þu ½u÷tòuþeyu ËkfÕ… fhtÔÞtu. Ë™ftrŒftu, ™ðÞtu„uïhtu, ƒúñtrŒ Œuðtuyu …ý ðuŒ {kºt™t æð™eÚte ytftþ „sðe {qõÞw. Ëðuoyu ÄLÞ ÄLÞ yu{ n»to™tŒ fÞtou. htò ƒntŒwh ytðwk ‚tu ƒr¤htò™u …ý ƒLÞwk ™ntu‚wk. fthý fu ƒr¤htò™t „tuh þw¢t[tÞo s yð¤t n‚t. ytðe he‚u {q¤e {krŒh™e s{e™ ht{t¼tR htòyu Œt™ fhu÷e. ht{t¼tR ‚Útt ˼ts™tuyu «¼w™u «tÚto™t fhe {tøÞwk, “nu {nthts, ‚{tu y¾kz ytkne hntu.” «¼w fnu, “ƒúñ{wr™, ynª {q¤e{tk {krŒh fhe™u,«Út{ y{the {qŠ‚ …Ähtðtþu ‚u{tk y{tu ðtË fhe™u ËqÞo-[Lÿ ‚…u íÞtk ËwÄe y¾kz hneþwk.” yt he‚u ©enrh {q¤e {krŒh{tk ð[™Úte y¾kz ðtË fhe™u …tu‚t™t ytr©‚s™tu™wk ytíÞkr‚f ©uÞ fhu Au. (3) ¼ws ©e ™h™thtÞýŒuð 1879 ðiþt¾ ËwŒ-5 : ðihtøÞ {qŠ‚ Ë.„w.©er™»fw¤t™kŒ Mðt{e …wÁ»ttu¥t{ «ftþ{tk ÷¾u Au. MðÞk ©enrh Ëk‚tu™u yt¿tt fh‚t fnu Au íÞthu ™tÚt fnu Au Ëwýtu Ëk‚ hu, yts ‚thðt Sð y™k‚ hu > {txu su{ su{ Sð ‚hu hu, yu{ fhðwk Au Ënw™u Ëhuhu >> {txu Œuþtu Œuþ{tk Œuð¤u hu, {tkztu Ëthe {qŠ‚ytu ˽¤u hu > yun {qŠ‚™t Œþo™ fhþu hu, ‚u ‚tu y…th «týe WæÄhþu hu >>

204

ËíËk„ Ëu‚w su™tu yun W…tÞ Au ¼the hu, Ënw swðtu {™{tk rð[the hu > {txu fåA{tk {krŒh fhðwk hu, ÚttÞ «týe ™u …th W‚hðwk hu >> yuðkw Ëwýe Ëk‚ Ëßs ÚtE hu, fÞwO ¼ws{tk {krŒh sR hu > {tkne ƒuËtÞto ™h™thtÞý hu, fåA Œuþ ‚thðt fthý hu >> ©enrhyu ¼ws{tk ƒúñt™kŒ Mðt{e™t rþ»Þ ði»ýtðt™kŒ Mðt{e™u {krŒh fhðt {txu {tufÕÞt n‚t. ði»ýtðt™kŒ Mðt{eyu fåA Œuþ™wk Ät{ ¼ws{tk {krŒh fhtÔÞwk. rþ¾h ‚iÞth ÚtÞt. ½wk{x™wk ft{ ƒtfe, ftuR fåA™t ¼õ‚tu „Z…wh s‚t n‚t. Mðt{eyu …ºt ÷ÏÞtu fu {nthts ! rþ¾h ‚iÞth ÚtR „Þt Au. ½wk{x ÚtÞtu ™Úte. ynª™t Ëkòu„tu yíÞthu rð…he‚ Au. y®n™tu htò …ý {krŒh ƒ™u yu™tÚte rðÁæÄ{tk Au. A‚tk ‚{the f]…tÚte «¼w ytx÷wk ft{ ÚtR „Þwk Au. ‚tu nu {nthts ! nðu Œuð «r‚ct {txu …Äthtu. ©eS {nhtsu fåA™t nrh¼õ‚tu òuzu ËkŒuþtu {tuf÷tÔÞtu fu ði»ýtðt™kŒ Mðt{e™u fnuòu fu ðiþt¾ ËwŒ …tk[{™tu rŒðË ƒnw Ëthtu Au. Þ¿t™e ‚iÞtheytu fhu. ¼÷u ½wk{x ‚iÞth ™ ÚtÞtu ntuÞ, ‚tu ftkR ™rn. …ý y{u ytðe™u ™h™thtÞýŒuð™e «r‚ct fhþwk. y™u {qŠ‚ytu ynªÚte ÷u‚t ytðeþwk. ™h™thtÞýŒuð™e {qŠ‚ytu MðåA fhe Þ¿t{tk „tuXðe 1879 ™e Ët÷{tk ðiþt¾ ËwŒ …tk[{™t rŒðËu ©eS {nthtsu MðnM‚u ËqÞo™thtÞý ytftþ{tk yuf «nh ô[t [zât, íÞthu WŒÞ …Ae ºtý f÷tfu {nt«¼wyu ™h™thtÞýŒuð …ÄhtÔÞt. sÞsÞfth ÚtÞtu. fåA™t Ë{„ú ËíËk„eytu íÞtk ytðu÷t. {nt«¼wyu yu{™u W…Œuþ ytÃÞtu. {krŒh™t Œþo™™tu {rn{tk fÌttu, nu ¼õ‚tu ! ‚{u ƒÄt ynª ytðòu. WíËð Ë{iÞt{tk yt {qŠ‚™t ¾tË Œþo™ fhòu. yt {qŠ‚ yux÷u y{u …tu‚u s Aeyu yu{ ‚{u {t™òu. ynª yt„¤ su fR s…, ‚… fhþtu, ¼s™ fhþtu, ¼Âõ‚ fhþtu, Œt™ fhþtu, ‚u y{u Mðeftheþwk y™u {™™e þw¼ RåAtytu y{u …qhe fhþwk. 26 {e òLÞwythe, 2001 ™e Ët÷{tk „wsht‚ htßÞ{tk ¾tË fhe™u fåA Œuþ{tk {nt¼Þkfh ¼qfk… ÚtÞtu. yu Ë{Þu fåA Œuþ™t „t{tu™t „t{ ‚ƒtn ÚtE „Þu÷t. ¼ws {krŒh …ý ½ýwk ûtr‚Þwõ‚ ÚtÞu÷wk. …hk‚wk yuðt f…ht ft¤{tk …ý ft¤™t ðu„u ¼ws {krŒh{tk ©e™h™thtÞýŒuð™e {ÞtoŒt

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #102 vi dt 20-6-08


205 ËíËk„ Ëu‚w y™u {rn{tk ò¤ðu÷tu. yuf ftkfhe ËwæÄt ©e™h™thtÞýŒuð™e {qŠ‚ytu™u M…þo fhe þfe ™ntu‚e. su yuf [{ífth n‚tu. ¼ws {krŒh{tk rƒhts{t™ ™h™thtÞýŒuð™tu yuf ƒeòu [{ífth «rËæÄ Au. yuf Ë{Þu rðŒuþÚte yuf ¼tR yZ¤f ™týt f{tR™u fåA Œuþ{tk …tu‚t™t „t{ sR hÌtt n‚t. hM‚t{tk …tu‚t™e ™Sf™e yuf ƒnu™™t ½uh rðËt{tu ÷uðt htrºt r™ðtË fÞtou. …tu‚t™t ¼tR™wk Ä™ nz… fhðt ƒnu™™e ð]r¥t htºtu ƒŒ÷týe. {™{tk ÚtÞwk fuu ¼tR™wk òu ¾q™ fhe ™t¾wk ‚tu ƒÄt ztu÷h Ä™ Ëk…‚e {™u {¤e òÞ. ytðt Œwü rð[thÚte …tu‚t™t …r‚™u ËtÄe™u htºtu …tu‚t™t ¼tR™wk ¾q™ fhe ™tÏÞwk. y™u ¼tR™tu {]‚Œun …tu‚t™t s ½h{tk ôztu ¾tztu fh™u Œtxe ŒeÄtu. …t…™tu …M‚tðtu Útðt ÷tøÞtu. yux÷u {™{tk ÚtÞwk fu ¼ws{tk ™h™thtÞýŒuð «íÞût y™u {nt«‚t…e Au. ‚u Œuð™u Útt¤ fhe™u …tu‚t™t …t…™wk «tÞÂù‚ fhe ÷W. yux÷u ftuXth{tk Útt¤™e hf{ s{t fhtðe. ƒúñ[the Útt¤ ‚iÞth fhe™u ßÞtk ™h™thtÞýŒuð™u Ähtððt ÷R s‚t n‚tk íÞtk ntÚt{tkÚte Útt¤ ™e[u …ze „Þtu. ƒúñ[theyu Vhe ™tnª ÄtuR Útt¤ ‚iÞth fÞtou. Vhe ntÚt{tkÚte Útt¤ …ze „Þtu. ƒúñ[the …tu‚t™e ¼q÷ fkR Ë{S þf‚t ™ntu‚t. ºteS ðth Útt¤ ÷R s‚tk n‚tk yux÷u ytftþðtýe îtht ™h™thtÞýŒuð ƒtuÕÞt fu,nu ƒúñ[the ! Útt¤ ƒ™tððt{tk ‚{thtu fkR Œtu»t ™Úte. …hk‚wk su ƒnu™™tu ytsu Útt¤ Au, ‚u ƒnu™u ‚u™t fwxkwƒe ¼tR™wk ¾q™ fhe™u ‚u™t …iËt nz… fhe ™u ‚u …t…™t …iËt{tkÚte {thtu Útt¤ fhtÔÞtu Au. ‚uÚte ‚u Útt¤ s{e þfeyu ™rn.‚u ƒnu™u ‚u™t ¼tR™tu {]‚Œun ‚u™t …tu‚t™t ½h{tk s Œtxe htÏÞtu Au. yt ƒtsw …tu÷eË …ý ‚u ¼tR™t ¾q™e™u þtuÄðt{tk ft{u ÷t„u÷e. …hk‚wk ftkR [tu¬Ë rŒþt {¤‚e ™ntu‚e. Auðxu yt ytftþðtýeÚte «rËæÄ ÚtÞu÷e ðt‚Úte s …tu÷eË …ý ytËt™eÚte „w™u„th™u …fze þfe y™u „w™t™tu ¼uŒ Wfu÷tE „Þtu. ytðt {nt«‚t…e ™h™thtÞýŒuð yt…ýt ¼ws {krŒh{tk rƒhts{t™ Útft Œþo™tÚteoytu™wk ©uÞ fhe hÌtt Au. (4) ðz‚t÷ ©e ÷û{e™thtÞýŒuð 1881 fth‚f ËwŒ-12 : ðz‚t÷ ©e Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ™wk {nt™ ‚eÚto MÚtt™ Au.ËíËk„{tk ŒÂûtý rð¼t„™w k ‚u ÷û{e™thtÞýŒu ð …eXMÚtt™ Au . ¼„ðt™

206

ËíËk„ Ëu‚w ©eMðtr{™thtÞý {nt«¼wyu yt MÚtt™{tk y™uf «fth™e rŒÔÞ {t™w»te ÷e÷tytu fhe Au. …tu‚t™t yð‚th™t {n¥ð™t ytÞtus™tu …ý yt MÚtt™{tk fhu÷t Au. ËðoSð rn‚tðn ËkŒuþtu yt…‚e ’rþûtt…ºte ’ ©enrhyu ðz‚t÷{tk hne™u MðnM‚u ÷¾e Au. Ëk«ŒtÞ™t ËðoÄ{o™t hûtý™t nu‚wÚte Ä{oðkþe yt[tÞtou™e MÚtt…™t …ý yt ËkMÚtt™{tk hne™u fhe Au. ƒúñt™kŒ Mðt{e …tËu ynª yuf {krŒh «MÚttr…‚ fhtðe ‚u{tk …tu‚t™t Ëðtoð‚the æÞuÞ MðY…™e «r‚ct fhe Au. y™u ytsu …ý ‚u{tk rŒÔÞY…u «„x ©enrhf]»ý{nthts rƒhtßÞt Au. ðz‚t÷{tk nt÷ {æÞ{krŒh{tk ßÞtk ©e÷û{e™thtÞýŒuð rƒhtsu Au. íÞtk …qðuo yuf ƒtuhze™wk ð]ût n‚wk. ‚u ð]ût™e ™e[u ƒuËe™u ÷û{eSyu ½ýt ð»ttou ËwÄe ¼„ðt™™u «ËÒt fhðt {txu ‚… fhu÷wk. ¼„ðt™ «ËÒt ÚtÞt íÞthu ÷û{eS™u ðh {tk„ðt™tu fÌttu. ÷û{eSyu {tkøÞwk nu «¼w ! yt MÚt¤u ‚{tu ftÞ{ {the ËtÚtu r™ðtË fhe™u hntu. ©e™thtÞý ¼„ðt™u fÌtwk fu , ßÞthu y{u ’Mðtr{™thtÞý ’™t{Úte yt …]Úðe …h «„x ÚtRþwk íÞthu ynª ÷û{e™thtÞý™e {qŠ‚ …Ähtðeþwk. su{tk ÷û{eS™e {qŠ‚{tk ‚{tu™u r™ðtË yt…e™u ™thtÞý™e {qŠ‚{tk y{u ‚{the ËtÚtu y¾kz r™ðtË fhe™u hneþwk. yu ð[™ {wsƒ ©eS MÚtt…e‚ ÷û{e ™thtÞýŒuð™e {qŠ‚{tk ©enrh ÷û{e™thtÞýŒuð MðY…u «íÞût y¾kz hnu÷tk Au. ©enrh ™e÷fkXðýeo MðY…u «Út{ ßÞthu ðz‚t÷{tk …ÄtÞto íÞthu òuƒ™…„e™u ½u÷t n™w{t™S™t ytux÷u Œþo™ yt…u÷wk. ‚u{™t ½uh …Äht{ýe …ý fhu÷e. …Ae òuƒ™…„eyu …tu‚t™t …t…™wk «tÞÂù‚ {tkøÞwk íÞthu ©enrhyu fnU÷wk fu ßÞthu …t…™tu ƒnw ‚t… ÷t„u íÞthu „t{™t {w¾e™t ¾u‚h{tk su ƒtuhze™wk ð]ût Au, ‚u™e ™e[uu sR™u ƒuËòu, y™u yt {qŠ‚™wk æÞt™ Ähòu. òuƒ™…„e ßÞthu ‚u ƒtuhze™t ð]ût™e ™e[u ƒuË‚t íÞthu …h{ þtkr‚™tu y™w¼ð Út‚tu. yuðtu yu ¼qr{™tu «¼tð Au. ©enrhyu y{ŒtðtŒ y™u ðz‚t÷ yu ƒu {ntÄt{ Ëk«ŒtÞ™t …tx™„h ‚hefu r™{toý fhu÷t Au. yuf …tx™„h{tk ™h™thtÞýŒuð {wÏÞ y™u ƒeò …tx™„h{tk ÷û{e™thtÞŒuð {wÏÞ Au. y{ŒtðtŒ™wk ™t{

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #103 vi dt 20-6-08


207 ËíËk„ Ëu‚w …whtý{tk ©e™„h Au. y{ŒtðtŒ{tk ©e yux÷u ÷û{e™t yð‚th ¼ÿft¤e ðËu Au. ÷û{eSyu ¼ÿft¤e MðY… ÷R y™u y{ŒtðtŒ{tk ytðe …tu‚t™wk ytË™ s{tÔÞwk y™u fÌtwk fu yuf Ë{Þu ynª Ëtûtt‚T …wÁ»ttu‚{ ™thtÞý …Äthþu y™u yu he‚u ÷û{e™e «uhýtÚte yt ™„h ðMÞwk {txu ©e™„h yukðw ™t{ …zâwk. ðz‚t÷™u ËkMf]‚{tk ð]¥tt÷Þ fnuðtÞ Au. ð]‚ yux÷u ‚…,ð]‚ yux÷u r™Þ{,yuftŒþe ð„uhu ðú‚ W…ðtË. ynª™e «ò ¾qƒ ÄtŠ{f n‚ª y™u yuftŒþe ð„uhu ðú‚ r™Þ{ ¾qƒ ytŒh Útfe fh‚e. ð]¥tt÷Þ yux÷u ÷û{eS™t ‚…™wk MÚtt™, ÄtŠ{f «ò™t ‚…™wk MÚtt™. y{ŒtðtŒ ÷û{e™wk MÚtt™ y™u ðz‚t÷ ‚…™wk MÚtt™. ‚u{s ‚u™tÚte rðÁæÄ y{ŒtðtŒ ‚…™wk MÚtt™ ‚tu ðz‚t÷ ÷û{eS™wk MÚtt™. y{ŒtðtŒ{tk ™h™thtÞýŒuð™e ‚…Mðe {qŠ‚ {txu ‚…™wk MÚtt™. Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u «r‚{tytu MÚtt…e. ßÞtk ÷û{e ntuÞ íÞtk ‚… òuzu ht¾ðwk òuRyu. y™u ßÞtk ‚… ntuÞ íÞtk ÷û{e yt…tuyt… ytðu Au. yt Ë{LðÞ fÞtuo, ‚… y™u Ëk…r¥t™tu. ð]¥tt÷Þ{tk ÷û{e y™u ©e™„h{tk ™h™thtÞýŒuð yux÷u ‚…. ÷û{e ytðu ™u òu ‚… ¼q÷tÞ ‚tu …ý r™»V¤‚t. ðz‚t÷™t fwƒuh¼tE ytrŒ ¼õ‚tu ©enrh™u «tÚto™t fhu Au. nu {nthts ! nu ¼õ‚ðíË÷ ! y{tht „t{{tk ‚{u ËwkŒh {krŒh ƒ™tðtu yuðe y{the Ëti™e EåAt Au. {krŒh ƒ™tððt {txu s{e™ òuEyu yux÷e y{u ‚{™u yt…eþwk. W…ht‚k Ä™ ÄtLÞ ytrŒÚte Ëuðtfheþwk. …h{tí{t fnu Au, nu ¼õ‚tu ! ½ýwk ËtY. «¼wyu ƒúñt™kŒ Mðt{e™u ‚Útt ËtÚtu yûtht™kŒ Mðt{e™u ƒtu÷tðe™u yt¿tt fhe. nu {wr™hts ! ‚{u ‚{tht {kz¤ ËtÚtu yíÞthu yt nrh¼õ‚tu ËtÚtu ðz‚t÷ òytu. [htu‚h ™t{™tu yu Œuþ ð]LŒtð™™e su{ y{™u r«Þ Au. yu [htu‚h{tk ytðu÷t ðz‚t÷{tk ËwkŒh {krŒh ‚iÞth fhtðtu. y™u yu {krŒh{tk nwk ÷û{e™thtÞýŒuð™e {qŠ‚ytu …Ähtðeþ. ƒúñt™kŒ Mðt{e ðz‚t÷ „Þtk ™u {krŒh™wk fth¾t™k [÷tÔÞwk. {nt™w¼tðt™kŒ Mðt{eyu ƒúñt™kŒ Mðt{e™tu ft„¤ ©enrh™u ytÃÞtu y™u fÌtwk fu Mðt{e ‚tu ƒnw {tuxwk {krŒh fhu Au. ƒúñt™kŒ Mðt{e™tu ft„¤ ©enrhyu ðk[tÔÞtu. ºtý rþ¾htu™tu …tÞtu fÞtuo Au. y™u ŒtuZ ÷t¾ Extu …tÞt{tk Ë{týe íÞthu {nthts fnu :

208

ËíËk„ Ëu‚w y{u yuðwk fhðt™wk õÞtk fÌtwk n‚wk ? {txu …ºt ÷¾tÔÞtu ‚u{tk ÷ÏÞwk fu, y…™e …ntuk[ rð[th fu fheyu ‚u‚e Œtuz, ‚u‚t …tð …ËtrhÞu suËe ÷kƒe Ëtuz; ‚Útt fh‚t ntuÞ Ëtu feSyu ytuh ™ fesu ft{, {tÚtkw hnu Ëuðt¤{tk ™u ô[t hnu ƒu …„. ‚uðtu ft„¤ ÷¾tðe™u ytÃÞtu. íÞthu ƒúñt™kŒ Mðt{eyu …ý þe½ú ©enrh W…h yuðe Ëtk¾e ÷¾e™u {tuf÷e n‚e fu, Ëtrnƒ Ëhe¾t þurXÞt ƒËu ™„h fu {tkÞ, ‚tfu Ä™fe õÞtk f{e SËfe nqkze [÷u ™ð ¾kz {tkÞ. .............. ©enrh ¾qƒ htS ÚtÞt. ©enrh ßÞthu ðz‚t÷ …Äth‚t n‚tk íÞthu {krŒh r™{toý{tk ©enrhyu …tu‚t™e …t½ …h $xtu ÷eÄu÷e Au, ‚uðtu þt†{tk WÕ÷u¾ Au. òu‚òu‚t{tk Ëðt ð»to{tk ƒúñt™kŒ Mðt{eyu {krŒh …wÁ fÞwO. ©enrh ßÞthu ðz‚t÷{tk …ÄtÞto íÞthu Mðt{e ƒtuÕÞt fuu nu {nthts, {U ‚tu ÷e÷t Ítz f…tÔÞt Au ™u [q™t™e ¼êeytu fhðe Au. íÞthu {nths fnu, ‚u ð]ûttu™t ‚tu ËíËk„{tk sL{ Útþu. Mðt{e fnu, {thtu {‚ …ý yus Au. ©enrh ƒúñt™kŒ Mðt{e™tu ntÚt Ít÷e™u {krŒh {tÚtu [Zât. {krŒh{tk su ÷û{e™thtÞýŒuð™e {qŠ‚ytu Au ‚u™tu …ý yuf ¾qƒ hË«Œ Er‚ntË Au. yt {qŠ‚ytu ðztuŒht{tk yuf ði»ýð™t ½uh n‚e. ©enrhyu {wõ‚t™kŒ Mðt{e ytrŒf {tuxuht Ëk‚tu™u {qŠ‚ytu ÷uðt ðztuŒht {tufÕÞt. ðztuŒht{tk ƒeò ði»ýtuðtuyu su™t ½uh {qŠ‚ytu n‚ª ‚u ði»ýð ðrýf™u ¼k¼uÞtou fu {qŠ‚ytu yt…eþ ™rn. Ëk‚tuyu fÌtwk fu Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™u ðz‚t÷{tk …Ähtððt yt {qŠ‚ytu òuRyu Au. Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™wk ™t{ …z‚t …u÷tu ðrýf {t™e „Þtu. Ëðth{tk „tzt{tk ½tË …tÚthe {qŠ‚ytu …Ähtðe ðz‚t÷™t hM‚u „tzwk «Þtý fhtÔÞwk. íÞthu Ëk‚tu™t {™{tk rð[th ytÔÞtu fu ytðe {™tunh {Š‚ytu „Zzu ntuÞ ‚tu Xef ! ‚uÚte „tzwk „Zzt™t {t„uo ðtéÞwk. íÞt‚tu ©enrh™e RåAtÚte ÄtuÄ{th ðhËtŒ ðhËðt ÷tøÞtu. y™u ftŒð …týe{tk „tzwk ¾qk‚e „Þwk. ƒ¤Œtu ƒ¤ fhu …ý „tzwk ƒnth r™Ëhu ™®n. {wõ‚t™kŒ Mðt{e fnu, yt…ýu ©enrh™e yt¿tt ÷tu…e {txu Ëkfx ytÔÞwk. yt…ý™u {nthtsu {qŠ‚ytu ðz‚t÷ ÷R sðt™e yt¿tt fhe Au. …ùt‚t… fÞtou y™u {™tu{™ ©enrh™e {tVe {tk„e. yux÷u

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #104 vi dt 20-6-08


209 ËíËk„ Ëu‚w ‚wh‚s ðhËtŒ ƒkÄ ÚtÞtu y™u „tzwk ƒnth ™eféÞwk. ðz‚t÷ ytÔÞt. ©enrhyu Ët{uÚte s Ëk‚tu™u hM‚t{tk þwk ƒLÞwk n‚wk ‚u fnª Ëk¼¤tÔÞwk. y™u fÌtwk fu „Z…wh{tk y{thu fR {qŠ‚ytu …Ähtððe Au, yu y{u ™¬e fhe s htÏÞwk Au ! ÷û{e™thtÞýŒuð ‚tu ðz‚t÷{tk s hnuþu. ƒúñ{wr™yu sux÷wk {krŒh fÞwo n‚wk ‚u «Út{ òuÞwk. ½kw{x ðt¤e ŒeÄtu n‚tu. ºtý rþ¾h n‚t. ykŒh™u ƒnth {krŒh stuÞwk. …Ae ÷û{e™thtÞý™u sR™u ™ehÏÞt. ‚u{™wk Y… Œu¾e ©enrh «ËÒt ÚtÞt™u fÌtwk fu ytðe {qŠ‚ õÞtkÞ ™Úte. ðifwkX{tk {qŠ‚ Au ‚uðe yt {qŠ‚ Au. ƒúñ[Þo ht¾e Ëtu ð»to ËwÄe [th Ät{{tk Vhu, ‚u™tÚte yufðth ynª Œþo™ fhu ‚u™u yrÄf V¤ {¤u yuðwk Œið‚ {qŠ‚{tk Au. ¼tð rð™t Œþo™ fhþu ‚u Vhe {™w»Þ ‚™ …t{þu y™u ËíËk„ fhe yrð™tþe Ëw¾ {u¤ðþu. r™íÞ ftuxe rð«™u s{tzu y™u fhtuz Þ¿t fhu, ntÚte, ½tuzt, ¼Uþ, {u™t, …t÷¾e, hÚt ð„uhu ¼q{e …h sux÷t fnuðtÞ ‚u ƒÄt™wk Œt™ r™íÞ fhu …ý yrð™tþe Ëw¾ {¤u yuðwk ßÞtk ËwÄe fh‚tu ™Úte, íÞtk ËwÄe ‚wåA {r‚ Au yu{ {rn{t™e ©enrhyu ðt‚ fhe. W{huX™t ðurŒÞt rðú… nrh¼tR, rð»ýwŒtË, ÷û{eht{ ð„uhu nrh ¼õ‚tuyu ftŠ‚f ËwrŒ îtŒþe™u rŒðËu ÷û{e™thtÞý™e MÚtt…™t {txu rðrÄ™tu ythk¼ fÞtou. ©enrh fnu, ‚{u ðurŒÞt rð«tu «„x™tu ¼tð {qŠ‚{tk ÷tðe™u Œuþft¤ y™wËthu su su ft{ fhtu Atu ‚u y{™u r«Þ ÷t„u Au. ©enrh™t fnuðt «{týu rð«tuyu yuftŒþe™t rŒðËu ƒÄtu rðrÄ fhe ÷eÄtu. ™u Ëk 1881 {tk ftŠ‚f ËwŒ îtŒþe™t rŒðËu þw¼ {wnq‚o{tk ©enrhyu …tu‚t™t ntÚtu {qŠ‚ …Ähtðe. sÞt™kŒðýeoyu ÷û{e™thtÞý™u ðMºtt¼q»tý …nuhtÔÞt. ©enrhyu {æÞ{krŒhÚte W¥th ƒtsw™t {krŒh{tk Ä{o¼Âõ‚ ËtÚtu …tu‚t™e {qŠ‚ …Ähtðe. íÞth …Ae ŒÂûtý ƒtsw™t {krŒh{tk htÄtf]»ý™e ËtÚtu nrhf]»ý ™t{™e …tu‚t™e {qŠ‚™e «r‚ct fhe, y™u MðnM‚u ‚u {qŠ‚ytu™wk …qs™ fÞwO. yu ð¾‚u fe‚o™tu, ðt®sºttu, y™u ƒútñýtu™t {w¾uÚte ƒtu÷t‚t ðuŒ™t …tXtu™tu yðts [thu rŒþtytu{tk ÔÞt…e „Þtu. «r‚ct™e yth‚e fhe™u ¼„ðt™ ‚u {qŠ‚ytu Ët{u ÂMÚth ™uºtÚte ƒu ½ze òuR hÌtt. yu ð¾‚u ‚{t{ {qŠ‚ytu ‚usMðe ƒ™e „R. ‚us ‚usÚte þtu¼‚e yu «r‚{t™t

210

ËíËk„ Ëu‚w Œþo™ fhe™u nòhtu ¼õ‚tu™u …h{ ytùÞo ÚtÞwk. Þ¿t™e …qýtonwr‚ fhtðe™u ƒútñýtu™u ŒÂûtýt yt…e, Ëk‚tu»t …{tzâtu. y™u «¼w Ëðo ¼õ‚tu™u fnuðt ÷tøÞt : nu ¼õ‚tu ! y{u MÚtt…u÷t yt ÷û{e™thtÞýŒuð …tu‚u îthftÄeþ Au. yt ŒÂûtý {krŒh{tk y{tht …Ähtðu÷t Œuð ËtÚtu y{the {qŠ‚ Au. W¥th rŒþt™t {krŒh{tk Ä{o¼Âõ‚™e ËtÚtu y{the {qŠ‚ Au. su {™w»Þtu yt MðY…tu™tk Œþo™ fhþu, yu ËkËth ‚he sþu. Œh {rn™t™e …q™{™t rŒðËu ynek ytðe™u su ©æÄt…qðof Œþo™ fhþu yu™t þw¼ {™tuhÚt …qýo Útþu. su ¼õ‚tu Œqh hnu‚t ntuÞ ‚tu yuðt ¼õ‚tuyu fth‚f ËwŒ ƒthË™t rŒðËu ðz‚t÷{tk ytðe ÷û{e™thtÞýŒuð™t Œþo™ fhðt. yt¾t ðhË™t Œþo™™wk V¤ {¤e sþu. y™u ‚u™wk yt…u÷wk ƒÄwk s y{u Mðeftheþwk. ‚u™e Ëðo RåAtytu …whe Útþu. îthftÄeþ ©ef]»ý yu s yt ÷û{e™thtÞý …tu‚u Au. yu{tk ftkR …ý þkft ™ ht¾þtu. ©enrh fnu, y{tuyu ƒu Ë{iÞt r™Ätorh‚ fÞto Au. yuf ftŠ‚f ËwŒ yuftŒþe y™u ƒeòu [iºt ËwŒ ™ð{e. yt ƒu Ë{iÞt y{tu ðz‚t÷ fheyu ‚tu ðz‚t÷ ytðòu y™u ©e™„h y{ŒtðtŒ fheyu ‚tu íÞtk ytðòu. fthý fu ™h™thtÞýŒuð y™u ÷û{e™thtÞýŒuð yt ƒu Œuð {wÏÞ fÞto Au. yu{ y{the yt¿tt Au. Ëk‚tuyu M‚w‚e fhe fÌtwk fu [htu‚h™tk suðtu ftuR Œuþ ™Úte. yt Œuþ™t {™w»Þtu, yÒt, Ä™, ðMºtu fhe™u Œw:¾e ™ ÚttÞ. Œirnf Œw:¾u fhe™u s™tu™u WíËtn hnu‚tu ™Úte. ‚{u yÒt, Ä™, ðMºttu , yt…tuAtu A‚tk ‚{™u ™rn òýu ‚u fw{r‚ fnuðtÞ. ‚{™u suðt òýþu ‚uðwk V¤ …t{þu. yu{ M‚wr‚ fhe. …Ae ©enrhyu nrh¼õ‚tu™u fÌtwk fu su™u suðe Ëk…Â¥t ntuÞ ‚u «{týu Œuð™e Ëuðt fhðe. ‚{u Œuð™e Ëuðt fhþtu ‚u «{týu Ëw¾ {¤þu. ‚{tht y„rý‚ Ëw¾™u {txu y{u {krŒh fÞto Au. ¼„ðt™™e Ëuðt{tk sux÷e fËh nþu, ‚ux÷wk Œw:¾ Œu¾tþu. yu{ ©enrhyu ðt‚ fhe. ÷û{e™thtÞýŒuð …ÄhtÔÞt íÞthu [htu‚h™t su rðú«tu ytÔÞt n‚tk ‚u{™u ¾qƒ ½e ™t¾e™u ÷tzw fhe s{tzât. {Äht‚ ËwÄe ÷tuftu™u s{ðt™wk [tÕÞwk. Œt™ ŒÂûtýt ½xu ‚u{ y…tðe. Ëk‚ nrh¼õ‚tu ‚Útt ðz‚t÷ „t{™t nrh¼õ‚tu™u …ý s{tzât.

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #105 vi dt 20-6-08


211 ËíËk„ Ëu‚w ÷û{eS™e {qŠ‚ [t÷e ‚u yŒT¼q‚ «Ëk„ : «r‚ct ƒtŒ «¼w Úttuztu Ë{Þ ðz‚t÷{tk htuftÞt. {nt«¼wyu òýeòuR™u ÷û{eS™e {qŠ‚ s{ýe ƒtsw …Ähtðu÷e. þtu¼tht{ þtMºte {nt{tuxt …krz‚ n‚t. rþðS™t W…tËf n‚t. Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™u ¼„ðt™ ‚hefu {t™‚t ™rn. ‚u™u r™ùÞ fhtððt™tu nu‚w ©enrh™e yt ÷e÷t{tk hnu÷tu n‚tu. «r‚ct ‚Útt {qŠ‚ytu™t yŒT¼q‚ Œþo™™e ðt‚ ðztuŒht{tk [t÷e. ðztuŒht rðM‚th{tk þtu¼tht{ þtMºte™e ¾qƒ ™t{™t, þtu¼tht{ su r™ýoÞ yt…u, ‚u Ëðo™u MðeftÞo ntuÞ. yu{™u yu{ ÚtÞwk fu [t÷tu íÞthu òuRyu. ðz‚t÷{tk fuðt Œþo™ ÚttÞ Au ? þtu¼tht{ þtMºte ðz‚t÷ ytÔÞt. {krŒh™t …„rÚtÞt [zât. ÷û{e™thtÞýŒuð™t Œþo™ fÞto y™u þtMºteS ‚h‚ s [{õÞt. Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u þt† rðÁæÄ Œuðtu™e MÚtt…™t fhe Au. yt ÷û{e™thtÞýŒuð™e MÚtt…™t{tk Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u ¼q÷ fhe Au. ÷û{eS ™thtÞý™e ztƒe ƒtswyu ntuðt òuRyu. ‚tu yt ‚tu s{ýe ƒtsw Au. rþ»Þ ntuÞ yu „wÁ™e ztƒe ƒtswyu ƒuËu, …wºt ntuÞ yu r…‚t™e ztƒe ƒtswyu ƒuËu, Ëuðf ntuÞ yu Mðt{e™e ztƒe ƒtsw ƒuËu, htÄtS f]»ý™e ztƒe ƒtswyu ƒuËu, ™h ™thtÞý™e ztƒe ƒtswyu ƒuËu yu{ ÷û{eS ™thtÞý™e ztƒe ƒtswyu ƒuËu. ytx÷wk ƒÄwk s„ònuh Au. y™u Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ Au, ‚u{ A‚tk ytðe „k¼eh ¼q÷ ? ÷û{eS ™thtÞý™e s{ýe ƒtsw ? ftuý fnu Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ Au. þwk ¼„ðt™™u ytx÷wk …ý ¿tt™ ™Úte ! Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ …ÄtÞto. þtu¼tht{ þtMºte™u fnu Au, þtMºteS ! y{u fŒt[ ¼q÷ fheyu …ý ÷û{e …tu‚u ytðze ¼q÷ þt {txu [÷tðe ÷u Au ! þwk ÷û{eS™u yux÷e …ý ¾ƒh ™Úte fu {thu fR ƒtsw W¼t hnuðwk òuRyu ? y™u ƒÄt™u Œu¾‚t ÷û{eS s{ýe ƒtswÚte MðÞk [t÷e™u ™thtÞý™e ztƒe ƒtsw „tuXðtR „Þt. þtMºteS™wk þt†™wk ¿tt™ ytu„¤e „Þwk. Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™t [hý{tk …zât. «¼w ! yt… Ëtûtt‚T ¼„ðt™ Atu. ytðwk {krŒh, ytðt Œuð, ytðe MÚtt…™t , ytðt [{ífth {U õÞtkÞ òuÞt ™Úte. {™u {tV fhtu. y™u þtu¼tht{ þtMºte íÞthÚte ËíËk„e ƒLÞt.

212

ËíËk„ Ëu‚w îthftÚte îthftÄeþ ðz‚t÷ …ÄtÞto ‚u yŒT¼q‚ «Ëk„ : „Z…wh™e ˼t{tk ©enrhyu ™kŒht{ ‚Útt „tu…t÷S™u îthft™e Þtºtt fhðt™e yt¿tt fhe. ©enrh fnu, «Út{ ‚{u yÞtuæÞt ðtËe îthft ‚eÚto fhe ytðtu, „tu{‚e{tk ™tne™u At… ÷uòu.‚eÚto{tk {tuxt {tuxt Ëk‚tu ‚Útt ¼„ðt™™e {qŠ‚ytu ™t Œþo™ ÚttÞ Au. ƒÄt ‚eÚto{tk îthft {wÏÞ Au. ‚{u yÞtuæÞtðtËe Œqh hnu™tht ntuðtÚte sYh sðwk òuRyu. su rŒðËu ÞtŒð fw¤™tu ™tþ ÚtÞtu ‚u rŒðËu Ë{wÿu ¼„ðt™™t ¼ð™ rð™t ƒeS ƒÄe îthft™u ƒtu¤e ŒeÄe. ‚u ¼ð™{tk ©ef]»ý …tu‚u r™ðtË fhe™u hnu÷tk Au. {txu {tuxwk ‚eÚto Au. ‚uÚte Ëti íÞt„e „]neyu íÞtk sðwk. rðrÄÞwõ‚ „tu{‚e{tk ™tne Ëí…Y»t™e …qò fhðe. …Ae ftuiþ÷ðtËe™u sðt™e yt¿tt fhe. ™kŒht{, {kAtht{ y™u „tu…t¤S ËVt¤t sðt ‚iÞth ÚtÞt. ©nrhyu fÌtwk fu yt…ýt Ëk«ŒtÞ™t ¼õ‚tu™u îthft sðt™tu ƒtÄ ™Úte. „tu{‚e{tk ™ntðwk, r…‚]‚…oý fhðwk, At…Úte þheh ykftððwk. íÞthu ËkƒkrÄytu ƒtuÕÞt fu ‚{the yt¿tt{tk y{u WæÄth {tLÞtu Au. ‚{u fntu ‚u rŒðË [t÷eyu. yÞtuæÞtðtËe ©enrh™u fnu fu, y{thu {t„o ƒ‚tð™th ftuR ¼tu{eÞtu òuRyu. íÞthu ©enrhyu ˼t ËL{w¾ òuÞwk. íÞthu Ë{trÄr™c ËÂå[Œt™kŒ {wr™™u ™sh{tk òuÞt. ©enrhyu ‚u{™u Ä{ofw¤™e ËtÚtu sðt™e yt¿tt fhe. y™u fÌtwk fu ‚{u yt{™e ËtÚtu hýAtuzS™t Œþo™ fhe ytðtu. xe{ý ð„uhu ÷E ÷tu. ËÂå[Œt™kŒ {wr™yu fÌtwk fu y{u Ëw¾uÚte òºtt fhe ytðeþwk. ©enrh™u {™{tk ½the™u Ëti [tÕÞt. {t½ ðŒe yuf{™u rŒðËu „tu{‚e{tk sR™u ™tÌttk. …hŒuþe Œu¾e™u „w„¤e Œtuze ytÔÞtk. Ä{oðkþeyu ‚u{™u Œt{ ŒR «ËÒt fÞto. ™u íÞt„e™u ™ntðt™e Aqx ntuÞ ‚u{ Ë{S™u {wr™™e ®[‚t ht¾e ™®n. {wr™ ™ntðt „Þt íÞthu ‚u{™u htuõÞt. ‚u ÷tuftuyu {wr™™u …qAÞwk. ‚{u õÞtk hntu Atu ? fux÷tf s™tu íÞt„e™t ðu»t ÷R™u ytðu Au. {txu [tufËtR fÞto rð™t y{u ™ntðt Œu‚t ™Úte. íÞthu {wr™ fnu nwk Mðtr{™thtÞý™tu ËtÄw Awk. y{u At… ÷R™u sRþwk.…Ae Mðtr{™thtÞý …tu‚u Ëk‚ Ërn‚ y®n …Äthþu. „]nMÚt …ý ytðþu. y{tht ËtÄw Ä™ ht¾‚t ™Úte. {txu ‚u{™e …tËuÚte Ä™ ÷uðwk ½xu ™®n. íÞthu ‚u ÷tuftu {wr™™u

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #106 vi dt 20-6-08


213 ËíËk„ Ëu‚w fnu fu, Œt{ ŒeÄt rð™t yrnÞt ftuxe W…tÞu ™ntðt™wk V¤ ™Úte íÞthu {wr™ fnu, Œt{ ht¾u ‚u Œt{ Œu, ‚u he‚ fnuðtÞ, ™ ht¾u ‚u õÞtkÚte Œu, „tu{‚e ™ntðt Œu™thtyu Ët[t Ëk‚™u ytu¤ÏÞt ™®n. ‚u su™u ÷eÄu „tu{‚e …rðºt ÚttÞ ‚uðt yt Ëk‚ Au. Ëk‚™e su™u …eAtý ™ ntuÞ ‚u™u Ëk‚™e „{ õÞtkÚte ntuÞ ! ‚u{™t y…{t™Úte ¼„ðt™ Œw:¾tÞ Au, ‚u™e …ý ‚u{™u „{ ™ n‚e. Œt{{tk ƒÄwk V¤ {t™‚t. yrÄfth™u ÷eÄu Ëk‚™wk y…{t™ Út‚t sÞ-rðsÞ ¼„ðt™™t Ät{{tkÚte …ze „Þt. ‚u™wk ‚u{™u ¼t™ ™ n‚wk. yrÄfth {¤ðtu Ënu÷tu Au. …ý ‚u™tÚte {tÚtwk ™ Vhe òÞ ‚u fXý Au. Ëk‚™tu y™tŒh Út‚t ¼„ðt™™tu ftu… ÚttÞ Au. y…{t™ Ën™ fhðwk ‚u Ëk‚™wk ¼q»tý Au …ý y…{t™ fh™th™wk ‚uÚte ƒnw ¼qkzwk ÚttÞ Au. ËíËk„™t Ëk‚ òýe™u yrÄftheytuyu ™ntðt ŒeÄt ™®n. ‚tuÞ {wr™™u ûttu¼ ÚtÞtu ™®n. ¼„ðt™™wk yk‚h{tk {™™ fhe hnu÷tk {wr™™u ©ef]»ý ¼„ðt™™e {qŠ‚ yk‚h{tk MVwhtÞ{tý ÚtE ‚uÚte Ë{trÄðþ ÚtR „Þt. þheh™wk ¼t™ ¼q÷e „tu{‚e™t ‚eh W…h …zât. Ä{oðkþe íÞtk Œtuze ytÔÞt. y™u {wr™™u s„tzðt …tufth fhðt ÷tøÞt. íÞthu „tu…t¤S ƒeò ËkƒkrÄytu™u fnuðt ÷tøÞt fu, yt{™u ËtÚtu þe he‚u ÷uðtþu. …tk[ Œþ rŒðËu ‚u ò„u Au. íÞtk ËwÄe htuftRyu ‚tu ƒnw rŒðË ÚtR òÞ. {txu yu{™e ®[‚t fhðe ™rn. ¼„ðt™ ‚u{™e ËntÞ{tk Au. {txu ƒux{tk [t÷tu. sR™u At… ÷Ryu. yu{ fnª [tÕÞt íÞthu ythk¼zu sR™u At…tu ÷eÄe. At… ÷uðt™t …iËt ytÃÞt. …Ae ðntý{tk ƒuËe ƒux{tk „Þt. Œt{ ŒE™u Œþo™ fÞto. ‚eÚto™tu rðrÄ fhtÔÞtu. …tk[ rŒðËu …tAt ytðe™u {wr™™u þtuÄðt ÷tøÞt ™u „tu{‚e W…h s™tu™u …qAðt ÷tøÞt. …ý ftuRyu Ë{t[th ytÃÞt ™®n. nðu {wr™™wk þwk ÚtÞwk ‚u fneyu. {wr™ ºtý rŒðË sBÞt ™ n‚t. ‚u Ë{trÄ{tkÄe ò„e™u ythk¼zu „Þt. ÷tk½ý [tuhu W‚Þto. ßÞtk yÒt rð™t ‚eÚtoðtËe ƒftuh fh‚t n‚t. ŒÞt rð™t™t ‚eÚtoðtËeytu ƒnw rŒðË rð™ð‚t, …ý ftuR™u ŒÞt ytð‚e ™rn. ‚u ÷tuftu y™uf «fthu ŒÞt fhe™u At… yt…ðt™u f„h‚t n‚t. y™u fnu‚t n‚tk fu yÒt rð™t y{u {he sRþwk. ‚{u At… yt…tu ‚tu òýu y{™u «tý ytÃÞtu yu{ {t™eþwk. íÞthu íÞtk™tu [thý ƒtuÕÞtu fu ‚{u {he òytu ‚u™e

214

ËíËk„ Ëu‚w y{thu {nuh ™Úte. …ý Ä™ rð™t At… {¤þu ™®n. ‚{tÁk y{u Ëtk¼¤ðt™t ™Úte, ½uh òytu. ynªÞt ¼q¾u þtk {txu {htu Atu ? Œt{ rð™t y{™u ŒÞt ytððt™e ™Úte. Œt{{tk ŒÞt™tu r™ðtË Au. ytðe ythk¼zt™e Œþt Œu¾e {wr™ ‘ºttne’ ‘ºttne’ fhðt ÷tøÞt y™u „tu{‚e™t yrÄftheytu ¢wh Au yu{ {t™ðt ÷tøÞt. òýu s{…wheÚte ytÔÞt ntuÞ ‚uðt r™ŒoÞ ‚u ÷tuftu™u {wr™ fnu, ‚{u ‚tu Ëtûtt‚T ¼„ðt™™t ¼õ‚ Atu. ‚{™u Ëk‚tu r«Þ ÷t„u Au. ¼„ðt™™t Ät{{tk ‚{u ðËu÷tAtu. {txu ŒÞt fhe™u At… yt…tu. At… yt…tu ‚tu nwk ƒux{tk sR™u Œþo™ fÁk. íÞthu [thý ƒtuÕÞtu fu, ‚wk ‚tu …þw suðtu Œu¾tÞ Au. ‚tht suðt ƒnw Äw‚tht Ä™ rð™t™t At… ÷uðt ynª ytðu Au. su™tu …th ™Úte. „hs ntuÞ ‚u Ä™ yt…u Au. ƒeò [tÕÞt òÞ Au. su™u Œt{ sux÷tu …ý At…™tu ¼tð ™ ntuÞ ‚u™u X„ òýðt. X„™u ytu¤¾ðt {txu s yt ¼„ðt™™t ytÞwÄ™e At…tu y…tÞ Au. íÞthu {wr™ fnu y{u Ä™ Mºte™t íÞt„e Aeyu. ‚{u ËtÄw yËtÄw™u Ëh¾t „ýtu Atu. ¼„ðt™™t ËtÄw ‚{u õÞthuÞ ŒeXt ™Úte. íÞthu [thý ƒtuÕÞtu fux÷tÞ íÞt„e fkÚtt fti…e™{tk Ä™ ht¾u Au. ‚{u fntu Atu ‚uðt íÞt„e ftuE ntuÞ ™rn. íÞthu {wr™yu fkÚtt fti…e™ ƒ‚tðe. ‚u{tk Ä™ ™eféÞwk ™rn. íÞthu [thý fnu, fux÷tf sxt{tk ht¾u Au. …ý Ä™ rð™t™t ftuE y{u òuÞt ™Úte. íÞthu {wr™ fnu, y{u ‚tu Mðtr{™thtÞý™t ËtÄw Aeyu. íÞthu [thý ƒtuÕÞt fu íÞthu ‚tu y{u ðÄthu Ä™ ÷uþwk. Mðtr{™thtÞý {tuxt Þ¿t fhu Au ™u y„rý‚ rð«tu s{tzu Au. [thý fnu At… ÷uðe ntuÞ ‚tu Ä™ ÷tðtu. yu{ ðt‚ fhu Au íÞtk yuf ¾t¾e ytÔÞtu. þhehu ¼»{ [tu¤u÷e n‚e. ÷tuZt™tu r[…eÞtu ÷eÄtu n‚tu. {tuxe sxt n‚e. fuVÚte ™uºt ÷t÷ n‚t. At‚e ftZe {hzt‚tu [t÷‚tu n‚tu. ½tu½hu fkXu ðtýe ƒtu÷‚tu n‚tu. ‚u ytðe™u ƒtuÕÞtu fu {™u At… yt…tu. y{u íÞt„e ntuðtÚte Ä™ yt…e þfeyu ™ne. yu{ yzƒk„tR{tk fne™u „t¤ ƒtuÕÞtu. íÞthu [thýu WXe™u ‚u™e ŒtZe …fze ™u sxt [qkÚte íÞthu [th …tk[ {ntuh r™f¤e, ‚u ÷R™u ‚u™u At…tu yt…e. …Ae {wr™™u fÌtwk fu swytu ynek™e he‚. y{thu ‚tu Ä™ ËtÚtu r«‚ Au. ‚{u ƒ¤ Œu¾tzþtu ‚tu ‚{tht …ý yt nt÷ Au. {wr™ fnu {thu sxt ™Úte. y{u Mðtr{™thtÞý™t ËtÄw Œ{ze ht¾‚t

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #107 vi dt 20-6-08


215 ËíËk„ Ëu‚w ™Úte. Mºteytu™tu …ý yü«fthu íÞt„ Au. r™Þ{ rð™t r™»ft{ ðú‚ xfu ™®n. …Ae [thý nËe™u fnu fu, ‚tht ƒt…™tu ƒt… ytðu ‚tu …ý Ä™ rð™t At… {¤ðt™e ™Úte. …Ae {wr™ WŒtË ÚtR „Þt. íÞtkÚte ntuze{tk ƒuËe ƒux{tk „Þt. [th W…ðtË ÚtÞt n‚t. ûtwÄt™u ÷eÄu …ux [tUxe „Þwk ÷t„‚wk n‚wk. Œþo™ fhðt îth{tk ÄMÞt íÞtk At… rð™t™t {wr™™u Œhðtýeyu htuõÞt y™u fÌtwk fu õÞtk òytu Atu ? ‚{tht suðt ‚tu fux÷tÞ X„ y{™u X„ðt ytðu Au ™u …qAÞt rð™t sðt «Þí™ fhu Au. yu{ fne™u Ĭtu {the At… W„t{e yuÚte {wr™ nË‚t nË‚t Ë{e…{tk Œwft™ n‚ª íÞt ƒuXt. íÞthu ftuR „w„¤e rð« ‚u{™e …tËu „Þtu. {wr™yu fÌtwk fu ‚{u {™u Œþo™ fhtðtu. íÞthu rð« fnu ynªÞt ‚tu …iËt òuzu s r«‚ Au. ‚{the …tËu Ä™ ntuÞ ‚tu ÷tðtu ‚{u Ëw¾e Úttþtu. Ä™ rð™t ftkR Xuftýwk …zþu ™®n. íÞthu {wr™ fnu y{u Mðtr{™thtÞý™t ËtÄw Œt{ y™u ðt{Úte Œqh hneyu Aeyu. íÞthu rð« fnu ‚{tht „wY …tËu ‚tu ½ýwk Ä™ Au ™u …tu‚u «¼w fnuðtÞ Au. ‚u™tu íÞt„ fhe™u yuðt fÞt …t…u ytÔÞtu Awk ? yu{ fne™u rð« [tÕÞtu „Þtu. A‚tk {wr™™u ftuR ò‚™tu ûttu¼ ÚtÞtu ™rn. ƒeò ½ýt …wh ðtËeytu ‚u r™Äo™™u Œu¾e™u ntkËe fh‚t. ftuR ytk¾tu Œu¾tze™u zhtð‚t. …Ae {wr™yu rð[tÞwO fu ƒeò {wr™ytu ynª ytðþu ‚u™u þe „‚e Útþu ? nwk ‚tu yuf …¤ ynª ™ hnu‚t „Z…wh [t÷ðt {tkzwk. …ý At… y™u Œþo™ rð™t …tAwk ™ ytððt™wk ©enrh™wk ð[™ ¾xfu Au. At… y™u Œþo™ rð™t™tu òW ‚tu „wÁ™tu „w™u„th „ýtW, …ý ynª‚tu Œt{ rð™t Œþo™ ÚttÞ ‚u{ ™Úte. …Ae {wr™yu yk‚h{tk rð[toÞwO fu yk‚Þto{e ¼„ðt™ sYh Œþo™ Œuþu. yu{ rðïtË ht¾e ÿZ ytË™ ðt¤e æÞt™ ÷„tðe™u y¾kz ¼s™ fhðt ÷tøÞt. …tu‚u Ë{trÄr™c n‚t. A‚tk „wÁ™wk ð[™ ËíÞ fhðt RåA‚tk n‚t, ‚uÚte ƒu ntÚt òuze™u Œþo™ {txu ðthu ðthu M‚ð™ fhðt ÷tøÞt. îthft…r‚ ¼„ðt™™t ¼õ‚™e hûtt {txu y™u fü{tk ËntÞY… Útðt {txu su su [rhºt n‚tk ‚u Ëðo Ëk¼the™u „ŒT „ŒT ¼tðu M‚wr‚ fhe. y™u Œþo™ Œuðt {txu «tÚto™t fhe. {wr™™e «tÚto™t Ëtk¼¤e ¼„ðt™u îthftÄeþ Y…u «ËÒt ÚtR™u {wr™™t yk‚h{tk {ntðrŒ yuftŒþe™u rŒðËu Œþo™ ŒeÄtk. ËtÚtu Árf{ýe, ËíÞ¼t{t ‚Útt WæÄð, ËtÂíÞf y™u

216

ËíËk„ Ëu‚w yswo™ Aºt [t{h Ít÷e™u W¼u÷t n‚t. yuðwk ™ti‚{ Y… Œu¾e™u {wr™™wk {™ ‚u{tk òztR „Þwk. ËÂå[Œt™kŒ {wr™™u îthftÄeþ ¼„ðt™™t ~Þt{ þheh™t Œþo™ ÚtÞt. ¼„ðt™u {wr™™u fÌtwk fu ‚{tht …h nwk «ËÒt Awk. ‚{the RåAt ntuÞ ‚u ðhŒt™ {tk„tu. yu{ fne™u yuf Œ{ yk‚Äto™ ÚtR „Þt. suÚte {wr™ æÞt™{tkÚte ò„e „Þt y™u ƒnth òuÞwk ‚tu suðt yk‚h{tk ŒeXt n‚t, ‚uðt s ƒnth Œþo™ ÚtÞt. rŒÔÞ yt¼q»tý, {M‚f W…h {rý{Þ {w„x, {tu‚e™t nth , ƒtswkƒkÄ, ™k„ srz‚ fwkz¤, ™q…wh, ntÚt{tk [th rŒÔÞ ytÞwÄ ËtÚtu {™tunh Y…Úte þtu¼‚t n‚t. {wr™ ‚u{™u òuR™u «u{t‚wh ÚtR „Þt. Œþo™ {txu ƒnw fü Ën™ fÞto ‚uÚte y÷ƒu÷tu yZ¤f {wr™™u Wh{tk ÷R™u {éÞt y™u {™tuðtkrA‚ ðh {tk„ðt™wk fÌtwk. {wr™yu fÌtwk fu y{tht „wYyu íÞt„e „]ne™u îthft™e Þtºtt fhðt™wk fÌtwk Au. …ý y®nÞt Ä™ rð™t Œþo™ Út‚t ™Úte. ‚uÚte íÞt„e þe he‚u Œþo™ fhþu ? ‚{u ‚tu {ti™ ðú‚ ÷eÄwk Au. ‚uÚte íÞt„e™e þe „r‚ ÚttÞ ? yu{ fnª …tu‚t™u su su Ën™ fhðwk …zâwk ‚Útt yr„Þth W…ðtË ÚtÞt ‚u fnª Ëk¼¤tÔÞt y™u fÌtwk fu, ƒÄtÞ ‚eÚto fhe þfu yuðe ftuR ÔÞðMÚtt fhtu. íÞthu îthft™tÚt fnu ‚{the ðt‚ ËíÞ Au. ‚{the RåAt nwk …whe fheþ. ynª hnu™tht rð«tu ÷tu¼e y™u r™ŒoÞ Au.y{tht {txu s™tu yr‚fü Ën™ fhu Au. ‚{™u ‚u{ýu Œw:¾ ŒeÄwk Au. ‚uÚte {U ‚{the ËtÚtu [t÷ðt™wk ™¬e fÞwO Au. ‚{u fntuk íÞtk nwk r™ðtË fheþ. Ä{o {™u Y[u Au. ßÞtk Ä{o y™u ŒÞt ntuÞ íÞtk nwk r™ðtË fÁ Awk. íÞthu {wr™ fnu [htu‚h Œuþ ƒnw ËwkŒh Au ™u ðk]Œtð™Úte …ý yrÄf Au. íÞtk y{tht „wÁ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™e yt¿tt ÚttÞ yux÷u ðz‚t÷…wh{tk r™ðtË fhtu. íÞtk™t ÷tuftu ÄŠ{c Au. yÄ{eo™u {t™‚t ™Úte. ht‚ rŒðË ¼„ðt™™e {qŠ‚ y™u [rhºt™wk {™™ fhu Au. íÞtk ÷û{e™thtÞýŒuð r™ðtË fhe™u hÌtt Au. íÞtk ‚{u ytðe™u r™ðtË fhtu. ËtÚtu At…tu …ý ÷tðtu. {wr™ fnu ËtÚtu „tu{‚e …ý ÷u‚t ytðtu. Árf{ýe ytrŒf …xhtýe ð]¥t…wh{tk ËtÚtu hnu suÚte ynªÞt îthft ‚tu ™t{ {tºt s hnuu.ÞŒw…r‚yu {wr™™e RåAt «{týu fhðt™wk fÌtwk y™u ƒtuÕÞt fu {U «Út{Úte s ytððt™e

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #108 vi dt 20-6-08


217 ËíËk„ Ëu‚w RåAt fhe n‚e. ‚uÚte ‚{tht „wYyu ‚{™u ynªÞt {tufÕÞt Au. y{the y™u ‚{tht „wY™e ðt‚ yuf s Au. y™k‚Y…u ntuðt A‚tk y{u yuf s Aeyu. {qZ{r‚ …tu‚t™e ƒwÂæÄ «{týu ‚fo fhu Au. …ý ƒúñtÚte ythk¼e™u yûth …ÞP‚ Ëti y{the ðt‚{tk ƒt¤f ƒwÂæÄ Au. nðu ‚{u „tu{‚e W…h [t÷tu. ‚{tht Ëk½tÚte ‚{the htn swyu Au. yu{ fnª «¼w yk‚Äto™ ÚtR „Þt. y™u {wr™ …ý yt™kŒ{ø™ ÚtR „Þt. ‚u yÞtuæÞtðtËe™u {éÞt. {wr™™u Œu¾e™u Ä{oðkþe™t yk„ «VwÂÕ÷‚ ÚtÞt. …hM…h fwþ¤ …qAÞwk. îtŒþe™tu rŒðË n‚tu. Ëðth{tk …thýt fhe™u îthftÄeþ™u Ëk¼th‚t [tÕÞt. ßÞthu ËqR s‚t íÞthu Ëti MðÙ{tk îthftÄeþ™u ytð‚t òu‚t n‚t. yu{ fh‚t „Z…wh{tk ytðe ©enrh™t Œþo™ fhe™u Œkzð‚T fÞto. ©enrhyu ‚u{™u ƒtu÷tÔÞt íÞthu ‚u{ýu fÌtwk fu y{u ¼÷u îthft sR ytÔÞt ƒtfe íÞtk™wk Œw:¾ fÌtwk, òuÞwk òÞ yuðwk ™Úte. ‚u íÞt„e Ëti WŒtË ÚtÞt. …Ae ¼„ðt™u su ðh ytÃÞtu n‚tu ‚u ðt‚ fhe íÞthu Ëti íÞt„e «ËÒt ÚtÞt. ©enrhyu {wr™™e ¼thu «þkËt fhe y™u {wr™yu fÌtwk fu yu ƒÄtu «‚t… yt…™tu Au. nðu ð]¥t…wh s÷Œe [t÷eyu. íÞthu ©enrh fnu fu, yt…ýu ð]¥t…wh r™ùÞ stðwk Au. Vt„ý ËwrŒ …q™{u íÞtk WíËð fhðtu Au. yu{ fne™u íÞt„e „]ne ƒtR ¼tR™u …ºttu ÷¾e™u ‚uztÔÞt. ‚u ht‚u ËqR „Þtk íÞthu MðÙ{tk h{t Ërn‚ hýAtuzS™t Œþo™ ÚtÞt. Ëðth{tk …hM…h MðÙ™e ðt‚ fhe. ©enrh™u …ý fnª íÞthu ©enrh fnu ‚{tht MðÙ™e ðt‚ ËíÞ Au. yu{ fnª ©enrh Ët‚{™u rŒðËu „Z…whÚte Ä{oðkþe™u ËtÚtu ÷R™u [tÕÞt ‚u Ëk½ Ërn‚ fwkz¤, ¾Ë‚t, ƒtuY, ®ËSðtzt ÚtR™u yuftŒþe™u rŒðË ðz‚t÷ ytÔÞt. ‚u rŒðËu îthft™tÚt …ý ÷û{e™thtÞý™t Y…{tk ytðe™u ðMÞt. nrh¼õ‚tu™u ‚uðt Y…u Œþo™ ÚtÞt. ‚uÚte yt™kŒ™tu …th hÌttu ™®n. Vq÷ Œtu¤™tu yŒT¼q‚ WíËð fÞtou. ©enrhyu îthftÄeþ™e …qò fhe. nrh¼õ‚tuyu …ý «u{Úte …qò fhe. Ë{„ú Œuð™u ‚Útt ‚eÚto™u ÷R™u îthftÚte «¼w ðz‚t÷ ytÔÞt. ðz‚t÷Úte W‚h ƒtswk su ÄtÁ ™t{u ‚¤tð Au. íÞtk „tu{‚e™u ‚Útt ƒeò ‚eÚto™u …ý ðz‚t÷™e [thu ƒtsw ðËtÔÞt. ÄtÁ ‚¤tð „tu{‚e r™ðtË {txu ©enrhyu ôzwk fhtÔÞwk. rŒðËu Ëk‚tu-

218

ËíËk„ Ëu‚w nrh¼õ‚tu ‚¤tð ¾tuŒu ßÞthu htºtu Œuðtu ytðe™u ftk… ftZðt™e Ëuðt fhe s‚t. yXðtrzÞt{tk ‚¤tð ôzwk fhe™u ßÞtk ©enrhyu „tu{‚e™u ytnðt™ fÞwO íÞtk ‚¤tð {æÞ ytuxt …h rƒhts{t™ ©enrh™t {M‚f …h Ëti «Út{ „tu{‚eyu yr¼»tuf fÞtou. ‚¤tð òu‚òu‚t{tk ¼htðt ÷tøÞwk. ©enrh y™u Ëk‚tu M™t™ fhe™u ƒnth ™ef¤e „Þt. îthft™tÚtu MðÙ{tk ©enrh™u fÌtwk fu {tht [th ytÞwÄtu™e [thu At…tu fhtðe™u Ëti Ëk‚ nrh¼õ‚tu™u ykrf‚ fhòu. suÚte ©enrhyu ™thtÞýS ËwÚtth …tËu At…tu fhtðe. ‚u{ýu ÷tðe™u ©enrh yt„¤ ƒth At…tu {qfe. «Út{ ©enrhyu „tu…e[kŒ™™e At… ÷eÄe. At…™u «ËtŒe™e fhe ƒúñt™kŒ {wr™™u ‚u{ýu yt…e. …Ae {wõ‚{wr™, ƒúñ{wr™, „tu…t¤{wr™, þwf{wr™, y™u yt™kŒ{wr™, yu ƒÄtyu ©enrh™e Ë{e… ƒuËe ‚u{™e yt¿ttÚte At…tu ‚…tðe™u ™thtÞýS ËwÚtth™u ntÚtu ÷eÄe. ©enrhyu ‚u òuR, yr‚ ËwkŒh ÷t„ðtÚte «ËÒt ÚtÞt y™u s{e™u At… ÷u™tht Ëk‚tu™u «ËtŒe yt…e. ©enrhyu fÌtwk fu Ëti «Út{ Ëk‚ ðýeo At… ÷R ÷u. íÞth …Ae nrh¼õ‚tuyu At… ÷uðe. ©enrh™t fnuðt «{týu Ëtiyu At… ÷eÄe™u ©enrh™e yt¿ttÚte ËwÚtthu …ý ÷eÄe. {krŒh{tk ™u „tu{‚e W…h ytÄtht™kŒ At… Œu‚t n‚tk. ƒúñ{wr™ …tËuÚte At… {k„tðe™u ©enrhyu yt½tht™kŒ{wr™™u y…tðe. „tu{‚e W…h ‚u yt…ðt ÷tøÞt. ©enrh íÞthu …tËu ƒuXt n‚t. ytsu …ý ðz‚t÷ y™u y{ŒtðtŒ ƒÒtu Ät{tu{tk ‚ó{wÿt (ƒtnw …h þk¾, [¢, „Œt y™u …È™e At…) ÷uðt™tu {rn{tk Au. ðz‚t÷{tk «Út{ „tu{‚e{tk M™t™ fhe, ƒtnwk …h ¼„ðt™™t ytÞwÄtu™e ‚ó At… ÷R Vhe „tu{‚e{tk M™t™ fheyu yux÷u At… ftuR™u …tf‚e ™Úte yuðwk «rËæÄ Au. „tu{‚e™wk s¤ yux÷wk …rðºt Au fu ¼q‚ «u‚trŒf ð¤„tz ðt¤t ytsu …ý òu „tu{‚e{tk M™t™ fhu Au, ‚tu ‚u™t þheh{tk hnu÷tk ¼q‚«u‚trŒf ƒ¤e™u hzðt ÷t„u Au yuðwk fnuðtÞ Au. ©enrh™t rŒÔÞ ytÞwÄtu™e At… ÷u™thtu ¼õ‚ yk‚ft¤u ¼„ðt™™t Ät{™u …t{u Au. ËíËk„e™wk ‚tu yu yuf r[Ln Au. At… ÷u™th ¼õ‚ Ët{tu {¤u ‚tu ‚u™u òuR™u ™{Mfth fhðtu òuRyu. yuðwk þt†™wk rðÄt™ Au.

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #109 vi dt 20-6-08


219 ËíËk„ Ëu‚w ht{«‚t…¼tR ËtÚtu {qŠ‚ MðY…u hnu÷tk nrhf]»ý {nthts «íÞût ðt‚tu fh‚t : ðz‚t÷{tk {æÞ{krŒh ÷û{e™thtÞýŒuðÚte ŒÂûtý ƒtsw™t {krŒh{tk ©enrhyu htÄtf]»ý ËtÚtu …tu‚t™wk nrhf]»ý ™t{™wk MðY… …ÄhtÔÞwk Au. yt nrhf]»ý ™t{Úte ©enrh ðz‚t÷{tk Ëtûtt‚T rƒhts{t™ Au. ©enrh ßÞthu Ät{{tk sðt™e ‚iÞthe fhu Au, íÞthu ©enrh™t {tuxt ¼tR ht{«‚t…¼tR ©enrh™u fnuðt ÷tøÞt y{™u …ý ËtÚtu ÷u‚t òð. fthý fu ‚{thtu rðhn y{thtÚte Ën™ ™rn ÚttÞ. íÞthu ©enrhyu ht{«‚t…¼tR™u ð[™ ytÃÞwk fu ßÞthu ‚{™u y{thtu ƒnw rðhn ÚttÞ íÞthu ðz‚t÷ ytðòu y™u y{the nrhf]»ý ™t{™e {qŠ‚ Ët{u W¼t hnuòu, ‚{thtu rðhn Œqh fhþwk. ht{«‚t…¼tR™u ßÞthu ©enrh™tu ¾qƒ rðhn Út‚tu íÞthu ‚uytu ðz‚t÷ sR™u nrhf]»ý {nthts™wk Œþo™ fhðt s‚t. ‚tu Ënw™u Ëk¼¤tÞ ‚u{ nrhf]»ý {nthts {qŠ‚ MðY…{tk hne™u ƒtu÷‚t, fu{ {tuxt ¼tR fwþ¤ ‚tu Atu ™u ! òytu W‚tht …týe fhe ytðtu. …Ae þtkr‚Úte {r¤yu. nt÷{tk …ý ðz‚t÷ {krŒh™e ƒtsw{tk s ht{«‚t…¼tR™tu ƒk„÷tu Au. ht{«‚t…¼tR Vhe nrhf]»ý Ë{ût …Äthu íÞthu ©enrh {qŠ‚ MðY…u …tu‚t™t {tuxt¼tR ht{«‚t…¼tR ËtÚtu ðt‚tu fh‚t su ntsh hnu÷tk Ëk‚ nrh¼õ‚tu Ëtk¼¤‚t. ßÞt ËwÄe ht{«‚t…¼tR …]Úðe …h hÌtt íÞtk ËwÄe yt [{ífth hnu÷tu. „tu…t¤t™kŒ Mðt{e ËqÞo™thtÞý ™u ðztuŒhtÚte ðz‚t÷ ÷tÔÞt : ðz‚t÷{tk {wÏÞ ºtý {krŒh™e Ët{u r™s {krŒh{tk fåA, ðhtn, ™]®Ën, {íMÞ, ËqÞo™thtÞý, þu»tþtÞe rð»ýw ytrŒf {qŠ‚ytu …Ähtðu÷e Au. su{tk ËqÞo™thtÞý ™tu Rr‚ntË hË«Œ Au. su yºtu hsq fÞtou Au. „tu…t¤t™kŒ Mðt{e yuðt Ë{Úto n‚tk fu ‚uytu {qŠ‚ MðY…{tk hnu÷tk rþðS, „ý…r‚, ËqÞo™thtÞý, n™w{t™S ytrŒf™e ËtÚtu «íÞût ðt‚tu fh‚t. yuf Ë{Þu ðztuŒht{tk „tu…t¤t™kŒ Mðt{e yuf ƒútñý nrh ¼õ‚™t ½uh s{ðt …ÄtÞto. ©enrh™u r™ðuŒ™ fh÷tu «ËtŒe Útt¤ ËqÞo™thtÞý™t {krŒh{tk ËqÞo™thtÞý™u Ähtðt ÷R „Þt. „tu…t¤t™kŒ

220

ËíËk„ Ëu‚w Mðt{e ËqÞo™thtÞý™u fnu, fu{ fwþ¤ ‚tu Atu ™u ! …qòhe Útt¤ s¤™e Ëk¼tð™t ƒhtƒh fhu Au ™u ! íÞthu ËqÞo™thtÞý fnu, …qòhe s¤ Útt¤ Ähtðu ‚tu Au, …hk‚wk „téÞt rð™t™wk s¤ ÷tðu Au. suÚte y{thu yu s¤ ¾…‚wk ™Úte. ‚hË ÷t„u íÞthu Mð„o{tk RLÿ …tËu sE™u y{]‚ …e ÷ô Awk. yuðe he‚u yt {qŠ‚{tk «r‚ct fhe ntuðtÚte hnuðwk …zu Au. íÞthu „tu…t¤t™kŒMðt{e fnu, ‚{thu yuðe søÞtyu ytððwk Au fu ßÞtk …rðºt …ýu ƒ™tðu÷tu Útt¤ y™u …rðºt s¤, ÷û{e™thtÞýŒuð™e «ËtŒe™wk s¤ …eðt {¤u ‚Útt «ËtŒe Útt¤ s{ðt {¤u ! íÞthu ËqÞo™thtÞý fnu ‚tu ‚tu {tht {tuxt ¼tøÞ ! „tu…t¤t™kŒMðt{e fnu, ft÷u Ëðthu y{u ðz‚t÷ sRþwk, íÞtk y{the ËtÚtu ytððt {txu ‚iÞth ÚtR sþtu. ƒeò rŒðËu „tu…t¤t™kŒ Mðt{e su „tzt{tk ƒuXt ‚u „tzt{tk ËqÞo™thtÞý …ý ƒútñý™t MðY…u „tu…t¤t™kŒ Mðt{e™e ƒtsw{tk ƒuËe „Þt. ƒÒtu sq™t r{ºttu ntuÞ ‚u{ hM‚t{tk ËíËk„™e ðt‚tu fh‚t òÞ Au. ËtÚtu hnu÷tk Ëk‚ nrh¼õ‚tu ƒÄwk Ëtk¼¤u Au. ðz‚t÷ ytÔÞwk yux÷u ©enrh fnu, ËqÞo™thtÞý ¼÷u …ÄtÞto ! ‚u{™e {qŠ‚ ‚iÞth ÚtE „Þu÷e Au. …Ae ©enrhyu „tu…t¤t™kŒ Mðt{e™e ËtÚtu ytðu÷ ËqÞo™thtÞý™u ËqÞo™thtÞý™e {qŠ‚{tk r™ðtË fhtÔÞtu. yux÷u ‚u ƒútñý™wk MðY… yÿ~Þ ÚtR „Þwk. Ënw ytùÞo …tBÞt. ytðe he‚u ðz‚t÷{tk ËqÞo™thtÞý {qŠ‚ MðY…u «íÞût Œþo™ yt…u Au. ðz‚t÷™tu rðþu»t {rn{tk : ©enrh fnu, nðu yt Äth‚÷tðze yus „tu{‚e Au. ‚u{t M™t™ fhe™u Ëtiyu ‚ó{wÿt Äthý fhðe. y™u ÷û{e™thtÞýŒuð™t Œþo™ fhðt, yu «{týu ðz‚t÷{tk ytðe™u su rðrÄ fhu yu™u îthft™e Þtºtt …qhe ÚttÞ Au. su{ htò ftuR MÚt¤u ðtË fhu ‚tu yu htò™t Ëuðftu …ý íÞtk s ðtË fhu yu{ ytsÚte yt ðz‚t÷™u îtrhft Ë{sòu. yt ‚¤tð{tk su M™t™ fhþu ‚u™u „tu{‚e M™t™™wk V¤ {¤þu. ynª yt„¤ ftuR ©tæÄ fhu fu ƒúñ¼tus™ fhtðu, r…‚]‚…oý fhþu yu™wk fÕÞtý Útþu. [t‚w{toË{tk ynª hne™u ftuR r™Þ{ …qðof M™t™, ‚…, …tX ð„uhu fhþu yu™u ‚íft¤ V¤™e rËÂæÄ Útþu. yt {krŒh{tk su ftuR ¼t„ð‚, „e‚t ytrŒ þtMºttu™wk …whïhý fhtðþu

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #110 vi dt 20-6-08


221 ËíËk„ Ëu‚w yu™e RåAtytu …qhe Útþu. yt ÷û{e™thtÞý™e su {nt…qò fhþu yu ¼„ðt™™t Ät{™u …t{þu. y®n yt„¤ Ëk‚, ƒútñý™u ¼tus™ fhtðþu yu …h{ Ëw¾™u …t{þu. …h{tí{t yu ¼õ‚s™tu™e ˼t{tk yt W…Œuþ ytÃÞtu. ðihtøÞ{qŠ‚ ©e r™»fw¤t™kŒ Mðt{eyu …ý ftÔÞ …kÂõ‚ytu{tk ðz‚t÷™tu ¾qƒ {rn{tk ðýoÔÞtu Au. …Ae yu{ ƒtuÕÞt yrð™tþe, Ëwýtu ËíËk„e {wr™ ËkLÞtËe >> swðtu htÄtf]»ý™e {qhr‚, y{the …ý þtu¼u yr‚ >> ‚u{ ™thtÞý÷û{e…r‚, Ëtht þtu¼u Au Ä{o¼„r‚ >> ÚtÞtu suŒeÚte yun™tu MÚtt…, ÚtÞt ‚uŒeÚte Ënw r™»…t… >> (¼.r[.« tt 94 tt) ©enrh yuf Ë{Þu Ëðth{tk {k„¤t yth‚e™wk ™„tÁ Ëtk¼¤e™u ÷û{e™thtÞýŒuð™t Œþo™ fhðt …ÄtÞto íÞthu Œþo™ fhe™u ƒtuÕÞt, fu suðtu [htu‚h Œuþ Au, ‚uðwk s yt {krŒh Au. y™u ‚uðt s yt ÷û{e™thtÞýŒuð Au. su s™tu™t Sð™u ¾U[u Au. „tÞfðtz htò™wk {™ …ý fux÷ef ðth ¾UåÞwk Au, yuðt «‚t…e Au. ¼„ðt™™t ¼õ‚ ntuÞ ‚u ¼„ðt™ Ë{t™ ƒeò ftuR™u òýe þfu ™rn y™u ‚u{tk õÞthuÞ Œtu»t Œu¾u ™rn, yu™tu ËíËk„ Ët[tu Au. yt ÷û{e™thtÞýŒuð ßÞthu ðhËtŒ fhu Au, íÞthu Ëti™u yÒt {¤u Au. yt ÷û{e™thtÞýŒuð™e òu¤e ft{Äu™wk Y… Au . su RåAu yu ƒÄe ðM‚w …qhe …tzu. Ërh‚t™t rðhzt™e su{ õÞthuÞ ¾qxu ™rn ‚uðe Au. ðz‚t÷{tk y™k‚ «ËtŒe™t MÚt¤tu Au. ðifwkXÄt{ ‚wÕÞ ðz‚t÷™tu {rn{tk Au. h½wðeh ðtze{tk „tu…t¤t™kŒ Mðt{eyu ƒútñe ¼tS W„tze Au. y™u „tu…t¤t™kŒ Mðt{e™wk ðhŒt™ Au fu, su {krŒh™t ftuXth{tk …ntuk[ Vztðe™u {„s™t ‚f÷eVðt¤t htu„e, {t™Ëef htu„e ntuÞ ‚uðt {™w»Þtu {t¤e …tËuÚte yt ¼tS ½uh ÷R sþu y™u ‚u™wk Ëuð™ fhþu ‚u™u {„s™e ‚f÷eV{tkÚte ytht{ {¤þu. ytsu …ý ÷tuftu ftuXth{tk …ntuk[ Vztðe™u ‚u ¼tS ½uh ÷E sR™u ‚u™wk ½e™t Útu…÷t fu yuðe ftuR ½e™e ytRx{{tk {u¤ðe™u Ëuð™ fhu Au. y™u ‚uðt ŒŒeoytu™u ËtÁk Út‚wk òuðt{tk ytðu Au. …iËt ¼Þto rð™t [tuhe™u ftuR ¼tS

222

ËíËk„ Ëu‚w

÷R òÞ ‚tu ‚u™u V¤ {¤‚wk ™Úte. (5) su‚÷…wh huð‚eƒ¤ŒuðS nrhf]»ý {nthts Vt„ý ðŒ-8 1882 : su‚÷…wh Ät{{tk MðÞk ©eS{nthtsu s ©ehuð‚e ƒ¤ŒuðS nrhf]»ý {nthts …ÄhtÔÞt Au. su™tu þtMºttuõ‚ Rr‚ntË yºtu r™Y…ý fÁk Awk. ËíËkr„¼q»tý „úkÚt{tk ÔÞtÞfuþ {wr™ sÞucS‚ htò™u fÚtt Ëk¼¤tð‚t fnu Au. ©eS {nthts su‚÷…wh …ÄtÞto. ºtý rŒðË™tu «r‚ctÞt„ ÚtÞtu. y™u Vt„ý ðŒ ytX{™u rŒðËu ÜëUc‡æ¢ Úæ}æ¢ ™ Úï±y²æ ¨ã „~æ „„æï ãçÚ: J ¥C}²æ¢ Ïæíæræ‡æñLÜU„ï }æéãê„üùSƒæв„ S±²}æì JJ MðÞk Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u huð‚e ƒ¤ŒuðS™e MÚtt…™t fhe. ƒtsw™t Œuht{tk htÄtf]»ýŒuð …ÄhtÔÞt. su‚÷…wh{tk htÄtf]»ýŒuð™e yLÞ yuf {qŠ‚ su „k„tƒt …qs‚t ‚u ƒnw «t[e™ Au. ©eS {nthtsu „k„tƒt™u fnu÷wk, y{u su‚÷…wh{tk ™ ntuEyu ƒnth „t{ ntuEyu íÞthu ‚{thu yt {qŠ‚™u ŒqÄ …tðwk, Útt¤ Ähtððtu y™u „k„tƒt ŒqÄ™tu fxtuhtu Äh‚t íÞthu yu «r‚{t ŒqÄ …e òÞ, Útt¤ s{e òÞ yuðe yt [{ífthe ~Þt{ htÄtf]»ýŒuð™e «r‚{t™t ½ýt Ë{Þ ËwÄe {krŒh™t ˼t{kz…{tk Œþo™ Út‚t n‚t, íÞtkÚte ….…q. ‚usuLÿ«ËtŒS {nthts©eyu ˼t {kz…{tkÚte WíÚtt…™ fhe ðuŒtuõ‚ rðrÄ y™wËth r™s {krŒh™e …tA¤™t {krŒh{tk ½™~Þt{ {nthts™e ƒtsw{tk …ÄhtÔÞt Au. suÚte nt÷{tk yt rŒÔÞ «ËtŒe¼q‚ {qŠ‚™wk ƒtEytu ¼tEytu Ëðuo Ëw¾uÚte Œþo™ fheþfu Au. «r‚ct™e ˼t{tk Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ fnu Au. nu ¼õ‚tu ! ËtðÄt™ ÚtE™u Ëtk¼¤tu. ËkËth{tk hnu÷tk ‚{tht {™™e ykŒh ftuE EåAt y…qýo hne s‚e ntuÞ ‚tu yuðt ¼õ‚tuyu ynª huð‚e ƒ¤ŒuðS …tËu «íÞuf …q™{u ytðe ™u …tu‚t™e EåAt hsw fhðe. ‚{the EåAt, ‚{tht {™tuhÚttu ËV¤ Útþu. ytsu {nthts™t yt ð[™Úte huð‚e ƒ¤ŒuðS nrhf]»ý {nthts Ëðuo ËíËk„e rƒ™ËíËk„e ÷tuftu™t þw¼ {™tuhÚt …qýo fhu Au. suÚte «íÞuf …q™{u su‚÷…wh{tk Ëft{, r™»ft{ nòhtu ÷tuftu Œþo™u ytðu Au. rŒ™

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #111 vi dt 20-6-08


223 ËíËk„ Ëu‚w «r‚rŒ™ Œþo™tÚteoytu™e ¼ez ðÄ‚e òÞ Au. …q™r{ÞtŒtË ¼õ‚tu …tu‚t™u ÚtÞu÷tk …h[tytu™e ðt‚tu fh‚t òuðt {¤u Au. ËíËkr„Sð™ „úkÚt{tk Ëwðú‚{wr™ fnu Au - su‚÷…wh™t ¼õ‚tu™u ‚Útt íÞtk ytðu÷t y{ŒtðtŒ™t ¼õ‚tu™u yuftŒþe™e htºtu ò„hý{tk ©enrh™e RåAtÚte ytftþ{tk ytðu÷t ‚us™t {tuxt „tu¤t{tkÚte ‚u™t ºtý ¼t„ ÚtR™u ‚u ‚us ©enrh …tËu yÿ~Þ ÚtÞwk. ‚u [{ífth …qAðtÚte ©enrhyu hnMÞ™e ðt‚ fhe. ¼„ðt™ fnu Au nu Ëk‚tu ! yr‚ hnMÞ™e ðt‚ Au. yt ƒúñtkz™t yrÄ…r‚ ƒúñt, rð»ýw y™u {nuþ ftÞ{ y{tht Œþo™u ytðu Au. ytsu y{the RåAtÚte ‚{™u ‚u™t Œþo™ ÚtÞt. su‚÷…wh™t ¼õ‚tu yu ð¾‚u ¼„ðt™™u «tÚto™t fhðt ÷tøÞt, nu ™thtÞý, nu ŒÞt¤wk ! ‚{u y{tht {txu fÕ…ð]ût Ë{t™ Atu. {txu f]…t fhe™u y{the RåAt …whe fhtu. ¼„ðt™ fnu Au, {tk„tu, {tk„tu. íÞthu ¼õ‚tu fnuðt ÷tøÞt nu «¼w ! ‚{tht Œþo™ rð™t yuf rŒðË …ý …Ëth ÚtR þfu ‚u{ ™Úte. y{tÁk Sð™ ‚{u s Atu. {txu ŒÞt fhe™u „{u íÞtk sR™u …Ae ynª su‚÷…wh{tk s r™ðtË fhtu. ¼õ‚tu™e «tÚto™t Ëtk¼¤e™u ¼„ðt™ fnuðt ÷tøÞt. ‚{thtu yt þw¼ {™tuhÚt sYh …qhtu Útþu. nðu yt su‚÷…wh{tk ftuR MÚt¤u «íÞût hneþ. õÞtkf «r‚{tY…u hneþ. y™u ftuR MÚt¤uu yÿ~Þ…ýu hneþ. yt su‚÷…wh{tk «r‚{tY…u hnu÷tk y{the ftuR ythtÄ™t fhþu yu™t Ëðo ËkfÕ…tu rËæÄ Útþu. {txu su‚÷…wh{tk {krŒh ƒ™tðtu. nrh¼õ‚tu™tu WíËtn òuR™u ¼„ðt™u yt™kŒ Mðt{e™u {krŒh ƒ™tððt™wk ftÞo ËtuÃÞwk. Mðt{eyu yt ftÞo «u{…qðof Mðefthe ÷eÄwk. y{ŒtðtŒ{tk Vt„ý ðŒe …tk[{™t rŒðËu ¼tus™ …Ae yt™kŒ Mðt{e ¼„ðt™™u fnuðt ÷tøÞt nu ¼„ðt™ ! su‚÷…wh{tk {krŒh ‚iÞth ÚtE hÌtwk Au. {txu f]…t fhe™u ‚{u {qŠ‚ …Ähtððt ytðtu. yt™kŒ Mðt{e™e ðt‚ Ëtk¼¤e «¼w htS ÚtÞt. AX™t rŒðËu Ëðth™t y{ŒtðtŒÚte ™ef¤e™u Ëðo ¼õ‚tu y™u Ëk‚tu ËtÚtu «¼w su‚÷…wh …ÄtÞto. su‚÷…wh™wk {krŒh òuE™u «¼w ƒnw Ëk‚tu»t …tBÞt, ‚u{s yt™kŒ Mðt{e™e ¾qƒ «þkËt fhe. Ë™u 1882 ™t Vt„ý ðŒe ytX{™t rŒðËu …h{tí{tyu huð‚e ƒ¤ŒuðS y™u nrhf]»ý {nthts™e MÚtt…™t MðnM‚u fhe. y{ŒtðtŒ{tk ™h™thtÞýŒuð™e

224

ËíËk„ Ëu‚w «r‚ct ð¾‚u suðtu {ntuíËð fÞtuo n‚tu ‚uðtu s {ntuíËð su‚÷…wh{tk fÞtuo. r{ütÒtÚte ƒútñýtu™u ‚]ó fÞto y™u ‚{t{ Ëk‚tu, r¼ûtwftu™u s{tzât. su‚÷…wh{tk r™ðtË Œhr{Þt™ …h{tí{t Œhhtus Ëk‚tu, nrh¼õ‚tu ËtÚtu Œuð Ëhtuðh{tk M™t™ fh‚t y™u Œhhtus ˼t{tk fÚtt ðt‚to Út‚e. [iºt ðŒ1 ËwÄe …h{tí{t su‚÷…wh{tk htuftE™u ƒes™t rŒðËu «¼w íÞtkÚte …k[t¤ Œuþ ‚hV sðt ‚iÞth ÚtÞt. Ë.„w. «ËtŒt™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu rð©t{ 104 :- su‚÷…whÚte Ët{iÞwk ytÔÞwk ™u ðts‚u „ts‚u {nthts {krŒh{tk ½tuzeyuÚte W‚Þto. Ztur÷Þu rƒhtßÞt ™u {krŒh òuE™u htS ÚtÞt. …Ae „k„t{t ‚Útt „t{™t {týËtu fnu : {nthts Ët{t™ ‚iÞth Au ™u {qŠ‚ …Ähtðtu. …Ae {nthts fnu, ðurŒÞt ƒútñý òuRyu ‚u ytðþu y™u „tu…t¤t™kŒ Mðt{e ‚Útt ƒúñt™kŒ Mðt{e™u ƒtu÷tðtu. …Ae ‚u ƒÒtu ytÔÞt. ™u {nthts fnu, ƒtfe™wk {krŒh Äehu Äehu …qÁ Úttþu. y™u nt÷ {qŠ‚ …Ähtðe ŒRyu. …Ae ðurŒft fhtðe™u ytzt ðtkË ƒtæÞt. Ëðk‚ 1882 Vt.ðŒ -8 ™t htus huð‚e ƒ¤ŒuðS™e MÚtt…™t fhe. ‚u Ë{Þu [th ðuŒtu ƒútñýtu™wk Y… ÷R™u ytÔÞt n‚t. „tu…t¤t™kŒ Mðt{e™u …ý …„u ÷tøÞt. …Ae ‚u{™u ft{u ð¤„tzât. {nthtsu ytþtht{ y™u {w¤S ƒúñ[the™u ƒtu÷tðe™u fÌtwk su „t{ …h„t{™t ftuR yÒttÚteo sBÞt rð™t™t hnu ™rn. {nthtsu ˼t{tk Ëðuos™tu™u yt¿tt fhe fu ‚{tu Ëðuo Œhuf …q™{u yt Œuð™t Œþo™ fhþtu ‚tu ‚{tht {™tuhÚt rËæÄ Útþu. r™»fw¤t™kŒ Mðt{e ¼.r[.«.138 {tk ÷¾u Au. ÄLÞ ÄLÞ su‚÷…wh „t{, ðt÷u su™u fÞwO r™sÄt{ >> ‚u{tk {hu …t…e ™h™th, ‚u …ý ™ òÞ s{™u îth >> ‚u{tk …h[t ytÃÞt ðt÷u ƒnw , òýu Au s™ „t{™t Ënw >> {tuxt {tuxt fÞto ßÞtk s„™, ¾wGÞt ™rn ½]‚ „tu¤ yÒt >> yu{tk …h[t ytÃÞt …¤u …¤u, ‚u‚tu fu{ ÷¾tÞ ft„¤u >> su‚÷…wh „t{ ‚Útt Ëe{tzt{tk su ftuR …t…e Sð™wk …ý {]íÞwk ÚttÞ ‚tu ‚u™u …ý s{ ‚uzðt ytð‚t ™Úte. yuðwk ©enrh™wk ð[™ Au. su‚÷…wh™tu {rn{tk ð]LŒtð™Úte yrÄf fÌttu Au. yt su‚÷…wh ¾qƒ s …rðºt ‚eÚto Au.

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #112 vi dt 20-6-08


225 ËíËk„ Ëu‚w huð‚e ƒ¤ŒuðS ßÞthu îtrhftÚte „tufw¤ s‚tk n‚tk íÞthu yt su‚÷…wh{tk ytÔÞt n‚tk y™u yt ðtze{tk r™ðtË fhu÷tu. yt Ëhtuðh{tk ‚u{ýu M™t™ fhu÷wk. yu ð¾‚u RLÿtrŒf Œuð‚tytu …ý ƒ¤ŒuðS™t Œþo™u ytðu÷t. yu Ë{ÞÚte yt su‚÷…wh {tuxwk ‚eÚto fnuðtÞ Au. su‚÷…wh{tk y™uf «ËtŒe™t MÚtt™tu ‚Útt «ËtŒe™e ðM‚wytu Au. ©enrh ßÞthu su‚÷…wh …Äth‚t íÞthu Œuð Ëhtuðh{tk r™íÞ Ëk‚tu Ërn‚ ©enrh M™t™ fh‚t. ‚u{tk ©enrhyu ƒnw s¤r¢zt fhu÷e Au. ‚u™u Vh‚t y™uf MÚtt™tu{tk ð]ût ™e[u ©enrh ƒuXt n‚t. ®nztu¤u ÍqÕÞt n‚t. yt …tð™fthe Œuð Ëhtuðh{tk M™t™ fhðt™tu {tuxtu {rn{tk Au. ‚u™e ©enrhyu Ëk‚tu Ërn‚ …rh¢{t fhu÷e Au. su‚÷…wh „t{™e ƒÄe ¼qr{ ©enrh [hýtkÂõ‚ ÚtÞu÷e Au. nrh¼õ‚tu™t ½uhtu ½uh ©enrh …Äthu÷t Au. ©enrh™t y…h MðY… yt[tÞoðÞtouÚte ‚Útt Ëk‚tu™t …Œth®ðŒÚte ¼qr{ …rðºt ƒ™u÷e Au. su‚÷…wh™t …tk[{tk ð[™t{]‚{tk ©enrhyu fÌtwk Au fu, swðtu™u yt su‚÷…wh „t{{tk y{u fux÷tÞ Þ¿t fÞto., fux÷tf ðhË ÚtÞt ytkne hneyu Aeyu yt ‚¤tð™u rð»tu y{u Ëðuo Ëk‚tu Ërn‚ nòh ðth ™tÌtt Aeyu. y™u yt su‚÷…wh „t{{tk y{u ½uh ½uh Ëtu Ëtu ðth VÞto Aeyu. y™u ½uh ½uh ¼tus™ fÞto Au. yt „t{ y™u Ëe{™u ðk]Œtð™ fh‚tk rðþu»t h{ý MÚt¤ fÞwO Au. yux÷u Ëðuo ¼qr{ …rðºt Au. nt÷{tk ºtý rþ¾h™wk ¼ÔÞ „„™[wkƒe W„{ýt ƒth™wk {krŒh Au. íÞtk „k„t{t™wk ½h n‚wk. „k„t{tyu …qðuo ¼„ðt™™u htS fhðt {txu ¾qƒ ‚… fÞwO n‚wk. ¼„ðt™ htS ÚtÞt íÞthu „k„t{tyu ¼„ðt™ …tu‚t™u …wºt suðwk Ëw¾ yt…u yuðwk ðhŒt™ {tkøÞwk n‚wk. ‚uÚte ©enrh „k„t{t™u …wºt ‚hefu™wk Ëw¾ yt…‚t n‚t. „k„t{t ©enrh™u Œefht fne™u ƒtu÷tðu íÞthu ©enrh „k„tƒt™tu Útt¤ s{‚t y™u „k„t{t …tu‚t™t {M‚f …h Ë„ze Äthý fhe™u ©enrh™u „h{ „h{ hËtuE, Útt¤ s{tzðt™t ¼tð ðt¤t n‚t. „k„t{t™t ½h™t yuf ¼t„{tk ©eht{t™kŒ Mðt{e™wk {krŒh n‚wk. su yûth ytuhzt™t ™t{Úte «rËæÄ n‚wk ‚u Ëk‚tu™wk {krŒh …ý fnuðt‚wk. ‚u „k„tƒt™t fƒò{tk n‚wk. ©eht{t™kŒ Mðt{e™wk íÞtk ËŒtðú‚ [t÷‚wk ‚u …tze™u yt rþ¾hƒkÄ {krŒh

226

ËíËk„ Ëu‚w fhu÷ Au. su‚÷…wh {krŒh™e ƒnth …qðo rŒþt™t Œhðtò ƒnth Ët{u „k„tƒt™wk «ËtŒe™wk ½h Au. sq™wk „k„t{t™wk ½h {krŒh {txu ‚tuze ™tÏÞtk …Ae ‚uytu yt ½h ðt…h‚t. ‚u{tk ftuX÷tu Au, su{tk ƒuËe™u ©enrh htux÷tu y™u {t¾ý ÷R s{‚t. yuf ftuXe Au, su{tk ©enrh Ëk‚tR „Þu÷t y™u ƒúñ{wr™yu ytðe™u {t‚tS ÞþtuŒthu’ ‚u fe‚o™ ƒtu÷e ‚u{™u A‚t fÞto n‚t. ytþS¼tR™wk ½h, ƒu™eƒt™wk ½h, ykƒtS {t‚t™wk {krŒh, „Ze, ðtð, ÍkzeÞtu fqðtu, {ntu÷ ð„uhu «ËtŒe™t MÚtt™ftu™e Œhuf™e y÷„ y÷„ {rn{t Ähtð‚e ðt‚tu {tuswŒ Au. «ËtŒe™tu {ntu÷ ƒnw sq™tu Au. ‚u Œuð Ëhtuðh™u yze™u ytðu÷tu Au. ‚u{tk ©enrh™tu W‚thtu hnu‚tu n‚tu. ©enrhyu ynª ¼„ðŒ ðt‚to fhu÷e Au, su su‚÷…wh™t [tuÚtt ð[™t{]‚{tk Au. ‚u™e ŒÂûtý rŒþu ytËtu…t÷ð™t ð]ût ™e[u ƒuËe™u su ¼„ðŒ ðt‚to fhu÷e ‚u su‚÷…wh™t …nu÷tk ð[™t{]‚{tk Au. ©enrh {ntu÷{tk rƒhts‚t n‚tk íÞthu yuf ‚us™tu „tu¤tu y™u …Ae ‚u™t ºtý rð¼t„ ÚtÞt. ‚u ƒúñt, rð»ýw, y™u rþðS Œþo™u ytðu÷t n‚tk ‚u™tu n‚tu. ‚u™e y„tËe{tk Ÿ[e Aºte ™e[u ƒuXf Au. íÞtk ƒuËe™u Sðý ¼õ‚™tu {X™tu htux÷tu sBÞt n‚t. ynª [tuf{t ƒuËe™u su‚÷…wh™t …tk[{tk ð[™t{]‚ {wsƒ ðt‚to fhe n‚e, íÞtk ƒuËe™u Œuþ rð¼t„ fÞto n‚t. yt {ntu÷ ƒtŒþtn™t Ët¤t™tu n‚tu. ‚u Ë{Þu Võ‚ yuf Yr…Þt{tk yt™kŒMðt{eyu ðu[t‚tu ÷eÄtu n‚tu ! {ntu÷{tk {ntŒuðS™t {krŒh{tk ©enrhyu Œþo™ …qs™ fhu÷wk Awk. {ntu÷™e ŒÂûtýu hM‚t™u yze™u «ËtŒe™tu fqðtu Au. Vq÷ðtze™t Œhðtò Ët{u ŒuðËhtuðh™e …t¤ W…h SýtoðMÚtt{tk yuf „k„t{t™tu fqðtu Au. Vq÷ðtze ƒnw «ËtŒe™e Au. ©enrh™u …txeŒthtuyu yt ðtze y…oý fhe íÞthu ©enrhyu fnu÷wk fu ’’ y{™u «Út{ s{e™Œth ƒ™tÔÞt ’’. ynª ¼ý™th Ëk‚tu …ý …ýo fwxeytu ƒtkÄe™u hnu‚t. nt÷{tk yt ðtze{tk ft¤w…wh {krŒh ‚hVÚte Ëk‚tu y™u ƒútñý rðÄtÚteoytu {txu r™:þwÕf ËkMf]‚ …tXþt¤t [t÷u Au. ƒtuhËze™tk ð]ût ™e[u ƒuËe Ëk‚tu fÚtt -ðt‚to, æÞt™, ¼s™, {t¤t, s… fh‚t. {tkŒt Ëkk‚tu {txu yt Vq÷ðtze ©enrhyu ht¾u÷e. Vq÷ðtze{tk …uË‚t s{ýt ntÚtu yuf ytuxtu Au. íÞtk yuf

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #113 vi dt 20-6-08


227 ËíËk„ Ëu‚w òkƒwzt™wk ð]ût n‚wk. ‚u™e ™e[u ƒuËe™u ©enrhyu {nwÄt™t Eïh ƒútñý™u ð¤„u÷ ƒúñ htûtË ftZâtu n‚tu. Vq÷ðtze{tk …uË‚t ŒÂûtýtŒtu yuf ytuxtu Au. ‚u MÚt¤u htÞý™t ð]ût ™e[u ƒuËe ©enrh yuf rð«u yt…u÷ ftfzeytu sBÞtk n‚t. ðtze{tk «ðuþ‚t ztƒe ƒtsw {krŒh™t r™{toý fh‚t yt™kŒ Mðt{e™tu ytuxtu Au. ynª yt™kŒ Mðt{e™tu yÂø™ ËkMfth fhu÷tu. ©enrh MÚttr…‚ {krŒhtu ‚Útt ‚u Ät{tu™tu {rn{t ÞÚtt ÞtuøÞ ÷¾ðtu yþõÞ Au. …hk‚w Œhuf MÚt¤u fkEf rŒþt Ëq[™ {¤e hnu yuðt ¼tðÚte fr¤Þw„™t yt…ýu Ëti {™w»Þtu™e Ë{Þ {ÞtoŒt™u æÞt™{tk ÷E™u ¾qƒ xqkf{tk r™Y…ý fhðt «Þí™ fhe hÌttu Awk. (6) Ätu÷uht ©e{Œ™{tun™S {nthts 1882 ðiþt¾ ËwŒ-13 : ¼t÷ rðM‚th™wk ™Þ™ hBÞ Ätu÷uht™wk {krŒh ðihtøÞ{qŠ‚ ©e r™»fw¤t™kŒ Mðt{eyu ƒ™tðu÷wk Au. r™»fw¤t™kŒ Mðt{e fuðt n‚tk ‚u™tu yuf Œt¾÷tu Au. frð Œ÷…‚ht{ r™»fw¤t™kŒ Mðt{e™u {¤ðt „Þt. Ätu÷uht{tk Mðt{e Ëtðhýtu ÷E™u [tuf ðt¤‚t n‚t. xqkfe …tu‚ze Mðt{eyu …nuhu÷e. ¾¼t ¾qÕ÷t, Äq¤ Wzu, yt¾t þhehu Äq¤. ‘‘íÞt„ ™t xfu hu ðihtøÞ rð™t’’ yu s„ «rËæÄ fe‚o™™t h[rÞ‚t. suðwk ðihtøÞ™wk ËtrníÞ{tk ÷ÏÞwk yuðwk s Mðt{e™wk ð‚o™ n‚wk. frðhts íÞtk …ntuåÞt. sÞ Mðtr{™thtÞý, Mðt{e ! sÞ Mðtr{™thtÞý. {thu r™»fw¤t™kŒ Mðt{e ™u {¤ðwk Au. õÞtk {¤þu ? ˼t{tk ƒuËtu, n{ýt {¤þu. yu fnu‚t ™Úte fu {tÁk ™t{ Au. …Ae ntÚt…„ ÄtuR, ¾uËeÞwk ytuZe, Mðt{e ßÞtk ƒuXt íÞthu yt frðhts™u ÚtÞwk ytuntu ! yt ‚{u …tu‚u Atu ! ytðt r™»fw¤t™kŒ Mðt{eyu Ätu÷uht {krŒh ‚iÞth fÞwO. ytðt {nt™ Ëk‚tu ‚Útt Ätu÷uht™t …qkòS Œhƒth suðt ËŒT„]nMÚt nrh¼õ‚tu™e Ë{…oý™e ¼tð™t yt {krŒh™t …tÞt{tk …zu÷e Au. yt…ýt {krŒhtu™t …ÚÚth, ‚u™e yuf yuf ftkfhe Mðtr{™thtÞý™tu {kºt y¾kz sÃÞt fhu Au. yt {krŒhtu™e AtÞt{tk ytð™th™t ‚™ y™u {™ …rðºt ƒ™e òÞ Au. [iºt ðŒ yuf{™t rŒðËu ©enrh fr{Þt¤tÚte „Z…wh sðt™e ‚iÞthe fhðt ÷tøÞt. yu ð¾‚u Ätu÷uhtÚte …qkòS Œhƒth ¼„ðt™™u fnuðt ÷tøÞt.

228

ËíËk„ Ëu‚w nu «¼ w! Ätu÷uht™wk {krŒh ÷„¼„ ‚uiÞth ÚtR sðt ytÔÞwk Au. ‚tu f]…t fhe™u «r‚ct fh‚t òytu. {krŒh™wk ƒtfe hnu÷wk ft{ y{u …qÁk fheþwk. …qkòS™e «tÚto™tÚte …h{tí{t Ätu÷uht …ÄtÞto. …qkòS™t Œhƒth{tk ¼„ðt™ y™u Ëk‚tuyu r™ðtË fÞtou. Úttuzwk ƒtfe hnu÷wk {krŒh™wk ftÞo òuR™u {nthtsu òu»te ¼qŒuðtu™u ƒtu÷ðe {wnq‚o òuðhtÔÞwk. òu»te fnu Au, nu {nthts ! ðiþt¾ ËwŒ ‚uhþ™t rŒðËu þw¼ {wnq‚o Au. Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ ¼t÷ Œuþ™t yLÞ „t{ztytu{tk rð[hý fhe y™u …tAt VÞto. y™u ðiþt¾ ËwŒ-13™t rŒðËu {nt«¼wyu MðnM‚u Ätu÷uht {krŒh{tk {Œ™{tun™Œuð™e MÚtt…™t fhe. {Œ™{tun™ ¼„ðt™ ©ef]»ý™wk MðY… Au. Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ fnu, ftuR Œqh ™ s‚t. y{u …tu‚u s yt MðY…u Œþo™ yt…eyu Aeyu. «r‚ct Ë{Þu Ëðoºt sÞ sÞfth ÚtÞtu. {nthtsu Ëðo ƒútñýtu™u s{tze™u …w»f¤ ŒÂûtýt yt…e n‚e. {Œ™{tun™S™e {qŠ‚ ft{Œuð™t „ðo™u ÷ßò …{tzu ‚uðe ™Þ™ hBÞ Au. ©enrhyu ¼t÷ Œuþ™t ¼õ‚s™tu™u fÌtwk, nu ¼õ‚tu ! ynª Útt¤, ¼ux, Ëuðt, …tX, …qò, s…, ‚…, Þ¿tÞt„ fhþtu ‚{tht {™™t ËkfÕ…tu …qýo Útþu. yûtÞV¤™e «tÂó Útþu. y™u y{tht Ät{™u …t{þtu. ¼t÷ «Œuþ Ëqftu Œuþ ntuðtÚte ynª {krŒh{tk Œuð Ëuðt ‚Útt Ëk‚ Ëuðt fh™th …h ©enrh rðþu»t htS ÚttÞ Au. …wÁ»ttu¥t{ «ftþ {æÞu r™»fw¤t™kŒ Mðt{e™e f÷{u s Ätu÷uht {krŒh™tu {rn{tk ynek ÷¾wk yux÷u yu {krŒh™tu ÞÚttÞtuøÞ {rn{t Ë{sðt{tk Ëw„{‚t hnuþu. ð¤e ©enrh fu’ Ëk‚ Ëtk¼¤tu, {tuxt fhtrðÞt {krŒh >> ‚u { tk ƒu Ë the {q h r‚Þtu , yr‚ Ëthe Ëw k r Œh >>1>> su su Œuþu {krŒh fÞto , ‚u ‚u Œuþ™u ytÔÞt ft{ >> nðu Ëhðu Œuþ™u yhÚtu, yuf ƒkÄtrðyu ËtYk Ät{ >>2>> Œu þ e «Œu þ e Œþo ™ fhu , ‚u ™t «ò¤ðt ð¤e ‚t… >> yuðwk {krŒh yuf fhðwk, yu{ ƒtuÕÞt ©enrh yt… >>3>> ¼tøÞ s„tzðt ¼t÷™t, Ätu ÷ u h u ƒtk r Äyu Ät{ >> ‚u{tk ƒuËtrhÞu {qhr‚, yr‚ þtur¼‚ ËwkŒh ~Þt{ >>4>> yun ƒkŒh ËwkŒh ËtÁk hu, SÞt ytðu Au ÷tuf nòY hu >>

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #114 vi dt 20-6-08


229 ËíËk„ Ëu‚w r‚Þtk {krŒh fhðwk yuf hu, ËtYk ËnwÚte ð¤e ðþuf hu >>5>> yu{ ™tÚtu fhe r™hÄth hu, …qAÞwk …qkò¼tR™u ‚u ðth hu >> Ëwýtu …wÛÞðt™ …qkò¼tR hu, fheyu {krŒh Ätu÷uht {tkR hu >>6>> ð¤e ËíËk„e™u fnu ~Þt{ hu, ftu‘ ‚tu Ätu÷uhu ƒtkrÄÞu Ät{ hu >> Ënw ƒtu÷tu þwæÄ ¼tðu fhe hu, yu{ nhes™™u fnu nrh hu >>7>> nrh¼õ‚tu ntÚt òuze™u fnu Au. {nthts ! ‚tu ‚tu y{u ÄLÞ ÄLÞ ÚtR sRþwk ! ynª {krŒh fhtu ‚tu y{tÁk {tuxw ¼tøÞ ò„e òÞ, {krŒh™t òu„Úte ynª Ëk‚tu™tu Ë{ts ftÞ{ hnuþu. nh‚t Vh‚t y{thu Ëk‚tu™t Œþo™ Útþu. y{tht {txu yu {tuxtu ÷t¼ Au. yu{tk y{tÁk ½ýwk Yzwk Au. yu™tÚte rðþu»t y{tht {txu ftuR «tÂó ™Úte. ytðwk Ëtk¼¤e ©enrh ¾qƒ htS ÚtÞt. y™u nrh¼õ‚tu™e At‚e{tk …tu‚t™t ¼ð¼Þ nhý r™¼oÞ [hý f{¤ ytÃÞt. ©enrhyu nrh¼õ‚tu™e At‚e{tk …tu‚t™t [hýtrðPŒ At…e ‚u nrh¼õ‚tu™u ƒúñ {ntu÷™t r™ðtËe fÞto. …Ae ©enrh fnu, ‚{u Ëti ƒtE-¼tE {krŒh™e Ëuðt{tu hnuòu. …qkò¼tR su yr‚…rðºt Au, yr‚ ztÌtt Au y™u Ënw™t r{ºt Au, ‚u™u ËtÚtu ht¾òu. …qkò¼tRyu …ý {krŒh {txu …tu‚t™e Ëk…r‚ ©enrh™u y…oý fhe. …qkò¼tRyu …tu‚t™wk yÒt, Ä™, y™u ytÞw»Þ nrh…htÞý fhe™u htÏÞwk n‚w. su™u s„‚™wk Ëw¾ Íuh Ë{t™ n‚wk. y™u …k[ rð»tÞtu ËtÚtu nk{uþ ðuh htÏÞwk n‚wk. ‚u{™t …í™e …ý yuðt WŒth n‚t. ¼tRytu fh‚t …ý yrÄf ¼Âõ‚ ƒtRytu™e n‚e. ytðt ©æÄt ðt¤t {™w»Þtu òuR ¼„ðt™ ƒnw htS ÚtÞt. nrh¼õ‚tu …tËu Ä™ Ëk…r‚ ™ntu‚e, …hk‚wk Ëuðt ©æÄt ƒ¤ðt™ n‚e. ‚uÚte ©enrh fnu, ‚{the Ëti™e ËuðtÚte ynª {krŒh Útþu. y™u yu {tuxtu …h{tÚto Au. fthý fu, ÞtÚte WæÄhþu ÷t¾w ftuze hu, yu‚tu ™Úte f{týe ftkR Úttuze hu >>17>> ƒeò fturx fturx fhu Œt™ hu, ™t’ðu Sð WæÄtÞto Ë{t™ hu >> suÚte s™{ {hý Œw:¾ òÞ hu, …t{u y¼Þ …Œ Ëw¾e ÚttÞ hu >>18>> yu‚tu …h{thÚt {tuxtu ¼the hu, Ënw sqðtu {™{tk rð[the hu >> yu{ …tu‚u ƒtuÕÞt …hƒúñ hu, …qýoft{ su …wÁ»ttu‚{ hu >>19>> («fth : >>34>>)

230

ËíËk„ Ëu‚w ©enrhyu yt he‚u {krŒh fhðt {txu yt¿tt fhe. ©enrh fnu, y{u yt søÞtyu ßÞtk …tx Zt¤e™u ƒuXt Aeyu, ‚u ¼qr{ yr‚ W‚{ y™u {tuxt ¼tøÞðt¤e Au. ynª ƒuËe y{u sBÞt Aeyu. ynª Ztur÷Þtu Zt¤e y{u ƒuXt Aeyu. yt ¼qr{™u ‚wÕÞ ftuR ytðe þfu ™®n. {txu yk‚h{tk yr‚ yt™kŒ ÷tðe™u yt søÞtyu {krŒh™tu ythk¼ fhtu. ynª ËnwÚte ËwkŒh {krŒh Úttþu. ¾t‚ {wnq‚o fhe ‚íft¤ yr‚ W‚tð¤wk {krŒh™wk ft{ [t÷ðt ÷tøÞwk. nrh¼õ‚tuyu M™un fhe™u ht‚ rŒðË ft{ W…tze ÷eÄwk. {krŒh ‚iÞth Út‚t ðth ™ ÷t„e. ©enrh …ÄtÞto. òuR {krŒh {„™ ÚtÞt hu, ËtÁk ËtÁk fÞwO fu’ Au hÌttk hu >> nðu ƒuËtrhÞu òu {qhr‚ hu, htÄtf]»ý™e Ëthe þtu¼r‚ hu >>7>> …Ae Ë{u ®ËntË™ {tÚtu hu, {Œ™ {tun™ …ÄhtÔÞt ntÚtu hu >> fhe …qò yth‚e W‚the hu, ÚtÞtu sÞ sÞ þçŒ ¼the hu >>8>> {Œ™ {tun™™e su {qhr‚ hu, ‚u ‚tu ËwkŒh þtu¼u yr‚ hu >> su su r™h¾u ™Þýt ¼he hu, ‚u™wk {™ r[‚ r÷Þu nrh hu >>9>> yuðe {qhr‚Þtu Au yr‚ Ëthe hu, «r‚…ûte™u …ý ÷t„u ÃÞthe hu >> {Œ™™w k * …ý {tu n u {™ hu , íÞthu ƒeò ™ {tu n u fu { s™ hu >>10>> þtu¼tËt„h Ëw¾™e ¾týe hu, Aƒe ò‚e ™Úte òu ð¾týe hu >> òuR òuuR s™ {™ ÷tu¼u hu, yuðt {Œ™{tun™ þtu¼u hu >>11>> {nt{™tunh su {qhr‚ hu, ‚u ‚tu ƒuËthe fhe nu‚ yr‚ hu >> fÞtou {tuxtu WíËð yun Œ™ hu, Ënw™u fhtÔÞt ¼tus™ hu >>12>> «u{e ¼õ‚tu™u ¾qƒ ÃÞthtu ÷t„u yuðtu {nthtsu «r‚ct™tu ËwkŒh Ë{iÞtu fhtÔÞtu. Ënw Ëk‚tu Yze he‚u hBÞt, sBÞt. Ënw …rh…qýo ÚtÞt. ©enrh™u ntÚtu Ëti Ëk‚ nrh¼õ‚tu sBÞt. WíËð W…h su ftuR ytÔÞt, ‚u sBÞt rð™t™t ™ hÌtt. WíËð™wk su yÒt sBÞt, ‚u Ënw™u ©enrhyu {tuût¼t„e fÞto. ð¤e fÞto su ý u Œhþ™ hu , ‚u ‚ tu ÚtÞt …h{ …tð™ hu >> yuðtu fÞtou {tuxtu W…fth hu, s„Sð ‚thðt yt ðth hu >>16>> {qhr‚ ƒuËthe Ëthe ËwkŒh hu, yr‚ þtur¼‚ {nt{™tunh hu >> *

ft{Œuð™wk

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #115 vi dt 20-6-08


231 ËíËk„ Ëu‚w r™s ¼õ‚™e …qhðt ytþ hu, {qŠ‚ ƒuËthe Ätu÷uht ðtË hu >>17>> fhðt y™uf Sð™wk fÕÞtý hu, yt…u W½tze {tuût™e ¾tý hu >> ytðu Œuþe …hŒuþe Œþo™u hu, r™h¾u nhr¾ nhr¾ {™u hu >>18>> suýu suýu òuÞt ™Þýu ™tÚt hu, ð¤e …tÞu ÷tøÞt òuze ntÚt hu >> ‚u™tk Ëhe „Þtk Ëðuo ft{ hu, ð¤e …t{þu …h{ Ät{ hu >>19>> yu{ RåAt fhe Au nrh yt… hu, Sð ‚thðt yt… «‚t… hu >> ƒnw s™™e fhðe Au Ëth hu, yuðtu fhe ytÔÞt Au r™hÄth hu >>20>> («fth : >>35>>) ©enrh fnu, Ënw Ëtk¼¤tu ! y™uf Sð WØthðt, y{u ƒnw {krŒh ƒ™tÔÞt. yuðwk y{u y[¤ ft{ fÞwO Au. yu{ fnª ©enrh ð¤e Ätu÷uht™tu {rn{t fnuðt ÷tøÞt, ËwkŒh {krŒh Ëtht ÚtÞtk, MÚtt…e {qhr‚Þtu {™tunh >> …ý {Œ™{tun™ {tht {™{tk, yr‚ Ëtht ÷t„u Au ËwkŒh >>2>> ™t™tu Œu þ r™hË yr‚, Œu n tr¼{t™e™u Œw : ¾ Y… >> r‚Þtk íÞt„e ntu Þ ‚u xfu , ƒeò™u Ëk f x Y… >>3>> {txu {thu yu {k r Œh …h, ½ýw k ½ýw k hnu Au nu ‚ >> ÄLÞ ÄLÞ yun Ëk‚™u, su RÞtk hnu Au fhe r«‚ >>4>> {thu ð[™u su EÞt hnu Au hu, Ëw¾ Œw:¾ þhehu Ënu Auu hu >> yuf {™u fhðt™u htS hu, ™Úte ht¾e þhehþwk ËtS hu >>5>> yun Ëk‚ ƒeò Ëk‚ sun hu, ƒhtuƒh {t™wk fu{ ‚un hu >> ntuÞ ƒhtuƒh ƒuW ßÞthu hu, íÞthu *‚{ ½ýwk ½uh {thu hu >>6>> …ý yu{ òýþtu{tk ftuÞ hu, sun íÞt„ ðt’÷tu {w™u ™tuÞ hu >> {txu Ëusu Ëusu ‚… ÚttÞ hu, yuðwk Au òu yu {krŒh {tkÞ hu >>7>> yun Ëk‚™u s{tzþu sun hu, {tuxt Ëw¾™u …t{þu ‚un hu >> ƒeò sõ‚™t s{tzu ¢tuzâ hu, ‚tuÞu ytðu ™rn yu™e òuzâ hu >>8>> yu™u …qS ytuZtzu ykƒh hu, ð¤e …tÞu ÷t„u òuze fh hu >> ‚u ‚tu s™ òÞu ƒúñ{tu÷ hu, ËíÞ {t™òu Au {thtu ftu÷ hu >>9>> *

‚{ -ykÄtYk

232

ËíËk„ Ëu‚w ©enrh fnu, su su™tu {tht htS…t{tk hne™u ntÚt òuze™u Ët{t W¼t hnu‚t ntuÞ, {the yt¿tt{tk ð‚o‚t ntuÞ yuðt Ëk‚tu {™u ƒnw Ônt÷t ÷t„u Au. yuÚte yrÄf ftuý Ëtht Au ? su ftuR ¼Âõ‚Úte ¼t„‚t Vhu, ‚uðt Œuntr¼{t™e ‚tu {™u rŒXt …ý „{‚t ™Úte. r™»fw¤t™kŒ Mðt{e fnu, ©enrh™t ©e {w¾™e ðtýe Ët¼¤e™u {U yt ËíÞ ÷ÏÞwk Au, yu{ {t™òu. Mðt{e yt„¤ ÷¾u Au. suðtu Ëk‚™tu fÞtou Ë‚fth hu, ‚uðtu {qhr‚{tk [{ífth hu >> sun rŒ™Úte ƒuXe yu {qhr‚ hu, ‚un rŒ™Úte ÚtÞwk Ëw¾ yr‚ hu >>12>> þu’h{tk …ý ÚtÞtu Ë{tË hu, Œuþe «Œuþe ðMÞt fhe ðtË hu >> SÞtk n‚tk ðtkËzt™t ½h hu, r‚Þtk ÚtR nðu÷eÞtu ËwkŒh hu >>13>> ‚u ‚tu {Œ™{tun™ «‚t… hu, Ënw Ëwr¾Þtk ÚtÞt Au yt… hu >> ‚u ‚tu òýu Au …tu‚t™t s™ hu, ƒeò™u ‚tu {™tÞu ™rn {™ hu >>14>> …ý òýu yòýu su s™ hu, fhþu {Œ™{tun™™t Œþo™ hu >> ‚u ‚tu yt÷tuf …h÷tuf {tkR hu, {tuxt Ëw¾™u …t{u ËŒtR hu >>15>> òýu yòýu ÷uþu su ™t{ hu, ‚u ‚tu s™ Auu …qhý ft{ hu >> ¼tð Ërn‚ fhþu ¼s™ hu, ‚u™wk ƒúñ{tu’÷u Au ËŒ™ hu >>16>> ‚un ËtY Au Ätu÷uht Ät{ hu, ƒnw Sð™wk fhðt ft{ hu >> Œuþe «Œuþe ytðe íÞtk ƒnw hu, fhu nrh™t Œþo™ Ënw hu >>17>> …qðo …Âù{ W‚h ŒÂûtý hu, ytðu íÞtkÚte ‚ýtR ‚‚ûtý hu >> Ëtu Ëtu òus™Úte ytðu s™ hu, fhu {Œ™{tun™ Œþo™ hu >>18>> ‚u ‚tu yrð[¤ Ät{{tk yt…u hu, òþu «„x «¼w «‚t…u hu >> ‚u{tk ËkþÞ fhþtu{tk ftuÞ hu, nrh Äthu ‚u þwk þwk ™ ntuÞ hu >>19>> {txu yu {qhr‚ îthu fhe hu, òþu ƒnw Sð ¼ð ‚he hu >> ‚un ËtYk fÞwO {nthtsu hu, y{]‚…Œ …{tzðt ftsu hu >>20>> (…w.«.»txrºtkþ : «fth >>36>>) (7) Ätu¤ft ©e{tuh÷e {™tunh Œuð 1883 ðiþt¾ ðŒ-5 : ËíËkr„¼q»tý ykþ-3 {tk ðtËwŒuðt™kŒ ƒúñ[the ÷¾u Au, f]…t¤w ©enrh ðz‚t÷{tk sÞ sÞ fth fhe y™u „Z…wh sðt™tu rð[th fhu Au.

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #116 vi dt 20-6-08


233 ËíËk„ Ëu‚w íÞtk Ätu¤ft™t huðtþkfh¼tR Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™u fnu Au. {nthts ! {the …ý RåAt Au {tÁ ½h Au íÞtk s {qŠ‚ytu …Ähtðtu. {tÁk ½h {krŒh ƒ™e òÞ. ©eS {nthts yu s ð¾‚u {qŠ‚ytu yt…u Au. ÕÞtu, yt htÄtf]»ýŒuð. yt{™wk ™t{ ytsÚte {tuh÷e{™tunh y™u y{u ßÞthu Ätu¤ft ytðeþwk íÞthu yt {qŠ‚ytu íÞtk …Ähtðeþwk. ®ËntË™, ò¤e, îth ð„uhu Ëk…qýo ÚtR „Þt ƒtŒ huðtþkfh¼tR™e «tÚto™tÚte {nthts ðz‚t÷Úte Ëk‚tu-¼õ‚tu ËtÚtu Ätu¤ft …ÄtÞto. yuf Ë{Þ™wk yu rðhtx™„h n‚wk. huðtþkfh¼tR™u íÞtk Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u MðnM‚u {tuh÷e{™tunh Œuð™e MÚtt…™t fhe. yth‚e W‚the. Ätu¤ft{tk su ¼qŒuðtu n‚t, yu ƒÄt™u íÞtk ƒtu÷tðu÷t. «r‚ctÞt„ rðrÄð‚ ÚtÞtu. ©eS {nthtsu ¼qŒuðtu™u s{tzât. ŒÂûtýt yt…e. y™u ©enrhyu fÌtwk fu yt {tuh÷e {™tunhŒuð yíÞk‚ «‚t…e Útþu. huðtþkfh¼tR, ynª ‚tu {tuxwk {krŒh …ý Útþu. y™u yt {tuh÷e{™tunh Œuð Ëti™t {™tuhÚttu …qht fhþu. ËíËkr„Sð™ [‚wÚto «fhý{tk y. 47 {tk …ý þ‚t™kŒ Mðt{eyu {nthtsu Ätu¤ft{tk MðnM‚u {tuh÷e{™tunhŒuð …ÄhtÔÞt ‚u™wk ËwkŒh ðýo™ fÞwO Au. Ätu¤ftÚte huðtþkfh ™t{™t ƒútñýu ytðe ©enrh™u ™{Mfth fÞto, «tÚto™t fhe, nu «¼w ! ‚{the yt¿ttÚte y{tht Äð÷…wh (Ätu¤ft ) {tk {krŒh ‚iÞth ÚtR „Þwk Au. f]…t fhe™u yt… …Äthtu y™u {qŠ‚«r‚ct fhtu. {nthtsu ðz‚t÷{tk ÷û{e™thtÞýŒuð™e «r‚ct ð¾‚u suðtu WíËð fÞtou n‚tu yuðtu s {tuxtu «r‚ct WíËð Ätu¤ft{tk …ý fÞtou. Ë.„w. «ËtŒt™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu{tk rð©t{ 91 {tk Mðt{e ÷¾u Au. huðtþkfh¼tR™t yt{kºtýÚte {nthts y{ŒtðtŒ{tk ht{™ð{e™tu Ë{iÞtu fhe, su‚÷…wh ÚtR Ätu¤ft …ÄtÞto. …Ae ½tuzeyuÚte W‚he™u {krŒh{tk ®ËntË™ …tËu sE™u W¼t y™u ½tuzt ™t„uËh {tufÕÞt. …Ae „tu…t¤t™kŒ Mðt{e …tËu ðurŒft fhtðe. …Ae ƒeò rŒðËu ðurŒÞt ƒútñýtu …tËu ðuŒ {kºttuÚte, MðnM‚u rð¢{ Ëkð‚ 1883 ™t ðiþt¾ ðŒ- 5 ™u ‚t .15-51827 ™u ƒwÄðth™t htus {nthtsu {tuh÷e {™tunh Œuð ‚Útt htÄtS™u …Ähtðe™u yth‚e W‚the. nòhtu ƒútñýtu™e [tuhtþe fhe™u s{tzât y™u

234

ËíËk„ Ëu‚w ŒÂûtýt yt…e. …Ae r™{o¤t™kŒ Mðt{e™u {krŒh™t {nk‚ MÚtt…e yt¿tt fhe fu ‚{thu yÞtuæÞt«ËtŒS™u …qAe™u {krŒh™wk ft{fts fhðwk. r™»fw¤t™kŒ Mðt{e …w.«. {æÞu ºtuºteþ{tk «fhý{tk ÷¾u Au. ð¤e Ätu¤fu {krŒh fhtðe hu, ‚u{tk {qŠ‚ Ëthe …Ähtðe hu >> yuðtu fheÞtu yun W…tÞ hu, suýu fhe s™ Ëw¾e ÚttÞ hu >>9>> ({tuh÷e{™tunh nrhf]»ý hu, …tu‚u ©eS ÚtR yr‚ «þ™ hu >> Sð y™k‚ WæÄthðt ftsu hu, ytÔÞt íÞtk ½ýe ðth ÷R Ë{ts hu>>) fhtrðÞwk yu fts Ëk‚ htsu hu, ƒnw Sð™u ‚thðt ftsu hu >>10>> ©enrh MÚttr…‚ ™ð {nt{krŒhtu …ife Ätu¤ft {krŒh y{ŒtðtŒ Œuþ™t ‚tƒt™wk s yuf {nt{krŒh Au. (8) sq™t„Z ©ehtÄth{ýŒuð 1884 ðiþt¾ ðŒ-2 : sq™t„Z™wk rðþt¤ y™u ¼ÔÞ {krŒh ƒúñt™kŒ Mðt{eyu ƒkÄtðu÷wk Au. su sðtnh [tuf{tk ytðu÷wk Au. ËtuhX™t ¼õ‚tu™wk yt…ýt Ëk«ŒtÞ{tk yuf yt„ðwk ™t{ Au. su{tk Sýt¼tR™tu ¾qƒ {rn{t Au. Sýt¼tR™t ¼tR „„t¼tR …ý Ëtht ¼õ‚ n‚t. Sýt¼tR™u s„‚ {txu ¾[o fhðt{tk WíËtn hnu‚tu ™rn y™u Ëk‚, nrh¼õ‚tu {txu ¾[o fhðt{tk …tAtu …„ Äh‚t ™ne. yufÚte [t÷‚wk ntuÞ íÞtk Œþ™tu ¾[o fh‚t y™u ËíËk„™u yÚtuo ð…htÞ ‚u™u ÄLÞ ¼tøÞ Ë{s‚t. ht‚ rŒðË ©enrh™e {qŠ‚ rðËh‚t ™nª. ËtuhX{tk yuðt ½ýt nrh¼õ‚tu n‚t. …ðo‚¼tR, htò¼tR, ¼e{¼tR, suXtu{uh, „tuhÄ™, rnht¼tR X¬h ð„uhu ‚uðt ¼õ‚tu n‚t. {týtðŒh{tk su su fýƒe nrh¼õ‚tu n‚tk ‚u ËíËk„™e {qŠ‚ suðt n‚t. ËíËk„™u {wÏÞ ht¾e™u ËkËth™wk ft{ fh‚t. ËtuhX™t sux÷t ËíËk„e ƒtR ¼tRytu ‚u Ëti ËíËk„™t M‚k¼ suðt n‚t, …ý ftuR™t féÞt{tk ytð‚t ™rn. ©enrh™t ð[™ «{týu Ëti ð‚o‚t. ËkËth{tk ntý- ð]ÂæÄ ÚttÞ ‚u™tu n»toþtuf ht¾‚t ™rn. …ý ½h{tk {nu{t™ ÚtR™u hnu‚t suÚte ftuR™wk {hý Út‚t rðÞtu„™wk Œw:¾ Út‚wk ™rn, y™u æÞt™ Äthýt™tu yÇÞtË ht¾‚t suÚte „]nMÚtt©{e ntuðt A‚tk òu„e suðt n‚t. ftuR {thu fu „t¤ Œu ‚tu …ý {tuZuÚte ð[™ ƒtu÷‚t ™rn ‚Útt ftuR™e ËtÚtu rðhtuÄ fu ðuh ÚttÞ ‚uðe r¢Þt fh‚t ™rn. ¾tðt …eðt {txu …ý õ÷uþ fh‚t ™rn. ËíËk„™u {txu ‚™, {™,Ä™

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #117 vi dt 20-6-08


235 ËíËk„ Ëu‚w ftuR …ý ft{ ™ ÷t„u ‚u™u fwËk„ Ë{s‚t. …þw, ðtn™, ¾u‚e, yt ƒÄwk ËíËk„™t ft{{tk ™ ytðu ‚tu ‚u™u ¼tu„ð‚t ™rn. ð†, ¼tus™, yt¼q»tý, ytrŒ …ý ËíËk„{tk ft{ ™ ÷t„u ‚tu ðt…h‚t ™rn. yuðt nrh¼õ‚tu™t Œþo™ fhðt ©enrhyu ƒeò Œuþ™t nrh¼õ‚tu™u íÞtk ‚uztðu÷t. Œhuf Œuþ™t nrh¼õ‚tu™u ð»to{tk yuf 𾂠©enrh ¼u„t fh‚t, suÚte ËíËk„™e …hM…h Ë{ð]ÂæÄ Út‚e. y™u …tu‚…tu‚t™e LÞq™‚t ytu¤¾e™u [Z‚tu hk„ ht¾‚t. ËtuhX™t ½ýt nrh¼õ‚tu yíÞk‚ nu‚ðt¤t y™u Ë{trÄr™c n‚t. ©enrh™e {qŠ‚ ™¾ rþ¾ Wh{tk Äthe y…th Ëw¾™tu y™w¼ð fh‚t. ©enrh Œun{tk ht¾u ‚tu …ý æÞt™{tk Œtuze s‚t. ©enrh™u nrh¼õ‚tuyu ½uh ½uh …ÄhtÔÞt Au. ©enrh™e …qò Ëuðt fhtððt {txu {Þtht{ ¼x] ©enrh™e …tËu hnu‚t. ‚u nrh¼õ‚™u …qò fhðt™e he‚ ƒ‚tð‚t. ¼tÞtðŒh™t yuf ™t„h nrh¼õ‚, ò¤eÞt™t neht X¬h, sq™t„Z™t ŒtŒt¼tE ™t„h ‚Útt Œuðht{ ËwÚtth, „tufw¤¼txeÞt, {tr¤Þt™t ÷wðtýt, …txý™t ƒthtux {t™®Ën, …tuhƒkŒh™t ËwÚtth ¼„ðt™S, y™u {tk„htu¤™t nrh¼õ‚ ‚u òý‚t. {týtðŒh™t ¼õ‚, …k[t¤t™t Sýt¼tR, y„ºttR™t …ðo‚¼tR yu ƒÄt ËtuhX™t nrh¼õ‚tu Ë{trÄr™c n‚t. {qŠ‚{tk hne™u ½h™wk ft{fts fh‚t. Ëk‚tu …tu‚t™u „t{ ytðu ‚u fÌttk rð™t Œu¾‚t. ©enrh ftuR™u yk‚ft¤u ‚uzðt òÞ ‚u …ý Œu¾‚t. yu{ ©enrh™t «‚t…u yuðt y„rý‚ ¼õ‚tu n‚t. ©enrhyu „Z…wh{tk W‚{ htò™t ¼ð™{tk ËtuhX™t ¼õ‚tu™t r™{o¤ {™, rðïtËe…ýwk, ËíËk„{tk ÿZ‚t, znt…ý ð„uhu „wýtu™e «kþkËt fhe n‚e. sq™t„Z™t ™ðtƒ™e …ý ©enrh «íÞu ô[e Ë{sý n‚e. ™ðtƒ fnu‚t:- ftXe, ftu¤e ð„uhu ÷tuftu ƒÄe «ò™u ÷qkxu Au. ‚u ƒÄtÞ ™u ‚u{ýu ðþ fÞto Au. y™u yk‚ Ë{Þu nrh¼õ‚™u rð{t™ ÷R ‚uzðt ytðu Au. ËíËk„{tk Xuftýu Xuftýu yuðwk Ëk¼¤tÞ Au. {ã, {tkË, [tuhe y™u òhe suðt {wÏÞ …t… ‚u{™u {t™™tht ÷tuftu fh‚t ™Úte, yu …ý ‚u{™tu {tuxtu «‚t… Au. …t… ‚su ™rn y™u „{u ‚uðe rËÂæÄytu Œu¾tzu ‚tu …ý ‚u™u …u„kƒh fnuðtÞ ™®n.

236

ËíËk„ Ëu‚w Mðtr{™thtÞý fht{‚ ™ Œu¾tzu ‚tu …ý ‚u{™t{tk ƒÄe fht{‚ hne Au. yu{ nwk {t™wk Awk. yt¾e ¼qr{™wk hts ‚u{™u ftuR Œu ‚tu …ý ‚u ÷uðt™tu ÷tu¼ fhu ™rn. [tiŒ ÷tuftu™t Ëw¾™u …ý rð»t Ë{t™ Œu¾u Au. Mºte ËtÚtu ftuR «fth™tu ËkƒkÄ ht¾‚t ™Úte. ðË™ ¼q»tý{tk ‚u™u «er‚ ™Úte. W…hÚte Œwr™Þt™e he‚ ht¾u Au. yt «{tý ™ðtƒu fnu÷wk. sq™t„Z{tk ©enrh …Äthu÷t ‚u Ë{Þu ™t„htu yu ™ðtƒ™u ½ýe ft™ ¼k¼uhýe fhe n‚e, …hk‚wk ™ðtƒ ‚u{tk ÷uðtÞt ™rn. ©enrh sq™t„Z …ÄtÞto íÞthu …t¾kz Yr[™t su rËæÄtu n‚tu ‚u Ëti r„h™th{tk ¼t„e „Þt. r™ŒO¼e rËæÄtu n‚t, ‚u{ýu {tLÞwk fu y™k‚ sL{™t ‚… VéÞt íÞthu ©enrh Œþo™ Œuðt ytÔÞt Au. ™ðtƒu …tu‚t™t ™t„h Œeðt™ ð‚e ©enrh™e …qò fhtðu÷e. fux÷tf ™t„htu …ý ©enrh ™t W‚{ ¼õ‚tu n‚t. ©enrh ™u fnu‚t fu {nthts ! y{thtu yt…u ntÚt „úÌttu Au. ‚u Atuzþtu ™rn. y{the ¿tt‚e ¾¤{tk ¾¤ Au. ‚u™u ‚{u ËíËk„ fhtÔÞtu. ™h®Ën {nu‚t ¼õ‚ ÚtÞt ‚u™u …ý y{tht ÷tuftuyu ®™Œt fhe ¿ttr‚ ƒnth {qõÞt. ftuR …ý ¼õ‚ ™t„h{tk ÚttÞ ‚u™u Ëti ¼u„t ÚtR™u zhtðu Au. suÚte ftuR ËíËk„ fh‚wk ™Úte. y™u nrhÚte rð{w¾ hne™u {hu Au. rþð™e ¼Âõ‚ Ëti fhu Au y™u ¼„ðt™™wk ™t{ ÷u‚t ™Úte. rþð™u s ƒúñY… {t™u Au. ‚uÚte …h ftuR™u {t™‚t ™Úte. rþð™e «ËtrŒ™e ¼tk„ …ý …eðu Au. fux÷tf þÂõ‚{t„o™u {t™™tht Au. su ¼„ðt™™t Ëuðftu Au, ‚u ‚tu ŒtY, {tkË, [tuhe, ÔÞr¼[th íÞS™u …rðºt{tk …rðºt ðM‚wÚte ¼„ðt™™e …qò fhu Au. ‚Útt Äq…, Œe… y™u ™iðuŒ W¥t{ «fth™t ht¾e™u ‚w÷Ëe, Vq÷, [kŒ™, ytrŒfÚte ¼„ðt™™u …qS™u ‚u{™t [hý{tk «u{ fhe ™t{ s… fhu Au. suÚte y™k‚ sL{™t …t… y™u [tuhtËe™t VuhtÚte {wõ‚ ÚttÞ Au. ¿tt™e ¼õ‚tu ™t{ y™u ™t{e™u yuf Ë{S™u ¼„ðt™™wk ™t{ ÷u Au. sq™t„Z þnuh{tk ßÞthu Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ …ÄtÞto íÞthu îu»te ÷tuftuyu sq™t„Z™t {wÂM÷{ ™ðtƒ™u ½ýe W~fuhýe fhu÷e. …hk‚wk W~fuhýe ËŒk‚h r™»V¤ „R. «Ëk„ yuðtu ƒLÞtu fu «¼w™t Œþo™ fhðt sq™t„Z þnuh{tkÚte {týËtu W{xât. ™t™t, {tuxt, ð]æÄtu, ƒt¤ftu Ëti ftuR …tu‚…tu‚t™wk ½h Atuze hM‚t …h ytðe „Þt Au. íÞtk ftuE ftfze™wk „tzwk ðu[ðt {txu

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #118 vi dt 20-6-08


237 ËíËk„ Ëu‚w …Ëth ÚtÞwk. yuf ™t™t ƒt¤f™u ‚u™t r…‚tyu ftfze ÷tðe ŒeÄe. yt ƒt¤f™t ntÚt{tk ftfze n‚e, y™u ™sh Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™e Ët{u n‚e. Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™e Ët{u yt Atufhtu òuÞt fhu Au. fux÷tÞ ¼õ‚tu nth …nuhtðu Au, ¼uxtu y…oý fhu Au. V¤ yt…u Au, …w»… yt…u Au. yt Atufht™u ykŒhÚte WŠ{ ò„e. yt ƒÄt yt…u Au ‚tu yt {the ftfze nwk ¼„ðt™™u yt…w ‚tu ! ™t™tu ƒt¤f {tÚtwk {the ¼ez™e ykŒh «ðuþe „Þtu. ¼„ðt™ ‚tu {týfe W…h yËðth n‚t. ntÚt ‚tu …ntuk[u ™rn. {týfe™e ƒtsw ƒtsw{tk [t÷u Au ™u ntÚt W[tu fÞtou. ¼„ðt™ ¼õ‚ ðíË÷ Au. «¼w ¼tð™t™t ¼qÏÞt Au. ƒt¤f™t ntÚt{tkÚte ftfze ÷R ÷eÄe. «¼wyu ntÚt{tk ftfze ht¾e, Atufhtu nsw ¾Ë‚tu ™Úte, òuzu òuzu [t÷u Au. yu™u ƒef Au fu yt ƒÄt ¼õ‚tu ¼uxtu yt…u Au y™u ¼„ðt™ ƒeò™u yt…e Œu Au. ‚u{ {the ftfze n{ýtk s ftuRf ™u yt…e Œuþu. «¼w yu™t {™™t ËkfÕ… òýe™u ¼he yMðtheyu, nòhtu {týËtu ßÞtk Œþo™ fh‚t ntuÞ, „w÷t÷ Wz‚tu ntuÞ, ðtSkºttu ðt„‚t ntuÞ, sÞ sÞfth Út‚tu ntuÞ y™u yuf ƒt¤f™t {™™u htS fhðt Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ ftfze ythtu„ðt ÷tøÞt. …h{tí{t ftuE™e Œhfth fÞto ð„h, ftuE™e ®[‚t fÞto ð„h, ƒt¤f™wk ¼Âõ‚ hËÚte ¼hu÷wk {™ «ËÒt fhðt ¼„ðt™u ftfze {w¾u ÷„tze y™u R»Þto¤wk ÔÞÂõ‚ytuyu ™ðtƒ™u fÌtwk, ™ðtƒ swytu, swytu ‚{u fntu Atu Mðtr{™thtÞý ¾wŒt Au. ytx÷t ƒÄt {týËtu ðå[u ftfze sBÞt fhu Au. ‚wåA ðM‚w , ftfze, ftuR™e Œhfth fÞto ð„h ythtuu„u Au. y™u ‚{u fntu Atu ¾wŒt Au ! ™ðtƒu …tu‚t™t htßÞ {nu÷™t hðuþ{tkÚte òuÞwk fu «¼w ftfze ythtu„u Au. ™ðtƒ fnu {thu ™e[u W‚hðwk Au. Mðtr{™thtÞý™t [hý{tk sR™u {thu ðkŒ™ fhðt Au. fthý fu {™u ¾tºte ÚtR fu Mðtr{™thtÞý Ëtûtt‚T ¾wŒt Au. ytx÷t {týËtu su™tu sÞ sÞfth fhu, ¼he yMðthe{tk ™„h ðå[uÚte …Ëth ÚtR hÌtt Au. yt ƒÄt™e ðå[u ƒuËe™u ftuý ¾tR þfu ! ftk ‚tu ftuR „tkztu {týË ntuÞ ‚tu ¾tÞ, ft ¾wŒt ¾tR þfu, ƒtfe ftuR ythtu„e ™ þfu. ¾wŒt™u ftuR™e …ze ™ ntuÞ, y™u ™ðtƒu sR™u «¼w™u ™{Mfth fÞto. Sýt¼tR™t hts{nu÷{tk «¼wyu r™ðtË htÏÞtu. {nt«¼w ntxfuïh

238

ËíËk„ Ëu‚w {ntŒuðS™t Œþo™u …ÄtÞto. íÞtk y™uf ™t„htu™u ½ýe ½ýe ŒÂûtýtytu yt…e. ©eS {nthts Sýt¼tR™u íÞtk ytðe™u fnu Au Sýt¼tR ! nðu ‚tu ‚{u ¾wþ ÚtÞt ™u ? {nthts ! {tht {™™tu yuf ËkfÕ… ƒtfe hne òÞ Au. y{ŒtðtŒ, ¼ws, {q¤e, ðz‚t÷{tk su ‚{u {krŒhtu fÞto Au yu «{týu {nthts, {tht {™™e RåAt Au. yt sq™t„Z{tk …ý yuf ËwkŒh {krŒh ‚iÞth fhtðtu. {thtu yt Œhƒth„Z yt¾tu Ë{…eo ŒW. ‚ÚttM‚w ! Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u nt …tze ƒúñt™kŒ Mðt{e™u fÌtwk, Mðt{e yt ft{ ‚{thu Íz…e ÷uðt™w kAu. Mðt{eyu nt …tze. frðhts ƒúñt™kŒ Mðt{e «¼w™e yt¿ttÚte sq™t„Z htuftÞt. ƒúñt™kŒ Mðt{eyu sq™t„Z{tk …tu‚t™e Ítu¤e ¼htðe. ËtuhX™t nrh¼õ‚ ËíËk„eytu™u yufXt fhe sq™t„Z {krŒh™wk ft{ [t÷wk fÞwO. ™ðtƒ Ëhfth™u Mðt{e yðth™ðth {¤ðt s‚t. yufðth ™ðtƒu Mðt{e™e yt„¤ fÌtwk fu {u Ëtk¼éÞwk Au fu ‚{the ftuR frð‚t ysƒ™e ntuÞ Au. y™u ƒúñt™kŒ Mðt{eyu, ‘hts ¼Þtu fntk fts ËÞtou’ ËðiÞtu Ëk¼¤tÔÞtu. Mðt{e fnu Au htò ÚtÞt yux÷u fkR ft{ ÚtÞwk ™Úte, ft{ ‚tu ¼Âõ‚ fhtu …Ae …wÁk ÚttÞ. ™ðtƒ frð‚t™tu [tnf n‚tu. ðtn, ƒúñt™kŒ ðtn ! ËwkŒh ftÔÞ Ëk¼¤tÔÞwk ! ƒúñt™kŒS {tht ™t{™e yuf frð‚t òu fhe yt…tu ‚tu Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™wk {krŒh yt¾wk {the ‚eòuhe{tkÚte fhtðe ŒW. ƒúñt™kŒ Mðt{eyu Ë[tux sðtƒ ytÃÞtu fu ™ðtƒ, yt {w¾ Au yu Ëtfh [tððt {txu Au. ftu÷Ët [tððt {txu ™Úte. yt S¼ Au yu Rïh™t „wý „tðt {txu Au. htò {nthtòytu™t „wý „tðt {txu ™Úte. su™u {tuût òuR‚tu ntuÞ, yuýu ftuR Œntztu {týË™e M‚wr‚ ™ fhðe. M‚wr‚ «tÚto™t …h{tí{t™e fhðe. {týË™e M‚wr‚ ftu÷Ët [tððt ƒhtuƒh Au. ™ðtƒ òuR hÌttu. {the Ët{u ytðtu ËzËz‚tu sðtƒ yt…™th ftuý ntuuÞ ! ƒúñt™kŒ ‚tu Ët[tu ytu÷eÞtu Au. ytur÷Þtu yux÷u {nt…wÁ»t. ËkËth{tk ƒuXu÷t ftuR Sðztytu {the Ët{u ytðtu sðtƒ ™ yt…e þfu, A‚tk ™ðtƒu fÌtwk, ‚{u fnuþtu yu nwk sq™t„Z {krŒh{tk Ëuðt fheþ. ƒúñt™kŒ Mðt{e fnu, ‚{thu ÷tÞf Ëuðt nþu ‚tu nwk ƒ‚tðeþ. ƒtfe htßÞ™e ‚eòuhe™t …iËt y{thu ™Úte òuR‚t. y{tht {krŒhtu su ƒLÞt Au y™u nðu su ƒ™þu,yu ƒÄt

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #119 vi dt 20-6-08


239 ËíËk„ Ëu‚w s {krŒhtu ËíËk„eytu™t «u{Úte su fkR Ë{…oý {¤u yu™tÚte ƒ™þu. ƒtfe Ë¥ttÄtheytu™e Ëk…r‚ y{thu òuR‚e ™Úte. ¼„ðt™ „Z…wh{tk rƒhts‚t n‚t, íÞtk sq™t„ZÚte ƒúñt™kŒ Mðt{e™tu …ºt ytÔÞtu nu ŒÞt¤w ! yt… sq™t„Z …Äthtu y™u Œuð«r‚ct fhtu. yt…™e yt¿tt «{týu ynek htÄth{ýŒuð™e {qŠ‚ytu ƒnw ËwkŒh ‚iÞth fhtðe Au.©eS {nthtsu {wnq‚o òuðhtÔÞwk. 1884 ðiþt¾ ðŒ ƒes™t rŒðËu ©eS {nthtsu nòhtu ¼õ‚tu y™u Ëk‚tu™t {nt{tuxt Ë{wŒtÞ ðå[u sq™t„Z{tk MðnM‚u htÄth{ýŒuð™e MÚtt…™t fhe. rËæÄuïh {ntŒuðS™e MÚtt…™t fhe. yth‚e W‚the. htÄth{ýŒuð™tu {rn{tk fÌttu. ËtuhX™t ËíËk„eytu™u fÌtwk fu, nu ¼õ‚s™tu ! ‚{u ynª ytðòu htÄth{ýŒuð™t Œþo™ fhòu. Ä{toŒtu, Útt¤, ¼ux ynª y…oý fhòu. y{u ynª yt MðY…u y¾kz rƒhtSþwk. „tu…t¤t™kŒ Mðt{e™wk …ý ðhŒt™ Au fu, sq™t„Z{tk rËæÄuïh {ntŒuð™e Ë{ût su {nt…qò fhu - fhtðu Au ‚u™t {™™t þw¼{™tuhÚttu …rh…qýo ÚttÞ Au. ‚u Ë{Þu „tu…t¤t™kŒ Mðt{eyu {nt…qò™t Võ‚ ƒu Yr…Þt XhtÔÞt n‚t. nt÷{tk {tU½ðthe «{týu {nt…qò™t Ë{Þtur[‚ …kŒh Yr…Þt ™¬e fhðt{tk ytÔÞt Au. su™tu y™uf ¼õ‚s™tu ÷t¼ ÷u Au. Œt{tuŒh fwkz :- sq™t„Z {rn{t yk‚„o‚ Œt{tuŒh fwkz™e ÷e÷t ‚Útt {rn{t yºtu r™Y…ý fÁk Awk. ©enrh Ëk½ ËtÚtu Œt{tuŒh fwkzu ™ntðt …ÄtÞto. {nthts Œt{tuŒh fwkzu …Äthe, yuf ¾uË …nuhe, M™t™ fhðt ÷tøÞt y™u …Ae Ëk‚tuyu M™t™ fÞwO. þnuh{tk {hu ‚u™u ynª ËwÄe yÂø™ ËkMfth fhðt ÷tð‚t. ©enrhyu íÞtk M™t™ fÞwO ‚uÚte ‚u ‚eÚto MÚtt™ ƒLÞwk. íÞtk su™u ƒt¤‚t ‚u™e þwØ „r‚ Út‚e. ©enrh M™t™ fhe™u ™eféÞt íÞthu Œt{tuŒh ¼„ðt™™t …qòheyu ytðe™u {nthts™u [tkŒ÷tu fÞtuo. íÞthu {nthts ƒtuÕÞt su {t„tu ‚u yt…wk. íÞthu …qòhe ƒtuÕÞt fu nu {nthts ! Œt{tuŒh ¼„ðt™™e {qŠ‚ W…h s¤ …zu Au ‚u Ë{wk fhtððwk Au. íÞthu {nthts ƒtuÕÞt su {tÞtht{ ¼x] ! …qòhe™u Ët‚Ëtu {ntuh yt…tu. …Ae ¼x] fnu Xef {nthts, íÞthu ‚u …qòheyu VheÚte ðuŒ{kºt ƒtu÷e™u [tkŒ÷tu fÞtou. íÞthu {nthtsu srhÞt™e ðMºttu W‚the™u ‚u …qòhe™u ytÃÞt. …Ae {nthtsu

240

ËíËk„ Ëu‚w nrh¼õ‚tu™u ™ntðt™e yt¿tt fhe™u ƒtuÕÞt su ƒútñýtu™u ŒÂûtýt yt…tu. …Ae ËíËk„e nrh¼õ‚tu {nthts™e …qò fhe™u y™uf ½huýt ‚Útt ðMºttu Äthý fhtÔÞt. ‚Útt ¼uxtu {qfe. y™u …h{nkËtu ËLÞtËeytu ð„uhuyu …ý {nthts ™u Vq÷™t nth Äthý fhtÔÞt. Œt{tuŒh ¼„ðt™ «ËÒt ÚtR™u ƒútñýtu™u {w¾u ƒtuÕÞt fu, nrh¼õ‚tu rð™t™t su s™tu ynªÞt ytðu Au ‚u Wí…t‚ y™u Vu÷ Vhu Au. ‚u{™u ¼tð «{týu V¤ {¤u Au. rþðhtrºt W…h y…th ÷tuftu ytðu Au. ‚u {ÞtoŒt Atuze™u …wÁ»ttu Mºteytu™u, Mºteytu …wÁ»ttu™u Wvuþe™u ÷ts íÞS™u ™t„wk ƒtu÷u Au. …hM…h Ĭt{w¬ fhu Au. y™u yuf ƒeò™t {w¾ swðu Au. ƒÄt ‚eÚttou{tk ÷tuftu ™ezh ÚtR™u yt «{týu fhu Au. ‚{tht Ëk‚ nrh¼õ‚tu™t «‚t… y{u òýeyu Aeyu. ‚{thtu ‚u «‚t… Au. su ðt‚tu Ëtk¼¤u Au, ‚u A¤ fu f…x, Vu÷ fuV™tu íÞt„ fhu Au. yu{ rð«u ðt‚ fhe. ©enrhyu ‚u™u ƒnw Œt™ ytÃÞwk …Ae …wh{tk ytðe ºtý rŒðË hÌttk. ðihtøÞ {qŠ‚ Ë.„w.r™»fw¤t™kŒ Mðt{e ÷¾u Au. ©enrhyu ËtuhX Œuþ™t ¼f‚tu {txu sq™t„Z{tk {krŒh fhðt ÞtuøÞ s{e™ òuR. y™u ™¬e fÞwO fu, yt MÚt¤u òu {krŒh ÚttÞ ‚tu ‚u™tu {rn{t ¾qƒ ðÄu fthý fu, {tuxwk þnuh ‚ehÚt ð¤e {tuxwk hu, SÞtk ytðu {™w»Þ ftuxt™ftuxw hu >>7>> ‚un Ënw™u ÚttÞu Œhþ™ hu, ‚uýu fhe ‚hu ƒnw s™ hu >> ð¤e ¼õ‚tu ƒÄt ht{t™kŒ Mðt{e™t rþ»Þtu Au. ¼„ðt™™wk «u{Úte ¼s™ fhu Au. ¾qƒ r™»…t…e y™u Ë{trÄr™c Au. y{u …ý ðýeoðuþu yt Œuþ{tk hne „Þt Aeyu. …rðºt Œuþ òuR™u, y™uf Sð™u WæÄthðt y{u ÷tus „t{{tk hÌtt n‚t. y{u ¾qƒ ðt‚toytu fhe™u y{thtu «‚t… sýtð‚t y™u ¼õ‚tu ¾qƒ …qýo ft{ ÚtR s‚t. y{tht «‚t…Úte Ë{trÄ™u rðþu ftuR ¼õ‚tu Œuð÷tuf™wk ‚tu ftuR ËíÞ ÷tuf™wk, ftuR fi÷tË™wk, ftuR ƒrÿð™™wk, ftuR ïu‚îe…™wk, ftuR …t‚t¤ ‚tu ftuR Mð„o fu …]Úðe ÷tuf™wk ‚tu ftuR ð¤e „tu÷tuf fu yûthÄt{™wk …ý Œþo™ fh‚t. yuf ƒeò™wk {™, yuf ƒeò™t ËkfÕ… òý‚t. ytðt ËtuhX™t ¼õ‚tu nðu y{tht rð™t WŒtË ™ hnu. {txu sq™t„Z{tk yuf ËtÁk {krŒh fhtðwk, suÚte y{tÁk ½ýwk „{‚wk ÚttÞ. …Ae

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #120 vi dt 20-6-08


241 ËíËk„ Ëu‚w ©eS {nthtsu ƒúñt™kŒ Mðt{e™u yt¿tt fhe yux÷u Mðt{eyu Úttuzt rŒðËtu{tk yr‚ ËwkŒh y™u rðþt¤ {krŒh ‚iÞth fhe ŒeÄwk. ©enrh {qŠ‚ «r‚ct fhðt …ÄtÞto. ©enrh Ëk‚tu™u fnu Au, {thu ntÚtu nwk {qŠ‚ytu …Ähtðwk Awk suÚte …tA¤Úte yu {qŠ‚ytu™tu {rn{t yðýo™eÞ ƒ™u. …Ae {krŒh{tkne {qhr‚Þtu, …Ähtðe fhe ƒnw r«‚ >> Ëw ¾ fthe ‚u {q h r‚, yr‚ Ëthe Ëw k Œ h þtu r ¼‚ >>1>> {æÞ™t {k r Œh{tk {™tu n h, òu Þ t su ð e Au òu z >> «u { u fhe …ÄhtrðÞt, rºtf{htÞ hýAtu z >>2>> …q ð o Œu ’ hu …ÄhtrðÞt, htÄt h{ý f] » ýf] … t¤ >> ytðe ƒu X t „YztË™, yr‚ ŒÞt fhe™u ŒÞt¤ >>3>> …Âù{ Œu h u …ÄhtrðÞt. rþð …thð‚e Ëw ¾ Y… >> „ý…r‚ ð]»t¼ ð¤e, {¤e þtu¼u Au yr‚ y™w… >>4>> ËwkŒh {qhr‚Þtu Ëh¾e Ëthe hu, ‚u ‚tu {rŒh{tkÞ ƒuËthe hu >> òuÞt suðe {qŠ‚ sq™t„Z hu, su su swðu ‚u™u ÷t„u hZ hu >>5>> yuðe …tu‚u {qŠ‚ …Ähtðe hu, „ZzuÚte sq™u„Z ytðe hu >> fhðt y™uf Sð™wk fÕÞtý hu, fÞwok ft{ ~Þt{ Ëwòý hu >>6>> fÞtou WíËð yr‚ íÞtk ¼the hu, ytÔÞt Œþo™u Ëti ™h™the hu >> ‚u™u ¼tus™ fhtÔÞt ¼tð‚t hu, …Ae ™tnª ™tÚt sBÞt n‚tk hu >>7>> ©enrhyu …tu‚u s{e™u Ëti™u ¼tðÚte …ehËe™u s{tzât. ðthkðth …kÂõ‚{tk ÷tzw VuhÔÞt. ftuR yuf ÷tzw {t„u ‚tu ƒu ÷tzw …ehËu. yu{ r«‚Úte yr‚ nu‚ Œu¾tze™u nrh¼õ‚tu™u s{tzât. …Ae Ëk‚tu™u {¤e ©enrh r„h™th …ðo‚ …h [zât. r™»fw¤t™kŒ Mðt{e yt„¤ ÷¾u Au, {krŒh fhtÔÞwk su {nthtsu hu, Ënw Sð™t fÕÞtý ftsu hu >> ftuR ytðe Œþo™ fhþu hu, ‚u ‚tu y…th ËkËth ‚hþu hu >>11>> yun {tuxtu fÞtou W…fth hu, ƒnw Sð ‚thðt yt ðth hu >> …Âù{ Œuþ fhðt …wr™‚ hu, fÞwO {krŒh ËtÁk þtur¼‚ hu >>12>> ð¤e Ëk‚™u yt…e yt„¿tt hu, hu’ðwk ™rn ytkne ytÔÞt rð™t hu >> ðh»ttuðh»t yuf {tË hu, fhðtu yt {krŒh {tkne ðtË hu >>13>>

242

ËíËk„ Ëu‚w yuðe yt„¿tt yt…e ŒÞt¤u hu, ‚u ‚tu {t™e r÷rÄ Au {ht¤u hu >> ð¤e fhe Au nu‚™e ðt‚ hu, ‚uýu Ënw ÚtÞtk hr¤Þt‚ hu >>14>> Vhe ©enrh ËtuhX Œuþ ‚Útt ht{t™kŒ Mðt{e ™tu {rn{t fne™u yt„¤ fnu Au. su su s…u Au y{thwk ™t{ hu, ‚u ‚tu …t{þu …h{ Ät{ hu >> ð¤e yt {qhr‚ su ƒuËthe hu, ‚u r™h¾þu su ™h™the hu >>18>> ‚u™u rþŒ ht¾e òuRyu þkft hu, òþu ƒúñ{tu’÷u ŒR zkft hu >> yu{ Äthe™u ytÔÞt Aeyu y{u hu, ËíÞ {t™ßÞtu Ëti s™ ‚{u hu >>19>> yt ðth ™tu su yð‚th hu, yuðtu ™ ÚttÞ ðth{ ðth hu >> ™Úte ytÔÞt ™u ytðþwk õÞtkÚte hu, s™ òýßÞtu Ëti {™{tkÚte hu >>20>> (…w.«.«fth : >>32>>) (9) „Z…wh ©e „tu…e™tÚtS {nthts 1885 ytËtu ËwŒ-12 : „Z…wh{tk ©eMðtr{™thtÞý ¼„ðt™, „tu…e™tÚtS {nthts ‚Útt nrhf]»ý {nthts MðY…u nhnk{uþ «íÞût hnu÷tk Au. y™u ¼õ‚s™tu™t {™tuhÚttu …qht fhu Au. „Z…wh™wk {krŒh ¼õ‚hts ŒtŒt ¾t[h ‚Útt ‚u™t …rhðth™e ©enrh «íÞu™e ©æÄt, ¼tð™t, M™un, ¼Âõ‚ y™u r™ct™u yt¼the Au. ŒtŒt ¾t[hu …tu‚t™wk ËðoMð ©enrh™u y…oý fhe™u htÏÞwk n‚wk. ©enrh™e su{ S¼ ð¤u, ‚u{ ŒtŒt ¾t[h™tu Œun ð¤‚tu. su{ ©ef]»ýyswo™™e òuz Au ‚u{ ©eMðtr{™thtÞý ¼„ðt™ y™u ŒtŒt ¾t[h™e òuz Au. ‚uÚte s ‚tu su{ {nt¼th‚™t ÞwæÄ{tk ©ef]»ýu yswo™™tu hÚt [÷tÔÞtu. ‚u{ ŒtŒt ¾t[h™t ÷ø™ Ë{Þu MðÞk ©enrhyu ŒtŒt ¾t[h™tu hÚt [÷tÔÞtu. r™»fw¤t™kŒ Mðt{e ÷¾u Au. ÄLÞ ÄLÞ W¥t{ Œhƒth hu, SÞt …tu‚u hÌtt fhe ÃÞth hu >> hBÞt ¼BÞt sBÞt SÞtk ™tÚt hu, sBÞtu {nt{wõ‚™tu ßÞtk ËtÚt hu >>5>> ÄLÞ ytuhzt ÄLÞ ytuËhe hu, SÞtk nrh ƒuXt ˼t fhe hu >> rŒÞu Œþo™ …tuu‚u …hƒúñ hu, su™u ™ur‚ ™ur‚ ™ur‚ fu ’ r™„{ hu >>6>> yun ¼qr{ft™t {tuxt ¼tøÞ hu, ™Úte òýòu yu fÌttk ÷tøÞ hu >> V¤e [tuf ð¤e þwk ð¾týwk hu, ïu‚ ðifwkX Ë{ Ënw òýwk hu >>7>>

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #121 vi dt 20-6-08


243 ËíËk„ Ëu‚w [hýhsu ¼Þto ¼h…qh hu, M…hþu hs fhu Œw:¾ Œqh hu >> r‚Þtk …t…e ‚su ftuR «tý hu, ‚u …ý …t{u …Œ r™ðtoý hu >>8>> ËtuÞ y„ú Ë{t™ yðr™ hu, ™Úte …ý M…h~Þu …tð™e hu >> ÄLÞ þuhe ƒòh ™u ntx hu, ÄLÞ WL{‚ „k„t™tu ½tx hu >>9>> ÄLÞ „Z…wh™t ½h V¤e hu, [ýo ykrf‚ ¼qr{ Au ˽¤e hu >> ÄLÞ ðtze ð]ût™u AtkÞ hu, nrh M…þo rð™t ™Úte ftkR hu >>10>> ÄLÞ ÄLÞ ™thtÞý ÓŒhu , Ënw «týÄthe Ëw ¾ «Œ hu >> ÄLÞ Ëe{ ûtuºt ðtÔÞ ¾¤tk hu, fÞto nrhyu …rðºt ˽¤t hu >>11>> ÄLÞ ½u÷t ™Œe™t ½tx hu, fÞto …k[ …rðºt ™t’ðt {tx hu >> r‚Þtk su su s™ ytðe ™t’þu hu, ‚u ‚tu yk‚h ƒtÌt þwæÄ Úttþu hu >>12>> ™t’þu r™h{¤ s¤ sun hu, …h{ Ät{™u …t{þu ‚un hu >> SÞtk ™t’Þt s„Sð™ hu, yuÚte ™Úte ™eh ftR …tð™ hu >>13>> {txu SÞtk SÞtk nrh hÌtt hu, su su MÚtt™fu …tu‚u nrh „Þt hu >> ‚u ‚tu MÚtt™f fÕÞtý fthe hu, su su òuÞtk ‚u ht¾ðt Ëk¼the hu >>18>> yu Au ŒtuÞ÷t Œ™™e Œtu÷íÞ hu, Ënw {t™e ÷uòu ðt‚ ËíÞ hu >> nrh™u yt„ún Au yts yr‚ hu, fhtððt …tu‚t™e «tÂó hu >>19>> (…w.«.« >>29>>) ð¤‚w k ðt÷{u rð[trhÞw k , ytk r n {k r Œh fheyu yu f >> {tk n e ƒu Ë trhÞu {q h r‚, yr‚ Ëthe Ënw Ú te rðþu f >>1>> „Zzu {nthts ½ýwk hÌtt, yu{ òýu Au Ënw s™ >> {txu {k r Œh fhtrðÞu , {h ytðe fhu Œhþ™ >>2>> {q h r‚ îthu {™w » Þ™w k , Úttþu ftu r x™w k fÕÞtý >> yu n W¥t{ W…tÞ Au , yu { ƒtu r ÷Þt ~Þt{ Ëw ò ý >>3>> Ëw ý e Ëk ‚ htS ÚtÞt, htS ÚtÞt Ënw nrhs™ >> …Ae {tu x w k {k r Œh fhtððt, yr‚ W‚tð¤w k ¼„ð™ >>4>> fÞwO ¾t‚ {wnq‚o nrh ntÚtu hu, r‚Þtk nqk …ý1 n‚tu Ëk„tÚtu hu >> ™t¾e ™tÚtu …tÞtu ™rf fÞwO hu, yu{ yt…u {krŒh ytŒÞwO hu >>5>>

244

ËíËk„ Ëu‚w ntk ntk fh‚t ÚtÞwk ‚iÞth hu, ð¤e ½ýe ÷t„e ™rn ðth hu >> {tuxwk {krŒh ƒu {t¤ hu, fhtrðÞwk nu‚u þwk ŒÞt¤ hu >>6>> ÚtÞwk {krŒh …qY su ðth hu, {tkrn {qhr‚ …Ähtðe ‚u ðth hu >> „wý Ët„h su „tu…e™tÚt hu, ‚u ‚tu …ÄhtÔÞt …tu‚t™u ntÚtu hu >>7>> htÄt Ërn‚ þtu¼u yr‚ Ëtht hu, su swðu ‚u™u ÷t„u Au ÃÞtht hu >> yu ‚tu ðtËwŒu𠼄ðt™ hu, su swðu ‚u ÚttÞu „w÷‚t™ hu >>8>> yu su „tu…e™tÚt™e {qhr‚ hu, yu ‚tu ËwkŒh þtu¼u Au yr‚ hu >> yuðe {qhr‚ y{u …Ähtðe hu, ËwkŒh {krŒh ËtYk ƒ™tðe hu >>9>> ƒtkæÞwk Ät{ ~Þt{u Ënw fts hu, {u’h fhe™u …tu‚u {nthts hu >> fkf1 Œuþ™wk fhðt fÕÞtý hu, fÞwO ft{ yu ~Þt{ Ëwòý hu >>10>> su su s™ fhu Œþo™ hu, {qhr‚ òuE ÚttÞu {„™ hu >> fhu Œkzð‚ «ýt{ hu, ‚u ‚tu …tu’íÞt Au …h{ Ät{ hu >>11>> ð¤e {™ f{o™u ð[™u hu, r™hÏÞt „tu…e™tÚt su s™u hu >> ‚u ‚tu …t{þu yûthÄt{ hu, Úttþu s™ ‚u …qhý ft{ hu >>12>> yu{ ŒÞt fhe™u ŒÞt¤ hu, fÞto fÕÞtý ƒnw™t yt ft¤ hu >> ftuE ¼tðu y¼tðu yts ¼su hu, ytðu nrh ‚uzðt ‚™ ‚su hu >>13>> fÞwO ft{ yu {tuxwk {nthtsu hu, Ënw Sð™t fÕÞtý ftsu hu >> yu{ ƒnw ƒnw fÞto W…tÞ hu, Sð ÷E òðt Ät{ {tkÞ hu >>17>> ‚u™tu yt„ún Au ytXwk ò{ hu, ™Úte …t{‚t …÷ rðþht{ hu >> òýu ƒtkÄe Ät{ ½ýtk ½ýtk hu, fYk ƒth y…th {tuût‚ýtk hu >>18>> [th ðýo™u yt©{ [th hu, Ënw …t{u ¼ðs¤ …th hu >> {thtu ytððt™tu yÚto rþÞtu hu, ßÞthu Sð™u Ëkfx rhÞtu hu >>19>> „Z…wh {krŒhÚte y…th hu, fIf Sð™tu fÞtuo WØth hu >> ¾tÞu …eÞu hnu ¾qþe h{u hu, ytðu ™tÚt ‚uzðt yk‚ Ë{u hu >>20>> (…w.«.«. >>30>>) „ÛÞtu ™ òÞ „Z…wh™tu, {t™tu {tntíBÞ ™u {rn{tÞ >> SÞtk Ëk‚ nrhs™ Ënw {¤e, ð¤e r™h¾u ™tÚt ËŒtÞ >>1>>

1. ftXeÞtðtz.

1. r™»fw¤t™kŒ D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #122 vi dt 20-6-08


245 ËíËk„ Ëu‚w Ë‚Ëk „ e ƒtE ¼tE™u , ÚtÞtk Œþo ™ „Zzu „t{ >> Œþo™ rð™t ftuÞ Œuþ™tk, ™Úte hÌtt …wY»t™u ðt{ >>2>> yZ¤f ZéÞt {éÞt SÞtk, ð¤e ytÃÞtk At‚e{tk [ýo >> ‚u [hý r[¥tu ®[‚ð‚t, òýtu òÞu sL{ ™u {ýo >>3>> (…w.«.«. >>31>>) ™ð {krŒhtu{tkÚte ytX {krŒhtu{tk Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u MðnM‚u «r‚ctytu fhe. …hk‚w „Z…wh {krŒh™wk ¾t‚{wnq‚o …ý ©eS {nthtsu fÞwO. {nthts íÞtk r™ðtË fhe™u hÌtt n‚t. …tu‚t™t ntÚtu s, …tu‚t™e Œu¾hu¾ ™e[u s …tÞt ‚iÞth fhtÔÞt y™u ©enrhyu «Út{ MðnM‚u „Z…wh {krŒh™tu rþ÷tLÞtË fÞtuo. ©enrhyu {sƒq‚ Ÿzt rðþt¤ …tÞt ¾tuŒtðhtÔÞt. fu{ s÷Œe yt ft{ …qÁ ÚttÞ, ©eS {nthts™u yuf ÷„™e ÷t„e. {nt«¼wyu yuf rŒðËu ytu®[‚e yt¿tt fhe nu Ëk‚tu ! y™u ¼õ‚tu ! ytsÚte yuf ™ðe yt¿tt Au. su ftuE Ëk‚ fu nrh¼õ‚ ½u÷t ™Œeyu M™t™ fhtð òÞ ‚u yuf …ÚÚth ÷u‚t ytðu, suðztu …ÚÚth W…zu yuðztu. ™t™tu …ÚÚth W…zu ‚tu ™t™tu ÷tðòu. …ý ¾t÷e ntÚtu ™rn ytððt™wk. ½u÷tftkXuÚte yuf …ÚÚth ÷u‚t ytððt™wk. ©eS {nthts …tu‚u …ý ½u÷t ftkXu M™t™ fhðt …Äthu yux÷u M™t™ fhe™u …ÚÚth Ÿ[fu. r™»fw¤t™kŒ Mðt{e™u yt ÿ~Þ yuðwk ËwkŒh ÷tøÞwk, Mðt{eyu ¼õ‚ ®[‚t{rý{tk ðýo™ fh‚t fÌtwk, ½u÷tÚte ÷E™u ŒtŒt™t Œhƒth ËwÄe ÷tkƒe ÷tE™ ÷t„e. Ëk‚tu y™u ¼õ‚tu, ƒÄt™t {tÚtu …ÚÚth n‚t. Mðt{e W…{t yt…u Au, òýu Ëu‚wƒkÄ ƒkÄtðt ÷tøÞtu. Ätu¤ft™t yuf rðît™ ËkMf]‚™t ¿tt‚t ftþeht{ ƒútñý yt…½t‚ fhe™u ƒúñhtûtË ÚtÞu÷t, su™e ËtÚtu ‚u™t {ft™{tk ƒeò …tk[Ëtu rðãtÚteo ð„uhu ¼q‚ ƒ™e™u òuztÞu÷t. „tu…t¤t™kŒ Mðt{e™e «uhýtÚte yt …tk[Ëtu ¼q‚tu™e Ëu™t …ý „Zzt {krŒh™t …t‚t¤ ËwÄe™t Ÿzt …tÞt …qhðt{tk ft{u ÷t„u÷t y™u ‚u™e Ëuðt™e fŒhY…u ©enrhyu ‚u ¼q‚tu™u ¼q‚ Þtur™{tkÚte Atuztðe ËíËk„{tk sL{ Äthý fhtðe {tuût fÞtuo n‚tu. Mðt{e™e ðt‚ yux÷e ƒÄe Ët[e n‚e, yt {krŒh yuf Ëu‚wƒkÄ Au. Äh‚e W…hÚte W…÷t {t¤u sðwk ntuÞ ‚tu Ëeze òuEyu. yu{ yûthÄt{{tk sðt {txu™tu Ëu‚wk yux÷u yt ƒÄt {krŒhtu Au. yt

246

ËíËk„ Ëu‚w {rŒh{tk ytðþu, Œþo™ fhþu, Ëuðt fhþu yu{™t {txu yûthÄt{{tk …ntU[ðt {txu™tu yt Ëu‚w Au. f]…t¤w ©enrh „Z…wh {krŒh{tk ò‚u Œu¾hu¾ ht¾e™u ft{ fhtðu Au. ©enrh yu ònuht‚ fhe. su ftuE ¼õ‚, ftuE {týË yt …tÞt{tk yuf yuf …ÚÚth ™tk¾þu yu™wk …ý y{u fÕÞtý fheþwk. ftuE s{tŒth íÞtkÚte ™eféÞtu. yt ðt‚ Ëtk¼¤e™u hM‚t{tkÚte yuf …ÚÚth W…tzâtu y™u …tÞt{tk ™tk¾e™u fÌtwk. Œu¾÷tu Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™, {U ¼e …ÚÚth zt÷‚t nwk. s{tŒth, ‚wBntht fÕÞtý ntu„t. y™u ©enrhyu yu s{tŒth™u yk‚ft¤u Œþo™ yt…e™u …tu‚t™wk ð[™ r™¼tÔÞwk n‚wk. ©eS {nthtsu rðhf‚t™kŒ Mðt{e™u {krŒh™wk ft{ ËtUÃÞw n‚wk. Ëðth™t yuf Ëk‚ {t¤t Vuhð‚t n‚t. Œhhtus ƒËtu {t¤t Vuhððt™wk r™Þ{ n‚wk. ƒÄt s Ëk‚tu …qò…tXÚte …hðthe™u Ëuðt{tk òuztE „Þt Au. y™u yt yuf Ëk‚ {t¤t Vuhð‚t n‚t. «¼w fnu, ËtÄwht{ ! þwk fhtu Atu ? {nthts ! {t¤t Vuhðwk Awk. yu{ ÷tfztk Vuhðu fkE ™rn ð¤u. „tu…e™tÚtS™e Ëuðt{tk òuztE òytu. [t÷tu s÷Œe, ßÞthu Ëuðt [t÷‚e ntu‚ íÞthu ¼s™ ™rn, …nu÷e Ëuðt, …Ae ¼s™. ynª {t¤t™e ®™Œt ™Úte. …hk‚w Ëuðt™tu {rn{t ŒþtoÔÞtu Au. {t¤t yu ‚tu {™ ™t [t¤t {extððt™wk ËtÄ™Au. …hk‚w …nu÷wk «tÄtLÞ Ëuðt™u. ËuðtÚte íðrh‚ {wÂõ‚ {¤u Au. ÷ªƒ‚Á ™e[u {nthts y™uf ÷e÷tytu fh‚t. {krŒh{tk …Ähtðu÷t ®Ëntu™u …ý „so™t fhtðu÷e Au. rþÕ… MÚtt…íÞ™t …q‚¤tytu™u …ý ™t[‚t fÞto n‚t. „tu…e™tÚtS {nthts™e {qŠ‚ {txu «Út{ su ft¤tu ythË ÷tÔÞt n‚t. ‚u{tk ËVuŒ ¼t„ n‚tu.{nthts™e ‚u …ÚÚth{tkÚte {qŠ‚ ƒ™u ‚uðe EåAt ™ntu‚e. …hk‚w ™thtÞýS¼tE rþÕ…e {nths™e EåAt™u Ë{S þõÞt ™rn. {qŠ‚ fkzthe, ËVuŒ ¼t„ {qŠ‚™e At‚e{tk Œu¾tÞtu. {nthts fnu, y{thu f]»ý MðY…{tk At‚e …h ytðtu ËVuŒ …ètu õÞtkÞ ™ntu‚tu. {qŠ‚™tk yk„qXt™u ™thtÞýS¼tE fkzthðt „Þt. {nthts™e EåAtÚte yk„qXtu ¾krz‚ ÚtE „Þtu. {nthts fnu, Ëuðt …qò{tk ¾krz‚ {qŠ‚ ™ [t÷u. {qŠ‚™wk rðËso™ fhe ™tk¾tu. y{u y{tht Ät{{tkÚte ythË {k„tðeþwk, ‚u {qŠ‚™wk

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #123 vi dt 20-6-08


247 ËíËk„ Ëu‚w rðËso™ fhe™u rþð™wk ƒtý ƒ™tÔÞwk. ‚u{s {nthts™t [hýt‹ðŒ ƒ™tÔÞt. ƒtfe™t yðþu»ttu yuf ‚tkƒtfwkze{tk ¼Þto. [hýt‹ðŒ y™u yt yðþu»ttu {nthts™t yÂø™ ËkMfth™t MÚtt™u M{]r‚ {krŒh{tk ÷û{eðtze{tk …Ähtðu÷t Au. Œuðtu ytðe™u htºtu {nthts™u fnª „Þt, …ÚÚth ytðe „Þtu Au. ½u÷t ™Œe{tkÚte {k„tðe ÷uðt rð™k‚e. nrh¼õ‚tu „tzwk ÷E™u „Þt. …hk‚w ftuEÚte ‚u …ÚÚth ô[tu ÚtÞtu ™rn. {nthts MðÞk ½u÷t ™Œe{tk …ÄtÞto. …ÚÚth™u …tu‚t™t fhf{¤Úte M…þo fhe™u «ËtŒe™tu fÞtuo. ‚wh‚ s nrh¼õ‚tu îtht …ÚÚth ô[ftÞtu y™u „tzt{tk „tuXðe™u ðts‚u „ts‚u ŒtŒt¾t[h™t Œhƒth„Z{tk ÷tððt{tk ytÔÞtu. ™thtÞýS¼tE Vhe ft{u ÷tøÞt. ©eS {nthts ŒtŒt ¾t[h™t Œhƒth„Z{tk ÷ªƒw‚Ák ™e[u rƒhts{t™ ntuÞ, ®nztu¤u ®n[f‚t ntuÞ íÞthu ™thtÞýS¼tE ©eS {nthts™t rŒÔÞ þheh™wk {t… ÷E ÷E™u {qŠ‚ fkzth‚t òÞ. Ëtzt ºtý {rn™t™tu Ë{Þ ÷eÄtu. ƒhtƒh ©eS {nthts™t {t… «{týu ytò™ ƒtnw , rðþt¤ W…z‚e At‚e y™u ôze ™t¼e ðt¤e [tuËX ‚Ëw ô[e {qŠ‚ ‚iÞth ÚtE „E. yt{ Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™wk MðY… y™u ©ef]»ý™wk …„™u ytkxe {thu÷wk MðY…, ðtkˤe ð„tz‚wk „tu…e™tÚt MðY…, ft¤t …ÚÚth{tkÚte ‚iÞth fÞwO. htÄtS™e {qŠ‚™tu ïu‚ ythË …ý …]Úðe …h™tu ™Úte. ‚u …ý Ät{{tkÚte {k„tððt{tk ytÔÞtu n‚tu. …Ae „Z…wh{tk ©enrhyu „tu…e™tÚtS {nthts™e «r‚ct fhðt {kz… ‚Útt ntu{ fhðt ƒútñýtu …tËu fwkz fhtðe™u ƒútñýtu™u ðÁýe{tk ðhtÔÞt. ‚u Ë{Þu [th ðuŒ ‚u …ý ƒútñý™t ðu»tu ðÁýe{tk ðhtÔÞt y™u …wÁ»t Ëwõ‚™t {kºttu™tu ½tu»t fhðt ÷tøÞt. …Ae {nthts …ý {qŠ‚ytu …tËu ytðe™u W¼t. ‚u Ë{Þu y™uf ðt®sºttu, Ztu÷, ºttkËt, þhýtEytu ðt„ðt ÷t„e. ‚u Ë{Þu ðuŒ™t yk„ su „tÞºte, AkŒ, Íxt, ¢{ ð„uhu rðãtÚteo ÚtE™u ytÔÞt n‚t. ‚u W…r™»tŒ™t {kºttu™t …tX fhðt ÷tøÞt. ntu{ fhðt™t Ë{Þu {qŠ‚{t™ yÂø™ «„x ÚtÞt. …Ae „tu…e™tÚtS ytrŒf {qŠ‚ytu …Ähtððt™t Ë{Þu ŒtŒt ¾t[h ©eV¤™tu ntu{ fhðt W¼t n‚tk ‚u yÂø™ ‚u{™u ðªx¤tE ðéÞtu yux÷u {nthtsu yt¿tt fhe su ©eV¤™u ntu{e Œtu …Ae ‚u

248

ËíËk„ Ëu‚w «{týu ©eV¤ ntu{ðtÚte sðt¤tytu þtk‚ Útðt ÷t„e. …Ae ŒtŒt¾t[hu Yr…Þt ºtý nòh yt…e™u Äò ‚Útt f¤þ [ZtÔÞt. …Ae 1885 ytËtu ËwŒ-12 ™t htus ©enrhyu MðnM‚u „tu…e™tÚtS y™u htÄtS™e {qŠ‚ytu {æÞ {krŒh{tk …Ähtðe. W„{ýt {krŒh{tk ©ef]»ý huð‚e ƒ¤ŒuðS ËqÞo™thtÞý …ÄhtÔÞt ™u ytÚt{ýt {krŒh{tk Ä{o ¼Âõ‚ ËtÚtu ðtËwŒuð ™thtÞý …ÄhtÔÞt. yuðe he‚u ºtýu {krŒhtu{tk «r‚ct fhe™u ©enrhyu …tu‚u s yth‚e W‚the. y™u {qŠ‚ytu{tkÚte ‚us ™ef¤ðt ÷tøÞwk ‚u yt¾wk {krŒh ‚usÚte ¼htE „Þwk. ¼õ‚tu™t ÓŒÞ{tk …h{t™kŒ ÔÞt…e „Þtu Ëti™t {w¾u „tu…e™tÚtS {nthts™tu sÞ sÞfth Útðt ÷tøÞtu. yuf ƒtsw ¼qŒuðtu™t {w¾u ðuŒ æðr™, yuf ƒtsw ¼õ‚tu™t {w¾u sÞ sÞfth. ©enrhyu yth‚e W‚the y™u Œuð Ë{ût ßÞtk ÿÂü ÂMÚth fhe yux÷u su{ y{ŒtðtŒ{tk «r‚ct Ë{Þu «ftþ …qks Œu¾tÞtu n‚tu ‚u he‚u „Z…wh{tk …ý «ftþ «ftþ Œu¾tÞtu. ©enrhyu ƒútñýtu™u ¾tuƒt ¼he ¼he™u Yr…Þt™e ŒÂûtýt yt…e y™u …t½zeytu ‚Útt þu÷t ytÃÞtk ‚Útt ƒeò ƒútñýtu™u [th [th Yr…Þt ytÃÞt y™u nòhtu ƒútñýtu ‚Útt Ëk½™t nrh¼õ‚tu ‚Útt Ëk‚tu, ƒúñ[theytu ‚Útt ËkLÞtËeytu ð„uhu™u s{tzât. {nthts fnu „Zzwk ½w{tztƒkÄ s{tztu. ‚u s «{týu ©e{k‚Úte ÷E™u „heƒs™tu™u …ý {nthtsu s{tzât. Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u „Z…wh{tk …ý Œuð™tu {rn{t fÌttu. ©eS {nthtsu ˼t{tk fÌtwk fu nu ¼õ‚tu ! nðu y{u yt MðY…u y¾kz rƒhtSþwk. su™tu ©enrh Ät{{tk …ÄtÞto …Ae «íÞût …whtðtu …ý yt…u÷ Au. {nthts Ät{{tk …ÄtÞto …Ae ƒúñt™kŒ Mðt{e™u rðhn Ën™ ™ ÚtÞtu. „tu…t¤t™kŒ Mðt{e™e «uhýtÚte ƒúñt™kŒ Mðt{e „tu…e™tÚtS {nthts™wk Œþo™ fhðt …ÄtÞto. íÞtk ‚tu rðÞtu„™t Œw:¾Úte rðnð¤ Ë.„w. ©e ƒúñt™kŒ Mðt{e™u ©enrhyu ©e „tu…e™tÚtS {nthts™t MðY…{tkÚte «„x ÚtE™u nth …nuhtÔÞtu. ‚uðe s he‚u {nthts™e yk‚Äto™ ÷e÷t Ë{Þ ƒtŒ ŒtŒt ¾t[h™u rðhn Ën™ ™ Út‚t „tu…t¤t™kŒ Mðt{eyu fÌtwk ‚{u ÷û{eðtze{tk {nthts™e ƒuXfu ßÞtk «Út{ rð{t™ ht¾ðt{tk ytÔÞwk n‚wk íÞtk òytu. ŒtŒt ¾t[h ƒuXfu

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #124 vi dt 20-6-08


249 ËíËk„ Ëu‚w ytÔÞt ‚tu ‚u søÞtyu ©enrh rŒÔÞ Ë¼t ¼he™u ƒuXt Au y™u fnu Au, ŒtŒt ! ytx÷e ðth{tk ¼q÷e „Þt ! y{u fÌtwk n‚wk ™u fu yt ËíËk„ Atuze™u y{u õÞtkÞ sðt™t ™Úte ! yt ËíËk„{tk y{u «íÞût hÌtt Aeyu. ‚{tht Œhƒth„Z{tk „tu…e™tÚtS MðY…u y{u «íÞût hÌtt Aeyu íÞthu ŒtŒt ¾t[h™tu rðhn n¤ðtu ÚtÞtu. {nthts Ät{{tk …ÄtÞto ƒtŒ nrh¼õ‚tu ðz‚t÷ „tŒe™t ytrŒ yt[tÞo ©e h½wðehS {nthts™u «tÚto™t fhu Au. nu {nthts ! y{™u „tu…e™tÚtS {nthts™t MðY…{tk hnu÷tk y{tht EüŒuð Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™wk æÞt™ fhðt{tk òuEyu ‚uðwk Ëw¾ ytð‚wk ™Úte. íÞthu h½wðehS {nthtsu 27 {ý Ät‚w™e nrhf]»ý {nthts™e {qŠ‚ ‚iÞth fhtðe. «r‚ct Ë{Þu nrh¼õ‚tuyu ËkþÞ fÞtuo fu ytðze ¼thu {qŠ‚ „tu…e™tÚtS {nthts™e ƒtsw{tk W¼e fhðt s‚t „tu…e™tÚtS {nthts™e {qŠ‚ ¾krz‚ ÚtE òÞ ‚tu ! nðu ‚tu ©enrh Ät{{tk …Äthe „Þt Au. nu {nthts ! yt… ¼„ðt™™t …wºt Atu y™u ‚u{™e søÞtyu Atu. ‚tu fkEf hM‚tu ftZtu. íÞthu h½wðehS {nthtsu nrh¼õ‚tu™e yt {qkÍðý ©enrh Ë{ût r™ðuŒ™ fhe. íÞthu {nt«‚t…e yt…ýtk EüŒuð ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u h½wðehS {nthts©e™e «tÚto™tÚte «ËÒt ÚtE™u ©enrhf]»ý {nthts™e {qŠ‚{tk «ðuþ fÞtuo. y™u ‚uÚte nrhf]»ý {nthts™e Ät‚w™e {qŠ‚ {krŒh{tk Ët‚ ytX …„rÚtÞt [Ze [t÷e™u …tu‚t™e {u¤u „tu…e™tÚtS {nthts™e {qŠ‚™e ƒtsw{tk „tuXðtÞ „E. s„ ònuh ntsh Ëtiyu …h[tu y™w¼ÔÞtu ‚Útt Ëti ÄLÞ ÄLÞ fnuðt ÷tøÞt. „tu…e™tÚtS {nthts™t MðY…™tu «íÞût…ýt™tu yrðM{hýeÞ ÷u¾f™tu y™w¼ð yºtu ™tukÄðt suðtu ntuE hsw fÞtuo Au. yuf Ë{Þu nwk yuf rŒðË{tk „tu…e™tÚtS {nthts™e …tk[Ëtu «ŒÂûtýt VÞtuo y™u yt¾t rŒðË™e …tk[u yth‚e™t Œþo™ fÞto. «ŒÂûtýt Vh‚e Ë{Þu rŒðË Œhr{Þt™ ¼õ‚tu™wk yuf {kz¤ „tu…e™tÚtS {nthts™wk Œþo™ fhðt {txu ytÔÞwk n‚wk. ‚u {kz¤u {krŒh™t [tu„t™{tk W¼t hne™u ðt®sºt - Ëk„e‚ ËtÚtu ¼tðÚte ‘y{e ¼hu÷e ™sÁk ht¾tu, ™thtÞý {wr™ Œuð hu..... yu fe‚o™ „tÞwk. {U «ŒÂûtýt Vh‚t

250

ËíËk„ Ëu‚w Vh‚t ‚u fe‚o™ ¼tðÚte Ëtk¼éÞwk. htºtu Ëq‚tu, MðÙ{tk „tu…e™tÚtS {nthtsu yuðwk Œþo™ ytÃÞwk fu, …u÷t ¼õ‚tu™wk {kz¤ fe‚o™ „tE hÌtwk Au. „tu…e™tÚtS {nthts ƒuXt ƒuXt …tu‚t™tu s{ýtu …„ Äe{u Äe{u n÷tð‚t n÷tð‚t fe‚o™ Ëtk¼¤e hÌttk Au. yt Œþo™ fuðwk n‚wk ! ‚tu ft÷w…wh {krŒh{tk Ä™w{toË{tk ðnu÷e Ëðthu ¼õ‚tu ¼tðÚte Äq™ fh‚t ntuÞ y™u yt…ýt ….…q. yt[tÞo©e ‚usuLÿ«ËtŒS {nthts©e ˼t {kz…™e …tx …h rƒhts{t™ Útft …tu‚t™tu s{ýtu …„ ‚u™tu yk„wXtu Äe{u Äe{u n÷tð‚t Útft Äq™ Ëtk¼¤‚t ntuÞ ! y{tht MxtV™t yuf þÂõ‚…kÚte ¼tE su {w¾uÚte õÞthuÞ sÞ Mðtr{™thtÞý ™ ƒtu÷u. ‚uytu yuf ðth Þtºtt™t r™r{»tÚte „Z…wh Œþo™ fhðt „Þt. ytðe™u {™u fnu, yntuntu ! „Z…wh™t ‚{tht {krŒh{tk ‚tu þwk yu {qŠ‚ Au ! òýu n{ýtk ƒtu÷þu y™u {the ËtÚtu ðt‚ fhþu yuðwk {™u ÷t„‚wk n‚wk ! yt…ýt {krŒhtu{tk ©eS {nthtsu ytðwk ftÞo fÞwO Au. „{u ‚uðtu …ý Úttuztu Œiðe Sðtí{t ntuÞ y™u Œþo™ fhu yux÷u fkEf sqŒe s y™w¼qr‚ ÚttÞ ! ©enrh fnu „Zzwk {tÁk ™u nwk „Zzt™tu, ‚u ‚tu fŒe ™Úte {xðt™tu. ©enrh ytk¾ {ª[e™u fnu‚t fu y{™u „Zzt ™Úte Œu¾t‚wk, …hk‚w „Zzt yûthÄt{ MðY…u Œu¾tÞ Au. ©enrh …tu‚t™e 49 ð»to™e ytÞw»Þ{tk Ë‚‚ 29 ð»to ËwÄe „Zzt{tk ŒtŒt ¾t[h™t Œhƒth„Z™u …tu‚t™wk ½h {t™e™u hÌtt. ytsu …ýu yt…ýu yu yûth ytuhze™wk Œþo™ fhe hÌtt Aeyu. ßÞtk ©enrh hnu‚t. ËíËk„ yÚtuo htrºt rŒðË rð[hý fh‚t, …hk‚w Auðxu „Z…wh …Äth‚t. ÷û{eðtze™tu {rn{t …ý ð]LŒtð™Úte yrÄf fÞtuo. rŒÕne™t yuf {wÂM÷{ ƒntŒwh ƒtŒþtn™u A {rn™tÚte ô½ ™ntu‚e ytð‚e yuðtu htu„ ÚtÞu÷tu. ‚u sq™t„ZÚte …tAtu Vhe™u rŒÕne s‚tu n‚tu. hM‚t{tk „Zzt{tk ¼Âõ‚ ƒt„{tk rðËt{tu ÷eÄtu. ™{tÍ™tu Ë{Þ ÚtÞtu. ™{tÍ …Zðt ßÞtk ¼Âõ‚ ƒt„™e s{e™™e hs ƒtŒþtn™t f…t¤u yze yux÷u íÞtk™u íÞtk ô½ ytðe „R. ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™tu ¾wŒt ‚hefu r™ùÞ fÞtou. …ÄhtÔÞt …tu‚u „tu…e™tÚt hu, fÌtwk yt{tk hnuþwk Ëwýtu „tÚt hu tt fÞtou WíËð {tuxtu yu Œ™ hu, ð¤‚t r‚Þtk s hÌtt Sð™ hu tt62tt (¼.®[.«.100)

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #125 vi dt 20-6-08


251 ËíËk„ Ëu‚w yt he‚u ©eS{nthtsu su Ë{Þ{tk {krŒh{tk ð…ht‚tu {t÷Ët{t™ …ÚÚth, [q™tu, #x, hu‚e, ÷tfzwk, ÷tððt {txu Íz…e ðtn™tu ™ntu‚t, Íz…e Œqh Ëk[th™t ËtÄ™tu ™ntu‚t y™u ™tkýtfeÞ A‚ ™ntu‚e yuðtk Ë{Þ{tk 1878 Úte þY fhe 1885 ËwÄe™t Võ‚ 7 ð»to™t ¾qƒs xqkft Ë{Þ „t¤t{tk „wsht‚{tk ™ð „„™[wkƒe {nt{rŒhtu™wk r™{toý fhtðe ‚u {krŒhtu{tk …tu‚t™t s MðY…tu {nt«‚t…e «íût Œuðtu™e MðnM‚u «r‚ct fhe. ð™rð[hý ŒhBÞt™ ¼th‚ ¼qr{™t yËkÏÞ ‚eÚttuo{tk, {krŒhtu{tk rƒhts{t™ Œuðtu™u …tu‚t™e ÿÂüÚte ‚Útt M…þoÚte «ËtŒe™t fÞto. …tu‚u MÚtt…u÷ Ä{oðkþe yt[tÞo …hk…ht{tk {qŠ‚ «r‚ct fhðt™tu yrÄfth Ëw«‚ fhe™u ‚u îtht ytsu rðïfûttyu {q¤ Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ™t yËkÏÞ {krŒhtu™e Ä{oÄòytu ytftþ{tk ô[u ÷nuhtÞ Au ™u s„‚™t {™w»Þtu™u fnª hne Au fu, su™u fÕÞtý™tu ¾… ntuÞ ‚u ytðtu ! yt {krŒhtu{tk …h{tí{t «íÞût rƒhts{t™ Au ! ‚u{™wk Œþo™ fhe™u …tð™ Úttytu ! ©eS {nthtsu yûthÄt{{tk sðt™tu hM‚tu Ëh¤ ƒ™tðe ŒeÄtu. {nthtsu ytíÞkr‚f fÕÞtý™t ËŒtðú‚tu MÚttÃÞt. ©eS {nthtsu yûthÄt{{tk sðt {txu™e yt ðeÍt yturVËtu MÚtt…e Au. •

14.

©eS {nthtsu …Ähtðu÷t Œuðtu™wk «íÞût…ýwk :

©eS {nthtsu ™h™thtÞý, ÷û{e™thtÞý, „tu…e™ÚtS {nthts ytrŒ ™t{tuÚte …tu‚t™t MðY…tu …ÄhtÔÞtk …Ae y™uf ¼õ‚s™tu …h{tí{t™e …tËu ytðe™u y™uf «fth™e ðt‚tu fh‚t. ¼õ‚tu ƒtu÷‚t fu nu ¼„ðt™ ! ‚{u MÚtt…u÷t ™h™thtÞýŒuð, ÷û{e™thtÞý ‚Útt „tu…e™tÚtS {nthts ytrŒ «r‚{tytu õÞtkf õÞtkf ¼õ‚s™tu ËtÚtu ðt‚tu fhu Au. õÞtkf õÞtkf ftuE™t Útt¤ s{u Au. ftuE ¼õ‚tu™e …qò «íÞût Mðefthu Au. ftuE ¼õ‚™t «u{™u ðþ ÚtE™u yu «r‚{tytu «íÞût…ýu ŒqÄ …eyu Au. ftuE™u «íÞût Œþo™

252

ËíËk„ Ëu‚w yt…e™u Œw:¾{tkÚte hûtt fhu Au. ftuE™u MðÙ{tk fu «íÞût Ä™ yt…u Au, ftuEf™u yu {qŠ‚ytu ‚uòu{Þ sýtÞ Au. …h{tí{t™e …tËu „t{u „t{™t nrh¼õ‚tu ytðe ðt‚tu fh‚t n‚tk y™u Ëti òý‚t n‚tk fu yt ƒÄtu «‚t… ©enrh™tu Au. ð]‚tk‚ Ëtk¼éÞt …Ae ¼„ðt™ fnu‚t fu :¨æÿææyÜëUc‡ææï |æxæ±æÝì ÝÚÝæÚ沇ææçίé J „‹}æê<„¯é ™ ÝæSy²ï± |æïÎ §y²±{æ²ü„æ}æì JJ nu ¼õ‚tu ! y{u …Ähtðu÷e yu Ëðo «r‚{tytu{tk y™u y{tht{tk ftuE ¼uŒ ™ òýþtu. «„x {qŠ‚ytu™e Ëuðt{tk su ƒúñ[theS hnu‚t ntuÞ Au ‚uytu™u …ý ½ýt ytùÞofthe rðþu»t y™w¼ðtu Út‚t ntuÞ Au. „Zzt{tk „tu…e™tÚtS {nthts™e Ëuðt{tk yuf ƒuXe Œze™t ™e[t ƒúñ[the Ëuðt{tk hÌtt. „tu…e™tÚtS {nthts™e {qŠ‚ 64 ‚Ëw ô[e yux÷u ƒúñ[the „tu…e™tÚtS {nthts™u {M‚f …h {w„x fu …t½ Äthý fhtðu ‚ux÷tu Ë{Þ ¼õ‚tÄe™ „tu…e™tÚtS {nthts™e {qŠ‚ ™e[u ÚtE òÞ y™u ƒúñ[the Ëw¾uÚte Ëuðt fhe ÷u yux÷u …tu‚t™t {q¤ MðY…u ¼õ‚tu™u Œþo™ yt…u ! yuf Ë{Þu ht{«‚t…¼tE „tu…e™tÚtS™t Œþo™ fhðt …ÄtÞto™u …zŒtu ™tÏÞtu n‚tu íÞthu ƒtuÕÞt su n{tht ¼tE n{fwk ntÚttu ntÚt nth ŒuðU„u. íÞtk ‚tu ‚wh‚ s ‚u {qŠ‚™tk „¤t{tkÚte nth WA¤e™u ht{«‚t…¼tE™t „¤t{tk …nuhtE „Þtu. „Zzt{tk SðwƒtE ŒqÄ™u Ëtfh fxtuht{tk Ähtðu ‚u {nthts {qŠ‚ îtht ntÚtÚte ÷E™u …es‚t. ðz‚t÷{tk ©e htÄtf]»ýŒuð {tuh÷e ð„tz‚t n‚t. ‚u nòhtu {týËtu Ëtk¼¤u ™u ƒtu÷u su y÷tirff þçŒ Au, y™u ftuý ð„tzu Au ? „t{ rŒÞtuŒh{tk ÷ðS Œðu ËíËk„e n‚t. ‚u{™u htrºtyu {nthtsu Œþo™ ŒeÄt íÞthu fnu : nu {nthts „Zzt™t „tu…e™tÚtS ‚hefu Œþo™ yt…tu. …Ae {nthts „tu…e™tÚt Y…u yt„¤ ytðe™u Q¼t …Ae ÷ðS Œðu fnu, Ënò™kŒ Y…u Œþo™ yt…tu. …Ae „tu…e™tÚt Y… ƒŒ÷e™u Ënò™kŒ Y…u Œþo™ ytÃÞt. yuf Ë{Þu sq™t„Z {krŒh™t ð[÷t rþ¾h™tu æðs Œkz ‚u™t W…h …tx÷e {qf‚t ™BÞtu, ™u …t÷¾™tu Œtuh ‚qxðt ÷tøÞtu. …t÷¾ ™{e™u æðs™u …tx÷e ™{e, ‚u Ë{Þu {nthtsu ytðe™u æðs ‚u{s …tx÷e W…tze™u rþ¾h™u yztze™u {qfe. yu Ë{Þu òu {nthts ™ …Äthu ‚tu ™e[u …[tË

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #126 vi dt 20-6-08


253 ËíËk„ Ëu‚w ËtEX {týËtu, …t¤t™u frzÞt ŒƒtE {he ò‚. {nthts™u «íÞût hûtt fhðt ytðu÷t ntsh Ëtiyu Œþo™ fÞto. ©enrh fnu Au, {tuxtk {tuxt {krŒhtu fhtðe™u ‚u{tk y{u ©e ™h™thtÞýŒuð ytrŒ «r‚{tytu …Ähtðe Au. suÚte ßÞtk ËwÄe yt Äh‚e hnuþu íÞtk ËwÄe Sð™tu {tuût Út‚tu hnuþu. yk‚æÞto™ ÷e÷t{tk {nthts fnu Au, nwk yt Äh‚e W…h «íÞût…ýu hnu÷tu Awk. y{ŒtðtŒ{tk ©e ™h™thtÞýŒuð MðY…u ‚Útt ¼Âõ‚Ä{o™e ËtÚtu nrhf]»ý MðY…u nwk «íÞût rƒhtswk Awk. ðz‚t÷{tk ÷û{e™thtÞý MðY…u ‚Útt ¼Âõ‚ Ä{o™e ËtÚtu nwk r™ðtË fhe hÌttuAwk. „Z…wh{tk „tu…e™tÚt MðY…u nwk «íÞût rƒhtswk Awk. {tht{tk y™u yu MðY…tu{tk sht …ý ¼uŒ ™Úte. ™h™thtÞý ytrŒ MðY…u nwk …tu‚u s rƒhtswk Aw yu{ {t™òu. ÝÚÝæÚ沇æælæçã S±…ÝæÝæ¢ çã„æ² ™ JJ |æçQU{}æü²é„¢ }ææ¢ ±ñ 籜æ±ëœææH²ï çSƒ„}æì J çSƒ„: ŸæèÝxæÚï çÝy²¢ ÝÚÝæÚ沇ææy}æÝæ JJ xææïÐèÝæƒæy}æÝæ ™æ~æ çSƒ„¢ }ææ¢ ç±„ ¨±üÎæ J yt ºtý MÚt¤tuyu, yt ºtý {krŒhtu{tk {thtu y¾kz ðtË Au. yt ðhŒt™ Au. yt ¾tºte Au. nu ¼õ‚tu ! ßÞthu …ý ‚{™u fkE Wîu„ ÚttÞ, íÞthu yt {krŒhtu{tk sE ™u «tÚto™t fhòu, ¼s™ fhòu, fe‚o™ fhòu, ‚{the «tÚto™t y{u Ëtk¼¤eþwk. su ftuE ¼õ‚s™tu yu{ {t™þu fu yt Œuð {tuxt Au. ‚u Œuð ™t™t Au. ytðt ftuE ¼uŒtu W¼t fhþu, yu y{tht rËØtk‚Úte, y{tht ð[™Úte rðÁØ Au. yuðt ¼uŒtu W¼t fh™tht ÝÚÜUxææ}æè |æç±à²ç„, yu ‚tu ™hf{tk sþu. y{tht Ät{™u ™rn …t{u. yt {krŒhtu, yu{tk y{u …Ähtðu÷e {qŠ‚ytu y{u …tu‚u s Aeyu. Ë{„ú yuðt {tht ytr©‚s™tuyu y{tht yt ð[™tu ËíÞ {t™ðt. yu {qŠ‚ytu™u Útt¤, ¼ux ftuE yt…þu ‚tu nwk s Mðeftheþ. y{tht MÚtt…u÷t yt Œuðtu yu{™e su Ëuðt fhþu, ‚tu yu Ëuðt {qŠ‚ îtht yûthÄt{{tk hÌtt Útft y{u Mðeftheþwk. y{tht MÚtt…u÷t yt MðY…tu™tk su Œþo™ fhþu ‚tu yu™u {tht «íÞût Œþo™™wk …wÛÞ {¤þu. yux÷wk s ™rn, yíÞthÚte …ý swytu Atu y{tht MÚtt…u÷tk yu MðY…tu «íÞût s Au y™u «íÞût™e su{ s ð‚uo Au. fux÷tÞ ¼õ‚tu™e ËtÚtu

254

ËíËk„ Ëu‚w ðt‚tu fhu Au. fux÷tÞ ¼õ‚tu™u Œþo™ Œu Au. fux÷tÞ ¼õ‚tu™u yuðt [{ífthtu ƒ‚tðu Au, ftuE™t ½h{tk õÞtkÞ yt„ ÷t„e ntuÞ ‚tu ™h™thtÞýtrŒ MðY…u yu {qŠ‚ytu òýu yu™u ½uh sE™u s„tzu Au. fux÷tÞ ¼õ‚tu™e …tËuÚte {qŠ‚ytu Útt¤ {tk„e™u s{u Au. yt…ýe ©Øt-¼tð™t «{týu ©eS MÚttr…‚ {qŠ‚ytu{tk yt…ýu «íÞût…ýwk y™w¼ðe þfeyu Aeyu. {nthts™t ð[™ {wsƒ {q¤ Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ™t {krŒhtu™e {qŠ‚ytu{tk {nthts y¾kz r™ðtË fhe™u hÌtt ntuðtÚte su ftuE {™w»Þ {qŠ‚ Ë{ût ytðe™u W¼tu hnu yux÷u Œþo™ fh™th ¼õ‚™t ÓŒÞ{tk ‚wh‚ s yuðwk ÚttÞ Au fu yntu ! fuðwk {qŠ‚ytu™wk ‚us Au ! {qŠ‚{tk fux÷e rŒÔÞ‚t Au ! Œþo™tÚteo™t ËkfÕ…-rðfÕ… ƒkÄ ÚtE™u ÓŒÞ{tk y…th þtkr‚ ÚttÞ Au. ‚Útt {qŠ‚{tk r[‚ ð]Â¥t ¾U[tÞ òÞ Au. ½ýt rƒ™ ËíËk„e …hk‚w ÄtŠ{f s™tu yuðwk ƒtu÷‚t ntuÞ Au fu, “y{u Þtºttyu „Þt n‚t, Œhufu Œhuf søÞtyu ‚{tht {krŒhtu ƒnw{tuxt ! ƒnw ËhË Au ! ©enrh MÚttr…‚ {krŒhtu …]Úðe …h yûthÄt{ Y…u hnu÷tk Au. •

15.

©enrh™e sL{¼qr{ A…iÞtÄt{ {rn{t :

©enrh MÚttr…‚ ™ðÄt{™tu {rn{t ÷¾‚t ÷¾‚t …h{t™kŒ ÚtÞtu. …hk‚w ÷¾‚t ÷¾‚t Ë‚‚ yu{ Út‚wk n‚wk fu A…iÞt Ät{™tu {rn{t õÞthu ÷¾wk y™u õÞthu …qýtoft{ Úttô. ft¤w…wh {krŒh™t yuf Ëk‚™u «&™ n‚tu fu ©eS MÚttr…‚ y{ŒtðtŒ, ðz‚t÷ y™u „Zzt ytrŒf Ät{™tu {rn{t ðÄthu fu ©enrh™e sL{¼qr{ A…iÞt™tuu {rn{t ðÄthu ? ‚u Ëk‚ yuf Ë{Þu A…iÞt …ÄtÞto. ½™~Þt{ {nthtsu ‚u Ëk‚™t «&™™wk r™htfhý fhðt {txu ‚u Ëk‚™u A…iÞt{tk rŒÔÞ Ë¼t ¼he™u ƒuXt Au ‚uðwk ½™~Þt{ {nthtsu Œþo™ ytÃÞwk. ˼t{tk ….…q.Ä.Äw. ƒÒtu yt[tÞo {nthts©e ‚Útt ™kŒ Ëk‚tu ½™~Þt{ {nthts™e Ëtr™æÞ{tk ˼t{tk rƒhts{t™ Au. ft¤w…wh {krŒh™t Ëk‚ …ý ˼t{tk sE™u ƒuXt. ½™~Þt{ {nthtsu ˼t{tk «&™ fÞtuo. y{u MÚtt…™ fhu÷t y{ŒtðtŒ, ðz‚t÷, „Zzt ytrŒf Ät{tu™tu {rn{t ðÄthu

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #127 vi dt 20-6-08


255 ËíËk„ Ëu‚w fu y{the sL{¼qr{ A…iÞt™tu {rn{t ðÄthu ? ˼t{tk yuf ™kŒ Ëk‚u ÞÚttÚto W¥th fÞtuo. ½™~Þt{ {nthtsu ‚u sðtƒ™u y™w{tuŒ™ yt…‚t fÌtwk fu, y{ŒtðtŒ, ðz‚t÷, „Zzt ð„uhu Ät{tu{tk y{u [t¾zeytu …nuhe™u VÞto Aeyu. ßÞthu A…iÞt™e ¼qr{{tk y{u [t¾zeytu rð™t VÞto Aeyu. ‚u ¼qr{™u y{tht [hýt‹ðŒ™tu ËeÄtu s M…þo ÚtÞtu Au. {txu ƒeò Ät{tu fh‚tk …ý A…iÞt™e ¼qr{ yrÄf ¼tøÞðt¤e Au. A…iÞt™e Ë{„ú ¼qr{ y{tht [hýt‹ðŒÚte ykrf‚ ÚtÞu÷e Au. {txu yrÄf {rn{t ðt¤e Au. íÞth …Ae ˼t{tk ©eS {nthts™e yth‚e ÚtE y™u ˼t rðËso™ ÚtE yÿ~Þ ÚtE „E. ft¤w…wh™t Ëk‚u ßÞtk ½™~Þt{ {nthts rƒhts{t™ ÚtÞu÷t íÞtk r™þt™e fhe ÷eÄe. sL{ MÚtt™fu nt÷{tk ½™~Þt{ {nthts™e {qŠ‚ rƒhts{t™ Au. Ä{oŒuð ½™~Þt{ {nthts™u fnu Au, nu ½™~Þt{¼tE ! nu nhu ! nu ™e÷fkX ! nu yûthtrÄ…r‚ …qýo …wÁ»ttu¥t{ ! yt A…iÞt…wh y™u yt su ™thtÞý Ëhtuðh ytrŒf su Ëhtuðh ‚Útt rðïtr{ºte ™Œe, ‚u™tu {rn{t su{ Au ‚u{ f]…t fhe™u fntu. yuðwk Ëtk¼¤e™u yr‚ «ËÒt ÚtE Ä{oŒuð «íÞu ƒtuÕÞt su, nu r…‚t ! Ä{oŒtŒt ! yt A…iÞt…wh y™u yt ™thtÞý Ëhtuðh ytrŒf™tu {rn{t þu»t þthŒtrŒf ftuxe fÕ… ËwÄe fnu ‚tu …ý …th …t{u ™rn. …hk‚w ‚{tuyu …qAÞwk {txu Ëkûtu…Úte fnwk ‚u Ëtk¼¤tu, su {™w»Þ yt …wh™e [thu ƒtsw yütŒþ Þtus™ …ÞO‚ rŒðË htrºt{tk A…iÞt…wh yuðwk S¼u fhe™u ™t{ Wå[thý fhþu, ‚Útt ©ðýu Ëtk¼¤þu, ‚u™tk Ëðo …t…tu ƒ¤e™u ¼M{ ÚtE sþu. y™u ð¤e yt …wh™e hs yòýu su™t {tÚtu Wze™u …zþu, ‚u {™w»Þ Ëðo …t…tuÚte {qftE™u Mð„o™u …t{þu. y™u yt Ëhtuðh™t s¤™wk su yt[{™ fhþu ‚u ðifwkXÄt{™u …t{þu. y™u su {™w»Þ yt Ëhtuðh{tk M™t™ fhþu ‚u Sð „tu÷tuf Ät{™u …t{þu. y™u ð¤e y{the M{]r‚yu Ërn‚ {rn{t …qðof yt Ëhtuðh{tk M™t™ fhþu, ‚u s™ ytíÞkr‚f su yûthÄt{ ‚u™u …t{þu. y™u ð¤e su {™w»Þ yt Ëhtuðh{tkÚte {wXe ¼he™u Äq¤ ƒnth ftZe™u …t¤ W…h ™t¾þu, ‚u S𠃌rhft©{Ät{™u …t{þu. y™u su {™w»Þ {]íÞw …t{u÷tu ‚u™t yÂMÚt™tu ‚÷ suðztu fxftu yt

256

ËíËk„ Ëu‚w rðïtr{ºte ™Œe™t „ti½tx{tk ™t¾þu ‚u Sð Ët‚ …uZeyu Ërn‚ Mð„o÷tuf™u …t{þu. y™u su {™w»Þ yt Ëhtuðh™t rf™thu ‚Útt „ti½tx™t ythu ‚Útt {e™ Ët„h™trf™thu ‚Útt ¾tk…t ‚¤tðze™t ftkXu ©tØtrŒf r¢Þt fhþu ‚u …ý ¼„ðt™™t yûthÄt{™u …t{þu y™u ð¤e nu Ä{oŒuð ! yt Ëhtuðh{tk yts rŒðËÚte ythk¼e™u „k„t ytrŒf yzËX ‚eÚto r™ðtË fhe hÌtt Au yu{ ‚{u òýtu y™u su su ¼„ðt™™t yð‚th Au ‚Útt ƒúñtkztrÄ…r‚ susu Œuð‚t Au ‚Útt Ë™ftrŒ yXâtËe nòh Ér»tytu Au ‚Útt ™ð÷¾t …ðo‚ W…h ™ð÷t¾ rËØtu Au, yu ytrŒf susu ¼„ðt™™t ytr©‚ {wr™ytu ‚Útt Œuð yu Ëðuo ƒúñtkz™t ðtËe y™w¢{u fhe™u y{tht Œþo™ ‚Útt …qò …rh¢{t, Ëtütk„ ™{Mfth fhe™u …tu‚…tu‚t™t MÚtt™ «íÞu òÞ Au. y™u ð¤e yt ƒúñtkz{tk yuðwk ftuE ‚eÚto MÚtt™f ™Úte su yt A…iÞt…wh™u ‚Útt ™thtÞý Ëhtuðh™u ‚Útt yt Ä{o ‚¤tð ‚Útt ¾tk…t ‚¤tðze ‚Útt yt su rðïtr{ºte ™Œe ‚Útt ¼qr‚Þtu fqðtu ‚Útt A…iÞt…wh™e ¼qr{ft y™u yt su y{tÁk sL{MÚtt™f ‚Útt yt su fqðtu ‚u™e W…{t ƒeò ftuE™u yt…eyu ‚uðwk ftuE MÚtt™f ™Úte. {txu y{tht ËkƒkÄ™u …tBÞt yuðt su Sð feze, {ftuze, fex, …‚k„, ð]ût, ðu÷e, …þw, …ûte, MÚttðh, sk„{, {™w»Þ, …ðo‚ su su y{tht ËkƒkÄ™u …tBÞt ‚Útt y{tht ytr©‚™t ËkƒkÄ™u …t{þu ‚u Ëðuo {tuût™u …t{þu. ytðe he‚™tu y…th {rn{t Au. ‚u™t ftuxe{tk ¼t„™e ƒhtuƒh [th Ät{ y™u Ët‚ …wheytu y™u ƒeò su su ‚eÚto ‚u …ý ÚttÞ yu{ ™Úte. yu{, nu r…‚t Ä{oŒuð ! ‚{u òýtu. y™u ð¤e r™Þ{u Þwõ‚ y™u ¼„ðt™™t ¼õ‚ yuðt su ËtÄw, ƒútñý ‚uytu™u s{tze™u ðMºt ŒÂûtýt yt…þu ‚Útt „tÞ ytrŒf™t Œt™ yt…þu y™u ð¤e ¼„ðt™™e «r‚{t™u Útt¤ fhe™u s{tzþu y™u ðMºt ½huýt ytrŒf fhtðþu ‚Útt ¼„ðt™™t {krŒh ytrŒf ƒeS søÞtytu fhtðþu, ‚u {™w»Þ Œun {qfe™u rð{t™ W…h ƒuËe™u yûthÄt{{tk ¼„ðt™™t ËtÄBÞo…ýt™u …t{þu. y™u ð¤e su ftuE {krŒh fhtðe™u ‚u {rŒh{tk {qŠ‚ytu …Ähtðe™u ðtkËu …qò «ðtn [÷tðþu ‚u ½ýe Œun {qfe™u yûthÄt{{tk ¼„ðt™™t ËtÄBÞo…ýt™u …t{e™u nswh Ëuðt{tk hnuþu y™u ð¤e ™thtÞý Ëhtuðh™t rf™thu feze

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #128 vi dt 20-6-08


257 ËíËk„ Ëu‚w ytrŒf Sðsk‚w™u yÒt™tu fýftu ™tk¾þu ‚u {™w»Þ Œun {qfe™u Mð„o …t{þu. y™u yt Ëhtuðh W…h ÚtE™u su ftuE …ûte Wze™u sþu ‚u Mð„o™u …t{þu. sL{ MÚtt™ y™u ŒuntuíË„o MÚtt™ ƒk™u ¼„ðt™™t MÚtt™ ©uc „ýtÞ Au. y™u {wÂõ‚ yt…™tht ntuÞ Au. ‚u{s …rðºt „ýtÞ Au. ƒk™u™tu {rn{t {nt™ Au. ‚tu …ý sL{ MÚtt™ yrÄf Ëw¾Œ y™u {wÂõ‚ yt…u Au. fthý fu sL{ MÚtt™{tk ¼„ðt™™e ƒt÷¢ezt ð„uhu™wk ¿tt™ ÚttÞ Au. ‚uÚte ¼Âõ‚ rðsÞ …t{u Au. sL{ MÚtt™ ©uc Au ? fu ŒuntuíË„o MÚtt™ ©uc Au ? yu «&™™t sðtƒ{tk r™íÞt™kŒ Mðt{eyu fÌtwk fu sL{ MÚtt™ ©uc „ýtÞ Au. fthý fu ¼„ðt™ ysL{t Au ‚tu…ý ¼õ‚™u Œþo™ yt…ðt sL{ Äthý fÞtuo Au. ßÞtk ©eS {nthts™tu sL{ ‚u MÚtt™ sL{MÚtt™ fnuðtÞ Au. ‚u{™t Œþo™Úte s {tuût {¤u Au. W¥th ¼th‚{tk yÞtuæÞt …tËu „tuLzt SÕ÷t{tk A…iÞt fhe™u ™t™fzwk, Y…fzwk „t{ ytðu÷ Au. „t{™e Vh‚u ½xtŒth ytkƒt ‚Útt ytkƒ÷e, òkƒwzt, VýË ‚Útt ðz ‚u{s r……¤t ð„uhu ð]ûttuÚte Ëwþtur¼‚ Au. [thu ƒtsw òkƒwzt™t …w»f¤ ð]ûttu ntuðtÚte yt¾tu rŒðË ftuÞ÷, {u™t, …tu…x, Œuð[f÷e ð„uhu …ûteytu™tu f÷hð ‚u{s ËwkŒh yuðt {tuh™t xnwft Ëk¼¤tÞ Au. yuðt …rðºt yûthÄt{ ‚wÕÞ A…iÞt Ät{{tk ….…q.Ä.Äw. ytrŒ yt[tÞo©e 1008 ©e yÞtuæÞt«ËtŒS {nthtsu Ë. 1907 {tk ºtý rþ¾h™wk ¼ÔÞ {krŒh™wk r™{toý fhtðe™u ©e Ä{oŒuð ¼Âõ‚{t‚t, ©enrhf]»ý {nthts, ©e htÄtf]»ýŒuð, ©e ðtËwŒuð ™thtÞý ytrŒf Œuðtu™e «r‚ct fhu÷. Ë™ 1994 {tk ….…q.Ä.Äw. yt[tÞo©e ‚usuLÿ«ËtŒS {nthts©e™tu ßÞthu hs‚ Ëwðýo sÞk‚e {ntuíËð WsðtÞtu, ‚u™t V¤ MðY…u ËíËk„e nrh¼õ‚tuyu „wÁÉý yŒt fhðt™e þw¼ ¼tð™tÚte hs‚-Ëwðýo ‚w÷t rðrÄ{tk ¼thtu¼th Ëtu™wk, [tkŒe ….…q. {nthts©e™t [hýtu{tk y…oý fhu÷. yr‚ WŒth y™u ©enrh ËtÚtu yuf‚t Ähtð‚t ….…q. {nthts©eyu ‚u s Ë{Þu ƒútñýtu™e ntshe{tk ntÚt{tk s¤ ÷E yt Ëtu™wk [tkŒe A…iÞt {krŒh™u, Ëk«ŒtÞ{tk Ëti «Út{ ythË™wk {krŒh ƒ™u ‚u ¼tð™tÚte ©ef]»ýt…oý fÞwO. su™t V¤ MðY…u Ë™u 2002 {tk {qŠ‚ytu ÞÚttð‚ ht¾e {krŒh™tu SýtuoæÄth fhðt{tk ytÔÞtu. ytþhu Yr…Þt

258

ËíËk„ Ëu‚w …tk[ fhtuz™t ¾[uo Ëk«ŒtÞ{tk Ëti «Út{ Ëk…qýo ythË™wk ƒu {t¤™wk ¼ÔÞ {krŒh r™{toý fhðt{tk ytÔÞwk. ‚u ¼ÔÞ y™u rŒÔÞ ™q‚™ {krŒh™t ytsu yt…ýu Ëti Œþo™ fhe hÌtt Aeyu. Ëðo yð‚th™t yð‚the y™k‚ ftuxe ƒúñtkz™t yrÄ…r‚ …hƒúñ …h{tí{t ¼„ðt™ ©e Mðtr{™thtÞýu yt ƒúñtkz{tk {™w»Þ þheh Äthý fhðt™tu ËkfÕ… fÞtuo. íÞthu Ëti «Út{ fuðe …]Úðe W…h yð‚hðwk ‚u™tu rð[th fh‚tk, «t[e™ ft¤{tk …ý «rËæÄ …tu‚t™t rŒÔÞ ƒt÷ MðY…™wk «„x Œþo™ ßÞtk {nt{wr™ {tfoLzuÞ™u ytÃÞwk n‚wk ‚u s …]Úðe™u …ËkŒ fhe. ytíÞkr‚f «÷Þ{tk r[hkSðe {nt{wr™ {tfoLzuÞS ŒË nòh ð»to …ÞO‚ Ëðoºt s¤ ƒkƒtfth{tk yt©Þ þtuÄ‚t n‚t. íÞtk ‚u{™u ðx …ºt þtÞe ƒt÷{wfwLŒ™t Œþo™ ÚtÞt su …whtýtu{tk yt he‚u ðýoðu÷ Au. ÜUÚæÚ籋ÎïÝ ÐÎæÚ ç±‹Î}æì, }æé¶æÚ籋Îï ç±çݱïà沋„}æì ±ÅS²Ð~æS² ÐéÅï àæ²æÝ¢ ÏææH¢}æéÜéU‹Î¢ }æݨæ S}æÚæç}æ yt …whtý «rËØ ƒt÷{wfwLŒ ¼„ðt™™tu ðtË su ¼qr{ W…h ÚtÞtu n‚tu ‚u s yt A…iÞt Au. ½™~Þt{ {nthtsu A…iÞt™e …tð™ fthe ¼qr{™u yr„Þth ð»to …ÞO‚ …tu‚t™t Ëtu¤ r[Ln ðt¤t rŒÔÞ [hýtuÚte …tð™ fhe yt…e. s„‚™t Sð™u ytrÄ, ÔÞtrÄ y™u W…trÄ{tkÚte {wÂõ‚ yt…™th A…iÞt™e …rðºt ¼qr{{tk {nt™ {tuxt ‚eÚto MÚt¤tu …h{tí{t™t [hý M…þoÚte …tð™fthe ÚtÞt. Ëk«ŒtÞ™t ytrŒ yt[tÞo y™u ¼„ðt™ Mðtr{™thtÞý™t …wºt yt[tÞo yÞtuæÞt«ËtŒS {nthts©eyu ™thtÞý Ëhtuðh™t …rðºt rf™thu ½™~Þt{ «¼wyu fhu÷e rŒÔÞ ƒt¤÷e÷t™wk Ëðo {w{wûtwytu™u hË…t™ fhtÔÞwk n‚wk. A…iÞt™wk {krŒh yuf yir‚ntrËf {krŒh ƒLÞwk Au. yuf 𾂠{q¤e {krŒh™t {nk‚ Ë.„w. Mðt{e nrh™thtÞýŒtËS A…iÞt{tk Œþo™ fh‚t n‚tk ‚u Ë{Þu Mðt{e™t {™{tk ËkfÕ… ÚtÞtu fu y™k‚ fturx ƒúñtkz™t yrÄ…r‚ ¼„ðt™ ©e Mðtr{™thtÞý™wk sL{MÚtt™ fE søÞtyu nþu ? ‚u ð¾‚u ©eS {nthtsu Mðt{e™u Œþo™ yt…e y™u ntÚt …fze™u ƒ‚tÔÞwk fu yt y{tÁk sL{ MÚtt™ Au. nt÷{tk ßÞtk ƒt÷MðY…

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #129 vi dt 20-6-08


259 ËíËk„ Ëu‚w ½™~Þt{ {nthts rƒhtsu Au yu s sL{¼qr{ ©eS {nthtsu «íÞût ƒ‚tðu÷ Au. íÞtk yûth¼wð™ fhtðe ….…q. yt[tÞo {nthts©e ðtËwŒuð«ËtŒS {nthts©eyu ƒt÷MðY… {nthts™e {qŠ‚ …Ähtðe Au. ©eS {nthts™t ƒt÷ MðY…™t Ëtûtt‚T Œþo™ ÚttÞ Au. yt ¼qr{™tu {rn{t y…hk…th Au. A…iÞt yuf {nt™ ‚eÚtoÄt{ Au. ½™~Þt{ {nt«¼wyu yt ¼qr{ W…h yux÷e yŒT¼q‚ ÷e÷tytu fhe Au, su ÷e÷tytu™wk ðýo™ fhðt Œuð‚tytu …ý Ë{Úto ™Úte. ƒt÷ MðY… yðMÚtt{tk ©eS {nthts™u ytkƒ÷e™tu su ¾tk…tu ðtøÞtu yu™wk r[Ln ftÞ{ hÌtwk Au. su™tu {nthtsu ð[™t{]‚{tk …ý WÕ÷u¾ fÞtuo Au. ‚u ‚÷tðze™wk ™t{ …ý ftÞ{ {txu ¾tk…t ‚÷tðze …tzâwk. “…ÝÝè …‹}æ|æêç}æp” su sL{¼qr{ Au, ‚u s™™e fh‚t {nt™Au. su ËŒt™u {txu ¼„ðt™u ÞtŒ ht¾e Au. ht{tÞý{tk ht{«¼w™u [tiŒ ð»to™tu ð™ðtË {éÞtu y™u ð™{tk sðt {txu ‚iÞth ÚtÞt íÞthu yÞtuæÞt™e ¼qr{™e {txe …tu‚t™e ËtÚtu ÷eÄe n‚e. y™u ð™{tk rð[hý ŒhBÞt™ MðÞk ht{[kÿ ¼„ðt™ ‚u {txe™t Œþo™ fh‚t n‚t. y™u fnu‚t n‚tk fu yt sL{¼qr{™tu fux÷tu {rn{t nþu ? su ƒúñtSyu …ý su™u yt ÷tuf{tk yð‚th ftÞo fhðt {txu …tu‚t™e yÄo ytÞw»Þ ËwÄe ‚… fÞwO ntuÞ y™u …Ae y™k‚ fturx ƒúñtkz™t yrÄ…r‚ su …tu‚u A…iÞt™e ¼qr{ W…h «„x ÚtÞt ntuÞ ‚u ¼qr{™e {nt™‚t, „he{t™wk „t™ ftuý fhe þfu ? Ëðtoð‚the ©enrh™t «„x MÚtt™ A…iÞtÄt{{tk sL{ MÚtt™™t Œþo™ fhe™u ËíËk„e fu …Ae Ä{o«u{e ¼õ‚tu yk‚h{tk ¾qƒ s yt™kŒ y™w¼ðu Au y™u ðús fh‚t rðþu»t ¼tðÚte ynª™e {txe™u {tÚtu [ztðe {w¾{tk {qfe™u {wÂõ‚ …t{u Au. [rhºt rð™t þtkr‚ ™rn, yu LÞtÞu yuf [{íftrhf Äx™t™wk yºtu yt÷u¾™ fÁk Awk. y{ŒtðtŒ „tŒe™t ytrŒ yt[tÞo©e yÞtuæÞt«ËtŒS ŒtŒt yt ½x™t™wk ðýo™ fh‚t fnu Au. nu ht{ þhýS ! yuf Ë{Þu s™f…whe™u rð»tu yuf ðrýf {ntÄ™…r‚ n‚tu. ‚u …tu‚t™t „t{Úte Ëk½ ftZe yÞtuæÞt…whe™e Þtºtt fhðt {txu …tu‚t™t „t{Úte [tÕÞtu. ‚u ðå[u A…iÞt…wh{tk ytðe™u ™thtÞý Ëhtuðh{tk M™t™ fhe™u Ë{e…u ytkƒt™t ƒ„e[t{tk W‚thtu fÞtuo. …Ae ‚u Ëk½™t

260

ËíËk„ Ëu‚w fux÷tf {týËtu {krŒh ËtÁk Œu¾e™u Œþo™ fhðt {txu ‚u {krŒh{tk ytÔÞt. íÞthu ‚u rŒðËu ©eXtftuhS™u ¼thu ðMºt ½huýt …nuhtðe™u ¾whþeytu W…h ƒuËtzât n‚t. ‚uðtk y÷tirff Œþo™ fhe™u ‚u Ëðuos™u …tu‚t™t W‚tht W…h sE™u þuX™u fÌtwk su, nu ŒtŒt ! yt {krŒh ƒnw ËtÁk Au ‚u yt…™u Œþo™ fhðt ÞtuøÞ Au y™u ykŒh Ä{oŒuð, ¼Âõ‚{t‚t y™u ½™~Þt{ {nthts ytrŒf Œþ {qŠ‚ytu …Ähtðu÷e Au. ‚u {qŠ‚ytu™u ¼thu ðMºt ½huýtk Ërn‚ þý„th Äthý fhtÔÞt Au. ‚u Ëtk¼¤e™u ‚íft¤ ‚u ðrýf {krŒh{tk ytðe™u ©e XtftuhS™t Œþo™ fhe™u …tk[ …tk[ Yr…Þt ºtý {krŒh{tk ¼ux {qfe™u yk‚h{tk þtkr‚ …t{‚tu n‚tu. …Ae ð¤e ©e ½™~Þt{ {nthts™e {qŠ‚ yt„¤ yuf …„u W¼tu hne™u «u{ {ø™ Útftu, «tÚto™t M‚wr‚ fhe™u þý„thu Ërn‚ …tu‚t™t yk‚:fhý{tk ½™~Þt{ {nthts™e {qŠ‚ W‚the, íÞth …Ae …qòheyu …t™ƒezeytu (…t™™t ƒezt) {qfe™u …‚tËt™tu Útt¤ ¼he™u ytÃÞtu. ‚u ÷E™u …tu‚t™t W‚thu sE™u ‚u «ËtŒe™t …‚tËt Ëðuo™u ðnU[e yt…‚tu n‚tu. íÞth …Ae íÞtk Útfe [tÕÞtu ‚u ƒesu rŒðËu yÞtuæÞt…whe™u rð»tu s‚tu n‚tu, y™u íÞtk ©eht{[kÿS™t sL{ MÚtt™fu ‚Útt f™f ¼wð™ ‚u{s n™w{t™„Ze ytrŒf fux÷tf {krŒhu Œþo™ fhe™u „tufw¤, {Útwht s‚tu n‚tu y™u íÞtk …kŒh rŒðË hne™u Ëðuo {krŒhtu{tk Œþo™ fh‚tu Útftu …tu‚t™t {™{tk yuðtu ËkfÕ… Út‚tu n‚tu su nwk ŒuþtL‚h{tk VÞtuo y™u ynª …ý „tufw÷, {Útwht, ð]LŒtð™{tk Ëðo MÚt¤u Œþo™ fÞto …hk‚w ‚u A…iÞt…wh™t {krŒh{tk suðw {qŠ‚ytu™wk ‚us y™u þý„th Au ‚uðt {U ftuE Xuftýu ŒeXt ™ne. yu{ Ëðuo™u fnu‚tu n‚tu. …Ae ð¤e yu{ ËkfÕ… fÞtuo su nwk {tht „t{{tk sE™u …tk[ ÷t¾ Yr…Þt™wk ¾[o fhe™u A…iÞt…wh suðwk {krŒh fhtðe™u yuðe ŒË {qŠ‚ytu {tkne …Ähtðwk. y™u ‚u™e …tA¤ ytSrðft ƒtkÄw y™u ‚uðwk ‚¤tð …ý Ë{e…u ƒkÄtðwk. yuðtu ËkfÕ… fh‚tk fh‚tk W‚tht W…h ytðe™u hËtuE s{e™u ËqE „Þtu fu ‚wh‚ ‚u™u sðh ytÔÞtu. y™u yzÄe htrºt ðeíÞt …Ae ‚u™tu Œun …zâtu. íÞthu ‚u Ë{Þu ‚u™t yk‚:fhý{tk ½™~Þt{ {nthts™wk M{hý hnuðtÚte ½™~Þt{ {nthts ¾whþe W…h ƒuXu÷t y™u {ntþtu¼tyu Þwõ‚ {tuh {wfwx Äthý fhu÷t y™u [‚w¼wos yuðt Útft ©ef]»ýY…u ytðe™u Œþo™ ŒE™u ƒtuÕÞt su, y{tu Ëðo yð‚th™t yð‚the yûthtrÄ…r‚ …qýo

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #130 vi dt 20-6-08


261 ËíËk„ Ëu‚w …wÁ»ttu¥t{ Aeyu. ‚u A…iÞt…wh™u rð»tu Ä{o ¼Âõ‚ y{tht {t‚t-r…‚t Au. ‚u{™t ½uh y{tuyu yð‚th Äthý fÞtuo Au. yu{ fnª ‚u™u ‚uze „Þt. ‚u Ë{Þu fux÷tf {týËtu™u ¾whËeyu Ërn‚ ½™~Þt{ {nthts™t ‚uòu{Þ Œþo™ Út‚t n‚t. íÞth …Ae ‚u ðrýf™tu …wºt Ëk½ Ërn‚ íÞtk Útfe [tÕÞtu ‚u A…iÞt…wh™u rð»tu ytðe™u ‚u «‚t…™e ðt‚to Ëðuo™u fnu‚tu n‚tu y™u ©e ½™~Þt{ {nthts™t Œþo™ fhe™u …tu‚t™t ½uh s™f…whe™u rð»tu s‚tu n‚tu. ƒeswk …ý A…iÞt™w yuf ÿütk‚-ËíÞ ½x™t ƒnw [{ífthe Au. yuf Ë{Þu øðt÷eÞh …h„ýu {„htu÷e „t{™t nrh¼õ‚tu Ëk½ ÷E™u A…iÞt …wh{tk ©e ½™~Þt{ {nthts™t Œþo™ fhðt {txu ytð‚t n‚t. íÞthu ‚u{tk yuf ƒtE yr‚ ð]Ø y™u ytk¾u …ý Úttuzwk Œu¾tÞ yuðe Útfe {kz…{tk ytðe™u ƒnth™e ò¤eÚte Auxu ƒuËe™u ©e XtftuhS™t Œþo™ fÞto. …h‚w ®ËntË™ W…h ƒhtƒh {qŠ‚ Œu¾ðt{tk ytðe ™nª. íÞthu …tu‚t™t {™{tk yuðtu ËkfÕ… ÚtÞtu su «Þt„hts ‚Útt ftþe…wh ‚Útt yÞtuæÞt…wheyu Ëðuo …htuût™t {krŒh{tk ‚tu Ë{e…u sE™u Œþo™ fÞto. ‚u XtftuhS™e {qŠ‚ytu {tht òuðt{tk ytð‚e n‚e. y™u {tht „t{{tk …ý XtftuhS™e {qŠ‚ytu™u {U ½ýe ™eh¾e™u Œþo™ fÞto Au. …ý nu ƒt¤MðY… ! yt ‚{tht sL{ MÚtt™f™u rð»tu nwk ¼tðu fhe™u ytx÷u AuxuÚte Œþo™ fhðt ytðe …hk‚w {™u ‚tu ‚{tht Úttuzt yt¼tË {tºt Œþo™ ÚttÞ Au. …ý ƒhtƒh suðtu ‚{tht ƒt¤MðY…™tu ytfth Au y™u suðt ðMºt ½huýtk ‚{tuyu Äthý fÞto Au, ‚u™e ƒhtƒh {™u fkE ytu¤¾tý …ze ™nª y™u ‚{tu ‚tu Ëtûtt‚T …qýo …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™ Atu. {txu {tht «u{™t Œþo™ {t™e ÷uòu y™u nðu ‚tu f]…t fhe™u ðnu÷t ‚uzðt ytðòu. yuðe he‚u «tÚto™t fhðt ÷t„e. ‚u™u fux÷ef ðth ÚtE yux÷u ‚u Ëðuo Ëk½™t {týËtu™u W‚tht W…h sðt ŒE™u …tu‚u yr‚ nu‚u Ërn‚ rð™k‚e…qðof Œþo™ fh‚e Ë‚e YŒ™ fhðt ÷t„e fu ‚wh‚ ºtýu {krŒhtu{tk ËqÞo™thtÞý™t suðtu «ftþ ÚtE „Þtu. ‚u òuE™u ‚u ƒtE yt™kŒ …t{‚e Ë‚e Œþu {qŠ‚ytu™t Œþo™ fh‚e n‚e. y™u ðMºt ½huýtk …tu‚t™t yk‚h{tk W‚the™u …„u ÷t„e™u ƒtu÷e su, nu ŒÞt¤w ! f]…t ‚tu ƒnw fhe …hk‚w yt{tk ƒt¤MðY… ¼Âõ‚Ä{o™t …wºt ½™~Þt{ {nthts™e {qŠ‚ fE nþu ? y™u yt ‚tu Œþu {qŠ‚ytu yuf

262

ËíËk„ Ëu‚w Ëh¾e ¼tËu Au. y™u ð¤e yt Ëðuo {qŠ‚ytu™t ™t{ þt nþu ? yu{ fÌtwk fu ‚wh‚ …tu‚t™t «u{e ¼õ‚™tu {™tuhÚt …qýo fhðt {txu ½™~Þt{ {nthts ™t™t ƒt¤ MðY…u ðMºt ½huýt Ërn‚ …tu‚t™t ®ËntË™ W…hÚte {qŠ‚ îtht W‚he ytðe …tu‚t™t Ërn‚ Œþ {qŠ‚ytu™t ™t{ ÷E ytu¤¾tðe™u …tAt ®ËntË™ W…h sE™u …tu‚t™e {qŠ‚{tk ÷e™ ÚtE „Þt. yuðwk {ntyŒT¼q‚ yiïÞo òuE™u ‚u ƒtE yt™kŒ …t{‚e Útfe …tu‚t™t W‚tht W…h ytðe™u Ëðuo™u ðt‚ fh‚e n‚e. •

16. Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ{tk „wÁ…hk…ht : Ëk«ŒtÞ{tk EüŒuðu {tLÞ fhu÷e „wÁ …hk…ht y™u ‚uytuyu s MðnM‚u MÚtt…™ fhu÷e Ä{oðkþe yt[tÞo …hk…ht yus Ët[e „wÁ…hk…ht Au. …tu‚t™t EüŒuð{tk «er‚ Ähtð‚t ytr©‚tuyu …tu‚t™t EüŒuðu MÚtt…™ fhu÷e, «ð‚toðu÷e „wÁ…hk…ht{tk …ý yux÷e s r™ct ntuðe òuEyu. ‚tu s yu Ëk«ŒtÞ™tu Ët[tu ytr©‚ „ýtÞ. yt…ýt EüŒuð Ëðtuo…he ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ ðz‚t÷™t yZth{tk ð[™t{]‚{tk «&™ fhu Au su, ËíËk„e ntuÞ ‚u™u yð~Þ…ýu þe þe ðt‚to òýe òuEyu ? yt «&™™wk rððu[™ fhe™u …tu‚u s W¥th yt…‚t fnu Au. yuf ‚tu yt…ýtu WØð Ëk«ŒtÞ Au ‚u™e he‚ òýðe òuEyu.‚Útt ƒeS „wÁ …hk…ht òýðe òuEyu, ‚u fuðe he‚u ‚tu WØð ‚u ht{t™kŒ Mðt{e Y…u n‚t. ™u ‚u ht{t™kŒ Mðt{e ©e hk„ûtuºt™u rð»tu MðÙ{tk Ëtûtt‚T ht{t™wò[tÞo Útfe ði»ýðe Œeûtt™u …tBÞt. {txu ht{t™kŒ Mðt{e™t „wÁ ‚u ht{t™wò[tÞo Au. ™u ‚u ht{t™kŒ Mðt{e™t rþ»Þ y{u Aeyu. yuðe he‚u „wÁ…hk…ht òýðe, y™u y{tht Ä{ofw¤™wk MÚtt…™ fÞwO Au ‚u™e he‚ òýðe. Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ™t þtMºttu™t ytÄthu ™e[u {wsƒ „wÁ …hk…ht [t÷e Au. „wÁ …hk…ht yux÷u …hk…ht™t su „wÁytu ÚtÞt, fu su{™t îtht Œeûtt …t{e™u ‚Útt ¼„ðt™™wk MðY… ytu¤¾e™u y™k‚ Sð Ä{o-¼Âõ‚™t {t„uo ¼„ðt™ ËtÚtu òuztÞ™u ¼„ðt™™t Ät{™u …tBÞt. y™k‚ Sð™tu

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #131 vi dt 20-6-08


263 ËíËk„ Ëu‚w sL{ {hý{tkÚte Aqxfthtu ÚtÞtu. ©ef]»ý ¼„ðt™u yËwhtu™tu ™tþ fhe™u …]Úðe™tu ¼th W‚tÞtuo. …]Úðe …hÚte yk‚Äto™ Út‚t …nu÷tk {tuût ËkƒkÄe ¿tt™ WØðS™u yt…e™u ƒrÿft©{{tk ©e ™h™thtÞýŒuð™e Ë{e…u hnuðt™e yt¿tt fhe. ‚uÚte WØðS r™íÞ ©enrh™t „wý „tE™u y™k‚ Sð™u ‚th‚t n‚t. ‚u Œhr{Þt™ {tuût ¿tt™™tu yrÄfthe yuðtu yuf …rðºt rîs ‚u{™u {éÞtu. ‚u™wk ™t{ Ëtu{ þ{to n‚wk. yt Ëtu{ þ{to ŒÂûtý Œuþ{tk rð»ýw…whe „t{{tk f]»ý þ{to ™t{™t yuf …rðºt ƒútñý™tu …wºt n‚tu. Ëtu{þ{toyu «Út{ ƒúñrðãt ¼ýðt {txu ™trËf{tk ™e÷fkX ™t{™t ðuŒ þtMºt™t …thk„‚ y™u Ëwþe÷ ƒútñý™u „wÁ fhe™u {tuût ËkƒkÄe ¿tt™ {u¤ððt ËŒT„wÁ™t ÷ûtýtu òýe ‚uðt ¿tt™e „wÁ {u¤ððt ™e÷fkX ƒútñý™u …„u ÷t„e [t÷e ™eféÞtu. ‚eÚttuo{tk Vh‚tu ‚u ƒŒheð™{tk ytÔÞtu. rðþt÷t™t Œþo™ fÞto. {uÁ ‚eÚto{tk WØðS™tu ¼uxtu ÚtÞtu. þwfŒuðS …ý ËtÚtu n‚t. WæÄðS™t [hý{tk rð« …zâtu. {™u y¿tt™ ®ËÄw ‚Útt ft¤, {tÞt, f{o, Þ{Œq‚Úte ƒ[tðtu. yu{ «tÚto™t fhe. íÞthu WæÄðSyu ð]‚tk‚ …qAe, ¿tt™™tu ƒtuÄ fhe Ä{o, ¼Âõ‚, ¿tt™, ðihtøÞ su{tk {wÏÞ Au yuðe ¼t„ð‚e Œeûtt yt…e. ¼t„ð‚ Ä{o™tu W…Œuþ fhe Ät{ y™u {tuût™e he‚ fnª, WæÄðSyu yt…u÷t yütûth {kºt™tu s… fhðtÚte Ëtu{þ{to™u ¼útkr‚ {xe y™u rŒ÷{tk þtkr‚ ÚtE. „tu÷tuf, ðifwkX, ïu‚Âî…, ƒúñ…wh ytrŒ Ät{™t Œþo™ fh‚tu Ät{{tk …hƒñ™t Œþo™ fhe {ø™ hnu‚tu. y™u r™{o¤ ytí{MðY…™u Äthe™u s„‚ rðËthe {qõÞwk. ‚uÚte ytí{t™kŒ ™t{ …tzâwk. …Ae WØðSyu ¼„ðt™™u ðÄthu «ËÒt fhðt {txu ytí{t™kŒ™u yt¿tt fh‚t fÌtwk : {Útwht, ð]LŒtð™, îthft, yÞtuæÞt, s„ÒttÚt…whe ð„uhu …wÛÞ ûtuºttu{tk Vhe ¼t„ð‚ Ä{o™tu «[th fhsu. ¼q‚¤ W…h Ä{o¼Âõ‚ «„xtðe {tuût™e «uhýt fhsu. {thu ÷eÄu suðe ‚{tht ft{™e rËÂæÄ ÚtE ‚uðe s ‚{thtÚte ‚{tht rþ»Þ™u Útþu. yu{ þw¼ …hk…ht [t÷þu. yuðe {the ytrþ»t Au. ‚{the …hk…ht™tu su îu»t fhþu ‚u htò fu «ò r™ðOþ Útþu. ‚{tht ÿtune™tu ™tþ fhu ‚uðtu yuf htò Útþu. WØð™e yt¿tt {tÚtu [ztðe ‚u rð« {Útwht ÚtE y™uf ytr©‚s™tu™u ƒúñY… fhe,

264

ËíËk„ Ëu‚w

îthft ytðe ®ËÄw r‚hu „tu…uïh™wk {krŒh Au íÞtk hÌttu. yt ytí{t™kŒ {wr™™t rþ»Þ „tu®ðŒ{wr™ Ë{trÄr™»X ÚtÞt. „tu®ðŒ {wr™™t rþ»Þ yt™kŒ{wr™ …ý ‚uðt s «‚t…e ÚtÞt. yt™kŒ{wr™™t rþ»Þ „tu…t¤ {wr™ ÚtÞt. WØðu fÌtwk n‚wk ‚u «{týu ‚u ƒÄtÞ r™Þ‚ Ë{Þu ÚtÞt. „tu…t¤{wr™™t rþ»Þ ƒeò ytí{t™kŒ{wr™ Ë{trÄr™c ÚtÞt. ‚u æÞt™{tk y…th r™htfth ‚us Œu¾‚t. y™u ‚u{tk s y…th Ëw¾ {t™‚t. ƒeò ytí{t™kŒ Mðt{e™wk xqkf{tk ð]‚tk‚ òuEyu ‚tu [‚wðuoŒe {tuZ rð« „tu…e ¼è fu su{™wk ©eS {nthtsu „Z…wh{tk W¥t{ htò îtht ËL{t™ fhtðu÷wk. ‚u „tu…e¼è™t r…‚t rðïk¼h ¼è ƒnw Ë{Úto n‚t. ‚u {™{tk Äthu ‚u ‚h‚ ÚtE s‚wk. Eïh suðt ‚u{™t{tk „wý n‚t. ËtuhX Œuþ{tk ™ðt ™„h …tËu fwk¼tð™ ™t{™t „t{{tk 1730 {tk rðsÞt Œþ{e™t rŒðËu ©ðý ™ûtºt{tk ËtÞkft¤u ‚u{™tu sL{ ÚtÞu÷tu. A ð»to™e ô{hu r…‚t™wk yðËt™ ÚtðtÚte …tu‚t™e {t‚t ËtÚtu „theÞtÄth ytðe™u hÌtt. 12 ð»to Ë{wÿ™u ‚ehu „tu…™tÚt {ntŒuð{tk „tu…t¤t™kŒ ƒúñ[the …tËu ðuŒ ¼ÛÞt. „theÞtÄth ytðe „]nMÚt ƒLÞt. ð]LŒtð™{tk ƒúñðu¥tt ‚i÷k„e rð« „tu…uïh™u „wY fÞto. „wÁ™u htS fhe ‚u{™e yt¿ttÚte „theÞtÄth Atuze ytËtuŒh „t{u ytðe™u ðMÞt. …tu‚u f]»ý ¼Âõ‚ fh‚t y™u y„rý‚ „]nMÚttu™u ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhtðe™u ¼ð…th fh‚t. 60 ð»to™e ô{hu ½h ‚ßÞwk. îthft ytðe {tÄðt™kŒ ™t{™t yuf ÄŠ{c íÞt„e™t Þtu„Úte …tu‚u …qýto™kŒ ™t{™t ËLÞtËe ƒLÞt. íÞtkÚte „tu…™tÚt {ntŒuð ytðe „tu…t¤t™kŒ ƒúñ[the™u „wÁ fÞto. Ëðo þtMºt™wk „wÁ{w¾Úte ©ðý fÞwO. „wÁ «‚t…Úte Ë{trÄr™c ÚtÞt. „wÁyu rþ»Þ™u …h{nkË Œeûtt „úný fhtðe ytí{t™kŒ Mðt{e ™t{ …tzâwk. su yt„¤ fnu÷e …hk…ht™t ƒeò ytí{t™kŒ {wr™. yt ytí{t™kŒ {wr™ ¼q‚, ¼rð»Þ™e ðt‚ òý‚t. yk‚h™t ËkfÕ… …ý òý‚t. …tu‚t™e EåAtyu Ëtu¤Ëtu ð»to Œun htÏÞtu. nðu WØðS™tu yð‚th yuðt ht{t™kŒ Mðt{e™tu sL{ 1795 {tk ©tðý ðrŒ ytX{™t rŒðËu yÞtuæÞt{tk ÚtÞu÷tu. su{™t r…‚t ysÞ ™t{u rð« ft~Þ… „tuºte É„ðuŒe yï÷t…™ þt¾t™t yæÞu‚t ËhðrhÞt rð«

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #132 vi dt 20-6-08


265 ËíËk„ Ëu‚w n‚t. r…‚tyu Œun {qõÞtk …Ae {t‚t™e hò ÷E™u ‚eÚto fh‚t fh‚t W…h fnu÷ ƒeò ytí{t™kŒ Mðt{e™tu Þtu„ ÚtÞtu. „wÁ fÞto. „wÁyu Þtu„ ËtÄ™t fhtðe. Ë{trÄ{tk ƒúñ ‚us™wk Œþo™ ÚtÞwk. …hk‚w yu ‚us{tk …h{tí{t™wk Œþo™ „wÁ ™ fhtðe þõÞt. r™htfth ‚us yus f]»ý Au yu{ fnª „wÁyu …h{tí{t™t rŒÔÞ ytfth™wk ¾kz™ fÞwO. ‚uÚte ‚u „wÁ™tu íÞt„ fhe ht{t™kŒ Mðt{e Ëtfth W…tËf „wÁ™e þtuÄ{tk Vh‚t Vh‚t ŒÂûtý ¼th‚{tk ©ehk„ ™t{™t ‚eÚto{tk ytÔÞt. íÞtk ºtý {tË™e ËtÄ™t ƒtŒ [iºt þwõ÷ …tk[{™e ðnu÷e «¼t‚u MðÙ{tk ht{t™wò[tÞo™wk Œþo™ ht{t™kŒ Mðt{e™u ÚtÞwk. …qðo™t WØð òýe ht{t™wò[tÞuo ht{t™kŒ Mðt{e™u ði»ýðe Œeûtt yt…e. ËíËk„™e þwØ he‚ Œu¾tze fÌtwk fu ‚{tht rþ»Þtu ‚{tht ð[™Úte ¼ðËt„h ‚hþu. …tºt òuE™u ©ef]»ý ¼„ðt™™tu {kºt Œuòu. ‚{™u ©ef]»ý ¼„ðt™™t Œþo™ Útþu. …Ae ð]LŒtð™{tk «ËÒt ÚtÞu÷t ©ef]»ý ¼„ðt™u ht{t™kŒ Mðt{e™u Ë{trÄ{tk ‚us…wks {æÞu htrÄft Ërn‚ …tu‚t™wk Œþo™ ytÃÞwk. …Ae ¼„ðt™™e yt¿ttÚte ËíþtMºttu{tk «{týY… …tu‚t™t ™t{Úte «rËØ WØð Ëk«ŒtÞ™e MÚtt…™t fhe. {w{wûtwytu™u Œeûtt yt…ðt ÷tøÞt. ytr©‚tu™u Ä{o Ërn‚ ¼Âõ‚ fhðt™tu W…Œuþ fhðt ÷tøÞt. …Ae «Þt„{tk Ä{o ¼Âõ‚™u …ý þhý Œeûtt yt…e™u W…Œuþ ytÃÞtu. y™u Ä{oŒuð™u {w{wûtws™tu™u {kºttu…Œuþ fhe f]»ý ¼Âõ‚™tu «[th fhðt™e yt¿tt fhe. Ä{oŒuð …tu‚t™t …í™e ¼Âõ‚ Œuðe îtht Mºteytu{tk {kºt W…Œuþ y…tð‚t. íÞt„e Ëk‚tu y™u „]nMÚt ¼õ‚tu ‚{t{ ht{t™kŒ Mðt{e™u „wÁ {t™‚t. ŒwðtoËt™t þt…™u ËíÞ fhðt, yuftkr‚f Ä{o™wk MÚtt…™ fhðt, þhýu ytðu÷t Sðtu™wk ytíÞkr‚f fÕÞtý fhðt Ä{o ¼Âõ‚™u ½uh A…iÞt{tk rð.Ëk. 1837 [iºt ËwŒ-9™t rŒðËu yûthtrÄ…r‚ …wÁ»ttu¥t{ ™thtÞý Ëðtoð‚the Ëðtuo…rh ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ «„x ÚtÞt. ‚u ¼„ðt™ 11 ð»to™e ô{hu „]níÞt„ fhe, 7 ð»to ð™rð[hý fhe ÷tus …ÄtÞto. …e…÷týt{tk ht{t™kŒ Mðt{e™wk r{÷™ ÚtÞwk. rð.Ë. 1857 ™t ftŠ‚f ËwŒ-11 ™t rŒðËu ™e÷fkXðýeo™u rðrÄ …qðof {ntŒeûtt yt…e s{ýt ft™{tk yütûth {kºt™tu W…Œuþ ytÃÞtu. …Ae su‚…wh{tk {tuxtu WíËð fhe ht{t™kŒ Mðt{eyu

266

ËíËk„ Ëu‚w ™thtÞý{wr™™u …tu‚t™e „tŒe …h ƒuËtze Ëti™u ‚u{™e yt¿tt{tk hnuðt y™whtuÄ fÞtuo. WØð Ëk«ŒtÞ Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ ‚hefu «rËrØ …tBÞtu. fthý fu Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u yt Ëk«ŒtÞ™wk ¾qƒ «ð‚o™ fÞwO y™u ytíÞkr‚f ©uÞ rËØ fhðt {txu [tu¬Ë Ë™t‚™ MðY…™wk yuf ƒkÄthý r™Âù‚ fÞwO. ht{t™wò[tÞo ht{t™kŒ Mðt{e (WæÄðS) Ënò™kŒ Mðt{e (Ëðtoð‚the ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™) y{ŒtðtŒ Œuþ yÞtuæÞt«ËtŒS fuþð«ËtŒS …wÁ»ttu¥t{«ËtŒS ðtËwŒuð«ËtŒS ŒuðuLÿ«ËtŒS ‚usuLÿ«ËtŒS ftuþ÷uLÿ«ËtŒS

ðz‚t÷ Œuþ

h½wðehS ¼„ð‚«ËtŒS rðnthe÷t÷S ÷û{e«ËtŒS ©e…r‚«ËtŒS yt™kŒ«ËtŒS ™huLÿ«ËtŒS ysuLÿ«ËtŒS htfuþ«ËtŒS ytí{t™kŒ Mðt{eyu þw¼ Œuþ Y…e ¼qr{ ‚…tËe™u ËíËk„Y…e ƒe ðtÔÞwk. ht{t™kŒ Mðt{eyu ‚u™u ˪åÞwk y™u Ënò™kŒ Mðt{eyu ‚u ËíËk„Y…e fÕ…ð]ût™u r™Þ{ Y…e ÿZ ðtz fhe. ytsu …ý yt ðtz™u su ytr©‚ ËíËk„e sux÷e ‚tuzu Au ‚ux÷e ‚u™e {tuxtE ½xe òÞ Au y™u yu ðtz™e su Ëk‚ nrh¼õ‚tu hûtt fhu Au ‚u rŒðuË rŒðËu ð]ÂØ …t{u Au. y™u {tuûtY…e V¤ «tó fhu Au. A…iÞt{tk ßÞthu ½™~Þt{ {nthts ƒt¤ ÷e÷t fh‚t íÞthu yuf Ë{Þu ™thŒ{wr™ íÞtk ytðe™u ½™~Þ{ {nthts™t ˾tytu™e

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #133 vi dt 20-6-08


267 ËíËk„ Ëu‚w {æÞu ðuýwk ™t{™wk ðt®sºt ð„tz‚t y™u ¼„ðt™™t „wý™wk ðýo™ fh‚t ½™~Þt{ {nthts™t «tfxâÚte ytkh¼e™u yk‚æÞto™ …ÞO‚™e Ë{„ú ÷e÷tytu™wk ðýo™ y„tWÚte s fh‚t fnu‚t n‚tk fu nu «¼w ! ‚{tu yÞtuæÞt«ËtŒS y™u h½wðehS yu ƒu ‚{tht ¼ºteò™u Œ¥tf…wºt fhe™u yt[tÞo …Œ yt…þtu. ™thŒ {wr™™t yt ð[™™u ËíÞ fhðt ËíËk„™e MÚtt…™t fÞto ƒtŒ Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u ðz‚t÷ „t{™e ònuh ˼t{tk f÷f¥ttÚte îthft ÷exe fÕ…e ðneðxe Ëh¤‚t {txu ËíËk„™wk W¥th y™u ŒÂûtý yu{ ƒu Œuþ{tk rð¼ts™ fhe W¥th y{ŒtðtŒ y™u ŒÂûtý ðz‚t÷ yu{ ƒu „tŒe™wwk MÚtt…™ fÞwO. …tu‚t™t {tuxt ¼tE ht{«…t‚¼tE™t …wºt yÞtuæÞt«ËtŒS {nthts ‚Útt ™t™t¼tE EåAtht{¼tE™t …wºt h½wðehS {nthts™u ðuŒtuõ‚ rðrÄ y™wËth Œ¥t…wºt ‚hefu Mðefthe™u yÞtuæÞt«ËtS {nthts™u y{ŒtðtŒ „tŒe™t yt[tÞo ‚Útt h½wðehS {nthts™u ðz‚t÷ „tŒe™t yt[tÞo ‚hefu Ë{„ú íÞt„e „]ne™t „wÁ ‚hefu …tu‚t™e søÞtyu ƒuËtze MðkÞ ©enrhyu yth‚e W‚the. …tu‚…tu‚t™t rð¼t„™t yt[tÞo©e™u „wÁ ‚hefu …qsðt ‚Útt ‚uytu©e™e …tËuÚte „wÁ{kºt ÷uðt yt¿tt fhe. fr¤Þw„{tk …wÁ»t™t „wÁ …wÁ»t ‚Útt Mºte™t „wÁ Mºte ƒ™u ‚u nu‚wÚte ‚uytu™u …rðºt r™Þ{tu ËtÚtu™wk „]nMÚt Sð™ yt…e yt[tÞo©e™t …í™e Mºteytu™u „wÁ {kºt™tu W…Œuþ fhu yuðe y÷tirff he‚ «ð‚toðe. yt[tÞo©e™e yt¿tt{tk hnuðt Ëðuo™u ¼÷t{ý fhe. Ä{oðkþe yt[tÞo{tk hne …tu‚u s ytr©‚s™tu™e Ëuðt …qò yk„efth fhþu y™u Ä{oðkþe yt[tÞo©e îtht yt he‚u ÷tkƒtft¤ ËwÄe yËkÏÞ Sðtí{t™wk fÕÞtý Út‚wk hnuþu yuðwk ð[™ ytÃÞwk. yt[tÞo …hk…ht™t r™Þ{tu ‚Útt yt[tÞo©eyu …t¤ðt™t r™Þ{tu fÌtt. yt Au Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ™e „wÁ…hk…ht ! Ëk«ŒtÞ{tk yuf Ë{Þu {tºt ƒu s Ä{o„wÁ ntuÞ Au. ºteò, [tuÚtt, …tk[{tk.... yu{ yt„¤ sux÷t™u …ý Ä{o„wÁ Útðwk ntuÞ ‚u ƒÄt …tu‚u …tu‚t™e {u¤u Ä{o„wÁ ÚttÞ Au. þtMºt{tk ‚u™tu {rn{t „ðt‚tu ™Úte. þtMºttu{tk {tºt …hk…ht™t Ä{oðkþe yt[tÞo©e™tu {rn{t „ðtÞ Au. Ëk«ŒtÞ™t ytr©‚u ©enrh™wk ƒkÄthý {t™ðwk s …zu !

268

ËíËk„ Ëu‚w y™u òu ™ {t™u ‚tu Ëk«ŒtÞ™e yufËqºt‚t ƒkÄthý ‚tuze™u ‚uðt ¼õ‚s™tu EüŒuð™tu r™ùu ÿtun fhu Au. ©enrh™tu ÿtun ™ ÚtE òÞ …hk‚w ©enrh htS ÚttÞ yuðtu Ëqû{ƒwÂØÚte rð[th fhe „wÁ…hk…ht Ë{S™u yu «{týu y™wËhðwk yu{tk s Sð™wk fÕÞtý Au. Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ{tk „wÁ þtuÄðt™t ntu‚t ™Úte. EüŒuð Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u s …tu‚t™t ytr©‚s™tu {txu Ä{oðkþe yt[tÞo …hk…ht MÚtt…e™u Ëðuo™t „wÁ þtuÄe ytÃÞt Au. •

17.

Ä{oðkþe yt[tÞo …Œ MÚtt…™ :

©enrhyu …tu‚t™t ytr©‚™t ytíÞkr‚f fÕÞtý {txu su ºtý „qZ ËkfÕ… fhu÷t, ‚u …ife ƒeòu „qZ ËkfÕ… Ä{oðkþe yt[tÞo …Œ MÚtt…™™tu Au. ©enrh rð[th fhu Au, ¼Âõ‚{t„o{tk {kºtŒeûtt ¾qƒ sYhe Au. yux÷u …rðºt Ä{oðkþ{tk yt[tÞo …Œ™e MÚtt…™t fÁk. suÚte Œeûtt her‚™e Ëw„{‚t ÚttÞ. ¼„ðt™ ©e Mðtr{™thtÞý™tu {tuût rËæÄtL‚ yufŒ{ Ëh¤ Ëns y™u Mðt¼trðf he‚u s Ëti™t {txu {tLÞ ÚttÞ ‚uðtu rþûtt…ºte{tk MðÞk …tu‚u s fÌttu Au. “ÜëUc‡æ ¨ï±æ}æéçQUp xæ}²„æ}æì” …h{uïh™t [hý f{¤™e Ëuðt {¤u yus {wrõ‚™u MÚttr…‚ fhu Au. yuðe Ëuðt yux÷u Ëtfth …hƒúñ …h{tí{t™t MðY…™e W…tË™t ¼Âõ‚ îtht «tÂó fhðt™tu {t„o s„‚™u ytu¤¾tÔÞtu Au. su ©enrhyu MðnM‚u MÚttr…‚ Œuð yt[tÞo™t ƒu {nt™ …txt W…h [t÷e hnu÷ Au. ©enrhyu Ä{ofw¤™t ƒÒtu ¼tEytu™t ©uc …wºttu{tk yt[tÞo …Œ™wk «r‚…tŒ™ fhe ‚u îthu Ä{ofw¤™e „tŒe ‚¤uÚte {tuûtŒtÞe™e ¼t„ehÚte ðnu‚e ht¾e Au. ©enrhyu yt Sð™t fÕÞtý yÚtuo ‚u™t yð÷kƒ™ ËtÁk …tu‚t™wk «íÞût…ýwk yt Sð™u y™w¼ðtÞ ‚u ËtÁ, yt[tÞo …Œ™wk MÚtt…™ fhu÷wk Au. ©eS {nthtsu yt[tÞo MÚtt…™™tu ËkfÕ… ºtý ‚ƒ¬u y{÷{tk {qfu÷ Au. yË÷t÷e{tk rð[thýt fhe, su‚÷…wh{tk y{÷ fÞtuo y™u

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #134 vi dt 20-6-08


269 ËíËk„ Ëu‚w ðz‚t÷{tk yu™u ftÞ{e (ŒM‚tðuS) MðY… ytÃÞwk. ©enrh y{ŒtðtŒÚte yË÷t÷e …ÄtÞto. yË÷t÷e{tk „t{™e ¼t„tu¤u ©enrhyu ˼t fhe. yt ð¾‚u ©eS {nthts™e ËtÚtu yÞtuæÞtðtËe …ý Ëðuo n‚t. ©enrhyu …tu‚t™t ƒk™u ¼tEytu™u fÌtwk, y{the EåAt Au, ‚{u ƒk™u ¼tEytu yuf yuf …wºt y{™u yt…tu. {nthts ! y{tht yt …wºttu{tkÚte ‚{™u ÞtuøÞ ÷t„u yu™tu Mðefth fhtu.{tuxt¼tE ht{«‚t…¼tE™t …wºt yÞtuæÞt«ËtŒS y™u ™t™t ¼tE EåAtht{S™t …wºt h½wðehS, yt ƒk™u™tu {nthtsu Mðefth fÞtou y™u fÌtkw ytsÚte yt ƒu …wºttu yu y{tht …wºttu Au. ƒúñt™kŒ Mðt{e, {wõ‚t™kŒ Mðt{e ytrŒ Ëðou Ëk‚tuu™u ©eS{nthtsu fÌtwk. swytu nðu y{tht yt ƒu …wºttu Au. ytsÚte yt…ýt Ëk«ŒtÞ™t ƒu rð¼t„ fheyu. W‚h rð¼t„ yux÷u ™h™thtÞý™tu Œuð™tu rð¼t„ Ë{sðtu. ŒÂûtý rð¼t„ yux÷u ÷û{e™thtÞýŒuð™tu rð¼t„ {t™ðtu. {nthtsu yË÷t÷e™e ¼t„tu¤u ƒu rð¼t„ fuðt ÷t„u Au yu ƒÄt™u ƒ‚tððt W‚h ‚hV yÞtuæÞt«ËtŒS {nthts™u ƒuËtÞto. ŒÂûtý ‚hV h½wðehS {nthts™u ƒuËtÞto. yzÄt yzÄt Ëk‚tu™u ƒu rð¼t„{tk ƒuËtÞto. nu ¼õ‚tu ! nðu yt ˼t fuðe ÷t„u Au ? Ëk‚tu,¼õ‚tu yu fÌtwk {nthts ! ƒnw ËwkŒh ÷t„u Au. yË÷t÷e™e ¼t„tu¤u su søÞtyu ©eS {nthtsu ƒu ˼tytu swŒe fhe, íÞtk yu «ËtŒe™t MÚt¤u Aºte fhu÷e Au. …Ae «¼w íÞtkÚte su‚÷…wh …ÄtÞto. ©enrhyu su‚÷…wh{tk ytðe™u ð¤e …tAe yu s ðt‚ Wå[the,swytu Ëk‚tu ! yt ft{ yt…ýu ƒnw ÔÞðÂMÚt‚ he‚u fhðw Au. su‚÷…wh{tk ©enrhyu Œuþrð¼t„™tu ƒÄtu rðrÄ Mð{w¾u ƒÄt nrh¼õ‚tu™u fÌttu. su „t{tu ÷û{e™thtÞýŒuð™t Œuþ{tk ytð‚t ntuÞ yu{™t yt[tÞo h½wðehS {nthts y™u su ¼õ‚tu™t „t{tu ™h™thtÞýŒuð™t Œuþ{tk ytð‚t ntuÞ yu{™t yt[tÞo ©e yÞtuæÞt«ËtŒS {nthts. f]…t¤w ©enrhyu W¥th rð¼t„ y™u ŒÂûtý rð¼t„; ƒu rð¼t„tu ™¬e fÞto. nu ¼õ‚tu ! …tu‚…tu‚t™t yt[tÞo …tËuÚte {kºt Œeûtt ÷uòu. …tu‚t™t yt[tÞo™u {t™òu. fÞtu Œuþ ftu™tu, yu™t {txu ©enrh fnu, …tu‚t™t …rhðth ËtÚtu su ßÞtk hnu‚tu ntuÞ yu Œuþ yu{™tu „ýtÞ. yux÷u ™t{ Ä{toŒtu yu Œuþ{tk yt…ðt™tu. ftuR ftÞ{ {txu

270

ËíËk„ Ëu‚w yuðwk ™rn ÷¾e ht¾ðt™wk fu y{u {q¤ ðz‚t÷ Œuþ™t fu y{u {q¤ y{ŒtðtŒ Œuþ™t, ßÞtk fwxwkƒ …rhðth ËtÚtu hnu‚t ntu, ßÞtk ‚{thtu ™tufhe, ÄkÄtu, Wã{, ytSrðft [t÷‚t ntuÞ yu Œuþ ‚{thtu. Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ ytx÷tu rðrÄ su‚÷…wh{tk fhe y™u …Ae ðz‚t÷ …ÄtÞto. ðz‚t÷{tk …ý {nt«¼wyu ƒu …tx „tuXðe ƒÒtu yt[tÞo ™u swŒe swŒe …tx W…h ƒuËtÞto. y™u íÞtk ÷¾tý fÞwO. yt Ë{Þu ©enrhyu ðz‚t÷{tk Ëk«ŒtÞ™t íÞt„e, „]nMÚt, Ëðuo ytr©‚tu™e yuf rðhtx ˼t ¼he y™u ‚u{tk ¼tðe yt[tÞo™e …ËkŒ„e r™ÞwÂõ‚™tu «&™ hsw fÞtou. íÞthu Ëk«ŒtÞ{t ‘{t' ™wk rƒÁŒ …t{u÷t {wõ‚t™kŒ Mðt{eyu ˼t{tk ntÚt òuze™u Ëðuo ytr©‚tu ð‚e sðtƒ yt…‚t fÌtwk , “yt «&™™tu r™ýoÞ ð»ttou …nu÷tk ht{t™kŒ Mðt{eyu …tu‚us fhu÷tu Au. «Þt„ûtuºt{tk ht{t™kŒ Mðt{eyu ©eÄ{o Œuð™u fu su „]ntMÚtt©{e n‚t, ‚u{™u …tu‚t™t Ëðuo rþ»Þtu{tk {wÏÞ…Œu MÚttr…‚ fÞto n‚t. y™u {w{wûtwytu™u Œeûtt yt…e™u rþ»Þ ƒ™tððt™tu y™u W…Œuþ yt…ðt™tu …tu‚t™tu yrÄfth ytÃÞtu n‚tu. yu …Ae yt… Ëk«ŒtÞ{tk ytÔÞt, íÞtk ËwÄe ƒeò ftuR™u {wÏÞ rþ»Þ™t …Œu MÚtt…u÷ ™Úte, fu Œeûtt yt…ðt™tu yrÄfth yt…u÷ ™Úte. yt… Ëk«ŒtÞ{tk ytÔÞt íÞthu, ht{t™kŒ Mðt{eyu yt…™u Ëðuo rþ»Þtu{tk {wÏÞ …Œu MÚtt…u÷t Au. y™u yu yrÄfth yt…u÷tu Au. yt «{týu ht{t™kŒ Mðt{eyu …tu‚u s Ëk«ŒtÞ™e Ä{oÄwht Ä{oðkþ™t …wÁ»tðkþ™t …wÁ»tðkþs{tk …hk…ht™t Ätuhýu «MÚttr…‚ fhu÷e ntuðt™u fthýu nðu yu yk„u ƒeòu rð[th fhðt™tu «Ëk„ W…ÂMÚt‚ Út‚tu ™Úte.'' {wõ‚t™kŒ Mðt{eyu íÞt„e rþ»Þtu ð‚e ðÄw M…ü‚t fh‚t fÌtwk fu, “s„‚{tk fux÷tf Ëk«ŒtÞtu{tk íÞt„t©{eytu yt[tÞo …Œu y™u „wY…Œu rƒhtsu Au. yu …ý ¾Y Au fu, {w{wûtwytu™u ¿tt™tu…Œuþ fhðt™tu yrÄfth yuf {tºt íÞt„t©{eytu™u s …ntuk[u Au, ‚uðwk s„‚{tk fux÷tf ÷tuftu {t™u Au. …ý yt Ëk«ŒtÞ™t íÞt„t©{eytu ‚tu ƒtÌt ÿÂüyu y™u yk‚h ÿÂüyu Mºte, ÿÔÞ, hËtMðtŒ, y™u {t™™t Ëk…qýo íÞt„e Au. yt…™e f]…tÚte y{™u yu íÞt„™t …rhýt{u y…qðo yt™kŒ™tu y™w¼ð yntur™þ ÚttÞ Au. yuÚte y{u r™Âù‚ {t™eyu Aeyu fu, Sð™{tk su «Ëk„tu{tk Mºte, ÿÔÞ, hËtMðtŒ

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #135 vi dt 20-6-08


271 ËíËk„ Ëu‚w y™u {t™™tu Þtu„ yuf Þt ƒeS he‚u Út‚tu ntuÞ, Þt ÚttÞ ‚u{ ntuÞ, ‚tu ‚uðt «Ëk„tu{tk íÞt„t©{eytuyu Ë{S™u Ëtu „tW Œqh hnuðwk òuRyu. ÷tufËk„ún ÷tuffÕÞtý fu ¿tt™Þtu„ y™u ¼Âõ‚™e …htftüt rËæÄ fÞto™e {tunf {tLÞ‚t™u fthýu …ý íÞt„t©{eyu [th ƒtƒ‚tu™tu Þtu„ ÚttÞ yuðwk fkR s ™ fhðwk òuRyu. yu rðÁæÄ Sð™{tk su ð¥Þto Au, ð‚uo Au, ‚u{™wk yk‚u …‚™ ÚtÞkw Au, ÚttÞ Au. yu™t y™uf Œt¾÷tytu Er‚ntË y™u …whtý™u …t™u ™tkuÄtÞu÷t Au. Ëk«ŒtÞ™t yt[tÞo …Œu rƒhtsu÷e ÔÞÂõ‚™u yt [th ƒtƒ‚tu™tu Þtu„, yuf Þt ƒeS he‚u ÚttÞ Au s. yux÷u s Ëk«ŒtÞ™t {txu ftuR íÞt„t©{e™u …ËkŒ fhðt™tu y™u r™Þwõ‚ fhðt™tu «&™ s {q¤¼q‚ he‚u yMÚtt™u Au. {wõ‚t™kŒ Mðt{eyu ð¤e M…ü‚t fh‚t fÌtwk fu, ‘Ët{tLÞ‚ : íÞt„t©{e …tu‚t™u „]nMÚtt©{e fh‚t ©uc {t™u Au. ð¤e yu {t™u Au fu „]nMÚtt©{e ËkËth Ët„h{tk zqƒu÷tu Au. yu ò‚u yu{tkÚte ƒnth ™ef¤e þfu ‚u{ ™Úte. ‚uÚte yu™u yu{tkÚte ƒnth ftZe™u ¼„ðt™™t [hý{tk {qfðt™wk ft{ íÞt„t©{eyu s fhðt™wk ntuÞ Au. yt «fth™e {tLÞ‚tytu™u fthýu íÞt„t©{e „]nMÚtt©{e™e ‚hV ytŒh y™u …qßÞ ¼tð™e ÿÂüyu òu‚tu ntu‚tu ™Úte. s„‚{tk Ëðo Ët{tLÞ „ýt‚e yt «fth™e {tLÞ‚tytu yt…™e f]…tÚte yt Ëk«ŒtÞ™t íÞt„t©{eytu Ët{tLÞ…ýu Ähtð‚t ™Úte. …ý {týË Mð¼tðu fkEf yð¤[kztu ntuÞ Au. yux÷u yt «fth™e {tLÞ‚tytu ftuE íÞt„t©{e Ähtð‚tu ntuÞ yu þõÞ Au. …ý su …ŒtÚto, ‚¥ð Þt rð»tÞ ËtÚtu yt…™tu «íÞût Þtu„ ÚtÞtu ntuÞ yuðe ƒtƒ‚, …Ae ‚u sz ntuÞ fu [u‚™, …ý yu Ëðo ƒtƒ‚tu™u yt…™t Þtu„™u fthýu Ëk«ŒtÞ™tu íÞt„t©{e r™„woý y™u …qßÞ „ýe™u rþhËtðkã {t™u Au. yux÷u ©e Ä{oŒuð™wk fw¤ su yt…™t «íÞût Þtu„Úte r™„woý ƒ™u÷wk Au. ‚u™tu Œhuf „]nMÚtt©{e …wÁ»t, íÞt„t©{e {txu ËŒt …qs™eÞ y™u ytŒhýeÞ hnu Au. ‚u{tk …ý yt… su™u yt[tÞo…Œ {txu …ËkŒ fhtu y™u r™Þwõ‚ fhtu, yu ‚tu y{tht {txu rðþu»t ytŒhýeÞ y™u …qs™eÞ ƒ™u Au. yu ¾Á Au fu, yt „]nMÚtt©{e Au …ý yt…™t Þtu„™t V¤ MðY…u yu „]nMÚtt©{e ntuðt A‚tk Ëðo íÞt„t©{e

272

ËíËk„ Ëu‚w {txu ËŒt ytŒh y™u …qò™t yrÄfthe ƒ™u Au. {txu Ëk«ŒtÞ™t Ëðo íÞt„e y™u „]nMÚttu ð‚e yt…™u {the ™{ú rð™k‚e Au fu, Ëk«ŒtÞ™t yt[tÞo …Œu Ä{oðkþ™t ftuE Ëw…tºt „]nMÚtt©{e …wÁ»t™e …hk…ht™t Ätuhýu yt… …ËkŒ„e fhtu y™u r™ÞwÂõ‚ fhtu yu y{tu Ëðuo™t rn‚™e ðt‚ Au. yt™e rð„‚Úte ðt‚ ©e h½wðehS {nthts©e f]‚ „úkÚt nrh÷e÷t fÕ…‚Y MfkÄ 10 {tk fhu÷e Au. ƒt¤…ý{tk ßÞthu ©e ½™~Þt{ {nthts, ht{t™kŒ Mðt{e™u {éÞt ™ n‚tk íÞthu …ý, …tu‚t™t r…‚t Ä{oŒuð fu su{™u ht{t™kŒ Mðt{eyu …tu‚t™t {wÏÞ rþ»Þ ‚hefu MÚttÃÞt n‚tk y™u ‚u{™u {w{wûtwytu™u „wY{kºt yt…ðt™e yt¿tt fhe n‚e. ‚u s Ä{oŒuð™u …tu‚t™t „wY ƒ™tðe yütûth {kºt …tu‚t™t r…‚t-„wY …tËuÚte s ÷eÄtu n‚tu. ‚u Ë.„w. r™»fw¤t™kŒ Mðt{e ¼.r[.«. 23 {tk ÷¾u Au fu : “Ëwýtu {kºt nwk Úte {nt{r‚ hu, yütûth™tu þw¼ yr‚ hu, ð¤e ºtý «fth™tu sun hu, fÌttu r…‚tyu fhe Ë™un hu, fÌtwk yu {kºt ðnt÷tu Au {™u hu, yr‚ nu‚ fhe fÌttu ‚u™u hu, fhtu s… …qò ‚u™tu r™íÞ hu, …t¤ßÞtu MðÄ{o Yze heíÞ hu, yuðe ‚t‚u rþ¾t{ý ŒeÄe hu, {tkzâw ð‚oðt nrhyu rðrÄ hu.” ð¤e Ä{oŒuðu rð.Ë. 1848 ™t suX {tË{tk ßÞthu Ät{{tk sðt™e ‚iÞthe fhe n‚e, íÞthu …tu‚t™t …wºttu™u ykr‚{ rþ¾t{ýtu yt…‚tk ¾tË ¼÷t{ý fhe n‚ª fu, yt ½™~Þt{ Au ‚u s yûthÄt{trÄ…r‚ ©e…wÁ»ttu¥t{ ™thtÞý Au yu{tk ftkE ËkþÞ ht¾þtu ™rn. y™u ð¤e …tu‚u sýtÔÞwk Au : “r™s yt[ths …Œ sun, MÚtt…þu ‚{thu fw¤u ‚un, yu{ fhe {tuxtk {tuxtk ft{, …Ae …Äthþu r™sÄt{.” yt{ yt Ëk«ŒtÞ™wk „wÁ…Œ ht{t™kŒ Mðt{eyu Ä{oŒuð™u s yt…u÷wk y™u Ä{oŒuðu yt …Œ …tu‚t™tfw¤{tk hnuþu ‚uðe ¼rð»Þ ðtýe ‚u ð¾‚u Wå[thu÷e y™u …tu‚u s ©enrh™u „]nMÚtt©{{tk …ý {kºttu…Œuþ ht{t™kŒ Mðt{e™e yt¿ttÚte fhu÷tu. yt W…htk‚ ƒeò Ëðuo™tu íÞt„e, „]ne™e þõÞ‚tytu™tu Ëk…qýo rð[th fÞto ƒtŒ ©enrh Mð{w¾u fnu Au fu, : suðwk

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #136 vi dt 20-6-08


273 ËíËk„ Ëu‚w y{tÁk fw¤ {™tþu hu, ‚u™u ‚wÕÞ ƒeswk fu{Úttþu hu. yt{ ©enrhyu ÞÚttÞtuøÞ …wg rð[th …Ae s nrh¼õ‚tu™t ©uÞ™u yÚtuo, Ä{o™t hûtý™u yÚtuo, ht{t™kŒ Mðt{e™e yt¿tt™wËth s yt[tÞo…Œ™e MÚtt…™t Ä{ofw¤{tk fhe Au. Ä{oðkþe yt[tÞo…Œ MÚtt…™ Ë{Þ™e ˼t{tk {Þtht{¼è, Ëtu{÷tu ¾t[h, Ëwhtu ¾t[h, ŒtŒtu ¾t[h, ðztuŒht™t ™tÁ…k‚ ™t™t ‚Útt y{ŒtðtŒ™t ¼tE[kŒ ‚Útt nrhðÕ÷¼ ™u ÷tÄtu X¬h ™u ðz‚t÷™t …xu÷ hýAtuzŒtË ytrŒf nrh¼õ‚tu ntÚt òuze™u ƒtuÕÞt su su{ Mðt{eyu fÌtwk ‚u{ y{thtu …ý yu {‚ Au. su Ä{oðkþe ƒútñý ‚{the „tŒeyu þtu¼u, …ý ƒeòu òuEyu ™nª ™u ‚u Ä{oðkþe{tk Ë™t‚™ Ä{o hnuþu ™u {krŒh™e Ëuðt fhtðþu. íÞt„e y™u „]nMÚt su ƒtE ¼tE ‚u{™u Ä{o{tk h¾tðþu y™u …tu‚u Ä{o{tk hnuþu {txu yus ÷tÞf Au. íÞthu {nthts fnu : ƒnw ËtÁk. yu ð¾‚u ˼t{tk …h{tí{t …tu‚t™t ƒÒtu ¼tEytu™u fnuðt ÷tøÞt ytsu ‚{tu {the rn‚fthe ðtýe Ëtk¼¤tu. ht{t™kŒ Mðt{eyu {™u WØð Ëk«ŒtÞ™wk „wÁ…Œ ytÃÞwk n‚wk. {the EåAt ™ n‚ª A‚tk …ý „wÁ™e yt¿tt …t¤ðe òuEyu yux÷u yts ËwÄe yu Ä{oÄwht {U Äthý fhe y™u …]Úðe W…h Ä{o y™u ¼Âõ‚™e «ð]Â¥t fhe. …k[{ MfkÄ™wk ðthkðth ©ðý fhðtÚte ¼h‚S™e su{ {™u ðihtøÞ¼tð Wí…Òt ÚtÞtu Au. yux÷u nðu r™ð]Â¥t ÷uðt™e {the EåAt Au. ‚tu yt Ä{oÄwht Ä{oðkþ{tk MÚtt…™ fhðt {txu ‚{u ƒk™u ¼tEytuyu …tu‚t™tu yuf yuf …wºt {™u ËtU…ðtu. …h{tí{t™e ðtýe Ëtk¼¤e™u {tuxt ¼tE ht{«‚t…Syu fÌtwk : nu «¼w ! {tht ºtý …wºttu Au. yu{tkÚte ‚{™u „{u ‚u™tu Mðefth fhtu. EåAtht{ ƒtuÕÞt : y{thu …tk[ …wºttu Au. yu{tkÚte yt…™e {hS ntuÞ ‚u™u „úný fhtu. ƒk™u ¼tEytu™t ð[™ Ëtk¼¤e™u ¼„ðt™u fÌtwk : nu {tuxt ¼tE ! yt ‚{tht …wºt yÞtuæÞt«ËtŒS {™u ËtU…tu y™u EåAtht{S™u fÌtwk fu ‚{u h½wðehS™u {™u ËtU…tu. ƒÒtu ¼tEytu ‚iÞth ÚtÞt. yux÷u ƒútñýtu …tËu Ä{oþtMºt{tk fnu÷tk rðrÄ «{týu Œ¥tfrðrÄ fhtÔÞtu. …Ae yÞtuæÞt«ËtŒS y™u h½wðehS™u Œ¥t…wºttu ‚hefu MðeftÞto y™u ƒk™u sýt™u …tu‚t™e „tŒe

274

ËíËk„ Ëu‚w W…h ƒuËtze fe{‚e ðMºttu, y÷kfthtu ðzu ËL{t™ fhtÔÞwk ‚Útt …qs™ fÞwO ‚u{s ƒtEytu …tËu ‚u{™e …í™eytu™e …qò fhtðe. yt[tÞo©e™t …í™e …tu‚t™t …r‚™t ð[™u fhe™u Mºteytu™u {kºttu…Œuþ fhþu yuðtu «ƒkÄ fhtÔÞtu. íÞthu ƒtEytu Ëðuo htS ÚtÞt. ©enrhyu ƒÒtu Œ¥t…wºttu™u fÌtwk : …h{tí{t ©ef]»ý yt…ýt EüŒuð Au. yu{™t {U su {krŒhtu ƒ™tÔÞt Au ‚u™e ytSrðft ŒþtkË y™u ðeþtkËÚte ƒtkÄu÷e Au. ‚u ƒÄt {krŒhtu{tk ƒu {krŒhtu {wÏÞ Au. yuf y{ŒtðtŒ{tk ™h™thtÞýŒuð™wk y™u ƒeswk ynª ðz‚t÷{tk ÷û{e™thtÞýŒuð™wk. yt ¼th‚ Œuþ™t {U ™h™thtÞý y™u ÷û{e™thtÞý™t ™t{Úte ƒu rð¼t„ fhu÷t Au. yux÷u fu yuf rð¼t„™wk ™t{ ÷û{e™thtÞýŒuþ y™u ƒeò rð¼t„™wk ™t{ ™h™thtÞýŒuþ. yt ŒÂûtý rð¼t„{tk su s™tu Ä™, ÄtLÞ, ðMºt, „tÞ, ½tuzt, ¾u‚h su ftkE Ä{toŒtY…u yt…u ‚u ÷û{e™thtÞý™wk Au y™u W¥th rð¼t„{tk su ftkE yt…u ‚u ™h™thtÞý™wk Au. yu he‚u {U ÔÞðMÚtt ™¬e fhe Au. yuf yuf Œuþ{tk Ä{o™e hûtt {txu {U ‚{™u …]Útf …]Útf „wY…Œ ytÃÞwk Au. …Ae þwft™kŒ Mðt{e …tËu M…ü ƒu …rºtftytu ÷¾tðe. yu f {tk ™h™thtÞý™w k ™t{ ÷ÏÞw k , ƒeS{tk ÷û{e™thtÞý™wk ™t{ ÷ÏÞwk y™u ‚u ƒu …rºtftytu …tu‚t™t ntÚt{tk Äthý fhe, ƒk™u ƒtEytu™u fÌtwk fu ytðtu, yu{tkÚte yuf yuf …rºtft ‚{u W…tztu. ƒk™u …wºttuyu yuf yuf …rºtft «¼w™e yksr÷{tkÚte W…tze y™u ¾tu÷e™u ðtk [ e. h½w ð ehS™u ÷û{e™thtÞýŒu þ ™e y™u yÞtu æ Þt«ËtŒS™u ™h™thtÞýŒuþ™e …rºtft {¤e. …Ae «¼w ˼t{tk ƒtuÕÞt : ytsÚte ythk¼e™u yt yÞtuæÞt«ËtŒS y™u h½wðehS™u ‚{tht yt[tÞoY…u y{u MÚttÃÞt Au . ™h™thtÞýŒu þ ™t su y{tht ytr©‚tu ntu Þ ‚u yÞtuæÞt«ËtŒS™t rþ»Þtu Au. y™u ÷û{e™thtÞýŒuþ™t su y{tht ytr©‚tu ntuÞ ‚u h½wðehS™t rþ»Þtu Au, yu{ òýòu. W¥th y™u ŒÂûtý rð¼t„{tk hnu÷e Mºteytuyu ƒk™u yt[tÞtuo™e …í™eytu™u …tu‚…tu‚t™t „wY ‚hefu Mðefthðe. Ä{oðkþ{tk sL{u÷t yt ƒk™u yt[tÞtuo™u ‚{thu {t™ðt, …qsðt y™u Ët{ÚÞo «{týu ‚u{™e Ëuðt fhðe, ™h™thtÞýŒuþ™t su nrh¼õ‚ ntuÞ ‚u{ýu yÞtuæÞt«ËtŒS™e …qò fhòu y™u ÷û{e™thtÞýŒuþ™t

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #137 vi dt 20-6-08


275 ËíËk„ Ëu‚w nrh¼õ‚tu ntuÞ ‚u h½wðehS™e …qò fhòu. ™u íÞt„e su ËtÄw, …t¤t y™u ƒúñ[the ‚u ‚tu su™e ¾wþe ntuÞ íÞtk hnuòu y™u r™íÞt™kŒ Mðt{e ‚tu h½wðehS™e ftuhu hnuþu ‚u{s ƒúñt™kŒ Mðt{e ‚u yÞtuæÞt«ËtŒS™e ftuhu hnuþu. „tu…t¤t™kŒ Mðt{e ‚tu {æÞMÚt hnuþu. su™e ftuhu yu{™wk ft{ …zþu, íÞtk ƒu {tË hne™u ft{ fhþu. y™u ftuE ðt‚™tu ðtkÄtu Ëe{tztk™t „t{ ð„uhu ntuÞ ‚u{tk íÞt„e ™u ¼u¤ððt ™nª. fu{ su ÔÞðnth{tk íÞt„e ‚tu y{tk„r÷f Au. {txu Ä{oðt¤t su „]nMÚt ntuÞ ‚u{™u ¼u¤ððt ‚tu ft{ rËæÄ Útþu y™u {krŒh{tk su™u {tuxuht fhtu ‚u ‚{the yt¿ttyu fhe™u ft{ fhþu. {nthtsu ƒÒtu yt[tÞtuo™u s{ýu ntÚtu Ít÷e™u …tx W…h ƒuËtÞtO. Ëwðýo{Þ Ëwhðt¤™u z„÷e …nuhtð‚t n‚t. ™u ¼thu huxtu {tÚtu ƒkÄtÔÞtu. …Ae ƒÄe ò‚™t ½huýt …nuhtÔÞt. {tu‚e™e {t¤tytu ‚Útt {tu‚e™t ‚tuzt Äthý fhtÔÞt. …Ae {nthtsu ƒuW yt[tÞtuo™e yth‚e W‚the™u nòh nòh Yr…Þt {qõÞt. {nthtsu …tu‚t™wk ‚us ƒÒtu yt[tÞo©e{tk Äthý fÞwO. {nthts fnu, ƒÒtu yt[tÞtuo™e su Ëuðt fhþu yu yk‚u ¼„ðt™™t Ät{™u …t{þu. ˼t{tk ¼õ‚s™tu™u yu he‚u fne™u …Ae «¼w ƒÒtu …wºttu™u sYhe r™Þ{tu fnu Au : sYhe r™Þ{tu fne™u fnu Au, ‚{tht ƒÒtu™e Mºteytu{tk …iËt ytrŒ™tu rððtŒ ÚttÞ ‚tu …hýu÷e ËÄðt ƒu ƒu Mºteytu ht¾ðe, …hk‚w rðÄðt™u ‚u{tk òuzðe ™nª. ‚{tht ƒk™u sýtyu y{u {t™u÷t ytX þtMºttu™t ytÄthu ð‚oðwk y™u ƒeò™u ð‚toððt. yt {krŒhtu su ‚{™u ËtUÃÞt Au yu y{u …tu‚u {u¤ðu÷t Au. yu{tk ht{«‚t…S fu EåAtht{¼tE yu™tu ftuE yrÄfth ™Úte. y{u ‚tu y{tht Ät{{tkÚte ytÔÞt Aeyu. y™u Ät{{tk sðt™t Aeyu. {the EåAt «{týu {U ‚{™u ËtUÃÞwk Au, yt{tk ftuE™u ƒtÄ ™Úte. ‚{thu ƒnw …wºttu ntuÞ ‚tu yt[tÞo…Œ W…h ‚u™e MÚtt…™t fhðe fu su „wýðt™ ntuÞ, Ä{o{tk hnu‚tu ntuÞ, y™u ytr©‚tu™u Ä{o{tk ht¾e þfu ‚uðtu ntuÞ, yu{tk {tuxt …wºt™u s „tŒe yt…ðe yuðtu r™Þ{ ™Úte. ftuE Ä{oÞwõ‚ …wºt ™ ntuÞ ‚tu Ä{oðkþ{tk ÚtÞu÷t ftuE…ý ƒt¤f™u Œ¥trðrÄÚte „úný fhðtu y™u …Ae yu™u yt Ä{o™e „tŒe W…h ƒuËtzðtu. yu he‚u ¼„ðt™u ƒk™u …wºttu™u W…Œuþ ytÃÞtu y™u yu{ …ý fÌtwk fu Ëtiyu {the yt¿tt «{týu ð‚oðwk

276

ËíËk„ Ëu‚w y™u su ftuE {the yt¿tt «{týu ™nª ð‚uo ‚u rð{w¾ Au ‚u{ Ë{sòu. «¼w™e ðtýe Ëtk¼¤e™u ƒk™u yt[tÞtuo fnuðt ÷tøÞt : nu ¼„ð™T ! ‚{u ‚tu Ëtûtt‚T …h{tí{t Atu. Mð‚kºt {qŠ‚ Atu. y{™u ‚{tht MðY…{tk ftuE ËkþÞ ™Úte. nu «¼w ! y{u ‚{the yt¿tt …t¤eþwk. y{tht Ä{o{tk õÞthuÞ rðæ™ ™ ytðu, Œun{tk ftuE yn{ …uŒt ™ ÚttÞ, Ë„t{tk {{‚t ™ ÚttÞ, ‚{tht [hý{tk y¾kz y{tÁk {™ hnu yu {tk„eyu Aeyu. ¼„ðt™u ƒk™u yt[tÞtuo™u ¾qƒ ytþeðtoŒ ytÃÞt. ƒeò rŒðË™e ˼t{tk ht{«‚t…S fnu : h½wðeh fwk ˃ ŒeÞt. yåAt Œuþ ŒeÞt y™u yÞtuæÞt«ËtŒ fwk Ëwft Œuþ ŒeÞt. íÞthu {nthts fnu, y{u ƒu ÷u¾ ÷ÏÞt n‚tk ‚u ƒu ¼tE™u ytÃÞt y™u ƒtuÕÞt su y{thu ‚tu ƒuÞ ƒhtuƒh Au y™u y{u yÞtuæÞt«ËtŒS™e ‚hV Aeyu. …Ae ƒúñt™kŒ Mðt{e fnu : nðu ftuEyu ƒtu÷ðwk ™nª. ½ýt y¿tt™eytu yuðwk {t™u {™tðu Au fu ©eS {nthts™u ƒu ¼tEytu n‚t. {txu ‚uýu ƒu „tŒe™e Þtus™t fhu÷e Au yt fÚt™ f…tu¤ fÂÕ…‚ y™u ‚ÚÞne™ Au. ßÞthu ƒu „tŒe™e h[™t fhðt{tk ytðu÷e íÞthu Ëk«ŒtÞ™tu rðM‚th „wsht‚{tk ¾qƒ s ðÄu÷tu. Œuþ™t yLÞ ¼t„tu{tk …ý yu™tu «Ëth ÚtÞu÷tu. Ëk«ŒtÞ{tk E.Ë. 1830 {tk 1800 íÞt„e ytr©‚tu ‚Útt …[eË ÷t¾ „]nMÚt ytr©‚tu n‚t. ytx÷tu {tuxtu rðM‚th y™u s™ ËkÏÞt Ähtð‚t Ëk«ŒtÞ{tk Ä{o«[th y™u ðneðx™e Ëw„{‚t {txu ÞtuøÞ rð¼t„tu™e h[™t fhðt{tk ytðu ‚u{tk fkE s yÞtuøÞ ™ fnuðtÞ. ©eht{«‚t…™u ºtý y™u ©eEåAtht{¼tE™u …tk[ …wºttu n‚t. yux÷u òu Ä{ofw¤™t ËÇÞtu™u ytŠÚtf ÷t¼ fhe yt…ðt™tu s nu‚w ntu‚ ‚tu, yLÞ Ëk«ŒtÞtu™e «ýtr÷ft {wsƒ ©eS {nthtsu Ëk«ŒtÞ{tk ytX rð¼t„tu fÞto ntu‚ y™u íÞtk ytX …wºttu™e yt[tÞo ‚hefu «r‚ct fhe ntu‚. …ý ©enrhyu yuðwk fkE s fÞwO ™Úte. yu{ýu ‚tu ytuAt{tk ytuAe sYheÞt‚tu ™tu rð[th fhe™u {tºt ƒu s „tŒe™e MÚtt…™t fhu÷e Au. yt™tu yÚto s M…ü Au fu Ä{oŒuð™t fw¤™t ËÇÞtu™u ytŠÚtf ÷t¼ fhðt™tu ftuE s ytþÞ ™ n‚tu. Ëk«ŒtÞ™t ƒu ¼t„ yu ¾hu¾h ¼t„ fu Œuþ ™Úte. …ý Ëk«ŒtÞ™t yÚto ðneðx™t rð¼t„ Au. yÚto™e «tÂó y™u ‚u™tu ðrnðx fhðtu ‚u

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #138 vi dt 20-6-08


277 ËíËk„ Ëu‚w Ëk«ŒtÞ™wk æÞuÞ ™Úte. yux÷u yu rð¼t„ yÚto…qh‚t ƒtÌt y™u MÚtw¤ s „ýtÞ. yÚtto‚T Ëk«ŒtÞ yuf s Œuþ Au. Ëk«ŒtÞ yuf rðþt¤ fwxwkƒ Au. ƒÄt ËíËk„eytu™t EüŒuð yuf s Au. þtMºttu yuf s Au. fÚtt-ðt‚to Ëkfe‚o™ yuf s Au. ðú‚ WíËð™t r™ýoÞtu yuf Au. ykr‚{ æÞuÞY…e {wÂõ‚ yuf s Au. yt{ rðrðÄ ËíËk„eytu{tk …ý yuf‚t s Au. ËíËk„ y™u ËíËk„eytu ðå[u fSÞtu f÷uþ fhtð™th™u Œuþ rð¼t„™t ÷u¾{tk [tkzt¤‚wÕÞ fnu÷tu Au. Ä{oðkþe yt[tÞo…Œ MÚtt…™{tk ©enrh™e yt¿tt yus Ëðtuo…he Au. MðÞk ©enrh fnu Au. ºtý „qZ ËkfÕ…tu îtht nwk «íÞût…ýu ËíËk„{tk rð[heþ. ºtýuÞ ËkfÕ…tu{tk yt[tÞo…Œ™t MÚtt…™™tu ËkfÕ… rðrþü Au. fu{ fu {qŠ‚{tk ©enrh Au s …ý yt…ýt{tk Œið‚ ntuÞ ‚tu s ‚u yt…ýe ËtÚtu ðt‚[e‚ fhe™u yt…ý™u Ë{tË fhu. þtMºt{tk …ý ©enrh Aus, …ý ‚u™tu Ët[tu yÚto Ë{òð™th yÚtðt Ë{s™th ntuÞ ‚tu s yt…ý™u Ë{tË ÚttÞ. …hk‚w yt[tÞo …Œ Äthý fhe hnu÷tk yt[tÞo MðÞkÚte s yt Sð™u Ë{tË ÚttÞ Au. yt{ yt fr¤ft¤{tk ºtýuÞ ËkfÕ…tu{tk …ý yt y™LÞ Au. yt[tÞo©e™t Ä{tuo ‚Útt yt[tÞo©e™e …í™eytu™t Ä{tuo ©enrhyu rþûtt…ºte{tk ÷¾u÷t Au s yºtu ÷¾ðt™e sYh hnu‚e ™Úte. •

18.

„]nMÚtt©{e Ä{oðkþe yt[tÞo…Œ :

‚{tht „wÁ „]nMÚt Au ! nt, y{tht „wÁ „]nMÚt Au. Ëðtuo…rh Ëðtoð‚the ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u y{tht „wÁ Ä{oðkþe yt[tÞo©e™u „]nMÚtt©{™e yt¿tt fhu÷e Au. yu …ý yt„¤ ÷ÏÞwk ‚u{ {wõ‚t™kŒ Mðt{e suðt {tuxuht Ëk‚tu ‚Útt {tuxuht nrh¼õ‚tu™tu ònuh ˼t{tk yr¼«tÞ {u¤ðe ©enrhyu „]nMÚtt©{e Ä{oðkþe yt[tÞo…Œ™e MðnM‚u MÚtt…™t fhu÷e Au. ¼„ðt™Úte ftuE {™w»Þ fu Œuð fu ftuE Ëk‚™e ƒwÂØ yrÄf ntuÞ ™rn, yu LÞtÞu {q¤ Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ{tk EüŒuð ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™wk ð[™ Ëðtuo…he {t™ðt{tk ytðu Au. þwf Ë™ftrŒf {tuxt íÞt„e ÚtÞt. ‚u{ýu

278

ËíËk„ Ëu‚w ÔÞðnth õÞt Ëk¼téÞtu ™Úte ! ƒúñt rð« y™u „]nMÚt Au, A‚tk ‚u ƒÄt íÞt„e™t r…‚t Au, yu{ «rËØ ðt‚ Au. ƒÄt íÞt„e ‚u{™u …qsu Au. ‚u{tk ftuE ËkþÞ fh‚wk ™Úte. fthý fu rð« ƒÄtÞ™t „wÁ fnuðtÞ. ‚u{™u Ä{o ‚Útt ¼„ðt™ «íÞu «u{ ntuÞ Au. ðýto©{™t Ä{tuo ‚Útt ¼„ðt™™t yð‚th™t r™r{¥t ™u ‚u þtMºt îtht òýu Au. þtMºtY…e ÿÔÞ ‚u Ëðtuo…rh Au. ‚uÚte {q¤ Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ{tk íÞt„e ðýo …ý „]nMÚt yuðt Ä{oðkþe yt[tÞo©e™u Ä{o„wY ‚hefu …qsu Au. Ä{oðkþe yt[tÞo©e Ëk«ŒtÞ™t Ë{M‚ íÞt„e-„]]ne™t „wY MÚtt™u Au. íÞt„e þwfŒuðS™t „wY s™fhtò „]nMÚt n‚t. {ÞtoŒt …wÁ»ttu¥t{ ©eht{™t „wÁ ðrþc {wr™ „]nMÚtt©{e n‚t. ©ef]»ý ¼„ðt™™t „wÁ ËtkrŒ…™e Ér»t „]nMÚt n‚t. yt{ fÕÞtý™t {t„o{tk íÞt„e „]nMÚt™tu ftuE {u¤ ™Úte. „.«. 14 {tk ð[™t{]‚{tk ©enrh fnu Au fu, „]nMÚt™t ½{tuo ‚tu ½ýt fXý Au. ft. 7 {tk ð[™t{]‚{tk yt „]nMÚtt©{eytu™e y¾kz ð]Â¥t ¼„ðt™{tk fu{ hnu ‚u™tu W…tÞ …ý ©enrhyu …tu‚u s ƒ‚tÔÞtu Au. ytðtu „]nMÚtt©{e yu ËðtËr™f íÞt„e fh‚t ©uc Au ‚u{ ©enrh fnu Au. íÞt„e fu „]ne ƒk™u™wk fÕÞtý ‚tu ©enrh™t ð[™™u y™wËthu ‚u{™e yt¿tt …t÷™™u s ytÄthe‚ Au. ð¤e yLÞ ð„o™t íÞt„e fh‚t …ý {q¤ Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ™t „]nMÚt Ä{oðkþe yt[tÞo©e™t Ä{tuo ‚tu yr‚ frX™ Au. y™u ytðt fr¤Þw„{tk …ý ytðt frX™ Ä{tuo …ý ‚uytu©e ¾qƒ s Ëns‚tÚte y™u «u{Úte …t¤u Au. ‚uytu©e™e …í™eytu …ý yLÞ ftuE Mºte ™ …t¤e þfu ‚uðt ©enrhyu ƒ‚tðu÷t frX™ Ä{tuo …ý ¾qƒ Ëns‚tÚte y™u «u{Úte …t¤u Au. ©enrhyu Ä{oðkþe yt[tÞtuo™u Ëk«ŒtÞ™t {krŒhtu ytrŒf™wk {tr÷fe…ýwk ytÃÞwk Au. {krŒhtu™t ðneðx ftÞtuo{tk Ä™™tu Þtu„ ÚttÞ s y™u Ëk«ŒtÞ™tu íÞt„e ð„o ‚uÚte Ëk…qýo yr÷ó hne þfu, fr¤Þw„{tk …wÁ»t™t „wÁ …wÁ»t ƒ™u, Mºte™t „wÁ Mºte ƒ™u yÚtto‚T Ëk«ŒtÞ™e ytr©‚ {rn÷t™t„wÁ ‚hefu „]nMÚtt©{e Ä{oðkþe yt[tÞo©e™t …í™e fu su Ëk«ŒtÞ{tk y.Ëti.÷.Mð. ©e „tŒeðt¤t ‚hefu ytu¤¾tÞ Au ‚u {rn÷t s ntuÞ þfu ‚uðt þw¼tþÞ™e ËtÚtu ©enrhyu yt yt[tÞo…Œ „]nMÚtt©{{tk ður»x‚ fhu÷wk Au. Ä{o ht¾ðtu ntuÞ ‚tu ƒtE-

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #139 vi dt 20-6-08


279 ËíËk„ Ëu‚w ¼tE™tu «Ëk„ Ëk…qýo …ýu ðßÞo Au y™u ‚uÚte s ‚tu yt yt[tÞo©e …tu‚u ©eS yt¿tt™wËthu ƒtEytu™u {kºttu…Œuþ fh‚t ™Úte. ƒtEytu™t „wY ‚hefu yt[tÞo …í™e s yt ftÞo yt[tÞo©e™e yt¿ttÚte fhu Au. {q¤ Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞu «ð‚toðu÷e yt yŒT¼q‚ «ýtr÷ft™tu òuxtu ™Úte ! yt Ä{oðkþe yt[tÞo…Œ „]nMÚtt©{{tk ðuÂü‚ ™ fÞwO ntu‚ ‚tu {rn÷tytu™t „wY ftuý Útt‚ ? …wÁ»t ð„o (íÞt„e yÚtðt „]nMÚtt©{e) Útt‚ ! y™u ½]‚ ‚Útt yÂø™™tu Þtu„ ÚttÞ íÞthu ½]‚ r…„éÞt ð„h hnu s ™rn. ‚u{ ƒtE ¼tE™t Þtu„u fhe™u Ä{o hnu s ™rn. ©eS {nthts fnu Au ‚u{ ‘{™ [k„t ‚tu fÚthtux{tk „k„t’ yu ðt‚to ¾tuxe Au. „.«. 18 {tk ð[™t{]‚{tk ....... “y™k‚ {wõ‚ ÚtE „Þt y™u y™k‚ Útþu ‚u{tk W…trÄ{tk hne™u r™÷uo… hnu yuðtu ftuE ÚtÞtu ™Úte ™u Útþu …ý ™rn. y™u n{ýtk …ý ftuE ™Úte y™u ftuxe fÕ… ËwÄe ËtÄ™u fhe™u …ý yuðtu Útðt™u ftuE Ë{Úto ™Úte. {txu y{u fÌtwk Au ‚u «{týu hnuþtu ‚tu Ázwk Útþu.” yt f]…t ð[™tu ¾qƒ y„íÞ™t Au. ð¤e „.«.«. 73 {tk ©enrh fnu Au .... “{txu yt ËkËth{tk ÿZ ƒúñ[Þoðt¤t ‚tu yuf ™h™thtÞýÉr»t Au, y™u ‚u ™h™thtÞý™tu yt…ýu yt©Þ Au. ‚u™t «‚t… Útfe Äehu Äehu ‚u ™h™thtÞý™wk ¼s™ fhe™u, yt…ýu …ý yu Ëh¾t s r™»ft{e ÚtEþwk.” Ä{oŒuð™u …ý ßÞthu ht{t™kŒ Mðt{eyu {w{wûtws™™u „wY{kºt yt…ðt™e yt¿tt fhe íÞthu ‚uytuyu …ý {tºt …wÁ»t ð„o™u s {kºt W…Œuþ fhu÷tu n‚tu y™u {rn÷tytu™u ¼Âõ‚Œuðeyu {kºttu…Œuþ fÞtuo n‚tu. yuðwk òuE™u Þwð‚e s™ hu, EåAu „wY fhðt™u {™ hu >> …Ae rð[the™u Ä{o ‚u™u hu, ™Úte fh‚t rþ»Þ …tu‚u yu™u hu >> fnu yts ftZwk he‚ yun hu, [t÷u yt„u …hk…ht ‚un hu >> ‚u™tu yts ‚tu ™Úte rð[th hu, …ý …Ae ƒ„tz y…th hu >> {txu fÌtwk Ëðuo Þwð‚e™u hu, ‚{u Ëti fhtu „wY ¼Âõ‚™u hu >> WØð Ëk«ŒtÞ™e yu he‚ hu, ‚u™u …t¤ðe ƒnw fhe «e‚ hu >> (¼.®[.«. 21)

280

ËíËk„ Ëu‚w {q¤ Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ{tk yt[tÞo …í™e {rn÷tytu™u {kºttu…Œuþ ‚Útt Ä{tuo…Œuþ fhu Au y™u ËtkÏÞÞtu„e ‚Útt f{oÞtu„e {rn÷t{tºt™t „wY…Œu ‚uytu™u ©enrhyu MÚtt…u÷ Au. yt ÔÞðMÚttÚte {rn÷t y™u …wÁ»t W¼Þ™t Ä{o™wk hûtý ÚttÞ Au. y™u ‚u nu‚wÚte yt[tÞo…Œ „]nMÚtt©{{tk ðuÂü‚ fÞwO Au. ©enrhyu …tu‚t™wk Œið¥ð yt[tÞo…Œ{tk «íÞût {wõÞwk Au. …tu‚t™t ytr©‚tu™t {tÞt™t ƒkÄ™ ft…ðt yt[tÞo…Œ™wk MÚtt…™ fÞwO Au. þtMºttuõ‚ rðrÄÚte fhu÷w Œtht„úný, „]nMÚtt©{ Ëðo Sðtu {txu {k„÷fthe ™u fÕÞtýfthe Au. Ä{oðkþe yt[tÞo™tu „]nMÚtt©{{tk «ðuþ yu rð»tÞ™t W…¼tu„™u yÚtuo ™Úte …hk‚w y™uf Sðtu™u fÕÞtý™u {t„uo [÷tððt™u yÚtuo ©eS yt¿tt™u y™wËthu fÕÞtý™e fuze W…h™wk yuf fŒ{ Au. „]nMÚtt©{™e sðtƒŒthe ‚uytu …tu‚t™t {txu s ™rn, …hk‚w Ëðo y™wÞtÞe {tºt™t Ä{ohûtý™u yÚtuo ðn™ fhu Au. yuf Ët{tLÞ ÔÞÂõ‚ ‚hefu yt…ýu „{u íÞtk nhe Vhe þfeyu. „{u ‚u™e ËtÚtu ƒtu÷e þfeyu, …hk‚w „]nMÚtt©{e yuðt yt[tÞo Ë{e… ËkƒkÄ rð™t™e Mºte ËtÚtu ƒtu÷e …ý þf‚t ™Úte ! ‚uÚte rðþu»t yt[tÞo …í™e ‚tu Ë{e… ËkƒkÄ rð™t™t …wÁ»t™u …tu‚t™wk {w¾ …ý ™ Œu¾tze þfu, ðt‚[e‚™tu ‚tu «Ëk„ s õÞtkÚte ntuÞ ! rþûtt…ºte &÷tuf 134 ™e yt yt¿tt s ‚…™e …htftct Au. yts™t yt rð¿tt™Þw„{tk yt Ëkfwr[‚‚t ™rn …ý ËkÞ{{ÞtoŒt™e [h{Ëe{t Au. yt Ëk«ŒtÞ™e {ÞtoŒt þwk Au ‚u™tu ÏÞt÷ yt ©eS ð[™tu W…hÚte s ytðþu y™u yt ð[™tu™wk …t÷™ fh™th „]nMÚtt©{e yt[tÞo ‚uÚte s Ëðuo íÞt„e, „]ne™t „wY…Œu Au. su Ëk«ŒtÞ™wk „tihð y™u þtu¼t Au. yt[tÞo …í™e {txu ©enrhyu fhu÷e yt¿ttytu …r‚ðú‚tÄ{o™e …htftct Au. y™u ytðtu …r‚ðú‚t™tu Ä{o …t¤™th Mºte™t [hýtu{tk …]Úðe™t ‚{t{ ‚eÚttuo ðtË fhe™u hnu Au. ytðe …r‚ðú‚t Mºte {q¤ Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ™e ytr©‚ Mºte™t „wY ƒ™u Au. y™u ‚uÚte s ‚tu ytr©‚ Mºteytu …ý fr¤Þw„{tk W¥t{ …r‚ðú‚t Ä{o …t¤e þfu Au. yt{ Ä{oðkþe yt[tÞo™tu „]nMÚtt©{{tk «ðuþ yu y™wÞtÞe {tºt™t Ä{o-Ëkhûtý™u yÚtuo s Au. •

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #140 vi dt 20-6-08


ËíËk„ Ëu‚w

281

19. Ä{oðkþe yt[tÞo©e™t yƒtrÄ‚ nftu : Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ{tk {qŠ‚ «r‚ct fhðe y™u íÞt„e-„]ne™u Œeûtt yt…ðe yu ƒu nftu ©enrhyu {tºt y™u {tºt Ä{oðkþe yt[tÞo©e™u s yt…u÷t Au. y™u ftuE íÞt„e-„]nMÚt yt ft{ fhu ‚tu ‚u™u ©enrh {tLÞ fh‚t ™Úte, yÚtto‚T þtMºt {tLÞ ™Úte. “y™u su ©ef]»ý™wk MðY…, …tu‚t™u Ëuððt™u yÚtuo Ä{oðkþ™t su yt[tÞo, ‚u{ýu s ytÃÞwk ntuÞ yÚtðt ‚u yt[tÞuo su MðY…™e «r‚ct fhe ntuÞ, ‚u s MðY…™u Ëuððwk y™u ‚u rð™t ƒeswk su ©ef]»ý™wk MðY…, ‚u ‚tu ™{Mfth fhðt ÞtuøÞ Au …ý Ëuððt ÞtuøÞ ™Úte.” (rþ. &÷tuf 62) yt &÷tuf {wsƒ Ä{oðkþe yt[tÞo©e ßÞthu {krŒh{tk ©ef]»ý MðY…™e «tý «r‚ct fhu yÚtto‚T …tu‚t™t fhf{¤ îtht M…þo fhe™u yt…ý™u …qò™wk MðY… fu ½hu ®ËntË™{tk ht¾ðt™wk MðY… yt…u íÞthu s ©enrh ‚u MðY…{tk «íÞût rƒhts{t™ ÚttÞ Au. ‚uÚte ‚u Ëuððt ÞtuøÞ ƒ™u Au. yLÞÚtt ¼„ðt™™wk MðY… ntuðtÚte Võ‚ {ÞtoŒt {txu ðkŒ™ fhðt ÞtuøÞ ƒ™u Au, …hk‚w Ëuððt ÞtuøÞ ƒ™‚wk ™Úte. ½ýt yuðwk fnu‚t ntuÞ Au fu y{qf søÞtyu y{qf Ëk‚u Œuð™e «r‚ct fhu÷e Au, ‚tu ‚u™tu sðtƒ yuðtu Au fu …nu÷t™t s{t™t{tk nt÷™t suðt Íz…e „r‚ðt¤t ðtn™tu ™ n‚t. yt[tÞo©e ntÚte …h ƒuËe™u yuf „t{Úte ƒeò „t{ …Äth‚t. yuðt Ë{Þu Œqh fåA suðt Œuþ{tk {qŠ‚ «r‚ct fhðe ntuÞ, yt[tÞo©e y{ŒtðtŒ{tk ntuÞ, hM‚t{tk ½ýtu Ë{Þ òÞ ‚u{ ntuÞ ‚tu ‚uðt Ë{Þu yt[tÞo©e Œqh Œuþ{tk hnu‚t y{qf {tuxt Ëk‚™u …tu‚t™t ð‚e yt ftÞo fhðt™e Ë{Þ Ëkòu„ {ÞtorŒ‚ yt¿tt fhe Œu‚t. ‚uðt Ë{Þu yt[tÞo©e™e yt¿ttÚte ftuE Ëk‚u fhu÷wk ftÞo yu yt[tÞo©eyus fhu÷wk „ýtÞ. su{ ©enrh fnu, yt {wõ‚t™kŒ Mðt{e™u …qòu yux÷u nwk …qòÞtu yu{ y{qf Ë{Þu, Ë{Þ {ÞtorŒ‚ yt¿ttytu Út‚e ntuÞ ‚u Ë{Þu yt¿tt™e {n¥tt ntuÞ Au. nt÷{tk ðtn™™tu Íz…e Þw„ Au. ytftþ{tk Íz…e rð{t™tu Wzu Au. yt[tÞo©e yt¾e …]Úðe …h Íz…e

282

ËíËk„ Ëu‚w rð[hý fhe þfu Au. rðŒuþ{tk ð»to{tk ƒu, …tk[ ðth «r‚ct fhðt MðÞk …Äthe þfu Au. ‚uÚte nt÷{tk AuÕ÷t fux÷tÞ Ë{ÞÚte yt[tÞo©e {qŠ‚ «r‚ct fhðt™e ftuE…ý Ëk‚™u yt¿tt fh‚t ™Úte. ‚u ft{ ‚uytu©e MðÞk fhu Au. ytðt Ëkòu„tu{tk {q¤ Ëk«ŒtÞ fu ‚uÚte ƒnth yt¼tËe Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ{tk ftuE íÞt„e fu „]nMÚt ð„o {qŠ‚ «r‚ct fh‚t ntuÞ ‚tu ‚u ©enrh™e yt¿tt ƒnth ntuðtÚte ‚u {qŠ‚{tk ©enrh™tu «íÞût ðtË Út‚tu ™Úte. suÚte ‚u {qŠ‚ Ëuððt ÞtuøÞ Út‚e ™Úte. “y™u Ä{oðkþe „wÁ Útfe ©ef]»ý™e Œeûtt™u …tBÞt yuðt su ƒútñý, ûtrºtÞ y™u ði~Þ yu ºtý ðýo™t y{tht ËíËk„e-‚u{ýu fkX™u rð»tu ‚w÷Ëe™e ƒuðze {t¤t r™íÞu Äthðe.......” (rþ. &÷tuf ™k. 41) “y™u y{thu ytr©‚ su Ëðuo ËíËk„e, ‚u{™t Ä{o™e hûtt fhðt™u yÚtuo yu Ëðuo™t „wÁ…ýt™u rð»tu, y{u MÚtt…™ fÞto yuðt su ‚u yÞtuæÞt«ËtŒ y™u h½wðeh, ‚u{ýu {w{wûtws™tu™u Œeûtt yt…ðe.” (rþ. &÷tuf ™k. 128) yt &÷tuf{tk ©enrhyu {w{wûtws™™u Œeûtt yt…ðt™tu M…ü he‚u yrÄfth …tu‚u MÚtt…u÷t Ä{oðkþe yt[tÞo©e™u yt…u÷tu sýtÞ Au. “y™u nðu yu yÞtuæÞt«ËtŒS y™u h½wðeh yu ƒu™e su …í™eytu, ‚u{ýu …tu‚-…tu‚t™t …r‚™e yt¿ttyu fhe™u, Mºteytu™u s ©ef]»ý™tu {kºt W…Œuþ fhðtu, …ý …wÁ»t™u ™ fhðtu.” (rþ. &÷tuf ™k. 133) yt &÷tuf {wsƒ ftuE…ý Mºteyu Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ™t ytr©‚ Útðwk ntuÞ ‚tu ‚uýeyu «Út{ Ä{oðkþe yt[tÞo©e™t …í™e ….…q. „tŒeðt¤t©e Útfe „wÁ{kºt (©ef]»ý™tu yütûth {kºt) ÷uðtu yr™ðtÞo Au. {w{wûtws™™u ßÞthu Œeûtt yt…ðt{t ytðu Au íÞthu ‚u™u ytæÞtÂí{f he‚u ƒeòu sL{ «tó ÚttÞ Au y™u ‚uÚte ‚u™u rîs fnuðtÞ Au. yt ÷tuf{tk …ý {™w»Þ™u sL{ „]nMÚtt©{e ntuÞ ‚u s yt…u Au. ytæÞtÂí{f {t„o{tk …ý ©enrhyu yt Sð™u ƒeòu sL{ Œuðt {txu „]nMÚtt©{e Ä{oðkþe yt[tÞo©e …tËuÚte s Œeûtt ÷uðt{txu™e òu„ðtE fhe Au. Œeûtt ƒu «fth™e „ýtÞ Au. Ët{tLÞ Œeûtt y™u {ntŒeûtt. yt Œeûttytu {txu Œhuf {w{wûtwyu Ëk«ŒtÞ™e …rh¼t»tt{tk su™u ð‚o{t™ Äthý

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #141 vi dt 20-6-08


283 ËíËk„ Ëu‚w fhðwk fnu Au ‚u «r¢Þt{tkÚte «Út{ …Ëth Útðwk …zu Au. yuýu ŒtY, {tkË, [tuhe, yðuhe (ÔÞr¼[th) y™u ðx÷ðwk, ðx÷tððwk yu …tk[ ƒtƒ‚tu™tu íÞt„ fhðt Y…e ðú‚™wk …t÷™ fhðt™e «r‚¿tt ÷uðe …zu Au. Ëk«ŒtÞ™t Ä{oðkþe yt[tÞo Útfe Œeûtt …t{u÷t yuftkr‚f fûtt™t ftuE…ý íÞt„e yÚtðt „]nMÚt nrh¼õ‚ …tu‚t™e YƒY yt …tk[ ðú‚™wk …t÷™ fhðt™e «r‚¿tt ntÚt{tk s¤ Ähtðe™u {w{wûtw™u ÷uðztðe þfu Au. «r‚¿tt ÷uðt™wk yt ftÞo „{u íÞthu ™u „{u íÞtk ÚtE þfu Au. su ftuE yt …tk[ ðú‚ Äthý fhu y™u ‚u™wk …t÷™ fhu ‚u s Ëk«ŒtÞ™tu ytr©‚ ÚtÞtu fnuðtÞ. …k[ð‚o{t™ Ähtð™th ÔÞÂõ‚ …Ae ytðt ytr©‚ {w{wûtw™u yt[tÞo©e …tËu ÷E òÞ Au. ytr©‚ {w{wûtw™e …tºt‚t òuE™u yt[tÞo©e ‚u™u ¼„ð‚ þhý{tk ÷uðt {txu Ët{tLÞ Œeûtt yt…u Au. yt Œeûtt yt…ðt {txu {wnq‚o òuðt™wk ntu‚wk ™Úte. ‚u „{u ‚u MÚt¤u, „{u íÞthu yt…e þftÞ Au. …ý Œeûtt ÷u™thu M™t™trŒfÚte …rðºt ÚtE™u s yt[tÞo©e …tËu sðwk òuEyu. y™u „wY{kºt nk{uþt ¼qÏÞt …uxu ÷uðtu òuEyu. yt[tÞo©e ‚u™t ntÚt{tk s¤ Ähtðe™u ÜUæH}ææ²æ ÐæÐÜU}æü ²}æÎê„|æ²æÎã}æì J ŸæèÜëUc‡æÎï±¢ àæÚ‡æ¢ ÐíÐóææïùçS}æ ¨ Ðæ„é }ææ}æì JJ yt þhý{kºt ‚u™e …tËu ƒtu÷tðu Au. yt {kºt îtht ytr©‚ {w{wûtw ¼„ðt™™wk þhý Þt[u Au. ‚u …Ae yu™u ¼„ð‚T þhý ÷eÄt™t ƒtÌt «r‚f Y…u yt[tÞo©e ‚u™tk fkX{tk ‚w÷Ëe ftü{tkÚte ƒ™tðu÷e ƒuðze fkXe ‚Útt ÷÷tx, ÓŒÞ ™u ƒÒtu ƒtnw yu [th yk„tu W…h WÎðo…wkzÙr‚÷f y™u [tkŒ÷tu fhtðu Au. y™u …Ae yu™t s{ýt ft™{tk ŸæèÜëUc‡æ y±¢ xæç„}æü}æ J ™t{™tu yütûth {kºt y™u ‚u ËtÚtu Mðtr{™thtÞý ™t{™tu »tzûth {kºt™tu W…Œuþ yt…u Au. yt fthýu Ët{tLÞ Œeûtt™u {kºttu…Œuþ …ý fnuðt{tk ytðu Au. Ëk«ŒtÞ™e …hk…ht-«ýtr÷ft {wsƒ Ä{oðkþe yt[tÞo Útfe Œeûtt …t{u÷t Ëk‚tu „]nMÚt {w{wûtw™u …k[ð‚o{t™ Ähtðe, þhý{kºt ƒtu÷tðe, ©enrh™t ytþht™e «r‚f Ë{e ƒuðze fkXe …nuhtðe þfu Au. …hk‚w ©ef]»ý™tu yütûth {kºt su™u „wÁ{kºt fnuðt{tk ytðu Au, ‚u ‚tu {tºt y™u {tºt Ä{oðkþe yt[tÞo©e s yt…u Au. ftuE íÞt„e „]nMÚt ytr©‚™u „wÁ{kºt Y…e Ët{tLÞ Œeûtt yt…e þf‚t ™Úte. íÞt„e yu Ä{oðkþe yt[tÞo©e™e yt¿ttÚte „]nMÚt {w{wûtw™u fkXe …nuhtðu Au. …hk‚w

284

ËíËk„ Ëu‚w „wÁ{kºt yt…ðt {txu yt[tÞo©e õÞthuÞ íÞt„e™u yt¿tt fh‚t ™Úte. su{ ftuE ËkMÚtt™t ðztyu ftuE ÔÞÂõ‚™u «{tý…ºt yt…ðwk ntuÞ ‚tu …tu‚t™t ð‚e «{tý…ºt{tk ÷¾tý ð„uhu ftÞo …tu‚t™t yk„‚ Ëu¢uxhe ð„uhu …tËu fhtðe™u «{tý…ºt{tk …tu‚t™e Ëne ‚tu …tu‚u ò‚u s fhu Au. ‚uðe he‚u yt[tÞo©e ‘fkXe Äthý fhtððe’ ð„uhu rðrÄ …tu‚t Útfe Œeûtt …t{u÷t yuftkr‚f Ëk‚ …tËu fhtðe™u ‘„wÁ{kºt’ yt…ðt™wk ftÞo yt[tÞo©e nk{uþ …tu‚u s fhu Au. Ëk‚tu {w{wûtws™tu {txu ‘{t’™wk ftÞo fhu Au. ßÞthu yt[tÞo©e {w{wûts™tu {txu r…‚t™wk ftÞo fhu Au. su{ Œefht™wk ™t{ ‚u™t r…‚t ËtÚtu òuztÞ Au. ‚u{ ËíËk„e™wk ™t{ Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ™t ðzt ….…q. yt[tÞo {nthts©e ËtÚtu òuztÞ Au. y™u ‚u{tk s ËíËk„e™wk „tihð Au. yu …Ae yt[tÞo©e ytr©‚ {w{wûtw™u ¼„ðt™ ©e Mðtr{™thtÞýu ò‚u ‚iÞth fhtðu÷e ™ð «fth™e {qŠ‚ytu{tkÚte yuf {qŠ‚ y™u rþûtt…ºte …uxe{tk r™Þ{ …qò y™u …tX {txu yt…u Au. {q¤ Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ{tk …qò™e …uxe{tk …hk…ht™t Ätuhýu yuf Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™wk s{‚wk MðY…, yuf ˼t™wk MðY…, yuf ™h™thtÞýŒuð™e {qŠ‚, yuf rþûtt…ºte y™u ©enrh™t [hýth®ðŒ yu{ fw÷ …tk[ ƒtƒ‚ …qsðt {txu ntuÞ Au. {w{wûtw ytr©‚ yu …Ae yt[tÞo©e™t [hý{tk ÞÚttþÂõ‚ ¼ux ŒÂûtýt {qfu Au. yt rðrÄ ÚttÞ yux÷u yu ©enrh™tu ytr©‚ ËíËk„e ÚtÞtu fnuðtÞ. Ët{tLÞ Œeûtt …Ae ÞtuøÞ Ë{Þ ƒtŒ {ntŒeûtt yt…e þftÞ. yu{tk yt©{™e ÂMÚtr‚™t fthýu [th «fth „ýtÞu÷t Au. (1) „]nMÚtt©{e {txu (2) y™t©{e {txu (3) ƒúñ[the {txu (4) ËtÄw {txu. „ý‚he™e ÿrüyu [th ¼uŒ Au . A‚tk [thuÞ{tk {kºttu…Œuþ Ïæírææ㢠ÜëUc‡æÎæ¨æïùçS}æ yuf Ëh¾tu s ntuÞ Au. Ët{tLÞ Œeûtt …Ae suýu íÞt„©{{tk Œt¾÷ Útðwk ntuÞ, ‚u™u …nu÷tk «fth™e Œeûttyt…e þftÞ Au. …ý ytsu yt «fth™e Œeûtt Ët{tLÞ‚: y…t‚e ntuÞ yu{ sýt‚wk ™Úte. ƒeò «fth™e Œeûtt y™t©{eytu {txu™e Au. Ëk«ŒtÞ{tk …t»toŒtu™u yt ð„o{tk „ýu÷t Au. yu{™e Œeûtt rðrÄ Ëk.S.«.4, y.49 {tk sýtððt{tk ytðu÷e Au. ‚u{™t ËðoðMºttu ïu‚hk„™t ntuÞ Au. Ëk«ŒtÞ{tk ‚u ‘¼„‚’ Ëk¿ttÚte ytu¤¾tÞ Au. Ëk«ŒtÞ™t ƒúñ[the

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #142 vi dt 20-6-08


285 ËíËk„ Ëu‚w y™u ËtÄw ð„o™t íÞt„e {txu Mºte y™u Ä™™tu Ëk…fo Ëk…qýo ËðoÚtt íÞtßÞ „ýu÷tu Au. ßÞthu …t»toŒ ð„o™t ËÇÞ {txu …tu‚t™t yk„‚ ™rn, …ý Ëk«ŒtÞ™t ðneðx ÔÞðnth …qh‚e ƒeò™e ntshe{tk ÿÔÞ™tu M…þo fhðt™e {ÞtorŒ‚ Aqx yt…ðt{tk ytðu÷e Au. Ëk«ŒtÞ™t hûtý {txu …t»toŒtu™u ft{ …qh‚t, þMºt Äthý fhðt™e Aqx yt…u÷e Au. ºteò y™u [tuÚtt «fth™e Œeûtt ƒúñ[the y™u ËtÄw ð„o {txu™eAu. Ët{tLÞ Œeûtt ÷eÄu÷e ntuÞ ‚uðtu ytr©‚ ËíËk„e, W„ú ðihtøÞ™t fthýu ½h{tk hnuðt EåA‚tu ™ ntuÞ y™u ½h fwxwkƒ y™u ÔÞðnth™tu Ë{q¤ íÞt„ fhe™u {krŒh{tk hnuðt EåA‚tu ntuÞ ‚tu ‚u™u Ëk«ŒtÞ™t íÞt„e ð„o™e {ntŒeûtt yt…e þftÞ Au. íÞt„t©{™e Œeûtt ÷u‚t …nu÷t, su òr‚yu ƒútñý ntuÞ ‚u™u ƒúñ[the ð„o™e y™u ƒútñýu‚h ûtrºtÞ, ði~Þ ntuÞ ‚u™u ËtÄw ð„o™e {ntŒeûtt yt…ðt{tk ytðu Au. {krŒh{tk Œuð™e …qò ™u ™iðuã™e ÔÞðMÚtt ƒútñý ð„o™t …qòhe nM‚f h¾tÞ Au. íÞt„t©{™t ƒúñ[the y™u ËtÄw ð„o™t ËÇÞtu ðå[u …ý ðýto©{™t Ä{tuo™wk r™Þ{™ Ët[ððt™wk VhrsÞt‚ „ýu÷wk Au. yt ŒeûttrðrÄ Ë.S.«.4, y. 50 y™u 51 {tk rðM‚thÚte sýtððt{tk ytðu÷e Au. ƒk™u ð„o™t ËÇÞtu ‚u™t ™t{ y™u ðuþ¼q»tt W…hÚte ‚h‚ s ytu¤¾e þftÞ Au. ynª ÷¾ðt™wk «Þtus™ yux÷wk s Au fu yt ƒÒtu ð„o™t ËÇÞtu™u {ntŒeûtt …ý Ä{oðkþe yt[tÞo©e s yt…u Au. …tºt‚t™e ÞtuøÞ ¾t‚he ÚtÞt ƒtŒ s þw¼ {wnq‚o™t rŒðËu y™u Ë{Þu EüŒuð, ËqÞo, yÂø™ y™u ðuŒrðŒT ƒútñý™e ntshe{tk yt[tÞo©e, W…ðtËtrŒfÚte …rðºt ÚtÞu÷t yuu ytr©‚ ËíËk„e™u íÞt„t©{™e {ntŒeûtt yt…u Au. yt[tÞo©e „]nMÚtt©{e ntuðt A‚t ©enrh™t ð[™Úte, ©enrhyu ‚uytu™u yt…u÷t yrÄfthÚte ‚uytu íÞt„t©{™e Œeûtt yt…e þfu Au ‚u yt Œeûtt rðrÄ™wk yt„ðwk ÷ûtý Au. ¼„ðt™ ©e Mðtr{™thtÞýu ºtý «ðhðt¤t Ët{ðuŒe ËhÞw…the ƒútñýfw¤{tk sL{Äthý fhu÷tu ntuðtÚte yu ºtý «fth™t «‚efY…u, Ëk«ŒtÞ™t íÞt„e, ºtý „úkÚte ðt¤e s™tuE …nuhu Au yu™u rð»ýw„tÞºte {kºt™tu …ý W…Œuþ fhðt{tk ytðu Au. su ƒúñ[the íÞt„e ntuÞ ‚uýu r™íÞ

286

ËíËk„ Ëu‚w ðiïŒuð …ý fhðt™tu ntuÞ Au. su íÞt„e ÚttÞ ‚u™wk ™t{ fw¤, ðuþ ð„uhu ƒÄkw s Sð™ ƒŒ÷tE òÞ Au. ™ðt íÞt„e™u ™ðe ðuþ¼q»tt{tk ¼„ðwk ðMºt y™u ƒúñ[the ÚttÞ ‚u™u ÷t÷ ƒ™t‚™e xtu…e, {kºt Œeûtt yt…™th yt[tÞo©e yt…‚t ™Úte, …ý su™e …tËu íÞt„e Út‚tk …nu÷tk yu hÌttu ntuÞ y™u su™e {thV‚u Œeûtt {txu yt[tÞo©e …tËu hsw ÚtÞtu ntuÞ ‚u íÞt„e yt…u Au. íÞt„e™t ™ðt ™t{™e …tA¤ „wÁ ‚hefu {kºtŒeûtt yt…™th yt[tÞo©e™wk ™t{ ÷¾t‚wk ™Úte. …ý su™e …tËu yu hÌttu ntuÞ y™u su™e {thV‚u yt[tÞo©e {thV‚u Œeûtt {txu hsw ÚtÞtu ntuÞ ‚u íÞt„e™wk ™t{ ÷¾tÞ Au. yt yuf ÔÞðMÚtt Au. yk‚{tk Œhuf™t „wÁ Ä{o„wÁ ‚hefu yt[tÞo {nthts©e™u {t™ðt{tk ytðu Au. Ëk«ŒtÞ{tk Mºteð„o™t ytr©‚tu™u …ý {ntŒeûtt ….…q. „tŒeðt¤t©e yt…u Au. yuðe Œeûtt ÷u™th Mºte, ËtkÏÞÞtu„e ƒtE ‚hefu ytu¤¾tÞ Au. ¼„ðt™™t Ät{™e «tÂó™u yÚtuo ytr©‚ {tºtu Ä{oðkþe yt[tÞo Útfe ŒeÂût‚ Útðwk yr™ðtÞo Au. Œerût‚ yux÷u Ët{tLÞ Œeûtt fu {ntŒeûtt ‘ytr©‚-ŒeÂût‚’ yÚtto‚T ‘ËíËk„e’™t fÕÞtý™e sðtƒŒthe ©enrhyu …tu‚u Mðefthu÷e Au. ‚uÚte {w{wûtwyu yt[tÞo©e …tËuÚte {kºtŒeûtt y[qf…ýu ÷uðe s òuEyu. •

20.

Ä{oðkþe yt[tÞo©e™tu {rn{t :

Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™tu {rn{t fnª þfðt™u su{ ftuE Ë{Úto Út‚w ™Úte. ‚u{ Mðtr{™thtÞý ¼„ð™™t y…h MðY…u rƒhts{t™ ©e ™h™thtÞýŒuð …eXtrÄ…r‚ y™u ©e÷û{e™thtÞý Œuð …eXtrÄ…r‚ yuðt ƒÒtu Ä{oðkþe yt[tÞo©e™tu {rn{t ÞÚttÚto fnª þfðt™u ftuE Ë{Úto Út‚wk ™Úte. ©eS {nthtsu MÚtt…u÷t Œuð y™u yt[tÞo{tk swŒt …ýwk ™Úte. Œuð™u yt[tÞo yíÞk‚ ðnt÷t Au, y™u yt[tÞo™u Œuð yíÞk‚ ðnt÷t Au. Œuð ©eS {nthts™wk y[÷ MðY… Au. ßÞthu yt[tÞo ©eS {nthts™wk nt÷‚wk

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #143 vi dt 20-6-08


287 ËíËk„ Ëu‚w [t÷‚wk, ¼õ‚s™tu ËtÚtu ðt‚tu fh‚wk [÷ MðY… Au. Vfo yux÷tu Au fu Œuð™wk ÓŒÞ{tk æÞt™ ÚtE þfu Au, ßÞthu yt[tÞo©e™wk ÓŒÞ{tk æÞt™ Út‚wk ™Úte. Œuð™e {qŠ‚ «r‚ct ÚttÞ Au. yt[tÞo™e {qŠ‚ «r‚ct Út‚e ™Úte. ƒtfe ¼õ‚s™tuyu Œuð™e fhu÷e Ëuðt su{ Œuð{tk hne™u ©eS {nthts Mðefthu Au, ‚u{ yt[tÞo©e™e ¼õ‚s™tuyu fhu÷e Ëuðt …ý yt[tÞo{tk hne™u MðÞk ©eS {nthts Mðefthu Au. Ëk«ŒtÞ{tk Œuð…ût y™u yt[tÞo …ût þçŒtu {q¤Úte ¾tuxt Au. yt[tÞo©e™e yt¿tt{tk hne™u ytr©‚ {tºtu Ëk«ŒtÞ™e Ëuðt fhðe òuEyu. Ëðtoð‚the Ëðtuo…rh …qýo …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™ ©e Mðtr{™thtÞý MÚttr…‚ WØð Ëk«ŒtÞ (Mðtr{™htÞý Ëk«ŒtÞ)™t Ëðtuoå[ ðzt Ä{o„wÁ MÚtt™™u yt[tÞo…Œ fnuðt{tk ytðu Au. su MÚtt™ Ëtûtt‚T ¼„ðt™ Mðtr{™thtÞý™wk Au. ‚u{™t MÚtt™u …tu‚t™t s y…h MðY…u rðhts{t™ ÚtE™u s„‚™t y™k‚ Sðtu™u ytíÞÂL‚f {tuût™e «tÂó ÚttÞ ‚uðe yr‚ fÁýt fhe™u yuf™t ƒŒ÷u ƒu ƒu MðY…u rðhts{t™ ÚtE™u Ëti ¼õ‚tu™u Œþo™ Ëw¾ yt…u Au. Ä{oðkþe yt[tÞo yt …Œ W…h ytððt {txu ftuE ËtÄ™ fu ËtÄ™t s…, ‚…, W…tË™t ð„uhu ft{ ytð‚t ™Úte. ftuE fnu ôÄt {tÚtu Ëtu…the W…h …k[tÂø™ ‚… fÞwO ntuÞ ‚tu …ý yt …Œ™e «tÂó Út‚e ™Úte. òu yu{ s ntuÞ ‚tu …Ae yt …Œ «tó fhðt {txu yËkÏÞ EåAwftu™e ÷tE™ ÚtE òÞ y™u …Ae ‚u{tkÚte ftu™tu ðthtu «Út{ ytðu y™u ftuý Ëðo©uc ÚttÞ ‚u™e ½ýe ÷tkƒe «r¢Þt{tkÚte …Ëth Útðwk …zu. fthý fu yt ‚tu Ëtûtt‚T ¼„ðt™™t y…h MðY…u rðhts{t™ Útðt™e ðt‚ Au. òu ytðe he‚u s…, ‚… fu ftuE …ý fXtuh{tk fXtuh ËtÄ™t fhe ÷uðtÚte ytðwk Ëðtuoå[ …Œ {¤e òÞ ‚tu yuðe fXtuh y™u W„ú ‚…ùÞto fh™th rnhÛÞf~Þ…wk suðt òu yt …Œu rƒhts{t™ ÚtE òÞ ‚tu ftuý òýu yûthÄt{{tk fuðt fuðt Sðtu™u {tuf÷e yt…u y™u fuðe ÔÞðMÚtt W¼e fhe™u {tuût™tu {t„o «ð‚toðu ‚u™e ‚tu fÕ…™t s fhðt™e hne ! yux÷t {txu s ‚tu yuðe ftuE þõÞ‚t ™Úte. yt …Œ W…h rðhts{t™ Útðt™tu ftuE {t„o, Sð fu yûth{wõ‚ ËwÄe ftuE™tÞ {txu Œu¾t‚tu ™Úte. …hk‚w yt …Œ ‚tu MðÞk Ëðtoð‚the Ëðtuo…rh y™k‚ ftuxe

288

ËíËk„ Ëu‚w ƒúñtkz™t yrÄ…r‚ …h{uïh ¼„ðt™ Mðtr{™thtÞý™wk s Au y™u ‚uÚte s yt …Œ W…h MðÞk …h{tí{t s rðrðÄ MðY… Äthý fhe™u rðhts{t™ ÚttÞ Au. …ý ftuE {t™ð (Sð) yt …Œ W…h ytðe þfu ™ne. ‚u þtMºt rËæÄtk‚ r™Âù‚ Au. …k[htºt yt„{{tk fÌtwk Au fu : „wÁ MÚtt™u rƒhts{t™ {™w»Þ Au fu ftuE Sð Au yuðe ƒwÂØ ÚttÞ ‚u …ý y…htÄ Au. …tu‚t™e ò‚u „wÁ ÚtE ƒuXt ntuÞ fu yt…ýu ò‚u {t™e ÷eÄt ntuÞ ‚uðt „wÁ {™w»Þ s ntuÞ …ý yt ‚tu MðÞk yt…ýt EüŒuð Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u yt…ýt Ëti™t yux÷u fu íÞt„e y™u „]ne ([thuÞ ðýo™t „]nMÚtt©{e)™t „wÁ MÚtt™u su{™u rðhts{t™ fÞto Au, ‚u ©eS {nthtsu MðÞk rþûtt…ºte{tk yt¿tt fhe Au. “}æÎæçŸæ„æÝæ¢ ¨±ïü¯æ¢ {}æüÚÿæ‡æ ãï J xæéL y±ï SƒæçЄæ|²æ¢ ™ „æ|²æ¢ çÎÿæ²æ}æé}æéÿæ±ï (rþ.…. &÷tuf 128) ßÞthu MðÞk ¼„ðt™ ©e Mðtr{™thtÞý s …tu‚t™t ðtk„{Þ MðY… suðt {nt„úLÚt{tk yt¿tt fh‚t ntuÞ fu ‚{tht Ëðo™t „wÁ MÚtt™u yt yt[tÞo Au. ‚tu ‚u þtMºt yt¿tt y™u ‚u™e {ÞtoŒt™u æÞt™{tk ht¾e™u s fhe ntuÞ ‚u{tk …ý ftuE þkft™u MÚtt™ ™ ntuÞ. yt «fth™t ð[™tu™tu rð[th fh‚t V÷e‚ ÚttÞ Au fu „e‚t ¼t„ð‚trŒ þtMºttu{tk fÌttk «{týu y™k‚ Y…™u Äthý fhðt ðt¤t yuðt y™k‚ftuxe ƒúñtkz™t yrÄ…r‚ Ëðtoð‚the …qýo …wÁ»ttu¥t{ ¼„ðt™ MðÞk s yt …]Úðe W…h {™w»Þ þheh Äthý fhe™u …tu‚t™wk y÷tirff yiïÞo Ët{ÚÞo Aw…tðe™u yt…ýt Ëti™t {tuût™t „wÁ MÚtt™u rðhts{t™ ÚtÞt Au. ftuE {™w»ÞSð fu Œuð rƒhts{t™ Út‚t ™Úte. su{ ™ð÷¾t …ðo‚™t ™ð÷t¾ Þtu„eytu™u Ëw¾ yt…ðt ‚ux÷t s Y… Äh™tht ©e ™e÷fkXðýeo Þtu„eytu {txu ytx÷t MðY… Äthý fhu ‚uðt fYýtÿ ntuÞ ‚tu þwk ? yt…ýt {txu su™t yt…ýu ©æÄt ¼Âõ‚Úte Œþo™ fheyu Aeyu y™u ‚u{™t [hýtu{tk Ë{Š…‚ ÚtEyu Aeyu ‚tu yux÷e ‚tu yt…ýt W…h yð~Þ fÁýt fhe™u …tu‚u s MðÞk {™w»Þ MðY…tu Äthý fhe™u yt…ýt {tuût {txu yt yt[tÞo…Œ W…h rðhts{t™ ÚttÞ Au. …hk‚w ‚u{™wk …tu‚t™wk yiïÞo Aw…tðe™u s„‚™t Sð™wk fu{ fhe™u ytíÞkr‚f fÕÞtý ÚttÞ ‚uðt Œþo™

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #144 vi dt 20-6-08


289 ËíËk„ Ëu‚w yt…u Au. {txu ¼w÷Úte …ý yt …Œ{tk {™w»Þ¼tð™e fÕ…™t fhðe ™ne. yus yt…ýwk f‚oÔÞ Au. yuðt ©eS {nthts™t y…h MðY… yt[tÞo {nthts©e ‚us su y{ŒtðtŒ „tŒe y™u ðz‚t÷ „tŒe MÚtt™u ð‚o{t™ Ë{Þ{tk rðhts{t™ ntuÞ ‚u{™e …tËuÚte yt…ýu {tuût™e EåAt ntuÞ ‚tu ¼t„ð‚e Œeûtt ÷uðe, „wÁ{kºt ÷uðtu y™u ‚u{ýu «r‚ct fhu÷ s ¼„ðt™™t MðY…™e W…tË™t ¼Âõ‚ fhðe ‚u{ ©enrh™e M…ü yt¿tt rþûtt…ºte &÷tuf 62{tk Au. rðþu»t{tk …k[htºt yt„{{tk yuðwk fnu÷ Au fu “ç±c‡æé |æçQUڄ苨æ{ê‹Îèÿæ²ï çlç{ÝæxæéL : JJ” rðrÄ…qðof ði»ýð ¼õ‚™u ¼t„ð‚e {ntŒeûtt „wÁyu yt…ðe. rðrÄ yux÷u ðuŒ-rðrÄ su Þ¿t ntu{tí{f Au. ‚u rðrÄ fhðt™tu {tºt™u {tºt yrÄfth „]nMÚtt©{e ™u s Au. „]nMÚtt©{e rËðtÞ ðirŒf rðrÄ Þ¿t ntu{ fhðt™tu ftuE™uÞ yrÄfth ™Úte. ™iÂcf ƒúñ[the, ËtÄw, íÞt„e, ËLÞtËe, y…hýe‚, rðÄwh y™u íÞõ‚™u ntu{ nð™{tk þtMºttuyu yrÄfth yt…u÷ ™Úte. Œeûtt yu ÂîsL{ Au. ƒeS 𾂙tu sL{ yÚtto‚T ytæÞtÂí{f sL{. ytðt rŒÔÞ ytæÞtÂí{f sL{ yÚtto‚T Œeûtt{txu s Sð{tºt yu “¥æ™æ²ïü‡æñ± ΄¢” ™tu yt©Þ yð~Þ ÷uðtu s …zu. ðihtøÞ {wŠ‚ Ë.„w. ©e r™»fw¤t™kŒ Mðt{eyu r™»fw¤t™kŒ ftÔÞ yk‚„o‚ …wÁ»ttu¥t{ «ftþ{tk Ä{oðkþe yt[tÞo©e™tu {rn{t yŒT¼q‚ ÷¾u÷tu Au. su yºtu «Út{ ÷¾wk Awk. MÚttÃÞt Œ¥t…wºt …tu‚u ÂMÚth hu, yðÄ «ËtŒ ™u h½wðeh hu >> ‚u™u yt…u fÞto yt[ths hu, fhðt ƒnw Sð™tk fths hu >> ytÃÞtk ðU[e {krŒh™u Œuþ hu, su{tk ftuE™u ™ ÚttÞ f÷uþ hu >> ËtÄw ËíËk„e™t „wY feÄt hu, Œuþ W¥th ŒÂûtý ðU[e ŒeÄt hu >> fnu Ënw Ënw™u Œuþu hu’òu hu, Ëthtu Ënw™u W…Œuþ Œuòu hu >> ‚{™u {t™þu …qsþu sun hu, {tuxt Ëw¾™u …t{þu ‚un hu >> yÒt Ä™ yt…þu ykƒh hu, …þw ðtn™ ™u ð¤e ½h hu >> V¤ Vq÷ Œ÷ s¤ Œuþu hu, ‚u ‚tuu y¾kz Ät{™u ÷uþu hu >> yun ytrŒ su yt…þu ðM‚ hu, yuðt ½hÄthe su „]nMÚt hu >>

290

ËíËk„ Ëu‚w ð¤e …Ähtðþu …tuu‚t™u ½uh hu, fhþu Ëuðtð¤e Ëthe …uh hu >> ð¤e fhþu Ë™{t™ yu™wk hu, {thu fhðwk Au fÕÞtý ‚u™wk hu >> yu{ yt[ths Úte fÕÞtý hu, Úttþu Ënw Sð™wk Ëwòý hu >> {t™tu {tuût™tu AuÕ÷tu W…tÞ hu, yun W…htk‚ ™Úte ftkÞ hu >> {qŠ‚ yt[ths Ä{o …t¤ hu, huþu fÕÞtý ‚u ƒnw ft¤ hu >> su su yu™u ftuuE ytËhþu hu, ‚u ‚tu sYh ¼ðs¤ ‚hþu hu >> fhþu Œþo™™u „wý ÷uþu hu, ð¤e …tU’åÞ «{týu ftkE Œuþu hu >> ©æÄt Ërn‚ Ëuðt fhu ËtuE hu, ð¤e htS Úttþu ‚u òuuE hu >> yuðt s™ su su s„{tkÞ hu, ‚u™e fhðe {thu ËntÞ hu >> {the EåAt Au n{ýtk yuðe hu, …h{ «tÂó Ënw™u Œuðe hu >> {txu {tuût™wk {tuxwk îth hu, y{u W½tzeÞwk Au yt ðth hu >> yt[thsÚte ƒnw WØthþu hu, òýtu ƒúñ™„h ðtË fhþu hu >> yu{ ©e{w¾u fÌtwk ©eSÞu hu, s™ Ëti ËíÞ {t™e r÷SÞu hu >> (…w.«.«fth 37) yu { {tu u x … yt[ths™e, ½ýe ½ýe fnª ½™~Þt{ >> yu n îthu y™u f ™u , yt…ðw k Au yts r™s Ät{ >> Ät{ ÄrýÞu 1 yu { ÄtrhÞw k , s™ WæÄthðt Au y…th >> …th …{tzðt «týe™u , yu n fÞto yt…u W…fth >> yt[thsÚte y™u f s™™tu , yð~Þ Ëhþu yÚto >> yu { yt…u yt Ë{u , ðtðhe yr‚ Ët{Úto >> Ä{o f w ¤ ™u su y™w Ë hu , íÞt„e „] n e ™h ftu E ™th >> …rh©{ rð™t ‚u …t{þu , y…th ¼ð™tu …th >> nðu yt„¤ ©enrh yt[tÞo©e™t Ä{tuo™e ðt‚ fnu Au. …Ae ©enrh fnu Au. yuðt þw¼ „wý su y…th hu, ytÃÞtu yuðt™u y{u yrÄfth hu >> Ënw™t „wÁ fhe Ëtuuk…e „tŒe hu, he‚ ht¾þu yu htÞòŒe hu >> Ä{oðkþe Ä{o MÚtt…þu hu, Ëthtu W…Œuþ Ëti™u yt…þu hu >> yu ‚tuu fÞowk Au fÕÞtý ËtY hu, yu{tk ƒnw „{‚wk Au y{tÁk hu >> 1. yûthÄt{™t yrÄ…r‚

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #145 vi dt 20-6-08


291 ËíËk„ Ëu‚w ftksu fhðwk Au ƒnw™wk fths hu, ™Úte ht¾ðtu Vuh yuf hs hu >> yun yt[thsÚte y…th hu, ƒnw Sð™tuu Úttþu WØth hu >> yu{tk ™rn …zu ftkE Vuh hu, þeŒ fu’ðhtðtu ðuh ðuh hu >> (…w. «. «fth : >>38>>) {tht Ät{{tk ytððt Ënw hu, yuðt fÞto W…tÞ {U ƒnw hu >> Ëðuo W…tÞ rfÄt Au Ëtht hu, ‚u{tk ‚hþu Sð y…tht hu >> …ý Au÷tu Au yt su W…tÞ hu, ƒnw Sð ‚hþu yt {tkÞ hu >> Ä{oðkþe yt[th s ÄtÞto hu, „wY fhe „tŒeyu ƒuËtÞto hu >> ft{ fÞwO Au yun ËtYk hu, {™ {tLÞwk Au ƒnw y{tÁk hu >> ftksu yu Au Ä{o™wk fw¤ hu, {txu yu ðt‚™wk ôzw {q¤ hu >> suðwk y{tÁk fw¤ {™tþu hu, ‚u™u ‚wÕÞ ƒeswk fu{ Úttþu hu >> {txu rð[the™u ðt‚ feÄe hu, ½ýwk Ë{S™u „tŒe ŒeÄe hu >> Ä{oðkþe ‚u Ä{o{tk hu’þu hu, yÄ{o ðt‚{tk …„ ™ Œuþu hu >> Ä{o …t¤þu ™u …¤tðþu hu , yÄ{o ™ e he‚ x¤tðþu hu >> yt„¤ ©enrh Ä{o™tu {rn{t fnu Au y™u Ä{o™e „tŒe W…h ƒuXu÷t Ä{oðkþe W…h Ä{o™e y™trŒ he‚ [÷tððt {txu rðïtË {qfu Au y™u fnu Au fu, Ä{oðt¤t™wk yt…u÷wk yÒt s¤ y{™u ƒnw MðtrŒü ÷t„u Au. Ä{oðt™™wk V¤, Vw÷, …t™ y{qÕÞ ÷t„u Au. Ä{oðt¤t™e fhu÷e ¼Âõ‚ {™u yr‚ „{u Au. Ä{ofw¤{tk yuðtu Ä{o òuE™u …Ae ©enrh fnu Au. {txu Ä{oðt¤t Sð òuE hu, fÞto Au {U yt[ths ŒtuE hu >> yun yÄ{o ™rn yt[hþu hu, ½ýwk yÄ{o Ë„oÚte zhþu hu >> Ä{oðkþe™e „trŒÞu ƒuþe hu, ð¤e ft’ðþu Ä{o W…Œuþe hu >> {txu yuÚte ‚hþu y…th hu, r™ùu òýòu yu r™hÄth hu >> ƒnw ft¤ ÷„e fÕÞtý hu, Úttþu r™ùu òýtu r™hðtý hu >> yuðe EåAt Au òu y{the hu, yuðwk Ät{Úte ytÔÞt y{u Äthe hu >> (…w. «. «fth : >>39>>) {txu Ënw Ä{o f w ¤ {t™òu , Ënw fhòu yu ™ e Ëu ð >> yLÞ s™ su ð t yu n ™rn, yu Au òýòu {tu x t Œu ð >> yuf ƒútñý ™u òýtu ¼õ‚ yr‚, ð¤e ft’ðu y{tÁk fw¤ >>

292

ËíËk„ Ëu‚w yu ™ u Ëu ð ‚tk Ëti s™ ‚{tu , …t{þtu Ëw ¾ y‚w ÷ >> {™ðtk r A‚ ðt‚ {¤þu , ð¤e Ëu ð ‚tk yu ™ tk [hý >> yu Au y{the yt„LÞt, Ëðu o ft¤{tk Ëw ¾ fhý >> {™ f{o ð[™u {t™òu , yu { tk ™Úte Ëk þ Þ ÷„th >> yu n îthu {thu y™u f ™tu , yts fhðtu Au WØth >> …Ae ©enrh fnu Au, {txu Ënw íÞt„e „]ne ‚{t{ yuf {™Úte ‚uytu©e™t ð[™{tk ‚Útt ‚uytu™t „{‚t{tk hnuþtu. {™™u su „{u ‚u{ ftuE ð‚oþtu ™rn. yu fnu ‚u{ Ënw fhòu. ‚u{™u …qATÞt rð™t …„÷wk ™ ¼h‚t. …tu‚t™wk znt…ý Œqh fhe™u ntÚt òuze™u nswh ÚtE™u hnuòu. rðãt, „wý, ƒwÂØ™t ƒ¤ ðzu fhe™u ftuE…ý Ë{Þu yu{™u Œƒtððt ™rn. íÞt„e, ht„e fu frð ntuÞ ‚tu …ý yu{™u Ënkw ftuE {t™òu. yu{™e ËtÚtu ðtŒ rððtŒ fhe ftuE rŒðË ƒtu÷ðwk ™rn. ‚uytu™e ðt‚ W…h fŒe ðt‚ ™ ÷tððe. ‚uytu™u nhtðe™u …tu‚t™e ËhËtE ™ fhðe. …tu‚t™u ntUrþÞth {t™e™u ‚uytu™u „wý rð™t™t ™ Ë{sðt. ‚uytu su{ ðt¤u ‚u{ ð¤òu y™u yu™t ft{fts{tk ¼¤òu. yu™e yt¿tt Ëti {t™òu. ftuuE ‚uytu™t ð[™ rð™t ð‚oþtu ™rn. yu™u htS ht¾þtu òu ‚{u hu, ‚tu ‚{ …h htS Aeyu y{u hu >> yu™u htS ht¾þu su s™ hu, ‚uýu y{™u fÞto …hË™ hu >> ftk su y{thu Xuftýu yu Au hu, ‚u ‚tu «ðeý ntuuÞ ‚u «eAu hu >> ƒeò s™ yu {{o ™ ÷nu hu, ¼tu¤t {™w»Þ™u ¼tu¤tE hnu hu >> …ý Ë{Íðe ðt‚ ËwÄe hu, yr‚ {r‚ ™ ht¾ðe ôÄe hu >> ð[™ îthu ðMÞt y{u yu{tk hu, ‚{u Vuh òýþtu{tk ‚u{tk hu >> y{u yu{tk yu Au y{ {tkE hu, yu{ Ë{Ítu Ënw ƒtE ¼tE hu >> yuÚte y{u y¤„t ™ hi’Þu hu, yu{tk hrn™u Œþo™ ŒiÞu hu >> su su s™™u ÚttÞ Ë{tË hu, ‚u ‚tu y{u fhe hÌtt ðtË hu >> þu’h …txýu Ë™{t™ szu hu, ‚u ‚tu y{the Ët{Úteo ðzu hu >> Œuþ …hŒuþu …qòÞu yt… hu, ‚u ‚tu òýtu y{thtuu «‚t… hu >> SÞtk òÞ r‚Þtk sÞ S‚ hu, ‚u ‚tu y{u hÌtt Yze he‚ hu >> yu{ Ë{òu Ënw Ëwòý hu, y{ rð™t ™ ntuÞ fÕÞtý hu >>

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #146 vi dt 20-6-08


293 ËíËk„ Ëu‚w Ä{oðkþe yt[ths {tkÞ hu, ËŒt hÌttu Awk {the EåAtÞ hu >> yr‚ Ä{oðt¤t òuE s™ hu, hu’ðt {t™e „Þwk {tYk {™ hu >> {txu yu™u …qsu nwk …qòýtu hu, ‚u ‚tu sYh s™ {™ òýtu hu >> yu™wk suýu fÞwO Ë™{t™ hu, ‚uýu {tYk fÞwO Au r™Œt™ hu >> yu{ òýe ÷uòu Ënw s™ hu, yu{ ƒtur÷Þt ©e ¼„ð™ hu >> ©eS {nthts fnu Au, su ntUrþÞth ntuÞ ‚u òýu Au fu, Ä{oðkþe yt[tÞo ©eS {nthts™e søÞtyu Au. ƒeò ÷tuftu™u yu™t {{o™e ¾ƒh ™Úte …z‚e. ¼tu¤t {™w»Þ™u ¼tu¤tE hnu Au. ynek ¼tu¤tE ht¾ðt™wk ft{ ™Úte. ynª ƒwÂØ ôÄe ht¾u ‚tu ‚u™wk ft{ Út‚wk ™Úte. ynek ‚tu ©enrh™t ð[™tu ËeÄe he‚u Ë{S sðt …zu. ð[™ îthu ©enrh yt[tÞo©e{tk ðMÞt Au. ©enrh fnu Au fu, y{u yt[tÞo{tk hÌtt Aeyu y™u yt[tÞo y{tht{tk hÌtt Au. yuÚte y{u swŒt hnu‚t ™Úte. yu{tk hne™u y{u ‚{™u Œþo™ yt…eyu Aeyu. nt÷{tk yt…ýu yu ™shu òuuE þfeyu Aeyu fu ©enrh™t «‚t…Úte yt[tÞo©e Œuþ rðŒuþ{tk ßÞtk …Äthu íÞtk …qòÞ Au. ‚uytu©e™wk ËL{t™ ÚttÞ Au. ©enrh AuÕ÷u ƒnw …tÞt™e ðt‚ fhu Au. ©enrh fnu Au fu, y{tht rð™t ftuuE™wk fÕÞtý ™Úte yux÷u ‚u™tu ËeÄtu yÚto yuðtu ÚtÞtu fu, y{u fÕÞtý™t Œt‚t Aeyu. y™u {the EåAtÚte nwk Ä{oðkþe yt[tÞo{tk ËŒt hÌttu Awk. ‚u™wk fthý …ý yu Au fu, ‚uytu©e yr‚ Ä{oðt¤t ntuðtÚte, ‚u{tk hnuðt {txu y{tÁk {™ {t™e „Þwk Au. yt{ Ä{oðkþe yt[tÞo™u …qsðtÚte MðÞk ©enrh …qòÞ Au. yu{ yt[ths™wk yrÄf…ýwk, ©e{w¾u fÌtwk ½™~Þt{ >> yu n îthÚte y™u f ™u , fhðt Au …q h ý ft{ >> ½ýt Sð yun „]nMÚt Úte, WæÄthðt Au yt ðth >> ™h™the su s„‚{tk , ‚u Ënw ™ t yu ‚th™th >> {w õ ‚t™k Œ ftÔÞ{tk {w õ ‚t™k Œ Mðt{e ÷¾u Au . {}æü±¢àæ …àæ ¥ç„ ¨é¶ÜUæÚè, ¨éÝ„ ÐéçÝ„ ãæïï „ ÝÚÝæÚè JJ {}æü±¢àæè ÜïU àæÚ‡æ …æï ¥æ±ï, ¨æï çÝ… ÜéUÅé¢Ïæ ¨çã„ „çÚ …æ±ï JJ {wõ‚t™kŒ ftÔÞ ðtk[e™u ½ýtk yuðwk fnu Au fu, ‚u{tk fkE Ë{sý …z‚e ™Úte. ‚tuu {wõ‚t™kŒ ftÔÞ{tk Ä{ofw¤™tu su {rn{t ytÃÞtu Au ‚u™tu „wsht‚e ¼t»tt{tk yºtu Ëth ÷¾wk Awk.

294

ËíËk„ Ëu‚w {wõ‚t™kŒ Mðt{e ÷¾u Au. Ä{oðkþe™tu sþ Ëtk¼¤ðtÚte …ý {™w»Þtu …tð™ ÚtE òÞ Au. Ä{oðkþe™t þhýu su Sð ytðu ‚u …tu‚t™t fwxwkƒ Ërn‚ ‚he òÞ Au. ©ef]»ý …wÁ»ttu¥t{ yuðt Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ ‚u Sð …h «ËÒt ÚttÞ Au. Ä{o ðkþ™t su ƒútñý Au ‚u ftuE «tf]‚ {™w»Þ suðt ™Úte. Ä{o™e ð]ÂØ fhðt {txu {tuxt Œuð ƒútñý ƒ™e™u ¼„ðt™™e Ëuðt fhu Au. Ä{oðkþ™t su Mºte …wÁ»t Au, ‚uytu yr‚ WŒth Au y™u Œhuf™u ©enrh™t [hý{tk y…th «u{ Au. ‚uytu fŒe yÄ{oË„o{tk …„ Äh‚t ™Úte. ËíËk„{tk su ƒÄt {krŒhtuu Au ‚u {krŒhtu ©enrhyu Ä{oðkþe yt[tÞo©e™u yt…u÷t Au. ©enrh™t ð[™Úte yt[tÞo©e …tu‚t™t fwxwkƒ rð™t™e yLÞ …hMºte ËtÚtu ðt‚ …ý fh‚t ™Úte. …t… {tºt™u nh™th yuðt ©enrhyu ytðe þw¼ he‚ «ð‚toðe Au. Ä{oðkþe yt[tÞo™t þhýu su Sð ytðu Au ‚u …t…e Sð ntuÞ ‚tu …ý …tð™ ÚtE òÞ Au. …Ae yt„¤ ËíËk„e ƒ™ðt {txu™e he‚ ƒ‚tðe Au. yu he‚Úte ©enrh™tu ytr©‚ ËíËkr„ ði»ý𠃙u Au. Ä{oðkþe™t «ƒ¤ «‚t…Úte, ‚uytu™t W…ŒuþÚte þhýt„‚™t …t… ÄtuðtE òÞ Au. ßÞthu {™w»Þ yt he‚u þhýt„‚ ÚttÞ Au, íÞthu Ä{oðkþe yt[tÞo©e ‚u Sð™tu ¼„ðt™ ËtÚtu {u¤t… fhtðe yt…u Au. yuðe s he‚u Ä{oðkþe yt[tÞo©e™t …í™e …ý …tu‚t™t fwxwkƒ™t ËkƒkrÄ …wÁ»t rËðtÞ yLÞ ftuE…ý …wÁ»t ËtÚtu ðt‚ fh‚t ™Úte. M…þo fh‚t ™Úte. yux÷wk s ™rn …hk‚w rþûtt…ºte «{týu …tu‚t™wk {w¾ …ý Œu¾tz‚t ™Úte. su Mºte yt[tÞo©e™t …í™e îtht ËíËk„e ÚttÞ Au ‚u Mºte ©enrh™u h{t Ëh¾e r«Þ ÚttÞ Au. ËíËk„eSð™ [‚wÚto «fhý{tk ©enrh fnu Au, Ä{oðkþ{tk sL{u÷t yt ƒÒtu yt[tÞtuou™u ‚{thu {t™ðt, …qsðt ‚Útt Ët{ÚÞo «{týu ‚u{™e Ëuðt fhðe. ƒÒtu yt[tÞtuo™e su Ëuðt fhþu yu yk‚u ¼„ðt™™t Ät{™u …t{þu. sL{-{hýÚte ¼Þ …t{u÷t ©æÄtðt¤t rþ»Þtuyu Ä{oðkþe „wÁ™tu yt©Þ fhðtu. V¤ „wÁ™t [hý{tk r™ðuŒ™ fhe™u ƒu ntÚt òuze™u fnuðwk fu nu ŒÞt¤w ! sL{-{hýÚte ¼Þ …t{u÷tu nwk ‚{tht þhýu ytÔÞtu Awk. {the hûtt fhtuu. …Ae þhýu ytðu÷t rþ»Þ™u y¼ÞŒt™ yt…e™u „wÁyu Ët{tLÞ Œeûtt yt…ðe. ‚uðe s he‚u ytí{r™ðuŒe ¼õ‚ rþ»Þyu Œeûtt ÷eÄt ƒtŒ „wY™e

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #147 vi dt 20-6-08


295 ËíËk„ Ëu‚w yt¿tt {tÚtu [ztðe ðMºt, ÿÔÞ ytrŒf „wÁ™u y…oý fhðt. Ëw¾™wk {q¤ Y… ¿tt™ n{uþt „wÁ …tËuÚte {¤u Au. {txu „wÁ™e Ëuðt fhðe. Ä{oðkþe yt[tÞtuo™e …í™eytu™tu yt©Þ fhe™u Mºteytuyu ‚u™e …tËuÚte Œeûtt ÷uðe. y™u ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhðe. su Mºte …tu‚t™wk fÕÞtý EåA‚e ntuÞ, ©æÄtðt¤e ntuÞ, {w{wûtw ntuÞ, ‚uýu yt[tÞo …í™e™t þhý{tk sðwk y™u þhýu ytðu÷e {w{wûtw Mºte™u „wY…í™eyu Œeûtt yt…ðe. Œeûtt her‚™e Ëw„{‚t {txu ©eS {nthtsu yt[tÞtuo MÚttÃÞt Au. ©e ðtËwŒuð {tntíBÞ{tk ©e ™thtÞý ¼„ðt™ ™thŒS™u fnu Au, suytu ði»ýðe Œeûtt™u …tBÞt ntuÞ yuðt [thuÞ ðýtuo ‚Útt [thuÞ yt©{tu ‚Útt [thuÞ ðýo™e Mºteytu, yt Ëðou™u …qò rðrÄ{tk yrÄfthe fÌttk Au. …qòrðrÄ{tk yrÄfthe Útðt {txu «Út{ ‚tuu Ëðos™tuyu ËŒT„wÁ Útfe ði»ýðe Œeûtt ÷uðe. fuðt ËŒT„wÁ ? ËŒtÞ yuftkr‚f Ä{o{tk ÂMÚtr‚ðt¤t y™u ƒútñý òr‚™t y™u ŒÞtr™rÄ ntuðt òuEyu. Ä{oðkþe yt[tÞo yuðt yt…ýt „wÁ ƒútñý Au, ¼„ðt™™t yr‚ {tuxt ¼õ‚ Au y™u ð¤e ¼„ðt™™wk fw¤ Au. ‚uytu™e WŒth‚t y™u ŒÞt™wk ftuuE {t… ftZe þf‚wk ™Úte. yt[tÞo …hk…ht MðÞk ¼„ðt™™u MÚtt…u÷e Au. ytx÷e ƒÄe ¼u„e ÷tÞft‚tuu yt ƒúñtkz{tk ftuuE™t „wÁ™e ™ ntuÞ ! „wÁ™wk ðtõÞ …h{ ytŒh Útfe Mðefthe ÷uðwk yu{ ƒúñtS™wk ð[™ Au. „wÁ™wk ðtõÞ su …t¤u yu™u Eïh™wk ðtõÞ …téÞt ƒhtuƒh …wÛÞ {¤u Au. „wÁ™e yð¿tt fhu, „wY™tu y™tŒh fhu y™u þtMºt™e ®™Œt fhu ‚tu Ë™ífw{th fnu Au fu, yuðt …wÁ»ttu™tu ™hf{tk ðtË ÚttÞ Au. „wY™wk y…{t™ fh™th™e Ëk…r‚™tu ™tþ ÚttÞ Au. yt ÷tuf{tk y™uf he‚u Œw:¾e ÚttÞ Au. ‚{t{ s™tuyu …tu‚t™t „wÁ™e yt¿tt™wk …t÷™ fhðwk. „wÁ™tu ytŒh ht¾ðtu. „wÁ™e …qò fhðe. yÒt, Ä™, ðMºt, „tÞ ytrŒ yt…ðwk. fthý fu „wÁ Ëðo Œuð{Þ Au. {txu s Œuð™e su{ „wÁ™e …qò fhðe. “y{tht su ytr©‚ s™, ‚u{ýu …tu‚t™t yt[tÞo™u ytð‚t Ëtk¼¤e™u, ytŒh Útfe ‚íft¤ ËL{w¾ sðwk y™u ‚u yt[tÞo …tu‚t™t „t{Úte …tAt …Äthu íÞthu „t{™e ¼t„tu¤ ËwÄe ð¤tððt sðwk.” (rþ.&÷tuf 72)

296

ËíËk„ Ëu‚w rþûtt…ºte ¼t»Þ rððu[™{tk fnu Au, …tu‚t™t „wÁ™e Ët{u òÞ yu™u ‚{t{ Þtºtt™wk V¤ {¤u Au. y™u „wÁ ßÞthu rðŒtÞ ÚttÞ, íÞthu „t{™e ¼t„tu¤ ËwÄe ðt¤tððt òÞ, íÞthu yu™t ƒÄt Œtu»t y™u …t… ÄtuðtE òÞ Au. Ë.„w. «ËtŒt™kŒ Mðt{e …tu‚t™e ðt‚tu{tk ©eS {nthts™t þçŒtu ÷¾u Au. “y{u ßÞtk ßÞtk {qŠ‚ytu …Ähtðe Au ™u nðuÚte yt[tÞo©e ßÞtk {qŠ‚ytu …Ähtðþu ‚u{tk y{u ftÞ{ r™ðtË fhe™u hneþwk... suðe he‚u ‚{tu {the …qò fhtu Atu ‚uðe s he‚u {tht …wºttu su yt[tÞo ‚u{™e Ëuðt fhòu y™u …qsòu y™u …tu‚t™t „t{™t {krŒh{tk yt[tÞo©e …tËu {qŠ‚ …Ähtðòu y™u yt[tÞo™e ‚{u {the su{ …Äht{ýe fhòu. fthý fu ƒu yt[tÞtuo {tht Xuftýu Au y™u ‚u{™t{tk nkw hne™u Ëuðt yk„efth fheþ. yt[tÞo™u y{the „tŒe…h ƒuËtÞto Au. y{tht …wºt™u Œ¥tf rðrÄÚte Mðefthe™u ƒu „tŒe™e MÚtt…™t fhe yt[tÞtuo ƒ™tÔÞt Au. ƒuÞ™u Œuþ rð¼t„ fhe™u {krŒhtu ðnU[e ytÃÞt Au. {txu yt[tÞtuo™u y{tÁk MðY… {t™e™u ½uh ½uh …Äht{ýe fhe™u …qsòu yu{ y{the AuÕ÷e yt¿tt Au.” …Ae ©eS {nthts ƒtuÕÞt su, “Ä{ofw¤™tu ytr©‚ yuðtu su ¼„ðt™™tu ¼õ‚ Au ‚u ¼„ðt™™e EåAtyu fhe™u ƒúñ{Þ Œun™u …t{u Au y™u ßÞthu Œun™u {qfe™u ¼„ðt™™t Ät{ «íÞu òÞ Au. íÞthu ftuEf ‚tu „Áz W…h ƒuËe™u òÞ Au. y™u ftuEf ‚tu hÚt W…h ƒuËe™u..... ¼„ðt™™t Ät{{tk òÞ Au. ‚u™u Þtu„ Ë{trÄðt¤t Au ‚u «íÞût Œu¾u Au.” (ð.„.«.«.1) Mðtr{™thtÞý Ëkrn‚tk „úkÚt{tk ©eS {nthts™t ð[™tu Au fu, “yt yt[tÞo™e Ëuðt Ëk‚ nrh¼õ‚tu Ëðuo fhòu, y™u yt[tÞtuo™e Ëuðt fhþtu ‚uÚte y{the Ëuðt Úttþu. ytsÚte y{tu ƒu MðY…u ÚtÞt y™u yt[tÞo™tu su ÿtun fhþu ‚uýu y{thtu ÿtun fÞtuo. suðe y{the …qò fhtu Atu ‚uðe s he‚u yt ƒu yt[tÞo™e …qò fhðe y™u ‚u ƒu yt[tÞtuo™e yt¿tt ftuEyu ÷tu…ðe ™ne.” {wõ‚t™kŒ Mðt{e ÷¾u Au, su™u Ä{ofw¤{tk nu‚ ntuÞ, y™u su Ä{o{tk hne ¼„ðt™™wk ¼s™ fhu Au,‚u™u ©enrh heÍu Au y™u ‚uðe ÔÞÂõ‚ …tu‚t™t

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #148 vi dt 20-6-08


297 ËíËk„ Ëu‚w fwxwkƒ Ërn‚ ¼ðËt„h ‚heòÞ Au. Ä{ofw¤™t su ftuE ytr©‚ ÚttÞ ‚u™u ¼„ðt™ yr‚ rðfx s{ºttËÚte {qftðu Au. yk‚ Ë{Þu ©enrh ‚u™u Œþo™ yt…e™u sL{{hý{tkÚte Atuztðe …tu‚t™t Ät{{tk ‚uze sþu. “Ä{oðkþe rð« ËíËk„{tk ßÞthÚte ytÔÞt íÞthÚte {wõ‚ {wr™ ‚u{™u ËíËk„™wk {q¤ Ë{S Ëk‚™e …nu÷tk nrh¼õ‚tu …tËu …qòð‚t. nrh¼õ‚tu™u ‚tu ©enrh™e …qò …Ae Ëk‚™e …qò fhðt™tu ¼tð hnu‚tu. {wõ‚{wr™ ‚u{™u Ë{òð‚t Ä{oðkþe™t r…‚t Ä{o Au. ËíËk„™wk ‚u {q¤ Au. yu{ Ë{òðe «Út{ …qòð‚t.” Ä{oðkþe Ë{t™ ƒeò ftuE fnuðtÞ ™rn. „wY y™u Ëk‚tu™tu Œtu»t ÷u ‚u ½xe òÞ. „wY y™u Ëk‚™tu Œtu»t ™ swðu ‚u™t{tk ¼„ðt™ ðËu Au. Ä{oðkþe yt[tÞo {nthts©e {krŒh y™u nrh¼õ‚tu™t h¾ðt¤t Au. Ä{oÄwht ðn™ fhu Au. ©enrhyu …tu‚t™tu «‚t… ƒÒtu Œ¥t…wºt yt[tÞtuo{tk Äthý fÞtuo Au. {wõ‚{wr™™u Œun™tu ft¤ ßÞthu Ë{e…{tk n‚tu íÞthu r™íÞt™kŒ {wr™™u ¼÷t{ý fhu÷e fu,WØð Ëk«ŒtÞ™t ƒÒtu yt[tÞo s„‚{tk Ëðtuo…rh ÚttÞ ‚u{ fhòu. ‚{thtu {™u …qýo ¼htUËtu Au. ©enrh™t «‚t…Úte ƒúñt …ý ‚{™u S‚e þfu ‚u{ ™Úte, {txu ftuE yt[tÞo™u ÷tu…ðt {txu ytðu ‚tu Ä{o y™u ™er‚Úte ‚u{™t {q¤ W¾uze ™tk¾ðt. Ä{o y™u ™er‚ðt¤t Ëk‚tu™u ËtÚtu ÷E ™u sðwk y™u Ä{ofw¤™wk MÚtt…™ fhðwk. ©enrh suðtu yð‚th ƒeòu ÚtÞtu ™Úte. …ý su™tk ŒtÁý …t… ntuÞ yuðt sz{r‚™u ‚u sýtÞ ™rn. ©enrhyu …tu‚u …tu‚t™e nÞt‚e Œhr{Þt™ s Ä{oðkþe yt[tÞtuo™wk ½ýwkf {tntíBÞ sýtÔÞwk Au. Œuþ rð¼t„™t ÷u¾{tk ©enrhyu ÷¾tÔÞwk Au fu, “©eÄ{oðkþ™t ƒuÞ „tŒeðt¤t yt[tÞo rð™t yLÞ {‚ ðt¤t nhftuE {™w»Þ þtMºtu ‚Útt òu„u ‚Útt ‚…u ‚Útt ðihtøÞtrŒf „wýu rðþu»t ntuÞ ™u ‚uÚte Ä{oðkþ™t ƒu „tŒeðt¤t yt[tÞo LÞw™…ýu òÛÞt{tk ytðu ‚tu …ý, ËtÄw ‚Útt ƒúñ[the ‚Útt …t¤t Ë{M‚ ‚Útt ËíËk„e Ë{M‚™u y{the yu{ yt¿tt Au su ‚{tht Sð™t fÕÞtý™u yÚtuo ©e Ä{oðkþ™t ƒu „tŒeðt¤t yt[tÞo™u ËŒtft¤ r™hk‚h {t™ßÞtu ™u {™-f{o-ð[™u ‚u{™e yt¿tt{tk hnußÞtu. ™u ‚u{tk Vuh …tze yLÞ yt©Þ fhþu ™u yLÞ™u {t™þu ‚u™t Sð™u yt ÷tuf{tk ‚Útt

298

ËíËk„ Ëu‚w …h÷tuf{tk, ftuE ft¤u Ëw¾ Úttþu ™rn, ™u yr‚ fü™u …t{þu.” ©eS {nthts fnu Au, ‚{thu yt yt[tÞo…Œ{tk MÚtt…u÷t Ä{oðkþe ƒÒtu {tht …wºttu Ä{oŒuð™e …uXu {t™ðt y™u ÞÚttþÂõ‚ yÒt ðMºt yt¼q»tý rð¥t ð„uhu ðzu Ëthe he‚u Ëuððt, su s™tu yt ƒÒtu yt[tÞtuo ‚Útt ‚u{™t ðkþ{tk Út™tht yt[tÞtuo™tu yt©Þ fhþu ‚u{™u ¼„ðt™ ©ef]»ý ŒuntðËt™ Ë{Þu …tu‚t™t Ät{ «r‚ ‚uze sþu. ©enrh÷t÷e{]‚ „úkÚt{tk yt[tÞo©e rðnthe÷t÷S{nthts ÷¾u Au. Ïæï² Ðé~æ}ææ¢ Ÿæè Ïæf±¢„ï, }æêv²é¢ „ï… Ðæï„æÝé¢ ¥y²¢„ï J ƒÒtu yt[tÞo ËqÞo-[Lÿ™e òuz, ht{-÷û{ý™e òuz fu «ãwB™yr™ÁØ™e òuz suðt þtu¼ðt ÷tøÞt. Ðê…æ Ÿæèç…²ï Ïæï²Ýè ÜUè{è, ÐçÀ ¥æÚ„è ãæƒ}ææ¢ Hè{è JJ ¥æÚ„è Ïæï²Ýè y²æ¢ ©„æÚè, …ï …ï ÜUæÚ ±Îï ÝÚÝæÚè JJ ytðe he‚u MðÞk ©enrhyu …tu‚t™wk ‚us ƒÒtu yt[tÞo©e{tk {qfe™u …qò fhe yth‚e W‚thu÷e Au. yu …hk…ht {wsƒ yt…ýu yt[tÞo {nthts©e™wk …qs™ fhe™u yth‚e fheyu Aeyu. ¨y¨¢çxæ ¨±ïü ¨é‡æ…æï ¥}ææÚæ, ¥æ™æ²ü ¥æ »… xæéL „}ææÚæ J „ï ÐæHàæï {}æü ÐHæç± …æ‡æï, ÜU˲æ‡æÎæ„æ ÜUçã ¨æñ ±Ú±æ‡æï JJ …Ae ©eS {nthts ƒtuÕÞt su ....... y™u ð¤e yt Ë{Þ{tk ‚tu yÞtuæÞtðtËe ƒtE-¼tE Ëðuo suðt y{tht „{‚t{tk ð‚uo Au, ‚uðt ‚tu …h{nkË ‚Útt ËtkÏÞÞtu„e™u f{oÞtu„e ËíËk„e ‚u …ý y{tht „{‚t{tk ™Úte ð‚o‚t. fu{ su, yÞtuæÞtðtËeytuyu ‚tu yr‚þu s ËíËk„ …htÞý …tu‚t™wk Srð‚ÔÞ fÞwO Au. {txu yÞtuæÞtðtËeytu™e …uXu ¼„ðt™™u htS fh‚t ftuE™u ytðz‚wk ™Úte. y™u yu yÞtuæÞtðtËe ‚tuu ƒnw rðïtËe Au. {txu ftuEf f…xe nþu ‚tu yu{™u Au‚he sþu, ‚u ËtÁk yu{™u ftuEf ftÞo™tu ytŒh fhðtu ntuÞ íÞthu {tuxuht …h{nkË ‚Útt {tuxuht ËíËk„e „]nMÚt ‚u{™u …qAe™u ‚u ft{ fhðt Œuðwk, …ý ftuE yuf sýt™u fÌtu fhðt Œuðwk ™rn, yuðe he‚u íÞt„e ‚Útt „]nMÚt ËíËk„e™u yÞtuæÞtðtËe™e ¾ƒh ht¾ðe yu{ y{the yt¿tt Au. (ð.y{ŒtðtŒ-3)

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #149 vi dt 20-6-08


299 ËíËk„ Ëu‚w ©enrh yt[tÞo©e™u Wvuþe™u fnu Au, su ËtÄwytu ƒúñ[theytu y™u …t¤tytu Au ‚u ‚tu ‚{thu ƒÒtu™u rþ»Þ ¼tð{tk Ëh¾t Au. ‚u yt ËtÄw íÞt„eytu …ût…t‚ rð™t ‚{the ƒk™u™e Ëuðt fhðt™u ÞtuøÞ Au. suytu …ût…t‚ fhþu ‚uytu ‚tu MðÄ{o Útfe ¼úü Útþu™u ËkË]r‚Y… yÄtu„r‚™u …t{þu. ©e y®[íÞt™kŒ ðýeo ©enrh Ëk¼ð {nt ftÔÞ{tk ÷¾u Au, ¼tðtÚtosu{ {tA÷eytu …týe rð™t hne þf‚e ™Úte ‚u{ yt ©uc Ä{oðkþ {thtÚte swŒw hne þf‚wk ™Úte y™u su{ þçŒ ‚u™t yÚtoÚte Œqh hne þf‚tu ™Úte ‚u{ nwk ûtý{tºt yt Ä{oðkþÚte Œqh hne þf‚tu ™Úte. {nt™ …t…tu™tu ™tþ fhðt{tk Ë{Úto ÿÂüðt¤t yt Ä{oðkþ, {tht ytr©‚ ËtÄwytu ‚Útt „]nMÚttu ƒk™u îtht ÞÚttur[‚ {tLÞ y™u …qs™eÞ Au. ‚u{™t ÞÚtt þÂõ‚ …qs™Úte ÷tuftu …nu÷uÚte s yt ËkËth Ët„h …th W‚he sþu. yt ¼q{kz¤{tk s™tu™e {wÂõ‚™u {txu ƒútñý MðY…{tk yt Ä{oðkþ Wí…Òt ÚtÞwk Au. yt ðkþ{tk ¿tt™ ðihtøÞtrŒf Y…{tk …rðºt ðkþ Ërn‚, ¼Âõ‚ y™u Ä{o r™hk‚h hnu Au. yt Ä{oðkþ{tk, ûteh Ë{wÿ{tk [kÿ{t™e su{, Ä{o¿tt™ ytrŒ „wýtuÚte Ëk…qýo yuðt ƒútñý ßÞtk ËwÄe hnuþu íÞtk ËwÄe ƒútñýtu{tk {wÏÞ, ‚u ƒútñý{tk Ä{o y™u ¼Âõ‚ r™hk‚h hnuþu. Ä{ofw¤{tk Wí…Òt ÚtÞu÷ su ƒútñý{tk ¼Âõ‚ y™u Ä{o ‚u{™t ðkþ™e ËtÚtu r™hk‚h r™ðtË fhe™u hnu Au ‚u{tk Ëðo r™Þk‚t f]»ý hnu Au. ‚uÚte yt Ä{oðkþ, Ä{o™e su{ s ðkŒ™eÞ Au. su{ýu ynkfth Atuze ŒeÄtu Au ‚uðt ‚{u Ëðuo îtht …qs™eÞ Atu. fÕ…‚Y y™u rð»t ð]ût™e su{ Ä{oðkþ y™u yLÞ ðkþ{tk Vuh Au. su s™tu ‚u ƒk™u™u yuf Ëh¾t Ë{su Au ‚u fwÂíË‚ ƒwÂæÄðt¤t Au y™u {tht ytr©‚ s™tuyu ‚u{™u ðtËwŒuðÚte rð{w¾ òýðt. {tht îtht yu „wÁ…Œ …h r™ÞwÂõ‚ fhtÞu÷t y™u Ëðuos™tuyu {tLÞ yuðt yt Ä{ofw¤™e su s™tu …w»…, [kŒ™, ðMºt y÷kfth ðzu yt ÷tuf{tk …qò fhþu ‚uytu, ™trðfðt¤e ntuze îtht su{ Ë{wÿ …th ÚtE þfu Au ‚u{ yt ¼ð Ët„h™u …th fhþu. yt Ä{ofw¤™u ytr©‚ su {™w»Þ Ä{ofw¤™e …qò fhþu ‚u f]»ý™e …qò™wk V¤ …t{þu y™u yt yíÞk‚ …rðºt ðkþ, ‚u™u ËqÞo™t …wºt

300

ËíËk„ Ëu‚w

Þ{hts™t ¼ÞÚte {wõ‚ fhtðþu. y™w…{ «‚t…ðt¤t ðtËwŒuð yt þheh™t yk‚ Ë{Þu Ä{ofw¤™t ytr©‚tu™u ‚u{™wk Œþo™ r™ùÞ yt…þu s y™u ‚u Ä{ofw¤™t ytr©‚tu™u ËkËthÚte {wõ‚ fhe™u ‚u{™t …Œ (yûthÄt{)™u …{tzþu. ©eðtËwŒuðt™kŒ ðýeo ÷¾u Au. ©enrh fnu : ‚uÚte Ëk‚, ðýeo, …t»toŒtu y™u ƒeò Ëðo ¼õ‚s™tuyu ‚u ƒÒtu yt[tÞtuo™e yt¿tt {the yt¿tt™e {tVf s Ëðo «fthu «Þí™…qðof …t÷™ fhðe. òu su ftuE {thtu ytr©‚s™ ‚u yt[tÞo™e yt¿tt™u WÕ÷kÄ™ fhþu ‚tu ‚u s™ sYh yÄtu„r‚™u …t{þu. y™u ÿZ ¼Âõ‚Úte {the …qò r™íÞ su{ fhtu Atu ‚u{ {tht ytr©‚ yuðt ‚{tu Ëðuoyu «er‚Úte ‚u ƒÒtu™e …qò fhðe. ‚uÚte {the …qòÚte su{ fÕÞtý ÚttÞ ‚u{ s ‚u ƒk™u yt[tÞtuo™t …ý …qs™Úte sYh fÕÞtý ÚttÞ ‚u{t sht …ý ËkŒun ™Úte. y™u yt ƒÒtu yt[tÞo™t ðkþòu™tu yt©Þ su s™ fhþu ‚u™u nwk {tht yûthÄt{{tk sYh ÷E sEþ. ©enrh ÷e÷t«Œe… „úkÚt fu su, yt[tÞo©e ¼„ðí«ËtŒSyu ÷¾u÷tu Au. ‚u{tk yŒT¼q‚t™kŒ Mðt{e ƒtuÕÞt, nu hts™, yuf Ë{Þu ©enrhyu …tu‚t™e Ë{e…{tk [th ËŒT„wÁ Ëk‚tu™u ƒtu÷tÔÞt y™u …tu‚t™t MÚtt™™t yrÄfthe {txu rð[the™u fnuðt sýtÔÞwk. íÞthu ‚u {wr™ytu fnu Au. ËðoŒt W…þ{ ÂMÚtr‚{tk hnu™tht {tuxt íÞt„eytu™u …ý yt „wÁ…Œ ÞtuøÞ ™Úte. yu{ y{tu™u ¼tËu Au. nu «¼tu, ßÞthu ‚{tu ftuE „]nMÚt™u …tu‚t™wk „wÁ…Œ yt…tu íÞthu íÞt„es™tu „]nMÚt™u Ëðo«fthu {t™u ™rn. nu Ëí…‚u ! ‚uÚte Ëðo «fthu Ä{oðkþ™tu {týË yt „wÁ…Œ{tk ‚{tht ytr©‚s™tu™u yr‚þÞ ÞtuøÞ sýtÞ Au. ‚uÚte nu Mðtr{™T y{tu ‚{tht ytr©‚ Ë{„ú íÞt„e ‚Útt „]nMÚttu™u Ä{oðkþe{tk ½ýe s «ËÒt‚t Au. ‚{tht MÚtt™{tk hnuðt {txu Ä{oðkþ{tk Wí…Òt ÚtÞu÷t …wÁ»t ÞtuøÞ Au su{tk Ëðo fthý™t fthý yt… «tŒw¼toð …t{u÷t Atu. su{ ®Ëný™wk ŒqÄ Ëwðýo…tºt{tk s hnu Au ‚uðe he‚u ‚{tÁk …Œ Ä{oðkþ{tk s ÞtuøÞ Au. nu Ä{o™kŒ™, ƒeòu ftuE…ý Ä{oðkþeÞ Ë{t™ ÚttÞ ™rn. ‚{the Ä{oÄwht™u

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #150 vi dt 20-6-08


301 ËíËk„ Ëu‚w ðn™ fhðt{tk Ä{oðkþ{tk Wí…Òt {týË s þÂõ‚{t™ Au. ƒeòu ÞtuøÞ ™Úte. nu Mðtr{™T yt ÷tuf{tk yt r™ùÞÚte Sðtu™u y÷tirff {tuût{t„o™e her‚ r™Šðæ™ ÷tkƒt ft¤ ËwÄe hnuþu. ©enrh fnu, …tu‚t™t Ä{o{tk hnu÷tk s™tu yt[tÞtuo™tu yt©Þ fhe™u {™u ¼sþu ‚u r™ùu ‚íft¤ EÂåA‚ yt ÷tuf{tk ¼tu„ði¼ð ‚Útt {wÂõ‚ …t{þu. ynªÞt su s™tu ƒÒtu™e ÄtLÞ-ðMºt-Ä™trŒÚte Ëuðt fhþu ‚Útt rðrðÄ «fth™e …qò™t W…[thtuÚte yu ƒÒtu™e …qò fhþu, ‚u ¼Âõ‚ Ä{torŒ™e Ëuðt™wk ‚Útt {the Ëuðt™wk V¤ …t{þu.‚u™t W…h nwk r™ùu yíÞk‚ «ËÒt ÚtEþ. su{ýu yt ƒÒtu™e «er‚Úte Ëuðt fhe Au, ‚u{ýu r™ùu {the Ëuðt fhe Au. ‚Útt nu ¼õ‚tu, ‚u{™u ¼tus™ fhtððtÚte, nwk ¼tus™ fhtÞu÷tu Awk. ‚u{™t ËífthÚte nwk ËL{tr™‚ Awk. su yu ƒÒtu yt[tÞtuo™e y™wð]r¥tÚte yt¿tt™wk ytŒh…qðof ËðoŒt …t÷™ fhþu ‚u{ýu {the yt¿tt …t÷™ fhe Au yu{ nwk {t™eþ. ‚…Mðeytuyu …ý Œw÷o¼ yuðt yûthÄt{{tk ‚uytu™u y™w…{ rŒÔÞ …h{ Ëw¾ yt…eþ. nu ¼õ‚tu, ƒÒtu W¥t{ yt[tÞtuo su{™e W…h yr‚ «ËÒt Útþu r™ùu ‚u{™e W…h {the yíÞk‚ «er‚ Útþu. yt ÷tuf{tk su, ‚u ƒÒtu yt[tÞtuo™tu ÿtun fhþu ‚u{ýu {thtu s ÿtun fhu÷tuAu. yu{™t Œþo™Úte {tht Œþo™™wk V¤ s™tu …t{þu. þtMºt{tk fnu÷tk yt[tÞo™t ÷ûtýtuÚte Þwõ‚ þwØ ƒwÂØðt¤t yt yt[tÞtuo™e Ë{t™ ƒeò yt[tÞtuo ™Úte. õÞthuÞ …ý ƒÒtu yt[tÞtuo™e yt„¤ Þtu„, rðãtrŒ™t ËŒT„wýtuÚte {tht ytr©‚ íÞt„e ‚Útt „]nMÚttuyu WØ‚…ýwk ™ fhðwk. [tze[w„÷e ‚Útt fwrx÷ ÞwÂõ‚Úte yÚtðt õÞthuf rð…he‚…ýt™e ¼tð™tÚte ‚u ƒÒtu™u Ë{òðe™u su rð„ún (‚fhth) fhtðþu ‚Útt yt {the yt¿tt™wk su WÕ÷kÄ™ fhþu ‚u {tht ð[™ÿtune Au. Ëk«ŒtÞÚte ƒrn»f]‚ Au. {wõ‚t™kŒ Mðt{e {wõ‚t™kŒ ftÔÞ{tk yt[tÞo©e™t ðtn™ …ý …qsðt suðt sýtðu Au, ‚uÚte ‚uytu©e™e ftuE…ý ðM‚w …tu‚t™t W…Þtu„ yÚtuo {tk„e ÷tððe ™rn. ‚u{ ‚u ƒÒtu {krŒh Y…e r™ðtË MÚtt™uÚte fhs ftZðwk ™rn. ‚tu s „wÁ ¼Âõ‚ hnuþu. „wÁ fu ©enrh™t ‚{t{ …ŒtÚto

302

ËíËk„ Ëu‚w …qsðt ÞtuøÞ fnuðtÞ Au ‚u òu …tu‚t™u yÚtou ÷tðeyu ‚tu y…htÄ ÚttÞ Au. Ëuðf ¼tð ÷tðe™u yt[tÞo©e™e Eïh ¼tðu Ëuðt fhðe. ©enrh fu „wÁ ËtÚtu ÷uýŒuý ÔÞðnth fhðtÚte rþ»Þ™u yð„wý ytðu Au y™u ‚uÚte ÷tuftu y…htÄe ÚttÞ Au y™u ‚uÚte ¼ð…th Útðt{tk rðæ™ W¼wk ÚttÞ Au yrð™tþt™kŒ Mðt{e ÷¾u Au :ËíËk„e yt…tu Ëti ™t{™wk, ™t{™wk ™t{™wk ™t{™wk hu..... ËíËk„e yt…tu Ëti ™t{™wk, ¼t‚wk yu yûthÄt{™wk hu..... nu‚u fhe su yt…u nrhs™ hu, Ät{ …t{u Ëw¾Ät{™wk hu..... ™t{ ÷¾tðe™u su s™ yt…u hu, Úttþu fÕÞtý ‚{t{™wk hu..... yuðtu òýe™u su ™rn yt…u hu, ÿÔÞ ‚u™wk nht{™wk hu..... ™t{™wk yux÷u ‘™t{ðuhtu’ ™t{ Ä{toŒt™e …ntU[{tk su ™t{™wk ftu÷{ ntuÞ Au ‚u™e ðt‚ Au. ™t{ ¼ux{tk yt…ýu ÔÞÂõ‚ rŒX su …tk[ Yr…Þt™e ¼ux ÷¾tðeyu Aeyu ‚u yt…ýt ….…q. yt[tÞo {nthts©e™e ¼ux „ýtÞ Au. ‚u™e Ët{u yt…ý™u su fkXe yt…ðt{tk ytðu Au, ‚u fkXe yt…ý™u yt…ýt Ä{oðkþe „wÁ ‚hVÚte {¤e „ýtÞ Au. ynª Mðt{e fnu Au, ™t{ðuhtu yu yûthÄt{™wk ¼t‚wk Au. «u{t™kŒ Mðt{e ÷¾u Au :[t÷tu [t÷tu hu Ä{oðkþe™u îth, Ëtnu÷e {t„eyu {tuût™u, yts yu rð™t {tuût ƒesu ™Úte, yu Au f¤e{tk hu {wÂõ‚™t Œu™th Ëtnu÷e. ˾e ÚtEyu Ä{ofw¤ ytþhu, ™nª‚tu {thþu hu s{ ƒtkÄe™u {th, Ä{oðkþe rð™t yt ËkËth{tk, ƒeòu ™Úte hu Atuztðý nth. ƒeò …kÚt™u {‚ ƒnw ¾tu¤eÞt, Œuð Œuðe hu …qßÞtk fhe «e‚, Ä{oðkþe rð™t ºtý ÷tuf{tk, õÞtkÞu ™ {¤u hu fÕÞtý™e he‚. yu{ òýe {tuxt Ëk‚ ¼q…r‚, Ëuðu «e‚u hu Ä{oðkþe™t [hý, nwk ‚tu Ëðo ‚eÚto ™tnª «u{Ëwk, {U ‚tu …qßÞt hu ËtÄw Âîshts. nwk ‚tu ÚtE hnª Ä{ofw¤ ytþhu, {tht ËheÞtk hu ƒu™e Ëðuo fts, Ä{oðkþe õÞtkÚte {thu ƒthýu, su™u …qsu hu rþð ƒúñ þu»t. «u{t™kŒ™tu Mðt{e su™t fw¤{tk «„x hu ©ef]»ý Œe™uþ...

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #151 vi dt 20-6-08


303 ËíËk„ Ëu‚w ƒúñt™kŒ Mðt{e ÷¾u Au :nrh™t ËkƒkÄe ‚u nrh™e s …uhu, …qsðt ÞtuøÞ ËŒtE hu, ŒunÄthe Ëh¾t ŒeXt{tk, yu™e ðt‚w yr‚ yt½e hu, Ä{oŒuð™t ðkþ™tu {rn{t, {w¾Úte fÌttu ™ð òÞ hu, {™ {tun™S™t fwxwkƒ™t {týË, Úttuzu …wÛÞu ™ÚtðtÞ hu, {tÞt™t Sð ‚u {{o ™ Ë{su, Ëti Ëh¾t yu™u òýu hu, nrh™t ËkƒkÄe ntuÞ ‚u™u nh¾u,rðrÄ rðrÄ ðuŒ ð¾týu hu, …qhý …wÛÞ ntuÞ ‚u «týe, M™un fhu yu™e ËtÚtu hu, ËðuoÚte yrÄf fhe™u hu ËuÔÞt, r™þ rŒ™ Œe™t™tÚt hu, ÄLÞ ¼tøÞ su Ä{oðkþ{tk, yð‚rhÞt ™h™the hu, Ëhsýnthu Ë„tk su™u {tLÞtk, {rn{t ‚u ðtæÞtu ¼the hu. Œþo™ yu™tk yr‚þÞ Œw÷o¼, M…hËu ‚u …t‚f òðu hu, …qhý …wÛÞ ntu su «týe, ‚u ½h{tk …Ähtðu hu. {nt{kºt ŒE …h{ ƒ‚tðu, {unuh fhu su™u {tÚtu hu, Œun A‚u ‚u {wõ‚ fnuðtÞu, ˃kÄ ÚttÞ nrh ËtÚtu hu. yu™wk þhý r÷Þu su «týe, ¼ð Œw:¾Úte ‚u Aqxu hu, yûthÄt{™tu ÚttÞ r™ðtËe, yrð™tþe Ëw¾ ÷qkxu hu. fÁýt r™rÄ™t ÚtÞt hu fwxwkƒe, ‚u {tuxt …wÛÞðt¤t hu, Ëðuo ‚u …qsðt òu„ ËŒtE, ƒwZt ‚Áýt ƒt¤t hu. ƒnw™t{e su™t ƒt¤fztk™u, htS ÚtE™u h{tzu hu, ƒúñt™kŒ fnu ¼tr¼Þwk nrh™u, Œnªðzt s{tzu hu. ••• su™u òuEyu ‚u ytðtu {tuût {tk„ðt hu ÷tu÷, yts Ä{oðkþe™u îth ™h™the. Ä{ofw¤™tu Ë[tux {rn{t Œþtoð‚wk, yt fe‚o™ …ý Ëk«ŒtÞ{tk ƒnw «rËæÄ Au. ©enrh …tu‚t™t r…‚t Ä{oŒuð™u fnu Au fu, yt ¼tir‚f Œun ‚S™u rŒÔÞ ŒunÄthe ËŒt {the …tËu hntu. ‚{tÁk yt¾wk fw¤ su {tht ËkƒkÄ™u

304

ËíËk„ Ëu‚w …tBÞwk Au. ‚u{tk sL{u÷t Ëti r™»…t… ÚtÞtk Au y™u {thtu sL{ yt fw¤{tk ÚtðtÚte ‚u ftuE™u VheÚte sL{ðwk …zþu ™rn. ðihtøÞ, rððuf ð„uhu y™k‚ W¥t{ „wýtu ‚{tht fw¤{tk r™ðtË fhe™u hnuþu. Ä{ofw¤ rð™t ƒesu {tuût ™Úte. fthýfu ƒeòyu Ä{o Atuze ŒeÄtu Au. ytÄtht™kŒ Mðt{e ÷¾u Au : yts™t yð‚th{tk Ëðo yð‚th™wk Ët{ÚÞo hnu÷wk Au. ‚u su™u ËíËk„ ÚttÞ ‚u™u Ë{òÞ. su ‚u «fthu …ý su ËíËk„™t ËkƒkÄ{tk ytÔÞt Au, ‚u ¼ð…th ÚtÞt Au.Ët{ÚÞo Œu¾e™u …ý su ËíËk„{tk «e‚ fh‚t ™Úte ‚u y¼t„e Au.yt ƒúñtkz hnuþu íÞtk ÷„e{tk su ËíËk„ fhþu, y™u Ä{o r™Þ{ …t¤e Mðtr{™thtÞý™wk ™t{ hxþu, ‚Útt Ä{oðkþe™t ytr©‚ su Ëk‚ ðýeo ‚u™e Ëuðt fhþu, y™u Ä{ofw¤™t ytr©‚ su [thu ðýo™t ÷tuftu ‚u Ëti Ä{ofw¤™e Ëuðt fhþu, ‚u ¼ðËt„h ‚hþu. ©enrh nrh÷e÷t{]‚{tk fnu Au :ËíËk„ Au {ws yk„, ¼÷t ¼tðÚte ¼t¤tu y¼k„, ƒu yt[tÞo ™uºt «{týtu,Ëk‚, ËíËk„e yðÞð òýtu. Ä{oðkþe yt[tÞo™tu þtMºt «{tý {rn{t ¾qƒ ¾qƒ ÷ÏÞtuAu. ©enrhyu ynª Ë„tðtŒ ™Úte [÷tÔÞtu. y™k‚ ftuxe ƒúñtkz™t ‚uytu r™Þt{f Au. ©enrh™u Ä{o ðnt÷tu Au. ‚uÚte Ä{oðkþe …ý ßÞtk ËwÄe Ä{o{tk hnu íÞtk ËwÄe ©enrh™tu ‚uytu{tk r™ðtË ÚttÞ Au. íÞtk ËwÄe s ‚uytu ytr©‚™wk fÕÞtý fhe þfu Au. ©enrh™u ftuE …thfwk fu …tu‚t™wk ™Úte. Ä{ofw¤{tkÚte ÞtuøÞ ÔÞÂõ‚™u ©enrh …ËkŒ fhe Ä{oÄwht Ëk¼t¤ðt {txu …tu‚t™e MÚtt…u÷e ËíËk„™e „tŒe …h ƒuËtzu Au. ‚uðe ÔÞÂõ‚ òu Ä{oÄwht ðn™ fhðt{tk «{tŒ Ëuðu, ©enrhyu MÚtt…u÷e {ÞtoŒt™e ƒnth ð‚uo ‚tu ‚u Ä{oðkþe ntuÞ ‚tu …ý ©enrh™e ÿÂü{tkÚte ¾Ëe òÞ Au y™u ©enrh Ä{ofw¤{tkÚte yLÞ ÷tÞf ÔÞÂõ‚™u ‚u …Œ yt…e Œu Au. ….…q.Ä.Äw. yt[tÞo©e ‚usuLÿ«ËtŒS {nthts©e™wk yuf ðtõÞ Au, “y{u ntuEyu, Ëk‚tu ntuÞ fu nrh¼õ‚ ntuÞ, ©eS {nthts™e MÚtt…u÷e {ÞtoŒtÚte ƒnth ftuE ð‚uo ‚tu ‚u …zu Au.” {txu Ä{oðkþe {txu …ý Ä{o™e {n¥tt fux÷e Au ‚u þtMºt «{týu òuEyu ‚tu yMÚtt™u ™rn „ýtÞ.

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #152 vi dt 20-6-08


305 ËíËk„ Ëu‚w ©enrh[rhºtt{]‚ Ët„h{tk {wõ‚ {wr™ yÞtuæÞt«ËtŒS {nthts™u fnu Au. ‚{tht ½h{tk ©enrh «„xât ‚u™wk ‚{™u ¿tt™ ÚtÞw. ‚{™u «„x {éÞt y™u ©enrh™e {tuût™e „tŒe su Ëk‚ nrhs™™u …qßÞ Au ‚u ‚{™u ËtU…e. Ëti {tuût ¼t„e s™tu ‚u „tŒe™u ™{u Au y™u sL{ {hý™wk Œw:¾ ¾wðu Au. ©enrhyu yuf „tŒe™u ƒŒ÷u ƒu „tŒe Sð™t rn‚™u {txu s fhe Au y™u Ä{o r™Þ{ yuf «fth™t htÏÞt y™u „tŒeðt¤t yt[tÞo™e he‚ ƒtÄe. ‚u he‚{tk [t÷u ‚u™u {t™òu yu{ fÌtwk. WL{‚ ÚtE™u he‚™tu ÷tu… fhe™u [t÷u íÞthu ƒuÞ Œuþ™t Ëk‚tu su Ä{o{tk fwþ¤ ntuÞ ‚u, ‚Útt ðýeo, nrh¼õ‚tu Ä{oðt¤t ntuÞ ‚u{ýu ¼u„t ÚtE™u yuftk‚{tk Ä{o™e he‚ rð[th fhe™u fnuðe. y™u ‚u he‚ «{týu ð‚toððt. ©enrh fnu, {™u «ËÒt fhðt™wk su™u ‚t™ ntuÞ ‚u Ä{o ÷tu…u ™rn. Ä{o{tk s ƒÄt yÚto hnu÷tk Au. ßÞtk ËwÄe ‚u s‚™ fhe ht¾u íÞtk ËwÄe {tuxt {tuxt ¼q…tu fh‚tk …ý ©uc Au. Ä{uo fhe™u {uze, {krŒh, „t{, ¾u‚eðtze, yÒt, Ä™, ntÚte, ½tuzt,…t÷¾e, hÚt ð„uhu rðr[ºt Ëk…Â¥t su su ®[‚ðu ‚u ƒÄwk y…th «tó ÚttÞ Au. Yr…Þt y™u Ëtu™wk [hý{tk ytðe …zþu. ¼qr{ …h™tk sux÷tk ÞtuøÞ …ŒtÚto Au ‚u ƒÄtÞ Ä{o Œu¾þu íÞtk ytðþu. {txu Ä{oðkþe ƒtE-¼tE Ëðuoyu Ä{o ht¾ðtu. Ä{o «{týu ¾tðwk, …eðwk, …nuhðwk, „tðwk, …ý õÞthuÞ Ä{o™u rðËthðtu ™rn. Ä{o™tu …rhðth su þtMºt{tk „ýtÔÞtu Au ‚u ƒÄtÞ „wý ht¾ðt. Ä{o™e ƒth Mºteytu Au ‚u{™t ™t{ þe¾e, ‚u{™t „wý Au ‚u Ä{oðkþe „tŒeðt¤e ƒtEytuyu þe¾ðt. su{tk suðtu „wý nþu ‚u «{týu ‚u fnuþu. Ä{o ht¾þu ‚u™u Ä{eo fnuþu. ™rn ‚tu yÄ{eo fnuþu. Ä{o ht¾‚tk ËtÄthý Ëk…r‚ nþu ‚tu …ý þtu¼þu. þtMºtY…e ÿÔÞ ‚u Ëðtuo…he Au. þtMºt{tk «er‚ ™ ntuÞ ‚u Ä{o™e „tŒe™u ÞtuøÞ ™Úte. ÿÔÞ{tk ®[‚t ntuÞ ‚Útt ¾u‚e ðtze{tk r[¥t ntuÞ yuðt „wY™tu ¼th …zu ™rn. ËíËk„{tk su Ä{o ð‚uo Au ‚u «{týu su hnu y™u «„x nrh™t r™ùÞ{tk fËh ™ ntuÞ ‚u „tŒe™u ÞtuøÞ fnuðtÞ. ©enrh fnu, ËíËk„™e „tŒe W…h ƒuËu ‚uýu ËíËk„™t rËæÄtk‚™u Ëthe he‚u Ë{S™u «{tŒÚte hrn‚ hnuðwk. „tŒe W…h ƒuËe «{tŒ ht¾u ‚u™u

306

ËíËk„ Ëu‚w „tŒeyuÚte WXtze {qfðtu. sux÷wk Ä™ ntuÞ ‚ux÷tu «{tŒ ðËu Au ™u fnuðt {tºt „tŒe hnu Au. su Ä{ofw¤™e „tŒe W…h ƒuËþu ‚u™u ‚{u su{ y{™u {t™tu Atu ‚u{ {t™ðt. „tŒe …h ƒuËe™u y{u fnu÷tk Ä{o{tk ßÞtk ËwÄe ð‚uo íÞtk ËwÄe {t™ðt òu„ Au. y{tht Ä{ofw¤™e yt he‚ Au ‚u Ä{o ntuÞ íÞtk ËwÄe «e‚ ht¾ðe. Ä{o rð™t™t™u {t™ðt ‚u ËíËk„™e he‚ ™Úte ‚u fwËk„™e he‚ Au. sux÷wk r™Œtuo»t ð‚o™ ‚ux÷t Ä{oðkþe fnuðtÞ, yus Ä{oðkþe™e he‚ Au. ËíËk„{tk Ä{ofw¤ ßÞtk ËwÄe Ä{o{tk ð‚uo íÞtk ËwÄe ©enrhyu …qßÞ fÞto. ©enrhyu ËíËk„ rËðtÞ ƒeò ftuE™tu «‚t… fÌttu ™Úte. “{}æüÜéUH „ïçã ¨y² ÜUÚ …æÝæï, ¨y¨¢xæ …æÜïU ÜUÚ„ Ðí}ææÝæï J ¨y¨¢xæ Ðí}ææÝ ÜUÚ„ ç…ÝÜïU, ¨y¨¢xæ çÜU Úè„ ™H„ ç„ÝÜïU J” ËíËk„ su™wk «{tý fhu ‚u s Ä{ofw¤ ËíÞ òýðwk. ËíËk„™e he‚u [t÷u ‚u™u s ËíËk„ «{tý fhu Au. ™rn ‚tu Ä{oðkþe ÚtÞt ‚uÚte fhe™u þwk ÚtÞwk ! ©e nrh÷e÷t{]‚ „úkÚt{tk yt[tÞo©e rðnthe÷t÷S {nthts™e f÷{u ©enrhyu ƒu „tŒe MÚtt…™ fhe ‚u™e …tA¤™wk yuf fthý yuðwk …ý Au fu, “ÜUçÎ »ÜU… xææçÎ SƒÐæ², ¥Ýï ¥æ™æ²ü ©‹}æ„ ƒæ² J „ïã {}æü 籯ï ݱ Úãï, çàæc²æï v²æ¢ …§Ýï Îé:¶ ÜUãï JJ }ææÅï ¥æ™æ²ü Sƒæбæ Ïæï², ¥‹²æ屢²Ýï ÎæÏæï Úãï² J ©enrh fnu, “…ï {}æü ÐæfïU …Ý „ï ¥}ææÚæï, ÐæÐèƒè ãé¢ ÎêÚ ¨Îæ ƒÝæÚæï J ¨xææï ¥}ææÚï Ýçã ÜUæï§ü ÜUæHï, ¨xææï xæ‡æé¢ …ï àæé|æ {}æü Ðæfï JJ Àï {}æü Ðæï„ï… çÐ„æ ¥}ææÚæ, „ïÝæ… àæ~æé …Ý …ï ƒÝæÚæ J „ï ¨æƒ ãé¢ ÜïU}æ ÜUL¢… Ðíè„, Ðíèç„ ÜUÚï „ïã ›Ðé~æ Úè„ JJ ytðe he‚u ©enrhyu yíÞk‚ {rn{t fnª™u ÷t÷ ÷tEx …ý fhu÷e s Au fu, su þw¼ Ä{o …t¤u ‚u™u s y{u y{tht Ë„t „ýeyu Aeyu. ƒeò, ftuE ft¤u y{tht Ë„t ™Úte. …t…e ÔÞÂõ‚Úte nwk ËŒtÞ Œqh ÚtE sô Awk. •

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #153 vi dt 20-6-08


307

ËíËk„ Ëu‚w

21.

Ä{ofw¤ {rn{t

ht{Œt˼tE fu suytu ht{t™kŒ Mðt{e™t {tuxt rþ»Þ n‚tk ‚uytu ©enrh™u fnu, Ä{ofw¤™tu …rhðth nwk yt ËíËk„{tk rŒÔÞ Y…u òuW Awk. ©e™„h{tk yuf 𾂠{™u MðÙ ÚtÞwk. ‚u{tk yuðwk sýtÞwk su [htu‚h™t yuf „t{{tk ¼thu WíËð ÚtE hÌttu Au. y™k‚ nrhs™tu ntsh Au. ‚{tÁ ƒu ¼tE …rhðth ÷E™u ytÔÞt Au. ‚u{ýu ‚{™u Útt¤ fhe s{tzât y™u {™u «ËtŒ ytÃÞtu. ‚u {U y™u {wõ‚{wr™yu ðnU[e ¾tÄtu. yuðe he‚u Ä{ofw¤u {™u «ËtŒe yt…e ‚u ðt‚ Ëtk¼¤e Ëti htS ÚtÞt. y™u fnu su ‚{tÁ MðÙ ËíÞ Úttytu y™u Ä{ofw¤ ytðu yuðe Ëti™u EåAt Au. ‚u{™t Œþo™ ÚttÞ yuðwk y{tÁk {nTŒ ¼tøÞ õÞtkÚte ntuÞ ? ©enrh™wk fwxwkƒ ƒnw Œqh Au …ý «¼w f]…tÚte þwk ™ ÚttÞ ? ©eS fnu y{™u ‚u™tu ½tx ™Úte. ‚{thtu ËkfÕ… ËíÞ fhðt ftuE 𾂠ytðþu. nu Ëk‚tu ! ‚{thu y{tht{tk ƒÄw {t™e ÷uðwk. ©enrh™tu Útt¤ ðýeo ËŒt ËtÚtu hne™u ƒ™tð‚t. ðýeo ßÞthu ËtÚtu ™ ntuÞ íÞthu …tu‚u hËtuE fh‚t. Ä{oðkþe ßÞthÚte ytÔÞt íÞthÚte ‚u{™e …tËu hËtuE fhtð‚t. ©enrh™t ƒu ¼tE™tu …rhðth Ä{oðkþe fnuðtÞ. ‚u{tk …ý Ä{oðkþe™t suðt Ä{o ht¾u ‚u Ä{oðkþe fnuðtÞ. Ä{oÚte s ËíËk„™tu ™t‚tu Au. ©enrh fnu, ht{t™kŒ Mðt{eyu y{™u r™÷tuo¼e ‚Útt r™»ft{trŒf „wýtuyu Þwõ‚ òuE™u „tŒeyu ƒuËtzât Au. ‚u{ýu fÌtwk n‚wk fu, ‚{tht „wýtuÚte ‚{the þtu¼t ðÄþu y™u ‚{tht ËkƒkÄ™t rð« fŒt[ ytðu y™u ÞtuøÞ r™÷tuo¼, r™»ft{trŒf „wýu Þwõ‚ ntuÞ ‚tu ‚u{™u „tŒe Œuòu. {tht {™{tk Ëk«ŒtÞ™u ÿZ fhðt™e su EåAt Au ‚u ‚{u òýtu Atu. ‚{u Eïh «„x ÚtÞt Atu. ‚{tht suðt ftuE Út™tht ™Úte. ©enrh™t ™t™t ¼tE EåAtht{¼tE «Út{ ©enrh™u {éÞt íÞthu EåAtht{¼tE™tu ©enrh «íÞu yr‚ ¼tð òuE™u ©enrh ‚u{™u At‚eyu ÷„tðe {éÞt y™u fÌtwk fu ‚{u ytÔÞt ‚u ƒnw ËtÁk ÚtÞwk. nðu yt ËíËk„™e he‚ ‚{u «u{Úte ht¾tu. Ëti Ëk‚

308

ËíËk„ Ëu‚w nrh¼õ‚tu ¼tE ƒtE ‚{™u y™u ‚{tht …rhðth™u {t™þu. y{tht ËkƒkÄu fhe™u ‚{tÁk ¼hý …tu»tý ¾qƒ ¼tðÚte fhþu. ËíËk„{tk yt ÷tuf™u …h÷tuf ƒÒtu™t Ëw¾ hnu÷tk Au. ËíËk„ ËL{w¾ ßÞthÚte ‚{u [tÕÞt íÞthÚte ‚{tht ¼tøÞ WŒÞ ÚtÞt Au. Ëk‚ ™u su he‚u {t™þtu ‚u he‚u Ëw¾e Útþtu. ËíËk„™e ð]ÂØ™wk fthý Ëk‚ Au. EåAtht{¼tE ©enrh™u fnu fu, ‚{u …tu‚u ¼„ðt™ Atu. yu ðt‚ y{u òýeyu Aeyu. y{thtu …rhðth Au ‚u …ý ‚{the ðt‚ Ëtk¼¤e™u ƒnw yt™kŒ …tBÞtu Au. ƒÄt™tu Sð ynª hÌttu Au. þheh{tºtÚte íÞtk hÌtt Au. yufðth Ëti™u ‚{tht Œþo™ ÚttÞ ‚uðwk EåAu Au, ƒeswk ftkE {tk„‚t ™Úte. ‚{u ¼„ðt™ Atu. [tuhtËe ò‚™t Sð ‚Útt Œuðtu™wk ¼hý…tu»tý fh™tht ‚{u Atu. ‚{the {qŠ‚ y™u ‚{tht Ëk‚tu ‚u™tÚte ftuE yrÄf ™Úte yu{ y{u òýeyu Aeyu. íÞthu ©enrhyu fÌtwk fu ‚{u Ä{o y™u ¼Âõ‚™t Ët[t …wºttu Atu yu{ y{u òÛÞwk. EåAtht{ fnu yt… ‚tu Ä{o™u Ä{o Ë„o™t …tu»tý {txu Ä{o™u ½uh «„x ÚtÞt Atu. ‚{tht «‚t…Úte yÄ{oðkþ õÞtkÞ ¼t„e òÞ Au. EåAtht{¼tE, ht{«‚t…¼tE ‚Útt {tÞtrs‚{wr™ ËtÚtu ½uhÚte ™ef¤u÷t. …Ae ©enrh™u hM‚t™e ƒÄe ðt‚ fhe™u yt„¤ fnu Au y{u øðtr÷ÞhÚte Wßsi™ ytÔÞt. ht{«‚t…¼tE íÞtk hÌtt. ‚u{™u Œhuf ‚eÚto{tk …tk[ …tk[ rŒðË htuftðt™tu Xhtð Au. ‚uÚte hnu‚t hnu‚t ytðu Au. ‚eÚto{tkÚte Íx ™ef¤‚t ™Úte. y{u ‚tu ‚{tht [hý{tk ƒÄt ‚eÚto {tLÞt Au. yuÚte ‚u{™u y™u y{thu fu{ ƒ™u ? {tuxt ¼tE òýe™u Wßsi™ ËwÄe {ÞtoŒt ht¾e. …Ae y{tht Sð{tk Äehs hne ™rn. ‚uÚte hò ÷E™u íÞtkÚte [tÕÞt. …Ae Vhe hM‚t™t „t{tu™e ðt‚ fhe™u fÌtwk fu, ynªÞt ÷tuÞt ytÔÞt íÞtk yt… {éÞt. y{tht ÄLÞ ¼tøÞ Au fu, y{thu ½uh ‚{tu ¼„ðt™ «„x ÚtÞt. ytðt Ëk‚ ™u nrh¼õ‚tu ¼„ðt™ ntuÞ íÞtk s ntuÞ. ¼tøÞ rð™t yt{™tu òu„ {¤u ™rn. nðu y{™u õÞthuÞ rðÞtu„ Útðt Œuþtu ™rn. EåAtht{S ytÔÞt …Ae …tk[{u rŒðËu …ntuh rŒðË ƒtfe n‚tu íÞthu ©enrh™t {tuxt¼tE ht{«‚t…S ytÔÞt. ©enrh™e yt¿ttÚte Ëk‚ nrh¼õ‚tu {tuxt¼tE™e ËL{w¾ „Þt. Ëwht¾t[h ð„uhu Œhƒth Ëðthtu yÄto „tW ËwÄe

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #154 vi dt 20-6-08


309 ËíËk„ Ëu‚w Ët{t „Þt. íÞthu {tuxt¼tE ytÔÞt. {tÞtrs‚ {wr™yu ytu¤¾tÔÞt. Ëwht¾t[h ð„uhu Ëðthtuyu yuf yuf Yr…Þtu ¼ux {qfe. Ëk‚ ðýeo ytÔÞtk ‚u{™u …h{ nu‚Úte ¼tE {éÞt™u nrh¼õ‚tu ¼tE™u nu‚Úte …„u ÷tøÞt ™u ©eV¤ {qõÞt. „t{ ËwÄe Ëk‚ nrh¼õ‚tu™e f‚th ÚtE. yuf „tWÚte ¼tE …„u [t÷e™u ytÔÞt. fthý fu Ëk‚ ðýeo™u [t÷ðt™tu ¼tð n‚tu. yt„¤ [t÷‚tk {wõ‚{wr™, ƒúñ{wr™ ð„uhu {tuxt Ëk‚tu …ý Ët{tk ytðe™u {éÞt. {wõ‚{wr™ ntÚt òuze™u ht{«‚t…™u fnu fu, ‚{u ½tuzt …h ƒuËtu. íÞthu ¼tE fnu ‚{u Ëk‚tu [t÷tu Atu ™u y{u ƒuËeyu ‚u ½xu ™rn. y{u ‚tu Ëk‚™t ŒtË fnuðtEyu. ¼„ðt™™u ðnt÷t Ëk‚tu …qsðt ÞtuøÞ Au. y{tht ÄLÞ ¼tøÞ Au fu ¼„ðt™™t r«Þ Ëk‚tu ytsu {éÞt. …Ae {wõ‚{wr™ ¼tE™tu ntÚt Ít÷e™u …wh{tk ÷tÔÞt. …Ae Ëti Ëk‚ nrh¼õ‚tu yt™kŒÚte fe‚o™ „t‚tk ƒòh{tk [t÷‚t n‚tk. ŒqhÚte ¼tE™u Œu¾e™u ©enrh {k[ W…hÚte ‚h‚ Q‚Þto. ™u Ëtu …„÷tk Ët{t ytðe™u {tuxt¼tE™u …„u ÷tøÞtk. …Ae …hM…h {éÞtk. {tuxt¼tE ‚tu ©enrh™u Atuzu s ™rn. ™uºt{tkÚte ytkËw™e Ätht [t÷ðt ÷t„e. ÓŒÞ ¼htE „Þwk. {¤e™u ‚]ó ÚtÞt íÞthu fkX Atuzâtu. ™u «u{Úte ƒtuÕÞtk fu ËkƒkÄ™wk nu‚ ‚{u ÷„thuÞ htÏÞwk ™rn. y{™u ¾thtk òýe™u ‚{u íÞS ŒeÄtk. yt {tÞtrs‚ {wr™ {éÞt íÞthu ytsu ™ðtu sL{ …tBÞt. nðu ƒeòu fhðtu ™Úte. ©enrh ¼tE™u fh„úne ÷E [tÕÞtk ™u {k[ W…h ƒuËtzât. …tu‚u …ý ËtÚtu ƒuXtk. …tu‚t™tu ‚rfÞtu ‚u{™tk ‚hV {qõÞtu. ƒuW ¼tE yuf ‚rfÞu …eX ÷„tðe ƒuXt. þtu¼t™tu …th hÌttu ™rn. ¼tEyu ËkƒkÄeytu™e ©enrh™t Œþo™ fhðt™e ‚t÷tðu÷e™e ½ýef ðt‚tu fhe™u …Ae …tu‚t™t …wºt ™kŒht{, Xtftuhht{ ‚Útt yÞtuæÞt«ËtŒyu ºtý …wºttu™t „wý ‚Útt Mð¼tð™e ðt‚tu fhe. ºtýu …wºttu™t W¥t{ „wýtu™wk ðýo™ fÞwO. yuf rŒðËu ˼t{tk ht{«‚t…¼tE «tËkr„f ðt‚ fh‚t fnu Au, y{tht Œuþ{tk îthft™wk ƒnw {tntíBÞ Au. íÞthu ©enrh fnu ‚{u ƒÒtu ¼tEytu îthft òytu. ¾[eo òuEyu ‚u y{u y…tðeþwk. ©enrh™e ðt‚ Ëtk¼¤e™u {tuxt¼tE «ËÒt ÚtÞt, íÞthu EåAtht{S ƒtuÕÞt fu fhtuz îthft ynª hne Au. «„x ¼„ðt™ ntuÞ íÞtk ƒÄt ‚eÚto hnu yu{ y{™u sýtÞ

310

ËíËk„ Ëu‚w Au. ¼ð ƒúñtrŒf Œuðtu …ý ‚u{™t Œþo™™u EåAu Au. ykÄ ntuÞ ‚u™u ‚u ðt‚ ™ {™tÞ. su™u ½uh Ëti yÒt s{u ‚u ƒesu ½uh s{ðt Vhu ‚u™e sux÷e feŠ‚ ÚttÞ yux÷e yt…ýe ÚttÞ. yuðe feŠ‚ su™u …ËkŒ ntuÞ ‚u ½uh ½uh Vhu y™u s{u. „k„ts¤™tu íÞt„ fhe™u fqðtu ¾tuŒe™u …týe …euðu ‚u Ë{Úto™wk ft{ Au. y{u ‚tu «„x ™eh™t ¼tu„e Aeyu. yt ËíËk„ rð™t ƒesu y{tÁk {™Œtuz‚wk ™Úte. ƒesu Œtuzu ‚tu y{]‚ ‚S™u Íuh{tk y{]‚{tLÞt ƒhtƒh Au. ßÞtk ft{, ¢tuÄ, y™u ÷tu¼trŒf ntuÞ íÞtk yÄ{oðkþ™tu ðtË ntuÞ, ft{™u ht{ ËtÚtu hnu ™rn. ËíËk„{tk s Ët[tu Ä{oðkþ Au. Ë{„ú ƒúñtkz{tk EåAtht{™u ËíËk„ suðwk ftkE Œu¾t‚wk ™rn. Ë{„ú Ä{ofw¤™u ©enrh ftheÞtýeÚte yuf „tW ËwÄe Ët{t ytðe™u Ëti «Út{ {éÞt n‚t. ‚u …nu÷tk ŒtŒt ¾t[h yï W…h ƒuËe yÞtuæÞtðtËe™e ËL{w¾ [t÷e™u …tu÷th…wh „t{{tk ¼u„t ÚtÞt n‚t. ©enrh™e ËtÚtu Ëk‚ nrh¼õ‚tu …ý n‚t. ƒk™u „t{™e ðå[u yÞtuæÞtðtËe™u ©enrh ¼tðÚte {éÞt. ƒnw rŒðË™tu rðÞtu„ ntuðtÚte Ëti Ëk¼thðt ÷tøÞt. ht{«‚t…¼tE™t …í™e ËwðtrË™e ƒtEyu yr„Þth ð»to ËwÄe ©enrh™e ½ýef Ëuðt fhe n‚ª ™u htS htÏÞt n‚t. A‚tk ©enrhyu rðËthe ŒeÄt n‚t. ‚u ©enrh™u {¤e™u ƒnw hzðt ÷tøÞt ™u fnu‚t fu y{thtu ftkE Œtu»t nþu íÞthu s y{™u ‚ßÞt nþu. EåAtht{™t …í™e ðheÞt¤eƒtE …ý ©enrh™t [hý{tk {M‚f {qfe hzðt ÷tøÞt. ©enrh™e yt¿ttÚte ™kŒht{u ËwðtrË™e ‚Útt „tu…t¤Syu ðheÞt¤eƒtE™u hz‚t ƒkÄ htÏÞtk. SðwƒtE ð„uhu™u ËwðtrË™e ‚Útt ðheÞt¤e {éÞtk, ¼„ðt™™t ËkƒkÄu fhe™u …hM…h «u{Úte ¼uxâtk. {kAtht{, ™kŒht{, „tu…t¤S, ËwV¤, Ëe‚tht{S, ƒrÿ™tÚt ð„uhu yLÞ Ëti ©enrh™u «u{Úte {éÞt, …„u ÷tøÞt. Ëti hÚt ‚Útt „tzt{tk ƒuËe™u ðM‚t¾t[h™t Œhƒth{tk ytðe™u W‚Þto. „Z…wh sðt™u {txu ©enrh ‚í…h ÚtE™u [tÕÞt. ͪÍtðŒh ytÔÞtk íÞtk y÷iÞt¾t[h ytðe™u ©enrh™u …„u ÷tøÞt ™u ntÚt òuze™u ƒtuÕÞt fu yt…™tu ðkþ su yr‚ W¥t{ rð« Au. su yÞtuæÞt…whe …tËu hnu Au, ‚u ytÔÞtk yu ½ýwk ËtÁk ÚtÞwk. yt… rð«fw¤{tk «„x ÚtÞt Atu ‚u nðu fwxwkƒeytu ytððt

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #155 vi dt 20-6-08


311 ËíËk„ Ëu‚w Úte ònuh ÚtÞwk Au. ËwðtrË™e y™u ðheÞt¤e ‚u ƒÒtu ƒtEytu™u ËíËk„e ƒtEytu Ä{ofw¤ {t™e™u {uðt, {eXtE, ðMºt, Ä™ ™u …tft ËeÄtk ð„uhu y…oý fhe …qs‚e n‚e. ½e, ¾tkz, ÷tux ð„uhu ËeÄwk ‚Útt ƒeS y…th [eòu yt…‚e n‚e. ËwðtrË™e ‚Útt ðheÞt¤e ©enrh {txu r™íÞ {™tuðtkrA‚ Útt¤ fh‚e. y™u ©enrh™u s{tzðt{tk y÷tirff ¼tð ht¾‚e. Œhhtus ðthtVh‚e …tk[ …tk[ Ëk‚tu™u …ý s{tz‚t y™u …tu‚t™t …wºt îtht ftuE Œunu fhe™u Œw:r¾Þt Ëk‚tu ntuÞ ‚u™e Ëtks Ëðth ¾ƒh ht¾‚t. …wºtÚte …ý Ëk‚ W…h yrÄf M™un ht¾‚t. Ëk‚™wk {q¤ ¼„ðt™ Au ™u nrh¼õ‚™wk {q¤ Ëk‚ Au, yu{ yÞtuæÞtðtËe Ëk‚™u {t™‚t. ‚u{™tu ytðtu þwØ ¼tð ™u „wý òuE ©enrh ‚u{™t W…h «ËÒt Út‚tk. ©enrh „wý™u ytÄe™ ËŒtÞ hnu Au. {wõ‚{wr™ fnu, yt yÞtuæÞtðtËe ytÔÞt ‚uÚte Ëti Ëk‚ nrh¼õ‚tu htS ÚtÞt Au y™u ytËwhe ÷tuftu Vtðu ‚u{ ƒtu÷‚t n‚t, ‚u ¾tuxt …zðtÚte ‚u{™tk {w¾ ft¤tk ÚtÞt Au. nðu ‚tu yt Ä{ofw¤ ËíËk„{tk hnu ‚tu y{™u ƒÄt™u „{‚wk Au. ðz‚t÷{tk ˼t{tk nrh¼õ‚tu y…th nth ™u {uðt{eXtE ÷tð‚t. ©enrh ðthu ðthu yÞtuæÞt«ËtŒ, h½wðeh, Ëe‚tht{ ‚Útt ƒŒrh™tÚt™u yt…e™u yu{™u «ËÒt ht¾‚t, yï, ðMºt, ¼q»tý, Ä™ ð„uhuÚte ©enrh ðthuðthu ‚u{™wk …tu»tý fhtð‚t, fthý fu ‚u Ä{ofw¤™t Au yu{ {t™‚t n‚t. ht{«‚t…¼tE hËtuE ‚iÞth fhe™u ©enrh™u ¼tðÚte s{tz‚t. sux÷t rŒðË {tuxt ¼tE ©enrh …tËu hÌttk ‚ux÷t rŒðË ¼tðÚte ©enrh {txu hËtuE fh‚t. ©enrh ¼tð òuE™u s{‚t. yk‚h™u ƒnth™t ¼tð ©enrhÚte yòÛÞt ntu‚t ™Úte. ht{«‚t…¼tE Ëk‚tu™u …ý s{tz‚t. ‚uytu Ëk‚tu™u y÷tirff Œu¾‚t ™u ƒnw {t™‚t. …tu‚u ò‚u hËtuE fh‚t. ƒeò rð«™t ntÚt™e hËtuE s{‚t ™rn y™u r™íÞ ƒu ºtý Ëk‚tu™u s{tzât rð™t s{‚t ™rn, yuðe Sð‚t ËwÄe xuf n‚e. ftuE yÇÞt„‚ ytðe™u {t„u ‚tu ‚u™t W…h …ý îu»t ht¾‚t ™rn. yÇÞt„‚™tu îu»t fhu ‚tu Ëwf]‚ yÇÞt„‚™e …tA¤ òÞ Au, yu{ „úkÚttu{tk ÷ÏÞwk Au. ‚uÚte rð™Þ Ërn‚ ‚u™u …ý yt…‚t. ht{«‚t…¼tE ƒnw Ë{Úto n‚t. …tu‚u Ëkf»toý MðY… þu»t ™thtÞý™tu Ëtûtt‚T yð‚th n‚t. ©ef]»ý yð‚th{tk suytu ©ef]»ý™t {tuxt¼tE

312

ËíËk„ Ëu‚w ƒ¤ŒuðS ™t{Úte n‚tk, ‚us Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™t {tuxt¼tE ht{«‚t…¼tE ™t{Úte n‚t. su‚÷…wh{tk su ƒ¤ŒuðS {nthts™e {qŠ‚ Au ‚u ht{«‚t…¼tE™e {qŠ‚ s fnª þftÞ. ‚uytu ¾qƒ yiïÞo ƒ¤ðt¤t y™u yr‚ŒÞt¤w n‚t. ‚uytu™t …ht¢{tu, …h[tytu™wk ËtrníÞ ¾qƒ rð…w÷ Au. …hk‚w ynª yuftŒ ƒu «Ëk„tu ÷¾e™u Ëk‚tu»t {t™ðtu hÌttu. yuf Ë{Þu ht{«‚t…¼tE, ƒúñ[the y™u …t¤t™e ËtÚtu rËæÄ…wh „Þt n‚t. nrh¼õ‚tuyu Ët{iÞwk fÞwO y™u ßÞtk {nthts W‚Þto n‚t, íÞtk W‚Þto. nrh¼õ‚tu fnu : {tuxt¼tE ËhMð‚e ™Œe{tk …týe ™Úte. ‚u …tðztu ÷E™u ¾tuŒeyu íÞthu ÚttÞ. ‚u Ëtk¼¤e ¼tE ƒtuÕÞt su ƒúñtfe ÷zfe n{fwk ™ðhtððt ytðu„e, …Ae yhÄe ht‚u Ë{t[th ytÔÞt fu ™Œe{tk …týe ytÔÞwk Au. …Ae ht{«‚t…S Ëðthu ðnu÷t {tÄw…tðzeyu M™t™ fhe ytÔÞt. …Ae ¼tE ƒtuÕÞt su ƒúñtfe ÷zfe n{fwk M™t™ fht™u fwk ytE ni. òytu ˃ M™t™ fhtu. …Ae ¼tE™u ƒútñýtuyu [tkŒ÷tu fÞtuo. …Ae ¼tE fnu : n{tht ¼tE Mðtr{™thtÞýu Œu„ fhtðe™u yt…e Au ‚uðe Œu„ fhtðe™u yt…eþwk. „Zzt{tk ht{«‚t…¼tEyu yuf ÷t÷tu …téÞtu n‚tu. ‚u™u ftkE ytk¾ htun …zâtu yux÷u ht{«‚t…¼tE r™íÞu yu ÷t÷t™u fnu fu, ynªÚte ¼t„. …ý yu ÷t÷tu {nthts™tu nswhe Ëuðf ‚u ftkE „ýu ™rn. …Aeyu ÷t÷tyu {wõ‚t™kŒ Mðt{e™u …qAÞwk fu, ht{«‚t…¼tE {™u ¼t„e sðt™wk fnu Au ‚u nwk fu{ fÁk ? {wõ‚t™kŒ Mðt{eyu fÌtwk, ¼tE™u ftkE Œw:¾ðtþu ? yu ‚tu {nt Ë{Úto Au. {txu n{ýtk {rn™tu …kŒh rŒðË ƒeò {krŒh{tk òytu. yu{ fnuðt A‚tk ÷t÷tu „Þtu ™rn y™u {nthts™u ‚uýu fÌtwk fu, ht{«‚t…¼tE {tht W…h heË ht¾u Au, {thu þwk fhðwk ? yu ð¾‚u {nthtsu ‚u™u Ë{trÄ fhtðe. {nthts™e {qŠ‚ yt„¤ y™u ÷t÷tu …tA¤ yu{ yu™u …t‚t¤{tk ÷E „Þt. íÞtk yu ÷t÷tyu yuf {tuxtu {rý {kz… òuÞtu. y™u ‚u{tk yuf ðU‚ ÷tkƒtu Ët… òuÞtu. yu òuE ÷t÷tyu {nthts™u …qAÞwk fu ytðe ËwkŒh søÞt{tk yt Ët… ftuý nþu ? {nthtsu yu Ët…™u Ëtuxe yztze yux÷u yu Ët… {tuxtu {kz… ¼htÞ yuðztu

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #156 vi dt 20-6-08


313 ËíËk„ Ëu‚w ÚtE „Þtu y™u ËnMºt Vuýtu ÚtE. ÷t÷tyu …qAÞwk {nthts, yt ftuý Au ? {nthts fnu yt þu»tS ‚u ht{«‚t…¼tE Au {txu ‚u{™t W…h ‚wk heË fu{ ht¾u Au ? …Ae Ë{trÄ{tkÚte WXe™u ÷t÷tu ht{«‚t…¼tE …tËu „Þtu y™u ÷tkƒtu ÚtE™u …„u ÷t„e ½ýtk ½ýtk Œkzð‚ fÞto. ht{«‚t…¼tEyu yu™u W…tze ÷eÄtu y™u ¼uxe htS ÚtÞt. …Ae heË {qfe ŒeÄe. ht{«‚t…¼tE yuf 𾂠y{ŒtðtŒÚte {q¤e s‚t n‚t. „t{ ŒuŒtŒhu ytÔÞt. íÞtk n¼ht{ ™t{u hs…q‚ n‚tu. ‚uýu ht{«‚t…¼tE™e ƒnw [tfhe fhe. ‚uÚte ¼tE ƒnw htS ÚtÞt y™u ‚u™t ð¾tý fhðt {tkzât. yux÷u ƒeò {týËtuyu ¼tE™u fÌtwk fu {nthts, n¼ht{™u Œefhtu ™Úte yu Œw:¾ Au. ht{«‚t…¼tE ƒtuÕÞt fu, ‘ELfw Œtu Œefht ntu„u’ yu Mºte-…wÁ»t ƒÒtu yt½uz yðMÚtt™t n‚tk y™u «ò Út‚e ™ntu‚e …ý ht{«‚t…¼tE™t ð[™u ƒu …wºt ÚtÞt. •

22.

y{ŒtðtŒ ©e ™h™thtÞýŒuð …eX MÚtt™™t yt[tÞtuo :

(1) Ä.Äw. ytrŒ yt[tÞo©e yÞtuæÞt«ËtŒS {nthts : y{ŒtðtŒ ©e ™h™thtÞýŒuð™e „tŒe …h ytrŒ yt[tÞo ‚hefu Ëkð‚ 1882™t fth‚f ËwŒe yuftŒþe™t htus ©e yÞtuæÞt«ËtŒS {nthts™tu MðÞk ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u „trŒ …ètr¼»tuf fÞtuo. ‚u ytrŒ yt[tÞo {nthts™tu sL{ ËwðtrË™e ƒt™t fw¾u Ëkð‚ 1865™t suX ËwŒe yuftŒþe™t þw¼ rŒ™u A…iÞt „t{u ÚtÞtu n‚tu. ‚u{™wk Sð™ ËtÄw suðwk ËtŒw n‚wk. A‚tk ™t™…ýÚte s ¾qƒ r™…qý n‚t. ftuE™t ŒƒtÞt ŒƒtÞ ™rn …ý Œƒtððt ytðu ‚u™u Œƒtðu ‚uðt Ë{Úto n‚t. Ët{Úteo{tk ‚uytu™t r…‚t Ë{t™ n‚t. …tu‚t™tu Œun ËíËk„™t Wíf»to™u {txu fhe htÏÞtu n‚tu. ©enrh™t Ëtkr™æÞ{tk hnuðtÚte ‚uytu©e{tk W¥t{ „wýtuyu ËŒt™u {txu

314

ËíËk„ Ëu‚w r™ðtË fÞtuo n‚tu. ‚u{™e ÿÂü r™htðhý ƒ™e n‚ª y™u ºtýu yðMÚtt{tk «„x …wÁ»ttu¥t{ ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™e {qŠ‚™u Ëtûtt‚T Œu¾‚t. ‚uytu©e™e ytí{r™ct …htftct™u …t{e n‚e. yuf 𾂠Ëk‚tuyu Ërn‚ yt[tÞo {nthts, su‚÷…wh …tËu™t „t{ze „t{u …Äthu÷t íÞthu „t{™t ËíËk„eytu{tk y™w…{ yt™kŒ AðtE hÌttu n‚tu. yt «u{™e rðnTð¤‚t, yt™kŒ™t yr‚huf{tk hËtuE fh™th ƒútñýu Ëk¼ú{{tk ŒqÄ-…tf{tk Ëtfh™u ƒŒ÷u {eXwk ™tÏÞwk. XtftuhS™u Útt¤ ÚtÞtu. yt[tÞo©e s{ðt ƒuXt, ©enrh{tk y¾kzð]r‚ ht¾e ŒwÄ…tf s{e „Þt. …ehË™th su{ yt„ún fhu ‚u{ s{‚t òÞ. ‚u{™u {™ ¼„ðt™™e «ËtŒe™e ðM‚w ‚hefu Ëtfh y™u ˃hË ƒÒtu Ëh¾t n‚tk. {w¾ …h ÷„th …ý ø÷t™e yÚtðt rðY…‚t ytððt ŒeÄe ™nª ! ßÞthu ƒeò sBÞt íÞthu ŒwÄ…tf ¾thtu ÚtÞtu Au, yuðe ¾ƒh …ze. ËíËk„eytu™u Œw:¾ ÚtÞwk. y™u yt[tÞo©e™e {tVe {t„e. yt[tÞo©e «ËÒt ðŒ™u fnuðt ÷tøÞt fu ¼õ‚tu ! Œw:¾e Útþtu ™rn. yt Œun™u ¼tzwk s yt…ðt™wk n‚wk ™u ! ð¤e ¼„ðt™™e «ËtŒe{tk MðtŒ™e ¼tð™t ht¾ðe ™rn. su «ËtŒe ‚hefu yt…u ‚u s{e ÷uðwk. yt n‚wk W¥t{ r™:MðtŒe ð‚o{t™ y™u ytí{r™ct. …tu‚u …t¤e y™u ƒeò™u ƒtuÄ ytÃÞtu. yuf 𾂠yt[tÞo©e yðļwð™{tk {t™Ëe …qò fhðt ƒuXt n‚t. yuf ¾uzq‚ ¼õ‚u y…oý fhu÷e þt÷ ytuZe n‚e. ©enrh™u rð»tu ‚Œtfth ð]Â¥t ƒ™e n‚ª y™u Œun ¼tð™wk rðM{hý ÚtÞwk n‚wk. ‚uðt{tk ‚u þt÷{tk …nu÷uÚte s [tUxu÷tu ðªAe ƒhzt W…h [Zâtu y™u …tu‚t™t Mð¼tð «{týu ðªAeyu zkþ ŒeÄt, ‚u™tk ÷t÷ [tXtk …zu÷tk ! A‚tk yuf f÷tf ËwÄe {t™Ëe …qò{tk hÌttk ! …ý Œun™tu ¼tð ytððt ŒeÄtu ™rn ! f÷tf …Ae …t»toŒtu™u fÌtwk fu swytu fkE fhzâwk sýtÞ Au. íÞthu Ëuðftuyu òuÞwk ‚tu {tuxtu ðªAe {¤e ytÔÞtu. yt¾tu ƒhztu zkþ Úte ÷t÷ hk„™tu ËwS „Þu÷tu òuÞtu ! Ëðuo™u yr‚ ytùÞo y™u Œw:¾ ÚtÞwk. {nthts©eyu sýtÔÞwk fu Œhuf «týe{tºt …tu‚t™e «f]r‚ «{týu yt[hý fhu Au. ‚tu ‚u «týe Mð¼tð™u y™wËÞwo, yt…ýe «f]r‚ Œiðe „ýtÞ ‚u {wsƒ ð‚o™ Mðt¼trðf

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #157 vi dt 20-6-08


315 ËíËk„ Ëu‚w ÚttÞ. Ëti ftuE …tu‚t™e «f]r‚ y™u Mð¼tð fu{ {qfu ? yt n‚ª ‚uytu™e W¥t{ ytí{r™ct. ‚uytu©e rðît™ n‚tk y™u rðãt ‚hV Ënt™w¼qr‚ Œþtoð‚t, ‚uytu frð …ý n‚t. ‚u{™tk h[u÷tk ½ýtk fe‚o™tu Ëk«ŒtÞ{tk «rËØ Au. {nthts©e su{ fnu ‚u{ Út‚wk. ©e {q¤e{tk yÄtuæÞt«ËtŒS {nthts fnu fu, yt nXe¼tE™tu {u¤tu ÚttÞ Au ‚u{tk ftu„r¤Þwk ytðþu y™u nòhtu {týËtu {he sþu yuðtu {ntfuh Útþu. ðZðtý™tu fth¼the ÷tÄt X¬h ËíËk„™tu îu»t fhu Au. ‚u ytsÚte …kŒh rŒðË{tk ‚u™tu fth¼th sþu y™u yu™u yuðtu htu„ Útþu fu WXðt ƒuËðt ð„uhu™e Œun™e r¢Þt ƒeò {týË …tËu fhtðþu …ý yu™tÚte ™rn ÚttÞ. ð¤e yu™t Ëðuo yk„{tk Sðzt …zþu ™u {ntŒw:¾ ¼tu„ðe™u yu™tu Œun …zþu. …Ae ƒÄwk ytðe he‚u s ÚtÞwk n‚wk. ftuE yuf Ë{Þu yÞtuæÞt«ËtŒS {nthtsu {q¤e{tk ð]kŒtð™ŒtËS y™u Ë.„w. r™„woýŒtËS Mðt{e …tËu yuðe ðt‚ fhe fu, {u ðtÕ{erf ht{tÞý ðk[tðe™u Ëtk¼¤e Au. yux÷u nwk ©eS {nthts™wk æÞt™ fÁk Awk íÞthu {™u ht{-÷û{ý Œu¾tÞ Au. …Ae ½ýt rŒðË rð[th fhe™u yu{™u rðËthe {qõÞt íÞthu {nthts Œu¾tðt ÷tøÞt. {nthts©e yk‚hÿÂü fh‚t yux÷u ӌޙu rð»tu ‚us{tk yr‚ ‚uòu{Þ {qŠ‚ ©eS {nthts Œu¾t‚t y™u ƒnth …ý Œu¾t‚t. y{ŒtðtŒ™e yir‚ntrËf f÷tf]r‚Úte ƒu™{q™ yŒT¼q‚ nðu÷e™wk rðþt¤ {ft™ yt yt[tÞo©eyu ƒkÄtðu÷wk Au zwk„h…wh, Ezh, rËæÄ…wh, {tkzðe (fåA) y™u A…iÞt rð„uh MÚt¤tuyu {krŒhtu fhtðhtðe «r‚ctytu fhu÷e Au. y™u rþûtt…ºte{tk ©enrh™e yt¿tt Út‚t ‚h‚ s y{ŒtðtŒ{tk ©e Mðtr{™thtÞý ËkMf]‚ …tXþt¤t þY fhe y™u rðît™ þtMºte ht¾e™u rðãt™e «ð]Â¥t fhtðe, ‚u …tX þt¤t{tkÚte nòhtu ËtÄw y™u ƒtñýtu rðît™ ÚtE „wsht‚{tk «rËæÄ ÚtÞu÷tk Au. yuf 𾂠ˌT„wY {tuxt ¼q{t™kŒ Mðt{e {nthts©e™t Œþo™ fhðt „Þt y™u ‚u{™u fÌtwk fu, nðu ‚tu ©eS {nthts ‚uze òÞ ‚tu ½ýwk ËtÁk. {nthts©e ƒtuÕÞt fu, yu{ ÚttÞ ! ßÞthu sEþwk íÞthu Ëk„tÚtu

316

ËíËk„ Ëu‚w sEþwk. ¼q{t™kŒ Mðt{e „t{ {týËt „Þt. íÞtk ©eS {nthtsu Œþo™ ŒE™u fÌtwk fu, ytsÚte ºtesu rŒðËu ‚{™u ‚uzðt ytðeþwk. …Ae ºtesu rŒðËu ƒu ðt„‚tk ©eS {nthts {wõ‚tu™t {kz¤ Ërn‚ rð{t™{tk ƒuËe™u ‚uzðt …ÄtÞto y™u Œþo™ ŒeÄtk. íÞthu ¼q{t™kŒ Mðt{e ƒtuÕÞt fu {™u yÞtuæÞt«ËtŒS {nthtsu fÌtwk Au fu, sEþwk íÞthu Ëk„tÚtu sEþwk. ©eS {nthtsu fÌtwk fu, yu{™u ‚tu …kŒh rŒðË™e ðth Au. {txu ‚{u [t÷tu, yt rð{t™ ÷tÔÞt Aeyu. ‚u{tk ƒuËtu yu{ fnª™u ‚uze „Þt. ‚u „t{™t ½ýt nrhs™™u ©eS {nthts™t Œþo™ ÚtÞt. íÞth …Ae Ët‚ rŒðË rðíÞt ƒtŒ ©eS {nthtsu yt[tÞo {nthts©e™u Œþo™ ŒE™u fÌtwk fu ytsÚte Ët‚{tk rŒðËu ‚{™u ‚uzðt ytðeþwk. yu{ fne™u „Þt, y™u Ët‚{tu rŒðË ÚtÞtu íÞthu …tu‚t™t …wºt ©e fuþð«ËtŒS ytrŒ …tu‚t™t ËkƒkÄe™u ƒtu÷tðe™u fÌtwk fu, ‚{u y{tht Œþo™ fhe÷tu. „ðiÞt™u fÌtwk fu, ‚{u fe‚o™ „tytu. yts ht‚™t yr„Þth ðt„u y{thu Œun {qfðtu Au. ŒË ðtøÞt yux÷u fÌtwk fu, yt ©eS {nthts y™k‚ {wõ‚ hÚt ‚Útt ïu‚ ntÚte ÷E™u ‚uzðt …ÄtÞto Au. ‚u{™t ‚{u Œþo™ fhtu y™u [tuftu Œtu. nwk {nthts ËtÚtu yûthÄt{{tk òô Awk. yu{ fnª™u …tu‚u Ëkð‚ 1927 ™t Vt„ý ËwŒe Ët‚{™u htus ¼tir‚f Œun™tu íÞt„ fhe yûthÄt{{tk …ÄtÞto. ‚u ð¾‚u Ëk‚tu Ërn‚ ½ýt nrhs™™u ©eS {nthts™t Œþo™ ÚtÞt. ytðe he‚u ytrŒ yt[tÞo©e yÞtuæÞt«ËtŒS {nthtsu 42 ð»to ©e ™h™thtÞýŒuð …eX MÚtt™ …h hne y™u ËíËk„™wk Wíf»to…ýwk fÞwO y™u ½ýe s ËíËk„™e Ëuðt fhe Au. (2) Ä.Äw. yt[tÞo©e fuþð«ËtŒS {nthts : ‚uytu©e yÞtuæÞt«ËtŒS {nthts™t ytihË …wºt n‚t. ‚u{™tu sL{ Ëkð‚ 1888 {tk y{ŒtðtŒ{tk ÚtÞtu n‚tu. Ä{ofw¤™t ËkMfthtu ‚u{™u ðthËt{tk {éÞt n‚tk y™u ËíËk„ Þtið™ yðMÚtt{tk n‚tu. r…‚t™t {t„uo [t÷e Ä{o™tu Wíf»to fhðt™e Äwht ‚u{ýu Ëk¼t¤e. {tÞt¤wk Mð¼tð yòuz n‚tu. ËtÄw, ƒúñ[the ‚Útt nrh¼õ‚tu rð»tu ƒnw s {tÞt¤kw Mð¼tð ht¾‚t. ËíËk„ «[th {txu „t{tu„t{ òÞ íÞthu

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #158 vi dt 20-6-08


317 ËíËk„ Ëu‚w rðît™ ËtÄw, ƒúñ[the™u ËtÚtu ht¾‚t ™u ytŒh fhtð‚t. “ËíËkr„¼q»tý” „úkÚt™e „qZ ¼tðtÚto «Œer…ft ™t{™e ËkMf]‚{tk xeft h[tðe. 1942 {t nrhðtõÞËwÄt rËLÄw ™t{™t {nt™ „úkÚt W…h ËíËk„eytu™e Ëh¤‚tÚtuo ËkMf]‚{tk yLðÞ Œer…ft ™t{™e xeft fhe. …tu‚u ËíËk„{tk rð[hý fhe Ëtiht»xÙ™t ‚u{s fåA™t {tuxt ¼t„™t htsðeytu{tk suðt fu Äútk„Äút, {tuhƒe, ðtkft™uh, ÷ªƒze, ðZðtý, {t¤eyt y™u fåA ¼ws rð„uhu htßÞtu{tk ËíËk„ fhtÔÞtu y™u Ëk«ŒtÞ™wk hnMÞ Ë{òÔÞwk. yãtr… ‚uytu™t ðkþòu{tk ©e Mðtr{™thtÞý Ä{o …¤tÞ Au y™u ËŒt[the Sð™ Sðu Au. fhtk[e, «tkr‚s, {týËt, z¼tý, [htzðt, rðË™„h rð„uhu MÚtt™tu{tk {tuxt {krŒhtu fhtðe ‚u „t{tu{tk {qŠ‚ «r‚ct fhe. ‚u{s y{ŒtðtŒ, {q¤e, Ätu¤ft y™u su‚÷…wh {krŒh{tk ftüf÷t™t yŒT¼q‚ ƒu™{q™ f÷tf]r‚Úte þtu¼tÞ{t™ ˼t{kz…™wk r™{toý fhtÔÞwk. ‚uytu©e ËíËk„Y…e ðtrxft™t W¥t{ {t¤e ‚hefu Ëkð‚ 1924 Úte 1946 ËwÄe rðnth fÞtuo y™u ËíËk„ ðtrxft™u ™ð…Õ÷rð‚ {™tunthe y™u rŒÔÞ ƒ™tðe Ë‚‚ 22 ð»to ËwÄe ©e ™h™thtÞýŒuð …eX MÚtt™ …h hne Ëkð‚ 1946™t [iºt ðŒe [tuÚt™t htus ¼tir‚f Œun™tu íÞt„ fhe yûthÄt{{tk ©enrh™e Ëuðt{tk ntsh hÌtt. (3) Ä.Äw. yt[tÞo©e …wÁ»ttu¥t{«ËtŒS {nthts : yt Ä{ofw¤™e ºteS …uZe n‚e. ‚uytu©e™tu sL{ Ëk. 1926 ™t {t„þh ðŒe ƒes™t htus ÚtÞtu n‚tu. ËíËk„™e «ýtr÷ft ¾qƒ s¤ðtE hne n‚e. ‚uytu©e Mð¼tðu {tÞt¤w y™u {¤‚tðzt n‚t. ËíËk„™wk „tiý…ýwk Ën™ fhe þf‚t ™rn. «r‚ðtŒeytu Ët{u At… …tzðt™wk ¼q÷‚t ™rn. Œuht ‚kƒw, …tÞŒ¤ rð„uhu ËtÚtu XtXÚte „t{zu „t{zu Vh‚t, ˼tytu ¼h‚t, ËíËk„™u y™uhtu WíËtn ÚttÞ ‚uðwk ðt‚tðhý W…òð‚t y™u ‚ŒT™wfw¤ W…Œuþ yt…‚t, y™u fth‚f {tËÚte suX {tË …ÞO‚ Ë‚‚ ytX {rn™t „t{zu „t{zu Vhe™u W…Œuþ yt…‚t ËíËk„™tu ðÄthtu fh‚t. ‚uytu©eyu ËtrníÞ™u W¥tus™ Ëthe …uXu yt…u÷wk Au. ‚uytu©eyu y{ŒtðtŒ {krŒh™t ftü f÷tÚte þtu¼tÞ{t™ yir‚ntrËf Œhðtò™wk r™{toý fhtÔÞwk. Ëtƒh{‚e™t ‚xu ™thtÞý½tx ƒkÄtÔÞtu, A…iÞt{tk ™thtÞý Ëhtuðh™u

318

ËíËk„ Ëu‚w …ÚÚthÚte ƒkÄtÔÞwk. ËtŒht rð„uhu „t{tu{tk {krŒh fhtðe Œuðtu™e MÚtt…™t fhu÷e Au. …tu‚u y…wºt ntuðtÚte ftþe«ËtŒS …tLzu™t …wºt ©e ðtËwŒuð«ËtŒS {nthts™u Œ¥tf rðrÄÚte …tu‚t™t W¥thtrÄfthe ƒ™tÔÞt y™u Ëkð‚ 1958 ™t fth‚f ðŒe y{tðMÞt™t htus ¼tir‚f Œun™tu íÞt„ fhe yûthr™ðtËe ÚtÞt. ‚uytu©e 12 ð»to ©e ™h™thtÞýŒuð …eX MÚtt™ …h hÌttk y™u ËíËk„ ð]ÂØ …{tzâtu. (4) Ä.Äw. yt[tÞo©e ðtËwŒuð«ËtŒS {nthts : ‚uytu©e™tu sL{ A…iÞt „t{{tk ©enrh™t {tuxt ¼tE ht{«‚t…S …tLzu™t ðkþ{t ©eÞw‚ ftþe«ËtŒS nrhËntÞS …tLzu™t ½uh Ëk. 1955 ™t y»ttZ ËwŒe ™ð{e™t htus ÚtÞtu n‚tu. ©e ðtËwŒuð«ËtŒS {nthts™u Ëk. 1958 ™t fth‚f ðŒ y{tðtMÞt™t htus y{ŒtðtŒ „tŒe™t [tuÚtt yt[tÞo ‚hefu ðuŒrðrÄ…wh:Ëh {tuxe Ät{Äw{Úte „tŒe W…h ytYZ fhðt{tk ytÔÞt. yt yt[tÞo©e „tŒe W…h ytÔÞt íÞthu ‚uytu Ë„eh ntuðt™t fthýu ËkMÚtt™tu ðneðx ‚uytu ‚hVÚte xÙMxeytu Ëk¼t¤‚t. …wÏ‚ ô{hu …ntUåÞt …Ae ËkMÚtt™tu ðneðx Œût‚t…qðof …tu‚u Ëk¼t¤ðt ÷tøÞt. yt yt[tÞo©eyu ËkMf]‚, «tf]‚ „úkÚttu™wk ËtÁk rþûtý «tó fhu÷wk, yk„úuS™wk ¿tt™ ËtÁk Ähtð‚t, {týË …th¾ðt™e þÂõ‚ yòÞƒ n‚e, ËíËk„™t Wíf»to™t ftÞtuo{tk Ÿztu hË Ähtð‚t. ‚uytu©eyu ðt÷e, yÞtuæÞt, …uÚtt…wh, ƒt{htu÷e, A…iÞt ¾t‚u sL{ MÚtt™{tk ƒt÷ MðY… ½™~Þt{ {nthts™e, yu{ ðuŒrðrÄ…wh:Ëh ‚u ‚u „t{tu™t rþ¾hƒkÄ {krŒhtu{tk ‚u ‚u Œuðtu™e MÚtt…™tytu fhu÷e Au. ‚uytu©eyu y{ŒtðtŒ, {q¤e, ¼ws, Ätu¤ft rð„uhu þnuhtu{tk {krŒhtu{tk ©eS {nthtsu MðnM‚u …Ähtðu÷t Œuðtu™t þ‚ðtŠ»tf …txtuíËð ðuŒ rðrÄ…wh:Ëh {tuxe Ät{Äw{Úte Wsðe Wsðtðe ËíËk„{tk WíËtn «uÞtuo n‚tu. Ëk. 1982 {tk rþûtt…ºte™u Ëtu ðhË …qhtk Út‚tk ntuE ‚u «Ëk„™tu y{ŒtðtŒ {krŒh{tk {tuxtu rþûtt…ºte þ‚tçŒe {ntuíËð WsÔÞtu n‚tu. ‚u rŒðËÚte ythk¼e Ëk«ŒtÞ{tk rþûtt…ºte sÞkr‚ Œh ð»tuo WsðtÞ Au.

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 #159 vi dt 20-6-08


ËíËk„ Ëu‚w 319 yt yt[tÞo©eyu “yr¾÷ Ë™t‚™ ðýto©{ MðhtßÞ ËkÄ”™u y{ŒtðtŒ {k r Œh{tk yrÄðu þ ™ ht¾ðt yt{k º tý yt…e ©e ™h™thtÞýŒuð™e Aºt AtÞt ™e[u ði»ýðt[tÞtuo, þkfht[tÞtuo, {kz÷uïhtu, ¼th‚™t ‚{t{ htßÞtu™t ™t{tkrf‚ …krz‚tu, y{ŒtðtŒ™t {e÷ {tr÷ftu ‚u{s ¼th‚ ¼h™t Ä{o«u{e y„ú„ÛÞ s™tu™u ˼t™t Y…{tk yufºte‚ fÞto n‚t. W…htuõ‚ {nt™w¼tðtu™u rþûtt…ºte™t ytŒuþ {wsƒ ÞÚttÞtuøÞ {tu¼tËh™e ËwkŒh ƒuXftu{tk ÔÞðMÚtt…qðof ËL{t™ ËtÚtu …Ähtðe ‚uytu™t {™S‚e ÷E ËíËk„™e «r‚»Xt{tk ðÄthtu fÞtuo n‚tu. yrÄðuþ™{tk yt yt[tÞo©e yu “SÝæ„¢ ™‹ÎÝ ™<™„}æì” yu &÷tufÚte {k„÷t [hý fhe ËwkŒh þi÷e{tk «uhýtí{f «ð[™ ytÃÞwk n‚wk. {krŒh{tk yrÄðuþ™ ¼htÞt …Ae W¥thtu¥th ði»ýðtu, M{t‚tuo ð„uhu Œuð Œþo™™tu ðÄw ÷t¼ {u¤ð‚t ÚtÞt. yt yt[tÞo©eyu rðît™ Ëk‚tu y™u „ðiÞt Ëk‚tu™u ËtÚtu ÷E W¥th rð¼t„™t ËíËk„eytu™t ™t™t-{tuxt ‚{t{ „t{tu™tu «ðtË fhe ©enrh™tu Ëðtuo…rh {rn{t Ë{òðe fÚtt, ðt‚to™wk y÷tirff Ëw¾ yt…e™u ËíËk„eytu™u ¾qƒ htS fÞto n‚t. ‚uytu©e™e fthfeŠŒ Ëk«ŒtÞ™t Er‚ntË{tk y{h hnuþu. (5) Ä.Äw. yt[tÞo©e ŒuðuLÿ«ËtŒS {nthts : yt yt[tÞo©e™tu sL{ y{ŒtðtŒ ¾t‚u Ëk. 1978™t ytËtu ËwŒe …qŠý{t™t rŒðËu ÚtÞu÷tu. þhŒ …qŠý{t™t rŒðËu sL{ ÚtðtÚte þe‚÷‚t, y{]‚íð, ytnT÷tŒfíð ð„uhu {nt™ „wýtu™t ytrð¼toðtu ‚uytu©e™t sL{™e ËtÚtu s ‚uytu{tk Œu¾tðt ÷tøÞt y™u [Lÿ™t WŒÞÚte su{ yZth¼th ð™M…r‚ytu™u …tu»tý {¤u Au, ‚u{ yt yt[tÞo©e™tu sL{ þhŒ…qŠý{t™t rŒðËu ÚtÞtu ntuðtÚte Ë{„ú ËíËk„™tu ËðtO„e rðftË ËÄtÞtu y™u [Lÿ{t™e f÷tytu su{ …q™{ ËwÄe W¥thtu¥th ðÄu Au ‚u «fthu yt yt[tÞo©e™t ‚u ‚u „wýtu yuf …Ae yuf {q‚o MðY…u rðfËðt ÷tøÞt. yt yt[tÞo©eyu …tu‚t™t r…‚t©e™e nÞt‚e{tk ™t™e ðÞu ËkMf]‚ rðãt™tu yÇÞtË fhu÷tu y™u Ëk„e‚™wk ¿tt™ ‚tu yt yt[tÞo©e™u MðÞk¼q s n‚wk. þheh MÚtq÷ ntuðt A‚tk „{u ‚uðt ‚tuVt™e ½tuzt™e ÷„t{ ‚uytu …fzu yux÷u ½tuztu MðÞk þtk‚ ƒ™e s‚tu, yuðtu ‚uytu©e™tu «¼tð n‚tu.

ËíËk„ Ëu‚w Ëk. 1993™t fth‚f ðŒe yuf{™t htus „tŒe W…h ytYZ ÚtÞt. ‚u ð¾‚u ‚uytu [tiŒ ð»to™t n‚t. …wg ô{hu …ntU[‚t xÙMxe {kz¤™t nM‚f™tu ftÞo¼th MðÞk [÷tððt ÷tøÞt. ‚u …Ae ËíËk„u ¾qƒ Ëk‚tu»t y™w¼ÔÞtu y™u ËíËk„™tu ËðtO„e rðftË …ý ËÄtÞtu. …tu‚t™t r…‚t©e™e ºtÞtuŒþt r™r{¥tu y{ŒtðtŒ þnuh{tk [tuhtËe fhe. nòhtu ƒútñýtu, Ëk‚tu, ËLÞtËeytu, ðiht„eytu, nrh¼õ‚tu y™u nhftuE yÒttÚteo™u s{tze™u ‚]ó fÞto n‚t. yt[tÞo©eyu Þtºtt¤w ËíËk„eytu™u W‚hðt {txu Ëw„{‚t hnu, yuðe yã‚™ Ë„ðz ðt¤e Ëk‚ nrh¼õ‚ {thV‚ {krŒh{tk s ƒu ytr÷þt™ Ä{oþt¤tytu ‚iÞth fhtðztðe Þtºtt¤w ËíËk„eytu™u Ëk‚tu»t ytÃÞtu. yt yt[tÞo©eyu su‚÷…wh, Ezh, A…iÞt, {tkzðe y™u rËæÄ…wh rð„uhu rþ¾hƒkÄ {krŒhtu{tk …Ähtðu÷t ‚u ‚u Œuðtu™t þ‚ðtŠ»tf …txtuíËðtu Wsðe, Wsðtðe yr¾÷ ËíËk„™u «VwÂÕ÷‚ fÞtuo. xtuhzt{tk ©e „tu…t¤÷t÷S nrhf]»ý {nthts™e, Œuºttus, ykòh (fåA), ðz™„h ‚Útt Ët…tðtzt{tk ½™~Þt{ {nthts™e ðuŒrðrÄ…wh:Ëh «r‚ctytu fhe. yt[tÞo©eyu y{ŒtðtŒ {krŒh{tk ©e ™h™thtÞýŒuð™t {krŒh …tËu ytr÷þt™ yuf ½wk{xðt¤wk yûth¼wð™ ƒ™tðztðe ‚u{tk ƒt¤MðY… ½™~Þt{ {nthts™e «r‚ct fhe y™u ©enrh™e «ËtŒe™e ðM‚wytu™t Œþo™™tu ÷t¼ Ëti ftuE Ëh¤‚tÚte {u¤ðe þfu ‚u he‚u …tu‚t™t ðthËt{tk {¤u÷ y«tÃÞ «ËtŒe™e ðM‚wytu yt…e y™u ‚u ‚u ðM‚wytu ËwÔÞðÂMÚt‚ ÞÚttÞtuøÞ ÞÚtt¢{ …Äthðe™u íÞt„™wk yuf W{Œt ÿütk‚ …wYk …tzu÷ Au. yt yt[tÞo©e™tu hsÞ sÞkr‚ {ntuíËð Ëk. 2018 {tk Ë{M‚ ËíËk„ Ë{tsu ¼ÔÞ Ë{thtunÚte WsÔÞtu n‚tu. y™u ‚u{tk ÚtÞu÷ ytŠÚtf Vkz{tkÚte yt…ýt {krŒh îtht ….…q. ŒuðuLÿ«ËtŒS {nthts©eyu yt…ýt Ëk«ŒtÞ{tk Ëti «Út{ rþûtý™wk yuf ™ðwk Ëtu…t™ ©e Ënò™kŒ ytxoË ftu{Ëo ftu÷us™wk r™{toý fhtðztðe Ëk«ŒtÞ™u y…oý fÞwO. su ytsu {tuxwk ðx ð]ût ƒ™e™u rþûtý™e y{qÕÞ Ëuðt fhu Au. ‚uytu©e™t yûthr™ðtË …Ae ‚u{™t ytihË…wºt ©e ‚usuLÿ«ËtŒS {nthts©e ‚u{™t W¥thtrÄfthe ‚hefu „tŒe W…h ytÔÞt.

320

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 160 vi dt 20-6-08


ËíËk„ Ëu‚w 321 (6) Ä.Äw. yt[tÞo©e ‚usuLÿ«ËtŒS {nthts : ‚uytu©e ŒuðuLÿ«ËtŒS {nthts©e™t ßÞuc …wºt Au. ‚uytu©e™tu sL{ Ëk. 2000™t [iºt ðŒe ºtes™t htus ÚtÞtu Au. Ä{ofw¤™t …hk…ht„‚ ÄtŠ{f ËkMfthtu ‚uytu©eyu «tó fÞto Au. ð‚o{t™ Þw„{tk yk„úuS™wk rþûtý ytð~Þf ntuðtÚte ftu÷us{tk ‚uytuyu Wå[ rþûtý ÷eÄwk Au. …tu‚t™t r…‚t©e™t {t„oŒþo™ y™u «tuíntË™Úte ‚uytuyu ¾qƒ ™t™e ô{h{tk …tu‚u ßÞthu ÷t÷S MðY…u n‚tk íÞthÚte s ËíËk„™e ¾qƒ Ëuðt þY fhe ŒeÄu÷e. [tiŒ ð»to™e ô{hu ‚uytu r…‚t©e™e yt¿ttÚte Ä{o™t rðM‚th y™u …tu»tý yÚtuo Ë{wÿ ytu¤k„e ykÄfth{Þ ¾kz su ytr£ft ‚u™u ËíËk„Y…e ËqÞoÚte «ftrþ‚ fhðt íÞtk …ÄtÞto n‚t. y™u ‚t. 26-12-1957™t {k„¤ rŒðËu ™tEhtuƒe Mðtr{™thtÞý {krŒh{tk {qŠ‚ytu™e «r‚ct ðuŒ rðrÄËh ‚uytu©e™t ðhŒT nM‚u Ëk…Òt ÚtE. ™t{ «{týu íÞth™t ƒt÷MðY… ….…q. ©e ÷t÷S {nthtsu …tu‚t™e ‚usMðe‚t™t Œþo™ Ëti™u fhtðe™u «uhýtí{f ytþeðo[™tu îtht ËíËk„™u ÞtuøÞ {t„oŒþo™ ytÃÞwk ™u yt…‚t hÌttkk. ‚uytu©e Ëkð‚ 2025 ™t ytËtu ËwŒ-2 ‚t. 13-10-1969 ™t htus ©e ™h™thtÞýŒuð™e „tŒe …h …ŒtYZ ÚtÞt. xqkft „t¤t{tk ‚uytu©eyu Ëk«ŒtÞ™tk y™uf ftÞo fÞto fhtÔÞt Au ‚u ™tUÄ…tºt Au. ÔÞÂõ‚íð{tk ‚uytu©e MðÞk ©eS {nthts suðt s „wýtu Ähtðu Au. ™t{ «{týu s {w¾ …h ‚us, ©eS {nthts suðe [t÷, Äeh „k¼eh {Äwh ðtýe, ytk¾tu{tk fÁýtÿÂü, ŒÞt, {iºte, ût{t, Ëh¤‚t, WŒth‚t ð„uhu y™k‚ þw¼ „wýtu ‚uytu{tk Ëns hÌttk Au. su{ ©eS {nthts™wk Œþo™ fhðt {tºtÚte yËkÏÞ Sð ËíËk„e ÚtÞu÷tk ‚u{ ….…q. ‚usuLÿ«ËtŒS {nthts©e™wk …ý Võ‚ Œþo™ fhðt {tºtÚte yËkÏÞ Sð ËíËk„e ÚtÞt Au. ½ýtk {w{wûtws™tu SkŒ„e{tk yt {nthts©e™wk «Út{ 𾂠Œþo™ fhu íÞthu {w¾{tkÚte WŒT„thtu Ëhe …zu. yntu ! ¼„ðt™™t yð‚th suðt Au ! ¾qƒ s r{‚¼t»te, …hk‚w …tu‚t™wk yt[hý yu s W…Œuþ yuðtu ËŒtÞ Sð™ {kºt ƒ™e hÌttu. ‚uytu©eyu …tu‚t™t þheh™e fu fwxwkƒ™e ®[‚t fÞto ð„h Ë‚‚ ËíËk„™e ®[‚t Ëuðe Au. ËíËk„e™u …tu‚t™t fwxwkƒe{t™u Au. «¾h ‚t… ntuÞ

ËíËk„ Ëu‚w fu ft‚e÷ Xkze ntuÞ fu ¼thu ð»tto ntuÞ yÚtðt rŒðË ntuÞ fu ht‚ …hk‚w ËíËk„ y™u ËíËk„eytu™t rn‚tÚtuo ‚uytu™wk rð[hý Ë‚‚ ™u Ë‚‚ [t÷‚wk s hÌtwk Au. 14 ð»to™e ftu{¤ ðÞÚte ‚uytu©eyu [t÷w fhu÷e ËíËk„ Þtºtt ytsu …ý yrðh‚ [t÷‚e s hne Au. „heƒ-‚ðk„h fu ™t™t-{tuxt™t ¼uŒtu™u ¼q÷e™u ‚uytu©eyu Ëti™e rð™k‚e Mðefthe™u ÷t¾tu ¼õ‚tu™tk ½h …Äht{ýeÚte …tð™ fÞto Au. y™uf …thtÞýtu y™u …txtuíËðtu{tk ‚uytu©e™e ntshe yr™ðtÞo ƒ™e hne Au. ‚uytu©eyu yt[tÞo…Œ þtu¼tÔÞt …Ae Œuþ{tk ½ýtk ™ðtk {nt{krŒhtu y™u ËUfztu nrh{krŒhtu yÂM‚íð{tk ytÔÞtk. {Útwht, Ët…tðtzt, ®n{‚™„h, ™thý…wht, „tkÄe™„h, ¾tý, ÷e{ze, ftkfheÞt, W™tðt, ƒtð¤t, rŒÕne, ƒrÿ™thtÞý ð„uhu MÚt¤u rþ¾hƒkÄ {krŒhtu y™u su‚÷…wh, [htzðt, A…iÞt ytrŒ {krŒh{tk ½™~Þt{ {nthts™e «r‚ct fhe. y„rý‚ {krŒhtu™t SýtuoæÄth ÚtÞtk. y™uf …ŒÞtºttytu™wk ytÞtus™ fhe™u ËUfztu ¼õ‚tu™e ËtÚtu MðÞk [t÷e™u ‚eÚttuo™tu {rn{t ðÄtÞtuo Au. Ëk«ŒtÞ™e, ËíËk„™e, Ä{o™e Ëe{tytu ¼th‚ ¼qr{™t …rh{tý{tk ykft‚e n‚ª ‚u nðu ‚uytu©eyu rðï™t ½ýt Œuþtu{tk rðM‚the Au. ‚u™t V¤ MðY…u ytr£ft, Eø÷uLz, y{urhft, fu™uzt, y¾t‚e Œuþtu rËËÕË, ytuMxÙu÷eÞt, LÞwÍe÷uLz, {tuhu~ÞË ytrŒ ½ýt Œuþtu{tk ËíËk„ ð]ÂØ …tBÞtu. y™wÞtÞeytu™t yk‚h{tk ©enrh™e ¼Âõ‚™e ÿZ‚t ÚtE. y™u ‚u ‚u Œuþtu{tk ™ÔÞ ¼ÔÞ {krŒhtu Ëtfth ƒLÞt. rðŒuþtu{tk ËíËk„ ËkMfth™t «nhe Ë{e ËkMÚtt™wk r™{toý fÞwO. Ä{o«[th y™u Ëk«ŒtÞ™e …wÂü{txu ËíËk„ ËtrníÞ yr‚ {n¥ð™e ƒtƒ‚ „ýtÞ Au. Ë{Þ™tu ËtŒ …th¾e™u ‚uytu©e yt ƒtƒ‚{tk ¾qƒ Ëò„ ƒLÞt. …rhýt{u Œuþ y™u rðŒuþ{tk ð[™t{]‚, rþûtt…ºte¼t»Þ, ËíËkr„Sð™, ËíËkr„¼q»tý, nrhðtõÞ ËwÄt rËLÄw suðt Ëðtuo…rh {tuût þtMºttu ÷t¾tu ¼õ‚tu y™u {w{wûtwytu™t ntÚt{tk …ntU[e þõÞt. ËtrníÞ™wk ½ýwk yk„úuS y™u rnLŒe ¼t»tt{tk …ý «ftþ™ ÚtÞwk. Ëk«ŒtÞ™t ½ýt y«tÃÞ „úkÚttu «ftþe‚ fhtðe™u ËtrníÞ™e «ð]Â¥t™u ðu„ðk‚e ƒ™tðe. ‚Œw…htk‚ ðtM‚wf÷t, r[ºtf÷t™u ÷„‚t «ftþ™tu ‚u{s “©e Mðtr{™thtÞý” {trËf ð„uhu™t «ftþ™ îtht ËtrníÞ Þ¿t rðM‚h‚tu s hÌttu Au.

322

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 161 vi dt 20-6-08


ËíËk„ Ëu‚w 323 Mðtr{™httÞý ËkMf]‚ {ntrðãt÷Þ ‚Útt ŒuðuLÿ Ëk„e‚ rþûtt¼ð™ ytrŒf Œuð rðãt ¼ýtð‚e ËkMÚttytu n‚ª s ‚Œw…htk‚ Ë{Þ y™u ËkMfthtu™e Ë{‚w÷t s¤ðtÞ yuðt „wYfw¤tu yËthðt - y{ŒtðtŒ, su‚÷…wh ftuxuïh, Íe÷ðtýt, r[÷tuzt, f÷tu÷, ƒtÞz, rËæÄ…wh, Ëtuf÷e, {tWLx ytƒw, ntÚtesý, sÞŒuð…wht, ytƒwhtuz, ËtÞ÷t, ðz™„h, rðË™„h, ðtkËðtzt, Äútk„Äút, ôÍt, [htzðt, fý¼t, W…÷uxt, ¼ws, {tkzðe, „tkÄeÄt{, ht{…h, fý¼t, [tuxe÷t, ™hËe…ht, {ntŒuð™„h ð„uhu MÚt¤tuyu r™{toý …t{e™u rþûtý ËtÚtu Ëk«ŒtÞ™e ËwkŒh «ð]Â¥t rðM‚th …t{e. ‚uytu©e™e yt¿tt y™u «uhýtÚte [t÷‚tk „wYfw¤tu «t[e™ ft¤™e Ér»t …hk…ht™wk ytÄwr™f MðY… ƒ™e hÌttk Au. ð¤e Ë{ts™u ytÄwr™f rþûtý™e ËwrðÄt Ëh¤‚tÚte {¤e hnu ‚u {txu Ä.Äw. yt[tÞo©e ŒuðLu ÿ«ËtŒS fu¤ðýe xÙMx Ëk[tr÷‚ ©e Ënò™kŒ ytxoË-ftu{Ëo ftu÷us™e ËV¤‚t ƒtŒ ‚u™u ðÄw rðM‚the™u Ënò™kŒ ðtrýßÞ {ntrðãt÷Þ, Ënò™kŒ ƒt÷{krŒhÚte {tæÞr{f ËwÄe™wk Ënò™kŒ Mfw÷ fuB…Ë{tk ytÄwr™f Wå[ rþûtý yt…ðt™wk ¼„ehÚt rþûtý ftÞo ÚtE hÌtwk Au. ™thý…wht{tk yk„úuS rþûtt™wk ™ðwk Ëtu…t™ ™tu «thk¼ fhtðe™u ™thý…wht y™u ytË…tË™t rðM‚th™u Wå[ yk„úuS rþûtý ËtÚtu yíÞk‚ ytÄwr™f Þw„™t ftuBÃÞwxh™t ™tu÷us ËtÚtu ËkMfth™t W¥t{ ËŒT„wýtu™wk ¿tt™ yt…ýe yt ËkMÚtt yt…u Au. Ë{ts™e yLÞ Ëuðt õÞtkÞ yr‚ð]Âü ntuÞ, y™tð]Âü ntuÞ, yt„, Äh‚efk…, s¤«÷Þ suðe ntu™th‚tu ntuÞ íÞtk ‚uytu©e™e fYýt¼he ËuðtËnfth ‚wh‚ s …ntU[e òÞ Au. fux÷tkÞ yti»tÄt÷Þtu, yÒtûtuºttu „heƒtu™e ftÞ{e Ëuðt fhe hÌttk Au. yu he‚u ËíËk„ {txu Sð™ Ë{…eo™u ‚uytu©eyu ¼rð»Þ™e yt[tÞo …hk…ht {txu «uhýtŒtÞe …rðºt Ëwðýo Er‚ntË håÞtu Au. ‚uytu©e™wk þwØ, …rðºt, r™{o¤ y™u ¾qƒ s ÷t„ýeþe÷ y™u ŒÞtð]r¥t ðt¤wk Sð™ Ë{„ú ËíËk„ {txu Ä{os„‚ {txu „tihð Au. ‚uytu©eyu Ëk«ŒtÞ™t yt[tÞo …Œu hne™u ËíËk„™e Ëuðt-ËtÄ™t™t …[eË ð»to-hs‚ sÞk‚e y™u Sð™Þtºtt™t …[tË ð»to Ëwðýo sÞk‚e Y…u ¼ÔÞtr‚¼ÔÞ hs‚ Ëwðýo sÞk‚e {ntuíËð WsÔÞtu ‚u™t ËkfÕ…Y…u A…iÞt Ät{ {krŒh Ëk…qýo

ËíËk„ Ëu‚w ythË …ntýÚte ™ð…ÂÕ÷‚ y™u ŒurŒÃÞ{t™ ƒLÞwk su Ëti™u rðrŒ‚ Au. íÞthƒtŒ 6 ŒtÞft …qýo fhe™u 60 ð»tuo …ntUåÞt íÞthu ËíËk„ Ë{tsu ËtÚtu {¤e™u “»tÂc…qŠ‚ {ntuíËð” Wsðe™u ‚uytu©e™t Œþo™, M…þo y™u «¼w «tÂó™tu y™w¼ð ËthtÞu s„‚™t {w{wûtw Sðtí{tytuyu ÷eÄtu. yt {ntuíËð Wsððt {txu …ý þh‚ {qfe y™u …tu‚t™tu rŒÔÞ ËkfÕ… Ëðtuo…rh ©eS {nthts™e «ËtŒe™e ðM‚wytu™wk BÞwrÍÞ{ ƒ™tðe ‚u{tk Œhuf «ËtŒe™e ðM‚w™u yã‚™ Zƒu ÷tkƒt ft¤ ËwÄe Ët[ðe þftÞ ‚u {txu™wk ©e Mðtr{™thtÞý BÞwrÍÞ{ Ëtfth fhðt {txu nt÷{tk …ý ‚uytu yr‚ …rh©{ fhe hÌttk Au. 60 {tk ð»tuo íÞt„e™e …htftüt MðY…u …tu‚t™u ËV¤ Sð™™t feŠ‚M‚k¼u …ntU[tz™th “yt[tÞo…Œ”™tu MðuåAtyu íÞt„ fhe …tu‚t™t ytihË …wºt ÷t÷S {nthts©e ftuþ÷uLÿ«ËtŒS {nthts©e™u rð.Ëk. 2060 ytËtu ËwŒe-2 ™u þw¼ rŒ™u …tu‚t™t ðhŒT nM‚u …ètr¼»tuf fhe ©e ™h™thtÞýŒuð Œuþ …eXMÚtt™™t Ët‚{tk yt[tÞo…Œu MÚtt…™t fhe. yu 𾂙tu yÂîr‚Þ {ntuíËð …ý ÞtŒ„th ƒ™e hÌttu. ….…q. ‚usuLÿ«ËtŒS {nthts©e™wk ©eS {nthts ËtÚtu fux÷wk r™fx…ýwk ‚Útt fux÷wk yufíð Au. ‚u ™e[u™t «Ëk„tu, ½x™tytu …hÚte y™w{t™ ÚtE þfþu. y{urhft{tk ÷tpË yuks÷Ë þnuh{tk nrh¼õ‚tuyu ¾qƒ ËkÄ»to fhe™u ò{e™„eheytu yt…e™u, Œuðwk fhe™u …ý ¾qƒ xqkft Ë{Þ „t¤t{tk ™ÔÞ ¼ÔÞ {krŒh ‚iÞth fÞwO. ….…q. {nthts©e «r‚ct fhðt …ÄtÞto. ‚t. 1012-2000 ™tu yu rŒðË n‚tu . Ëðth™t 9-30 f÷tfu ….…q . {nthts©eyu ©enrhf]»ý {nthts ‚Útt ©e htÄtf]»týŒuð™e {qŠ‚ «r‚ct fhe íÞthu yuf yŒT¼q‚ ½x™t ƒ™e. ©enrhyu {qŠ‚ MðY…u s yuf yŒT¼q‚ [rhºt fÞwO. ðuŒ{kºttu y™u þtMºttuõ‚ rðrÄ «{týu ….…q. {nthts©eyu Œuðtu™e {qŠ‚ytu™tu «r‚ct rðrÄ ytŒÞtuo. y™u „ŒT„ŒT fkXu, yr‚ ¼tð rð¼tuh ÚtE™u …tu‚t™t ŒtŒt y™u s„‚™t Ëðuoïh ¼„ðt™ ©enrh™u «tÚto™t fhe fu, nu {nthts ! ynª rƒhts{t™ Úttytu y™u Ëðuo nrh¼õ‚tu™t {™tuhÚt …qýo fhe™u Sð, «týe{tºt™wk ©uÞ fhòu. ‚u Ë{Þu

324

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 162 vi dt 20-6-08


325 ËíËk„ Ëu‚w íÞtk nòhtu {týËtu™e ¼ez n‚e. Ëti ftuE ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™tu sÞsÞfth fh‚t n‚t. Ëk‚tu fe‚o™tu™e Ízeytu ðhËtð‚t n‚t. ¼qŒuðtu ðuŒ{kºttuå[th fhe hÌttk n‚t. ðezeytu„útVhtu y™u fu{uht{u™tu «r‚ûtý™u f[fzt{tk {Ze hÌttk n‚t. Ëðuo™t ™Þ™tu {qŠ‚{t y™u ©eS™t y…h MðY… yt[tÞo©e{tk …htuðtÞu÷t n‚t. ƒË íÞtk s yuf y÷tirff ytùÞo ÚtÞwk ! nrhf]»ý {nthts™e {qŠ‚ W…h «r‚ct rðrÄ™t yk„¼q‚ yr¼»tuf™e s¤Äthtytu ðhËtðe™u ….…q.Ä.Äw. yt[tÞo {nthts©eyu htÄtf]»ýŒuð™e {qŠ‚™e ƒtswyu ¾Ëðt {txu ßÞtk z„ ¼Þto, íÞtk ‚tu nrhf]»ý {nthtsu {qŠ‚ MðY…u …tu‚t™t s{ýt ntÚtu ….…q. yt[tÞo {nthts©e™wk …e‚tkƒh …fzâwk ! yt¾e ˼t rðM{Þ ƒ™e™u r™nt¤e hne. yt [{ífth ‚u ð¾‚u ntsh hnu÷tk nòhtu W…htk‚ ¼tE ƒnu™tuyu òuÞtu y™u rðzeÞtu ‚Útt fu{uht{tk …ý ‚u ÿ~Þ Íz…tE „Þwk. su™tu Vtuxtu ‚u Ë{Þu òLÞwythe 2001 ™t ‘©e Mðtr{™thtÞý’ {trËf™t {w¾…]c …h «ftrþ‚ ÚtÞu÷tu. íÞtk W…ÂMÚt‚ Ëti™u ƒÒtu MðY…{tk yufY…‚t™t Œþo™ ÚtÞt. ÄLÞ ÄLÞ ÚtE hÌtwk ! Ëðtoð‚the ©enrh Ëtûtt‚T {qŠ‚ MðY…u rƒhtßÞt ‚u™wk Úttuzef Ë{sýðt¤t™u …ý ¼t™ ÚtÞwk. …Ae ‚tu ©enrh™t s yu ƒk™u MðY…tuyu yuf ƒeò ËtÚtu, yhË …hË rŒÔÞ ¼tðu ðt‚[e‚ fhe. ™Þ™tu™t Eþthtytu îtht yk‚h™e ÷t„ýeytu™wk ytŒt™-«Œt™ ÚtÞwk. fŒt[ ….…q. {nthts©e nrhf]»ý {nthts™u yuðwk fnu‚t nþu, “yhu {nthts ! yt …e‚tkƒh Atuztu ! yt ƒÄt nrh¼õ‚tu yt…™u {qŠ‚ MðY…u swyu Au y™u yt… ‚tu yt÷tuf™e {qŠ‚ MðY…™e {ÞtoŒt™u yuf ƒtswyu ht¾e™u «íÞût MðY…u ÷e÷t fhtu Atu ! nu {nthts !” y™u ƒk™u Aqxt …zât. …Ae ŒÞt¤w {nthts©eyu, ©enrh™e {hS …th¾e™u su …e‚tkƒh MðÞk ©enrhyu …fzâwk n‚wk ‚u {krŒh™t ðneðx f‚toytu™u ËtUÃÞwk. ‚u{ýu ‚u{™e ònuh{tk WAt{ýe ƒtu÷tðe y™u ‚u™e ËtiÚte ðÄw hf{ 131000 ztu÷h yux÷u fu ÷„¼„ Y>. 60 ÷t¾ yt…™th ÔÞÂõ‚ ….¼. ©e sÞkr‚¼tE …xu÷ „wý¼tðÚte «uhtE ™u ytðwk y{qÕÞ …e‚tkƒh ÷E „Þt. {trÞf Ëk…r‚™tu W…Þtu„ fhe™u y{trÞf rŒÔÞ Ëk…Â¥t «tó fhe. y™u

326

ËíËk„ Ëu‚w ËíËk„™t hk„Úte hk„tÞt y™u íÞth …Ae ËtÄw‚t™e {qŠ‚ Ë{t yt[tÞo {nthts©eyu …ý ‚u ytðu÷e hf{{tkÚte yuf …tE…ý …tu‚t™e …tËu ™ ht¾‚t, Ëðuo hf{ ‚us {krŒh{tk y…oý fhe ŒeÄe. ytðwk rðþt¤ ÓŒÞ ¼„ðt™™t y…h MðY… rËðtÞ òuðt ™ {¤u ! ‚u Ëti ftuE òýe þõÞt. {krŒh r™{toý{tk sux÷e fËtuxeytu ÚtE ‚ux÷t s «{tý{tk ynª ©enrhyu …h[t …ý …qÞto. ƒeòu yuf «Ëk„ fu su{tk ÷u¾fu ….…q. {nthts©e{tk ©eS {nthts™t ‘Ë¥ttðtne yðts’™e su y™w¼qr‚ fhu÷e ‚u yrðM{hýeÞ …h[tu {the ¼t»tt{tk ÷¾wk Awk. E.Ë. 2002 ™e Ët÷ ™u ¼tŒhðt {rn™t™tu Ë{Þ n‚tu. {tÁk þheh MðMÚt n‚wk. ‚u{tk yuf htrºtyu ðnu÷e Ëðthu {tht Ä{o …í™e™u MðÙ ytÔÞwk. nwk Ät{{tk „Þtu. ‚uýeyu yu MðÙ™e ðt‚ fhe yux÷u {™u yuðwk ÷tøÞwk fu nt÷{tk ‚tu þheh™u fkE ‚f÷eV ™Úte. …hk‚w MðÙ{tk ©eS {nthts™tu òu Ëkfu‚ nþu ‚tu ƒu-ºtý rŒðË{tk þheh™u fkEf ‚f÷eV Útþu. ƒu-ºtý rŒðË ËwÄe MðÙ{tk {™u ….…q. {nthts©e™wk ‚Útt {tht …í™e™u ….…q. „tŒeðt¤t©e ËtÚtu ….…q. {nthts©e™wk Œþo™ ÚtÞwk. …Ae yuftyuf {™u WÄhË-‚tð þY ÚtÞtu. yufË-hu …ztð‚t „k¼eh {tkŒ„e™wk r™Œt™ ÚtÞwk. Ëthðth þY fh‚t þheh yuftyuf rƒ÷fw÷ yþõ‚ ÚtE „Þwk. ƒtu÷e þfðt™e þÂõ‚ …ý [t÷e „E. yuðwk y™w¼ðtÞwk fu òýu {tkŒ„e ytÞw»Þ™wk r™r{¥t ƒ™e™u ytðe Au. MðÙ Ët[wk …zðt™e ½ze ™Sf ytðe. yux÷u {U {tht ¼tE y™u yuf yk„‚ r{ºt Ë{ût ft¤w…wh {krŒhu sE ©e ™h™thtÞýŒuð y™u ….…q. {nthts©e™wk Œþo™ fhðt™e EåAt sýtðe. yk‚h{tk ôzu ôzu yuðwk ¾Ák fu ….…q. {nthts©e™t fkEf rðþu»t ytþeðtoŒ {¤þu ! ™h™thtýŒuð™t Œþo™ fhe™u ….…q. {nthts©e™e ƒuXfu Œþo™ fhðt „Þt. ….…q. {nthts©e™u Úttuze ðt‚ fhe yux÷u yt¾e ðt‚ …t{e „Þt y™u …tu‚t™tu ztƒtu ntÚt ô[tu fhe ytþeðtoŒtí{f {wÿt{tk Ë¥ttðtne yðts{tk ƒtuÕÞt, “‚{tÁk ytÞw»Þ ÷kƒtE „Þwk !” òýu ©eS {nthts ƒtuÕÞt ™u þwk !! {U fÌtwk, ƒt…S ! yu ‚tu ©eS {nthts™tu ftÞŒtu..... nwk

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 163 vi dt 20-6-08


327 ËíËk„ Ëu‚w ‚tu …tA¤™t™u ÄiÞo {¤u yuðt fkEf ytþeðtoŒ™e ytþtyu ytÔÞtu n‚tu. íÞthu ….…q. {nthts©e Vhe ƒtuÕÞt, “Vhe fneyu fu ‚{tÁk ytÞw»Þ ÷kƒtE „Þwk, nðu Vhe ytðwk ™ ƒtu÷þtu, ‚{the …tËuÚte ËíËk„™wk ½ýwk ft{ ÷uðt™wk ƒtfe Au. Ëthðth fhòu. ‚{the ‚rƒÞ‚™t Ë{t[th Úttuzt Úttuzt yk‚hu sýtð‚t hnuþtu.” ½uh ytÔÞt. ‚rƒÞ‚ MðMÚt ÚtE „E. Úttuzt rŒðË …Ae Vhe ‚tð [zâtu. Ë‚‚ 12 rŒðË þheh ‚tuze ™tk¾u ‚uðtu ‚tð [t÷wk hÌttu. ….…q. {nthts©e™wk AuÕ÷wk ðtõÞ ÞtŒ fhe™u Vhe {krŒhu sE™u …q. {nthts©e™u ‚tð yk„u™e ðt‚ fhe. ‚uytu©eyu ztufxh, «ËtŒe™wk s¤ ð„uhu yk„u …]åAt fhe™u {ti™ ËuÔÞwk. nwk ½uh ytÔÞtu fu ‚wh‚ s ‚tð ftÞ{™u {txu W‚he „Þtu. ƒu {rn™t{tk yufËhu ™tu{o÷ ytðe „Þtu. ƒt…S ! MðMÚt ÚtE „Þtu Awk. yt… fnu‚t n‚tk fu, ‚{the …tËuÚte ËíËk„™wk ½ýwk ft{ ÷uðt™wk ƒtfe Au. Vh{tðtu. …q. {nthts©e ƒtuÕÞt, “ƒnw yt™kŒ ÚtÞtu. ‚{u Mðtr{™thtÞý {trËf{tk su ÷u¾tu ÷¾tu Atu yus ‚{the Ëuðt Au. yu{tk þheh™u ƒnw …rh©{ ™ …zu, ƒuXt ƒuXt ÷¾tÞ.” ….…q. {nthts©e™t y™k‚ ¼õ‚tu™u y™k‚ …h[t ÚtÞu÷t Au. su {thtÚte fu ftuE™tÚte ÷¾e þftÞ ‚u{ ™Úte. …hk‚w AuÕ÷tu ºteòu yuf «Ëk„ xtkfe™u Ë{t…™ fhe Ëk‚tu»t {t™wk Awk. þt. Mðt{e ™thtÞý«ËtŒŒtËS ({q¤e {krŒh ËtÞ÷t „wÁfw¤) yt «Ëk„ ðýoð‚t ÷¾u Au. ….…q. {nthts©e‚u Ë{Þu ÷t÷S MðY…u ËíËk„{tk rð[h‚t n‚t. Ëk. 2024™e Ët÷{tk ðZðtý ‚t÷wft™t {q¤e Œuþ™t xªƒt „t{u {qŠ‚ «r‚ct fhe™u ƒtsw™t „t{ fu, su ¼„ðt™ Mðtr{™thtÞýu ‚u „t{™e {txeÚte Ëk‚tu™u …tu‚t™t f…ztk hk„ðt™e yt¿tt fhu÷. «ËtŒe¼q‚ „t{ ht{…wht™t ¼õ‚tu™tu «u{ y™u yt„ún™u ðþ ÚtE™u ¼õ‚tu™t rŒ÷ y™u ytk„ýt …tð™ fhðt {txu …q. {nthts©e …Äthu÷. yu ð¾‚u …q. {nthts©e™wk Ët{iÞwk fhðt {txu yt¾tÞu „t{™tk ¼õ‚s™tu™tu Ë{qn „t{™e ¼t„tu¤u yufºt ÚtÞu÷tu. ¼õ‚s™tu Äq™ fe‚o™™e h{Íx ƒtu÷tð‚tk n‚t. ‚u Ë{Þu …qßÞ…tŒ {nthts©e …ÄtÞto. ‚u{™t Mðt„‚ {txu ¼õ‚tuyu ƒkŒqftu™t yðts fÞto. yus Ë{Þu ¼hðtzðtË{tk ¼hðtzý ƒtE …tu‚t™t ™t™t ƒt¤f™u r…¥t¤™e

328

ËíËk„ Ëu‚w fÚthtux{tk M™t™ fhtð‚e n‚e. ƒkŒqf™t yðts ÚtÞt yu s Ë{Þu yt ƒtE™tk Vr¤Þt{tk ‚us™tu «ftþ Vu÷tE „Þtu ! y™u ƒtE y[kƒt{tk …ze „E ! Úttuze ûtýtu …Ae ‚u™t ƒt¤f™u fÚthtux{tkÚte ƒnth ÷eÄtu y™u òuÞwk ‚tu fÚthtux{tk ™t™tk ™t™tk ƒu [hýt‹ðŒ™e At…tu Œu¾tE ! yt òuE™u ƒtE yufŒ{ rð{tËý{tk …ze „E ! yt þwk ? ‚u fÚthtux ÷E™u „t{™tk r{Mºte …tËu „E y™u W…h™e nfef‚tu fnª Ëk¼¤tðe. yt ðt‚ Ëtk¼¤e™u r{Mºte™u ÚtÞwk fu yt ƒÄwk ÚtE hÌtwk Au ‚u™e ‚…tË fhðe òuEyu. y™u r{Mºteyu ÷tu¾kz™tu yÚtztu ÷E™u fÚthtux{tk hnu÷tk [hýt‹ðŒ ‚u™u ½Ëðt™wk þY fÞwO. suðwk þY fÞwO ‚uðwk s r{Mºte™wk þheh fÚtéÞwk ! Ítzt, WÕxe þY ÚtÞt ! ztpfxh …tËu sE™u Œðt fhtðe. A‚tk …ý ftuE …rhýt{ ™ {éÞwk. Auðxu „t{™t ¼õ‚tu™u yt ðt‚™e òý ÚtE. ¼õ‚tuyu ytðe™u fÌtwk, “‚thu yt{tkÚte ƒnth ytððwk ntuÞ ‚tu ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™t y…h MðY… …qßÞ…tŒ ©e ‚usuLÿ«ËtŒS {nthts™t [hýtu{tk {tVe {tk„ y™u ‚uytu©e™tu htS…tu {u¤ð.” y™u ßÞthu yt r{Mºte {nthts©e …tËu sE™u [hýtu{tk Z¤e …zâtu yu s ûtýu ‚u™t{tk MVqŠ‚™tu Ëk[th ÚtÞtu. þheh MðMÚt ÚtÞwk. (7) Ä.Äw. yt[tÞo©e ftuþ÷uLÿ«ËtŒS {nthts : ….…q.Ä.Äw. yt[tÞo 1008 ©e ftuþ÷uLÿ«ËtŒS {nthts©e™wk Ä{ofw¤ „k„tuºte{tk Ëk. 1928 ™t rðsÞt Œþ{e™t {k„¤ rŒðËu «tfxâ ÚtÞwk. ƒt¤…ýÚte s ‚usMðe sýt‚t, ™u‚]íð y™u fwþ¤‚t™t „wý ðt¤t, yíÞk‚ rŒ½oÿÂüðt¤t yt[tÞo©e ËUx ÍurðÞËo W…htk‚ Ënò™kŒ ftu÷us{tk yk„úuS {tæÞ{™tu yÇÞtË fhe ‚iÞth ÚtÞt. ËíËk„{tk ™t™…ýÚte s r…‚t©e™e ËtÚtu ¾qƒ rð[hý fhe™u ËíËk„™tu M™un «tó fÞtuo. Þwðt yðMÚttyu ©e ™h™thtÞýŒuð Þwðf {kz¤™e «ð]Â¥t îtht nòhtu-÷t¾tu Þwðt™tu™u ËíËk„ y™u Ëuðt™t hk„Úte hk„e ™tkÏÞt. yt Þwðf {kz¤ ŒuþrðŒuþ{tk „t{tu„t{ ËíËk„™e «ð]r¥t fhu Au. ÷t¾tu Þwðt™tu™tu r™ÔÞoË™e ‚Útt ËŒt[the y™u ËíËk„ …htÞý Sð™ Sððt™tu Þþ …q.{nthts©e™u Vt¤u òÞ Au. ‚uuytu©eyu ÷t÷S yðMÚtt{tk s ¾qƒ ˼tytu y™u

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 164 vi dt 20-6-08


329 ËíËk„ Ëu‚w …ŒÞtºttytu fhe™u Þwðt™tu{tk ËíËk„™e ò„]r‚ ÷tÔÞt Au. Ëkð‚ 2060 ytËtu ËwŒ-2 ‚t. 15-10-2004™u rŒðËu „tŒe …h rƒhtßÞt. …tu‚t™t r…‚t™t Sð™{tkÚte ‚{t{ ËŒT„wýtu …tu‚t™t Sð™{tk W‚the™u …tu‚t™tu yuf yuf ïtË Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ y™u ËíËk„ {txu hnuþu yuðe «r‚¿tt fhe™u ytsu ‚uytu©e ËíËk„™tu ðÄthu ™u ðÄthu Wíf»to fhðt {txu htrºt rŒðË Œuþ rðŒuþ{tk rð[hý fhe hÌttk Au. ytðe s he‚u ©e ÷û{e™thtÞýŒuð …eX MÚtt™™e …hk…ht{tk ðz‚t÷ „tŒe …h rƒhtsu÷t Œhuf ….…q. yt[tÞo {nthts©eyu ŒÂûtý Œuþ{tk ËíËk„™tu ¾qƒ Wíf»to fhu÷ Au. y™uf rþ¾hƒkÄ {krŒhtu ‚Útt nrh {krŒhtu™wk r™{toý «r‚ct fhu÷ Au. rðŒuþ{tk …ý ½ýtu Ä{o«[th fhu÷ Au. ÄtŠ{f ‚u{s þiûtrýf y™u Ët{trsf ûtuºtu y™uf ftÞtuo fhu÷ Au. ËtrníÞ ûtuºtu ¾qƒ Ëuðt fhu÷ Au. {tuxt {tuxt WíËð-Ë{iÞt îtht ËíËk„™u nk{uþ ™ð…Õ÷rð‚ fhu÷ Au. •

23.

….…q.Ä.Äw. yt[tÞo©e ‚usuLÿ«ËtŒS {nthts©e™e y{]‚ðtýe-yt[{™ :

….…q. {nthts©eyu …tu‚t™e y{]‚ðtýe{tk ËwkŒh ÿütk‚tu ËtÚtu ytþeðo[™tu ònuh ËíËk„ ˼tytu{tk «Ëk„u «Ëk„u fnu÷ Au. ÿütk‚tu ÷¾wk ‚tu ƒnwrðM‚hý ÚttÞ ‚uÚte ËthY…u yºtu y{]‚ðtýe ÷¾wk Awk. ‚uytu©e™u «íÞût Ëtk¼¤ðt yu yuf Sð™™tu Õntðtu Au, su su nrh¼õ‚tu™u ytðtu «íÞût ÷t¼ {éÞtu Au ‚u Ëðuo ÄLÞ ¼t„e Au. su‚÷…wh™t [tuÚtt ð[™t{]‚{tk {nthts ÷¾u Au fu, ‚{u ‚tu Ëðuo W¥t{ ¼õ‚ Atu. Ä{o r™Þ{u Þwõ‚ yuðt su ‚{ suðt ËtÄw ‚u{™u ftuE ¼tðu fhe™u s{tzþu ‚u™u fturx Þ¿t™wk …qÛÞ Úttþu. ™u ‚u yk‚u {tuût™u …t{þu, ™u ‚{™u ¼tðu fhe™u ðMºt ytuZtzþu ‚u™wk …ý …h{ fÕÞtý Úttþu ™u ‚{u su su ™Œe ‚¤tð™u rð»tu …„ ƒtu¤tu Atu ‚u ‚u Ëðuo ‚eÚtoY… ÚttÞ Au. y™u ‚{u su

330

ËíËk„ Ëu‚w su ð]ût ‚¤u ƒuXt ntu ™u su su ð]ût™wk V¤ sBÞt ntu ‚u ‚u Ëðuo™wk Yzwk ÚttÞ Au. ™u ‚{tht ftuEf ¼tðu fhe™u Œþo™ fhu Au, ftuEf ‚{™u ¼tðu fhe™u ™{Mfth fhu Au ‚u™t Ëðuo …t…™tu ûtÞ ÚttÞ Au. ™u ð¤e ‚{u su™u ¼„ðt™™e ðt‚ fhtu Atu y™u ftuEf™u Ä{o ËkƒkÄe r™Þ{ Ähtðtu Atu ‚u™tu {tuût ÚttÞ Au. yt…ý™u yu{ ÚttÞ fu {nthtsu yt ð[™t{]‚{tk Ëk‚™tu fu{ ytx÷tu ƒÄtu {rn{t feÄtu nþu ? ‚u™tu W¥th {nthts yt…u Au fu, RíÞtrŒf Ä{o r™Þ{ðt¤t ‚{ suðt Ëk‚™e Ëðuo r¢Þt fÕÞtýY… Au. fu{ su, su «íÞût ©e ™h™thtÞý Ér»t™tu ‚{thu ÿZ ytþhtu Au, ™u ‚u ©e ™h™thtýÉr»t ‚{the ˼t{tk r™hk‚h rƒhtsu Au. ™h™thtÞýŒuð™e AºtAtÞt yu {n¥ð™e ƒtƒ‚ Au. hnuðwk ‚tu yuf s Aºt ™e[u hnuðwk, ™h™thtÞýŒuð™e AºtAtÞt ™e[u hnuðwk. su‚÷…wh, y{ŒtðtŒ ð„uhu ½ýt ð[™t{]‚{tk {nthtsu fÌtwk Au fu y{tht{tk y™u ™h™thtÞýŒuð{tk ÷uþ{tºt Vuh ™Úte. ËíËk„{tk {nthts™e yt¿tt …t¤‚t …t¤‚t ËíËk„e™e rz„úe {¤u Au. rz„úe {éÞt …Ae …ý yt¿tt …t¤ðt™wk Ë‚‚ [t÷w ht¾ðwk …zu. òu yt¿tt …t¤ðt™wk ƒkÄ fhu ‚tu ©eS {nthts yuf ûtý {tºt{tk ËíËk„e™e rz„úe …tAe ÷E÷u Au. ËíËk„e™e rz„úe y…tððt Ëk‚tuyu …ý …wÁ»ttÚto fhðtu …zu Au. ©eS {nthts™e yt¿tt s Au fu, Ëk‚tuyu fÚtt-ðt‚to îtht ËíËk„e™t ËíËk„™u …tu»tðtu. ™h™thtÞýŒuð™e AºtAtÞt{tk Œuþ rðŒuþ{tk ËkMÚttytu îtht yËkÏÞ rðãtÚteoytu™u Ët[t yÚto{tk ‘ËíËk„e’™e rz„úe «tó ÚttÞ ‚uðwk rþûtý Ëk‚tuyu yt…ðt™wk Au. ©eS {nthtsu ¼s™ y™u ¼tus™ nk{uþt ËtÚtu htÏÞwk Au. ¼tus™ rð™t ¼s™ ™Úte Út‚wk ‚Útt ¼s™ rð™t ¼tus™ ‚iÞth Út‚wk ™Úte. ¼s™ ÚttÞ ‚tu ðhËtŒ ytðu. ðhËtŒ ytðu ‚tu yÒt …tfu, …tf Ëthtu ÚttÞ ‚tu ¼tus™ {¤u. suytu™u ËíËk„™tu r™Þr{‚ Þtu„ {¤u Au, ‚u™u ËíËk„™tu {rn{t ™Úte ntu‚tu. su™u {rn{t Au ‚u™u ytðtu Þtu„ ™Úte {¤‚tu. ËíËk„e™t ½uh sL{ Útðtu y™u ËíËk„™tu ytðtu Þtu„ {¤ðtu yu ƒnw Œw÷o¼ Au. ËŒt[thY…e Ä{o su ¾qƒ …t¤u ‚u™u Œun Atuzâtk ƒtŒ su Mð„torŒf Ëw¾™e «tÂó ÚttÞ ‚uÚte yrÄf Ëw¾™e «tÂó yt…ý™u nt÷{tk ÚtE hne Au. yt…ýu

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 165 vi dt 20-6-08


331 ËíËk„ Ëu‚w rð[thðwk fu yt…ýu þt {txu ytÔÞt Aeyu ? þw fhðt™wk Au ? y™u þwk fhe hÌttk Aeyu ? ytí{t™t fÕÞtý{tk ƒwÂØ™tu W…Þtu„ fhðtu ‚u™u s ©eS {nthtsu fwþt„ú ƒwÂØðt¤tu fÌttu Au. ™h™thtÞýŒuð™e …wÂM‚ft Œhufu ðtk[ðt suðe Au. yu …wÂM‚ft ðtk[ðt Úte {™™ fhðtÚte {rn{t Ë{òÞ Au. …hk‚w ‚uÚte yrÄf {rn{t ™h™thtÞýŒuð™t Œþo™ fhðtÚte Út‚e y™w¼qr‚Úte Ë{òÞ Au. yuftŒþe ytðu íÞthu ¼õ‚tu™e fËtuxe ÚttÞ Au fu, ËíËk„e Ët[t Au fu Œu¾tð™t Au ! òu yuftŒþe „{‚e ntuÞ ‚tu Ët[t y™u yuftŒþe õÞtkÚte ytðe yuðwk {™{tk Út‚wk ntuÞ ‚tu ft[… {t™ðe. Œþ ErLÿÞtu y™u yr„Þth{wk {™ ‚u™tu ËkÞ{ fhe™u {nthts ËtÚtu òuze™u Ët[e he‚u yuftŒþe fheyu. {™ ðþ fhðtÚte ft{ ÚtE òÞ Au. {™ ðþ{tk ™ hnu ‚tu Sð™e yÄtu„r‚ ÚttÞ Au. y™u {™ ykfwþ{tk ht¾ðtÚte Wæðo„‚e ÚttÞ Au. ‚uÚte {™™u ðþ{tk ht¾e {nthts™t [rhºttu{tk ¼s™-¼Âõ‚{tk „wkÚte ht¾ðwk, …htuðe ht¾ðwk. sL{ {hý™t ¼Þ™tu òu Ë‚‚ ÏÞt÷ hnu ‚tu {™ ËíËk„{tk yt…tu yt… …htuðtÞu÷wk hnu Au. sL{-{hý™t ¼Þ™e Ë‚‚ y™w¼qr‚ hnu ‚tu Sð™™e „tze Vuhðe þftÞ Au. {tÞtÚte …h ÚtE {tuût {u¤ðe þftÞ Au. {nthts™e ntshe «íÞût-«„x Au. yt…ýtk W…h Ë‚‚ ÿÂü ht¾u Au. {nthts fnu‚t fu, nwk ftuE™t fnuðtÚte ftuE™t W…h htS fu fwhtS Út‚tu ™Úte. Ë‚‚ æÞt™ htÏÞt …Ae ftuE™t W…h htS fu fwhtS ÚttÞ Au. {nthts™t «íÞût…ýt™e y™w¼qr‚ hnu ‚tu ÔÞË™tu, fwxuðtu ð„uhu ™ef¤e òÞ ! {nthts yt…ýtk W…h ÿÂü ht¾u Au, yuðwk {t™e ËíËk„ r™Þr{‚ fheyu. ËíËk„ r™Þ{r‚ fhtu ‚tu ÷e÷tu hnu. {krŒhu sðwk, ËíËk„ fhðtu yu r™Þr{‚ fhðwk. fr¤Þw„ yt„¤ ðÄ‚tu òÞ Au ‚u{ ËíËk„™e …ý ¾qƒ sYh hnu Au. sq™t ð]Ø Ëk‚tu fnu‚t, nòh ð»to ôÄu {tÚtu Ëtu…the …h {tÚtwk xufðe ‚… fÞwO ntuÞ íÞthu yt …Œ (yt[tÞo…Œ)™e «tÂó ÚttÞ Au. „wýt‚e‚t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu{tk yuf ËhË ðt‚ Au fu „wÁ Ëtu yt™e …t¤u íÞthu rþ»Þ ƒu yt™e …t¤u. {txu rþ»Þ™u ƒu yt™e …¤tððt {txu y{thu Ëtu yt™e …t¤ðwk

332

ËíËk„ Ëu‚w …zu. „wÁ…Œu ƒuXu÷t Œhuf „wÁyu yt Ë{sðt suðe ðt‚ Au. …tu‚t™t ½h{tk ðze÷™u …ý yt ðt‚ ÷t„w …zu Au. ˼t{tk {tuxuht, yt„uðt™tu, xÙMxeytu, fr{xe {uBƒhtu ð„uhu™u …ý yt ðt‚ ÷t„w …zu Au. {tuxt™wk f…t¤ òu r‚÷f [tkŒ÷t rð™t™wk nþu ‚tu ƒt¤ftu {tuxt Útþu íÞthu ™nª …qAu fu, yt {tuxt fu{ r‚÷f [tkŒ÷tu fh‚t ™Úte ? ™t™t ƒt¤ftu™u yt[hý{tk ÷tððt {txu yt…ýu Ëtiyu fkXe, r‚÷f-[tkŒ÷tu fhðtu s …zu ‚u [tuϾe ðt‚ Au. ßÞthu ËíËk„eytu ™u ÔÞË™ fh‚tk òuEyu Aeyu, íÞthu ÓŒÞ{tk ƒnw Œw:¾ ÚttÞ Au. fÚtt{tk sux÷tu xtE{ ƒuËeyu yux÷tu xtE{ {nthts yt…ýwk ytÞw»Þ ÷kƒtðe yt…‚t ntuÞ Au, fthý fu {nthts™u fÚtt ¾qƒ „{u Au. yux÷u ftÞ{ fÚtt ðk[tð‚t, Ëtk¼¤‚t, Ëtk¼¤tð‚t. yu{tk …ý ¾tË ¼t„ð‚ fÚtt {nthts™u yíÞk‚ r«Þ Au. ytæÞtÂí{f [[to{tk {nthts fnu‚t fu ÔÞtËS™wk ð[™ fntu ‚tu y{™u «‚er‚ ÚttÞ. yrÄf {tË yu ‚tu ¼„ðt™™t ¼õ‚ {txu ËeÍ™ „ýtÞ. ¾uzq‚ {txu [tu{tËt{tk y{qf {rn™t su{ ËeÍ™ ytð‚e ntuÞ ‚u{ yt…ýu yt …wÁ»ttu¥t{ {tË{tk sux÷wk Ëíf{o, ¼s™, ¼Âõ‚, fÚttytu™wk ytÞtus™ fheþwk ‚u™tÚte yt…ý™u yrÄf «tÂó Útðt™e Au. Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ{tk Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u fÕÞtý™wk nk{uþt Ët„{xu yt{kºtý ytÃÞwk Au. y{tht ËíËk„e™t …þw-…ûte ntuÞ, y{thu ‚tu ƒÄt™wk fÕÞtý fhðwk Au. Sð «týe{tºt™tu {tuût-fÕÞtý ÚttÞ yuðtu yt Ëk«ŒtÞ Œt¾ztu fhu Au. ©eS {nthts ð¾‚u fÚtt [t÷‚e ntuÞ íÞthu ™kŒ Ëk‚tu fÚtt ©ðý fhðt ytð™th™u …qA‚t fu{ ½uz ƒuXe ? ½uz ƒuËðe yux÷u þwk ? ƒu ð[™t{]‚ ðtk[tu, ®[‚ð™ fhtu, fÚtt Ëtk¼¤tu, yu fÚtt ƒeò™t {™{tk W‚the þftu, ‚u™u ½uz ƒuXe fnuðtÞ. Ëk‚tu îtht fÚtt Ëtk¼¤eyu, y™k‚ Sð™wk fÕÞtý ÚttÞ ‚u ËtÁk ƒeò™u ËíËk„ ‚hV ðt¤eyu íÞthu yt…ýu …tft ËíËk„e fnuðtEyu. ÷e÷t [rhºttu {™™e þtkr‚ {txu Au. {wõ‚t™kŒ Mðt{e™t «&™{tk …ý {nthtsu …tu‚t™t ÷e÷t [rhºttu Ëtk¼¤ðt, {™™ fhðwk, r™rŒæÞtË fhðtu yu s W…tÞ Œu¾tzu÷tu. ©eS {nthtsu yt…ý™u yt¿tt fhe fu …tu‚t™wk yk„ ytu¤¾ðwk. yt…ý™u fuðt «fth™e ¼Âõ‚{tk Yr[Au. ‚u ò‚u ‚…tË fhe, yk„ ytu¤¾e™u ¼Âõ‚

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 166 vi dt 20-6-08


333 ËíËk„ Ëu‚w fheyu ‚tu ËV¤‚t sÕŒe {¤u. ™ðÄt ¼Âõ‚{tkÚte su{tk yt…ýe Y[e ntuÞ yu ¼Âõ‚™wk yt…ýt Sð™{tk «Ät™…ýwk ht¾ðwk. ©ðý ¼Âõ‚ Ënu÷e ¼Âõ‚ Au. yt Ënu÷e ¼Âõ‚™wk «Ät™…ýwk ÷tðeyu ‚tu ƒeS ytX ¼Âõ‚™tu WŒÞ ÚttÞ Au. r™ct …tfe fhðe. ™kŒËk‚tu fÚtt{tk fnu‚t fu {tEf{tk Ëtk¼¤eyu ‚tu Ëk¼¤tÞ fu ™ Ëk¼¤tÞ. …ý òu ftuE ft™{tk fnu ‚tu yu ðt‚ …tfe yk‚:fhý{tk W‚he òÞ. {nthtsu yt…ý™u yt¿tt-W…tË™t ð„uhu ƒtƒ‚ ft™{tk fnª Au. fkE ft[wk htÏÞwk ™Úte. A‚tk ™ Ë{òÞ ‚tu Œw¼toøÞ. ©eS {nthts™t ytr©‚tuyu yntu¼tð ht¾ðtu. {nthts þu{tk htS Au ‚u™tu Ë‚‚ y™wÞtÞe {tºtyu y™w¼ð ËtÚtu ht¾ðtu. {nthts™u ‚tu {™ðthtu ¼he ¼he™u fÕÞtý fhðwk Au. yu{tk yt…ýtu ™kƒh Au fu ™rn ? ‚u òuðwk. {nthtsu {wõ‚t™kŒ Mðt{e™u yt¿tt fhu÷e fu ‚{thu ytSð™ y{tht ÷e÷t [rhºttu ÷¾ðt. {wõ‚t™kŒ Mðt{eyu {nthts™e yt yt¿tt rþhtu{tLÞ fhe yk‚e{ ïtË ËwÄe {nthts™t ÷e÷t [rhºttu ÷ÏÞt Au. …tu‚t™wk þheh ßÞthu ð]ØtðMÚttðt¤w y™u htu„„úM‚ ÚtÞwk íÞthu {wõ‚t™kŒ Mðt{eyu ytÄtht™kŒ Mðt{e™u Ëu¢uxhe ƒ™tðu÷t. yu Ë{Þu {wõ‚t™kŒ Mðt{e {nthts™t ÷e÷t [rhºttu ƒtu÷‚t y™u ytÄtht™kŒ Mðt{e ÷¾‚t. {wõ‚t™kŒ Mðt{e ™u {nthts™t {™w»Þ[rhºt ƒnw „{‚t. {™w»Þ [rhºt™e …ý ‚uytu ™tUÄ ÷u‚t. ht»xÙT…r‚ õÞthuf ËtÞf÷ W…h Vhðt ™ef¤u ‚tu yu òuðt ƒÄt ƒnth ™ef¤u. ‚u{ {nthts ßÞthu {™w»Þ [rhºt fh‚t íÞthu {wõ‚t™kŒ Mðt{e™u …ý rðþu»t yt™kŒ ytð‚tu y™u ‚u™e ™tUÄ ht¾‚t. {t¤t ÷E™u ƒuËðwk ‚tu {wõ‚t™kŒ Mðt{e™e suðe {t¤t Vuhððe. {wõ‚t™kŒ Mðt{e™e {t¤t {nthtsu yux÷t {txu ð¾týe Au fu Mðt{e 50 {t¤t yuðe fh‚t fu {nthts™t yk„™wk æÞt™ fh‚tk fh‚tk yuf {ýftu {wf‚t, {t¤t fh‚t òu ƒeòu rð[th ytðu ‚tu yu {t¤t fuLË÷ „ý‚t. yt…ýu fÚtt …ý Ëtk¼¤eyu y™u {t¤t …ý Vuhððeyu ‚u™tu yuf ÷t¼ yu Út‚tu nþu fu yt…ýe {t¤t ƒkÄ …zu yux÷u ƒtsw{tk ƒuXu÷t™u ÏÞt÷ ytðu fu yt…ý™u ôÄ ytðe. yux÷u yu yt…ý™u WXtzu. yt…ýt þtMºttu{tk {nthts™t [rhºttu{tk ðuŒ fh‚tk …ý yrÄf hË ytðu Au. Ëti yk‚:þºtwytu Y…e ft¤t ™t„Úte ðªxtÞu÷t Aeyu. yk‚:þºtwytu™wk

334

ËíËk„ Ëu‚w Íuh W‚thðwk frX™ Au. …nu÷uÚte yt [tÕÞwk ytðu Au. {tuxt {tuxt …ý nuht™ ÚtÞt Au. {nthts ð¾‚u {wõ‚t™kŒ Mðt{e ðztuŒht™e ˼t S‚e™u ytÔÞt íÞthu {nthts ƒnw htS ÚtÞt. Ëtfh ðnU[tðe. íÞthu yuf Ëe™eÞh Ëk‚™u {™{tk ËkfÕ… ÚtÞtu yu{tk þwk {tuxe ½tz {the ? y{u „Þtk ntu‚ ‚tu y{u …ý ˼t S‚e™u ytð‚. ©enrh yt ËkfÕ… òýe „Þt. y™u ‚u Ëk‚™u X…ftu ytÃÞtu. {wõ‚t™kŒ Mðt{e™u {t™ {éÞwk ‚u yt Ëk‚Úte Ën™ ™ ÚtÞw.k ft{, ¢tuÄ, E»Þto, yŒu¾tE ð„uhu yk‚:þºtwytuY…e ðªxtÞu÷t ™t„Úte yt…ý™u {wÂõ‚ {¤u ‚u {txu {nthts™u «tÚto™t fhðt™e Au. yt…ýu ËíËk„{tk sux÷t ôztEyu …ntU[eyu ‚ux÷e ÿZ‚t ðÄu. yt ËíËk„Y…e ð™ Au. ‚u{tk r™Þ{Y…e ftux Au y™u ð]ût Y…e ËíËk„e Au. ½ýt {týËtu {nthts™u fnu‚t fu ‚{u þt {txu ytx÷wk ƒÄw rð[hý fhtu Atu ? {nthts fnu‚t fu ËíËk„{tk su™t {q¤ ôzt „Þt Au ‚u™e y{thu ®[‚t ™Úte. …hk‚w su™t {q¤ Ÿzt „Þt ™Úte ‚u™t {txu y{u ht‚ rŒðË Vheyu Aeyu. yt…ýt {q¤™e yt…ý™u yuf÷t™u s ¾ƒh …zu. {nthts™wk ™t{ M{hý òŒwE yËh Ähtðu Au. Äq™ ¼s™™tu rŒÔÞ {rn{t Au. yt…ýtu Œuþ ytÍtŒ ÚtÞtu íÞthu ½ýtk fnu‚t fu „tkÄeS™t {™tuƒ¤u Œuþ™u ytÍtŒ fÞtuo. ½ýt fnu‚t fu ËíÞt„únu ytÍtŒe y…tðe. y{u yuðwk fneyu Aeyu fu, „tkÄeS™e ht{Äq™u Œuþ™u ytÍtŒ fÞtuo. r™»fw¤t™kŒ Mðt{eyu …Œ{tk „tÞwk Au fu, nðu {tht ðnt÷t™u ™rn hu rðËtÁ hu, ïtËtuåAðtËu ‚u r™íÞ Ëk¼tÁ hu....... yt…ýu {nthts yt„¤ {tk„eyu fu sL{tu sL{ yt…™tu Þtu„ hnu. òu fu ËíËk„e™u ƒeòu sL{ ÷uðt™tu ntu‚tu ™Úte. …hk‚w {nthts nh n{Uþ yt…ý™u …tu‚t™e …tËu ht¾u yuðwk {tk„eyu. {krŒh ¾tht Ë{wÿ{tk {eXe ðehze Ë{t™ „ýtÞ. Ët[t Þwðt™ ËíËk„e™e ðt‚{tk, [t÷ðt{tk, yt[hý{tk, rð[th, ð‚o™, ðtýe, ytnth yu{ Œhufu Œhuf ƒtƒ‚{tk ËíËk„ A÷ft‚tu ntuÞ Au. rð[th fh‚t y{™u yuf ÔÞtÏÞt sze. yt s„‚{tk ËtiÚte y¼tr„Þtu

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 167 vi dt 20-6-08


335 ËíËk„ Ëu‚w ftuý ? y{the ÿÂüyu yu ÔÞtÏÞt yuðeAu fu, ËíËk„ {éÞtu A‚tk …tu‚t™wk fÕÞtý ™ fhe þõÞtu. ËtiÚte ¼tøÞþt¤e ftuý ? ƒk„÷t, „tze s„‚™t ‚{t{ Ëw¾tu ntuðt A‚tk, fwËk„{tk hnu‚tu ntuðt A‚tk fwËk„ ÷t„u ™rn, fÕÞtý ƒ„zu ™rn yu ËtiÚte ¼tøÞþt¤e. fkXe, [tkŒ÷t™u y™wY… yt[th, ÔÞðnth ntuðtu òuEyu ƒtfe Sð™ ‚tu yíÞthu …þw suðwk ÚtE „Þwk Au. ƒtÌt ÿÂüyu ¼Þ, ytnth, {iÚtw™ y™u ®™ÿt …þw y™u {týË{tk Ë{t™ Au. Ëth y™u yËth™tu rððuf {týË{tk ytuAtu ntuÞ Au. …þw{tk ™Úte ntu‚tu. yt…ýu ËkMfth™tu ðthËtu ò¤ððt™tu Au. ƒeò™u ËíËk„e fhðt™t Au. Þwðt™™u ËíËk„e ƒ™tððt Þwðt™™e sYh …zu Au. Þwðt™tu™e Vhs ™h™thtÞýŒuð™t yrýþwØ ytr©‚ ƒ™e™u yu Ëw¾™tu [u… yLÞ™u ÷„tzðt™tu Au. WíËðË{iÞt yux÷t {txu s ntuÞ Au fu yt Sðtí{t {nthts™e ËL{w¾ fu{ ÚttÞ ! ßÞthu ßÞthu þtftuíËð fheyu Aeyu íÞthu íÞthu {nthts™u rð™k‚e fheyu Aeyu fu, nu {nthts ! yt þtftuíËð ‚{thu s fhðt™tu Au. þtf{tk MðtŒ ‚{thu s {wfðt™tu Au. fnuð‚ Au fu Ëw¾™tu Ë{Þ sÕŒe ðne òÞ Au. Œw:¾™t Œtzt s‚t ðth ÷t„u Au. ¼s™ ¼Âõ‚™wk ytðwk Ëw¾ [tiŒ÷tuf™t ƒúñtkz{tk õÞtkÞ ™Úte. su™u ¼s™ fhðwk Au ‚u™u fkE yþõÞ ™Úte. y{urhft LÞwsËeo{tk ‚t…{t™ -8.00 Ëu. n‚kw. ƒhV …z‚tu n‚tu. „tze™wk nexh „h{ ™ ÚttÞ, ‚tu …ý íÞt™tk Ëðth™t 5-30 ðtøÞu nrh¼õ‚tu fÚtt, Äq™ fhðt ytð‚t n‚t. ¼s™t™kŒe™u ftuE yðhtuÄ htufe þf‚t ™Úte. ÷eVTx{tk ƒu «fth™t {týËtu ytð-ò fhu Au. ftuE Atufhtytu™e su{ ¾t÷e ÷eVx ™tu yt™kŒ {t¤u Au. ‚tu ftuE [tu¬Ë {t¤u …ntU[ðt ytðu Au. yt ËkËth ÷eVx suðtu Au, ftuE W…h ™e[u sðt{tk s yt™kŒ {týu Au. …ý ÷eVx ‚tu ËtÄ™ Au. ËtæÞ ™Úte. ËkËth™tu W…Þtu„ {tæÞ{ ‚hefu {nthts™u …t{ðt {txu fhðt™tu Au. Ät{™tu y™u „t{™tu hM‚tu sYh sqŒtu Au. yt…ýu ‚tu AuÕ÷t Vuht{tk ½h Atuzðt™e …ý sYh ™Úte. yt…ýu ‚tu „t{{tk hne™u …ý Ät{{tk sðtÞ Au. yt…ý™u ‚tu ËíËk„e™t ½uh sL{ {éÞtu Au. ftkE fhðt™wk ƒtfe ™Úte. ƒeò y™uf Sðtí{t™u yt {t„uo ðt¤ðt™t Au. s„‚™t Ëw¾tu{tk ytËõ‚ ÚtÞt rð™t r™ðtoËr™f Útðwk. Œunu fhe™u ‚tu ½ýt

336

ËíËk„ Ëu‚w r™ðtoËr™f ÚttÞ Au, …ý {™u fhe™u r™ðtoËr™f Útðwk. yt AuÕ÷t Vuht{tk yt fhðt™wk Au. yt…ý™u ©eS {nthts {éÞt Au, yu «tÂó yt…ýe «uhýtÚte yLÞ ðkr[‚ Sðtí{tytu™u …ý ÚttÞ ‚tu ©eS {nthts yt…ýtk W…h ¾qƒ htS ÚttÞ Au. {nthtsu yt…ý™u Ë{Þ ƒnw ytuAtu ytÃÞtu Au. ðtM‚rðf he‚u ytÞw»Þ{tk ðtM‚rðf Ë{Þ ƒnw ytuAtu hÌttu Au. „tŒe™e „rh{t ò¤ððe yu ‚{the y™u y{the ËkÞwõ‚ Vhs Au. ƒÒtu™t ntÚt{tk Au. {nthtsu Ä{ofw¤™u ‚uztÔÞwk. ftkzwk Ít÷e™u „tŒeyu ƒuËtzât, {nthtsu y{™u Œun™t ËkƒkÄe™e ytu¤¾tý ytuAe fhe™u Sð™t ËkƒkÄe™e ytu¤¾tý ðÄthu fhtðe Au. ßÞtk ËwÄe ™er‚{tk hne™u, yt¿tt{tk hne™u …wÁ»ttÚto fheyu íÞtk ËwÄe {nthts yt…ýe ËtÚtu hnu Au. {nthts™t „{‚t{tk hneyu ‚tu „tŒe™e „rh{t s¤ðtÞ. yt rðþt¤ ËíËk„{tk …hM…h Ëk… hnu ‚tu þtkr‚ hnu y™u þtkr‚ ntuÞ íÞthu s ËíËk„{tk {tuxtk {tuxtk ftÞtuo Út‚tk hÌttkAu. Er‚ntË yu ðt‚™e Ëtûte …q h u Au . ©eS {nthts™e EåAt, ™h™thtÞýŒuð™e EåAt {wsƒ ËíËk„ ðÄu fu ½xu, …hk‚w yt ËíËk„ Œuþ rðŒuþ{tk ¾qƒ «Ëhe hÌttu Au. yu{tk ©eS {nthts™e y÷tirff rŒÔÞ EåAt sýtÞ Au. yt Ëk«ŒtÞ™e h[™t MðÞk ©eS {nthtsu fhu÷e Au. yu ËíËk„™e WÒtr‚ ÚttÞ yu ËtÁk ©eS {nthtsu ™h™thtÞýŒuð™u ƒtÚt{tk ÷E™u …ÄhtÔÞt Au. su {krŒh™wk r™{toý ‚íft¤ «[th fhe™u …qýo fhe Œuðt{tk ytðu ‚u {krŒh{tk ¼s™ ¼Âõ‚™tu yt™kŒ ytð‚tu ™Úte. …rh©{ fhe™u ¾U[ ðuXe™u su {krŒh ƒ™u Au, ‚u{tk ¼s™ ¼Âõ‚™tu rðþu»t yt™kŒ ytðu Au. ©eS {nthts fnu‚t fu y{u ËkfÕ… fheyu ‚tu Ëwðýo™wk {krŒh W¼wk fhe ŒEyu. …hk‚w y{thu ‚tu #x …ÚÚth™t {krŒh ƒ™tðe™u ™t™t{tk ™t™t nrh¼õ‚™e Ëuðt ÷E™u ‚u îtht y™k‚ Sð™wk fÕÞtý fhðwk Au. ËíËk„™u yÚtuo þwk ™ ÚttÞ ? yt…ý™u ©eS {nthtsu yt¿tt fhe Au. 200 ð»to …nu÷tk™e ðt‚. ¼ws™t ÷tÄeƒt yt¿tt rþh Ëtxu …t¤‚t. rðÄðt A‚tk ËÄðt™tu ðu»t ÷E ¼h ƒòh{tk r™féÞt. ‚u{™u yk‚:fhý …qðfo ™e {nthts™e yt¿tt …t¤ðt™e

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 168 vi dt 20-6-08


337 ËíËk„ Ëu‚w ‚{Òtt n‚e. yuf fwËk„e „t{{tk ƒtðtu hnu‚tu n‚tu. „t{{tk ƒtðt™u Ëti „tkztu „ýu. …hk‚w Ëti ƒtðt™u ‘ht{’ ‘ht{’ fnu. ƒtðtu fnu, ¼÷u {™u Ëti „tkztu fnu …hk‚w yt¾wk „t{ ht{ ht{ fnu Au, yus {tuxe ðt‚ Au. ¼s™ ¼Âõ‚{tk su ƒr÷Œt™ yt…ðwk …zu ‚u ËtÚtof Au. yt…ýu ËíËk„{tk {t™ suðt Œtu»ttu™u xt¤ðt {txu ytðeyu Aeyu. ‚Âõ‚Úte {t™ suðt Œtu»ttu™u …tu»tý {¤u Au. {t™™e ytþt rð™t™wk Œt™yu s Ët[e Ëuðt Au. ™h™thtÞýŒuð™t …txtuíËð™tu rŒðË yu ©e ™h™thtÞýŒuð «íÞu™e r™ct òuðt™tu rŒðË Au. ½uhÚte ™eféÞt ƒtŒ hM‚t{tk yLÞ {krŒhtu{tk õÞtkÞ yth‚e Út‚e ntuÞ y™u íÞtk Œþo™ fhðt {txu yth‚e{tk ¼¤e s‚t ntuEyu ‚tu yu r™ct{tk ftåÞ… Au. „tze ËeÄe ™h™thtÞýŒuð™tk «tk„ý{tk W¼e hnuðe òuEyu. yufðth ©eS {nthts {t™fwðt „t{u yuf nrh¼õ‚™t ½uh …Äht{ýeyu …ÄtÞto, ‚tu ‚u{™t ½uh yLÞ ½ýtk …q‚¤t òuE™u ©eS {nthts …tAt ð¤e „Þt. …qA‚tk ©eS {nthtsu fÌtwk fu ‚{thu …q‚¤t™wk ft{ Au. y{tÁk õÞtk ft{ Au ? «Út{ …q‚¤t™u …týe{tk …Ähtðtu, …Ae y{u ‚{thu íÞtk ytðeyu. ™h™thtÞýŒuð yu ©eS {nthts …tu‚u s Au. ð[™t{]‚{tk {nthts …t™u …t™u ™h™thtÞýŒuð™wk «Ät™…ýwk ÷tÔÞt Au. y{u ßÞthu ½uhÚte ƒnth …Ätheyu Aeyu íÞthu ©eS {nthtsu yt…u÷ yt ÷t÷ …t½™u ðkŒ™ fhe™u {M‚f …h Äthý fheyu Aeyu. ÷t÷ …t½ y{u {M‚f™e þtu¼t {txu ™Úte …nuh‚t. …hk‚w …Œ™e „rh{t Ët[ððt …nuheyu Aeyu. ©eS {nthtsu MÚtt…u÷t ËíËk„{tk [thuƒtswÚte Ëw¾ y™u {tºt Ëw¾ s Au. …hk‚w ™kŒ Ëk‚tu fnu‚t yu {wsƒ ½ýt Sð yuðt ntuÞ Au fu ËíËk„{tk hne™u …ý ¾tu‚he™u Œw:¾ W¼wk fhu Au. yt…ýu Ëtiyu yuðwk Sð™ Sððwk òuEyu fu Œun Atuzât ƒtŒ yu yûthÄt{™e rŒÔÞ Ë¼t{tk MðÞk ©eS {nthts yt…ý™u Mxus …h ƒtu÷tðe™u yt…ýwk ËL{t™ fhu ! ytðwk ÚttÞ ‚u {txu yt…ýu Ëti™u ËíËk„™tu yr‚¾… ntuðtu òuEyu. ËíËk„{tk yt…ýwk ftuE ËL{t™ fhu, y…{t™ fhu, …hk‚w ‚u ƒÄw „tiý fhe ËíËk„ ÿZ ht¾u, ËíËk„™tu ¾… ht¾u ‚tu Sð Wæðo„r‚ …t{u Au, fÕÞtý™t {t„uo [z‚e f¤t ÚttÞ Au.

338

ËíËk„ Ëu‚w …tu‚t™e {t‚]¼qr{ Atuze ©eS {nthtsu ËíËk„ yÚtuo fåA, ftXeÞtðtz, „wsht‚{tk yðrh‚ rð[hý fÞwO Au. yuf nrh¼õ‚u {nthts™t [hý{tkÚte Ë¥th ‚tu ftkxt ftZât n‚tk. ‚u™e Ët{u yt…ýu fkE fhðt™wk ™Úte. ©eS {nthtsu yt…ý™u Ëðtuo…he Œuð, Ëk‚, þtMºttu ytÃÞt Au, yt…ýu Võ‚ ‚u™tu W…Þtu„ fhðt™tu Au. rðãtÚteo …heûtt yt…ðt ƒuËu, ƒtsw{tk [tu…ze ht¾e™u ðtk[e ðtk[e™u sðtƒtu ÷¾ðt™t ntuÞ ‚tu …ý ™t…tË ÚttÞ ‚u{tk ftu™tu Œtu»t ftZðtu ? ‚u{ yt…ý™u ƒÄwk {éÞwk ntuðt A‚tk …ý fÕÞtý{tkÚte …ze sðtÞ ‚tu ftu™tu Œtu»t ? rð¿tt™u þtuÄu÷ Þkºt™e {ŒŒÚte ftuE {týË ƒnw{t¤e {ft™™e Ëeze{tk …nu÷u …„rÚtÞu W¼tu hnu ‚tu yt…tuyt… yÕ… Ë{Þ{tk AuÕ÷t …„rÚtÞu …ntU[e òÞ Au, ‚u{ yt…ýu ËíËk„™e Ëeze{tk Võ‚ …nu÷u …„rÚtÞu W¼t hnuðt™wk Au. ‚tu yt…tuyt… yûthÄt{ Y…e AuÕ÷u …„rÚtÞu …ntU[e sEþwk. ykíÞ™t ð[™t{]‚{tk ©eS {nthts fnu Au fu, yt Sðu swŒtk swŒtk þhehtu Äthý fhe™u Ë{wÿ{tk sux÷wk s¤ ¼ÞwO Au ‚ux÷wk ‚u™e {t‚t™wk ŒqÄ …eÄwk Au, íÞthu ‚u™u Œw÷o¼ {™w»ÞŒun {éÞtu Au. …hk‚w Œhuf Ë{Þu {™™wk ÄtÞwO fÞwO ntuðtÚte fÕÞtýÚte ðkr[‚ hÌttu Au. yt Œunu {™„{‚wk {wfe™u ©eS {nthts™wk ÄtÞwO fhðt™wk Au. ½ýtk yÂMÚth {„s ðt¤t …tu‚t™u Ëtûtt‚T …wÁ»ttu¥t{™thtÞý „ýtðu Au. Œwr™Þt{tk ½ýt™t {„s ð¥tt ytuAt «{tý{tk yÂMÚth ntuÞ Au. {t™rËf htu„tu™t ztpfxh ‚u™e xftðthe ftZe yt…u. {™tur[rfíËftu ftuE™u Ëk…qýo MðMÚt™wk «{tý…ºt yt…‚t ™Úte. ©eS {nthts yuf yuðt ztpfxh Au fu su{ýu Ëk…qýo MðMÚt yuðt {týËtu™u fÌttk Au fu, su{™u ytí{t™t fÕÞtý™tu r™ýoÞ Au. ƒtfe™t ‚tu Œwr™Þt{tk „{u ‚ux÷t ztÌtt fnuðt‚t ntuÞ, …hk‚w {nthts™e ÿÂüyu ‚tu „tkzt Au. {nthts Œe™t™tÚt ¼è™u …ý …qA‚t fu ‚{™u ¼t„ð‚™t ‚{t{ &÷tuf {tuZu Au. …hk‚kw ‚u &÷tuf{tkÚte ‚{tht fÕÞtý {txu™t &÷tuf õÞt ‚u ™¬e fÞwO Au ? {nthts™wk Œþo™, ¼Âõ‚, ËíËk„ fhðtu ‚u M™unÚte fhðwk. Þkºtð‚T ™ fhðwk, zhe™u ™ fhðwk. su{ýu Þ{Œkz ðtkåÞtu nþu ‚u ƒefÚte Úttuztu xtE{ ¼Âõ‚ fhþu, …hk‚w ‚uðe ¼Âõ‚ xfþu ™ne. …tu÷eË™e ƒefÚte ftuE [tuh fŒt[ Úttuztu xtE{ [tuhe ™ fhu,

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 169 vi dt 20-6-08


339 ËíËk„ Ëu‚w …hk‚w ƒefÚte ‚u [tuh {x‚tu ™Úte. ‚u{ M™un rð™t™e ¼Âõ‚ ÷tkƒtu xtE{ xf‚e ™Úte. {nthts™t Œþo™u {krŒhu s‚tk ntuEyu íÞthu ¾qƒ s r™fxÚte ÔÞÂõ‚™u {¤ðt s‚t ntuEyu y™u suðtu yt™kŒ ÚttÞ ‚uÚte …ý yrÄf yt™kŒ Útðtu òuEyu. fthý fu {nthts {tuût™t-fÕÞtý™t Œt‚t Au. {nthts™e {qŠ‚ ‚tu ®[‚t{ýe ‚wÕÞ Au. ‚{u sux÷tu ÷t¼ ÷uþtu ‚ux÷tu ÷t¼ {¤þu. Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ{tk ¼qŒuðtu™tu ¾qƒ s {rn{t fnu÷ Au. ð[™t{]‚{tk {nthts fnu Au, [th sý™tu ‚tu y{™u …ý ƒnw zh ÷t„u Au. ¼„ðt™, ¼„ðt™™t ¼õ‚, ƒútñý y™u yr‚„heƒ. ƒeò™wk «tÞÂù‚ ÚttÞ, …hk‚w yt [th{tkÚte ftuE™tu ÿtun ÚtE òÞ ‚tu Sð ™tþ …t{e òÞ. yt [thuÞ™u yuf s Mxus W…h {qõÞt Au. ð[™t{]‚ {wsƒ WíËð™tu Wvuþ ÞtŒ ht¾eyu. WíËð™t Þtu„u fhe™u yk‚ft¤u ftuE…ý Sðtí{t™u Ëk‚tu fu fÚtt yuðwk …ý fkE Ëtk¼he ytðu ‚tu yu Sðtí{t™tu yk‚ft¤ ËwÄhe òÞ. ð[™t{]‚{tk Sð™u ËtiÚte yrÄf «tÂó ¼„ðt™™e {qŠ‚™wk y¾kz ®[‚ð™ hnu yu fÌtwk Au. …hk‚w ytðe «tÂó, ytðe ÂMÚtr‚ðt¤tyu …ý WíËð Ë{iÞt ÞtŒ ht¾ðt ‚tu Sð™wk ¾qƒ Yzwk ÚttÞ Au. „tu…t¤t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu y{™u ¾qƒ „{u Au. {nthts suðt Au ‚uðt ytu¤¾ðt. {nthts™tu {rn{t ÞÚttÚto Ë{sðt, yLÞ™u Ë{òððt „tu…t¤t™kŒ Mðt{e™e ðt‚tu™wk …thtÞý, {™™, ðtk[™ Œhufu yð~Þ fhðwk òuEyu. „tu…t¤t™kŒ Mðt{e™e þÂõ‚ su Au yu™wk hnMÞ yuf s Au fu yu{™e MðY… r™ct yr‚ ƒ¤ðt™ n‚e. yu{™e ðt‚tu, W…Œuþ ðtk[eyu ‚tu ÏÞt÷ ytðu fu ‚uytuyu ðtõÞu ðtõÞu MðY…r™ct™e ðt‚ fhe Au. ©eS {nthtsu …tu‚t™t MðY…™wk hnMÞ „tu…t¤t™kŒ Mðt{e™u fÌtwk, Mðt{e, yt…ýu þt {txu ytÔÞt Aeyu ? y{tÁk MðY… ytu¤¾tðe Ëti™u yûthÄt{{tk ÷E sðt Au. {nthtsu „tu…t¤t™kŒ Mðt{e™u yuftk‚{tk yt ðt‚ fnu÷e. MðY…r™ct{tk ft[… hne òÞ ‚tu {tuût{tk rðæ™ ÚttÞ. {nthts suðt Au ‚uðt ytu¤¾òu y™u yLÞ™u ytu¤¾tðòu. su su nrh¼õ‚tu ynª (xtuhzt) ytÔÞt Au ‚u Ëðuo ÿZ ËkfÕ… fhòu fu ð»to{tk yufðth xtuhzt Œþo™u ytðeþwk. Œw»ft¤ …zu fu

340

ËíËk„ Ëu‚w yr‚ð]Âü ÚttÞ ‚tu …ý Ë{wÿ™t …týe™wk ÷uð÷ ½x‚wk ðÄ‚wk ™Úte. ‚u{ {nthts™t {krŒhtu™t MÚtt™™tu r{n{t yu s Au, …hk‚w Œþo™Úte ‚{thtu {rn{t ðÄe sþu. {txu ð»to{tk yufðth ytððwk. ÔÞË™Úte þwk ÚttÞ Au yu fnwk ‚tu ¾qŒ ¼„ðt™ (©ef]»ý)™wk fw¤ ÔÞË™Úte ™tþ …tBÞwk. ‚tu {týË™t fw¤™e þe ðt‚ fhðe ! [t-ftuVe™e ‚tu Ëk‚tu s ÔÞðMÚtt fhu Au, yux÷u yu ÔÞË™ fnuðtÞ fu ™ fnuðtÞ, …hk‚w yuÚte yt„¤ fkE ÔÞË™ ntuÞ ‚tu {qfe™u sòu. ytðtu yðËh Vhe ™nª {¤u. ©eS {nthts™e ËkƒkÄ …t{u÷e ðM‚wytu™tu {rn{t Au. MðY…t™kŒ Mðt{e™u ytí{r™ct n‚e. ‚uytu™u {kŒðtz ytÔÞtu íÞthu ytí{r™ct ft{{tk ™ ytðe. {nthts òuðt …ÄtÞto íÞthu {nthtsu fÌtwk, ‚{u y{tht ËkƒkÄ ðt¤e ðM‚wytu ÞtŒ fhtu. yt «ËtŒe™tu ÷ªƒztu, Œhƒth„Z, ÷e÷t [rhºttu ð„uhu ÞtŒ fhtu, ‚tu htu„Úte, …eztÚte {wõ‚ Útþtu, y™u ÚtÞwk …ý yu{ s. ð[™t{]‚{tk …ý {nthtsu {tuût{t„o{tk Ä{o{tk hnuðwk, ™t{M{hý, ÷e÷t[rhºttu „tðt, Ëtk¼¤ðt ‚Útt W…tË™t ÿZ ht¾ðe ‚u™u {wÏÞ fÌtwk Au. ytí{r™ct ‚tu Ë{wÿ{tk ‚wkƒzwk {wfe™u Ët„h …th fhðt sEyu ‚u™t suðwk ËtÄ™ Au. ËwŒþo™ [¢, fÕ…ð]ût, ®[‚t{rý ƒÄwk {nthtsu yt ËíËk„{tk {wõÞwk Au. ËwkŒhS¼tE ËwÚtthu yufðth {nthts™u …qAu÷wk. ©ef]»ý ¼„ðt™u ¼õ‚tu™e hûtt ftsu yuf ËwŒþo™ [¢ htÏÞwk n‚wk. ‚{u fu{ fkE htÏÞwk ™Úte ? íÞthu {nthtsu yu{ fÌtwk fu, y{u ‚tu ËwŒþo™ [¢ îtht y{tht ¼õ‚tu™e 24 f÷tf hûtt fheyu Aeyu. y{u yt…u÷ rþûtt…ºte Y…e ËwŒþo™ [¢™t 212 &÷tuf Y…u 212 Œtk‚t Au. ‚u «{týu ð‚oþu ‚u™wk y{u {qŠ‚{tk hne™u hûtý fheþwk. {nthtsu ƒúñ[the™u ˼t{tk W¼t ÚtE™u ƒtu÷ðt™tu yt„ún fÞtuo. ƒúñ[theyu fÌtwk fu yuf s ¼„ðt™ Au y™u Mðtr{™thtÞý rËðtÞ ftuE ¼„ðt™ ™Úte. ‚u{™e yt¿tt …t¤ðt{tk Ëw¾ Au. y™u yt¿tt ÷tu…ðt{tk Œw:¾ Au. ƒúñ[the ytx÷wk ƒtu÷e™u ƒuËe „Þt. nfef‚{tk ƒúñ[theyu ytx÷t{tk ƒÄe ðt‚ fnª ŒeÄe. ytx÷e ðt‚ W…h …thtÞý ÚtE þfu. yuf ˼t{tk yuf nrh¼õ‚™u ƒtu÷ðt W¼t fÞto. ‚u nrh¼õ‚™wk yuf ðtõÞ

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 170 vi dt 20-6-08


341 ËíËk„ Ëu‚w y{™u ƒnw „BÞwk fu, ‘¼÷t ÚtE™u ƒÄt n¾ýtk hnuòu, ‚tu fkE ðtkÄtu ™nª ytðu. n¾ýtk hnuðt™wk rþûtt…ºte þe¾ðtzu Au.’ htò õÞtk hnu ? ftuE …qAu, yt…ýu fnªyu fu htò hts{nu÷{tk hnu. {nu÷ õÞtk ntuÞ ? þnuh{tk ntuÞ, sk„÷{tk ™ ntuÞ ! su htsÄt™e™wk þnuh ntuÞ íÞtk htò hnuAu. ¼h‚¾kz™t htò ftuý ? ™h™thtÞýŒuð ! ¼h‚¾kz™t htò™e htsÄt™e y{ŒtðtŒ þnuh y™u {nu÷ ft÷w…wh {krŒh. ßÞtk htsÄt™e ntuÞ íÞtk ƒÄt «fth™e f[uheytu ntuÞ ! {nthts™u yuf htò {éÞt. {nthts™u fnu, y{u þt{, Œt{, Œkz y™u ¼uŒ™e ™er‚Úte htßÞ ðneðx [÷tðeyu Aeyu. ‚{u ËíËk„ fuðe he‚u [÷tðtu Atu ? {nthts fnu, y{u …ý þt{, Œt{, Œkz y™u ¼uŒ™e ™er‚Úte s ËíËk„ [÷tðeyuAeyu. htò fnu yu fE he‚u ? {nthts fnu swytu, Ëtk¼¤tu. þt{Úte y{u ÷tuftu{tk ¼„ðt™™e ðt‚tu fheyu Aeyu. ¼„ðt™™t ƒ¤ ðt¤e ðt‚tu fheyu Aeyu. Œt{™u Xuftýu ¼„ðt™™e {qŠ‚™tu {rn{t fneyu Aeyu. ¼uŒ ! ‚tu fnªyu Aeyu fu yt s„‚ ¾tuxe ðM‚wytu™wk ƒ™u÷wk ™tþðk‚ MðÙ ‚wÕÞ Au. s„‚ yu ¾wÕ÷e ytk¾™wk MðÙ Au. Ët[wk ‚tu yuf{tºt ¼„ðt™™e þhýt„r‚ Au y™u Œkz ! ‚tu y{u r™»fw¤t™kŒ Mðt{e …tËu Þ{Œkz ÷¾tÔÞtu Au. {ÞtoŒt{tk ™ ð‚uo, yt¿tt ™ …t¤u ‚tu ‚u™u Œkz ÚttÞ Au. su MÚt¤u su ðt‚ fhðe ½xu ‚u fhe™u ËíËk„ [÷tðeyu Aeyu. ftuE yt…ýt {krŒhu ytðe™u {™tu{™ ð¾tý fhu fu fux÷wk ËwkŒh {krŒh Au ! ‚tu …ý ‚u™wk Yzwk ÚttÞ Au. {krŒh{tk yk„‚ {‚¼uŒtu …„rÚtÞu {qfe™u Œt¾÷ Útðwk òuEyu. …„™t òuzt ‚u™wk «r‚f Au. òuzt yt…ýu {krŒh™t …„rÚtÞu W‚the™u {krŒh{tk …„ {qfeyu Aeyu. ht„îu»t òuzt™e ËtÚtu ƒnth Atuze™u {krŒh{tk ytððwk òuEyu. su nrh¼õ‚ su Œuð™t Œuþ{tk hnu‚t ntuÞ ‚u Œuð™t ftuXth{tk s Ä{toŒtu s{t ÚttÞ. su{ fu „Zzt Œuþ{tk „tu…e™tÚtS {nthts™t ftuXth{tk, y{ŒtðtŒ Œuþ{tk ™h™thtÞýŒuð™t ftuXth{tk s Ä{tŒtuo s{t ÚttÞ. {nthtsu ƒu „tŒe fheAu. òu ftuE ºteS „tŒe fhu, ™h™thtÞýŒuð™tu ÿtun fhu ‚tu yt[tÞo ntuÞ, íÞt„e ntuÞ fu ¼õ‚ ntuÞ ‚u™wk fÕÞtý ™ ÚttÞ, yð„r‚ ÚttÞ. Œuð™tu ÿtun ÚttÞ

342

ËíËk„ Ëu‚w yu ‚tu {nthts™e S¼ W…„ …„ {qfðt™tu Au. yt[tÞo, Ëk‚, ¼õ‚, {nthts™wk fÌtwk …t¤þu ‚tu yu {nthts™t, ™ …t¤u ‚tu {nthts fnu Au yu y{tht ™Úte. {™, f{o, ð[™u fhe™u Œuð™tu ÿtun ™ ÚttÞ yu æÞt™ ht¾ðwk. rŒÔÞ ËíËk„ {éÞtu Au ‚tu AuÕ÷tu sL{ fhe ÷uðt™tu Au. ÞtŒ ht¾tu ! ðs™ ðÄðt ™ Œuðwk y™u ¼s™ ½xðt ™ Œuðwk. r™íÞ ËíËk„ fhðtu, ¼s™ fhðwk. ð[™t{]‚{tk {nthts fnu Au fu, ¼„ðt™™t ¼s™ yt„¤ 14 ÷tuf™wk Ëw¾ ™fo Ë{t™Au. {nthts fnu, ƒu s ðM‚w™tu y{™u yt„ún Au. ¼s™™tu y™u ¼õ‚™tu ËíËk„ htÏÞt™tu. fÚtt ðt‚to, ¼s™™e õÞthuÞ ‚]Âó Út‚e ™Úte. Äq™{tk yuðe þÂõ‚ Au fu {nthts™u …tu‚t™tu «tu„út{ Vuhðe ™tk¾ðtu …zu Au. fthý fu {nthts ¼õ‚ y™u ¼Âõ‚™t ðþ{tk Au. Äq™ yu ©uc ËtÄ™ Au. Äq™{tk Äq™e Útðwk …zu. yt„úne Útðwk …zu, „hsw Útðwk …zu. „hsw ÚttÞ ‚u™tu …tÞtu {sƒw‚ ÚttÞ Au. su ™u‚tytu yu.Ëe.™e ƒnth …„ ™ {qfu, ‚u [qkxýe xtýu „÷eyu „÷eyu ðtux {txu Vhu Au. fthý fu ‚u{™u ¾whþe™e, Ë¥tt™e „hs ntuÞ Au. yt…ýu {nthts™e yûthÄt{™e ¾whþe™e „hs ntuðe òuEyu. {nthtsu yt…ýt fÕÞtý {txu hM‚tu ƒnw Ëh¤ ƒ™tðe ŒeÄtuAu. {nthtsu fÕÞtý™tu Ëu÷ ¾tuÕÞtu Au. {nthtsu ËíËk„e™u …ý yuðe þÂõ‚ yt…e Au fu ËíËk„e™t «Ëk„{tk ytðþu yu™wk …ý fÕÞtý Úttþu. ™kŒËk‚tu{tk yð‚th sux÷wk Ët{ÚÞo n‚wk ‚tu …ý {nthts™e …tA¤ …tA¤ Vh‚t. yt™kŒt™kŒ Mðt{e hts…tx Atuze™u ËtÄw ƒ™u÷t. fzw™t fÕÞtý …xu÷ ÷ø™™tu {ªZ¤ Atuze™u yŒT¼q‚t™kŒ Mðt{e ƒ™u÷t. yt ƒÄt™u {tuût™tu ¾… n‚tu. ¾… „hsw ƒnw {tuxe ðM‚wAu. ËíËk„{tk ½e, fu¤t Au. Ëw¾, Ëw¾™u Ëw¾ s Au. ™kŒËk‚tu yu{ fnu‚t fu ‚…W…ðtË fhe™u þheh™u „t¤e ™t¾u A‚tk fÕÞtý ™ÚttÞ y™u yt ËíËk„{tk nªztu¤t{tk Ëw‚t Ëw‚t s÷uƒe ¾t‚t ¾t‚t fÕÞtý ÚttÞ. òu yt©Þ™e ÿZ‚t y™u W…tË™t™e þwÂØ ntuÞ ‚tu ! ÷tuftu fkftuºte ÷¾u ‚u{tk ‚tu ©e{t™T-©e{‚e yuf þçŒ W…h ÷exe {thu, 1 ÔÞÂõ‚ ÷¾u yÚtðt Ët{„xu ÷¾u, ‚tu …ý yu{tk Ztuh-Ztk¾h™tu Ë{tðuþ ™ ÚttÞ. …hk‚w ©eS {nthts™t yt©Þ™wk ƒ¤ ntuÞ ‚tu {nthtsu ‚{tht fwxwkƒ Ërn‚, ‚{tht …þwytu, M™uneytu,

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 171 vi dt 20-6-08


343 ËíËk„ Ëu‚w r{ºttu Ëðuo™t fÕÞtý™wk Ët„{xu ™tU‚Á Au. yt…ýu Võ‚ ©eSyu [ªÄu÷t htn …h [t÷ðt™wk Au. n™w{t™S y{tht fw¤Œuð‚t Au. n™w{t™S{tk þÂõ‚ y™u ¼Âõ‚™tu Ë{LðÞ Au. þqhðeh‚t rð™t™e ¼Âõ‚ ÷tkƒtu Ë{Þ xfe þf‚e ™Úte. ¼Âõ‚ rð™t™e þÂõ‚ þtu¼‚e ™Úte. y{the …Äht{ýe ƒu «fth™e ntuÞ Au. …nu÷tk «fth™e …Äht{ýe ËíËk„e™t ½uh ntuÞ Au. ËíËk„e™u y{u fkE s …qA‚t ™Úte. ËíËk„e ËtÚtu ytí{ƒwÂØ Au. ËíËk„e ßÞtk ƒuËtzu íÞtk ƒuËðwk ƒnw „éÞwk ÷t„u Au. fthý fu yu …tu‚t™wk Au. ƒeò «fth™e …Äht{ýe{tk ½ýt ÷tuftu …tu‚t™t fwxwkƒ™e, ÄkÄt™e feŠ‚ ðÄthðt y{the …Äht{ýe fhtðu Au. íÞtk y{u y{tht …Œ™e Yyu sEyu Aeyu …hk‚w Ëk‚tu™u …qAe™u sEyu Aeyu fu ƒuXf ð„uhu ÔÞðMÚtt ƒhtƒh Au ™u ? yÞtuæÞt«ËtŒS {nthts ð¾‚u ßÞthu yts™t suðe ðtn™tu™e Ë„ðz‚t ™ ntu‚e íÞthu ‚uytu ntÚte, ½tuzt ð„uhu hËt÷t ËtÚtu 2 Úte 3 {rn™u yÞtuæÞt-A…iÞt …ntU[‚t. yufðth [kƒ÷¾eý™t ƒt{htu÷e „t{u rðËt{tu ÷eÄtu. yÞtuæÞt«ËtŒS ŒtŒt ƒnw htS ÚtÞt. „t{{tk ËwkŒh {krŒh ƒLÞwk. nrh¼õ‚tuyu ŒtŒt …tËu fÕÞtý™wk ðhŒt™ {tkøÞwk. ytsu …ý „t{{tk ftuE Œun Atuzu Au íÞthu yÞtuæÞt«ËtŒS ŒtŒt, {nthts ËtÚtu nrh¼õ‚™u ‚uzðt ytðu Au. ßÞthÚte y{u ËíËk„™e yt „tŒe W…h …ŒtYZ ÚtÞt Aeyu íÞthÚte Ëðtoð‚the ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ y™u ©e ™h™thtÞýŒuð™tu suðtu {rn{t y{u Ë{ßÞt Aeyu yuðtu {rn{t ‚{™u ƒÄt™u Ë{òððt «Þí™ fÞtuo Au. …qs™ fu «þkËt yu y{tÁk ÔÞÂõ‚„‚ ™Úte, …hk‚w yu yt[tÞo …Œ™wk …qs™ Au. y{u ¼÷u {nthts™e MÚtt…u÷e yt „tŒe W…h ƒuXt ntuEyu, …hk‚w {™Úte ‚tu ‚{the ƒÄt™e ðå[u ƒuXtk Aeyu. …qs™, „tihð fu {rn{t yu ©eS {nthtsu MÚtt…u÷t yt …Œ™wk Au. …hk‚w y{tÁk ™Úte yu ðt‚™wk nk{uþt y{u æÞt™ ht¾eyu Aeyu. nt÷™t fr¤Þw„™t f÷wr»t‚ ðt‚tðhý{tk Ët[t „wÁ þtuÄðt {w~fu÷ Au. fthý fu nt÷{tk „wÁytu ðÄe „Þt Au y™u rþ»Þtu ½xe „Þt Au. ¼„ðt™™tu {rn{t fnu, ¼„ðt™ ËtÚtu ËkƒkÄ fhtðu

344

ËíËk„ Ëu‚w yu Ët[t „wÁ. …tu‚t™tu {rn{t fnu yu Ët[t „wÁ ™ fnuðtÞ. y™k‚ ftuxe ƒúñtkz™t yrÄ…r‚ …qýo …wÁ»ttu¥t{ Ëðtoð‚the Ëðtuo…rh ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u yt…ýtk {txu fux÷tu Œt¾ztu fÞtuo Au ! ƒÄe M…ü ðt‚ fhe ŒeÄe Au. Œuð, yt[tÞo, Ëk‚, þtMºttu fkE ƒtfe ™Úte htÏÞwk. yt…ýu Võ‚ yt¿tt …t¤ðt™e Au. ð[™™tu ¾xftu ht¾ðt™tu Au. ËíËk„{tk rþM‚™e ƒnw sYh Au. {nthtsu {wfwkŒt™kŒ ƒúñ[the …tËu …týe {tkøÞwk. {wfwkŒt™kŒ ƒúñ[the Íz…Úte ðkze fqkŒe™u …týe ÷uðt „Þt. rð[th ™ fÞtuo fu {™u ðt„þu ! ËíËk„{tk yuðe rþM‚ Í™w™™e sYh …zu Au. Í™w™ rððtŒtu {txu ™rn. …hk‚w yt¿tt …t¤ðt {txu™wk Í™w™ òuEyu ! Ëk‚tu, nrh¼õ‚tu™t yt[tÞo ¼÷u „wÁ hÌttk …hk‚w {nthtsu y{™u yu …ý yt¿tt fhe Au fu Ëk‚tu™u ytŒh Útfe {t™òu. ‚{™u Ëti™u y{tht «íÞu ytŒh M™un Au, ‚u™t fh‚tk y™uf ½ýtu «u{ y{™u ‚{tht «íÞu Au. {nthtsu ËíËk„™t ™er‚, r™Þ{tu ƒkÄthý ƒÄwk s ÔÞðÂMÚt‚ fÞwO Au. ½ýt™t f…t¤ ftuht ntuÞ Au. r‚÷f [tkŒ÷tu …ý ™Úte fh‚t. …Ae ðVtŒthe r™ct™e ðt‚tu õÞtk fhðe ! ƒnw rð[thðt suðe ðt‚ Au ! rð[thòu. yt…ýu ‚tu [tkŒ÷tu fhðtu Au ™u ƒeò™u fh‚t fhðt™t Au. {nthts™t Ë{Þu Œtnt¾t[h ÿZ r™ct y™u r™ùÞ ðt¤t ¼õ‚ n‚t. ‚u Ë{Þu …htuût™tu yuf ƒtðtu rþ»Þtu ðÄthðt™e xuð ðt¤tu n‚tu. …u÷tu ƒtðtu Vh‚tu Vh‚tu Œtnt¾t[h …tËu ytðe™u Œtnt¾t[h™u fnu ‚{™u fkXe ƒtkÄðe Au. Œtnt¾t[hu …„ ÷tkƒtu fÞtuo. fnu ‚the fkXe {tht …„{tk ƒtkÄe Œu. {tht fkX{tk ‚tu Mðtr{™thtÞý™e fkXe Au. Í™w™ ð„h™tu ËíËk„ ft[tu …zu Au. “yt…ýu ‚tu Mðtr{™thtÞý™wk ™t{ ÷u yu ƒÄt Ëh¾tk.” yuðwk ™ [t÷u. Œwr™Þt{tk {wÂM÷{ Œuþtu ½ýtkAu. ¼th‚™u ftuE™e Ët{u ðtkÄtu ™Úte. …trfM‚t™ Ët{u fu{ ðtkÄtu Au ? ¼q‚ft¤{tk ¼th‚™tu s ¼t„ n‚tu, ¼th‚Úte Aqxw …zâwk Au yux÷u ! yu{ yt…ý™u ƒeò ftuE™e ËtÚtu ðtkÄtu ™Úte. …hk‚w yt…ýtkÚte su su swŒtk ÚtÞt Au ‚u™e ËtÚtu „{u ‚u{ fheyu ‚tu …ý {u¤ …zu ™nª. yt…ýt ÷tuftu íÞtk òÞ y™u òu ¼q÷u [qfu íÞtk «ËtŒe ÷u, ftuE™wk yÒt …ux{tk òÞ, ftuE™tu Œtýtu …ux{tk …zu, ‚u™tu ƒnw «¼tð ntuÞ Au. yux÷u yu™e

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 172 vi dt 20-6-08


345 ËíËk„ Ëu‚w ðt‚tu fhðt ÷t„u, „wý„tðt ÷t„u. «ËtŒ ÷uðt{tk …ý ƒnw æÞt™ ht¾ðwk òuEyu. y{thu íÞtk yuðt ½ýt rð{w¾tu yÒtfqx ð„uhu™e «ËtŒe yt…ðt ytðu. y{u ‚u™u Œhðtò™e ƒnth ™k¾tðe ŒEyu. Í™w™-fèh‚t ðt¤t™tu ËíËk„ þtu¼u Au. ð[™t{]‚{tk {nthtsu fÌtwk fu ftuE™e AtÞt{tk ŒƒtÞ ™ sðwk. Ë{ÿÂü ht¾ðe yu {tºt fnuðt™e ðt‚tu ntuÞ Au. yu ÷tuftu yt…ýt {txu Ät‚f Au. {txu ‚uytu™u ytu¤¾e ht¾e ‚u™tÚte [u‚‚t hnuðwk. òu Ëw¾e Útðwk ntuÞ ‚tu £es y™u XtftuhS™wk ®ËntË™ [tuϾwk ht¾òu. su ¼õ‚tu ™h™thtÞýŒuð y™u ©eS {nthts™u swŒt òýu Au yu{ýu ©eS {nthts™u nsw ytu¤ÏÞt s ™Úte. ½ýt …htuût™t {nt™ ÄtŠ{f ÔÞÂõ‚ytu ‚u{s hts…wÁ»ttu …ý ytðe™u y{™u fnu Au fu, yt ™h™thtÞýŒuð™wk yufðth Œþo™ ÚttÞ …Ae yu {qŠ‚ ÓŒÞ{tkÚte ™ef¤‚e ™Úte. ‚{tu™u ßÞthu ¼Þ suðwk sýtÞ íÞthu yt «íÞût ©e ™h™thtÞýŒuð™u Ëk¼thòu. ft{, ¢tuÄ, ÷tu¼ ð„uhu yk‚:þºtwytuÚte yk‚:fhý™u Sýo ™ Útðt Œu‚t. …tk[ ðth {w¾uÚte ©e Mðtr{™thtÞý ƒtu÷™th™wk …ý fÕÞtý ÚttÞ Au. ©eS {nthts™u …tu‚t™wk Ëðtuo…he…ýwk, Ëðtoð‚the…ýwk ƒ‚tððwk fu {krŒh{tk {æÞ{tk rƒhts{t™ Útðwk ƒnw Y[‚wk ™Úte. ‚u{ A‚tk yt…ýt ytíÞkr‚f fÕÞtý {txu {nthts ð[™t{]‚{tk …ý õÞtkf õÞtkf …tu‚t™wk Ëðtuo…he…ýwk ÷tÔÞt Au. su{ fu y{ŒtðtŒ™wk Ët‚{wk ð[™t{]‚, ‚u{ yt ™thtÞý½tx™t {krŒh{tk ½™~Þt{ {nthts {æÞ ytuhzt{tk rƒhts{t™ ÚtÞt Au. ‚uðe s he‚u ‚{u Ëti …ý ‚{tht ÓŒÞ{tk {nthts™u {æÞ{tk fuLÿ MÚtt™u s rƒhts{t™ ht¾òu. ½ýtk ÷tuftu y{tu™u …qAu Au fu, ‚{thu ftuE fw¤ Œuðe ™Úte ? y{u ‚u{™u sðtƒ yt…eyu Aeyu fu ¼Âõ‚{t‚t y{tht fw¤Œuðe Au. Ëtht ¼õ‚ ƒ™ðt {txu ©eS {nthts …h Œhuf ðt‚{tk Ëk…qýo ©æÄt y™u rðïtË òuEyu. rðŒuþ Ä{o «[thtÚtuo yuf Ë{Þu {t„o{tk yuf rð{t™e {Útfu Ëðth{tk yuf y÷tÞŒt ntu÷{tk yuf f÷tf ËwÄe Ëk‚tu ËtÚtu r™íÞ …qò …tX™tu ftÞo¢{ …qhtu fÞtuo, íÞtk ËwÄe ‚u ntu÷{tk yLÞ ftuE ÔÞÂõ‚ Vhfe s ™rn. ntu÷™e ƒnth ™ef¤‚t ËtEz{tk yuf ntux÷ …h ÿÂü fh‚t sýtÞwk fu ÷tuftu™e ¼ez ƒÄe ynªÞt s Au, íÞthu rð[th ytÔÞtu fu s„‚{tk þt {txu

346

ËíËk„ Ëu‚w Œw:¾ Au ! þheh™wk ðs™ y™u {nthts™wk ¼s™ htus fhðwk. ðs™ yux÷t {txu fu þheh MðtMÚÞ ËtÁk ntuÞ ‚tu ¼s™ r™Þr{‚ ÚtE þfu. ‚u™t {txu {nthtsu fux÷ef [tðeytu …ý yt…e Au. su{ fu ðnu÷t WXðwk. y{u ßÞthÚte ËíËk„™e „tŒe W…h ƒuXt Aeyu íÞthÚte yts ËwÄe ðs™ yuf Ëh¾wk ò¤ðe htÏÞwk Au. ËtÞf÷ [÷tð‚t ËtEf÷™t ƒu Ône÷{tkÚte yuf Ône÷{tk òu ¾htƒe ÚttÞ ‚tu ËtEf÷ yt„¤ [t÷‚e yxfe òÞ. ‚u{ yûthÄt{{tk …ntU[ðt {txu yt¿tt y™u W…tË™t Y…e ƒu …tk¾tu Au. òu yuf …tk¾ f…tÞ ‚tu yûthÄt{{tk …ntU[tÞ ™rn {txu {nthts™e yt¿tt ™u W…tË™t Ëðuo ÿZ fhe ht¾òu. fuð¤ ðýto©{ Ä{oÚte s ftuE™wk fÕÞtý Út‚wk ™Úte. yt…ýt Ëðýo ÷tuftu™u yt…ýu ÷the, „Õ÷t, ntux÷{tk s{ðt s‚tk htufe þf‚t ™ ntuEyu, ¿ttr‚yu yr‚ þwÿ òu …k[ð‚o{t™ …t¤ðt ‚iÞth ntuÞ ‚tu ‚u{™u fÕÞtý{tkÚte …tAtu …tzðt™tu yt…ý™u õÞtu yrÄfth Au ? ™h™thtÞýŒuð™t Œhƒth{tk ÷t¾tu ÷tuftu Œþo™u ytðu Au. yt…ýu õÞtk ftuE™u ¿ttr‚ …qAðt sEyu Aeyu. ËíËk„e™e ftuE ™t‚ ™Úte. ËíËk„eyu s nrh¼õ‚tu™e ™t‚ Au. y{the ÿÂüyu ËŒTƒwÂØ yus ytþeðtoŒ Au. ©eS {nthts yt…ý™u Ëti™u ËŒTƒwÂØ yt…u yu s {tuxt ytþeðtoŒ Au. fwƒwÂØ yu {tuxtu þt… Au ! yt ©e ™h™thtÞýŒuð™u õÞthuÞ {wfþtu ™rn. ©eS {nthtsu MðÞk ƒtÚt{tk ÷E yt…ýt Ëti™t fÕÞtý {txu yt ™h™thtÞýŒuð …ÄhtÔÞt Au. y{tÁk Ëq[™, ytþeðtoŒ, yt¿tt fu y™w¼ð su „ýtu ‚u yt ™h™thtÞýŒuð™u Atuze™u õÞtkÞ sðwk ™rn. …htuût™t yuf …wM‚f{tk ðtk[u÷wk fu …htuût™t íÞt„e „wÁytuyu …t¤ðt™t r™Þ{tu fh‚t …ý Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ™t „]nMÚt yt[tÞo™t r™Þ{tu y½ht Au. yu r™Þ{tu y{u …t¤eyu ‚tu s …¤tðe þftÞ. yt …Œ ©eS {nthtsu y{™u yt…e™u yt…ýe ytu¤¾tý, yt…ýtu ËkƒkÄ ©eS {nthtsu òuze ytÃÞtu Au. yt ËkƒkÄ ftÞ{™tu Au. {nthtsu …tu‚t™t fwxwkƒ™u ynª ‚uztðe™u, y{tÁk ð‚™, sL{ MÚt¤ Atuztðe™u, Œun™t ËkƒkÄe™u „tiý fhe™u y{™u ËíËk„{tk ‚{the Ëti™e ðå[u {wõÞtk Au. {nthtsu fÌtwk fu ‚{thu y{tÁk æÞt™ ht¾ðwk, yt…ýtu ËkƒkÄ y÷tirff Au y™u yu

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 173 vi dt 20-6-08


347 ËíËk„ Ëu‚w y™k‚ft¤ ËwÄe s¤ðtE hnu yu{tk s ©eS {nthts™tu htS…tu hnuþu. {nthtsu MÚtt…u÷e …hk…htÚte rð¾wxt …zâtk y™u ¾tuxt „wÁ™u fÞto, ‚tu õÞtkÞ …‚tu ™nª ÷t„u ! 84 ÷t¾ Þtu™e{tk ¾tuðtE sðtþu ! {txu ò„]‚ hnuðwk, ¾xftu ht¾ðtu. {nthtsu MÚtt…u÷e …hk…ht, «ýtr÷ft suýu suýu ‚tuze Au ‚u ¾tuðtE „Þt Au. ©eS {nthts™t ftuBÃÞwxh{tkÚte yu™t ™t{ ™ef¤e „Þt Au. yt…ýu ©eS{nthts™e {t¤t™t {ýft ƒ™ðt™wk Au. yt¿tt …t¤ðt™tu ¾xftu ht¾e™u ©e™h™thtÞýŒuð™t ÚtE™u ftÞ{ hnuðt™wk Au. y{u ÿZ…ýu {t™eyu Aeyu fu ËíËk„™wk Ã÷t™ª„ {nthts MðÞk fh‚t ntuÞ Au. {q¤e {krŒh™t Ã÷t™ª„{tk {nthtsu htºtu ƒúñt™kŒ Mðt{e™u s„tzât. ntÚt{tk Ëtu™t™e Ëtuxe ÷E™u {krŒh r™{toý™e søÞt ƒ‚tðe yt «{týu Ã÷t™ª„ fhtu. …Ae ƒúñt™kŒ Mðt{eyu …tÞtu VuhÔÞtu. y{tÁk yt MÚtt™, y{tÁk yt …Œ {nthtsu …tu‚u r™{u÷wk Au. ‚uÚte yt …Œ …h …tu‚t™t MÚtt™u r™ÞwÂõ‚ …ý …tu‚u fhu Au, yuðwk y{tÁk ÿZ …ýu {t™ðwk Au. y™u su {™w»Þ suðt „wýu fhe™u Þwõ‚ ntuÞ, ‚u {™w»Þ™u ‚uðt ftÞo™u rðþu «uhðtu. rþûtt…ºte™t yt &÷tuf™tu y{÷ «Út{ ©eS {nthts ò‚u fhu Au. ßÞthu su™e …tËuÚte suðwk ft{ ÷uðt™e EåAt ntuÞ íÞthu {nthts ‚u™u su ‚u søÞtyu „tuXðe™u ft{ ÷u Au y™u ‚u …Œ …h ˾ýt ™ hneyu ‚tu {nthts ƒŒ÷e …ý fhe ™t¾u Au. ™h™thtÞýŒuð™t …txtuíËð™t rŒðËu rð[thðt™wk yu Au fu, ™h™thtÞýŒuð yt…ýtk yk‚h{tk fux÷t W‚Þto ? r™ct{tk fux÷e f[tþ Au ? htò fuŒeytu™u Atuze {qfu, …hk‚w Œh ð»tuo ™t Atuze {qfu ! yt…ýu fux÷e søÞtyu [tu¾t {wfeyu Aeyu, {tÚtt {wfeyu Aeyu, ƒesu yuf Œkzð‚ fheyu yux÷u ™h™thtÞýŒuð yt„¤ fhu÷t 1000 Œkzð‚ þqLÞ ÚtE òÞ ! r™ùÞ™e …rh…õð‚t™e „tkX ðt¤e™u ™h™thtÞýŒuð™e r™ct, ytí{ Ë{o…ý™e ¼tð™t™tu ÿZ ËkfÕ… fhðtu yr‚ sYhe Au. ©eS {nthtsu fux÷t «u{Úte ƒÄt™u Ëtk¼éÞt Au ! {nthtsu ƒu ðM‚w ËtÚtu ht¾e Au. yuf WŒth‚t y™u ƒeswk rnËtƒe…ýwk. ™h™thtÞýŒuð™e r™ct ðÄþu, ‚ux÷tu

348

ËíËk„ Ëu‚w

ËíËk„{tk yt…ýtu {rn{t ðÄe sþu. {nthts™t Œhuf [rhºttu™wk ôzwk ntŒo ntuÞ Au. {nthts A…iÞt{tk …Ëth Út‚t yux÷u {Õ÷tu {nthts™e E»Þto fh‚t. {nthtsu ‚uytu™wk fkE ƒ„tzâwk ™ ntuÞ, A‚tk ™zðt ytð‚t. yux÷u {nthts …Ae yuðt ytËwhe ‚¥ðtu™u Xuftýu …tz‚t. yu{ ytsu …ý y{u ftuE™u ™z‚t ™ ntuEyu, ‚u A‚tk suytu E»Þto fhe™u yt…ý™u ™zðt ytðu Au, yðhtuÄ Y… ÚttÞ Au. íÞthu {nthts yuðtu Ëkfu‚ yt…u Au fu, yu™u y{u Ëk¼t¤e ÷Eþwk. fåA{tk ™kŒ Ëk‚tu rð[hý fh‚t n‚tk. yuf ™t™t ƒt¤fu Ëk‚tu™e ¾qƒ Ëthe Ëuðt fhe. Ëk‚tu htS ÚtÞt. Ëk‚tu ƒt¤f™u fnu, fkEf {tk„ ! ƒt¤f ¾qƒ nturþÞth ! ‚uýu {tøÞwk fu, “‚{™u ðnt÷t{tk ðnt÷e su ðM‚w ntuÞ ‚u y{™u yt…tu. Ëk‚tu™u ðnt÷t{tk ðnt÷t ¼„ðt™ ntuÞ. yux÷u ƒt¤f™u ¼„ðt™ ytÃÞt. r™htðhý ÿÂü yt…e. ½uh ƒuXt {nthts™e ÷e÷tytu™u r™nt¤e þfu. ‚u s ƒt¤f {tuxtu ÚtÞtu y™u Ë.„w. yåÞww‚ŒtË Mðt{e ‚hefu Ëk‚ Œeûtt ÷E Ëk«ŒtÞ™t rðh÷ Ëk‚ ƒLÞt. y{thu …ý ‚{™u Ëti™u fkEf yt…ðwk Au. y{thu yu yt…ðwk Au fu, yts ËwÄe y{u suðt ©e ™h™thtÞýŒuð™u ytu¤ÏÞt Au yuðt ‚{™u Ëti™u ytu¤¾tððt Au yu {txu y{u ½uh ½ýtk f÷tftu Ë{Þ ftZe™u {nthtsu ©e ™h™thtÞýŒuð™tu õÞt ð[™t{]‚{tk fE he‚u WÕ÷u¾ fÞtuo Au ‚u …uhu„útV y{u y{tht nM‚tûth{tk ÷ÏÞt Au. ‘ð[™t{]‚{tk ©e ™h™thtÞýŒuð’ yu ™t{™e ™t™e …wÂM‚ft ‚iÞth fhe Au. Œhhtus ðtk[þtu ‚tu ©e ™h™thtÞýŒuð™wk Œþo™ fhðt™tu rðþu»t yt™kŒ ytðþu. «Út{™t 48{tk ð[™t{]‚{tk ËíËk„e {tºt™u {nthtsu ©e ™h™thtÞýŒuð™u …qò{tk ht¾ðt™e yt¿tt fhe Au. yu{tk Œuþ rð¼t„™wk rð¼ts™ ÷t„wk …z‚wk ™Úte. ©eS {nthtsu þtMºttu™t Ëth Y… su{ yuf „wxftu ‚iÞth fhu÷tu ‚u{ y{u yt yuf „wxftu ‚iÞth fhe™u ‚{™u Ëti™u ¼ux yt…eyu Aeyu. yu …wM‚f Ëti ðËtðòu, ðtk[òu y™u {™™ fhòu. {nthts fnu Au fu, y{u yt ð¾‚u fkE ft[wk htÏÞwk ™Úte. {nthts™e {hS rðYØ Vtuxt {wf‚t ntuÞ, Ëk«ŒtÞ™e yth‚e, þtMºttu, W…tË™t{tk VuhVth fh‚t ntuÞ, yu {nthts Ëtk¾e ÷uðt™t ™Úte. fÕÞtý ‚tu Auxwk hÌtwk,

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 174 vi dt 20-6-08


349 ËíËk„ Ëu‚w WÕxt {nthts™u fwhtS fhuAu. yuf Þt ƒeS he‚u ‚uytu …h yt…ýu {nthts™tu fwhtS…tu òuEyu Aeyu. {txu ytæÞtÂí{f fuLÿ [tuϾwk ht¾ðwk, {nthtsu Ëtu xft þwØ W…tË™t {t„o ytÃÞtu Au. yu «{týu [t÷eþwk ‚tu yt sL{u y™u …Ae …ý rŒÔÞ Ëw¾™e «tÂó Útþu. ßÞthu y{the «þkËt Út‚e ntuÞ íÞthu Œunu fhe™u y{u ynª ƒuXt ntuEyu Aeyu, …hk‚w {™u fhe™u ˼t{tk ‚{the Ëti™e ðå[u õÞtkf yuf ¾qýt{tk ƒuXtu ntuô Awk y™u ƒuËe™u yt[tÞo…Œ™e «þkËt r™nt¤wk Awk.” ….…q.{nthts©e™t sL{tuíËð™e fu yuðt y™wY… «Ëk„tu™e ˼t ntuÞ íÞthu íÞthu …q. {nthts©eyu ˼t™t ytþeðtoŒ {tk„u÷t, yu ‚uytu©e™e {nt™‚t Œþtoðu Au. •

24. ….…q.Ä.Äw. yt[tÞo©e ftuþ÷uLÿ«ËtŒS {nthts©e™e y{]‚ðtýe-yt[{™ : ….…q. {nthts©e™t ytþeðo[™tu{tk ÿütk‚ ðt‚toytu ¾qƒ s Wå[ «fth™e ntuÞ Au, su ftÞ{ {txu ÞtŒ hne òÞ ‚uðt «fth™e ntuÞ Au. su{tk ¾qƒ W…Œuþ Ë{tÞu÷tu ntuÞ Au, …hk‚w ynª y{]‚ðtýe Võ‚ ËthY…u ÷¾e ntuðtÚte ‚u ÿütk‚ ðt‚toytu ÷¾e ™Úte, ‚u{s …q. {nthts©e ßÞthu …q. ÷t÷S {nthts©e ‚hefu ËíËk„{tk rð[hý fh‚t ‚u Ë{Þ™e y{]‚ðtýe™tu Ëth …ý yºtu «M‚w‚ Au. nrhîthÚte Ér»tfuþ s‚tk n‚tk. „k„t rf™thu „k„t ™Œe{tk M™t™ fhðt™wk {™ ÚtÞwk. ½tx …h ƒnkw ¼ez ntuðtÚte yt„¤ ðÄe ƒeòu ½tx þtuæÞtu. íÞtk …tk[-Ët‚ ƒtðt M™t™ fh‚t n‚tk. ÚtÞwk fu ƒtðt ¼u„wk ðtkÄtu ™rn, Vtðþu. y{u Ëk‚tu™e ËtÚtu M™t™ fÞwO. …Ae y{u Ëk‚tu™u fÌtwk. swytu, yt ƒtðtytu íÞt„e ÚtÞt. ½h Atuzâwk. þt {txu ? ¼„ðt™ {u¤ððt. …hk‚w yt ƒtðtytu{tkÚte ftuE ƒtðtu yíÞthu ƒeze …e‚tu n‚tu. ftuE [hË™tu ÔÞË™e n‚tu ‚tu ftuE [÷{ Vqkf‚tu n‚tu. ftuE …týe{tk f{h zqƒu ‚u{ W¼tu

350

ËíËk„ Ëu‚w hne ‚… fh‚tu n‚tu. …hk‚w ftuE™u nsw ËwÄe ¼„ðt™ {éÞt ™Úte yÚtðt ¼„ðt™ {u¤ððt™tu {t„o ËwØt …ý nsw ËwÄe «tó ÚtÞtu ™Úte. ßÞthu yt…ýt W…h ¼„ðt™u fux÷e fÁýt fhe fu Ëtks …zâu ÷tzðt ¾tE™u ËqE sEþwk A‚tk Ëðthu WXe™u r™íÞ ¼„ðt™™wk Œþo™ ! r™íÞ ¼„ðt™ Ë{ût W¼t hnuðt™wk ! …htuût™t {krŒhtu{tk ½ýeðth ¾qƒ yÇÞtË fhðt suðtu ntuÞ Au. {wÏÞ Œuht{tk s‚tk s‚tk ðå[uu fux÷tf Œuð Œuðeytu™t „tu¾÷t ytðu. Œhuf søÞtyu …qòhe ƒuXtu ntuÞ, fnu fu, yt Œuð Œuðe™tu ¾qƒ {rn{t Au. ynª fkEf {qftu. rƒ[tht Œþo™tÚteoytu …ý {wkÍtE òÞ fu yt{tk õÞt Œuð {tuxt ? ßÞthu yt…ýt {krŒhtu{tk ðå[u ftuE Œuð Œuðe ™rn ! ftuE „tu¾÷t ™®n ! ËeÄt s ¼„ðt™ Ë{ût W¼t hntu ! ðå[u ftuE ð[uxeÞt ™rn ! y{hðu÷ ðz™u ðªx¤tÞ, yu ðu÷™u {q¤eÞt ™Úte ntu‚t, A‚tk ftÞ{ ÷e÷e ™u ÷e÷e s hnu Au. fthý fu yu ðz™u ðªx¤tÞu÷e Au. ‚u{ ½ýtk ÷tuftu Mðtr{™thtÞý ™t{Úte [he ¾tE™u ftÞ{ ÷e÷t ™u ÷e÷t s Œu¾tÞ. yuf ytðu ™u ƒeòu òÞ ! ¼„ðt™ Útðwk ftu™u ™ „{u ! Œhuf ¾tuxt™tu Œþftu ðeËftu ntuÞ ! y{hðu÷™e su{ yt ÷tuftu™u {q¤Þt ™Úte ntu‚t, {nthtsu MÚtt…u÷t Œuð fu {nthtsu MÚtt…u÷t yt[tÞo fu yt[tÞo Útfe Œerût‚ Ëk‚tu, yt[tÞo©eyu «{trý‚ fhu÷t þtMºttu yu{t™wk fkE yu{™e …tËu Au ? y{hðu÷™t ytÄthu nª[ftu ƒtkÄe™u ftuE nª[fðt òÞ ‚tu „tuÚttk ¾tE òÞ. íÞthu ðz™e zt¤eyu nª[ftu ƒtkÄe™u {wõ‚ {™u nª[fe þftÞ ! {nthtsu fÕÞtý™e ðt‚ ðnu‚e fhe, “ðnu‚e feÄe yûthðtx, …wÁ»ttu¥t{ «„xe hu........ ” yt hM‚u W¼t hneyu yux÷eðth. {nthtsu ƒnw ËwrðÄt fhe yt…e. {nthtsu fhu÷t ƒkÄthý™e ykŒh Sð hnu ‚tu fkE fhðwk …zu ‚u{ ™Úte. „tkzt {týË ntuÞ, s„‚ su™u „tkzt fnu, ‚u™wk …ý ynª fÕÞtý ÚttÞ Au. ËkMf]‚ ¼ÛÞt ™ ntuÞ, þtMºt™e ðt‚ Ëtk¼¤e ™ ntuÞ ‚u …ý ¼„ðt™™u ¼„ðt™ òýe™u hnu ‚tu ‚u™u ¼„ðt™ {¤u Au. yt…ýu ƒnw {tuxt ¼tøÞËt¤e Aeyu. ¼„ðt™u ºtý „qZ ËkfÕ… fÞto. ‚u{tk {krŒh fhe Œuð …Ähtððt™e þYyt‚ {nthtsu ynªÚte fhe Au. Ëti «Út{ ©e ™h™thtÞýŒu ð …ÄhtÔÞt. yu yt…ýt ¼t„u ytÔÞw k Au . yu

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 175 vi dt 20-6-08


351 ËíËk„ Ëu‚w ™h™thtÞýŒuð™e Ëtr™æÞ{tk íÞth …Ae nòhtu, ÷t¾tu, y™k‚ {krŒhtu ÚtÞt. ‚u {nthtsu yt {qŠ‚{tk hne™u fÞtO. yt…ý™u su {éÞwk Au ‚u s„‚{tk ftuE™u ™Úte {éÞwk. [{o [ûtw™e W…h òu rŒÔÞ [ûtw ntuÞ ‚tu òuE þftÞ fu yt…ý™u su «tó ÚtÞwk Au ‚u ¼ð ƒúñtrŒf Œuðtu™u …ý ÚtÞwk ™Úte. ðú‚, s…, ‚…, ntu{, nð™ fhe™u htVzt ÚtE òÞ ‚tu …ý ¼„ðt™ {¤u fu ™ {¤u ! yt…ý™u ‚u™wk yr¼{t™-„ðo ntuðwk òuEyu. ftuE ÔÞÂõ‚™u ftuE {tuxt htsfeÞ yrÄfthe ËtÚtu ytu¤¾tý ntuÞ ‚tu ‚u …ý ftu÷h ô[tu ht¾e™u [t÷‚tu ntuÞ Au. ‚tu yt…ý™u ‚tu y™k‚ftuxe ƒúñtkz™t yrÄ…r‚ {éÞt Au. su™t htu{ ËwrAÿ{tk yýwkË{t ƒúñtkz ftuxe Vhu.... yt ƒÄe ðt‚tu {tºt ™Úte. ÷¾tE „Þwk Au. …iËt yt…ðtÚte …ý ftuE ™ ÷¾u. ™kŒ Ëk‚tuyu y™w¼ðe™u ÷ÏÞwk Au. r™ŠðfÕ… W¥t{ yr‚, r™ùÞ ‚ð ½™~Þt{ ...... fux÷t rðþu»týtu ! r™ŠðfÕ…, W¥t{ y™u ð¤e yr‚. yt ‚tu r™íÞ r™Þ{ ƒtu÷ðt{tk nrh¼õ‚tu ƒnw ðÄthu yux÷u ƒÄwk ¼w÷e sðtÞ Au. fuðtu r™ùÞ ‚tu su™tu ftuE rðfÕ… ™Úte. W¥t{ yr‚ su™t …Ae yt„¤ fkE ™Úte. yt r™ùÞ Võ‚ ©ðý fhðt fu ƒtu÷ðt {txu ™Úte. …hk‚w yu r™ùÞ yk‚h{tk ÿZ…ýu W‚tÞuo s Aqxftu Útðt™tu Au. r™ùÞ …he…fð fhe™u s Œun {qfðtu Au. òu ft[tu ntuÞ ‚tu yux÷e ¾tuz¾t…ý fnuðtÞ. yux÷e {tkŒ„e „ýtÞ. …Ae ‚uðe ÔÞÂõ‚ ™u ELsufþ™ yt…ðt …zu, ƒtx÷t [ztððt™e sYh …zu ! ytðe ÿZ‚t ntuÞ ‚tu …ý yt ƒÄw fh‚t s hnuðt™wk Au. r™íÞ ™ðe ©Øt ht¾ðt™e. rðþu»t ÿZ‚t ÚtE fu ™rn ‚u™wk …txtuíËð™t rŒðËu ËhðiÞwk ftZðt™wk. nòhtu {krŒhtu Au. …txtuíËð{tk 365 rŒðË …qht ÚtE òÞ. …txtuíËð{tk ftuE™u òuÞt rð™t yk‚ÿoÂü fhðt™e fu „Eft÷u Ëk‚tu{tk su «er‚ n‚e, ¼„ðt™ y™u ¼õ‚tu{tk su «u{ n‚tu ‚u{tk ðÄthtu ÚtÞtu Au fu ™rn ? ytMÚtt, ©æÄt, «er‚ «Út{ fh‚t ½xâwk ntuÞ ‚tu …t™t Vtzðt …zu, ‚u™u nsw ELsufþ™ „tu¤eytu™e sYh Au. Œuð y™u yt[tÞo™t ÚtE™u hnuðwkyu «ýtr÷ft Au. ™tu¾t ftuý …tzu Au ? ‚{tu òu Œuð™t ÚtE™u hnuþtu ‚tu yt[tÞo ‚{tht ÚtE™u hnuþu. ‚{tu òu Œuð™t ÚtE™u hnuþtu ‚tu y{u ‚{tht

352

ËíËk„ Ëu‚w Aeyu, „heƒ{tk „heƒ nrh¼õ‚ ntuÞ, Íqk…ze ntuÞ ‚tu…ý y{u nt …tzeþwk. Œuð™tu ™ ntuÞ ‚tu y{the sðtƒŒthe ™rn. Sð™ …ÞO‚ Ä{toŒtu ŒË{tu ðeË{tu ¼t„ ût{‚t «{týu Œuð™t ftuXth{tk s{t fhtððtu. ytðf …ztuþe …tËu Aq…tðe þftÞ Au. {nthts …tËu Aq…tðe þft‚e ™Úte. Ä{toŒtu Œuð™u s yt…ðtu. ‚u yrÄfth {tºt Œuð™tu s Au. {tuxe fk…™e™t þuh{tk …iËt™e Vt¤ðýe fhe ntuÞ ‚tu rðþu»t ÷t¼ ÚttÞ. ¼„ðt™ {txu Ä{toŒtu ftZeyu ‚tu …Ae ‚u™e «tÂó {txu þwk fnuðt™wk ntuÞ ? Œuð™e Ëtûteyu fnwk Awk fu Ëw¾e Útðwk ntuÞ ‚tu Œuþ rð¼t„ «{týu Ä{toŒtu {tºt ™h™thtÞýŒuð™t ftuXth{tk ‚Útt ÷û{e™thtÞýŒuð™t ftuXth{tk s s{t fhtððtu, ºteS søÞtyu ™rn. ™x Œtuhzt W…h [t÷u Au. s„‚™e ÿÂü ™x W…h ntuÞ Au. …hk‚w ™x™e ÿÂü s„‚ W…h ™Úte ntu‚e. ÷tuftu ™x™u swyu Au. ‚t¤eytu …tzu Au. …hk‚w ™x þu™u swyu Au ? ™x ‚tu {tºt htkZðwk swyu Au. htkZðt W…hÚte ‚u™e ÿÂü ¾Ëu ‚tu …zu. s„‚™e ykŒh su™u ¼„ðt™ {éÞt Au ‚u™e ÿÂü ¼„ðt™ rËðtÞ õÞtkÞ s‚e ™Úte. ¼„ðt™™tu ¼õ‚ Œwr™Þt{tk hnu Au. …ý ¼„ðt™™wk Ëw¾ Ë‚‚ ÷u‚tu hnu Au. ¼„ðt™ {éÞt Au ‚u™wk Ë‚‚ æÞt™ …ýwk ht¾ðwk. s„‚™t ðtÞht{tk ¼„ðt™™u ¼q÷e ™ sEyu. ¼„ðt™ ™ {éÞt ntu‚ ‚tu Sð™e þe Œþt ntu‚ ? ¼„ðt™ {éÞt ‚tu [t÷‚t, ƒuË‚t, WX‚t, ƒtu÷‚t, Ëtk¼¤‚t, Œu¾‚t, s{‚t ð„uhu þe¾ðtzâwk. yt ðt‚ ƒnw Ët{tLÞ ÷t„u …hk‚w Ët[t yÚto{tk õÞtk ƒuËðwk ? þwk òuðwk ? þwk ƒtu÷ðwk ? þwk Ëtk¼¤ðwk ? fuðe he‚u s{ðwk ? ‚u™e ÿÂü, ‚u™e rþM‚, ‚u™e Ë{sý Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u yt…e Au yu y„íÞ™wk Au. s„‚™t ðtÞht{tk {™ Ë‚‚ rðûtu… y™w¼ðu Au. {™™e yt Ët{tLÞ Ëns ÂMÚtr‚ Au. yux÷u {nthtsu fÌtwk, Ë‚‚ ò„ú‚ yðMÚtt, òý…ýwk ÷tððwk. ¼„ðt™™tu {rn{t, ¼„ðt™™e {tux… Ë‚‚ yt…‚t hnuðwk …zu Au ‚tu s ¼„ðt™™tu {rn{t ÞÚttÚto Ë{òÞ. ƒÄkw {éÞwk, …ý ¼„ðt™ ¼q÷tÞ ‚tu ? ËkMfth [tÕÞt òÞ. ™Œe™e …u÷u …th ƒnw {tuxt ƒk„÷t Au. ƒk„÷t yu™t yus hnu Au. …hk‚w ‚u{tk hnu™th Vh‚t hnu Au. yuftŒ ƒu …uZe [t÷u. …Ae {tr÷f ƒŒ÷tE òÞ Au. fthý

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 176 vi dt 20-6-08


353 ËíËk„ Ëu‚w fu ‚uytuyu ¼„ðt™ htÏÞt ™Úte. òu ¼„ðt™ htÏÞt ntu‚ ‚tu ƒÄw ËwhÂût‚ hnu‚. ytzw-yð¤w fhe™u y™er‚Úte …iËt ¼u„t fÞto ntuÞ ‚tu yu …iËt Ëw¾ yt…‚t ™Úte. {nthts™e yt¿tt{tk hneyu, ytþhtu ht¾eyu. «Þí™ fhe™u xtE{ ftZe™u rŒðËu „{u íÞthu Œþo™ fheyu.Œeftht-Œefhe{tk …ý Œþo™ fhðt™t ËkMfth …zþu ‚tu fwxwkƒ Ëw¾e hnuþu. ƒeò™u …ý {krŒh ÷tðeyu. ‚u™tÚte ‚u Sð™wk …ý fÕÞtý Útþu y™u {nthts ‚{tht W…h htS Útþu. yt ËíËk„ yt…ýtu Au. {krŒhtu{tk …tu‚t…ýt™e ¼tð™t ht¾ðe. ËíËk„e™e fuð¤ {t¤t VuhððtÚte s Vhs …whe ÚtE s‚e ™Úte. …hk‚w su rðM‚th ËíËk„™t Ëw¾Úte hrn‚ Au. íÞtk 50-50 nrh¼õ‚tuyu ¼u„t ÚtE™u sðwk òuEyu y™u {w{wûtw ytí{tytu™u ËíËk„ ‚hV ðt¤ðt òuEyu. ËíËk„ fhtððtu yu y{the y™u Ëk‚tu™e Vhs W…htk‚ nrh¼õ‚tu™e …ý Vhs Au. þtMºttu™e ykŒh n™w{t™S {nthts™u Ïæéçh}æ„æ}æì ±çÚC}æì yuðe he‚u ËkƒtuÄ™ fhu÷wk Au. s„‚{tk fnuðt‚e ƒwÂØ ½ýt …tËu ntuÞ Au. …hk‚w òu ¼„ðt™™u yÚtuo ™ ð…htÞ ‚tu yu ƒwÂØ ft{ ÷t„‚e ™Úte. yu s ƒwÂØ, yu s Sð™ ©uc Au su ¼„ðt™™u yÚtuo ft{ ÷t„u Au. ¼„ðt™{tk sux÷e «er‚ ÚttÞ yux÷t ¼„ðt™ hnuþu. ¼„ðt™™u ÷tððt {nu™‚ ™ fhðe …zu. ¼„ðt™ …tu‚u ytðu Au. n™w{t™S {nthts òu y¾kz ¼„ðt™™u Äthe™u Ëuðt{tk hnu Au, ‚tu ¼„ðt™™u ytððwk …zâwk Au. yt…ýwk ¼s™, ¼Âõ‚, Ëuðt ÞÚttÚto ntuÞ, ftuE ftuB…÷efuþ™ ™ ntuÞ ‚tu {nthts™u ytððwk …zu Au. {nthts{tk sux÷tu «u{, sux÷e «er‚, sux÷e ytu¤¾, yu s Sð™™e ËtÚtof‚t Au. yu s yt…ýwk Ä™, Ëk…Â¥t Au. ð[™t{]‚{tk {tuxt Þtu„t™kŒ Mðt{eyu {nthts™u …qATÞw fu, nu {nthts ! ƒuËeyu Aeyu ‚tu yt…™e Ët{u, ¼„ðt™™u rðþu r™ct Au, «er‚ Au A‚tk Ëtk¼¤ðt{tk {™ ÷t„‚wk ™Úte. ‚u™wk þwk fthý Au ? {nthts fnu, ¼„ðt™ suðt Au ‚uðe ytu¤¾tý ™Úte. {txu {™ [tux‚wk ™Úte. s„‚™t …ŒtÚto{tk {™ [tUxe òÞ Au. ¼„ðt™™e ytu¤¾tý ÚtE ntuÞ ‚tu s„‚™t …ŒtÚto ytzt ™ ytðu. n™w{t™Syu ftÞ{e ¼„ðt™™e Ëuðt fhe Au. sux÷t yð‚thtu ÚtÞtk, ‚u ƒÄt™e Ëuðt fhe Au. n™w{t™S Ëuðf Au. ¼„ðt™™e Ëuðt{tk ftÞ{ ‚í…h

354

ËíËk„ Ëu‚w Au. {txu ƒuË‚t ™Úte. Ëuðt™e htn swyu Au. yt…ýu þe¾ðt™wk yu Au fu, {™ f{o, ð[™u {nthts™t ÚtEyu. ¼„ðt™™e Ëuðt, «ËÒt‚t fE he‚u «tó ÚttÞ yu þe¾ðt™wk Au. yu s {qze Au. Ëk…Â¥tAu. Ä™ Au, ƒUf ƒuu÷LË Au. yu s yt…ýt ÷tufhtu Au. sux÷wk ¼„ðt™™u yÚtuo ÚttÞ, Ët[e r™ctÚte Útþu, yux÷wk ft{ yt„¤ ðÄþu. ¼„ðt™™e ¼s™ ¼Âõ‚ yt„¤ ht¾òu. sux÷wk …qs™, y[o™ Ëuðt ð„uhu {nthts™wk Útþu. yux÷wk {nthts yt…ýwk æÞt™ ht¾þu. s„‚{tk xtu…÷tu ƒtkÄe™u ftuE W…h ÷E ™Úte „Þwk. ƒÄt ¼t„Œtuz fhu Au. xÙtðu÷ª„{tk yufðth yuh…tuxo …h ƒuXt. ºtý-[th f÷tf ftZðt™t n‚t. íÞthu òuÞwk ‚tu ftuE™u þtkr‚ ™Úte. yt ftuE™wk ™Úte ! Ä{oþt¤t Au !! ftuE ™Úte xf‚t. Ë¥tt™tu ftÞ{ yk‚ ytðu Au. ¼„ðt™ ftÞ{ Au. ytx÷wk s ËíÞ Au. …tux÷t ƒtkÄe™u {nu™‚ fhe™u {he òÞ ‚tu …ý fkE ™nª ð¤u ! ¼„ðt™ {éÞt, ËíËk„ {éÞtu. yu {qze ò¤ðe ht¾ðe. ËíËk„Úte ËŒTrð[th, ËkMfth ytðu Au. {txu ËíËk„ ðÄthðtu. fwxwkƒ, Ë{ts, Œefht, Œefheytu™e ykŒh ËíËk„ huzðtu ‚tu ƒÄt Ëw¾e hnu Au. ¼„ðt™™e ytu¤¾týÚte s Ëw¾e ÚtðtÞ Au. {nthtsu ð[™t{]‚™e þYyt‚ fhe, yu{tk {nthtsu fÌtwk fu, y½ht{tk y½he ðM‚w fE ? ¼„ðt™™e {qŠ‚™wk yk‚h{tk Ë‚‚ M{hý ht¾ðwk, ¼„ðt™™e {qŠ‚{tk y¾kz ð]r¥t ht¾ðe. ‚u™tÚte ftuE {tuxwk fXý ËtÄ™ ™Úte. y™u ‚u™tÚte ftuE {tuxe «tÂó …ý ™Úte. ƒeswk ƒÄwk ÚttÞ Au. ƒt…t, Œefht, Œefhe, ƒnu™, VtuE, {tËt, {t{t ð„uhu ð„uhu. …hk‚w ¼„ðt™ ËtÚtu Sð òuzt‚tu ™Úte. {™w»Þ sL{ {éÞtu Au. ‚tu yt sL{u s Œun™wk ¼t™ ¼q÷e™u Sð™wk fÕÞtý ÚttÞ yuðwk fhòu. yt…ýt {tuxt ¼tøÞ Au. ËíËk„™e ykŒh ytk¾ W½tze™u hnu ‚tu A‚tk Œunu ¼„ðt™™wk Ëw¾, ¼„ðt™™t Ät{™t Ëw¾™e «‚er‚ Útþu. {nthts™e {qŠ‚ ®[‚t{ýe ‚wÕÞ Au. su su ®[‚ðu ‚uðe «tÂó ÚttÞ Au. fuðwk ®[‚ð™ fhðwk yu yt…ýt ntÚt{tk Au. ErLÿÞ, yk‚:fhý, {™ yu ËeÄu ËeÄt Ëtht ËkfÕ… ™Úte fh‚wk. yt rŒÔÞ ËíËk„{tk su suðtu ¼tð ÷E™u ytðu Au ‚u™u ‚uðwk ËtÁk ™hËwk V¤ «tó ÚttÞ Au. Ëthtu ËkfÕ… y™nŒ Ëw¾ yt…u Au. ¾htƒ ËkfÕ… fhðtðt¤tu Œw:¾e ÚttÞ Au. ftuE™u yu{

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 177 vi dt 20-6-08


355 ËíËk„ Ëu‚w ÚttÞ fu yt ËíËk„{tk ‚tu ytðwk Au ™u ‚uðwk Au, …zðt suðwk ™Úte. ‚tu ‚u™u yuðwk hnu Au. ¼„ðt™ ËwÄe …ntU[ðt ËíËk„ fhðtu. ¼Âõ‚ fhðe yu ÔÞÂõ‚„‚ Au. ËíËk„™t ¼ezt{tk hnuðtÚte ™ƒ¤wk yk„ {sƒq‚ ÚttÞ Au. ftuE™u {t¤t fh‚t òuEyu, ¼s™ fh‚t òuEyu, Ëuðt fh‚t òuEyu, yux÷u yt…ý™u …ý ‚uðe Ëuðt ¼Âõ‚ fhðt™wk {™ ðÄu Au. {nthtsu þtMºttu ytÃÞt, ™h™thtÞýŒuð ytÃÞt, {krŒhtu ytÃÞt, ytðtu ËíËk„ ytÃÞtu A‚tk nðu yt…ýu ™ƒ¤t hneyu ‚tu Wý… yt…ýe Au. {nthts™e ™Úte. ƒt… Atufht™wk «Út{ æÞt™ ht¾u, …Ae {tuxt ÚttÞ yux÷u Aqxtu {qfe Œu. …Ae Œefhtyu ƒt…™wk æÞt™ ht¾ðt™wk ntuÞ Au. yu{ {nthtsu yt…ýwk æÞt™ ht¾ðt{tk fkE ƒtfe ™Úte htÏÞwk. Œt‚ý fu{ fhðwk yuðwk …ý þe¾ðtzâwk. nðu yt…ýu {nthts™wk æÞt™ ht¾ðt™wk Au. nðu sðtƒŒthe yt…ýe ÚttÞ Au. nh n{uþ ¼„ðt™ «íÞu æÞt™ ht¾ðwk. yntu…ýwk rŒÔÞ…ýwk ht¾ðwk. yt {qŠ‚ ({krŒh™e {qŠ‚) y™u Ät{™e {qŠ‚{tk Vuh òýu ‚u™u Ë‚Ëk„ ÚtÞtu s ™Úte. {krŒh™e {qŠ‚{tk ytuA… sýtÞ, Vuh sýtÞ, sqŒt…ýwk sýtÞ ‚u™u ËíËk„ W„‚tu ™Úte. rný… hÌttk fhu Au. {qŠ‚ yu Ät{™wk MðY… Au. yu{tk ftkE Vuh ™Úte. yuðwk òýe™u Œþo™ ð„uhu fhu ‚tu ‚u™wk Sð™ ËtÚtof Au. Œun ßÞthu ò„]‚ ÚttÞ íÞthu ‚u{tk hnu÷tu Sð …ý ò„]‚ ÚttÞ Au. Œun™u su{ ¼tus™™e sYh …zu Au. ‚u{ Sð™u …ý ¼s™™e sYh …zu Au. ¼s™ Sð™tu ¾tuhtf Au. Œun ËtÚtu ytí{t™u s„tze ÷ût ËtÄðwk. Œun ‚Útt Sð™u …tu‚…tu‚t™tu ¾tuhtf ™ {¤u ‚tu ƒÒtu Œwƒo¤ ÚttÞ Au. ‚ehÚt fhðwk, x…ft fhðt fu ™t[ðwk ‚u {tºt òu þhehÚte s ÚttÞ ‚tu ytzkƒh ƒ™u Au, Œk¼ ƒ™u Au. »tce…qŠ‚ ntuÞ fu þ‚t{]‚ {ntuíËð ntuÞ, hs‚-Ëwðýo sÞk‚e ntuÞ fu {qŠ‚ «r‚ct {ntuíËð ntuÞ yu WíËðtu fhðt™e {týË™e ‚tft‚ ™Úte. ËkþtuÄ™ fhtu, ftuý fhu Au yt WíËðtu ? {nthts ytðt WíËðtu{tk Ëtûtt‚T ntsh hne yt…ý™u {t„oŒþo™ …wÁ …tzu Au. {nthts …tu‚u …tu‚t™t WíËðtu™wk ‚Útt nrh¼õ‚tu™wk æÞt™ ht¾ðt Ëtûtt‚T ntsh hnu‚t ntuÞ ‚tu {qŠ‚{tk fu{ ™ ntuÞ !! {txu ¼s™, ¼Âõ‚, M{hý fhe™u {nthts™u htS fhe ÷uðt. {nu™‚ fheyu ‚tu {nthts «ËÒt ÚttÞ. ÷t¾ ð»tuo fu fhtuz sL{u …ý ytðe

356

ËíËk„ Ëu‚w Ë{sý fu¤ÔÞt rð™t Aqxftu ™Úte. ‚tu nðu þwk fhðt „tuÚtt ¾tðt ? nhnk{uþ ™h™thtÞýŒuð™t yt©Þ{tk hne Sð™wk fÕÞtý fheyu. Ëk‚tu™e ðt‚tu{tk yt ðt‚ ytðu Au. ÷qkxVtx, {thVtx ð„uuhu su™tu ÄkÄtu n‚tu. ‚u yufðth ‚÷ðth™e ½th fZtððt „Þtu. Äth fZtððt [th yt™t ytÃÞt. {™{tk ÚtÞwk fu ÷tð ‚…tË fhe ÷ô fu Äth ƒhtƒh Au fu ™rn. ƒnth ™eféÞtu. y{wf ftu{™t ÷tuftu Ët{t {éÞt. [th-…tk[ {týËtu™t „¤t VxtVx ft…e ™tÏÞt ! Võ‚ ‚÷ðth™e Äth [uf fhðt ! ytðtu {týË {nthts™t òu„{tk ytÔÞtu. Œþo™ fÞto. ËíËk„e ÚtÞtu. ™t{ yu™wk ðeht ¼„‚. …Ae yuf Ë{Þu {nthtsu ðeht ¼„‚™u fÌtwk, Œt‚ý fhðt ftuE™t ¾u‚h{tkÚte ƒtð¤™wk Œt‚ý ÷E ytðtu. ðeht ¼„‚u Œt‚ý ft…e ÄtuE ËtV fhe {nthts™u y…oý fÞwO. {nthtsu fÌtwk ¼„‚ ! Œt‚ý õÞtkÚte ÷tÔÞt ? ¾u‚h{tkÚte ËtÁk fwýw òuE yt…™t {txu ÷tÔÞtu Awk. ¾u‚h{tk ðtz nþu ™u ? ‚u™t {tr÷f™u …qAÞwk ? yt¾e SkŒ„e …qATÞt rð™t s {the ÷tÔÞt ntuÞ …Ae …qAðt™wk õÞtk hÌtwk ? òð …qAe ytðtu, ¼„‚ „t{{tk „Þt. ¾u‚h {tr÷f™u þtuÄe ntÚt òuze™u fÌtwk. ‚{tht ¾u‚h{tkÚte ƒtð¤™wk Œt‚ý ft…e™u ÷E „Þtu Awk. ¾u‚h {tr÷f fnu, ‚{u ftuý Atu ? yt ‚tu ®f{‚ rð™t™e ðt‚ Au. ytðt ft{{tk þwk …qAðt™wk ntuÞ ? ¼„‚u ™t{ ŒeÄwk. ¾u‚h {tr÷f Äúwsðt {tkzâtu ! fthý fu yu™wk ™t{ n‚wk ! Ätf n‚ª ! ¾u‚h òuEyu ‚tu ÷E òð …ý {thtu Sð Atuztu. ¼„‚u ‚tu Œkzð‚ fÞto. {tVe {tk„e fnu yt ¼q÷ ÚtE „E. nwk ‚tu {tVe {tk„ðt ytÔÞtu Awk. su ƒu-[th fu ytX yt™t {txu ÷tuftu™t „¤t ft…‚tu ! fuðtu ¼Þkfh Mð¼tð n‚tu. fuðe fÁýt fhe {nthtsu, fu ytðtu Mð¼tð …rhðŠ‚‚ fhe ŒeÄtu ! yu {týË™tu Sð ƒr¤Þtu fnuðtÞ ! {nthts ‚tu [{ífth fhu yu ƒnw {tuxe ðt‚ ™Úte, fthý fu yu ‚tu ¼„ðt™ fnuðtÞ ! y™uf s„‚™e Wí…Â¥t, ÂMÚtr‚, ÷Þ fhu ! {tuxtu [{ífth ‚tu ¼„‚™tu fnuðtÞ fu ¼„ðt™™t ƒ¤u fhe™u Mð¼tð …rhðŠ‚‚ fhðt™e ytðe ût{‚t ytðe. Mð¼tð™u …rhðŠ‚‚ fhðt y½ht Au. ftuý fhe þfu ? su Ët[tu þqhðeh ntuÞ, {Œto™„e ntuÞ, ‚tft‚ ntuÞ, ËíËk„ {txu ½Ëtðt™e, xwf xwf ÚtE sðt™e ‚iÞthe ntuÞ ‚u™u Ët[tu ¼„‚ fnuðtÞ.

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 178 vi dt 20-6-08


357 ËíËk„ Ëu‚w yu ‚tu nðu ¢urzx ÚtE Au. fkXe, r‚÷f [tkŒ÷tu òuE™u ‚{™u ftuE WÄth yt…ðt ‚iÞth ÚtE òÞ. ƒtfe …nu÷tk ‚tu yt…ýu su™t „týt „tEyu Aeyu ‚u Ëk‚tu™u „t{™e ƒnth ftZe {qf‚t. „t¤tu ƒtu÷‚t, Zu¾t¤t {th‚t, ƒtðtytu yt…ýt Ëk‚tu™t ™tf ft™ ft…ðt ‚iÞth ÚtÞu÷t. A‚tk ™kŒËk‚tuyu Ën™ fÞwO. …rh©{ fÞtuo Au. íÞthu ytx÷e ¢urzx ÚtE Au. íÞthu yt…ýu yíÞthu Ëw¾e Aeyu. ytðwk æÞt™ ht¾ðwk. òý…ýwk ht¾ðt™wk Au. ‚tu s yt™kŒ ytðu. {tuftu {éÞtu Au ! ytðt WíËð {éÞt Au. yu™tu „ðo ntuÞ, ˼t™tðMÚtt ntuÞ íÞthu yr‚þÞ ¼tð ÚttÞ Au. þtftuíËð ntuÞ fu Ä™w{toË, ytðt WíËðtu{tk rðþu»t fhe™u ËíËk„™e Ëuðt ÚttÞ. fuð¤ Ä™Úte ™rn. {t¤t fheyu fu ¼s™ fheyu yu fu𤠅tu‚t™t fÕÞtý {txu fheyu Aeyu. yu{tk yt…ýu ftuE™t W…h W…fth fhe Œu‚t ™Úte. Ä™w{toË™e ðnu÷e Ëðthu Äq™ fheyu, ftu™t {txu ? ¼„ðt™ {txu ? Ëk‚tu {txu ? y{tht {txu ? fwxwkƒ™t ËÇÞtu {txu ? ™t, yu ‚tu Võ‚ yt…ýe …tu‚t™e {qze Au. Sð™t fÕÞtý™e ðt‚ Au, ¾… Au, Ät{{tk sðwk Au ‚tu ytx÷wk fhðwk s …zu. þheh ‚Útt fwxwkƒ™t r™ðton {txu Ëtks ËwÄe fwxtðwk s …zu Au. ƒwÂØ y™u yk‚:fhý …rðºt ht¾ðt {txu ¼s™ fhðwk s …zu. ™nª ‚tu ƒÄw ¼úü ÚtE òÞ. ¼„ðt™™e y™uf Sðtu™u ytu¤¾tý fhtððe yu {tºt y{the y™u Ëk‚tu™e Vhs ™Úte, ƒÄt™e yu Vhs Au. y™uf Sðtu™u ËíËk„ fhtððt™tu ¾xftu ht¾eyu. {nthts™u ‚tu {™ðtÁ ¼he ¼he™u Sðtu™u Ät{{tk ÷E sðt Au. Ëwht¾t[h™u fux÷e Ä„þ n‚e ! ftXeÞtðtze òuzt …nuhu÷t. ztuËe Atýt Útt…‚e n‚e. ‚u™u fÌtwk ztuËe Mðtr{™thtÞý ƒtu÷ ! …ý ztuËe Mðtr{™thtÞý ƒtu÷u ‚u{ ™ntu‚e ! Ëwht¾t[hu yt„¤™t rŒðË™t Útt…u÷t Atýt …h …„ {qfe™u Atýt ƒÄt ¼tk„e ™tkÏÞt. ztuËe ¾eòýe fnu, {wyt ‚tht Mðtr{™thtÞý ! {tht htuÞt ! {tht Atýtk ¼tk„‚t þh{ ™ ytðe ? Ëwht¾t[h fnu, ƒË {tÁk ft{ ÚtE „Þwk. ‚wk {w¾uÚte Mðtr{™thtÞý ƒtu÷e™u ! {nthts fnu, Ëwht¾t[h ! ztuËe™wk fÕÞtý yt Ëk‚tu™e ËtÚtu fheþwk òð ! Ëwht¾t[h ‚tu fqŒðt ÷tøÞt.

358

ËíËk„ Ëu‚w yt…ýu þtftuíËð fheyu Aeyu. ‚u{tk Võ‚ ËíËk„eytu s{ðt ™Úte ytð‚t. rƒ™ ËíËk„eytu …ý ½ýtk «ËtŒe ÷uðt ytðu Au. ‚u™u Úttuztu …ý ËíËk„™tu „wý ytðu ‚u™t {txu s WíËðtu ntuÞ Au. þtftuíËð™e «ËtŒe …ux{tk …zu ‚tu ftuE rŒðË yu ƒtu÷þu fu Mðtr{™thtÞý {krŒh™t þtftuíËð{tk hª„ýt™wk þtf ƒnw MðtrŒ»x n‚wk, fu fZe ƒnw Ëthe n‚e, fu htux÷tu yÚtðt Atþ ƒnw Ëthe n‚e. ftuEf Œntztu ƒtu÷þu. …Ae {nthts ÞtŒ ytðu. {qŠ‚ ÞtŒ ytðu ‚tu Ät{{tk sðtÞ. ƒÄwk ÞtŒ ytðu …ý ¼„ðt™ ÞtŒ ™ ytðu, yk‚ft¤u {ft™, Œwft™ …uZe s{t WÄth ÞtŒ ytðu ‚tu ‚f÷eV …zu. {txu yt…ýu ytðt WíËðtu ðthkðth fheyu Aeyu, ‚u ¼„ðt™™u ÞtŒ fhðt fheyu Aeyu. …Ae ‚f÷eV ™ …zu. Ëti ËíËk„{tk rŒÔÞ ¼tð ÷tðe, ynŠ™þ Ë{sý …qðof hneyu. yzÄtu ø÷tË …týe™tu ¼hu÷tu ntuÞ ‚tu „wý„útne ÿÂüðt¤t™u yzÄtu ¼hu÷tu Œu¾tÞ ßÞthu yus ø÷tË ƒeò™u yzÄtu ¾t÷e sýtÞ. ˼t{tk ÷e÷t [rhºttu Ëtk¼¤eyu, Ëk‚tu ðt‚ fh‚t ntuÞ, yt…ý™u Ëtk¼¤ðt™e xuð …ze „E Au. ƒnw ÍeýðxÚte ¼„ðt™™e ðt‚ W‚theyu ‚tu yuf s ðt‚{tk Sð™™wk hnMÞ, r™[tuz ytðe òÞ Au. ð[™t{]‚™wk yuf ðtõÞ …ý òu Sð™{tk W‚he òÞ ‚tu ztVtur¤Þt {thðt™wk ƒkÄ ÚtE òÞ. ðt‚™u ÍeýðxÚte Ëtk¼¤e ntuÞ ‚tu ! ðtk[e ™tk¾ðt™e xuðÚte ðtk[e ÷Eyu ‚tu ðtk[ðt™wk …wÁk ÚtE òÞ, …ý ‚u™tu yÚto Ëh‚tu ™Úte. Ëqû{{tk Ëqû{ ðt‚ ßÞthu Sð™{tk W‚hu íÞthu yt„¤ yæÞtí{ fu rV÷tuËtuVe™e ðt‚™e ƒnw sYh hnu‚e ™Úte. r™{to™e…ýt™wk …ý {t™ ™t ht¾ðwk. ƒnw rð[thðt suðe ðt‚ Au. ËeÄtu fu Vuhðe™u ft™ ™ …fzðtu. yt…ý™u ËíËk„{tk Sð™ Sððt {txu {nthtsu þwk ™Úte ytÃÞwk ? {nthtsu ftuE ðM‚w ƒtfe ™Úte ht¾e ! yuðwk fkE ™Úte su {nthtsu yt…ý™u ™Úte ytÃÞwk ! yuf yuf ïtË, yuf yuf hõ‚™tu fý ™h™thtÞýŒuð™u yt¼the Au ! yu Au ‚tu yt…ýwk fÕÞtý Au ! yu {qŠ‚ ™Úte. Ëtûtt‚T {nthts Au ! ‚u{tk hne™u {nthts Sð™wk ©uÞ fhu Au. {tuût fhu Au. yŒT¼q‚ yt…ý™u yt «tÂó {¤e Au ! su™u ¼„ðt™™tu y™w¼ð ÚtÞtu Au ‚u™e {M‚e y™uhe ntuÞ Au. yt…ý™u su {éÞwk

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 179 vi dt 20-6-08


359 ËíËk„ Ëu‚w Au ‚u™tu õÞthuf õÞthuf MðtŒ ÷E ÷uðtu. Ë{Þ {¤u íÞthu ¼„ðt™™wk ¼s™, ¼Âõ‚, fkE ™ ytðzu ‚tu ƒu ½ze ¼„ðt™™e Ët{u ƒuËe Œþo™™wk Ëw¾ ÷E ÷uðwk. fthý yt ‚tu …qðuo õÞthuÞ ytÔÞt ™Úte y™u nðu õÞthuÞ ytððt™t ™Úte ! nrhîth{tk yuf ÷t¾ {™w»Þtu Þtu„tË™ fh‚t n‚t. yt…ýu ynª ¼÷u ƒnw ™Úte, …hk‚w sux÷t ntuÞ ‚ux÷t Ët[t ¼õ‚ ƒ™ðt™tu «Þí™ fhðt™tu Au. yufxh ÷tðe™u, ðtkrsºt fhe™u, þtu fhe™u, {týËtu ¼u„t ÚtE þfu. ½ýt fnuðt ytðu Au. fkE Ëuðt ntuÞ ‚tu, fkE «tu„út{ fhðtu ntuÞ ‚tu fnuòu. þwk ft{ ? ynª ‚tu ¼„ðt™™wk Ëw¾ {týðt™e Œwft™ Au. …iËt™e ®f{‚ ™Úte. ¼„ðt™™wk ™t{ ÷tu y™u ƒeò™u yt…ðt™wk …ý yu s Au. „{u ‚uðt rºtrðÄ ykŒh ƒnth™t ‚t… ntuÞ, ƒnth™tu ‚t… ‚tu ðÄw{tk ðÄw 470 Ëu. ËwÄe òÞ. …kh‚w ykŒh™t ‚t…u ‚tu Út{tuo{exh …ý Wze òÞ ! ƒnth™tu ‚t… [t{ze ƒt¤u, ykŒh™tu ‚t… niÞt ƒt¤u ! xtZf …ntU[tz™th {tºt {nthts Au. ™h™thtÞýŒuð {nthtsu ytÃÞt Au. ™h™thtÞýŒuð™e Ët{u ntÚt òuze W¼t hntu ! ftuE™e ‚tft‚ ™Úte fu y™w¼qr‚ ™ ÚtE yu{ ƒtu÷u ! ™h™thtÞýŒuð nhnk{uþ ‚… fhe™u …tu‚t™t ytr©‚tu™u yt…u Au. yt…ýt ¼tøÞ Au. ‚{tu y™u nwk Ëwr¾Þt ÚtEyu ‚u™t {txu ™h™thtÞýŒuð ytx÷wk fü ðuXu Au. yt…ýu {nthts™t, ™h™thtÞýŒuð™t ÚtE™u hneyu. ðkxtur¤Þt ƒnw ytðu Au. ðt‚tðhý nk{uþt yuf Ëh¾wk ™Úte hnu‚wk. yt…ýe ÂMÚtr‚ ƒŒ÷tÞ ™nª yu òuðt™wk ! {nthtsu fnu÷wk fu ¼÷t ÚtE™u y{thtu Œt¾ztu ËV¤ fhòu. {nthts™u ¾ƒh Au fu {™w»Þ™wk {™ su Œu¾tzeyu ‚u™t fh‚t nk{uþt ôÄe rŒþt{tk Œtuzu Au “ynª …uþtƒ fhðt™e {™tE Au.” yuðwk ÷ÏÞwk ntuÞ, A‚tk ÷tuftu íÞtk s …uþtƒ fhu. {týË™wk {™ su Œu¾tzeyu ‚u™t fh‚t rð…he‚ r¢Þt fhu. W¥th Œu¾tztu ‚tu ŒÂûtý òÞ. fwxwkƒ™t ËÇÞtuyu ¼u„t {¤e …qò, ythtÄ™t, ¼s™ {txu Ë{Þ ftZðtu òuEyu. ßÞtk ËwÄe …tu‚u ™nª fheyu íÞtk ËwÄe yt„¤ ™nª ÚttÞ. yt…ýt ½h™e ykŒh {nthts™e {qŠ‚ Ë{ût yth‚e, M‚wr‚ fheyu íÞtkÚte þYyt‚ ÚttÞ. yu ðt‚tðhý òuE yLÞ™u «uhýt {¤u. yt…ýtu Ëk«ŒtÞ yu yt[hý™tu Ëk«ŒtÞ Au. r™‚ ™ðe ©æÄt

360

ËíËk„ Ëu‚w ht¾òu. …ðo‚¼tE, Ëwhtu¾t[h ð„uhu nrh¼õ‚tu …ý {nthts ð¾‚u yLÞ™u ËíËk„ fhtð‚t. ÔÞðnth fhtu, …ý ¼„ðt™ ¼q÷þtu ™rn. {nthts™tu ytr©‚ Œw:¾e Útðt™tu ‚tu Au s ™rn. …hk‚wk ËtÚtu ¼„ðt™ ¼sðt-¼òððt yu s Sð™™tu {kºt ntuðtu òuEyu. Œhuf {týË™u Ëw¾e Útðwk Au. …hk‚w Ëw¾ Au õÞtk ? s„‚™t ÷tuftuyu sux÷wk Ëw¾ {tLÞw Au, ‚u™e …tA¤ Œw:¾™tu …zAtÞtu Au. Œhuf Ëw¾ {txu ð÷¾t {thu Au. …hk‚w {týË™u ‚u™tu Ët[tu htn {¤‚tu ™Úte. y™u SkŒ„e ¾[eo ™t¾u Au. Œw:¾™u ¼„tzðt {txu ftuE ykÄtht{tk Œkztu {thu. …ÚÚth {thu y™u fnu fu, ‚wk s‚wk hnu ‚u™t suðe ðt‚ Au. ykÄtÁk ÚtÞwk ntuÞ ‚u™u ¼„tzðt ftuE ykÄtht™u ÷tfze {thu, ‚÷ðth, ¼t÷t {thu, ƒkŒwf Vtuzu, ‚tu…™tu yðts fhu. yu{ fkE ykÄtÁk òÞ ! Œeðtu «„xtðu ‚tu ykÄtÁ s‚wk hnu ! ƒnw ËtŒe ðt‚ Au. Ëw¾e Útðwk ntuÞ ‚tu ¼„ðt™™wk Ëw¾ ÷u‚t þe¾e òð. ƒeS ðt‚ yt…tuyt… ÚtE sþu. ¼„ðt™™t ÚtE™u hneyu, ¼„ðt™™tu ÿZ ytþhtu ht¾eyu ‚tu ¼„ðt™™e …tA¤ ÷û{eS, rhÂæÄ, rËÂæÄ, Ëw¾, Ëk…Â¥t, ™t{™t ˽¤wk yt…tuyt… ytðu Au. ð¤e yu ƒnw ËtÂíðf ytðu Au. y™u yu ËtÂíðf Ëk…Â¥t Ët[wk Ëw¾ yt…u Au. M{hý, ¼Âõ‚, ËíËk„ ÚttÞ ‚tu ƒeswk ƒÄwk yt…tu yt… ÚtE òÞ Au. {nthtsu ð[™t{]‚{tk …ý fÌtwk Au fu ¼õ‚{tk Yzt „wý fÚtt ðt‚to™t òu„u fhe™u s ytðu Au. ËkMfth, ËŒT„wýtu õ÷tË fu ftu÷uòu{tkÚte ™Úte ytð‚t. fÚttðt‚to™t yk„Úte Yzt „wý ytðu Au. s„‚™tu Sð htS ÚttÞ, {t-ƒt…, Œefht, r{ºt Ë„t ËkƒkÄe ð„uhu htS ÚttÞ ‚tu þwk yt…u ? ð¾tý fhu. {tht {t-ƒt…, r{ºt, Ë„t ËkƒkÄe ƒnw Ëtht yu{ ð¾tý fhu. ƒnw htS ÚttÞ ‚tu fkEf ðM‚w …ŒtÚto ¼ux yt…u. ¼„ðt™ htS ÚttÞ ‚tu þwk yt…u ? s„‚™t ËkƒkÄ™wk Xuftýwk ™rn ! Ënus…ý yýƒ™t𠃙u yux÷u yu s Ë„t ƒeS he‚u ƒtu÷ðt™wk þY fhu. s„‚™t ËkƒkÄtu ƒnw xqkft Au. yuf ¼ýu÷t {™tur[rfíËf™wk ðtõÞ Au. Œw~{™ ƒ™tð‚t …nu÷tk ‚u™u r{ºt ƒ™tððtu yr™ðtÞo Au. «Út{ su r{ºt nþu yu …Ae Œw~{™ ÚttÞ Au. s„‚{tk ËkƒkÄtu òuztÞ Au y™u ‚tuztÞ Au. þtï‚ {tºt ¼„ðt™ ËtÚtu™tu ËkƒkÄ Au. ¼„ðt™™wk Ëw¾ ytðu ‚tu s„‚™t ƒeò

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 180 vi dt 20-6-08


361 ËíËk„ Ëu‚w Ëw¾ ™t™t ÷t„u. ™kŒ Ëk‚tuyu „tÞwk Au fu “Ônt÷t yu hË™t [tý¾nth, AtË ‚u ™ð …eðu hu ÷tu÷.” s„‚™t Ëw¾ ™tþðk‚ Au. yu ytðu y™u òÞ. ðt‚ yu n‚ª fu ¼„ðt™ htS ÚttÞ ‚tu þwk Œu ? Ëtht rð[thtu yt…u, fÕÞtý™t rð[thtu yt…u. y™k‚ rð[thtu ytð‚t ntuÞ Au. Ëk‚-nrh¼õ‚tu™e ˼t{tk yufðth {nthtsu …qAÞwk, Ëk‚tu ! ‚{™u rð[th™t ðtðtÍtuzt ytðu Au ? ½ýtk ™u yu{ ntuÞ fu ytsu ƒu ÷tzw ðÄthu s{ðt Au. {krŒhu ™Úte sðwk. ½ýt «fth™t rð[thtu ytð‚t ntuÞ ! {nthts Ët{u rðhts{t™ ntuÞ yux÷u {nthts™u fu{ fnuðtÞ ! yux÷u ƒÄt fnu, ™t {nthts ! ‚{u {éÞt …Ae y{thu ƒeò rð[thtu þwk ytðu ! ƒeò fkE rð[thtu ytð‚t s ™Úte. íÞthu {wõ‚t™kŒ Mðt{eyu {wXe Äq¤ W…tze y™u {wXe Aqxe {wfe. …Ae {wõ‚t™kŒ Mðt{e {nthts™u fnu, {nthts ! yt Äq¤™t hsfýtuÚte …ý ðÄthu rð[thtu™e yðhsðh ÚttÞ Au. {nthts fnu, {wõ‚t™kŒ Mðt{e Ët[wk ƒtu÷u Au ! y™uf rð[thtu™wk ƒtuBƒ ƒt‹z„ Út‚wk ntuÞ, yu ¼u„tu Ëthtu rð[th ytðu, yuf rð[th yuðtu ÚttÞ fu {krŒhu sðwk Au. yuf {t¤t Vuhððe Au. Ëtu ™rn. yuf s {t¤t ! õÞthuf õÞthuf Ëtht rð[thtu ytðu. …hk‚w Ëk„ òu ™ƒ¤tu ntuÞ ‚tu yu Ëtht rð[th ¼t„e òÞ. hne ™ þfu. Ëk„ òu Ëthtu ntuÞ ‚tu Ëtht rð[th ƒ¤ðt™ ƒ™u. …tk[ r{r™x {nthts Ët{u òuÞt fheyu, …tk[ r{r™x {nthts™wk ™t{ ƒtu÷eyu, ƒu ½ze {krŒh{tk fÚttðt‚to{tk ƒuËeyu. suðt Ëk„™e ‚tft‚ ðÄthu ‚uðt rð[th™e yËh ðÄthu. s„‚ Ëtht rð[th™u ‚týe òÞ. …hk‚w yu Ëtht rð[thtu™tu ¼th ðÄu ‚tu Ë{sðwk fu {nthts htS Au. Ä{o ËkƒkÄe ftÞo ‚íft¤ fhðwk. yu™tu yÚto yuðtu ™rn fu {tºt Œt™ ð„uhu s ‚íft¤ fhðwk. ¼„ðt™ ËtÚtu òuztðt™e ðt‚ ytðu, rð[th ytðu, íÞthu ðtxt½txtu ™ fhðe, ‚tíftr÷f y{÷ fhðtu ‚tu S𠼄ðt™ ËtÚtu òuztE òÞ. r™íÞ Úttuzwk Úttuzwk y™wËkÄt™ ht¾ðwk …zu. {ft™, Œwft™, ÔÞðnth yu{ ƒÄu Auzt òuztÞu÷t ntuÞ, …hk‚w ¼„ðt™ ËtÚtu ËkƒkÄ òuzðt ƒtfe ht¾ðtu. {uE™ Ã÷„ ¼„ðt™ ËtÚtu òuztÞ …Ae s„‚ r™hÚtof ÷t„u ‚tu þwk ÚttÞ ? rn{t÷Þ{tk s‚t hnuðt™e ðt‚ ™Úte. s„‚{tk s hnuðwk. …hk‚w ¼„ðt™wk y™wËkÄt™ ™ Atuzðwk. sux÷wk

362

ËíËk„ Ëu‚w ¼„ðt™™wk ¼s™ ðÄu yux÷wk ƒu÷uLË ðÄu. yt…ýwk yt ƒUf ƒu÷uLË ftÞ{ ht¾ðt {txu Ë‚‚ xtE{ {éÞu ¼„ðt™ ËtÚtu òuztE™u hnuðt™wk Au. yux÷t {txu s {krŒh y™u ËíËk„ {éÞtu Au. {krŒh y™u ËíËk„ ƒnw Œw÷o¼ Au. ¼„ðt™ ‚Útt þtMºt{tk Sð …htuðe™u ht¾ðtu. ƒu ½ze ¼„ðt™ Ët{u ƒuËe yk‚:ÿÂü fhðe yu y™w¼ð™e ðM‚w Au. {krŒh Au yu nhnk{uþ ¼s™ ¼Âõ‚™wk fuLÿ MÚtt™ Au. {txu {krŒhu sòu. Ëw¾ Œw:¾ ytðu, {nthts Ët{u htuE ÷uðt™wk, Úttftu íÞthu ƒuËðt™wk. VtE÷tu ÷E™u …ý sðtÞ ! fthý fu {nthts yt…ýt {t-ƒt… Au ™u ! ft÷w…wh {krŒhu ½ýt VtE÷tu ÷E™u ytðu Au. õÞthuf VtE÷ rð™t ƒuËðwk. yu{ fhe™u {nthts ËtÚtu ËkƒkÄ „tZ fhðtu. þtMºt™e ðt‚tu sux÷e Ë{òÞ, sux÷tu ËíËk„ ÿZ ntuÞ, sux÷t Ëtht ËkMfthtu nþu ‚ux÷e ‚u™e {tuxâ… Au. ‚u fhtuz…r‚ yƒòu…r‚ Au. …iËt™wk ƒu÷uLË ÷tkƒw [t÷þu ™rn. ƒu-…tk[ Yr…Þt ytuAt f{tðtÞ ‚tu ®[‚t ™rn. ¼„ðt™, {krŒh, þtMºt{tk òuztE ™u hnuðwk, ËíËk„ ht¾ðtu yu s yt…ýwk Ëw¾, yu s yt…ýe Ë{]ÂØ Au. ¼„ðt™ f‚to-n‚to Au. {wË÷{t™™e Mºte™tu {nthts™u yuf Œt‚ý yt…ðtÚte {tuût ÚtÞtu. fÕÞtý ÚtÞwk. ™kŒËk‚tu fnu‚t fu ¾t÷e ytk¾ W½tzðt™e sYh Au. ftuE ft¤u Œw:¾ ytðu ‚uðwk ™Úte. rþûtt…ºte{tk {nthtsu ÷ÏÞwk, ²ï ÐæH²ç‹„ }æÝé…æ: ¨ÓÀæ›Ðíç„Ðæç΄æÝì J ¨Îæ™æÚæÝì ¨Îæ „ïÑ ~æ ÐÚ~æ ™ }æãæ ¨é¶æ: JJ ©e{ŒTT ¼t„ð‚ …whtý ytrŒf su Ë‚T þtMºt - ‚u{ýu Sð™t fÕÞtý™u yÚtuo «r‚…tŒ™ fÞto yuðt su y®nËt ytrŒf ËŒt[th ‚u{™u, su {™w»Þ …t¤u Au ‚u {™w»Þ su ‚u yt÷tuf™u rð»tu™u …h÷tuf rð»tu {ntËwr¾Þt ÚttÞ Au. rþûtt…ºte{tk {nthtsu «Út{ {týË ƒ™ðt™wk fÌtwk, ËeÄtu r‚÷f [tkŒ÷tu ytðe s‚tu ™Úte. «Út{ ®nËt ™ fhðe, ytí{½t‚ ™ fhðtu, {tkË ™ ¾tðwk, ŒtY ™ …eðtu, [tuhe ™ fhðe, ÔÞr¼[th ™ fhðtu, ÔÞË™™tu íÞt„ fhðtu, ÷tk[ ™ ÷uðe ytrŒf ËŒt[th Y…e Ä{o þe¾ðtzâtu. Œwht[th™tu íÞt„ fhðt™t &÷tuftu «Út{ ÷ÏÞt. yt ƒÄe f÷{tu™wk …t÷™ fhe™u «tiZ ÚtðtÞ. íÞth …Ae fkXe Äthý fhðe, „wY{kºt ÷uðtu, …qò fhðe ð„uhu ÷ÏÞwk,

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 181 vi dt 20-6-08


363 ËíËk„ Ëu‚w …Ae W…tË™t™e ËwkŒh ðt‚ fhe. rþûtt…ºte{tk yt ƒÄwk ËeÄe ™u Ëh¤ he‚u {¤e òÞ Au. suðt ‚uðt™u yt «tÂó Út‚e ™Úte. hu ƒúñtÚte fex ÷„e òuÞwk, swXwk Ëw¾ òýe™u ð„tuÔÞwk, {wõ‚t™kŒ {™ ‚{ Ëk„ {tuÌtwk....... hu ~Þt{ ‚{u Ët[wk ™týwk. {nthts rËðtÞ fÕÞtý ™Úte. su {éÞt Au ‚u™e ®f{‚ òýðt™e Au. ð[™t{]‚{tk {nthts fnu Au r™íÞ ™ðe ©æÄt ht¾ðe, ËíËk„{tk ytÔÞt íÞthu …nu÷tk rŒðËu fuðtu WíËtn n‚tu ! «r‚ct™t rŒðËu suðt ½™~Þt{ {nthts™t Œþo™ fÞto n‚tk ‚uðt r™íÞ ™ðe ©æÄtÚte Þwõ‚ Œþo™ fhðt. «Út{ y{ŒtðtŒ{tk ytÔÞt íÞthu ™h™thtÞýŒuð™t fuðe ©æÄtÚte Þwõ‚ Œþo™ fÞto n‚tk !! yuftŒþe …q™{u fu ßÞthu ßÞthu …ý ™h™thtÞýŒuð™wk Œþo™ fhtu Atu íÞthu {™™u …qAðwk fu «Út{ suðwk yntu…ýwk ð‚toÞ Au ? yuf ð»to …Ae fu 25 ð»to …Ae ©æÄt{tk Œþo™™t Ëw¾{tk «Út{ fh‚t ðÄthtu ÚtÞtu fu ™rn ? ‚u …tu‚t™e ò‚ ËtÚtu s ðt‚ fhðe. yt…ýu …qýo ft{…ýwk {t™e ÷Eyu Aeyu. Œþo™{tk r™‚ ™ðe ©æÄt ‚Útt rŒÔÞ…ýwk ftÞ{ ht¾ðwk. {nthtsu ŒÞt fhe™u yt…ý™u þtMºttu ytÃÞt. ‚u{tk ¼„ðt™™e ðt‚tu ntuðtÚte sux÷t rð[thtu fheyu ‚ux÷wk Sð™ Yzwk ÚttÞ. Mð¼tð «f]r‚ ƒÄwk x¤e òÞ. {nthtsu {tuût™e ðtx ðnu‚e fhe Au. yíÞthu yt sL{u s yt…ýu ½ýwk Ëw¾ ÷E þfeyu Aeyu. yt ¼ðu s yûthÄt{ Au. ¼„ðt™™e «tÂó Au. ¼„ðt™ ƒnw ŒÞt¤w Au. {nthtsu fÌtwk, Ä{o, yÚto, ft{ y™u {tuût™e «tÂó Útþu. „{u íÞtk òð yt [th™e ƒnth™e ftuE ðM‚w ™Úte. s„‚™e skò¤ …whe Útðt™e ™Úte. htkZðwk xqkfw s …zu. yu™tu ftuE W…tÞ s ™Úte. {nu÷ ƒ™tðtu. „tze ÷tðtu. ƒÄwk fhtu, …ý ¼„ðt™™u ¼q÷e™u fkE ðM‚w ™rn fhðt™e. ftÞ{ ¼„ðt™™e ËtÚtu yt…ýtu ™t‚tu …tftu fhðtu. „{u íÞtk VËtE „Þt ntu, Sð™™e „tze ¾tuxðtE „E ntuÞ. ‚tu ½ýeðth „tkztu {týË …ý òýu Au fu, ™h™thtÞýŒuð …tËu W¼t hnuðtÚte Sð™™e „tze [t÷u Au. ½ýeðth ËíËk„e ™nª ntuÞ yu™u …ý yt©Þ ÿZ‚t{tk yux÷wk ƒ¤ ntuÞ Au fu, yt ™h™thtÞýŒuð™t [hý{tk s fÕÞtý Au. ™h™thtÞýŒuð™e ytk¾ Ët{u ytk¾ {e÷tðe™u W¼t hntu. fthý

364

ËíËk„ Ëu‚w þheh{tk r™ùÞ ÚtE òÞ. Võ‚ fkXe fu r‚÷f [tkŒ÷t™wk ftuE {n¥ð ™Úte. yuf sL{u fu ÷t¾ sL{u, ytsu fu nòh ð»to …Ae …ý yt r™ùÞ ÿZ fhðtu …zþu. WíËðtu r™r{¥t Au. nfef‚{tk WíËð yt…ýt Sð™{tk Œhhtus Au. fthý fu yt…ý™u ™h™thtÞýŒuð {¤u÷t Au. yt…ýt ¼„ðt™ ƒnw f]…t¤w Au. Ëtht Au. Y…t¤t Au. ytk¾™u „{u yuðt Au. nwk V÷týt™tu ƒt… Aw, ftftu Awk, Œefhtu Awk fu Ë{ts{tk ¾qƒ {tuxtu Awk ð„uhu {trÞf ¼tðftZe™u yu ¼„ðt™ Ët{u W¼t hntu. …Ae swytu fuðe rŒÔÞ y™w¼qr‚ ÚttÞ Au. yt ™h™thtÞýŒuð ‚…™e {qŠ‚ Au. ËíËk„e™t Ëw¾™u yÚtuo ‚… fhu Au. ‚{u ™u nwk Ëw¾e ÚtEyu ‚u™t {txu ‚… fhu Au. ytðt ¼„ðt™ õÞtk þtuÄðt ? ytsft÷ ‚tu ƒt…-Œefht{tk …ý ‚f÷eV ÚtE òÞ. ƒeò™u Ëw¾e Œu¾e ™ þftÞ. ßÞthu Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u ht{t™kŒ Mðt{e …tËu {tht y™u ‚{tht {txu yÒt, ðMºt y™u ytƒÁ {tkøÞt. rþ»Þtu™t Ëw¾u ¼„ðt™ Ëw¾e. s„‚{tk ½ýt y{™u fnu Au fu, ‚{tht ËíËk„eytu r‚÷f [tkŒ÷t fkXeðt¤t Ëw¾e ƒnw ntuÞ Au. y{u fneyu Aeyu fu y{the yt s yturVË Au. ƒeS yufuÞ Œwft™ ™Úte. {nthtsu su Œwft™ ¾tu÷e Au ‚u ƒnw yŒT¼q‚ Au. {the ‚f÷eVtu, {thtu Mð¼tð, {tht yk‚:þºtwytu W¼t ™ hnu yu {txu nwk ËíËk„{tk W¼tu Awk. ÂMÚth {™ fhe, þhýt„‚ ƒ™e, …tu‚t™wk „{‚wk, ™„{‚wk yu™tu rð[th fÞto rð™t {nthts™wk „{‚wk fheyu. yt…ýe …ezt, yt…ýe xuð yuðe Au fu yt…ýtu Mð¼tð ™ Ëk‚tu»ttÞ, nth …nuhtððt ™ {¤u fu {tEf ™ {¤u ‚tu ? {Ët÷t, „wxftÚte fŒt[ ™ef¤e þftÞ. „Õ÷u W¼t hne™u ƒeze …eðt{tkÚte ™ef¤e þftÞ. 60 ð»to™t ftftyu ƒeze ƒkÄ fhe Au. …ý ftuE {týË 10 ð»toÚte {tEf{tk ƒtu÷‚tu ntuÞ, …Ae {tEf ™ {¤u ‚tu ËíËk„{tkÚte s‚tu hnu ! {nthts ð¾‚u r™ŠðfÕ…t™kŒ Mðt{e suðt ™kŒ Ëk‚ ‚Útt {tuxt {tuxt nrh¼õ‚tu s‚tk hÌttk n‚t. ytsu …ý yu s ‚f÷eV Au. Mð¼tð™u …tu»tý yt…ðtÚte ‚u™t ŒtË ÚtE sðtÞ Au. Mð¼tð yuf ™t™e ƒeze {txu {týË™u W¼tu fhe ˼t™e ƒnth ÷E òÞ Au. Mð¼tð ƒu r{r™x{tk {týË ™u …zefe™tu ŒtË fhe Œu Au ! {týË™u ÚttÞ Au fu …zefe {U ¾heŒe Au. …hk‚w

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 182 vi dt 20-6-08


365 ËíËk„ Ëu‚w ƒu …iËt™e ðM‚w ‚{™u ytx÷e s ËUfz{tk ¾heŒe ÷u Au ! yu …zefe Vx ŒE™u W¼t fhe ‚{™u ¾qýt{tk ÷E òÞ Au. ytx÷wk ŒtËí𠼄ðt™{tk ht¾ðt{tk ytðu ‚tu ? ¼„ðt™ nu÷eftuÃxh ÷E™u ‚tíftr÷f ™e[u W‚hu, fu {thtu ¼õ‚ {tht {txu ytx÷tu ‚÷…t…z Au ! ytk¾ ¾wÕ÷e ht¾e™u ¼„ðt™ Ët{wk òuEyu. yt ¼„ðt™™t „wý, Y…, yiïÞo yLÞ õÞtkÞ ™Úte. {t¤t, xe÷t, fkXe yu ƒÄwk rËntË™{tk su ƒuXtu Au, ‚u suðtu Au ‚uðtu ytu¤¾ðt {txu Au. Mð¼tð Œtu»t r™ƒo¤ Út‚t hnu, ËíËk„ r™ct ÿZ Út‚e hnu, …Ae {krŒhu sðt™e {Ít ytðu. „]nMÚt™u ‚tu ƒeswk þwk òuEyu. ƒtÍðt™wk ytuAwk ÚttÞ. ½h{tk Ëw¾, þtkr‚, Ë{]ÂØ hnu, ƒt¤ ƒå[t Ëw¾e ÚttÞ. ƒÄwk s Ëw¾ ¼„ðt™™u ht¾ðtÚte «tó ÚttÞ Au. ™ðt ™ðt yƒòu…r‚ ¾qýt{tkÚte W¼t ÚttÞ Au ! y™u 10 ð»toƒtŒ Vhe …tAt ¾qýt{tk s‚t hnu Au. 20-25 „tzeytu ntuÞ ! 10 ð»to …Ae A{ ÚtE òÞ ! ¾tuðtE òÞ ! fthý fu ËíËk„ ™ntu‚tu yux÷u Ëw¾ Shðe ™ þõÞt. yt…ýtu ƒt… yƒòu…r‚ Au y™u yr‚ ŒÞt¤w Au …Ae yt…ýu þeŒ ™u hneyu fk„t¤ ? yt…ý™u {éÞt su ¼„ðt™ yu ÿÂü {tºtÚte {åAh suðt Sð™u Ät{{tk {qfu Au. {åAh™u ft™{tk ™tk¾e™u {hu÷e ½tuze W¼e fhu yuðt ‚tu yt…ýt ™kŒ Ëk‚tu Au. {nthtsu ð[™t{]‚{tk fÌtwk ™u fu su{ …týe™tu ½ztu ¼he™u yuf Xuftýu Ztu¤e ytðeyu. …Ae ð¤e ƒesu rŒðËu yÚtðt ºteò rŒðËu ‚u Xuftýu …týe™tu ½ztu Ztu¤eyu, ‚uýu fhe™u íÞtk …týe™tu Ähtu ¼htÞ ™rn. ftk su yt„÷t rŒðË™wk s¤ yt„÷u rŒðËu ËqftE òÞ ™u …tA÷t rŒðË™wk …tA÷u rŒðËu ËqftE òÞ. y™u òu ytk„¤e suðe ™t™e s …týe™e ËuÞo y¾kz ðnu‚e ntuÞ ‚tu {tuxtu …týe™tu Ähtu ¼htÞ òÞ. ‚u{ ËíËk„ r™Þr{‚ fhðtu yu s Ëw¾™e [tðe Au. ¼„ðt™™tu ytþhtu yus Ëw¾™e [tðeAu. ÔÞðnth ytht{Úte fhtu. ƒu-…tk[ ¼q÷ ÚtE „E ‚tu ®[‚t ™ne. fthý fu f{o fh‚t fÁýt {tuxe Au. fÁýt «Ät™ ¼„ðt™ Au. fÁýt™t Ët„h Au. «ËtŒe™t s¤tþÞ W…hÚte …ûte Wzu y™u yu™wk fÕÞtý ÚttÞ ‚u{ «ËtŒe™e ðM‚wytu™t Ëk„únMÚtt™™wk ftuE Sðtí{t Œþo™ fhu, …Ae ‚u™tu ËíËk„{tk sL{ ÚttÞ yuðwk

366

ËíËk„ Ëu‚w BÞwÍeÞ{ yt…ýu ƒ™tððwk Au. ¼„ðt™™u htS fhðt™t ËtÄ™-f{o fh‚t hneyu. ¼„ðt™™e EåAt Útþu yu rŒðËu A{ fhe™u Ät{{tk ‚uze sþu. {the Ë{sý Au, rðïtË Au íÞtk ËwÄe su™u …ý Ëw¾ òuE‚wk ntuÞ ‚u™u yuf ‚tu ™h™thtÞýŒuð Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ «íÞu™e þwØ W…tË™t, ƒeswk ™h™thtÞýŒuð™e ðVtŒthe y™u ºteswk ….…q. {nthts©e™tu htS…tu òuEþu. {nthts©e {tht r…‚t Au. yux÷u ™Úte fnu‚tu, …hk‚w „tŒe W…h rƒhts{t™Au yux÷u fnwk Awk W…tË™t{tk zt{tztu¤ ™ ntuÞ, ™h™thtÞý Œuð™e ðVtŒthe{tk Ënus …ý f[tþ ™ ntuÞ, {nthts©e™tu htS…tu …nu÷tk rþûtt…ºte ™ntu‚e, …hk‚w ™kŒËk‚tu y™u ŒtŒt ¾t[h, Ëwht ¾t[h, …ðo‚¼tE ð„uhu {tuxt ¼õ‚tu™u {nthts™e ytk¾ òuE™u ¾ƒh …ze s‚e. ™h™thtÞýŒuð™t Œþo™, {nthts©e™t Œþo™ fhðt sEyu íÞthu ‚uytu™e ytk¾ …th¾‚t ™ ytðzu ‚tu „{u ‚uðtu {tuxtu ntuÞ fu …iËtðt¤tu ntuÞ ‚tu ‚u™t …iËt ft{ ™Úte ytð‚t. …txtuíËð yu {nthts™e «r‚ct ƒtŒ {nthts «íÞu yt…ý™u ©æÄt ¼Âõ‚, «u{™tu fux÷tu ðÄthtu ÚtÞtu yu òuðt™tu rŒðË Au. «Út{ n‚tu ‚ux÷tu s «u{ ntuÞ ‚tu …ý yu ð»to ÔÞÚto „ýtÞ. {ntuíËðtu, WíËð Ë{iÞt™wk …ý yu s ntŒo Au fu yt…ýu {tnhts ËtÚtu yuðt òuztEyu fu yk‚ft¤u …ý {nthts™e {qŠ‚ Ëtk¼he ytðu. yk‚ft¤u {qŠ‚ Ëtk¼he ytðu yu yux÷wk Ëns ™Úte. ½ýtk „¤t{tk fkXe ht¾‚t ntuÞ, ËíËk„e ntuÞ ‚tu …ý yk‚ft¤u {nthts™e {qŠ‚{tk ð]Â¥t hnu‚e ™Úte. y™u Œwft™, yturVË, ½h Ëtk¼hu Au. …ezt {wÏÞ ƒ™u Au. fthý fu ytðt {ntuíËðtu{tk òuztÞt ntuEyu, …hk‚w þheh ynª y™u {™ Œwft™, yturVË{tk hnu‚wk ntuÞ ‚tu ytðwk ƒ™u Au. Ëuðt yu yËŒT½tx ËkfÕ… xt¤ðt™tu W…tÞ Au. Ä{o, ¼Âõ‚ ËtÚtu Ëuðt™t yk„™e …ý {nthtsu ¾qƒ «þkËt fhe Au. …tu‚t™t Sð™{tk …ý Œt¾ztu ƒuËtzðt {nthtsu rƒ{th Ëuðfht{ ™t{™t ËtÄw™e Ëuðt fhe™u ‚u™u htu„ {wõ‚ fÞtuo n‚tu. f]‚æ™e òýe™u …tA¤Úte {nthtsu ‚u™u Atuze ŒeÄtu yu y÷„ ðM‚w Au. …hk‚w yt he‚u Ëuðt™t yk„ …h {nthtsu ¼th {qõÞtu Au. ð]Ø, htu„e ÔÞÂõ‚ ð„uhu nh ftuE {™w»Þ™e ËðoSð rn‚tðn Ëuðt fhðe òuEyu.

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 183 vi dt 20-6-08


367 ËíËk„ Ëu‚w ½ýe 𾂠Ëtò {týË™u ™ ËqÍu yuðwk ½u÷t {týË™u ËqÍu. {nthtsu ÔÞtÏÞt fhe Au, Ëtòu ftuý y™u „tkztu ftuý ? ƒnw Ë{sý …z‚e ™ ntuÞ ‚tu fkE ™rn ! …hk‚w Œuð™u ð¤„e™u hnu ‚u™u ftuE ®[‚t ™Úte. r™ct rËðtÞ ytðe ð]Â¥t hnu‚e ™Úte. yuf {t™fwðt™tu ™tÚtt ¼õ‚ {nthts™e …tA¤ …zâtu n‚tu. {nthts™u fnu, ‚{u ¼„ðt™ Atu. ƒtu÷tu Atu fu ™rn ! {nthts fnu y{u ¼„ðt™ ™Úte. …u÷tu {týË fnu, ‚{u ¼„ðt™ Atu. {nthts fnu, ™Úte. yux÷u …u÷t ¼õ‚u ÷tfze W…tze. {nthts ™u fnu, ‚{u ¼„ðt™ Atu yuðwk fntu. {nthts fnu Aeyu. {nthts fnu, yt …tftu ¼„‚ Au. ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhðt{tk þqhðeh‚t òuEyu. {nthts™t ÷e÷t [rhºttu Ëtk¼¤ðtÚte ËíËk„{tk ƒe{th …zu÷tu {týË …ý Ëtòu ÚtE òÞ Au. ftuE {týË ƒe{th …zu …Ae Œðt™e Œwft™u sE™u W¼tu hnu. íÞtk ½ýe ƒÄe Œðt ntuÞ. „{u ‚u þeþe fu „tu¤eytu {tk„e ÷u, ¾tE ÷u, ƒÄe Œðt ft{ ™ ytðu. {nthtsu íÞtk ËwÄe fÌtwk fu yòÛÞt ðiãu yt…u÷e Œðt ™ ÷uðe. ¼ÛÞt rð™t™t ztpfxhtu ôx ðiãwk fhu. {tkŒtu ðÄthu {tkŒtu …ze òÞ fu ½ýeðth Wf÷e …ý òÞ. ftkE Xuftýwk ™nª. r™»ýt‚ ztpõxh ƒ™ðwk ntuÞ ‚u™u 2530 ð»to ËwÄe ¼ýðwk …zu Au. ‚tu {týË™e ykŒh hnu÷tk ynkfth, {t™, E»Þto ytrŒf yk‚:þºtwytu™e Œðt fhe™u ‚u Sð™u {nthts™t yûthÄt{ ËwÄe ÷E sðt {txu fux÷tu Œt¾ztu fhðtu …zu ! ‚u {txu Ëk‚tu™u r™»ýt‚ ƒ™ðwk …zu Au. „{u ‚u Ëk‚tu™u ÷tðe™u fÚtt fhðt ƒuËtze ŒEyu ‚tu Sð™tu ËtkÄu÷tu ËíËk„ ‚tuze ™tk¾u. fÕÞtý y½Ák Au. …ý òu {nthts™e yt¿tt, y™wð]Â¥t{tk fu {nthts™e Yr[ fu „{‚t{tk hnu‚t ytðze òÞ ‚tu ft{ Ëh¤ ÚtE òÞ Au. Sð Ëns‚tÚte ð„h {nu™‚u Ät{{tk …ntU[u Au. ËwkŒhS ËwÚtthu {™„{‚wk {wfe™u yuf {nthts™u heÍÔÞt. {nthts htS ÚtÞt. {nthts htS ÚttÞ yus Ëk‚tu»t y™u yu s yt™kŒ Au. {™ „{u íÞtk ytkxt {th‚wk ntuÞ ‚u™u ðþ fhe™u ¼„ðt™™t {q¤¼q‚ rËØtk‚tu™u ð¤„e™u {nthts™u htS fhðt™tu {tuftu {éÞtu Au. Œhuf yurhÞt™e ykŒh Œqh Œqh ËwÄe fÚtt ÚttÞ Au. ¼„ðt™™wk Œþo™ ÚttÞ ‚u {txu {krŒh™e ËwrðÄt ÚtE Au. ftuE ËíËk„ rð™t™tu hne òÞ ‚uðwk ™Úte. {™„{‚wk fhðt{tk yuf ûtý Ëw¾ ytðu.

368

ËíËk„ Ëu‚w {nthts™e y™wð]Â¥t, yt¿tt{tk s ft{Þ Ëw¾ Au. {™, ƒwÂØ, r[¥t y™u ynkfthu Sð™u …ezât Au. {nthts fnu, y{the yt¿tt{tk hnu, ‚u™u {ntËw¾ yt…eþwk. {ntËw¾ yux÷u „tze ƒk„÷t ™ne. s„‚™t Ëw¾ ‚tu „wkztytu™u …ý {¤u Au. yuðt ™tþðk‚ Ëw¾™e …tA¤ Œw:¾™tu …zAtÞtu Au. ƒk„÷tðt¤tytu™u ô½ {txu fux÷e „tu¤eytu „¤ðe …zu Au. ßÞthu Vqx…tÚt W…h Ëq‚u÷tu {tuÍÚte ôÄ‚tu ntuÞ Au. {tuxt ÔÞðËtÞ™t ËkfÕ…{tkÞ Œw:¾ hnu÷wkAu. ƒu nrh¼õ‚tu™u {tuxtu ÔÞðËtÞ fhðt™e [[to{tk Ëðth …ze „E. ¼„ðt™ ¼q÷tE „Þt. {nthtsu yt…ý™u ytÃÞwk Au, rðþu»t yt…þu. …ý ¼„ðt™™u ¼q÷e™u ftuE ft{ fheyu yu yt…ýwk ft{ ™Úte. ™h™thtÞýŒuð™tu htS…tu nhnk{uþ hnu yu s ÷ût Au. {nthts™e W…tË™t, r™ct, …ût ð„uhu™e ÿZ‚t™e su ðt‚ fheAu ‚u nhnk{uþ ÿZ hnu. y{™u ËíËk„™t ftÞo fhðt™e þÂõ‚ {¤u yuðe Ëti «tÚto™t fhòu. nk{uþt ËíËk„ {txu Sð™ ftZðt™wk Au. ½ýtk™u ¾tuxwk ÷t„u …hk‚w ßÞtk Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ y™u ™h™thtÞýŒuð™e ðt‚ ytðu íÞtk ftuE ftuB«tu{tEÍ fhðt {tk„‚tu ™Úte. yt …t½ yuðe ftuE …t½ ™Úte fu su™tÚte ÷tuftu W…h y™wþtË™ fhe þftÞ. …hk‚w «u{u fhe™u {nthtsu yt…u÷e yt …t½Úte ËíËk„™e Ëuðt ÚtE þfu Au. yt Ëk«ŒtÞ{tk ƒeò [{ífthtu ‚tu Xef Au. …hk‚w {nthtsu yuf {tuxtu [{ífth yu fÞtuo Au fu ynª {týË Ët[t yÚto{tk {týË ƒ™‚tu òuðt{tk ytðu Au. {t„o ¼q÷u÷t™u Sð™ Sððt™tu Ët[tu htn {¤u Au. ™nª ‚tu Ët{tLÞ he‚u {týË {týË ‚hefu sL{u Au. …hk‚w {týË ‚hefu {h‚tu ™Úte. yt …ŒÚte y{the sðtƒŒthe ¾qƒ s ðÄuAu. fthý fu ËíËk„™tu «u{ ‚Útt ËíËk„™wk ðs™ yt …t½{tk Au. rþûtt…ºte™t 212 &÷tuf yu ðuŒ, W…r™»tŒ ‚Útt s„‚™t ‚{t{ þtMºttu™tu r™[tuz fhe™u {nthtsu su fÌtwk Au ‚u y{]‚ Ë{t™Au. yu …t¤ðtÚte {nthts ‚{™u ¾qƒ Ëw¾e fhþu. …q. ƒt…wSyu …tu‚t™t Ë{„ú Sð™™e ‚{t{ ûtý™t y™w¼ð™tu r™[tuz ÷E™u yt …t½ {™u ËtU…e Au. y{u yt„¤ ƒuXu÷t™u ‚tu Œu¾eyu Aeyu. …hk‚w …tA¤ ƒuXu÷t™u …ý yux÷t s Œu¾eyu Aeyu. …tA¤ hne™u suytu

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 184 vi dt 20-6-08


369 ËíËk„ Ëu‚w Ëuðt fhu Au, ‚uðt nrh¼õ‚tu™e {t¤t™t «‚t…u yt ËíËk„ [t÷u Au. y{thtu yuf yuf ïtË, ÷tune™wk yuf yuf ƒwkŒ Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ {txu ‚Útt yt ËíËk„ {txu Au. yu™t {txu s yt MÚtt™ …h sL{ {éÞtu Au. Ëk‚tu-nrh¼õ‚tu™u htS fhðt Au. ™h™thtÞýŒuð y™u r…‚t©e™u htS fhðt Au. yt…ýu ©e ™h™thtÞýŒuð™t yt©{{tk hne™u hk„u h{eyu Aeyu. yt…ýe he‚ Œwr™Þt fh‚t r™ht¤e Au. ™h™thtÞýŒuð™e sL{ sÞk‚e yu nfef‚{tk rðsÞ sÞk‚e Au. yt rŒðËu yt…ýu rŒÔÞ [u‚™t™t hk„u hk„tÞu÷t Aeyu. ™h™thtÞýŒuð yt…ýt {txu y¾kz ‚… fhu Au. ‚u™tÚte yt…ýu nÞto ¼Þto Aeyu. Ëtks …zâu Vwxe ftuze ™ {¤‚e ntuÞ ‚tuÞ ©e ™h™thtÞýŒuð™t yt©Þu fhe™u ÷¾…r‚ Útþu. y™u ©e ™h™thtÞýŒuð™tu ytþhtu Atuze ™u ftuE ƒesu sþu ‚u ÷¾…r‚ nþu ‚tu …ý fk„t¤ ÚtE sþu. yt©Þ™e ÿZ‚t ntuðe òuEyu. ËíËk„ {txu þwk ™ ÚttÞ ? {he Aqxðt™e ‚iÞth ntuðe òuEyu. {nthtsu feÄwk Au, Œun y™u Ë„t {txu yt Sðtí{t fux÷wk fhu Au ? yux÷wk s òu ¼„ðt™ y™u ¼„ðt™™t ¼õ‚ {txu fhu ‚tu ‚u™u ¼„ðt™ {u¤ððt Ënu÷wk ÚtE òÞ. sux÷e «er‚ Ë„t {txu Au. yux÷e «er‚ ¼„ðt™ {txu ht¾u ‚tu ft{ Ëh¤ ÚtE òÞ ! ‚{tht ½uh 10-12 rf.{e. [t÷e™u ftuE Ë„t ytÔÞt ntuÞ, ‚{u {tx÷t{tkÚte ÃÞt÷tu ¼he™u …eðt s‚t ntu, Ë„t ytðu yux÷u yu s ÃÞt÷tu ‚{u ‚u™u Ähe Œtu Atu. fthý fu ‚{tht Ë„t Au, [t÷e™u ytÔÞt Au. ‚u™e ËtÚtu ‚{™u ƒnw …tu‚t…ýwk hnu Au. …qht ytu¤¾‚t ntuÞ fu ™ ytu¤¾‚t ntuÞ ‚tu …ý ‚u™t ÷ø™trŒf «Ëk„tu{tk ½ýtk ™t[ðt s‚tk ntuÞ Au. {týË ytx÷wk ƒÄwk fhu Au. ßÞtk ytu¤¾tý ™ ntuÞ íÞtk …ý ½ËtÞ. yt yuf {t™rËf‚t Au. …ý ykŒh ƒuXu÷tu ¼„ðt™ þwk fhu Au, yu™e ®[‚t ht¾‚t ™Úte ! ytðe s «er‚ ßÞthu ¼„ðt™{tk ÚttÞ íÞthu yt…ýt Sð™wk Yzwk ÚttÞ. Œun™t Ë„t {txu òu ÚtE þf‚wk ntuÞ ‚tu {nthts {txu fu{ ™ ÚttÞ ? {nthts™e ËtÚtu yt…ýtk Sð™wk Ët[wk òuztý Au. fkXe yt…ýwk {k„÷Ëqºt Au. r‚÷f [tkŒ÷tu yt…ýtu …ût Au. «u{ Au. Ët[t Ë„t ËkƒkÄe yu ¼„ðt™™t ¼õ‚ Au. yt Œwr™Þt™t …tu‚t™t Mºte, …wºt ð„uhu ËíËk„

370

ËíËk„ Ëu‚w ht¾u fu ™ ht¾u. yt ˼t{tk ftuE fåAe, ftrXÞtðtze, „wsht‚e, …xu÷, [tiÄhe, ðt½he fu ƒútñý nþu yu ƒÄwk yt…ýu fÞwO Au. {tuxt{tk {tuxe ò‚ yu ËíËk„e™e ò‚ Au. r‚÷f-[tkŒ÷tu yus r[Ln Au. yus ¼tøÞ Au. Ëk…yuf‚t ht¾ðe, Ëuðt fhðe yus ÷t¼ {éÞtu Au. ™t™e ™t™e Ëuðt ¼„ðt™™u ¾qƒ „{u Au. Ëtu™tÚte, ÷t¾ Yr…ÞtÚte, …iËtÚte ¼„ðt™ suðt htS Út‚tk ™Úte, ‚uðt htS ¼tð™t y™u M™unÚte ÚttÞ Au. yt…ý™u „ðo Au fu y™k‚ fturx ƒúñtkz™tu yrÄ…r‚ yt…ýtu ƒt… Au. yt…ý™u su {éÞwk Au yu ftuE™u {éÞwk ™Úte. ËíËk„{tk rŒÔÞ ¼tððt¤t™u nhnk{uþ Ëw¾ {¤u Au. îu»t ¼tð™tÚte ytð™th™u Ëw¾ ™Úte {¤‚wk. yntu…ýwk ÷E™u ytðu ‚u™u Œuð, yt[tÞo, Ëk‚™tu Œhuf™tu „wý ytðu Au. Sð™{tk ¼„ðt™ {éÞt yu™tu fuV ð‚uo íÞthu yt™kŒ ytðu. þheh ‚tu ytðu Au y™u òÞ Au. 50 þtftuíËð ÚttÞ fu 50 …thtÞý{tk òÞ ‚tu …ý W„‚wk ™Úte. yswo™™u yuf xftuh{tk W‚he „Þwk ! ‚u{ýu fux÷e …thtÞý Ëtk¼¤e n‚ª ? ð[™t{]‚, ËíËkr„Sð™ ytrŒf Ë‚TþtMºttu™tu yuf þçŒ òu Sð{tk W‚he òÞ ‚tu …ý ft{ ÚtE òÞ Au. fÕÞtý ™t{Úte ™Úte Út‚wk. yu ™t{ Sð{tk yk‚h ËwÄe W‚hu ‚u™wk fÕÞtý ÚttÞ Au. þtftuíËð{tk hª„ýt htux÷t™tu {rn{t ™Úte. «ËtŒ™tu {rn{t Au. ¼„ðt™™u Ähtðu÷e ðM‚w™tu ytuzfth sqŒtu ntuÞ Au y™u ntux÷™t ¼tus™™tu ytuzfth sqŒtu ntuÞ Au. ntux÷™wk ¾tÞ ™u …Ae yu {týË „Õ÷u W¼tu hnu Au. «ËtŒÚte yk‚:fhý þwØ ÚttÞ Au. •

25.

Wíf]ü „wÁ ¼Âõ‚ :

…hƒúñ …wÁ»ttu¥t{ ™thtÞý ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u su{™u ‘ËíËk„™e {t’™wk rƒÁŒ ytÃÞwk Au. yuðt {wõ‚t™kŒ Mðt{e hr[‚ ‘{wõ‚t™kŒ ftÔÞ’ ™t{™t „úkÚt{tk “ËíËk„ rþhtu{rý:” «fhý{tk yt…tuŒÄtiBÞ ™t{™t {wr™ðh™t ºtý rþ»Þtu™e Wíf]ü „wÁ¼Âõ‚™e ðt‚ ftÔÞtí{f ÷¾e Au. su

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 185 vi dt 20-6-08


371 ËíËk„ Ëu‚w ËíËk„e {tºt {txu ƒnw Ë{sðt suðe y™u Sð™{tk W‚thðt suðe Au. yºtu „ã{tk Y…tk‚h fhe™u ÷¾wk Awk. Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ {wfwkŒ ƒúñ[the™u fnu Au, „wÁ y™u Ëk‚ ™u su Œuð òýe Ëuð‚tu ™Úte, ‚uytu{tk Œun ƒwÂØ ÷tðe™u yð„wý ÷u Au, …tu‚t™u ÔÞðnth{tk ¾qƒ „wý ðt¤tu {t™u Au. ‚uðtu ¾¤ …wÁ»t ðÄthu yr¼{t™ ðt¤tu ÚtE™u ËíËk„{tk ¾qƒ ½xe òÞ Au. htu„e …k[t{]‚ …eðu ‚tu …ý ‚u™u ÷t¼ ™u ƒŒ÷u ntr™ ÚttÞ Au. su ÔÞÂõ‚ {wr™ðh™u ƒúñ fhe™u òýu Au, ‚u{™t{tk õÞthuÞ Œtu»t ƒwÂØ ÷tð‚tu ™Úte ‚u ÔÞÂõ‚ ytYrý y™u W…{LÞw™e su{ ¼„ðt™ y™u …tu‚t™t „wÁ™tu yr‚ f]…t…tºt ÚttÞ Au. «¼w™t ytðt ð[™ Ëtk¼¤e™u {wfwkŒðýeo WíËtn ÷tðe™u «¼w™t [hýtu{tk {M‚f ™{tðe™u …qAu Au. nu {nthts ! ytYrý y™u W…{LÞw yu fuðe he‚u „wÁ ¼Âõ‚ fhe ? ‚uytu™t W…h ‚uytu™t „wÁ þt {txu - fuðe he‚u htS ÚtÞt ? {™u Œe™ òýe yt ƒÄe fÚtt ¢{Úte fntu. {wfwkŒðýeo™t ytðt rð™Þ ËtÚtu™t ð[™tuÚte ©enrh htS ÚtE™u …t… nhýe™e yt fÚtt fnu Au. yt…tuŒÄtiBÞ ™t{™t {wr™™u ºtý rþ»Þtu n‚t. ytYrý, W…{LÞw y™u ðuŒ. ºtýu rþ»Þtu™e „úkÚt{tk y™w¢{Úte „wÁ ¼Âõ‚ r™Y…ý fhu÷e Au. …hk‚w ynª nwk Võ‚ yuf W…{LÞw rþ»Þ™t ÿütk‚™e ðt‚to ÷¾wkAwk. su{tk ºtýu rþ»Þtu™t „wýtu™wk y™w{t™ ytðe sþu. Œhuf «fthu Ëth yËth™u òý™thtu y™u yr‚ r™{o¤ ƒwÂØðt¤t yuðt …tu‚t™t W…{LÞw ™t{™t rþ»Þ™u ‚u™t „wÁyu yt¿tt fhe fu ‚thu „tÞtu™e Ëk¼t¤ ÷uðe. rþ»Þu …tu‚t™t „wÁ™wk ð[™ Œuð ðtõÞ ‚wÕÞ {tLÞwk. „tÞtu™e Ëuðt fhðt ÷tøÞtu. rŒðËu „tÞtu [thðt òÞ y™u Ëtksu …tAtu ytðe™u …tu‚t™t „wÁ™t [hýtu{tk þeþ ™{tðu. rþ»Þ™wk þheh nwü…wü òuE™u „wÁ …qAu Au. nu W…{LÞw ! ‚wk ‚tht þheh™wk …tu»tý fuðe he‚u fhu Au ? rþ»Þ : “r¼ûttðú‚ ht¾e™u {thtu Sð r™ðton fÁk Awk. nu „wÁ ! ‚{tht ð[™{tk {™u ½ýtu M™un Au.” „wÁ : “{™u ytÃÞt rð™t™wk r¼ûttÒt ‚thu „úný fhðt ÞtuøÞ ™Úte.” rþ»Þu „wÁ yt¿tt™u {M‚f …h [ztðe. r¼ûtt {t„e™u „wÁ™u

372

ËíËk„ Ëu‚w Ë{…oý fhðt ÷tøÞtu. „wÁ r¼ûtt yL™ ƒÄwk ÷E ÷u. …hk‚w ‚u{tkÚte Ënus …ý rþ»Þ™u ™ yt…u ! ‚tu …ý rþ»Þ „wÁ™tu yð„wý ™ ÷u. yt¾tu rŒðË sk„÷{tk „tÞtu [thu y™u Ëtks …zu yux÷u Œe™ ÚtE™u y™LÞ „wÁ ¼Âõ‚Úte …tu‚t™t „wÁ™t [hýtu{tk ðkŒ™ fhu. Vhe „wÁyu rþ»Þ™wk …wü þheh òuE™u …qAÞwk. „wÁ : “‚the …tËuÚte nwk ƒÄw r¼ûttÒt ÷E ÷ô Awk. A‚tk ‚tht þheh™wk …tu»tý ‚wk fuðe he‚u fhu Au ?” rþ»Þ : “nu „wÁŒuð ! «Út{ðth su r¼ûtt{tk ytðu Au ‚u ‚íft¤ ‚{tu™u y…oý fhe Œô Awk. VheÚte ƒeSðth su r¼ûtt {tk„e ÷tðwk Awk ‚u {tht þheh yÚtuo W…Þtu„{tk ÷ô Awk. ‚uðe he‚u {tht þheh™tu r™ðton ÚttÞ Au.” „wÁ : “‚tht {txu yt ÞtuøÞ ™ fnuðtÞ ! ÷tu¼Úte ‚wk ƒu ðth r¼ûtt {tk„e™u yLÞ r¼ûtwf™e r™ðtonð]Â¥t ‚tuzu Au.” «u{Úte „wÁ ð[™ „úný fhe™u «Út{™e su{ rþ»Þ „tÞtu [htððt ÷tøÞtu. „tÞtu [htðe™u „wÁ™t [hýtu{tk ðkŒ™ fhe™u …tËu ƒuËu íÞthu Vhe „wÁyu rþ»Þ™wk þheh …w»x òuE™u …qAÞwk. „wÁ : “nu W…{LÞw ! ‚wk «u{Úte su r¼ûtt {tk„e ÷tðu Au. ‚u ˽¤e r¼ûtt nwk ‚the …tËuÚte ÷E ÷ô Awk. Vhe ðth ‚™u r¼ûtt {tk„ðt sðt Œu‚tu ™Úte. A‚tk õÞtk fthýÚte ‚tÁk þheh …w»x Au ?” rþ»Þ : ntÚt òuze™u, “„tÞ™t ŒqÄÚte þheh™wk …tu»tý fÁk Awk.” „wÁ : “ŒqÄ ‚thu …eðt ÞtuøÞ ™Úte. {U ‚™u yuðe yt¿tt ™Úte fhe !” …tu‚t™t „wÁ™wk ð[™ {M‚f …h [ztðe rþ»Þ {ø™ ÚtE™u „tÞtu [htðu Au. Ëtks™t Ë{Þu …tu‚t™t „wÁ™t r™ðtË MÚtt™u ytðe [hý{tk þeþ ™{tðe …tËu ƒuËu Au. íÞthu „wÁyu rþ»Þ™wk Vhe yrÄf …wü þheh òuE™u rþ»Þ™u y{]‚ Ë{t™ ðtýe fnu Au. „wÁ : “{tht W…ŒuþÚte ‚u su{ r¼ûttÒt Atuzâwk ‚u{ ŒqÄ™wk …t™ fhðt™wk …ý Atuze ŒeÄwk Au. nðu ‚tht Sð™ r™ðton™e ð]r¥t fuðe he‚u Au ? ‚u {™u fnu.”

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 186 vi dt 20-6-08


373 ËíËk„ Ëu‚w rþ»Þ : “„tÞ™t ðtAhzt ßÞthu „tÞ™wk ŒqÄ …eðu Au. íÞthu ŒqÄ™wk su Veý Wztzu Au. ‚u ™e[u …z‚t VeýÚte {thtu r™ðton fÁk Awk. ƒeswk fkE {tÁk …tu»tý ™Úte.” „wÁ : “ðtAhzt ¼thu f]…t¤w fnuðtÞ, ‚tht yhÚtu ƒnw Veý Wztzu Au. …hk‚w ‚u ‚tu ðtAhzt™e ð]Â¥t™tu yðhtuÄ ÚttÞ Au. Veý ‚tht {txu ÞtuøÞ ™ fnuðtÞ.” íÞthu rþ»Þu Veý™wk …t™ …ý ‚S ŒeÄwk y™u ¾qƒ «ðeý ‚u{s Äehsðt¤tu ‚u rþ»Þ Œhhtus „tÞtu [htððt ÷tøÞtu. …tu‚t™t „wÁ™tu yð„wý ™ ytÔÞtu. ßÞthu ¼q¾Úte ¾qƒ …eztðt ÷tøÞtu íÞthu ð™{tk ytkfzt™t …t™™wk ¼ûtý fhe ÷eÄwk. ‚eûý ûtth Þwõ‚ ytkfzt™t ÍuhÚte sXh{tk yt„ ÷t„e. Œw:¾ ŒtÞf …ezt ÚtE. ‚íft÷ ‚u rþ»Þ ytkĤtu ÚtE „Þtu. ytkĤtu ÚtE™u …ý „tÞtu [htððt ÷tøÞtu. ‚uÚte ‚u {wr™ (rþ»Þ) fqðt{tk …ze „Þtu. ËqÞtoM‚ ÚtÞtu A‚tk W…{LÞw ð™{tkÚte …tAtu ™ VÞtuo. íÞthu „wÁ …tu‚t™t ƒeò rþ»Þ™u þw¼ ðtýe fnuðt ÷tøÞt. þw¼ ƒwÂØ ðt¤tu W…{LÞw õÞt fthýÚte nsw ytÔÞtu ™Úte ? {™u yuðwk sýtÞ Au fu, ‚u™e ‚{t{ Sð™ r™ðton™e ð]Â¥t {U ‚tuze ‚uÚte ‚u ftu…tÞ{t™ ÚtÞtu ÷t„u Au ! ‚u™e sYh {thu þtuÄ fhðe òuEyu. yu{ fnª „wÁ ƒeò rþ»Þ ËtÚtu [tÕÞt. ð™{tk ytðe™u „wÁyu …tufth fÞtuo. “{thtu …wºt W…{LÞw ‚wk õÞtk Au ?” „wÁ ð[™ Ëtk¼¤e™u n»to ÷tðe™u ô[u Mðhu rþ»Þ fnu Au “nu „wÁŒuð ! nwk fqðt{tk …zâtu Awk. nu f]…t¤w ! {™u Œþo™ yt…tu !” íÞthu „wÁ fqðt™e ™Sf sE™u fnu Au, “nu ¿tt™e {wr™ ! ‚wk fu{ fqðt{tk …zâtu ?” rþ»Þ : “{U ytkfzt™t …t™ ¾tÄt ‚uÚte nu {wr™htÞ ! nwk ytkĤtu ÚtÞtu Awk y™u fqðt{tk …ze „Þtu Awk.” íÞthu „wÁyu fqðt{tkÚte ƒnth ftZe™u rþ»Þ™u Ëw¾Œ W…tÞ ƒ‚tÔÞtu. „wÁ : “Œuðtu™t ðiã yÂï™efw{thtu™e ‚wk M‚wr‚ fh. ‚uytu ‚thtu ™uºthtu„ nhe™u …nu÷tk™t suðe ytk¾tu fhe Œuþu.” „wÁ™wk ð[™ Ëtk¼¤e™u rþ»Þu yÂï™e fw{thtu™wk M‚ð™ fÞwO. íÞthu ‚u ƒÒtu yÂï™e fw{thtu yu Œþo™ yt…e™u fÌtwk. yt y{tuyu ÷tðu÷t y{]‚™wk ‚wk …t™ fhe ÷u. íÞthu W…{LÞw

374

ËíËk„ Ëu‚w fnuðt ÷tøÞtu. „wÁ™u y…oý fÞto rð™t nwk yu ™ s{wk ! íÞthu ƒÒtu Œuðtu fnu Au : nu r™{to™e rð« ©uc Ëtk¼¤ ! ‚tht „wÁyu ßÞthu …nu÷tk M‚ð™ fÞwO n‚wk íÞthu y{u yt y{]‚ ‚u{™u ytÃÞwk n‚wk. íÞthu ‚u{ýu ‚u{™t „wÁ™u ytÃÞt rð™t ¾tÄwk n‚wk. nu ‚t‚ ! ‚wk …ý ‚u{ s fh. yt ©uü yti»tÄ Y…e y{]‚™u «u{Úte „úný fh ! W…{LÞw : “nu Œuðtu ! „wÁ™u y…oý fÞto rð™t™wk ‚{tÁk yti»tÄ Y…e yu y{]‚ {™u ‚tu Íuh suðwk ¼tËu Au.” yÂï™e fw{thtu : ‚the yòuz „wÁ¼Âõ‚Úte y{u ‚tht …h «ËÒt ÚtÞt Aeyu. „wÁ™e ËtÚtu ‚tÁk …ý ˽¤wk ftÞo rËæÄ ÚtÞwk Au. ‚{u „wY rþ»Þ ƒÒtu ð@™t Œtk‚ðt¤t Úttytu. ‚{tht ƒÒtu™wk …h{ ©uÞ Úttytu ! ‚{u „wÁ ¼õ‚ ‚hefu ¾qƒ «ÏÞt‚ Úttytu. ‚{™u ‚wh‚ s [ûtw÷t¼ «tó Úttytu. yÂï™efw{thtu …tËuÚte ðhŒt™ {u¤ðe™u W…{LÞw …tu‚t™t „wÁ™t r™ðtË MÚtt™u ‚wh‚ s [t÷e ytÔÞtu y™u ƒnw «fthu „wÁðkŒ™t fhe. íÞthu „wÁyu …ý «u{ ËtÚtu rþ»Þ™u ðhŒt™ ytÃÞwk. yÂï™efw{thtu™t ðhŒt™ {wsƒ ‚tÁk …h{ ©uÞ ÚtÞwk Au. ËqÞo™t «ftþ™e su{ ‚tht ÓŒÞ{tk Ä{o þtMºttu y™u ðuŒtu™tu «ftþ hnu ! „wÁ ¼Âõ‚Úte W…{LÞw …h{rËØ ÚtÞtu. ¼„ðt™ y™u …tu‚t™t „wÁ™e f]…t™u …tBÞtu. ƒtfe™t ƒk™u rþ»Þtu …ý „wÁ™e yt¿tt …t¤e™u „wÁ™tu htS…tu {u¤ðe™u „wÁÚtfe …h{ ©uÞ™t ðhŒt™ …t{e™u „wÁ ¼Âõ‚{tk rðÏÞt‚ ÚtE ËíËk„ rþhtu{ýe™wk rƒÁŒ …t{e ¼„ðt™™e f]…t™u …ý …tBÞt n‚t. suytu™t EüŒuð Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ Au ‚uðt nhftuE íÞt„e „]ne™t „wÁ MÚtt™u Ä{oðkþe yt[tÞo {nthts©e Au. su Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u s þtuÄe yt…u÷t Au. ËíËk„ ƒnw rðþt¤ Au. rþ»Þtu ÷t¾tu™e ËkÏÞt{tkAu. „wÁ {tºt ƒu s Au. ….…q. yt[tÞo {nthts©e, ©eS {nthts™wk ‘y…h MðY…’ Au. ‘y…h’ yux÷u ‘…h’ ™rn ‚uðwk yÚtto‚T «íÞût ! yt…ýt „wÁ yt…ý™u „tÞtu [htððt {tuf÷‚t ™Úte. ¾u‚eft{ fhðt™wk fnu‚t ™Úte. ‚uytu™e ÔÞÂõ‚„‚ Ëuðt õÞthuÞ fnu‚t ™Úte. Võ‚ yux÷wk s fnu Au. rþûtt…ºte™e {ÞtoŒt{tk hne™u ©eS {nthts™wk ¼s™-¼Âõ‚ fhtu. ËíËk„

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 187 vi dt 20-6-08


375 ËíËk„ Ëu‚w fhtu y™u yLÞ {w{wûtw s™™u ËíËk„ fhtðtu. yt…ýu ÷t¾tu™e ËkÏÞt{tk ntuðtÚte yt…ýt „wÁ yt…ý™u ftuE…ý ÔÞÂõ‚„‚ yt¿tt fhu yu yþõÞ Au. …hk‚w ònuh ˼tytu{tk ‚uytu©e™t {w¾uÚte ™ef¤‚t ƒtu÷ yt…ýu Íe÷e ÷uðt òuEyu. yu yt¿tt …t¤eyu yux÷u {nthts©e htS ÚttÞ y™u yt…ýt EüŒuð Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ …ý htS ÚttÞ ! …tu‚t™t „wÁ y™u ¼„ðt™ htS ÚttÞ …Ae Sð™u fhðt™wk þwk ƒtfe hÌtwk ? su™t {txu {™w»ÞŒun {éÞtu n‚tu yu ËtÚtof ÚtE „Þwk ! su{ ËíËk„e{tºt™u Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™{tk EüƒwÂØ Au, ‚u{ ËíËk„e {tºt™u òu Ä{oðkþe yt[tÞo {nthts©e{tk ytYrý, W…{LÞw y™u ðuŒ™t suðe Wíf]ü „wÁ ¼Âõ‚ y™u rŒÔÞ ¼tð ytðu, Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u MÚtt…u÷e ƒu „tŒe «íÞu ðVtŒthe y™u r™ct ytðu ‚tu Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u MÚtt…u÷t yt rŒÔÞ y™u Ëðtuo…he ËíËk„{tk yuf Ëqºt‚t ytðe òÞ. y™u ©eS {nthts™u htS fÞto™wk {tuxt{tk {tuxwk ËtÄ™ …ý yu s Au. s„‚™t ÷tuftu „wÁ þtuÄe hÌttk Au. ßÞthu yt…ý™u yt…ýt EüŒuðu þtuÄe yt…u÷t „wÁ™tu …whtu {rn{t Ë{ò‚tu ™Úte. „wY{kºt «Œt™ fhðt™tu su{™u yrÄfth ntuÞ ‚u s yt…ýt „wY. rþûtt…ºte{tk …ý ½ýt k&÷tuftuu{tk {nthtsu Ä{oðkþe yt[tÞo©e™u ËíËk„e{tºt™t „wY ‚hefu r™YÃÞt Au. ÔÞÂõ‚„‚ rþûtt „wÁ ‚hefu „{u ‚u íÞt„e Ëk‚{tk ¼tð ntuÞ, …hk‚wk s„‚™e ftuE ÔÞÂõ‚ …qAu, ‚{tht „wÁ ftuý ? ‚tu ‚wh‚ …tu‚ …tu‚t™t Œuþ™t „tŒe …h rðhts{t™ Ä{oðkþe yt[tÞo {nthts©e™wk ™t{ S¼ …h ytððwk òuEyu. yt…ýt „wÁyu yt…ýtk ft™{tk ©e f]»ý yütûth {kºt („wÁ{kºt)™tuW…Œuþ fÞtuo íÞthu ‚tu yt…ý™u ¼„ðt™ ¼sðt™tu yrÄfth {éÞtu Au ! íÞthu ‚tu yt…ý™u ‘ËíËk„e’™e Ëk¿tt {¤e Au. yt…ýt „wÁ …tu‚t™tu {rn{t …tu‚t™t {w¾uÚte ™ fnª þfu, ‚uytu Võ‚ {nthts, {nthtsu MÚtt…u÷t Œuð, Ëk‚tu ‚Útt þtMºttu™tu {rn{t fnª þfu. …hk‚w Ëk‚tu ‚Útt nrh¼õ‚tu™e Vhs Au fu {nthts™tu {rn{t fnu‚t fnu‚t ËtÚtu ËtÚtu Ä{oðkþe yt[tÞo©e™tu ‘„wY’ ‚hefu™tu {rn{t fnuðtu. •

376

ËíËk„ Ëu‚w

26. „wÁ™e yr™ðtÞo‚t ‚Útt Ët[t „wÁ : Œhufu Œhuf {™w»Þu „wÁ fhðt …zu Au. „wÁ rð™t rþ»Þ™u {tuût ¿tt™™e «tÂó Út‚e ™Úte. „wÁÚtfe ¼t„ð‚e Œeûtt ÷eÄt rËðtÞ {™w»Þ™u ¼„ðt™ ¼sðt™tu yrÄfth «tó Út‚tu ™Úte. ßÞthu ßÞthu ¼„ðt™™t yð‚thtu ÚttÞ Au, íÞthu íÞthu {™w»Þtu™t W…Œuþ {txu ‚u ‚u yð‚th …ý yuf „wÁ Äthu Au. ht{[Lÿ ¼„ðt™u ðrËc Ér»t™u „wÁ fÞto. ©ef]»ý ¼„ðt™u ËtkrŒ…™e Ér»t™u „wÁ fÞto ‚tu Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u WØð yð‚th ht{t™kŒ Mðt{e™u „wÁ fÞto. ht{t™kŒ Mðt{eyu ©enrh™u Œeûtt yt…e. “„wY rƒ™ ¿tt™ ™rn, „wÁ rƒ™ æÞt™ ™rn, „wY rƒ™ yt‚{ rð[th fnª …tð rn.” „wY rð™t ¿tt™ ™Úte, æÞt™ ™Úte, ytí{ rð[th …ý „wY rð™t ™Úte. ¼tir‚f rðãtytu „wY rð™t rËæÄ Út‚e ™Úte. „wY rð™t ftuE yuLS™eÞh fu ztpfxh ÚtE þf‚tu ™Úte. ‚tu ¿tt™e ‚tu õÞtkÚte ÚttÞ ? „wY …tËuÚte rðrÄËh {u¤ðu÷wk ¿tt™ …h{tí{t™t Œþo™ fhtðu Au. „wY{tk ©æÄt ntuðe òuEyu. Sð™ ™tift™t fýoÄth „wY Au. yuðt „wÁ «íÞu ðVtŒthe y™u ÿZ rðïtË òuEyu. “ƒúñt™kŒ fnu hu nrhs™ …ý òuEyu þqht, ‚™ fhe ™tk¾u hu, „wY ð[™u [qhu [qht.” „wY ð[™u þheh™t xqfzt fhe ™tk¾.u ytðe ‚L{Þ‚t, ytðe LÞtuAtðhe su™t{tk ntuÞ ‚u™tu ƒuztu …th ÚtE òÞ Au. „wY™t …q‚¤t{tk ©æÄt ht¾u ‚tu …ý ft{ ÚtE òÞ Au. yuf÷ÔÞu ©æÄt ht¾e ‚tu „wY ÿtuý™t {txe™t …q‚¤t îtht …ý rðãt {u¤ðe þõÞtu. rþ»Þu „wY …tËuÚte ði&™ðe Œeûtt ÷uðe. ‚íft¤ rð¿tt™™u «ftþ fhu y™u {tun™tu ™tþ fhu ‚u™wk ™t{ Ëí…wÁ»tu Œeûtt fnu÷e Au. su Œeûtt{tk ƒuðze fkXe, s…{t¤t ‚Útt Wæðo…wkzÙ r‚÷f ntuÞ yu þw¼ Œeûtt {t™u÷e Au. ™thŒ{wr™ îthft «¼w™u Œþo™u ytðu ™u Œþo™ fhu. ƒuËu, …Ae òÞ. íÞthu su Xuftýu ™thŒ ƒuXt ntuÞ íÞtkÚte «¼w Ëðt ntÚt …]Úðe ¾tuŒtðe ™t¾u

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 188 vi dt 20-6-08


377 ËíËk„ Ëu‚w Au. ™thŒ ™u ftuEfu fÌtwk, “‚{u Œþo™u òytu Atu. …ý «¼w yu …]Úðe ¾tuŒtðe ™t¾u Au.” ™thŒu yt ƒtƒ‚ ‚…tË fhe ‚tu ‚u ðt‚ Ët[e Xhe. íÞthu ™thŒ fnu, “«¼w ! nwk ƒuËwk Awk ‚u s{e™ ‚{u fu{ ¾tuŒtðe ™t¾tu Atu ?” íÞthu «¼w fnu, “‚{tu ™„wht Atu. „wÁ fÞto ™Úte. ‚uÚte ¾tuŒtðeyu Aeyu.” ¥Îèçÿæ„S² }æê¶üS² çÝcÜëUç„ÝæüçS„ çÝçp„}æì J ¨±ü ÜU}æü S±Ý ãS² ÝÚÜïU „yÐàææï: çSƒç„: JJ Œeûtt™u ™rn …t{u÷t …wÁ»t™wk «tÞÂù‚ ™Úte, Ëðo f{o™u rð»tu yÞtuøÞ yuðtu su …þw suðtu …wÁ»t ‚u™e ™hf{tk ÂMÚtr‚ ÚttÞ Au. ™thŒ{wr™ fnu, ‚{tu „wY Úttytu. …Ae ©ef]»ý «¼w fnu, “îthft™tu Œhðtòu W½z‚t su …wÁ»t …nu÷tu ƒnth ™ef¤u ‚u™u „wY fhòu. {tÁk ð[™ Au.” íÞthu ™thŒS ðnu÷t ytðe™u Œhðtò ƒnth ƒuXt. ‚u Ë{u Œhðtòu W½z‚t s {åAe{th ò¤ ÷E™u ™eféÞtu. ‚u™u „wY fÞtuo ™rn. …Ae ™thŒS «¼w …tËu „Þt. íÞthu «¼wyu …qAÞwk su „wY fÞto ? íÞthu ™thŒ fnu, “{nt…t…e ò¤ ÷E™u s‚tu n‚tu ‚uÚte „wY ™ fÞtuo.” …Ae «¼w fnu, “„wY fÞto ™rn y™u Ët{e „wY™e ®™Œt fhe ‚tu „wY ®™Œf™wk {tuZwk òuðt{tk …t… ÷t„u Au. {txu nðuÚte {™u {tuZwk ™ ƒ‚tðþtu.” «¼wyu ytððt™e ƒkÄe fhe. íÞthu ™thŒ ƒnw yf¤tÞt. «¼w™t Œþo™ ÚttÞ ™rn. …Ae ™thŒ þkfh …tËu „Þt y™u ðt‚ fhe. þkfh fnu, «¼w …tËu ft„¤{tk ÷¾tðe™u ‚u ft„¤ W…h yt¤tuxòu ‚uÚte «tÞÂù‚ …wÁk Útþu. «¼w …tËu ytðe™u fnuðhtÔÞwk su, ‚{u fntu ‚u{ fÁk. íÞthu «¼w fnu ‚u Ze{h™u «Út{ „wY fhtu. y™u „wÁ®™Œt™wk …t… xt¤ðt {txu ¼h‚¾kz™t Ëðo ‚eÚttuo fhtu ‚tu …t… Ëðo ™tþ ÚttÞ. …Ae Ze{h™u „wY fÞtuo y™u ™thŒ fnu ¼h‚¾kz™t ‚eÚttuo {U ŒuÏÞt ™Úte. {txu {tuxt ft„¤{tk Ëðo ‚eÚttuo ‚{tu ÷¾e yt…tu. «¼wyu ft„¤{tk ‚eÚttuo ÷¾e ytÃÞt. …Ae ‚u ft„¤ W…h ™thŒ yt¤tuxât ‚uÚte «tÞÂù‚ …wÁk ÚtÞwk. «¼w fnu, “fu{ yu{ fÞwO ?” íÞthu ™thŒ fnu, “‚{tht [hý{tk Ëðo ‚eÚttuo hÌttk Au. ‚tu ntÚt{tk ntuÞ ‚u{tk þwk ™ðtE ?” «tÞÂù‚ …wÁk ÚtÞwk. «¼w htS ÚtÞt. yt ‚{™u þkfhu ƒ‚tÔÞwk nþu. «¼w™t Œþo™ ÚtÞt. ®™Œf™wk {tuZwk òuðt{tk …t… ÷t„u. „wY™e ®™Œt fh™th™e þwÂØ frŒ Þ{Œq‚tuÚte …ý Út‚e ™Úte. „wY™wk y…{t™ fhu, ðuŒ þtMºt, …whtý ytrŒ™e ®™Œt fhu, «¼w™t ™t{™u rð»tu

378

ËíËk„ Ëu‚w ¾tuxt…ýt™e fÕ…™t fhu, «¼w™t ™t{™t ƒ¤Úte …t…™u rð»tu su™e ƒwÂØ «ð‚uo ‚u [th sýt™e þwÂØ Þ{htò™t Œq‚tuÚte …ý Út‚e ™Úte. fu{ fu Œq‚tu …ý {the {the™u Úttfe òÞ ‚tu …ý ‚u [th sý þwØ Út‚t ™Úte. yuðt „wY Œuð hu, „tu®ðŒ Ë{ òýeyu hu, su™u Ëk„u …t{eyu ¼ðs¤ …th hu...... ËŒT„wY Ët[t hu, Ëuðtu þwØ ¼tð þwk hu. „wY rð™t ¿tt™ hu, ™ …t{u {™{w¾e hu, fnu Au yu {nt©wr‚ ðuŒ …whtý hu, yuðwk ‚u rð[the hu, ËŒT„wY Ëuðòu hu, suÚte nrh …t{eyu «„x «{tý hu.... ËŒT„wY. „wYS™t ð[™ hu, rð[the Wh Äthòu hu, xt¤tu ‚{u {tun {{‚t yr¼{t™ hu, {wõ‚t™kŒ fnu Au hu, yuðe he‚u ð‚o‚t hu, ‚u™u Wh ðtË fhu ¼„ðt™ hu.... ËŒT„wY. rþ»Þ™u „wÁ «íÞu r™:MðtÚto ¼tð™t ntuÞ, Eïh ƒwÂØ ntuÞ ‚tu yu™t ftÞtuo ËV¤ ÚttÞ Au. „wY™e Ëuðt fÞto ð„h ¿tt™ {txu™e …tºt‚t ytð‚e ™Úte. „wY™e ËuðtÚte ¿tt™ {u¤ðe þftÞ Au. Ëuðt fhðtÚte «ËÒt ÚtÞu÷t „wY W…Œuþ ™ yt…u A‚tk rþ»Þ{tk ¿tt™™tu ytrð¼toð ÚttÞ Au. nðu „wY fuðt ntuðt òuEyu ? „wY ¿tt™e, ËkÞ{e, ËŒt ò„Yf ntuðt òuEyu. „wY ¼Âõ‚ðt¤t ‚Útt …h{tí{t «íÞu ÿZ r™ctðt¤t ntuðt òuEyu. „wY r™:MðtÚteo ntuðt òuEyu. „wY „wý „útne ntuðt òuEyu. su™t Sð™{tk ytðt „wY ™Úte yu™t Sð™{tk ykÄfth Au. Sð™{tk „wY™e ËtÚtu™wk òuztý yuf {þe™ Au, yu ðu„ yt…u Au. ¼Âõ‚{t„o{tk, {tuût{t„o{tk ‚u ytí{t™u Íz…Úte yt„¤ ÷E òÞ Au. ƒúñrðãt rð™t™t „wÁ r™ƒeos Au. ‚u{™t rþ»Þtu …ý ‚u{™e Œuþe þe¾u. „wY ÷tu¼e ntuÞ ‚tu ‚u …ý ÷tu¼e ÚttÞ. ¢tuÄe, ft{e ntuÞ ‚tu ‚uðt „wýtu rþ»Þtu{tk ytðu. ƒuÞ {tuût™tu {t„o ¼qÕÞt Au. yt ËíËk„{tk suðt „wY Au ‚uðt [tiŒu ¼wð™{tk ™Úte. su™tk ¼tøÞ WŒÞ ÚtÞtk ntuÞ ‚u™u ‚u „wY {¤u.

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 189 vi dt 20-6-08


379 ËíËk„ Ëu‚w ¼q… y™u „wÁytu sux÷t ™er‚{tk ÿZ hnu ‚ux÷t s ‚u ð]ÂØ …t{u, ™rn ‚tu MÚtt™ ¼úü ÚtE òÞ. ©enrh ¼õ‚tu™u fnu fu, ÔÞtË Ë{t™ ftuE yt[tÞo ™Úte. ÔÞtË™t {‚™tu yt©Þ ÷E™u Ëti …tu‚…tu‚t™t Ëk«ŒtÞ [÷tðuAu. ‚u{™t ð[™™u ™ y™wËhu ‚tu ‚u Ëk«ŒtÞ fÂÕ…‚ fnuðtÞ. su{ ¼qr{ Ëðuo™tu ytÄth Au yu{ ÔÞtË™t ð[™ ytÄth Y… Au. ÔÞtËtð‚th ™ ntuÞ ‚tu ftuE™u {tuût™wk ¿tt™ ™ ÚttÞ. ÔÞtË™tk ð[™ ®[‚t{rýY… Au. s„‚{tk yuf he‚™t „wÁ ntu‚t ™Úte. suðt ntuÞ ‚uðt yk‚u Œu¾tÞ Au. fux÷tkf „wY …tu‚t™t {tuût™u {txu Ä{o ht¾u. ƒeò Ä{o ht¾u fu ™ ht¾u ‚u™tu îu»t fhu ™nª. fux÷tf Ëti s™™wk fÕÞtý EåAu Au. …tu‚t™wk ftuE ƒwÁk fhu ‚u™wk …ý rn‚ EåAu. ‚uðt s™tu nrh™u r«Þ ÷t„u Au. ©enrh ‚u{™e …tËu s hnu Au. fwrx÷‚t, E»Þto, {íËh ytrŒÚte hrn‚ ‚Útt r™»f…x, r™ŒO¼, r™»ft{, r™÷tuo¼ ytrŒ „wýu Þwõ‚ ntuÞ ‚u s …h{ „wY „ýtÞ. ‚u™tÚte Sðtu™wk fÕÞtý ÚttÞ. ‚uðt™u ¼„ðt™ Ë{e…{tk Œu¾tÞ fu ™ Œu¾tÞ ‚tu …ý ‚u ‚tu ¼„ðt™ …tu‚t™e …tËu Au yu{ {t™u Au. su{tk Ä{o, ¿tt™, ðihtøÞ, ¼Âõ‚™tu ÷uþ ntuÞ ™rn ‚u{s ÔÞË™ y™u fuVe [eòu Ëuð‚t ntuÞ ‚u™u r{ÚÞt „wY Ë{S {tuût™t ¾…ðt¤t ntuÞ ‚u íÞt„ fhu Au. „wY{tk „wý ntuÞ ‚uðt rþ»Þ{tk ytðu, Ëw{r‚ yt…u ‚u Ët[t „wY Au. „wY ÚtE™u Ä™ rð»tÞ{tk ytËõ‚ ntuÞ ‚u …ÚÚth™t ™tð suðt Au. …tu‚u s ™ ‚hu ‚tu ƒeò™u þwk ‚thu ? „wY yuðwk ™t{ ÄthðtÚte Ët[t „wY „ýt‚t ™Úte. „wY{tk Ä{o ntuÞ ‚u™tu ŒË{tu ¼t„ rþ»Þtu{tk Œu¾tÞ Au. ÔÞtrÄ Au yu Sð™tu „wY Au. ÔÞtrÄ™e yuðe he‚ Au fu ™ ¾tðt suðe ðM‚w ntuÞ ‚u™u r™:þkf ÚtE™u ¾ðztðu Au. ÔÞtrÄ{tk suðt „wY {¤u ‚uðe Yr[ fhtðu Au. ¼„ðt™{tk Yr[ hnu ‚uðt „wY {¤u íÞthu {tuût™t {t„o{tk Yr[ fhtðu Au. ™u ðt‚u fhe™u ÔÞtrÄ™u nh‚t hnu Au. su Vhe õÞthuÞ ÚttÞ ™rn. yti»trÄÚte ÔÞtrÄ òÞ ™rn A‚tk ‚u™e yYr[ Út‚e ™Úte. ‚uðe Yr[ ¼„ðt™{tk ÚttÞ ‚tu ÔÞtrÄ {tºt ™tþ …t{u. yt ‚™ ™u ƒúñtkz ÔÞtrÄ{Þ Au. ‚u{tk ßÞtk ËwÄe Ëw¾ {™tÞwk Au íÞtk ËwÄe ÔÞtrÄ {xðt™e ™Úte. ¼„ðt™™e ðt‚{tk Yr[ hnu ‚tu ÔÞtrÄY… Ë{wÿ™u ‚he òÞ Au. •

380

27.

ËíËk„ Ëu‚w

þtMºt {n¥tt :

©enrhyu ËíËk„™t ºtý „qZ ËkfÕ… fÞto, yu …ife ºteòu „qZ ËkfÕ… þtMºt h[™t™tu fhu÷. ©enrhyu yuðtu ËkfÕ… fÞtuo fu Ä{o, ¿tt™, ðihtøÞ y™u ¼Âõ‚ yu™t ƒtuÄ {txu þ‚t™kŒ {wr™™u nwk «uhýt fheþ yux÷u ‚u ËíËkr„Sð™ ™t{u þtMºt™e h[™t fhþu. yu þtMºt îtht y{tht ytr©‚tu Ëðuo rËØtk‚tu òýe þfþu. yu «{týu rð[th fhe™u …h{tí{t ÷u¾ftu …tËu y™uf «fth™t þtMºttu ÷¾tððt ÷tøÞt. MðÞk ©enrhyu ËðoSð rn‚tðn “rþûtt…ºte”™e h[™t fhe, su{tk ©enrhyu s„‚™t ‚{t{ Ë‚TþtMºttu™tu Ëth {qõÞtu Au. su{tk ¼„ðt™ y™u ¼„ðt™™t yð‚thtu™wk r™Y…ý ntuÞ, ™thŒ, WæÄð, «n÷tŒ ytrŒf yuftkr‚f Ëk‚tu™wk «r‚…tŒ™ ntuÞ yu™u þtMºt fnuðtÞ Au. rþûtt…ºte{tk ©enrhyu fÌtwk fu, “[th ðuŒ, ÔÞtËËqºt, ©e{ŒT ¼t„ð‚ ™t{u …whtý ‚Útt {nt¼th‚™u rð»tu ‚tu ©erð»ýw ËnMºt™t{, ©e¼„ðŒT„e‚t, rðŒwh ™er‚, MfkŒ…whtý™tu su rð»ýw¾kz ‚u™u rð»tu hÌtwk yuðwk su ©eðtËwŒuð {tntíBÞ ‚Útt Ä{oþtMºt™t {æÞ{tk hne yuðe su Þt¿tðÕfÞ Ér»t™e M{]r‚ yu su ytX ËíþtMºt ‚u y{™u Eü Au. y™u …tu‚t™t rn‚™u EåA‚t yuðt su y{tht Ëðuo rþ»Þ ‚u{ýu yt ytX ËíþtMºt, su ‚u Ëtk¼¤ðt y™u y{tht ytr©‚, su Âîs ‚u{ýu yu ËåAtMºt su ‚u ¼ýðt ‚Útt ¼ýtððt ‚Útt yu{™e fÚtt fhðe.” MðÞk ©enrhyu ynª ËíþtMºttu™e {n¥tt Œþtoðe Au. ©enrh™t Ë{Þ{tk s ËíËkr„Sð™, ËíËkr„¼q»tý, ð[™t{]‚, ¼õ‚®[‚t{rý, Ä{to{]‚ r™»ft{þwræÄ ytrŒf y™uf Ëtk«ŒtrÞf ËíþtMºttu™e h[™t ÚtE, su{tk W…htuõ‚ ytX ËíþtMºttu™tu …ý Ëth ytðe òÞ Au. ð¤e ©enrh suðt Au ‚uðt ytu¤¾tÞ Au. ©enrh™e MðY… r™ct ÿZ ÚttÞ Au. ©enrh™e W…tË™t ÿZ ÚttÞ Au. Ä{o, ¼Âõ‚, ¿tt™, ðihtøÞ™e «tÂó ÚttÞ Au. Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™tu Ëðtuo…rh {rn{t Ë{òÞ Au. rþûtt…ºte, ËíËkr„Sð™, ð[™t{]‚ ytrŒf þtMºttuÚte, ‚u þtMºttu Sð™{tk W‚thðtÚte fr¤Þw„™t {týËtu ½ýwk Ëh¤‚tÚte …tu‚t™t Sð™wk fÕÞtý fhe

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 190 vi dt 20-6-08


381 ËíËk„ Ëu‚w þfu ‚u{ Au. ‘…wÁ»ttu¥t{ «ftþ’{tk r™»fw¤t™kŒ Mðt{e™e f÷{u ©enrh fnu Au. ð¤e yu f fnw k W…tÞ ™u , ‚{u Ëtk ¼ ¤òu Ënw s™ >> fÞtu o fÕÞtý™u fthýu , yr‚ y{u ÚtE «ËÒt >> su n W…tÞ yt Sð™u , Ëðu o «fthu ©u Þ ÚttÞ >> {tu x t Ëw ¾ ™u ¼tu „ ðu , yt ÷tu f …h÷tu f {tk Þ >> ÷ts ™ òÞu yt ÷tu f {tk , …h÷tu f u …h{ yt™k Œ >> fÞtu o W…tÞ yu ð tu y{u , Ënw òýòu s™ð] k Œ >> Ë‚T þ tMºt Ëthtk fÞto , ¼ÞtO yÚtu o yr‚ y™w … >> ‚u { tk ƒtk Ä e Yze he‚™u , íÞt„e „] n e™u Ëw ¾ Y… >> íÞt„e „]ne™u ‚thðt yÚtuo hu, ƒtkæÞt ½ýt Ëw¾ŒtÞe „úkÚt hu >> ‚u{tk ƒnw «fth™e ðt‚ hu, Ëq[rð Au y{u Ëtûtt‚T hu >> fÌttk íÞt„e „]ne™t ð¤e Ä{o hu, Ënw™u …t¤ðt ËtY …{o hu >> he‚ swsðe fnª sýtðe hu, ðýto©{ Ä{o™e fnª Ëk¼¤tðe hu >> Ënw Ënw™t Ä{o{tk hu’ðt hu, y{u „úkÚt fÞto fnwk yuðt hu >> Âîs ûtrºtÞ ði~Þ™u þqÿ hu, ‚u™u ‚hðt ËkËth Ë{wÿ hu >> ‚un þtMºt™t Ëtk¼¤tu ™t{ hu, Ënw™u Ëwý‚t Au Ëw¾ Ät{ hu >> Ä{to{]‚ r™»ft{ þwÂØ hu, ð¤e rþûtt…ºte ÷¾e rŒrÄ hu >> yun rð™t ƒeò Au su „úkÚt hu, fÞto y{u fÕÞtý™u yÚto hu >> yu{ fÌtwk ©eSÞu ©e{w¾u hu, Ënw s™™u ‚thðt Ëw¾u hu >> su su y{u fhtrðÞt „úkÚt hu, ™h ™the™u ‚thðt yÚto hu >> ð¤e …Œ AkŒ feh‚™ hu, yüf™u M‚wr‚ su …tð™ hu >> ‚u™u þe¾u Ëwýu ¼ýu „tÞ hu, ‚u ‚tu yûthÄt{{tk òÞ hu >> ftk su ykrf‚ y{thu ™t{u hu, {txu …tu’[tzu yu …h{ Ät{u hu >> su{tk Mðtr{™thtÞý ™t{ hu, yuðe fÚtt Ëwýu ™h ðt{ hu >> yuðe feŠ‚ Ëtk¼¤ðt s™ hu, ÚttÞ yr‚ …h{ …tð™ hu >> ð¤e su …Œ su ™t{u ykrf‚ hu, ‚u™u „tÞu Ëwýu fhe «e‚ hu >> su{tk Ënò™kŒ Mðt{e ™t{ hu, ytðu su ftÔÞ{tk Xt{tu Xt{ hu >>

382

ËíËk„ Ëu‚w yuðt ftÔÞ fu’‚tk ™u Ëtk¼¤‚t hu, ðth ™ ÷t„u {ntËw¾ {¤‚t hu >> {nt{kºt Y… yun ft’ðu hu, ‚u™u ‚wÕÞ ƒeswk fu{ ytðu hu >> yt{ ynª MðÞk ©enrhyu …tu‚t™t þçŒtu{tk …tu‚u h[tðu÷t Ë‚TþtMºttu™e {n¥tt fnª Au, ð¤e ©enrhyu MðÞk ÷¾u÷e rþûtt…ºte yu ‚tu MðÞk ©enrh™wk MðY… s Au. Aur÷ ðt‚ yu Au {t™e ÷uòu hu, rþûtt…ºte «{týu Ënw hu’ßÞtu hu >> rþûtt…ºte {tkrn y{u hu’þwk hu, hne yu{tk Ënw™u Ëw¾ Œuþwk hu >> su{ ‘©e{ŒT ¼„ðŒT„e‚t’ ©ef]»ý ¼„ðt™™wk MðY… Au. ‚u{ ‘rþûtt…ºte’ Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™wk MðY… Au. ‘©e{ŒT ¼„ðŒT„e‚t’ ©ef]»ý ¼„ðt™™t {w¾uÚte ƒtu÷tÞu÷eAu. ßÞthu ‘rþûtt…ºte’ Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™t fhf{¤Úte ÷¾tÞu÷e Au. rþûtt…ºte{tk s ©enrh yt¿tt fhu Au fu, y{tht su ytr©‚ ËíËk„e ‚u{ýu yt rþûtt…ºte™tu r™íÞ «íÞu …tX fhðtu, y™u su™u ¼ý‚tk ytðz‚wk ™ ntuÞ, ‚u{ýu ‚tu ytŒh Útfe yt rþûtt…ºte™wk ©ðý fhðwk. y™u yt rþûtt…ºte™u ðtk[e Ëk¼¤tðu yuðtu ftuE ™ ntuÞ, íÞthu ‚tu r™íÞ «íÞu yt rþûtt…ºte™e …qò fhðe. y™u yt su y{the ðtýe, ‚u y{tÁk MðY… Au. yu he‚u …h{ ytŒh Útfe {t™ðe. ©enrhyu fr¤{tk sux÷t ½rx‚ ntuÞ ‚ux÷t ðýto©{™tk Ä{o™wk rþûtt…ºte ÷¾e™u «r‚…tŒ™ fÞwOAu. ðuŒ{tk Ä{o ŒqÄ Y…uAu. M{]r‚{tk Œnª Y…u Au. …whtý{tk ™ð™e‚ Y…u Au. ‚u …whtý {Úte™u rþûtt…ºte{tk ½e Y…u ðýoÔÞtu Au, ƒËtu™u ƒth &÷tuf ‚u{tkAu. WØð ytr©‚s™tu {txu ‚tu ‚u{tk Ä{o ÷ÏÞtk s Au, …hk‚w {™w»Þ {tºt™t Ët{tLÞ Ä{o …ý ‚u{tk ÷¾u÷tAu. ƒeò ftuE {‚™u ƒtÄ ytððt ŒeÄtu ™Úte. yt ÷tuf ™u …h÷tuf{tk Ëw¾e ÚttÞ ‚u fÌtwk Au. Ä{oðkþe™e he‚ …ý ‚u{tk ÷¾eAu. y™u ‚u{tk ƒu yt[tÞo „wÁ fhe MÚttÃÞtAu. {krŒhtu fhe {qŠ‚ …Ähtðe Au. y™u Œuþ rð¼t„ fhe ŒeÄtu Au. ‚uðe rþûtt…ºte™e ðt‚ Au. y™u Ëðuo su ËåAtMºt ‚u™tu su Ëth, ‚u™u y{u y{the ƒwÂØyu fhe™u WØthe ™u, yt rþûtt…ºte, su ‚u ÷¾e Au. ‚u fuðe Au, ‚tu Ëðo {™w»Þ{tºt™u {™ðtkrA‚ V¤™e Œu™the Au. (rþ. 204) ............. y™u yt rþûtt…ºte,

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 191 vi dt 20-6-08


383 ËíËk„ Ëu‚w su y{u ÷¾e Au, ‚u Ëðo™t Sð™u rn‚™e fh™the Au >>7>> y™u ©e{ŒT ¼t„ð‚ …whtý ytrŒf su Ë‚TþtMºt ‚u{ýu Sð™t fÕÞtý™u yÚtuo «r‚…tŒ™ fÞto yuðt su y®nËt ytrŒf ËŒt[th ‚u{™u, su {™w»Þ …t¤u Au, ‚u {™w»Þ su ‚u, yt ÷tuf™u rð»tu ™u …h÷tuf rð»tu {ntËwr¾Þt ÚttÞ Au >>8>> y™u ËŒt[th™wk WÕ÷kÄ™ fhe™u su {™w»Þ …tu‚t™t {™{tk ytðu ‚u{ ð‚uo Au, ‚u ‚tu fwƒwÂØ ðt¤t Au y™u ‚u yt ÷tuf y™u …h÷tuf™u rð»tu r™ùu {tuxt fü™u s …t{u Au >>9>> y™u su y{tht ytr©‚ …wÁ»t ™u Mºteytu, ‚u su ‚u, yt rþûtt…ºte «{týu ð‚oþu ‚tu ‚u Ä{o, yÚto, ft{ y™u {tuût yu [th …wÁ»ttÚto™e rËÂØ™u r™ùÞ …t{þu >>206>> rþûtt…ºte{tk Œþtoðu÷t ËŒt[thtu™wk yt …]Úðe™t {™w»Þtu òu …t÷™ fhu ‚tu …]Úðe …h ™t™e {tuxe ®nËt ƒkÄ ÚtE òÞ, {™w»Þ™u {™w»Þ™tu ¼Þ ™ hnu, ‚u{s …þw-…ûteytu™u …ý {™w»Þ òr‚™tu ¼Þ x¤e òÞ. ftuE {™w»Þ ytí{½t‚ ™ fhu, {tkËtnth ƒkÄ ÚtE òÞ, ŒtY …eðt‚tu ƒkÄ ÚtE òÞ. ™t™e {tuxe [tuhe ƒkÄ ÚtE òÞ, ÔÞr¼[th ƒkÄ ÚtE òÞ, sw„th ytrŒf ÔÞË™ ‚Útt ¼tkøÞ, {Vh, {ts{, „tkòu, ‚{tfw ytrŒf fuV fh™the ðM‚wytu™wk Ëuð™ ƒkÄ ÚtE òÞ, ¾tðt-…eðt{tk ðýto©{ Ä{o™e {ÞtoŒt ytðe òÞ, r{ÚÞt y…ðtŒ ythtu…ý ƒkÄ ÚtE òÞ, „t¤tu ƒtu÷t‚e ƒkÄ ÚtE òÞ, ®™ŒtY…e {nt…t… ƒkÄ ÚtE òÞ, ¼„ðt™™u r«Þ yuðt {tuxt Œuðtu «íÞu ytŒh ÚttÞ, …t¾kz Ä{o ‚Útt fÂÕ…‚ Ä{o™t {q¤ W¾ze òÞ, Œhuf {týË ËíÞ ƒtu÷‚tu ÚtE òÞ, ÷tk[ ÷uðt‚e ƒkÄ ÚtE òÞ y™u íÞth …Ae Œhuf {™w»Þ ¼„ðt™™tu ¼õ‚ …ý ƒ™u. ytðt {™w»Þ {tºt™t Ët{tLÞ Ä{tuo™wk òu Œhuf {™w»Þ …t÷™ fhu ‚tu ftuE™t ½uh ‚t¤t {thðt ™ …zu, …tu÷eË™e ‚Útt LÞtÞ‚kºt™e ftuE™u sYh ™ hnu. ¼úüt[th ƒkÄ ÚtE òÞ. fr¤Þw„{tk Ë‚TÞw„ ytðu. {tkøÞt {un ðhËu, y™tð]Âü, yr‚ð]Âü, Äh‚efk… ð„uhu fwŒh‚e Wí…t‚tu ytuAt ÚtE òÞ, Œuþ-Œuþ ðå[u™t ÞwØtu ƒkÄ ÚtE òÞ. yt‚kfðtŒ ‚Útt ºttËðtŒ ‚Útt Ä{o Ä{o ðå[u fèh‚tðtŒ [tÕÞtu òÞ. rþûtt…ºte{tk ©enrhyu ytnth þwÂØ ‚Útt s¤, ŒqÄ ð„uhu hË „t¤e™u ÷uðt™e yt¿tt fhe Au suÚte {™w»Þtu{tk

384

ËíËk„ Ëu‚w ytnth rðnth sLÞ htu„tu ‚Útt …týe sLÞ htu„tu™wk «{tý ½xe òÞ. {t‚t, r…‚t™e Ëuðt fhðt™wk ÷ÏÞwk Au su™tÚte ½hzt ½htu ƒkÄ ÚtE òÞ. ÔÞr¼[th ytrŒf ƒkÄ ÚtðtÚte ‚u™u yt™wËkr„f yuEzÍ suðt ½t‚f „k¼eh htu„tu ytuAt ÚtE òÞ. xqkf{tk {™w»Þ yt÷tuf y™u …h÷tuf{tk Ëw¾e ÚttÞ yuðe rþûtt…ºte™e {n¥tt Au. rþûtt…ºte …t÷™Úte htsfeÞ {nt™w¼tðtu Ët[t yÚto{tk ÷tuf Ëuðf ƒ™u, ËtÄw Ët[t yÚto{tk ËtÄw ƒ™u, „]nMÚt Ët[t yÚto{tk ËŒT„]nMÚt ƒ™u ‚u{s Ä{to[tÞo ytŒþo Ä{to[tÞo ƒ™u. rþûtt…ºte ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u ðz‚t÷{tk ‘™thtÞý {ntu÷’{tk ÷ÏÞt …Ae, ðz‚t÷{tk ‘nrh{kz…’ {tk ƒuËe …tu‚u þtuÄu÷e. ‚u …Ae Ë.„w. ©e r™íÞt™kŒ Mðt{e ‚Útt yLÞ rðît™tu™u …tu‚t™e Ë{e…u ƒtu÷tðe ©enrhyu sýtÔÞwk : “yt rþûtt…ºte{tk su yuf …ý ¼q÷ ftZu ‚u™u Útt¤™e «ËtŒe yt…wk.” ‚u ƒÄtyu ðthu ðthu ‚…tËe òuÞwk, …ý yufuÞ ¼q÷ ™ sze yux÷u ‚u{ýu rð™Þ ð[™ fÌttk : “yt… ‚tu Ëðo¿t …h{tí{tAtu. yt…™e f]r‚{tk ûtr‚ ntuÞ þt™e ?” yt «Ëk„ nrh÷e÷t{]‚ „úkÚt{tk ðýoÔÞtu Au. “rðhtS nrh{kz…{tkÞ, rþûtt…ºte þtuÄe …Ae íÞtkÞ, r™íÞt™kŒ ytrŒf rðît™, fnu Ëti «íÞu ©e ¼„ðt™, yt{tk ¼q÷ su ftZu yuftŒe, ‚u™u yt…wk nwk Útt¤ «ËtŒe, …Ae Ëðuoyu …ºte ‚…tËe, …ý ¼q÷ fþe ™rn ¼tËe, íÞthu Ëðuo ƒtuÕÞt rþh ™t{e, yt… Ëðo¿t yk‚hò{e, ðtýe yt…™e ‚u ðuŒ ðtýe, yu{tk ¼q÷ fþe ™ð òýe.” ©enrh fnu, ð¤e yt …]Úðe W…h nwk yk‚Äto™ Úttô ‚u …AeÚte …ý {tht Ë{tr©‚tu™u M…ü yÚtoðt¤t ðtõÞtu su{tkAu ‚u rþûtt…ºte Ëðuo™u yt÷kƒ™Y… Úttþu. {nthts fnu, y{tht ytr©‚u rþûtt…ºte™tu …tX, ©ðý fu …qò yu ºtý{tkÚte su™u Vuh …zu ‚uýu yuf W…ðtË fhðtu, yu{ y{the yt¿tt Au. Ët[tu ¼õ‚ ‚tu yu{ òýu fu, ‘su{, ¼„ðt™ ‚u ¼„ðt™. yu™u rð»tu ¼t„ íÞt„ fÞto™tu {t„ ™Úte, ‚u{ rþûtt…ºte ‚u rþûtt…ºte. yu{tk ¼t„ íÞt„ fhðt™tu yðftþ ™Úte. «„x «¼w ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™e

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 192 vi dt 20-6-08


385 ËíËk„ Ëu‚w W…{t su{ ftuE …ý {wõ‚tu™u, yð‚thtu™u, rð¼qr‚ MðY…tu™u fu EïhtrŒf™u yt…e þftÞ ™rn, ‚u{ rþûtt…ºte™e W…{t ftuE…ý „úkÚt™u ŒuðtÞ ™rn. rþûtt…ºte™e Ëh¾t{ýe ƒtEƒ÷, fwht™ fu yðuM‚t ËtÚtu ÚtE þfu ™rn. yu™e ‚tu÷u ðuŒ, ðuŒtk‚, ©e{ŒT ¼„ðŒT„e‚t, ©e{ŒT ¼t„ð‚ ð„uhu ËåAtMºttu …ý ytðe þfu ™rn. ðuŒ™e ðtýe su{ ‘y…tiÁ»tuÞ’ Au, rŒÔÞ Au, ‚u{ rþûtt…ºte™e ðtýe Au; …hk‚w ðuŒ ‚tu rðhtx ™thtÞý™t {w¾{tkÚte ƒnth ytÔÞt Au, ßÞthu rþûtt…ºte ‚tu rðhtx™thtÞý, {nt…wÁ»t, yûthƒúñ ‚Útt {wõ‚tu™t …ý fthý ™u ytÄth yuðt ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u MðnM‚u ÷¾u÷ ntuE ðuŒÚte …ý rðþu»t ‘y…tiiÁ»tuÞ’™u rŒÔÞ Au. ©enrhyu rËæÄ {wõ‚ þ‚t™kŒ {wr™ …tËu rþûtt…ºte™tu ËkMf]‚{tk y™wðtŒ fhtÔÞtu. su™u ©e{ŒT ËíËkr„Sð™™t [‚wÚto «fhý ™t 44 {tk yæÞtÞ{tk Ë{tðe ÷uðt{tk ytÔÞtu Au. íÞthƒtŒ þ‚t™kŒ {wr™yu rþûtt…ºte W…h yÚtoŒer…ft ™t{™e xeft h[e. ©enrh ‚u y™wðtŒ y™u xeft òuE ½ýt «ËÒt ÚtÞt ™u ˼t{tk þ‚t™kŒ {wr™™e «þkËt fh‚tk ƒtuÕÞt : {thtu ÓŒ„‚ yr¼«tÞ suðtu n‚tu ‚uðtu s Ëk…qýo …ýu yt þ‚t™kŒ {wr™yu yt Ëxef rþûtt…ºte™t y™wðtŒ{tk ytýu÷tu Au. ©enrhyu …tu‚t™t „¤t{tkÚte „w÷tƒ™tu nth ftZe ‚u þ‚t™kŒ {wr™™u «u{…qðof …nuhtÔÞtu y™u ‚u{™t {M‚f W…h …tu‚t™t ƒu ntÚt MÚtt…™ fÞto. ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u þ‚t™kŒ {wr™™u ËíËkr„Sð™ „úkÚt h[ðt™e yt¿tt fhe. ‚u „úkÚt ÷¾ðt™tu ythk¼ fÞtuo íÞthÚte s yuf yuf «fhý ÷¾t‚wk òÞ ‚u{ ‚u{ þ‚t™kŒ {wr™ ©enrh™u ðtk[e Ëk¼¤tð‚t òÞ. yuðe he‚u þ‚t™kŒ {wr™yu ‚u „úkÚt „Zzt{tk hne™u ÷ÏÞtu. ‚u „úkÚt òuE ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ ½ýt htS ÚtÞt y™u „Zzt{tk „k„tsr¤Þt fqðt …tËu ònuh ˼t ht¾e ‚u{tk þ‚t™kŒ Mðt{e™wk ÞÚttÞtuøÞ ËL{t™ fÞwO. ©enrhyu «Út{ ËíËkr„Sð™ „úkÚt™e yth‚e W‚the y™u ‚u …Ae „úkÚtf‚to þ‚t™kŒ{wr™™wk …ý …qs™ fÞwO. yu rŒÔÞ „úkÚt ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u …tu‚t™t {M‚f W…h Äthý fhe ðts‚u „ts‚u Ëk‚ nrh¼õ‚tu ËtÚtu ÷û{eðtze{tk sE {ntuíËð WsÔÞtu ™u ¾wþt÷e{tk Ëtfh ðnU[e. yt

386

ËíËk„ Ëu‚w «Ëk„™tu WÕ÷u¾ ©enrh÷e÷t{]‚ „úkÚt{tk ™e[u {wsƒ fhu÷tu Au. “‚ntk þ‚t™kŒ fðªÿ ytÔÞt, ËíËk„e™wk Sð™ „úkÚt ÷tÔÞt; ‚uýu fÌtwk íÞtk sw„ òuze ntÚt, ‘¼rð»Þ ËwæÄtk ÷¾e ðt‚ ™tÚt’ ! ðt’÷tu Ëwýe™u rð[Þto nw÷tËu, si fq… „k„t sr¤Þt™e …tËu. ˼t ¼he™u Ë™{t™ feÄwk, ‚u „úkÚt™wk …qs™ íÞtk s feÄwk; ‚u „úkÚt™e yth‚e ‚tu W‚the, …qßÞt frð™u …ý «e‚ Äthe. ©e{k‚ fu su ËhŒth htÞ, Ëtiyu Ähtðe þw¼ ¼ux íÞtkÞ; ðMºttu ‚Útt ¼q»tý ÿÔÞ ÷i™u, {qfu s™tu …wM‚f …tË si™u. ©eS fnu, …wM‚f yun òýtu, ËíËk„e™wk Sð™ Au ‚u «{týtu; ‚u™e fÚtt ðt[™ ÚttÞ ßÞtkÞ, «íÞût nwk ytðe ðËeþ íÞtkÞ. …Ae ‚ntk ðtã rðþu»t ÷tÔÞt, ËíËk„e Ëti Ëk‚ {¤e rËÄtÔÞt; ~Þt{u ÄÞwO …wM‚f þeþ ¼t„, …qò fhe si ð¤e ÷û{e ƒt„. fÞtuo ¼÷tu WíËð yun ft¤, htS ÚtÞt Œe™ ‚ýt ŒÞt¤; «ËtŒe™e Ëtfh ðnU[e Œi™u, rƒhtrsÞt {krŒh{tkne si™u.” ð[™t{]‚ …ý ©e Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ™t þtMºttu{tk „tihð¼ÞwO MÚtt™ ¼tu„ðu Au. „wsht‚e „ã™e rðftË™t Er‚ntË{tk yt „úkÚt Ëe{tËq[f „ýtÞ Au. ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u y™uf MÚt¤tuyu ™u y™uf «Ëk„tuyu su su ¿tt™ ðt‚toytu fhe n‚e, ‚u™e ™tUÄ W…hÚte yt Ëk„ún Ëk…trŒ‚ fhðt{tk ytÔÞtu Au. y™trŒ{wõ‚ Ë.„w. ©e {wõ‚t™kŒ Mðt{e, „tu…t¤t™kŒ Mðt{e, ƒúñt™kŒ Mðt{e, r™íÞt™kŒ Mðt{e y™u þwft™kŒ Mðt{e yu …tk[ {nt™w¼tð Ëk‚tuyu yt rŒÔÞ ð[™tu™tu Ëk„ún fhu÷tu Au. WŒth ƒwÂØðt¤t yu …tk[u {wr™ytuyu {¤e …tu‚t™e ƒwÂØ y™wËth ‚u{s …tu‚u su{ ©ðý fhe ð[™tu ÄtÞto n‚tk ‚u {wsƒ ð[™t{]‚tu ÷ÏÞt Au ‚Útt þtuæÞt Au. rð.Ëk. 1876 ™t {t„Ëh ËwŒ-4 Úte fhu÷tu ÷„¼„ ƒth {rn™t™t ð[™t{]‚tu™tu ytðtu Ëk„ún, Ë.„w. r™íÞt™kŒ Mðt{e ©enrh™u rð.Ëk. 1877 ™t {t„Ëh ËwŒ-3 ™t rŒðËu yt…u Au. su òuE …tu‚u ½ýt htS ÚttÞ Au. ‚u™tu WÕ÷u¾ ÷tuÞt™t Ët‚{tk ð[™t{]‚{tk Au. ©enrh™e yt¿tt™u M{]r‚{tk ÷tðe™u rËæÄ {wõ‚ þ‚t™kŒ {wr™yu ©enrh yk‚Äto™ ÚtÞt …Ae ð[™t{]‚™wk Ë{„ú …wM‚f

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 193 vi dt 20-6-08


387 ËíËk„ Ëu‚w ËkMf]‚{tk …ãY…u „qkÚÞwk y™u ‚u™wk ™t{ “ŸæèãçÚ±æv²¨é{æ ô¨{é” htÏÞwk. yt «{týu ©enrhyu rËæÄ {wõ‚ þ‚t™kŒ {wr™ …tËu ©e ËíËkr„Sð™ ‚Útt yLÞ „úkÚttu h[tðe …tu‚t™tu ºteòu „qZ ËkfÕ… …rh…qýo fÞtuo. ©enrh …tu‚t™t ºtýu „qZ ËkfÕ…tu™u {q‚o MðY… ytÃÞt …Ae s yt …]Úðe W…hÚte yk‚Äto™ ÚtÞt. ©e{ŒT ¼t„ð‚ „úkÚt su{ ©ef]»ý …h{tí{t™t ÷e÷t [rhºttuÚte ¼h…wh Au. ‚u{ ©e{ŒT ËíËkr„¼q»tý „úkÚt …ý ©e Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™t ÷e÷t[rhºttuÚte ¼h…qh Au. ÔÞtË ™thtÞýu ßÞthu ©e{ŒT ¼t„ð‚™e h[™t fhe íÞthu s …h{ þtkr‚ ÚtE. ‚uðe he‚u {wõ‚t™kŒ Mðt{e™tu «&™ þtkr‚™tu W…tÞ þwk ? ‚u™t sðtƒ{tk {nthtsu Mð{w¾u …tu‚t™tk ÷e÷t [rhºttu Mðt{e™u Ëk¼¤tÔÞt. yu he‚u ¼õ‚s™ Ëw¾tÞ ©enrhyu y™k‚ y…th ÷e÷t [rhºttu™tu rðM‚th fÞtuo Au. ßÞtk ËwÄe yt ƒúñtkz hnu íÞtk ËwÄe yu rŒÔÞ ÷e÷t{]‚™tu y¾kz ytMðtŒ …tu‚t™t ¼õ‚s™tu™u {÷‚tu hnu ‚u {txu y«r‚{ rðît™ {nt{wõ‚hts ™iÂcf ƒúñ[the ©e ðtËwŒuðt™kŒS™u «¼wyu yt¿tt fhe fu …h{ fÕÞtýfthe yuðt y{tht rŒÔÞ [rhºttu™wk þtMºt h[tu. «¼w yt¿tt rþhu Äthe ƒúñ[theyu ËíËkr„¼q»tý ¼Âõ‚ þtMºt™e h[™t fhe. yt þtMºt ðtk[ðtÚte, Ëtk¼¤ðtÚte rºtrðÄ ‚t… ŒøÄ Sðtu™u …h{þtkr‚ {¤u Au y™u ‚u {tuût¼t„e ƒ™u Au. Ëðtoð‚the, Ëðtuo…he ËŒt «íÞût yûthÄt{trÄ…r‚ Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™™u rðþu Ëðtuo…he W…tË™t y™u yuftkr‚f ¼Âõ‚™u ÂMÚth fh‚wk yt þtMºt ¾hu¾h ËíËk„e{tºt™wk y™tu¾wk yt¼q»tý Au. {txu s ƒú. ðtËwŒuðt™kŒSyu þtMºt™wk ™t{ ËíËkr„¼q»tý htÏÞwk Au. ©enrh ð[™t{]‚ {. 58 {tk fnu Au. “…tu‚t™t EüŒuð™tk su sL{Úte fhe™u Œun {qfðt …ÞoL‚ [rhºt ‚u™wk su þtMºt ‚uýu fhe™u Ëk«ŒtÞ™e …wÂü ÚttÞ Au. ‚u þtMºt ËkMf]‚ ntuÞ yÚtðt ¼t»tt ntuÞ …ý ‚us „úkÚt Ëk«ŒtÞ™e …wÂü fhu.” EüŒuð ©enrh™t yt ð[™tuÚte ©enrh™t MðY…{tk Ëðtuo…he W…tË™t™e ÿZ‚t {txu ¼Âõ‚ þtMºt ËíËkr„¼q»tý™wk yt„ðwk {n¥ð Au. Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ™t yuf yuf þtMºt yŒT¼q‚ Au. þtMºttu

388

ËíËk„ Ëu‚w su{ýu ðtkåÞt Au, Ëtk¼éÞt Au ‚u™u …Ae s„‚™wk yLÞ ËtrníÞ Vefwk ÷t„u Au. ytðwk s yuf þtMºt Au ‘¼õ‚®[‚t{rý’. yt þtMºt íÞt„{qŠ‚, ‚…tu{qŠ‚, ðihtøÞ{qŠ‚ ©e r™»fw¤t™kŒ Mðt{e rðhr[‚ Au. su Ëk‚ {txu {nthtsu ð[™t{]‚{tk þçŒ ðt…Þto fu, “su{ {Þtht{ ¼è Au ‚Útt {w¤S ƒúñ[the Au ‚Útt r™»fw¤t™kŒ Mðt{e Au yuðe ò‚™t su ntuÞ ‚u™u MºteÄ™trŒf …ŒtÚto™tu Þtu„ ÚttÞ ‚tu …ý yu z„u ™rn.” ytðt Ëk‚™t ntÚtu ÷¾tÞu÷wk yt þtMºt ¼õ‚®[‚t{rý ÞÚtt™t{t ‚Útt „wýt Au. yux÷u fu «„x™t ¼õ‚tu {txu ¾hu¾h ®[‚t{rý ‚wÕÞ Au. ytsu …ý Ët¤k„…wh fü¼ks™ Œuð n™w{t™S Ë{ût …qòhe ¼õ‚ ®[‚t{rý {æÞu ©eS {nthtsu „tu…t¤t™kŒ Mðt{e™u …h[tk …qÞto yu ™t{u 142 {tk «fhý™tu …tX fhu Au, yux÷u ‚wh‚ s su ÔÞÂõ‚™t þheh{tk ¼q‚ «u‚trŒf™tu ð¤„tz ntuÞ ‚u ¼õ‚{tk hnu÷tk ¼q‚ «u‚trŒf n™w{t™S {nthts™t «‚t…Úte ºttË …t{e™u hzðt ÷t„u Au. {™w»Þ {tºt™u þtMºttu ðtk[ðt-Ëtk¼¤ðtÚte s …tu‚t™t Ä{o Ë{òÞ Au. ytí{t-…h{tí{t ËkƒkÄe ¿tt™ ÚttÞ Au. {™w»Þ sL{™e Œw÷o¼‚t Ë{òÞ Au. …h{tí{t «íÞu ¼Âõ‚ WŒÞ ÚttÞ Au. ™tþðk‚ …ŒtÚttuo{tk ðihtøÞ W…su Au ‚Útt {tuût Ä{o™e «tÂó ÚttÞ Au. ÔÞðnth ‚Útt Sð™ Sððt™e f÷t …ý þtMºttu s þe¾ðtzu Au. ËíþtMºt™t ð[™{tk ð‚oðwk yu s Œhuf {™w»Þ {txu rn‚fthe y™u ©uÞ»fh Au. •

28.

Ëk‚ {rn{t :

Sð™u ytrÄ, ÔÞtrÄ W…trÄ{tkÚte {wõ‚ fhe™u ¼„ðt™ ËtÚtu òuzu ‚u™u Ëk‚ fneyu. Ëk‚ …tËu ƒuËðtÚte s þtkr‚ {¤u Au. fthý fu Ëk‚™t ÓŒÞ{tk y¾kz ¼„ðt™™tu ðtË ntuÞ Au. Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ{tk {tºt ¼„ðt ðMºttu Äthý fhe ÷uðtÚte Ëk‚ ÚtE sðt‚wk ™Úte. …hk‚w Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™u fhu÷tk ƒkÄthý {wsƒ su™u Wíf]ü ðihtøÞ ntuÞ, ËkËth{tk hnuðt™e EåAt ™ ntuÞ, ‚u{ýu Ä{oðkþe yt[tÞo Útfe íÞt„e ËtÄw™e Œeûtt ÷uðe

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 194 vi dt 20-6-08


389 ËíËk„ Ëu‚w VhrsÞt‚ Au. íÞthu s ‚u™wk ™t{ ‘Ëk‚’ …zu Au. Ëk‚™e Ëk¿tt {u¤ÔÞt …Ae …ý ©eS {nthtsu MÚtt…™ fhu÷e ƒu „tŒe™e AºtAtÞt{tk hne™u, su ‚u Œuþ™t yt[tÞo©e™e yt¿tt{tk hne™u, ËíËk„™t ftÞtuo fhu ‚tu s ‚u™tu Ët[tu íÞt„ „ýðt{tk ytðu Au. ©eS {nthtsu MÚtt…u÷t Œuð y™u yt[tÞo ËtÚtu™wk òuztý fx fhe ŒE™u ftuE íÞt„e Ëk‚ sqŒe ËkMÚttytu W¼e fhu ‚tu ËíËk„{tk ytðe™u …tAe Vhe {tÞt W¼e fhðt suðwk ÚttÞ Au. ¼Âõ‚{t‚t s„‚™t W…Œuþ {txu …tu‚t™t …wºt ©e ½™~Þt{ {nthts™u …qAu Au, nu «¼w ! ynk‚t ™u {{‚t Œqh ÚttÞ, ‚{the {tÞt™t ƒkÄ™tu Aqxu yuðtu {™u W…Œuþ yt…tu. {t‚tS™wk ðtõÞ Ëtk¼¤e™u ½™~Þt{ {nthts fnu Au, nu {t ! {the {tÞt ‚hðe ƒnw fXe™ Au. Ëk‚™tu Ë{t„{ fhe™u {the ¼Âõ‚ fhu Au yu s {the {tÞt™u ‚hu Au. su ¼õ‚s™ Ëk‚™tu ËíËk„ fhe™u Ä{o, ¿tt™, ðihtøÞ™e ËtÚtu su ¼Âõ‚ fhu Au yu s {tÞt™u ‚he òÞ Au. nu {t ! yu rËðtÞ {tÞt ‚hðe ƒnw frX™ Au. ¼Âõ‚{t‚t fnu Au, nu ¼„ðt™ ! ‚{u su Ëk‚ Ë{t„{™e ðt‚ fhe, yu {txu ‚{the …tËuÚte òýðwk Au fu, fuðt Ëk‚tu™t «Ëk„Úte {tÞt ‚he þftÞ ‚u f]…t fhe™u {™u fntu. ©erh fnu Au, nu {t ! yuðt Ëk‚tu fu su yíÞk‚ ŒÞt¤w ntuÞ, Ën™þe÷ Mð¼tððt¤t ntuÞ, Ëti™t r{ºt ntuÞ, r™{to™e ntuÞ, ft{, ¢tuÄ, E»Þto ytrŒf yk‚:þºtwytu™u S‚e™u hnu‚t ntuÞ, su™t{tk Œuntr¼{t™ ™ ntuÞ, ftuE…ý ò‚™tu ynkfth ™ ntuÞ, Ëðo Sðtu™u …h{tí{t™tu W…Œuþ yt…ðt{tk fwþ¤ ntuÞ, þtMºttu™t yÇÞtËe ntuÞ, …h{tí{t™e ðt‚ fhðt{tk su™u yíÞk‚ «u{ ntuÞ y™u «¼w{tk æÞt™ …htÞý ntuÞ, nu r™»…t… {t‚t ! ytðt ÷ûtýðt¤t {ntí{tytu ‚u™t «Ëk„Úte ¼„ðt™™u rðþu «er‚ ÚttÞ Au. «¼w™tu {rn{t Ë{òÞ Au. ¼„ðt™™t ÷tuf™wk ¿tt™ ÚttÞ Au. ‚eÚttuo™wk {tntíBÞ …ý ytðt Ëk‚tu™t «Ëk„Úte s Ë{òÞ Au. ytðt Ëk‚tu™tu ftuE M…þo fhu, ftuE Œþo™ fhu, ftuE ™{Mfth fhu, ftuE …qs™ fhu fu ftuE ¼tus™ fhtðu ‚tu yu™t sL{tusL{™t …t… {q¤ Ërn‚ ™tþ …t{e òÞ Au. fthý fu ytðt Ëk‚tu yu ¼„ðt™™wk ÓŒÞ Au. ytðt Ëk‚tu™t [hý{tk ‚{t{ ‚eÚttuo hnu÷tk Au.

390

ËíËk„ Ëu‚w ytðt Ëk‚tu™tu su™u ¼uxtu ÚtÞtu yu{™t {txu {tuût™wk îth W½ze òÞ Au. rþûtt…ºte{tk ©enrhyu ËtÄw™u Mºte, Ä™™tu Ëk…qýo íÞt„ ht¾ðt™wk fÌtwk Au. W…htk‚ yk‚:þºtw su ft{, ¢tuÄ, ÷tu¼ y™u {t™ ytrŒf ‚u{™u S‚ðt, Ëðuo su ELÿeytu ‚u S‚ðe y™u hË™t ErLÿÞ™u ‚tu rðþu»tu fhe™u S‚ðe, r™hk‚h ¼Âõ‚ fhe™u s ft¤ r™„o{ðtu, „útBÞðt‚to fhðe ™rn, òýe™u Ëtk¼¤ðe ™rn, ût{t ht¾ðe, ftuE™wk Œq‚…ýwk, [rzÞt…ýwk ™ fhðwk, Œun™u rð»tu ynkƒwÂØ ™ fhðe, Mðs™trŒf ™u rð»tu {{‚t ™ fhðe ð„uhu rðþu»t Ä{tuo fÌttk Au. ytðt Ëk‚tuÚte Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ Ws¤tu Au. …q. {nthts©e™e yt¿ttÚte ƒúñ[theytu, Ëk‚tu {tuxt {krŒh{tk rƒhts{t™ Œuðtu™u xtE{u yth‚e, Útt¤ ‚Útt ‚{t{ «fth™e Ëuðt fhu Au. Ëk«ŒtÞ{tk hne™u nrh¼õ‚tu™u ËíËk„ fÚtt-ðt‚to îtht …tu»tý yt…u Au. Ë{Þ ytÔÞu Ët{trsf ‚Útt þiûtrýf Ëuðt{tk …ý òuztÞ Au. ðnu{, fwrhðtòu, ykÄ©Øt, ÔÞË™tu ð„uhuÚte Ë{ts™u Atuztðu Au. {krŒhtu™wk r™{toý ftÞo fhtðu Au. {w{wûtwSð™u …h{tí{t™tu ËkƒkÄ fhtðe sL{ {hýY…e ËkË]r‚ ‚Útt Þ{Þt‚™t ‚u{s „¼toðMÚtt™t ŒtYý Œw:¾{tkÚte Atuztðu Au. {txu s ©enrhyu rþûtt…ºte{tk …tu‚t™t ytr©‚™u r™íÞ «íÞu ËtÄw™tu Ë{t„{ fhðt™e yt¿tt fhe Au. ©enrh[rhºtt{]‚Ët„h{tk ytÄtht™kŒ Mðt{e ÷¾u Au, Ëk‚™t ð[™ y™uf ¼ð™e …ezt {xtzu yuðt r™{o¤ ntuÞ Au. Ëk‚tu ™x™t ¾u÷™e …uXu ©enrh™t ð[™Y…e Œtuh W…h [t÷u Au. þqht y™u Ë‚eÚte …ý yrÄf…ýu {hý ntÚt{tk ÷E™u ð‚uo Au. Ëk‚™e ‚wåA‚t fnu™thtu ‚u ™e[{tk ™e[ Au. Ëk‚™t ŒtË ÚtE™u s ð‚oðwk. Ë™ftrŒf™u ðifwkX{tk sÞ rðßÞu htuõÞtk ‚tu þt… ytÃÞtu y™u ‚u{™u ðifwkX™tÚtu fkXu ÷„tÔÞt. sÞ rðsÞ Ëuðf n‚t. y™u ‚u{ýu ƒnkw rð™Þ fÞtuo ‚tu …ý Ëtk¼éÞwk ™rn. ¼„ðt™u ‚u{™u fÌtwk fu nwk Ëk‚™u ytÄe™ Awk. Ëk‚™tu y…htÄ …¤ {tºt Ën™ fÁk ™rn. Ëk‚™tu ÿtun fhu Au ‚u {thtu fkX AuŒu Au. fturx fÕ… ËwÄe …ý nwk ‚u™wk {w¾ òuðt EåA‚tu ™Úte. {thtu ntÚt y…htÄ fhu ‚tu ‚u™u …ý ft…e ™tk¾w. ÷û{eÚte …ý yrÄf {™u Ëk‚ r«Þ Au. Ëk‚™tu Úttuztu ÿtun ÚttÞ ‚tu …ý y{™u fhtuz ½ýtu zh ÷t„u

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 195 vi dt 20-6-08


391 ËíËk„ Ëu‚w Au. Ëk‚™tu {wÏÞ „wý yu Au fu, {tht rð™t ‚u{™u ƒesu õÞtkÞ M™un ™Úte. ‚uðt Ëk‚™e [hýhs nwk ‚Útt ÷û{eS {tÚtu Äthý fheyu Aeyu. ¼„ðt™™t ytðtk ð[™ Ëtk¼¤e sÞ rðsÞ Ë™ftrŒf™u …„u ÷tøÞt. y™u ‚u{™e …tËu r™{to™e ÚtE™u hûtý {tkøÞwk. íÞthu ŒÞt¤w Ë™ftrŒfu ‚u{™tu WØth fhðt ¼„ðt™™u rð™k‚e fhe, ¼„ðt™u fÌtwk fu, ‚{™u ‚u{ýu {tÚtwk ™{tÔÞwk, ‚uÚte ºtý sL{ yËwh™t ÷E™u ðifwkX{tk ytðþu. ‚{tht y™w„ún rð™t ‚u …t…Úte Aqxu yu{ ™Úte. ©enrh fnu, ™t™t Ëk‚ ntuÞ ‚tu …ý ‚u™t ŒtË ÚtE™u hnuðwk, Ëk‚ ËtÚtu yr¼{t™ ™ ht¾ðwk. Úttuztu yÂø™ …ý ƒúñtkz™tu ™tþ fhe ™tk¾u Au. ŒiíÞtu, htûtËtu, ¼ð ƒúñtrŒf Œuðtu, htòytu y™u ©e{k‚tu …ý Ëk‚™u ™{u Au, fthý fu Ëk‚ Ëh¤ Mð¼tð™t ntuÞ Au. Ëk‚tu ©enrh™e …qò fhe hÌttk íÞthu {nthts Ëk‚tu™u fnuðt ÷tøÞt fu nðu y{u ‚{the …qò fheyu. ‚{thu suðtu ¼tð Au ‚uðtu …qò fhðt™tu y{thu ¼tð Au. y{thu {t™ {tux… ÷ð÷uþ ™Úte. su su {tux…Úte ntr™ ÚttÞ ‚u ‚u {tux… y{u ht¾‚t ™Úte. ht{[Lÿ y™u ©ef]»ý suðt Ëðtuo…rh yð‚thtu ÚtÞt ‚u y™k‚ ƒúñtkztu™t …qßÞ Au. ‚uytu …ý {wr™ytu™u ðthu ðthu …qs‚t n‚t. yu{ „úkÚttu{tk ÷ÏÞwk Au. Eïh ÚtE™u Ëk‚™u ™ …qsu yuðwk þtMºt{tk y{u õÞtkÞ Ëtk¼éÞwk ™Úte. Ëk‚™u …qsu ™rn ‚u™u Eïh ftuE fnu ™rn. Ëk‚™u …qsu ‚u s Ët[t Eïh Au. ft[t fwk¼ Ë{t™ ftkE ft{{tk ytðu ™rn ‚uðt Eïh y{u ™Úte, yu{ ÿZ ‚{u òýtu. Eïh™t „wýtu ytððt™wk îth y{u Ëk‚™u {t™eyu Aeyu. Ëk‚™u …qsðt{tk s y{u {tux… {t™e Au. yu{ fnª™u ©enrh …qò fhðt ÷tøÞt. «Út{ ht{ŒtËS™e, …Ae {wõ‚{wr™™e yu{ Ëti Ëk‚™e …qò fhe™u Ëk‚tu™u ¼uxât. ‚u{™t þheh™wk [kŒ™ …tu‚t™t yk„u yzâwk ‚uÚte …tu‚u yt™kŒ …tBÞt. ©enrh Ëk‚ W…h ƒnw ¼tð ht¾‚t. Ëk‚™e Ëuðt™tu y…th {rn{t fnu‚t. Ëðo ËtÄ™™wk V¤, Ä{o ht¾e Ëk‚™e Ëuðt fhðe yux÷wk s Au. Ëk‚tu™u …ehËðt{tk ©enrh™u ËŒtÞ W{k„ ð‚o‚tu. Ëk‚™e Ëuðt fhe™u {trÞf …ŒtÚto EåAu ‚u …t{h fnuðtÞ. ‚u sL{ {hýÚte Aqxu ™rn. ykÄ™u …thË{rý {¤u y™u fq…{tk ™tk¾e Œu, ‚u{ Ëk‚™e

392

ËíËk„ Ëu‚w Ëuðt fhe™u Ëk‚™t „wý ™ þe¾u ‚u™u …ý …þw suðtu òýðtu. fturx ð»to ËíËk„ fhu …ý þeÏÞt rð™t Ëk‚™t „wý ytðu ™rn. {txu …þw™e ò‚{tkÚte Aqxðt Ëk‚™e Ëuðt fhðe. {nthts™t …Œtr‚ytu …ý Ëk‚™e {ÞtoŒt ht¾‚t y™u ƒtuÕÞt [tÕÞt{tk ½ýtu òu„ ntuðt A‚tk yuðe ftuE…ý r¢Þt fh‚tk ™rn fu suÚte Ëk‚tu Œw¼tÞ. Ët[t Ëk‚ fu Ët[t ¼„ðt™™e su Ëuðt …qò fhu Œþo™ fhu ‚u s ËŒtÞ r™¼oÞ yuðe rŒÔÞ „r‚™u …t{u Au. Sð™tk ¾t‚t ßÞthu ‚…tËu Au íÞthu yuðtu rnËtƒ {¤u Au fu Ëk‚™e ßÞthu Ëuðt fhu ‚u Sð™tu ©enrh ‚h‚ WæÄth fhu Au. ¼õ‚ ‚tu ©enrh ßÞtk ht¾u íÞtk s yûthÚte yrÄf Ëw¾ {t™u y™u Œw:¾ ytðu fu Ëw¾ ytðu ‚tu …ý Ëk‚™e Ëuðt fhu Au, ‚u™u ‚tu yý®[‚ÔÞt y…th Ëw¾ ytðe™u {¤u Au. Ëk‚-nrhs™™u {tuûtŒt‚t òýu ‚uðtu s™ r™Šðæ™ ƒ™u Au. Ëk‚-nrh¼õ‚™tu su Œtu»t swyu ‚u™u s{ …fze™u s{…whe{tk ÷E òÞ Au. Ët[t Ëk‚ y™u nrh™tu Þtu„ ÚttÞ íÞthu s ¼ðŒw:¾™tu htu„ òÞ. ©enrh fnu, “nt÷ su „heƒ y™u Ä™ðt™ nrh¼õ‚tu ËíËk„{tk Ëk‚tu™u s{tzu Au ‚u™t sux÷t fý ntuÞ Au, ‚ux÷t Þ¿t™wk V¤ {¤u Au. fthý fu s{e™u Ëk‚tu ¼s™ fhu Au.” ËíËk„™t Ëk‚™u Œu¾e™u htòytu …ý [rf‚ ÚtE s‚tk. ©enrh Ëk‚tu™u fnu‚t fu yuf yuf Ëk‚ îtht y™k‚ Sðtu WØthðt Au. ‚{™u ntÚt òuzu, ¼tðÚte Œþo™ fhu, [hý{tk {tÚtwk ™{tðu, yÒt, s¤, V¤, Vq÷ yt…u ‚u ƒÄt ƒúñt™u …ý Œw÷o¼ yuðt Ëw¾™u …t{þu. ©enrh fnu, Ëk‚™e Ëuðt fhðt {txu ‚tu y{u ½h Atuzâwk Au. ‚™, Ä™ òu Ëk‚™u yÚtuo ™ ytðu ‚tu y{u r™»V¤ Ë{Syu Aeyu. Ëk‚™tu y…htÄ fhu ‚tu sL{tusL{ Œw:¾e ÚttÞ Au. y™u Vhe {™w»Þ™tu sL{ …t{‚tu ™Úte. ðt½, ðÁ{tk sL{ …t{u Au. ¼„ðt™™wk Ät{ su ËðoÚte ©uc Au, y™u su Þ¿t, s…, ‚…, ‚eÚto, ðú‚ ð„uhu ËtÄ™tuÚte …t{e þftÞ yu{ ™Úte, ‚u Ëk‚ ËuðtÚte «tó ÚttÞ Au. ƒeò ËtÄ™ fhu ‚tu Œuð÷tuf …t{u, ftk‚tu Ä™tZâ ÚttÞ, ftk ‚tu …rðºt ƒútñý ÚttÞ, ‚uÚte Ëk‚™e Ëuðt Œuð, ƒútñý y™u htòytu …ý {tuût™u {txu fhu Au. Ëk‚tu ËnkwÚte {tuxt y™u …qßÞ Au. ©enrh™e Ëuðt fhe™u ‚uytu Sð™tk …t… nhu Au. Ëk‚tu™u {txu ‚tu ðthkðth ¼„ðt™ yð‚th Ähu Au. Ët[t Ëk‚tu Ä™

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 196 vi dt 20-6-08


393 ËíËk„ Ëu‚w y™u Mºte™u ™hf™tk îth Ë{su Au. yuðt Ëk‚tu s„‚™t ™tðY… Au y™u Œuð, {™w»ÞÚte …ý yrÄf Au. fuV, ÔÞË™ y™u Vu÷™u ‚uytu ŒqhÚte ‚su Au. yu{ Ëk‚™t ÷ûtýu fhe™u Ëk‚ ytu¤¾tÞ Au. ð‚o™ W…hÚte Ëk‚…ýwk ytu¤¾tÞ Au. y…{t™ Ën™ fhðwk yu Ëk‚™tu {wÏÞ „wý Au. {tkŒt Ëk‚tu ¼tðu ‚uðwk ¾tÞ ‚u™t W…h E»tto fhu ‚u yËwh{tk …ý yËwh Au. Ëk‚ su r¢Þt fhu Au ‚u ¼„ðt™™e {qŠ‚™u yk‚h{tk ht¾e™u fhu Au. yuðt Ëk‚™u {txu y{u ðthuðthu Þ¿t fheyu Aeyu. Ëk‚™e Ëuðt fhu ‚u™u ©enrh yr‚ ¼tøÞðt™ fnu‚t. htu„e Ëk‚™e Ëuðt fhu ‚u™u fhtuz {nt…t… ÷tøÞtk ntuÞ ‚tu …ý ™tþ …t{u. yu{ fnª ftuE…ý …ŒtÚto™e ÷t÷[ rð™t suytu Ëuðt™e ¼tð™tÚte s Ëuðt fhu ‚u ¼„ðt™™t Ät{{tk òÞ Au yu{ fnu‚tk. ÷t÷[Úte Ëuðt fhu ‚u Ät{™u …t{u ™rn. Œw:¾e Ëk‚™e Ëuðt fhu ‚u æÞt™{tk {qŠ‚™tu Ëtûttífth fhu ‚u™t fh‚tk …ý yrÄf Au. y™u Œw:¾e Ëk‚™u Œu¾e ‚u™e W…uûtt fhu ‚u [kzt¤Úte …ý ™e[ Au y™u Vtðu ‚uðtu ¿tt™e ntuÞ ‚tu …ý ‚u yk‚u Œw:¾e ÚttÞ Au. Ëk‚ nrh¼õ‚tu W…h ðuh ht¾u ‚u „{u ‚uðt Ëk‚ fu ¼õ‚ ntuÞ ‚u™u …ý y{u ËntÞ fh‚t ™Úte. ŒÞt rð™t {tuxtE þtu¼u ™rn, yu{ ©enrh õÞthuf ðt‚ fh‚t. Ëk‚™t ¼tðÚte Œþo™ fhþu ‚tu ‚u ËíËk„e ™rn ntuÞ ‚tu ËíËk„{tk Œun Ähþu. su Ëk‚™t {w¾Úte fÚttðt‚to, fe‚o™, Äq™ Ëtk¼¤þu ‚u™wk ¼ð ¼xfý {xþu. y¼Þhtò ©enrh™u fnu, “‚{tht Ëk‚ nrh¼õ‚tu™tu õÞthuÞ Ëk„ ™ fhu yÚtðt yufðth …ý ‚{tht Ëk‚tu™u s{tzu ™rn y™u …qsu ™rn ‚u htßÞ …tBÞt ntuÞ fu Ä™ Ëk…Â¥t …tBÞt ntuÞ ‚u ™ …tBÞt ƒhtƒh Au. {™w»Þ ‚™ …ý ™ …tBÞt ƒhtƒh Au.” ¼„ðt™™e …uXu Ëk‚™t „wý „tÞ ‚u S¼ y{]‚ suðe y™u …qsðt ÞtuøÞ Au. su Ëk‚ W…h nu‚ ntuÞ ‚u™t Œtu»t™u „wýY…u ƒtu÷u ™u su™t …h nu‚ ™ ntuÞ ‚u™t „wý™u Œtu»tY…u ƒtu÷u ‚u S¼ Íuh suðe fnuðtÞ. ßÞtk ¼„ðt™, Ëk‚ ‚Útt nrh¼õ‚tu yrÄf rð[hý fhu ‚u {tuxt ‚eÚto „ýtÞ Au. su ‚eÚttuo{tk Ä{o…htÞý Ëk‚ ‚Útt ©enrh™wk rð[hý ™ ntuÞ ‚u ™t{ {tºt ‚eÚto Au. ft{e, ¢tuÄe, ÷tu¼es™tu …tu‚t™t Œtu»t Œu¾tze™u Ëk‚ nrh¼õ‚™tk „wý „tÞ Au ‚u ftuEf rŒðË

394

ËíËk„ Ëu‚w ËíËk„ fhþu ‚tu …ý Ëk‚™tu „wý ÷uðtÚte ‚u™tk …t… ƒ¤e òÞ Au. …t… Aqxðt {txu Ëk‚ nrh¼õ‚™u yufðth {tÚtwk ™{tðe ntÚt òuzu ™u ¼tðÚte yÒts¤ yt…u ‚u ËíËk„ Útðt™wk ƒes Au. Ëk‚tu™e òýu yòýu su Ëuðt fhþu ‚u …h{ {tuût™u …t{þu yu{tk ËkŒun ™Úte. ËkËth{tk fux÷tÞ Œw:¾ ytðu Au fu, su™tu rð[th fh‚t ºttË W…su Au. A‚tk su™u Œw:¾ Œu¾t‚wk ™Úte ‚u™u „tZ …t… ð¤„u÷t Au. su™tu ™tþ ¼„ðt™ fu ¼„ðt™™t Ëk‚™e f]…t rð™t ÚttÞ ™rn. ®Ën suðtu ƒ¤ðt™ ntuÞ …ý ÷tuZt™t …tksht{tk …zâtu ntuÞ ‚tu Vtðu ‚ux÷t W…tÞ fhðt A‚tk …tu‚t™t ƒ¤u Aqxe þfu ™rn. ‚u{ …t…Úte Aqxðt {txu Ëk‚ rð™t ƒeòu W…tÞ s ™Úte. f]…t¤w Ëk‚ ŒÞt ÷tðe Sð™u ƒtuÄ fhu Au. Ëk‚™t Þtu„ rð™t Vtðu ‚uðt „úkÚt ¼ýu …ý W…Œuþ ÷t„u ™rn. y¿tt™ Sð™u ËkËth{tk ¼xftðu Au. {tÞt™wk ËtiÚte ðÄthu {tuxwk Íuh ‚tu ‚u y¿tt™ Au, y™u ‚u™tu rð™tþ Ëk‚ Ë{t„{Úte ÚttÞ Au. Ëk‚ îtht ËíËk„™e ð]ÂØ ÚttÞ ‚uðe ƒeò îthu ÚttÞ ™rn. ËíËk„ fhtððtu Ëk‚™t ntÚt{tk Au y™u {tuût fhðtu ©enrh™t ntÚt{tk Au. Ët[t Ëk‚ rð™t WØth ÚttÞ ™rn.Ëk‚ y™u yËk‚{tk htrºt y™u rŒðË sux÷tu ‚Vtð‚ Au. su Ëk‚tu nrh rð™t ƒeswk ftkE s ™Úte EåA‚t ‚uðt Ëk‚tu …]Úðe W…h ½ýt Œw÷o¼ Au. Ëk‚tu ©enrh™e {hS «{týu [t÷u Au. y™u Ë{trÄr™c fh‚tyu ‚u yrÄf Au. ©enrh Ëk‚{tk y…th {tntíBÞ, ytŒh y™u ©æÄt Ähtð‚t. ©enrhyu rþûtt…ºte{tk Ä{oðkþe yt[tÞo©e™u …ý ËtÄw™u ytŒh Útfe {t™ðt yuðe yt¿tt fhu÷e Au. ©enrh Ëk‚tu™u …tu‚t™tu ytí{t {t™‚t. Ëk‚tu ðt‚toyu fhe™u ¼„ðt™ ¼sðt{tk y÷ÇÞ ÷t¼ Œu¾tzu Au. suÚte ¼õ‚tu{tk W¥t{ ©Øt Wí…Òt ÚttÞ Au y™u ‚u s «{týu ¼õ‚tu™u ËíËk„™wk {{¥ð hnu Au. ©enrh …ý Ëk‚ y™u nrh¼õ‚Úte ƒeswk yrÄf {t™‚t ™rn. ‚u{™e Ëuðt ÚttÞ yus y÷ÇÞ ÷t¼ Ë{s‚t. ©enrh fnu, Ëk‚™e he‚ Ë{t™ ftuE …rðºt ™Úte. {tuxt {tuxt Œuð y™u Ér»tytu …ý Ëk‚™u …qsu Au. Ëk‚tu™t ð‚o™ ¼„ðt™™u «ËÒt fhðt {txu Au. yÕ… ðt‚™u {txu ‚u ð‚o™{tk Vuh …zðt Œu‚t ™Úte y™u Vuh …zu ‚u ‚u{™t ŒuÏÞt{tk ytðu

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 197 vi dt 20-6-08


395 ËíËk„ Ëu‚w Au. ðt™htuyu ht{[Lÿ ¼„ðt™™tu …ût htÏÞtu yux÷t {tºtÚte Ëðo ÷tuf{tk …qßÞ ÚtE „Þt. yu{ Ëk‚™tu …ût ht¾u ‚u Ëk‚ Ë{t™ V¤ …t{u Au. su™u {tuût™tu ¾… ™Úte ‚u™wk {™w»Þ ‚™ ÔÞÚto ÚttÞ Au y™u Œw:¾™tu …th ytð‚tu ™Úte. Ëk‚ rð™t Œw:¾ ftuý ytu¤¾tðu ? Ëk‚™e Ëuðt Ë{t™ ƒeswk V¤ ™Úte. ©enrh fnu, Ëk‚ Ë{t™ ftkE ™Úte. ©ef]»ý ¼„ðt™ n‚tk ‚tu…ý ™thŒS …tu‚t™u íÞtk ytðu íÞthu ‚u{™tk [hý ÄtuE™u ‚u s¤ …tu‚t™t ¼ð™{tk ‚Útt {tÚtt W…h Atkx‚t. ŒwðtoËt™u hÚt{tk ƒuËtze ‚u hÚt …tu‚u ¾UåÞtu. …tkzð™t Þ¿t{tk ¼õ‚ fu y¼õ‚ su ftuE Ér»t ytÃÞt ‚u{™t …„ ÄtuÞt, A‚tk ‚u{™e feŠ‚ yrÄf ™u yrÄf hne. {tuxt ÚtE™u ƒeò™u ™{u Au ‚u™e {tuxtE ðÄu Au. Ëk‚™u Ëuðe™u þÂõ‚{t™ ÚttÞ ‚ux÷e {tuxtE y{u ‚u™u yt…eyu Aeyu. Ët[t Ëk‚ {¤u íÞthu {tuût™tu {t„o Œu¾tzu Au. Ëth Y… „úkÚttu y™u Ët[t Ëk‚tu ¼„ðt™ rð™t™e ƒeS ðt‚™u yËth fnu Au. ¾wþt÷ rð« sL{ rËæÄ Þtu„e y™u Ë{Úto n‚t, A‚tk ËíËk„{tk …tu‚u ŒtË™t ŒtË ÚtE™u Ëh¤ Mð¼tðu ð‚eo Ëk‚™e Ëuðt fh‚t. suÚte Ëk‚™t „wý ytð‚tk yk‚h{tk «ftþ ÚtÞtu y™u ð[™ rËæÄ ƒLÞt. ©enrh su™u «‚t… yt…u Au ‚u™t Ët{ÚÞo™tu …th hnu‚tu ™Úte. ©enrh ‚Útt Ëk‚™tu «‚t… ßÞtk ËwÄe su™tk Wh{tk Au íÞtk ËwÄe ‚u™tu «‚t… hnu Au. yuðe ËíËk„™e he‚ Au. ©enrh {wõ‚{wr™™u fnu, ‚{tht suðt Ëk‚™u suðt ¼tðÚte Ëuðu Au ‚uðwk ÚttÞ Au. ‚{™u yuf ðth ðMºt ytuZtzu ‚u ftuE sL{u ðMºt rð™t™tu hnu ™rn. ‚u{ ðtn™, yÒt ð„uhu su™wk ‚{tht W…Þtu„{tk ytðu Au ‚u™u ‚u ðM‚w™tu õÞthuÞ y¼tð hnu‚tu ™Úte. ‚{tht suðt Ëk‚tu ½uh ½uh Ítu¤e {tk„ðt Vhu ‚u{tk …ý fux÷ef ðt‚™tu {{o hnu÷tu Au, ‚{™u ‚u ÞÚttÚto Œu¾tÞ ™rn. ‚u y{™u ðt‚ fh‚t Ëkftu[ fhðt A‚tk …ý Ë{òððt {txu nu‚Úte fneyu Aeyu fu, s„‚{tk s™tu Sð™t {tuût{tk Ë{s‚t ™Úte y™u suðt „wÁ {éÞt ‚u{tk ƒkÄtE „Þt Au. …ý „wÁ™t ð[™™e ‚u{™u „{ ntu‚e ™Úte. Ët[e ðt‚ fnu ‚tu {t™ðt …ý ‚iÞth Út‚t ™Úte. ‚uðt Sð™wk ËtÁk fhðt Ítu¤e Vuhððt™wk htÏÞwk Au. „{u ‚u {‚™t ntuÞ ‚u …ý Ítu¤e{tk ÷tux Œu Au. ƒeS

396

ËíËk„ Ëu‚w he‚u Ëk‚™e ËL{w¾ ™ [t÷u …ý Ítu¤e{tk yt…ðt r™r{¥tu [t÷u Au. Ëk‚ ËL{w¾ {qfu÷tk …„÷u …„÷u Þ¿t™wk V¤ ÚttÞ Au. su r{ÚÞt „wÁ™t ËkË„oÚte õÞthuÞ …ý ÚttÞ ‚u{ ™Úte. su™u ½uh yufðth “™thtÞý nhu” ™tu Wå[th ÚttÞ íÞtk ƒÄtÞ ‚eÚttuo ytðu Au ™u …t… ƒ¤ðt ÷t„u Au. ‚{tht suðt Ëk‚tu™t [hýtu{tk ‚eÚttuo hnu÷tAu. yu …„÷tk …tu‚t™u ½uh …zu ‚tu {tuxtk ¼tøÞ Au. …ý {rn{t òÛÞt rð™t ftkE ytùÞo ÷t„‚wk ™Úte. Ët[t Ëk‚™e ftuE «Ëk„u fhe™u yòýu Ëuðt ÚttÞ ‚ux÷e ‚u™u ËntÞ {¤u Au. su su {tuxt Ëk‚tu ÚtE „Þt ‚uytu …ý Ëk‚ Ëuðt™e ðt‚tu fh‚t. ©enrh …ý ƒÄt s ËtÄ™tu{tk Ëk‚ Ëuðt™u yrÄf „ý‚t. ™thŒ …ý Ëk‚™e ËuðtÚte ¼„ðt™™wk {™ ƒLÞt. Ëk‚™t ÿtun™wk …t… …ý y…th Au. ©enrh{tk «er‚ ht¾e „]nMÚtt©{{tk hnª Ëk‚™e Ëtuƒ‚ ht¾u Au ‚u ËíËk„e fnuðtÞ Au. ©enrh fnu‚t fu, y{™u Vhe sL{ ÷E Ëk‚{tk hnuðt™wk ƒnw „{u Au ‚Útt ¼„ðt™™t Ät{Úte …ý Ëk‚ Ë{t„{™u yrÄf {t™eyu Aeyu. y{u Ëk‚™tu {rn{t Ë{Syu Aeyu, ‚u s ƒeò™u fneyu Aeyu. Sð™u ¼„ðt™ y™u Ëk‚ nrh¼õ‚ rð™t™tu ƒÄtu fwËk„ Au. ¼„ðt™ ™u ¼„ðt™™t Ëk‚™u {txu ƒwÂØ{t™ …wÁ»ttu su fkE fnu Au ‚u™wk s y™k‚„ýwk V¤ ÚttÞ Au. su nrh¼õ‚ fu Ëk‚ ËíËk„™t r™Þ{{tk hne™u Ä{o ¼Âõ‚™t …wºt «„x nrh{tk yuf ‚t™ ht¾u Au, ‚u rð™t, Vtðu ‚uðt {tuxt™u rð»tu ‚uðwk ‚t™ ht¾‚tu ™Úte ‚u Ëk‚ nrhõ‚ ©uc Au. ‚uðt Ëk‚™u su Œk¼e fnu Au ‚uÚte yrÄf ftuE …t… ™Úte. ©enrh fnu, Ëk‚™t „wý Ëðtuo…he Au. …ý su™u ‚wåA {r‚ Au, ‚u™u Ëk‚™t „wý þe¾ðt fXý Au. Ëk‚™t „wý ‚tu y{trÞf Au, ‚u {trÞf „wýÚte Œqh hnu Au. r™»f…x y™u r™{oíËh, r™ŒO¼, ð‚o™{tk hnu Au yuðt Ëk‚tu ¼ðËt„h{tk ™tðY… Au. ©enrh{tk «u{ fhtð™tht Ëk‚tu Au. Ëk‚™e ðt‚Úte ËíËk„™tu hk„ [Zu Au. Ëk‚ Ë{t„{ rð™t ËíËk„™tu hk„ ½xe òÞ Au. {™, f{o, ð[™u Ëí…wÁ»t™tu Ëk„ fhðtÚte {tuût™t ykfwh WŒÞ …t{u Au. ™tð™t Þtu„ rð™t Ë{wÿ …th W‚htÞ ™rn. Ëk‚ …wÁ»t™t Ëk„Úte ¿tt™ Ë{trÄ ÚttÞ íÞthu ÞÚttÚto ðt‚ ŒuÏÞt{tk ytðu Au, y™u ¼„ðt™{tk «u{ ÚttÞ Au. ËíËk„{tk

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 198 vi dt 20-6-08


397 ËíËk„ Ëu‚w suytu Ëk‚tu™e …qò Ëuðt fhu Au ‚u™u ¼tð «{týu V¤ {¤u Au. Ëk‚tu …ý ‚u{™tu ¼tð òuE™u ðt‚ fhu Au. {tntíBÞ ð„h ¼tð „{u ‚ux÷tu ntuÞ ‚tu …ý fý Ë{t™ Au. su{ yÒt s¤ rð™t [t÷‚wk ™Úte ‚u{ Ëk‚ nrh¼õ‚ rð™t [t÷u ™rn yu{ su {t™u ‚u s {tuût™tu yrÄfthe ÚttÞ Au. òu ËqÞo™e ntshe{tk ykÄtÁ ÚttÞ, s¤ rð™t yÒt ÚttÞ, htò rð™t™e «ò Ëw¾e ÚttÞ ‚tu Ëk‚ nrh¼õ‚ rð™t {tuût ÚttÞ. su Ëk‚ nrh¼õ‚™u ‚S™u {tuût EåAu ‚u ¼qr{™tu íÞt„ fhe™u ftuE [t÷ðt™u EåAu ‚u™t suðtu s {q¾o Au. yu{ ©enrh rðrðÄ «f]r‚™t s™tu ™u yrÄfthe òuE™u rðrðÄ ðt‚toytu fh‚t. ¼„ðt™™e f]…t su™t …h ÚttÞ ‚u™u s ¼„ðt™™tu ¾… WŒÞ ÚttÞ Au. f]…t ÚttÞ ‚tu …ý Ë‚T…wÁ»t™t Ë{t„{ rð™t Ë{ò‚e ™Úte. fthý fu …tu‚t™e ƒwÂØ™wk {t™ Ëti™u hnu÷wk ntuÞ Au. Ëk‚™e y÷tirff ð‚o™™e he‚, fÚtt, fe‚o™ y™u ðt‚to, yu ƒÄwk y™k‚ Sð™t WØth {txu Au. ‚u{™u …tu‚t™t MðtÚto W…h ‚t™ ntu‚wk ™Úte. …tu‚u r™{to™e …ýu ð‚eo™u ƒeò™u ÞÚtt ÞtuøÞ {t™‚t hnu Au. …tu‚t™t „wý™tu ‚u{™u õÞthuÞ „ðo ntu‚tu ™Úte. ËíËk„{tk hnu÷tk Ëk‚tu{tk fux÷tf yûthÄt{{tkÚte, fux÷tf „tu÷tuf ‚Útt ðifwkX Ät{{tkÚte ytÔÞt Au. yuðe he‚u Œhuf Ät{{tkÚte Ëk‚tu {]íÞw÷tuf™tk s™tu™t rn‚™u {txu ¼qr{ W…h …ÄtÞto Au. …tu‚t™t Œtu»t Œu¾u ™rn ™u Ëk‚ nrh¼õ‚tuÚte {™ sqŒtk …zu ‚tu Vtðu ‚uðtu {tuxtE …t{u÷tu ntuÞ ‚tu …ý rð{w¾ ÚtE òÞ. Ëk‚™t ËkƒkÄÚte ËíËk„ ÚttÞ ‚ux÷tu nrh¼õ‚™t ËkƒkÄÚte ÚttÞ ™rn. Ëk‚™e ðt‚Úte rð…he‚ {r‚™tu ™tþ ÚttÞ Au. y™u ËíËk„™tu Ë{tË ÚttÞ Au. ƒÄt ¼õ‚tu Ëh¾tk …tºt ntu‚t ™Úte. …tºt «{týu Ëk‚ ðt‚ fnu Au. ¼„ðt™™wk ¿tt™ yt…™tht Ëk‚tu s Au. ËtÄw™tu {t„o Ën™ fhðt™tu Au. ‚uÚte ‚u{™u {tuxt ƒkft …ý ™{u Au. ¼„ðt™ …ý ËtÄw™u ™{u Au. ™Úte ™{‚t ‚u ¼thu ƒtuòu WXtð™tht Au. ©enrh™t Ëk‚tu ÷tu¼ hrn‚ Au y™u ¾tkzt™e Äth W…h ð‚uo ‚u{ ‚™ {™™tk Ëw¾™u ‚S™u ð‚uo Au. yu{™e Œuþe ftuEÚte fZtÞ ‚u{ ™Úte. Ëk‚ nrh¼õ‚{tk rŒÔÞ ¼tð ht¾e ‚u™e Ëuðt{tk su™wk {™ [tuhtþu ™rn ‚Útt …tu‚t™tu Œtu»t òu‚tu hnuþu ‚u™tu WØth Útþu. …tu‚t™u Ëk‚ nrh¼õ‚™t [hý™e hs Ë{su

398

ËíËk„ Ëu‚w ™u r™»f…x ð‚uo ‚u™tu Ënusu {tuût ÚttÞ Au. ËíËk„™e ð]ÂØ™wk fthý Ëk‚ Au. {tuxt ƒwÂØ{t™ htòytu …ý Ëk‚™u {t™u Au. ht{«‚t…¼tE ËíËk„{tk «Út{ …ÄtÞto íÞthu Ëk‚tu ‚u{™u Ët{u [t÷e™u {¤u÷t. Ëk‚ ðýeo ytÔÞtk ‚u{™u …h{ nu‚Úte ¼tE {éÞt. {wõ‚ {wr™ ntÚt òuze™u ht{«‚t…™u fnu fu, ‚{u ½tuzt …h ƒuËtu. íÞthu ¼tE fnu ‚{u Ëk‚tu [t÷tu Atu ™u y{u ƒuËeyu ‚u ½xu ™rn. y{tu ‚tu Ëk‚™t ŒtË fnuðtEyu. ¼„ðt™™u ðnt÷t Ëk‚tu …qsðt ÞtuøÞ Au. y{tht ÄLÞ ¼tøÞ Au fu ¼„ðt™™t r«Þ Ëk‚tu ytsu {éÞt. ©enrh fnu, yt Ëk‚™t Œþo™{tk {wÂõ‚ hne Au. yt Ëk‚ nrh¼õ‚ ®[‚t{rý Ë{t™ Au. ËíËk„™e ð]ÂØ {txu Ëk‚™wk rð[hý Au. {wõ‚{wr™ fnu fu, “ËíËk„{tk íÞt„e Au ‚uðt ftuE ƒúñtkz{tk ™Úte. ƒúñtkz™t ¼q»tý Y… Au. ¼q»tý{tk ¼q»tý ËíËk„ Au, ‚u™wk ¼q»tý Ëk‚ Au ™u Ëk‚™wk ¼q»tý ¼„ðt™ Au. {txu ¼„ðt™™wk ð[™ Ëðtuo…rh fnuðtÞ.” Ëk‚ Ë{t„{ y™u ËíËk„Úte ËíÞtËíÞ™tu rððuf Ë{òÞ Au. y™u ‚u™tÚte s yk‚h þwØ ÚttÞ Au. Ëk‚™e he‚{tk [t÷u ‚u Ëk‚ fnuðtÞ. Ëk‚ Ë{t™ ftuE r™rÄ ™Úte. ©enrh fnu, Ëk‚r™rÄ rËðtÞ™e ƒeS r™rÄ ™u y{u ©uc {t™‚t ™Úte. Ëk‚ rËðtÞ™e r™rÄ{tk sL{-{hý™wk y…th Œw:¾ hnu÷wk Au, ‚u ¼„ðt™Úte Œqh fhtðu Au. {wõ‚{wr™ ¾wŒ yuðwk {t™‚t fu Œun …zu ‚u™wk ‚tu Œw:¾ ™Úte, …ý Ëk‚™wk ð[™ ™ {t™ðwk ‚u Œw:¾Y… Au. Ëk‚ y™u rð«tu ¼„ðt™™wk ¿tt™ yt…e™u y¿tt™ Œu¾tzu Au íÞthu ËíËk„ ÚttÞ Au. Ä{o ht¾u ™u ¿tt™e Ëk‚ {¤u íÞthu ¼„ðt™™wk ¿tt™ ÚttÞ. s„‚™t ™u ¼„ðt™™t Ëk‚tu{tk ƒnw Vuh Au. …ý ¿tt™ rð™t ‚u ðt‚ Ë{ò‚e ™Úte. ©enrh™e yt¿tt{tk s ƒÄt hË Ëk‚tu {t™‚t n‚t. ©enrh fnu, ©e™„h{tk ™h™thtÞý™t rþ¾hƒkÄ {krŒh{tk y{u yt™kŒ{wr™™u yrÄfthe fhe htÏÞt n‚t. ‚u htÏÞt íÞtk ËwÄe hÌttk y™u ™ htÏÞt íÞthu ¾Ëe „Þt. yu{ ßÞtk ht¾eyu íÞtk hnu ‚u …qht Ëk‚ fnuðtÞ. yÚtðt ftuE fnu fu, yt Ëk‚u {q¤ s{tÔÞt Au ‚tu {q¤™tu ykfwh Œu¾ðt{tk ytðu fu ‚h‚ AuŒ‚t hnu. ‚tu Ëk‚™u Ëw¾ ð‚uo, ƒkÄtÞ ‚uxw÷k Œw:¾ ÚttÞ. {krŒh ™u Ëk‚™e Ëuðt fhu ‚u õÞthuÞ Œw:¾e hnu ™rn. ‚u{tk sux÷tu r™ÁíËtn hnu

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 199 vi dt 20-6-08


399 ËíËk„ Ëu‚w yux÷tu yt ÷tuf …h÷tuf{tk Ëw¾™tu Ëkftu[ hnu Au. ËwðtrË™eƒtE ‚Útt ðheÞt¤eƒtE ©enrh {txu r™íÞ {™tuðtkrA‚ Útt¤ fh‚e y™u ©enrh™u s{tzðt{tk y÷tirff ¼tð ht¾‚e. Œhhtus ðthtVh‚e …tk[ …tk[ Ëk‚tu™u …ý s{tz‚t y™u …tu‚t™t …wºt îtht ftuE Œunu fhe™u Œw:r¾Þt Ëk‚tu ntuÞ ‚u™e Ëtks Ëðth ¾ƒh ht¾‚t. …wºtÚte …ý Ëk‚ W…h yrÄf M™un ht¾‚t. Ëk‚™wk {q¤ ¼„ðt™ Au ™u nrh¼õ‚™wk {q¤ Ëk‚ Au. yu{ yÞtuæÞtðtËe Ëk‚™u {t™‚t. ‚u{™tu ytðtu þwØ ¼tð ™u „wý òuE ©enrh ‚u{™t W…h «ËÒt Út‚t. ËíËk„™t Ëk‚tu™u Ä{o W…h ‚t™ ntuÞ Au. y™u ¼„ðt™ ‚Útt þtMºt su{tk Œtu»t Œu¾tzu Au ‚u ‚òðu Au. Ët[t Ëk‚ nrh¼õ‚tu r™ŒO¼ ð‚o™{tk s yrð™tþe Ëw¾ {t™u Au. y™u ‚u™t {q¤ ôzt ntuÞ Au. Ëk‚™t y…{t™Úte ¼„ðt™ Œw:¾tÞ Au. Ëk‚™tu y™tŒh Út‚t ¼„ðt™™tu ftu… ÚttÞ Au. y…{t™ Ën™ fhðwk ‚u Ëk‚™wk ¼q»tý Au …ý y…{t™ fh™th™wk ‚uÚte ƒnw ¼qkzwk ÚttÞ Au. ©enrh fnu, “ËŒT„wY sBÞt ‚u y{u sBÞt Ë{sòu. su™u ËtÄw W…h ¼tð ntuÞ ‚u™u y{tht W…h ¼tð ÚttÞ Au. ËtÄwytu «Út{ ¼tð™wk îth Au. y{thtu r™ùÞ Ëk‚ îtht s ÚttÞ Au. Ëk‚™t Œþo™™tu y…th ÷t¼ Au. ‚u ÷t¼ ‚íft¤ Œu¾t‚tu ™Úte. …ý Ë‚T…wÁ»ttu yrð™tþe Ëw¾™u yt…™tht Au. su{tk ftkE …ý Œw:¾™tu ÷uþ ™Úte. yu{™u «„x ¼„ðt™™tu Þtu„ Au. ytðt Ëk‚ ™u Ëuðu ‚u™tu ËkËthY…e htu„ ™tþ …t{u Au. ™thŒ, þwf, Ë™ftrŒf ð„uhu Ëk‚tu™tu Ëk„ fhe™u ½ýts Sðtu yrð™tþe Ëw¾™u …tBÞt Au. ‚u ðt‚ þtMºt{tk «rËØ Au.” yòr{÷ rð« Þð™ òr‚™e ðu~Þt™wk [rhºt Œu¾e™u ‚u{tk ytËõ‚ ÚtE ƒkÄtÞtu, …ý yòýu Ët[t Ëk‚™tu Ëk„ ÚtÞtu. ‚tu ‚u™e ËuðtÚte WØth ÚtÞtu. Þð™, „eÄ, fkf, ðt™h ð„uhu™tu …ý ¼„ðt™ ™u Ëí…wÁ»t™t Þtu„Úte WØth ÚtÞtu. yuðt Þtu„ rð™t fuð¤ ðuŒ ¼ýu ‚uÚte þwk ÚttÞ. su{ ftc™u …ÚÚth{tk yÂø™ hnu÷tu Au …ý «„x yÂø™ rð™t ftuE ft{ ÚttÞ ™nª. ËíÞ {t„uo [t÷u ‚uÚte Ëí…wÁ»t ytu¤¾tÞ Au. Ëí…wÁ»t™e ƒÄe ðt‚tu ËíÞ ntuÞ Au ™u ‚u …tu‚t™t Œtu»t™u ytu¤¾u Au. ™u ƒeò™u …ý ‚u™tk Œtu»t ytu¤¾tðe ‚òðu Au. Ëí…wÁ»t™t òu„ rð™t fÕ…uÞ {tuût ÚttÞ ™rn. {tuxt {™w»Þ

400

ËíËk„ Ëu‚w fnuðt‚t ntuÞ y™u ‚u yr‚ ¼tðÚte òu Ëí…wÁ»t™tu …ût ™ ht¾u ‚tu ‚u™tk ƒÄt fhu÷t fturx ËtÄ™ …ý …h÷tuf{tk ËntÞ fh‚tk ™Úte, yu{ Ë{su ‚u ƒwÂØþt¤e Au. ËkËth™e ðt‚{tk suðtu ¼tð Au ‚uðtu ¼t𠼄ðt™™u rð»tu Ë‚T…wÁ»t™tu Þtu„ ÚtÞt rð™t Út‚tu ™Úte. nrh¼õ‚tu Ët[t Ë„t ©enrh ‚Útt Ëk‚tu™u {t™u Au. su nrh ‚Útt Ëk‚{tk òuzu ‚u™u s Ët[t {t‚t, r…‚t, ƒkÄw, …wºt, fwxwkƒe, ËkƒkÄe fnuðtÞ. ƒwÂØ …ý Ët[e ‚u™u s fnuðtÞ. ht‚ rŒðË Ëk‚tu ËíËk„™e ðt‚ Y…e s¤Úte fwËk„ Y…e {u÷™u ÄtuÞt fhu Au, …ý Ëk‚™t „wý su „úný fhu íÞthu s ‚u™tu fwËk„ x¤u Au. “r™»fw¤t™kŒ ftÔÞ’™t …wÁ»ttu¥t{ «ftþ rð¼t„{tk Ë.„w. ©e r™»fw¤t™kŒ Mðt{e ÷¾u Au. {nthts Ëk‚tu™u fnu Au, ð¤e yÒt s¤ ‚{™u su Œuþu hu, yt…e ykƒh yûth ½h ÷uþu hu >> sun Ät{™t y{u hu’™th hu, ÷E òþw ‚u Ät{ {tuÍth hu >> W…htuõ‚ „ã{tk Ëk‚tu™tu su {rn{t ÷ÏÞtu Au, ‚u s {rn{t r™»fw¤t™kŒ Mðt{eyu ftÔÞ …kÂõ‚ytu{tk ÷ÏÞtu Au. su Vheðth ™ ÷¾‚t ftÔÞ …kÂõ‚ytu{tk su rðþu»t {rn{t yt÷u¾tÞu÷tu Au ‚u ÷¾wk Awk. ð¤e Ëk‚™u ftuE Ëk‚t…u hu, r™h{t™e òrý Œw:¾ yt…u hu >> ‚u™e r¼zâ {tkrn …tu‚u ¼¤e hu, fhu Ëk‚ ‚rý Ët’Þ ð¤e hu >> yuðe hûtt™t fh™th hu, yuðt s™ WæÄtÞto y…th hu >> ð¤e Ëk‚ òrý þe÷ðk‚ hu, ™t¾u {tÚtu yt¤ yíÞk‚ hu >> ¾tuxt f÷kf Ähu Ëk‚ rþh hu, …t…e yt¤ [ztrð yr[h hu >> ‚u™tu …ût ÷E …tu‚t {tÚtu hu, fhu ÷ztE ÷ƒtz ËtÚtu hu >> yun …ût™t su ÷u™th hu, òÞ ‚u s™ Ät{ {tuÍth hu >> ð¤e ¾t‚t …e‚t Ëk‚ òuE hu, r÷Ätu „wý fu’ ytðt ™ ftuE hu >> òuE ð‚oðwk ™u ð¤e ðuþ hu, Ëwýe Ëthtu ÷tøÞtu W…Œuþ hu >> su™u ðt’r÷ ÷tr„ Ëk‚ ðt‚ hu, htÏÞtk r™{ ÚtE h¤eÞt‚ hu >> ‚u™u ‚™ Aqxu ‚‚ft¤ hu, ytðu ‚uzðt Œe™ ŒÞt¤ hu >> Ä{ofw¤™tu {rn{t fne™u ©enrh ‚wh‚ s ™e[u {wsƒ Ëk‚™tu {rn{t fnu Au,

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 200 vi dt 20-6-08


401 ËíËk„ Ëu‚w Ä{ofw¤{tk fhe hÌttk Ät{ hu, ‚u{ Ëk‚{tk Aô fnu ~Þt{ hu >> Ëðuo he‚u Ëk‚{tk hnwk Awk hu, yu{tk hne W…Œuþ Œô Awk hu >> Ëk‚ ƒtu÷u ‚u ¼u¤tu nwk ƒtu÷wk hu, Ëk‚ ™ ¼q÷u nwkÞu ™ ¼q÷wk hu >> Ëk‚ ðt‚ ¼u¤e fYk ðt‚ hu, yu{ Ëk‚{tk Aô Ëtûtt‚T hu >> Ëk‚ swðu ‚u ¼u¤tu nwk òuô hu, Ëk‚ Ëw‚t …Ae nwk Ëtuô hu >> Ëk‚ ò„u ‚u ¼u¤tu nwk ò„wk hu, Ëk‚ òuE yr‚ y™wht„wk hu >> Ëk‚ s{u ‚u ¼u¤tu nwk s{wk hu, Ëk‚ ¼{u ‚u fuzâu nwk ¼{wk hu >> Ëk‚ Œw:¾týu nwk Œw:¾týtu hu, yun ðt‚ ËíÞ s™ òýtu hu >> Ëk‚ nwk ™u nwk ‚u ð¤e Ëk‚ hu, yu{ ©e{w¾u fnu ¼„ðk‚ hu >> Ëk‚ {t™òu {the {qhr‚ hu, yu{tk Vuh ™Úte yuf hr‚ hu >> yk‚hò{e …ýu hnwk yu{tk hu, {txu ™Úte ƒkÄt‚t yu fu{tk hu >> ËkfÕ… Mð…™ W…ðtË hu, ‚u ‚tu fhu Au òýe {w™u …tË hu >> {txu y¾kz yu{tk hnwk Awk hu, Ëthe ËíÞ ËwƒwÂØ Œô Awk hu >> ð¤e su su {U r™Þ{ h¾tÔÞt hu, ‚u{tk hne yuýu ‚™ ‚tÔÞtk hu >> {txu Ëk‚ ðt’÷t {w™u ƒnkw hu, ½rý ½rý ðt‚ þwk fnwk hu >> yu™u yÒt s¤ ykƒh yt…u hu, ‚u ‚tu ‚…þu ™rn ºtÞ ‚t…u hu >> ÷t„e …tÞu ™u òurzÞt ntÚt hu, ‚u ‚tu Ënw ÚttÞ Au Ë™tÚt hu >> òuE he‚ ™u htS su Úttþu hu, ð¤e „wý ‚u Ëk‚™t „tþu hu >> fu’þu Ëk‚ ‚tu yu ƒnw Ëtht hu, ¾ht fÕÞtý™t fh™tht hu >> yux÷tu s „wý ftuE „úuþu hu, ‚u ‚tu ƒúñ {tu’÷u ðtË ÷uþu hu >> yuðt Ëk‚™e fhu «þkËt hu, r™Š¾ nŠ¾ niÞt{tk nw÷MÞt hu >> ð¤e rð™r‚ ðth{ ðth hu, fhu M‚wr‚ ‚un y…th hu >> ‚u ‚tu …t{þu …h{ Ät{ hu, ð¤e Úttþu ‚u …qhý ft{ hu >> ftk su yu Ëk‚{tk y{u Aeyu hu, Ët[t Ëk‚Úte Œqh ™ hneyu hu >> {txu Ëk‚ yu fÕÞtýfthe hu, ÞtkÚte ƒnw™u ÷uðt Au WØthe hu >> {tuxtu {t„o su {tuût ‚ýtu hu, yts fÞtuo Au [t÷‚tu ½ýtu hu >> Ëk‚ Œuþ …hŒuþ Vhu Au hu, Ënw Sð™tk y½ nhu Au hu >> yu™tk Œþo™ M…þo su fhþu hu, ‚u ‚tu ¼ðs¤ …th W‚hþu hu >>

402

ËíËk„ Ëu‚w ð¤e fnw k ftu y u Ëk ‚ ™u , Ëu ð þu ©Øtðt™ >> ‚u ™ t yk ‚ hÚte Ÿ[÷e, ð¤e òþu òýtu y¿tt™ >> Ëk ‚ Ëu Ô ÞtÚte Ëw ¾ {¤u , ð¤e x¤u ‚™ {™ ‚t… >> …h{ Ät{™u …tr{Þu , ‚u …ý Ëk ‚ «‚t… >> …Ae ©enrh Ëk‚™t ÷ûtýtu fnu Au, Ët[t Ëk‚tu Ënw™t M™une Au, ƒeò …h W…fth fh™tht Au. ¾qƒ WŒth {™ ðt¤t Au, suytu™u þºtw fu r{ºt Ë{t™ Au. suytu …tu‚t™t yÚtuo Wã{ ™Úte fh‚t, suytu Ëw¾-Œw:¾, ntýð]ÂØ, nth-S‚, {t™-y…{t™ ð„uhu îkî{tk Ë{t™ r[¥t ðt¤t hnu Au, n»to-þtuf …t{‚t ™Úte. ynk‚t-{{‚t, {tÁk-‚tÁk ð„uhu suytu™u „{‚wk ™Úte, suytu{tk s„‚™t Œtu»ttu ™Úte. yuðt Ëk‚tu ™u nwk {tht Ët[t Ëk‚tu {t™wk Awk. yu{tk hnwk Awk nwk htíÞ rŒ™ hu, ËíÞ {t™òu {tÁk ð[™ hu >> yr‚ …rðºt yk‚h …ur¾ hu, ËŒt hÌttu Awk þwØ ÷ur¾ hu >> yuðt Ëk‚™u ÓrŒÞu hE hu, fÁ Sð™tk fÕÞtý fkE hu >> yun Ëk‚ {¤u su s™™u hu, fhu …¤ {tkrn …tð™ ‚u™u hu >> yuðt Ëk‚ Au Ë„t Ënw™t hu, Ëw¾ŒtÞf s™ ƒnw™t hu >> suðe yu Ëk‚ fhu Au Ët’Þ hu, ‚uðe ftuE Útfe fu{ ÚttÞ hu >> {t‚ ‚t‚ ™u Ë„tk ËkƒkrÄ hu, fhu rn‚ yun ƒnw rðrÄ hu >> yu™wk rn‚ hnu Þtk™wk Þtkrn hu, ™t’ðu fÕÞtý™t ft{ {tkrn hu >> Œuð „wY fw¤™u fwxwkƒ hu, yun ™rn Ët[t Ëk‚ Ë{ hu >> Ët[t Ëk‚ ‚u{tk y{u hi’Þu hu, {¤e Sð™u y¼ÞŒt™ ŒiÞu hu >> y¼ÞŒt™ ‚tu yuðwk fu’ðtÞ hu, ft¤{tÞtÚte ™tþ ™ ÚttÞ hu >> yuðwk ftuE rð½™ ™ ft’ðu hu, su ftuE r™¼oÞ™u ¼Þ W…òðu hu >> yuðwk r™¼oÞ …Œ r™ðtoý hu, ‚u™t Œu™tht Ëk‚ Ëwòý hu >> yuðt Ëk‚™tu su™u ytþhtu hu, ‚u ‚tu Ëkþu …htu …h nhtu hu >> “¨æÚç¨çŠ{:” {tk r™»fw¤t™kŒ Mðt{e ÷¾u Au, þw ¼ ƒw  æÄðt¤t Ëk ‚ su n , ‚u n Ënw ™ t Ëw ¾ ŒtÞ Au > ‚u Ú te Œw : ¾ ™ W…su , Ëw h ‚Y 1 Ë{ fu ’ ðtÞ Au >>

1. fÕ…ð]ût

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 201 vi dt 20-6-08


403 ËíËk„ Ëu‚w su{ rðx…1 ƒnw …h{thÚte, …h{thÚte …tÚt2 ™u …]Úðe > ½™ …ð™ …h{thÚte, ‚u { …h{thÚte htfu þ 3 hrð >> su{ ‚Y Ëw¾ŒtrÞ ‚un Úte, Vq÷ V¤ Œ¤ þt¾t {¤u > ð¤e þe‚¤ fhu AtÞt ðzu, ‚u{ Ëðuo Ëkfx Ëk‚Úte x¤u >> su{ s¤ {¤ nhu s™™t, ð¤e …t™ fÞuo nhu ÃÞtË > ‚u { Ëk‚ Ëw¾ Ënw™ u fhu, ð¤e nhu ‚™ {™ ºttË >> su{ ¼qr{ …h{thÚte ¼rýÞu, Xt{ Ät{ Ät‚w ytðu ft{ > ‚u{ Ëk‚ …h{thÚte Ë{Ítu, Ëðuo «týe™t Au Ëw¾Ät{ >> su{ {u½ Sðtzu Au {urŒ™e4, su{ yfo fhu Au WòË > su{ þrþ fhu Au þe‚¤‚t, ‚u{ Ëk‚ Ënw™t Ëw¾r™ðtË >> su { …k [ ¼q ‚ ™t …ŒtÚto Ú te, Ëðu o Ëw ¾ e hnu Au Ëk Ë th > ‚u{ Ëk‚ y÷tirff Ëw¾™t, òýe r÷Þtu sYh yt…™th >> Ët[t Ëk ‚ Úte Ërh „Þt, fi f Sðtu ™ tk fts > yu ð t Ëk ‚ ™u Ëu ð ðt, yðËh ytrðÞtu Au yts >> òu {™tÞ ‚tu {™ {t™òu , Au yr‚ yÚto ™ e ðt‚ > r™»fw ÷ t™k Œ ™fe fnu , Ëw ¾ Úttðt™e yu Ëtûtt‚ >> yt„¤ Mðt{e {nthts™u {¤u÷t Ëk‚tu™tu ½ýtu ½{tu {rn{t ÷¾u Au, nt÷{tk ½ýtk™u ðtk[e™u yuðwk ÚttÞ Au fu, yu‚tu {nthts™u {¤u÷t ™kŒ Ëk‚tu™tu {rn{t Au. nt÷{tk yuðt Ëk‚tu ™Úte, nt÷™t Ëk‚tu õÞtk {nthts™u {¤u÷tAu ? yhu ¼tE ! nt÷{tk {nthts õÞtk ËíËk„™e ƒnth hnu Au ! Mðtr{™thtÞý ¼„ðt™ ËíËk„{tk ‚tu nk{uþ «„x hÌttk Au ! {q¤ Mðtr{™thtÞý Ëk«ŒtÞ{tk {nthts™t MðY…tu™e {qŠ‚ytu{tk {nthts nhnk{uþ y¾kz «íÞût hÌttk Au y™u yu {qŠ‚ytu™e nt÷™t yt…ýt ƒúñ[the-Ëk‚tu Ëuðt …qò fhu Au, …txtuíËð{tk yr¼»tuf M™t™ …ý fhtðu Au. ‚tu nt÷™t Ëk‚tu …ý {nthts™u {¤u÷t „ýtÞ fu ™rn ! ©æÄt y™u {rn{t ntuÞ ‚tu …nu÷t™t suðe «tÂó y™u Ëw¾ nt÷{tk …ý {u¤ðe þftÞ Au ! ‘[tuËX …Œe’{tk r™»fw¤t™kŒ Mðt{e Ët[t Ëk‚™t ÷ûtýtu ÷¾e™u 1. ð]ût, 2. s¤, 3. [Lÿ, 4. …]rÚtðe

404

ËíËk„ Ëu‚w

…Ae Ët[t Ëk‚™tu {rn{t ÷¾u Au, Ët[t Ëk‚ ËuÔÞu ËuÔÞt ™tÚt, ËuÔÞt Ëwh Ënw ™u > ËuÔÞt {wõ‚ {wr™ Ér»t ËtÚt, ƒeò ËuÔÞt ƒnw™u >> yuðt Ëk‚ sBÞu sBÞt ~Þt{, sBÞt Ënw Œuð‚t > sBÞt Ëðuo ÷tuf Ëðuo Ät{, Ënw ÚtÞt ‚]ó‚t >> yuðt Ëk‚™u …qS™u …x, «eíÞþwk …nuhtrðÞtk > ‚uýu ZtkõÞtk Ënw™tk ½h, ¼÷tk {™ ¼trðÞtk >> yuðt Ëk‚ {éÞu {éÞt Mðt{e, ¾t{e ftuÞu ™ hne > fnu r™»fw÷t™kŒ rþþ ™t{e, Ët[e Ënw™u fnª >> ð[™t{]‚ „.«.«. 1 {tk fnu Au ..... …Ae ð¤e ftuEfu ©eS {nthts™u …qAÞwk su “fux÷tf ‚tu ½ýt rŒðË ËwÄe ËíËk„ fhu Au, ‚tu …ý ‚u™u suðe …tu‚t™t Œun y™u Œun™t ËkƒkÄe™u rð»tu „tZ «er‚ Au ‚uðe ËíËk„{tk „tZ «er‚ ™Úte Útt‚e ‚u™wk þwk fthý Au ?” …Ae ©eS {nthts ƒtuÕÞt su, “yu™u ¼„ðt™™wk {tntí{Þ …rh…qýo òÛÞt{tk ytÔÞwk ™Úte. y™u su ËtÄw™u Ëk„u fhe™u ¼„ðt™™wk {tntíBÞ …rh…qýo òÛÞt{tk ytðu Au, ‚u ËtÄw ßÞthu …tu‚t™t Mð¼tð W…h ðt‚ fhu íÞthu ‚u Mð¼tð™u {qfe þf‚tu ™Úte. y™u ‚u ðt‚™t fh™tht su ËtÄw ‚u™tu yð„wý ÷u Au. ‚u …t…u fhe™u ËíËk„{tk „tZ «er‚ Útt‚e ™Úte, ftk su ‘yLÞ MÚt¤™u rð»tu su …t… fÞto ntuÞ ‚u Ëk‚™u Ëk„u fhe™u òÞ y™u Ëk‚™u rð»tu su …t… fhu Au, ‚u …t… ‚tu yuf Ëk‚™t y™w„ún rð™t ƒeò ftuE ËtÄ™u fhe™u x¤‚t ™Úte. ‚u þtMºt{tk fÌtwk Au su “¥‹²ÿæï~æï ÜëU„¢ ÐæТ „èƒüÿæï~æï ç±Ýà²ç„ J „èƒüÿæï~æï ÜëU„¢ ÐæТ ±…íHïÐæï |æç±c²ç„ JJ” ‚u {txu Ëk‚™tu yð„wý òu ™ ÷u ‚tu yu™u ËíËk„{tk ÿZ «er‚ ÚttÞ. ð[™t{]‚ „.«.«. 8 {tk fnu Au ........... y™u ËtÄw™tu Ëk„ ht¾ðtu y™u fwËk„™tu íÞt„ fhðtu. y™u ßÞthu yu fwËk„™tu íÞt„ fhe™u ËtÄw™tu Ëk„ fhu Au, íÞthu yu™u Œun™u rð»tu su ynkƒwÂØ Au ‚u r™ð]Â¥t …t{u Au y™u Œun™t ËkƒkÄe™u rð»tu su {{¥ðƒwÂØ Au ‚u r™ð]Â¥t …t{u Au. y™u ¼„ðt™™u rð»tu yËtÄthý «er‚ ÚttÞ Au y™u ¼„ðt™ rð™t yLÞ™u rð»tu ðihtøÞ ÚttÞ Au.

D:SN-TEMP-06\BOOK-SATSANG-SETU-1 # 202 vi dt 20-6-08


405 ËíËk„ Ëu‚w ......... y™u ¼„ðt™ ™u ËtÄw …tu‚t™t rn‚™u yÚtuo fXý ð[™ fnu Au ‚u™u …tu‚t™t rn‚fthe {t™u Au, y™u Œw:¾ ™Úte ÷„tz‚tu. ‚u ‚tu rŒðËu rŒðËu ËíËk„™u rð»tu {tuxâ…™u …t{u Au ......... („.«.«. 6) ......... y™u y™k‚ «fth™t Ëw¾-Œw:¾ ytðe …zu íÞthu Ëk‚™e Ëuðt{tkÚte y™u Ä{o{tkÚte {™ ™u ytzwk yð¤wk ztu÷ðt Œu ™rn y™u yu{ Ë{su su ‘Ëk‚™tu Ë{t„{ {éÞtu Au ‚u ‚tu {™u …h{ ®[‚t{ýe y™u fÕ…ð]ût {éÞtu Au y™u Ä™, Œtu÷‚, Œefht, Œefhe yu ‚tu Ëðuo MðÙ‚wÕÞ Au y™u Ët[tu ÷t¼ ‚u Ëk‚™tu Ë{t„{ {éÞtu yu s Au.’ yu{ Ë{su y™u „{u ‚uðwk ¼thu Œw:¾ ytðe …zu …ý ‚uýu fhe™u …tAtu …zu ™rn. yuðtu su „]nMÚt yu yr‚ ©uc Au . ......... („.«.«. 14) ......... yuðe he‚u su{ ¼qkzt™u Þtu„u fhe™u Sð™e ƒwÂØ ¼úü ÚttÞ Au ‚u{ s …h{uïh™t yÚtðt …h{uïh™t Ëk‚ ‚u™u Þtu„u fhe™u Sð™e ƒwÂØ Ëthe ÚttÞ Au. y™u Sð