Page 1

HOTĂRÂRE privind modificarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Art. 1 – Se modifică valoarea de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 – Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1705 din 2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU Victor – Viorel PONTA


Anexă Datele de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale pentru care se modifică valoarea de inventar Nr. MF

Cod clasificar e

Denumir e

Descriere tehnică (pe scurt)

Adresa

Anul dobândiri i/ dării în folosinţă

Valoare de inventar

Situaţia juridică

Baza legală 1 155291

2 8.29.06

3 Imobil

4 5 Ţara: România; Teren şi casă în suprafaţă de 763 Judeţ: CLUJ; Mun. Cluj-Napoca, str. mp, clădire 578 mp, teren 185 Gavril Muzicescu, nr. mp, regim de 5 înălţare D+P+E+M, suprafaţa desfăşurată 750 mp CF nr. 260962

6 2009

7 3.988.803

8 HG nr. 475/2009

În administrare /concesiune 9 În administrare

Tip bun

10 Imobil


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1

Titlul proiectului de act normativ Hotărâre privind modificarea si completarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Secţiunea a 2-a

Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea situaţiei actuale

Potrivit art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmeşte, după caz, de ministere, de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autorităţile publice centrale care au în administrare asemenea bunuri şi se supune spre aprobare Guvernului. Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că orice modificare intervenită în inventarul bunurilor din domeniul public se aprobă prin hotărâre a Guvernului, realizându-se astfel o evidenţă la zi a tuturor modificărilor intervenite în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului. Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, ca instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului şi în coordonarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice, a cărei activitate este reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 893/2007, deţine în administrare bunuri din domeniul public al statului. Anexa 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1705 din 2006, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale. În urma reevaluării, conform prevederilor Ordonanţei


Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului M.E.F. nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice şi ale prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, s-au stabilit valori de inventar diferite faţă de valoarea de inventar din contabilitatea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, fiind necesară promovarea unei Hotărâri a Guvernului prin care aceste valori să fie actualizate. 2. Schimbări preconizate

Scopul prezentului act normativ este acela de a actualiza, ca urmare a reevaluării, inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, şi anume:

a) Modificarea valorii de inventar a bunului cu număr M.F. 155291 ”Imobil”, ca urmare a reevaluării, la valoarea de 3.988.803 lei. 3. Alte informaţii

Nu au fost identificate.

Secţiunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impactul macroeconomic

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

1^ 1. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Impactul asupra mediului de afaceri

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Impactul social

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

4. Impactul asupra mediului

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

5. Alte informaţii

Nu au fost identificate.


Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. - mii lei -

Indicatori

Anul curent

Media pe 5 ani

1 1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

-

-

-

-

-

-

Următorii 4 ani

a) buget de stat, din acesta: (i) impozit pe profit (ii) impozit pe venit b) bugete locale: (i) impozit pe profit c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) contribuţii de asigurări 2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii b) bugete locale: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii c) bugetul asigurărilor sociale de stat:


(i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii 3. Impact financiar, plus/minus, din care:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

a) buget de stat b) bugete locale 4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare 5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare 6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare 7. Alte informaţii

-

Secţiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii

Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor comunitare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

4. Hotărâri ale Curţii Europene de Justiţie a Uniunii Europene

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.


decurg angajamente 6. Alte informaţii

Nu au fost identificate

Secţiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate

Nu este cazul.

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

Acest proiect nu este supus consultărilor comisiilor interministeriale.

5. Informaţii privind avizarea de către: Proiectul prezentului act normativ a fost avizat favorabil de către Consiliul Legislativ. a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi


6. Alte informaţii

Nu au fost identificate.

Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ

În elaborarea proiectului a fost îndeplinită procedura stabilită prin Legea nr. 52/2003 privind transparenţa în administraţia publică, prin afişarea pe site-ul Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale.

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării prezentului act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Alte informaţii

Nu au fost identificate.

Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

2. Alte informaţii

Nu au fost identificate.

Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului


Ministerul Finanţelor Publice

Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale

Daniel Chiţoiu

István Horváth Preşedinte

Ministrul Finanţelor Publice

Ministerul Justiţiei

Robert Cazanciuc

Ministrul Justiţiei

Proiect%20hotarare%20de%20guvern%20valoare%20inventar  

http://ispmn.gov.ro/uploads/Proiect%20Hotarare%20de%20Guvern%20valoare%20inventar.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you