Page 1

Academia Română

Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere” Domeniul major de intervenţie 1.5 „Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării” Titlul proiectului: „Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate – dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorale” Contract: POSDRU 89/1.5/S/61104 Beneficiar: Academia Română

Dosar de candidatură/ Application File

Numele instituţiei coordonatoare a tematicii/ Name of the Coordinating Institution: Tematica/ Research Field Titlul proiectului individual de cercetare/ Title of the Personal Research Project: Numele şi prenumele candidatului/ Family Name and First Name of the Candidate: Data depunerii şi înregistrării proiectului/ Submission Date and Project Registration Date:

Data şi locul întocmirii CV-ului


Academia Română

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) Data naşterii Sex

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional Experienţa profesională Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie şi formare

ID 61104, Ştiinţele socio-umaniste în contextul evoluţiei globalizate: dezvoltarea şi implementarea programului de studii şi cercetare postdoctorală


Academia Română

Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Aptitudini şi competenţe personale Limba(i) maternă(e) Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Înţelegere

Autoevaluare Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire Citire

Participare la conversaţie

Scriere Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba Limba (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini organizatorice

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Alte competenţe şi aptitudini

Informaţii suplimentare Anexe

Fiecare pagină a CV-ului se semnează către candidată/ candidat/ Each page of the CV has to be signed by the candidate The date and the place when and where the CV was compiled


Academia Română

Europass ID 61104, The Social-Humanistic Sciences in the Context of Globalization: Development Curriculum Vitae and Implementation of the Post-Doctoral Studies and Research Program Personal information First name(s) / Surname(s)

First name(s) Surname(s)

Address(es) Phone(s)

Mobile:

Fax(es) E-mail Nationality Date of birth Gender

Desired employment / Occupational field Work experience Dates Occupation or position held Main activities and responsibilities Name and address of employer Type of business or sector

Education and training Dates Title of qualification awarded Principal subjects/occupational skills covered Name and type of organisation providing education and training Level in national or international classification

Personal skills and competences Mother tongue(s) Other language(s) Self-assessment European level (*)

Understanding Listening

Reading

Speaking Spoken interaction

Language Language (*) Common European Framework of Reference for Languages

Social skills and competences

Spoken production

Writing


Academia Română

Organisational skills and competences Technical skills and competences Computer skills and competences Artistic skills and competences Other skills and competences Driving licence

Additional information Annexes List any items attached

Fiecare pagină a CV-ului se semnează către candidată/ candidat/ Each page of the CV has to be signed by the candidate

Listă detaliată de publicaţii şi activităţi/ Detailed List of Publications and Research Activities


Academia Română

A. Publicaţii/ Publications

I. Cărţi/ Books I.1. Cărţi apărute la edituri recunoscute şi de prestigiu din străinătate/ Books published by prestigious international publishing houses (outside Romania) II.2. Cărţi apărute la edituri recunoscute şi de prestigiu din România/ Books published by prestigious publishing houses in Romania II. Ediţii/ Editions II.1. Ediţii apărute la edituri recunoscute şi de prestigiu din străinătate/ Editions printed by prestigious international publishing houses (outside Romania) II.2. Ediţii apărute la edituri recunoscute şi de prestigiu din România/ Editions printed by prestigious publishing houses in Romania III.Volume/ Volumes III.1.Volume apărute la edituri recunoscute şi de prestigiu din străinătate/ Volumes printed by prestigious international publishing houses III.2. Volume apărute la edituri recunoscute şi de prestigiu din România/ Volumes printed by prestigious publishing houses in Romania IV. Studii/ Articles IV.1. Studii şi articole în reviste de specialitate de prestigiu/ Articles in prestigious scientific journals IV.2. Capitole în cărţi/ tratate de specialitate apărute la edituri recunoscute de prestigiu/ Chapters in monographs/ volumes printed by prestigious international publishing houses IV.3. Studii în volume colective apărute la edituri recunoscute şi de prestigiu/ Articles in collective volumes printed by prestigious international publishing houses IV.4. Studii şi articole în alt tip de publicaţii recunoscute/ Articles in other publications V. Altele/ Others V.1. Recenzii/ Reviews V.2. Articole în reviste de cultură/ Articles in popular, or cultural journals V.3. Voci şi comentarii în lucrări de referinţă/ Entries and commentaries in reference works


Academia Română

V.4. Note şi prezentări bibliografice/ Notes and bibliographical presentations

B. Prelegeri şi conferinţe/ Lectures and Conferences

I. Cursuri, seminarii şi prelegeri/ Courses, Seminars and Lectures I.1. Cursuri, seminarii şi prelegeri la universităţi de prestigiu din străinătate/ Courses, seminaries and lectures held at universities outside Romania I.2. Cursuri, seminarii şi prelegeri la universităţi de prestigiu din România/ Courses, seminaries and lectures held at universities in Romania II. Conferinţe/ Conferences II.1. Conferinţe (co-) organizate de instituţii de profil de prestigiu din străinătate/ Conferences (co-) organized with international scientific institutions outside Romania II.2. Conferinţe organizate de instituţii de profil de prestigiu din România/ Conferences organized and hosted by international scientific institutions outside Romania III. Mese rotunde/ Round Tables III.1. Mese rotunde (co-) organizate de instituţii de profil de prestigiu din străinătate/ Round tables (co-) organized with prestigious scientific institutions outside Romania III.2. Mese rotunde organizate de instituţii de profil de prestigiu din România/ Round tables organized by prestigious scientific institutions in Romania

C. Proiecte şi stagii de cercetare/ Projects and Research Stays

I. Proiecte coordonate/ Coordinated Projects I.1. Proiecte finanţate integral/ parţial din fonduri publice internaţionale (organisme transnaţionale sau din afara ţării de origine a candidatei/ candidatului)/ Projects entirely/ partially funded by public international funds/agencies (transnational structures or structures outside the candidate’s country of origin) I.2. Proiecte finanţate integral din fonduri publice naţionale (româneşti sau din ţara de origine a candidatei/ Candidatului)/ Projects entirely financed by public national funds (Romanian from the candidate’s country of origin)


Academia Română

I.3. Proiecte finanţate din fonduri private internaţionale prestigioase (organisme transnaţionale sau din afara ţării de origine a candidatei/ candidatului)/ Projects financed by prestigious private international agencies (transnational structures or structures outside the candidate’s country of origin) II. Participări la proiecte/ Involvement in Projects II.1. Proiecte finanţate integral/ parţial din fonduri publice internaţionale (organisme transnaţionale sau din afara ţării de origine a candidatei/ candidatului)/ Projects entirely/ partially funded by public international agencies (transnational structures or structures outside the candidate’s country of origin) II.2. Proiecte finanţate integral din fonduri publice naţionale (româneşti sau din ţara de origine a candidatei/ candidatului)/ Projects entirely financed by public national funds (Romanian or from the candidate’s country of origin) II.3. Proiecte finanţate din fonduri private internaţionale prestigioase (organisme transnaţionale sau din afara ţării de origine a candidatei/ candidatului)/ Projects financed by prestigious private international agencies (transnational structures or structures outside the candidate’s country of origin) III. Stagii de cercetare/ Research Stays III.1. Cercetări în arhive, biblioteci şi de teren, săpături arheologice în străinătate/ Researches in archives and libraries, field researches and archaeological excavations outside Romania III.2. Cercetări în arhive, biblioteci şi de teren, săpături arheologice în România sau ţara de origine a candidatei/ candidatului/ Researches in archives and libraries, field researches and archaeological excavations in Romania or in the candidate’s country of origin IV. Burse/ Scholarships IV.1. Burse finanţate integral/ parţial din fonduri publice internaţionale (organisme transnaţionale sau din afara ţării de origine a candidatei/ candidatului)/ Scholarships fully/ partially funded by international public funds /agencies (transnational structures or structures outside the candidate’s country of origin) IV.2. Burse finanţate integral din fonduri publice naţionale(româneşti sau din ţara de origine a candidatei/ candidatului)/ Scholarships entirely funded by public national agencies (Romanian or from the candidate’s country of origin) IV.3. Burse finanţate din fonduri internaţionale prestigioase/ Scholarships funded by prestigious international agencies V. Alte tipuri de activităţi ştiinţifice şi academice/ Other scientific and academic activities V.1. Reviste şi serii ştiinţifice de prestigiu (membru în board/ editor)/ Prestigious journals and scientific collections/publication series (member of the board/ editor) V.2. Asociaţii academice şi culturale de prestigiu (membru/ preşedinte)/ Prestigious academic and cultural associations (member/ president)


Academia Română

Dată şi loc Date and Place

Semnătură Signature

Lista limbilor de specialitate relevante pentru tematică cunoscute de către candidată/ candidat List of the languages known by the candidate and relevant for the topic


Academia Română

Dată şi loc Date and Place

Semnătură Signature

Descrierea unui proiect de cercetare relevant coordonat de către candidată/ candidat sau în care candidata/ candidatul a fost Principal Investigator/


Academia Română

The description of a relevant research project coordinated by the candidate or in which the candidate was Principal Investigator (maximum 1.000 de caractere cu spaţii / a maximum of 1,000 signs with spaces)

Dată şi loc Date and Place

Semnătură Signature

Descrierea unui proiect de cercetare relevant în care candidata/ candidatul a fost implicat The description of a relevant research project in which the candidate was involved


Academia Română

(maximum 1.000 de caractere cu spaţii / a maximum of 1,000 signs with spaces)

Dată şi loc Date and Place

Semnătură Signature

Descrierea unui stagiu relevant de cercetare efectuat de către candidată/ candidat Description of a relevant research stay


Academia Română

(maximum 1.000 de caractere cu spaţii / a maximum of 1,000 signs with spaces)

Dată şi loc Date and Place

Semnătură Signature Descrierea unei burse relevante de care candidata/ candidatul a beneficiat/ Description of a relevant scholarship


Academia Română

(maximum 1.000 de caractere cu spaţii / a maximum of 1,000 signs with spaces)

Dată şi loc Date and Place

Semnătură Signature Proiectul de cercetare The research project


Academia Română

(minimum 10.000 de caractere, cu spaţii, şi maximum 15.000 de caractere cu spaţii / at least 10,000 signs, with spaces, and at most 15,000 signs with spaces)

Dată şi loc Date and Place

Semnătură Signature

Copiile după următoarele documente legale au fost ataşate la acest formular de către candidat/ candidată/ The copies of the following documents have been appended by the candidate to this file


Academia Română

1. Copie legalizată după diploma de doctor - obligatoriiu/ Legalized/Notarized copy of the PhD diploma compulsory 2. Copii legalizate după diplomele de licenţă, de masterat (pentru candidaţii înscrişi la doctorat după 1999) obligatoriu/ Legalized/Notarized copies of the BA and MA diplomas (only for candidates registered in a PhD program after 1999) – compulsory 3. Copii după act/ adeverinţă/ certificat sau atestat de limbă (cu validitate internaţională) sau diplomă de licenţă cu specializare în limba respectivă, emis(ă) de către o instituţie recunoscută – opţional/ Copies of a (internationally valid) language certificate, issued by a recognized institution – optional

Dată şi loc Date and Place

Semnătură Signature Declaraţie/ Statement


Academia Română

Prin prezenta declar că acest proiect de cercetare nu a fost finanţat anterior sau nu este finanţat în momentul de faţă/ I hereby state that the present research project has not been financed previously and is not being currently financed

Dată şi loc Date and Place

Semnătură Signature

Dacă proiectul a fost finanţat anterior, se anexează o notă justificativă semnată şi dată (maximum 1,000 caractere cu spaţii), care prezintă motivele pentru care proiectul trebuie finanţat în continuare/ Dacă există riscul ca proiectul să fie finanţat în momentul de faţă, candidata/ candidatul nu este eligibil pentru bursă. If the project was previously funded, a signed and dated explanation (at most 1,000 signs with spaces) has to be appended to the present file, outlining the reasons for which the project should be funded further. If the project is currently funded, the candidate is not eligible for the scholarship.

Candidatura-61104%20Romanian%20English  

http://ispmn.gov.ro/uploads/Postdoc/Candidatura-61104%20Romanian%20English.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you