Page 1

Bursă în domeniul cercetării sistemului de învăŃământ în limba maghiară

Bursa se acordă pentru un stagiu de cercetare în cadrul proiectului privind „Sistemul de învăŃământ în limba maghiară” derulat de ISPMN. Bursierul va fi implicat în activităŃile cercetării calitative (proiectare de interviu, realizare de interviuri cu actori implicaŃi în învăŃământul maghiar, elaborare studii de caz) şi în realizarea bazelor de date.

CerinŃe − AbsolvenŃi de studii superioare sau studenŃi în ani terminali la o facultate de profil, sociologie, psihologie, pedagogie. − ExperienŃă anterioară în cercetare de tip calitativ. − Utilizarea programelor Excell şi SPSS. − CunoştinŃe privind sistemul de învăŃământ în limba maghiară şi /sau experienŃa de lucru în domeniu constituie un avantaj. Criterii de selecŃie − FluenŃă în exprimare orală şi scrisă în limba română şi în limba maghiară. − Capacitate de analiză, sinteză şi interpretare a rezultatelor. − ExperienŃa anterioară în cercetarea calitativă. − CunoştinŃe teoretice şi experienŃă privind sistemul de învăŃământ. Metoda de selecŃie -

1. Analiza dosarului CV (experienŃă în cercetări, studii, angajări anterioare) AdeverinŃe, copii de diplomă (cele menŃionate la criterii) Scrisoare de motivaŃie (max. 1,5 pagini A4) 2. Probă practică privind utilizarea programelor SPSS şi Excell, respectiv interviu pe baza experienŃelor anterioare şi a cunoştinŃelor teoretice privind cercetarea calitativă

Bursă%20de%20cercetare%20în%20domeniul%20învăţământului%20în%20limba%20maghiară  

http://www.ispmn.gov.ro/uploads/Bursă%20de%20cercetare%20în%20domeniul%20învăţământului%20în%20limba%20maghiară.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you