Page 1

CĂTRE PRIMĂRIA ________________________________ (localitatea) DIRECŢIA PATRIMONIUL ŞI EVIDENŢA PROPRIETĂŢII SERVICIUL AUTORIZĂRI COMERŢ

CERERE PENTRU STABILIRE SUME DATORATE PENTRU AMPLASARE PANOU PUBLICITAR

Subsemnatul

________________________________________,

domiciliat

în

localitatea

__________________________, str._______________________, nr._______, sc._____, ap._____, telefon_________________, în calitate de reprezentant al firmei ______________________________, cu

sediul

nr._____,

în____________________, bl.____,

ap.____,

str.______________________________________________,

telefon_____________________,

cod

unic

de

înregistrare

___________________, cont nr._______________________________________________________, deschis la banca _________________________________________, vă rog a-mi stabili sumele datorate pentru

amplasarea

panoului

publicitar,

situat

în

______________________________,

str._______________________, nr._______, pentru perioada ___________________. Anexez prezentei cereri următoarele acte în xerocopie: 1. Actele de constituire a societăţii: a)

Certificat de înmatriculare;

b)

Statutul societăţii;

c)

Contractul de societate;

d)

Sentinţa civilă de constituire.

2. Autorizaţia de construire; 3. Schiţa de amplasare în zonă; 4. Desen de execuţie.

DATA:

SEMNĂTURA,

__________________

__________________


________________________ POLGÁRMESTERI HIVATALA (a település neve)

KERESKEDELMI ENGEDÉLY ÜGYOSZTÁLY

REKLÁMTÁBLA FELÁLLÍTÁSA UTÁN FIZETENDŐ ADÓ MEGÁLLAPÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM

Alulírott, __________________________, helység: _____________, utca:___________________, szám: ______, lépcsőház: _____, lakrész: _____ alatti lakos, telefon: _________________, a ______________________________

cég

képviselőjeként,

amelynek

székhelye:

helység:

________________, utca: ______________________, szám: _____, tömbház: ____, lakrész: ____; telefon: _____________________, adószáma (CUI/CIF): ___________________, bankszámla száma: __________________, számlavezető bank:__________________________, kérem, állapítsák meg a __________________________ utca, _______ szám alatt a ___________________ időszakban felállított reklámtábla után fizetendő adó összegét.

A kérelmemhez a következő okmányok fénymásolatát csatolom: 1. A társaság bejegyzési iratai: a)

Bejegyzési bizonylat;

b)

Társaság alapszabálya;

c)

Társasági szerződés;

d)

A társaság megalakulását szentesítő magánjogi bírói határozat.

2. Építési engedély; 3. A környezetbe való illeszkedést bemutató helyrajz; 4. Kivitelezési tervrajz.

DÁTUM:

ALÁÍRÁS,

__________________

__________________

8  

http://www.ispmn.gov.ro/uploads/formulare/Autorizari%20Comert/8.doc

8  

http://www.ispmn.gov.ro/uploads/formulare/Autorizari%20Comert/8.doc

Advertisement