Page 1

Înregistrată sub nr. ....../ 20.... La compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale din raza administrativ – teritorială unde se află situate terenurile Funcţionarul Semnătura :........ public ................. Rol nr. ...............................

Subsemnatul .......................................................................... Domiciliat în ...................................... strada ......................... nr....., bloc ......., ap......., cod poştal ...........telefon................. Declar că deţin în proprietate următoarele terenuri: Dosar Nr.: ........................../ CNP ....................................

Contribuabilul şi terenurile acestuia sunt înregistrate în Registrul Agricol 20.../20.... ................................... Tipul ............, Vol ......, Poziţia nr ...... Funcţionarul Semnătura :......... public ................


DECLARAŢIA DE IMPUNERE

Zona

Ocup

Terenuri neproductive Liber

Ocup

Liber

Ocup

Drumuri şi căi ferate

Terenuri cu ape Liber

Ocup

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră Liber

Livezi Ocup

Liber

Ocup

Vii Liber

Ocup

Liber

Ocup

Fâneţe

Păşuni Liber

Ocup

Arabil Liber

Liber

Parcela / adresa unde este situat terenul

Ocup

Nr. crt.

Terenuri cu construcţii

Suprafaţa terenului, pe categorii de folosinţă, în m2

Rangul localităţii

pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul contribuabililor persoane fizice, datorat în temeiul Legii nr. 571/2003

1. 2. 3.

Beneficiez de scutire / reducere de la plata impozitului pe clădire în cotă de ......................., în calitate de ...................................... Conform documentelor anexate ......................................... Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete. Data .......................................................................

Numele şi prenumele..................................................

Semnătura autografă .......................................................


Iktatószám. ....../ 20.... a földterületek elhelyezkedése szerinti területi-adminisztrációs körzetben lévő helyi közigazgatási hatóságok szakosztályánál

Az adóalany és ennek földterületei a 20.../20.... ..........,..................Típus ............, Kötet ......, Hely száma ...... Köztisztviselő Aláírás :............... ..........

Köztisztviselő

Aláírás :............. ............ Nyilvántartási szám. .......................

ADÓNYILATKOZAT

Övezet

Foglalt

(Mezőgazdaságilag ) értéktelen terület Üres

Foglalt

Utak és vasutak Üres

Foglalt

Vízgazdálkodási terület Üres

Foglalt

Erdő és más erdős terület Üres

Foglalt

Gyümölcsös Üres

Foglalt

Üres

Foglalt

Szőlős

Kaszáló Üres

Foglalt

Üres

Foglalt

Legelő

Szántó-terület Üres

Üres

A telek parcellaszáma / címe

Foglalt

Ssz.

Beépített telek

A földterület alapterülete, rendeltetés szerint, m2

A település csoportbesorolása

a fizikai személyek által fizetendő telekadók megállapítása érdekében, Alulírott.......................................................................... Lakhely, település: ...................................... utca ......................... szám....., tömbház ......., lakrész......., postai kód ...........telefon................. Kijelentem, hogy az alábbi földterületek tulajdonosa vagyok. Dosszié szám .........../Személyi szám (CNP) ......................... az 571/2003 sz. Törvény értelmében

1. 2. 3.

Kijelentem, hogy ............................................................ minőségemben, a mellékelt ........................................................ dokumentumok alapján, az építményadó alól felmentésben / ...........


arányú kedvezményben részesülök. Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a hamis adatközlés a Büntetőtörvénykönyvben foglaltaknak megfelelően büntetendő, kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban megjelenő adatok valósak és teljesek. Dátum .......................................................................

Név..................................................

Saját kezű aláírás ...................................................................................................


7  

http://www.ispmn.gov.ro/uploads/formulare/Taxe%20si%20impozite/7.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you