Page 1

Contribuabilul......................................................................................................

Nr..........din........../................20

Sediul...................................................................................................................

Verificat de...................................

Codul unic de înregistrare.......................................

L. S. Semnătura............................

Telefon nr. ......................

NR. ROL NOMINAL UNIC.......

Contul nr.............................................deschis la Banca..................................... Nr. ........./ .................20...............

DECLARAŢIA DE IMPUNERE

pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul contribuabililor persoane juridice, datorat în temeiul Legii nr. 571/2003

3

7

Zona

6

Rangul localităţii

5

Terenuri neproductive

4

Drumuri ferate şi căi

3

Terenuri cu ape

2

vegetaţie Păduri forestieră şi alte terenuri cu

Impoz it (lei/m Impozit datorat rând 1 x rând 2 (lei /an)

Livezi

2

1

Vii

C

Fâneţe

B Suprafaţa terenului (m2)

Păşuni

A 1

Nr. crt.

Categorii de folosinţă

Arabil

intravilan 1/ extravilan E

Terenuri cu construcţii

Parcela/adresa unde este situat terenul Specificaţie

8

9

10

11

12

*) *) *)

4

Total impozit datorat Rând 3 (col. 1 +col. 2+ ... + col. 10) – - lei /an -

*) Se înscrie suprafaţa construită la sol a clădirii. DIRECTOR,

L.S.

............................................................................... (prenumele, numele şi semnătura)

ŞEFUL COMPARTIMENTULUI CONTABIL,

.............................................................. (prenumele, numele şi semnătura)

NOTĂ: Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data dobândirii terenurilor (caz în care se anexează documentele care atestă calitatea de contribuabil),


precum şi anual, până la data de 31 ianuarie.


Az adóalany neve: ........................................................................... Székhelye: ............................................................................ Adószáma (CUI): ..................................... Telefon: .............. Számlavezető bank: ....................................................... Számlaszám: ……………………………………………

Ikt. szám: 20......../.......... Ellenőrizte: .................................. P.H. Aláírás: ................. AZ ADÓALANY ADÓJEGYZÉKI NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:....................................

Ellenőrizte .................................. A. H. Aláírás ............................ EGYEDI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM. ..................

Ikt. szám: 20......../..........

ADÓNYILATKOZAT

A 1

B A telek területe (m2)

2

Adó (lej/m2)

3

Esedékes adó 1 sor x 2 sor (lej/év)

4

Összadó 3 sor (1. oszlop + 2. oszlop + ... + 10. oszlop) - lej/év -

C

1

4

5

6

7

8

9

10

11

Övezet

csoportbesorolásaA település

(Mezőgazdaságilag) értéktelen terület

Utak és vasutak

Vízgazdálkodási terület

Erdő és más erdős terület

Gyümölcsös

3

Szőlős

2

Kaszáló

belterül Rendeltetés et B/ külterü let K

Legelő

A parcella/a telek címe Jellemzők

Beépített telek

Sz.

Szántó-terület

a jogi személyek által fizetendő telekadók megállapítása érdekében, az 571/2003 sz. Törvény értelmében

12

*)

*)

*)

A beépített alapterületet kell feltünteti.

IGAZGATÓ, P.H.

.........................................

(családnév, keresztnév és aláírás)

FŐKÖNYVELŐ ............................................. (családnév, keresztnév és aláírás)

MEGJEGYZÉS: A nyilatkozatot a tulajdon megszerzését követő 30 napon belül kell benyújtani (ebben az esetben mellékelni kell az adóalanyi minőséget igazoló okmányokat is), valamint évente január 31-ig.

6  
6  

http://ispmn.gov.ro/uploads/formulare/Taxe%20si%20impozite/6.doc

Advertisement