Page 1

Cerere pentru a beneficia de prevederile art.75 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

Către Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului............................... /municipiului Bucureşti

Subsemnatul/Subsemnata

..........................................................

codul

numeric

personal ............................................... beneficiar/beneficiară al/a indemnizaţiei de şomaj, la data încadrării în muncă, având carnetul de evidenţă nr. .................................. solicit acordarea drepturilor prevăzute la art. 75 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare având în vedere că începând cu data de ............................ sunt încadrat/încadrată în muncă, pe durata de .................................... conform actului*) nr. ..../......, anexat în copie la prezenta, la unitatea ............ ................ din localitatea .......................... şi ca urmare a acestui fapt mi-am schimbat domiciliul din localitatea .............................. în localitatea ....................................... .

Data

Semnătura

_______________________

_______________________

______________ *) se va scrie numărul contractului individual de muncă sau al deciziei de numire


Kérvény az utólagosan módosított és kiegészített, a munkanélküliségi biztosítási rendszerről és a munkaerő-foglalkoztatás ösztönzéséről szóló 76/2002. sz. Törvény 75. cikkelyében biztosított jogok érvényesítésére

A ..................... megyei/Bukarest municípiumi Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség figyelmébe

Alulírott száma:

..................................................................... .......................................................,

munkanélküli

segély

személyi kedvezményezettje,

alkalmazásom dátumán, a ....................... sz. nyilvántartási könyvecske tulajdonosaként, kérem az utólagosan módosított és kiegészített, a munkanélküliségi biztosítási rendszerről és a munkaerőfoglalkoztatás ösztönzéséről szóló 76/2002. sz. Törvény 75. cikkelyében biztosított jogok érvényesítését, figyelembe

véve, hogy ..............................-i kezdettel, ...........................

időtartamra, a ........................ helységben található ....................................... egység alkalmazottja vagyok, a másolatban mellékelt ..../...... sz. irat szerint*), és ennek következtében állandó lakhelyem ...................... helységről ........................... helységre módosult.

Dátum

Aláírás

_______________________

_______________________

______________ *) az egyéni munkaszerződés vagy a kinevezési határozat számát kell beírni

5__  

http://ispmn.gov.ro/uploads/formulare/Ministere/MinisterulMuncii/OcupareaForteiDeMunca/5.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you