Page 1

Cerere pentru luarea în evidenţă în vederea înscrierii la un program de formare profesională Către Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului .........................../Municipiului Bucureşti Subsemnatul/Subsemnata ........................................................, născut/născută la data de ............................, domiciliat/domiciliată/ având reşedinţa în localitatea ……………......., str. .................... nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ………………………..., posesor/posesoare al/a actului de identitate ... seria ... nr. ……………..., cod numeric personal ……………........………...., solicit luarea în evidenţă în vederea înscrierii la un program de formare profesională. Menţionez că am/nu am beneficiat anterior de indemnizaţie de şomaj şi am fost/nu am fost în evidenţa Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului …………………………….... . Declar pe propria răspundere ca am luat cunoştinţă de prevederile legale cu privire la dreptul de a beneficia de servicii de formare profesională gratuite, o singură dată, pentru fiecare perioada în care mă aflu în căutarea unui loc de muncă. De asemenea, am luat cunoştinţă de prevederile legale referitoare la drepturile şi obligaţiile ce-mi revin ca urmare a participării la programul de formare profesională. Astfel, în situaţia în care, potrivit legii, beneficiez gratuit de programul de formare profesională, mă angajez să suport consecinţele legale, respectiv pierderea dreptului de a mai urma un curs gratuit, restituirea, potrivit legii, a cheltuielilor efectuate pentru serviciile de formare profesională şi, după caz, încetarea plăţii indemnizaţiei de şomaj, dacă: - întrerup programul de formare profesională din alte motive decât cele prevăzute la art. 37 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare; - numărul absenţelor nemotivate depăşeşte 10% din totalul orelor prevăzute în programa de pregătire; - nu mă prezint la primul examen de absolvire ori la reexaminare din alte motive decât cele prevăzute la art. 37 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; - refuz nejustificat încadrarea în muncă oferită de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă. Prezenta cerere a fost completată în faţa reprezentantului Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului/Municipiului ................................................... şi constituie titlu executoriu în caz de nerespectare a angajamentului. Data

Semnătura

_________________________

_________________________


Kérvény nyilvántartásba vételre szakképzési programba való beiratkozás céljából A ..................... megyei/Bukarest municípiumi Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség figyelmébe Alulírott ................................................................., születési dátuma: ......................................., lakhelye: helység: ..................................................., .........................utca .............szám, ...... tömbház, ... lépcsőház, ... emelet, ... lakrész,.............. megye/kerület, személyi igazolvány száma: ......../................., személyi szám: ............................................., kérem nyilvántartásba vételem szakképzési programba való beiratkozás céljából. Megjegyzem, hogy előzőleg részesültem/nem részesültem munkanélküli segélyben, és nem szerepeltem a .................... megyei/................ Municípium Munkearő-foglalkoztatási Ügynökség nyilvántartásában. Saját felelősségre kijelentem, hogy tudomásul vettem az ingyenes szakképzési szolgáltatások minden egyes munkakeresési időszakban egyszeri alkalommal való igénybevételére vonatkozó törvényes előírásokat. Ugyanakkor, tudomásul vettem a szakképzési programban való részvételemmel járó jogokra és kötelezettségekre vonatkozó jogszabályokat. Így, amennyiben a törvény értelmében ingyen részesülök szakmai képzésben, vállalom, hogy viselem a törvényes következményeket, illetve az ingyenes tanfolyamban való részvételi jog elvesztését, a szakmai képzéssel járó költségek a törvényes előírások szerinti visszatérítését, és esetenként a munkanélküli segély folyósításának megszűnését, amennyiben: - az utólagosan módosított és kiegészített, a munkanélküliségi biztosítási rendszerről és a munkaerőfoglalkoztatás ösztönzéséről szóló 76/2002. sz. Törvény az utólagosan módosított és kiegészített 174/2002. sz. Kormányrendelettel elfogadott Végrehajtási Utasításainak 37. cikk 5. bekezdésében előírt egyéb okok miatt megszakítom a szakmai képzési programot; - az igazoltatlan hiányzások száma meghaladja a felkészítő programban előírt összóraszám 10%-át; - az utólagosan módosított és kiegészített, a munkanélküliségi biztosítási rendszerről és a munkaerőfoglalkoztatás ösztönzéséről szóló 76/2002. sz. Törvény az utólagosan módosított és kiegészített 174/2002. sz. Kormányrendelettel elfogadott Végrehajtási Utasításainak 37. cikk 3. bekezdésében előírt egyéb okok miatt a nem jelentkezem a záróvizsgára vagy a pótvizsgára; - indokolatlanul visszautasítom a munkaerő-foglalkoztatási ügynökség által felajánlott munkahelyet. Kérvényem a ....................... megyei/.................. municípiumi Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség képviselője előtt került kitöltésre, és végrehajtási jogcímnek tekintendő a kötelezettségvállalás megszegése esetén. Dátum

Aláírás

_________________________

_________________________

2__  

http://ispmn.gov.ro/uploads/formulare/Ministere/MinisterulMuncii/ConsiliereFormareProfesionala/2.doc

Advertisement