Page 1

Contribuabilul...........................................................................................

Nr.......................din........./......../20 ....

Sediul.......................................................................................................

Verificat de.....................................................

Codul unic de înregistrare..............................Telefon nr. ...............L.

L. S.

Semnătura.....................................

Contul nr.........................................deschis la Banca................................ NR. ROL NOMINAL UNIC.........................

Nr.

20

DECLARAŢIE DE IMPUNERE

privind stabilirea taxei locale pentru vehicule lente

Subsemnatul (a) ............................................................în calitate de....................................... la S.C......................................................, legitimat prin B.I./C.I. seria .... nr.............,

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

C.N.P declar că societatea deţine în proprietate un număr de..............................................................vehicule lente detaliate pe pagina următoare. Prin semnarea prezentei am luat cunoştinţă că declararea necorespunzătoare adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.

DIRECTOR,

ŞEFUL COMPARTIMENTULUI CONTABIL,

L.S. (prenumele, numele şi semnătura)

(prenumele, numele şi semnătura)

NOTĂ: În cazul persoanelor fizice declaraţia de impunere se completează în mod corespunzător cu elementele de identificare specifice acestora.

1


SITUAŢIA cuprinzând vehiculele lente Nr. crt.

Specificare (tipul)

Nr.

0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

1 Autocositoare Autoexcavator (excavator pe autoşasiu) Autogreder Autoscreper Autostivuitor Buldozer pe pneuri Combină agricolă pentru recoltat cereale sau furaje Compactor autopropulsat Electrocar cu echipamente: sudură, grup electrogen, pompă etc. Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri Excavator cu rotor pentru săpat şanţuri Excavator pe pneuri Freză autopropulsată pentru canale Freză autopropulsată pentru pământ stabilizat Freză rutieră Încărcător cu o cupă pe pneuri Instalaţie autopropulsată de sortare-concasare Macara cu greifer Macara mobilă pe pneuri Macara turn autopropulsată Maşină autopropulsată multifuncţională pentru lucrări de terasamente Maşină autopropulsată pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor Maşină autopropulsată pentru decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la drumuri

2

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Maşină autopropulsată pentru finisarea drumurilor Maşină autopropulsată pentru forat Maşină autopropulsată pentru turnat asfalt Plug de zăpadă autopropulsat Şasiu autopropulsat cu ferestrău pentru tăiat lemn Tractor pe pneuri Troliu autopropulsat Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apă Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri Vehicul pentru marcarea dramurilor Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri TOTAL

Data Taxa Total taxă OBS. dobândiri datorată/ datorată*) i vehicul - (col. 2 x lei/an col. 4) 3 4 5 6

*) În cazul în care taxa locală se datorează pentru o perioadă mai mică de un an se aplică în mod corespunzător prevederile pct. 48.06. lit. d) subpct. d.1. din normele metodologice.


Az adóalany neve: ........................................

Ikt. szám: 20................./................

Székhelye: ...........................................................................

Ellenőrizte .........................……..

Adószáma (CUI): ...................... Telefon: ........................

P.H. ............. Aláírás..............

Számlavezető bank: .....................................………………. Bankszámlaszám: ...........................………………………..

Az adóalany adójegyzéki nyilvántartási száma: ..........................……………..

Ikt. szám: 20................./................

Adónyilatkozat a lassújárművekre vonatkozó helyi illeték megállapítása érdekében Alulírott ................................................... a(z) .............................. kereskedelmi társaság képviseletében, .......................minőségben, személyi igazolvány száma: ...... ......................, személyi száma (CNP): |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, kijelentem, tulajdonában, a következő oldalon felsorolt, ............... darab lassújármű van.

hogy a társaság

A jelen nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy tudomásul vettem: a hamis nyilatkozattétel a Büntetőtörvénykönyv rendelkezései értelmében büntetendő, valamint azt, hogy az általam kitöltött adatok helyesek és teljesek.

IGAZGATÓ,

FŐKÖNYVELŐ,

P.H. .............................................. (családnév és keresztnév, aláírás)

.................................... (családnév és keresztnév, aláírás)

MEGJEGYZÉS: A természetes személyek esetében az adónyilatkozatot hasonló módon kell kitölteni a személyazonosságra vonatkozó adatokkal. .


Kimutatás a lassújárművekről Sz.

Típusmegnevezés

Darabszám

A beszerzés dátuma

Adóösszeg/ jármű - lej/év -

0 1 2 3 4 5 6 7

1 Kaszálógép Kotrógép (alvázas kotrógép) Földgyalu (gréder) Földnyeső (szképer) Bálázógép Kerekes talajgyalu (Gabona- vagy takarmánybetakarító-)aratógép Önjáró talajtömörítő Hegesztő-felszereléssel, áramfejlesztő gépcsoporttal, pumpával stb. ellátott villamos targonca Árokmaró kotrógép Rotoros árokásó Kerekes kotrógép Önjáró csatornamaró Önjáró marógép stabilizált rétegre Útmaró gép Kerekes egykanalas rakodógép Önjáró zúzó-aprítógép Markolókanalas emelődaru Kerekes mobildaru Önjáró toronydaru Önjáró többfunkciós útépítő gép Önjáró útépítő és útkarbantartó gép Önjáró aszfaltmaró gép Önjáró útépítő simítógép Önjáró fúrógép Önjáró aszfaltterítő gép Hótakarító gép Fafűrésszel ellátott önjáró alváz Kerekes traktor Önjáró csörlőgép Többfunkciós útkarbantartó gép Víztömlős tűzoltógép Hulladékőrlő és tömörítő jármű Útfestő jármű Hulladékdaraboló és tömörítő jármű ÖSSZESEN

2

3

4

8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

A teljes adóösszeg*) (2. oszlop x 4. oszlop) 5

Megj.

6

*) Amennyiben az adóhátralék kevesebb mint egy éves periódusra vonatkozik, alkalmazni kell a végrehajtási utasítás 48.06. pontjának d) bekezdése d.1. alpontjában leírtakat.

1  

http://www.ispmn.gov.ro/uploads/formulare/Taxe%20si%20impozite/1.doc

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you