__MAIN_TEXT__

Page 1

BUĎ FIT podzim 2015

TÉMA: ŽENY V IT

NOVINKY V SZŘ A PŘEDPISECH FITU 1


ÚVOD

AKTUÁLNÍ DĚNÍ

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. si Vás dovoluje pozvat na

NOVOROČNÍ KONCERT

Novinky v SZŘ a předpisech FITu 4 Nové předměty na FITu v LS 15/16 26. ledna 2016 v 19.30 hod.8 S FITem do Chorvatska Dvořákova síň, Rudolfinum,11 Alšovo nábřeží 12, Praha 1

POZVÁNKY

Novoroční koncert Ples ČVUT

14 15

SYMFONICKÝ ORCHESTR První programátorka na světě 16 ČESKÉHO ROZHLASU Herečka vynálezkyně Roman Patočka – 18 housle Holky pozor! 20 Dámský klub ČVUT 21 Petr Altrichter – dirigent TÉMA: ŽENY V IT

Představují se Czechitas Práce ve světě technologií

23 25

Ludwig van Beethoven Koncert pro housle a orchestr D dur, op. Alexandr Porfirjevič Borodin Polovecké tance z opery Kníže Igor Maurice Ravel Bolero

Vstupenky lze zakoupit na odboru PR a marketingu, Rektorát ČVUT (č. dveří B3-210), Zikova 4, 166 36 Praha 6, telefon 224 352 367 Cena vstupenek: 100 Kč, 400 Kč, 450 Kč a 500Kč

OSOBNOST

Výtěžek z prodeje vstupenek bude určen na podporu veřejné sbírky na poř a instalaci varhan do Betlémské kaple (www.varhany.cvut.cz), kterou orga Spolek absolventů a přátel ČVUT (www.absolventicvut.cz). Více informací na stránkách www.novorocnikoncert.cvut.cz

Názory holek na IT

STALO SE

Veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus Brno 2015 110. Narozeniny FIT ČVUT se stalo členem konsorcia ELIXIR-CZ Jak jsem přežil Paříž

2

26

30 32 34 35


. 61

FIŤÁCKÉ PROJEKTY

Junior Tech University

TVORBA

Technické hraní pro malé i velké Můj život s ajťáky – verze 2.0

ZÁVĚREM

Tipy na hry Tipy na filmy Žádný firewall na světě se neubrání zásahu Lisbeth Salanderové Mensa úlohy

38

40 41

42 43 44 45

řízení anizuje

TIRÁŽ Šéfredaktor: Kamila Pětrašová Zástupce šéfredaktora: Veronika Dvořáková Redaktoři: Zdeněk Kasner, Milan Kurka, Tomáš Nováček Grafické zpracování a sazba: za skupinu Grafit Vadim Petrov a Karolína Solanská Jazyková korektura: Tomáš Nováček, Kamila Pětrašová Fotografie: Archiv PR FIT, pokud není uvedeno jinak. Foto na obálce: imgur.com http://fit.cvut.cz/casopis casopis@fit.cvut.cz Přetisk článků je možný pouze se souhlasem redakce a s uvedením zdroje.

3


AKTUÁLNÍ DĚNÍ

Novinky v SZŘ a předpisech FITu Změn ve Studijním a zkušebním řádu je mnoho, vybírám z mého pohledu ty zásadnější. Zároveň zde informuji o zpřesněních platných pro FIT.

ELEKTRONICKÝ INDEX PLATNOST STÁVAJÍCÍCH PAPÍROVÝCH INDEXŮ

Od 1. 10. 2015 skončila platnost papírových výkazů o studiu, tzv. indexů. Byl tak na ČVUT narovnán stav odporující VŠ zákonu z roku 1998, který nepřipouštěl souběžnou existenci papírových výkazů a elektronického systému pro evidenci studijních výsledků. Nadále nebudeme řešit problém se zápisem do indexu a  KOSu (kam dříve, co platí při neshodě, ...). Papírový index si mohou studenti ponechat na  památku, nebude se do něj nic vyznačovat (ani uvažovaná informace o  ukončení platnosti). Pedagogové nemají povinnost tam dopisovat klasifikaci udělenou před 1. 10. 2015 a  nesmí zaznamenávat nové studijní výsledky.

POSTUP PŘI ZAPISOVÁNÍ A ARCHIVACI STUDIJNÍCH VÝSLEDKŮ

SZŘ, Článek 9, odst. 4: Udělení nebo neudělení zápočtu se zapisuje do elektronického informačního systému ČVUT. U klasifikovaného zápočtu se do elektronického informačního systému ČVUT zapisuje udělený klasifikační stupeň včetně klasifikačního stupně F. Zápisy provádí učitel nebo vedoucím katedry pověřená osoba do elektronického informačního systému ČVUT neprodleně. SZŘ, Článek 9, odst. 5: Katedra je povinna vést o    výsledcích zápočtů a  klasifikovaných zápočtů vlastní písemné záznamy nezávislé na elektronickém informačním systému ČVUT a archivovat je po dobu deseti let. SZŘ, Článek 10, odst. 6: Klasifikaci zkoušky (včetně případného hodnocení stupněm F) zapíše

4

učitel nebo oprávněná osoba neprodleně do elektronického informačního systému ČVUT. SZŘ, Článek 10, odst. 7: Student má právo výsledek zkoušky nepřijmout. V takovém případě je zkoušejícím hodnocen klasifikačním stupněm F. SZŘ, Článek 10, odst. 8: O  organizaci zkoušek a o oprávněnosti omluvy při neúčasti na zkoušce rozhoduje učitel v souladu s pokyny vedoucího katedry. Pokud se přihlášený student při neúčasti na zkoušce řádně neomluví nebo se včas neodhlásí, je hodnocen klasifikačním stupněm F. SZŘ, Článek 10, odst. 9: Pokud student nebo zkoušející o  to požádá, konají se opravné zkoušky před tříčlennou komisí, kterou jmenuje děkan na základě návrhu vedoucího katedry. V případě písemné zkoušky bude provedeno komisionální hodnocení. Je-li zkoušejícím vedoucí katedry, navrhuje a jmenuje komisi děkan. SZŘ, Článek 10, odst. 10: Katedra je povinna vést o výsledcích zkoušek vlastní písemné záznamy nezávislé na elektronickém informačním systému ČVUT a archivovat je po dobu deseti let.

PROKAZOVÁNÍ TOTOŽNOSTI U ZKOUŠKY

Se zánikem papírových indexů přichází zkoušející o jednu možnost kontroly identity studenta. Dle Článku 8 odst. 1: „Student je povinen se při ověřování studijních výsledků na žádost vyučujícího identifikovat. Identifikačním dokumentem je platný občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz nebo průkaz studenta.“ Směrnice děkana FIT doplňuje: V  případě pochybností o identitě je rozhodné srovnání s jeho fotografií v KOSu. Nadále se důrazně doporučuje, aby se student prokazoval Průkazem studenta ČVUT či ISIC kartou, který by stejně měl mít u sebe pro vstup do prostor FITu.


Upřesnění ve směrnici děkana FIT: 1. Pojmem neprodleně (SZŘ, Článek 9 odst. 4 a Článek 10, odst. 6) se rozumí bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti kalendářních dnů od získání zápočtu či data konání zkoušky. 2. Nepřijetí výsledku zkoušky dle SZŘ, Článku 10, odst. 7 musí student deklarovat učiteli prokazatelným způsobem (například podepsaným písemným prohlášením, zápisem do  klasifikačního archu spolu s podpisem, odesláním emailu z oficiální FIT adresy) nejpozději následující den po zapsání výsledku zkoušky do KOSu. 3. Pokud neurčí vedoucí katedry jinak, pak omluvu dle SZŘ, Článku 10, odst. 8 musí student předat učiteli k  posouzení prokazatelným způsobem nejpozději následující pracovní den po konání zkoušky. 4. Žádost o  konání opravné zkoušky před tříčlennou komisí dle SZŘ, Článku 10, odst. 9 podává student či zkoušející vedoucímu garantující katedry prostřednictvím STO FIT. O průběhu a výsledku opravné zkoušky vypracuje vedoucím katedry jmenovaná komise protokol, který se stane součástí archivovaných výsledků na Katedře.

POČET ZKOUŠKOVÝCH TERMÍNŮ

Nově bude mít student pouze jeden opravný zkouškový termín, celkem tedy dva na zápis předmětu. V případě neúspěšného opravného termínu pak může využít ještě jeden další opravný termín, avšak těchto „třetích termínů” má omezený počet. Maximálně jich během celého studia může využít tolik, kolik semestrů má standardní doba studia (u tříletého bakalářského studia tedy šest, MSP čtyři). Tato úprava se týká také studentů již zapsaných, avšak ti dostanou celý „balíček třetích termínů” bez ohledu na to, kolik třetích termínů již během studia využili. A  úprava se týká i  dalších studií realizovaných v  rámci výměnných programů (např. Erasmus), horizontální prostupnosti a  CŽV. Zásada je - na jeden semestr studia jeden další opravný termín.

POČET ZAPSANÝCH KREDITŮ

Dříve bylo požadováno, aby si student do semestru zapsal alespoň 15 kreditů, pokud byl v prváku BSP, nebo 20 jinak. Podmínka zrušena, je na studentovi, zda a  kolik kreditů si zapíše, podmínka na získané kredity zůstává. Dále platí omezení shora, maximálně 45 kreditů v předběžném zápise, 40 zapsaných. Výjimky povoluje děkan.

POČÍTÁNÍ KREDITŮ PRO POSTUP DO DALŠÍHO ÚSEKU STUDIA

15 po prvním semestru BSP, 30 po prvním akademickém roce BSP, 20 za první semestr MSP a 40 za každý akademický rok u BSP 2+ a MSP. Nově v SZŘ: Do počtu získaných kreditů se zahrnují pouze kredity za předměty studijního plánu studijního programu, respektive studijního oboru, v  němž je student zapsán. Na FITu bylo rozhodnuto, že předměty odjinud (jiná fakulta ČVUT, MFF UK, VŠE, další univerzity včetně zahraničních) budou uznány do studijního plánu v  roli volitelného předmětu. Pokud by student projevil zájem o uznání do jiné role, je to možné pouze náhradou za náš existující předmět a studentovu žádost musí podpořit garant předmětu zde u nás. Pokud jde o studium souběžné, zapisuje se předmět do aktivního semestru a jeho kredity a klasifikace výsledek se započítávají do hodnocení pro postup do dalšího úseku studia a do nároku na stipendium.

CELKOVÝ VÝSLEDEK STUDIA

Ruší se prospěl s pochvalou (tzv. fialový diplom). Prospěl s vyznamenáním (tzv. červený diplom) se pro magistry zpřísňuje, student musí namísto dosavadního váženého průměru 1,5 dosáhnout hodnoty nejhůře 1,3. Pro bakalářské studium zůstává hodnota 1,5. Pro oba typy studia se pak ruší podmínka maximálního počtu předmětů hodnocených stupněm E. Podmínka klasifikace SZZ za A zůstává. Studenti zapsaní do studia před 1. říjnem 2015 si mohou vybrat, zda budou pro získání hodnocení „prospěl s vyznamenáním” hodnoceni podle nových či starých pravidel.

5


AKTUÁLNÍ DĚNÍ

CO NOVÉHO NA STO?

Studijní oddělení naší fakulty prošlo několika změnami. První byla změna personální – odešla Eva Dudíková, za kterou nastoupila Petra Kudrnová. Další změna byla organizační - nově jsou studenti rozděleni k jednotlivým studijním referentkám abecedně podle příjmení, ne podle roku nástupu do studia, jak tomu bylo doposud. Studenti tak od nynějška budou řešit celé své studium pouze s jednou ze studijních referentek.

STUDENTI – RODIČE

VŠ zákon popisuje povinnosti VŠ: činit vhodná opatření pro studium rodičů, a to po dobu, po kterou by jinak trvala jejich mateřská či rodičovská dovolená (dále jen „uznaná doba rodičovství“). Student má právo na přerušení studia vždy v souvislosti s  těhotenstvím, porodem či rodičovstvím, a  to po celou uznanou dobu rodičovství. Doba přerušení studia po uznanou dobu rodičovství se nezapočítává do celkové doby přerušení studia podle odstavce 1 ani do maximální doby studia, je-li taková doba vnitřními předpisy stanovena. Vysoká škola stanoví podmínky, za nichž se ­osoba v  uznané době rodičovství může opětovně zapsat ke  studiu dříve, než uplyne doba, na kterou bylo ­studium přerušeno. SZŘ požaduje podání písemné žádosti. A opět citace zákona: Studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium, který činí za každých dalších započatých šest měsíců studia nejméně jedenapůlnásobek základu; do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a  magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3, přičemž období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech a v ­aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou. Od celkové doby studia vypočtené podle tohoto odstavce se však nejdříve odečte uznaná doba rodičovství.

V souvislosti s péčí o dítě má student nebo studentka právo na prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností, jakož i  pro splnění podmínek pro  postup do dalšího semestru, ročníku nebo bloku vyplývající zejména ze studijního a zkušebního řádu, o dobu, po kterou by jinak trvalo jejich čerpání mateřské dovolené, a to za podmínky, že v této době studium nepřeruší. Pokud by student či studentka řetězil doby rodičovství, mohla by tato doba být i 6 let pro dvě děti. V extrémním případě by se dal vykládat tento zákon tak, že by mohl plnit povinnosti dané podmínkami pro absolvování předmětu celých těchto 6 let. Aktuální verze SZŘ implementuje literu zákona aniž by nějak dále specifikovala další. Formální postupy popisuje METODICKÝ POKYN č. 3/2015 o podpoře rodičů - studentů na ČVUT v Praze.

CELKOVÁ DOBA STUDIA

Student může nově požádat o prodloužení celkové doby studia o  půl roku (nyní BSP 6let, MSP 4roky) a od splnění studijního plánu má na SZZ včetně opakování 1,5 roku, dříve 1 rok.

ZADÁNÍ ZP A UDĚLOVÁNÍ ZÁPOČTU ZA ZP

Zadání ZP bude nadále probíhat v systému závěrečné práce. Do tohoto systému byla dodělána funkcionalita umožňující změnu vedoucího práce, oponenta práce, drobnou změnu zadání (proces začne vedoucí práce, student, KS a  FS mohou pouze změnu přijmout či odmítnout), „odzadání” práce (zrušení zadání a start nové tvorby zadání). Asi největší změnou je odevzdání elektronické a papírové verze. Nově může vedoucí práce vyjádřit nesouhlas s  odevzdanou prací a  student může vzít práci zpět a přepracovat ji. Zároveň mu zůstane právo práci odevzdat proti vůli svého vedoucího, pak je zápočet udělen jménem vedoucího katedry příslušného oboru. Podrobněji je vše ve směrnici: Student je povinen odevzdat elektronickou verzi ZP v Aplikaci. Vedoucímu práce vznikne v Aplikaci úloha „akceptace ZP“. Pokud vedoucí práci akceptuje, je práce finální a  již ji nelze měnit. V  případě, že se vedoucí ZP vyjádří, že práci neakceptuje, může student buď trvat na odevzdání ZP v aktuální podobě, nebo bude odevzdaná ZP stažena a  student může

Procesy jsou popsány na https://www.fel.cvut.cz/procesy/element.jsf?model=16713&qprid=0

6


ODKAZY NA NOVELIZOVANÉ PŘEDPISY SZŘ v platném znění https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/7e72349e-3ea5-4693-9853-5147f1238481/cs/ 20150924-studijni-a-zkusebni-rad-pro-studenty-cvut-ze-dne-8-7-2015.pdf http://fit.cvut.cz/fakulta/deska/vnitrni-predpisy Směrnice děkana FIT ČVUT č. 13/2015 pro realizaci bakalářského a magisterského studijního programu Informatika na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze http://fit.cvut.cz/sites/default/files/STO/SmerniceDekana13-2015_5.pdf Směrnice děkana FIT ČVUT č. 14/2015 pro závěrečné práce a státní závěrečné zkoušky na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze http://fit.cvut.cz/sites/default/files/STO/SmerniceDekana%20SZZ%2014-2015_2.pdf METODICKÝ POKYN č. 3/2015 o podpoře rodičů - studentů na ČVUT v Praze https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/ 20151005-metodicky-pokyn-o-podpore-rodicu-studentu-na-cvut-v-praze.pdf Metodický pokyn pro podporu studentů se specifickými potřebami https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/ 20151012-metodicky-pokyn-o-podpore-studentu-se-specifickymi-potrebami.pdf Příkaz rektora k ukončení platnosti listinného Výkazu o studiu http://www.fit.cvut.cz/zajemce/proc-studovat-na-fit/cz

odevzdat novou verzi. Proces se vrací na začátek tohoto bodu. Tento proces odevzdání elektronické verze práce končí termínem určeným v časovém plánu akademického roku. V případě, že po tomto datu Aplikace eviduje odevzdané práce, u  kterých není vedoucím ZP rozhodnuto o  jejich akceptaci, budou tyto práce automaticky akceptovány. Pokud vedoucí práci akceptuje, je studentovi automaticky propsán zápočet, není nutno přecházet do KOSu a tam něco vyplňovat.

SZZ NA FITU

Písemná příprava a dvě otázky z tematických okruhů zůstávají. Doposud se však okruhy generovaly jako sjednocení okruhů z povinných předmětů programu a povinných předmětů oboru, celkem asi 100 okruhů. Nově bude garant příslušného oboru/zaměření z takto vytvořené množiny vybírat cca 65 okruhů.

RUŠENÍ ZAPSANÝCH PŘEDMĚTŮ

Nově se studenti nemusí dostavit na STO, aby si schválili předměty do dalšího semestru. Toto budou

dělat pomocí nového formuláře v KOSu, schválit zápis si budou moci v  okamžiku, kdy splní všechny podmínky pro postup (předepsaný počet kreditů, podruhé zapsané povinné předměty). Schválit zápis si musí do 10 dnů od vstupu do rozvrhu, jinak jim je rozvrh zrušen. V  předběžných zápisech jsou studentům zapsány povinné předměty dle jejich doporučeného průchodu. Studenti si mohou zapsat další předměty a pokud jim zodpovědná katedra zápis nezruší, je pro ně v době zápisů místo na předmětech rezervováno. Protože je však mnoho studentů, kteří prakticky již nestudují a je nutné plánovat přesněji kapacity předmětů, zavádí FIT dodatečná pravidla se snahou uvolnění míst po těchto „mrtvých duších”. Vznikla tak tato tři pravidla: Studentům prvního ročníku bakalářského studia, kteří nezískali 14 dní po začátku zkouškového období alespoň tři zápočty v  aktuálním semestru, budou zrušeny všechny zapsané předměty dalšího semestru. Studentům, kteří nezískali v zimním semestru 14 dní před koncem zimního zkouškového období alespoň 9 kreditů a nejsou zapsáni do dalšího semestru, budou zrušeny všechny zapsané předměty dalšího semestru.

7


AKTUÁLNÍ DĚNÍ Studentům, kteří nezískali 14 dní před koncem letního zkouškového období alespoň 21 kreditů za předměty v  aktuálním akademickém roce a  nejsou zapsáni do dalšího semestru, budou zrušeny všechny zapsané předměty dalšího semestru. Opět je na místě připomenout, že se nic neruší studentům, kteří jsou již zapsáni do dalšího semestru a ihned po zrušení zapsaných předmětů si může student předměty opět zapsat (pokud to kapacita předmětu dovolí). Snahou je pouze odfiltrovat „mrtvé duše” a uvolnit kapacity pro jiné studenty.

OSTATNÍ

Přestože proběhla bouřlivá diskuse, zůstává dobrovolnost přednášek. Samozřejmě se z toho nedá dovozovat, že látka probraná na takto dobrovolné formě výuky nemůže být vyžadována u  zkoušky/kz/z. Studentovi je pouze dána volnost ve formě, kterou použije při osvojování probíraných témat.

Miroslav Balík proděkan pro studijní a pedagogickou činnost FIT ČVUT v Praze

Nové předměty na FITu v LS 15/16 V KOSu se během předběžných zápisů objevilo několik dosud neznámých zkratek a nabídka nových předmětů na naší fakultě je opět o něco širší. Přemýšleli jste o tom, že si některý z těchto předmětů zapíšete, ale nebyli jste si jistí, co konkrétně obnáší, jak je obtížný a jestli vám něco přinese? Pro jednodušší rozhodování naleznete na následujících stránkách souhrn s  informacemi a  komentáři o  jednotlivých předmětech, rozdělený do několika kategorií.

UNIX BI-PS2: PROGRAMOVÁNÍ V SHELLU 2

Role: oborový/volitelný Rozsah: 2+2 Zakončení: zápočet, zkouška Počet kreditů: 4

Účelem volitelného předmětu Programování v shellu 2 je znovu se vrátit k látce nakousnuté v povinném

8

předmětu Programování v shellu 1. Ten přes prakticky orientovanou náplň trpí tím, že povinně pro všechny studenty je zbytečné představovat shell a další nástroje v plné šíři jejich možností. Programování v shellu 2 umožňuje zájemcům podívat se s odstupem a  tentokrát mnohem podrobněji na psaní a ladění skriptů v shellu, sedu, AWK a Perlu. Snažíme se nacházet a ukazovat výhody, nevýhody i vzájemné souvislosti mezi těmito jazyky. Předmět je vyučován v letním semestru ve všech formách studia, je zakončen zápočtem za vypra-


cování semestrální práce a zkouškou. Uvítáme na něm rádi každého, kdo již zjistil nebo alespoň tuší, že v praxi je skriptování v různých případech jediný způsob, jak splnit termín a dodat funkční řešení. Zajímavostí je, že zcela v  duchu programování v shellu je k absolvování zkoušky možné využít libovolný, na zkouškovém systému nainstalovaný, jazyk nebo nástroj. Hodnotí se bezchybnost řešení, ne programátorský styl nebo efektivita kódu. Na základě zkušeností z předchůdce tohoto předmětu lze přesto říci, že bez skutečné chuti umět obratně používat nějaký skriptovací jazyk je absolvování poměrně obtížné. Nebylo to naším záměrem, když jsme ho před pěti lety chystali, chtěli jsme udělat předmět, který bude bavit učitele učit a studenty studovat. Vycházeli jsme ze své studentské zkušenosti, kdy jsme se chtěli něco konkrétního naučit, ale nezbýval nám čas. Doufali jsme, že by mohl fungovat model, kdy student si před semestrem opatří dokumentaci ke skriptovacímu jazyku, který se chce pořádně naučit, přečte si ji, a ve škole zkouší řešit předložené problémy a konzultuje jejich řešení s učiteli. Z  předmětu jsme byli nuceni vyřadit jazyk Python, protože jeho vyučující má vlastní předmět a docházelo ke zbytečné duplikaci témat. To ale neznamená, že bychom na Python zanevřeli nebo jej nešlo použít k absolvování. Jen odborná podpora již nebude k dispozici přímo. Důležitá informace pro dobíhající obor IT: Programování v  shellu 2 nahrazuje povinně volitelný předmět Skriptovací jazyky, který již nebude vypisován. Předmět Programování v shellu 2 je v KOSu nastavený jako ekvivalentní, takže kdo jej absolvuje, má ve studijním plánu automaticky splněné Skriptovací jazyky. (V KOSu tato vazba ale není z běžných uživatelských rolí vidět.)

BI-SM: SHELL MINIMUM

Role: volitelný Rozsah: 0 Zakončení: zápočet Počet kreditů: 2

Předmět Shellové minimum je speciální volitelný předmět určený pro vybrané studenty prvního semestru bakalářského studia. Cílem je seznámit studenty s vybranými základními konstrukčními prvky skriptů v  Bourne shellu a  docílit jejich schopnosti v omezeném čase navrhnout, zkonstruovat a odladit řešení zadaného problému. Zakončen je zápočtem za splnění podmínek zápočtového testu.

BI-ULI: ÚVOD DO LINUXU

Role: volitelný Rozsah: 0 Zakončení: zápočet Počet kreditů: 2

Předmět je určený pouze bakalářským studentům FIT, kteří ještě nemají absolvovaný předmět BI-PS1. Studenti se e-learningovou formou seznámí se základy operačního systému Linux. Naučí se pracovat s příkazovou řádkou a seznámí se se základními příkazy a technikami práce v systému unixového typu. Témata lze studovat nejdříve teoreticky a  následně prakticky ověřovat na virtuálním počítači (terminálu).

HARDWARE BI-ARD: INTERAKTIVNÍ APLIKACE S ARDUINEM

Role: volitelný Rozsah: 0+3 Zakončení: klasifikovaný zápočet Při shromažďování informací jsem čerpal z KOSu a  z  Bílé knihy. Zároveň bych chtěl poděkovat pedagogům, kteří mi k jednotlivým předmětům poskytli vyjádření nebo osobní komentář - Ing. Jan Žďárek, Ph.D. (BI-PS2, BI-SM), Ing. Ivo Háleček (BI-ARD) a Ing. Karel Klouda, Ph.D. (MI-MZI).

V tomto předmětu si budou studenti „hrát“ s  přípravkem Arduino Esplora. Naučí se navrhovat jednoduché aplikace a  ovládat různé periferie pomocí předpřipravených knihoven, jako například ovládání barevné LED pomocí joysticku a proměnu přípravku v  herní ovladač. Součástí osnov předmětu je mimo jiné také práce s displejem a se senzory (akcelerometr, teploměr...). Jako semestrální práci si studenti zkusí sami navrhnout vlastní komplexnější aplikaci. Počítá se s  tím, že studenti nemají hardwarové znalosti, předmět je tedy vhodný hlavně pro ­studenty 1. ročníku bakalářského studia, kteří si chtějí vyzkoušet práci s hardwarem bez těchto znalostí.

9


AKTUÁLNÍ DĚNÍ

MATEMATIKA

EKONOMIE

MI-MZI : MATEMATIKA PRO ZNALOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ

BI-SEP: SVĚTOVÁ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ I.

Role: volitelný Rozsah: 2+1 Zakončení: zápočet, zkouška Počet kreditů: 4

Role: volitelný Rozsah: 2+2 Zakončení: zápočet, zkouška Počet kreditů: 4

Podnět ke vzniku předmětu Matematika pro znalostní inženýrství vzešel od vyučujících oboru Znalostní inženýrství (ZI). Na naší fakultě obecně platí, že některé obory potřebují matematiky více a některé méně, povinné předměty jsou pak jakýsi kompromis. Jelikož obor ZI bezpochyby patří mezi ty matematičtější, mají studenti i po absolvování povinných předmětů „matematický deficit”. Cílem předmětu je proto seznámit studenty s  matematickým podhoubím vybraných metod ZI a usnadnit jim tak jejich hlubší pochopení. Hlavními probíranými tématy budou pokročilejší části lineární algebry (zejména faktorizace a  diagonalizace matic) a  některé optimalizační metody. Vším se ještě bude prolínat statistika a  teorie pravděpodobnosti. Výuka ovšem nebude probíhat metodou „definice – věta – důkaz”. Půjdeme spíše z druhé strany: začneme metodou, kterou studenti (nejspíš) znají, a ukážeme si, na jaké problémy při jejím použití narazíme a jak se dají s pomocí matematiky vyřešit. V rámci předmětu se bude také hodně programovat (zejm. v  Pythonu). Chtěli bychom, aby si studenti některé metody zkusili naprogramovat tzv. „from scratch”, tedy bez použití existujících balíčků, knihoven a  programů, a  aby si vyzkoušeli své programy pokud možno na reálných datech.

V předmětu se studenti seznámí se základy mezinárodních ekonomických vztahů a  podnikání a  získají povědomí o tématech jako globalizace mezinárodního obchodu a investice, světové ekonomické organizace (MMF, GATT/WTO, Světová banka), měnové kurzy, zahraniční obchod, investiční pobídky, obchodní politika EU apod. Tyto poznatky budou aplikovány v seminářích s cílem změřit a popsat praktické dopady změn klíčových charakteristik světového hospodářství (kurzy, daně, cla, zadlužení, investiční pobídky, aj.) na podnikání ve více zemích. Předpokládá se pasivní znalost anglického jazyka pro četbu některých odborných textů. Zápočet je udělen za odevzdanou semestrální práci o  požadované struktuře a obsahu a za její prezentaci. Zkouška se skládá formou písemného testu.

BI-EHD: ÚVOD DO EVROPSKÝCH HOSPODÁŘSKÝCH DĚJIN

Role: volitelný Rozsah: 2+1 Zakončení: zápočet, zkouška Počet kreditů: 3

Tento předmět si klade za cíl seznámit studenty s historií ekonomie v  Evropě. Studenti v  něm získají základní přehled o  vývoji světového hospodářství od  starého Řecka, přes středověk a  20. století až  po  současnou situaci a  dozvědí se, co vedlo ke vzniku současných finančních institucí. Předmět se nesnaží pokrýt kompletní ekonomickou historii jednotlivých evropských zemí, ale soustředí se na význačné instituce a  události, které historii ovlivnily. Součástí cvičení bude i  diskuze. Předpokládá se pasivní znalost anglického jazyka pro četbu některých odborných textů. Zápočet je udělen za publikovanou stránku na Wikipedii, která bude Wikipedií přijata, a její prezentaci. Zkouška se skládá formou písemného testu.

Zdeněk Kasner

10


S FITem do Chorvatska Je půlka listopadu, v Praze sychravo. Chtěli byste odjet do teplých krajin? Aspoň do Chorvatska? Já tedy jo. Jak se tam dostat? Programovat! Všechno začalo v říjnu, kdy se konal CTU Open Contest. Jedná se o  soutěž v  programování, kde proti sobě soutěží tříčlenné týmy z českých a slovenských univerzit a snaží se během pěti hodin vyřešit co nejvíce úloh. Nejlepší týmy pak postupují do středoevropského kola (CERC). Letos se CERC konal v Záhřebu a podařilo se tam postoupit čtyřem týmům z FITu. Jen co se oslavil tento úspěch, začal třítýdenní intenzivní trénink. Zapomněli jsme na školu, rodinu i normální život a programovali jsme od rána do večera. Konečně jsme se vydali v  pátek třináctého na cestu do Záhřebu. V autobuse jsme jeli spolu s jedním týmem z FELu a třemi z MatFyzu.

Večer jsme se zaregistrovali, dostali jsme baťůžky se sponzorskými dary a trička. Trička byla natištěna obráceně - přední strana byla na zádech a  opačně. Jak jsme později zjistili, nebyl to jediný error, který se Chorvatům povedl, ale to jsme ještě nevěděli a bezstarostně jsme se vydali prozkoumat město. V  sobotu se na místní univerzitě sešly týmy z  Česka, Chorvatska, Maďarska, Polska, Rakouska, Slovenska a  Slovinska. Čekalo nás slavnostní zahájení, raut a  zkušební kolo soutěže. V  něm exceloval FIŤácký tým Vallime (ve složení Roman Jelínek, Josef Malík a Jiří Stránský), který vyřešil všechny úlohy a skončil na druhém místě. Zatímco my ostatní jsme programovali ostošest, oni ve volném čase stihli sklá-

11


AKTUÁLNÍ DĚNÍ

dat milostné básničky a velká ascii srdce a posílat je na tiskárnu (když si tým nechá něco vytisknout, je mu to doneseno organizátory). Očividně mají kluci talent nejen na programování: <3 SEND THE GIRL PLEASE :‘-( Roses are red, sky is blue, send us the brunette, we are waiting for(;;) you! Této zprávě brunetka už neodolala ;)

12

<3

Zkušební kolo ukázalo, že plno věcí nefunguje, většina problémů byla technického rázu. Zároveň jsme si rozšířili obzory. Věděli jste například, že Chorvati používají jiné rozložení klávesnice? Že speciální znaky jsou posunuty o jednu pozici, takže když jen koutkem oka mrknete na klávesnici, máte problém cokoliv napsat. Nebo se minimálně zarazíte, proč máte ruku na ‚)‘, když chcete napsat ‚(‘. Také jsme měli k dispozici cpp referenci. Podobně jako v  Praze. Ale tahle byla z  minulého tisíciletí, naprosto nepoužitelná. Máte rádi c++11? Máte smů-


lu. Naštěstí na druhý den naši koučové zařídili standardní referenci. Na večeři jsme se vydali do vynikající malé ­burgrárny a večer jsme dolaďovali formu (a trénovali psaní poslepu). V  neděli nastal den D. Pět hodin, 12 problémů, 62 týmů, jeden počítač na tým. Napětí v soutěžních místnostech by se dalo krájet. Soutředěné ticho rušil jen polský tým, který po každé vyřešené úloze sborově zařval, vítězně zmuchlal vyřešenou úlohu a mrštil ji na zem. Za každou vyřešenou úlohu jsme dostali barevný heliový balónek. Hodinu před koncem se zamrazilo obnovování výsledků a donáška balónků, takže jsme nevěděli, kdo vyhrál. Po uplynutí pěti hodin se ve tvářích účastníků zrcadlila široká paleta emocí. Od zuřivosti přes smutek, zklamání, zmatení, potěšení, nadšení až po opojnou euforii. Většina fiťáků šla na prohlídku města, já se přidala ke geocachingové sekci. Tu tvořili naši dva koučové, Jan Baier a Jan Trávníček, kteří ve volných chvílích dokázali najít obdivuhodných 24 keší. Navštívili jsme plno zajímavých míst a  navíc jsem

měla dobrý pocit, že nezahálím a v podstatě pracuji na svojí bakalářce (ta se týká geocachingu). Večer nás čekalo vyhlášení. Všichni jsme fandili našemu nejnadějnějšímu týmu Vallime. Bohužel se jim, ani přes výborný výkon (nejlepší výsledek ČVUT na CERCu od r. 1996), nepodařilo postoupit do finále. Zbylé týmy z FITu se umístily průměrně zhruba uprostřed žebříčku, což byl velmi dobrý výsledek. Konkurence byla silná, přední příčky, již tradičně, ovládli Poláci. Na prvním místě se umístil tým z Varšavy, který spolu s dalšími pěti týmy postupuje do světového finále, které se odehraje v Thajsku. Po vyhlášení jsme si užili další raut a vydali jsme se domů. Cestou nám málem uletěl autobus, jak byl napěchovaný balónky. Celníci naštěstí nekontrolovali množství převáženého helia. Na závěr patří velký dík našim koučům (Tomáš Valla, Ondřej Suchý, Jan Baier a Jan Trávníček), kteří nás připravovali na soutěž, vysvětlovali nám řešení složitých úloh a morálně nás podporovali.

Klára Schovánková foto: autor

Baví tě programování? Chtěl bys jet příští rok na CERC? Zapiš si do letního semestru programovací praktika - předmět BI-ACM. Na hodinách se řeší zajímavé úlohy v týmech po třech. Vítáni jsou všichni s dobrou znalostí C/C++ a nadšením pro programování!

13


POZVÁNKY

Rektor Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. si Vás dovoluje pozvat na

NOVOROČNÍ KONCERT 26. ledna 2016 v 19.30 hod. Dvořákova síň, Rudolfinum, Alšovo nábřeží 12, Praha 1

SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU Roman Patočka – housle Petr Altrichter – dirigent

Ludwig van Beethoven Koncert pro housle a orchestr D dur, op. 61 Alexandr Porfirjevič Borodin Polovecké tance z opery Kníže Igor Maurice Ravel Bolero

Vstupenky lze zakoupit na odboru PR a marketingu, Rektorát ČVUT (č. dveří B3-210), Zikova 4, 166 36 Praha 6, telefon 224 352 367 Cena vstupenek: 100 Kč, 400 Kč, 450 Kč a 500Kč

14

Výtěžek z prodeje vstupenek bude určen na podporu veřejné sbírky na pořízení a instalaci varhan do Betlémské kaple (www.varhany.cvut.cz), kterou organizuje Spolek absolventů a přátel ČVUT (www.absolventicvut.cz). Více informací na stránkách www.novorocnikoncert.cvut.cz


15


TÉMA: ŽENY V IT

První programátorka na světě První programátor na světě byla programátorka Ada Augusta Byron lady Lovelace, dcera básníka Lorda Byrona. To je jedna z věcí, kterou nastoupivším prvákům vtloukáme do hlavy v rámci jedné z her na Seznamováku. Ale i když jste na Seznamováku nebyli, je dobré vědět, jak to vůbec s prvním počítačovým programem bylo.

Ada Augusta se narodila 10. prosince 1815 básníku lordu Byronovi a jeho ženě Anne Isabelle Byronové. Lord Byron byl ale o něco lepší básník než otec, takže svou rodinu záhy nestoudně opustil, o pár měsíců opustil ještě nestoudněji Anglii a osm let nato si dokonce dovolil zemřít. Adu tedy vychovávala její matka, která podporovala její zájem o matematiku a logiku, čímž se chtěla vyvarovat, aby se z  Ady stal stejný šílenec, jako byl její otec. Jak by se asi tvářila, kdyby věděla, že dnes jsou za vyšinutější část společnosti považováni právě programátoři... Díky tomu Ada jako jedna z mála žen v té době studovala matematiku a měla možnost se seznámit s matematikem Charlesem Babbagem, který je nyní

PROGRAM HELLO WORLD V JAZYCE ADA: with Ada.Text_IO; procedure Hello is begin Ada.Text_IO.Put_Line(„Hello, world!“); end Hello;

16

znám jako „otec počítačů“. Tehdy pracoval na něčem, čemu říkal „analytický stroj“. Stroj Adu zaujal, a tak strávila skoro celý rok překládáním článku italského vojenského analytika Luigiho Menabrea o  tomto stroji a článek doplnila o své poznámky, mezi kterými byl první algoritmus zpracovatelný tímto strojem. Tak tedy vznikl první počítačový program. Program měl vypočítat Bernoulliho čísla, která hrají důležitou roli v  teorii čísel. Bohužel, analytický stroj nikdy nebyl sestaven, a  tak první program na světě nikdy nebyl otestován...


U toho ale Ada nezůstala a díky svému dobrému přátelství s Babbagem detailně popsala funkci analytického stroje a mohla se na vývoji i podílet. Ve svých poznámkách ke článku navrhla, že by počítač mohl fungovat za pomoci děrných štítků, které se opravdu od konce 19. století používaly například při sčítání lidu nebo při výpočtech reakcí při vývoji jaderné bomby. Dále v  článku položila základy dodnes používaných programátorských pojmů, jako podmíněný a nepodmíněný skok, cyklus či podprogram, ale také jsou v něm prvním zmínky o algoritmizaci jako základu programování. Hip hip hurá pro progtest!

První programátorka taky předpověděla, že se počítače jednou budou používat pro řešení složitých matematických úloh, komponování hudby a kreslení obrazů, ale že nikdy nebudou schopny tvořivého myšlení, protože budou omezeny tím, co jsou lidé schopni naprogramovat. V  roce 1980 vznikl na objednávku amerického ministerstva obrany programovací jazyk Ada, který byl tak pojmenován právě na počest lady Lovelace. Je primárně určen pro programování velkých a mission-critical projektů. Tomáš Nováček foto: cs.nott.ac.uk, biography.com

17


TÉMA: ŽENY V IT

Herečka vynálezkyně Zkuste si představit den bez Wi-Fi, GPS navigace, televize nebo volání z mobilního telefonu. Na dnešní dobu je to trochu absurdní scénář, nicméně nebýt Hedy Lamarr, byl by ještě nedávno realitou. Hedy Lamarr byla rakousko-americká herečka a vynálezkyně, která je označována jako nejkrásnější herečka tehdejšího filmového průmyslu. Později však svět obohatila o komunikační systém, jehož principy jsou dodnes používány.

Už v šestnácti letech začala vystupovat v krátkých filmech natáčených ve Vídni. O dva roky později přijala nabídku na roli ve filmu Gustava Machatého Extase, kterým se mezinárodně proslavila. Do paměti diváků se zapsala tím, že v  něm hrála několik minut nahá, což nebylo ve své době zvykem a snímek vyvolal pobouření a byl dokonce zakázán. Poslední významná role v jejím životě byla role svůdkyně ve filmu Samson a Dalila. V roce 1937 se Lamarr stala předlohou pro první dlouhometrážní animovaný snímek Sněhurka. Po odstartování své kariéry se zamilovala do Friedricha Mandla, za kterého se provdala. Mandl byl bohatý německý podnikatel, který vedl přední rakouskou zbrojní firmu založenou jeho otcem. ­Během svého manželství se Lamarr chtěla vrátit zpět ke své herecké kariéře, nicméně Mandl jí návrat zakázal. Tento zákaz, jeho práce a chorobná žárlivost byly důvody, proč od něj utekla do Francie, odkud se s ním na dálku rozvedla. Poté odcestovala do USA, kde se jí podařilo opět nastartovat kariéru. Během svého života měla několik manželství, ovšem většina z nich nevydržela dlouho. Její první manžel měl ve svém domě porady s  významnými armádními činiteli, a  v  té době připravovali systém dálkového řízení torpéd pomocí rádiových signálů. Řešili několik problémů spojených s tímto systémem, nejvíce je však trápila ochrana signálů proti úmyslnému rušení a odposlechu. O ­Lamarr si mysleli, že jejich debatám nerozumí, ale zmýlili se. Již v  té době vymyslela, že pokud se bude nosná frekvence signálů nepravidelně měnit, bude rušení a  odposlech prakticky nemožný. Protože ­Mandla nenáviděla, nesdílela s ním svůj nápad. Během svého života se seznámila s  hudebníkem Georgem

18

­ ntheilem, který v té době skládal hudbu pro šestA náct ­pianol, které měly hrát synchronně. Společně dospěli k závěru, že by na podobném principu mohl pracovat vysílač a přijímač. Ty se měly přelaďovat ve stejný čas pomocí děrných pásků.


O VYNÁLEZU A JEHO VYUŽITÍ

Technologie, kterou Lamarr a Antheil vynalezli, byla pojmenována Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) a je definována jako jedna z metod přenosu v  rozprostřeném prostoru. Metoda FHSS pracuje na principu přeskakování mezi frekvencemi, a tím se eliminuje možnost rušení signálu a jeho případného odposlechu. Existuje ve dvou verzích – Fast Hopping (FFH) a  Slow Hopping (SFH). Tyto dvě verze se liší podle doby, kdy dochází ke skoku mezi frekvencemi. V  případě FFH se skok může provést při přenosu jednoho bitu, naopak při SFH se frekvence změní po přenosu hned několik bitů. Celková šířka pásma potřebná pro FHSS je mnohem širší, než je potřeba. Je definováno 79 kanálů v okolí frekvence 2.4 GHz. Každý kanál má šířku pásma 1 MHz a  přeskakování na jiný kanál se provádí minimálně 2,5krát za sekundu. Průměrná hodnota je cca 20 přeskočení za jednu sekundu. Pro úplnou představu – signál svoji frekvenci změní průměrně za pět setin sekundy, tedy 50 milisekund. V roce 1942 si Lamarr a Antheil nechali metodu FHSS patentovat a  zároveň svůj objev poskytli bezplatně americkému námořnictvu, které jej nikdy nepoužilo. O  sedmnáct let později myšlenky FHSS vy-

užila elektrotechnická společnost Sylvania Electronic Systems Division, která pro armádu Spojených států vyvíjela sdělovací systém s přeladitelnou frekvencí. V  té době však technika pokročila a  místo děrných pásek byly použity tranzistorové digitální obvody. Vojenské využití si i  přes vysokou odolnost vůči úmyslnému rušení vynutilo několik bezpečnostních úprav. Systém byl použit při kubánské krizi v  roce 1962. Dne 9. května 1985 Federální komise pro komunikaci Spojených států uvolnila technologii pro civilní použití. Tím dala zelenou k jejímu dalšímu rozvoji a začala se rozšiřovat do družicových komunikačních systémů, GPS, satelitního vysílání, nebo pro vývoj mobilních sítí. V roce 1997 byli za vynález FHSS Lamarr a Antheil (in memoriam) oceněni organizací Electronic Frontier Foundation. Kromě tohoto ocenění neobdrželi žádný zisk a brzy se na ně zapomnělo.

Milan Kurka foto: imgur.com

19


TÉMA: ŽENY V IT

Holky pozor!

ČVUT láká dívky ke studiu techniky České vysoké učení technické v Praze již pátým rokem komunikuje s děvčaty ve věku 14 – 19 let prostřednictvím projektu Holky, pozor!, jehož součástí je i webový portál www.holkypozor.cz. Vše začalo jako marketingová kampaň ve spolupráci se společností Hewlett – Packard, se kterou ČVUT dlouhodobě spolupracuje a  která aktuálně řešila a stále řeší problematiku zaměstnanosti žen. Po namátkovém průzkumu jsme zjistili, že podobný problém řeší řada dalších firem i  z  jiných technických oborů než je IT. Společně jsme dospěli k názoru, že je nejprve potřeba zaujmout, případně „nadchnout“, dívky pro techniku, tak aby se rozhodly ji studovat a  po té se jí profesně zabývaly. Nejedná se o  lehký úkol, jelikož ve společnosti panuje řada názorových stereotypů, které ženy a  dívky předem handicapují, a tím často i odrazují. Projekt Holky, pozor! vznikl jako projekt, který má atraktivním způsobem podpořit zájem mladých dívek o technické vzdělání a který chce ukázat, jaké výhody jim může technické vzdělání nabídnout. Klade si za cíl sdělit studentkám středních škol, jaké perspektivy se nabízejí, pokud se budou věnovat studiu technických oborů na ČVUT. Během neformálních rozhovorů se studentkami gymnázií a  odborných

20

středních škol totiž vyšlo najevo, že o možnostech, které ČVUT v Praze nabízí, nevědí a přitom řadu studijních oborů hodnotí jako velmi atraktivní. Při prvním vyslovení názvu školy si totiž představí pouze studium matematiky a  fyziky, případně nějakého strojního nebo elektrotechnického zaměření, ke kterému nemají bližší vztah. Málokterá z  dívek tuší, jaké obory nabízí například Fakulta biomedicínského inženýrství, Fakulta dopravní, Fakulta stavební nebo Fakulta architektury ČVUT a  že na těchto fakultách nestudují rozhodně jen kluci. Web a Facebook Holkypozor.cz se snaží formou pravidelných aktualit přiblížit život studentek a  absolventek ČVUT, informovat o akcích v rámci univerzitního kampusu a  přiblížit technické obory, které mohou být z „ženského“ pohledu zajímavé. Pro lepší motivaci čtenářek jsou součástí webu také profily úspěšných absolventek a  dalších žen, které dosáhly v  technických oborech významných úspěchů. Absolvování renomované technické vysoké školy, jakou ČVUT v  Praze bezesporu je, totiž otevírá cestu k  úspěšné budoucnosti, která není vyhrazena jen pro muže. V letošním roce se ČVUT na jaře zapojilo do akce Girls´Day (http://www.holkypozor.cz/akce-ktere-by-te-mohly-zajimat/prijd-se-podivat-na-cvut-s-girlsday/), kdy se dívkám na jeden den otevírají brány technických univerzit, firem a  výzkumných center. V rámci dopolední exkurze se studentky středních škol podívaly na Fakultu ­elektrotechnickou, Fakultu informačních technologií, Fakultu stavební a na závěr navštívily Air House – projekt studentů ČVUT. Také proběhlo vyhlášení celostátního kola Matematické olympiády. Celostátního kola se zúčastnilo i šest studentek. Všechny slečny obdržely malou pozornost od ČVUT v Praze (http://www.holkypozor.cz /article/vyhlaseni-celostatniho-kola-matematicke-olympiady/). Plánujeme podpořit i dívky v tomto ročníku. Opět oceníme všechny úspěšné řešitel-


ky a nejlepší podpoříme i  finančně, aby se mohly zúčastnit mezinárodního kola a  reprezentovat zde Českou republiku mezi nadanými dívkami z  celého světa. Na konci prázdnin se na ČVUT konala Letní IT škola pro dívky, kterou organizovalo sdružení Czechitas. 40 středoškolaček se vrátilo do školních lavic o  týden dřív a  rovnou na vysokou školu, konkrétně na Fakultu informačních technologií a částečně i na

Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze (http:// www.holkypozor.cz/akce-ktere-by-te-mohly-zajimat/jak-si-uzit-posledni-tyden-praznin-preci-zazit-letni-skolu-it-pro-holky/). Aktuálně probíhá soutěž pro studentky středních škol zaměřená na průmyslový design, kam se budou dívky moci hlásit ještě i po Novém roce (http://www. holkypozor.cz/souteze/).

Ilona Prausová Foto: Jirka Ryszawy, VIC ČVUT

Dámský klub ČVUT K myšlence založení občanského sdružení Dámský klub ČVUT mne vedla, jako absolventku Elektrotechnické fakulty ČVUT a obdivovatelku této univerzity, snaha více propagovat ženy, které se zasloužily o dobré jméno ČVUT svými pedagogickými a odbornými činnostmi, zejména v oborech, které se považují za „mužské“.

Protože jsem nepůsobila a nepůsobím pracovně na  ČVUT, měla jsem pouze pohled zvenku, který jsem získala zejména při společných projektech, které jsem v mém zaměstnání s různými pracovišti ČVUT řešila. Spolu s dalšími absolventkami ČVUT a se studentkami a zaměstnankyněmi ČVUT jsme se rozhodly naše setkávání a diskuse vtělit do organizace, která by nám umožnila si získat i uznání a respekt ze strany ČVUT. Občanské sdružení Dámský klub ČVUT bylo oficiálně založeno dne 15. 12. 2008 se sídlem v Zikově 4, Praze 6. Klub však na této adrese neobývá žádné prostory, pouze velmi zřídka využívá podatelnu, komunikace v Klubu je především elektronická. Zakládajících členek bylo asi dvacet, později se počty různě měnily. Postupně jsme vyzvaly i muže, aby s námi sdíleli naše aktivity, nyní tedy máme i mužské členy. Je samozřejmé, že jako občanské sdružení musíme splňovat podmínky dané zákony a respektovat všechna pravidla a nařízení ČVUT. Tříčlenné předsednictvo spolu s  kontrolorem účtu stojí v  čele Klubu od  založení. Dlouholetou předsedkyní je Ing. Marie Havlíčková, která se stará i o finance, daně atd. V době založení Dámského klubu ČVUT Fakulta informačních technologií ještě neexistovala. Jsem

potěšena tím, že máme členky i z této fakulty a doufám, že budeme moci zejména úspěšné ženy z oborů IT prezentovat na našich stránkách a při besedách. V současné době je Dámský klub ČVUT ve stadiu přeměny na „zapsaný spolek“, což bude odpovídat nyní nově platné legislativě. Rovněž bude upraveno zaměření spolku v nových osnovách spolku tak, aby odpovídalo současným společenským požadavkům a podmínkám. Za uplynulých 7 let činnosti prošel Dámský klub ČVUT různými proměnami. Zpočátku byla veliká euforie a  nadšení, později se činnost ustálila. Klub pořádal i větší akce ve spolupráci s ČVUT, jako např. několikrát velmi oblíbenou výletní jízdu na parníku, kde jsme umožnili výlet i  handicapovaným dětem nebo zahraničním studentům. Uspořádali jsme besedy, např. s paní prof. Šrámkovou o její práci i o návrhu Nové budovy ČVUT, navštívili jsme Fakultu biomedicínského inženýrství na Kladně, zúčastnili se různých soutěží v  technických oborech, navštívili různé zajímavé budovy (například areál na Karlově náměstí), výstavy, přednášky, pravidelně se scházíme. Bohužel, v současné době procházíme generační krizí. Naše členky, bývalé studentky odpromovaly, pracují v  zahraničí, mají děti, mají náročná zaměst-

21


TÉMA: ŽENY V IT nání, studenti pracují v různých zaměstnáních mimo Prahu a  pozvolna z  Klubu odcházejí. Rovněž naše zakládající členky postupně z  kateder a  ústavů odcházejí a  Klub tak postupně ztrácí kontakt s  některými pracovišti a skupinami, které byly vždy cenným zdrojem nápadů pro činnost a prezentaci Klubu. Komunikace v Klubu probíhá prostřednictvím e-mailu, Klub má vytvořeny i  webové stránky, které ovšem potřebují nové přispěvovatele a  správce. Velmi rádi přivítáme nové členky a členy, také studentky a studenty do našich řad.

JAKÉ CÍLE MÁ DÁMSKÝ KLUB ČVUT DO BUDOUCNA?

Zejména získat nové členky a členy. Rozšířit spolupráci s pracovišti ČVUT, vyhledávat významné osoby a prezentovat jejich práci na stránkách klubu, propagovat myšlenky a  cíle Klubu dále pořádat přátelská setkání a společné společenské a kulturní akce. Na ČVUT, zejména na fakultách, je podle našich znalostí mnoho pracovníků, kteří shromažďují materiály o  dějinách, budovách a  lidech ČVUT. Ne vždy je ale mohou prezentovat. Rádi bychom se zasloužili o to, aby tyto vzácné materiály nezmizely a vešly ve známost i ostatním. Dámský klub ČVUT je zavedená značka a  ráda bych ji předala nástupcům, kteří budou sdílet podobné cíle jako současné členky a členové.

Marie Havlíčková

Foto: archiv Czechitas

22

MEZI HLAVNÍ CÍLE DÁMSKÉHO KLUBU ČVUT PATŘÍ

• Organizování odborných, kulturních a společenských akcí. • Aktivity vedoucí k  pomoci zaměstnankyním i studentkám ČVUT v rámci možností Dámského klubu. • Podpora aktivit ČVUT v Praze ve vztahu k pracovním i studijním podmínkám. • Osvětová činnost, zaměřená na zlepšení informovanosti veřejnosti o studiu na ČVUT. • Výměna zkušeností, vyhledávání osobností (hlavně žen), zprostředkování odborných kontaktů a  setkávání s  význačnými osobnostmi, zejména ženami. Spolupráce s  dalšími subjekty podobného zaměření činnosti. • Poskytnutí prostoru pro přátelská setkávání členek/členů. • Podpora dobrého tvůrčího a komunikativního prostředí na ČVUT v Praze. • Podpora a  pomoc handicapovaným v  rámci možností Klubu. www.damy-cvut-praha.cz damskyklubcvutpraha@seznam.cz


Představují se Czechitas Víte, že první programátorky byly ženy? Víte, že uživatelé technologických aplikací jsou více ženy? A víte, že dnes jich je v informačních technologiích pouze 12 %? Za posledních 20 let kleslo procentuální zastoupení žen v oboru informačních technologií o 15 %. Přestože roste nedostatek IT odborníků a v roce 2020 jich prý bude chybět až 5,5 milionu, přestože se technologické nároky na běžné pozice zvyšují a některé administrativní pozice úplně zaniknou, přesto všechno se do IT holky nehrnou. Kam se poděly? Mají strach? Samotné je to nenapadne a nikdo jim o tom neřekl? Je nás v  tomto oboru málo a  my z  Czechitas jsme se to rozhodly změnit. Jsme parta holek, co studují nebo pracují v IT a věří, že ženy zde mají své místo. Už dva roky vzděláváme ženy v  informačních technologiích, vytváříme bezpečné prostředí, kde se dívky nebojí ptát a které dodává sebevědomí a odhodlání samostatně zvládnout konkrétní technickou dovednost, jako např. vytvořit si vlastní vizitku, upravit plakát, udělat si webové stránky nebo si naprogramovat jednoduchou aplikaci. Zaměřujeme se na kurzy tvorby webových stránek, grafiky, programování a  datové analýzy, které probíhají hlavně v Praze a Brně. Spolupracujeme se špičkovými lektory se znalostmi z praxe, kteří se věnují na našich workshopech holkám individuálně. Tvoříme online komunitu lektorů a absolventek kurzů, na kterou se lze obrátit s  otázkami souvisejících se sebevzděláváním a  dalším kariérním rozvojem. Motivujeme dívky k  dalšímu studiu, a  pokud nejsou spokojeny s aktuální prací, pomůžeme jim najít uplatnění v tomto oboru. Jinými slovy vytváříme příběhy žen v  IT, které s nimi píšeme od samotného začátku. Naše workshopy absolvovalo přes tisíc dívek. Navázali jsme důležitá partnerství s firmami i školami, jako je Konica Minolta, Microsoft, Adastra, nebo ČVUT. Rozhodli jsme se, že chceme ovlivnit dívky již při výběru studia vysoké školy a jejich budoucnosti. A tak jsme v srpnu 2015 uspořádali první letní IT tá-

bor, kam dorazilo 40 neuvěřitelně šikovných a energií nabitých slečen! Prošli jsme s  nimi celou škálu různých oborů z  oblasti IT a  dívky poznaly firemní prostory našich partnerů i fakulty na ČVUT. Ze zpětné vazby víme, že se nám to podařilo. Přesvědčit holky, že IT je i pro ně. Dodnes se s částí z nich potkáváme na našich workshopech a nestačíme se divit, jak moc je to nakoplo. To nás jen utvrdilo v  tom, že s  výukou gramotnosti v  informačních technologiích je potřeba začít od školních let a  díky projektu s  Microsoftem se nyní dostáváme do škol. Akademie programování zábavnou a  hravou formou otevírá dveře do světa programování dětem na základních školách, ale i  mládeži a  vysokoškolákům. Snažíme se zaujmout učitele a  poskytnout jim něco, čím mohou zpestřit

Podpořte naši iniciativu sdílením myšlenky, dejte nám lajk na Facebooku, koukněte na naše stránky www.czechitas.cz, www.letni-skola. czechitas.cz, www.akademieprogramovani. cz, přijďte na náš workshop, nebo s námi učte ostatní.

svoji výuku. Mladší děti se mohou naučit základům a principům programování pomocí jednoduché hry a  mládeži i  učitelům poskytujeme online tutoriály, ve kterých si mohou osvojit programovací jazyky. Podporujeme v  tom všechny, co mají zájem. Hodně lidí si mylně myslí, že „ajťák” je génius, který rozumí všemu. To ale nemusí být vůbec pravda. V IT je nejdůležitější přesvědčení a  neustálé vzdělávání.

23


TÉMA: ŽENY V IT

To, co platilo před pěti lety už dávno neplatí dnes. Programování není strašák a dá se to naučit. Dává to lidem moc vytvořit cokoli. Není to o tom být žena nebo muž, ale o tom být talentovaný, nebát se toho a začít tvořit. Czechitas je nyní komunita 6000+ lidí, je tvořená stovkami dobrovolníků z  řad organizátorů a  hlavně našich lektorů, dokonce i  absolventky našich kurzů teď s námi učí další děvčata. Za vším stojí pevné jádro organizace, my s oblibou říkáme, že nás je 13+. Občas někdo odpadne, občas se někdo přidá. Vymýšlíme obsahy kurzů a organizujeme jednotlivé workshopy. Tři z nás jsme se do toho pustily na hlavní pracovní poměr a snažíme se vše koordinovat a rozvíjet další a další aktivity i za hranice ČR. Dokud se budeme zabírat tématy ženy v  IT na  konferencích a  v  médiích, tak je něco špatně.

24

Mělo by to být úplně normální téma, jako každé jiné. Máme spoustu plánů a chceme s tím něco dělat. Chceme zapojit do naší iniciativy ještě více dobrovolníků, pořádat více workshopů a reálně ovlivnit počty žen v  IT i  reálně řešit problém nedostatku IT odborníků. Dnes jsme dopomohli najít práci více než dvaceti ženám. Uspořádali jsme přes 50 workshopů a kurzů v 7 městech a z toho 2 byly mimo ČR (Bratislava a Londýn). Příští rok chceme letní školu zopakovat a vytvořit termíny hned dva, a to v Praze a Brně. Plánujeme členský systém, takovou on-line učící se komunitu, více intenzivních kurzů, více změněných životů a dostat do IT více ženských vzorů.

Monika Malátková Foto: archiv Czechitas


Práce ve světě technologií

aneb příběh s otevřeným koncem Ve společnosti Microsoft pracuje dva a půl roku na pozici manažerky komunikace a  společenské odpovědnosti. Jejím posláním je hledat, tvořit a vyprávět příběhy, které mění svět tím, že zasáhnou mysl i srdce lidí.

Ještě před pár lety by mě nenapadlo, že budu pracovat v IT firmě – a že mě to dokonce bude bavit! Celý můj život se točil kolem slov, nikoli kolem čísel... Pozici v Microsoftu jsem zkusila proto, že jsem poznala lidi, kteří tam pracovali, a  cítila jsem, že se od  nich mohu hodně naučit. Jak to tak u  nových začátků bývá, moc jsem netušila, do čeho jdu. Velmi brzo jsem ale pochopila, že moje vášeň pro vyprávění je přesně ten důvod, proč mě firma potřebuje, že technologie skrývají fascinující příběhy a že v IT už se dávno píše zcela nová kapitola – i z pohledu příležitostí pro ženy. IT firmy si totiž už dávno uvědomily, že ženy potřebují, a patří proto mezi nejaktivnější z hlediska programů na zapojení a podporu žen. Nejde přitom zdaleka jen o technické pozice jako programátorky či testerky, IT obor nabízí velmi dobré uplatnění i v manažerských, obchodních či kreativních rolích. Platí to i pro Microsoft – za posledních pět let se nám podařilo zvýšit podíl žen mezi zaměstnanci z deseti procent na třetinu a v nejvyšším vedení je jich dokonce po-

lovina. V našem případě tak už zdaleka nelze mluvit o mužském prostředí. Velký podíl na tomto vývoji mají právě technologie – nabízejí nebývalou mobilitu. IT firmy pochopitelně patří mezi nejprogresivnější uživatele technologických novinek, a často jsou velmi daleko i v přijetí flexibilní firemní kultury, která je pro ženy velmi atraktivní. V Microsoftu tomu říkáme nový svět práce a jeho podstatou je možnost pracovat doslova odkudkoli. Každý si můžeme zvolit kdy a kde vykonáme svou práci – a neseme samozřejmě každý odpovědnost za to, že splníme očekávané cíle. Dnes už si neumím představit, že bych pracovala v tradičním režimu s pevnou pracovní dobou a místem, protože bych nedokázala sladit svoje osobní a rodinné potřeby s prací. Vyhovuje mi i to, že mám důvěru hledat vlastní cestu k  cíli. Toto prostředí vyžaduje velmi zralý přístup od nás všech – musíme si v rámci týmu nastavit pravidla fungování a vzájemně se respektovat, aby náš individuální styl práce nenarušil potřeby a dynamiku týmu. Tento přístup je velmi důležitý i proto, že IT obor je velmi dynamický a vyžaduje vysokou míru osobního nasazení a flexibility. Díky tomu ale nabízí i hodně příležitostí. Líbí se mi, že zde nikdo svou současnou roli nevnímá jako něco trvalého. Počítá se s  tím, že po několika letech se lidé posunou dál, nejen ve smyslu kariéry, ale často jde o posun do jiné oblasti a získání nových zkušeností. Díky tomu je možné zcela otevřeně mluvit o tom, jaké kdo má aspirace a na jakou práci by se chtěl začít připravovat. Je to příběh s otevřeným koncem a záleží jen na nás, jak si ho napíšeme... Lenka Čábelová Foto: archiv společnosti Microsoft

25


OSOBNOST

Názory holek na IT V tomto čísle časopisu se zabýváme ženami v IT. Stejně jako jsme vyzpovídali účastnice letošního ročníku Junior Tech University, zeptali jsme se i našich studentech a absolvetek, jak ony samy vnímají svět IT. Můžete se tedy dočíst například to, jak prožívaly své studium, kdy se pro IT rozhodly a čemu se nyní věnují. VERČA NOSKOVÁ

Jsem před odevzdáním diplomové práce a v  zimě se chystám na státnice. Studuju obor Webové a softwarové inženýrství, zaměření Informační systémy a management. Jsem na FIT už od prvního roku, co se založil, takže správně bych měla být už 1,5 hotový Ing., nicméně prodloužila jsem i kvůli tomu, že jsem

26

se snažila během studia nabrat nějaké zkušenosti v praxi, a to se mi někdy více, někdy méně dařilo kombinovat s povinnostmi do školy. Na FIT jsem šla z gymnázia, o programování jsem nic moc nevěděla, a tak rozhodnutí jít na FIT byl spíš logický popud. Jít obecně na techniku mě lákalo a  IT svět i  FIT mě oslovily potenciálem uplatnění v budoucnu (ekono-


mů, psychologů, ale i stavařů je na trhu hodně) a že proniknu do světa, o  kterém moc nevím a  budu se tak učit něco úplně nového. Tím, že jsem byla úplný začátečník, tak jsem se věnovala v bakaláři hlavně škole a projekty byly pro mě semestrálky. Nicméně prvním reálnou zkušeností pro mě byla stáž v CZM (Centrum znalostního ­managementu) na FEL, kde jsem nastoupila nejdříve jako analytik, pak na chvíli i jako developer v BPMN. Podílela jsem se například na sběru podkladů a  začátcích programování procesu elektronizace průběhu doktorského studia na FIT. Působení v  CZM mi dalo první základy v jednání se zákazníkem a jak od něj sbírat podklady, připomínky a naopak jak mu pak prezentovat výsledky a  postup práce. Byla to určitě výborná zkušenost a skvělá parta lidí. Další moje zkušenost byla získána díky projektu mentoringu, který je nabízený Kariérním centrem

ČVUT, díky kterému jsem se dostala do společnosti, ve které i nyní pracuji. Díky tomuto projektu jsem se dostala do firmy CleverMaps, kde jsem měla možnost nahlédnout do všech projektů, které dělají, pomáhat jim se specifikacemi a dostat se do styku s reálným životem IT firmy. Zrovna rozhodnutí zúčastnit se mentoringu bylo pro mě rozhodující. Nyní pracuji jako teamleader a  product manager ve společnosti CleverMaps, kde vedu jeden z vývojových týmů. Asi bych to ukončila tím, že jsem sice do světa IT vešla s nulovými základy a upřímně jsem netušila, jestli jdu správným směrem a zda to zvládnu a bude mě to bavit, ale zpětně bych neměnila.

ŠÁRKA SOCHOROVÁ

Od jedenácti let vím, že chci dělat filmové efekty, ale zhruba do devatenácti jsem pořádně nevěděla, co to vlastně přesně znamená a kde to studovat. Myslela

27


OSOBNOST jsem si, že to je z větší části práce umělců, tak jsem se od malička snažila učit jak digitální, tak tradiční umění, a po gymplu šla studovat animovanou tvorbu na filmovou školu do Zlína. Žádná vysoká škola filmových efektů v Čechách totiž není a animace mi tomu připadla nejbližší. Naštěstí jsem už v listopadu viděla, že tudy cesta nevede a od dalšího školního roku jsem přešla na FIT. Doteď to považuji za jedno z nejlepších rozhodnutí svého života, přestože roku na filmové škole rozhodně nelituji. Nicméně na FITu mezi informatiky jsem si najednou začala připadat jako doma, škola byla sice těžká, ale jak jinak chcete posouvat své limity, než plněním náročných úkolů. Každá práce na FITu měla smysl, vždycky jsem si říkala, že to, co se na té škole učím je úžasné a  musím prostě zatnout zuby a makat, protože to za to stojí. Hlavně jsem se tady světu vizuálních efektů přiblížila překvapivě mnohem víc, než na animaci. Zjistila jsem, že práce programátorů a  techniků je minimálně stejně tak důležitá, jako práce ­konceptuálních umělců a 3D modelátorů a animátorů. Naučila jsem se, která odvětví a jaké práce vlastně pod VFX – vizuální efekty spadají a  co přesně v  tomto průmyslu chci dělat. Nemůžu říct, že bychom se vyloženě na FITu učili rotoscoping, matte painting nebo motion capture, ale učí nás lidi, kteří tyto věci umí, takže není nic snadnějšího, než za nimi zajít a  poprosit je o  radu, případně práci. Já jsem ve druhém ročníku na bakaláři takto zašla za panem inženýrem Janem Buriánkem, který nám přednášel Multimediální a  grafické aplikace. Záhy jsem zjistila, že je to jeden z největších specialistů na 3D počítačovou grafiku a ­stereoskopii v Čechách a spolupracuje na spoustě nejen filmových projektů. Díky němu jsme měla možnost například simulovat růst lesa v  průběhu 100 let pro šumavské muzeum na Kvildě nebo rozhýbávat lidi v  krojovém průvodu na historických dioramatických fotografiích ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, odkud pocházím. Každý projekt od pana Buriánka byl nový a  zajímavý a  strašně moc jsem se na nich

28

naučila. Nejvíc asi na své bakalářské práci, kterou mi vedl, kde jsem studovala technologie sférické projekce a naanimovala krátký film pro planetária. Teď studuji na magisterském programu programování počítačové grafiky a  kontakty s  lidmi ze světa vizuálních efektů jsou ještě četnější. Měli jsme na přednáškách lidi z Universal Production Partners a Bohemia Interactive, a i když se ve škole přímo VFX neučíme nebo aspoň ne nijak intenzivně, od toho ani ta škola není, tak pokud člověk chce, má díky IT oborům cestu otevřenou, stačí využívat možností, které mu škola nabízí. Včetně výjezdů do zahraničí. Díky bilaterálním dohodám ČVUT jsem rok studovala v  Americe na škole volných umění, kde jsem měla předměty jako 3D modelování, digitální tvorbu, filmový střih atd. A i když jsou tyto předměty mimo studijní plán informatických oborů na ČVUT a  kvůli takovému výjezdu musíte většinou prodlužovat školu, rozhodně to za to stojí a naučíte se kromě informatiky spoustu dalších věcí a  získáte další důležité kontakty.


Nebýt našeho FITu, upřímně nevím, kde bych teď s vystudovanou klasickou animací z  filmovky byla, ale teď mám šanci splnit si životní sen a v tom průmyslu filmových efektů opravdu pracovat, ne jen zbožně sledovat videa behind the scenes na YouTube. Vždycky, když odcházím z kina a dívám se na tu záplavu jmen v titulcích v sekci VFX, říkám si, že tam se přece ještě jedno jméno vejde. Tak u Star Wars VIII to asi ještě neprojde, ale u deváté epizody...

ZUZKA VEJRAŽKOVÁ

Studovat IT jsem se rozhodla proto, že mě vždy bavily logické úlohy, hádanky, hlavolamy a matematika, ale chtěla jsem studovat něco praktického, proto jsem se rozhodla pro IT na ČVUT. Po dokončení m ­ agisterského studia (Webové a Softwarové inženýrství se zaměřením na Informační systémy a  ­management) jsem krátce pracovala v Praze, a v současné době pracuji už 2,5 roku pro Autodesk v Singapuru na pozici Byznys analytik v  oddělení, které spravuje IT a  byznys systémy. Náš tým se zabývá reportingem (Business

Intelligence) a spravujeme a  připravujeme data/reporty pro byznys kolegy z celého světa. Jako byznys analytik jsem součástí IT týmu a pracuji denně s vývojaři, ale zároveň pracuji s kolegy z byznysu na analýze a  upřesňování jejich požadavků. Náš tým pracuje podle Agilní metodiky vývoje, takže v  rámci týmu máme možnost vyzkoušet si v  některých sprintech i jiné role - občas pracovat na vývoji požadavků, občas testovat. V naší společnosti je hodně žen, i na vedoucích pozicích - mít kolem sebe někoho, kdo je pro mě vzor, a koho můžu kdykoli oslovit pro rady ohledně kariéry, je velmi povzbuzující. Na mojí pozici a  práci pro Autodesk mě nejvíce baví to, že v  našem oddělení pracujeme s lidmi z různých zemí světa (a z různých kultur), kteří jsou v různých lokalitách. Toto v dnešní době považuji za velmi cennou zkušenost.

Příspěvky zpracovala: Kamila Pětrašová

29


STALO SE

Veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus Brno 2015 „Chci se zeptat, proč jít na ČVUT do Prahy a ne na VUT do Brna?” to byla i letos v listopadu na brněnském výstavišti jedna z častých a určitě nejkontroverznějších otázek. Z tváří tázajících je však znát, že se neptají všichni za stejným účelem. Někteří ještě o  těchto dvou univerzitách nic nevědí a  možná dokonce přímo na výstavišti zjistili, že jsou to dvě školy a  ne jedna. Většinu pak zajímá opravdové porovnání vyučovaných předmětů a oborů, aby si mohli vybrat, co je pro ně to lepší. Nejzajímavější skupinou jsou však ti, kteří jen zkouší, jak budeme reagovat. Tato skupina se pozná tak, že jsou po chvíli diskuse poměrně překvapeni či dokonce zklamáni, že druhou univerzitu nikterak nehaníme.

Zástupci všech fakult a součástí ČVUT se opravdu na stánku snaží podávat především pravdivé informace, a tak nikdo z nás nemůže tvrdit, jak špatné je to jinde, pokud tam nikdy nestudoval, neučil nebo nepracoval. Všichni se snažíme hlavně vědět vše potřebné o  naší fakultě či ústavu a  celém ČVUT. Přímo na ­veletrhu si pak také o  nejbližších konkurentech nastudujeme aktuální informace, abychom zájemcům mohli nabídnout porovnání a věděli, v čem se lišíme. Pak už jen případně můžeme vysvětlovat, proč si myslíme, že u nás některé věci děláme lépe. To, zda pro daného studenta budeme lepší my nebo „oni”, už si však musí rozhodnout každý sám. Určitě i  díky tomuto přístupu byl letos stánek ČVUT na Gaudeamu Brno znovu hodnocen jako nejlepší. Hodnocení v  této již tradiční soutěži provádí nezávislá komise studentů, která hodnotí právě nejen vzhled stánku, ale také jeho atraktivitu (např. ukázky prací studentů nebo doprovodný program), ale také kvalitu a formu podávaných informací. ČVUT se v této soutěži pravidelně objevuje na prvním mís-

30

tě nebo na jiných vysokých příčkách (však jsme také učení vysoké). Na druhém místě skončilo VUT v Brně, na třetím pak Univerzita Karlova v Praze. Veletrh letos navštívilo přes 28 tisíc zájemců o další vzdělávání, a tak je pro nás správná a vhodná prezentace na tomto veletrhu důležitá. Mnoho středoškoláků se zde poprvé rozhodne, která škola je zaujala a na kterou se zajedou podívat třeba i na Den otevřených dveří (DOD). Jak totiž i my zájemcům říkáme, na stánku jim můžeme podat jen informace, ale na DOD se mohou setkat přímo s  vyučujícími, vyzkoušet si, co je čeká a podívat se do prostor a laboratoří, kde budou trávit budoucí roky svého života.

Veronika Dvořáková foto: Jiří Ryszawy, VIC ČVUT


http://www.gaudeamus.cz/

31


STALO SE

110. Narozeniny FIT Tradice oslav fakultních narozenin vznikla už na počátku FITu, kdy ­zakládající vyučující slavili i její vznik, tedy nultý rok fakulty. Jako správná IT fakulta tedy můžeme říct, že počítáme v podstatě od nuly.

Dne 1. 7. 2015 fakulta oslavila šest let. Za tu dobu stihla, kromě otevření magisterského a doktorského studia, otevřít také studium v anglické formě. V roce 2014 se pak podařilo reakreditovat bakalářský studijní program a v roce 2015 také program magisterský, které by měly být zase o něco lepší a modernější. Změnu jsme se rozhodli zkusit i ve formátu oslav. Doposud se vždy oslava konala na konci akademického roku, kdy však musela být z  důvodu státních závěrečných zkoušek až na jeho úplném konci. Ti, co státnice nedělali a  měli zkouškové za sebou, často odjíždějí na dovolenou, a  tak se spousta studentů i vyučujících každý rok nemohla zúčastnit. Proto jsme pro tentokrát zkusili oslavu posunout na začátek akademického roku nadcházejícího, kdy za výhodu považujeme i  to, že se akce mohou zúčastnit i  noví prváci. Šestý rok fakulty jsme tedy oslavili v  pátek 16. října 2015. Víme, že páteční termín nakonec nebyl úplně nejšťastnější, ale to bychom narozeniny nemohli slavit v krásných prostorách Ateliéru D Fakulty stavební, který se všem moc líbil. Na programu akce bylo již tradičně několik hudebníků. Klidné a příjemné pozdní odpoledne nám zajistili klavírista Marek Foltýn a  Tomáš Sýkora s  kytarou. Perkusní kapela BarrelBattery, v čele s vyučujícím Janem Starým, pak roztančila i  pana děkana Tvrdíka a  také vedoucího Katedry softwarového inženýrství Michala Valentu. Ten si výstřihl i několik rybiček, čímž dokázal, že jsme prostě jak se patří FIT! Velmi zajímavý hudební i ­vizuální zážitek přivezl s kapelou 3logit náš student

Samuel Hanák. 3logiti totiž hrají svůj dubstep-rock po tmě pod UV světlem a ve speciálních oblecích, které pod nimi na různých částech těla svítí díky UV páskám. Člověk má pocit, jako by přiletěli návštěvníci z  jiné planety a  celá show má tak úžasný sci-fi nádech, který k tomuto stylu hudby doopravdy sedí. Večer pak zakončil Pepa Hanzlíček alias DJ Hepex. Na akci také proběhlo tradiční vyhlášení výsledků ankety FIŤák roku za akademický rok 2014/2015. Na prvních místech se umístili Tomáš Kalvoda (nejlepší vyučující), Miro Hrončok (nejlepší student) a Eva Dudíková (nejlepší pracovník). Poprvé si v tomto ročníku oslav mohli návštěvníci prohlédnout a  zkusit některé zajímavosti z  našich laboratoří. Miro Hrončok ukázal, jak funguje tiskárna z  fakultní Laboraře 3D tisku, kde se vyučuje i volitelný předmět 3D tisk (BI-3DT.1 3D). Miroslav Skrbek pak přišel předvést, co naučili studenti našeho NAO robota v předmětu

https://www.fit.cvut.cz/narozeniny/2015

32


Základy inteligentních vestavných systémů (BI-ZIVS). SAGElab se dolů celá samozřejmě přestěhovat nemohla, a tak přijela alespoň s  jednou obrazovkou a robotem na dálkové ovladaní s přenosem videa ve vysokém 4K rozlišení (+3D) v reálném čase. Jako doplněk k příjemnému odpoledni byly také k dispozici deskovky pro dospělé od PIATNIK.

Nyní už nezbývá než těšit se, co nám další rok naší fakulty přinese a co budeme moci slavit v říjnu 2016.

Veronika Dvořáková foto: Jana Machová, AVC ČVUT

33


STALO SE

ČVUT se stalo členem konsorcia ELIXIR-CZ Infrastruktura ELIXIR (European Life-Science Infrastructure for Biological Information) vznikla za účelem vytvoření a propojení distribuované výzkumné infrastruktury pro skladování, zpracování a analýzu dat z živých věd (Life Sciences). Reaguje na rostoucí potřeby výzkumné komunity, která generuje velký a exponenciálně rostoucí objem dat, která je třeba uchovávat, efektivně z nich extrahovat klíčové informace a zpřístupňovat. Česká republika se stala jedním z prvních členů konsorcia a v současné době je zapojena do řady aktivit v rámci konsorcia.

Bioinformatika má na ČVUT svoje pevné místo, především v podobě Fakulty biomedicínského inženýrství i aktivit na dalších fakultách. Na FIT se jedná o výzkum vyhledávání komprese sekvencí DNA pomocí slovníkových metod a  přibližné vyhledávání vzorů v  genomech (výzkumná skupina Pražský stringologický klub). Nejnověji se do aktivit zapojilo i  Centrum pro konceptuální modelování a implementace, které zahájilo spolupráci v  rámci ELIXIR-CZ na zvýšení interoperability bioinformatických dat - snahu, která je velmi aktuální např. v Holandsku, Slovinsku a  dalších zemích infrastruktury ELIXIR. Posun v  této oblasti představuje především aplikování ontologických metod v kombinaci se softwarovými nástroji. ELIXIR-CZ čeká v  roce 2016 velký rozvoj jak řešených témat, tak infrastruktury (technologie, spolupráce, projekty, financování). Zapojení ČVUT a FIT přináší významné příležitosti pro naše výzkumníky i studenty.

Robert Pergl

34


Jak jsem přežil Paříž „Hele, nechceš jet se mnou na ATHENS?“ zeptal se mě spolužák, když jsem ho na konci září náhodou potkal ve škole. Tehdy jsem ještě ani nevěděl, co to ATHENS je, ale protože jsem pro každou špatnost, tak jsem mu na to kývl.

Tedy, samozřejmě jsem tušil, že to je jeden z mnoha studijních zahraničních kurzů, který ČVUT pořádá, ale to bylo asi vše. Naštěstí na internetech se dá najít vše, a tak jsem si už o pár dní později (když jsem si na to konečně vzpomněl), vyhledal, že ATHENS (Advanced Technology Higher Education Network, Socrates) je organizováno sedmnácti technologickými univerzitami z různých států Evropy, které dvakrát za rok na týden vyšlou pár studentů na vzdělávací kurz do cizí země. Tak jsem se tedy přihlásil, a protože ČVUT vysílá skoro všechny, kdo mají zájem, nebylo překvapením, že mi v půlce října přišel email s gratulací a informací, že mě v  pátek 13. listopadu čekají v  Paříži. Naštěstí nejsem pověrčivý, data jsem se nezalekl a na zmíněný páteční večer jsem si zabookoval letenku na pařížské letiště Charles de Gaulle, abych ten slavný letištní kolos viděl, když už tam budu. A tak jsem tedy o pár týdnů později nasedal do letadla směr Paříž, s  představou krásně stráveného týdnu v zajímavém městě a studiu na ParisTechu, kde měl probíhat kurz Information extraction zaměřený na vytěžování dat z nestrukturovaného textu. „Nejedeš náhodou na ATHENS?“ zeptala se mě slečna sedící na vedlejší sedačce v letadle, když podle mých brýlí, kostkované košile a záživné knize s  názvem Web.design od Jakoba Nielsena poznala, že jsem asi ajťák. Popostrčil jsem si brýle na nose a správně ajťácky jsem vykoktal odpověď (což je povinnost, když informatik hovoří s osobou opačného pohlaví a nechce si hned zkazit image). I  když jsme oba měli jiné ubytování, tak jsme měli společnou velkou část cesty z  letiště, a  tak se nám na za pár minut jedoucí vlak společně běželo lépe. Abychom se nezdržovali solitérním nákupem jízdenek v automatu, koupil jsem obě já, a tím pádem

jsem s ní měl svoje poprvé (rozuměj poprvé jsem dívku pozval na cestu z letiště). Pár minut jsem přemýšlel, jestli takovou hloupost říct, ale má pověst špatného šprýmaře mi nedala. „Tak letadlo nespadlo, vlak jsme stihli, to je na pátek 13. docela dobrý, ne?“ A o dvě minuty později jsem se fackoval, že jsem nedržel hubu. Na mobilu mi začala blikat SMS od táty: „Tome, byly teroristicke utoky v Parizi, jsi v poradku?“ V  tu chvíli jsme zastavili na zastávce Stade de France, kde pobíhala policie v  plné polní a  hledala další možné teroristy. Opravdu jsem nebyl rád, že jsme zrovna na téhle zastávce stáli asi patnáct minut. Zvlášť, když do vlaku přistoupila spousta fotbalových fanoušků, od kterých člověk může čekat cokoliv. Vedle sedící Pařížan nám mezitím začal na mapě ukazovat, kde všude útoky proběhly, a já si tak v hlavě počítal, jak dlouho zabere průměrnému teroristovi z Islámského státu cesta ze severní části Paříže do té jižní, kde byl náš hostel a škola. Když jsem v půl jedné v noci konečně dorazil na hostel, všichni byli ještě pořád vzhůru a řešili, jak to bude dál. Mezitím nám z ParisTechu přišel email, že veškerý víkendový program se ruší a nemáme vycházet z hotelu, dokud nám neřeknou. Veškeré plány na prozkoumávání Paříže tak padly. To ani nemluvím o  tom, že jsem byl ubytován na maličkém osmilůžáku, kde sice byly jenom dvě ramínka, ale zato čtyři umyvadla. To prostě nepochopíte. Nejhorší ale bylo, že pro osm lidí jsme dostali jen jeden klíč od pokoje, takže jsem většinu času na hotelu strávil hledáním toho, kdo zrovna u sebe klíč má. Při vyzvedávání klíče na recepci jsme se vždy měli prokázat kartičkou, kterou jsme dostali při příjezdu.

35


STALO SE Co mě ale udivovalo nejvíc, byl fakt, že ani jeden z lidí na našem pokoji nedostal kartičku se svým jménem. Dva spolubydlící sice měli kartičku s jménem někoho jiného z  našeho pokoje, ostatní ale měli úplně náhodná jména, po většinou jména nějakých holandských slečen. Moje kartička to ale trumfla všechno. Bylo na ní napsáno prostě SERGEANT JOKE. Lepší přezdívku jsem snad ještě nedostal. V noci jsme se nikdo moc nevyspali, protože kolem pořád jezdili houkající sanitky a  policejní auta, ráno ale nebylo o moc lepší. Všechny památky byly zavřené, školní program zrušen a  my byli odkázání na smrt nudou v hotelu (byl totiž prakticky bez wifi). Naštěstí jsme s pár kluky z pokoje byli iniciativní a našli jsme na oficiálních twitter stránkách Versailles, že zámek a jeho zahrady jsou stále otevřené, a tak jsme se vydali na vlak. Obrovských cedulí, že studenti kurzu ATHENS nemají opouštět hotel, jsme si bohužel nevšimli... Když jsme asi po hodině cesty dorazili před bránu zámku Versailles, zrovna se zavírala. „Sorry, we were just told to close all gates...“ vysvětluje nám strážný u  brány a  my se otráveně vydáváme vstříc malému městečku, kde kromě právě zavřeného zámku a  ještě zavřenějších zámkových zahrad nic není... I přesto jsme tam strávili docela příjemných pět hodin, než jsme vyrazili zpátky do Paříže. Z  mapky jsme vykoukali, že náš vlak jede kolem řeky Seiny, a díky tomu i kolem skoro všech památek, které jsme chtěli vidět. Shodli jsme se na tom, že to riskneme, a město si projedeme, ať vše vidíme alespoň z okén-

36

ka. Bohužel, vlak jel v městě pod zemí, a tak jsme nic neviděli... Když to srovnám s tím výletem na Kokořín... Na hotelu jsme zjistili, že přes den přišel zástupce Pařížské sekce ATHENS a  kontroloval, jestli jsou všichni na hotelu. Naštěstí nás naši spolubydlící nezradili, a tak jsme byli všichni oficiálně opět prohlášeni za živé. O  něco smutnější ale bylo zjištění, že mnoho studentů buď v  Paříží zůstane, ale kurzy ze strachu navštěvovat nebude, nebo odlítají nejbližším spojem zpět do své domoviny. Mezitím také Paříž zakázala jakékoliv hromadnější veřejné akce, a tak začala vyvstávat otázka, zda se kurzy vůbec budou konat. Další den se nám opět nechtělo trávit celý den v  hotelovém pokoji, a  tak jsme se vydali metrem do západní části Paříže, kde kromě obchodní čtvrti s mrakodrapy je také Grande Arche – moderní „vítězný“ oblouk, od kterého je přes celé Champs-Elyseé vidět na ten starý Vítězný oblouk, stejně tak jako na slavnou věž od pana Eiffela. Z dálky nám to nakonec ale nestačilo, a tak jsme se byli podívat i  pod ten originální Vítězný oblouk, odkud to už nebylo daleko za Amélií do Montmartru a pak do slavné uličky neřesti a nevěstinců, které kraluje známý Moulin Rouge. Nikomu z  nás se ale nechtělo dát 190 Euro za místní show, a  tak jsme si pouze prohlíželi fotky na obrazovkách u vstupu do Moulin Rouge. Mě nejvíce zaujala obrazovka, na které místo obrázku lepé děvy běžela nějaká chybová hláška kernelu linuxu. Ajťák se ve mně zjevně nezapře. Když jsem se vrátil na hotel, v mailu už na mě čekala zpráva, že školy byly otevřeny a pondělní výuka normálně probíhat bude. Můj kurz o  Information Extraction, vedený ­Fabiánem Suchánkem (který je překvapivě Němec a  ne Čech), začal velmi podivně. První půl hodinu jsme totiž probírali, jestli je Elvis Presley živý. Když jsme pomocí různých webových vyhledávačů dozvěděli, že nám na to internet nedokáže jasně odpovědět, začali jsme po filozofické stránce rozebírat internet a  extrahování informací z  emailů a  dalších privátních dat (což například Google dělá velmi rád). A  i  když škola většinou končila až v  půl šesté (a dostali jsme „domácí“ úkoly), tak jsem v průběhu týdne stihl oběhnout nejznámější místa Paříže, jako je Eiffelova věž, Mona Lisa Simpsonová v  Louveru (Whistlerova matka je mimochodem lepší), či Notre Dame. Příště bych si na kurzy ATHENS asi nevybral místo, na které je plánovaný teroristický útok. Škoda, že žádné příště nebude, studenti ČVUT se mohou ATHENS zúčastnit jenom jednou… Tomáš Nováček foto: autor


37


FIŤÁCKÉ PROJEKTY

Junior Tech University

I letos jsme přivítali stážisty z Junior Tech University na fakultě

Od roku 2011 pořádá ČVUT individuální stáže pro středoškolské studenty zapálené pro techniku pod názvem Junior Tech University. Zájemci mají za úkol zaujmout motivačním dopisem, ve kterém píší o tom, co je na technice zajímá a na které fakultě by si chtěli zkusit studium. Letos se do „finále” dostala dvě děvčata a  jelikož je naším tématem „Ženy v  IT”, nešlo to jinak, než je ­vyzpovídat, jak prožila svou stáž na FITu a jak vnímají svět informačních technologií. Obě děvčata v létě absolvovala i Letní IT školu, kterou jsme na FITu hostili a kterou pořádalo sdružení Czechitas, které představujeme v  rubrice Téma. Na začátku jsme jim na  našem oddělení PR pomohly najít vhodné mentory, a pak už byla práce jen na naši vybrané čtveřici. Letošní ročník absolvovalo celkem 11 stážistů – dvakrát více, než loni. Holky byly moc šikovné, zúčastnily se i závěrečné prezentace 10. prosince, která se konala na FITu v SAGELabu a zde se s nimi můžete seznámit.

PETRA ŠUNDOVÁ Kde ses o JTU dozvěděla?

O JTU jsem se dozvěděla ze stránek ČVUT. Prohlížela jsem si studijní obory a podmínky k přijetí na školu. Tou dobou jsem již měla zařízenou účast na letní škole programování od neziskové organizace Czechitas, o  níž se na stránkách psalo. Přečetla jsem si článek a hned pod touto záložkou se nacházela další záložka s nadpisem Junior Tech University. Byla jsem zvědavá, tak jsem se dala do čtení…

Můžeš v krátkosti představit svůj projekt, na které jsi během JTU pracovala?

Mým ani ne tak projektem jako cílem bylo naučit se základy jazyku Java.

38

Budeš tento projekt rozvíjet i do  budoucna?

Ano. Chtěla jsem, abych dostala pevné základy a na nich mohla dál stavět a rozvíjet se. Ráda bych se jednou dostala k programování aplikací pro Android, ale k tomu ještě cesta dlouhá.


Ovlivnila tě stáž, třeba ve výběru budoucí vysoké školy nebo jejího zaměření? Za celou tuto zkušenost jsem velmi ráda a rozhodně mi pomohla udělat si trochu jasněji v tom, co studium IT obnáší. Občas to byly celkem krušné chvilky, kdy jsem si připadala dost neschopná, ale i  to bylo tím motorem, který mě hnal dál, až k  vyřešení problému. Opravdu nic se nevyrovná tomu pocitu, když program začne po hodinách konečně fungovat. R ­ ozhodně bych ráda na svých programovacích schopnostech pracovala a  na mé stáži jsem se jen utvrdila v tom, že FIT je pro mě tou pravou vysokou školou, která mi toto nabízí.

Stačila jsi pocítit, jaké to je studovat na výšce?

Myslím, že na výšce asi úplně ne. Poznala jsem ale jaké prostředí studenti a jejich profesoři dokáží vytvořit a velice se mi na FITu líbilo. Věřím, že moje první přihláška poputuje právě sem. Závěrem bych ráda ještě jednou poděkovala svému mentorovi Davidovi za jeho trpělivost, ochotu a za to, že mi odhalil krásy jazyku Java. Dále pak PR oddělení, které se o mě staralo do mého „předání“ Davidovi a  v  neposlední řadě také FITu za tuto úžasnou zkušenost, kdy jsem měla možnost poznat spoustu zajímavých lidí.

BETY KARLOVÁ Kde ses o JTU dozvěděla?

li se budu stříhání věnovat více, každopádně nové znalosti využiji minimálně doma na stříhání videí z rodinných cest.

Ovlivnila tě stáž, třeba ve výběru budoucí vysoké školy nebo jejího zaměření? Spíše mě ujistila v mé volbě, že chci na Fakultu informačních technologií, kterou už mám dlouho vybranou a stačí jen podat přihlášku :)

Stačila jsi pocítit, jaké to je studovat na výšce?

Četla jsem o JTU už dříve, ale nemyslela jsem si, že bych měla šanci se tam dostat. Až letní tábor s Czechitas mě přesvědčil, ať to zkusím.

Nevím, jestli vůbec můžu odpovědět, když jsem na vysoké ještě nebyla, ale myslím, že ano. A vyhovovalo mi to více, než střední škola.

Můžeš v krátkosti představit svůj projekt, na které jsi během JTU pracovala?

Tématem časopisu jsou „Ženy v IT“ – myslíš, že jich je dost? A hodí se do tohoto prostředí?

Po dlouhém vybírání jsem nakonec zvolila stříhání videa. S mým mentorem, Petrem, jsem se scházela asi jednou týdně a učila se, jak stříhat a upravovat video i  zvuk, pracovali jsme hlavně s  programem Adobe Premiere Pro. Dostala jsem také pár desítek minut videí z oslavy FIT, které jsem měla za úkol sestříhat, a z kterých nakonec vzniklo asi jeden a půl minutové video.

Budeš tento projekt rozvíjet i do  budoucna?

Podle mě se ženy rozhodně do IT hodí. Myslím si, že na problém, ať už je jakýkoliv, je vhodné se podívat ze všech pohledů, ze kterých můžeme, a ženy a muži mají občas jiný názor na věc :) Rozhodně jsem ráda, že jsou ženy v IT podporované různými organizacemi. Žen v IT není moc a určitě jich brzy bude více.

Kamila Pětrašová foto: Petra Šundová, Bety Karlová

Myslím, že jsem si vybrala projekt, na kterém můžu pokračovat dál sama. A na vysoké škole uvidím, jest-

39


TVORBA

Technické hraní pro malé i velké Plzeň, v  letošním roce Evropské hlavní město kultury, přináší nejen umělecké zážitky, ale v Techmania Science Centru dokáže pobavit vědou. Kromě dílen a laboratoří na vás čeká interaktivní expozice, 3D planetárium a originál Entropy Davida Černého.

V moderním komplexu je vytvořena interaktivní expozice rozdělená do různých témat. Já jsem si prakticky vyzkoušela některé z nich. Část expozice Vodní svět seznamuje zájemce s koloběhem vody, ale i fungováním výdobytků moderní doby, které pracují díky vodě. Expozice Člověk a  zvíře ukazuje rozdíly mezi jmenovanými. Prakticky si můžete vyzkoušet třeba sluch, kdy hledáte v přírodních zvucích cvrčka nebo i  tím, že vyzkoušíte různé frekvence hlasitosti a  porovnáte se s kolegy ze zvířecí říše. Můžete si nacvičit lehký dopad jako kočky a spoustu dalšího. Pro filmové znalce a nadšence je tu Filmohraní, kde si vyzkoušíte techniku klíčování, pohrajete si s  perspektivou nebo zpomaleným obrazem anebo si prostě sednete do židličky s nápisem „director“ a všechny kolem budete režírovat. Jak už bylo zmíněno v úvodu článku, Techmania Science Centre je místem, kde najdete originál umě-

40

leckého díla Davida Černého Entropa, které vzbudilo velkou vlnu ohlasu, spíše negativního. Umělec pracuje s dlouhodobými stereotypy, které o evropských zemích panují. Ve vedlejší budově je vybudováno 3D planetárium, ve kterém můžete zhlédnout několik filmů na kulové ploše. Já jsem měla možnost vidět krátký film Jsme vetřelci!, který seznamuje diváky s různými po-


hledy na to, zda my lidé jsme ve vesmíru sami či ne a jak by mohla případná interakce probíhat, nebo zda na jiných planetách jsou vůbec podmínky k  tomu, aby na nich mohl vzniknout život. Kromě sálu 3D planetária je v  budově i  menší sál s názvem Science on a Sphere, kde se na kulové ploše o průměru 1,7 m promítají data od amerického Národního úřadu pro výzkum atmosféry a  oceánů (NOAA) a můžete si prohlížet třeba to, jak vypadá planeta Země v  noci, nebo jak proudí mořské proudy, které ovlivňují klima. V expozici 3D planetária uvidíte zmenšeniny vybraných vesmírných raket, vyzkoušíte si řídit vozítko na Marsu a  můžete simulovat i  rychlost (nebo spíš

super pomalost) přenosu informací ze Země na Mars. Velkým lákadlem je určitě i gyroskop, na kterém si můžete vyzkoušet, jak trénují astronauti orientaci. Techmania Science Centre ale nabízí spoustu dalších atrakcí a doporučuji si na návštěvu vyhradit alespoň tři hodiny, abyste si vše mohli v klidu vyzkoušet a  pokud si nebudete vědět rady, jsou tu připraveni velmi přátelští zaměstnanci, kteří vám s radostí pomohou. Návštěvu si užijí jak děti, tak i dospělí.

Kamila Pětrašová Foto: autor

Můj život s ajťáky – verze 2.0 Rok se s rokem sešel a je na čase si ho zhodnotit z hlediska mého života s ajťáky. Zdá se mi, že v tajemném světě jedniček a nul už pracuji odjakživa, i  přesto, že se kolem mě pořád dějí tajemné a  pro mě tajné akce, jako je programování. Za minulý rok jsem si doplnila znalosti o celém ročním běhu života na FITu, a tak se s vámi můžu podělit o svá zjištění.

Stále se stává, že na mě kolegové a studenti hovoří podivnou řečí, ale narozdíl od minulého roku už povětšinou rozumím, i  když bych občas jejich sdělení nedokázala reprodukovat. Zvlášť poslední dobou si připadám jako postava Penny z  oblíbeného seriálu The Big Bang Theory – aktuálně se začínám orientovat v postavách a vztazích seriálu Hra o trůny a už je mi jasné, co znamenají obrázky s nápisy „Winter is coming” nebo „Jon Snow knows nothing”, které se objevují na mé facebookové zdi a já donedávna vůbec nevěděla, která bije. V rámci mých osobních dovedností jsem to dotáhla až k okamžiku, kdy mi byla přidána z velké části i funkce webmastera, což na arts manažerku z JAMU a absolventku Filozofické fakulty není podle mě vů-

bec špatné. Dokonce jsem se zúčastnila testování jedné nové aplikace, do které mě namočil jeden z našich redaktorů. Prý jsem si vedla skvěle, tak snad to nebyla jen slova útěchy. Práce v našem fakultním časopise je pro mě stále top, i  když občas redaktorům sloužím jako zábavní konzole – „tak tam přidáme článek o tom s tou grafikou, víš co myslím?”. A  oni naštěstí vždycky ví, co mám na mysli a spolupracuje se nám kupodivu lehce a bez problémů. Vypadá to, že v lednu mě čeká ještě jeden obrovský milník – zhlédnout všechny díly Star Wars – tak ať mě síla provází!

Kamila Pětrašová

41


ZÁVĚREM

Herní tipy ROLLERCOASTER TYCOON WORLD

Na tenhle titul hráči čekali dlouhých jedenáct let. Další dítko do rodiny točící se kolem zábavních parků, kterou všichni hrají kvůli topení návštěvníků, klikání na kvákající kačeny a stavění horských drah, které ihned havarují. Hra vychází z  verze RCT4 Mobile, která vyšla (překvapivě) pouze pro mobily, ale měla by obsahovat spoustu novinek, jako nový Coaster Builder na pohodlnější stavění atrakcí. Tak snad tohle pokračování bude stát za to!

Datum vydání: 10. 12. 2015 Platformy: Microsoft Windows, OS X, Linux LEGO MARVEL‘S AVENGERS

Avengeři válcují svět, to je jasné všem, kdo v poslední době alespoň jednou byli na internetu či v  kině. A  protože velká herní studia se hry na motivy této série bojí jako Bruce Banner Hulka, přichází čas na Traveller‘s Tales. TT Games se totiž v  posledních letech vyšvihlo mnoha skvělými LEGO hrami, a  tak si nemůžou nechat ujít ani tuto značku. V  roce 2013 sice už vydali LEGO Marvel Superheroes, ale to byla hra s originálním příběhem. V Lego Marvel‘s Avengers si budeme moci zahrát zlegované filmy z  MCU série, konkrétně Avengers, Avengers: Age of Ultron, Captain America: The First Avenger a Winter soldier, Iron Man 3 a Thor: The Dark World. S  touto sestavou snad nikdo nepochybuje o tom, že to bude kvalitní zábava.

FAR CRY PRIMAL

Tak tohle je velký krok do neznáma! Sám jsem tomu nevěřil, když další ohlášená hra ze série Far Cry má být z období doby kamenné. Tentokrát to nebude žádné ježdění v autech, střílení z mnoha druhů zbraní a tropické prostředí. Místo toho dostaneme do ruky oštěp či sekeru a budeme se potýkat s mamuty, medvědy a šavlozubými tygry, stejně tak jako s ostatními kmeny a hlavně přírodou. Budeme se totiž muset naučit ulovit si jídlo a  vykřesat oheň, abychom přežili. Tak snad hra dokáže vykřesat oheň v našich skeptických srdcích!

Datum vydání: 23. 2. 2016 Platformy: Microsoft Windows, PS4, XOne

42

Datum vydání: 26. 1. 2016 Platformy: Microsoft Windows,

Nintendo 3DS, PS3, PS4, PS Vita, Wii U, XBox 360, XOne


Filmové tipy VIKTOR FRANKENSTEIN

Další remake jednoho z oblíbených hororových románů. Příběh doktora Frankensteina (James McAvoy), který dokázal vzkřísit mrtvého člověka, již byl zpracován mnohokrát, ale již dlouho ne v  takto hvězdném obsazení. Daniel Radcliffe se překvapivě dobře dokázal zbavit hůlky a  pláště, a  tak se vrhá z jedné role do druhé. Zde si zahraje doktorova pomocníka Igora, který je na začátku loajální ke svému pánovi a pomáhá mu s jeho experimentem, ale postupem času začne mít pochybnosti, jestli jejich konání je správné... Tak snad nebudou podobné pochybnosti o filmu samotném!

Premiéra: 26. 11. 2015 Režie: Paul McGuigan Obsazení: James McAvoy, Daniel Radcliffe

STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ

Tady moc není o čem se rozepisovat. Nejočekávanější film tohoto roku je tady a všichni fanoušci Předaleké galaxie nemůžou ani dospat. Návrat do světa Jediů, Síly a hlavně starých známých jako je Han Solo (Ford), Leia Organa (Fisher), nebo samotný Luke Skywalker (Hamill) vzbuzuje velké naděje v lepší zítřky série, ale o to horší může být pád. Tak snad to Jar Jar Abrams moc nezvoře, tím by asi jeho kariéra skončila...

CREED

Pokračování starých sérií teď válí. I když Sylvester „Sly“ Stallone pořád prohlašoval, že film Rocky Balboa z  roku 2006 je posledním dílem o  neporazitelném Italském hřebci, tak opak je pravdou. Rocky (Stallone) sice po prohraném zápase s  Masonem Dixonem pověsil svoji kariéru boxera na hřebík, ale své poslední slovo ještě neřekl. Přichází za ním totiž Adonis Creed (Jordan), vnuk jeho soupeře a později přítele Apolla Creeda, aby ho bývalý mistr světa v  těžké váze trénoval. Že vám to nějak připomíná Rockyho V? Máte pravdu, děj zní velmi podobně, ale třeba druhé vkročení do téže řeky bude lepší. Popravdě, horší už to být nemůže, Rocky V byl nejhorším dílem série a když mu i Sly dal nula bodů z deseti, tak si svoje chyby uvědomuje. Tak snad se ze svých chyb poučí a bude moci ještě jednou prohlásit: „Yo Adrian, I did it!“

Premiéra: 17. 12. 2015 Režie: Ryan Coogler Obsazení: Sylvester Stallone, Michael B. Jordan

Premiéra: 17. 12. 2015 Režie: J. J. Abrams Obsazení: Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill

43


ZÁVĚREM

Žádný firewall na světě se neubrání zásahu Lisbeth Salanderové Příběh Lisbeth Salanderové se začal psát před deseti lety. Jakou jinou knihu zařadit do tohoto čísla s tématem Ženy v IT, než o superhackerce. Stieg Larsson měl v plánu desetidílnou krimi řadu, ve které bude poukazovat na zločiny páchaných na ženách. Velkolepý projekt však byl nečekaně ukončen náhlou Larssonovou smrtí. Po letech vzal osud Lisbeth do rukou nový spisovatel. Úplně na začátku to vypadalo, že hlavní postavou krimi románů Stiega Larssona bude investigativní reportér Mikael Blomkvist, ale podivínská hackerka se dostávala ke slovu (u  ní bychom spíše řekli k  činům) čím dál častěji. Za  jejím drsným vzhledem a  asociálním chováním se ale skrývá duše ženy, která chce spravedlnost a  nebojí se o  ni bojovat  – ať už fyzicky nebo na síti. Zatímco v  prvním díle Lisbeth pomohla Mikaelovi vypátrat Heriet Vangerovou, která byla považována za mrtvou, ve  druhém a  třetím díle pomohla odhalit zločince v  obchodu se ženami a  sama se musela vyrovnat s  různým příkořím. Už to vypadalo, že Milénium bude navždy trilogií. Do  světa však začaly pronikat zprávy o  tom, že Larsson měl ve  svém počítači rozepsány další díly. Jenže dědici autorských práv jsou Larssonův otec a  bratr, notebook s  pokladem zase drží Larssonova přítelkyně a  nikdo nechce ustoupit. Situace se nakonec vyřešila tak, že původní Larssonův nakladatel a dědicové se dohodli, že další část napíše nový autor. Výběr byl velmi překvapiný - David Lagercrantz se totiž proslavil biografií o  Zlatanu Ibrahimoviči a s krimi literaturou neměl žádné zkušenosti.

44

U fanoušků to vřelo - jaký bude čtvrtý díl a může nezkušený spisovatel, jako je Lagercrantz aspoň z  desetiny dosahovat geniality Larssona? Celý projekt byl zahalen tajemstvím, Lagercrantz psal pouze na počítači bez internetového připojení, aby jeho práce nebyla ukradena (jak už se stalo mnohým jiným). Den D nastal letos v srpnu - pro 25 zemí bylo stejné datum vydání čvrtého dílu, který v Česku dostal název Dívka v  pavoučí síti (ve švédském originále „To, co nás nezabije”). Knihu jsem přečetla během tří dnů skoro bez dechu. Všechny obavy byly liché. Lagercrantz velice elegantně dokázal navázat tam, kde Larsson skončil. Velmi citlivě se vžil do postav a  posunul dále jejich životy. Netroškařil s  námětem – vysoká matematika, savantský syndrom, umělá inteligence a  všudypřítomný Velký bratr – „Kdo šmíruje lidi, musí počítat s tím, že lidi budou šmírovat jeho.“ Na své si přijdou i  fanoušci marvelovských postav, které umným propojením odkrývají dosud zahalenou Lisbetinu minulost. Ano, něco bych zpracovala jinak, než Lagercrantz, ale jeho nápady jsou opravdu brilantní. Už nyní se ví, že napíše pátý a šestý díl série a já už se teď těším, co si pro nás vymyslí. Vzbudí další díly dramatické diskuze jako tento?

Kamila Pětrašová Foto: www.hostbrno.cz


Mensa úlohy HVĚZDNÉ NEBE

Zakreslete do nějakých prázdných políček mřížky hvězdy tak, aby na každou hvězdu směřovala alespoň jedna šipka. Šipky mohou ukazovat skrz jiné šip-

ky i jiné hvězdy. Čísla na okrajích diagramu udávají počet hvězd, který se nachází v odpovídajícím řádku či sloupci.

PŘÍKLAD ZADÁNÍ

PŘÍKLAD ŘEŠENÍ

Úloha 1

Úloha 2

45


ZÁVĚREM ČTYŘI DVEŘE

Za těmito čtyřmi dveřmi žijí čtyři muži. Ten hlavní z nich tu však není. Jak se jmenuje, resp. jak zní jeho iniciály?

BYS TEST 1

46

2


ŘEŠENÍ HVĚZDNÉ NEBE Úloha 1

ČTYŘI DVEŘE

Ukrytou nápovědou, kterou tato hádanka dává, jsou čtyři dveře. Pánové za dveřmi jsou totiž čtyři členové skupiny „The Doors“. Za dveřmi 2, 3 a 4 bydlí Ray Manzarek, John Densmore a  Robby Krieger. Za  dveřmi 1 tedy Jim Morrison (JM), který už mezi námi bohužel není.

Úloha 2

BYS TEST: 1) C, 2) 2

47

Profile for Vadim Vooku Petrov

Buď FIT podzim 2015  

Časopis Fakulty informačních technologií ČVUT, podzim 2015

Buď FIT podzim 2015  

Časopis Fakulty informačních technologií ČVUT, podzim 2015

Advertisement