Page 1

Viden VIDEN -

gennem oplevelser GENNEM OPLEVELSER

Kig med og kom helt tæt på!

VADEHAVSCENTRET

LINJE-TAKSERING Fra højvandsniveau ved marskkanten til lavvandsniveau ved tidevandsrenden

PRIMÆRPRODUKTION Hvad gemmer sig på vaden?

-

u n g d om s u d d a n n e l s e r i Nat i on a lp a r k Va d e h av e t

ØKOSYSTEMET Fra den mindste alge til det største rovdyr på samme tid og sted!

VADEHAVSCENTRET Midt i Nationalpark Vadehavet


indhold 2

Leder

3

Vadehavet, invasive arter og klima

5

Fuglene i Nationalpark Vadehavet - evolution i fugleperspektiv

7

Vadehavets spisekammer - kvantificering af bunddyr

9

Den spættede sæl - bioetiske problemstillinger

11 Vadens primærproduktion - første led i fødekæden 13 Landskabsdannelse på Mandø 15 Landskabsdannelse på Råhede - dynamik i særklasse 17 Vadehavet som økosystem - det store indblik

Layout & Design: Vadehavscentret

VADEHAVSCENTRET Okholmvej 5 Vester Vedsted 6760 Ribe

Ribe

Foto: Lars Gejl & Vadehavscentret Info: www.vadehavscentret.dk Mail: info@vadehavscentret.dk Tlf: 75 44 61 61

Mandø

Adresse: Okholmvej 5, Vester Vedsted. 6760 Ribe GPS-koordinat: N 55o 17.73ʼ Ø 08o 40.14ʼ

VADEHAVSCENTRET - et af Undervisningsministeriets 15 godkendte Videnspædagogiske Aktivitetscentre (VPAC)


leder Velkommen til VADEHAVSCENTRET Kære Ungdomsuddannelse, ledelse og lærere. VADEHAVSCENTRET tilbyder ”Viden gennem oplevelser”. Vadehavet er på top ti listen over verdens vigtigste vådområder og området har siden oktober 2010 været Danmarks største Nationalpark. Mere end 12 millioner trækfugle binder verden sammen på den Østatlantiske trækrute, hvor topflyverne blandt trækfuglene krydser over 30 landegrænser bl.a. Vadehavet i Holland, Tyskland og Danmark.

agronom, der dagligt arbejder med naturvejledning. Dette betyder at vi kan undervise og formidle overfor ungdomsuddannelserne. Vi kan samtidig have mange besøgende på en gang. Undervisningstilbuddene vil udbygges de næste år og vi modtager gerne evaluering af forløbene, når I har været på besøg. Vores email er info@vadehavscentret.dk Vi glæder os til at se jer!

Vadehavet har Danmarks største tidevands- Velkommen til VADEHAVSCENTRET - midt forskel og havbunden producerer et enormt i Nationalpark Vadehavet. spisekammer af bunddyr. En tysk professor har sagt:” Intet andet sted kan man på et lavvande se hele fødekæden fra den mindste alge til det største rovdyr, sælen”. Leder Klaus Melbye Vadehavet er et ideelt område og uderum til undervisning af elever på ungdomsuddannelserne. Eleverne har brug for konkret viden om naturlige processer og biologisk sammenhænge, indsigt i landskabets dynamik og klimaændringernes konkrete eksempler. Det tilbyder Vadehavscentret i dette hæfte med 8 konkrete undervisningstilbud i biologi, naturgeografi samt naturvidenskabeligt grundforløb. Vi er tre faguddannede biologer samt en


Vadehavet som økosystem - det store indblik! Den evige puls fra tidevandet, det

Derudover gennemfører vi stryg med

spændende dyre- og planteliv og

rejehov over et kendt afgrænset areal

landskabernes konstante forandring

for at fange rejer, krabber og fisk.

gør Nationalpark Vadehavet til et ene-

Samlet set får vi herved

stående område.

kvalitativt og kvantitativt billede

et både af

dyrelivet i Vadehavet. Dette unikke økosystem præsenteres for eleverne, og undervejs berører

Efterfølgende kan disse data sam-

vi emner som tidevand, stormfloder,

menlignes med data fra andre sæ-

landskabsdannelse, biodiversitet og

soner således, at årstidsbetingede

tilpasninger til tidevandsområder.

ændringer i biodiversiteten belyses. En øvelse, der giver muligheder for

Vi

undersøger

dyrelivet

både

i

tidevandsrenderne og i vadebunden.

databehandling og rapportskrivning tilbage på skolen.

Praktisk Fag: Biologi, Naturgeografi & Naturvidenskablig grundforløb Varighed: 4 - 5 timer Max deltagere: 30 Pris: 2800 kr

(inkl. entré)

Periode: april - oktober

DANMARKS STØRSTE NATIONALPARK


Program

Efterbehandling

Rundvisning i Vadehavscentrets udstilling.

Eleverne kan udarbejde en rapport

Relevans for læreplanen (stx)

ud fra indsamlet data om dyrelivets Film om stormfloder i Vadehavscentrets

biodiversitet i Vadehavet. Jeres resul-

biograf.

tater kan sammenlignes med andres, så årstidsvariationer kan indgå i rap-

Kort introduktion til dagens øvelse.

porten.

Udstyret med rejehov og gummistøvler,

Arbejd eventuelt videre med Vadeha-

tager vi ud til Vadehavet (700 meter

vets økosystem, så hele fødekæden

fra

(inkl. primærproducenterne) inddrag-

Vadehavscentret)

biodiversiteten tidevandsrende.

for Vi

og

undersøger

dyrelivet kigger

i

en

es.

desuden

nærmere på dyrene i havbunden.

Emner som dannelse af strandengen (primær succession) og økosystemets genoprettelse

efter

en

stormflod

(sekundær succession) er også relevant at inddrage i et tema om Nationalpark Vadehavet.

- ”undersøgelse af et økosystem”, kernestof biologi A, B og C - ”eksempler på undersøgelses- og analysemetoder samt resultatbehandling inden for økologi”, kernestof biologi A og B - ”populationsbiologi”, kernestof stx biologi A - ”fotosyntese og respiration”, kernestof biologi A, B og C - ”succession” (i forbindelse med dannelse af strandeng og genoprettelse af økosystemet efter en stormflod), kernestof biologi A og B - ”landskabernes dannelse og udvikling”, kernestof naturgeografi B og C


ÉT AF VERDENS 10 VIGTIGSTE VÅDOMRÅDER

Vadehavet, invasive arter & klima

Spredning af dyre- og plantearter

Ude på en af Vadehavets store østers-

som følge af menneskelige aktiviteter

banker undersøger vi betydningen af

er en trussel i mange økosystemer.

denne invasive art i Vadehavet - hvor mange er der? Hvordan er bestand-

Et eksempel på en invasiv dyreart er

en sammensat (størrelsesgrupper),

stillehavsøstersen

gi-

og hvilken betydning har østersene

gas), som blev indført til Europa (bl.

for andre arter? Disse spørgsmål

a. den tyske vadehavsø Sild) med

bliver besvaret gennem feltundersøg-

dyrkningsformål for øje.

elserne, og Jeres resultater vil indgå i

Da denne østersart kræver høje som-

et større forskningsprojekt.

(Crassostrea

mertemperaturer for at yngle, anså man spredningrisikoen til naturen for

I får muligheden for at sammenligne

at være absolut minimal.

Jeres resultater med andres.

Imidlertid

Praktisk Fag: Biologi & Naturgeografi Varighed: 6 - 7 timer Max deltagere: 30 Pris: 3300 kr

(inkl. entré)

Periode: hele året

opvarmning

Gennem forløbet vil eleverne opnå

medført højere sommertemperaturer

har

global

indsigt i hvordan invasive arter kan

de senere år, og stillehavsøstersen

påvirke et økosystem. Der vil endvi-

er nu i stand til at opretholde en vild

dere blive lejlighed til at vurdere den

bestand i det danske Vadehav.

mulige betydning af klimaændringer for Vadehavets økosystem.


Program

Efterbehandling

Rundvisning i Vadehavscentrets udstilling.

De indsamlede data vil sammen med tidligere

indsamlede

data

kunne

Film om stormfloder i Vadehavscentrets

benyttes til at beskrive bestands-

biograf.

udviklingen og væksten af stillehavsøsters på banken. Vækstforløb

Introduktion til dagens øvelse.

vil bl.a. kunne undersøges i forhold til variation i klima (temperatur). Data,

I egne biler, på cykel eller i bus begiver vi

der bliver indsamlet vil endvidere

os ud til Råhede Vade, hvorfra vi begiver

indgå i et forskningsprojekt, der har

os de ca. 3 km ud over vaden, hvor

til formål at afklare vækstforhold og

destinationen er stillehavsøstersbanken.

overlevelsesforhold af stillehavsøsters

Ude på østersbanken gennemfører vi en

i det danske Vadehav.

række øvelser som beskrevet tidligere. Arbejd eventuelt videre med temaet Tilbage på Vadehavscentret behandles

invasive arter, og diskutér klimaæn-

resultaterne, og vi dissekerer en østers

dringernes indflydelse på spredning-

hvis der er tid.

en af disse arter - både på globalt plan og på forskellige tidsskalaer.

Relevans for læreplanen (stx) - ”klima og klimaændringer, de natur- og........”, kernestof naturgeografi B og C - ”økologi”, kernestof biologi A, B og C - ”populationsbiologi”, kernestof biologi A - ”landskabernes dannelse og udvikling”, kernestof naturgeografi B og C


Fuglene i Nationalpark Vadehavet - evolution i fugleperspektiv! Nationalpark Vadehavet hører til ét af

Herefter tager vi ud i Nationalpark

de 10 vigtigste vådområder i verden.

Vadehavet og undersøger sammen-

Denne fornemme status skyldes i høj

hænge mellem adfærd og udseende

grad at Vadehavet hvert år besøges

hos de fugle vi møder - dvs. tilpas-

af 10-12 millioner trækfugle, der ud-

ninger til Vadehavets miljø.

nytter det enorme spisekammer som Vadehavet danner ramme om.

Gennem dette forløb vil eleverne altså få en forståelse for evolution, tilpas-

Med udgangspunkt i Darwins evo-

ninger,

lutionsteorier belyses fugles tilpas-

og bestandsdynamik. Eleverne får

ninger. Vi dissekerer edderfugle og

desuden et indblik i anatomi og de

studerer denne fuglearts særlige til-

forskellige

pasninger. Edderfuglejagtens indfly-

hvirveldyrene.

delse på bestandsdynamik vil også blive inddraget.

12 MILLIONER TRÆKFUGLE

Praktisk Fag: Biologi Varighed: 6 - 7 timer Max deltagere: 30 Pris: 3100 kr

(inkl. entré)

Periode: marts - november

bioetiske

problemstillinger

organers

funktion

hos


Program

Efterbehandling

Rundvisning i Vadehavscentrets udstilling.

Arbejd videre med bioetiske problemstillinger vedrørende jagt. Brug evt.

Film om stormfloder i Vadehavscentrets

rævejagt som eksempel - er det i

biograf.

orden at jage ræve selv om hverken pels eller kød anvendes?

Introduktion til dagens øvelser. Med udgangspunkt i Darwins evoDissektion af edderfugle i Vadehavscentrets

lutionsteori kan I gå mere i dybden

naturskole.

med dyr, planter og menneskets tilpasninger til forskellige økosystemer.

Vi medbringer desuden teleskoper og kikkerter

til

Vadehavet

(700

meter

fra Vadehavscentret). Her udfører vi de

førnævnte

fugleobservationer

Nationalpark Vadehavet.

i

Relevans for læreplanen (stx) - ”evolutionsteori, herunder betydningen af samspillet mellem arv og miljø”, kernestof biologi A og B - ”populationsbiologi”, kernestof biologi A ”bioetiske problemstillinger”, supplerende stof biologi A, B og (C)


Vadehavets spisekammer - kvantificering af bunddyr

Vadehavet er et uhyre produktivt

Besøg Vadehavscentret og få syn

område med enorme mængder af dyr

for sagen gennem kvantitativ prøve-

- små som store. Ved første øjekast

tagning på henholdsvis en slikvade og

kan Vadehavet dog til tider henlede

en sandvade.

tankerne på en gold ørken uden liv -

Praktisk Fag: Biologi Varighed: 5 - 6 timer Max deltagere: 30 Pris: 3100kr (inkl. entré) Periode: april - oktober

ikke mindst når vadefladen er tørlagt

Efter indsamling af prøverne i felten

ved lavvande. Men hvis man graver

tager vi tilbage til Vadehavscentrets

lidt dybere viser det sig dog langt

naturskole og optæller dyrene under

fra at være sandt. Bundens enorme

stereolup. Eleverne vil via denne

produktion af kiselalger er grundlaget

øvelse opnå en generel forståelse

for den store bunddyrsproduktion,

for

som igen er fødegrundlag for millioner

få en forståelse for begreberne bio-

af trækfugle og fisk. Faktisk rummer

diversitet, fødekæder og arter.

hver kvadratmeter vade i tusindvis af orme, muslinger, snegle og krebsdyr.

Vadehavets

økosystem,

samt


Program

Efterbehandling

Rundvisning i Vadehavscentrets udstilling.

Eleverne kan udarbejde en rapport ud fra resultaterne fra øvelsen. Herunder

Film om stormfloder i Vadehavscentrets

er det muligt at undersøge om der er

biograf.

forskel på artsammensætningen på en sandvade og en slikvade.

Introduktion til dagens øvelse. De

indsamlede

dyr

kan

desuden

Vi begiver os ud på vaden med udstyret

opdeles i ernæringsgrupper (sedi-

til øvelsen. Eleverne skal sample på

mentæder,

henholdsvis en slikvade og en sandvade.

derved teste om der er forskel på hvil-

Når prøvetagningen er overstået er der

ke ernæringsgrupper, der forekommer

tid til at fiske med rejehov, så eleverne

på de to lokaliteterstyper.

filtrator,

predator)

og

også kan se hvad der befinder sig af liv i tidevandsrenderne.

Arbejd eventuelt videre med Vadehavets økosystem så hele fødekæden -

Tilbage på Vadehavscentret artsbestemmes og optælles dyrene i bundprøverne.

inklusiv primærproducenterne.

Relevans for læreplanen (stx) - ”undersøgelse af et økosystem”, kernestof biologi A, B og C - ”populationsbiologi”, kernestof biologi A - ”stofomsætninger i økosystemer”, kernestof biologi A og B - ”eksempler på undersøgelses- og analysemetoder samt resultatbehandling inden for økologi”, kernestof biologi A og B

DET STORE TA´ SELV BORD!


VADEHAVET - FRA DEN MINDSTE ALGE TIL DET STØRSTE ROVDYR!

Den spættede sæl - bioetiske problemstillinger!

Vadehavets uforstyrrede sandbanker

Vi gennemgår sælernes biologi, og

udgør et ideelt levested for et af Dan-

forsøger desuden at tegne et nuan-

marks største pattedyr - den spæt-

ceret billede af de bioetiske problem-

tede sæl. Faktisk rummer Vadeha-

stillinger, som den spættede sæls til-

vet op mod 4000 spættede sæler, og

stedeværelse kan give anledning til.

dermed en tredjedel af hele den dan-

Vi tager med Mandøbussen (traktor-

ske bestand.

bus) til Mandø, hvorfra vi går 2 km ud over vaden til sælbanken.

Sælernes tilstedeværelse har dog al-

Praktisk Fag: Biologi Varighed: 6 - 7 timer Max deltagere: 30 Pris: 3100 kr (inkl. entré) Periode: april - oktober

tid været kontroversiel. Med sælernes

Gennem dette forløb vil eleverne få

store brune øjne kommer beskyttel-

et indgående kendskab til sælernes

sestrangen frem hos de fleste men-

biologi samt en generel forståelse for

nesker, og for dem er sælerne en

forvaltning, bioetiske problematikker

berigelse for den danske natur. Andre

og Vadehavet som økosystem.

anser derimod blot sæler for skadedyr som burde bortskydes.


Program

Efterbehandling

Rundvisning i Vadehavscentrets udstilling.

Arbejd videre med bioetiske problem-

Film om stormfloder i Vadehavscentrets

dyreforsøg.

biograf.

stillinger, eventuelt i forbindelse med Brug sælturen som en forsmag på emnet ”Vadehavets økosystem”.

Relevans for læreplanen (stx) - ”bioetiske problemstillinger”, supplerende stof biologi A og B - ”populationsbiologi”, kernestof biologi A

Introduktion til dagens forløb, hvor vi gennemgår

og

problemstillinger

diskuterer forbundet

bioetiske med

den

spættede sæl. Dagens højdepunkt er sælsafarien. Undervejs på turen får eleverne masser af nyttig information om sælernes biologi og om Vadehavets generelle økologi. Igennem kikkert og teleskop observerer og tæller vi de 50-200 sæler, der befinder sig på sandbanken.

- ”økologi”, kernestof biologi A, B og C


VIDEN GENNEM OPLEVELSER!

Vadens primærproduktion - første led i fødekæden!

Vadehavets dyreliv er garant for en

Ud fra målinger af iltproduktionen

individtæthed uden sidestykke for

beregner vi primærproduktionen på

marine områder i Danmark og i verden.

udvalgte stationer i Vadehavet.

Forklaringen skal findes i vadefladens øverste centimeter, hvor kiselalgernes

Gennem øvelsen opnår eleverne en

enorme

generel

primærproduktion

danner

forståelse

for

Vadehavets

fødegrundlaget for hovedparten af

økosystem, samt en forståelse for

økosystemets øvrige organismer.

begreberne primær- og sekundær producenter, fødekæder, fotosyntese

Ved at måle størrelsen af kiselalgernes

primærproduktionen

pr.

arealenhed på vadens overflade, kan man altså bestemme det tilgængelige fødegrundlag for en lang række af

organismerne

fødekæden.

Praktisk Fag: Biologi Varighed: 4 - 5 timer Max deltagere: 30 Pris: 2800 kr

(inkl. entré)

Periode: april - oktober

længere

oppe

i

og respiration.


Program

Efterbehandling

Rundvisning i Vadehavscentrets udstilling.

Eleverne kan udarbejde en rapport ud fra resultaterne fra øvelsen (øvelses-

Film om stormfloder i Vadehavscentrets

vejledning udleveres).

biograf. Arbejd eventuelt videre med VadehaIntroduktion til dagens øvelse.

vets økosystem, så hele fødekæden (energistrømmen) inkluderes.

Relevans for læreplanen (stx) - “undersøgelse af et økosystem”, kernestof biologi A, B og C

Vi begiver os ud til Vadehavet med udstyret til øvelsen ”Vadens primærproduktion”. Vadehavet er placeret 700 meter fra Vadehavscentret. På forskellige lokaliteter udtager eleverne prøver af kiselalger på vadefladens øverste centimeter. Efter prøvetagningen vil der være tid til at undersøge dyrelivet på vaden med rejehov, greb og bajle.

- ”respiration og fotosyntese”, kernestof biologi A, B og C - ”stofomsætninger i økosystemer”, kernestof biologi A og B - ”eksempler på undersøgelses- og analysemetoder samt resultatbehandling inden for økologi”, kernestof biologi A og B


Landskabsdannelse på Mandø

Vadehavet er er et område i konstant

På en spændende tur tværs over øen

forandring. Nye landskaber dannes og

møder vi naturligt skabte klitområder

gamle landskaber forsvinder. Denne

og

konstante foranderlighed gør områ-

ingsområder. Undervejs oplever vi

det til et unikt sted at studere princip-

grøblerender, marsk, faskiner, diger,

perne bag landskabsdannelse.

klitter, højsander, vadeflade og meget

menneskeskabte

landindvind-

mere. Med udgangspunkt i forrige istid, Saale-istiden, opnås en forståelse for,

Eleverne vil via denne tur opnå en

hvilke kræfter der har skabt det flade,

generel forståelse for landskabernes

landskab vi ser i dag. Hvorledes en

dannelse og udvikling samt nogle ak-

barriere-ø som Mandø dannes samt

tuelle teorier om emnet.

menneskets indflydelse på dannelsen

Samtidig får eleverne et indblik i

af nyt land.

marskens og vadehavets unikke økosystem.

Vi tager Mandøbussen (traktorbus) til Mandø, hvor eleverne ved selvsyn vil opleve landskabsdannelse mens det sker.

Praktisk Fag: Naturgeografi & Biologi Varighed: 6 - 7 timer Max deltagere: 30 Pris: 3100 kr (inkl. entré) Periode: april - oktober


Program

Efterbehandling

Rundvisning i Vadehavscentrets udstilling.

Arbejd videre med landskabsdannelse

Film om stormfloder i Vadehavscentrets

i dybden med vegetations- og sedi-

biograf.

menttypernes indflydelse på landskabsdannelse i Vadehavet.

Introduktion til dagens forløb og om landskabsdannelse på Mandø og generelt i Vadehavet. Fra Vadehavscentret

i Vadehavet og gå eventuelt mere

Desuden kan det undersøges, hvilken indflydelse de fremtidige klimaændringer kan få på et landskab som

tager vi Mandø-

bussen (traktorbus) til Mandø og oplever både menneskeskabt og naturligt dannet landskab på en vandring tværs over øen. På den østlige del af øen, møder vi læmarsken, og på den vestlige side, som er mere eksponeret, møder vi luvmarsken.

Vadehavet. Sammenlign eventuelt med andre vådområder globalt og nationalt.

Relevans for læreplanen (stx) - ”landskabernes dannelse og udvikling”, kernestof naturgeografi A og B - ”succession” (eksempelvis sekundær succession af vadehavets økosystem efter en stormflod), kernestof biologi A og B


Landskabsdannelse på Råhede Vade - dynamik i særklasse!

Vadehavet og marsken er et dyna-

vandsstand og vanddækningstid. Vi

misk vand- og landskab både med

måler op og indsamler data i et tran-

og uden menneskets tilstedeværelse.

sekt, der strækker sig fra højvands-

Råhede Vade er et klassisk eksempel

niveau ved marskkanten til lavvands-

på landskabsdannelse, og har inden-

niveau ved tidevandsrenden.

for de seneste 50-60 år udviklet sig fra vade til strandeng.

Eleverne vil via denne oplevelse opnå

Vi begiver os ud på en vandring rundt

nes dannelse og udviklingsprocesser

på det 70 ha store område. Her finder

med særligt henblik på planternes

vi erosionskanter, grøblerender, sky-

betydning for sedimentationen. De-

dekasser, opskyl, planter typiske for

rudover vil turen give eleverne en

området og fugle, der raster på de

natur- og kulturfaglig indsigt i mar-

omkringliggende vadeflader.

skområdets benyttelse.

en generel forståelse for landskaber-

Praktisk Fag: Naturgeografi & Biologi Varighed: 5 - 6 timer Max deltagere: 30 Pris: 3100 kr

(inkl. entré)

Periode: april - oktober

Desuden gennemfører vi en øvelse, der giver indblik i planternes zonering i forhold til jordbundstype, grund-


Program Rundvisning i Vadehavscentrets udstilling. Film om stormfloder i Vadehavscentrets biograf. Introduktion til dagens øvelse. I egne biler, på cykel eller i bus begiver vi os ud til Råhede Vade, og ser landskabsdannelsen mens det sker, i form af erosionskanter, grøblerender og meget andet. Vi gennemfører desuden linietakseringsøvelsen som beskrevet på forrige side. Tilbage på Vadehavscentret behandles resultaterne.

Efterbehandling Udarbejd en rapport ud fra resultaterne af øvelsen omkring planternes zonering. Desuden kan det undersøges, hvilken indflydelse de fremtidige klimaæn-

Relevans for læreplanen (stx) - ”landskabernes dannelse og udvikling”, kernestof naturgeografi A og B

dringer kan få på landskabet. Sammenlign eventuelt med andre vådområder globalt og nationalt.

- ”eksempler på undersøgelses- og analysemetoder samt resultatbehandling inden for økologi”, kernestof biologi A og B - ”succession” (af vadehavets økosystem efter en stormflod), kernestof biologi A og B


Strandskader og lille kobbersneppe over Vadehavet 2010

Det danske Vadehav blev d. 16. oktober 2010 officielt erklæret for nationalpark i Danmark. Nationalpark Vadehavet er den tredje nationalpark i Danmark og landets største, fladeste og vådeste. VADEHAVSCENTRET er placeret midt i Nationalpark Vadehavet og med denne unikke placering varetager centret en bred formidling af det dynamiske tidevandsområde. VADEHAVSCENTRET har lavet dette magasin med henblik på at formidle viden gennem oplevelser til ungdomsuddannelser.

Gymnasiefolder  

tilbud til gymnasier.

Advertisement