Page 1

Salim’s

Civil Engineering Enterprises 22A, K.K. Salai, Kaveri Rangan Nagar, Saligramam, Ch - 93.

Ph : 23761460, 2376 2730, 2376 1562, 23761571 23761567, 2376 0137, 2376 0046, 2376 0275 salimcivil@yahoo.co.in

On Going Projects

VIRUGAMBAKKAM 1.Thirukkai Avenue, Virugambakkam Main Road. 2.Abirami Nagar, Virugambakkam

AYYAPPANTHANGAL “ Prim White” at Ashok Nandavanam, Ayyappanthangal

“PRIM ROSE” at E.V.P. Park Avenue, Ayyappanthangal 6 Flats each in one block with four side compound wall.

No escalation in contract value Please visit us for site inspection and further details. Timings : 9.30 a.m to 1.00 p.m. & 3.00 p.m. to 7.30 p.m.


FUNCTION HALL

V.M.A. Mini Hall A/C No. 39, Postal Colony, 3rd Street, West Mambalam, Chennai - 33. (Opp. Canara Bank) Bus Route Old 34, New 2, Srinivasa Iyer St., ( Near Indian Bank Bus Stop) Chennai - 600 033.

23719533 / 23719566 / 64508983


Vadapalani Times will be available at leading medical shops S.NO

1 2 3 4 5

PLACES

West Mambalam Ashok Nagar KK Nagar Vadapalani Virugambakkam

SHOP NAME Jaya Medical Ashok Medical Ashok pharmacy Appolo Medical K.K Medical

If you want copies of Vadapalani Times over e-mail, pl write to

vadapalanitimes@gmail.com


Kollywood Speaks


May 23 - 29, 2010

EmUôf£ LôlTôjÕ

AZÏ EeLs ûL«p AZÏ GuTÕ CÚTôXßdÏm ùTôÕ GuTÕ GpúXôßm A±kRúR, B]ôp Sôu ùNôu\YôWm EeL°Pm ùNôuú]u ApXYô Es AûPL°]ôp JÚ ùTi AY§Ùt\ôs Guß. Es[ôûPLs Guß GÓjÕùLôiPôp LiûQ ê¥L ùLôiÓ RVÜ ùNnÕ TÚj§ BûPLû[ EÓjÕeLs .ùP¬ypu ûSXôu Cußm TX YûL £kRh¥d EûPLs Li¥lTôL SUÕ EPÛdÏ JqYômûUûV ùLôÓdÏm. úUÛm TX LYf£LWUô] Es[ôû;Ls úUpSôh¥ÚkÕ Sôú[ôß úU²Ùm ùTôÝùRôÚYiQUôL YkÕ ARtdÏ AûR A¦kÕ ùTiLs ®R®RUôL úTôv ùLôÓjÕ AûR TôodLúY LiLs áÑm. B]ôp AYoLs SmûU Tt± AdLûW AYoLÞdÏ Hu ? Sôú[ÓL°p YÚm ®[mTWeLÞdÏ ùNuNôúW ¡ûPVôÕ TÓúUôNUôL EûP A¦kÕ ®[mTWm ùLôÓjRôÛm Ut\ S¥ûLs GlT¥ EûP A¦k§ÚkRôÛm ARtdÏ vùT`p LúYúWôw ùLôÓjÕ ùTÚûUVôL úTôhÓ Lôi©dÏm SôLÃLm. Cuß ARtúLtT ùTiLs AkR YûX«p £dL úYiÓm GußRôú] ùNn¡\ôoLs. GkR RôÙm Ru ÏZkûR LÚl× AZÏÏû\fNp Guß JÕd¡®ÓYôoL[ô? £²Uô®p Rôu SPdÏm LôdûLdÏ Ru ÏgÑ ùTôu ÏgÑNpXYô? Es BûPLs AÕÜm ÏZkûRLs ØRp ùT¬VYoLs YûW _h¥ CRtdÏRôu A§L LY]m úRûY, ÏZkûRLs A¬d¡\Õ Guß ùNôu]ôp AXh£V TÓjRô¾oLs EPú] AûR N¬ùNnÙeLs UôR®XdÏ LôXeL°p ¨û\V ^úToûYjÕ A¥dL¥ Uôt± ETúVô¡eLs SuÏ ÕûYjR £±Õ ùhPôp Õ°Ls ®hÓ AX£ GÓjÕ EXoj§ A¦ÙeLs. Cuàm £X ùY°SôhÓ Es[ôûPLs.JÚ ×pùNh CÚTRô«Wj§tdÏ úUp ®t¡\Õ. AûR A¦kRôp ûPhPô²d TP ÍúWô«u úWôv úTôX £dÏuà CÚdLXôm. B]ôp úWôv aôypÜh¥p CÚd¡\ôs. Sôm úLôypÜh¥p CÚd¡ú\ôm SUdÏ N¬YÚUô Guß TôÚeLs. JÚ Sôs ájÕdÏ ÁûNûV U¯jR LûRVô¡ ®Óm. LpXôVQm YÚ¡\Õ Gu\ôp UhÓm SmûU AZÏTÓj§ ùLôs[ úYiÓm GuT§pûX. GpXô\ôÛm NôRWQUôL AZÏ ùLôiPôÛm N¬ EûP EÓj§]ôÛm N¬, SUdÏ Sôm Guû\dÏúU AZÏRôu.

úLô¡X l¬Vô

AÓdLû[«p B]kRm AmUôdLÞdÏ UhÓúU ùNôkRm Guß Cû\Yu Gݧ ûYjÕ ®hPôu. Sm Ck§VôûY ùTôÚjRYûWRôu AmUô ùNu¥ùUuh ùWômT _ôvj§ Ut\ SôÓL°p CpûX Guß ùNôpX®pûX. CÚdÏm B]ôpTôNUûZ Sm Sôh¥p ùLôgNm A§Lm NôlTôÓ ®`Vj§p GeLs AmUô ùNnRôoúTôp E]dÏ YW®pûX Guß GkRû]úVô ùTiLs ReLs ×Õ LQYuUôoL°Pm Uôh¥ ùLôiÓ Li½o UpL ¨tdÏm úTôÕ TôYUôL CÚdÏm. B]ôp Juß ùNôpÛTôoLs ¨ZÛdÏ áP AÓdLû[ TdLm JÕeLUôhPôoLs. B]ôp SôdÏ SôÛ ØÝ ¿[m Yôn UhÓm TkRp úTôÓm. N¬ CkR YôWm ®j§VôNUôL JÚ ùW£© GZR úYiÓm §Úm© §Úm© Gu] GÝRXôm Gu\ÜPu UômTXm Ñt± JÚ ®£h A¥júRu. JÚ RsÞYi¥«p JÚ UôUô Uôª ÑiPp, YûP, Tw´, úTiPô Guß ùYÞjÕYôe¡ ùLôi¥ÚkRôoLs. GjRû] áhPm BúPô, å ÅXoLs Guß WÜiÓLh¥ ¨uß úUôd¡ ùLôi¥ÚkR]o, Yôe¡Nôl©hPÜPu £u]ØRÄh¥p Ïû\kR ®ûX«p ùNnÕ ùLôÓjÕ A§L XôTm. B]ôp Sm Åh¥p ùNnRôp GjRû] TQmªfNm, A§p UXokRÕ ×Õ ùW£©. ÑiPp L± úRûYVô] ùTÚhLs 1. LôWU¦, ThPô¦ - Lôp ¡úXô 2. ùYeLôVm, úLWh, Àuv, UôeLôn ÕÚYp ÕÚ®VÕ - 1 Ll. 3. TfûN ª[Lôn, úReLôn TpXôn Sßd¡VÕ úRûYVô] A[Ü 4. El×, Rô°dL GiùQn, LÓÏ úRûYVô] A[Ü. ùNnØû\ :LôWU¦, ThPô¦ ØRp Sôs CWÜ F\ ®hÓ GÓjÕùLôsÞeLs CpXúVp ¥TôohUiPp vúPôoL°p Øû[[h¥VÕ ¡ûPd¡u\Õ. Lô«L±Lû[ YôQ«p JÚ véu GiùQn ®hÓ LÓÏ Rô°Rm ùNnÕ TfûNª[Lôn úTôhÓ ÕÚ®V ùYeLôVm úTôhÓ YRd¡ Ut\ LônL±Lû[ Ju±u Ju\ôL YRd¡ El× úRûYdÏ HtT úTôhÓ YRd¡ ùLôs[Üm Øû[®hPRô²VeLû[ §hPUôL ¿o ®hÓ El× úNojÕ úYLûYjÕ GÓjÕ LônL±LÞPu úNojÕ SuÏ LXd¡ YRd¡ ùLôs[Üm. UôeLôn úNodôUp CÚkRôp GÛªfNm TZm ©¯kÕ Nôl©P Nl×ùLôÓdÏm Ú£Rôu ùNnÕ TôojÕ ùNôpÛeLs úUÛm úReLôn TpûX LûP£«p C\dÏm úTôÕ úNojÕ C\dLÜm R²VôL ¥Tu Uô§¬Ùm Nôl©PXôm. NôRj§tdÏ ùRôhÓùLôs[Xôm, NlTôj§dÏs vPl ùNnÕ Nôl©PXôm.CÕúY ¡úW®VôL GlT¥ ùNnYÕ AÓjR YôWm TôolúTôm.

ClTϧ ùTiLÞdLôL lWjúVôLUôL £\lTôL UXoYRôp ûRVoLûX, CûNLÚ®Ls ®tlTYoLs, RVô¬lTYoLs, AÝÏ LûX ¨ßY]eLs úTôu\Yt±tLô] ®[mTWeLs YWúYtdLTÓ¡u\]o.

ùRôPo× ùLôs[ úYi¥V ùRôûXúT£ Gi :65470066

aôn Ïh¥v Äq Ø¥V Cuàm TjÕ Sôs CÚdÏ. ùT¬VÏh¥vdÏ ¬Nph YkÕ GpúXôÚm NkúRô`Uô LôúXw úTôL úTô\ôeL. N¬ CjRû] Sôû[ CÚkR ùPu`u Ïû\OÑ U]Ñ ¬Xôdv B¡YhPRpXYô N¬ ARtdÏ LPÜÞdÏ Su± ùNôpX úYiPôUô? B]ô GkR LPÜÞdÏ ùNôp\Õ? JiQô CWiPô GjRû] Nôª SUdÏ B]ô Y¯TÓm ùRnYm TX Yô]ôÛm Sôm Aû]YÚm JußRôu. B]ô £u] YVÑX CûR ׬OÑdÏ\Õ LxPm NdLûWûV JÚ véu ùLôÓjÕ ®hÓ CÕRôu _ôe¡¬, Cuù]ôß véu ùLôÓjÕ ®hÓ CÕRôu TôÕ`ô Gu\ôp VôWôYÕ KjÕlTôeL[ô ? SmU[ Li¥lTô ûTj§VmØà ùNôp®ÓYôeL, B]ô EuûU«p NdLûW Gu\ êXl ùTôÚsRôu GpXvÅhXÙm CÚdÏ. B]ô ´úX©, _ôe¡¬, TôÕ`ôu]ô ®R ®RUô] úTôoX SUdÏ Nôl©P ¡ûPd¡\Õ. AÕ Uô§¬Rôu LPÜÞm C²l× Gu¡\ Uû\ùTôÚ[ô GpXôYt±Ûm CÚkÕ ùLôiÓ ®R®RUô] EÚYjRX SUdÏ Lôh£ ùLôÓd¡u\]o. SôRY¥YUô KmLWUô GeÏm ®xÔYô GeÏm ¨û\kÕs[ AYÚdÏ EÚYm ¡ûPVôÕ . B]ô AYÚYUô CÚdLû\ AYûW SôU ׬g£dLRôu CjRû] EÚYm. YVÕ BL BL U] TdÏYm AûPkRÕ jVô]m êXUô SôUjûR EfN¬jÕ TZ¡TZ¡Rôu EQWØ¥Ùm . êm êoj§L°p JÚYôW]j§VôLWô_o 96 úLô¥ WôUSôUm ùNnVùNôpyp SôWRo AYÚdÏ ER® ùNnV JqùYÚ JÚ XhNm SôUm Ø¥Ùm úTôÕ ®R®RUô] WôUVQdLôhf£Lû[ AYÚdÏ R¬N]UôL ùLôÓjRôWôm WôUo. GjRû] At×RUô] ®`Vm,AYo T§ú]ô\ôm èt\ôi¥p YôrkRYo . Sôm Øuàß YÚPeLs Rs° CÚdúLôm AqY[ÜRôu AlT R¬N]m ùLôÓjRYo ClT SôúU §VôLWô_o Uô§¬ ál©hPôYWUôhPôWô? R¬N]m RWUôhPôWô? Li¥lTô YÚYôo, SôU ùNqYôn¡WLjÕ U²Rû] AÖl×ú\ôm, Nk§WàdÏ úTôn BWônf£ ùNnÕ AeÏ YôZØ¥ÙUôuß Tôod¡ú\ôm, B] SôU ITôjRôX CWiùPZjÕ Uk§Wm “WôU”Guß ùNôu]ôp GpXô úLôsLû[Ùm Rôi¥ ûYÏiPj§tdÏ úTôn a¬ûV AûZjÕ ùLôiÓ YkÕ ®Óm ApXYô?Sôm ùTt\ ùYt±LÞdÏ WôU SôUjûR EfN¬jÕ Su± ùNôpÛeLs.

ûRVtLûX

Gu]eL ë²Tôom ¥Wv BpPo Ti¦VôfNô? CkR YôWU úUÛm £X ¥lv ùT¬VYoLs ØRp £]uYoLs YûW úRûYlTÓYÕ Loºl. IkRôm YÏl× YûW ¨û\V ¥ûNuL°p ¨û\V A²úU`u ©¬iP ùNnÕ ªd¡, úPô]ph, úPôWô £u] ¡¬ùLh úTh, Tôp, ÏWeÏ, úW©h Guß TX EÚYm úTôhP Õ¦L°p AûWÁhPo A[®p SôûXkÕ ©h GÓjÕ £u]YoLÞdÏ AYoLÞdÏ HtT LhùNnÕm ùT¬VYoLÞdÏ AYoLÞdÏ HtT LhùNnÕ AZLôL JWeLû[ U¥jÕ ûRjÕ®hPôp GjRû] LôÑ ªfNm. váÛdÏl úTôn EeLû[ Tt± ªLl ùT¬VRôn CÕ GeL AmUô ûRjRÕ Guß ùNu¥ùUuPôn ùTÚûUVôn ùNôpÛm úTôÕ JÚ £¬V ûLdÏhûP ¶UôXV A[®tdÏ EVokÕ®Óm A§p Au×m TôNØm, úSNØm LXkÕ ®ÓúU úYú\u] úYiÓm SUdÏm AuR Au×f ùNôpÛdÏ DPôÏUô Sôm ùTt\ThPeLs. CúRúTôp ÅQôÏm ùLh¥Vô] ÕlThPôYôpXôufdÏ ®¬dÏm XugPYp ùNnÕ ùLôÓjÕYPXôúU? CûRlúTôX Sm LtTû]dÏ RÏkR Uô§¬ Gu]u] úRûYLú[ô AûRùVpXôm ùNnÕYPXôúU, Gu] ùLôgNm ùU]ùLhÓú\Wm JÕd¡ ùNnRôp ûL¨û\V LôÑ UfNUôÏm. CúR Øû\«p ÅQôÏm ÕlThôûY ûYjÕ RûXdÏ úTôÏm vLôol áP ûRjÕ ®PXôm Ts°LÞdÏ RûX ©u]p úTôhÓ ¬lTuLhP úYiÓUô]ôp ¬lTû] áP KWm U¥jÕ ûRjÕ®ÓeLs TôodL ªLÜm AZLôL CÚdÏm. úUÛm èp èXôL ©¬kÕYWôÕ. Cuàm CÕ úTôp GjRû]úVô ªL AY£V £u] £u] úRûYLû[ SôúU RVô¬dL ØtThPôp ®tÏm ®ûX Yô£dÏ L¦NUô] ùRôûL ªfNm ùNnVôXm, ÁiÓm AÓjR YôWm ØRp Nô¬ Utßm ©[Üv Y¥YûUlTûR TôolúTôm. ¿eLÞm úVô£jÕ ûYÙeLs . ÁiÓm úNojÕ ûRlúTôm. XypRô ÑlWU¦Vu


SRI KRISHNASWAMY Matriculation Higher secondary

V.Sai Prasanth

V.Sundar

A.L.Sindhu

FIRST

SECOND

THIRD

M.A.K.Matriculation Higher secondary School Ashok Nagar

A.Om Jothi FIRST

Reshma.A.Joseph SECOND

E.Swathy THIRD


www.gandsagencies.net

Domestic & International Train / Air Ticketing & Related Services

VT May 23 to May 29,2010  

Neighbourhood Newspaper

VT May 23 to May 29,2010  

Neighbourhood Newspaper

Advertisement