Page 1

OBČASNÍK společnosti Distep

Ročník 11, číslo 33/2010

lašuje Distep vyh ík již 4. ročn TĚŽE FOTOSOU Ceny za odběr tepelné energie pro rok 2010 Distep připravil na duben zahájení průzkumu spokojenosti svých zákazníků Vyhlášení 4. ročníku fotosoutěže Distepu na téma „Moje město, moje energie...“ Autodoprava Distepu má nový speciální vůz


Text: Vojtěch Sláma , Foto: Soňa Plháková

Úvodník

Ceny za odběr tepelné energie pro rok 2010

Vážení čtenáři,

OBČASNÍK společnosti Distep

č. 33/2010

2

dovoluji si Vás poprvé v tomto roce přivítat na stránkách jarního vydání Občasníku společnosti Distep, kde Vám tentokrát přinášíme informace o výrazně nižším nárůstu předběžné ceny za tepelnou energii. Minimální navýšení nám umožnila především dlouhodobá smlouva se společností Dalkia o dodávce a odběru tepelné energie, kterou jsme podepsali na konci minulého roku. Díky garanci ceny, z ní mají prospěch především naši koneční potřebitelé. V Občasníku Vás rovněž informujeme o autodopravě společnosti Distep. Od letošního roku nově nabízíme našim zákazníkům další cisternový kombinovaný nákladní automobil značky Man, který slouží nejenom k převážení odpadů, ale rovněž pod vysokým tlakem čistí kanalizační přípojky. Chtěli bychom Vás také upozornit na rozsáhlý průzkum, kterým již podruhé oslovíme obyvatele šesti set domácností ve Frýdku-Místku. Dotazy budou zaměřeny nejenom na celkovou spokojenost s dodávkami tepla a teplé vody, ale také na úroveň komunikace s našimi zákazníky. Naše společnost opět vyhlašuje veřejnou soutěž o nejlepší snímky, tentokrát pod názvem „Moje město, moje energie…“. Letošní zadání soutěže má jedno velké téma a tím je statutární město FrýdekMístek a život jeho obyvatel. Samotných námětů k fotografování je tedy opravdu velké množství a fantazii autorů se žádné umělecké meze, k vyjádření jejich vztahu k Frýdku-Místku a energii, nekladou. Přeji Vám příjemné počtení a pokud se zúčastníte naší soutěže, také hodně úspěchů. Ing. Petr Jonas ředitel společnosti

Pro rok 2010 byla naší společností stanovena předběžná cena pro ústřední vytápění ve výši 537,90 Kč/GJ a pro přípravu teplé vody 494,90 Kč/GJ bez DPH, což je navýšení o 5,93 % vzhledem k výsledné ceně roku 2009. Není jistě bez zajímavosti připomenout, že v roce 2009 byl naproti tomu nárůst ceny zhruba devítiprocentní. Nový cenový výměr nám mimo jiné také umožňuje fakturovat tepelnou energii nejen v gigajoulech, ale i v kilowatthodinách, aby si odběratelé mohli ceny za vytápění různými médii lehce porovnat. Uvažujeme-li například s cenami s DPH pak cena tepla je 2,13 Kč/kWh pro vytápění a 1,96 Kč/kWh pro přípravu teplé vody. Jen pro srovnání uvádíme, že při vytápění přímotopy, vychází 1 kWh na cca 2,80 Kč/kWh. Spotřeba tepla pro vytápění klesá Předběžné ceny tepelné energie společnosti Distep pro rok 2010

ÚT na vstupu do objektu a TUV v OPS

537,90 Kč/GJ

TUV a ÚT v PS

494,90 Kč/GJ

Vysvětlivky : OPS - objektová předávací stanice, PS – předávací stanice, ÚT - ústřední topení, TUV - teplá voda Loňský soutěžní snímek „Teplo kolem nás“, autor Petr Adámek

3

Nejvyšší položkou v naší kalkulaci ceny tepelné energie je nákup tepelné energie od našeho dodavatele Dalkia Česká republika, a to ve výši cca 65 % z celkové ceny. K výrazně nižšímu nárůstu ceny nakupovaného tepla došlo především zásluhou podpisu dlouhodobé smlouvy o dodávce a odběru tepelné energie s touto společností na konci minulého roku. Díky garanci ceny pro rok 2010 z ní mají prospěch především koneční spotřebitelé. Významný vliv na zvýšení jednotkové ceny tepla má neustálé snižování spotřeby tepelné energie pro vytápění především vlivem postupného zateplování a výměnou oken u našich odběratelů. Meziročně se pohybují tyto úbytky něco kolem čtyř až pěti procent.


Aktuální téma každoročním zvyšování jednotkové ceny tepla nedochází k výraznému navyšování ročních nákladů na vytápění bytů. Z uvedeného grafu je patrné, že například proti roku 1999, kdy cena tepla byla 324,40 Kč/ GJ, vzrostly náklady na vytápění z 170 Kč/m2 na 178 Kč/m2 v roce 2009 při ceně 507,80 Kč/GJ a srovnatelném počasí, což je navýšení o pouhých 5,1 % za 10 let. Zde je nutné upozornit, že se jedná o průměry za celé město a spotřeby v jednotlivých do-

cena byla stanovena ve výši 507,80 korun. Do předběžné ceny tepla se kalkulují předběžné ekonomicky oprávněné náklady, které se do ceny výsledné promítnou v konečné výši a i z tohoto důvodu se pak předběžná cena mění za cenu výslednou. Náklady na vytápění se nezvyšují Srovnáme-li náklady na vytápění 1m2 bytové plochy, pak zjistíme, že i při

205 195 183

185

178

178 174

175

171

172

170

171

170

174

173 168

163

165 155

166

151

145 135

136

125

Všechny kalkulace cen tepla fungují v Distepu na principu předběžné a výsledné ceny. Cena dodané tepelné energie, stanovená na začátku kalendářního roku, je

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Výsledná cena byla v minulém roce nižší než předběžná

Graf: Průměrné náklady na ústřední vytápění v Kč/m2 pro byty ve Frýdku-Místku Graf: Vývoj počtu denostupňů (čím vyšší hodnota, tím chladnější rok)

3900

3809 3668

3700

PoēetdenostupŸƽ

Loňský soutěžní snímek „Silueta“, autor Václav Kaděra

OBČASNÍK společnosti Distep

tedy cenou předběžnou. Teprve po uplynutí příslušného roku se na základě prodaného množství tepelné energie vypočítává výsledná nebo-li skutečná cena tepelné energie. Čím je zima chladnější, tím se pochopitelně zvyšuje množství odebraného tepla, přičemž se však zároveň snižuje cena za Gigajoul. Při velmi chladné zimě se tedy cena Gigajoulu díky vyššímu odběru snižuje a výsledná cena je pak oproti předběžné nižší. Našim zákazníkům v takovém případě přeplatek vracíme, jak tomu bylo například v lednu letošního roku. V roce 2009 byla totiž předběžná jednotková cena pro vytápění a dodávku teplé vody v OPS určena na 512,50 korun, ale výsledná

č. 33/2010

4

S klesající spotřebou rostou náklady na dodávky tepelné energie, které jsou fixní a které se omezit nedají. Jedná se o prostředky, které naše společnost vynakládá na opravy a údržbu stávajícího zařízení, na realizaci investic výrazně zvyšujících kvalitu provozu, a to především prostředky nezbytné k instalaci nových objektových předávacích stanic, které zvyšují komfort pro naše odběratele, a prostředky na rekonstrukce sekundárních rozvodů tepla, jejichž modernizací se snižují ztráty v našich rozvodech tepla. V neposlední řadě jsou to také investice, které se musí realizovat aby byly splněny všechny povinnosti, které ukládá nová legislativa. Jedná se zejména o povinnost nainstalovat na patách objektů zařízení na měření spotřeby teplé vody pro jednotlivé domy. Všechny tyto zmíněné položky samozřejmě ovlivňují cenu tepla pro každý následující rok a nelze je výrazně omezovat, protože naše společnost nemůže dopustit, aby naše technologická zařízení zastarávala nebo aby se snížila kvalita dodávek tepla, jak pro ústřední vytápění, tak pro zajištění dodávek teplé vody.

Kē/m2

3500

3399

3366 3256

3300

3249

3223

3147 3058

3100 2900

3198

3230 3015

2990

3011

2881 2732

2700 2500 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

5 


Aktuální téma 

6

Informace kdy počet denostupňů Do za jeden den je rozdíl mezi vnitřní výpočtovou teplotou objektu (pro výpočty je použita teplota 18 oC) a průměrnou teplotou venkovního vzduchu za příslušný den. Počet denostupňů za rok je pak součtem denostupňů za jednotlivé vytápěcí dny.

mech se mohou výrazně lišit. Množství dodané tepelné energie pro vytápění je závislé především na počasí v hodnoceném období. Z hlediska distributora tepelné energie jde o energetickou náročnost daného roku. Náročnost daného období na vytápění (v tomto případě kalendářního roku) se vyhodnocuje prostřednictvím takzvaných denostupňů,

1000

Společnost Distep osloví v průběhu měsíců dubna a května již podruhé během tří let obyvatele šesti set domácností ve Frýdku-Místku. Rozsáhlý průzkum, který provedou tazatelé firmy Respond&Co, bude zaměřen nejenom na celkovou spokojenost s dodávkami tepla a teplé vody, ale také na úroveň komunikace zaměstnanců Distepu se svými zákazníky a jejich názory například na tradiční fotografickou soutěž Distepu.

950

900 826

tis.GJ

800

762 696

693

700

659

687 631

602

600

628 574 536

500

508

486

400 1999

2000

2001

2002

2003

2004

1998

Graf: Vývoj dodávek tepelné energie pro ústřední vytápění

Graf: Vývoj dodávek tepelné energie pro přípravu teplé vody

2005

2006

2007

2008

2009

194

192

2008

2009

290 270

270 260

250

tis.GJ

OBČASNÍK společnosti Distep

1997

č. 33/2010

1996

240

237

230

225 213

210

211

215

212

207

203

199

190 170 150 1996

1997

1998

1999

2000

Distep připravil na duben zahájení průzkumu spokojenosti svých zákazníků

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Každý zákazník obdrží dárek a může se také zapojit do soutěže o ceny Společnost Distep zvolila ve spolupráci s firmou Respond&Co formu srozumitelného dotazníku. Tazatelé vybavení průkazkou Respond&Co v dubnu a květnu osloví jednotlivé zákazníky přímo v jejich bytech a tento dokument s nimi vyplní. Každý oslovený zákazník dostane malý dárek a zodpoví-li správně anketní otázku, bude zařazen také do slosování o hodnotné ceny. Cílem průzkumu je samozřejmě především zvýšení kvality poskytovaných služeb. Výsledky průzkumu budou publikovány v následujícím čísle tohoto Občasníku a také v denním tisku. V závěrech průzkumu budou mimo jiné také srovnávány výsledky se studií provedenou před dvěma lety. Vyplněné dotazníky s informacemi od zákazníků umožňují Distepu další zkvalitňování dodávek tepla a teplé vody a také zlepšení komunikace mezi zaměstnanci společnosti Distep a jejími zákazníky.

7


Text: Vojtěch Sláma , Foto: archiv společnosti Distep

Novinka

Autodoprava Distepu má nový speciální vůz

8

Autodoprava společnosti Distep nabízí dopravu a práce svými třemi speciálními nákladními automobily. Zákazníci z Frýdku-Místku a okolí si tato vozidla mohou objednat telefonicky na čísle 604 282 325 nebo na dispečinku Distepu. Objednávky si rezervujte s předstihem, protože o tyto služby je stále velký zájem!

OBČASNÍK společnosti Distep

č. 33/2010

Nový cisternový kombinovaný vůz Man převáží fekálie a čistí kanály „Od roku 2010 nabízíme našim zákazníkům cisternový kombinovaný nákladní automobil značky Man, který slouží k převážení tekutých odpadů a fékálií a také pod vysokým tlakem čistí kanalizační přípojky,“ říká vedoucí střediska autodopravy společnosti Distep Jaroslav Dvorský a upřesňuje: „Tento vůz, který letos rozšířil náš vozový park, má velmi nízké emise podle evropských norem Euro 4 a také ekonomický provoz. Rovněž jeho funkce jsou daleko univerzálnější, a jeho pořízení nám umožnilo vyřadit dva naše morálně i technicky zastaralé vozy - Pragu V3S Fekál a nákladní automobil CAK (cisternový a kanalizační automobil) na podvozku Škoda RT dosud používaný na čištění kanalizací. Cisterna nového Manu ukrývá pod jedním pláštěm dvě oddělené komory, první

o objemu 8 m3 pro fekálie a druhou o objemu 4 m3 na vodu pro čištění kanalizací. Nový vůz je již druhým speciálem na vývoz jímek a čištění kanalizací, který vlastníme. Naše společnost již několik let používá obdobný automobil, také na podvozku MAN. Ten má nádrž na vodu pro čištění kanalizací také 4 m3, ale cisternu na fekálie má „jen“ 3 m3 . Oproti novému vozu má o 10 tun menší hmotnost a pohon všech kol. Z těchto důvodů jej nasazujeme všude tam, kde mohou být problémy s dojezdem nebo hmotností vozu.“ Nabídku aut doplňuje valník V3S s hydraulickou rukou „Dalším nabízeným vozidlem je valník na terénním podvozku V3S s hydraulickou rukou, která umožňuje nakládku a vykládku palet a kontejnerů. Terénní úprava automo-

bilu umožňuje dojezd i do málo přístupných míst, jako jsou například rekreační chaty a chalupy v horských oblastech. Hydraulická ruka má dosah pět metrů a nosnost až 900 kilogramů. O naše nákladní automobily je velký zájem. Jsme totiž jedním z mála podniků, který je svým zákazníkům schopen poskytnout komplexní služby v oblasti čištění kanalizací, vývozu jímek a přepravy nesypkých materiálů. Ve středisku autodopravy společnosti Distep dnes pracuje osm zaměstnanců, kteří jsou ve svém oboru skutečnými profesionály a díky modernizaci vozového parku se nabídka prací naší autodopravy výrazně rozšířila,“ dodává Jaroslav Dvorský.

9


Fotosoutěž

Společnost Distep vyhlašuje již 4. ročník fotosoutěže tentokrát na téma „Moje město, moje energie ...“ Společnost Distep, jejíž podnikání je úzce spjato s městem Frýdek-Místek, opět vyhlašuje veřejnou soutěž o nejlepší snímky. Tentokrát bylo vybráno aktuální téma „Moje město, moje energie…,“ v němž se logicky snoubí předmět podnikání Distepu s místem, kde žijí jeho zákazníci. Vybrané snímky s výše uvedenou tematikou budou využity pro reklamní a propagační účely společnosti Distep.Vize Distepu zůstává stále stejná - provozováním dálkového vytápění i nadále přispívat ke komfortu odběratelů a také k čistšímu ovzduší ve Frýdku-Místku. Zadání soutěže a šíře tématu

Letošní zadání soutěže „Moje město, moje energie…“ má jedno velké téma a tím je statutární město Frýdek-Místek a energie. Námětů k fotografování je opravdu velké množství - od neotřelých pohledů na městskou scenérii a její dominanty, přes záběry na zajímavé historické či naopak moderní domy až po proměny města během dne. Svými fotoaparáty však můžete zachytit i lidi spěchající do práce nebo naopak za nákupy či zábavou, stejně jako nejrůznější

OBČASNÍK společnosti Distep

č. 33/2010

10

kulturní a sportovní akce ve městě. Samotnou energii však mohou evokovat například jak snímky zachycující teplo tak snímky hrajících si dětí, stejně jako klidný obrázek starších lidí odpočívajících na lavičkách zalitých sluncem nebo shon běžného pracovního dne na městských komunikacích. Fantazii autorů se tedy rozhodně žádné umělecké meze k vyjádření svého vztahu k Frýdku-Místku a energii nekladou! Podmínky účasti v soutěži Soutěže „Moje město, moje energie…“ se mohou zúčastnit všichni amatérští fotografové s bydlištěm na území statutárního města Frýdek - Místek. Věk soutěžících není omezen. Soutěžit se bude ve dvou kategoriích: „Děti do patnácti let“ a „Ostatní“. I letos zůstává rozšířena soutěž v kategorii „Děti do patnácti let“. Soutěže „Moje město, moje energie...“ se tak mohou zúčastnit všechny děti do patnácti let ze všech frýdecko-místeckých škol a to bez ohledu na své bydliště. V přihlášce do soutěže pak musí být přesně uvedeno, kterou školu dítě navštěvuje. Fotografie mohou být pořízeny ve spolupráci s pedagogy například v hodinách výtvarné výchovy, na vycházkách po městě nebo při realizaci různých projektů a školních aktivit, které se Frýdku-Místku nějakým způsobem týkají. Soutěžící mohou přihlásit do soutěže minimálně 2 maximálně však 5 kusů svých vlastních fotografií o minimálních rozměrech 15x20 cm v lesklém provedení na fotopapíru. Každá fotografie musí být opatřena zezadu označením (název foto-

grafie, jméno a příjmení autora, datum narození, adresa bydliště a kontaktní telefon, u dětí navíc jméno školy, kterou navštěvuje a kontakt na zákonného zástupce dítěte). Do soutěže nebudou přijímány fotografie v digitální formě. Ze soutěže budou vyloučeni profesionální fotografové. Fotografie lze zaslat ve zpevněné obálce poštou na adresu: DISTEP a.s., Oddělení marketingu, Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek. Obálku označte „Fotosoutěž“. Fotografie lze doručit také osobně na recepci společnosti ve St od 8,00 do 17,00, v Po, Út, Čt a Pá od 8,00 do 14,00 hodin. Předáním svých fotografií bere autor na vědomí, že společnost Distep je oprávněna do autorského díla zasahovat, dílo měnit a jinak jej užívat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autor zároveň přihlášením do soutěže převádí dílo na vyhlašovatele včetně práva bezplatného poskytnutí originálu za účelem prezentace společnosti Distep, a to bezplatně. Uzávěrka soutěže: Fotografie přijímáme do soutěže do 30.9.2010 včetně. Vyhlášení vítězů O vítězi rozhodne komise ve složení: Ing. Eva Richtrová - primátorka statutárního města Frýdek - Místek, Ing. Petr Jonas - ředitel společnosti Distep, Ing. Svatopluk Eliáš - vedoucí marketingu, profesionální

Loňský soutěžní snímek „Podzim v zámeckém parku“, autorka Danuše Gurecká

Loňský soutěžní snímek „Soumrak nad sv. Janem a Pavlem v Místku“, autorka Gabriela Jurečková

11

Loňský soutěžní snímek „Poslední ohřátí“, autorka Radka Koloničná


Fotosoutěž

12

fotograf a Ing. Soňa Plháková - konzultant v oboru marketingu a reklamy. Výsledky budou oznámeny v místním tisku a na internetových stránkách společnosti. Nejlepší fotografie budou uveřejněny v aktuálním čísle Občasníku a na webových stránkách společnosti Distep www.distep.cz. Těšíme se na Vaše příspěvky do našeho 4. ročníku fotosoutěže a věříme, že vyhlášené téma Vás bude inspirovat a obdržíme ještě vyšší počet fotografií než v předchozích létech.

OBČASNÍK společnosti Distep

č. 33/2010

Ceny za nejlepší fotografie v kategorii „Ostatní“: 1. místo - finanční poukázka v hodnotě 10.000,- Kč 2. místo - finanční poukázka v hodnotě 7.000,- Kč 3. místo - finanční poukázka v hodnotě 5.000,- Kč Ceny za nejlepší fotografie v kategorii „Děti do patnácti let“: 1. místo - Digitální fotoaparát v hodnotě 7.000,- Kč 2. místo - Digitální fotoaparát v hodnotě 5.000,- Kč 3. místo - Digitální fotoaparát v hodnotě 4.000,- Kč

Loňský soutěžní snímek „Na konci světa“, autor Vít Novák

Kontaktní údaje: Ústředna - tel. 558 442 111 Havarijní služba - tel. 558 442 121 Fax: 558 442 141 E-mail: posta@distep. cz

Vydává: DISTEP a.s. , Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek  Redakční rada: Ing. Petr Jonas, Ing. Stanislava Ciahotná, Ing. Svatopluk Eliáš, Ing. Soňa Plháková, Mgr. Vojtěch Sláma  Náklad: 1 500 ks  Design: Ing. Soňa Plháková  Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na e-mailovou adresu redakce@distep. cz  Více informací o společnosti Distep naleznete na webových stránkách www. distep. cz

Obcasnik 33 2010 nahled