Page 1

ROČNÍK XIII. | ČÍSLO 39 | BŘEZEN 2012

OBČASNÍK společnosti Distep

OBČASNÍK společnosti Distep

Distep stanovil předběžné ceny tepelné energie pro rok 2012 | Jak lépe porozumět vyúčtování teplé vody | Praktický příklad rozúčtování TUV | Společnost Distep chystá průzkum spokojenosti svých zákazníků | Distep vyhlašuje soutěž pro děti ze základních škol

„Za teplem“ Petr Adámek

1


Vážení čtenáři, rád bych Vás přivítal u prvního letošního vydání Občasníku, ve kterém Vám přinášíme informace k předběžným cenám tepelné energie pro tento rok. Jelikož má na konečnou cenu vliv celková spotřeba energie, bude při této kalkulaci záležet na průběhu teplot v daném roce, ale také na využití úsporných opatření v podobě zateplování nebo výměny oken.

Úvodník

Blíží se doba, kdy většina domácností očekává doručení vyúčtování obsahující i náklady na dodávku teplé vody. Přinášíme Vám proto praktické informace pro lepší orientaci a pochopení jednotlivých položek vyúčtování. Naleznete zde odpovědi na otázky týkající se výpočtu ceny za 1 m3 teplé vody v bytě. Také letos chystáme průzkum spokojenosti u Vás, jakožto vážených zákazníků společnosti Distep. Při této příležitosti budou někteří z Vás mít možnost zodpovědět soutěžní otázku a zúčastnit se tím soutěže o hodnotné ceny. Společnost Distep vyhlašuje výtvarnou soutěž na téma „Teplo domova“, určenou pro žáky I. stupně frýdecko-místeckých základních škol. Nejlepší výtvory budou uveřejněny v dalším čísle Občasníku. Přeji Vám příjemné počtení v teple domova. Ing. Petr Jonas ředitel společnosti Distep

2 „Chladný proud“ Veronika Janošková


„Zrod energie“ Zdeňka Genserová

Ceny tepelné energie se regulují způsobem Předběžné ceny tepelné energie věcného usměrňování cen a je stanoveno, společnosti Distep pro rok 2012 že do cen tepelné energie lze v kalendářním bez DPH: roce promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň ÚT na vstupu TUV a ÚT v PS z přidané hodnoty (DPH). Tento závazný do objektu postup při kalkulaci cen tepelné energie a TUV v OPS je pro dodavatele stanovován Cenovými rozhodnutími Energetického regulačního 507,90 Kč/GJ 552,00 Kč/GJ úřadu (ERÚ). Pro rok 2012 platí Cenové rozhodnutí ERÚ č. 2/2011 ze dne Vysvětlivky: 26. září 2011, dle kterého Distep stanovil OPS - objektová předávací stanice PS - předávací stanice výše uvedené předběžné ceny. Cena pro ÚT - ústřední topení ÚT na patě domu a dodávka TUV z OPS je TUV - teplá voda navýšena o 4,2 % a cena TUV a ÚT v PS je navýšena o 5,6 % oproti cenám výsledným, včetně DPH. Při vytápění průměrného bytu stanoveným pro rok 2011. V souladu 3+1 (55 m²) a roční spotřebě s platnou legislativou jde pro rok 2012 tedy 16,5 GJ vychází u el. přímotopu 1 kWh o cenu předběžnou, která bude na 3,76 Kč/kWh, akumulací po ukončení kalendářního roku přepočtena na 3,33 Kč/kWh a u zemního plynu na cenu výslednou, obsahující skutečně na 2,69 Kč/kWh včetně DPH. (Zdroj uplatněné ekonomicky oprávněné náklady informací: http://vytapeni.tzb-info.cz) a odpovídající skutečnému množství dodané tepelné energie. Cenový výměr Z uvedených legislativních ustanovení stále umožňuje fakturovat dodávky tepelné vyplývá, že výše jednotkové ceny je závislá energie nejen v gigajoulech, ale mimo jiné i na skutečně dodaném množství i v kilowatthodinách, aby si odběratelé tepelné energie, které mohli ceny za vytápění samozřejmě souvisí jak různými medii lehce Předběžné ceny: s teplotním průběhem porovnat. Níže uvedené příslušného kalendářního hodnoty již zahrnují DPH • pro vytápění roku, tak s chováním ve výši 14 %. Mezi lety 2,27 Kč/kWh konečných spotřebitelů 2011 a 2012 došlo • pro TUV tepelné energie a vlastníků k navýšení DPH z 10 % 2,08 Kč/kWh vč. DPH vytápěných domů. na 14 %. Výše uvedené ceny Distep jsou po přepočtu na kilowatthodiny následující: pro vytápění 2,27 Kč/kWh a pro TUV 2,08 Kč/kWh

OBČASNÍK společnosti Distep

Distep stanovil předběžné ceny tepelné energie pro rok 2012

Můžeme si vzít na pomoc denostupně (D˚), jejichž porovnáním lze zjistit náročnost v jednotlivých letech na množství dodaného 3


Aktuálně

Distep stanovil předběžné ceny tepelné energie pro rok 2012

tepla. Počet denostupňů příslušného období je počet dnů vytápění vynásobený rozdílem dvou teplot, a to průměrné vnitřní výpočtové teploty objektu (je použita teplota 18 ˚C) a průměrné teploty venkovního vzduchu ve dnech vytápění (podle údajů ČHMÚ stanice Mošnov).

4

Průběh počtu denostupňů je znázorněn v grafu č. 1. Rok 2010 byl nejchladnější za posledních 14 let, a především proto byla jednotková cena za tento rok oproti roku předchozímu nižší, jak bylo uváděno v minulých číslech Občasníku. Naproti tomu rok 2011 byl z pohledu vytápění klimaticky

Graf č. 1: Průběh počtu denostupňů (čím vyšší hodnota, tím chladnější rok)

Graf č. 2: Měrná spotřeba tepelné energie na vytápění bytu v GJ/m2

Graf č. 3: Měrný náklad na vytápění bytů v Kč/m2


tepla nemůže dopustit, aby tepelná zařízení zastarávala či chátrala. Jedná se např. o náklady na opravy a údržbu zařízení i prostředky na realizaci investic zvyšujících kvalitu provozu, prostředky na modernizaci a další náklady nezbytné pro provoz tepelného zařízení a zajištění kvalitních dodávek tepla. O dobré kondici technologického zařízení společnosti Distep pak svědčí i minimum výpadků dodávek tepla, což nelze tvrdit o všech městech v České republice. Všechny fixní náklady se tak rozpouštějí na méně dodaných gigajoulů a tím se jednotková cena zvyšuje. Většina konečných spotřebitelů, tj. především uživatelů bytů, se na Distep obrací s dotazy až po obdržení vyúčtování služeb spojených s bydlením a zajímá je, jaké jsou náklady na vytápění a dodávku teplé vody za předcházející rok, nikoliv jednotkové ceny. Průběh měrných nákladů na vytápění bytů v Kč/m2 za jednotlivé roky je uveden v grafu č. 3. Jde o průměrné hodnoty všech bytových domů, kam Distep dodává teplo. Náklady na jednotlivé byty se samozřejmě mohou výrazně odlišovat, protože každý dům může mít jiné tepelné vlastnosti dané při výstavbě nebo změněné dalšími úspornými opatřeními. Domy mohou být komplexně revitalizovány, mohou být např. vyměněna jen okna a existují domy, kde se žádná úsporná opatření nerealizovala nebo kde nejsou např. Všechna výše uvedená Spotřeba tepla pro nainstalovány poměrové opatření mají vliv vytápění klesá rozdělovače topných nákladů na snižování měrné spotřeby, i vlivem postupného nebo nejsou termostatické jak je patrné z grafu hlavice na radiátorech. č. 2 a ovlivňují také výši zateplování a výměny Náklady na vytápění jednotkové ceny tepelné oken u odběratelů. v jednotlivých domech jsou energie za 1 gigajoule. pak při realizaci různých U každého dodavatele úsporných opatření odlišné a v případě, tepla existují stálé náklady, které nejsou že se žádná revitalizace neprovedla, jsou přímo závislé na dodaném množství měrné náklady na vytápění vyšší, než jsou tepelné energie, a jejich omezení nárůstu v grafu uváděné průměrné hodnoty. nelze výrazně ovlivnit, protože dodavatel

OBČASNÍK společnosti Distep

méně náročnější než je průměr posledních 16 let a jednotková cena tepla pro vytápění za rok 2011 je oproti roku 2010 vyšší, a to o 6,8 %. Vedle toho, že se při porovnávání nákladů na vytápění a přípravu teplé vody často porovnává neporovnatelné, pomíjí se i fakt, že kromě jednotkové ceny za zboží či služby je neméně důležité i množství spotřebovaného zboží či služby. U tepelné energie to platí dvojnásob, a přestože se ceny paliv a energií zvyšují, nemusí to být při efektivním využívání pohromou. Jak je uvedeno v grafu č. 2, byla v roce 1996 průměrná měrná spotřeba tepelné energie za vytápění bytů ve Frýdku-Místku, kde je dodavatelem Distep, na hodnotě 0,71 GJ/m2/rok. Do roku 2011 se podařilo racionalizací dodávek a revitalizacemi domů měrnou spotřebu snížit až na 0,31 GJ/m2/rok. Distep realizoval postupně kroky vedoucí k úsporám tepelné energie pro konečné spotřebitele. Vložil nemalé prostředky do montáže regulační techniky, která má zásadní vliv na hospodárné nakládání s tepelnou energií. Průběžně modernizuje svá zařízení, přičemž vnější část sekundárních rozvodů tepla je téměř celá rekonstruována úspornou technologií předizolovaného potrubí. Měrná spotřeba tepla pro vytápění klesá i vlivem postupného zateplování a výměny oken u odběratelů.

5


Téma

Jak lépe porozumět vyúčtování teplé vody

Jak lépe porozumět vyúčtování teplé vody

6

v tabulce). Srovnají-li si tento údaj s jinými Blíží se období, kdy uživatelé bytů obdrží uživateli bytů, ať už ze stejného či jiného vyúčtování služeb spojených s bydlením. domu, zjistí, že tato částka se byt od bytu Někteří uživatelé mohou být spokojeni, liší, a to někdy dost výrazně, i když když obdrží přeplatek, ale stejnou reakci jednotkové ceny tepla pro ohřev a ceny nelze očekávat od těch, kteří budou studené vody jsou v daném roce stejné. za služby doplácet. Především tito uživatelé Proto je celkem pochopitelné, že je dotaz: pak budou zkoumat, zda je vyúčtování „kolik vlastně kubík teplé vody stojí“ dost provedeno správně, i když právě to, zda častý. uživatelé doplácejí nebo se jim vrací, je především otázkou stanovení výše Cílem tohoto vydání Občasníku je mimo jiné zálohových plateb. Náklady na dodávku na obecném příkladu ukázat, že se nejedná tepla a teplé vody jsou významnou o omyl majitele domu, položkou ve vyúčtování nebo dodavatele TUV, ale služeb, a proto se Náklady na dodávku že rozdíly jsou způsobeny mnoho uživatelů bytů tepla a teplé vody jsou především metodou v tomto čase zamýšlí nad způsobem stanovení významnou položkou výpočtu, který rozděluje náklady, které jsou jednotlivých položek. ve vyúčtování služeb. spojeny s poskytováním Výpočet nákladů teplé vody v závislosti na ústřední vytápění na velikosti podlahové plochy a spotřebě. a nákladů na poskytování teplé vody Proto se Vám pokusíme tuto často (TUV) na jednotlivé bytové jednotky je diskutovanou problematiku objasnit. dán vyhláškou č. 372/2001 Sb., v platném znění, popřípadě dohodou mezi vlastníkem Nejdříve si řekněme, proč nelze dopředu či správcem domu a konečnými spotřebiteli určit cenu 1 m3 teplé vody v bytě. Zcela a vychází z nákladů vyúčtovaných zásadní je to, že se nedá dopředu určit, společností Distep, a to pro ústřední kolik tepelné energie obsahuje voda, kterou vytápění dle fakturačního měřiče konečný uživatel z kohoutku odebere, instalovaného na patě domu. U nákladů ani kolik energie se spotřebuje na udržení na dodávku TUV je situace složitější. Mnoho požadované teploty TUV v rozvodech, kdy konečných spotřebitelů dosud nemá jasno TUV neustále cirkuluje, a to jak v rozvodech v tom, jak se tyto náklady určují a která dodavatele tepla, které jsou z kvalitního měřidla a jakým způsobem se k výpočtům předizolovaného potrubí, tak ve vnitřních používají. Velice často si koneční rozvodech v domech. Cirkulací je zajištěno, spotřebitelé při vyúčtování srovnávají svůj že ihned po otočení kohoutkem teče teplá náměr vodoměrů v bytě s údaji, které jim voda o požadované teplotě. Jestliže se byly ve vyúčtování za poskytování TUV nedá předem určit, kolik tepelné energie uvedeny a tak mohou vypočíst, kolik je je obsaženo v m3 odebrané vody, nelze ani vlastně stál 1 m3 TUV (poslední sloupec


Tam, kde je teplá voda připravována pro více odběrných míst z jedné přípravny (PS, OPS) nelze změřit množství tepelné energie, kterou dodavatel určitému odběrateli (tj. na určité odběrné místo) dodal, ani kolik jí bylo spotřebováno na cirkulaci. Dodavatel proto rozúčtuje dle vyhlášky č. 366/2010 Sb., v platném znění, náklady na TUV vlastníkům nebo správcům objektů, kteří tyto náklady následně rozúčtují až na konečné uživatele bytů či nebytových prostor.

Teplá voda se k odběrateli dostává až na malé výjimky 2 způsoby: 1. Je připravována v objektové předávací stanici (OPS), která je umístěna přímo v domě a dodává teplou vodu buď pouze domu, ve kterém je umístěna, nebo i domům sousedním. 2. Je připravována v předávací stanici (PS) a sekundárními rozvody je rozváděna do jednotlivých domů.

garáže a podobně). Za tímto vodoměrem je již rozvod vždy bez cirkulace TUV. V domě by nemělo existovat místo, kde by bylo možno odebírat teplou vodu, která by nebyla změřena některým z vodoměrů.

V průběhu roku 2010 byly na patách objektů, které jsou zásobovány teplou vodou z PS, jak je uvedeno v bodě 2, instalovány dodavatelem tzv. patní měřiče TUV. Tyto měřiče měří spotřebu TUV, nejsou fakturační, neměří spotřebu tepla a nahrazují součty bytových vodoměrů. Slouží dodavateli k poměrnému rozdělení nákladů na přípravu TUV z příslušné PS mezi jednotlivá odběrná místa. Některé patní měřiče TUV měří množství TUV pro více objektů, protože do některých domů nebylo technicky možné samostatný měřič instalovat. Při rozúčtování nákladů na přípravu a dodávku TUV je třeba rozlišit dva kroky. Jde o vztah mezi dodavatelem TUV (Distep) a odběratelem, kterým je zpravidla vlastník nebo správce domu. Dalším krokem je vztah mezi vlastníkem nebo správcem domu a konečným spotřebitelem, tj. uživatelem bytu či nebytového prostoru.

Pro oba případy platí, že všechny objekty, kam je dodávána teplá voda, jsou na všech výtocích osazeny vodoměry, které slouží především vlastníkům a správcům objektů pro poměrové rozúčtování S vyúčtováním nákladů na přípravu TUV. Výtokem se zde rozumí místo, služeb je spojen kde je umístěn vodoměr častý dotaz: pro byt nebo nebytový prostor. Mohou to být také jednotlivé kohoutky ve společných prostorách domu (prádelny,

„Kolik vlastně stojí kubík teplé vody?“

OBČASNÍK společnosti Distep

dopředu kalkulovat cenu za 1 m3. V souladu s cenovými předpisy lze pouze stanovit cenu za jednotku tepelné energie pro ohřev teplé vody – Kč/GJ a cenu za jednotku studené vody určené pro ohřev – Kč/m3 v předávací stanici (PS) či objektové předávací stanici (OPS), tj. v místě přípravy TUV.

1) Jsou stanoveny náklady na studenou vodu (SPV) určenou pro přípravu TUV a náklady na tepelnou energii spotřebovanou na ohřev TUV, které připadnou na jednotlivé domy (odběrná místa, popř. zúčtovací jednotky). Tento 7


Téma

Jak lépe porozumět vyúčtování teplé vody

krok provádí za součinnosti odběratele Distep v souladu s vyhláškou č. 366/2010 Sb. v platném znění. 2) Náklady na SPV pro přípravu TUV a náklady na tepelnou energii spotřebovanou pro ohřev TUV, které připadnou na jednotlivá odběrná místa (OM), se rozdělí mezi jednotlivé konečné spotřebitele – uživatele bytů či nebytového prostoru. Tento úkon provádí vlastník nebo správce domu, který vychází z vyhlášky č. 372/2001 Sb., v platném znění, popřípadě z dohody s konečnými spotřebiteli. ad 1) Určení nákladů na SPV pro přípravu TUV a nákladů na tepelnou energii spotřebovanou pro ohřev TUV pro jednotlivé domy:

a rozdíl mezi počátečním a konečným stavem, tj. náměr vodoměrů na TUV u jednotlivých uživatelů v domě a jejich součet předá dodavateli TUV. U patních měřičů TUV provádí odečty náměrů k 31. 12. dodavatel. Na základě výše uvedených zjištěných a nahlášených náměrů vodoměrů dodavatel stanoví výpočtem množství SPV pro přípravu TUV a množství tepelné energie na ohřev TUV, která vyúčtuje na jednotlivá odběrná místa (OM), případně zúčtovací jednotky. Pro OM napojená z OPS se pro výpočet použijí součty náměrů jednotlivých vodoměrů dodaných vlastníky nebo správci domů. Tam, kde OPS zásobuje pouze jedno OM, je odběrateli účtována přímo spotřeba zjištěná v OPS. Pro OM napojená z PS se pro výpočet použijí náměry patních měřičů. Tam, kde patní měřič měří více domů, stanoví se spotřeby pro rozpočet rozúčtováním náměru příslušného patního měřiče podle součtu náměrů jednotlivých vodoměrů dodaných majiteli těchto domů.

Výpočet se provádí vždy jednotlivě pro skupinu objektů, které jsou zásobovány TUV z jedné předávací stanice (PS) nebo objektové předávací stanice (OPS). V PS nebo OPS (kde se připravuje TUV pro daný soubor domů) jsou umístěna fakturační měřidla, která změří spotřebu SPV pro přípravu TUV a tepelné energie spotřebované pro ohřev TUV. V domech, kde nejsou instalovány patní měřiče TUV nebo jsou zároveň bytové a nebytové prostory, vlastník nebo správce domu provede k 31.12. odečet stavů číselníků jednotlivých vodoměrů v domech

Množství tepelné energie spotřebované pro ohřev TUV naměřené v PS nebo OPS se rozdělí na složku základní a spotřební. Základní složka činí 30% a spotřební 70% naměřeného množství. Základní složka se rozdělí na jednotlivá OM podle jejich podlahových ploch. Spotřební složka tepelné energie a množství SPV pro přípravu TUV změřené v PS či OPS se rozdělí na jednotlivá OM v poměru náměru patních měřičů, příp. součtů náměrů příslušných vodoměrů dodaných vlastníky nebo správci domů, příp. tak jak je uvedeno výše. Množství tepelné energie pro TUV je dáno součtem spotřební a základní složky. Výše

8 „Moře pohody“ Ing. Jiří Kučera


ad 2) Určení nákladů na SPV pro přípravu TUV a nákladů na tepelnou energii spotřebovanou pro ohřev TUV pro jednotlivé konečné spotřebitele: Dodavatelem stanovené náklady na přípravu a dodávku TUV pak vlastníci nebo správci domů rozúčtovávají po ukončení kalendářního roku na konečné spotřebitele. Způsob rozúčtování je výhradně vztahem mezi vlastníkem nebo správcem domu a konečným spotřebitelem, a protože se může lišit dům od domu, popíšeme zde způsob rozúčtování, tak jak je uveden ve vyhlášce č. 372/2001 Sb., která tento vztah upravuje. Základem výpočtu jsou náklady stanovené dodavatelem na jednotlivá OM, příp. zúčtovací jednotky. Tyto náklady Pro názornost si uvedeme jednoduchý praktický příklad (s fiktivními daty): Z předávací stanice jsou napojeny tři domy osazené patními měřiči TUV, každý se třemi byty o různých podlahových plochách a různých náměrech na patních i na bytových vodoměrech TUV. Veškeré naměřené, zadané a vypočtené údaje jsou uvedeny v tabulkách uvedených na následující straně. Vysvětlivky: TUV - teplá voda, SPV - studená voda Výchozí údaje: V předávací stanici byla pro všechny tři domy naměřena celková spotřeba studené vody 550 m3, celková spotřeba tepla

na tepelnou energii na ohřev TUV se rozdělí na složku základní, která činí 30 % a složku spotřební, která činí 70 %. Spotřební složka se rozdělí poměrně mezi konečné spotřebitele podle náměrů vodoměrů u nich instalovaných. Základní složka se mezi ně rozdělí poměrně podle podlahových ploch jednotlivých bytů. Náklady na SPV pro přípravu TUV stanovené na příslušný dům se mezi konečné spotřebitele rozdělí v poměru náměrů jednotlivých bytových vodoměrů. Částka, kterou konečný uživatel bytu zaplatí vlastníku nebo správci domu za poskytování TUV, je pak součtem spotřební a základní složky nákladů na tepelnou energii a nákladů na SPV pro přípravu TUV. Při vyúčtování za rok 2011 byly poprvé použity k rozúčtování na jednotlivé objekty patní měřiče teplé vody. Srovnáním vyúčtování s minulými léty se potvrdil předpoklad, že při použití patních měřičů je rozúčtování na jednotlivé objekty výrazně přesnější než použití dosud používaného součtu bytových vodoměrů. na přípravu teplé vody byla 195 GJ (jde o fiktivní spotřeby). Cena studené vody pro přípravu teplé vody byla stanovena na 61,05 Kč/m3 (cena roku 2011). Cena tepelné energie pro přípravu TUV byla stanovena na 528,99 Kč/GJ (výsledná cena roku 2011). V tabulce jsou použity výsledné ceny vyúčtované v roce 2011 a jsou uváděny s DPH. Způsob rozúčtování, tak jak je uvedeno v tomto občasníku, vychází ze smluv mezi dodavatelem tepla a odběrateli a z legislativy platné pro rok 2011. Nebere v úvahu možnou dohodu mezi vlastníky či správci domů a konečnými spotřebiteli o jiném způsobu rozúčtování.

OBČASNÍK společnosti Distep

vypočtená množství stanovená na OM, příp. zúčtovací jednotky, jsou účtována dodavatelem za sjednané jednotkové ceny, a to za cenu tepelné energie spotřebované pro ohřev TUV a cenu SPV určené pro ohřev.

9


190

150

560

dům č. 2

dům č. 3

Celkem

505

160

175

170

540

170

190

180

m3 patní

550,00

173,15

193,52

183,33

m3 vypoč.

58,50

15,67

19,85

22,98

základní GJ

136,50

42,97

48,03

45,50

spotřební GJ

195,00

58,64

67,88

68,48

celkem GJ

103 153,05 Kč

31 019,97 Kč

35 907,84 Kč

36 225,24 Kč

Kč za GJ vč. 10% DPH

Kč/m3 (bez DPH): 55,50 Kč

Kč/GJ (bez DPH): 480,90 Kč

136 730,55 Kč

41 590,78 Kč

47 722,24 Kč

47 417,53 Kč

Náklad na dům

Celkem

dům č. 3

dům č. 2

dům č. 1

30

50

50

50

150

byt 1

byt 2

byt 3

celkem

75

160

80

30

50

175

50

190

byt 3

celkem

30

70

70

70

byt 1

byt 2

170

80

220

byt 3

celkem

60

80

70

70

byt 1

m3 hláš.

byt 2

m2

170

190

180

m3 patní

550,000

173,150

86,575

32,466

54,109

193,520

82,937

77,408

33,175

183,330

32,352

86,273

64,705

m3 vypoč.

58,502

17,592

5,864

5,864

5,864

20,365

5,359

7,503

7,503

20,545

7,471

6,537

6,537

základní GJ

136,501

41,049

20,524

7,697

12,828

47,516

20,364

19,006

8,146

47,936

8,459

22,558

16,919

spotřební GJ

195,003

58,641

26,388

13,561

18,692

67,881

25,723

26,509

15,649

68,481

15,930

29,095

23,456

celkem GJ

103 154,64 Kč

31 020,50 Kč

13 958,99 Kč

7 173,63 Kč

9 887,88 Kč

35 908,37 Kč

13 607,21 Kč

14 023,00 Kč

8 278,16 Kč

36 225,76 Kč

8 426,81 Kč

15 390,96 Kč

12 407,99 Kč

Kč/GJ vč. 10% DPH

244,65 Kč

251,17 Kč

263,43 Kč

Kč/m3 patní

33 577,50 Kč

10 570,81 Kč

5 285,40 Kč

1 982,05 Kč

3 303,35 Kč

11 814,40 Kč

5 063,30 Kč

4 725,76 Kč

2 025,33 Kč

11 192,30 Kč

1 975,09 Kč

5 266,97 Kč

3 950,24 Kč

Kč za m3 vč. 10% DPH

136 732,14 Kč

41 591,31 Kč

19 244,39 Kč

9 155,68 Kč

13 191,24 Kč

47 722,77 Kč

18 670,51 Kč

18 748,75 Kč

10 303,50 Kč

47 418,06 Kč

10 401,90 Kč

20 657,93 Kč

16 358,23 Kč

Náklad na byt

240,55 Kč

305,19 Kč

263,82 Kč

248,94 Kč

267,84 Kč

343,45 Kč

346,73 Kč

258,22 Kč

272,64 Kč

Kč/m3 hlášený

Pozn.: hlášené m3 nevstupují do výpočtu od dodavatele Distep

33 577,50 Kč

10 570,81 Kč

11 814,40 Kč

11 192,30 Kč

Kč za m3 vč 10% DPH

Kč vč.DPH za m3: 33 577,50 Kč

Kč vč.DPH za GJ: 103 153,05 Kč

Výpočet nákladů na TUV pro jednotlivé byty od vlastníka či správce domu pokud použije pro rozpočet vyhlášku:

220

m3 hláš.

spotřební složka GJ (195*70%): 136,5

m3: 550

m2

základní složka GJ (195*30%): 58,5

GJ: 195

dům č. 1

PS

Výpočet nákladů na TUV pro každý dům od dodavatele:

Praktický příklad rozúčtování TUV


Společnost Distep chystá průzkum spokojenosti svých zákázníků Tímto průkazem se Vám budou tazatelé prokazovat

Tazatelé společnosti Respond&Co, pověření Distepem, osloví v průběhu dubna zákazníky společnosti Distep v jejich bytech.

do 30. 4. 2012 na adresu sídla společnosti Distep, budou zařazeny do slosování o deset hodnotných cen. Výsledky průzkumu budou publikovány v dalším čísle firemního časopisu Občasník.

Průzkum bude probíhat formou srozumitelného dotazníku, který se zákazníky vyplní vyškolení tazatelé. Každý oslovený klient navíc obdrží korespondenční lístek s jednoduchou soutěžní otázkou. Všechny korespondenční lístky se správnou odpovědí, zaslané

Distep zajišťuje a dynamicky rozvíjí ekologické dálkové vytápění ve FrýdkuMístku, je zákaznicky orientovanou společností, a proto ji zajímají názory klientů. Zásobuje více než cca 18 500 bytů, ale také školy, obchody, restaurace a sportovní zařízení ve Frýdku-Místku.

Soutěž pro děti!

OBČASNÍK společnosti Distep

Cílem rozsáhlého průzkumu společnosti Distep je zvýšení kvality poskytovaných služeb v oblasti dodávek tepla, teplé a studené vody.

Distep vyhlašuje soutěž pro děti ze základních škol

Výt varná soutěž na téma

„Teplo domova“.

Nejlepší soutěžní výt vory budou odměněny hodnotnými cenami a budou uveřejněny v Občasníku!

Soutěž probíhá ve všech frýde cko-místeckých základních školách celý březe n a duben . Zúčas tnit se mohou děti prvníh o stupně ZŠ, více inform ací na webových stránkách Distep u.

11


Společnost Distep zahájila dne 1. 5. 2010 realizaci projektu z výzvy č. 35 „Školení je šance“ Název operačního programu: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 4.1 Adaptabilita Oblast podpory: 4.1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Název projektu: Vzděláváme své zaměstnance Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/00591 Doba realizace: 1. 5. 2010 až 30. 4. 2012 Hlavním cílem projektu je sjednocení vědomostní úrovně zaměstnanců, prohloubení jejich zájmu o celoživotní vzdělávání a zvýšení adaptability. V projektu jsme určili tyto cíle: - rozvinout manažerské dovednosti vedoucích pracovníků - posílit komunikační dovednosti zaměstnanců napříč společností - rozvinout jazykové dovednosti

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Kontaktní údaje: tel. (ústředna): 558 442 111 tel. (havarijní služba): 558 442 121 fax: 558 442 141 e-mail: posta@distep.cz Vydává: DISTEP a.s., Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek | Redakční rada: Ing. Petr Jonas, Ing. Stanislava Ciahotná, Ing. Svatopluk Eliáš, Ing. Radoslav Duračka | Náklad: 1 500 ks | Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na e-mailovou adresu redakce@distep.cz | Více informací o společnosti Distep naleznete na webových stránkách www.distep.cz

Distep obcasnik i 2012 39kor3  
Distep obcasnik i 2012 39kor3  
Advertisement