Page 1

Kamer van Volksvertegenwoordigers Aan de leden van de Commissie voor de Justitie

datum

13-06-2006

betreft

Wetsontwerp spreekrecht – jeugdadvocaat - rechtsingang

uw kenmerk

Geachte Volksvertegenwoordiger,

Graag vragen wij nadrukkelijk uw aandacht voor het volgende. Sinds jaren ijveren alle ondertekenende organisaties voor een stevigere rechtspositie van de minderjarige in ons recht. Op basis van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind lijkt het ons namelijk noodzakelijk dat zij niet enkel rechten op papier hebben, maar ook de juridische mogelijkheden om deze rechten uit te oefenen, c.q. af te dwingen, zekere in die gevallen waar niemand anders dat voor hen kan of wil doen. Enkele jaren geleden werden al wetsvoorstellen ingediend over de jeugdadvocaten, de verbetering van het spreekrecht en de zelfstandige toegang tot de rechter. Die werden door de huidige regering van de caduciteit ontheven. Dit gaf ons aanvankelijk de hoop dat de regering deze ontwerpen ter harte zou nemen. Tijdens de hoorzitting in de Commissie voor de Justitie (19/4/2006) benadrukte de meerderheid van de sprekers hoe belangrijk het is om de drie ontwerpen goed te keuren en uit te voeren. Ook het toezichthoudend ComitĂŠ voor de Rechten van het Kind drong hier reeds in 2002 op aan.

Kinderrechtencommissariaat Leuvenseweg 86 1000 Brussel tel.: 02-552 98 00 fax: 02-552 98 01 kinderrechten@vlaamsparlement.be www.kinderrechten.be

We zijn dan ook ten zeerste verontrust over de inhoud van amendementen die de minister van Justitie recent op deze ontwerpen heeft ingediend, want deze amendementen sturen de oorspronkelijke inhoud van de drie ontwerpen in een totaal andere richting. We halen slechts enkele elementen aan: door de amendering zou een eigen rechtsingang al te zeer beperkt worden tot enkele procedures, wordt er geen enkele kwaliteitsgarantie ingebouwd voor jeugdadvocaten, wordt het spreekrecht nog meer ingeperkt dan voorheen en verliest de minderjarige de mogelijkheid om een beroep te doen op een vertrouwenspersoon. De argumentatie hiervoor ontgaat ons echter volledig, omdat zo goed als alle sprekers tijdens de hoorzittingen pleitten voor de goedkeuring van de oorspronkelijke teksten.


Het moge duidelijk zijn dat de rechten van minderjarigen op een volledigere en correctere wijze beschermd worden in de teksten van de oorspronkelijke ontwerpen. We dringen er bij u dan ook op aan om deze amendementen niet goed te keuren en de ontwerpen in hun oorspronkelijke versie te willen goedkeuren. De argumentatie hiervoor vindt u in bijgaand advies. Graag wijzen we er u ook op dat de Délégué Général aux Droits des Enfants van de Franse Gemeenschap een gelijkaardig schrijven stuurde aan de Franstalige commissieleden. Ook de Vlaamse en Franstalige balies pleiten voor behoud van de oorspronkelijke teksten.

Met oprechte hoogachting,

Kinderrechtencommissariaat, Ankie Vandekerckhove Kinderrechtswinkel, Karin Maes Kinderrechtencoalitie, Nele Willems Gezinsbond, Annemie Drieskens Jeugdpermanenties, Geert De Cock, Erik Van der Mussele Vlaamse Jeugdraad, Stefaan Marien Service Droits des Jeunes, Benoît Van Keirsbilck

volksvertegenwoordigers_wetsontwerp_spreekrecht_ea_13_06_200