Page 1

Persbericht

Kinderrechten: Het VN Comité voor de Rechten van het Kind is niet mals voor België: Een rijk land met 16,9% kinderarmoede? Op 11 juni 2010 publiceerde het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties de slotbeschouwingen – Concluding Observations -gericht aan België. Ze bevatten 88 aanbevelingen en dat zijn er 56 méér dan in 2002. Twee coalities van in totaal 39 NGO’s ter verdediging van de rechten van het kind, de onafhankelijke kinderombudsdiensten en de vertegenwoordigers van de kinderen reageren positief op de aanbevelingen aan de Belgische Staat. De kinderrechtenactoren vragen dat de nieuwe regering hier de nodige aandacht aan schenkt. Zij willen ook gehoord worden tijdens een interparlementaire ontmoeting.

Eén kind of vijf onder de armoederisicogrens Niet minder dan zestien aanbevelingen van het Comité hebben betrekking op kinderarmoede. Het Comité is erg verontrust over het geringe budget dat in vergelijking met andere landen van de OESO wordt besteed aan sociale uitgaven en over de toenemende kinderarmoede in een rijk land als België. Het Comité spoort België onder meer aan om:

- dringend méér kinderopvangplaatsen te voorzien en te garanderen dat deze toegankelijk zijn voor alle kinderen (CO 45); - snel doelgerichte maatregelen te treffen om de gezondheidszorg toegankelijker en meer betaalbaar te maken voor alle kinderen(CO 57); - gelijke toegang tot onderwijs te garanderen, onafhankelijk van de socio-economische status van de ouders (CO 67); - de prestatiekloof in het onderwijs te dichten (België is in deze de trieste recordhouder onder de rijke landen) (CO 67)[1] - dringend werk te maken van een globale benadering van armoedebestrijding, die rekening houdt met de meest kwetsbare groepen (alleenstaande moeders, kinderen van vreemde origine) (CO 65).

Het recht op participatie is nog steeds niet gegarandeerd Heel wat aanbevelingen van het Comité betreffen de participatie van de kinderen. Het Comité vraagt met aandrang dat de Belgische Staat het spreekrecht van het kind in de praktijk brengt in alle administratieve en gerechtelijke procedures die het kind


aanbelangen. De meest kwetsbare kinderen - kinderen die in armoede leven, kinderen met een handicap, kinderen met psychiatrische problemen, kinderen op de vlucht of in conflict met justitie – dienen eveneens te worden ondersteund en gehoord, ongeacht waar zij verblijven.

Extra aandacht voor kwetsbare kinderen Kinderen op de vlucht: Het Comité voor de Rechten van het Kind meent dat het Belgische onthaalbeleid de mensenrechten niet eerbiedigt, vooral wanneer het gaat om niet-begeleide minderjarige vreemdelingen: geen toegang tot opvangcentra voor kinderen van 13 jaar die geen asiel aanvragen; plaatstekort in de opvangcentra; kinderen die samen met volwassenen worden geplaatst en gebrek aan voogdij voor niet-begeleide kinderen uit Europa. Ook het gebrek aan een wettelijk verbod op het opsluiten van gezinnen met kinderen – ondanks het invoeren van alternatieven voor de opsluiting – wordt benadrukt (CO 75-77). Kinderen in conflict met de wet: Het Comité maakt zich zorgen over de toepassing van het recht voor minderjarigen. Kinderen tussen de 16 en 18 jaar kunnen immers nog steeds als volwassenen worden berecht; het recht op een advocaat wordt niet altijd gerespecteerd; kinderen kunnen nog steeds geen rechtsprocedure inleiden; de toevlucht tot opsluiting is buitenmaats; kinderen in detentie hebben weinig contact met hun familie; isolement is een courante praktijk in de federale gesloten instellingen en de gemeentelijke administratieve sancties voor overlast zijn niet conform met het Verdrag (CO 83). Kinderen met een handicap: Het Comité dringt erop aan dat kinderen met een handicap opgenomen worden in het reguliere onderwijs (CO 55). Kinderen met psychiatrische problemen: Het Comité maakt zich ernstig zorgen over kinderen met psychiatrische problemen: lange wachtlijsten, gebrek aan informatie rond de behandeling, kinderen hebben weinig kans om hun mening te geven of hun familie en vrienden te zien, ze worden te vaak in isolatie geplaatst; er is het overmatig toedienen van geneesmiddelen en recent een zeer snelle toename van het aantal geneesmiddelen dat wordt voorgeschreven aan kinderen met gedragsstoornissen, zonder dat er een ernstige diagnose aan te pas komt. (OF 59). Kinderen die het slachtoffer zijn van geweld: Het Comité vraagt aan België om dringend een verbod uit te vaardigen op lijfstraffen tegen kinderen (CO 40). Kinderen in ontwikkelingslanden: Slotbeschouwing 30 spoort België aan om minstens 0,7% van het BNP te besteden aan ontwikkelingshulp en erop toe te zien dat kinderrechten een prioriteit worden in de samenwerkingsverdragen met de partnerlanden.

Een gebrek aan coördinatie en middelen Eén van de problemen die het Comité verontrustend vindt, is de coördinatie van het beleid en het verschil in de manier waarop kinderen in ons land worden behandeld. Het Comité spoort België er dan ook toe aan, om de bestaande mechanismen op elkaar af te stemmen op alle


bevoegdheidsniveaus. België dient ook een systeem in te voeren voor permanente gegevensverzameling en meer middelen toe te kennen voor kinderen. Het Comité wenst ook te weten wat het precieze begrotingsaandeel is dat België wijdt aan de nodige acties ten voordele van de kinderen, om te kunnen oordelen of het land er in de loop der jaren in slaagt om via acties die evenredig zijn met het toegekende budget, de armoede te verminderen. Ondanks al deze kritiek heeft het Comité voor de Rechten van het Kind er toch op gewezen, dat België een van de landen is die het verst gevorderd is op het vlak van mensenrechten, en vooral dan van kinderrechten. België heeft hier op verschillende niveaus een aanzienlijke vooruitgang geboekt. Context: België onder de loep genomen door de Verenigde Naties. In regel met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind bezorgde België in 2009 een rapport aan het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties over de manier waarop het land zijn verplichtingen vervult. Diverse actoren, waaronder de Coordination des ONG pour les droits de l’enfant, de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, de Délégué général aux droits de l’enfant, het Kinderrechtencommissariaat en UNICEF België (project «What Do You Think?» in samenwerking met de Vlaamse Jeugdraad en de Conseil de la Jeunesse) werden op 1 februari 2010 eveneens gehoord op basis van hun alternatief rapport. Op 2 juni 2010 hebben de VN-experten de Belgische regering gehoord en hebben vervolgens hun opmerkingen en aanbevelingen aan ons land bezorgd (11 juni 2010). Het Comité voor de Rechten van het Kind pleit er al jaren voor, dat die Slotbeschouwingen (Concluding Observations) zo veel mogelijk worden bekendgemaakt en dat de rechten van het kind gekend en begrepen zouden worden door elk van ons, volwassenen en kinderen. Voor meer info: Astrid De Bruycker, Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, 09/225.90.25 of 0474/95.69.49. Nuttige links: Het Alternatief Rapport van de NGO’s: CODE : http://www.lacode.be Kinderrechtencoalitie Vlaanderen : http://www.kinderrechtencoalitie.be Het Alternatief Rapport van de onafhankelijke instellingen: Délégué général aux droits de l’enfant : http://www.dgde.cfwb.be Kinderrechtencommissariaat : www.kinderrechten.be Het Alternatief Rapport van de kinderen: UNICEF Belgique : http://www.unicef.be Conseil de la Jeunesse : http://www.conseildelajeunesse.be Vlaamse Jeugdraad : http://www.vlaamsejeugdraad.be Het Rapport van de Belgische regering: Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind: http://www.ncrk.be De opmerkingen en aanbevelingen van het Comité voor de Rechten van het Kind: Comité voor de Rechten van het Kind: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/

[1]

Zie de PISA-enquête van de OESO. De volgende statistieken zullen beschikbaar zijn in december 2010.


Kinderrechtencoalitie Vlaanderen en Coordination des ONG pour les droits de l’enfant (Coalitie van 39 NGO's) - Kinderrechtencommissariaat en Délégué général aux droits de l’enfant - Vlaamse Jeugdraad en Conseil de la Jeunesse - UNICEF België.

persbericht_vn_comite_concluding_observations_11_06_2010