Page 1

Advies

Adoptie van kinderen door paren van gelijk geslacht Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen Voorstel van resolutie van de heren Jan Roegiers, Koen Helsen en Carlo Daelman en mevrouw Ria Van Den Heuvel betreffende de regeling van binnenlandse en interlandelijke adoptie van kinderen door paren van gelijk geslacht.

Advies 2003-2004/7


1.

OVERWEGINGEN VAN HET KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT

1.1. Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind Voor de relevante bepalingen in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind inzake adoptie verwijst het Kinderrechtencommissariaat naar haar advies bij het voorstel van decreet houdende regeling van de interlandelijke adoptie (Parl.St.VL.R. 2001-02, nr.956/2).

1.2. Het voorstel van resolutie Met dit voorstel van resolutie wensen de indieners er bij de federale regering op aan te dringen om een wettelijke regeling voor binnenlandse en interlandelijke adoptie door paren van gelijk geslacht mogelijk te maken. In de resolutie zelf wordt aangehaald dat uit verschillende wetenschappelijke studies geen negatief effect van homoseksueel ouderschap blijkt voor de psychische ontwikkeling van het kind. Het Kinderrechtencommissariaat kan zich bij deze bevinding aansluiten. Het Kinderrechtencommissariaat wijst hierbij ook op de diversiteit rond de gezinsvorming in de huidige maatschappelijke context. Vandaag de dag groeien reeds heel wat kinderen en jongeren in Vlaanderen bij homoseksuele ouders op. Naar aanleiding van dit voorstel van resolutie wil het Kinderrechtencommissariaat nogmaals het belang van de voorbereiding en de gezinsevaluatie benadrukken zoals die in de nieuwe federale en gemeenschapswetgeving werd uitgewerkt. In de nieuwe adoptiewet wordt uitdrukkelijk een beoordeling voorzien van de bekwaamheid en de geschiktheid om te adopteren. Voor het Kinderrechtencommissariaat is deze vernieuwing die voortvloeit uit het Haags Adoptieverdrag fundamenteel. Hiermee wordt uiting gegeven aan het principe dat adoptie geen mogelijkheid tot gezinsuitbreiding van volwassenen is en dat volwassenen geen vanzelfsprekend recht op een kind hebben. In essentie is adoptie een maatregel van hulpverlening ten voordele van het kind. Voor het Kinderrechtencommissariaat raakt deze wijziging de kern van de zaak.

2


Noch in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, noch in het Haags Adoptieverdrag wordt in het belang van het kind een principieel voorbehoud gemaakt rond de seksuele geaardheid van de kandidaat-adoptanten. In het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind geldt het gezin ontegensprekelijk als het ideale opvoedingsmilieu. Maar het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind maakt geen specificatie naar de wenselijke gezinsvorm. In het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind is dus geen tegenindicatie te vinden voor wettelijke gezinsvorming via adoptie voor paren van gelijk geslacht. Het Kinderrechtencommissariaat meent dat de garanties voor het belang van het kind niet in de seksuele geaardheid van het kandidaat-adoptanten liggen, maar wel in de nauwgezetheid en de zorgvuldigheid waarmee de kandidaat-adoptanten in functie van hun adoptiewens worden voorbereid en gescreend en de wijze waarop ze deze bijzondere opvoedingstaak op zich nemen. Net zoals voor heteroseksuele koppels geldt ook voor paren van gelijk geslacht dat een adoptie in de eerste plaats aan het kind het recht wil garanderen op een veilige en geschikte opvoedingssituatie. Het Kinderrechtencommissariaat wenst er wel op te wijzen dat een wettelijke regeling voor adoptie door paren van gelijk geslacht niet kan verhinderen dat sommige herkomstlanden de homoseksuele gezinsvorming niet aanvaarden als adoptiemilieu.

3


2.

ADVIES VAN HET KINDERRECHTENCOMMISSARIAAT •

In de nieuwe adoptiewet wordt uitdrukkelijk een beoordeling voorzien van de bekwaamheid en de geschiktheid om te adopteren. Voor het Kinderrechtencommissariaat is deze vernieuwing die voortvloeit uit het Haags Adoptieverdrag fundamenteel. Dit raakt voor het Kinderrechtencommi ssariaat aan de kern van de zaak.

Het Kinderrechtencommissariaat meent dat de garanties voor het belang van het kind niet in de seksuele geaardheid van het kandidaat-adoptanten liggen, maar wel in de nauwgezetheid en de zorgvuldigheid waarmee de kandidaat-adoptanten in functie van hun adoptiewens worden voorbereid en gescreend en de wijze waarop ze deze bijzondere opvoedingstaak op zich nemen. Net zoals voor heteroseksuele koppels geldt ook voor paren van gelijk geslacht dat een adoptie aan het kind het recht wil garanderen op een veilige en geschikte opvoedingssituatie.

Het Kinderrechtencommissariaat vraagt hierbij aandacht voor de kwalitatieve realisatie in de praktijk van de nu wettelijk vastgelegde voorbereiding en screening van de kandidaat-adoptanten.

Ankie Vandekerckhove Kinderrechtencommissaris maart 2004

4

2003_2004_7_adoptie_gelijk_geslacht_pdf  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you