Page 1

Wekelijks magazine bij jouw krant • 15 juni 2019

Veiligheidssector op zoek naar duizenden nieuwe krachten

P. 3 - VRAAG NAAR BEWAKINGSPERSONEEL NEEMT TOE

P. 6 - POLITIE EN SECURITY: ZO WERKEN ZE SAMEN

P. 7 - DIT DOET EEN BEWAKINGSAGENT AAN HET ONTHAAL


15 juni 2019 - vacature.com

2


Veiligheid staat al een tijdje helemaal bovenaan de maatschappelijk agenda. En dat vertaalt zich in extra opdrachten voor beveiligingsfirma’s. De criteria om voor een job in aanmerking te komen, zijn mensenkennis, meertaligheid en interesse in technologie. Met de spierballen kunnen rollen, is trouwens geen vereiste. “Wij willen geen rambo’s, maar ‘kleine’ psychologen. Tekst: HERMIEN VANOOST. Foto: Securitas / G4S (David Plas)

Dat er op elke hoek van de straat een camera hangt, dat op festivals onze rugzakken ‘gefouilleerd’ worden, dat er aan de ingang van een winkel een beveiliger staat: we kijken er niet meer van op. Eind vorig jaar telde de FOD Binnenlandse Zaken in ons land al 18.406 bewakings- en beveiligingsagenten. Zij voeren steeds meer en ook alsmaar meer diverse opdrachten uit. “Zeker in 2016 en 2017, na de aanslagen in Brussel, hebben we een piek ervaren”, vertelt JEAN-PAUL VAN AVERMAET, CEO van beveiligingsspecialist G4S en voorzitter van de Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen. “Veel overheden en bedrijven hebben toen bijkomende veiligheidsmaatregelen getroffen, wat de vraag aan het adres van private bewakings- en veiligheidsfirma’s heeft doen stijgen. Ook de economische bloei van de voorbije jaren heeft voor een push gezorgd. Organisaties wilden zich meer op hun corebusiness kunnen focussen en beslisten om de bescherming van hun site en eigendom aan een externe firma uit te besteden.”

TOBBACK EN JAMBON Een andere verklaring voor de opmars van de sector ligt bij de wetgever. Die heeft de private spelers doorheen de jaren stelselmatig een breder speelveld gegeven. Het startschot daarvoor was de ‘wet Tobback’

"We willen mensen met sterke sociale vaardigheden, die in staat zijn om de rust terug te brengen." Tom Rommens, Securitas

van 10 april 1990. Die legde voor het eerst de spelregels vast waarbinnen private bewakingsfirma’s en -agenten mochten opereren. De wet zette onder andere richtlijnen uit over de

plaatsing van alarminstallaties en de opvolging ervan in de alarmcentrales. Nieuwe bepalingen in de jaren daarna maakten verdere professionalisering en uitbreiding van de activiteiten mogelijk. Een recente mijlpaal op dat vlak is de ‘wet Jambon’ van 2 oktober 2017. Die wet bepaalt onder andere dat private bewakers bij de toegang van een winkel of evenement een visuele controle van handtassen en rugzakken en een oppervlakkige betasting van kledij mogen doen. Op niet-publieke plaatsen (bvb aan de ingang van een bedrijf ) mogen bewakingsagenten identiteitspapieren opvragen en op gevoelige plaatsen, zoals luchthavens en internationale stations, zijn ze zelfs bevoegd om de bagage en voertuigen te doorzoeken. Verder maakt de wet ook samenwerking met de politie mogelijk. Zo kan de politie voor de technische bediening van drones en voor het bekijken van beelden in de dispatchcenters van de politiezones assistentie vragen aan bewakingsagenten. “Maar voor alle duidelijkheid,” benadrukt Van Avermaet, “het is niet de bedoe-

ling dat beveiligers betrokken worden bij politieonderzoek of -interventies met dwang. Onze mensen springen enkel bij voor preventie, onthaal, logistieke ondersteuning of administratie.” Al die ontwikkelingen samen hebben ertoe geleid dat beveiligingsfirma’s, of toch zeker de grotere, bijna continu naar versterking zoeken. Securitas bijvoorbeeld hoopt dit jaar iets meer dan duizend nieuwe collega’s aan te trekken. “De ruime helft is bedoeld om de uitstroom op te vangen. De rest is zuivere groei”, reageert TOM ROMMENS, recruitment manager van Securitas Belgium, dat begin dit jaar het contract voor de bewaking van het nieuwe NAVO-hoofdkwartier in Brussel in de wacht sleepte. “In alle segmenten breiden onze activiteiten uit, in de retail en de industrie, maar ook in omgevingen met een hoog risico, zoals de luchthaven of legerkazernes. Voor die jobs leiden we gespecialiseerde beveiligingsagenten op, die bijvoorbeeld ook gemachtigd zijn om wapens te gebruiken.”

> Lees verder op blz. 4 15 juni 2019 - vacature.com

3


> Vervolg blz. 3 VROUWEN WELKOM Volgens Rommens en Van Avermaet komt een ruime groep mensen voor de job van bewakingsagent in aanmerking. “Waar wij allesbehalve naar op zoek zijn, zijn spierbundels”, zegt Rommens. “We willen vooral mensen met sterke sociale vaardigheden, die in staat zijn om de rust terug te brengen.” Van Avermaet treedt hem bij: “Wij willen geen rambo’s, maar ‘kleine’ psychologen, mensen die zelf de kalmte kunnen bewaren en weten hoe ze conflicten kunnen ontmijnen.” Om die reden moedigt hij graag ook meer vrouwen aan om voor de job van beveiliger te solliciteren. “Er is geen enkele reden waarom vrouwen dit werk niet zouden kunnen, integendeel. Ik denk dat vrouwelijke inbreng net heel nuttig is. En tot mijn grote tevredenheid slagen we er hoe langer hoe meer in om vrouwen daarvan te overtuigen. Zowat een derde van de meer dan duizend nieuwkomers is nu een vrouw. Op het totale personeelsbestand komen we nu boven 21 procent uit.” Ook doorslaggevend tijdens het selectieproces is talenkennis. Zeker voor opdrachten in het Brusselse verwachten de bewakingsfirma’s dat medewerkers minstens drie talen spreken. “Het kan natuurlijk niet dat mensen in nood je iets komen vertellen en dat je hen niet kunt begrijpen”, verklaart Rommens. “Voor kortge-

4

vacature.com - 15 juni 2019


schoolde kandidaten blijkt die meertaligheid vaak een struikelpunt. Via taaltrainingen proberen we dat bij te werken, om hen zo alsnog klaar te stomen.” Die extra inspanningen aan werkgeverszijde zijn vandaag hard nodig, aangezien er meer vraag naar bewakingsagenten is dan dat er geschikte kandidaten zijn. Het beroep duikt zelfs op de knelpuntberoepenlijst van de VDAB op. Om toch voldoende in-

"Het is niet meer zo dat beveiligingsagenten uren aan een stuk naar een computerscherm turen." Robert Vanhoydonc, Seris stroom te krijgen, werken de grotere bedrijven nauw met de VDAB en Actiris samen. Volgens Rommens met succes: “We hebben zo al verschillende langdurig werklozen opnieuw kunnen activeren.” Een derde sleutel waarmee beveiligingsagenten tegenwoordig (en in de toekomst wellicht nog meer) het verschil maken, is technologisch inzicht. “Elektronische hulpmiddelen worden hoe langer hoe belangrijker om deze job uit te oefenen”, verklaart ROBERT VANDERHOY-

DONC, hr-directeur bij Seris, een andere grote speler in België. “Technologie maakt het werk ook gevarieerder. Het is niet meer zo dat beveiligingsagenten uren aan een stuk naar een computerscherm turen. Camera’s bijvoorbeeld zijn intussen zodanig intelligent dat ze zelf de beveiligingsagenten verwittigen als er zich iets abnormaals voordoet. Aan hen om de beelden juist te interpreteren. Sinds de wet Jambon mogen bewakingsagenten ook zogenaamde sweepings uitvoeren; een elektronisch veiligheidsonderzoek om afluisterapparatuur op te sporen. En wacht maar tot de wetgeving rond het gebruik van drones helemaal op punt staat. Dat zet opnieuw deuren open.” POSITIEF IMAGO Bij het grote publiek is er alleszins veel respect voor het werk dat beveiligingsagenten doen. In een recente enquête in opdracht van het Sociaal Fonds van de bewakingssector geven mensen aan zich op hun gemak te voelen als er een bewaker in de buurt is. “Het beeld is positiever dan verwacht en dan de bewakingsagenten zelf inschatten”, vertelt Van Avermaet op basis van die recente imagostudie. “Dat is een opsteker voor iedereen in het veld. Het laatdunkende beeld dat mensen vroeger wel eens van bewakers hadden, is verdwenen.” HEB JIJ INTERESSE IN EEN JOB ALS BEWAKINGSAGENT? Je vindt diverse vacatures op www.vacature.com/nl-be/jobs.

Achttien jaar, onderdaan van de EU en een blanco strafblad. Meer is er in principe niet nodig om voor een job als bewakingsagent in aanmerking te komen. Al zullen rekruteerders uiteraard ook naar je gedrag en attitude kijken, via een zogenaamde psychotechnische test. Ben je stressbestendig? Ga je correct met vertrouwelijk informatie om? Volg je procedures nauwgezet op? Ben je alert? Heb je respect voor medeburgers? Staan je communicatievaardigheden op scherp? Allemaal vragen waar je liefst een ‘ja’ op scoort. Doorsta je vervolgens ook het medisch onderzoek, dan staat niets je nog in de weg om aan de wettelijke basisopleiding (= 139 opleidingsuren) te beginnen. Alle grote bewakingsfirma organiseren deze binnen het eigen erkende opleidingscentrum. In een eerste deel zoomen ze in op de wetgeving rond private en bijzondere veiligheid en de organisatie van de sector in België. Slaag je voor het (meerkeuze)examen bij Selor, dan kan je het twee deel over communicatietechnieken, psychologische conflicthantering, verdedigingstechnieken, EHBO en cultuurverschillen aanvatten. Leg je ook nu weer met succes je examen af, dan zal je een getuigschrift ontvangen waarmee je bij de FOD Binnenlandse Zaken een aanvraag tot erkenning kunt indienen. Als er geen belemmerende elementen zijn, dan zal je je identificatiekaart – die vijf jaar geldig is – ontvangen en kun je als volwaardige bewaker aan de slag. Dit hele proces doorlopen duurt gemiddeld drie maanden. OOK VIA HET REGULIERE ONDERWIJS Opleidingen volgen via de erkende scholen is niet de enige manier om je voor een job in de sector klaar te stomen. Sinds 2009 kun je in het regulier onderwijs na je zesde jaar secundair onderwijs een specialisatiejaar integrale veiligheid aanvatten. Die studie bereidt voor op een carrière bij de politie, brandweer of bewaking. In het schooljaar 2017-2018 kozen iets meer dan 1.000 jongeren voor die opleiding. Intussen zijn er ook twee hogescholen die een bachelor maatschappelijke/integrale veiligheid organiseren. Die tellen samen 500 studenten. Instroom vanuit de universiteiten komt hoofdzakelijk vanuit de richting criminologie. De basisopleiding hoeft trouwens geen eindpunt te zijn. Wie zijn identificatiekaart op zak heeft, kan – meestal na enkele jaren werken – verder specialiseren in havenbewaking, hondbegeleiding, x-ray-activiteiten, mobiele diensten (= patrouilles lopen en interventies uitvoeren na en alarmmelding), bewaking met wapendracht etc. Eentonig hoeft het dus zeker nooit te worden. 15 juni 2019 - vacature.com

5


Het lijkt wat absurd, maar terwijl de sector van de privébewaking als nooit tevoren boomt, kampen onze politiediensten met een chronische onderbemanning. Ligt de toekomst dan in een almaar intensievere samenwerking, waarbij de onderlinge grenzen stilaan gaan vervagen? Tekst: PIET VERBEEST

Zo ver ziet professor WIM HARDYNS van het Institute for International Research on Criminal Policy (UGent) het niet meteen komen. Maar het staat voor hem wel vast dat securitybedrijven in de nabije toekomst alleen maar verder aan belang gaan winnen: “In 2018 heeft de Wet Private Veiligheid - ook bekend als de ‘wet Jambon’ - een pak bevoegdheden overgeheveld naar de privébewakingsdiensten. Het is de bedoeling dat zij in toenemende mate de eerder routineuze beveiligingsopdrachten voor hun rekening nemen. Zo krijgt de politie de handen vrij om zich weer meer op haar kerntaken te concentreren: verkeersveiligheid, opsporing, interventie, wijkwerking, slachtofferbejegening. De bewuste wet moet nu nog een stuk concreter worden ingevuld, zodra beide partijen exact weten waar ze aan toe zullen zijn. Ik vermoed dat de volgende federale minister van Binnenlandse Zaken daar actief werk van zal maken.” NIEUWE POLITIEGRAAD IN HET SLOP Maar eigenlijk verschenen de privébewakingsagenten ook de voorbije jaren al nadrukkelijker op het publieke domein. “De tijd dat je ze uitsluitend op bedrijfsterreinen zag, ligt toch al een hele tijd achter ons”, vervolgt professor Hardyns. “Tegenwoordig schakelen politiezones ze bijvoorbeeld gretig in om op drukke festivals de veiligheid te garanderen. Securitymensen beschikken wel sowieso over veel minder ruime bevoegdheden en mogen geen wapens dragen of geweld gebruiken. Ze mogen hooguit in bepaalde gevallen pepperspray inzetten. Als het er op aankomt, moeten ze dus nog altijd de hulp van de politie inroepen.” Intussen rijst de vraag of de securitybedrijven geen concurrentie vormen voor de nieuwe functie van beveiligingsagent die eind 2015 binnen de federale politie werd gecreëerd om onder meer openbare sites en gebouwen te bewaken en het transport van gedetineerden te begeleiden. Dat initiatief lijkt voorlopig niet echt van de grond te komen. Volgens recente berichten is een groot deel van de 1.600 voorziene plaatsen momenteel nog altijd vacant. Dat het veel gemakkelijker en mogelijk ook aantrekkelijker is om bij een privébewakingsbedrijf een job te bemachtigen, is daar wellicht niet vreemd aan.

6

vacature.com - 15 juni 2019


DE 3 TAKEN VAN DE ‘ONTHAALAGENT’: HOSPITALITY, SAFETY, SECURITY Dat is een rechtstreeks gevolg van de brede opleiding die bewakingsagenten genieten voor ze aan de slag kunnen, luidt het bij Key4ce Security, een kleinere speler uit Deinze. Daardoor zijn ze naast de klassieke beveiligingsopdrachten perfect in staat om met het nodige professionalisme bezoekers te ontvangen, te registreren en te informeren. Net zoals ze de vereiste skills bezitten om vlot telefonische oproepen te beantwoorden en administratieve taken te vervullen. Daarbij komt nog dat een bewakersuniform automatisch een ontradend en preventief effect heeft op wie een potentieel gevaar zou kunnen betekenen. Bovendien zijn bewakingsagenten het gewoon om met camera’s te werken en kunnen ze technische storingen vaststellen en alarmen opvolgen. Tot slot beschikken ze ook over een zekere kennis van brandbestrijding en EHBO. Kortom, met een bewakingsagent aan je balie koppel je safety en security aan onthaal en krijg je dus eigenlijk drie medewerkers voor de prijs van één.

Securityspecialisten duiken tegenwoordig steeds vaker op op plaatsen die we niet meteen met gevaar associëren. Zo is er een groeiende trend in de bedrijfswereld om een bewakingsagent aan het onthaal te zetten.

HOSPITALITY TRAINING Marktleider Securitas is zich dermate bewust van het grote belang van een klantvriendelijk onthaal dat hij zowaar een Hospitality Training ontwikkelde voor organisaties die de prestaties van hun receptionisten naar een hoger niveau willen tillen. De centrale vraag daarbij is hoe een gastvrije ontvangst het succes van een business kan verhogen, zonder evenwel de elementaire veiligheidsregels uit het oog te verliezen. Het spanningsveld dat op die manier onvermijdelijk ontstaat, vraagt om vakkundig getrainde medewerkers die op elk moment stressbestendigheid koppelen aan verantwoordelijkheidszin, besluit Securitas.

COLOFON Redactie redactie.vacature@vacature.com Advertenties 02 490 10 78, commercieel@vacature.com Ordering 02 490 10 61, ordering@vacature.com VU Ruben Van Goethem Content Manager Roxanne Claessens Eindredactie Katrien Brys Vormgeving Bob Haentjens Redactie Hermien Vanoost, Piet Verbeest, Matthias Van Milders, Joni Horemans, Loes Liemburg Sales Marijke Van Impe Ordering An Parewijck

Ontdek nog meer op facebook.com/vacaturedotcom of volg ons op Twitter via @vacaturedotcom en Instagram via instagram.com/vacaturedotcom. 15 juni 2019 - vacature.com

7


15 juni 2019 - vacature.com

8


9

vacature.com - 15 juni 2019


15 juni 2019 - vacature.com

10


11

vacature.com - 15 juni 2019


15 juni 2019 - vacature.com

12


13

vacature.com - 15 juni 2019


15 juni 2019 - vacature.com

14

Profile for Jobs & Careers CV

Magazine_15062019  

Magazine_15062019  

Advertisement