Page 46

044_GPV1QU_20090502_VMGBI

44

29-04-2009

21:02

Pagina 44

VACATURE 2 MEI 2009

FINANCIEEL BELEIDSMEDEWERKER (m/v) De groep Katholiek Vlaams Onderwijs vzw wenst per 1 september 2009 een financieel beleidsmedewerker aan te werven.

Veurne is een gemeente met 11.880 inwoners op een 6-tal km van de Westkust en de Franse grens. De stad is hoofdplaats van een bestuurlijk en een gerechtelijk arrondissement. Het is een centrumgemeente in de Westhoek, een open, landelijk gebied; de stad heeft dan ook een uitgebreid aanbod aan onderwijs, medische verzorgingsinstellingen, handelszaken, K.M.O.’s.

De groep vzw Katholiek Vlaams Onderwijs coördineert de uitvoering van het gemeenschappelijk opvoedingsproject in zes vzw’s die lokaal het onderwijs in hun scholen organiseren en ondersteunt deze vzw’s op verschillende domeinen.

Het Stadsbestuur van Veurne gaat over tot de aanwerving, voltijds, in statutair verband van:

Een consulent burgerzaken B1-B3 (m/v)

Functie: - advies bij strategische beslissingen en verdere professionalisering van de verschillende boekhoudkundige afdelingen - stroomlijnen financiële rapporteringsystemen met maandelijkse analytische kerncijfers en interne controleprocedures - aansturen financiële afdelingen en ondersteuning bij de jaarafsluiting, opmaking begrotingen en opvolging van de begrotingscyclus - aanspreekpunt voor revisorkantoor - vraaggestuurd financieel-administratieve problemen oplossen - integratie naar een gecentraliseerde boekhouding op groepsniveau

Deze is diensthoofd van de dienst burgerzaken. Bij deze dienst kan de burger terecht voor alle formaliteiten in verband met burgerlijke stand, bevolkings-, vreemdelingen- of strafregister (zoals woonplaatsregeling, aflevering van uittreksels, identiteitsbewijzen, reispassen,...) en verkiezingen. Deze dienst helpt de burgers evenwel ook bij allerlei aanvragen in het kader van sociale wetgeving (zoals aanvragen van pensioenen, voorzieningen voor senioren, gehandicapten,...). Hij/zij is de motor van de onthaalbalie in het stadskantoor, die fungeert als een antenne van het sociaal huis. In het bijzonder staat hij/zij in voor opvolging van de regelgeving in voormelde domeinen en voor de coördinatie van de databank van de onthaalbalie. Onder het motto ‘kwaliteit voor de burger’ speelt hij/zij in op de noden van de klant en streeft naar continue verbetering van de dienstverlening.

Profiel: - master in een financiële of economische richting of gelijkwaardige en boekhoudkundige ervaring - doe-mentaliteit, langetermijnengagement - ervaring in een uitgebreide IT-omgeving - communicatief en de ambitie om leiding te geven - een gemotiveerde en gedreven persoonlijkheid die het opvoedingsproject van de KVO-scholen mee uitdraagt en ondersteunt - in het bezit van een eigen wagen voor de verplaatsingen naar de diverse KVO-scholen (standplaats te 2930 Brasschaat, Kapelsesteenweg 72)

Kandidaten hebben een diploma dat toegang geeft tot niveau B in één van de volgende studierichtingen: graduaat maatschappelijk werk, graduaat toegepaste psychologie, graduaat secretariaat-moderne talen, bachelor in de toegepaste psychologie, bachelor in het sociaal werk, bachelor in het office management. Voor deze functie worden de laatstejaarsscholieren of studenten toegelaten tot de selectieprocedure maar ze moeten het bewijs voorleggen dat ze voldoen aan de diplomavereisten uiterlijk op de datum van de indiensttreding, die voorzien is voor 1 augustus 2009.

Aanbod: - afwisselende functie-inhoud van waaruit je de volledige organisatie leert kennen - meewerken en leiding geven bij de uitbouw van een gecentraliseerde boekhoudkundigefinanciële afdeling - een wedde die verbonden is aan het ambt van leraar hoger secundair onderwijs met masterdiploma, rekening houdend met de verworven anciënniteit of de verloning in de huidige functie.

De kandidaten moeten slagen in een selectieprocedure, die bestaat uit een schriftelijk gedeelte, een mondeling gedeelte en een psychotechnische test. De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een werfreserve met een geldigheidsduur van vijf jaar. Functiebeschrijving en inlichtingen in verband met de verloning en de selectieprocedure zijn te bekomen bij de personeelsdienst van de Stad Veurne, Stadskantoor “de Seylsteen”, Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne, (tel 058/33.55.14; personeelsdienst@veurne.be). Kandidatuurstelling kan tot en met 29 mei 2009 met aangetekende brief aan het College van burgemeester en schepenen, Stadskantoor “de Seylsteen”, Sint-Denisplaats 16, 8630 Veurne, met duidelijke vermelding voor welke betrekking gesolliciteerd wordt. De poststempel geldt als bewijs. Verplichte bijlagen bij deze brief: - Curriculum vitae, met minstens gegevens over studies en eventuele beroepservaring of andere relevante gegevens; - Uittreksel uit het strafregister (aan te vragen bij het gemeentebestuur van de gemeente waar de kandidaat is gedomicilieerd); - Een kopie van het diploma dat toegang geeft tot de betrekking waarvoor wordt gesolliciteerd of een attest van de onderwijsinstelling waar de kandidaat het laatste jaar volgt van één van voormelde opleidingen.

Interesse? Sollicitatiebrief met uitgebreid cv vóór 16 mei 2009 te zenden aan de heer Dirk Van Tricht per e-mail: dirk.vantricht@skynet.be Katholiek Vlaams Onderwijs vzw – Maarschalk Gérardstraat 18 – 2000 Antwerpen

Is momenteel op zoek naar een m/v:

Stedenbouwkundige (A1a-A3a) Wij bieden:

Psychiatrisch Ziekenhuis H. Hart Ieper heeft een vacature voor (m/v)

MIDDENKADER VERPLEGING (38/38)

Wij wachten op de kandidaturen van:

Uw functie:

Uw profiel:

Interesse?

Het VLAAMS FONDS VOOR DE LETTEREN zoekt op korte termijn een voltijdse (m/v)

dossiermedewerker voor • administratieve opvolging van subsidiedossiers • assistentie van de stafmedewerkers • organisatie en logistieke ondersteuning van VFL-activiteiten Ervaring met administratief werk is vereist. Meer informatie op www.vfl.be. Schriftelijk solliciteren, uiterlijk op 20 mei.

HOEV EEL I S DAT NET TO? Dankzij de handige bruto-nettocalculator weet je zo hoeveel je van je brutoloon overhoudt.

q vacature.com/ brutonetto

Aanwervingsvoorwaarden:

INTERESSE?

vacature magazine 0205  

mister proper van het internet

vacature magazine 0205  

mister proper van het internet

Advertisement