Page 1

Postel No. MBN/08/2016-2018

|ü⁄sê‘·qyÓTÆq düeTdüÔs√>±\≈£î

Äj·TTπs«<ä ∫øÏ‘·‡ l ¬ø.m.<ä‘·Ôj·T´ sêC≤jÓ÷–

eT÷\ yê´~Û, ‘Ó\¢eT#·Ã\T,#·s¡àyê´<ÛäT\‘√bÕ≥T nìï s¡ø±\ H√|ü⁄Œ\≈£î eqeT÷[ø£\‘√ yÓ’<ä´+˚j·Tã&ÉTqT.

l <ä‘·ÔÁ‹*+π>X¯«sêe÷\j·TeTT Hêsêj·TDù|≥ s√&ÉT,}≥÷ÿsYeT+&É\+ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ ôd˝Ÿ 9640418895 Published from Hydrabad

dü+|ü⁄{Ï : 11

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£ website: www.vaarthatarangalu.com

dü+∫ø£ : 122

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

email:vtarangalu.222208@gmail.com

X¯óÁø£yês¡+ 17 |òæÁãe] 2017 ù|õ\T: 8, yÓ\: s¡÷. ◊<äT

|ü˙ïs¡T≈£î cÕø˘. |üfi¯ìπø d”m+ d”≥T ñÁ>∑yê<ä #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&É˝Ò<äT, ìùw<Ûä+ m‘˚Ôj·T+&ç : Vü≤|ò”CŸ düsT÷<é

#ÓHï’Ó : ‘·$Tfi¯Hê&ÉT bı*{Ïø˝£ Ÿ Á~∏\s¢ ≈Y î£ >∑es¡ïsY eTT–+|ü⁄ Ç#êÃs¡T. Ä sêh d”m+>± u≤<Ûä´‘·\T d”«ø£]+#˚+<äT≈£î |üfi ¯ìkÕ«$TøÏ neø±X¯+ ø£*Œ+#ês¡T . Çyêfi¯ >∑es¡ïsY $<ë´kÕ>∑sY sêe⁄qT nHêï&ûm+πø XÊdüqdüuÛ≤ |üø£å H˚‘· |üfiì¯ kÕ«$T ø=+‘· eT+~ d”ìj·TsY eT+Á‘·T\‘√ yÓ[¢ ø£*XÊs¡T. á H˚|ü<∏ä´+˝À >∑es¡ïsY nHêï&ûm+πø H˚‘·qT Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚ j · ÷ \+≥÷ ÄVü ‰ «ì+#ês¡ T . nôd+;¢ ˝ À ã\ìs¡÷|üD #˚ùd+<äT≈£î |üfiì¯ øÏ >∑es¡ïsY 15 s√E\ >∑&TÉ e⁄ Ç#êÃs¡T. |ü[ìøÏ d”m+ neø±X¯+ <äøÿ£ &É+‘√ |ü˙ïs¡T≈£î eT∞¢ ø£˙ïπs $T–*q≥T¢ nsTT´+~. nsTT‘˚ ã\ìs¡÷|üD˝À |ü[ì $»j· T + kÕ~Û ù dÔ H ˚ Äj· T q d” m +>± ø=qkÕπ > neø±XÊ\T+{≤sTT. }Væ≤+#·ì {Ï«dtº d”m+ |ü<ä$ ø√dü+ |ü˙ïs¡T #˚dæq ‹s¡T>∑Tu≤≥T Ç|ü⁄Œ&ÉT |ü fi ¯ ì ì e]+∫+~. X¯ • ø£ fi ¯ ‘ √ $uÛ Ò ~ +∫q |ü ˙ ïs¡ T qT nHêï&ûm+πø bÕغ ãVæ≤wüÿ]+∫+~. Äy˚X¯+˝À >∑es¡ïsY≈£î sêJHêe÷ dü e T]Œ+∫q |ü ˙ ïs¡ T Ä ‘· s ê«‘· X¯ • ø£ fi ¯ ô |’ ‹s¡T>∑Tu≤≥T≈£î ~>±s¡T. <ëìï d”]j·Tdt>± rdüT≈£îqï ∫qïeTà d”m+ |ü<ä$ì e<äT\T≈£îH˚ Á|üdüπøÔ ˝Ò<äì ‘˚*Ã+~. nsTT‘˚ >∑es¡ïsY ìs¡íj·T+˝À C≤|ü´+ e\¢ X¯•ø£fi¯, |ü˙ïs¡T Á&Üe÷ ÄdüøÏÔì πs|æ+~. eTs√yÓ’|ü⁄ Ä<ëj·÷ìøÏ $T+∫q ÄdüTÔ\ πødüT˝À rs¡TŒ yÓ\Tã&É&É+‘√ X¯•ø£fi¯≈£î }Væ≤+#·ì cÕø˘ ‘·–*+~. Ä øπ düT˝À düTÁ|”+ ∫qïeTà≈£î C…\’ T •ø£å $~Û+∫+~. B+‘√ ÄyÓT≈£î d”m+ nj˚T´ neø±XÊ\T eT÷düT≈£îb˛j·÷sTT.

>∑÷>∑T˝Ÿ ˝À ñ<√´>±ìøÏ @&˚fi¯¢ u≤*ø£

nsTT‘˚ nHêï&û m +π ø XÊdü q dü u Û ≤ |ü ø £ å H˚ ‘ · > ± |ü [ ì mqTïø√e&É+‘√ ∫es¡≈î£ >∑es¡ïsY ‘·q ìs¡j í ÷· ìï yÓ\&¢ +ç #ê*‡ e∫Ã+~. ‘·q≈£î 124 eT+~ myÓTà˝Ò´\ eT<ä‘› T· ñ+<ä+≥÷ >∑es¡ïsY≈£î |üfi¯ì ˝ÒKqT düeT]Œ+#ês¡T. <ë+‘√ $<ë´kÕ>∑sY sêe⁄ XÊdü q dü u Û ≤ |ü ø £ å H˚ ‘ · |ü fi ¯ ì Á|ü e ÷D d” « ø±sêìøÏ ÄVü‰«ì+#ês¡T. >√˝…H¶ é uÒ ]kÕsY˝º À nHêï&ûm+πø myÓTà˝Ò´\T ø±´+|ü⁄ sê»ø°j÷· \‘√ ‘·$Tfi¯ sê»ø°jT· ø£<qä∏ T Ädüø>ÔÏ ± e÷]Ãq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. |üfi¯ìøÏ ÄVü‰«q+ <äø£ÿ&É+‘√ |ü˙ïs¡T es¡ Z + ˝À Ä+<√fi¯ q yÓ T T<ä ˝ … ’ + ~. nsTT‘˚ nôd+;¢ ˝ À ã\ìs¡÷|üD≈£î 15 s√E\ >∑&ÉTe⁄ ñ+~ ø±ã{Ϻ Ä ˝À>± |ü˙ïs¡T eTπs<ÓH’ ê e÷´õø˘ #˚kÕÔsê #·÷&Ü*‡+<˚. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT nôd+;¢˝À yÓTT‘·+Ô 235 d”≥T¢ ñHêïsTT. nHêï&ûm+πø≈£î 134, &ûm+πø≈£î 89, ø±+Á¬>dt 8, Ç+&çô|+&Ó+≥¢≈£î ¬s+&ÉT d”≥T¢ ñ HêïsTT. nôd+;¢˝À >∑f…ºø±ÿ\+fÒ 118 eT+~ myÓTà˝Ò´\ eT<ä‘› T· ‘·|Œü <äT.

ÇkÕ¢e÷u≤<é : eTT+u…’ <ë&ÉT\ dü÷Á‘·<ëÛ ] Vü≤|òC” Ÿ düsT÷<é ùd«#۷ä ø√dü+ ‘·|ædüTÔHêï&ÉT. ‘·q e\¢ uÛÑÁ<ä‘·≈£î eTT|ü⁄Œ ˝Ò<äì &Û+É ø± ãC≤sTT+∫ #Ó|⁄ü HÔ êï&ÉT. ‘·q H˚‘è· ‘·«+˝Àì dü+düú »e÷<é ñ<é <ä y ê mqï&É ÷ ñÁ>∑ y ê<ä ø±s¡ ´ ø£ ˝ ≤bÕ˝À¢ bÕ˝§Zq˝Ò<ä+≥THêï&ÉT. yÓ+≥H˚ ‘·q $<˚o j·÷q+ô|’ $~+∫q Ä+ø£å\qT ‘=\–+#ê\ì ø√s¡T‘·THêï&ÉT. <˚ X ¯ + $&ç ∫ $<˚ X Ê\≈£ î yÓ fi ¯ fl &Üìï ìj· T +Á‹+#˚ C≤_‘ê˝À ‘·q ù|s¡TqT ñ+#·&É+ô|’ »e÷‘Y ñ<é <äyê N|òt Vü≤|òC” Ÿ düsT÷<é nuÛ´Ñ +‘·s+¡ e´ø£+Ô #˚XÊ&ÉT. á y˚Ts¡≈î£ bÕøÏkÕúHé ¨+ eT+Á‹ #Í<ä] ìkÕsY n© U≤Hé≈î£ ˝ÒK sêXÊ&ÉT. >∑‘· HÓ\ 30q 38 eT+~ ù|s¡¢‘√ $&ÉT<ä\ #˚dæq m–®{Ÿ ø£+Á{À˝Ÿ *dtºqT ‘·ø£åDy˚T ñ|üdü+Vü≤]+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊ&ÉT. á C≤_‘ê˝À Vü ≤ |ò ” C Ÿ dü s T÷<é ‘ √bÕ≥T n‘· ì H˚‘·è‘·«+˝Àì »e÷‘Y ñ<é <äyê, |òü˝≤Vt≤ `@`ÇHê‡ìj·T‘Y <ë‘·è‘·« dü+düú H˚‘·\T 37 eT+~ H˚‘·\T ñHêïs¡T. Vü≤|ò”CŸqT, eTs√ q\T>∑Ts¡T H˚‘·\qT bÕøÏkÕúHé Á|üuÛÑT‘·«+ 90 s√E\bÕ≥T >∑èVü≤ ìs¡“+<Ûä+˝À ñ+∫+~. M] e\¢ uÛÑÁ<ä‘·≈£î uÛÑ+>∑+ ø£*π> neø±X¯+ ñqï≥T¢ Äs√|æ+∫+~. á ¬s+&ÉT dü+düú\qT 6

H˚\ô|’H˚ |ü&ÉT≈£îqï U…’B q+ãsY 9234 u…+>∑fi¯Ss¡T: U…’B q+ãsY 9234 X¯•ø£fi¯≈£î.. |üs¡|üŒq nÁ>∑ V ü ‰ s¡ C… ’ \ T˝À kÕ<Û ë s¡ D U… ’ B \≈£ î Ç∫Ãq edü ‘ · T ˝Ò n~Ûø±s¡T\T ø£*Œ+#ês¡T. sêÁ‹ ÄyÓT H˚\ô|’H˚ |ü&ÉTø√yê*‡ e∫Ã+~. ÄyÓT ø√]q Á|ü‘˚´ø£ kÂø£sê´˝ÒM ø£*Œ+#·˝Ò<äT. nÁø£e÷düT\Ô øπ düT˝À Hê\Tπ>fi¯¢ C…\’ T •ø£å ìqï{Ï qT+#˚ yÓTT<ä˝q’… dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. X¯•ø£fi¯≈£î Á|ü‘˚´ø£ ôd˝Ÿ ≈£L&Ü Çe«˝Ò<äT. nsTT‘˚ ÄyÓT ‘·q e~q Çfi¯es¡dæ‘√H˚ ñ+≥THêïsê ˝ÒK eT¬se¬s’Hê ñHêïsê nqï $wüj·T+ ‘Ó*j·T˝Ò<äT. ÄyÓT≈£î Á|ü‘˚´ø£+>± eT+#·+ πø{≤sTT+#ê˝≤ ˝Ò<ë nqï~ Çyêfi¯ X¯•ø£fi¯qT |ü]o*+#·qTqï &Üø£ºs¡T¢ #Ó|üŒqTHêïs¡T. Çyêfi¯ ñ<äjT· + ˝Òe>±H˚ ø±ùd|ü⁄ <Ûë´q+ #˚dqæ X¯•ø£fi.¯ . ÁuÒøb˘ Õò dt˝º À |ü⁄*¨s¡ rdüT≈£îqï≥T¢ C…\’ T n~Ûø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T. ìqï kÕj·T+Á‘·+ Á|ü‘˚´ø£ ø√s¡Tº˝À ˝§+–b˛sTTq X¯•ø£fi¯.. nHês√>∑´ ø±s¡D≤\qT kÕ≈£î>± #·÷|ü⁄‘·÷ ø±¢dt 1 ôd˝Ÿ øπ {≤sTT+#ê\ì »&çì® ø√sês¡T. Ç˝≤+{Ï ôd˝Ÿ\˝À z {°M, Ç+{Ï uÛÀ»q+, yêsêìøÏ s¬ +&ÉT kÕs¡T¢ e÷+kÕVü‰s¡+ ÇkÕÔsT¡ . nsTT‘˚ ÄyÓT $q‹ì »&ç® ‹s¡düÿ]+#ês¡T. <Ûë´q+ ø√dü+

f…ø˘ ñ‘ê‡Vü‰≈£î\T m≈£îÿe>± Çwü|º &ü ~˚ >∑÷>∑T˝Ÿ˝À ñ <√´>∑+ #˚jT· &É+. ø±˙ <ëì˝À C≤uŸ ø={≤º\+fÒ m+‘· ø£wyºü ÷Ó . n˝≤+{Ï ñ<√´>∑+ ø√dü+ z @&˚fi¢¯ j·T÷πø u≤*ø£ ø√¢ Á_&éy® ê≥sY <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£î+~. ‘·q≈£î >∑÷>∑T˝Ÿ˝À ñ<√´>∑+ #˚j·÷\ì ñ+<äì ù|s=ÿ+≥÷ &Ós¬’ ø˘>º ± ø£+ô|˙ d”áy√ düT+<äsY |æ#êjYTøπ n|æøπ¢ wüHé ô|≥Tº≈î£ +~. ÄyÓT ÄdüøøÔÏ Ï eTT]dæb˛sTTq düT+<äsY |æ#êjYT Ä ˝ÒK≈£î ‹]– yÓ+≥H˚ düe÷<Ûëq+ ôd’‘+· |ü+bÕs¡T. ø£wüº|ü&ç #·<ä$, ‘·q ø£\\qT kÕø±s¡+ #˚düTø√yê\ì, dü÷ÿ*+>¥ nsTTb˛>±H˚ yÓ + ≥H˚ n~Û ø ±]ø£ + >± C≤uŸ n|æ ¢ π ø wü H é |ü+|æ+#ê\ì Áb˛‘·‡Væ≤+#ês¡T. _õHÓdt ÇHéôd’&ÉsY ]b˛s¡Tº\ Á|üø±s¡+ ø√¢≈£î Ç{°e˝Ò Ä<äsÙ¡ e+‘·yTÓ qÆ >∑÷>∑T˝Ÿ˝À |üì #˚j÷· \ì ÄdüøÔÏ ø£*–+<ä≥. >∑÷>∑T˝Ÿ˝À @<√ s√E ñ<√´>∑+ dü+bÕ~kÕÔqì yêfi¯¢ &Ü&ûøÏ ≈£L&Ü ‘Ó*|æ+~. ≈£L‘·T] ø√]ø£≈£î m+‘√ eTT#·Ã≥|ü&çq ø√¢ &Ü&û Á_&é® yê≥sY, ÄyÓT >∑÷>∑T˝Ÿ≈£î ñ<√´>∑ n|æ¢πøwüHéqT |ü+ù|˝≤ kÕj·T|ü&ܶsT¡ . ‘·q≈£î ø£+|üP´≥s¡T,¢ s√uÀ{Ÿ‡, {≤u…{ ¢ ‡Ÿ n+fÒ #ê˝≤ ÇwüºeTì, dü÷ÿ˝Ÿ˝À ≈£L&Ü eT+∫ $<ë´]úqì ù|s=ÿ+≥÷ ø√¢ ñ<√´>∑ n|æ¢πøwüHéqT >∑÷>∑T˝Ÿ d”áy√≈£î |ü+|æ+~. >∑÷>∑T˝Ÿ˝À esYÿ #˚j·T&Éy˚T ø±≈£î+&Ü, #êø√˝…{Ÿ bòÕ´ø£Øº ˝À |üì#˚jT· &É+, ˇ*+|æø‡˘ ˝À dæ«yéT #˚j÷· \H˚ ÄdüøìÔÏ #ÓHï’Ó : »j·T\*‘·.. |ü˙ïs¡Tôd\«+.. ‘êC≤>± |üfiì¯ kÕ«$T.. |æ#êjYT≈£î sêdæq ˝ÒK˝À yÓ\&¢ +ç ∫+~. ¬s+&ÉT HÓ\\T.. eTT>∑TZs¡T eTTK´eT+Á‘·T\T.. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT á ˝ÒKqT n+<äT≈£îqï düT+<äsY |æ#êjYT, yÓ+≥H˚ ‹]– sê»ø°j·÷\T mìï eT\T|ü⁄\T ‹s¡T>∑T‘·THêïjÓ÷ #Ó|üŒ&ÜìøÏ dü e ÷<Û ë q+ |ü + bÕs¡ T . >∑ ÷ >∑ T ˝Ÿ ˝ À ñ<√´>∑ + <ä s ¡ U ≤dü T Ô Ç<˚ ì<äs¡Ùq+. ‘êC≤>± >∑es¡ïsY X¯•ø£fi¯ es¡Z+ H˚‘· |üfi¯ìkÕ«$T‘√ #˚düT≈£îqï+<äT≈£î <∏ë´+ø˘‡ #ÓãT‘·÷, s√uÀ{Ÿ‡, ø£+|üP´≥s¡¢qT Çwüº|ü&É≥+ ‘·q≈£î m+‘√ dü+‘√cÕì∫Ã+<äHêïs¡T. f…ø±ï\J >∑ T ]+∫ ˙e⁄ eT]+‘· H˚ s ¡ T Ã≈£ î +{≤eì Ä•dü T Ô q ï≥Tº ù|s=ÿHêïs¡T. ø√¢ ‘·q Á&ûyTé ‡qT #˚sT¡ ø√yê\ì Äos¡«~+#ês¡T. dü÷ÿ*+>¥ |üPs¡eÔ >±H˚ >∑÷>∑T˝Ÿ˝À ñ<√´>±ìøÏ nô|’¢ #˚jT· eTì Áb˛‘·‡Væ≤+#ês¡T.

]kÕsYº˝À X¯X¯ø£fi¯ eØZj·TT\ dü+ãsê\T

Á|ü‘˚´ø£ düú\+, m|ü⁄Œ&ÉT nedüs¡yÓTÆHê yÓ’<ä´ kÕj·T+ Çyê«\ì ≈£L&Ü X¯•ø£fi¯ ø√sês¡T. C…˝’ À¢ X¯•ø£fi¯ ‘êqT #˚j÷· *‡q ≈£L* |üìì ≈£L&Ü m+|æø£ #˚düT≈£îHêïs¡T. ÄyÓT ø±´+&çfi¯ó¢ ‘·j·÷s¡T #˚j·T&ÜìøÏ yÓTT>∑TZ #·÷|æq≥T¢ n~Ûø±s¡T\T #ÓbÕŒs¡T. C…˝’ À¢ ñHêï ÄyÓT #ÓHï’Ó ˝À »s¡T>∑T‘·Tqï sê»ø°jT· |ü]D≤e÷\ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüT≈£î+≥÷H˚ ñHêïs¡T.

Ä 15 s√E\T.. eT¬sìï eT\T|ü⁄˝À!

Á|üe÷Dd”«ø±s¡+ #˚sTT+#ê\ì ìs¡sí TT+#ês¡T. ã\ ìs¡÷|üD≈£î 15 s√E\ dü e Tj· T + ≈£ L &Ü Ç#êÃs¡ T . Ä ‘· s ê«‘· ã\ ìs¡÷|üD˝À Äj·Tq $|òü\yÓTÆ‘˚ d”m+ d”≥T eT∞¢ #˚‘·T\T e÷π s neø±XÊ\T ≈£ L &Ü ñHêïsTT. >∑ ‘ · &ç ô d+ãsY ˝ À

»j·T\*‘· eTs¡DÏ+∫q ø=ìï >∑+≥˝À¢ù| d”m+ |”sƒ¡+ô|’ |ü˙ïs¡Tôd\«+ ≈£Ls√Ãe&É+.. ‘·sê«‘· ø=~› s√E\πø <ëìì X¯•ø£fi≈¯ î£ n|üŒ–düTHÔ êïqì #Ó|Œü &É+.. Ä ‘·sê«‘· ‹s¡T>∑Tu≤e⁄{≤ m>∑Tsπ j·T&É+ ‘Ó*dæ+<˚. Ä|ü<s∆ä à¡ eTTK´eT+Á‹>± ‘·q≈£î ã\ ìs¡÷|üD≈£î ‘=* neø±X¯+ Çyê«\ì ≈£L&Ü ìqï |ü˙ïs¡T ôd\«+ >∑es¡ïsYqT ø√]Hê |òü*‘·+ ˝Òø£b˛sTT+~. #ê˝≤ s√E\T>± düôdŒHé‡ ø=qkÕ–+∫q $<ë´kÕ>∑s¡ sêe⁄.. ∫e]øÏ yÓ T C≤غ myÓ T à˝Ò ´ \ eT<ä › ‘ · T ñqï |ü fi ¯ ì kÕ«$T yÓ ’ ù | yÓTT>∑TZ#·÷bÕs¡T. nsTT‘˚ |üfi¯ì d”m+>± Á|üe÷Dd”«ø±s¡+ #˚dæq+‘· e÷Á‘êq ø£<∏ä eTT–dæb˛<äT. ìC≤ìøÏ ndü\T ø£<∏ä Ç|ü⁄Œ&˚ yÓTT<ä\eqTqï~. Ç|üŒ{Ïπø X¯•ø£fi¯ C…’\T¬øfi¯¢&É+.. ÄyÓT ‘·s|¡ ⁄üò q myÓTà˝Ò´\T ˇø=ÿø£ÿs¡T yÓT*¢>± |ü˙ïs¡T •_s¡+˝ÀøÏ C≤s¡ T ≈£ î +≥T+&É ≥ + |ü fi ¯ ì øÏ Ä+<√fi¯ q ø£ * –+#˚ < ˚ . á |ü ~ ùV≤qT s√E˝À¢ sê»ø° j · T dü $ ÷ø£ s ¡ D ≤\T m˝≤ e÷s¡‘êj·Tqï~ ÄdüøÏÔ>± e÷]+~. |üfi¯ì ‘·q myÓTà˝Ò´\T #˚C≤]b˛≈£î+&Ü m˝≤ ø±bÕ&ÉT≈£î+{≤s¡T? sêE ˝Òì ôd’q´+˝≤ $T–*q Á|ü‘·´]ú es¡Z+ qT+∫ |ü˙ïs¡Tôd\«+ m+‘· eT+~ myÓTà˝Ò´\qT Äø£]k¸ ÕÔsT¡ ? nqï~ #·sá ˙j·÷+X¯+>± ñ+~.

#· + Á < ä u ≤ãT eTTK+ #· ÷ dæ mes¡ ÷ ô | ≥Tº ã &É T \T ô | ≥º s ¡ T : »>∑ H é ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À eT+Á‹ πø{°ÄsY |üs¡´≥q #ÓHÓ’ï: sêh ◊{°, |ü⁄s¡bÕ\ø£XÊK eT+Á‹ πø{°ÄsY ‘·$Tfi¯Hê&ÉT sêh+˝À |üs´¡ {ÏdTü HÔ êïs¡T. |üs´¡ ≥q˝À uÛ≤>∑+>± eT+Á‹ ‹s¡ T |ü P s¡ T ˝Àì f… ø ˘ ‡ f… ’ ˝ Ÿ bÕ]ÁXÊ$Tø£ y ˚ ‘ · Ô \ ‘√ düe÷y˚Xe¯ Tj·÷´s¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± sêh+˝À eg |ü]ÁX¯eT Áb˛‘ê‡Vü ‰ ìøÏ rdü T ≈£ î +≥Tqï #· s ¡ ´ \qT eT+Á‹ yê]øÏ $e]+#ês¡T.

>∑T+≥÷s¡T: Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À eTTK´eT+Á‹ #·+Á<äu≤ãT eTTK+ #·÷dæ mes¡÷ ô|≥Tºã&ÉT\T ô|≥ºsì¡ yÓd’ |” ” n<Û´ä ≈£îå &ÉT, Á|ü‹|üø£å H˚‘· »>∑H√àVü≤Hé ¬s&ç¶ nHêïs¡T. @|”øÏ Á|ü‘˚´ø£ ¨<ë ø√s¡T‘·÷ >∑Ts¡Tyês¡+ >∑+≥÷s¡T˝À »s¡T>∑T‘·Tqï j·TTeuÛÒØ ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zqï Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä+ m˝≤ Ä&ÉeT+fÒ...u≤ãT n˝≤ Ä&ÉT‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. sê<äT nqT≈£îqï ‘Ó\+>±D sêÅcÕºìï yêfi¯ó¢ kÕ~Û+#·T≈£îHêïs¡ì, n˝≤+{Ï~ bÕs¡y¢ TÓ +≥TH˚ kÕøÏ>å ± #˚d÷ü Ô @|”øÏ ¨<ë ÇkÕÔeTì Vü‰$÷ Ç∫à e÷≥ ‘·bÕŒs¡ì, n+<äs+¡ >∑{>ºÏ ± ì\BùdÔ m+<äT≈£î ¨<ë sê<äì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T.

HÓ\\ bÕ≥T ì|ò÷ü C≤_‘ê˝À ñ+#·T‘·Tqï≥T¢ bÕøÏkÕúHé ¨+ eT+Á‹‘·« XÊK ù|s=ÿ+~. Bìô|’ Vü≤|ò”CŸ düŒ+~dü÷Ô »e÷‘Y ñ<é <äyê @Hê&É÷ bÕøÏkÕúH˝é À ñÁ>∑yê<ä ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î bÕ\Œ&É˝<Ò Hä êï&ÉT. ÄdüT\Ô <Ûä«+dü+, ñÁ>∑yê<ä ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ Äs√|üD\T »e÷‘Y ñ<é <äyêô|’ m|ü⁄Œ&É÷ sê˝Ò<Hä êï&ÉT. øπ +Á<ä, sêh Á|üuTÑÛ ‘ê«˝ÒM ‘·q≈£î e´‹πsø£+>± ø√s¡Tº˝À Ä<Ûësê\T düeT]Œ+#·˝Ò<äHêï&ÉT. á dü+<äs¡“¤+>± 2009˝À ˝≤¨sY ôV’≤ø√s¡Tº Ç∫Ãq rs¡TŒqT Á|ükÕÔ$+#ê&ÉT. ªªÁ|üdüTÔ‘· πødüT˝À bÕøÏkÕúHé uÛÑÁ<ä‘·≈£î |æ{Ïwüqs¡¢ e\¢ Á|üe÷<ä+ ñqï≥T¢ #Óù|Œ dæú‹˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ˝Ò<äT. πøe\+ ◊ø£´sê»´ dü$T‹ rsêàq+ Ä<Ûës¡+>± |æ{Ïwüqs¡¢ ùd«#·Ã¤qT ø£≥&º ç #˚jT· C≤\+μμ nì ø√s¡Tº ‘Ó*|æ+~.

#ÓHï’Ó : ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À Á|üuTÑÛ ‘·« @sêŒ≥T≈£î nHêï &ûm+πø XÊdüqdüuÛÑ |üø£å H˚‘· |üfi¯ìkÕ«$Tì Ä sêh >∑es¡ïsY $<ë´kÕ>∑sY sêe⁄ ÄVü‰«ì+#·&É+‘√ X¯•ø£fi¯ •_s¡+ ø£fi¯ø£fi¯˝≤&ÉT‘√+~. >√˝…¶Hé uÒ ]kÕsYº˝À ñqï X¯•ø£fi¯ es¡Z+ myÓTà˝Ò´\T, bÕغ H˚‘·\T dü+ãsê\T #˚düT≈£î+≥THêïs¡T. nHêï &ûm+πø N|òt X¯•ø£fi¯≈£î nqT≈£L\+>± ìHê<ë\T #˚XÊs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T≈£î ‘·eTqT ÄVü‰«ì+#ê\ì ø√]Hê >∑es¡ïsY y˚∫#·÷&É≥+, myÓTà˝Ò´\T ˇø=ÿø£ÿs¡T>± |ü˙ïs¡T ôd\«+ es¡Z+˝ÀøÏ #˚s¡T‘·T+&É≥+, Ç+‘·˝À Ä<ëj·÷ìøÏ $T+∫q ÄdüTÔ\ πødüT˝À X¯•ø£fi¯≈£î Hê\Tπ>fi¯¢ C…’\T •ø£å |ü&É≥+, u…+>∑fi¯Ss¡T |üs¡|üŒD nÁ>∑Vü‰s¡ C…’\T≈£î yÓfi¯¢&É+‘√ ÄyÓT eØZjT· T\T &Û˝û ≤|ü&qç dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. m≥ºøπ \≈£î ‘·$Tfi¯Hê&ÉT sê»ø° j · T dü + øå √ uÛ ≤ ìøÏ eTT–+|ü ⁄ |ü \ T≈£ î ‘· ÷ >∑ e s¡ ï sY . . |üfi¯ìkÕ«$Tì ÄVü‰«ì+#·&É+‘√ X¯•ø£fi¯ eØZj·TT\≈£î ø=+&É+‘· <ÛÓ’s¡´+ e∫Ãq≥ºsTT´+~. ø±>± |üfi¯ìkÕ«$T n|ü⁄Œ&˚ d”m+ nsTTq≥Tº ø±<äì, Á|üuTÑÛ ‘·« @sêŒ≥T≈£î nedüsy¡ TÓ qÆ myÓTà˝Ò´\ eT<ä › ‘ · T Äj· T q≈£ î ˝Ò < ä ì |ü ˙ ïs¡ T ôd\«+ eØZ j · T T\T #ÓãT‘·THêïs¡T. yÓTT‘êÔìøÏ me]ã\yÓT+‘· nqï~ nôd+;¢˝À ã\|üØø£å˝À ‘˚\qT+~.

H˚\ô|’ ìÁ<ä.. n˝≤ŒVü‰s¡+>± |ü⁄*¨s¡ sêÁ‘·+‘ê ìÁ<ä|ü≥ºø£ ∫qïeTà nedüú C…’˝À¢ ¬s+&√ s√E u…+>∑fiS¯ s¡T: Ä<ëj·÷ìøÏ $T+∫q ÄdüT\Ô øπ düT˝À C…\’ T≈£î yÓ[¢q X¯•ø£fi¯ nø£ÿ&É kÕ<Ûës¡D U…’B˝≤ J$‘·+ >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. »j·T\*‘· Ä<ëj·÷ìøÏ $T+∫q ÄdüT\Ô øπ düT˝À @2>± ñ qï X¯•ø£fi¯≈£î eT+>∑fi¯yês¡+ düTÁ|”+ø√s¡Tº Hê\Tπ>fi¯¢ C…’\T •ø£å, s¡÷.10ø√≥¢ »]e÷Hê $~Û+∫q dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. C…˝’ À¢ Á|ü‘´˚ ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø±yê\ì X¯•ø£fi¯ #˚dæq $»„|æÔì Hê´j·TeT÷]Ô ‹s¡dÿü ]+#ês¡T. B+‘√ ÄyÓT u…+>∑fiS¯ s¡T˝Àì |üs|¡ Œü D nÁ>∑V‰ü s¡ C…˝’ À¢ kÕ<Ûës¡D U…B’ >± ñ+≥THêïs¡T. sêÁ‹ ‘·q ôd˝Ÿ˝À ÄyÓT H˚\ô|’H˚ |ü&TÉ ≈£îHêïs¡T. ÄyÓT≈£î eT+#·+ Çyê«˝≤, e<ë› nH˚ n+X¯+ô|’ yÓ<’ Tä ´\T ìs¡j í T· + rdüTø√qTHêïs¡T. X¯•ø£fi‘¯ √ bÕ≥T Ä ôd˝Ÿ˝À eTs√ Ç<ä›s¡T eTVæ≤fi¯\T ñHêïs¡T. X¯•‘√ bÕ≥T C…’\T •ø£å |ü&çq ÄyÓT ã+<ÛäTe⁄\T Çfi¯es¡dæ, düT<Ûëø£s¡Hé\≈£î C…\’ T n~Ûø±s¡T\T y˚sπ «s¡T ôd˝Ÿ‡ øπ {≤sTT+#ês¡T. X¯•ø£fi≈¯ î£ C…’\T˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äj·T+ n˝≤ŒVü‰s¡+>± |ü⁄*¨s¡, |ü # · à &ç ô|{≤º s ¡ T . X¯ • ø£ fi ¯ ñ<ä j · T + ø=~› ù d|ü ⁄ <Û ë ´q+ #˚ d ü T ≈£ î Hêïs¡ T . ‘· $ Tfi¯ H ê&É T ˝À »s¡ T >∑ T ‘· T qï sê»ø° j · T |ü]D≤e÷\ >∑T]+∫ ‘Ó\TdüTø√e&ÜìøÏ X¯•ø£fi¯ #ê˝≤ ÄdüøÏÔ #·÷|ü⁄‘·Tqï≥T¢ düe÷#ês¡+.


X¯óøÁ y£ ês¡+ 17`02` 2017

XËuÛ≤wt!

n+‘·]ø£å Á|üj÷Ó >±˝À¢ $X¯«e÷qyê[ Ç+‘·es¡≈î£ ø£˙$˙ ms¡T>∑ì eTVü‰<äT“¤‘êìï uÛ≤s¡‘· s√<ädæ |ü]XÀ<Ûäq dü+düú ªÇÁk˛μ ìqï |òTü q+>± Ä$wüÿ]+∫+~. 2013˝À nyÓT]ø± 29, <ëìï ‘·\<äqTï‘·÷ eTs¡Tdü{Ï @&Ü~ s¡cÕ´ 37 ñ|üÁ>∑V‰ü *ï @ø£ø±\+˝À Á|üj÷Ó –+#·&yÉ T˚ Ç|üŒ{Ï<ëø± ]ø±s¡T¶. n~ dü$÷|ü uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À #Ó≈£îÿ#Ó<äs¡uÀ<äqï n+#·Hê*ï ÇÁk˛ ‘·\øÏ+<äT\T #˚d+æ ~. s√<ädæ Á|üj÷Ó >±˝À¢ q$Tàqã+≥T |”mdtm˝ŸM <äqTï‘√ ˇπøkÕ] 104 ñ |üÁ>∑V‰ü *ï ì+–øÏ ‘·s*¡ +#·&+É <ë«sê ÇÁk˛ mH√ï Á|üXï¯ \≈£î @ø£ø±\+˝À ã<äT*∫Ãq≥¢sTT+~! uÛ≤s¡‘· yÓTT≥ºyTÓ T<ä{Ï ñ|ü Á >∑ V ü ≤ + ªÄs¡ ´ uÛ Ñ ≥ μqT 1975 @Á|æ ˝ Ÿ 19q Á|üjÓ÷–+#·&É+˝À n|üŒ{Ï k˛$j·T{Ÿ j·T÷ìj·THé<˚ Á|ü<ëÛ q bÕÁ‘·. Äô|’ düTe÷s¡T <äXÊã›ø±\+bÕ≥T s¡cÕ´ ‘√&ÜŒ≥T‘√H˚ sê¬ ø {Ÿ |ü ] C≤„ q +˝À Ç+&ç j · ÷ sê≥T‘˚*+~. H˚&Ü s¡cÕ´ ]ø±s¡T¶H˚ #Û˚~+∫q uÛ≤s¡‘· kÕ+πø‹ø£ Á|ü»„ j·÷e‘Y C≤‹˙ Vü≤s¡|¸ ⁄ü \ø±+øÏ‘+· #˚k˛Ô+~! ˇø£|ü⁄Œ&ÉT q\uÛ…’ øÏ˝À\ ãs¡Te⁄qï ñ|üÁ>∑Vü‰*ï n+‘·]ø£å ø£ø´å£ ˝ÀøÏ #˚sá &Üìø° <˚X+¯ øÏ+<äT$÷<äT\j˚T´~. Ç{°e* ø±\+˝À ÁbòÕHé‡, »s¡à˙, Á_≥Hé ˝≤+{Ï |ü⁄s√>±$T <˚XÊ\÷ ÇÁk˛ yêDÏ»´ $uÛ≤>∑+ j·÷+Á‹ø˘‡ ø±s=ŒπswüHé ì|ü⁄D ùde\yÓ’|ü⁄ yÓTT>∑TZ#·÷|ü⁄‘·THêïsTT. ìqï ì+–¬ø>∑dæq 101 $<˚o ñ|üÁ>∑Vü‰˝À¢ nyÓT]ø±y˚ 96. ìπs›•‘· Á|üD≤[ø£ Á|üø±s¡+ ø£∫Ñ·+>± ñ|üÁ>∑V≤ü Á|üj÷Ó >±*ï $»j·Te+‘·+ #˚j·T&É+˝À ‹s¡T>∑T ˝Ò<äì|æ+#·T≈£î+≥Tqï ÇÁk˛≈£î Çø£ $düÔè‘· yêDÏC≤´eø±XÊ\T yÓ\T¢yÓ‘·Ô&É+ U≤j·T+>± >√#·]k˛Ô+~. Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± uÛ≤s¡‘· ø°]ÔÁ|ü‹wü˜*ï ÇqTeT&ç+|üCÒdüTÔqï eTq XÊgy˚‘·Ô\ düè»Hê‘·àø£ ÁbÕMD´+, C≤‹»qT\+<ä]ø° >∑s«¡ ø±s¡D+! s√<ädæ s¡+>±q nyÓT]ø±, s¡cÕ´\ eT<Û´ä ªqTyê«`H˚Hêμ nqï+‘· rÁe düŒs¡,∆ n\$e÷*q b˛{° <äXÊu≤›\ ‘·sã¡ &ç ø=qkÕ>±sTT. düT<äè&ÛÉ dü+ø£\ŒBø£‘å √ ñ|üÁ>∑V≤ü ìsêàD+, yêVü≤ø£ HÍø£ e´edü\ú ‘·j÷· Ø, yê{Ï $X¯«dü˙j·T‘·˝À¢ ÇÁk˛ ~>∑»Z X¯ø>ÔÏ ± ne‘·]+∫q <ä]$T˝≤` s√<ädæ sπ düT Ädæj÷· ≈£î e÷]+~. n+‘·]ø£å Á|üj÷Ó >±˝À¢ Ç+&çj÷· ø£Hêï ¬s+&ÉT <äXÊu≤›\T eTT+<äTqï≥T¢ #ê≥T≈£îH˚ #Ó’Hê, Á>∑V‰ü +‘·sy¡ êdüT\ nH˚«wüD˝À yÓT\Æ TsêsTT>± n_Ûe]íd÷ü Ô Á|ü|+ü #·+˝ÀH˚ n‹ô|<ä› sπ &çj÷Ó f…*k˛ÿ|ü⁄qT nsTT<äT HÓ\\ ÁøÏ‘+· s¡÷bı+~+∫+~. 2022Hê{ÏøÏ #·+Á<äj÷· q+ #˚|{ ü ºÏ nø£ÿ&ç ñ|ü]‘·\ qeT÷Hê\T ùdø£]+#˚ <ëø± ‘êqT $ÁX¯$T+#˚<˚ ˝Ò<+ä {À+~. ñ|üÁ>∑V≤ü Á|üj÷Ó >∑ $|üD˝Ï À ˇ&ÉT|ü⁄>± neø±XÊ\T #˚õøÏÿ+#·T≈£î+≥Tqï »bÕHé s√<ädæ dü+düú ªC≤ø±‡μ 2018 eTT–ùd˝À>± #·+Á<äT&çô|’ e÷qes¡V≤æ ‘· s√esY Á|üj÷Ó >±ìøÏ ‘·V≤ü ‘·V≤ü ˝≤&ÉT‘√+~. #·+<äe÷eTô|’ n+‘·]ø£å øπ +Á<ä ìsêàD≤ìøÏ Á|üD≤[ø£\÷ n\T¢‘√+~. »bÕHé, #ÓH’ ê\≈£î uÛ+Ñ >∑bÕ≥T m<äTs¬ q’ n+>±s¡ø£ j·÷Á‘·˝À ªeT+>∑fij Ÿ ÷· Héμ <ë«sê Á|ü<eä∏ T j·T‘·ï+˝ÀH˚ |òTü q$»j·T+ kÕ~Û+∫q uÛ≤s¡‘Y, d”«j·T Á|üuÛ≤e |ü]~Ûì Áø£y˚T|” $dü]Ô +#·T≈£î+≥Tqï rs¡T nì‘·s¡ kÕ<Û´ä +. nyÓT]ø± ôd’q´+ n»e÷sTTw” ˝Àì J|”mdt (>√¢ã˝Ÿ bıõwüì+>¥ dædyºü Té )ô|’ Ä<Ûës¡|ü&Éqø£ÿπs¢≈£î+&Ü ªHê$ø˘μ ù|]≥ kı+‘· ~≈£L‡∫ ùde\≈£î e÷s¡+Z düT>∑eT+ #˚dqæ ÇÁk˛, dü]ø=‘·Ô \øå±´\T ìπs›•+#·T≈£î+{À+~. X¯óÁø£Á>∑Vü≤ XÀ<Ûäq≈£î, eTs√e÷s¡T n+>±s¡ø£ j·÷Á‘·≈î£ dü+dæ<e∆ä Te⁄‘√+~. uÛ≤s¡‘˝Y À, uÛ≤s¡‘Y ø√dü+, uÛ≤s¡rj·TT\ #˚‘· s¡÷|ü⁄<ë*Ãq Hê$ø˘` ªy˚TøÏHé Ç+&çj÷· μ ñ<ä´e÷ìï ø±+‹eT+‘·+ #˚j÷· \ì Á|ü<ëÛ ì yÓ÷B ìs¡T&ÉT n_Û\wæ+#ês¡T. Á|ü|+ü #· <˚XÊ*ï nãT“s¡|sü #¡ ˚ |ü ì ‘· q + ø£ q ãs¡ T dü T Ô q ï ÇÁk˛≈£ î Á|ü u Û Ñ T ‘· « Ädü s ê Ç‘√~Ûø£yÓTÆ‘˚, ªuÛ≤s¡‘Y˝À ‘·j·÷Øμ dü÷Œ¤]ÔøÏ |ü≥º+ ø£{Ϻq≥¢e⁄‘·T+~— s√<ädæ˝À Á‹es¡í |ü‘êø£ <Ûä>∑<Ûä>∑\÷ Ç+‘· \ +‘· \ e⁄‘êsTT!|ü s êBÛ q ‘· ≈ £ î #Ó \ T¢ ø ={Ï º , e÷‘·èuÛÑ÷$T dü>∑s¡«+>± •s¡ôd‘·TÔ≈£îH˚˝≤ #˚j·÷\qï ª|ü<äà$uÛÑ÷wüDYμ $Áø£yéT kÕsêuÛ≤jYT |ü≥Tº<ä˝Ò ÇÁk˛ ne‘·s¡D≈£î <√Vü≤<ä|ü&ç+~. ãT&çãT&ç n&ÉT>∑T\‘√ yÓTT<ä˝q’… q&Éø£ y˚>+∑ |ü⁄+Eø=ì ÇÁk˛ |üsT¡ >∑T\T rdüTqÔ ï $<Û+ä H˚&TÉ m+<ä]H√ $düàj·T|üsT¡ k˛Ô+~. s√<ädæ $C≤„Hêìï ãVüQfi¯ Á|üjÓ÷»qø£s¡+>± eT\#·Tø√e&É+˝À uÛ≤s¡‘Y Á|ükÕúq+ dü÷Œ¤]<Ô ëj·Tø£eTì ÄeT<Û´ä n+‘·sê®rj·T K>√fi¯ dü<dä Tü ‡ Á|üdTü ‹Ô +∫+~. n≥T s¡øD å£ |ü]XÀ<Ûqä ˝Àq÷ dæsú ¡ |ü⁄s√>∑‹ eTq >∑>∑q‘·\+ X¯Á‘·T<äTπs“¤<ä´+ ø±>∑\<äqï $XÊ«dü+ @s¡Œs¡Tk˛Ô+~. á Á|üj÷Ó >∑ kÕeTs¡´ú + ìs¡+‘·s¡ ‘˚CÀB|ü⁄\Ô ‘√ Á|ües¡e∆ ÷qeTj˚T´˝≤ Á|üuTÑÛ ‘·« Á|üD≤[ø£\T |ü<äTqT ‘˚˝≤*‡ ñ+~. X¯óÁø£, n+>±s¡ø£ Á>∑Vü≤ XÀ<Ûäq\ ì$T‘·+Ô ákÕ] s√<ädæ |ü<Tä ˝› À øπ {≤sTT+|ü⁄*ï 23 XÊ‘·+ ô|+#·T‘·Tqï≥T¢ ã&Ó{ ® Ÿ Á|üd+ü >∑+˝À Ä]úøe£ T+Á‹ ns¡TDY C…{ ’ ¢° yÓ\&¢ +ç #ês¡T. 2013 qT+∫ eT÷&˚fi˝¢¯ À j·÷+Á‹ø˘‡ $<˚o ñ|üÁ>∑V≤ü Á|üj÷Ó >±\ sêã&ç U≤‘ê˝À mì$T~+‘·\ eè~∆ qyÓ÷<Ó’q e÷≥ yêdüÔe+. nsTTHê nyÓT]ø±≈£î #Ó + ~q HêkÕ ã&Ó ® { Ÿ dæ + <Û ä T e⁄˝À _+<ä T e+‘· { Ï øπ {≤sTT+|ü⁄\‘√ ÇÁk˛ Ç|üŒ{Ïø° HÓ≥Tºø=k˛Ô+~.

Áø°&ÜbÕsƒ¡XÊ\˝À düeTdü´\ ‹wüº ì<ÛäT\ ø=s¡‘·‘√ $<ë´s¡Tú\ dü‘·eT‘·+ Ä~˝≤u≤<é , |ò æ Á ãe]16): Ä~˝≤u≤<é Áø° & Ü bÕsƒ ¡ X Ê\ ‘Ó\+>±D˝ÀH˚ eT÷&√~>± ù|s¡THêï.. n+<äT≈£î ‘·>∑Z≥T¢>± edü‘T· \T e÷Á‘·+ @sêŒ≥T #˚jT· &É+˝Ò<Tä . edü‹ >∑èVü≤ ìsêàD+ |ü P ]Ô ø ±ø£ b ˛e&É + ‘√ Çs¡ T ≈£ î >∑ < ä T ˝À¢ H ˚ $<ë´s¡ T ú \ T ø±\+ yÓfi¯¢BdüTÔHêïs¡T. düeTdü´\qT |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛‘˚ Çø£ÿ&ç $<ë´s¡Tú\ uÛ$Ñ wü´‘·TÔ Á|üXÊïs¡øú +£ >± e÷πs Á|üe÷<ä+ ñ+~. @{≤ 40 eT+~ u≤\Ts¡T, 40 eT+~ u≤*ø£\≈£î á bÕsƒX¡ Ê\˝À Á|üyX˚ +¯ ø£*ŒkÕÔsT¡ . Á|üdüTÔ‘·+ Çø£ÿ&É 71eT+~ u≤\u≤*ø£\T #·<äTe⁄‘·THêïs¡T. nsTT‘˚.. Çø£ÿ&É düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ø±e&É+˝Ò<äT. á Áø°&ÜbÕsƒX¡ Ê\≈£î Ç<äs› T¡ Áø°&Ü•ø£≈å î£ \qT Á|üuTÑÛ ‘·«+ ìj·T$T+∫+~. n<∏Ó¢{Ïø˘‡, õe÷ïdæºø˘ Áø°&Ü+XÊ˝À¢ Ms¡T $<ë´s¡Tú\≈£î •ø£åD ÇkÕÔs¡T. e#˚à @&Ü~ $<ë´s¡Tú\ dü+K´ ô|]–‘˚ •ø£åD Ç#˚Ã+<äT≈£î eTs√ Ç<äs› T¡ Áø°&Ü•ø£≈å î£ \T nedüse¡ Te⁄‘ês¡T. pHé˝À 4e ‘·s>¡ ‹∑ ˝À Á|üy˚X¯ m+|æø£ |üÁøÏj·T »s¡>∑qT+~. sêh Áø°&ÜÁbÕ~Ûø±s¡ dü+düú Áø°&Ü•ø£å≈£î\ ìj·÷eTø£+ #˚j·Tø£b˛‘˚ $<ë´s¡Tú\T qwüºb˛j˚T neø±X¯ e TT+~. Çø£ ÿ &É q\T>∑ T s¡ T ñbÕ<Û ë ´j· T T\T &ç|üP´fÒwüHéô|’ $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ïø° edü‹>∑èVü‰\ ìsêàD≤\T |ü P ]Ô ø±˝Ò < ä T . Çs¡ T ≈£ î >∑ < ä T ˝À¢ $<ë´s¡ T ú \ T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. πøe\+ ¬s+&˚ kÕïq|ü⁄ >∑<äT\T, eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ñHêïj·T+fÒ |ü]dæú‹ì ns¡ú+ #˚düT ø√e#·TÃ. Ä~˝≤u≤<é πø+Á<ä+˝À s¡÷.5ø√≥¢ e´j·T+‘√ >∑‘˚&Ü~ E˝…’˝À Áø°&Ü bÕsƒ¡XÊ\qT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. ‘Ó\+>±D˝À á Áø°&ÜbÕsƒ¡XÊ\ eT÷&√~. Á|üdüTÔ‘·+ s¡+>±¬s&綽Àì Vü≤ø°+ù|≥, ø£Ø+q>∑sY˝Àì

Ø»q˝Ÿ k˛ŒsYº‡ dü÷ÿ\T¢ |üì #˚düTÔHêïsTT. Hê˝ÀZ‘·s¡>∑‹ #·<äTe⁄‘·Tqï u≤\u≤*ø£\≈£î ‘=$Tà~ n+XÊ˝À¢ <˚Vü≤<ës¡T&ÛÉ´ |üØø£\å T ìs¡«Væ≤+∫ m+|æø£ #˚XÊs¡T. Ç+≥Øà&çjT· {Ÿ es¡≈î£ $<ë´uÛ≤´dü+ ø=qkÕ>∑T‘·T+~. Ä~˝≤u≤<é˝À Áø°&ÜbÕsƒ¡XÊ\ ìsêàD≤ìøÏ s¡÷.5ø√≥T¢ πø{≤sTT+∫+~. M{Ï‘√ ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\T, ìs¡«Vü≤D ø±sê´\j·T+, u≤\u≤*ø£\≈£î y˚πs«s¡T edü‹>∑èVü‰\T ì]à+#ê*‡ ñ+~. Çe˙ï >∑‘&˚ Ü~ e÷]à HÓ\ es¡≈î£ |üP]Ô #˚j÷· *‡ ñHêï.. |üqT\T q‘·qÔ &Éøq£ ø=qkÕ>∑T‘·T HêïsTT. Ç|üŒ{Ïø° |ü\Te÷s¡T¢ sêh Áø°&ÜÁbÕ~Ûø±]ø£ dü+düú ñ qï‘ê~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT #˚dæHê #·s¡´˝Ò¢e⁄. M{Ï ìsêàD+ |üP]Ôø±ø£b˛‘˚ e#˚à $<ë´s¡T\ú ≈£î edü‹ @sêŒ≥¢≈î£ neø±X¯+ ñ+&É<äT. Áø°&ÜbÕsƒ¡XÊ\˝À #·<äTe⁄‘·Tqï $<ë´s¡Tú\≈£î ‘·s¡>∑‘·T\ |ü ø £ ÿ H˚ ñ+&É & ÜìøÏ >∑ < ä T \T @sêŒ≥T #˚ X Ês¡ T . B+‘√ u≤\u≤*ø£\T ˇø£fÒ >∑~˝À Çs¡T≈£î>± ñ+≥THêïs¡T. BìøÏ ‘√&ÉT eTs¡T>∑T<=&ç¶, kÕïq|ü⁄ >∑<äT\T ˇø=ÿø£ÿfÒ ñ+&É&É+‘√ $<ë´s¡T\ú T ñ<äjT· + ø±\ø£è‘ê´\T rs¡TÃø√e&É+˝À >∑+≥\ ‘·s¡ã&ç ìØøÏå+#ê*‡ ñ+≥T+~. BìøÏ‘√&ÉT Áø°&Ü •ø£åD˝À uÛ≤>∑+>± s√E≈£î Ç<ä›s¡T eTT>∑TZs¡T $<ë´s¡Tú\T nHês√>∑´+ u≤]q |ü&ÉT‘·THêïs¡T. $<ë´s¡Tú\≈£î bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T.. @ø£s¡÷|ü <äTdüTÔ\T Ç|üŒ{Ïø° |ü+|æD° #˚j·T˝Ò<äT. Áø°&ÜbÕsƒ¡XÊ\˝À #˚]‘˚ Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ nìï ñ∫‘·+>± düeT≈£Ls¡T‘êj·TqT≈£îqï ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î ìsêX‚ m<äT¬s’+~.

ùd+Á~j·T ms¡Te⁄\ ‘·j·÷Ø˝À ¬s’‘·T\ ìsêdüø£Ô‘· »–‘ê´\,|ò æ Á ãe]16: ùd+ÁBj· T ms¡ T e⁄\ yê&É ø £ + ô|+#˚ + <ä T ≈£ î Á|ü u Û Ñ T ‘· « + ñbÕ~Û Vü ‰ $÷ |ü < ∏ ä ø £ + <ë«sê Áb˛‘· ‡ Væ ≤ dü T Ô H êï.. n~Û ø ±s¡ T \T ¬ s ’ ‘ · T ˝À¢ ne>±Vü ≤ q ø£ * Œ+#· ø £ b ˛e&É + ‘√ ø£ ˙ dü + ìπ s › • s¡ ∫ q \øå ± ´ìï ≈£ L &Ü #˚s¡Tø√˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. |ü+≥ bı˝≤˝À¢ s¡kÕj·Tìø£ ms¡Te⁄\T ‘·–+Z #ê\ì Á|ü#ês¡+ #˚sTTdüTHÔ êïs¡T. õ˝≤¢ yê´|ü+Ô >± ñ∫‘·+>± ¬s’‘·T\≈£î ñbÕ~Û Vü‰$÷ <ë«sê ìsêàD≤\T #˚|ü&ÉT‘·THêï n~Û ø ±s¡ T \ |ü s ¡ ´ y˚ ø £ å D ‘√bÕ≥T ìs¡ ¢ ø £ å ´ +˝À \øå ± ´ìï #˚s¡Tø√˝Òø£b˛‘·THêïs¡T. n~Ûø±s¡T\T <äèwæº kÕ]+#·ø£b˛e&É+‘√ ø£˙dü \øå±´ìï #˚s¡Tø√˝Òø£b˛‘·THêïs¡T.Á|üuÛÑT‘·«+ ñbÕ~Û Vü‰$÷ |ü<∏äø£+ ¬s’‘·T\ Çfi¯¢˝À Hê&˚|t ø£+b˛düTº >∑T+‘·\ øÏ+<ä >∑TÁs¡|ü⁄ Hê&É\ >∑T+‘·\ ìsêàD≤\qT #˚|ü{≤º\ì Ä<˚•+∫Hê mø£ÿ&Ü |üP]Ô ø±ø£b˛e&É+‘√ \ø£å´+ #˚s¡Tø√˝Òø£ b˛‘·THêïs¡T. Ç˝≤ õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± 2700 Hê&˚|ü⁄ ø£+b˛düTº >∑T+‘·\ ìsêàD≤\qT #˚ | ü { ≤º \ ì \øå ± ´ìï ìπ s › • s¡ # ês¡ T . nsTT‘˚ >∑ T +‘· \ qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚dTü ≈£î+fÒ s¬ ‘’ T· \≈£î m+‘·>±H√ ñ|üj÷Ó >∑øs£ +¡ >± e÷s¡qT+~. ùd+ÁBj·T ms¡Te⁄ ‘·j·÷Ø #˚j·TT≥≈£î ¬s’‘·T\ uÛÑ÷$T˝Àì #Ó‘·ÔqT, Çfi¯¢ |ü]düsê˝À¢ì #Ó‘·ÔqT ø£+b˛düTº >∑T+‘·˝À

ˇø£kÕ] eT÷&ÉT es¡d˝ü À #Ó‘qÔ· T y˚dæ #˚dTü ≈£îH˚˝≤ dü÷#·q\T #˚dTü HÔ êïs¡T. >∑T+‘· ì+|æq ‘·sT¡ yê‘· <ëìô|’ >√HÓ dü+#·T\T y˚dæ Á|ü‹ s√E ñ<äj·T+, kÕj·T+Á‘·+ ˙fi¯ó¢ #·\T¢‘·÷ ñ +&Ü*. Ç˝≤ eT÷&ÉT, Hê\T>∑T HÓ\˝À¢ ùd+ÁBj·T ms¡Te⁄ ‘·j·÷s¡e⁄‘·T+~. Ç˝≤ ms¡Te⁄ ‘·j·÷Ø #˚düTø√e&É+‘√ s¡kÕj·Tìø£ ms¡Te⁄\qT ‘·–Z+#·&Éy˚T ø±≈£î+&Ü uÛÑ÷kÕsêìï ô|+#· T ≈£ î ì n~Û ø £ ~>∑ T ã&É T \T kÕ~Û + #· T ø√e#· à ì e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\T dü÷∫düTÔHêïs¡T.ø£+b˛düTº >∑T+‘·\ ìsêàD≤\ô|’ Ç|üŒ{Ïøπ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° ¬s’‘·T\T eTT+<äT≈£î sêe&É+˝Ò<äT. eT]+‘· ne>±Vü≤q ø£ * Œ+∫ ìsêàD≤\T |ü P ]Ô #˚ ù d˝≤ #· s ¡ ´ \T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. ñbÕ~Û Vü‰$÷ |ü<øä∏ +£ <ë«sê >∑T+‘·\ ìsêàD+ #˚|ü≥Tº≈£î+fÒ ¬s’‘·T\≈£î e´j·T+ uÛ≤s¡+ ‘·>∑Z&Éy˚T ø±≈£î+&Ü ùd+ÁBj·T ms¡Te⁄\qT ‘·j·÷s¡T #˚düTø√e#·Ãì n~Ûø±s¡T\T nHêïs¡T. nsTT‘˚ n~Ûø±s¡T\T πøåÁ‘· kÕúsTT˝À ¬s’‘·T\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·ø£b˛e&É+‘√ Á|üuÛÑT‘·« \ø£å´+ HÓs¡y˚s¡ø£b˛e&É+‘√bÕ≥T ¬s’‘·T\≈£î Á|üjÓ÷»q+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘·T+~.

b˛©dt yêVü≤Hê\≈£î &ûõ˝Ÿ ø£+Á{À˝Ÿ?

es¡+>∑˝Ÿ,|òæÁãe]16 b˛©düT\≈£î yêVü≤Hê*ï ô|+∫Hê Ç+<Ûäq+ e÷Á‘·+ ‘·–Z+#ês¡ì düe÷#ês¡+. >∑‘·+˝À ˇø√ÿ ùdºwHü ≈é î£ eT÷&ÉT yêVü≤Hê\T ñ+&É>± nìï+{Ïø° ø£*|æ HÓ\≈£î 650 ©≥s¡¢ &ûõ˝Ÿ Ç#˚Ãyês¡T. Ç|ü &ÉT ùdºwHü ≈é î£ øπ e\+ 440 ©≥s¡¢ &ûõ˝ŸqT ÇdüTÔHêïs¡T. ‘·–Z+∫q|üŒ{Ïø° ñqï ø√{≤HÓ’Hê düeTj·÷ìøÏ n+<äT‘·T+<ë n+fÒ nB ˝Ò<äqï $eTs¡Ù\T ñ HêïsTT. Ç+<Ûqä + ø=s¡‘· rÁe+>± ñ+&É&+É ‘√ Ç{°e\ b˛©düT ø£$TwüqsY ‘·q dü+πøåeT ì~Û qT+∫ s¡÷. 30 \ø£å\T ã+≈£î\≈£î #Ó*+¢ #ês¡ì düe÷#ês¡+. es¡+>∑˝Ÿ ø£$Twüqsπ {Ÿ |ü]~Û Ç{°e\ uÛ≤Ø>± $dü]Ô +∫+~. b˛©düT\ ì|ò÷ü ô|+#ê*‡ sêe&É+, •yês¡T ÁbÕ+‘ê\T ≈£L&Ü ø£\e&É+‘√ H˚sê\ XÊ‘·+ n~Ûø+£ >± ñ+{À+~. Ç{°e\ düTuÒ<ë] b˛©düTùdºwüHé, $T˝Ÿ‡ø±\˙ b˛©düT ùdºwüq¢ |ü]~Û˝À s¬ +&ÉT #ÓH’ ké Õï∫+>¥\T, ø=ìï #√≥¢ ‘êfi¯+ y˚dæ ñqï Çfi¯˝¢ À #√Ø\T »]>±sTT. H˚sê\≈£î bÕ\Œ&˚ yê]ô|’ >∑{ºÏ ì|ò÷ü ñ+∫, ìs¡+‘·s+¡ ô|Á{À*+>¥ #˚j÷· *‡q u≤<Û´ä ‘· b˛©düT\ô|’ ñ+~. BìøÏ‘√&ÉT ôV’≤<äsêu≤<é ‘·s¡yê‘· es¡+>∑˝Ÿ q>∑s¡+ m+‘√ ø° \ ø£ y Ó T Æ + ~ ø±e&É + ‘√ Çø£ ÿ &ç ø Ï ì‘· ´ + eT+Á‘· T \T, ñ qï‘ê~Ûø±s¡T\T, M◊|”\T edüTÔ+{≤s¡T. mH√ï ø±s¡´Áø£e÷\T »s¡ T >∑ T ‘· T +{≤sTT. á H˚ | ü < ∏ ä ´ +˝À H˚ s ê\ n<ä T |ü ⁄ q≈£ î , nkÕ+|ò”Tø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\qT n&ÉT¶ø√yê\Hêï b˛©düT\≈£î

Äj·TT<Ûë˝Ò ø±<äT, yêVü≤Hê\÷ m+‘√ eTTK´+. ø±˙ n$ q&ç#˚+<äT≈£î dü]|ü&Ü Ç+<Ûäq+ ˝Òø£b˛e&É+ y˚~Ûk˛Ô+~. ø£$Twüqπs{Ÿ ø±sê´\j·T+ Äes¡D˝À ñqï ã+≈£îqT ø=+‘· ø±\+>± eT÷ùdXÊs¡T. ø£$Twüqπs{Ÿ |ü]~Û˝À 413 b˛©düT yêVü≤Hê\T ñHêïsTT. M{Ï˝À ì+ù|+<äT≈£î <ë<ë|ü⁄ HÓ\≈£î 20y˚\ ©≥s¡¢ Ç+<Ûäq+ nedüs¡+ ñ+≥T+~. Ç+<äTø√dü+ 32 ã+≈£î\‘√ b˛©düT\T ˇ|üŒ+<ä+ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îHêïs¡T. ø=+‘· ø±\+>± Ç+<Ûäq+ ø√dü+ ì<ÛäT\T $&ÉT<ä\ ø±ø£b˛e&É+‘√ Çã“+<äT\T m<äTs¡e⁄‘·THêïsTT. ã+≈£î˝À¢ <ë<ë|ü⁄ s¡÷. 1.70 ø√≥T¢ b˛©düT XÊK u≤ø° |ü&qç ≥Tº $X¯«dü˙j·T düe÷#ês¡+. b˛©düT yêVü≤q+ e∫Ã+<ä + fÒ ô|Á{À\T ã+≈£ î j· T »e÷qT\T uÛ Ñ j · T |ü & ç b˛‘·THêïs¡T. ø=+<äs¡T bÕ‘· &ÉãT“\T #Ó*¢ùdÔ >±˙ Ç+<Ûäq+ ì+ù|~˝Ò<ìä ‘Ó>π dæ #ÓãT‘·THêïs¡T. Ç+<Ûqä + ø=s¡‘· ø±s¡D+>± |üP]ÔkÕúsTT˝À ô|Á{À*+>¥ ìs¡«Væ≤+#·&+É ˝Ò<ìä düe÷#ês¡+. ˇø√ÿ ô|Á{À*+>¥ yêVü≤q+ ‘·eT ÁbÕ+‘·+˝À ø£˙dü+ 30 qT+∫ 50 øÏ˝À$÷≥s¡¢ es¡≈î£ nsTT<ës¡TkÕs¡T¢ ô|Á{À*+>¥ #˚j÷· *‡ ñ+&É > ± HêeTe÷Á‘· + >± ˇø£ { Ï ¬ s +&É T Á{Ï | ü \T ø={Ï º dü]ô|&ÉT‘·Tqï≥Tº düe÷#ês¡+.

n&ÉT>∑+≥T‘·Tqï ˙{ÏeT{≤º\‘√ ¬s’‘·qï\ Ä+<√fi¯q ø±e÷¬s&ç¶,|òæÁãe]16: õ˝≤¢˝À Äj·÷ÁbÕ+‘ê˝À¢ HÓ\ s√E\ e´e~Û˝ÀH˚ uÛÑ÷>∑s¡“¤ »\ eT{≤º\T n&ÉT>∑T≈£î #˚s¡T‘·THêïsTT. kÕ>∑T˙{Ï ÁbÕC…≈£îº\T ˝Òì ÁbÕ+‘ê˝≤¢H˚ ø±≈£ î +&Ü ñqï ÁbÕ+‘ê˝À¢ ôd’ ‘ · + »˝≤\T n&ÉT>∑+{Ïb˛‘·THêïsTT. s¡; d”»H√¢ y˚dæq |ü+≥\≈£î Ç|ü&ç|ü&˚ ˙{Ï $ìjÓ÷>∑+ ô|]–+~. sêqTqï s√E˝À¢ eT]+‘· ˙s¡T nedüs¡+. á |ü]dæú‘·T˝À¢ »˝≤\T n&ÉT>∑T≈£î yÓfi¯¢&É+ ¬s’‘·T\qT Ä+<√fi¯q≈£î >∑T]#˚k˛Ô+~. e] |ü+≥≈£î ˙{Ï yê&Éø£+ ô|s¡T>∑T‘·T+&É&É+‘√ uÛÑ÷>∑s¡“¤ »\ eT≥º+ |ü&bç ˛‘√+~. y˚d$ü ì <äèwæ˝º À ô|≥T¢ø=ì ‘·≈î£ ÿe ˙{Ï‘√ |ü+&˚ |ü+≥*ï kÕ>∑T#˚dTü ≈£î+fÒ eT+∫<äì e´ekÕj·÷~Ûø±s¡T\T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T. 30 s√E\ e´e~Û˝À >±+<Ûë] eT+&É\+˝À n‘·´~Ûø£+>± 2.95 $÷≥s¡¢ ˝À|ü\≈£î ˙{Ï eT{≤º\T yÓfi¯¢&É+ >∑eTHêΩs¡+. uÛ≤Ø ÁbÕC…≈î£ º ñqï ìC≤+kÕ>∑sY eT+&É\+˝À 2.76 $÷≥s¡¢ ˝À|ü\≈£î |ü&bç ˛e&É+ |ü]dæ‹ú rÁe‘·≈î£ n<ä+› |ü&TÉ ‘√+~. Ç|üŒ{Ï qT+#˚ ˙{Ïì bı<äT|ü⁄>± $ìjÓ÷–+#·T

ø√yê*‡q ÄeX¯´ø£‘q· T >∑Ts¡TÔ #˚k˛Ô+~. >∑‘&˚ Ü~ &çôd+ãs¡T qT+∫ »qe] es¡≈£î |ü]o*ùdÔ |ü\T ÁbÕ+‘ê˝À¢ ˙{Ï eT{≤º\T 0.30 $÷≥s¡¢ qT+∫ 2.96 $÷≥s¡¢ es¡≈î£ ˝À‘·T≈£î yÓfi≤¢sTT. m+&Üø±\+ sêø£eTT+<˚ »\+ bÕ‘êfi≤ìøÏ #˚s¡T‘√+~. uÛ≤Ø esê¸\‘√ ñ_øÏ e∫Ãq »˝≤\T.. $ìjÓ÷>∑+ ô|s¡>≥ ∑ +‘√ eT∞¢ n&ÉT>∑+{≤sTT. >∑‘· eT÷&˚fió¯ >¢ ± õ˝≤¢˝À esê¸u≤Û e |ü]dæ‘ú T· \T HÓ\ø=ì uÛ÷Ñ >∑s“¡ +¤ ˝À ˙{Ï eT{≤º\T uÛ≤Ø>± |ü&bç ˛j·÷sTT. Äj·÷ ÁbÕ+‘ê˝À¢ n‘·´~Ûø£ ˝À‘·T≈£î »˝≤\T #˚sêsTT. >∑‘· es¡ø¸ ±\+ ∫es¡˝¢ À ≈£î]dæq uÛ≤Ø esê¸\‘√ »\eT{≤º\T ô|]>±sTT. ÁbÕC…≈£îº\T, #ÓsT¡ e⁄\T, ≈£î+≥˝À¢ düeTè~∆>± ˙s¡T #˚s≥ ¡ +‘√ ˙{Ï eT{≤º\T ô|’øÏ sêe&ÜìøÏ <√Vü≤<ä|ü&ç+~. eT÷&˚fi¯ó¢>± esê¸uÛ≤e |ü]dæ‘ú T· \ ø±s¡D+>± e+<ä\ |ò≥ ” ¢ ˝À‘·T˝ÀøÏ uÀs¡Tu≤e⁄*ï ‘·$«+∫ »˝≤*ï yê&ÉT≈£îHêïs¡T. uÛ≤Ø esê¸\≈£î ˙{Ï eT{≤º\T ô|]–Hê e´ekÕj·T+‘√bÕ≥T, Ç‘·s¡ nedüsê\≈£î ˙{Ï $ìjÓ÷>∑+ ô|]–+~. s¡; d”»H√¢ >∑‘+· ˝À ø£+fÒ n~Ûø£ $d”sÔ +í¡ ˝À |ü+≥\T kÕ>∑j÷· ´sTT.

ìs¡ìs¡ T<√´T>∑<√´>∑ T\≈£î T2 \≈£î X¯óÁø£yês¡+ Hê´ø˘Hê´ø˘ •ø£åD •ø£ 17`02`2017 åD »–‘ê´\,|òÁæ ãe]15: ìs¡T<√´>∑T\≈£î eè‹Ô>‘∑ y· TÓ qÆ •ø£D å ÇdüTÔHêïs¡T. 18 qT+∫ 45 @fi¯¢ eT<Ûä´ ej·TdüT >∑\ yê]øÏ eè‹Ô HÓ’|ü⁄D´+ô|’ •ø£åD≈£î <äs¡U≤düTÔ\T ø√s¡T‘·Tqï≥T¢ Hê´ø˘ dü V ü ‰ j· T dü + #ê\≈£ î \T ˇø£ Á|ü ø £ ≥ q˝À ù|s=ÿHêïs¡ T . ø£Ø+q>∑sY˝Àì düs¡ÿdtyÓTÆ<ëq+ dü$÷|ü+˝Àì Hê´ø˘ •ø£åD øπ +Á<ä+˝À á ‘·s>¡ ‘∑ T· \T ñ+{≤sTT. m\ÅøÏwº j æ T· Hé, |ü+¢ ãsY, ‘ê|”y˚TÅd”Ô e+{Ï eè‘·TÔ˝À¢ •ø£åD Çdü÷Ô s√E≈£î s¡÷.300 ñ |üø±s¡ y˚‘·q+‘√ 15 s√E\ bÕ≥T eè‹Ô HÓ’|ü⁄D´ •ø£åD Çe«qTHêïs¡T.n˝≤π> 18 @fi¯¢ qT+∫ 35 @fi¯¢ ej·TdüT >∑\ ìs¡T<√´>∑ j·TTe≈£î\≈£î ô|sTT+{Ï+>¥, &Óø£πswüHé˝À eT÷&ÉT HÓ \ \ ø√s¡ T ‡ ôV’ ≤ <ä s êu≤<é ˝ Àì Hê´ø˘ dü + dü ú ˝ À •ø£ å D Çe«qTHêïs¡T.ñ∫‘·+>± uÛÀ»q+, edü‹ ø£*Œ+#·qTHêïs¡T. •ø£ å D nq+‘· s ¡ + Á<Û ä T e|ü Á ‘· + ‘√ bÕ≥T ñbÕ~Û ø£*Œ+#·qTHêïeTì Á|üø£{Ï+#ês¡T. H˚wüq˝Ÿ nø±&É$÷ Ä|òt ø£HÅé düøº Hå£ ,é ‘Ó\+>±D sêh uÛeÑ q ìsêàD s¡+>∑ dü+øπ eå T eT+&É* Ä<Ûä«s¡´+˝À á •ø£åD @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. |üP]Ô $esê\≈£î 9440462341˝À dü+Á|ü~+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

eT+∫˙{Ï |ü<∏äø±ìøÏ ì<ÛäT\T eT+ps¡T ìC≤e÷u≤<é,|òÁæ ãe]15 ): ñeTà&ç õ˝≤¢˝À ñqï düeTÁ>∑ s¡ø‘åÏ · eT+∫˙{Ï |ü<øä∏ ±\(d”|&” ãÉ ÷¢´mdt) ìs¡«Vü≤D ø√dü+ s¡÷.3 ø√≥¢ ì<ÛäT\T e#êÃsTT. á HÓ\ 17q »]π> õ˝≤¢ |ü]wü‘Y düs¡«düuÛÑ´ düe÷y˚X¯+˝À n+XÊìï ñ+∫ düuÛÑT´\ ÄyÓ÷<ä+ rdüTø=ì ì<ÛTä \qT øπ {≤sTT+#êqTHêïs¡T. |ü<øä∏ ±\ ìs¡«Vü≤D≈£î Ç+ø± s¡÷.12 ø√≥T¢ nedüs+¡ ñ+~.¬s+&ÉT õ˝≤¢˝À¢ ø£*|æ 20 eT+∫˙{Ï |ü<øä∏ ±\T ñHêïsTT. M{Ï ìs¡«Vü≤D≈£î >∑‘· eT÷&˚fi¢¯ qT+∫ ì<ÛäT\T sêe&É+ ˝Ò<äT. Á|ür dü+e‘·‡s¡+ ì<ÛäT\T ø±yê\ì Á|ü‹bÕ<äq\T ‘·j·÷s¡T #˚dæq ˝≤uÛÑ+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. ì<ÛTä \T ˝Òø£ |ü<øä∏ ±\ ìs¡«Vü≤D ø£w+ºü >± e÷]+~. ø=ìï |ü<∏äø±\T |ü&Éπøj·T>± eT]ø=ìï HêyéTπø yêùdÔ>± |üì #˚düTÔHêïsTT. nqT≈£îqï \ø£å´+ y˚Ts¡≈£î Á|ü»\≈£î ‘ê>∑T˙{Ïì n+~e«˝Òø£ b˛‘·THêïsTT. d”ÄsYm|òt øÏ+<ä |ü<øä∏ ±\ ìs¡«Vü≤D ø√dü+ s¡÷. 3 ø√≥T¢ ‘êC≤>± e#êÃsTT.

sê´–+>¥ô|’ b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT ø£&É|ü,|òæÁãe]16( ø£&É|ü˝Àì z Åô|’y˚≥T ø£fi≤XÊ\˝À sê´–+>¥ »s¡T>∑Tqï rs¡Tô|’ b˛©düT\T $#ês¡D #˚|ü{≤ºs¡T. u≤<Û ä T ´\ô|’ ø£ ] ƒ q #· s ¡ ´ \T rdü T ≈£ î +{≤eTì nHêïs¡ T . kÕ>∑T‘√+~. s√E s√E≈£î sê´–+>¥ m≈£îÿe ø±e&É+‘√ ∫es¡≈î£ $<ë´]úì\T ø£fi≤XÊ\≈£î yÓfi¯¢˝Òì dæú‹˝ÀøÏ e∫Ã+~. n≥T ø£fi≤XÊ\≈£î yÓfi¯¢˝Òø£, Ç≥T Ç+{À¢ ñ+&É˝Òø£ Ä $<ë´]ú e÷qdæø£+>± Çã“+~ |ü&ܶs¡T. ø£fi≤XÊ\≈£î yÓ[‘˚ mø£ÿ&É sê´–+>¥ #˚kÕÔs¡yÓ÷qì uÛÑj·÷+<√fi¯q #Ó+<äT‘·THêïs¡T. Çø£ #˚ ù d~ ˝Ò ø £ b˛©dü T \qT ÄÁX¯ s TT+#ês¡ T . ø£ & É | ü &û m d” Œ nXÀø˘≈î£ e÷sY≈î£ |òsæ ê´<äT #˚XÊs¡T. Ç+‘·ø±\+ Bìô|’ |òsæ ê´<äT e∫ÃHê sê´–+>¥qT ø£≥º&ç #˚j·÷*‡q j·÷»e÷q´+ @$÷ |ü≥qº ≥T¢ e´eVü≤]k˛Ô+~. Hê\T>∑T HÓ\\ qT+∫ á ‘·‘+· >∑+ »s¡T>∑T‘·THêï |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+˝Ò<äqï |òæsê´<äT\T ñHêïsTT. ãj· T {Ï ø Ï #Ó _ ‘˚ Ä&É |æ \ ¢ \ T Çã“+~ |ü & É ‘ ês¡ ì Ä ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T Äy˚<äq #Ó+<äT‘·÷ $wüj·÷ìï eTqdüT˝ÀH˚ ô|≥Tº≈£îHêïs¡T. s√E s√E≈£î sê´–+>¥ düeTdü´ m≈£îÿe ø±e&É + ‘√ b˛©dü T \qT ÄÁX¯ s TT+#ês¡ T . ø£ fi ≤XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\qT e÷≥\‘√ Çã“+~ ô|&ÉT‘·THêïs¡T. n|üŒ{À¢H˚ $<ë´]ú ‘· * ¢ < ä + Á&É T \T ø£ fi ≤XÊ\ j· ÷ »e÷q´+ <ä è wæ º ø Ï rdüT¬øfi≤¢s¡T. yês¡T ‘=\T‘· $<ë´s¡Tú\qT ôV≤#·Ã]+#ês¡T. nsTTq|üŒ{Ïø° yê]˝À m˝≤+{Ï e÷s¡TŒ sê˝Ò<äT. B+‘√ b˛©düT\≈£î |òsæ ê´<äT #˚XÊs¡T.

|ü⁄düÔø±\ ø=s¡‘· sê≈£î+&Ü #·s´¡ \T $ø±sêu≤<é,|òæÁãe]16): e#˚à HÓ\˝ÀH˚ q÷‘·q $<ë´ dü+e‘·‡sêìøÏ dü+ã+~Û+∫ Ç|üŒ{ÏqT+#˚ ø£dsü ‘¡ T· Ô #˚dTü HÔ êïs¡T. düø±\+˝À bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T n+~+#·&É+ \ø£å´+>± #·s¡´\T rdü T ≈£ î +≥THêïs¡ T . $<ë´dü + e‘· ‡ sêìï eTT+<ä d ü T Ô > ± ÁbÕs¡+_Û+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡ísTT+∫+~. á y˚Ts¡≈£î nìï Á|üuÛÑT‘·«, Åô|’y˚≥T bÕsƒ¡XÊ\\≈£î $<ë´XÊK Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚dæ+~. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ ÁbÕs¡+_Û+∫q á $<Ûëq+ á @&Ü~ ø=qkÕ–+#·qTHêïs¡T. nsTT‘˚ ìs¡T&ÉT m<äT¬s’q |ü]dæú‘·T\T n~Û>∑$T+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. eTTK´+>± bÕsƒ¡´|ü⁄düÔø±\T n+<äTu≤≥T ˝À ˝Òø£b˛e&É+‘√ Çã“+<äT\T @s¡Œ&ܶsTT. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À á dü+e‘·‡s¡+ õ˝≤¢˝À |üø±ÿ>± ‘·s>¡ ‘∑ T· \T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î ø±sê´#·sD ¡ dæ<+∆ä #˚dTü HÔ êïs¡T. y˚ d ü $ ôd\e⁄\T nq+‘· s ¡ + pHé 12 ‘· s ê«‘· ã&É T \T |ü⁄q'ÁbÕs¡+uÛÑeTe⁄‘êsTT. õ˝≤¢ πø+Á<äyÓTÆq $ø±sêu≤<é˝À ñ qï |ü⁄düøÔ £ >√<ë+ qT+∫ 18 eT+&É˝≤\ m+áz ø±sê´\j·÷ìøÏ bÕsƒ´¡ |ü⁄düøÔ ±\T |ü+|æD° #˚jT· qTHêïs¡T. Ç+<äT≈£î dü+ã+~Û+∫ |ü⁄düøÔ ±\T Ç|üŒ{Ïøπ >√<ë+≈£î #˚sT¡ ≈£îHêïsTT. õ˝≤¢˝À yÓTT‘·+Ô Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\T 1,074 ñ+&É>± 1,22,726 eT+~ $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄≈£î+≥THêïs¡T. Ms¡+<ä]ø° 8,19,055 bÕsƒ¡´ |ü⁄düøÔ ±\T nedüs+¡ ñ+&É>± 2016 dü+e‘·‡sêìøÏ dü+ã+~Û+∫q bÕsƒ´¡ |ü⁄düøÔ ±\T 1,20,278 $T–* ñHêïsTT.


ìs¡T<√´>∑T\≈£ìs¡î düT<√´>∑ Œwüyº T\≈£TÓ qÆ î düŒdhºyÔ sê´© ÓTÆq Vü‰$T ÇùdÔH˚ Vü ‰ $÷ Çù X¯óÁø£yês¡+ ñ|üd+ü+Vü&É≤ss¡DêyéT ñ|ü dü+Vü≤s¡D: ø√<ä 17`02`2017

3

es¡+>∑˝,Ÿ |òÁæ ãe]16): Á|üuTÑÛ ‘·«+ ìs¡T<√´>∑T\≈£î düŒwüyº TÓ qÆ Vü‰$÷ ÇùdÔH˚ áHÓ\ 22e ‘˚Bq ‘·\ô|{Ϻq CÒ@d” ìs¡T<√´>∑T\ sê´©ì $s¡ $ T+#· T ≈£ î +{≤eTì, ˝Ò ì |ü ø £ å + ˝À sê´©ì ø=qkÕ–kÕÔeTì ‘Ó\+>±D sê»ø°jT· ◊ø±dü #Ós’ à¡ Hé Ä#ês¡´ ø=<ä + &É s ê+ dü Œ wü º + #˚ X Ês¡ T . es¡ + >∑ ˝ Ÿ ˝Àì ø±ø£ r j· T j·T÷ìe]‡{°˝À $<ë´]ú dü+|ò÷ü \ CÒ@d” Ä<ä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚ d æ q dü H êïVü ≤ ø£ dü e ÷y˚ X ¯ + ˝À Äj· T q eT+>∑ fi ¯ y ês¡ + bÕ˝§ZHêïs¡T. CÒ@d” Á|ü‹wüº ø√dü+ sê´© #˚|ü≥º&É+ ˝Ò<äì, j·TTe≈£î\ ny˚<qä ø√dü+ sê´© ìs¡«Væ≤düTHÔ êïeTì #ÓbÕŒs¡T. mìïø£\ düeTj·T+˝À ‘Ósêdü Ç∫Ãq \ø£å ñ<√´>±\ô|’ düŒwüyº TÓ qÆ Vü‰$÷ Çyê«\ì &çe÷+&é #˚dTü HÔ êïeTHêïs¡T. Åô|’y≥ ˚ T s¡+>∑+˝À kÕúìø£ ìs¡T<√´>∑T\≈£î ]»πs«wüHé ÁbÕ‹|ü~ø£q neø±X¯+ ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ mìï n&ɶ+≈£î\T düèwæº+∫Hê sê´©ì ø=qkÕ–+∫ rs¡T‘êeTì ‘˚*à #ÓbÕŒs¡T. ìs¡T<√´>∑T\T m+‘√ ÄX¯‘√ ñHêïs¡ì, yê]øÏ Ç∫Ãq Vü‰$÷\H˚ neT\T #˚j÷· \qï<˚ ‘·eT Á|ü<ëÛ q &çe÷+&é nHêïs¡T.

bıs¡T>∑T<˚XÊ\‘√ dü‘·‡+ã<Ûë˝Ò eTTK´+: bÕ]ø£sY

‹s¡TeT\ lyê]øÏ q÷‘·q düVü≤ÁdüHêeT ø±düT\ Vü‰s¡+ {°{°&û #Ó’s¡àHé &Üø£ºsY #·<ä\yê&É ø£èwüíeT÷]Ô ‹s¡TeT\, |òæÁãe] 16 : ø£*j·TT>∑ Á|ü‘·´ø£å <Ó’e+>± Äsê~+#·ã&ÉT‘·Tqï ‹s¡TeT\ ly˚+ø£fÒX¯«s¡kÕ«$T yê]øÏ 11 ø√≥¢‘√ q÷‘·q ã+>±s¡T düV≤ü Ádü HêeT ø±düT\Vü‰s¡+ ‘·j÷· s¡T #˚sTTdüTHÔ êïeTì {°{&° û bÕ\ø£eT+&É* #Ós’ à¡ Hé &Üø£sº Y #·<\ä yê&É ø£èwüíeT÷]Ô yÓ\¢&ç+#ês¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ {°{°&ç <Ûäs¡àø£s¡Ô\ eT+&É* düe÷y˚X¯+»]–+~. düTBs¡È+>± »]–q nq+‘·s¡+ ìs¡íj·÷\qT #Ó’s¡àHé #·<ä\yê&É ø£èwüíeT÷]Ô bÕÁ‹πøj·TT\≈£î yÓ\¢&ç+#ês¡T. á düVü≤ÁdüHêeTø±düT\ Vü‰sêìï nyÓT]ø±≈£î #Ó+~q sêeT*+>∑sêE nH˚ uÛÑ≈£îÔ\T Ç∫Ãq $sêfi¯+‘√ uÛÑs¡D+ #˚sTTdüTHÔ êïeTHêïs¡T. uÛ≈Ñ î£ Ô \T y˚∫ ñ+&˚+<äT≈£î>±qT yÓ≈’ î£ +sƒ+¡ ≈£L´ø±+ô|¢ø˘‡ ìsêàD≤ìøÏ 5ø√≥¢qT eT+ps¡T #˚j·÷\ì rsêàDÏ+#ês¡T. ‹s¡TeT\˝Àì $$<Ûä M<ÛäT ˝À¢ ø±fÒJ\T, $ÁXÊ+‹ >∑èVü‰\˝À Á|üdTü ‘Ô +· ñqï $<äT´‘Y ã\T“\ kÕúq+˝À q÷‘·q+>± m˝Ÿá&ç ã\T“\T @sêŒ≥T #˚ùd+<äT≈£î>±qT 4.5 ø√≥¢ q T eT+ps¡ T #˚ X ÊeTHêïs¡ T . ‹s¡ T |ü ‹ ˝Àì l<˚ $ ø±+ô|¢ø‡˘ ˝À e÷s¡<Z ]ä Ù Åô|’y{ ˚ Ÿ *$Tf…&é yê]øÏ øπ {≤sTT+∫q >∑~ >∑&ÉTe⁄ eTT–dæq+<äTq Ädü+düú ø√]ø£ y˚Ts¡≈£î eTs= eT÷&˚ \ ¢ b Õ≥T ø±\|ü ] $T‹ì bı&ç – +#êeTHêïs¡ T . n|üŒfi≤j·T>∑T+≥˝Àì yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡kÕ«$T yê]øÏ eTø£s‘¡ √s¡D+ ‘·~‘·s¡edüTÔe⁄\≈£î ã+>±s¡T |üP‘· |üqT\≈£î>±qT ≈£L© Ks¡TÃ\ø√dü+ 3.80 \ø£å\T eT+Es¡T #˚XÊeTHêïs¡T. Vü≤sê´ Hê˝Àì ≈£îs¡TπøåÁ‘·+e<ä› lyê] Ä\j·T ìsêàD≤ìøÏ \+&ÉHé≈£î #Ó+~q ìs¡à˝Ò‡~∏j÷· bòÂ+&˚wHü é qT+∫ 12 ø√≥T¢ $sê\+>± d” « ø£ ] +#ê \ì bÕ\ø£ e T+&É * ˝À rsêàDÏ + #êeTHêïs¡ T . ‹s¡ T |ü ‹ øÏ #Ó + ~q m ãdü e |ü ⁄ qïj· T ´ <ëq+>± Ç∫Ãq eT÷&É + ‘· d ü T Ô \ uÛ Ñ e Hêìï $sêfi¯ + >± d” « ø£ ] +#˚ + <ä T ≈£ î ìs¡ í s TT+#êeTHêïs¡ T . Ç˝≤+{Ï $ sê˝≤\≈£ î dü + ã+~+∫ $~Û$<ëHê\qT ≈£L&Ü s¡÷bı+~+#ê\ì ìs¡sí TT+#êeTHêïs¡T. nq+‘·|⁄ü s¡+ sêbÕ&ÉT eT+&É\+˝Àì ã+&É$÷~ |ü*¢ Á>±eT+˝À Ä+»H˚jT· kÕ«$T yê] Ä\j·T |ü⁄qs¡T<äs› D ¡ |üqT\≈£î>±qT 21.15\ø£å \T eT+ps¡T #˚XÊeTHêïs¡T. n˝≤π> ‘Ó\+>±D≤˝Àì KeTà+ õ˝≤¢ uÛÑÁ<ë#·\+ dü$÷|ü+˝Àì |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô|ü≥ï+˝À>∑\ l d”‘êsêeT#·+Á<ä kÕ«$T yê] <˚ekÕúq+ e<ä› j·÷Á‹≈£î\ edü‹ düeTT<ëj·T+ ìsêàD≤ìøÏ 3.53 ø√≥¢qT eT+ps¡T

q÷´&Û©ç ,¢ |òÁæ ãe]16: bıs¡T>∑T<˚XÊ˝…q’ #ÓH’ ê, bÕø˘\‘√ uÛ≤s¡‘Y dü‘·‡+ã+<Ûë\qT ø√s¡T≈£î+{À+<äì πø+Á<ä s¡ø£åDXÊK eT+Á‹ eTH√Vü≤sY bÕØø£sY ‘Ó*bÕs¡T. Bì˝À mes¡÷ dü+<˚V≤ü |ü&Ü*‡+~ ˝Ò<Hä êïs¡T. #ÓH’ ê dü]Vü≤<äT˝› À Áã¨àdt øÏ|å D ü ìÏ yÓ÷Vü≤]+#·≥+ô|’ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Äj·Tq á yê´K´\T #˚XÊs¡T. e¬s’Hê uÛ≤s¡‘Y uÛÑÁ<ä‘·qT Á|ü•ïùdÔ dü¬s’q düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ≥+ ø√dü+ ‘êeTT dæ < ä ∆ | ü & É T ‘· T HêïeTì bÕ]ø£ s Y nHêïs¡ T . Bì >∑ T ]+∫ bıs¡T>∑T<˚XÊ\T Ä+<√fi¯q #Ó+<ë*‡q nedüs+¡ ˝Ò<Hä êïs¡T. s¡øD å£ s¡+>∑+˝À $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\qT ÄsYmdtmdt $uÛÒ~düTÔqï $wüj÷· ìï Á|ükÕÔ$+#·>± Äj·Tq düŒ+~+#ês¡T. μBì˝À |ü\T n_ÛÁbÕj·TuÛ<Ò ë\T ñHêïsTT.. ø±˙ y˚TeTT <˚Xu¯ ÁÑÛ <ä‘q· T <äèwæ˝º À ô|≥Tº≈î£ +{≤+μ nì ù|s=ÿHêïs¡T. u…+>∑Tfi¯Ss¡T˝À »]–q ms√ Á|ü<sä Ù¡ q˝À Äj·Tq bÕ˝§ZHêïs¡T. <˚X¯ s¡øD å£ ≈£î nedüse¡ Tj˚T´ ø=‘·Ô Ä$wüÿs¡D\≈£î Á|ü‘´˚ ø£ ì<ÛTä \T øπ {≤sTT+#·qTqï≥T¢ s¡øD å£ XÊK eT+Á‹ eTH√Vü≤sY bÕ]ø£sY ‘Ó*bÕs¡T. s¡ø£åD s¡+>∑+˝À Ä$wüÿs¡D\ ø√dü+ kÕºs¡º|t\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#˚+<äT≈£î á ì<ÛäT\T $ìjÓ÷–+#·qTqï≥T¢ Äj·Tq $e]+#ês¡T. ø£sêï≥ø±˝Àì $»j·Tyê&É,|òæÁãe]16: @|”˝À nÁ–>√˝Ÿ¶ ‘·s¡Vü‰ eTs√ u…+>∑fiS¯ s¡T˝À »s¡T>∑T‘·Tqï @s√ Ç+&çj÷· 2017 msTTsY c˛˝À yÓ ÷ dü + ãj·T≥|ü&ç+~. ‘·≈£îÿe <Ûäs¡πø #ÓHÓ’ï˝À Çfi¯¢ dü∆˝≤\T bÕ˝§Zqï s¡ø£åD XÊK eT+Á‹ eTH√Vü≤sY bÕ]ø£sY áy˚Ts¡≈£î ÇkÕÔeTì qeTàã*øÏ Á|ü»\ qT+∫ ø√≥¢˝À &ÉãT“ edü÷\T Á|üø£{Ï+#ês¡T. #˚dæq z dü+dü∆ uÀs¡T¶ ‹ù|Œdæ+~. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT ≈£î #Ó+~q Ä*«Hé >=˝…¶Hé dæ{° *$Tf…&é dü+dü∆ ø=H˚ïfi¯¢ ÁøÏ‘·+ $»j·Tyê&É˝À XÊKqT @sêŒ≥T #˚dæ ‘·≈î£ ÿe <Ûsä øπ¡ bÕ¢≥T¢ ÇkÕÔeTì $düè‘Ô · Á|ü#ês¡+ #˚d+æ ~. @C…+≥¢ e÷≥\T q$Tà ˇø=ÿø£ÿs¡T s¡÷. 8 qT+∫ 9 \ø£\å T #=|ü q #Ó*+¢ #ês¡T. sêhyê´|ü+Ô >± |ü\T ÁbÕ+‘ê\qT+∫ 3y˚\ eT+~øÏ ô|’>± &ÉãT“ #Ó*¢+∫q≥T¢ ‘Ó*dæ+~. #ÓHÓ’ï düVü‰ |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ $\TyÓ’q ÁbÕ+‘ê˝À¢ ôV’≤<äsêu≤<é,|òæÁãe]16: kÕ>∑T˙{Ï ÁbÕC…≈£îº\ ù|s¡T‘√ Çfi¯¢ düú˝≤*kÕÔeTì #Ó|æŒq dü<äs¡T dü+dü∆.. ø=+<ä]øÏ e÷Á‘·y˚T sêh+ Á|üuÛÑT‘·« ¬s’‘·T\ qT+∫ <Ís¡®q´+>± uÛÑ÷eTT\qT bÕ¢≥T¢ Ç#êÃs¡T. ø=+‘· ø±\+ ÁøÏ‘·+ Ä dü+dü∆ #ÛÓ’s¡àHé $.<˚M ˝≤ø√ÿe&É+ eT+∫~ ø±<äì XÊdüqdüuÛÑ |üø£åH˚‘· øÏwüHé¬s&ç¶ bÕ|ü sêCÒ+Á<äHé eTs¡DÏ+#·>±.. u≤<Ûä´‘·\T #˚|ü{Ϻq Äj·Tq nHêïs¡T. uÛ÷Ñ ìsê«dæ‘· s¬ ‘’ T· \≈£î n+&É>± b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì #ÓbÕŒs¡T. düsêÿs¡T ¬s’‘·T\ |ü≥¢ uÛ≤<Ûä´‘· s¡Væ≤‘·´+>± ñ+&É&É+ øπ d”ÄsY ìs¡+≈£îX¯‘ê«ìøÏ |üsêø±wüº nì Äs√|æ+#ês¡T. s¬ ‘’ T· \≈£î m˝≤+{Ï qwüº |ü]Vü‰s¡+ Çe«≈£î+&ÜH˚, ø£˙dü+ |ü]Vü‰s¡+ $wüj·T+ ‘˚\≈£î+&Ü ¬s’‘·T\qT uÛÑj·Tô|&ÉT‘·÷ uÛÑ÷eTT\qT uÛÁÑ <ëÁ~ ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+,|òÁæ ãe]16: KeTà+˝Àì u≤*ø£\ ◊{°◊ ˝≤ø√ÿe&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. s¬ ‘’ T· \≈£î ‘·–q |ü]Vü‰s¡+ n+<˚ es¡≈î£ ;CÒ|” XÊdüqdüuÑÛ ˝À|ü\, ãj·T≥ b˛sê≥+ #˚kÕÔeTì ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ sê<Ûëø£èwüí≈£î |üØø£å\ ìs¡«Vü≤D ø£˙«qsY u≤<Ûä´‘·\T n|üŒ–+#ês¡T. >∑‘· dü+e‘·‡s¡+ es¡≈£î n$uÛ≤»´ øÏwüHé¬s&ç¶ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. KeTà+ õ˝≤¢≈£î ø£*|æ ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ ◊{°◊ Á|æì‡|ü˝Ÿ |üØø£å\ ìs¡«Vü≤D ø£˙«qsY>± ñ+&˚yês¡T. õ˝≤¢ $uÛ»Ñ q ‘·sê«‘· Á|üdTü ‘Ô +· yÓTT‘·+Ô eT÷&ÉT |üØø£å øπ +Á<ë\qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. õ˝≤¢˝À áHÓ\ 18 qT+∫ ◊{°◊ ~∏j·TØ |üØø£å\T »s¡>∑qTHêïsTT. Ç+<äT ø√dü+ n~Ûø±s¡T\T @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêïs¡T. |üØø£å\qT |üø£&É“+B>± ìs¡«Væ≤+#·{≤ìøÏ nìï @sêŒ≥T¢ #˚düTÔqï≥T¢ sê<Ûëø£èwüí Á|üø£{Ï+#ês¡T. »+_¢+>¥ $<Ûëq+ ñ+&É<äì, es¡+>∑˝Ÿ ôV’≤<äsêu≤<é,|òæÁãe]16: ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À ã\|ü&˚+<äT≈£î ÁbÕ+rj· T ñ|ü d ü + #ê\≈£ î \ |ü s ¡ ´ y˚ ø £ å D ˝À |ü Ø ø£ å \ T ;CÒ|” ≈£îÁ≥\T #˚k˛Ô+<äì d”|”◊ C≤rj·T Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù »s¡T>∑T‘êj·THêïs¡T. ñ|ü‘·Vü≤d”˝≤›s¡T kÕúsTT n~Ûø±s¡T\T düTs¡es¡+ düT<Ûëø£sY ¬s&ç¶ Äs√|æ+#ês¡T. ≈£îÁ≥\T ø£{Ϻô|{Ϻ, |üs´¡ y˚økåÏ ÕÔsT¡ . |üØø£å øπ +Á<ë\ e<ä› b˛©düT ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #·≥ºã<ä∆+>± m~π>+<äT≈£î ;CÒ|” Á|üj·T‹ï+#ê\ì Äj·Tq Væ≤‘·e⁄ |ü*ø±s¡T. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À düTdæsú ¡ Á|üuTÑÛ ‘·« @sêŒ≥T≈£î >∑es¡ïsY sêC≤´+>∑ ã<ä∆+>± #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. dü+øå√uÛ+Ñ düeTdæ #·≥㺠<ä∆ bÕ\q sêyê\qï Äø±+ø£qå T e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. »j·T\*‘· nHês√>∑´+.. ÄyÓTqT d”m+ ø£Ø+q>∑s,Y |òÁæ ãe]15): >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒX¡ Ê\˝À 5e, 6e, #·÷&Éìe«ø£b˛e&É+, Ä ‘·sê«‘· øπ +Á<ä+ e´eVü≤]+∫q rs¡T ú nqTe÷Hê\≈£ î ‘ê$k˛Ô + <ä H êïs¡ T . dü + øå √ uÛ Ñ + Ç|ü &É T 7e ‘·s>¡ ‹∑ \˝À 2017`18 $<ë´ dü+e‘·‡sêìøÏ $<ë´s¡T\ Ô T d”«ø£]düTHÔ êïs¡T. ø=‘·>Ô ± eT+p¬sq’ yê{Ï‘√ eTT–dæb˛‘·T+<äì ‘êqT uÛ≤$+#·&+É ˝Ò<ìä eTs√ s¡÷|ü+˝À qT+∫ <äsU¡ ≤düT\ Y Àì u≤\Ts¡, e#˚à neø±X¯eTT+<äì n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶsT¡ . |üfiì¯ kÕ«$T, X¯•ø£fi¯ bÕ≥T bÕ‘· >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒX¡ Ê\˝…q’ ø£Ø+q>∑s˝ eT<Û´ä dü+ã+<Ûë\T eT∞¢ dü+øå√uÛ≤ìøÏ <ë]rkÕÔjT· Hêïs¡T.>±´+>¥ u≤*ø£\ bÕsƒ¡XÊ\‘√bÕ≥T VüQEsêu≤<é˝Àì u≤*ø£\ Ô T ÄVü‰«ìdüTqÔ ï≥T¢ õ˝≤¢ düsº Y qsT÷yéT øπ düT eT÷dæyj ˚ T· &É+ u≤<Ûëø£se¡ Tì, düTÁ|”+ø√s¡Tº bÕsƒX¡ Ê\≈£î Á|üyX˚ Ê\ ø√dü+ <äsU¡ ≤düT\ £ q˝À rs¡TŒ #·÷ôd’Hê á ìs¡íj·T+ e÷s¡TÃø√yê\Hêïs¡T. qsT÷yéT yÓTHÆ êغ dü+øπ eå T n~Ûø±] düjT· ´<é nVü≤à<é n© ˇø£ Á|üø≥ é À <äsU¡ ≤düTÔ >±´+>¥ ≈£î sêh Á|üuTÑÛ ‘·«+ eT<ä‘› T· ñqï≥Tº nì|æk˛Ô+<äHêïs¡T. ù|s=ÿHêïs¡T. e÷]à 15e ‘˚~˝À>± ÄHé˝H’… ˝ ºæ T· Hé, dæø,˘ C…H’ ,é qsT÷yé T π ø dü T ˝À d” ; ◊ $#ês¡ D »s¡ b Õ\ì, n|ü &˚ #˚dTü ø√yê\ì ù|s=ÿHêïs¡T. eTTdæ+¢ , ÁøÏdj uÖ<äT›\T, bÕØÙ\‘√bÕ≥T Ç‘·s¡T\T yê] ]»πs«wüq¢\≈£î ìC≤ìC≤\T ãj·T≥ |ü&‘É êj·Tì ù|s=ÿHêïs¡T. CÒ@d” #˚|{ ü qºÏ ø=\Te⁄\ sê´©øÏ eT<ä‘› T· ÇdüTHÔ êïeTì nqT>∑TD+>± Á|üyX˚ ÊìøÏ ns¡TΩ˝Òqì ù|s=ÿHêïs¡T. ÄHé˝H’… é ¡ ≤düT\Ô ‘√bÕ≥T ø£Ø+q>∑s,Y VüQEsêu≤<é ˝Àì yÓTHÆ êغ d”|”◊ sêh ø±s¡´<ä]Ù #ê&É yÓ+ø£≥¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. Åô|’y˚{Ÿ <äsU Ô T düeT]Œ+#·T≈£îH˚ neø±X¯+ s¡+>∑+˝À ]»πs«wüHé neT\T #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒX¡ Ê\˝À <äsU¡ ≤düT\ qsT÷yéT πødüT eT÷dæy˚j·T&É+ <ës¡TDeTHêïs¡T. á πødüT‘√ ø£*Œ+#êeTì ù|s=ÿHêïs¡T. õ˝≤¢≈£î n<äq+>± 6 >∑Ts¡T≈£î\ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\≈£î, n~Ûø±s¡T\≈£î dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äq&É+ bÕsƒX¡ Ê\\qT eT+ps¡T #˚d÷ü Ô Á|üuTÑÛ ‘·«+ ñ‘·sÔ T¡ «\T C≤Ø #˚d+æ ~. VüQEsêu≤<é ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝Àì »$Tà≈£î+≥˝À ns¡∆ s¡V≤æ ‘·eTì ù|s=ÿHêïs¡T.

#˚XÊeTHêïs¡T. HÓ\÷¢sT¡ õ˝≤¢ >∑÷&ÉTs¡T eT+&É\+˝Àì #Óq÷ïsY Á>±eT+˝À {°{°&ç ø£fi≤´DeT+&É|ü+ ìsêàD≤ìøÏ 1.25 ø√≥¢ eT+ps¡T #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+#êeTì #Ó’s¡àHé ø£èwüí eT÷]Ô ‘Ó*bÕs¡T. Ç<˚ Á>±eT+˝Àì #ÓqïπøX¯ekÕ«$T yê] Ä\j·T |ü⁄qs¡T<ä›s¡D≈£î 21.60\ø£å\T eT+ps¡T #˚XÊeTì ‘Ó*bÕs¡T. Ç~˝≤ ñ+&É > ± 2016&ç ô d+ãsY HÓ \ ˝§ ‘· \ ˙˝≤\ áy˚\+<ë«sê 33.13 ø√≥¢ Ä<ëj·T+ \_Û+∫+<äHêïs¡T. e÷¬sÿ{Ï+>¥ $u≤>∑+ <ë«sê ¬s+&ÉT HÓ\\≈£î nedüs¡eTj˚T´ 1.25\ø£\å øÏ˝À\ J&ç||ü ü ø=qT>√\T #˚ùd+<äT≈£î 10 ø√≥T¢ eT+ps¡T #˚XÊeTHêïs¡T. Äs¡THÓ\\≈£î nedüse¡ T j˚T´ 3.37 \ø£\å düH|é e¢ü sY ÄsTT˝Ÿ ø=qT>=\T ø√dü+ 2.70ø√≥¢qT, 2.2 ø√≥¢ ù||üsY ù|¢≥¢ ø=qT>√\T ø√dü+ 1.54 ø√≥¢qT eT+ps¡T #˚XÊ eTHêïs¡T. Hê\T>∑T HÓ\\≈£î nedüse¡ Tj˚T´ @\≈£î\T ˇø£ øÏ˝À≈£î 1452 s¡÷bÕj·T\ #=|ü q 39,840 øÏ˝À\ ø=qT>=\Tø√dü+ 5.78 ø√≥¢ qT eT+ps¡T #˚XÊeTHêïs¡T. n+‘˚ø±ø£ Äs¡THÓ\\≈£î nedüs¡eTj˚T´ 2.5 \ø£å\ øÏ˝À\ ø£\ø£+&É ø=qT>√\Tø√dü+ 1.07ø√≥T¢ eT+ps¡T #˚XÊeTì, Äs¡THÓ\\≈£î>±qT 2 \ø£å\ m+&ÉT Á<ëø£åø√dü+ 2.27 ø√≥T¢, md”« ì‘ê´qï<ëq Á|ükÕ<ä+ Á≥dtº ≈£î Hê\T>∑T \ø£å\qT $sêfi¯+>± Çyê«\ì ìs¡ísTT+#êeTHêïs¡T. {°{°&ç <äs¡àø£s¡Ô\ eT+&É* düuÛÑT´\T dæ˙ <äs¡Ù≈£î&Ó’q sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄ md”« ì‘ê´qïÁ|ükÕ<ëìøÏ 4 \ø£å\ $sê\+ n+~+#ês¡Hêïs¡T. ádüe÷y˚X¯+˝À {°{°&û áz &Üø£ºsY kÕ+ã•esêe⁄, sêh <˚yê<ëj·TXÊK Á|æì‡|ü˝Ÿ ôdÁø£≥Ø C…mdæ Á|ükÕ<é, <˚yê<ëj·T ø£$÷wüqsY nqTsê<ä, ‹s¡TeT\ C…áz ø¬ mdt lìyêdüsêE, ‹s¡T|ü‹ C…ázb˛˝≤ uÛ≤düÿsY, <äs¡àø£s¡Ô\ eT+&É* düuÛÑT´\T uÛ≤qTÁ|üø±XŸ ¬s&ç¶, dü+Á&É yÓ+ø£≥Ms¡j·T´, &ç|æ nq+‘·, düT∫Á‘ê m˝≤¢ , |ü ⁄ {≤º dü T <ëø£ s Y j· ÷ <ä y é , n]¬ ø \ qsꇬ s &ç ¶ , sê|òüTy˚+Á<äsêe⁄, &Üø£ºsY |üdüT|ü⁄˝Ò{Ï Vü≤]Á|ükÕ<é, m$s¡eTD, &√\ u≤\Msê+»H˚ j · T , ∫+‘· \ sêeT#· + Á<ë¬ s &ç ¶ \T bÕ˝§ZHêïs¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ ‹s¡T|ü‹ dü$÷|ü+˝Àì ù|s¡÷sY e<ä› e≈£ î fi¯ e ÷‘· |ü ⁄ q]ïsêàD≤ìøÏ dü + ã+~+∫ uÛ Ñ ÷ $T |ü P » #˚j·÷\ì ìs¡ísTT+∫q≥T¢ #Ó’s¡àHé #·<ä\yê&É ø£èwüíeT÷]Ô ‘Ó*bÕs¡T.

nÁ–>√˝Ÿ¶ ‘·s¡Vü‰ yÓ÷dü+

uÀs¡T¶ ‹ù|Œdæq Ä*«Hé >=˝…¶Hé dæ{° *$Tf…&é

ã\e+‘·|ü⁄ uÛÑ÷ùdø£s¡DqT n+^ø£]+#·+: øÏwüHé ¬s&ç¶

uÛ≤s¡´ bÕbÕ sêCÒ+Á<äHé n+<ä]ø° Hê´j·T+ #˚kÕÔeTì Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. HÓ\\T >∑&ç∫Hê bÕ¢≥T¢ πø{≤sTT+#·˝Ò<äT. bÕ¢≥¢ ø√dü+ dü+dü∆ ø±sê´\j·T+ #·T≥÷º #Ó|ü \]π>˝≤ ‹]–Hê Á|üjÓ÷»q+ ˝Òø£b˛sTT+~. rsê j·÷»e÷Hê´ìï ì\BùdÔ bÕ¢≥T¢, &ÉãT“\T ˝Òeì #˚‘·T˝…‘˚Ôdæq≥T¢ u≤~Û‘·T\T ‘Ó*bÕs¡T. yÓ÷düb˛j·÷eTì ‘Ó\TdüT≈£îqï yês¡+‘ê.. ‘·eT≈£î Hê´j·T+ #˚j÷· \+≥÷ $»j·÷yê&É˝Àì Ä*«Hé >√˝…H¶ é dæ{° *$Tf…&é XÊK ø±sê´\j·T+ e<ä› Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. u≤~Û‘T· \ |òsæ ê´<äT y˚Ts¡≈î£ øπ düT qyÓ÷<äT #˚dqæ e÷#·es¡+ b˛©düT\T, øπ düTqT <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔHêïs¡T. Ä*«Hé dü+dü∆≈£î <˚X¯yê´|üÔ+>± |ü\T |ü≥ºD≤˝À¢ 16 Áu≤+N\THêïj·Tì, nìï+{Ï˝Àq÷ Á|üdüTÔ‘·+ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ì*|æy˚dæq≥T¢ ‘Ó*dæq≥T¢ b˛©düT\T düŒwüº+ #˚XÊs¡T.

18 qT+∫ ◊{°◊ ~∏j·TØ |üØø£å\T

‘·$Tfi¯Hê≥ _C…|æ ≈£îÁ≥\T: düTs¡es¡+

#˚kÕÔ+. m˝≤+{Ï nÁø£e÷\≈£î ‘êe⁄˝Ò≈£î+&Ü nìï #·s¡´\T rdü T ≈£ î +≥THêïeTì $e]+#ês¡ T . KeTà+˝Àì u≤*ø£ \ Á|üuÛÑT‘·« ◊{°◊.. $T–*q mì$T~ Åô|’y˚≥T ø£fi≤XÊ\˝À¢ düTe÷s¡T 4,800 eT+~ $<ë´s¡Tú\T #·<äTe⁄≈£î+≥THêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« u≤*ø£\ ◊{°◊ KeTà+, fÒ≈£î\|ü*¢ πø+Á<ä+˝À á ø£fi≤XÊ\‘√ bÕ≥T Ç+~sê >±+BÛ ◊{°◊ $<ë´s¡Tú\T, yêDÏ ◊{°◊ |üØø£å πø+Á<ä+˝À nø£ÿ&ç $<ë´s¡Tú\‘√ bÕ≥T ¬sVü‰Hê ◊{°◊ $<ë´s¡Tú\T.. j·T÷˝…’ø˘ ◊{°◊ πø+Á<ä+˝À nø£ÿ&ç $<ë´s¡Tú\‘√ bÕ≥T n˝Ÿdüq, KeTà+, mdtámdtHêπ>+<äsY, eT~Ûs¡ ◊{°◊ ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\T |üØø£å\T sêj·TqTHêïs¡T. uÛÁÑ <ëÁ~ ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+ õ˝≤¢˝Àì nXÊ«sêe⁄ù|≥ ny˚sY ◊{°◊˝À nø£ÿ&ç $<ë´s¡Tú\‘√ bÕ≥T KeTà+ õ˝≤¢˝Àì dü‘·TÔ|ü*¢ CÒMÄsY ◊{°◊, ô|qTã*¢˝Àì uÛÑÁ<ëÁ~ ◊{°◊ ø£fi≤XÊ\\ $<ë´s¡Tú\T |üØø£å sêkÕÔsT¡ .

>∑Ts¡T≈£î\ Á|üy˚XÊ\≈£î <äs¡U≤düTÔ\ ÄVü‰«q+ u≤*ø£ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒX¡ Ê\qT eT+ps¡T#˚XÊs¡T. eT+Á‹ áf…\ ø√]ø£ y˚Ts¡≈î£ Çø£ÿ&É @sêŒ≥T #˚dTü qÔ ï≥T¢ düe÷#ês¡+. Ç|üŒ{Ïøπ õ˝≤¢˝À 3 yÓTÆHêغ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\\qT Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡«Væ≤k˛Ô+~. ø£Ø+q>∑sY eT+&É\+ u§eTàø£˝Ÿ Á>±eT+˝À u≤\Ts¡ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\, πs≈£î]Ô Á>±eT+˝À u≤*ø£\ bÕsƒX¡ Ê\, VüQEsêu≤<é˝À u≤\Ts¡ bÕsƒX¡ Ê\qT ìs¡«Væ≤düTqÔ ï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. M{ÏøÏ n<äq+>± eTs√ 6 >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒX¡ Ê\\qT eT+ps¡T #˚d÷ü Ô ñ‘·sÔ T¡ «\T C≤Ø #˚d+æ ~. ø£Ø+q>∑sY ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝Àì ø£Ø+q>∑sêìøÏ s¬ +&ÉT u≤\Ts¡ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\\T ø±>± ˇø£{Ï u≤*ø£\ bÕsƒ¡XÊ\qT eT+ps¡T #˚dü÷Ô ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø#˚dæ+~.e÷qø=+&É÷sY ìjÓ÷»ø£es¡+Z ˝Àì ‹e÷à|üPsY Á>±eT+˝À u≤*ø£\ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ ¡ X Ê\, #=|ü Œ <ä + &ç ìjÓ ÷ »ø£ e s¡ Z + ˝Àì >∑ + >±<Û ä s ¡ mø˘‡s√&ÉT˝¶ À u≤\Ts¡ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒX¡ Ê\qT eT+ps¡T #˚d÷ü Ô ñ‘·sÔ T¡ «\T C≤Ø#˚XÊs¡T.

|ü⁄s¡bÕ*ø£\ ã˝Àù|‘êìøÏ ì<ÛäT\T: ¬ø{ÏÄsY ôV’≤<äsêu≤<é,|òÁæ ãe]16: |ü⁄s¡bÕ*ø£\qT ã˝Àù|‘·+ #˚d,æ düeTs¡+ú >± r]Ã~<ë›\ì sêh |ü⁄s¡bÕ\ø£XÊK eT+Á‹ øπ {°ÄsY nHêïs¡T. M{ÏøÏ nedüsy¡ TÓ qÆ ì<ÛTä \qT øπ {≤sTTkÕÔeTì nHêïs¡T. sêh |ü⁄s¡bÕ\ø£XÊK eT+Á‹ πø{°ÄsY eTTì‡|ü˝Ÿ ø±s√ŒπswüHé ø£$Twüqs¡¢‘√ H˚&ÉT dü$÷ø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |ü≥ºD kÕúìø£ dü+dü˝ú À¢ neT\T ne⁄‘·Tqï |ü\T n_Ûeè~∆ ø±s¡´Áø£e÷\T, dü+øπ eå T+ô|’ eT+Á‹ dü$÷ø£å #˚|{ ü ≤ºsT¡ . á dü+<äs“¡ +¤ >± eT+Á‹ e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. e#˚à ã&Ó®{Ÿ˝À ø±s√Œπswüq¢ ø√dü+ ì<ÛäT\T øπ {≤sTTkÕÔeTHêïs¡T. |ü≥D º ≤˝À¢ nq~Ûø±]ø£ ô|òø¢ ‡° \ô|’ #·s´¡ \T rdüTø√yê\ì Ä<˚•+#ês¡T. y˚Tj·Ts¡T,¢ ø±s=Œπs≥s¡¢ <ä>sZ∑ ¡ CÖ{Ÿ k˛]‡+>¥, ø±+Á{≤ø˘º dæã“+~ |üì#˚jTÓ T<äì› ù|s=ÿHêïs¡T. ˇø£yfi˚ ¯ n˝≤ |üì#˚sTT+#·T≈£î+fÒ yê]ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì eT+Á‹ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ Á|ü‹|üø±å \ rs¡Tô|’ eT+Á‹ πø{°ÄsY eT+&ç|ü&ܶs¡T. n_Ûeè~∆ ~X¯>± ‘êeTT n&ÉT>∑T\T y˚dTü +Ô fÒ.. Á|ü‹|üø±å \T e÷Á‘·+ n&ÉT≈¶ î£ H˚ Á|üjT· ‹ïdüTHÔ êïs¡Hêïs¡T. j·TTe‘·qT ¬s∫Ã>={Ϻ ‘Ó\+>±D˝À n\»&ç düèwæº+#˚+<äT≈£î Á|üj·T‹ïdüTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ø=+<äs¡T eTTsƒê>± @s¡Œ&ç n_Û e è~∆ n&É T ¶ ø √e&É y ˚ T \ø£ å ´ +>± |ü ì #˚ d ü T Ô H êïs¡ H êïs¡ T . j·TTe‘·qT ¬s∫Ã>={Ϻ.. Ä+<√fi¯q\T <Ûäsêï\‘√ ø±\TŒ\T »]π > ˝≤ #· ÷ dæ . .XÊ+‹ uÛ Ñ Á <ä ‘ · \ dü e Tdü ´ dü è wæ º + #ê\ì #·÷düTHÔ êïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T øπ {°ÄsY.

_dæ\qT nD>∑<=≈£îÿ‘·Tqï _C…|:æ $ôV≤#Y ôV’≤<äsêu≤<é,|òÁæ ãe]16): ;d”\≈£î nHê´j·T+ #˚ùd+<äT≈£î πø+Á<äeT+Á‹ yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT ø£+ø£D+ ø£≥Tº≈£îHêïs¡ì @◊d” d ” ø±s¡ ´ <ä ] Ù $.Vü ≤ qTeT+‘· s êe⁄ nHêïs¡ T . Çø£ ÿ &É $˝Òøs£ T¡ \‘√ Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷.. ◊◊m+, ◊◊{°\˝À¢ ;d” $<ë´s¡T\ú ≈£î ]»πs«wüqT¢ rdüTø=∫Ãq |òTü q‘· ø±+Á¬>dt<q˚ Hêïs¡T. 60 @fi¯ó¢ >∑&ç∫Hê ;d”\ ]»πs«wüHé‡ 27 XÊ‘·+ <ë≥&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ;CÒ|”~ ;d” z≥¢ ø√dü+ sê»ø°j·T+ ‘·|üŒ ∫‘·ÔX¯ó~∆ ˝Ò<äHêïs¡T. ;d” ÁøÏ$T˝Òj·TsY $wüj·T+ ‘˚\Ã≈£î+&Ü.. #·≥ºdüuÛÑ˝À¢ ;d”\≈£î ]»πs«wüH‡é ø£*ŒkÕÔeTì yÓ+ø£jT· ´ e÷j·T e÷≥\T #ÓãT‘·THêïs¡ì $eT]Ù+#ês¡T. øπ d”ÄsY ≈£L&Ü ;d” z≥¢ ø√dü+ n|ü &˚ sê»ø°j÷· \T yÓT<ä\Tô|{≤º&ìÉ eT+&ç|&ü ܶsT¡ . ø±+Á¬>dt ≈£L&Ü y˚T\Tø√yê\ì, ;d”\T bÕغ qT+∫ #˚C≤s¡≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê\ì H˚‘·\≈£î dü÷∫+#ês¡T. ;d”\qT dü$÷ø£]+∫ uÛ≤Ø ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ @sêŒ≥T #˚dæ @◊d”d” n<Ûä´≈£åîsê\T k˛ìj·÷ >±+BÛì ÄVü‰«ì+#ê\Hêïs¡T. ;CÒ|” n~Ûø±s¡+˝À ñqïìï s√E\T ;d” ]»πs«wüHé‡ ô|’ Hê´j·T+ »s¡>∑<äì, ]»πs«wüHé‡ s¡<äT› #˚j·÷\qï<˚ ÄsYmdtmdt ñ <˚X› e¯ THêïs¡T. ÄsYmdtmdt ]yÓ÷{Ÿ ø£+Á{À˝Ÿ ‘√ ;CÒ|” düsêÿsY q&ÉTk˛Ô+<äHêïs¡T. <ëyÓ÷<äs+¡ dü+Jej·T´ »j·T+‹ì øπ d”ÄsY düsêÿsY $düà]+∫+<äHêïs¡T. ˇø£ÿ eT+Á‹ >±˙, n~Ûø±] ø±˙ dü + Jej· T ´ »j· T +‹øÏ sêø£ b ˛e&É + <ës¡ T DeTHêïs¡ T . <ä[‘·T&Ó’q e÷J eTTK´eT+Á‹ <ëyÓ÷<äs¡+ dü+Jej·T´ »j· T +‹ì $dü à ]+#· & É + .. sêh+˝Àì <ä [ ‘· T \qT nee÷ì+#·&Éy˚TqHêïs¡T.

Á{Ï|ü⁄\ ‘·˝≤ø˘ô|’ düTÁ|”+ $#ês¡D q÷´&Û©ç ,¢ |òÁæ ãe]16): Á{Ï|⁄ü ˝Ÿ μ‘·˝≤ø˘μ $<Ûëq+ e÷qe Vü≤≈£îÿ\≈£î dü+ã+~Û+∫q<äì, Bìô|’ dü¬s’q Ø‹˝À $#ês¡D »s¡T|ü⁄‘êeTì düTÁ|”+ø√s¡Tº ‘Ó*|æ+~. eTTdæ+¢ \˝À |ü⁄s¡Twüß&ÉT ‘·q uÛ≤s¡´≈£î eT÷&ÉTkÕs¡T¢ μ‘·˝≤ø˘μ nì #Ó|æŒ $&Ü≈£î\T Ç#˚à $<Û ë q+, eTTdæ ¢ + |ü ⁄ s¡ T wü ß \T m≈£ î ÿe eT+~ì ô|[fl #˚düTø√e&É+ sêC≤´+>∑ã<ä∆y˚THê? nì Á|ü•ïdü÷Ô <ëK˝…’q |æ{Ïwüq¢ô|’ düTÁ|”+ø√s¡Tº eT+>∑fi¯yês¡+ $#ês¡D »]|æ+~. eT÷&ÉTkÕs¡T¢ ‘·˝≤ø˘ nì #Ó|æŒ $&Ü≈£î*#˚à $<ÛëHêìï s¡<äT› #˚j÷· \ì ø√s¡T‘·÷ nH˚ø£ eT+~ eTVæ≤fi¯\T |æ{wÏ qü T¢ <ëK\T #˚XÊs¡T. πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ düŒ+~dü÷Ô Åd”Ô, |ü⁄s¡Twü uÛÒ<ä+‘√ »]π> nHê´j·÷\≈£î ‘êqT e´‹πsø£eTì düTÁ|”+ø√s¡Tº≈£î ‘Ó*|æ+~. sêC≤´+>∑+ Á|üø±s¡+ Åd”Ô, |ü⁄s¡Twüß\≈£î düe÷q‘·«+ ñ+<äì düŒwüº+ #˚dæ+~. Á{Ï|ü⁄˝Ÿ ‘·˝≤ø˘qT ìs¡dædü÷Ô düTÁ|”+ø√s¡TºqT ÄÁX¯sTT+#·&+É <ë«sê cÕj·Tsê u≤H√ nH˚ eTVæ≤fi¯ (38) μ‘·˝≤ø˘μ ‘˚HÓ ‘·Tf…qº T ø£~*+#ês¡T.

Ç<ä›s¡÷ n$˙‹ #·Áø£es¡TÔ˝Ò: k˛$T¬s&ç¶ neTsêe‹,|òÁæ ãe]16 ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À X¯•ø£fi,¯ m|æ˝À yÓm’ dt »>∑ H é Ç<ä › s ¡ ÷ d” m + ø±yê\ì ø£ \ \T ø£ H êïs¡ T ø±˙, ø±˝Òø£b˛j·÷s¡ì {°&û|” myÓTੇ k˛$T¬s&ç¶ #·+Á<äyÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ nHêïs¡T. M]<äs› ÷¡ nÁø£eT ÄdüT\Ô T ≈£L&Éu{ … ≤ºsì¡ nHêïs¡T. eT+>∑fiy¯ ês¡+ Äj·Tq $÷&çj÷· ‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷.. Á|ü‹|üøå£ H˚‘· »>∑Hé ô|’ rÁe+>± ô|òs’ Y nj·÷´s¡T. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À nHêï&ûm+πø H˚‘· X¯•ø£fi¯ e÷~]>±H˚ »>∑Hé ≈£L&Ü &=\¢ ø£+ô|˙\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡Hêïs¡T. X¯•ø£fiô¯ |’ ñqï øπ düT\‘√bÕ≥T »>∑H≈é î£ 420 øπ düT n<äqeTì, ‘·«s¡˝ÀH˚ »>∑H≈é î£ •ø£|å &ü &É +É U≤j·TeTHêïs¡T. d”m+ #·+Á<äu≤ãT V”≤s√...»>∑Hé $\Hé nì Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. »>∑Hé≈£î HÓ’‹ø£‘· ñ+fÒ sê»ø°j·÷\ qT+∫ ‘·|ü ø√yê\ì, ‘·ø£åD+ Á|ü‹|üø£åH˚‘· |ü<ä$øÏ sêJHêe÷ #˚j·÷\ì k˛$T¬s&ç¶ nHêïs¡T. rs¡TŒ\ es¡≈î£ Ä>∑≈î£ +&Ü ‘·q H˚sê\qT ˇ|ü ≈£îì C…’\T≈£î yÓfi≤¢\ì nHêïs¡T. Çø£b˛‘˚ »>∑Hé $|üø£åH˚‘·>± $|òü\H˚‘· nHêïs¡T. Äj·Tq≈£î $eTs¡Ù\T ‘·|Œü n_Ûeè~∆ |ü≥<º Hä êïs¡T.


u≤\´$yêVü‰ìï n&ÉT¶≈£îqï b˛©düT\T C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

CÀ>∑T˝≤+ã >∑<ë«\ õ˝≤¢

4

X¯óÁø£yês¡+ 17`02`2017

sêCÀ[, |æÁãe] 16(ôd’ÿq÷´dt) sêCÀ[˝À >∑Ts¡Tyês¡+ »s¡T>∑T‘·Tqï u≤\´$yêVü‰ìï sêCÀ[ b˛©düT\T ì*|æy˚XÊs¡T. sêCÀ[˝À »]π> $yêVü‰ìï kÕúìø£ n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô , môd’‡ Ä<ä«s¡´+˝À ‘·*¢<ä+Á&ÉT\≈£î øöì‡*+>¥ Ç∫à |ü+bÕs¡T. ø±>± u≤\´$yêVü‰\T #˚j·T&É+ e\¢ uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À nH˚ø£ nyê+‘·sê\T @s¡Œ&É‘êj·Tì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É\+˝À mø£ÿ&Ó’Hê u≤\´$yêVü‰\T #˚j·T\qT≈£î+fÒ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T e÷qTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. ne÷àsTTøÏ 18 nu≤“sTTøÏ 21 eùdÔH˚ $yêVü≤+ #˚j·÷\ì yês¡T dü÷∫+#ês¡T.

{Ï&ç|æ Á>±eTø£$T{Ï\ m+|æø£

|üì#˚j·Tì ñbÕ~Û dæã“+~ô|’ y˚≥T ‘·|üŒ<äT õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY s¡»‘Y≈£îe÷sY ôd’˙

CÀ>∑Tfi≤+ã>∑<ë«\, |òæÁãe] 16 (ôd’ÿq÷´dt) Á>±e÷\˝À ñbÕ~ Vü‰$T |ü<∏äø£+ øÏ+<ä |üqT\T »s¡>∑&É+ ˝Ò<äì |òæsê´<äT\T eùdÔ dü+ã+~‘· dæã“+~ô|’ #·s¡´\T ‘·|üŒeì CÀ>∑Tfi≤+ã>∑<ë«\ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY s¡»‘Y≈£îe÷sY ôd’˙ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Äضz ø±sê´\j·T+qT+&ç ñbÕ~ Vü‰$T

|ü<∏äø£+ neT\T,e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T <√&É¢ ìsêàD+, |æ_m|òt|üqT\ô|’ m+|æ&çz\T ,ÄsY&ÉãT¢mdt, |ü+#ê j·Tr sêCŸ Ç+»˙s¡T¢, ñbÕ~ Vü‰$T dæã“+~‘√ M&çjÓ÷ ø±qŒ ¬sqT‡ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+ >± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·T ≈£L©\≈£î ñbÕ~ Vü‰$T |ü<∏äø£+ øÏ+<ä |üqT\T <√s¡ø£&É+ ˝Ò<äH˚ |æsê´<äT\T sêe<ä›ì ˇø£y˚fi¯ n˝≤ eùdÔ dü+u+~‘· dæã“+~ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTì ø£˝…ø£ºsY nHêïs¡T. ñbÕ~ Vü‰$T dæã“+~ ñ<äj·T+ 7 >∑+≥\qT+&˚ πøåÁ‘·kÕÔsTT˝À ñ+&ç |üqT\T »]π>˝≤ #·÷&Ü\ì nHêïs¡T.@|æm+\T Á>±e÷\≈£î yÓ[¢ ñbÕ~ |üqT\T »]π>˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. nìï

Á>±e÷\˝À |”\T¶ ndæôdº+≥T¢, d”ìj·TsYy˚T{°\T ñqï|üŒ{ÏøÏ m+<äT≈£î ñbÕ~ |üqT\T »s¡>∑&É+ ˝Ò<äì ø£˝…ø£ºsY Á|ü•ï+#ês¡T. |üqT\T »]–Hê ø√ìï Á>±e÷\˝À &ÉãT“\T #Ó*¢+#·˝Ò<äì ø£˝…ø£ºsY ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. Á|ü‹ eT+&É\+˝À HÓ\≈£î 2y˚\ eT+~ ≈£L©\≈£î |üì ø£*Œ+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Á|ü‹ s√E 7 >∑+≥\es¡≈£î Á>±e÷\≈£î yÓ[¢ |üqT\T ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´˝≤ #·÷&Ü\ì n<˚$<Ûä+>± Äj·÷ |üqT\≈£î dü+ã+~+∫q b˛{À\qT n|t˝À&é #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY Ä<˚•+#ês¡T. eTTK´+>± <Ûäs¡÷s¡T, >∑≥Tº, eT+&É˝≤\˝À ñbÕ~ Vü‰$T |üqT\T dü‘·«s¡+ »]π>˝≤

#·s¡´\TrdüTø√yê\ì ø£˝…ø£ºsY dü÷∫+#ês¡T. e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T<√&É¢ ô|’ düMTøÏådüTÔ Á>±e÷\˝Àì Á|ü»\≈£î |üP]Ô kÕúsTT˝À ne>±Vü≤q ø£*Œ+∫ e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T<√&É¢ ìsêàD≤\T |üP]Ô nj˚T´˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê \Hêïs¡T. e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T<√&É¢ ìsêàD≤ìøÏ dü+ã+~+∫q ÇdüTø£ ø=s¡‘· ˝Ò<äì m+‘· ÇdüTø£ ø±yê˝À Ç+&Ó+{Ÿ ÇùdÔ eT+ps¡T #˚kÕÔeTì ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. |üì#˚j·Tì dæã“+~ì düôdŒ+&é‘√ bÕ≥T dü¬s+&ÉsY #˚j·÷\ì &çÄsY&çz≈£î dü÷∫+#ês¡T. Á|ü‹ Á>±eT+˝À &É+|æ+>¥ j·÷s¡T¶, düàXÊqyê{Ïø£\ @sêŒ≥T≈£î >±qT düú˝≤\qT >∑T]Ô+#ê\ì Çz|æÄsY&ç\≈£î dü÷∫+#ês¡T. n<˚$<ä+>± Á|ü‹

eT+&É\+˝Àì 3 Á>±e÷\˝À ÁøÏ$T{À]j·T+\ @sêŒ≥T≈£î #·s¡´\TrdüTø√yê\ì nHêïs¡T. Á>±e÷\˝Àì ∫qï∫qï düeTdü´\ qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£îM\T>± sêÁwüºÁ|üuÛÑT‘·«+ õ˝≤¢≈£î πø{≤sTT+∫q s¡÷. 3 ø√≥¢ dæ_m|òt ì<ÛäT\‘√ øÏ#ÓHé ôw&É¢ ìsêàD≤\T, n+>∑Héyê&û uÛÑeHê\ eTs¡eTà‘·TÔ\T, Vü‰düºfi¯¢ eTs¡eTà‘·TÔ\T , bÕsƒ¡XÊ\\≈£î Á|üVü≤]>√&É\T, eTs¡T>∑T<√&É¢ ìsêàD≤\T, uÀs¡¢eTs¡eTà‘·TÔ\T e+{Ï ‘·~‘·s¡ |üqT\qT ‘·«]‘·>∑‹q |üP]Ô #˚j·÷\ì ø£˝…ø£ºsY dü÷∫+#ês¡T. M&çjÓ÷ ø±qŒ¬sqT‡˝À &çÄsY&çz eT<äTdü÷<äHéHêj·Tø˘, ÄsY&ÉãT¢mdt ÇÇ yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, |æÄsY ÇÇ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, &ç|æz lìyêdüT\T, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

H˚&ÉT >∑<ë«\ eTTì‡|ü˝Ÿ #Ó’¬sàHé m+|æø£ ‘·*¢ì #·+|æq ≈£î‘·Ts¡T >∑<ë«\, |òæÁãe] 16 (ôd’ÿq÷´dt) >∑<ë«\ eTTì‡bÕ*{Ï #Ó’¬sàHé m+|æø£ X¯óÁø£yês¡+ ñ<äj·T+ 11 >∑+≥\≈£î »s¡>∑ qT+~. á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ eTTK´n‹~∏ >± C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY Vü‰»¬s’ mìïø£\ n~ø±]>± e´eVü≤]kÕÔs¡T. ø±>± 23 eT+~ ø±+Á¬>dt øöì‡\s¡T¢, 9 eT+~ {ÏÄsYmdt øöì‡\s¡T¢ zø£s¡T dü«‘·+Á‘·+ >± ñHêïs¡T. >∑‘·+˝À ø±+Á¬>dt øöì‡\sY ã+&É\ |ü<ëàe‹, ø£èwüíy˚DÏ \eT<ä´ b˛{° HÓ\ø√q>± yê]˝À #Ó]¬s+&ÉTqïs¡ @fi¯ó¢ bÕ\q #˚j·÷\ì e÷õ yéTÁ‹ &ç¬ø ns¡TD Ä<ä«s¡´+˝À z|üŒ+<ä+ ≈£î~] dü>∑+ bÕ\q |üP]Ô ø±>±

Á|üdüTÔ‘·+ Ä dü>∑+ bÕ\q ø£èwüíy˚DÏ e+‘Ó’+~. B+‘√ 23eT+~ øöì‡\s¡T¢ ÄyÓTqT ã\|üsêà *‡q nedüs¡+ ñ+~ áH˚|ü<∏ä´+˝À yê]ì mes¡T Á|ü˝Àu≤\≈£î ˝À+>∑˙j·T≈£î+&Ü øöì‡\s¡¢qT >√yê ≥÷sY ≈£î rdüT≈£îb˛sTT ‘êsTT˝≤\T Á|üø£{Ï+#ês¡T. B+‘√ ø£èwüíy˚DÏ #Ó’¬sàHé>± m+|æø£ ø±e#·Ãì ‘Ó*dæ+~. H˚&ÉT »]π> mìïø£\˝À 38 z≥T¢ ø±>± yê{Ï˝À 33 eT+~ øöì‡\s¡T¢,myÓTà˝Ò´ Ç‘·s¡z≥T¢ sêqTHêïsTT. M{Ï˝À me¬se]øÏ z≥¢|ü&ÉqTHêïjÓ÷ me¬ses¡T b˛{°˝À ì\eqTHêïs√ H˚&ÉT ‘Ó\j·TqT+~.

qyêãTù|≥ |òæÁãe] 16 (ôd’ÿq÷´dt) eT+&É\+˝Àì Ç|üŒ≥÷s¡T Á>±eT+˝À |òTü Às¡ dü+|òTü ≥q yÓ\T>∑T #·÷dæ+~. ‘=$Tà~HÓ\\T yÓ÷dæ, ø£qï ‘·sê«‘· n˝≤¢sT¡ eTT<äT>› ± ô|+∫q Ä ≈£L‘·Ts¡TøÏ ‘·*¢ |ü≥¢ m+<äT≈£î ø√|ü+ e∫Ã+<√ ‘Ó*j·T<äT ø±ì <ës¡Tq+>± #·+|æ X¯yêìï Ç+{À¢H˚ ñ+#·T≈£îqï dü+|òTü ≥q >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT ãj·T≥|ü&+ç ~. Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q bÕs¡«‘·eTà ‘·q kı+‘· ‘·*¢ nsTTq \øÏÎeTàqT <ës¡TD+>± #·+|æ eT÷&ÉT s√E\ bÕ≥T Ç+{ÀH˚ X¯yêìï ñ+#·Tø√e&É+‘√ Ç+{Ï qT+&ç <äTsê«düø£ yÓ<»ä \¢&+É ‘√ #·T≥Tº Á|üøÿ£ \ Á|ü»\T b˛©düT\≈£î düe÷#êsêìï n+~+#·&+É ‘√ ndü\T $wüjT· + ãj·T≥|ü&+ç ~. s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–q b˛©düT\T X¯yêìï kÕÿeBq+ #˚dTü ø√ì bÕs¡«‘·eTàqT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. øπ düT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚dTü qÔ ï≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T Ç+ø± |üP]Ô $esê\T ‘Ó*j·Te\dæ ñ+~.

sêCÀ[, |òæÁãe] 16(ôd’ÿq÷´dt) sêCÀ[ eT+&É\+ eTT+&É¢~HÓqï, ô|<䛑ê+Á&ÉbÕ&ÉT Á>±e÷\˝À ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ q÷‘·qø£$T{°\qT eT+&É\ n<ä´≈£åî\T >∑CÒ+Á<ä>ö&ÉT Ä<ä«s¡´+˝À m+|æø£ »]–+~. eTT+&É›~HÓï n<ä´≈£åîì>± Ä+»H˚j·TT\T>ö&ÉT, ñbÕ<ä´≈£åî\T>± ;düqïHêj·TT&ÉT, Á|ü<ëq ø±s¡´<ä]Ù>± \ø£åàDkÕ«$T, ô|<䛑ê+Á&ÉbÕ&ÉT n<ä´≈£åîì>± ≈£îs¡«eT~›˝Ò{Ï, ñbÕ<ä´≈£åîì>± Hê>∑sêE, Á|ü<ëq ø±s¡´<ä]Ù>± ás¡qï\‘√ bÕ≥T 8 eT+~ düuÛÑT´\T>± m+|æø£ #˚XÊs¡ì yês¡T ‘Ó*bÕs¡T. Á>±e÷\˝À bÕغ ã˝Àù|‘êìøÏ #·s¡´\TrdüT≈£îqï≥T¢ >∑CÒ+Á<ä>ö&ÉT ‘Ó*bÕs¡T.

H˚&ÉT Ç{Ïø±´\ eT+&É\ n‘·´edüs¡ düe÷y˚X¯+ Ç{Ï ø ±´\, |ò æ Á ãe] 16 (ôd’ ÿ q÷´dt ) Ç{Ï ø ±´\eT+&É \ |ü ] wü ‘ Y ø ±sê´\j· T +˝À X¯ ó Áø£ y ês¡ + ñ<ä j · T + 11 >∑ + ≥\≈£ î |ü + #êj· T r ø±s¡ ´ <ä s ¡ T Ù\‘√ Á|ü ‘ ˚ ´ ø£ dü e ÷y˚ X ¯ + @sêŒ≥T #˚ d æ q ≥T¢ m+|æ & ç z sêeTeTùV≤X¯ « s¡ ¬ s &ç ¶ ‘Ó * bÕs¡ T . eT+&É \ +˝À eTs¡ T >∑ T <√&É ¢ ìsêàD≤\ô|’ #· ] Ãdü T Ô q ï≥T¢ ‘Ó * bÕs¡ T . Á|ü ‹ Ç+{Ï ø Ï eTs¡ T >∑ T <√&ç ¶ , Ç+≈£ î &É T >∑ T +‘· @sêŒ≥T #˚ ù d˝≤ #· s ¡ ´ \T rdü T ≈£ î H˚ + <ä T ≈£ î dü e ÷y˚ X ¯ + @sêŒ≥T #˚ X ÊeTì ‘Ó * bÕs¡ T . Ç+<ä T ø£ >±qT Á|ü ‹ Á>±eT|ü + #êj· T r ø±s¡ ´ <ä ] Ù ‘· | ü Œ ø£ Vü ‰ »s¡ T ø±yê\ì Äj· T qdü ÷ ∫+#ês¡ T .

ø±˝ŸeT˙ ‘√\TrkÕÔ e#êÃj·Tì |ü≥ºD+˝À <ë<ë|ü⁄ 50 eT+~ es¡≈£î e&û¶yê´bÕs¡düTÔ\Tqï≥T¢ >∑T]Ô+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n~Ûø£ e&û¶\qT edü÷\T #˚düTÔ nkÕ+|òæTø£ ø±s¡´Áø£e÷\qT ìs¡«Væ≤düTÔqïyês¡T m+‘·{Ïyê¬s’Hê ñù|øÏå+#˚~ ˝Ò<äì Äj·Tq rÁe+>± ôV≤#·Ã]+#ês¡T. ø±˝ŸeT˙ ‘√\TrkÕÔeTì nHêïs¡T. |ü≥ºD+‘√ bÕ≥T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À mø£ÿ&É ø±˝ŸeT˙ <ä+<ë\T q&ç|æHê ‘·eT <äèwæºøÏ rdüT≈£îsêyê\ì dæ◊ dü÷∫+#ês¡T.

dæ◊ <ëyÓ÷<äsY¬s&ç¶ CÀ>∑Tfi≤+ã>∑<ë«\, |òæÁãe] 16 (ôd’ÿq÷´dt) ø±˝ŸeT˙ <ä+<ë ù|]≥ >∑<ë«\˝À <ä+<ë ìs¡«Væ≤+#˚yê]ô|’ ñ≈£îÿbÕ<ä+ yÓ÷|ü⁄‘êeTì >∑<ë«\ dæ◊ <ëyÓ÷<äsY¬s&ç¶ ôV≤#·Ã]+#ês¡T. >∑Ts¡yês¡+ Äj·Tq ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·T ø±˝ŸeT˙ <ë«sê u≤~Û+|üã&ÉT‘·Tï yês¡T ‘·eT ø±sê´\j·T+˝À |òæsê´<äT #˚ùdÔ n{Ϻyê]ô|’ #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. Ç~es¡≈£î {ÖHé, s¡÷s¡˝Ÿ b˛©düTùdºwüq¢˝À |æsê´<äT\T

ø£{≤º ø£ècÕís¡T®Hésêe⁄qT |üsêeT]Ù+∫q $ø£˝≤+>∑T&çøÏ eT÷&ÉT #·Áø±\ ã+&ç n+<äCÒdæq ‘·TeTà\ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ m+@˝Ÿ@ u≤D√‘Y eT<äHé˝≤˝Ÿ yÓ’sê |òæÁãe] 16 (ôd’ÿq÷´dt): sêÁwüº s√&ÉT¢ uÛÑeHê\ XÊU≤ eT+Á‹es¡T´\T ‘·TeTà\ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ yÓ’sê e÷J j·T+|æ|æ ø£{≤º ø£ècÕís¡T®Hésêe⁄ ‘·q >∑èVü≤+˝À >∑Ts¡Tyês¡+ |üsêeT]Ù+#ês¡T. >∑‘· ø√~› s√E\ ÁøÏ‘·+ ‘·q ‘·*¢ ø£{≤º dü«sê»´+ eTè‹#Ó+<ä≥+‘√ ø£{≤º ≈£î≥T+ãdüuÛÑT´\qT |üsêeT]Ù+∫ nyÓT ∫Á‘·|ü{≤ìøÏ |üP\e÷y˚dæ ìyê[ n]Œ+#ês¡T.|üsêeT]Ù+∫qyê]˝À,ôd+Á≥˝Ÿ u≤´+≈£î #Ó’s¡àHé eTTyê« $»j·Tu≤ãT, {ÏÄsYmdt Hêj·T≈£î\T eqe÷ $X‚«X¯«s¡sêe⁄, ùwø˘ k˛+<äT, ∫+‘·ì|ü⁄Œ düT<Ûëø£sY, dü÷‘·ø±ì C…’bÕ˝Ÿ, dü‘·´+u≤ãT, ÁosêeTH˚ì $»j·TuÛ≤düÿsY b˛\÷] ôd’<äT\T, ùwø˘bÕcÕ, eTTfi¯flbÕ{Ï d”‘·sêeTT\T, Á|ü>∑&Ées¡|ü⁄ Ms¡uÛÑÁ<ä+, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝£ZHêïs¡T.

õ˝≤¢ ]b˛s¡ºsY\T ø±e˝…qT ôV’≤Á<ëu≤<é, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY eT]j·TT ø£&É|ü, m&çwüHé\ qT+&ç yÓ\Te&ÉT‘·Tqï ªyêsêÔ‘·s¡+>±\Tμ C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£ ≈£î ‘Ó\+>±D sêh+˝À ø=‘·Ô>± @s¡Œ&çq õ˝≤¢\≈£î õ˝≤¢ ã÷´s√ Ç+#ê]®, kÕº|òt ]b˛s¡ºsY\T ø±e˝…qT. ÄdüøÏÔ>∑\ yês¡T yÓ+≥H˚ Ç`yÓTsTT˝Ÿ <ë«sê <äs¡U≤dü÷Ô #˚düTø√+&ç. email:vtarangalu.222208@gmail.com

ôd˝Ÿ : 9494269608, 9490603116 C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

yÓ’sê |òæÁãe] 16 (ôd’ÿq÷´dt): yÓ’sê≈£î #Ó+~q $ø£˝≤+>∑T&ÉT q˝≤¢] sêe÷sêe⁄≈£î >∑Ts¡Tyês¡+ m+m˝Ÿ@ ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+˝ÀkÕúìø£ m+m˝Ÿ@ u≤D√‘Y eT<äHé˝≤˝Ÿ #˚‘·T\MT<äT>± ‘Ó\+>±D sêÁwüº $ø±˝≤+>∑T\ düVü‰ø±s¡ dü+düΔ <ë«sê eT÷&ÉT #·Áø±\ ã+&çì n+<äCÒXÊs¡T. á dü+<äsꓤ+>± m+@˝Ÿ@ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ q˝≤¢] sêe÷sêe⁄≈£î yÓqTïeTTø£ <Óã“‹q≥+‘√ q&Ée˝Òì d”ú‹˝À ñHêï n‘·ìøÏ eT÷&ÉT #·Áø±\ ã+&çì n+~+#·≥+ »]–+<äì

nHêïs¡T.á dü+<äsꓤ+>± q˝≤¢] sêe÷sêe⁄ m+m˝Ÿ@ eT<äHé˝≤˝Ÿ≈£î ø£è‘·»„‘·\T ‘Ó*j·TCÒdæHê&ÉT.á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T eT#·Ã yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄, eT+&˚|üP&ç dü‘·´Hêsêj·TD, ‘·˙ïs¡T Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, ‘·˙ïs¡T CÀ´‹, ‘ê‘ê ìs¡à\, >∑T»®s¡¢|üP&ç <˚esêE, ø±bÕ eTTs¡∞ø£èwüí, ∫+‘·ì|ü⁄Œ sê+u≤ãT, Ä≈£î\ Á|ükÕ<é, #·ÁøÏ, >∑TeTà&ç<ä\ yÓ+ø£≥Hêsêj·TD, ã‘·TÔ\ *+>∑sêe⁄, e˝Ò¢|ü⁄ sêeTT, ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝£ZHêïs¡T.

ô|<ä›eTà ‘·*¢ Ä\j·÷ìøÏ X¯+≈£î |üP»\T KeTà+ ãT´s√(ø±π s |ü * ¢ ) , |ò æ Á ãe]16. (ôd’ ÿ q÷´dt ) eT+&É\ πø+Á<ä+˝§ |ü⁄q]àdüTÔqï ô|<ä›eTà ‘·*¢ Ä\j·T X¯+≈£î |üP»\T ãT<Ûäyês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. dæ+>∑πsDÏ düs¡Œ+#Y eT+&Ó|üP&ç sêDÏ, lìyêdt, yê´bÕs¡ y˚‘·Ô\T j·TÁsê qs¡dæ+Vü‰sêe⁄, düTπs+<äsY eTìj·TsY,b˛‘·T sêeTT\T <ä+|ü‘·T\T Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ô|<ä›eTà ‘·*¢ $Á>∑Vü≤ Á|ü‹wüº≈£î |üPs¡« Ä\j·T X¯øÏÔ ø√s¡≈£î á |üP»\T ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á dü+<äs¡“+>± düs¡Œ+#Y eT+&Ó|üP&ç sêDÏ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <ë‘·\ düVü≤j·T+‘= Ä\j·÷ìï e´j·TÁ|üj·÷dü\T ≈£L]à |üP]Ô #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝§ Á>±eTdüTú\T $<ë«Hé $<ë´ dü+düú\ n~ÛH˚‘· ‘ê‘ê lìyêdtsêe⁄, uÛ Ñ e Hê• >∑ D Ò w t , q˝≤¢ ì lìyêdt s êe⁄,ø£ + ∫ s¡ y ˚ T wt H êj· T T&É T ,‘· T s¡ ø £ Hêsêj· T D ‘· ~ ‘· s ¡ T \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì &Ó’{Ÿ ø£fi≤XÊ\˝À õ˝≤¢ mdæŒ πse÷ sêCÒX¯«] Ä<Ûä«s¡´\+˝À ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡TΔ\≈£î w” {°+\ô|’ >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT ne>±Vü≤q ø£*Œ+∫q eHé{ÖHé dæ◊ d”‘·j·T´ , bÕ˝ÀZqï ø£fi≤XÊ\ Á|æì‡|ü˝Ÿ, n<ë´|ü≈£î\T ‘·~‘·s¡T\T

ù | <ä $<ë´ s ¡ T Δ \ qT $<ë´s¡TΔ\≈£î <äTdüTÔ\ |ü+|”DÏ >∑Ts¡ø±\˝À #˚]Œ+#·+&ç

yÓ’sê |òæÁãe] 16 (ôd’ÿq÷´dt): ù|<ä $<ë´s¡TΔ\≈£î ùde #˚j·T≥+ ø£+fÒ $T+∫q eTs√ø£{Ï˝Ò<äì e÷qe ùdy˚ e÷<Ûäe ùdeì KeTà+ $•wüº bòÂ+&˚wüHé , õ$e÷˝Ÿ #Ó’s¡àHé >∑TÁs¡+ d”‘êeTVü≤\øÏåà >∑Ts¡Tyês¡+ πø+Á<ä ÁbÕ~Û$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\ (>∑T≥ºã&ç) $<ë´]Δ˙\ $<ë´s¡TΔ\≈£î j·T÷ìbòÕ+ |ü+|”DÏ #˚XÊs¡T. á dü+<äsꓤ+>± nyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ù|<ä $<ë´s¡TΔ\≈£î Á|ü‹ˇø£ÿs¡T m+‘√ø√+‘· ùde #˚j·÷\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+düú≈£î #Ó+~q >∑TÁs¡+ Áoìyêdüsêe⁄, \øÏåà sêe÷sêe⁄, ,Ä bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ëH√bÕ<Ûë´j·TT\T #êyê Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, Hê>∑ã‹Ôì uÛ≤düÿsYsêe⁄, Ä dü+düú Á|ü‹ì<ÛäT\≈£î ø£è‘·»„‘·T\T ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñbÕ<Ûë´j·TT\T _ ø£èwüí≈£îe÷], mdtj·T+dæ #Ó’s¡àHé <ëdü] Vü≤Øwt yÓ’dt #Ó’s¡àHé eTùV≤X¯«Ø ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝£ZHêïs¡T.

yÓ’sê |òæÁãe] 16 (ôd’ÿq÷´dt) : õ˝≤¢˝À qTHêï ù|<ä eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ $<ë´s¡TΔ\qT >∑Ts¡Tø±\˝À #˚]Œ+#ê\ì Ø»q˝Ÿ ø√ÄsY¶H˚≥sY uÛÑs¡‘Yu≤ãT >∑Ts¡Tyês¡+ kÕúìø£ {ÏmdtÄsY&Éã÷´ dü÷ÿ˝Ÿ˝À õ˝≤¢ ùd«s√dt düe÷y˚X¯+˝À nHêïs¡T. e÷]à 09q ‘˚~q õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± ø±e÷Hé m+Á≥Hé‡ f…düT¢ ìs¡«Væ≤+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Á|ü‹ ùd«s√dt ù|<ä $<ë´ØΔ˙ $<ë´s¡TΔ\≈£î >∑Ts¡Tø±\˝À #˚]Œ+#ê\ì nHêïs¡T. á Á|üuÛÑT‘·«+ ù|<ä $<ë´s¡TΔ\≈£î >∑Ts¡Tø£\ bÕsƒ¡XÊ\qT @sêŒ≥T #˚düTÔ+<äì Á|üuÛÑT‘·« >∑Ts¡Tø£˝≤\˝À #·~$q $<ë´s¡TΔ\T eT+∫ kÕúq+˝À ñHêïs¡ì Á|ü‹ ˇø£ÿ ùd«s√dt yÓT+ãs¡T$<ë´s¡TΔ\qT #˚]Œ+≥+˝À ø£èwæ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À yÓ’sê &çdæ XÊs¡<Ûä, $$, õ˝≤¢ ùd«s√dt düuÛÑT´\T bÕ˝£ZHêïs¡T.


õ˝≤¢≈£î eT+∫ù|s¡T ‘˚yê* ø£˝…ø£ºsY &Üø£ºsY n\T>∑T e]¸DÏ ô|<ä|› *ü ,¢ |æÁãe] 16): n~Ûø±s¡T\T, {°m˙®z\T ∫‘·XÔ ó¯ ~›‘√ |üì#˚dæ õ˝≤¢≈£î eT+∫ù|s¡T rdüT≈£îsêyê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &Üø£sº Y Mmdt n\T>∑Te]¸DÏ ø√sês¡T. eT+>∑fiy¯ ês¡+ ô|<ä|› *ü ˝¢ Àì mkÕ‡¬sd”Œ ø±´+|ü⁄ Äes¡D˝Àì yÓ+ø£fÒX¯«s¡ kÕ«$T ø£fi≤´D eT+&É|ü+˝À ‘Ó\+>±D≤ düVü≤ø±s¡XÊK ¬>õf…&é, HêHé¬>õf…&é n~Ûø±s¡T\ nk˛dæjT˚ wüHé ‘Ó\+>±D≤ HêHé >¬ õf…&é ñ<√´>∑T\ dü+|òüT+ ô|<ä›|ü*¢ õ˝≤¢ XÊK\#˚ eTTÁ~+∫q 2017 &Ó’Ø ø±´\+&És Y\qT Ä$wüÿ]+#ês¡T ádü+<äs ¡“+>± ø£˝…ø£ºs Y e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ‘Ó\+>±D≤ sêh kÕ<äq ñ<ä´eT+˝À n~Ûø±s¡T\T ñ<√´>∑T\ bÕÁ‘· m+‘√ ñ+<äì 42s√E\ eT¨<ä´eT+‘√ mH√ï ø£ w ü º q cÕº \ qT uÛ Ñ ] +#ês¡ H êïs¡ T . b˛sê&ç kÕ~Û + ∫q ‘Ó\+>±D≤qT n_Ûeè~› |ü<+ä∏ ˝À q&ç|+æ #ê*‡q u≤<ä´‘· Á|ü‹ ˇø£ÿ]ô|’ ñ+<äHêïs¡T. nedüs¡yÓTÆ‘˚ ñ<√´>∑T\T ¬s+&ÉT >∑+≥\≈£î n<äq+>± |üì#˚j·÷\ì @s√E |òæsê´<äT\T dü e Tdü ´ \T Äs√EH˚ |ü ] wü ÿ ]+#˚ ˝ ≤ #· s ¡ ´ \T rdüTø√yê\Hêïs¡T. ñ<√´>∑T˝…’q uÛ≤sê´ uÛÑs¡Ô\T ˇø£#√≥ |üì#˚ùd˝≤ #·s´¡ \T rdüT≈£î+{≤eTHêïs¡T. {°m˙®z\ uÛeÑ HêìøÏ dü\ú + øπ {≤sTT+∫ì<äT\T eT+ps¡T #˚kÕÔeTHêïs¡T. mkÕ‡¬sd”Œ ø±´+|ü ⁄ ˝À uÛ Ñ e Hê\T U≤©>± ñHêïj· T ì Á|ü u Û Ñ T ‘· « ø±sê´\j· ÷ \≈£ î uÛ Ñ e Hê\T ˝Ò ì #√ n{Ï º y ê{Ï ì yê{Ï ø Ï πø{≤sTT+#˚+<äT≈£î #·s¡´\T rdüT≈£î+{≤qHêïs¡T. Á|üC≤ùdy˚ |ü s ¡ e Tyê~>± |ü ì #˚ j · ÷ \Hêïs¡ T . ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À &û d ” | æ $»j˚T+<äsY ¬s&ç¶, &ûd”z #·+Á<ä Á|üø±XŸ¬s&ç¶, {°m˙®z ¬>õf…&é n<ä´≈£åî&ÉT »j·TÁ|üø±XŸ¬s&ç¶, HêHé¬>õf…&é n<ä´≈£åî&ÉT düT¬s+<äsY ¬s&ç¶ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

õõôV≤#Y˝À Ä~Û|ü‘·´ b˛s¡T >∑T+≥÷s¡T,|òæÁãe]16: q>∑s¡+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« yÓT&çø£˝Ÿ ø±˝ÒJ˝À Ábıô|òdüs¡¢ Ä~Û|ü‘·´b˛s¡T q&ÉTk˛Ô+~. Ábıô|òdüs¡¢ Ä~Û|ü‘·´b˛s¡T‘√ |æ&çj·÷Á{Ïø˘ HÓ’˝Ÿ Çj·TsY ÁbÕøϺø£˝Ÿ |üØø£å ì*∫b˛sTT+~. á $<Ûä+>± $<ë´s¡Tú\T rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. B+‘√ $<ë´s¡Tú\T njÓ÷eTj·T+˝À |ü&ܶs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ Bìô|’ düŒ+~+∫ ‘·eT düeTdü´ |ü]wüÿ]+#ê\ì yês¡T ø√s¡T‘·THêïs¡T.

{≤dtÿbò˛sY‡ b˛©düT\ ù|s¡T‘√ eTVæ≤fi¯ øÏ&Üï|t ì+~‘·T\qT n¬sdtº #˚dæq b˛©düT\T

•esêÁ‹ @sêŒ≥T¢ eTTeTàs¡+ uÛÑ≈£îÔ\≈£înìï @sêŒ≥T¢ #˚düTÔHêï+: ø£˝…ø£ºsY &ç ø£èwüíuÛ≤düÿsY y˚eTT\yê&É, |òæÁãe] 16):‘Ó\+>±D≤˝ÀH˚ø±ø£ j·÷e‘Y <äøÏåD uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À n‘·´~Ûø£ uÛÑ≈£îÔ\T ø=*#˚ sê»qï dæ]dæ\¢ õ˝≤¢˝Àì y˚eTT\yê&É lsê»sêCÒX¯«s¡ kÕ«$T Ä\j·T+˝À eT÷&ÉT s√E\bÕ≥T »]π> eTVü‰•esêÁ‹ C≤‘·sq¡ T |üø&£ “É +B>± |òTü q+>± ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î @sêŒ≥T¢ #˚dTü HÔ êïeTì õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y &ç ø£èwüíuÛ≤düÿsY ‘Ó*bÕs¡T. eT+>∑fi¯yês¡+ ø£˝…ø£ºsY áz sêCÒX¯«sY, myÓTà˝Ò´ #ÓqïeTH˚ì s¡y˚TXŸ, md”Œ $X¯«õ‘Y \‘√ ø£*dæ y˚eTT\yê&É |ü≥ºD≤ìï, Ä\j·T |ü]düsê\qT ø£*j·T ‹]– @sêŒ≥¢qT dü«j·T+>± |ü]o*+#ês¡T nq+‘·s+¡ Ä\j·T áz düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À n~Ûø±s¡T\‘√ dü$÷ø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY ø£èwüíuÛ≤düÿsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ áC≤‘·s¡≈£î e#˚à uÛÑ≈£îÔ\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+<äT\T ø£\T>∑≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·÷ $u≤>±\n~Ûø±s¡T\qTÄ<˚•+#ês¡T. Á‘ê>∑T˙{Ïø√dü+ 27 #√≥¢˝À 147 ≈£îfi≤sTT\T, 19#·*y˚+Á<ë\T, 28 yê≥sY ≈£ L \sY ‡ , ì‘ê´edü s ê\ø√dü + @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. 77XÊX¯«‘· eTs¡T>∑T<=&ÉT¢, 176 ‘ê‘êÿ*ø£ eTs¡T>∑T<=&ÉT¢, 7 #√≥¢˝À ÁbÕ<∏ä$Tø£ ∫øÏ‘·‡ πø+Á<ë\qT 7 #√≥¢ y˚T ◊ ôV≤˝ŸŒ j·T÷ (düVü‰j·Tø£ πø+Á<ë\T) @sêŒ≥T #˚düTÔHêïeTHêïs¡T. |ü≥ºD+ yÓTT‘·Ô+˝À @&ÉT #√≥¢ yêVü≤Hê\ bÕ]ÿ+>¥ #˚ùd˝≤ @sêŒ≥¢qT #˚dTü HÔ êïeTHêïs¡T. yê{Ï˝À $◊|æ bÕ]ÿ+>¥ |æ*Á–yéT bÕ]ÿ+>¥ Äغdæ bÕ]ÿ+>¥, ¨*¶+>¥ bÕ]ÿ+>¥, Ä{À bÕ]ÿ+>¥ \ ≈£ î y˚ π s «s¡ T >± #˚ d ü T Ô H êïeTHêïs¡ T .

yêVü≤q<ës¡T\≈£î m˝≤+{Ï Çã“+~ ø£\T>∑≈î£ +&Ü |ü≥D º +˝Àì Á|ü<Ûëq ≈£L&É\¢ e<ä› |ü≥ºD s√&É¢ô|’ e÷´|ü⁄\qT @sêŒ≥T #˚ d ü T Ô H êïeTHêïs¡ T . uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ T ùd<ä r s¡ & ÜìøÏ >∑ T &ç #Ó s ¡ T e⁄ ÁbÕ+‘·+˝À #·\Te |ü+~\T¢ @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. |ü]X¯ó <ä‘› · ˝À|æ+#·≈î£ +&Ü düTe÷s¡T 600 eT+~ øÏô|’>± dæã“+~ì $<ÛTä \T ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î sö+&é <ä ø±¢ø˘ ìj·T$T+#êeTHêïs¡T. eTTK´+>± <˚yê<ëj·T XÊK eT+Á‹ Ç+Á<äøs£ D ¡ s¬Y &ç,¶ kÕ+düÿè‹ø£ XÊK &Ó’¬sø£ºsY e÷$T&ç Vü≤]ø£èwüí Ä<ä«s¡´+˝À >∑T&ç #Ós¡Te⁄ ÁbÕ+‘·+˝À düTe÷s¡T 500 eT+~ ø£fi≤ø±s¡T\‘√ kÕ+düÿè‹ø£ Á|ü<sä Ù¡ q\T ìs¡«Væ≤düTHÔ êïeTHêïs¡T. eTVü‰•esêÁ‹ dü+<äs“¡ +>± \ø£˝å ≤~ eT+~ uÛ≈Ñ î£ \Ô T e#˚Ãneø±X¯+ ñqï+<äTq m˝≤+{Ï nyê+#· ˙ j· T dü + |ò ü T ≥q\T #√≥T #˚ d ü T ø√≈£ î +&Ü >∑ { Ï º ã+<√ãdüTÔ #·s¡´\TrdüT≈£î+≥THêïeTì õ˝≤¢ md”Œ $X¯«õ‘Y yÓ\¢&ç+#ês¡T. Äs¡T>∑Ts¡T &ûmd”Œ\T, 19eT+~ dæ◊\T, 82 eT+~ mdt◊\T, 225 eT+~ mmdt◊, ôV≤&éø±ìùdºãT\T¢, 512 eT+~ ø±ìùdºãT\T¢, 44 eT+~ eTVæ≤fi≤ ¨+>±s¡T\¶ T, 498 eT+~ ¨+>±s¡T¶\T, 108 eT+~ &çÅdæºø˘º >±sY¶\qT ìj·T$T+#êeTHêïs¡T. n+‘˚ø±≈£î+&Ü |ü≥D º +˝À Á|ü‹ M~ì d”d” ¬øyÓTsê\qT @sêŒ≥T #˚XÊeTHêïs¡T. M{Ïì <˚yê\j·T+ Äes¡D˝Àì ø£+Á{À˝Ÿ s¡÷+≈£î nqTdü+<ëq+ #˚XÊeTHêïs¡T. uÛÑ≈£îÔ\T Á|üXÊ+‘·+>± e∫à sê»sêCÒX¯«s¡T&çì <ä]Ù+#·T≈£îì |üPC≤~ø±\T ìs¡«Væ≤+#·T≈£îì yÓ˝≤¢\ì ø£˝ø… sº£ ,Y md”Œ\T ø√sês¡T.

‘·$Tfi¯Hê&ÉT e´eVü‰sê\‘√ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äT |ü⁄qs¡T<ëÈ{Ï+∫q yÓ+ø£j·T´ q÷´&Û©ç ,¢ |òÁæ ãe]16): nHêï &ûm+πø˝À @s¡Œ&ɶ dü+øå√uÛ+Ñ Ä bÕغ n+‘·s¡Z‘· $wüj·TeTì, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT |ü]D≤e÷\‘√ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì πø+Á<ä eT+Á‘·T\T ns¡TDY C…’{°¢, yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT y˚πs«s¡T Á|üø£≥q˝À¢ ù|s=ÿHêïs¡T. X¯•ø£fi¯ô|’ ñqï Ä<ëj·÷ìøÏ $T+∫q nÁø£e÷düTÔ\ πødüT˝À dü T Á|” + ø√s¡ T º rs¡ T Œ yÓ \ Te]+∫q H˚ | ü < ∏ ä ´ +˝À Á|ü d ü T Ô ‘ · |ü]dæú‘·T\qT ã{Ϻ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT >∑es¡ïsY $<ë´kÕ>∑sY sêe⁄ ìs¡íj·T rdüT≈£î+{≤s¡ì yÓ+ø£j·T´ Hêj·TT&ÉT #ÓbÕŒs¡T. C…’{°¢ ≈£L&Ü Ç<˚ n_ÛÁbÕj·T+ e´ø£Ô+ #˚dü÷Ô.. Á|üuÛÑT‘·« @sêŒ≥Tô|’ >∑es¡ïsY ìs¡íj·T+ rdüT≈£î+{≤s¡Hêïs¡T. Ä<ëj·÷ìøÏ $T+∫q ÄdüTÔ\ πødüT˝À X¯•ø£fi¯qT <√wæ>± düTÁ|”+ø√s¡Tº <Ûäsêàdüq+ ìs¡ísTT+∫+~. á πødüT˝À ÄyÓT‘√ bÕ≥T eTs√ eTT>∑TZ]ì ≈£L&Ü <√wüß\T>± düTÁ|”+ø√s¡Tº ìsê∆]+∫+~. X¯•ø£fi≈¯ î£ Hê\Tπ>fi¯¢ C…’\T •ø£å, s¡÷. 10 ø√≥¢ »]e÷Hê $~Û+∫+~. B+‘√ X¯•ø£fi¯ eTTK´eT+Á‹>± Á|üe÷D d”«ø±s¡+ #˚ùd neø±X¯+ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. nHêï &ûm+πø XÊdüqdüuÑÛ |üøå£ H˚‘>· ± ÄyÓT kÕúq+˝À |üfiì¯ kÕ«$Tì mqTï≈£îHêïs¡T. eTs√yÓ|’ ⁄ü Ä|ü<s∆ä à¡ eTTK´eT+Á‹ |ü˙ïs¡T ôd\«+ nôd+;¢˝À ã˝≤ìï ìs¡÷|æ+#·T ≈£îH˚+<äT≈£î ‘·q≈£î neø±X¯+ Çyê«\ì >∑es¡ïsYqT ø√sês¡T. >∑es¡ïsY

ôV’≤<äsêu≤<é,|òæÁãe]16): $»j·Tyê&É {≤dtÿ bò˛sY‡ b˛©düT\eTì #Ó|Œæ ôV’≤<äsêu≤<é k˛e÷õ>∑÷&É˝À z eTVæ≤fi¯qT øÏ&Üï|t #˚dæ s¡÷.10 \ø£å\T ø±CÒdæq eTT>∑TZs¡T e´≈£îÔ\qT |ü+C≤>∑T≥º b˛©düT\T n¬sdtº #˚XÊs¡T. ì+~‘·T\ qT+∫ s¡÷.4.50\ø£\å q>∑<Tä , 5 ‘·T˝≤\ ã+>±s¡+, dæ«|òºt ø±s¡TqT kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îHêïs¡T. k˛e÷J>∑÷&É˝À z &çf…øϺyé dü+düú ìs¡«Væ≤düTÔqï »j·T+‹ì, Ä dü+düú˝ÀH˚ d”¢|æ+>¥ bÕs¡ºqsY >± |üì#˚dTü qÔ ï |ò*æ |t nH˚ e´øÏÔ ≈£îÁ≥ |üìï á øÏ&Üï|t #˚dqæ ≥T¢ b˛©düT\T yÓ\&¢ +ç #ês¡T. n‘·ì‘√ bÕ≥T ôd’ìø˘ |ü⁄]øÏ #Ó+~q ÁãVü≤àÁ|üø±XŸ, Á|üø±XŸ u≤ãT ø£*dæ &çôd+ãs¡T 27q »j·T+‹ì k˛e÷J>∑÷&É ø±sê´\j·T+˝À øÏ&Üï|t #˚XÊs¡T. #ê<äsY |òü÷{Ÿ e<ä›≈£î rdüT ¬ø[¢q ‘·sê«‘· ‘·eT≈£î s¡÷.50 \ø£å\T ÇùdÔ e~˝ÒkÕÔeTì uÒs¡+ ≈£î<äTs¡TÃ≈£îHêïs¡T. B+‘√ ÄyÓT $$<Ûä u≤´+≈£î\ qT+∫ s¡÷.10 \ø£å\T Á{≤Hé‡ |òüsY #˚j·T>±, s¡÷.30\ø£å\≈£î #Ó≈£îÿ\T n+<äCÒXÊs¡T. eTs√ \ø£å s¡÷bÕj·T\ ø√dü+ 5 ‘·T˝≤\ ã+>±s¡+ Ç#êÃs¡T. »j·T+‹øÏ |òæ*|t ô|’ nqTe÷q+‘√ b˛©düT\≈£î |òæsê´<äT #˚j·T>±, ì+~‘·T\qT ôV’≤<äsêu≤<é,|òæÁãe]16): Á|üuÛÑT‘·« dü\Vü‰<ës¡T\‘√ bÕ≥T b˛©düT\T n¬sdtº #˚XÊs¡T. $$<Ûä ¨<ë˝À¢ ñqï |ü\Te⁄]øÏ øπ _HÓ{Ÿ ¨<ë @ ìã+<Ûqä \ Á|üø±s¡+ Ç#êÃs¡ì ‘Ó\+>±D Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï ôV’≤ø√s¡Tº Á|ü•ï+∫+~. y˚ ‘ · H ê\T, Ç‘· s ¡ dü < ä T bÕj· ÷ \T @ #· ≥ º + Á|ü ø ±s¡ + ø£*ŒdüTÔHêïs¡ì n&ç–+~. u≤\øÏwüHé, ÄsY.$<ë´kÕ>∑sY sêe⁄, @πø>√jÓT˝Ÿ, m.sêeT\ø£ÎDY, ;M bÕbÕsêe⁄, øπ M s¡eTD≤#ê], JÄsY ¬s&ç¶, <˚e⁄\|ü*¢ Á|üuÛ≤ø£sY, ù|sê«s¡+ sêeTT\T, πøm+ düVü‰˙, mdt.y˚DT>√bÕ\ #ê], sêeT#·+Á<äT&ÉT ‘˚C≤e‘Y, ˇ+>√\T,|òÁæ ãe]16 Nsê\ {°&|û ” myÓTà˝Ò´ ÄeT+∫ ø£èwüí dæ+–¬s&ç¶ ìs¡+»Hé ¬s&ç¶, mdt. dü‘·´Hêsêj·TD, |æ&ÉeT]Ô s¡$, yÓ÷Vü≤Hé ô|’ ôV≤#YÄsYd˝” À |òsæ ê´<äT #˚XÊs¡T. myÓTà˝Ò´ ÄeT+∫ õ.$y˚ø±q+<ä, $.Á|üXÊ+‘Y ¬s&ç¶, ø=|ü \ áX¯«sY\≈£î πø_HÓ{Ÿ qT+∫ ÁbÕDVü‰ì ñ+<äì s¡ø£åD ø£*Œ+#ê\ì Á|ò”˝≤Hé‡ »s¡ï*dtº ¨<ë Çe«&Üìï düyê˝Ÿ #˚d÷ü Ô {Ï&|ç æ ‘Ó\+>±D H˚‘· sπ e+‘Y Hê>±s¡ T ® q ¬ s &ç ¶ ôV≤#Y Ä sY d ” ì ÄÁX¯ s TT+#ê&É T . myÓ T à˝Ò ´ ¬s&ç¶ ôV’≤ø√s¡Tº˝À Á|üC≤ Á|üjÓ÷»q yê´»´+ <ëK\T #˚XÊs¡T. nqT#·sT¡ \ qT+∫ ‘·q≈£î eTT|ü ñ+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ sêC≤´+>∑ $s¡T<ä∆+>± ‘·q≈£î q∫Ãq yê]øÏ πø_HÓ{Ÿ ‘·q≈£î s¡ø£åD ø£*Œ+#˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Hê>±s¡T®q ¬s&ç¶ ¨<ë ø£≥ºu…≥Tº‘√+<äì πse+‘Y ¬s&ç¶ ‘·s¡|òü⁄ Hê´j·Tyê~ $»„|æÔ #˚XÊs¡T. Äj·Tqô|’ >∑‘·+˝À myÓTà˝Ò´ nqT#·s¡T\T <ë&ç yê~+#ês¡T. sêh+˝À 119 eT+~ myÓTà˝Ò´\T, z Hê$TH˚f&… é myÓTà˝Ò´ ñqï+<äTq... sêC≤´+>∑+ Á|üø±s¡+ 15XÊ‘·+ eT+~πø #˚dæ ø={≤ºsT¡ .

$<ë´kÕ>∑sY sêe⁄ düTÁ|”+ ø√s¡Tº rs¡TŒqT |ü]o*düTHÔ êïs¡T. ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘·« @sêŒ≥Tô|’ ì|ü⁄DT\‘√ #·]ÃdüTÔHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« @sêŒ≥T≈£î >∑es¡ïsY @ ìs¡j í T· + rdüT≈£î+{≤ s¡qï~ ñ‘·ÿ+sƒ>¡ ± e÷]+~. Ç|ü &ÉT >∑es¡ïsY ìs¡j í T· + ø√dü+ Ädüø>ÔÏ ± m<äTs¡T #·÷düTHÔ êïs¡T. nsTT‘˚ nHêï&ûm+πø bÕغ dü+øå√uÛ+Ñ ˝À ñ+<äì, Hêj·Tø£‘ê«ìï m+#·T≈£îH˚ $wüjT· +ô|’ ndü˝q’… |üØø£å m<äTs¡T ø±uÀ‘√+<äì uÛ≤s¡rj·T »q‘ê bÕغ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù,‘·$Tfi¯ e´eVü ‰ sê\ ÇHé # Û ê sY ® eTTs¡ ∞ <Û ä s Y sêe⁄ $X‚ ¢ w æ + #ês¡ T . ‘·$Tfi¯Hê&ÉT eTTK´eT+Á‹ |”sƒ¡+ n~Ûwæ˜+#ê\ì ø£\\T>∑qï nHêï&ûm+πø Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<ä]Ù X¯•ø£fiq¯ T nÁø£e÷düTÔ\ øπ düT˝À <√wæ>± düTÁ|”+ ø√s¡Tº ‘˚*Ã+~. Hê´j·TkÕúq+ rs¡TŒ‘√ sêuÀj˚T s√E˝À¢ ‘·$Tfi¯ sê»ø°j÷· ˝À¢ ô|qTe÷s¡TŒ\T #√≥T #˚dTü ≈£îH˚ neø±XÊ\Tqï≥T¢eTTs¡∞<ÛäsYsêe⁄ n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ »j·T\*‘· e÷~]>± m<äTs¡T˝Òì Hêj·Tø£‘«· +, Á|ü C ≤<ä s ¡ D X¯ • ø£ fi ¯ ≈ £ î ˝Ò ø £ b ˛e&É + ‘√ $XÊ«dü b ÕÁ‘· T &ç ì ô|≥Tºø√e&É+ kÕ<Û´ä + ø±ø£b˛e#·Ãì #ÓbÕŒs¡T. ‘·$Tfi¯Hê&ÉT Á|ü»\ Äø±+ø£å y˚Ts¡≈£î Á|üdüTÔ‘·+ nø£ÿ&É dæús¡yÓTÆq, düeTs¡úe+‘·yÓTÆq Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚jT· &É+ ‘·øD å£ ≤edüse¡ Tì nHêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘·« dü\Vü‰<ës¡T\≈£î ø±´_H˚{Ÿ ¨<ëô|’ |æ˝Ÿ πse+‘Y |æ{ÏwüHéô|’ ôV’≤ø√s¡Tº $#ês¡D

ÄeT+∫ô|’ »s¡ï*dtº |òæsê´<äT

e÷J H˚s¡düTú&ç Ä‘·àVü≤‘·´ $»j·Tq>∑s¡+,|òæÁãe]16: ã*»ù|≥ eT+&É\+˝Àì >∑+>±&É Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q e÷J H˚s¡düTú&ÉT e+&Üq j·TT>±~(49) Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ܶ&ÉT. $XÊK õ˝≤¢ >±Eyêø£≈î£ #Ó+~q H˚s|¡ ]ü XÀ<Ûqä dü+düú XÊK môd’‡ nXÀø˘, dæã“+~ y˚~Û+|ü⁄\ ø±s¡D+>±H˚ j·TT>±~ Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ܶ&ìÉ eTè‘·T&ç ã+<ÛTä e⁄\T Äs√|ædTü HÔ êïs¡T. ‘Ósê¢+ eT+&É\+ düT+<äsê&É Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q $.sêE <=+>∑‘·q+ πødüT˝À |ü≥Tºã&ܶs¡T. sêEqT $#ê]+#·>± >∑+>±&É Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q j·TT>±~ á øπ düT˝À ñHêï&Éì b˛©düT\≈£î ‘Ó*bÕ&ÉT. B+‘√ >±Eyêø£ b˛©düT\T >∑+>±&É yÓ [ ¢ j· T T>±~ì $#ê]+#· > ± Ä‘· q T Ä‘· à Vü ≤ ‘· ´ ≈£ î bÕ\Œ&ܶ&ÉT. á dü+|òüT≥qô|’ eTè‘·T&ç uÛ≤s¡´ kÕ$Á‘·eTà ã*õù|≥ b˛©düT\≈£î |òsæ ê´<äT #˚XÊs¡T.

øπ _HÓ{Ÿ ¨<ë ø£*Œ+#ê*‡ ñ+≥T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. #·≥+º ˝À Á|ü‘˚´ø£+>± ìã+<Ûäq\T ˝Òeì.. ø=H˚ïfi¯ó¢>± dü+Á|ü<ëj·T+>± ek˛Ô+<äì n&=«πø{Ÿ »qs¡˝Ÿ sêeTø£ècÕís¬ &ç¶ ôV’≤ø√s¡T≈º î£ ‘Ó*bÕs¡T. Ms¡T øπ e\+ dü\Vü‰\T e÷Á‘·yT˚ ÇkÕÔsì¡ .. øπ e\+ sê»ø°jT· Hêj·T≈£î˝Ò ø±≈£î+&Ü e÷J Á|üuTÑÛ ‘·« Á|ü<ëÛ q ø±s¡´<äsT¡ Ù\T ≈£L&Ü ñHêïs¡ì $e]+#ês¡T. øπ _HÓ{Ÿ ≈£î dü+ã+<Û+ä ˝Ò<ìä .. øπ _HÓ{Ÿ eT+Á‹øÏ Ç#˚à dü<Tä bÕj·÷\qT Á|üuTÑÛ ‘·«+ Çk˛Ô+<äHêïs¡T. sπ e+‘Y ¬s&ç¶ yê´C≤´ìï |üP]Ô kÕúsTT $#ês¡D≈£î d”«ø£]+∫q ôV’≤ø√s¡Tº... øö+≥s¡T <ëK\T #˚j·÷\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìï, πø_HÓ{Ÿ ¨<ë˝À ñqï Á|üuÛÑT‘·« dü\Vü‰<ës¡T\T, Ç‘·s¡T\qT Ä<˚•+∫+~. ‘·<äT|ü] $#ês¡DqT Hê\T>∑T yêsê\≈£î yêsTT<ë y˚dæ+~. πse+‘Y¬s&ç¶ <ëK\T #˚dæq |æ{ÏwüHéô|’ eT+>∑fi¯yês¡+ $#ês¡D ÁbÕs¡+uÛyÑ TÓ +Æ ~. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À @ #·≥+º Á|üø±s¡+ m≈£îÿe eT+~øÏ πø_HÓ{Ÿ ¨<ë ø£*Œ+#ês¡ì Á|üuÛÑT‘·« ˝≤j·TsYqT N|òt »dæºdt Á|ü • ï+#ês¡ T . ìã+<Û ä q \≈£ î $s¡ T <ä ∆ + >± π ø _HÓ { Ÿ ¨<ë bı+~qyê]øÏ yÓ+≥H˚ H√{°düT\T C≤Ø #˚j·÷\ì ø√s¡Tº Ä<˚•+∫+~.

ÇkÕÔ + Çdü Ô e ÷ dü < ä d ü T ‡ dü<ädüT‡ óÁø£yês¡+ @sêŒ≥T¢ @sêŒ≥¢ |ü17`02`2017 ]X¯o*

5

ôV’≤<äsêu≤<é,|òæÁãe]16: |üVü‰&ûwüØ|òt˝À 100mø£sê\ düú\+˝À e÷]à 10q ÁbÕs¡+uÛÑeTj˚T´ ÇdüÔe÷(dü<ädüT‡)qT sê#· ø =+&É ø£ $ Twü q sY eTùV≤wt uÛ Ñ > ∑ e ‘Y , õ˝≤¢ ø£ ˝ … ø £ º s Y s¡|Tüò Tq+<äHsé êe⁄ eT+>∑fiy¯ ês¡+ |üØo*+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷.. dü<ädüT‡≈£î ø±yê*‡q dü<äTbÕj·÷\T Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|òü⁄q ø£*ŒkÕÔeTHêïs¡T. ÇdüÔe÷ ø£$T{° n<Ûä´≈£åî&ÉT eTdü÷<én‘êØ Ä<Û«ä s¡´+˝À 3 s√E\bÕ≥T »]π> ÇdüeÔ ÷≈£î uÛ≤Ø ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚kÕÔeTHêïs¡T. eTdü÷<é n‘êØ e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ .. e÷qe⁄\+‘ê ˇø£ ÿ fÒ nH˚ uÛ ≤ eqqT ‘Ó * j· T C… ù |Œ+<ä T π ø dü < ä d ü T ‡ ìs¡ « Væ ≤ dü T Ô H êïeTHêïs¡ T . ø±s¡´Áø£eT+˝À $$<Ûä XÊK\ n~Ûø±s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

¬s’‘·T Ç+≥ |ü‹Ô <ä>∑∆+: uÛ≤Ø>± qwüº+ q˝§Z+&É,|òÁæ ãe]16): XÊ*>ösês¡+ eT+&É\+ Äø±s¡+˝À $cÕ<ä + HÓ \ ø=+~. n+»j· T ´ nH˚ |ü ‹ Ô ¬ s ’ ‘ · T Ç+{À¢ n–ïÁ|üe÷<ä+ »]–+~. yÓ+≥H˚ kÕúì≈£î\T eT+≥\qT Ä]Œy˚XÊs¡T. á |òTü ≥q˝À 50 øÏ«+{≤fi¯¢ |ü‹Ô <ä>+∆∑ nsTT´+~. á Á|üe÷<ä+˝À m≥Te+{Ï ÁbÕD qwüº+ »s¡>∑ø£b˛e&É+‘√ n+‘ê }|æ] |”\TÃ≈£îHêïs¡T. uÛ≤Ø>± ÄdæÔ qwü+º dü+uÛ$Ñ +∫+~. yÓ+≥H˚ ô|’sY dæã“+~, b˛©düT\T nø£ÿ&çøÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. b˛©düT\T øπ düT qyÓ÷<äT #˚dTü ≈£îì $#ês¡D #˚|&ü TÉ ‘·THêïs¡T. nsTT‘˚ ø£w|ºü &ü ç |ü+&ç+∫q |ü+≥ n–ïøÏ ÄVüQ‹ ø±e&É+‘√ s¬ ‘’ T· ≈£î≥T+ã+ n\uÀ~uÀeT+~.

mHémdtmdt •ø£åD≤ •_s¡+ ÁbÕs¡+uÛÑ+ KeTà+,|ò æ Á ãe]16: ∫+‘· ø ±ì eT+&É \ +˝Àì sêeTø£ècÕí|⁄ü s¡+ Á>±eT+˝À KeTà+ ø£$‘· yÓTyÓ÷]j·T˝Ÿ |”J ø£fi≤XÊ\ Ä<Ûä«s¡´+˝À mHémdtmdt •ø£åD •_sêìï eT+>∑fi¯yês¡+ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÁbÕ<∏ä$Tø£ Äs√>∑´ ñ|ü πø+Á<ä+˝À môd’‡ düTπswt, düs¡Œ+#Y >√$+<äsêe⁄\T mHémdtmdt ø±s¡´ø£s¡Ô\‘√ ø£\dæ yÓTTø£ÿ\T Hê{≤s¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\T s√C≤sêDÏ, sê<Ûëø£èwüíeT÷]Ô, mHémdtmdt |”y√ dü‘·´Hêsêj·TD, yê\+{°s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

ø±\Te˝À $<ë´]ú >∑\+¢ ‘·T ø±e÷¬s&ç¶,|òæÁãe]16: ìC≤+kÕ>∑sY ø±\Te˝À $<ë´]ú >∑\+¢ ‘Óq’ |òTü ≥q u≤qT‡yê&É eT+&É\+ ø=‘·uÔ ≤$ <ä>sZ∑ ¡ »]–+~. õ˝≤¢˝Àì u≤qT‡yê&É eT+&É\+ ø=‘·Ôu≤$ <ä>∑Zs¡ f…HéÔ $<ë´]ú >∑\¢+‘·j·÷´s¡T. á |òüT≥q˝À eTs√ Ç<ä›s¡T $<ë´s¡Tú\T düTs¡øÏå‘·+>± ãj·T≥|ü&ܶs¡T. >∑\¢+‘Ó’q $<ë´]ú C≤&É ø√dü+ s¬ dü÷´ÿ ãè+<ä+ rÁe+>± Á|üjT· ‹ïdüTHÔ êïs¡T . nø£ÿ&çøÏ #˚sT¡ ≈£îqï b˛©düT\T øπ düT qyÓ÷<äT #˚dTü ≈£îì $#ês¡D #˚|{ ü ≤ºsT¡ .

|üfi¯ìkÕ«$T dæm+ ne⁄‘ês¡qï ‘·+_<äT¬s’

q÷´&Û ç © ¢ , |ò æ Á ãe]16): ‘· $ Tfi¯ H ê&É T XÊdü q dü u Û Ñ ˝ À nHêï&ûm+πø≈£î |üP]Ô yÓTC≤غ ñ+<äì Ä bÕغ H˚‘·, m+|æ ‘·+_<äTs¬ ’ ‘Ó*bÕs¡T. »j·T\*‘· Ä<ëj·÷ìøÏ $T+∫q ÄdüT\Ô øπ düT˝À düTÁ|”+ø√s¡Tº rs¡TŒ yÓ\Te&çq ‘·sê«‘· ~©¢˝À Äj·Tq $÷&çj÷· ‘√ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷.. Á|üuTÑÛ ‘·«+ @sêŒ≥T≈£î nedüsy¡ TÓ qÆ yÓTC≤غ ñ+<äì n+≥÷, |üfi¯ìkÕ«$T Á|üuÛÑT‘ê«ìï @sêŒ≥T #˚kÕÔsì¡ nHêïs¡T. |ü˙ïsY ôd\«+qT nHêï&ûm+πø bÕغ qT+∫ ‘=\–+#ês¡ T . myÓ T à˝Ò ´ \T |ü fi ¯ ì kÕ«$Tì nHêï&û m +π ø XÊdüqdüuÛ≤|üø£åH˚‘·>± mqTï≈£îHêïs¡T. nHêï &ûm+πø Á|üuÛÑT‘·«+ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. nHêï&çm+¬ø≈£î m˝≤+{Ï eTT|ü ˝Ò<äHêïs¡T. myÓTà˝Ò´\ eT<䛑·T ñ+<äì nHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« @sêŒ≥T≈£î m˝≤+{Ï düeTdü´ ˝Ò<äT.. ø=‘·Ô Hêj·T≈£î&çì mqTï≈£îHêïeTì X¯•ø£fi¯ es¡Z+ H˚‘· ‘·+_<äT¬s’ ‘Ó*bÕs¡T. düTÁ|”+ø√s¡Tº rs¡TŒ y˚Ts¡≈£î X¯•ø£fi¯ d”m+ ø±yê\qï ÄX¯\T n&çj÷· dü\j·÷´sTT. B+‘√ ÄyÓT es¡+Z qT+∫ mes¡T d”m+ πsdüT˝À ñ+{≤s¡H˚ $wüj·TyÓT Æ dü+~>∑∆‘ · HÓ\ø=+~. á $wü j · T yÓ T Æ ÄyÓ T es¡ Z + H˚ ‘ · $÷&ç j · ÷ ‘√ e÷{≤¢ & Üs¡ T . u≤|ü≥¢˝À Ç+&√`&É#Y ÁbÕC…≈£îº øÏ+<ä ˙{Ïj·÷»e÷q´ dü+düú, |üfiì¯ kÕ«$T eTTK´eT+Á‹ ne⁄‘ês¡ì ÄXÊuÛ≤e+ e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. ñ|ü ˙{Ï |ü ] XÀ<Û ä q π ø +Á<ä + XÊgy˚ ‘ · Ô > ±, e´ekÕj· T myÓTà˝Ò´\+‘ê ‘·eT‘√H˚ ñHêïs¡ì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. |ü˙ïsY Ç+õ˙]+>¥ ø£fi≤XÊ\ nk˛dæj˚T{Ÿ &ûHé>±, @J Ç+õ˙]+>¥ ndü\T nHêï&ûm+πø düuTÑÛ ´&˚ ø±<äHêïs¡T. &ûH>é ± s¬ ‘’ T· \≈£î ùde\qT Äj·Tq n+~+#ês¡T. Á|üeTTKT\T Vü≤s¡+¸ e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. Äj·Tq≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó*bÕs¡T.

Væ≤kÕ‡sY˝À H˚{ÏqT+∫ e´ekÕj·T Ç+»˙s¡¢ düe÷K´ düe÷y˚XÊ\T neTsêe‹,|òæÁãe]16 uÛ≤s¡‘· e´ekÕj·T Ç+õ˙s¡¢ düe÷K´ düe÷y˚XÊ\T Vü≤sê´Hê sêh+ Væ≤kÕ‡sY˝À á HÓ\ 16 qT+∫ 18 es¡≈î£ »s¡T>∑qTHêïsTT. á düe÷y˚XÊ˝À¢ n‘·´+‘· Á|ü‹cÕº‘à· ø£ C≤rj·T kÕúsTT ô|ò˝À |ü⁄s¡kÕÿsêìï Ä#ês¡´ m˙® s¡ + >± e´ekÕj· T $X¯ « $<ë´\j· T ]õÅkÕº s Y {° M dü‘´· Hêsêj·TD n+<äTø√uÀ‘·THêïs¡T. e´ekÕj·T Ç+õ˙]+>¥ s¡+>∑+˝À eT÷&ÉT <äXÊu≤›\T>± n+~düTÔqï $•wüº ùde\≈£î >∑ T ]Ô + |ü ⁄ >± dü ‘ · ´ Hêsêj· T D≈£ î C≤rj· T kÕú s TT ô|ò ˝ À |ü⁄s¡kÕÿsêìï uÛ≤s¡‘· e´ekÕj·T Ç+õ˙s¡¢ düe÷K´ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù Ç+Á<äeTDÏ Á|üø£{Ï+#ês¡T. Væ≤kÕ‡sY˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï düe÷K´ C≤rj·T düyT˚ àfi¯q+˝À dü‘´· Hêsêj·TD á |ü⁄s¡kÕÿs¡+ n+<äTø√qTHêïs¡T. ‘Ó\T>∑T sêÅcÕº\≈£î #Ó+~q z XÊgy˚‘·Ô≈£î á |ü⁄s¡kÕÿsêìï Çe«qT+&É≥+ Ç<˚ ‘=*kÕ] ø±e≥+ $X‚w+ü .

ÄøÏM&ÉT˝À ø√&Ó\ ã\Á|<ü sä Ù¡ q b˛{°\T

ñ<√´>±\ ù|s¡T‘√ yÓ÷dü+: qøÏ© @C…+{Ÿ n¬sdtº `

ˇ+>√\T,|òÁæ ãe]16: Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ sê#·s¢¡ eT+&É\+˝Àì ÄøÏM&ÉT˝À 19, 20‘˚B˝À¢ ¬s+&ÉT s√E\bÕ≥T sêhkÕúsTT ø√&Ó\ ã\Á|ü<äs¡Ùq b˛{°\T ìs¡«Væ≤düTÔHêïs¡T. Ç+<äTø√dü+ ôV’≤<äsêu≤<é,|òæÁãe]16): $<˚XÊ˝À¢ ñ<√´>±\ ù|]≥ uÛ≤Ø>± @sêŒ≥T¢ #˚jT· &ÉyT˚ >±≈£î+&Ü, ãVüQeT‘·T\qT ≈£L&Ü yÓ÷kÕ\≈£î bÕ\Œ&ɶ qøÏ© @C…+{ŸqT sê#·ø=+&É mdty√{° uÛ≤Ø>± n+<ä#˚j·TqTHêïs¡T. ls¡+>∑j·T´kÕ«$T C…+&Ü ñ b˛©düT\T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. ‘·‡e+ dü+<äs“¡ +¤ >± M{Ïì @sêŒ≥T #˚XÊs¡T.


dæì

‘·s+¡ >±\T     !"#$ % & '( " )! *  !+#$ ,!-% & '( " )! * , ./ #0& 123 #4&5' +6 !" 76 ' ' 8 9! 9:;& ' <=& >?&( ,@ ' 9:;&' ) ' A /6 ! (

91 ' 6 1 :0&B 9!  ' 

. 9 C3. D ; =&  %9#0& :;&B 

9 #4&5' + E F '9! .G D:;& 9H ,@ ' ' / 8 E 3.G  HIJK' 6 .7 A ( <#$ 9E! L! ' / #0&1  7 ' 9 M !>N#$ 9 OJ3. < '9!

 =& PN :;&A ' ; 

<19=& ' ! 3. ! '9!

 E ' A 1 #4&Q' 3R A * %9 H H=&

S4&Q 'E TUV 9 #4&5'W #$ 31 !3(X& C!Y;    ,Z :;&EZ+G <'W #4&Q'W #$' !L?&[\7! .F:;&B ,Z; #4&5' + A]=& #$ P L! 

P^7 #0&_` '9! .G ' 1 % &#$  ' 3. 6 a' 3.#$ bB+ " A ' a

1 % &#$ .]o#$ 9 8 E! X&+#$ 8 , .%9 m'9!

 .G <'W #4&Q'W A=&' d=0& !+ M' ! + [\L!p ( q 3. f^!; 7'9! #J 123 #4&5' +6 ! + E Y #$ P L!  Z .1 ,1 ! ,1 ! )3. #4&5' + P#J m'9!

r ,' A]=& ^ ZH ' "' IJ!

q3. st7 ,!u

* .F:;&B #J:;& v\ t ./ IJ F1 -=0& f ! P L! CD =& #0& Hp^w t   ! "#$%&'(  #4&5' +' P Z   ,' Z :Jb * #$' .1 1 % & 9f73. ,hJ]#$+ )! 3 (1 ' 97 ' G Hx , '9! 97 9; d=0& !+ yf#$ 3.G6 ! #4&5' + A]=& #$ 3.G (b * :0& ' 

1 '9 9#J

 9 7'9! .G A X& ) #0&]=&6 3#W&z( _\ 1 %9#$ m' 1 ' ,A ,Z 9 A 1 * '9=& 6 .G 9:;& #4&5' + ' ( _` 8 :0& 9#J  Z A%&+] 7'9! !)G.W ' :;&' {OJ|{  A X& Y , (:J+ }\+N ,6 .G ./ 

 E 3 #$ Y , hJ]#$+ ~ ' A)=& [\n1 6  !#W&€ E Q 3. UVV(+

Q3.  1 E F ' 9!7

,F1 - 6 , ,Z; H% & 

y ( _\ ,Z; D ; =& [`7' 3(+O4&#W&" 9! 

9 7'9! !)G( _\ #W&6 !f :;& ,' ; A X&(_\ E 3 :;& hJ]#$+ 9 IW& m' Y:;&e 9H [\B!" ' 9 E

1 :;& E! (l#$+' TVV( +  =& ' ) .1 6 9! 9 FE €:W&' P Z  6 E 3 #$ ! hJ]#$+ ,' h& #0& ./ hJ E

97; ,'

91 ?& Z' 6   E!Q:W&"'

,

/ '9!' A !‚ 9 PY:;& ' ( m'9!

 =&X&6 '  #J , H% & #$' #J3 t~ #4&5' + .)f  '9=& '9!  . 

dæìe÷ ø£˝…Óø£åHé\ e÷j·÷C≤\+6

X¯óÁø£yês¡+ 17`02`2017

OJb * #$ 9! IJ!

q3. #4&5' + E tY 9! ,1 ! hJA9!6 .G ,Z v\!SW&( _\ ?&ƒP^„ :;& 9! 9 #4&5' +' E F '9!6 19; :e& A 1 #4&Q' v\!SW& {.!

N{' 6 ?&ƒ^ {.j#W&{' 9IJ m19?&!…& 3. #4&Z( a * '9! ,9 A =&

,' E _\Y|

  

–+ * ( E 3 > #$ ' Ql ' ƒP]B' ./ .IW& 1 H 

E #W& #$ , ( =& W ~*#W& W [`B( t5 ' H ' '9! ,Y:$—  9 ( ! ?&:W& ,1 2' xA] ‰ >?&(3. A  < =& ,' =&

^hJ%9| 1 !‚ ; 3. H =&  7 .IW& 1 H H/ 7' E #W& #$ ~NB  '

tA  '( " 1 !Š3. A 1  %9! ~NB ] f#W& ~N]  '  FƒP1  7  ] f#W& ( ' 1 u

*( xA] ‰ !'  †9 .IW& †9'9!

3. ' :;& 7'  9; ‘ %9W AaH6 :$3>~’

 19 . 'W 6 P; !’ A+ W 6 <!M’

xŒ%&y !6 ./ ’ .IW& 1 H6 1 !‚ L’ A  < =& w

c#W& d=0& !+#$ Y:;&e :;&EZ+ R!+ 19L.' :;&EZ + A!

 7'9! D:;&#$

E

1 :;& 9! <=& >?&( !IW&' F:;&B d=0& ! 9! OJ+#$ ,A / 7'9! 9!

OJ3.' _\7 :Jf" P32g:0&B1 

 Z <19=&' ./ 6 h& 9L; * '9! 

(Z 8' <19=& :0& Pcij! + #4&5' +'  Z 3. * :0& <=& 9 ./   9 #4&5' +' E F '9! k( ,@ ' 2:J+ 3 '9! 

' 1 % &#$ 9 TVV%9 :;&EZ + <'W #4&Q'W #$ , /(l 1 3g!#$' m'9!

 A1 %9#$ !'W  An19' '

&)*+,-./01 2 3#%34/01

A

< ! ' 9 9Q M H2 7 t †9  !_‡1  AAE; PN [\1 H/ 7'   19L. I$'9† 'W P 1 !‚ ; 3. H =&

* '9! A)=W& . W 6 s % &;7 W 1 W )3. ' :;& 7'9!  9; , ! ,ˆ t ,' :4&Q:;&#W& !‰!

9! .3. 9:4&Q'W " 1 !Š3.  ~B '

A 1  %9!  1 !Š3. ./ :J+  Z:;& † 6 † '9( E !E;Z 7'  #$ :;&|+_\; ' 8 , ,%9 '9!

 12 ,OJ‹!

† Œ , /!

† Œ '9' † ,1 H |t L  E Q' t † Y:;& ! ?&Q1 .OJ1 H! _\9#$+ )Hc' ] f#W&( ŽV %9 ]:;&3 !7!

 A c|' ] f#W&' .;'9 #$ H7 [\7

 A#$ 9 A 1  =& 9; '9a  7'9 , E |_\! 1 !‚ 

:J+   F Fn19 _\n19' f

' t †9 A 3 #J6 ‘9)|6 ˆ !a#$ >~#W&3 D3.  7>=& ! ' !N]6 ,' !‰ /6 x.W ,=& f3.!6 _\!L^  ! ' :;& 7'  9; 9; :$3>~’!#W& P#$+!6 <!B’. ƒP]‰6 ‘ ’!† 'W “,19 .5 t~ ” hJ]…& ’ A[\" x.W '9=&

 6 !’ , ! E!; €6 ./ ’ AAE; PN [\1 6 1 !‚ L’I•'9† 'W P

>?

&(!

'W ,' ]Z !IW& {,! n1 ^{ ( H_`!

 < E

[\B! >?&(!

'W 3. 6 #0&e MH=& :4& 6 hJ FE i:W& 9 >?&(!

'W 3.

H 19( < E ' E 7 P'( , .%9 98!

 ( E Q* {A H8{ #$ hJN !' e"3. 76 ' *[‡*( ,H k( =4&3. :e& ! 

=& #$ 9 ' ?& 9 9 (1 6 Y:;&e ~˜' ! ~ B3. E !

'W :4&!

'W [`71 ' % & !™ H < E =4&3. +6 < E E ; ]'W ( =& #$ 9 , ,1 3. 7 m ( ,1 ! < E ' CI4&#W&( _`#J8! ^ >?&(!

'W ' E!#$ M {F!

E Q' { _\ ' =&6 ' ' 

[`ZN m; @' P E  ] 'W " m F!

E Q' _\ #$+ ' :;&9  m:J! >L:e& 9 ,1  ,!

 _\ #$ ' ' {F!

*{' Z' ; < C3. F!

* A 3. Hc {QIW& š({ ( 1 - [\?&    =& #$' < E {PN›6 OJ?& F|{ :;& 9

Q'W  P #J * Hc'9 ' =4&3. :4&;(

!#J ' 3. !3' < E M ! .zE 'W "('  1 ' A !‚ '9!

   19L. < E F!

E Q' 6 .NBb A tB'  19; ~|  ,' h&A[`7 9IJ3. A 1 #4&Q' {PN›6 M ' E  :0&%9=& { 9#$ < E  #J *3. 7 t5 ' OJ3. F‹:;&B < 9 E !

'W E Q' N _\!

:W&3. H < E {QIW& š({ .L , _\ t]N; .#0&1 D ; =&#$ OJ3. 9!7

98!

 kQ <=& 9 1 !‚./ 6 >?&( 6 ,' ]Z

:;& 9! ~Q! ,=&f! 9IJ3. :e& A 1 #4&Q' {OJ?& F|œ{ _`B!#$ < E OJ?& F|3. ' :;& 7' hJN( | 1 t' 3. A+F  F:;&B '9 3. .G A]=& #$ .) ž– < E ' ' 3.  1 

3.~" *…& a=& q  '9 6 , 

1 < E #J * 3g_` ( .) ž– ,' ]Z D 1 ~Q!„ ,=&f 9 9!7 98!

 .G A]=& #$ 9 

*! A  3.| 9!7#0&' D ; =&Q ,H9! :e& A 1 #4&Q' E! 9#$6 ,#J3 .Ÿ 1 !‚ L#$ !_‡1 ' {v`:4&Q{  #$ 9 < E

' QIW& j=& f* F[\73.'  ( , ) '  | k( E ' ' TUT #$ >?&(!

'W 3. q ( 9 hJA' !šA6 E 3. .f* Q  Z *  7'9! ,' ]Z , 9 ]:;&3' H7  {+ )D 19!{ t~ W ,%$ 1 !‚ L#$ !_‡1 (' {hJ3 ^{ ]:;&3  OJf#4&'W " m 2 73. < E C 9 9 (#0&1 E

97; ,' ]Z E! 3 €(l6 < E

–+  (  ' A !‚ 7'9!
C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

KeTà+ õ˝≤¢

–]»qT\T kÕ>∑T #˚düT≈£î+≥Tqï |ü+≥\qT <Ûä«+dü+ #˚j·T&É+ nHê>∑]ø£‘· #·s¡´

7 X¯óÁø£yês¡+

e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ sêwüºÁ dü$T‹ (;¬øm+j·TT)

17`02`2017

KeTà+ ns¡“Hé, |òæÁãe] 16 (ôd’ÿq÷´dt) Ä~yêd”\≈£î n≥M ô|’ Vü≤≈£îÿ\T ñHêïj·T+≥÷ Á|üuÛÑT‘·« }ø£<ä+|ü⁄&ÉT Á|üø£≥q\‘√ ÄX¯\T #·÷|ædü÷Ô 1/70 #·≥º+ s¡ø£åD ø£*Œ+#·q|üŒ{Ïø° Ä~yêd” _&ɶ\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ’|ü⁄ qT+∫ s¡ø£åD ˝Ò≈£î+&Ü b˛‘·T+~. <˚yê<ëj·T uÛÑ÷eTT\qT –]»qT\T ùd<ä´+ #˚düT≈£î+≥Tqï |ü+≥\qT <Ûä«+dü+ #˚j·T&É+ nHê>∑]ø£‘· #·s¡´ì

‘Ó\+>±D sêÁwüº e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ sêÁwüº dü$T‹ düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù ‘ê{Ï yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄ n_Ûe]í+#ês¡T. á #·s¡´qT sêÁwüº dü$T‹ rÁe+>± K+&ç+∫+~. –]»qT\T øö\T #Ó*¢+#·&É+ ˝Ò<ä+≥÷ –]»qT\ô|’ eT÷&ÉT Á|üuÛÑT‘·« &çbÕs¡TºyÓT+≥T¢ (b˛©dt,¬s$q÷´, <˚e<ëj·T) Á|üuÛÑT‘·« &çbÕs¡TºyÓT+≥T¢ ns¡úsêÁ‹ eT÷≈£îeTà&ç>± |ü+≥\qT <Ûä«+dü+

õ˝≤¢˝À m+|” bı+>∑T˝Ò{Ï $düÔè‘· |üs¡´≥q õ˝≤¢˝À |ü\T X¯óuÛÑø±sê´\≈£î Vü‰»s¡T`qe <ä+|ü‘·T\≈£î Äosê«<ë\T

KeTà+ ãT´s√, |òæÁãe] 16 (ôd’ÿq÷´ dt) m+|” bı+>∑T˝Ò{Ï lìyêdü¬s&ç¶ ãT<Ûäyês¡+ õ˝≤¢˝À $düÔè‘·+>± |üs¡´{Ï+#ês¡T. ‘=\T‘· H˚\ø=+&É|ü*¢ eT+&É\ πø+Á<ä+˝À •yê\j·T <Ûä«»düÔ+ã Á|ü‹wüº≈£î Vü‰»¬s’ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<ä s¡“¤+>± Ä\j·T ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À @sêŒ≥T #˚dæq nqï<ëq ø±s¡´Áø£e÷ ìï m+|” ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘· s¡+ ≈£LdüTeT+∫ eT+&É\+˝Àì Jfi¯¢#Ós¡Te⁄˝À Ç{°e\

e÷‘·è$jÓ÷>± ìøÏ >∑T¬s’q b˛©düT yÓ+ø£qï ≈£î≥T+u≤ìï |üsêeT]Ù+ #ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\≈£î Á|ü>±&ÛÉ kÕqTuÛÑ÷‹ì e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡+ U≤Hê |ü⁄s¡+ Vü≤y˚© |ü]~Û˝Àì j·TT|æôV≤#Y ø±\˙˝À –]»qT\ Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q dü+‘Y ùdyê˝≤˝Ÿ »j·T+‹ ñ‘·‡yê\≈£î eTTU´n‹~Û>± Vü‰»s¡ j·÷´s¡T. nq+‘·s¡+ j·TT|æôV≤#Y ø±\˙˝À uÛÑÁ<äø±[ neTàyê] <˚yê\j·T Á|ü‹wüº ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ

ÇÁk˛ $»j·T+ uÛÑ$wü´‘Y ‘·sê\≈£î |ü⁄Hê~

Vü‰»¬s’ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s¡+ ø±s=Œπsw üHé ø±sê´\j·T+ m<äTs¡T>± q÷‘·q+ >± @sêŒ≥T #˚dæq ldü+‘√wæ e÷‘· yÓTTu…’˝Ÿ cÕ|tqT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ KeTà+ ø±s=ŒπswüHé |ü]~Û˝Àì ø£+<ä>∑&É¢ |òü+ø£åHéVü‰˝Ÿ, dü÷s¡´<˚es¡ |òü+ø£åHéVü‰˝Ÿ, ¬ø’ø=+&ÜsTT >∑÷&Ó+, $.yÓ+ø£{≤j·T bÕ˝…+ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ $yêVü≤ ø±s¡´Áø£e÷\≈£î Vü‰»¬s’ qe<ä+|ü‘·T\qT Äos¡«~+ #ês¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ yÓ’sê, »eT˝≤ |ü⁄s¡+, dü‘·TÔ|ü*¢ |ü≥ºD≤˝À¢ |ü\T X¯ó uÛÑø±sê´\≈£î Vü‰»s¡j·÷´s¡T. kÕj·T+ Á‘·+ >±+BÛ#Íø˘˝Àì ã&Ó®{Ÿ ¨≥˝Ÿ ˝À myÓTà˝Ò´ |ü⁄yê«&É n<Ûä´ø£å‘·q »]–q KeTà+ bÂs¡dü$T‹ #·sêà >√wæº˝À Á|üdü+–+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+ >± |ü\Te⁄s¡T m+|”øÏ düeTdü´\‘√ ≈£L&çq $q‹|üÁ‘ê\qT düeT]Œ+ #ês¡T. nq+‘·s¡+ ãdt&çb˛ s√&ÉT¶˝À Væ≤{≤N @/dæ c˛s¡÷+qT ÁbÕs¡+_Û+ #ês¡T. sêÁ‹ dü|üÔ|ü~ |òü+ø£åHéVü‰˝Ÿ, yÓ’sê˝Àì |üs¡T#·÷]

∫qï |üÁ‹ø£\ »s¡ï*düTº\≈£î nÁøÏ&˚wüqT¢ Çyê«\ì &ç|æÄsYz≈£î $q‹

>±¬s¶Hé‡, ‘·˝≤¢&É, ô|qTã*¢ eT+&É\+ ˝Àì >∑+>∑<˚$ bÕ&ÉT, dü‘·TÔ|ü*¢˝Àì lkÕsTT u≤˝≤J >±¬s¶H釽À »]–q $yêVü≤ y˚&ÉTø£\≈£î Vü‰»¬s’ <ä+|ü‘·T\qT Äos¡«~+#ês¡T. n˝≤π> |ü\T Á|üsTTy˚≥T ø±s¡´Áø£e÷\ ≈£î Vü‰»s¡e&É+‘√ bÕ≥T |ü\T ≈£î≥T+u≤\qT |üsêeT]Ù+#ês¡T.

H˚&ÉT ø=‘·Ô>∑÷&Ó+˝À m+|” bı+>∑T˝Ò{Ï |üs¡´≥q KeTà+ bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´&ÉT bı+>∑T˝Ò{Ï lìyêdü¬s&ç¶ uÛÑÁ<ëÁ~ õ˝≤¢˝À |üs¡´{Ï+#·qTHêïs¡T. ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À ñ<äj·T+ 11>∑+≥\≈£î »]π> Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT \T, n~Ûø±s¡T\ düe÷y˚XÊìøÏ Vü‰»s¡ e⁄‘ês¡T. eT<Ûë´Vü≤ï+ eT+Á‘·T\T Vü≤Øwtsêe⁄, ‘·\kÕì lìyêdt j·÷<äyé, ‘·TeTà\ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄\‘√ ø£*dæ bÕ˝Òs¡T ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝Àì ‹s¡TeT˝≤j·TbÕ˝…+, ≈£LdüTeT+∫, H˚\ø=+&É|ü*¢ eT+&É˝≤˝À¢ |üs¡´{Ï kÕÔs¡T. nq+‘·s¡+ H˚\ø=+&É|ü*¢˝À »]π> ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ˝À Á|üdü+– kÕÔs¡T. n˝≤π> õ˝≤¢˝À »]π> |ü\T X¯ó uÛÑø±sê´\≈£î Vü‰»s¡e⁄‘ês¡T.

KeTà+ ãT´s√, |òÁæ ãe] 16. (ôdÿ’ q÷´dt) ∫qï |üÁ‹ø£\˝À |üì#˚dTü qÔ ï »s¡ï*düT\º ≈£î nÁøÏ&w˚ Hü é ø±s¡T\¶ T Çyê«\ì ø√s¡T‘·÷ >∑Ts¡Tyês¡+ kÕúìø£ düe÷#ês¡ bÂs¡d+ü uÛ<Ñ ë\ XÊK ø±sê´\j·T+˝À &ç|æÄsYz lìyêdüsêe⁄≈£î ∫qï |üÁ‹ø£\ »s¡ï*düT\º T $q‹|üÁ‘·+ n+<äCXÒ Ês¡T. á dü+<Ûsä “¡ +>± {ÏjT· T&Éã÷¢´CÒ(◊CÒjT· T) sêh ñbÕ<ä´≈£îå \T ø£føº… √\ sê+Hêsêj·TD eT]j·TT õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T qs¡«H˚ì yÓ+ø£≥sêe⁄ H˚‘è· ‘·«+˝À Á|ü‹ì~Û ãè+<ä+ &ç|Äæ sYz≈£î $q‹ |üÁ‘·+ n+<äCdÒ æ $e]+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± yês¡T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ m+bÕHÓ˝ŸyÓT+{Ÿ‘√ dü+uÛÑ+<ä+ ˝Ò≈£î+&Ü eT]j·TT õz.239‘√ dü+uÛ+Ñ <ä+ ˝Ò≈î£ +&Ü

|òüTq+>± ùdyê˝≤˝Ÿ »j·T+‹

m+|” bı+>∑T˝Ò{Ï Vü≤s¡¸+ ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ õ˝≤¢yêdæ kÕsTT‘˚»≈£î n_Ûq+<äq\T KeTà+ {ÖHé, |òæÁãe] 16. (ôd’ÿq÷´dt) |æmdtm˝Ÿ$`37 Á|üjÓ÷>∑+ $»j·Te‘·+ ø±e&É+ |ü≥¢ m+|” bı+>∑T˝Ò{Ï lìyêdü¬s&ç¶ Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T. á $»j·T+ uÛÑ$wü´‘Y ‘·sê\≈£î |ü⁄Hê~Û>± n_Ûe]í+#ês¡T. á y˚Ts¡≈£î ãT<Ûäyês¡+ Äj·Tq ˇø£ Á|üø£≥q $&ÉT<ä\ #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ õ˝≤¢yêdæ, j·TTe XÊÁdüÔy˚‘·Ô kÕsTT‘˚»qT n_Ûq+~+#ês¡T. ÇÁk˛ $»j·T+ ˇø£ #ê]Á‘ê‘·àø£ Á|üjÓ÷>∑eTì, ìs¡+‘·s¡+ ‘·eT ÁX¯eTqT, y˚T<ÛädüT‡qT ñ|üjÓ÷–+∫ Á|ü|ü+#·<˚XÊ˝À¢ uÛ≤s¡‘Y Á|ü‘˚´ø£‘·qT #ê{Ï#Óù|Œ+<äT≈£î yês¡T #˚dæq ø£èwæ n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T. ‘=*kÕ]>± 104 ñ|üÁ>∑Vü‰\qT ø£ø£å´˝ÀøÏ Á|üy˚X¯ô|{Ϻ ÇÁk˛ #·]Á‘· düèwæº+∫+<äì, Ä Ä|üπswüHé˝À ø=‘·Ô>∑÷&Ó+ õ˝≤¢ #·T+#·T|ü*¢øÏ #Ó+~q j·TTeXÊÁdüÔy˚‘·Ô kÕsTT‘˚» bÕ˝§Zq&É+ ‘Ó\+>±D sêh n<äèwüºeTHêïs¡T. ÇÁk˛ Á|ü|ü+#· n+‘·]ø£å Á|üjÓ÷>±\≈£î πø+Á<ä_+<äTe⁄ ø±yê\ì á dü+<äs¡“¤+>± m+|” bı+>∑T˝Ò{Ï lìyêdü¬s&ç¶ Äø±+øÏå+#ês¡T.

#˚j·TeTì Ä<˚XÊ\T Çe«&É+ õ˝≤¢ n~ÛH˚‘Ó’q ø£˝…ø£ºsY≈£î düeTT∫‘·+ ø±<äT. –]»qT\T øö\Tu≤ø° ñqï|üŒ{Ïø° –]»qT\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ yÓ’|ü⁄qT+∫ ◊{Ï&ç@ ‘·s¡T|ü⁄q sêsTTr\T ‘Ó|æŒ+#·T≈£îì s¡<äT› #˚ùd neø±X¯+ ñ+~. nsTTqqT á #·s¡´ ne÷qTwüeTì e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ sêÁwüº dü$T‹ ù|s=ÿ+~. n‹ ñ‘ê‡Vü≤+>± bÕ˝§Zqï n~Ûø±s¡T\ ô|’ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é

KeTà+ ãT´s√(ø±πs|ü*¢), |òæÁãe]16 (ôd’ÿq÷´dt) \+u≤&Ü\ J$‘ê\˝§ yÓ\T>∑T\T ì+|æq eTVü‰˙j·T&ÉT ùdyê˝≤˝Ÿ »j·T+‹ì ãT<Ûäyês¡+ eT+ &É\+˝§ |òüTq+>± »]bÕs¡T. eT+&É\ πø+Á<ä+˝§ì ‘·Vü‰o˝≤›sY ø±sê´\j·T+ ˝§ n~Ûø±]ø£+>± á ø±s¡´Áø£e÷ìøÏ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. |üPØ«≈£î\T #˚ùd j·T»„+˝≤>± ùdyê˝≤˝Ÿ eTVü‰sêCŸ≈£î

Á|”‹bÕÁ‘·yÓTÆq bÕj·Tdü+,#·Ts√àqT bısTT´˝§ y˚dæ HÓ’y˚<ë´ìï düeT]Œ+ #ês¡T. ã+C≤sê\ ô|<ä›\ Á|ü‘˚´ø£ |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+ >± »&é|æ{Ïdæ e⁄qï+ Mπs+<äsY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ∫qï Hê{Ï qT+&ç düø£\ $<ä´\˝§ ÁbÕMDT&Ó’q ùdyê˝≤˝Ÿ eTVü‰sêCŸ Á_{Ïwt |ü]bÕ\q düeTj·T+ ˝§ Á|üy˚X¯ ô|{Ϻq dü+düÿs¡D\T

ÄX¯ìbÕ‘·+>± e÷s¡&É+‘= yê]ô|’ ‹s¡T>∑Tu≤≥T #˚XÊ&ÉHêïs¡T. m<äTs¡T e∫Ãq ã+C≤sê $|ü¢e Ms¡T\qT dü+|òüT$Á<√VüQ\T>± eTTÁ<äy˚XÊs¡ì, Ädü+<äs¡“+˝§ ‘·eT C≤‹ì ø±bÕ&ÉT ø√e&ÜìøÏ ùdyê˝≤˝Ÿ ø£+ø£D+ ≈£î≥Tº≈£î Hêï&Éì #·]Á‘· Ä<Ûësê\T #Ó|ü⁄‘·THêïj·T Hêïs¡T. –]»qT\ kÕ+Á|ü<ëj·÷\qT >∑T]Ô+∫ Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±]ø£+>± #˚j·T&É+ |ü≥¢ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ –]»qT\≈£î ÇdüTÔqï ÁbÕeTTK´‘· ø£ì|ædüTÔ+<äHêïs¡T. nq+‘ ·s¡+ eT+&É\+ q\TeT÷\\ qT+&ç e∫Ãq –]»qT\≈£î nqï<ëq @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. áø±s¡´Áø£eT+˝§ ‘·Vü‰o˝≤›sY eT+–˝≤˝Ÿ, m+|æ&çy√ n+u≤\ lìyêdtsêe⁄, áy√Äض $Áø£yéT ≈£îe÷sY, ÄsY◊ mÁs¡j·T´,{ÏÄsYmdt eT+&É\ n<Ûä´≈£åî&ÉT sêeP] lìyêdt sêe⁄, ø£s¡DY dæ+>¥, yê+≈£î&√‘Y »>∑Hé, <Ûësêe‘Y uÛÑÁ<äT, ãì‡˝≤˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e÷]à 5q KeTà+˝À ¬s’‘·T ≈£L* dü+|òüT+ sêh øöì‡˝Ÿ ≈£L* dü+|òüT+ ‘Ó\+>±D sêh ø±s¡´<ä]Ù ãT<ë› dü‘·´Hêsêj·TD ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. KeTà+ Áô|dtø£¢uŸ˝À @sêŒ≥T #˚dæq bÕÁ‹πøj·TT\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. ‘=\T‘· sêh øöì‡˝Ÿ düe÷y˚XÊ\ >√&É |üÁ‹qT eT]j·TT ø£s¡|üÁ‘·+qT Ä$wüÿ]+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ <˚X¯+˝À n~Ûø±s¡+˝À _CÒ|æ eT]j·TT sêh+˝À n~Ûø±s¡+˝À {ÏÄsYmdt bÕغ\T n_Ûeè~› ù|s¡T‘√ sêh+qT ‘êK≥Tº ô|&ÉT‘·THêïj·Tì KeTà+ ãT´s√, |òæÁãe] 16. »qs¡˝Ÿ øöì‡˝Ÿ düe÷y˚X¯+ qT nHêïs¡T. sêh+˝À ¬s’‘·T\ eT]j·TT (ôd’ÿq÷´dt) e#˚à HÓ\ e÷]à 5e KeTà+ q>∑s¡+˝Àì n+uÒ<äÿsY ¬s’‘·T ≈£L©\ düeTdü´\qT ‘˚~q ¬s’‘·T ≈£L* dü+|òüT+ sêh uÛÑeHé˝À @sêŒ≥T #˚dæq≥T¢ ¬s’‘·T |ü]wüÿ]+#·&É+˝À eTTK´eT+Á‹

sêh øöì‡˝Ÿ düe÷y˚XÊ\ b˛düºsY eT]j·TT ø£s¡|üÁ‘·+ Ä$wüÿs¡D

#˚dæ+~. –]»qT\T Ä]úø£+>± qwüºb˛sTTq+<äTq ‘·–q |ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#ê\ì ø√]+~. –]»qT˝À¢ <˚«cÕ\T ø£*–+#·≈£î+&Ü kÕeTs¡dü´|üPs¡«ø£+>± e´eVü≤ ]+#ê\ì õ˝≤¢ n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ düeTq«j·T+‘√ e´eVü≤]+#ê\ì ˝Òìj˚T&É\ »]π> |ü]D≤e÷\≈£î Á|üuÛÑT‘·«y˚T u≤<Ûä´‘· eVæ≤+#ê*‡ ñ+≥T+<äì ‘Ó\+>±D sêÁwüº e´ekÕj·T ø±]àø£ dü+|òüT+ sêÁwüº dü$T‹ ø√]+~.

$|òü\eTj·÷´s¡ì $eT]¸+#ês¡T. ‘Ó\+>±D˝À ¬s’‘·T\ Ä‘·àVü≤‘·´\T »s¡>∑T‘·÷H˚ ñHêïj·Tì nHêïs¡T. á düe÷y˚XÊ\≈£î eTTK´ n‹~>± Ábı|òædüsY Vü≤s¡>√bÕ˝Ÿ, {ÏCÒ@dæ sêh #Ó’s¡àHé ø√<ä+&ÉsêyéT, ]f…ÆsY¶ »&ç® #·+Á<ä≈£îe÷sY, ‘·~‘·s¡T\T Vü‰»s¡e⁄‘·Tqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù |ü&çXÊ\ uÛ≤düÿsY, sêh Hêj·T≈£î\T ø£+#·s¡¢ yÓ+ø£≥¬s&ç¶, sêh ñbÕ<ä´≈£åî\T m.ñù|+<äsY, Hêπ>X¯«s¡sêe⁄, eT~› n|挬s&ç¶, X¯+ø£sY, X¯+ø£sY Hêj·Tø˘ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

s¬ >∑T´\sY>± edüTqÔ ï |üÁ‹ø£\≈£\ »s¡ï*düT\º ≈£î nÁøÏ&w˚ Hü é ø±s¡T\¶ T eT+ps¡T #˚j÷· \ì yês¡T ø√sês¡T. m+‘√ ø±\+ qT+&ç ∫qï |üÁ‹ø£\˝À |üì#˚dTü qÔ ï »s¡ï*düT\º ≈£î m+bÕHÓ˝ŸyTÓ +{Ÿ ˝À m,_,dæ,&ç øπ ≥–]\T>± $uÛõÑ +∫ nÁøÏ&w˚ qü T¢ sê≈£î+&Ü #˚jT· &É+ <ës¡DeTì nHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À Hêj·T≈£î\T eq+ yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡T,¢ ∫qï |üÁ‹ø£\ »s¡ï*düT\º T #˚≈L£ ] lìyêdt, m+.ø√fÒX¯«s¡sêe⁄, »≈£îÿ\ yÓ+ø£≥s¡eTD, bÕqø±\sêe⁄, m+. >ö]X¯+ø£s,Y Hê>∑kÕ«$T, &ç.lìyêdt, bÕq+–|ü*¢ dürwt, e÷s¡ÿ|ü⁄] s¡y˚Twt, sê+u≤ãT, ñy˚Twt, ã‘·TÔ\ yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, Ç.Á|üuÛ≤ø£sY ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

ÇÁk˛ $»j·T+‘= $<ë´s¡Tú\ sê´© KeTà+ ãT´s√(ø±π s |ü * ¢ ) , |ò æ Á ãe]16 (ôd’ ÿ q÷´dt ) uÛ ≤ ‘· s ¡ n+‘· ] ø£ å dü + dü ú ãT<Û ä y ês¡ + #˚ | ü { Ï º q |æ m dt m˝Ÿ $ `37 n+‘· ] ø£ å HÍø£ $»j· T e+‘· + ø±e&É + ‘= ãT<Û ä y ês¡ + eT+&É \ π ø +Á<ä + ˝§ì õ˝≤¢ |ü ] wü ‘ Y ñqï‘· bÕsƒ ¡ X Ê\ $<ë´s¡ T ú \ T e÷qeVü ‰ s¡ + #˚ | ü { ≤º s ¡ T .kÕú ì ø£ dæ ì e÷Vü ‰ ˝Ÿ ôd+≥sY qT+&ç ãdt k Õº + &é ôd+≥sY es¡ ≈ £ î sê´© ìs¡ « Væ ≤ +∫ ãdt k Õº + &é ôd+≥sY ˝ § e÷qeVü ‰ s¡ + ìs¡ « Væ ≤ +#ês¡ T . ñ|ü Á >∑ V ü ‰ \ qeT÷Hê\qT ‘· j · ÷ s¡ T #˚ d æ uÛ ≤ s¡ ‘ Y e÷‘êø° C… ’ n+≥÷ ìHê<ë\T #˚ X Ês¡ T . á dü + <ä s ¡ “ +>± bÕsƒ ¡ X Ê\ Á|ü < Û ë H√bÕ<Û ë ´j· T T\T s¡ y ˚ T wt u≤ãT e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ ˇπ ø kÕ] 104ñ|ü Á >∑ V ü ‰ \T n+]ø£ å + ˝§øÏ |ü + |æ q |ò ü T q Á|ü | ü + #· + ˝§ uÛ ≤ s¡ ‘ · < ˚ X ÊìøÏ e÷Á‘· y ˚ T <ä ø Ï ÿ +<ä H êïs¡ T . n‘· ´ +‘· ‘· ≈ £ î ÿe e´j· T +‘√ ñ|ü Á >∑ V ü ‰ \qT $»j· T e+‘· + >± Á|ü j Ó ÷ –+#· > ∑ \ y˚ T <Û √ dü + |ü ‹ Ô uÛ ≤ s¡ ‘ · < ˚ X ¯ kı+‘· e THêïs¡ T . H˚ { Ï $<ë´s¡ T ú \ T Ç˝≤+{Ï Á|ü j Ó ÷ >±\qT Ä<ä s ¡ Ù +>± rdü T ≈£ î ì,uÛ ≤ s¡ ‘ · < ˚ X ¯ ø° ] Ô ì eTs√ yÓ T ≥Tº møÏ ÿ +#˚ ˝ ≤ uÛ Ñ $ wü ´ ‘· T Ô Á|ü j Ó ÷ >±\T #˚ j · ÷ \ì nø±+øÏ å + #ês¡ T . áø±s¡ ´ Áø£ e T+˝§ bÕsƒ ¡ X Ê\ n<Û ë ´|ü ãè+<ä + ‘· ~ ‘· s ¡ T \T bÕ˝§Z H êïs¡ T .

¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\≈£î düe÷#ês¡ ø£MTwüqsY H√{°düT\T KeTà+ ns¡“Hé, |òæÁãe] 16. (ôd’ÿq÷´dt) KeTà+ s¡÷s¡˝Ÿ eT+&É\ eT]j·TT KeTà+ ns¡“Hé eT+&É˝≤\˝Àì ‘·q uÛÑ÷$T >∑T]+∫ dü<äs¡T eT+&É\ ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\≈£î >∑‘· pHé 6e ‘˚~q düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥º+ <ë«sê ‘·q≈£î düe÷#ês¡+ Çyê«\ì <Ûäs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îqï|üŒ{ÏøÏ m≥Te+{Ï düe÷#ês¡+ Çe«≈£î+&Ü ìs¡¢ø£å´+ #˚dæq+<äTq dü<äs¡T eT+&É\ n~Ûø±s¡T\≈£î sêh düe÷#ês¡ ø£MTwüqsY qT+&ç H√{ÏdüT\T Ç∫Ãq≥T¢ KeTà+ q>∑sêìøÏ #Ó+~q ô|+{≤´\ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. KeTà+ Áô|dtø£¢uŸ˝À @sêŒ≥T #˚dæq

bÕÁ‹πøj·TT\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘êqT n&ç–q düe÷#ês¡+ Çe«&É+˝À rÁe C≤|ü´+ #˚dæq+<äTq ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì düe÷#ês¡ ø£MTwüqsYqT dü+Á|ü~+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. ‘êqT |òæsê´<äT #˚dæq ø±s¡D+>± ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\qT |òæÁãe] 3e ‘˚~q ‘·q m<äT≥ Vü‰»s¡T ø±yê\ì dü<äs¡T ¬syÓq÷´ n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. |ü{≤º<ës¡T bÕdüT|ü⁄düÔø±\T Çe«&É+˝À rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑T]#˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq Äs√|æ+#ês¡T.


Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ s¡ø£åD ø£*Œ+#ê* C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY {ÖHé, |òæÁãe] 16 (ôd’ÿq÷´dt) Á|ü‹ˇø£ÿ eTVæ≤fi¯≈£î , $<Ûë´]úì\≈£î s¡ø£åD ø£*Œ+#˚+<äT≈£î b˛©düT n~Ûø±s¡T\T w”{°yéT\T @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äì eHé{ÖHé d”◊ d”‘·j·T´ $e]+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì &Ó’{Ÿ ø£fi≤XÊ\˝À $<Ûë´]úì\≈£î w”{°yéT ãè+<ë\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. á dü+<Ûäs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ˇø£ÿ]øÏ s¡ø£åD ø£*Œ+#Ûê*‡q uÛ≤<Ûä´‘· b˛©düT\ô|’ ñ+<äì, ndüVü≤j·TT\≈£î eT]+‘· uÛÑÁ<Ûä‘· ø£*Œ+#˚+<äT≈£î ø£]ƒq #·{≤º\T ‘Ó\TdüTø√yê\Hêïs¡T. u≤*ø£\T, ìyê]+#˚+<äT≈£î ø£è‘·ìX¯Ãj·T+‘√ n|òü÷sTT‘ê´\qT b˛©düT XÊK $<ÛäT\T ìs¡«Væ≤düTÔ+<äì ñHêïj·Tì $wüj·÷ìï Á|ü‹ˇø£ÿs¡÷ eTVæ≤fi¯\ô|’

8

X¯óÁø£yês¡+ 17`02`2017 ‘Ó*bÕs¡T. eTVæ≤fi¯\T ≈£L&Ü ‘·eTô|’ »s¡T>∑T‘·THêï $$<Ûä s¡ø±\ Væ≤+dü, y˚~Û+|ü⁄\ô|’ >∑fi¯+ $|üŒ\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. áyé{°õ+>¥, nHê>∑]ø£‘·\ #·s¡´\ô|’ eTVæ≤fi¯\T b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+~ùdÔ yê]ì •øÏåkÕÔeTì Äj·Tq Vü‰MT Ç#êÃs¡T. w” {°yéT n~Ûø±s¡T\≈£î ‘·«s¡˝À z Á|ü‘˚´ø£ yÓTTu…’˝Ÿ HÓ+ãsYqT πø{≤sTT+#·qTqïeTì, ‘·eT düeTdü´\qT <ÛÓ’s¡´+>± ‘Ó\TbÕ\ì ø√sês¡T.

≈£î\ eè‘·TÔ\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#˚+<äTπø dü_‡&û\T $˝≤dü\ <=+>∑≈£î #Óø˘ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY |òæÁãe] 16 (ôd’ÿ q÷´dt) ‘Ó\+>±D sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£î\ eè‘·TÔ\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#ê\H˚ uÛ≤e+‘√ õ˝≤¢˝À >=Á¬s\ ô|+|üø£ dü+πøåe÷ìøÏ dü_‡&çô|’ >=Á¬s|æ\¢\qT |ü+|æDÏ #˚düTÔ+<äì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY s√Hê˝Ÿ¶s√dt nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT yÓT≥Tº>∑&ɶ˝Àì düs¡«•øå± n_Ûj·÷Hé düe÷y˚X¯ eT+~s¡+˝À yÓ≥s¡ï{Ï yÓ’<ÛäT´\‘√ düe÷y˚XÊìï

ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ õ˝≤¢˝Àì Á|ü‹ Á>±eT|ü+#êj·Tr |ü]~Û˝À >=Á¬s\ ø±|üs¡T\ ≈£î≥T+u≤\qT düπs« #˚j·T&ÜìøÏ eTT+<äT s√E Á>±eT+ ˝À #ê{Ï+|ü⁄ y˚sTT+∫qï≥¢sTT‘˚ >=Á¬s\ ø±|üs¡T\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+{≤s¡ì @ ˇø£ÿ]ì e<ä\≈£î+&Ü düπs« #˚j·÷\Hêïs¡T. õ˝≤¢˝À 378 k˛ôd’{Ï\≈£î >±qT 272 |üì#˚düTÔqï

Vü≤‘·´ πødüT˝À ì+~‘·T&ÉT ]e÷+&é dæ◊ Á|üuÛ≤ø£sY ¬s&ç¶ Ä‘·à≈£LsY |òæÁãe] 16 (ôd’ÿq÷´dt) >∑‘· HÓ\ 29q Ä‘·à≈£LsY |ü≥ºD+˝Àì _dæ ø±\ì˝À »]–q \øÏÎ Vü≤´ πødüT˝§ ì+~‘·T&ÉT >∑<ë«\ ø£èwüíqT >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT n¬sdüTº #˚XÊs¡T. ádü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq Vü≤‘·´≈£î >∑\ ø±s¡D≤\qT \øÏÎøÏ ñqï bÕ¢{Ÿ $Áø£sTT+#ê&É+‘√ &ÉãT“\ ø√dü+ Ç<ä›] eT<Ûä´ >=&Ée »s¡>∑&É+‘√ ÄyÓT Ns¡‘√H˚ >=+‘·T≈£î ñ] _+–+∫ Vü≤‘·´ #˚dæq≥T¢ ì+~‘·T&ÉT ø£èwüí ˇ|ü⁄≈£îqï≥T¢ dæ◊ Á|üuÛ≤ø£sY ‘Ó*bÕs¡T.

≥T¢ ]ø±s¡T¶\˝À ñ+<äì, eè‹Ô˝À ˝Òì yê]ì, nqs¡TΩ\qT m{Ϻ |ü]dæú‘·T\ ˝À >∑T]Ô+#·e<ä›ì, >∑T]Ô+∫q yê]øÏ Ä<ÛësY HÓ+ãsY nqTdü+<Ûëq+ #˚j·÷ \ì õ˝≤¢˝À 15606 j·T÷ì≥¢≈£î, ˇø√ÿ j·T÷ì{Ÿ≈£î 20>=Á¬s\T, b˛fÒ\T 1 #√|üq Çe«ã&ÉT‘·T+ <äì, 75XÊ‘·+ ãTTD e÷|ò”, 25 XÊ‘·+ \_Δ<ës¡T&ÉT ø£≥ºe\dæ ñ+≥T+<äì

$e]+#ês¡T. õ˝≤¢˝À 22y˚\ ≈£î≥T+uÛ≤\T k˛ôd’{Ï˝À ñqï≥T¢ >∑T]Ô+#·&É+ »]–+<äì yÓ’<ÛäT´\T ø£s¡÷ï\T õ˝≤¢ uÛÑHê>∑q|ü*¢, ø£sêí≥ø£ sêÁwüº+ <˚e<äTs¡Z, ∫+<äq÷sY\˝À >=Á¬s |æ\¢\qT ny˚Tà dü+‘·\qT düπs« #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ |ü+|æDÏ #˚ùd >=Á¬s |æ\¢\ô|’ yÓ’<ÛäT´\T |üP]Ô ne>±Vü≤q ø£*– ñ+&Ü\ì, Ø ôd’øÏ¢+>¥ »s¡T>∑≈£î+&Ü n]ø£{≤º\ì, >=Á¬s |æ\¢\qT Ç‘·s¡ Á|ü<˚XÊ\≈£î ‘·s¡* yÓfi¯¢≈£î+&Ü #·÷&Ü\ì, Á>±e÷\˝À ñqï Çã“+<äT\qT n~Ûø£$T+∫ nqT≈£îqï düeTj·÷ìøÏ |üìì |üP]Ô #˚j·÷\ì Ä<˚•+#ês¡T. á düe÷y˚X¯+˝À Áf…Æì ø£˝…ø£ºsY >ö‘·yéT, |üX¯ódü+es¡Δø£ XÊK CÒ&ç &Üø£ºsY <äTs¡Zj·T´, &Üø£ºsY nãTΔ˝Ÿ s¡V”≤<é ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

<ë&ç #˚dæq b˛©düT\ô|’ πødüT qyÓ÷<äT #˚j·÷* Á>±eT ùde≈£î\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T >√$+<äT Ä‘·à≈£LsY |òæÁãe] 16 (ôd’ÿq÷´dt) ‘·Vü‰dæ˝≤ΔsY ø±sê´\j·T+˝À ãT<Ûäyês¡+ sêÁ‹ $~Û ìs¡«Vü≤D˝À ñqï Á>±eT ùde≈£î\T eT÷\eT\¢ s¡+>∑qï, yÓTT≥¢+ |ü*¢ #·+Á<äqï Ä‘·à≈£LsY ≈£îs¡TeTqï\ô|’ nø±s¡D+>± <ë&ç #˚dæ >±j·T|ü]Ãq b˛©düT\ô|’ πødüT HêyÓ÷<äT #˚dæ yÓ+≥H˚ n¬sdüTº #˚j·÷\ì Á>±eT ùde≈£î\ dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T >√$+<äT &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

eTVü≤ã÷uÛŸq>∑sY >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT &çÁ– ø£fi≤XÊ\\ Á|æì‡|ü˝Ÿ\‘√ düMTø£å ìs¡«Væ≤düTÔqï ø£˝…ø£ºsY s√Hê˝Ÿ¶ s√dt

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY |òÁæ ãe] 16 (ôdÿ’ q÷´dt) $˝≤dü\≈£î n\yê≥T |ü&ç düT\uÛ+Ñ >± &ÉãT“ dü+bÕ~Û+#ê\H˚ \ø£´å +‘√ >∑T≥ºMT~ ‘ê+&É≈î£ #Ó+~q ø±Á≥e‘Y qπs+<äsY, y˚T<ë] n+»H˚j·TT\T Ç+{À¢ z+≥]>± ñ+fÒ eTVæ≤fi¯\qT \ø£´å +>± #˚dTü ≈£îì ÄuÛsÑ D¡ ≤\qT <√#·T≈£îH˚ yês¡ì &ûmd”Œ uÛ≤düÿsY ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ &ûmd”Œ ø±sê´\j·T+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝ÒKs¡¢ düe÷y˚X+¯ ˝À Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ &çôd+ãsY 30q eTVü≤à<éU≤Hé|*ü ¢ @]j·÷˝À dü+<Û´ä nH˚ eTVæ≤fi¯ ø£f\ºÒ T @s¡T≈£î+≥T+&É>± ø±Á{≤e‘Y qπs+<äsY |ü⁄ùdÔ\‘ê&ÉT >∑T+E≈£îì bÕ]b˛sTTq≥T¢, n<Û$˚ <Û+ä >± >∑‘H· \Ó 22q eTs¡T¢ ÁbÕ+‘·+˝À yÓTT>∑T\j·T´ Ç+{À¢øÏ ‘êfi¯+ |ü>T∑ \>√{Ϻ Ç+{À¢øÏ Á|üyw˚ +æ ∫ 2 ‘·T˝≤\

ã+>±s¡T ÄuÛsÑ D¡ \T, yÓ+&çì, s¡$+<äs≈Y î£ e÷sY Ç+{À¢ ˇø£{qÏ ïs¡ ‘·T˝≤\ ã+>±s¡T >=\TdüTqT n|üV≤ü ]+#·T≈£î b˛sTTq≥T¢, eTs¡Tdü{Ï s√E $T≥ºeT<Ûä´Vü≤ï+ $ù|òTïX¯«sY ø±\˙˝Àì u§&ÉTH¶ êπ>X¯«sYs¬ &ç¶ Ç+{ÏøÏ ‘êfi¯+ |ü>T∑ \>={Ϻ _s¡Tyê˝À ñqï 7‘·T˝≤\ ã+>±s¡T ÄuÛÑs¡D≤\qT, Á|üuÛÑT*+>∑+ Ç+{À¢ ñqï zì&Ü m˝ŸÇ&ç {Ï$ì áHÓ\ 12q uÛ÷Ñ \øÏàå ø±\˙˝Àì »Hês¡HΔ {é #° s· Y Ç+{À¢øÏ Á|üy•˚ +∫ ns¡‘Δ T· \+ ã+>±s¡+ eT]j·TT 8 ‘·T˝≤\ nuÛÑs¡D≤\qT n|üVü≤]+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.22qïs¡ ‘·T˝≤\ ã+>±s¡+, yÓ+&ç 34, ˇø£ {Ï$, q>∑<Tä 50000\T kÕ«~Ûq |üsT¡ #·T≈£îì ø√s¡T≈º î£ ]e÷+&é #˚jT· qTqï≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T.

ô|u…“s¡T≈£î _dæeq|ü>∑Ts¡T]≈Ô£î\myÓu≤Tà˝Ò*ø£´ \∫Hêï¬bÕssƒ¡X&çʶ \ eT+ps¡T eq|ü]Ô {ÖHé |òæÁãe] 16 (ôd’ÿq÷´dt) ‘Ó\+>±D sêh yê´|üÔ+>± Á|üuÛÑT‘·«+ 119 >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\\qT eT+ps¡T #˚dæ+~. n+<äT˝À u≤>∑+>±H˚ eq|ü]Ô õ˝≤¢˝Àì ô|uÒ“s¡TøÏ _dæ >∑Ts¡T≈£î\ bÕsƒ¡XÊ\qT eT+ps¡T #˚dæ+<äì kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ∫Hêï¬s&ç¶ nHêïs¡T á dü+<äs¡“¤+>± eq|ü]Ô õ˝≤¢ πø+Á<ä+˝Àì Äj·Tq dü«>∑èVü≤+˝À @sêŒ≥T #˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À ‘Ó*bÕs¡T. õz HÓ+3 Á|üø±s¡+ eq|ü]Ô õ˝≤¢≈£î ábÕsƒ¡XÊ\\qT eT+ps¡T #˚sTT+∫q |òüTq‘· ‘·q<˚qì ∫Hêï¬s&ç¶ Áb˛ô|düsY ø=<ä+&Ésê+ #˚düTÔqï ìs¡T<√´>∑ ‘Ó*bÕs¡T. ìs¡T<√´>∑T\ düeTdü´\ ìs¡düq sê´© eT<䛑·T ‘Ó\T|ü⁄‘·THêïqì |ü]cÕÿsêì¬ø’ X¯óÁø£yês¡+ {ÏCÒmd” #Ó’s¡àHé ∫Hêï¬s&ç¶ nHêïs¡T.

<ä[‘·T\ Vü≤≈£îÿ\qT, #·{≤ºìï ø±\sêùdÔ ñ<Ûä´$TkÕÔ+ qeCÀ´‹ VüA´eTHé ¬s’{Ÿ‡ ÄsY{°◊ Ábıf…ø£åHé Äs¡ZHÓ’CÒwüHé d”|”m+ eT+&É\ ø£ì«qsY u§_“¤* ìø£åHé

ø=‘·Ôø√≥, (eT<ÛäHê|ü⁄s¡+) |òæÁãe] 16 (ôd’ÿq÷´dt) sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ <ä[‘·T\ Vü≤≈£îÿ\qT, #·{≤ºqT ø±\sêùdÔ ñ<Ûä´$TkÕÔeTì eT<ÛäHê|ü⁄s¡+ eT+&É\ d”|”m+ ø£ì«qsY u§_“¤* ìø£‡Hé

ôV≤#·Ã]+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì Vü≤e÷© dü+|òüT+ πøM|” Hêj·T≈£î\ @sêŒ≥T düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mH√ï @fi¯ó¢>± b˛sê&ç kÕ~+#·T≈£îqï mdt{°, mdtd”‡

düuŸ bÕ¢Hé ù|s¡Te÷]Œ&ç nHÓ kÕ≈£î‘√ {°ÄsYmdt Á|üuÛÑT‘·«+ m‹Ôy˚ùd ≈£îÁ≥qT #˚düTÔ+<äHêïs¡T. dü+e‘·‡sêìøÏ s¡÷ˆˆ |ü~ y˚\ ø√≥¢qT Ks¡Tà ô|&É‘êeTqï πød”ÄsY Á|üuÛÑT‘·«+ >=|üŒ\T #Ó|ü⁄Œ≈£î+<ä Hêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ n~Ûø±s¡+˝Àø=∫à eT÷&˚+&ÉT¢ >∑&ÉTdüTÔ Hêï 25 ø√≥¢ düuŸbÕ¢Hé ì<ÛäT\qT πøe\+ 3 y˚\ ø√fÒ¢ Ks¡Tà #˚dæ+<äHêïs¡T. $T–*q ì<ÛäT\qT $TwüHé ø±ø£rj·T, $TwüHé uÛÑ^s¡<∏ä |ü<∏äø±\≈£î <ë] eT*¢+#ês¡ì nHêïs¡T. düuŸbÕ¢Hé #·{≤ºì |ü{Ïwüº+>± neT\T #˚j·÷ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À ÁoìyêdüT\T , sêeTkÕ«$T, q¬s+<äsY, yÓ+ø£≥kÕ«$T, >∑≥ºqï, u≤\qï, yÓ+ø£≥j·T´, ø=‘·Ôø√≥, |òæÁãeì 16. (ôd’ÿq÷´dt) ‹s¡T|üj·T´, Ä+»H˚j·TT\T, düyês¡j·T´ eq|ü]Ô õ˝≤¢˝À qeCÀ´‹ VüA´eTHé ¬s’{Ÿ‡ Ábı{≤ø£åHé Äs¡ZHÓ’CÒwüHé e´ekÕú|üø£ , Á|üuÛ≤ø£sY, $»jYT\T bÕ˝§ZHêïs¡T. n<Ûä´≈£åî\T Áo |ü\¢ u≤\eT~Δ˝Ò{Ï

õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT ∫qïø£s¡ÿ\ Áoìyêdt¬s&ç¶

Ä<ë«s¡´+˝À ãT<Ûäyês¡+ eq|ü]Ô˝À q÷‘·q õ˝≤¢ ø£$T{°ì @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. á dü+<Ûäs¡“¤+>± e´ekÕú|ü ≈£î\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷. mH√ï dü+e‘·‡sê

\T>± e÷qe Vü≤≈£îÿ\ø√dü+, düe÷#ês¡ Vü‰≈£îÿ #·≥º+ neT\T ø√dü+ b˛sê&ÉT‘·T qï yê] ùdyê\T á düe÷C≤ìøÏ m+‘√ nedüs¡$Tì nHêïs¡T. M{Ï ø=s¡¬ø’ b˛sê&ÉT‘·Tqï yê]ì >∑T]Ô+∫ yê]‘√ eq|ü]Ô õ˝≤¢ q÷‘·q ø£$T{Ïì @sêŒ≥T #˚j·T&É+ »]–+<äHêïs¡T. õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T>± ∫qïø£s¡ÿ\ Áoìyêdt ¬s&ç¶, ñ|ü<Ûä´≈£åî\T>± >∑+|ü\ XÊ+‹ düTJ‘Y, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± @s¡« dü+‘√wt ≈£îe÷sY, ø√XÊ~Ûø±] HêqyÓ÷ ì eTHÓï+, ø±s¡´<Ûä]Ù\T <äT|üŒ*¢ düTπswt Hêj·TT&ÉT, á.dæ düuÛÑT´\T |”.‹s¡Te÷˝Ÿ ¬s&ç¶, yÓ+ø£fÒX¯ XË{Ϻ, ø£èwüíj·T´, #·Áø°\qT ìj·T$T+∫q≥T¢ Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À dü+düú ád” düuÛÑT´\T $Tsê® XÊFsY uÛÒ>¥, ≈£îeTà] yÓ+fÒX¯«s¡T¢ (nj·T´|üŒ), Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é ñbÕ<Ûä´≈£åî\T |üs¡y˚Twt\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

VaarthaTarangalu Printed Published Edited and Owned by K.A.Vijayaraju Printed at SR Publications,Amberpet,Hyderabad. Published from .H.NO/1-9-9/1/A/23,FLAT NO.301,SURYA SADAN NEAR E-SEVA, RAMNAGAR,HYDERABAD-500048,TELANGANA. Editor K.A.Vijayaraju Cell: 09494269608, Website: www.vaarthatarangalu.com,Email: vtarangalu.222208@gmail.com,RNI.NO : APTEL/2006/18987

Vaarthatarangalu hyd full 17 02 17  
Vaarthatarangalu hyd full 17 02 17  
Advertisement