Page 1

Postel No. MBN/08/2016-2018

|ü⁄sê‘·qyÓTÆq düeTdüÔs√>±\≈£î

Äj·TTπs«<ä ∫øÏ‘·‡ l ¬ø.m.<ä‘·Ôj·T´ sêC≤jÓ÷–

eT÷\ yê´~Û, ‘Ó\¢eT#·Ã\T,#·s¡àyê´<ÛäT\‘√bÕ≥T nìï s¡ø±\ H√|ü⁄Œ\≈£î eqeT÷[ø£\‘√ yÓ’<ä´+˚j·Tã&ÉTqT.

l <ä‘·ÔÁ‹*+π>X¯«sêe÷\j·TeTT Hêsêj·TDù|≥ s√&ÉT,}≥÷ÿsYeT+&É\+ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ ôd˝Ÿ 9640418895 Published from Hydrabad

dü+|ü⁄{Ï : 11

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£ website: www.vaarthatarangalu.com

dü+∫ø£ : 56

dü+bÕ<ä≈£î\T : ø√≥ø=+&É m&É¢ $»j·TsêE

email:vtarangalu.222208@gmail.com

X¯óÁø£yês¡+ 02 &çôd+ãsY 2016

BB ÁbÕD≤\≈£î eTT|ü⁄Œ ` ˝Àø˘düuÛÑ˝À KπsZ

$<äT´>‘T∑ Y \ñ<√düe´>T∑dT\´ü \¬s|ô >∑’Td”´\m¬s+’CdüŸ :d$æm÷ø£+ å $<ä<äXT´¯\‘yê]>± Y XÊK ñ<√´ ôV’≤<äsêu≤<é&ôç d+ãsY1( (ôd’ÿq÷´dt): $<äT´‘Y XÊK ñ<√´>∑T\ düeTdü´\ô|’ d”m+ ø£\«≈£î+≥¢ #·+Á<äX‚KsYsêe⁄ <äèwæº kÕ]+#ês¡T. Á|ü>∑‹ uÛÑeHé˝À Çyêfi¯ Äj·Tq $<äT´‘Y ñ<√´>∑T\ düeTdü´\ô|’ dü$÷ø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. $<äT´‘Y XÊK W{Ÿ k˛]‡+>¥ , ñ<√´>∑ T \ Áø£ e TãB› ø £ s ¡ D ≈£ î kÕqT≈£L\+>± d”m+ düŒ+~+#ês¡T. $<äT´‘Y XÊK˝Àì Á{≤Hé‡ø√, C…Héø√, &çdüÿyéT\˝À |üì#˚düTÔqï W{Ÿ k˛]‡+>¥ ñ<√´>∑ T \+<ä ] ì <ä X ¯ \ yêØ>± Áø£ e TãB› ø £ s ¡ D #˚ ù d neø±XÊ\qT |ü]o*+#ê\ì d”m+ dü÷∫+#ês¡T. yÓ+≥H˚ $<äT´‘Y ñ<√´>∑ dü+|òü÷\T düyÓTà $s¡$T+#·T≈£îì #·s¡Ã\≈£î sêyê\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. #ê˝≤ @fi¯ó¢>± ‘·≈î£ ÿe J‘ê\‘√ $<äT´‘Y XÊK˝À ùde\+~düTqÔ ï W{Ÿk˛]‡+>¥ ñ<√´>∑T\≈£î e÷qe‘ê <äèø£Œ<∏ä+‘√ yê]ì <äX¯\yêØ>± ¬s>∑T´\¬s’CŸ

dü]Vü≤<äT› Á>±e÷˝À¢ eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\T ø£*ŒkÕÔ+ $ø±sêu≤<é & ç ô d+ãsY 1 ( (ôd’ ÿ q÷´dt ) : õ˝≤¢ ˝ Àì ‘ê+&É ÷ s¡ T ˝À s¡ y êD≤ XÊK eT+Á‹ eTùV≤+<ä s Y ¬ s &ç ¶

ù|õ\T: 8, yÓ\: s¡÷. ◊<äT

#˚ j · ÷ \Hêïs¡ T . BìøÏ dü + ã+~Û + ∫q $~Û $ <Û ë Hê\qT s¡÷bı+~+#ê\ì n~Ûø±s¡T\qT Ä<˚•+#ês¡T. πs|ü⁄ $<äT´‘Y ñ <√´>∑ T \T eT+Á‹ »>∑ B wt ¬ s &ç ¶ ‘ √ #· ] Ã+∫ dü e Tdü ´ qT |ü]wüÿ]+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. >∑‘·+˝À ‘êeTT $<äT´‘Y ñ<√´>∑T\≈£î J‘ê\T ô|+∫q $wüj÷· ìï d”m+ >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. W{Ÿ k˛]‡+>¥ ñ<√´>∑T\ J‘ê\T ≈£L&Ü uÛ≤Ø>± ô|+#êeTì ‘Ó*bÕs¡T. n<˚ ‘·s¡Vü‰˝À $<äT´‘Y XÊK ñ<√´>∑T\ nìï düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#˚+<äT≈£î Á|üuTÑÛ ‘·«+ kÕqT≈£L\+>± ñ+<äHêïs¡T. düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ düyTÓ à\T nedü s ¡ + ˝Ò < ä ì , sê»ø° j · T ø±s¡ D ≤\‘√ #˚ ù d dü y Ó T à˝À uÛ≤>∑kÕ«eT´+ ø±y=<äH› êïs¡T. Á|ü»\≈£î Çã“+<äT\T ø£\T>∑≈î£ +&Ü düyÓTà |æ\T|ü⁄qT yÓ+≥H˚ ñ|üdü+Vü≤]+#·Tø√yê\ì ø√sês¡T.

&Ûç©¢: |ü•ÃeT u…+>±˝Ÿ eTTK´eT+Á‹ eTeT‘êu…qØ®ì #·+ù|+<äT≈£î ≈£îÁ≥ »]–q≥T¢ $|üøå£ düuTÑÛ ´\T Äs√|ædTü HÔ êïs¡T. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düe÷y˚XÊ\T ÁbÕs¡+uÛÑyÓTÆ ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT. eTeT‘êu…qØ® ìqï Á|üj·÷DÏ+∫q $e÷q+˝À Ç+<Ûäq ø=s¡‘·ô|’ ñuÛÑj·T düuÛÑ˝À¢ H˚&ÉT $|üø£å düuÛÑT´\T Ä+<√fi¯q #˚|ü{≤ºs¡T. $|üø±å \ Ä+<√fi¯q\ q&ÉTeTH˚ Á|üXÀï‘·sÔ ê\T ø=qkÕ>∑T‘·THêïsTT.

|üqTï ˝Ò<äT: ns¡TDY C…’{°¢ yês¡dü‘·« ã+>±s¡+ô|’

q÷´&Ûç©¢: Ä<ëj·T |üqTï #·≥º dües¡D _\T¢ô|’ Ä]úø£ XÊK eT+Á‹ ns¡TDY C…{ ’ ¢° düŒwü‘º · Ç#êÃs¡T. #·≥º dües¡D _\T¢˝À q>∑\ »|ü⁄ôÔ |’ m˝≤+{Ï ø=‘·Ô ìã+<Ûqä \T ˝Òeì ù|s=ÿHêïs¡T. ◊{° ‘·ìF˝À¢ q>∑\ |ü]$T‹ô|’ ìã+<Ûäq\T ñHêïj·Tì ‘Ó * bÕs¡ T . |ü ] $T‹øÏ $T+∫ ñqï ÄuÛ Ñ s ¡ D ≤\ô|’ H ˚ ◊{° n~Ûø±s¡T\T $es¡D n&ÉT>∑T‘ês¡ì yÓ\¢&ç+#ês¡T. $yêVæ≤‘· 500 Á>±eTT\T, n$yêVæ≤‘· 250 Á>±eTT\ ã+>±s¡+ ø£*– ñ +&=#·TÃ. |ü⁄s¡Twüß\T 100 Á>±eTT\T ã+>±s¡+ ø£*– ñ+&=#·Ãì düŒwü+º #˚XÊs¡T. ˝…øÿ£ #·÷|æq Ä<ëj·T+, e´ekÕj·T Ä<ëj·T+ <ë«sê ø=qT>√\T #˚dqæ ã+>±s¡+ô|’ |üqTï ˝Ò<ìä ù|s=ÿHêïs¡T. yês¡d‘ü «· +>± e∫Ãq ã+>±s¡+ô|’ |üqTï ˝Ò<Hä êïs¡T. ˝…ø£ÿ\T yÓ\¢&ç+∫q &ÉãT“‘√ ã+>±s¡+ ø=+fÒ ‘·|ü⁄Œ˝Ò<äì |üs¡´{Ï+#ês¡T. ‘ê+&É÷s¡T˝À s¡÷.2ø√≥¢ ì<ÛäT\‘√ n_Ûeè~∆ ‘Ó*bÕs¡T. |üqTï $TqVü‰sTT+|ü⁄ ñqï &ÉãT“‘√ ã+>±s¡+ ø=Hêï |üqT\≈£î X¯+≈£îkÕú|üq #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± eT+Á‹ Çã“+~ ˝Ò<Hä êïs¡T. Ç+{À¢ <ë#·T≈£îqï &ÉãT“‘√ ã+>±s¡+ ø=+fÒ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷...ô|<ä› H√≥¢ s¡<Tä ‘› √ kÕe÷q´ Á|ü»\T |ü&TÉ ‘·Tqï ‘·|ü⁄Œ ˝Ò<äHêïs¡T. Çã“+<ä T \T ‘· – Z + #˚ + <ä T ≈£ î Á|ü u Û Ñ T ‘· « + #· s ¡ ´ \T rdüT≈£î+≥T+<äì ‘Ó*bÕs¡T. ø£sêí≥ø£, eTVü‰sêh dü]Vü≤<äT˝› À¢ ñqï ‘Ó \ +>±D sêÁcÕº ì øÏ #Ó + <ä q Á>±e÷˝À¢ eTÚ*ø£ dü<Tä bÕj·÷\T ø£*ŒkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T.

eTeT‘ê u…qØ® Ç+&ç>√ $e÷q+˝À ìqï bÕ{≤ï qT+∫ ø√˝Ÿø£‘ê yÓfi¯óÔ+&É>± $e÷q+˝À Ç+<Ûäq+ ø=s¡‘· @s¡Œ&ç+~. Ç+<Ûqä + ˝Òq+<äTq ô|’\{Ÿ meT¬s˙® ‡ ˝≤´+&ç+>¥≈î£ nqTeT‹ ø√sê&É T . s¡ H é y ˚ U≤∞ ˝Ò < ä + ≥÷ @{° d ” ˝≤´+&ç + >¥ ≈ £ î nqTeT‹e«˝Ò<Tä . 30 ì$TcÕ\ bÕ≥T $e÷q+ Äø±X¯+˝ÀH˚ #·ø£ÿs¡T¢ ø={Ϻ+~. ø±>± ñ<˚›X¯|üPs¡«ø£+>± ˝≤´+&ç+>¥≈£î nqTeT‹+#·˝Ò<äì n<˚$<Ûä+>± $e÷q+ ãj·T˝Ò›πs eTT+<äT Ç+<Ûqä + |üØøÏ+å #·øb£ ˛e&É+ e˝Ò¢ á düeTdü´ ‘·˝‹… +Ô <äì {°m+d” ù|s=ÿ+~. Bìô|’ $#ês¡D »s¡bÕ\ì &çe÷+&é #˚dæ+~. ˝Àø˘duü ˝ÑÛ À Á|ü‹|üøå£ H˚‘· eT*¢ø±s¡Tq® KπsZ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ eTeT‘ê u…qØ® ÁbÕD≤\≈£î eTT|ü⁄Œ bı+∫ ñ+<äì nHêïs¡T. $|üøå£ düuTÑÛ ´\ Ä+<√fi¯qô|’ πø+Á<äeT+Á‹ nq+‘Y≈£îe÷sY düŒ+~dü÷Ô |òüT≥qô|’ <äsê´|ü⁄Ôq≈£î Ä<˚•+∫q≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T.

õjÓ÷ $»j·T+ U≤‘ê<ës¡T\<˚: eTTUÒwt n+u≤˙ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À qÁ>=≥ neTs¡T\≈£î

yêsTT<ë\ |üs¡«+ ˝Àø˘düuÛÑ H˚{ÏøÏ yêsTT<ë q÷´&Û©ç ,¢ &çôd+ãsY1( : bÕs¡y¢ TÓ +≥T ñuÛj Ñ T· düu˝ÑÛ À¢ yêsTT<ë\ |üs«¡ + ø=qkÕ>∑T‘√+~. ô|<äH› √≥¢ s¡<Tä › n+X¯+ô|’ #·s¡Ã »s¡bÕ\+≥÷ ñuÛÑj·TdüuÛÑ˝À¢ $|üø£å düuÛÑT´\T Ä+<√fi¯q≈£î ~>±s¡T. Á|ü<Ûëq eT+Á‹ qπs+Á<ä yÓ÷B >∑Ts¡Tyês¡+ sê»´düu≈ÑÛ î£ Vü‰»s¡j÷· ´s¡T. B+‘√ Äj·Tq düeTø£+å ˝À #·sá »s¡bÕ\ì, #·sá eTT–ùd es¡≈î£ yÓ÷B düuÛÑ˝ÀH˚ ñ+&Ü\ì $|üø£å m+|”\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Á|üXÀï‘·sÔ ê\T ˝Ò≈î£ +&Ü #·sá »s¡bÕ\ì ;md”Œ n~ÛHÁ˚ ‹ e÷j·÷e‹ |ü≥Tºã{≤ºsT¡ . B+‘√ düu˝ÑÛ À rÁe >∑+<äs>¡ √fi¯ |ü]dæ‹ú HÓ\ø=+~. #Ós’ à¡ Hé Vü≤$÷<é nHê‡Ø q#·ÃC…ù|Œ Á|üjT· ‘·ï+ #˚dqæ |üŒ{Ïø° $|üøå±\T düuÛÑ˝À ô|<ä›ô|≥Tºq Ä+<√fi¯q\≈£î ~>∑&É+‘√ düuÑÛ eT<Ûë´Vü≤ï+ 12:30 >∑+≥\≈£î yêsTT<ë y˚XÊs¡T. n≥T ˝Àø˘düuÛÑ˝Àq÷ Ç<˚ |ü]dæú‹ HÓ\ø=+~. B+‘√ d”Œø£sY düT$TÁ‘ê eTVü‰»Hé düuqÑÛ T X¯óÁø£yêsêìøÏ yêsTT<ë y˚XÊs¡T. $|üø£å düuÛÑT´\T s¡D>=D <Ûä«qT\ eT<Ûä´ ˝Àø˘düuÛÑ düe÷y˚XÊ\T sπ |ü{øÏ Ï yêsTT<ë |ü&ܶsTT. eTeT‘ê u…qØ® Á|üj÷· DÏ+∫q $e÷q+˝À Ç+<Ûqä + ø=s¡‘· @s¡Œ&É≥+ô|’ {°m+d” H˚‘\· T eT+&ç|&ü ܶsT¡ . Bìô|’ $#ês¡D »s¡bÕ\ì {°m+d” düuTÑÛ ´\T &çe÷+&é #˚XÊs¡T. ˝Àø˘duü ˝ÑÛ À Á|ü‹|üøå£ H˚‘· eT*¢Ks¡Tq® KπsZ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷.. BB ÁbÕD≤\≈£î eTT|ü bı+∫ ñ+<äì nHêïs¡T. $|üø£å düuÛÑT´\ Ä+<√\qô|’ øπ +Á<äeT+Á‹ nq+‘Y≈î£ eTsY düŒ+~dü÷Ô |òTü ≥qô|’ <äsê´|ü⁄qÔ ≈£î Ä<˚•+∫q≥Tº yÓ\¢&ç+#ês¡T.

ôV’≤<äsêu≤<é&ôç d+ãsY1( (ôd’ÿq÷´dt): õjÓ÷ $»j·T+ ‘·eT U≤‘ê<ës¡T\<˚qì eTTUÒwt n+u≤˙ nHêïs¡T. Çyêfi¯ Äj·Tq ˇø£ düe÷y˚X+¯ ˝À e÷{≤¢&Üs¡T. n‘·´+‘· kÕ+πø‹ø£‘q· T n+~+#˚ dü+düú õjÓ÷ nì ‘Ó*bÕs¡T. õjÓ÷‘√ Á|ürs√E 6 \ø£å\ eT+~ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T nqTdü+<Ûëq+ ø±e&É+ dü+‘√wüeTì ù|s=ÿHêïs¡T. Ç‘·s¡ HÓ{Ÿ esYÿ\‘√ b˛*Ñ˚ õjÓ÷ 25 s¬ ≥T¢ n~Ûø£ y˚>e∑ Tì ‘Ó*bÕs¡T. ‘·eTqT q$Tàq Á|ür ˇø£ÿ]øÏ ø£è‘·»‘„ \· T ‘Ó*bÕs¡T. dü\Vü‰\T, dü÷#·q\T d”«ø£]+#˚+<äT≈£î ˝≤+∫+>¥ Ä|òsü Y Ç#êÃeTHêïs¡T. õjÓ÷ n+‘·´+‘· y˚>+∑ >± 5 ø√≥¢ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\q dü+K´qT n~Û>∑$T+∫+<äHêïs¡T. õjÓ ÷ $ìjÓ ÷ >∑ < ës¡ T \≈£ î Çs¡ ‘ · HÓ { Ÿ esY ÿ \T düVü≤ø£]+#·&É+˝Ò<äì ‘Ó*bÕs¡T. õjÓ÷≈£î e#˚à 9 y˚\ ø√≥¢ ø±˝Ÿ‡ qT Ç‘·s¡ Ä|üsπ ≥s¡T¢ u≤¢ø˘ #˚XÊs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. õjÓ÷ düØ«düT˝À yÓTTu…˝’ Ÿ HÓ+ãsY b˛s¡_º *{° rdüT≈£î s¡eTàHêïeTì #ÓbÕŒs¡T. HÓ+ãsY b˛?s¡º_*{°ì Çø£ô|’ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î n+~kÕÔ e THêïs¡ T . HÓ + ãsY b˛s¡ º _ *{° ì Çø£ | ü ¬ ø ’ $ìjÓ÷>∑<ës¡T\≈£î n+~kÕÔeTHêïs¡T. 2017 e÷]à 31 es¡≈î£ õjÓ÷ ùde\T ñ∫‘·eTì yÓ\&¢ +ç #ês¡T. &çôd+ãsY 31 qT+∫ 100 q>∑sê˝À¢ Ç+{Ïøπ õjÓ÷ dæyTé kÂ\uÛ´Ñ + ø£*ŒkÕÔeTHêïs¡T. Çø£ô|’ Á|üj·÷D {Ϭø≥¢ ø√dü+ ≈£L´ ˝…’Hé ˝À ì\T#√yê*‡q nedüs+¡ ˝Ò<Hä êïs¡T. &çõ≥˝Ÿ mø±q$÷ <ë«sê <˚X+¯ eT]+‘·

˝Àø˘düuÛÑ ìyê[ q÷´&Û©ç :¢ »eT÷à ø£oàsY˝Àì qÁ>=≥˝À ndüTe⁄\T yêdæq neTs¡ Ms¡T\≈£î Çyêfi¯ ˝Àø˘duü ÑÛ ÁX¯<ë∆+»* |òTü {Ï+∫+~. Çyêfi¯ düuÑÛ ÁbÕs¡+uÛ+Ñ ø±>±H˚ d”Œø£sY düT$TÁ‘ê eTVü‰»Hé eT+>∑fiy¯ ês¡+ Hê&ÉT qÁ>={≤˝À »]–q dü+|òüT≥qqT #·~$ $ì|æ+#ês¡T. nq+‘· s ¡ + Bìì ùV≤j· T yÓ T Æ q #· s ¡ ´ >± n_Û e ]í + #ês¡ T . @&ÉT>∑T]øÏ düuÑÛ rÁe dü+‘êbÕìï ‘Ó\T|ü⁄‘·Tqï≥Tº Á|üø{ £ +Ï #ês¡T. eè~∆˝ÀøÏ edüTÔ+<äHêïs¡T. &çôd+ãsY 5 qT+∫ õjÓ÷ eT˙ eTs¡Ã+{Ÿ n|æøπ¢ wüHé n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘˚qTqï≥Tº yÓ\&¢ +ç #ês¡T. õjÓ÷eT˙ eTs¡Ã+{Ÿ n|æ¢πøwüHé ‘√ q>∑<äT ˝≤yê<˚M\T #˚j·Te#·ÃHêïs¡T. &ç ô d+ãsY 4e ‘˚ B qT+∫ õjÓ ÷ dæ y é T rdü T ≈£ î H˚ ø£deºü Ts¡≈¢ î£ e÷]à 31 es¡≈î£ Á|ò” &˚{≤ Çe«qTqï≥Tº eTTUÒwt ‘Ó*bÕs¡T. &çôd+ãsY 31 ‘·sê«‘· bÕ‘· ø£düºeTs¡¢≈£î q÷‘·q dü+e‘·‡s¡ Ä|òsü Y ø£*ŒkÕÔeTHêïs¡T. mìï Çã“+<äT˝…<Tä s¬ H’ ê ñ ∫‘· bò˛Hé ø±˝Ÿ‡ dü<Tä bÕj·T+ ø=qkÕ–kÕÔeTHêïs¡T.

#Ó H Ó ’ ï ˝ À uÛ ≤ Ø esê¸ \ T. . yÓ’<ä´ $<ë´]úì Ä‘·àVü≤‘·´

ø±øÏHê&&çôd+ãsY1( (ôd’ÿq÷´dt): eTs√ yÓ<’ ´ä $<ë´]úì Ä‘·àVü≤‘·´ #˚dTü ≈£î+~. ‘·÷s¡TŒ>√<ëe] õ˝≤¢ sêC≤q>∑s+¡ ˝Àì Jmdtm˝Ÿ yÓ’<ä´ ø£fi≤XÊ\˝À m+;;mdt $<ë´]úì Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç+~. X¯óuÛÑl nH˚ $<ë´]úì ãT<Ûäyês¡+ ns¡úsêÁ‹ ø£fi≤XÊ\ uÛeÑ q+ Hê\T>√ n+‘·dTü ú qT+∫ <ä÷øÏ+~. rÁe+>± >±j·T|ü&qç ÄyÓTqT ø£fi≤XÊ\ j·÷»e÷q´+ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s*¡ +#·>± ∫øÏ‘‡· bı+<äT‘·÷ eTè‹#Ó+~+~. yÓT&çø£˝Ÿ ø±˝Òõ Vü‰düº˝Ÿ ˝À ñ +≥Tqï X¯óuÛÑ l(21) m+;;mdt Z™HÓ’*j·TsY #·<äTe⁄‘√+~.

ø=+‘·ø±\+>± X¯óuÛÑqT q\T>∑Ts¡T $<ë´s¡Tú\T y˚~ÛdüTÔqï≥T¢ ÄyÓT Á|æì‡|ü˝Ÿ ≈£î |òæsê´<äT #˚dæq≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. ™`j·÷–+>¥ ô|’ ø±˝Òõ ø£$T{°ì ≈£L&Ü ìj·T$T+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. y˚~+Û |ü⁄\ ø±s¡D+>± X¯óuÛÑ ø=Hêïfi¯ó>¢ ± e÷qdæø+£ >± Çã“+~ |ü&ÉT‘√+<äì #ÓbÕŒs¡T. >∑‘·+˝À ≈£L&Ü ¬s+&ÉTkÕs¡T¢ Ä‘·àVü≤‘·´j·T‘êï\T #˚dæq≥T¢ j·÷»e÷q´+ #Ó|æŒq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. X¯óuÛl Ñ Ä‘·àVü≤‘·´ #˚dTü ≈£îqï $wüj÷· ìï ‘Ó\y¢ êπs<ëø± mes¡÷ >∑eTì+#·˝<Ò ìä ‘Ó*bÕs¡T.

#ÓHÓ’ï: Hê&Ü ‘·TbòÕqT Á|üuÛ≤e+‘√ #ÓHÓ’ï˝À uÛ≤Ø esê¸\T ≈£îs¡TdüTHÔ êïsTT. |ü⁄<äT#˚Ã]‘√bÕ≥T #ÓHï’Ó |ü]düs¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ uÛ≤Ø es¡¸+ |ü&ÉT‘·T+~. #ÓHÓ’ï˝À Çyêfi¯ ñ<äj·T+ 8.30 >∑+≥\ qT+∫ Ç|üŒ{Ïes¡≈£î 34.5 $T©¢$÷≥s¡¢ es¡¸bÕ‘·+ qyÓ÷<Ó’+~. #ÓHï’Ó øÏ 350 øÏ˝À $÷≥¢s¡ <ä÷s¡+˝À Hê&Ü ‘·TbÕqT øπ +ÁBø£è‘·yTÓ Æ ñqï H˚|ü<∏ä´+˝À ‘·$Tfi¯Hê&ÉT n~Ûø±s¡T\T sêh yê´|üÔ+>± ôV≤#·Ã]ø£\T C≤Ø #˚dæq $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. Hê&Ü ‘·TbòÕHé ôV≤#·Ã]ø£\‘√ ‘·$Tfi¯Hê&ÉT Á|üuÛÑT‘·«+ Ç|üŒ{Ïπø dü÷ÿfi¯¢qT ôd\e⁄ Á|üø£{Ï+∫+~.


2

Ä~yês¡ X¯óÁø£yês¡++27`11`2016 02`12`2016

dü∫yê\j·T ñ<√´>∑T\≈£î @|” düsêÿsY }s¡≥ eT÷&Óø£sê\ Vü‰$÷ì X¯óøÁ y£ ês¡+ 02`12` 2016

q>∑<äTs¡Væ≤‘· ˝≤yê<˚M\T n+‘·{≤ nkÕ<Ûä´+ Á|ü < Û ë ì yÓ ÷ &û rdü T ≈£ î qï ô|<ä › H √≥¢ ìs¡ í j · T +ô|’ sê»ø°j·T bÕغ\T, Ä]úø£y˚‘·Ô\T _ÛHêï_ÛÁbÕj·÷\T e´ø£Ô+ #˚düTÔHêïs¡T. <ë<ë|ü⁄ eT÷&ÉT yêsê\ ‘·s¡yê‘· ≈£L&Ü u≤´+≈£î˝À¢ q>∑<Tä ì\«\T ˝Ò≈î£ +&Ü b˛‘·THêïsTT. bÕ‘·H√≥¢ ø£ ≥ º \ T >∑ T ≥º \ T>± e∫à |ü & É T ‘· T HêïsTT. ÄHé ˝ … ’ H é ˝≤yê<˚M\T >∑D˙j·T+>± ô|]>±sTT. Á¬ø&ç{,Ÿ &Ó_{Ÿ ø±s¡T\ ¶ yê&Éø+£ ô|]–+~. nsTT‘˚ ∫\¢s¡ Ks¡TÃ\ ‹|üŒ\T e÷Á‘·+ j·T<Ûë$~Û>±H˚ ñHêïsTT. á <äX˝ ¯ À s¡<Tä e› \¢ Çã“+<äT\T ñHêï uÛÑ$wü´‘Y≈£î uÛÑs√kÕ ñ+<äì #ê˝≤eT+~ Ä]úø£y˚‘·Ô\T n+≥THêïs¡T. ì»y˚T nsTTHê nìï#√{≤¢ q>∑<äTs¡Væ≤‘· ˝≤yê<˚M\≈£î #ÛêHé‡ ñ+&É<äT. q>∑<äTs¡Væ≤‘· ˝≤yê<˚M\‘√ düsêÿsY≈î£ Ä<ëj·T+ ô|s¡>T∑ ‘·T+<äì, q\¢<qäÛ + b˛>∑e«&ÜìøÏ neø±XÊ\T ñ+&É e ì n+≥THêïs¡ T . nsTT‘˚ yÓTTqïsê»´düuÛÑ˝À e÷J Á|ü<Ûëì, Ä]úø£y˚‘·Ô eTH√àVü≤Hé dæ+>¥ s¡<äT›qT rÁe+>± e´‹πsøÏ+#ês¡T. Ç|ü &ÉT ‘êC≤>± s¡<äT› ìs¡íj·÷ìï Á|üeTTK Ä]úø£y˚‘·Ô, H√u…˝Ÿ Á>∑V”≤‘·, uÛ≤s¡‘·s¡‘·ï neTs¡Ô´ùdHé $eT]Ù+#ês¡T. Bìì ìs¡+≈£îX¯ #·s¡´>± ù|s=ÿHêïs¡T. nbÕs¡ $XÊ«düyT˚ |ü⁄Hê~>± ñqï Ä]úøe£ ´edüú eT÷˝≤\H˚ <Ó ã “ rdæ q ìs¡ í j · T +>± n_Û e ]í + #ês¡ T . ˇø£ÿe÷≥˝À #ÓbÕŒ\+fÒ $X¯«dü˙j·T Ä]úø£ e´edüúH˚ <Óã“ø={Ϻ+<änì neTs¡Ô´ùdHé nHêïs¡T. >∑‘· 20 @fi¯¢˝À uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ X¯s¡y˚>∑+‘√ n_Ûeè~∆ #Ó+<äT‘√+<äì, n<ä+‘ê ≈£L&Ü |üs¡düŒs¡ ne>±Vü≤q, düeTà‹ $÷<˚ Ä<Ûës¡|ü&ç ø=qkÕ–+<äHêïs¡T. nsTT‘˚, H√≥¢s¡<äT›˝≤+{Ï ìs¡+≈£îX¯ #· s ¡ ´ qT #˚ | ü { Ï º . ..yÓ T T‘· Ô + eT÷˝≤\H˚ <Ó ã “rXÊs¡ ì eT+&ç|&ü ܶsT¡ . ìC≤ìøÏ eTH√àVü≤Hé, neTs¡´Ô ùdHé\T eT+∫ Ä]úø£y˚‘·Ô˝Ò. ø±˙ Ç‘·s¡T\‘√ b˛*ùdÔ M]<ä›s¡÷ &ç|òü¬s+{Ÿ>± düŒ+~+#ês¡T. ÇÇ Ä]úø£ |ü⁄¬sz>∑‹ì <Óã“rùd #·s¡´>± yês¡T #·÷düTÔHêïs¡T. q\¢<ÛäHêìï yÓ*øÏrj·÷\H˚ \øå±´ìï n+<äs¡÷ kÕ«>∑‹dü÷ÔH˚ BìøÏ m+#·T≈£îqï e÷s¡Z+ô|’H˚ $eTs¡Ù\T >∑T|æŒdüTHÔ êïs¡T. Á|ü»\≈£îH√≥T¢ n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ sê≈£î+&Ü ÄHé˝…’q ˝≤yê<˚M\qT #˚|ü{≤º\qï Ä<˚XÊ\T dü]ø±e+≥THêïs¡T. q\¢<Ûäq+ ì\«\T m{Ϻ|ü]dæú‘·T˝À¢q÷ 10 XÊ‘êìï $T+#·<äì n+≥THêïs¡T. q\¢<ÛäHêìï ø£≥º&ç #˚j·÷\qï ñ<˚›X¯´+ eT+∫<˚ nsTTHê <ëìì neT\T #˚j·T&É+˝À e÷Á‘·+ ˝ÀbÕ\THêïj·Tì n+≥THêïs¡T. nsTT‘˚ eT]ø=+<äs¡T Á|ü<Ûëì yÓ÷&û s¡<äT› ìs¡íj·÷ìï düeT]údTü HÔ êïs¡T. eTs√HÓ\b˛‘˚ n+‘ê düsT¡ ≈› î£ +≥T+<äHêïs¡T. q>∑<äTs¡Væ≤‘· uÛ≤s¡‘·+ Ä$s¡“¤ $düTÔ+<äì n+≥THêïs¡T. Á|üdTü ‘Ô +· ø=+‘· Çã“+~ø£s¡ |ü]dæ‘ú T· \THêï ø=~› s√E˝À¢H˚ Ç$ ‘=\π> neø±X¯ eTT+<äHêïs¡T. Á|ü»\T uÛj Ñ ÷· +<√fi¯q≈£î >∑T]ø±≈£î+&Ü ø±düÔ z|æø£ |ü&‘ç ˚ sêqTqï$ eT+∫ s√E˝Ò n+≥T Hêïs¡T. Á|ü‹ô|’kÕ ˝…øÿ£ ˝ÀøÏ edüT+Ô <äHêïs¡T. øπ +Á<ä+ rdüT≈£îqï ìs¡íj·T+ Á|ü»\≈£î y˚T\T #˚ùd<˚qì,Á|ü»\ ≈£î ≈£L&Ü Ä]úø£ Áø£eT•ø£åD edüTÔ+<äì, Çã“&çeTTã“&ç>± Ks¡TÃô|fÒº $<Ûëq+ b˛‘·T+<äì n+≥THêïs¡T. |üqTï\T ø£≥º≈£î+&Ü q>∑<äTqT <ëùdÔ Á|üuÛÑT‘·«+ q&Ée&É+ ø£wüºeTì Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ >∑T¬sÔs¡>±*. uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À n˙ï ÄHé˝…’Hé ˝≤yê<˚M\T »]π> neø±X¯eTTqï <äècÕº´.. ‘êC≤ |ü]D≤e÷*ï |ü⁄Hê~>± #˚dTü ø=ì n+<äs÷¡ BìøÏ n\yê≥T |ü&Ü*. á ø=~› s√E˝À¢H˚ bı<äT|ü⁄ ô|s¡>∑&Üìï eTq+ Á>∑Væ≤+#ê*. Ç|üŒ{Ïø° »Hé<HäÛ é U≤‘ê\≈£î neø±X¯eTT+&É≥+‘√ Ç+{À¢ì |ü ì eTqTwü ß \≈£ î , ø±|ü ˝ ≤<ës¡ T \≈£ î Ä U≤‘ê*ï Ç|æ Œ +#ê*‡q kÕe÷õø£ u≤<Û ä ´ ‘· q T Á|ü r bÂs¡ T &É T uÛÑTC≤ì¬ø‘·TÔø√yê*. Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ |üì yêfi¯¢≈£î, bÕ\yêfi¯ ¢ ≈ £ î , ù||ü s Y _\T¢ \ T, eT+>∑ * ,#êø£ * e+{Ï ≈£î\eè‘·TÔ\≈£î Ç#˚à &ÉãT“\≈£î Çã“+~ @s¡Œ&ÉT ‘√+~. á nedüsê\≈£î ø=+‘· q>∑<äT m˝≤>∑÷ nedüs¡+. á düs¡T›u≤≥T #˚ùd˝≤ #·s¡´\T ñ+&Ü\ì eT] ø=+<äs¡T n_Û Á bÕj· T |ü & É T ‘· T Hêïs¡ T . dü ÷ ÿ\T Ä{Àyê˝≤≈£ î q>∑<äT#Ó*¢+#ê*‡+<˚. n˝≤π> ≈£Ls¡>±j·T\T ,πøãT˝Ÿ{°M, $<äT´‘·TÔ, bÕ\ _\T¢\T e+{Ï$ q>∑<äT #Ó*¢+#ê*‡+<˚. M{ÏøÏ ≈£L&Ü q>∑<Tä ˝Ò≈î£ +fÒ m˝≤ nqï<˚ Ç|ü &ÉT dü>≥ ∑ T J$ì ñøÏÿ]_øÏÿ] #˚dTü HÔ êïsTT. nsTT‘˚ Çy˚eT+‘· ô|<ä$› ø±eì á düeTdü´*ï n~Û>$∑ T+#˚ <ës¡T\T ø£ì|ækÕÔjT· ì Ä]ú ø £ s ¡ + >∑ ì|ü ⁄ DT\T #Ó ã T‘· T Hêïs¡ T . q>∑ < ä T s¡ V æ ≤ ‘· ˝≤yê<˚M\qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düT≈£î+fÒ #ê˝≤ es¡≈£î düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#·T≈£îH˚ neø±XÊ\T Hêïj·T+≥THêïs¡T. ˇø£ { À ‘˚ B e∫Ã+<ä + fÒ Ç+{Ï n<Ó › , &ç w t , ø£ ¬ s +{Ÿ , ~q|üÁ‹ø£\T, bÕ\ _\T¢\T, øÏsêD≤ düs¡≈£î\T, bÕsƒ¡XÊ\ s¡TdüT+.. ‘·~‘·s¡ #Ó*+¢ |ü⁄\T ‘·|Œü ìdü]>± ñ+{≤sTT. ø=ìï Çfi¯˝ ¢ À Ç+{Ï |üì #˚ùd yê]øÏ y˚‘q· + Çyê«*‡ ñ+≥T+~. Çe˙ï |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüTø=+fÒ Á|üuÛÑT‘·« ñ<√´>∑T\≈£î ø=+‘· }s¡ ≥ ø£ * –+#˚ ìs¡ í j · ÷ ìï sêh dü s êÿs¡ T rdü T ≈£ î +<ä ì #Ó b ıŒ#· T Ã. ñ<√´– y˚ ‘ · q +˝À qT+∫ s¡ ÷ .10y˚ \ qT q>∑ < ä T >± rdü T ≈£ î H˚ yÓ d ü T \Tu≤≥T ø£*Œ+#·&+É ‘√ yê]øÏ ô|<ä>› ± Çã“+<äT˝Ò$÷ ñ+&Éøb£ ˛e#·TÃ. kÕ<Ûës¡D |ü]dæú‘·T\T HÓ\ø=H˚ es¡≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ qï q>∑<äT‘√ düs¡T›u≤≥T #˚düTø=+fÒ bı<äT|ü⁄ eT+Á‘ê˙ï n\es¡ T à ≈£ î qï≥T¢ ne⁄‘· T +<ä H ˚ n_Û Á bÕj· T + e´ø£eÔ Te⁄‘√+~. ô|<ä› H√≥¢ s¡<Tä › nq+‘·s+¡ #ê˝≤es¡≈î£ ∫qï <äTø±D≤\T, s¬ ‘’ T· ãC≤s¡˝ ¢ Àq÷ |”y√dt j·T+Á‘ê\qT @sêŒ≥T #˚dTü ø=+≥THêïs¡T. Á|üdTü ‘Ô +· ô|<ä› q>∑sê\T, ∫qï |ü≥D º ≤˝À¢ ø±s¡T\ ¶ Tqï yês¡T Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ ÄHé˝H’… é ø=qT>√fi¯ó ¢ #˚ùd+<äT≈£î M\T+~. ‘√|ü⁄&ÉTãfi¯¢ e<ä›, s√&ÉT¶|üø£ÿ {Ï|òæHé ôd+≥s¡¢ e<ä› q>∑<äT ‘·|üŒ eTs√ e÷s¡Z+ ñ+&É<äT. á e´eVü‰sê\T #·øÿ£ ã&˚ es¡≈î£ q>∑<Tä ∫qïH√≥¢ s¡÷|ü+˝À #· ˝ ≤eTDÏ ø±yê*‡<˚ . nìï#√{≤¢ q<ä > ∑ < ä T s¡ V æ ≤ ‘· ˝≤yê<˚M\≈£î neø±XÊ\T ñ+&Ée⁄. á s¡øy£ TÓ qÆ düeTdü´\ô|’ n<Ûä´j·Tq+ #˚j·÷*‡q u≤<Ûä´‘· Á|üuÛÑT‘·« j·T+Á‘ê+>∑+ô|’ ñ+~.

u≤´+ø£s¡¢‘√ u≤ãT es¡Tdü uÛÒ{°\T q>∑<äT dæ<ä›+>± ñ+#ê\ì dü÷#·q neTsêe‹,&çôd+ãsY1( (ôd’ÿq÷´dt) : dü∫yê\j·T ñ <√´>∑T\≈£î y˚‘H· ê\T q>∑<Tä s¡÷|ü+˝À #Ó*+¢ #˚+<äT≈£î Ä+Á<ÛÁä |ü<X˚ Ÿ Á|ü ‘ ê´e÷ïj· T @sêŒ≥T¢ #˚ j · T &É + ‘√ ñ<√´>∑ T \T }|æ ] |”\TÃ≈£îHêïs¡T. dü∫yê\j·T ñ<√´>∑T\ u≤´+≈£î U≤‘ê\T ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì mdt;ôV≤#Y˝À ñ+&É≥+‘√ Ä u≤´+≈£î≈£î dü+ã+~Û+∫ ‘ê‘êÿ*ø£ øö+≥sYqT neTsêe‹˝À Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚d+æ ~. B+‘√ y˚‘H· ê\ ø√dü+ ‘ê‘êÿ*ø£ mdt;ôV≤#Y øö+≥sY e<ä› ñ<√´>∑T\T u≤s¡T\T rsês¡T. Á|üuTÑÛ ‘·«+ @sêŒ≥¢ |ü≥¢ dü∫yê\j·T ñ<√´>∑T\T Vü≤s¡+¸ e´ø£+Ô #˚dTü HÔ êïs¡T. øπ +Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ô|<ä›H√≥¢qT s¡<äT› #˚j·T&É+‘√ <˚X¯yê´|üÔ+>± q>∑<äT ø=s¡‘· @s¡Œ&çq dü+>∑‹ ‘Ó*dæ+<˚. B+‘√ Á|ü»\T >∑+≥\ ‘·s¡ã&ç u≤´+≈£î\T, @{°m+\ e<ä› u≤s¡T\T rs¡T‘·THêïs¡T. dü∫yê\j·T ñ<√´>∑T\≈£î á ø£cÕº\ qT+∫ ñ|üX¯eTq+ ø£*–+#˚+<äT≈£î Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒ≥T #˚dæ+~. eTs√yÓ’|ü⁄ u≤´+≈£î˝À¢ &ÉãT“\T ˝Òeqï e<ä+‘·T\T rÁeeTj·÷´sTT. ñ<√´>∑T\≈£î Çe«&ÜìøÏ ≈£L&Ü ˝Òe+≥÷ edüTqÔ ï |ü⁄ø±s¡ô¢ |’ düsêÿsY nÁ|üeT‘·+Ô nsTT´+~. sêÁ‹øÏsêÁ‘˚ dæm+ #·+Á<äu≤ãT u≤´+ø£s‘¢¡ √ dü+Á|ü~+∫ m≥º Ç|ü ] dæ ú ‘ · T ˝À¢ q>∑ < ä T n+<ä T u≤≥T˝À ñ+#ê\ì Ä<˚•+#ês¡T. e<ä+‘·T˝§ùdÔ qeTàe<äì› #·+Á<äu≤ãT Hêj·TT&ÉT

Á|ü»\≈£î dü÷∫+#ês¡T. ãT<Ûyä ês¡+ sêÁ‹ $»j·Tyê&É˝Àì ‘·q ø±sê´\j·T+˝À ÄsY;◊, u≤´+ø£s¡T¢, õ˝≤¢ n~Ûø±s¡T\‘√ dü$÷ø£å ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± d”m+ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷.. ñ<√´>∑T\≈£î y˚‘·q+˝À s¡÷.10y˚\T #=|ü q q>∑<äT s¡÷|ü+˝À ÇkÕÔ e Tì dü Œ wü º + #˚ X Ês¡ T . q>∑ < ä T s¡ V æ ≤ ‘· #Ó * ¢ + |ü ⁄ ˝À¢ Çã“+<ä T \qT n~Û > ∑ $ T+#˚ + <ä T ≈£ î ø£ $ T{° \ T y˚ k ÕÔ e Tì ‘Ó * bÕs¡ T . &É ã T“\T ˝Ò ø £ b ˛sTTHê.. π s wü H é <ä T ø±D≤˝À¢ ì‘ê´edüsê\T n+<˚˝≤ #·÷kÕÔeTHêïs¡T. s¬ ‘’ T· ãC≤s¡T¢ düV‰ü Ç‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\qT ô|òã’ sY Á–&é <ë«sê nqTdü+<Ûëq+ #˚kÕÔeTì yÓ\&¢ +ç #ês¡T. me]ø° Çã“+<äT\T ˝Ò≈î£ +&Ü ]j·T˝Ÿ f…yÆ Té ˝À düeTdü´\qT |ü]wüÿ]kÕÔeTHêïs¡T. kÕe÷qT´\≈£î Çã“+<äT\T ‘·–+Z #˚+<äT≈£î düeTwæº ø£èwæ #˚j÷· *‡ ñ+<äì n~Ûø±s¡T\≈£î ~XÊìπ s › X ¯ + #˚ X Ês¡ T . ø£ ¬ s ˙‡ ‘· ≈ £ î ÿe>± ñqï|ü &É T Á|ü‘ê´e÷ïj·÷\T ne\+_Û+#ê\ì, Ç+≥¬sï{Ÿ u≤´+øÏ+>¥, ø±s¡T\ ¶ T $ìjÓ÷–+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. sêh+˝À 16,21,300 eT+~øÏ u≤´+≈£î U≤‘ê\T ˝Òeì, Ç|üŒ{Ï es¡≈î£ \ø£eå T+~øÏ e÷Á‘·y˚T u≤´+≈£î U≤‘ê\T Çe«>∑*>±eTHêïs¡T. n+<ä]ø° U≤‘ê\T ‘Ó\]|æ+∫ eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘êeTì nHêïs¡T.

4q Ä~yêd” dü+|òü÷\ düe÷y˚X¯+

Ä~˝≤u≤<é,&çôd+ãsY1( (ôd’ÿq÷´dt) Ä~yêd” Vü≤≈£îÿ\T, #·{≤º\‘√ bÕ≥T #Ó\¢|üŒ ø£$TwüHé s¡<äT›ô|’ b˛sê&ÉT‘êeTì Ä~yêd” ‘Ó>∑ dü+|ò÷ü \ ◊ø£´ø±s¡´#·sD ¡ dü$T‹ Á|üø{ £ +Ï ∫+~. –]»q\T Vü≤ø£ÿ\T≈£î uÛÑ+>∑+ ø£*–‘˚ }s¡T≈£îH˚~ ˝Ò<äì ôV≤#·Ã]+∫+~. á y˚Ts¡≈î£ õ˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düe÷y˚X+¯ 4q ñ ≥÷ïs¡T˝Àì ≈£îÁeT+ ;Û+ ÁbÕ+>∑D+˝À @sêŒ≥T #˚dqæ ≥T¢ ñ eTà&ç õ˝≤¢\ ◊ø£´ø±s¡´#·sD ¡ dü$T‹ ø£˙«qsY ø£qø£ j·÷<äysé êe⁄ ù|s=ÿHêïs¡T. düe÷y˚X+¯ ˝À #˚|{ ü ≤º*‡q ñ<ä´eT ø±s¡´#·sD ¡ Á|üD≤[ø£ô|’ Á|ü‘˚´ø£ #·s¡Ã ñ+≥T+<äHêïs¡T. B+‘√bÕ≥T q÷‘·q õ˝≤¢\ ø±s¡´es¡Z+ mìïø£\T ñ+{≤j·Tì #ÓbÕŒs¡T. Ç+<äT≈£î Ä~˝≤u≤<é, ìs¡à˝Ÿ, eT+∫sê´\, ≈£îÁeT+;Û+ õ˝≤¢\ Ä~yêdæ

‘Ó>∑\ dü+|òü÷\T, ≈£î\ ô|<ä›\T, ñbÕ<Ûë´j·T, ñ<√´>∑ dü+|òü÷\T, $<ë´]ú dü+|òü÷\T ô|<ä› dü+K´˝À ‘·s¡*e∫à $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. Ç~˝≤e⁄+fÒ sêh $uÛÑ»q#·≥+º ˝À ù|s=ÿqï≥T¢>± –]»q $X¯«$<ë´\j·÷\qT @sêŒ≥T #˚jT· &É+‘√ bÕ≥T bÕs¡y¢ TÓ +{Ÿ düe÷y˚XÊ˝À¢ _\T¢qT Á|üyX˚ ô¯ |{Ϻ #·{≤ºìï s¡÷bı+~+#ê\ì –]»q$<ë´]∆ düe÷K´ &çe÷+&é#˚dæ+~. –]»q dü+düÿè‹, dü+Á|ü<ë j·÷\qT yÓ \ T>∑ T ˝ÀøÏ ‘ ˚ e &É + ‘√ bÕ≥T nìïs¡ + >±˝À¢ neø±X¯ + ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. –]»q $X¯«$<ë´\j·÷\ @sêŒ≥T #·≥+º ‘˚e&É+‘√ bÕ≥T e#˚à $<ë´dü+e‘·‡s¡+ qT+∫ n$ q&ç#˝ ˚ ≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì, ˝Òø£b˛‘˚ bÕs¡¢yÓT+{Ÿ düuÛÑT´\ Çfi¯¢qT eTT≥º&çkÕÔeTì düe÷K´ H˚‘·\T ôV≤#·Ã]+#ês¡T.

$<ë´]ú düeT´\qT $düà]+∫q düsêÿsY ìC≤e÷u≤<é,&çôd+ãsY1( (ôd’ÿq÷´dt) : $<ë´s¡+>∑ düeTdü´\ |ü]kÕÿs¡+˝À dæm+ ø¬ dæÄsY |üP]Ô>± $|ò\ ü eTj·÷´s¡ì m_$|æ $eT]Ù+∫+~. øπ e\+ Á|üø≥ £ q\πø |ü<øä∏ ±\T |ü]$T‘·+ nj·÷´j·Tì nHêïs¡T. |ò”E ]j·T+ãsY‡yÓT+{Ÿ düÁø£eT+>± neT\T ø±e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ¬øõ ≥÷ |æõ nì }<äs¡>={Ϻ Ç|üŒ&ÉTñ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. ñ<ä´eT düeTj·T+˝À y˚˝≤~ ñ<√´>±eø±XÊ\T ekÕÔj·Tì, ñqï‘· $<ë´eø±XÊ\T yÓTs¡T>∑T|ü&‘É êj·Tì #Ó|Œæ q øπ d”ÄsY n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· ìj·T+‘·>± e÷sês¡ì @;M|” õ˝≤¢ Hêj·T≈£î\T Äs√|æ+#ês¡T. sêÅcÕºìï ã+>±s¡T ‘Ó\+>±D #˚kÕÔeTì #Ó|æŒ Á|ü#êsê\‘√

}<äs>¡ =&ÉT‘·÷ Á|ü»\qT yÓ÷dü+ #˚dTü HÔ êïs¡ì nHêïs¡T. øπ e\+ Äj· T q Ç+{Ï H ˚ ã+>±s¡ + >± e÷s¡ T Ãø=+≥THêïs¡ ì Äs√|æ+#ês¡T. $<ë´s¡T\ ú ≈£î düø±\+˝À |òE ” Øm+u≤sY‡yÓT+{Ÿ, ñ|üø±s¡ y˚‘H· ê\T $&ÉT<ä\ #˚jT· ø£b˛e&É+‘√ y˚˝≤~ eT+~ $<ë´s¡T\ ú T ñqï‘· $<ä´≈£î <ä÷s¡eTÚ‘·THêïs¡ì nHêïs¡T. |ü]dæ‹ú Ç˝≤π> ñ+fÒ d”m+ ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·÷ìï eTT≥º&+ç #˚+<äT≈£î ôd’‘+· yÓqTø±&ÉeTì ôV≤#·Ã]+#ês¡T. yÓ+≥H˚ ñ|üø±s¡y‘˚ H· ê\T, |òE ” Øm+u≤sY‡yÓT+{Ÿ $&ÉT<ä\ #˚j÷· \ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. õ˝≤¢ yê´|üÔ+>± ø£fi≤XÊ\˝À¢ HÓ\ø=qï nkÂø£sê´\ô|’ @;M|” Ä<Ûä«s¡´+˝À b˛s¡T eTTeTàs¡+ #˚j·÷\ì ø±s¡´ø£s¡Ô\≈£î dü÷∫+#ês¡T.

u≤´+≈£î˝À¢ q>∑<äTø=s¡‘· ˝Ò≈£î+&Ü #˚j·÷* Ä~˝≤u≤<é,&çôd+ãsY1(: (ôd’ÿq÷´dt) kÕe÷qT´\T nedü\ ú T |ü&TÉ ‘·THêï q>∑<Tä s¡V≤æ ‘· bÕ\q n+≥÷ Á|ü<ëÛ ì yÓ÷&û Äj· T q e+~e÷>∑ < Û ä T \T }<ä s ¡ > =&É T ‘· T Hêïs¡ ì dæ | æ m + eT+&ç | ü & ç + ~. s√&É T ¶ | ü ø £ ÿ q ã+&É ¢ ô |’ ø=qT>√fi¯ ¢ ≈ £ î ø±s¡ T ¶ |üì#˚düTÔ+<ë nì dæ|æm+ õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù ã+&ç <ä‘êÔÁ‹ Á|ü•ï+#ês¡T. ‘·˝≤‘√ø£ ˝Òì ìs¡íj·÷\‘√ Á|ü»\qT Çã“+<äT\ bÕ\T#˚jT· &É+ ‘·><∑ Hä êïs¡T. yÓ+≥H˚ u≤´+≈£î\≈£î ∫qïH√≥¢qT düs|¡ süò ê #˚dæ Á|ü»\≈£î Çã“+<äT\T ˝Ò≈î£ +&Ü #·÷&Ü\Hêïs¡T. ‘· « s¡ ˝ À »s¡ > ∑ q Tqï ñ‘· Ô s ê~ sêh˝À¢ mìïø£ \ ˝À \_∆ bı+<˚+<äTπø q\¢<Ûäq+ô|’ qøÏ© j·TT<ë∆s¡ìøÏ πø+Á<ä+ ‘Ós¡˝Ò|æq≥T¢

<äTj·T´ã{≤ºsT¡ . ø=‘·>Ô ± s¡÷.2000 H√≥T¢ eTTÁ~+∫ q\¢<qäÛ + ô|s¡>&∑ ÜìøÏ düV‰ü j·T+ #˚dTü qÔ ï≥T¢ Äs√|æ+#ês¡T. áHÓ˝≤Ks¡T <ëø± ô|<ä›H√≥¢ #·˝≤eTDÏøÏ neø±X¯+ ø£\Œ+#ê\ì<ä‘êÔÁ‹ &çe÷+&é #˚XÊs¡T. q\¢<Ûäq+ô|’ Á|ü<Ûëq eT+Á‹ yÓ÷B #˚düTÔqï~ qøÏ© j·TT<ä∆eTì, ‘·q yÓ’|òü˝≤´\qT ø£|æŒ |ü⁄#·TÃø=H˚+<äT≈£î H√≥¢qT s¡<Tä › #˚XÊs¡ì d”|m” + H˚‘· Äs√|æ+#ês¡T. n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ eùdÔ e+<ä s√E\˝À $<˚XÊ\˝À ñqï s¡÷.75 \ø£\ å ø√≥¢ q\¢<HäÛ êìï s¡|Œæ +∫ Á|ü‹ ≈£î≥T+u≤ìøÏ |ü+#·T‘êqì Á|ü>˝∑ ≤“¤\T |ü*øÏq yÓ÷B yÓsTT´ s√E\T >∑&∫ ç Hê s¡÷.75 ô|’d\ ü T ≈£L&Ü ‘˚˝Òø£b˛j·÷s¡Hêïs¡T.

ù|*q e÷y√sTTdüTº\ eT+<äTbÕ‘·s¡ e´øÏÔøÏ rÁe >±j·÷\T

neT\T #˚j·T+&ç q\¢>=+&É,&çôd+ãsY1( (ôd’ÿq÷´dt) ): <ä[‘·T\≈£î eT÷&Óøs£ ê\ uÛ÷Ñ $T, s¬ +&ÉT |ü&øÉ \ £ >∑<Tä \T, s¡TD≤*e«≥+˝À |üP]Ô>± ìs¡¢ø£å´+ #ê≥T‘·THêïs¡ì e÷\eTVü‰Hê&ÉT H˚‘·\T $eT]Ù+#ês¡T. <ä[‘· eTTK´eT+Á‹ Vü‰$÷ì $düà]+∫q d”m+ π ø d” Ä sY md” ‡ eØZ ø £ s ¡ D ô|’ yÓ T T>∑ T Z #· ÷ |ü { ≤ìï rÁe+>± K+&çdüTÔqï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. <ä[‘·T\ n_Ûeè~∆ ø√dü+ Ks¡Tà #˚j·÷*‡q ì<ÛäT\qT <ë] eT[¢+∫ $TwüHé uÛÑ^s¡<∏ä, $TwüHé ø±ø£ r j· T |ü < ∏ ä ø ±\ ù|]≥ n$˙‹øÏ bÕ\Œ&É T ‘· T Hêïs¡ ì ‘Ó\+>±D e÷\ eTVü‰Hê&ÉT õ˝≤¢ H˚‘·\T Äs√|æ+#ês¡T. eØZø£s¡D≈£î düVü≤ø£]kÕÔeTì πø+Á<äeT+Á‹ yÓ+ø£j·T´Hêj·TT&ÉT Vü ‰ $÷ Çe«{≤ìï e÷\eTVü ‰ Hê&É T e´‹π s øÏ d ü T Ô q ï≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. ‘·qeT+Á‹ |ü<$ä øÏ sêJHêe÷ #˚dæ eØZøs£ D ¡ ≈£î eT<䛋yê«\ì nHêïs¡T.

ô|[¢ ù|s¡T‘√ yÓ÷dü+ #˚dæq e´øÏÔô|’ πødüT es¡+>∑˝Ÿ,&çôd+ãsY1( (ôd’ÿq÷´dt) : Áù|$T+∫ ô|[¢ #˚düT≈£î+{≤qì ne÷àsTTì yÓ÷dü+ #˚dæq ø±dæ+<˚$ù|≥ Á>±eT |ü+#êj·Tr •yês¡T sê+q>∑sY ‘·+&Ü≈£î #Ó+~q nJàsê <äXs¯ <¡ ôé∏ |’ øπ düT qyÓ÷<äT #˚dqæ ≥T¢ eTT\T>∑T môd’‡ eT˝Òw¢ j t ÷· <äyé ‘Ó*bÕs¡T. eT+&É˝≤ìøÏ #Ó+~q z ne÷àsTTì ø=~› s√E\T>± <ä X ¯ s ¡ < ∏ é Áù|$Tdü T Ô H êïqì yÓ + ≥|ü & É T ‘· ÷ ô|[¢ ≈£ L &Ü #˚dTü ≈£î+{≤qì q$Tà+#ê&ÉT. Ç|ü &ÉT ô|[¢ #˚dTü ø√e&É+ ˝Ò<ìä u≤~Û‘T· sê\T #˚dqæ |òsæ ê´<äT y˚Ts¡≈î£ øπ düT qyÓ÷<äT #˚dæ <äsê´|ü⁄Ô #˚düTÔqï≥T¢ Äj·Tq $e]+#ês¡T.

nyÓT]ø± s√&ÉT¶Á|üe÷<ä+˝À ‘Ó\T>∑T $<ë´]Ôì eTè‹ $»j·Tyê&É,&çôd+ãsY1(ÄsYmHém): nyÓT]ø±˝À »]–q s√&ÉT¶Á|üe÷<ä+˝À ‘Ó\T>∑T j·TTe‹ j·TTe‹ eTè‹#Ó+~+~. ø£ècÕí õ˝≤¢ $»j·Tyê&É Á>±$÷D eT+&É\+ Á|ükÕ<ä+bÕ&ÉT Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q #·+&É÷] kÕsTT ‘˚»dæ«(23) nyÓT]ø±˝Àì ø±*bò ˛ ]ïj· ÷ ˝À k˛eTyês¡ + s√&É T ¶ <ë≥T‘· T +&É > ± >∑Ts¡T‘Ô *Ó j·Tì yêVü≤q+ &Ûøû ={Ï+º ~. B+‘√ ÄyÓTqT ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#·>± ∫øÏ‘·‡ ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒsTT+~. á $wüj·÷ìï dü«düú˝≤ìøÏ #˚s¡y˚XÊs¡T. á yês¡Ô ‘Ó*dæq yÓ+≥H˚ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\T ø£˙ïs¡TeTT˙ïs¡j·÷´s¡T. Ç+õ˙]+>¥ #·~$q ‘˚»dæ«.. myÓTàdt ø£+|üP´≥sY ôd’Hé‡ $<ä´quÛÑ´dæ+#˚+<äT≈£î >∑‘˚&Ü~ nyÓT]ø± yÓ[¢+~. nø£ÿ&É HêsY Ô y Ó Å dü º q ï bÕ*f… ø Ï ï ø˘ $X¯ « $<ë´\j· T +˝À #˚ ] +~. eT<Ûä´‘·s¡>∑‹ ≈£î≥T+ãy˚T nsTTq|üŒ{Ïø° ‘·*¢<ä+Á&ÉT\T ø√fÒX¯«]`$wüßíes¡úHé\T ≈£L‘·Ts¡TqT ñqï‘· #·<äTe⁄ø√dü+ nyÓT]ø± |ü+bÕs¡T. n~ >∑eTì+∫q kÕsTT ‘˚»dæ« nyÓT]ø±˝À #·<Tä e⁄‘·÷H˚ ñ<√´>∑+ #˚d÷ü Ô ≈£î≥T+u≤ìøÏ n+&É>± ì*∫+~. eTs√ Hê\T>∑T HÓ\˝À¢ dü«<˚XÊìøÏ e∫à ≈£î≥T+ã |ü]dæ‘ú T· \qT eT]+‘· yÓTs¡T>∑T |üsT¡ #·Tø√e&ÜìøÏ Á|üD≤[ø£qT dæ<+›ä #˚dTü ≈£îqï ‘˚»dæ«ì ÄX¯\T n&çj÷· X¯\T>± $T–*b˛j·÷sTT. ã+<ÛTä e⁄\T, kÕúìø£ ô|<ä›\ düVü≤ø±s¡+‘√ eTè‘·<˚Vü‰ìï rdüTø=#˚Ã+<äT≈£î Á|ü j · T ‘êï\T #˚ d ü T Ô H êïs¡ T . ≈£ î e÷¬ s Ô eTè‹ #Ó + <ä & É + ‘√ ‘·*<¢ +ä Á&ÉT\T ø£˙ïs¡T eTT˙ïs¡T>± $\|ædTü HÔ êïs¡T.

u≤D≤dü+#ê ‘·j÷· Ø πø+Á<ä+˝À n–ïÁ|üe÷<ä+ 20eT+~ düJe <äVü≤q+ #ÓHï’Ó ,&çôd+ãs¡T1 ( ):‘·$Tfi¯Hê&ÉT˝À >∑Ts¡Tyês¡+ ñ<äjT· + uÛ≤Ø n–ïÁ|üe÷<ä+ dü+uÛ$Ñ +∫+~. ‹s¡T∫Ã˝Àì z u≤D≤dü+#ê ‘·j·÷Ø πø+Á<ä+˝À ô|<ä›m‘·TÔq eT+≥\T #Ó\πs>±sTT. á Á|üe÷<ä+˝À 20eT+~ düJe<äVü≤q+ ne>±, |ü\Te⁄s¡T rÁe+>± >±j·T|ü&ܶsT¡ . düe÷#ês¡+ n+~q yÓ+≥H˚ n–ïe÷|üø£ dæ ã “+~ nø£ ÿ &É ≈ £ î #˚ s ¡ T ≈£ î ì eT+≥\ n<ä T |ü ⁄ q≈£ î j·T‹ïdüTHÔ êïs¡T. ø£‘å >· ±Á‘·T\qT ∫øÏ‘‡· ì$T‘·+Ô kÕúìø£ ÄdüŒÁ‹øÏ ‘·s¡*+#ês¡T. b˛©düT\T, ñqï‘ê~Ûø±s¡T\T |òüT≥Hêdüú*øÏ #˚sT¡ ≈£îì |ü]dæ‹ú ì dü$÷øÏdå Tü HÔ êïs¡T.

es¡+>∑˝,Ÿ &çôd+ãsY1( (ôd’ÿq÷´dt) ‘Ó\+>±D`#·rdÔ |t Tüò &é ˇø£ÿkÕ]>± n\»&ç HÓ\ø=+~. dü]Vü≤<äT› ÁbÕ+‘·+˝À ãT<Ûyä ês¡+ ns¡sú êÁ‹ e÷y√düT\ º neT]Ãq eT+<äTbÕ‘·s¡ ù|*+~. B+‘√ b˛©düT\T nÁ|üeT‘·+Ô nj·÷´s¡T. »j·TX¯+ø£sY uÛÑ÷bÕ\|ü*¢ õ˝≤¢ yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+ eT+&É\+˝Àì $»j·T|ü⁄]ø±\ì dü$÷|ü ø=‘·Ô|ü*¢ yÓfi‚¢ ÁbÕ+‘·+˝À eT+<äTbÕ‘·s¡ ù|\&É+‘√ yÓ+ø£{≤|ü⁄sêìøÏ #Ó+~q {≤{≤e÷´õø˘ yêVü≤q+ Å&Óe’ sY >∑T–Z\¢ ø±ØÔø˘ rÁe+>± >±j·T|ü&ܶ&TÉ . á HÓ\ 2 qT+∫ 8es¡≈£î |”m˝ŸJ@ (Á|üC≤ ¬>]˝≤¢ $eTTøÏÔ ôd’q´+) yês√‘·‡yê\T ìs¡«Væ≤+#· ‘·\ô|{Ϻq eTy√sTTdüTº\T.. ‘·eT ñìøÏ #ê≥T≈£îH˚+<äT≈£î Çø£ÿ&É u≤´qsY, yê˝Ÿ b˛düºs¡¢qT @sêŒ≥T#˚XÊs¡T. n<˚ ÁbÕ+‘·+˝À b˛©düT\qT \ø£´å +>± #˚dTü ø=ì Áô|wüsY u≤+ãTqT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. #Ós`¢¡ yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+ e÷s¡+Z ˝À edüTÔqï ‘êeTT eT÷Á‘· $düs¡®q Ä>∑>± u≤+ãT ù|* ø±ØÔø˘ >±j·T|ü&qç ≥T¢ düV≤ü #·sT¡ &ÉT $»jYT #ÓbÕŒ&ÉT. u≤´qsY, yê˝Ÿ b˛düºs¡T¢ yÓ*dæq düe÷#ês¡+ ‘Ó\TdüT≈£îqï b˛©dü T \T yê{Ï ì ‘=\–+#˚ + <ä T ≈£ î M]ì |ü + |æ + ∫q düeTj·T+˝À á |òüT≥q #√≥T #˚düT≈£î+<äH˚ nqTe÷Hê\÷ e´ø£ÔeTe⁄‘·THêïsTT. u≤~Û‘·T&ÉT Á|üdüTÔ‘·+ es¡+>∑˝Ÿ˝Àì z Åô|’y≥ ˚ T ÄdüŒÁ‹˝À ∫øÏ‘‡· bı+<äT‘·THêï&ÉT. >∑‘· ø=+‘·ø±\+>± ºΩLRiVøy©´sWLRiV @™´sV¯™yLji NSLkiNÚ PR ˙ ¡x§¶‹¯[ ªRΩ=™yÕ˝‹[ À≥ÿgRiLigS ìX¯Ùã∆+>± e⁄qï á ÁbÕ+‘·+˝À Áô|wüsY u≤+ãT ù|\&É+‘√

@™´sV¯™yLRiV Æ™sWz§¶ ¶¨sd @™´sªyLRiLiÕ‹[ ElLi[gij ©´s μR∂XaRP˘Li


msTT&é‡ô|’ $<ë´s¡Tfiú s¯ ê´©

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

CÀ>∑T˝≤+ã >∑<ë«\ õ˝≤¢ q>∑<äTs¡Væ≤‘·˝≤yê<˚M\T Áb˛‘·‡Væ≤+#ê*. ø£˝…ø£ºsY >∑<ë«\, &çôd+ãsY 1(ôdÿÌ q÷´dt)' ô|<ä ›H√≥¢ s¡<äT› <äècÕº´ q>∑<äT s¡Væ≤‘· ˝≤yê<˚M\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#˚ Ø‹˝À yÓTÆÁø√@{Ïm+\T ,j·T÷|æ◊ ,mHéj·TTj·TT|æ |ü<䛑·T\ <ë«sê #Ó*¢+|ü⁄\T »]π>˝≤ Á|ü»\˝À ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY s¡»‘Y≈£îe÷sYôd’˙ u≤´+ø£s¡¢≈£î, õ˝≤¢ n~ø±s¡T\≈£î , πøåÁ‘·kÕúsTT n~ø±s¡T\≈£îdü÷∫+#ês¡T. ∑Ts¡Tyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À q>∑<äTs¡Væ≤‘· ˝≤yê<˚M\ô|’ ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£eT+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·T Á|ü‹ u≤´+≈£î nøö+{Ÿ≈£î yÓ÷u…’˝Ÿq+ãs¡T *+ø˘ #˚dæq|ü⁄Œ&˚ q>∑<äT s¡Væ≤‘· #Ó*¢+|ü⁄\T »]π>+<äT≈£î M\T ø£\T>∑T‘·T+<äì n+<äT≈£î >±qT Á|ü‹ u≤´+≈£î nøö+{Ÿ≈£î yÓ÷u…’˝Ÿ q+ãsY *+ø˘ nj˚T´˝≤ πøåÁ‘·kÕúsTT n~ø±s¡T\T Á|ü»\˝À |üP]Ô kÕúsTT˝À ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\ì ø£˝…ø£ºsY dü÷∫+#ês¡T. n<˚$<ä+>± nìï s¡÷ù| ø±s¡T¶\T yÓ÷u…’˝Ÿ q+ãsY‘√ *+ø˘ nj˚T´˝≤ e#˚à |ü~ s√E\˝À ‘·>∑T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì n<˚$<ä+>± Ç|üŒ{Ïπø s¡÷ù| ø±s¡T¶\T rdüTø√ìyês¡T dü+ã+~‘· u≤´+≈£î\≈£î yÓ[¢ |æHéHÓ+ãsYqT rdüTø√e&É+‘√ bÕ≥T yÓ÷u…’˝Ÿq+ãsYqT nøö+{Ÿ˝À *+ø˘ nj˚T´˝≤ #·s¡´\TrdüTø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. n<˚$<ä+>± j·TT|æ◊,j·TTmdtmdt&ç |ü<䛑·T\ <ë«sê q>∑<äT ã~©, #Ó*¢+|ü⁄\T düT\Te⁄>±

#Ó*¢+#˚+<äT≈£î á |ü<䛑·T\T m+‘√ ñ|üjÓ÷>∑|ü&É‘êj·Tì M{Ïì ‘·eT bò˛q¢ <ë«sê ìs¡«Væ≤+#·Tø√e#·Ãì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. j·TT|æ◊ |ü<䛋 <ë«sê ‘·|üŒìdü]>± kÕàsYº bò˛Hé ñ+&Ü*‡ ñ+≥T+<äì á j·TT|æ◊ j·÷|tqT &ÍHé˝À&é #˚düT≈£îì @ u≤´+≈£îqT+&Ó’Hê &ÉãT“\T ã~© #˚düTø√e#·Ãì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n<˚$<ä+>± j·TTmHéj·TT|æ |ü<䛋 <ë«sê kÕàsYº b˛Hé, Ç+≥sYHÓ{Ÿ ˝Ò≈£î+&Ü kÕºsY99j·÷wt m+≥sY #˚ùdÔ møö+{Ÿ u≤´\Hé‡ $esê\T $Tì ùdº{ŸyÓT+{Ÿ, &ÉãT“ ã~© ‘·~‘·s¡ neø±XÊ\ <ë«sê &ÉãT“\qT ã~* #˚j·Te#·Ãì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. á |ü<䛑·T\ <ë«sê q>∑<äT ã~©ì düT\Te⁄>± nj˚T´$<Ûä+>± Á|ü»\˝À ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. n<˚$<Ûä+>± $Tì @{Ïm+\ <ë«sê q>∑<äTã~©‘√ bÕ≥T ø=qT>√fi¯ó¢ #˚j·T&ÜìøÏ düT\Te⁄>± ñ+≥T+<äì Ç+<äT≈£î >±qT nìï #Íø£<Ûäs¡ <äTø±D≤\T ,. e´ekÕj·Te÷¬sÿ{Ÿj·÷s¡T¶\T , MTùdy˚ ø±+Á<ë\T ,ô|Á{À˝Ÿ ã+≈£î\T ,m¬ø’‡CŸ cÕ|ü⁄\T, Ç‘·s¡ es¡Ôø£, <äTø±D≤\˝À á $Tì @{Ïm+\qT düeT≈£LπsÃ˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì u≤´+ø£s¡¢≈£î dü÷∫+#ês¡T. Á|ü‹ eT+&É\+˝Àì ø£˙dü+ 4qT+&ç 5 <äTø±D≤\˝À yÓTÆÁø√@{Ïm+\T düeT≈£LπsÃ˝≤ m+|æ&çz\T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T.

>∑≥Tº,&çôd+ãsY 1(ôdÿÌ q÷´dt)' Á|ü|+ü #· msTT&é‡ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“+>± eT+&É\ πø+Á<ä+˝À Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚≥T bÕsƒX¡ Ê\\ $<ë´s¡T\ú #˚ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eT+&É\ $<ë´~Ûø±] Ä<ä«s¡´+˝À |æôV≤#Ydæ yÓ<’ Tä ´\T, dæã“+~ Vü‰»s¡T ø±>± sê´© |ü⁄s¡M<äT\ >∑T+&Ü ‹]– Á|ü»\≈£î ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T. msTT&é‡ yê´~ÛÁ>∑dTü \Ô qT Ä<äTø√yê\ìyê]ì Áù|eT‘√ #·÷&Ü\ì nHêïs¡T. msTT&é‡ nH˚ yê´~Û k˛øÏqyê]øÏ Á|üuÛÑT‘·«+ |æ+#·Hé, _j·T´+ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+∫+<äì nHêïs¡T. msTT&é‡ô|’ Á|ü‹ zø£ÿs¡T #·]Ã+#·Tø√yê\ì dü÷r∫+#ês¡T. Á|ü»\˝À ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. dü÷~eT+<äT, ø£+&√yéT\qT yê&Éø£b˛e&É+,Ç‘·s¡ ø±s¡D≤\ e\¢ msTT&é‡ e#˚à Á|üe÷<äeTT+<äì C≤Á>∑‘·Ô>± ñ+&Ü\ì yÓ’<ë´~Ûø±s¡T\T dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒX¡ Ê\ ñbÕ<ë´j·TT\T, $<ë´s¡T\ú T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

<ëdü]|ü*˝¢ À <˚es¡ñ‘·‡yê\T eT\›ø£˝Ÿ, &çôd+ãsY 1(ôdÿÌ q÷´dt)' eT\›ø£˝ŸeT+&É\+ <ëdü]|ü*¢ Á>±eT+˝À düyês¡eTà <˚es¡ ñ‘·‡yê\T yÓu’ eÑÛ +>± »]>±sTT. Á>±eTÁ|ü»\T düTK+>± ñ+&Ü\ì ø√s¡T‘·T Á>±eT<˚es¡≈î£ |üP»\T #˚XÊs¡T. Á|ü‹ @{≤ »]π> á ñ‘·‡yê\≈£î ≈£î≥T+ãdüuTÑÛ ´\‘√ bÕ≥T |ü\Te⁄s¡T Vü‰»s¡T nsTT |æ+&çe+≥\T #˚dTü ≈£îì düTKdü+‘√cÕ\‘√ ñ+&Ü\ì ø√s¡T≈£î+{≤s¡T. á kÕ] esê¸\T düø±\+˝À ≈£îs¡e&É+ |ü+≥\T u≤>± |ü+&É≥+‘√ Á>±eTdüTÔ\+‘ê ø£*dæ düyês¡eTà<˚e‘·≈î£ Á|ü‘´˚ ø£+>± |üP»\T #˚XÊs¡T. Á>±eTdüT\Ô T <˚yê\j·T+˝À |üP»\T ìs¡«Væ≤+∫ ≈£î≥T+ãdüãT´\‘√ ø£*dæ $+<äT #˚dTü ≈£îHêïs¡T. eT+&É\+qT+&˚ ø±ø£ nsTT», >∑≥Tº, >∑<ë«\ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê\qT+&ç n~Ûø£ dü+K´˝À ã+<ÛTä $TÁ‘·T\T Á>±e÷ìøÏ e∫à y˚&TÉ ø£\˝À bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Á|ü|ü+#· msTT&é‡ ~H√‘·‡e+ eT\›ø£˝Ÿ, &çôd+ãsY 1(ôdÿÌ q÷´dt)' Á|ü|ü+#· msTT&é‡ ~H√‘·‡+qT >∑Ts¡Tyês¡+ eT\›ø£˝ŸeT+&É\ πø+Á<ä+˝À ÁbÕ<∏$ä Tø£ Äs√>∑´ øπ +Á<ä+ ô|<’ Tä ´\T X¯•ø£fi¯ Ä<ä«s¡´+˝À »s¡>>∑ ± $<ë´s¡T\ú ‘√ sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +>± X¯•ø£fi¯ e÷{≤¢&TÉ ‘·T msTT&é‡yê´~ÛÁ>∑dTü \Ô qT Ä<ä]+#ê\ì dü÷∫+#ê s¡T. msTT&é‡yê´~Û XÊ|ü+ ø±<äì nqTø√ì ø±s¡D≤\ e\¢ á yê´~Û edüT+Ô <äì yê]ì Áù|eT‘√ #·÷&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. msTT&é‡yê´~Ûô|’ Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T #·]Ã+#·Tø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕsƒX¡ Ê\ ñbÕ<ë´j·TT\T, yÓ<’ ´ä dæã“+~, $<ë´s¡T\ú T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

msTT&‡é ô|’ Á|‹ü ˇø£ÿsT¡ ne>±V≤ü q ø£*– ñ+&Ü*

Ç{Ïø±´\,&çôd+ãsY 1(ôdÿÌ q÷´dt)' msTT&é‡yê´~ô|’ Á|ü‹ ˇø£ÿ]øÏ ne>±Vü≤q ø£*– ñ+&Ü\ì eT+&É\yÓ<’ ë´~Ûø±] dü÷∫+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Ç{Ïø±´\eT+&É\ πø+Á<ä+˝À msTT&é‡ ô|’ $<ë´s¡T\ú #˚ sê´© ìs¡«Væ≤+∫ |ü⁄s¡M<ÛTä \ >∑T+&Ü ‹]– Á|ü»\≈£î msTT&é‡ yê´~Û m˝≤ edüT+Ô <äì <ëì ìyês¡D ‘·~‘·s¡ n+XÊ\ô|’ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ês¡T.

msTT&é‡ s¡Væ≤‘· düe÷»+ kÕú|æ<ë›+. ø£˝…ø£ºsY 3

CÀ>∑Tfi≤+ã>∑<ë«\&çôd+ãsY 1(ôdÌÿq÷´dt)' msTT&é‡ s¡Væ≤‘· düe÷»+ HÓ\ø=˝ÒŒ+<äT≈£î Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ø£<ä* sêyê\ì CÀ>∑Tfi≤+ã >∑<ë«\ õ˝≤¢ø£˝…ø£ºsY s¡»‘Y≈£îe÷sYôd’˙ nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Á|ü|ü+#· msTT&é‡ ~H√‘·‡e+ dü+<äs¡“+>± kÕúìø£ ø£èwüíy˚DÏ #Íø˘˝À @sêŒ≥T #˚dæq sê´©ì C…+&Ü }|æ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± ø£˝…ø£ºsY e÷{≤¢&ÉT‘·T Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T msTT&é‡ ìs¡÷à\q≈£î bÕ≥T|ü&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. msTT&é‡ ô|’ #·]Ã+#·T≈£îH˚˝≤ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\Hêïs¡T. msTT&é‡ k˛øÏq yê]ì düe÷»+ qT+&ç yÓ*y˚j·Tsê<äì yê]ì Áù|eT‘√ kÕ<äs¡+>± Áù|$T+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. msTT&é‡ Á>∑düTÔ\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ |æ+#·Hé, _j·T´+ ‘·~‘·s¡ edü‘·T\T

X¯óÁø£yês¡+ 02`12`2016

ø£ * Œ+∫+<ä ì ‘Ó*bÕs¡T. ôV≤#Y◊$ yê´|æÔ˝Òì $eø£å s¡Væ≤‘· düe÷C≤ìï kÕ~<ë›eTì ø£˝…ø£ºsY dü÷∫+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‘·T\˝À ôV≤#Y◊$ øÏ dü+ã+~+∫q |üØø£å\T ñ∫‘·+>± #˚kÕÔs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. Á|ü‹ >∑Ø“D° ôV≤#Y◊$ |üØø£å ‘·|üŒìdü]>± #˚sTT+#·Tø√yê\Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ sê´© @]j·÷ ÄdüT|üÁ‹øÏ #˚]+~. á ø±s¡´Áø£eT+˝À C≤sTT+{Ÿ ø£˝…ø£ºsY &Üø£ºsY dü+^‘·, Äضz nãT›˝ŸVü≤MT<é, &çm+ôV≤#Yz ø£èwüí, eTTì‡|ü˝Ÿ #Ó’¬sàHé ã+&É\|ü<ëàe‹, ø£$TwüqsY dü+<Ûä´,&çÇz y˚DT>√bÕ˝Ÿ, ¬s&éÁø±dt ø±s¡´<ä]Ù s¡y˚TXŸ, bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´]úì, $<ë´s¡Tú\T bÕ˝ÀZHêïs¡T.

Á|ü<ëì|òüdü˝Ÿ;e÷qT dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê* ñ+≥T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. X¯q>∑|ü+≥≈£î dü+ã+~+∫ mø£sêìøÏ s¡÷. 210\T, CÀqï≈£î s¡÷. 150, y˚sT¡ X¯q>∑≈î£ s¡÷. 275, b˛<äT‹› s¡T>∑T&ÉT≈£î s¡÷. 195, e]øÏ s¡÷. 420\T, #√fi¯eT+&É\+ m+mdt »qs¡˝Ÿ Çq÷‡¬sqT‡ ù|s¡TMT<ä &ç&ç rj·÷*‡ ñ+≥T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. n<˚$<ä+>± e÷$T&ç #Ó≥≈¢ î£ dü+ã+~+∫ 5 qT+&ç 15 dü+e‘·‡sê\˝À|ü⁄ #Ó≥Tº≈î£ #Ó≥Tº zø£{øÏ Ï s¡÷. 22.50 ô|d’ \ü T, 10qT+&ç 50 dü+e‘·‡s¡+ >∑\ #Ó≥Tº≈î£ s¡÷. 42.50 ô|d’ \ü T #Ó*+¢ #ê*¢dü ñ+≥T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. ˇø£y˚fi¯ |ü+≥qwü+º »]–≥¢sTT‘˚ 48 >∑+≥\˝À |ü+≥ qwü+º $esê\qT dü+ã+~‘· @z ,&ç@z\T <Ûèä Mø£sD ¡ #˚j÷· *‡ ñ+≥T+<äì n|ü⁄Œ&˚ qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì Äj·Tq‘Ó*bÕs¡T. Á|üøè£ ‹ yÓ|’ Øü ‘ê´\ e\¢ |ü+≥qwüº+ »]–‘˚ ;e÷ kÂø£s¡´+ ñ+≥T+<äì Á|ü‹≈£L\ yê‘êes¡D |ü]dæ‘ú T· \˝À ;e÷ s¡øDå£ ñ+≥T+<äì Äj·T ‘Ó*bÕs¡T. á neø±XÊìï õ˝≤¢˝Àì ¬s’‘·T\+<äs¡T dü~«ìjÓ÷>∑+ #˚düTø√yê\ì Äj·Tq dü÷∫+#ês¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À õ˝≤¢ e´ekÕj·÷~Ûø±] >√$+<éHêj·Tø˘, dæ|æz lìyêdüT\T, @&ç@\T ,#√fi¯eT+&É\+ Çq÷‡¬sqT‡ Á|ü‹ì<ÛäT\T, u≤´+ø£s¡T¢ bÕ˝ÀZHêïs¡T.

õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY s¡»‘Y≈£îe÷sYôd’˙ CÀ>∑Tfi≤+ã>∑<ë«\ &çôd+ãsY 1(ôdÿÌ q÷´dt)' Á|ü<ëÛ qeT+Á‹ |òdü ˝ü Ÿ;e÷ jÓ÷»q |ü<øä∏ +£ øÏ+<ä |ü+≥\;Ûe÷≈£î dü+ã+~+∫ e],X¯q>∑, C§qï\T, y˚sT¡ X¯q>∑ , b˛<äT‹› s¡T>∑T&ÉT, e÷$T&ç |ü+≥\ô|’ ;e÷ kÂø£s¡´+ ø£*Œ+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì CÀ>∑Tfi≤+ã>∑<ë«\ õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y s¡»‘Y≈î£ e÷sYôd˙’ ‘Ó*bÕs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ ø£˝…ø£ºπs{Ÿ˝À |ü+≥\;e÷≈£î dü+ã+~+∫ Çq÷‡¬sqT‡ Á|ü‹ì<ÛäT\T, e´ekÕj·T XÊU≤~Ûø±s¡T\‘√ düe÷y˚X+¯ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·T X¯q>∑|ü+≥≈£î dü+ã+~+∫ Á>±e÷ìï j·T÷ì{Ÿ>± rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì $T–*q Hê\T>∑T |ü+≥\≈£î dü+ã+~+∫ eT+&É\+ j·T÷ì{Ÿ>± rdüTø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. X¯q>∑|ü+≥≈£î dü+ã+~+∫ ;e÷qT áHÓ\ 15 ˝À|ü⁄ Á|”$Tj·T+ #Ó*+¢ #ê*‡ ñ+≥T+<äì $T>∑‘ê |ü+≥\≈£î dü+ã+~+∫ &çôd+ãsY 31 ˝À>± ;e÷ #˚sTT+#·Tø√yê*‡ ñ+≥T+<äì e÷$T&ç |ü+≥≈£î dü+ã+~+∫ &çôd+ãsY 14 ˝À>± ;e÷ s¡TdüTeTT #Ó*¢+#ê*‡ ñ+≥T+<äì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. s¡TD+ rdüTø√ì ¬s’‘·T\+<äs¡T Á|”$Tj·T+ #Ó*¢+#ê*‡

|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+∫ |üqT\T #˚j·T+&ç

>√bÕ˝Ÿù|≥, &çôd+ãsY 1(ôdÿÌ q÷´dt)' uÛÑ÷eTT\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ Çe«≈£î+&ÜH˚ |üqT\T #˚düTÔHêïs¡T. &ÉãT“\T Ç|ü⁄Œ&çkÕÔ+.. n|ü⁄Œ&çkÕÔ+ n+≥÷ eTuÛÑ´ô|&ÉT‘·÷ |üqT\T e÷Á‘·+ #˚düT≈£î+≥÷b˛‘·THêïs¡T. Çø£ô|’ n˝≤ n+^ø£]+#˚~˝Ò<äTμ n+≥÷ ã+&Ésê$bÕ≈£î\ Á>±eTdüTú\T Á>±eT dü$÷|ü+˝À ‘·e⁄«‘·Tqï @<äT\ ]»sê«j·Ts¡T ø±\« |üqT\qT n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. @<äT\ qT+∫ ef…º+ ]»sê«j·Ts¡T

es¡≈£î ˙{Ïì ‘·s¡*+#˚ ø±\« |üqT\T ã+&Ésê$bÕ≈£î\ Á>±eT dü$÷|ü+˝À »s¡T>∑T‘·THêïsTT. Çø£ÿ&É uÛÑ÷eTT\T ø√˝ÀŒ‘·Tqï ø=+<äs¡T ¬s’‘·T\≈£î &ÉãT“\T Ç#êÃs¡T. |ü]Vü‰s¡+ n+<äì ¬s’‘·T\T HÓ\ s√E\ ÁøÏ‘·y˚T ˇø£kÕ] |üqT\qT n&ÉT¶ø√>±.. n~Ûø±s¡T\T yÓ[¢ &ÉãT“ #Ó*¢kÕÔeTì Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. $wüj·T+ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºs¡T≈£î ‘Ó*j·T&É+‘√ ¬s’‘·T\≈£î 15 s√E˝À¢ &ÉãT“\T Ç#˚à @sêŒ≥T¢ #˚j·T+&Éì dü÷∫+#ês¡T. HÓ\ s√E\T

>∑&ÉTdüTÔHêï ¬s’‘·T\≈£î &ÉãT“\T Ç+ø± Çe«ø£b˛e&É+‘√ ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·T+ |üqT\qT n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. ‘·eT≈£î &ÉãT“\T eTTfÒºes¡≈£î |üqT\T #˚j·Te<ä›ì >∑T‘˚Ô<ës¡T\≈£î #ÓbÕŒs¡T. nq+‘·s¡+ ãkÕº+&ÉT ÁbÕ+‘·+˝À ìs¡düq ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ ≈£Ls¡TÃHêïs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï düeTj·T+˝À eT∞¢ |üqT\qT ÁbÕs¡+_Û+#·&É+‘√ Á>±eTdüTú\T eT∞¢ yÓ[¢ n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. nsTTHê n~Ûø±s¡T\T mes¡÷ |üqT\ e<ä›≈£î >±˙, ¬s’‘·T\ e<ä›≈£î >±˙

sê˝Ò<äT. ãT<Ûäyês¡+ ñ<äj·Ty˚T ˙{ÏbÕs¡T<ä\ XÊK n~Ûø±s¡T\T ã+&Ésê$bÕ≈£î\ Á>±e÷ìøÏ yÓ[¢ Çfi¯¢ $esê\T ùdø£]+#˚+<äT≈£î ñ|üÁø£$T+#·>±.. á Á|üÁøÏj·TqT ≈£L&Ü ¬s’‘·T\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. yÓTT<ä≥ uÛÑ÷eTT\ &ÉãT“\qT Çe«+&ç..Ä ‘·sê«‘· Çfi¯¢ $wüj·T+ e÷{≤¢&ÉT<ëeTì yês¡T ‘˚*Ã#Ó|üŒ&É+‘√ n~Ûø±s¡T\T yÓqT~]– yÓfi≤¢s¡T.

ø=qkÕ>∑T‘·Tqï uÛ≤Ø ≈£L´ ˝…’qT¢ q>∑<äT ø√dü+ U≤‘ê<ës¡T\ Ä>∑#ê≥T¢

eq|ü]ãÔ ÷´s√, &çôd+ãsY1(ôdÿÌ q÷´dt)' øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘·«+ ô|<ä› H√≥¢qT s¡<Tä › #˚dæ 22 s√E\T ne⁄‘·Tqï m{Ïm+\ <ä>sZ∑ ,¡ u≤´+≈£î\˝À uÛ≤Ø ≈£L´˝À¢ »q+ u≤s¡T\T rs¡T‘·THêïs¡T. bÕ‘· H√≥¢qT &çbÕõ{Ÿ #˚ùd+<äT≈£î, q>∑<Tä Á&Ü #˚ùd+<äT≈£î u≤´+≈£î U≤‘ê<ës¡T\T

m{Ïm+ <ä>∑Zs¡, u≤´+≈£î\˝À ãT<Ûyä ês¡+ eq|ü]Ô õ ˝≤¢ øπ +Á<ä+˝À ñ<äjT· + qT+&˚ >∑+≥\ ‘·sã¡ &ç ì\ã&ܶs¡T. e+<ä˝≤~Û eT+~ U≤‘ê<ës¡T\T q>∑<Tä ‘√ ≈£L&ÉT≈£îqï nedüsê\qT rs¡TÃ≈£îH˚+<ä≈£î u≤´+≈£î\ e<ä≈› î£ #˚sês¡T. eq|ü]Ô

mdt_ôV≤#Y m{Ïm+ e<ä› e+<ä˝≤~ eT+~ s√&éqT <ë{Ï ≈£L´˝À ì\ã&É&+É #·÷ùdÔ q>∑<Tä ø=s¡‘· @ y˚Ts¡≈î£ ñ+<√ ns¡+Δ #˚dTü ø√e#·TÃqì |ü\Te⁄s¡T n_ÛÁbÕj·T| &ü TÉ ‘·THêïs¡T. >∑+≥\ ‘·sã¡ &ç ≈£L´˝À ì\ ã&ç ø=+<äs¡T $dæ–y˚XÊ]b˛j·÷´s¡T. qe+ãsY HÓ\ ∫e] s√E ø±e&É+‘√ mø£ÿe dü+K´˝À Á|ü»\T &É ãT“\T ø√ dü+ u≤s¡T\T r] Ä>∑#ê≥T¢ |ü&ܶsT¡ . m{Ïm+˝À ô|{Ϻq &ÉãT“\T U≤∞ ø±e&É+ ‘√ yÓqT~]–b˛j·÷´s¡T. U≤‘ê˝À &ÉãT“\Tqï Á&Ü #˚dTü ø√˝Òq+ ‘· <äTdæ‹Δ HÓ\ø=qï&Üìï J]í+#·Tø√˝Òø b£ ˛‘·THêïs¡T. bÕ‘· H√≥¢qT &çbÕõ{Ÿ #˚ùd+<äT≈£î ≈£L´ ø£{qºÏ »q+ ˇø£ yÓ|’ ⁄ü &ÉãT“\qT Á&Ü #˚dTü ≈£îH˚+<äT≈£î eTs√ yÓ’|ü⁄ ì\ã&É&É+‘√ |ü≥ºD+˝Àì mdt_ôV≤#Y u≤´+≈£î ÁbÕ+‘·+ »q+‘√ øÏøÿÏ ]‡b˛sTT+~. |ü≥Dº +˝Àì |ü\T m{Ïm+ øπ +Á<ë\T H√ ø±´wt uÀs¡T\¶ ‘√ <äs¡Ùq+ Çe«&É+‘√ mdt _ôV≤#Y m{Ïm+ øπ +Á<ëìøÏ U≤‘ê<ës¡T\T e∫Ã

#˚sT¡ ø√e&É+‘√ uÛ≤Ø ≈£L´>± e÷]+~. bÕ\T _\T¢, HÓ\dü] dü]|ü&¶É düsT¡ ≈£î\T _\T¢\T, eT+∫˙{Ï _\T¢\T Ç‘·sÁ¡ ‘· Ks¡TÃ\T 1 ‘˚~ s√E #Ó*¢+∫ ñ+&É&+É ‘√ Á|ü»\≈£î &ÉãT“ nedüs+¡ n~Ûøy£ TÓ +Æ ~. Á|üuTÑÛ ‘·«+ Á|üø{£ +Ï ∫q <ëì ø£+fÒ ‘·≈£îÿe>± Á&Ü #˚ùd Äeø±X¯+ ñ+&É&É+‘√ Á|ü»\T nedüΔ\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïπø eT÷&ÉT yêsê\T>± U≤‘ê<ës¡T\T u≤´+≈£î\ #·T≥Tº ‹s¡T>∑T‘·Tqï dü]|ü&çq+‘· q>∑<äTqT Á&Ü #˚düTø√˝Òø£b˛‘·Tqï&É+‘√ Ä+<√fi¯q >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ïø¬ ’ ≈£Ls¡>±j·T\ e÷¬sÿ{Ÿ, @<Óq’ edüTeÔ ⁄ ø=Hê\qï bÕ‘· H√≥¢ #Ó\T¢u≤≥T ø±ø£b˛e&É+ ø=‘·Ô H√≥T¢ dü]|ü&É sêø£b˛e&É+‘√ Á|ü»\T Çã“+<äT\T m<äTs√ÿ+≥THêïs¡T. ]»s¡T« u≤´+≈£î eTTÁ~+∫q s¡÷. 2000 H√≥T¢ ∫\¢s¡ ø£s¡Te⁄ ne«&É+‘√ U≤‘ê<ës¡T\T Á|ü»\T, Ç≥T yê´bÕs¡T\T, rÁe Çã“+<äT\T m<äTs√ÿ+≥THêïs¡T.

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

eq|ü]Ô õ˝≤¢ $<ë´s¡Tú\ e÷qeVü≤s¡+ Ä‘·à≈£LsY&ôç d+ãsY1(ôdÿÌ q÷´dt) ‘·eT ÁbÕ+‘·+ s¬ $q÷´ &ç$»Hé ø±e˝≤ì kÕúìø£ C…mdæ H˚‘\· T nœ\|üøå£ bÕغ\ Hêj·T≈£î\T >∑‘· ¬s+&ÉT HÓ\\T>± ñ<ä´$TdüTÔqï |ü{Ϻ+#·Tø=ø£bıe&É+ô|’ eT+&É\+˝Àì pìj·TsY, &çÁ^ Á|üuTÑÛ ‘·«, Á|üuTÑÛ ‘·«, Áô|y’ {˚ Ÿ bÕsƒX¡ Ê\\ $<ë´s¡T\ú T |ü≥Dº +˝À <ë<ë|ü⁄ >∑+≥bÕ≥T sê´© ìs¡«Væ≤+∫ ô|<ä› m‘·TqÔ ï Ä‘·à≈£LsY≈î£ s¬ $q÷´ &ç$»Hé>± Á|üø{£ +Ï #ê\ì ìHê<Ûë\T #˚XÊs¡T. yê]øÏ Ä‘·à≈£LsY düsŒ¡ +#·T >∑+>±<Ûsä Y >ö&é, m+|”|” l<Ûsä Y >ö&é, C…mdæ H˚‘\· T eT<ä‘› T· ø±e&É+‘√ >±+~Û #Ís¡kÕÔ˝À ø£fi¯XÊ\, bÕsƒ¡XÊ\\ $<ë´ s¡Tú\T e÷qeVü‰s¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +>± $<ë´s¡T\ú qT<˚•Δ +∫ m+|”|” l<Ûsä Y >ö&é

e÷{≤¢&ÉT‘·T ‘·eTbÕغ Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\‘√ Ç|üŒ{Ïøπ |ü\Te÷s¡T¢ Ä‘·à≈£LsYqT s¬ $q÷´ &ç$»Hé>± Á|üø{£ +Ï #˚˝≤ #=s¡e rdüTø=yê\ì Á|üD≤[ø£d+ü |òTü + ñbÕ<Ûë´≈£îå &ÉT ìs¡+»Hés¬ &çø¶ ,Ï bÕ\eT÷s¡T m+|” õ‘˚+<äss¬Y &çø¶ ,Ï kÕúìø£ myÓTà˝Ò´ ∫f…+º sê+yÓ÷Vü≤Hés¬ &çø¶ Ï ‘Ó*bÕeTì Äj·Tq nHêïs¡T. $<ë´s¡T\ú T >∑Ts¡Tyês¡+Hê&ÉT 37es√E≈£î #˚]q ]˝Òìs¡Vü≤s¡Bø£å˝À ≈£Ls¡TÃì n+<√fi¯q ñ<äè‘·+ #˚ùd+<äT≈£î ø±s¡´#·s¡D #˚|ü{≤º\ì C…mdæ H˚‘·\≈£î dü÷∫+#ês¡T. M]øÏ »&é|{” d° ” u≤\øÏwqºü ï, $$<Ûä Á>±e÷\ düsŒ¡ +#·T\T, m+|”{d° \” T eT<ä‘› T· Á|üø{£ +Ï #ê>± C…mdæ Hêj·T≈£î\T sêeT\øå±à¬s&ç,¶ ◊. lqT, <Óe’ Bq+, |ü\e⁄s¡T C…mdæ H˚‘\· Te⁄Hêïs¡T.


|òüTq+>± msTT&é‡ ~H√‘·‡e+ $<ë´s¡Tú\T sê´© 4

X¯óÁø£yês¡+ 02`12`2016

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ õ˝≤¢ 3q Á|ü|ü+#· $ø£˝≤+>∑T\ ~H√‘·‡e+

Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ{ÖHé, &çôd+ãsY 01 (ôd’ÿq÷´dt) áHÓ\ 3q Á|ü|ü+#· $ø£˝≤+>∑T\ ~H√‘·‡e+qT |ü⁄s¡wüÿ]+#·Tø√ì $ø£˝≤+>∑T\ Äyêdü ì\j·T+˝À düe÷y˚X¯eTT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. $ø£˝≤+>∑T\ Vü≤≈£îÿ\ |ü]s¡ø£åD, düe÷»+˝À yê] u≤<ä´‘· , Á|üuÛÑT‘·« |ü<∏äø±\ dü~«ìjÓ÷>∑+ ô|’ ne>±Vü≤q ø£* Œ+#ês¡T. ádüe÷y˚X¯+qT »j·TÁ|ü<ä+ #˚j·T>∑\s¡ì >∑+<Ûä+ Á|ükÕ<é ‘Ó*bÕs¡T.

q÷‘·q ø±s¡´es¡Z+ mìïø£ Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿs¡÷s¡˝Ÿ, &çôd+ãsY 01 (ôd’ÿq÷´dt) |ü≥ºD+˝À yêdü$ ø£¢uŸ yêdü$ ø£q´ø£ |üs¡y˚TX¯«Ø <˚yê\j·T+˝À yêdü Õ ø°Î, $T&ç<äT&ç¶ Áo<˚$ Ä<ä«s¡´+˝À 2017 dü+e‘·‡sêìøÏ dü+ã+~Û+∫q ø±s¡´es¡Z+qT mqTï≈£îHêïs¡T.2017 dü+e‘·‡s¡+˝À Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ≈£î n<ä´≈£åîsê*>± mìï¬ø’q u≤<ä+ |üP]íeT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ù|<ä Á|ü»\ $<ä´ , yÓ’<ä´ eT]j·TT kÕ+|ò”Tø£ ø±s¡´ Áø£e÷\qT ø£¢uŸ düuÛÑT´\ düVü‰ø±s¡+‘√ #˚|ü&ÉT‘êqì Vü‰$÷ Ç#êÃs¡T. n<ä´≈£åîsê\T>± u≤<ä+ |üP]íeT, Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± eT*ô|~ › ø£$‘·, ø√XÊ~ø±]>± $T&ç<äT&ç¶ e÷<Ûä$\qT mqTï≈£îHêïs¡T. á ø±s¡´ Áø£eT+˝À $T&ç<äT&ç¶ dü]‘·, |ü⁄cÕŒ\‘·, dü«|üï, ^‘·, Áo<˚$\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

Á|ü<ëH√bÕ<Ûë´j·TT\ dü$÷ø£å düe÷y˚X¯+ _õH˚|ü*¢ &çôd+ãsY 01 (ôd’ÿq÷´dt) eT+&É\+˝Àì nìï Á|üuÛÑT‘·« ÁbÕ<∏ä$Tø£, ÁbÕ<∏ä$Tø=qï‘· bÕsƒ¡XÊ\\ Á|ü<ÛëH√bÕ<Ûë´j·TT\ dü$÷ø£å düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs¡“+>± m+áz e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ bÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\≈£î düTs¡øÏå‘· eT+∫˙{Ïì n+~+#ê\ì, bÕsƒ¡XÊ\\≈£î j·T÷ìbòÕyéT ø±¢‘Y n+~+#ê\ì, nìï bÕsƒ¡XÊ\˝À {À˝Ÿ Á|ò” HÓ+ãsY qT >√&Éô|’ sêj·÷\ì, ã&ç e÷ìy˚dæq $<ë´s¡Tú\ ‘·*¢<ä+Á&ÉT\ qT dü+Á|ü~+∫ ã&ç˝À #˚s¡TÃø√yê\ì, nìï bÕsƒ¡XÊ\\ |üØø£å |òü*‘ê\T m+ÄsYdæøÏ n+<äCÒj·÷\ì, n+<äs¡T ñbÕ<ë´j·TT\T bÕsƒ¡XÊ\\ düeTj·TbÕ\q bÕ{Ï+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T

dæm+\ ø£$T{°øÏ <ä÷s¡+>± e÷DÏø˘ düsêÿsY q÷´&Ûç©¢,&çôd+ãsY1:): ô|<ä› H√≥¢ s¡<äT› H˚|ü<∏ä´+˝À eTTK´eT+Á‘·\T ø£$T{°˝À ñ+&É&ÜìøÏ Á‹|ü⁄s¡ dæm+ e÷DÏø˘ düsêÿsY ìsêø£]+#ês¡T. eTTK´eT+Á‘·T\ ãè+<ä+˝À ‘êqT ñ+&ÉuÀqì Á‹|ü⁄s¡ eTTK´eT+Á‹ e÷DÏø˘ düsêÿsY yÓ\&¢ +ç #ês¡T. ô|<ä › H √≥¢ s¡ < ä T › ‘· s ¡ y ê‘· Ä]ú ø £ ˝≤yê<˚ M \qT &ç õ ≥˝Ÿ s¡÷|ü+˝ÀøÏ ‘Ó#˚Ã+<äT≈£î nedüs¡yÓTÆq dü÷#·q\T #˚ùd ◊<äT sêÅcÕº\ dæm+\‘√ ≈£L&çq ø£$T{°øÏ πø+Á<ä+ Á|ü‹bÕ~+∫+~. Á|ü<ÛëqeT+Á‹ qπs+Á<äyÓ÷B dü÷#·q y˚Ts¡≈£î πø+Á<ä Ä]úø£ eT+Á‹ ns¡ T DY C … ’ { ° ¢ Äj· T q≈£ î bò ˛ Hé #˚ X Ês¡ T . ◊<ä T sêÅcÕº \ eTTK´eT+Á‘· T \ ø£ $ T{° ˝ À ñ+&Ü\ì, q>∑ < ä T s¡Væ≤‘·˝≤yê<˚M\T »]ù|+<äT≈£î ‘·>∑T dü÷#·q\T #˚j·÷\ì C…{’ ¢° ø√]q≥T¢ ù|s=ÿHêïs¡T. á $wüjT· +ô|’ ‘êqT düTeTTK+>± ˝Òqì e÷DÏø˘ düsêÿsY düŒwüº+ #˚XÊs¡T.$$<Ûä sê»ø°j·T bÕغ\≈£î #Ó+~q eTTK´eT+Á‘·T\‘√ ø£$T{° y˚dæ yê] dü÷#·q\ Á|üø±s¡+ Ä]úø£ ˝≤yê<˚M\qT &çõ≥˝Ÿ #˚j·T&ÜìøÏ πø+Á<ä Á|üuTÑÛ ‘·«+ ø£dsü ‘¡ T· \Ô T #˚dTü +Ô ~. m≥Te+{Ï eTT+<ädTü Ô C≤Á>∑‘\Ô· T rdüTø√≈£î+&Ü ô|<ä› H√≥¢qT s¡<äT› #˚j·T&É+ e\¢ ù|<ä Á|ü»\T rÁe Çã“+<äT\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡ì, |ü]dæú‹ #ê˝≤ øÏ¢wüº+>± ñ+<äì e÷DÏø˘ düsêÿsY n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. ø=‘·Ô q>∑<äT @sêŒ≥T≈£î @{°m+\qT dæ<ä∆+ #˚ùdes¡≈£î, Á|ü»\≈£î ∫\¢s¡ ø£cÕº\T rπs+‘·es¡≈î£ bÕ‘· s¡÷.500, s¡÷.1000H√≥T¢ #Ó˝≤eTDÏ #˚düT≈£îH˚+<äT≈£î nqTeT‹+#ê\ì Äj·Tq Á|ü<Ûëì yÓ÷Bì ø√sês¡T.

ôd’ìø£ ôV≤*ø±|üºsY ≈£L* eTT>∑TsZ T¡ <äTs¡àsD¡ + ø√˝Ÿ ø £ ‘ ê,&ç ô d+ãsY 1 :: |ü • ÃeT ã+>∑ ˝ Àì dü T ø±ï dü$÷|ü+˝À uÛ≤s¡‘· ôd’Hê´ìøÏ #Ó+~q ôV≤*ø±|üsº Y ãT<Ûyä ês¡+ ñ<äjT· + 10.30 >∑+≥\ ÁbÕ+‘·+˝À ≈£L*b˛sTT+~. ô|’\{Ÿ düVü‰ eTT>∑TZs¡T dæã“+~ <äTs¡às¡D+ bÕ\j·÷´s¡T. s√EyêØ •ø£Då ˝À uÛ≤>∑+>± á N‘ê ôV≤*ø±|üsº Y ãj·T˝Ò]› q≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. pìj·TsY ø£$TwüHé¶ Ä|ò”düsY ˇø£s¡T rÁe+>± >±j·T|ü&çq≥T¢ düe÷#ês¡+. Á|üe÷<ëìøÏ ø±s¡D+ düŒwüº+>± ‘Ó*j·T˝Ò<äT. kÕ+πø‹ø£ yÓ|’ \üò ´e÷? @<ÓH’ ê ≈£îÁ≥ ñ+<ë? nH˚ $wüj÷· \T düŒwüº+>± yÓ\¢&çø±e&É+ ˝Ò<äT. á <äTs¡È≥qô|’ <äsê´|ü⁄Ô≈£î ôd’q´+ Ä<˚•+∫+~.

À

Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ, &çôd+ãsY 1(¬ømHémHé)' |ü≥ ºD+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« u≤\Ts¡ pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ mdtmdtmdt j·T÷ì{Ÿ 1 Ä<ä«s¡´+˝À Á|ü|ü+#· msTT&é‡ ~H√‘·‡yêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·« ø£fi≤XÊ\ qT+&ç n+uÒ<äÿsY #Ís¡kÕÔ , ãkÕº+&é , b˛düº|ò”dt õ¢˝≤ Á|üuÛÑT‘·« <äyêU≤Hê Á|ü<ëq s√&ÉT <ë«sê mHémdtmdt yê\+{°s¡¢ , ø£fi≤XÊ\ $<ë´s¡Tú\T sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. Á|æì‡bÕ˝Ÿ dæ+Vü≤àj·T´ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ msTT&é‡ n+≥Tyê´~ ø±<äT <ëì >∑T]+∫ $e]+#ês¡T. mHémdtmdt Áb˛ Á>±+

n~ø±] sê+#·+Á<ë¬s&ç ¶ Ä<ä«s¡´+˝À ìs¡«Væ≤+#ês¡T. áø±s¡´ Áø£eT+˝À ø£fi≤XÊ\ n<ë´|ü≈£î\T ]j·÷CŸ, ‹s¡T|ü‘·j·T´, eTTJ<é, q]‡+VüQ\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

.Äs√>±´ìøÏ bÂwæºø±Vü≤s¡+ ‘√&ÜŒ≥T _õH˚|ü*¢&çôd+ãsY 01 (ôd’ÿq÷´dt) õ˝≤¢ yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊK , n+>∑Héyê&û dæã“+~#˚ dü+j·TTø£Ô+>± ìs¡«Væ≤düTÔqï bÂwæºø±Vü≤s¡ ~H√‘·‡yêìï eT+>∑q÷s¡T Á>±eT+˝À n+>∑Héyê&û πø+Á<ä+ `4˝À ôV≤˝ŸÔ dü÷|üsY yÓ’»sY øÏwüºeTà ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. yÓ’<ä´ dæã“+~ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Äs√>±´ìøÏ bÂwæºø±Vü≤s¡+ ‘√&ÜŒ≥T ne⁄‘·T+<äì J$‘· nj·TT|üÔ+ ô|s¡T>∑T<ä\≈£î yê´~ ìs√<Ûäø£ {°ø±\T Wwü<ë\T dü÷∫+∫q ‘·>∑T eT+<äT\T dü¬s’q düeTj·T+˝À yê&Ü\ì ‘·\T¢\≈£î, >∑Ø“D°\≈£î dü÷∫+#ês¡T. ôV≤#Y◊$ yê´~ì <ä]#˚s¡ìjÓ÷<ä›ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´ Áø£eT+˝À ôV≤˝ŸÔ ndæôdº+≥T¢ |ü<äà, CÀ´‹, –], n+>∑Héyê&û ø±s¡´ø£s¡Ô düT>∑TDeTà, ÄXÊø±s¡´ø£s¡Ô\T ø£èwüíy˚DÏ, XÊs¡<ä, nì‘·, Hê>∑eTà ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

#˚‹ø=düTÔqï e]<Ûëq´+ <äfi≤Ø\u…&É<ä <Ûäs¡÷s¡T, &çôd+ãsY 1(ôdÌÿq÷´dt)' Ç|ü⁄Œ&ç|ü⁄Œ&˚ e]<Ûëq´+ #˚‹øÏedüTÔqï ‘·s¡TD+˝À Á>±e÷\˝À <äfi≤Ø\ u…&É<ä n~ø£eTe⁄‘·T+<äì ¬s’‘·T\T ‘Ó*bÕs¡T. Á>±e÷\˝À e]<ëq´+ ø=qT>√\T ‘·≈£îÿe <Ûäs¡≈£î #˚düTÔ yÓ÷dü+ #˚düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ¬s’‘·T\TH˚s¡T>± >∑<ë«\ e´ekÕj·Te÷¬sÿ{Ÿ ≈£î ‘·s¡*+#·≈£î+&ÜH˚ ø£fi≤¢\ e<ä›≈£î e∫à n~ø£πs≥T¢ ÇkÕÔeTì #Ó|æŒ rdüT≈£îb˛‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Á>±e÷\˝À <äfi≤Ø\ u…&É<ä ˝Ò≈£î+&Ü #˚j·÷\ì ¬s’‘·T\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. e÷¬sÿ{Ÿ˝À ñqï πs≥Tø£+fÒ ‘·≈£îÿe πs≥T≈£î KØ<äT #˚düTÔqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. Ç+‘˚ ø±ø£ $T\¢s¡T¢ ≈£L&Ü edüTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. Á>±e÷\˝À eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\T, ◊¬ø|æ <ë«sê e]<ëq´+ ø√qT>√\T πø+Á<ë\T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·THêïs¡T. á kÕ] HÓf…º+bÕ&ÉT ø±\« øÏ+<ä n~Ûø£ dü+K´˝À e]|ü+≥ kÕ>∑T #˚XÊs¡T. KØ|t˝À kÕ>∑T #˚dæq k˛HêeTdü÷]‘√ bÕ≥T ‘Ó\¢Vü≤+dü |ü+≥ n~ø£+>± |ü+&ç+#ês¡T.

es¡˝Ÿ¶ $»Hé Ä<Ûä«s¡´+˝À eTs¡T>∑T<=&ç¶ kÕe÷Á– |ü+|æD° #˚dæq eT+Á‹ u≤˝≤q>∑sY &çôd+ãsY1(ôdÌÿq÷´dt): eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì m+|æ&çz m<äs¡T>± es¡˝Ÿ¶ $»Hé ø±s¡´Áø£eT+ Ä<Ûä«s¡´+˝À eTs¡T>∑T<=&É¢ kÕe÷Á–‘√ bÕ≥T ‘·T\T|ü⁄\T, dæyÓT+{Ÿ ãkÕÔ\qT sêÁwüº yÓ’<ä´ Äs√>∑´ XÊK eT+Á‹ &Ü.dæ.\øå±à¬s&ç¶ |ü+|æD° #˚XÊs¡T. á dü+<äs¡“¤+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ eTs¡T>∑T<=&É¢ ì]à+#·T≈£îì Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T ‘·eT Ä‘êà_Ûe÷q+qT ø±bÕ&ÉTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L&Ü eTs¡T>∑T<=&É¢qT ì]à+#·T≈£îH˚ yê]øÏ nìï s¡ø±\ düVü‰j·T+ n+~düTÔ+<äHêïs¡T. dü+düú Ç+#êØ® J$¬ø¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|ü‹ Á>±e÷ìøÏ ‘·eT dü+düú ‘·s¡|òü⁄q kÕe÷Á–ì |ü+|æD° #˚kÕÔeTì $e]+#ês¡T. Á|ü‹ Ç+{À¢ ‘·|üŒ≈£î+&Ü eTs¡T>∑T<=&ç¶ ì]à+#·T≈£îqï|ü&ÉT Á>±e÷\˝À bÕ]X¯ó<ä›´+ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äHêïs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À eT+&É\ »&ûŒ{Ïdæ

sƒê>∑÷sY $<ë´ dü+düú\, mHémdtmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À msTT&é‡ &˚ sê´© yÓ’sê &çôd+ãsY 01. (ôd’ÿq÷´dt) n+‘·sê®rj·T msTT&é‡ &˚ ~H√‘·‡e+ dü+<äsꓤ+>± sƒê>∑÷sY $<ë´ dü+düú\, mHémdtmdt j·T÷ì{Ÿ n<Ûä«s¡´+˝À yÓ’sê |ü≥ºD+˝À $<ë´s¡TΔ\#˚ uÛ≤Ø sê´©ì ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü+<äsꓤ+>± Ä $<ë´dü+düú\ ø£s¡kÕŒ&Ó+{Ÿ dü+Áø±+‹ s¡$≈£îe÷sY sê´©ì ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ nj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ msTT&é‡ Á|ü|ü+#êìï Äe]+∫q eTVü≤e÷às¡ì Bì |ü≥¢ ÄÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü*‡q nedüs¡+>± e÷]+<äì nHêïs¡T. msTT&é‡ yê´~ n+≥÷ yê´~ ø±<äì Á|ü»\T j·TTe‘· C≤Á>∑‘·Ô eVæ≤+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À $<ë´dü+düú\ &Ó’s¡ø£ºsY dü+Áø±+‹ düT˙‘· s¡$≈£îe÷sY, dü+Áø±+‹ uÛ≤düÿsYsêe⁄,mHémdtmdt |æz *+>±sêe⁄, n<Ûë´|ü≈£î\T mdtj·T+ s¡|ò”, ø£ècÕísêe⁄, >∑T&çyÓT≥¢ yÓ÷Vü≤Hésêe⁄, sêeTø£èwüí, >∑T+≥T|ü*¢ ø£èwüí, $<ë´s¡Tú\T ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ Ä<Ûä«s¡´+˝À... Á|ü|ü+#· msTT&é ~H√‘·‡e dü+<äsê“+>± yÓ’sê Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ mHémdtmdt Ä<Ûä«s¡´+˝À msTT&é‡ &˚ sê´©ì ìs¡«Væ≤+#ês¡T.á sê´©ì Á|æì‡bÕ˝Ÿ sê+u≤ãT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. nq+‘·s¡+ »]–q düe÷y˚X¯+˝À &Üø£ºsY ø=≥j·T´, Áoìyêdü¬s&ç¶ bÕ˝§Zì e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø£åDÏø£yÓTÆq ny˚XÊìøÏ˝ÀHÓ’ $#·Ã\$&ç X¯è+>±s¡ #˚j·T≥+ e\q msTT&é‡ u≤]q j·TTe‘· |ü&ÉT‘·THêïs¡ì nHêïs¡T.yê&çq dü÷<äT\T,s¡ø£Ôe÷]Œ&ç e\q msTT&é‡ edüTÔ+<äì Á|ü»\T nÁ|üeT‘·Ô+>± e⁄+&Ü\ì dü÷∫+#ês¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À $<ë´s¡Tú\T u≤Ø sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T á ø±s¡´Áø£eT+˝À \j·THé‡ø£¢uŸ Á|ü‹ì<äT\T b˛©dt XÊK, õ$ s¡eTD, ø£fi≤XÊ\ kÕº|t ,$<ë´s¡TΔ\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

msTT&é‡|ô ’ ne>±Vü≤q ‘Ó\ÿ|ü*¢ &çôd+ãsY 01 (ôdÿ’ q÷´dt) eT+&É\+˝Àì m sTT&é‡ dü+ <äs“¡ +>± |ü⁄s¡M<ÛTä \ >∑T+&Ü sê´© ìs¡«Væ≤+#ês¡T. nq+‘·s+¡ &Üø£sº Y ns¡$+<äT msTT&é‡ô|’ m˝≤+{Ï C≤Á>∑‘\Ô· T rdüTø√yê\ì Äj·Tq $e]+#ês¡T. á düe÷y˚X+¯ ˝À $<ë´s¡T\ú T, ñbÕ<ë´j·TT\T, eT+&É\ Á|ü»\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

sπ wüHé &û\s¡q¢ T |Á uü TÑÛ ‘«· ñ<√´>T∑ \>± >∑T]+Ô #ê* ‘Ó\ÿ|ü*¢ &çôd+ãsY 01 (ôdÿ’ q÷´dt) Hê>∑søY s£ ÷¡ ï˝Ÿ õ˝≤¢ &û\s¡¢ dü+|òTü + n<ä´≈£îå \T>± kÕBÛø˘ bÕwü õ¢˝≤ &û\s¡¢ dü+|òTü + n<ä´≈£îå &ç>± mqTï≈£îq+<äT≈£î &û\s¡¢ dü+|òTü + eT+&É\ n<ä´≈£îå &ÉT yÓ+ø£≥j·T´, eT+&É\ ø±s¡´<ä] Ù X‚KsY >ö&é\T Vü≤s¡¸+ e´ø£+Ô #˚XÊs¡T. n<˚ $<Û+ä >± yÓ+ø£≥j·T´ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ sπ wüHé &û\s¡≈¢ î£ ø£$÷wüHé ô|+#ê\ì Á|üuTÑÛ ‘ê«ìï ø√sês¡T. Á|üuTÑÛ ‘·«+ yÓ+≥H˚ &û\s¡q¢ T Á|üuTÑÛ ‘·« ñ<√´>∑T\T>± >∑T]Ô+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T. á ø±s¡´ Áø£eT+˝À eT+&É\ &û\s¡T¢ bÕ˝§ZHêïs¡T.

Vô ≤#Y◊$ ne>±Vü≤q sê´© _õH˚|*ü ¢ &çôd+ãsY 01 (ôdÿ’ q÷´dt) Á|ü|+ü #· @sTT&é‡ ~H√‘·‡e+ dü+<äs“¡ +>± õ˝≤¢ yÓ<’ ´ä Äs√>∑´XÊK Ä<˚XÊqTkÕs¡+ \≥Tº|*ü ¢ Äs√>∑´ øπ +Á<ä |ü]~˝À õ˝≤¢ |ü]wü‘Y ñqï‘· bÕsƒX¡ Ê\ $<ë´s¡T\ú #˚ \≥Tº|*ü ¢ Á>±eT+˝À Á|ü<ëÛ q M<ÛTä \ >∑T+&Ü msTT&é‡ ne>±Vü≤q sê´©ì yÓ<’ ë´~Ûø±] edüT+<Ûsä ¡ ÁbÕs¡+ _Û+#ês¡T. msTT&é‡ô|’ düeT Á>∑+>± k˛πø $<Ûëq+ , rdüT≈£îH˚ C≤Á>∑‘\Ô· T ìyês¡D≈£î yê&˚ eT+<äT\T, bÂwæøº ±Vü‰s¡+ , Á|üuTÑÛ ‘·« dü+øπ eå T ø±s¡´ Áø£e÷\T , n+~+#˚ ndüsê |ò+æ #·H\é ô|’ $es¡+>± ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´ Áø£eT+˝À Äs√>∑´ |üs´¡ y˚ø≈å£ î£ \T $»jYT≈£îe÷sY, dü©+, –], Á|ü$÷fi¯, ôV≤#Ym+. nãT›˝Ÿ u≤], ñbÕ<ë´j·TT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

{Ï$$ <äXÊ_Δ ñ‘·‡yê\T b˛düºsY Ä$wüÿs¡D yÓ’sê &çôd+ãsY 01. (ôd’ÿq÷´dt) ‘Ó\+>±D $<ë´]Δ y˚~ø£ ({Ï$$) 10 dü+e‘·‡sê\ |üP]Ô nsTTq dü+<äsꓤ+>± á HÓ\ 9q ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]Ù{Ï q+<äT sƒê>∑÷sY Ä&ç{À]j·T+˝À ô|<ä› m‘·TÔq uVæ≤s¡+>± düuÛÑqT ìs¡«Væ≤+#·≥+ »s¡T>∑T‘·T+<äì &çX¯+ãsY 9 ø±s¡´Áø±eTHêø± dü+ã+~+∫q yê˝Ÿ b˛düºsYqT kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘·« pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ q+<äT {Ï$$ KeTà+ &ç$»Hé Á|ü<ëq ø±s¡´<ä]Ù ∫+‘·\ Hê>∑sêE ùwø˘ ø£Ø+, õ uÛÑs¡‘Y ,¬ø ãã÷¢ , m >√|üj·T´, j·T+ qs¡dæ+Vü‰sêe⁄, j·T+ kÕ∫, <äTsêZ Áo<˚$, {Ï Hê>∑T, |æ ñù|+<äsY >√|æ ‘·~‘·s¡T\T Ä$wüÿ]+#ês¡T.

e÷s¡ì õ˝≤¢ ù|s¡T ‘ê&É÷s¡T, &çôd+ãsY 01 (ôd’ÿq÷´dt) eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì ø£dü÷Ô+y“ >±+BÛ u≤*ø£\ $<ë´\j·T+ uÀs¡T¶ô|’ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ¢˝≤ ù|πs ñ+~. Á|üuÛÑT‘·«+ Hê>∑sYø£s¡÷ï˝ŸqT õ˝≤¢>± @sêŒ≥T #˚dæ <ë<ë|ü⁄ ¬s+&ÉT HÓ\\T ne⁄‘·THêï Ç|üŒ{Ï es¡≈£î õ˝≤¢ ù|s¡T e÷s¡Ãø£b˛e&É+ n~ø±s¡T\ ìs¡¢øå±´ìøÏ ì<äs¡ÙD+. ø£dü÷Ôsê“ bÕsƒ¡XÊ\‘√ bÕ≥T Ç+ø± eT+&É\+˝Àì ø=ìï Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷\ uÀs¡T¶\ô|’ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ ù|s¡T ñ+<äì Á>±eTdüTÔ\T Äs√|æ+#ês¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê dü+ã+~Û‘· n~ø±s¡T\T düŒ+~+∫ ‘·ø£åDy˚T bÕ‘·õ˝≤¢ ù|s¡TqT ‘=\–+∫ Hê>∑sYø£s¡÷ï˝Ÿ õ˝≤¢ ù|s¡TqT sêj·÷\ì Á|ü»\T ø√sês¡T.

¬øm˝Ÿ◊ ø±\Te <ë«sê #Ós¡Te⁄˝ÀøÏ ˙s¡T ‘Ó\ÿ|ü*¢ &çôd+ãsY 01 (ôd’ÿq÷´dt)' ¬øm˝Ÿ◊ ÁbÕC…≈£îº\ ‘=* s¡÷|üø£s¡Ô |ü⁄≥ºbÕ>∑ eTùV≤+Á<äHê<∏é >∑Ts¡TÔ>± #Ós¡Te⁄˝ÀøÏ ¬øm˝Ÿ◊ ø±\Te <ë«sê ˙s¡T sêe&É+‘√ C…’ »yêHé C…’ øÏkÕHé Ä<ä«s¡´+˝À |üP»\T #˚XÊs¡T. á ø±s¡´ Áø£eT+˝À _md”Œ eT˝Ò¢wt u≤ãT n<ä´ø£å‘·q |üP»\T ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á ø±s¡´ Áø£eT+˝À n+uÒ<äÿsY C≤‘·s¡ ø£$T{° õ˝≤¢ n<ä´≈£åî&ÉT õ. Á|üø±wt eTùV≤+ Á<äHê<∏é ∫Á‘· |ü{≤ìøÏ |üP\e÷\ y˚ì ìyêfi¯V\T Ä]Œ+#ês¡T. n˝≤π> C…’ »yêHé, C…’øÏkÕHé n<ä´≈£åî&ÉT , e÷J ôd’ì≈£î&ÉT düT<Ûëø£sY, u≤ãT »^®eHé j·T÷‘Y Hêj·T≈£î\T eTùV≤wt, •yêJ, ns¡$+<äT\T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ¬øm˝Ÿ◊ ‘=* s¡÷|üø£s¡Ô |ü⁄≥ºbÕ>∑ eTùV≤+Á<ä Hê<∏é eT+Á‹>± ñqï|ü⁄&ÉT ¬øm˝Ÿ◊ ÁbÕC…≈£îº ø√dü+ ‘·q J$‘êìï ‘ê´>∑+ #˚dæq eTVü≤˙j·TT&Éì ø=ìj·÷&Üs¡T. á ø±s¡´ Áø£eT+˝À eT˝Ò¢wt , sêE, ÁoVü≤], sêeTT bÕ˝§ZHêïs¡T.

|üqT\qT n&ÉT¶≈£îqï ¬s’‘·T\T ‹e÷àJù|≥, &çôd+ãsY 01 (ôd’ÿq÷´dt) eT+&É\+˝À b˛‹¬s&ç¶|ü*¢ •yês¡T˝À »s¡T>∑T‘·Tqï ef…º+ ]»sê«j·TsY |üqT\qT ¬s’‘·T\T n&ÉT¶≈£îHêïs¡T. yÓ+ø±j·T|ü*¢ Á>±eT+ e<ä› ìs¡«Væ≤düTÔqï ã+&ç+>¥ |üqT\ e<ä›≈£î yÓ[¢ |üqT\T #˚|ü{Àº<ä›ì ø±+Á{≤ø£ºsY≈£î dü÷∫+#ês¡T. ‘·eT≈£î Ç+ø± |ü]Vü‰s¡+ n+<ä˝Ò<äì, Vü≤]Vü‰s¡+ e∫Ãq ‘·sê«‘˚ |üqT\T #˚|ü{≤º\Hêïs¡T. nq+‘·s¡+ ø±´+|ü⁄ ø±sê´\j·T+ m<äTs¡T>± u…’sƒêsTT+#ês¡T.

_dæ ø±s=ŒπswüHé s¡TD≤\T eT+ps¡T ‹e÷àJù|≥, &çôd+ãsY 01 (ôd’ÿq÷´dt) eT+&É\ πø+Á<ä+˝Àì j·T÷_◊ u≤´+≈£î |ü]~˝À _dæ ø±s√ŒπswüHé <ë«sê eT+p¬s’q s¡TD≤\qT \_Û›<ës¡T\≈£î ãT<Ûäyês¡+ n+<äCÒXÊs¡T. ‹e÷àJù|≥, >=]≥, m~πs|ü*¢, #˚>∑T+≥ Á>±e÷\≈£î #Ó+~q 12eT+~ j·TTe‹, j·TTe≈£î\≈£î 10.50 \ø£å\qT n+~+#ês¡T. Á|ü‹ \_›<ës¡T&çøÏ s¡÷.87.500 #=|ü⁄Œq Ç#êÃs¡T. Ç+<äT˝À s¡÷.70 y˚\T dü_‡&û ñ+≥T+<äì n~ø±s¡T\T ‘Ó*bÕs¡T.

düs¡Œ+#·T\ m+|æø£ô|’ Vü≤s¡¸+ ‘ê&É÷s¡T, &çôd+ãsY 01 (ôd’ÿq÷´dt) düs¡Œ+#·T\ dü+|òüT+ sêÁwüº ø£˙«qsY |ü⁄s¡Tc˛‘·Ô+¬s&ç¶ Ä<ä«s¡´+˝À õ˝≤¢ ø£$÷{Ïì mqTï≈£îHêïs¡T. düs¡Œ+#·T\ dü+|òüT+ ø£$T{° ˝À eT+&É\+˝Àì bÕ|ü>∑˝Ÿ Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q düs¡Œ+#·T nì˝Ÿ≈£îe÷sY ¬s&ç¶ »qs¡˝Ÿ ôdÁø£≥Ø>±, düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù>± ‘ê&É÷s¡T düs¡Œ+#·T j·÷s¡ düTC≤‘·\T mìïø£j·÷´s¡T. M] mìïø£ô|’ eT+&É\ düs¡Œ+#·T\T Vü≤s¡¸+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.


{Ï&ç|æ düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT >∑&ÉTe⁄ bı&ç–+|ü⁄ ô|<ä›H√≥¢ s¡<äT›‘√ ìs¡íj·T+: ô|~›¬s&ç¶ ôV’≤<äsêu≤<é,&çôd+ãsY1( (ôd’ÿq÷´dt) ô|<ä›H√≥¢ s¡<äT› Á|üuÛ≤e+ {°&û|” düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äTô|’ ñ+<äì Ä bÕغ H˚‘· ô|~›¬s&ç¶ ‘Ó*bÕs¡T. n+<äTe˝Ò¢ düuÛÑ´‘·« qyÓ÷<äT >∑&ÉTe⁄ 15 s√E\T ô|+#· T ‘· T HêïeTì #Ó b ÕŒs¡ T . Ç|ü Œ {Ï e s¡ ≈ £ î ‘Ó\+>±D˝À 2,37,241 eT+~ düuTÑÛ ´\T>± #˚sês¡ì #ÓbÕŒs¡T. 5 XÊ‘·+ düuÛÑ´‘·«+ |üPs¡ÔsTTq Á>±e÷˝À¢ ø£$T{° mìïø£\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTì, 2019 eTVü‰Hê&ÉT es¡≈£î Çy˚ ø£$T{°\T ñ +{≤j· T ì yÓ \ ¢ & ç + #ês¡ T . π s e+‘Y Hêj· T ø£ ‘ · « +˝À ¬ s ’ ‘ · T b˛s¡Tu≤≥ $»j·Te+‘·yÓTÆ+<äHêïs¡T. Á|ü»˝À¢ {°&û|”ô|’ Ä<äs¡D ‘·>∑Z˝Ò<äq&ÜìøÏ Ç<˚ ì<äs¡ÙqeTì ô|~›¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. eTTK´eT+Á‹ ¬ø.#·+Á<äX‚KsYsêe⁄ bÕ\q˝À sêh+ n<Û√>∑‹ bÕ\e⁄‘√+<äì yê´U≤´ì+#ês¡T. düyTÓ øÆ ´£ bÕ\q˝À 16 eT+~ eTTK´eT+Á‘·T\T 60 @fi¯¢ bÕ\q˝À #˚jT· q+‘· n|ü øπ e\+ s¬ +&ÉTqïπsfi¯˝¢ À s¡÷.1.07 \ø£\å ø√≥T¢ #˚XÊs¡ì <äTj·T´ã{≤ºsT¡ . Á|ü e ÷<ä | ü ⁄ n+#· T ˝À¢ ø Ï yÓ fi ¯ ó Ô qï ‘Ó \ +>±D dü e ÷C≤ìï ø±bÕ&É T ø√yê*‡q u≤<Û ä ´ ‘· Á|ü » \+<ä ] ô|’ ñ+<ä ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T. ™Sh+˝À ¬s’‘ê+>∑ düeTdü´\ô|’ {°.{°&û|” ‘·s|¡ ⁄üò q qe+ãsY 6q Ábıô|òdsü Y »j·TX¯+ø£sY uÛ÷Ñ bÕ\|ü*¢ õ˝≤¢˝À #˚|ü{Ϻq μ¬s’‘·Tb˛s¡Tj·÷Á‘·μqT ãT<Ûäyês¡+ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝Àì ø√dæ˝Z À eTT–+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± u§+sêdtù|≥ eT+&É\+ b˛˝Ò|ü*¢ qT+∫ ø√dæZ eT+&É\ πø+Á<ä+ es¡≈£î 8 øÏ.$÷ es¡≈£î bÕ<äj·÷Á‘· #˚XÊs¡T. qøÏ© $‘·ÔHê\ e\¢ s¬ ‘’ ê+>±ìøÏ s¡÷. 690 ø√≥¢ qwü+º yê{Ï*+¢ <äì yê{Ï ì yÓ+≥H˚ $‘·qÔ ø£+ô|˙\ qT+∫ edü÷\T #˚dæ s¬ ‘’ T· \≈£î mø£sê≈£î s¡÷.40 y˚\T n+<äCÒj·÷\Hêïs¡T. ø£s¡Te⁄, es¡<ä\ e\¢ rÁe+>± <Ó ã “‹qï ¬ s ’ ‘ · T \≈£ î Çyê«*‡q ì<Û ä T \qT yê≥sY Á –&é ≈ £ î eT[¢+#ês¡ì Äs√|æ+#ês¡T.

Ø&çC…’ì+>¥ ‘·s¡yê‹ |üqT\ô|’ X‚«‘·|üÁ‘·+: bıqï+ &çe÷+&é ø£Ø+q>∑sY,&çôd+ãsY 1 (ôd’ÿq÷´dt) : Ø&çC…’ì+>¥ ‘·sê«‘· #˚|ü{Ϻq ÁbÕC…≈£îº\ ìsêàD Á|ü>∑‹ô|’ X‚«‘·|üÁ‘·+ $&ÉT<ä\ #˚j·÷\ì ø±+Á¬>dt H˚‘·,e÷J m+|æ bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY &çe÷+&é #˚XÊs¡T. Ä]úø£ Áø£eT•ø£D å ˝Ò≈î£ +&Ü <äTu≤sê Ks¡TÃ\T #˚dTü HÔ êïs¡ì eT+&ç|&ü ܶsT¡ . {°ÄsYmdt Á|üuTÑÛ ‘·« ‘·| ü &ÉT ìs¡j í ÷· \ô|’ ôV’≤ø√s¡Tº Ç|üŒ{Ïøπ 22 kÕs¡T¢ yÓTT{Ïøº ±j·T\T y˚d+æ <äHêïs¡T. ø£Ø+q>∑s˝Y À ãT>∑øZ ±s¡¢ H˚‘\· T ‘·|Œü ... n_Ûeè~∆ ˝Ò<ìä bıqï+ $eT]Ù+#ês¡T. bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY >∑Ts¡Tyês¡+ <äy˚eTT\yê&É lsê»sêCÒX¯«s¡ kÕ«$T Ä\j·÷ìï <ä]Ù+#·T≈£îHêïs¡T. ádü+<äs“¡ +>± Ä\j·T n~Ûø±s¡T\T, ns¡Ã≈£î\T kÕ<äs¡ kÕ«>∑‘+· |ü*ø±s¡T. kÕ«$Tyê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ |üPC≤~ø±\T ìs¡«Væ≤+∫q nq+‘·s¡+ Á|üu≤ø£sYqT Ä\j·T n~Ûø±s¡T\T, ns¡Ã≈£î\T n<ë›\ eT+&É|ü+˝À |ü≥Tº eÁkÕÔ\‘√ dü‘ÿ· ]+∫, kÕ«$Tyê] Á|ükÕ<ëìï ãVüQø£]+#ês¡T. Á|üuÛ≤ø£sY yÓ+≥ õ˝≤¢ ø±+Á¬>dt Hêj·T≈£î\T bıqï+ dü‘·´+, yÓ+ø£≥s¡ eTD‘√bÕ≥T sê»qï dæ]dæ\¢ õ˝≤¢≈£î #Ó+~qyês¡T, y˚eTT\yê&É≈î£ #Ó+~q Á|ü‹ì<ÛTä \T ñHêïs¡T.

n≥M n~Ûø±s¡T\ n<äT|ü⁄˝À ‘·$Tfi¯ ≈£L©\T ∫‘· ÷ Ô s ¡ T ,&ç ô d+ãsY 1 ( (ôd’ ÿ q÷´dt ) : eTs√e÷s¡ T ‘·$Tfi¯≈£L©\T ô|<ä› ‘Ó‘·TÔq <=]øÏ b˛j·÷s¡T. mÁs¡#·+<äq+ #Ó≥q¢ T qs¡ø±&çìøÏ e∫à b˛©düT\≈£î ∫ø±ÿs¡T. ∫‘·÷sÔ T¡ õ˝≤¢ #· + Á<ä – ] eT+&É \ + X‚ c Õ#· \ + n&É e ⁄˝À¢ n≥MXÊK n~Ûø±s¡T\T ≈£L+_+>¥ #˚|{ ü ≤ºsT¡ . á dü+<äs“¡ +¤ >± ;ÛeTes¡+ dü$÷|ü+˝À 20eT+~ ‘·$Tfi¯≈£L©\T yê]øÏ ‘ês¡dü|ü&ܶs¡T. n≥M n~Û ø ±s¡ T \qT #· ÷ dæ q ≈£ L ©\T nø£ ÿ &ç qT+∫ |ü s ês¡ j · ÷ ´s¡ T . yê]ì yÓ + ã&ç q n~Û ø ±s¡ T \T eTT>∑ T Z s ¡ T ≈£L©\qT n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îì 14 mÁs¡#·+<äq <äT+>∑\qT kÕ«BÛq+ #˚dTü ≈£îHêïs¡T. |üsê¬sq’ $T>∑‘ê yê] ø√dü+ |ü]düs¡ Á>±e÷˝À¢ eTTeTàs¡+>± >±*düTHÔ êïs¡T.

˝≤´|t{≤|t\ <=+>∑ n¬sdtº ôV’ ≤ <ä s êu≤<é , &ç ô d+ãsY 1 ( (ôd’ ÿ q÷´dt ) : Åô|’ y ˚ ≥ T edü‹>∑èVü‰˝À¢ ñ+≥÷ ˝≤´|t{≤|t\ #√Ø\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·Tqï n+‘·Ásêh <=+>∑ ]j·÷EB›HéqT ôV’≤<äsêu≤<é |ü+C≤>∑T≥º b˛©düT\T n¬sdtº #˚XÊs¡T. $<ë´s¡Tú\qT \ø£å´+>± #˚düT≈£îì Vü‰düºfi¯˝À¢ <=+>∑‘·Hê\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·÷ e#êÃ&ÉT. ì+~‘·T&ÉT ôV’≤<äsêu≤<é, >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À¢ 11 øπ düT˝À¢ eTT<ë›sTT>± ñ qï≥T¢ b˛©düT\T ‘Ó*bÕs¡T. ì+~‘·T&ç qT+∫ 14 ˝≤´|t{≤|t\T, 16 ôd˝Ÿ b ò ˛ qT¢ kÕ«BÛ q + #˚ d ü T ≈£ î Hêïs¡ T . 2005 qT+∫ ]j·÷EB›Hé >∑T+≥÷s¡T õ˝≤¢˝À¢ #√Ø\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·÷.. Ç{°e˝Ò ôV’≤<äsêu≤<é≈î£ e∫à ø±´uŸ Å&Óe’ sY>± |üì#˚dTü HÔ êï&ÉT. mkÕ‡sYq>∑sY˝Àì z Vü‰düº˝Ÿ˝À ñ+≥÷ $<ë´s¡Tú\T, ñ<√´>∑T\ >∑<Tä ˝À¢øÏ sêÁ‹ düeTj·÷˝À¢ Á|üy•˚ +∫ ˝≤´|t{≤|t\T, ôd˝Ÿb˛ò qT¢ <=+–*düTHÔ êï&ÉT. á y˚Ts¡≈î£ |òsæ ê´<äT\T n+<äT≈£îqï b˛©düT\T n‘·&çô|’ ì|òü÷ ô|{Ϻ n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. q>∑s¡+˝Àì |ü+C≤>∑T≥º, düs÷¡ sYq>∑s,Y mkÕ‡sYq>∑s,Y Hêsêj·TD>∑÷&É‘√ bÕ≥T >∑ T +≥÷s¡ T , qs¡ ‡ sêe⁄ù|≥ ÁbÕ+‘ê˝À¢ Ç‘· & É T #√Ø\≈£ î bÕ\Œ&çq≥T¢ |ü•ÃeT eT+&É\ &ûd”|” yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

<ë]øÏ sêì q>∑<äT düeTdü´\T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·Tqï kÕe÷qT´\T es¡+>∑˝Ÿ,&çôd+ãsY1 : (ôd’ÿq÷´dt) ô|<ä› H√≥¢ s¡<äT›‘√ @s¡ Œ &ç q dü + øå √ uÛ Ñ + Ç+ø± dü e Tdæ b ˛˝Ò < ä T . q>∑ < ä T ø√dü + kÕe÷qT´\≈£î ‹|üŒ\T ‘·|üŒ&É+ ˝Ò<äT. mø϶øÏ yÓ[¢Hê u≤´+≈£î˝À¢ H√ ø±´wt uÀs¡T\¶ T, m{Ïm+\ e<ä› W˝Ÿ Ä|òt düØ«dt uÀs¡T\¶ T <äs¡Ùq$TdüTÔHêïsTT. Á|üuÛÑT‘·« Á|üø£≥q\T U≤‘ê<ës¡T˝À¢ì Ä+<√fi¯qqT ‘=\–+#·˝øÒ b£ ˛‘·THêïsTT. sêh Á|üuTÑÛ ‘·«+ Á|ü‹ ñ<√´–øÏ s¡÷.10 y˚\ q>∑<Tä qT y˚‘H· ê˝À¢ uÛ≤>∑+>± Çyê«\ì dü÷∫+#·>±.. Ç|üŒ{Ïø° u≤´+≈£î˝À¢øÏ ‘·–q+‘· q>∑<Tä sê˝Ò<Tä . sêh düsêÿs¡T qT+∫ ≈£L&Ü u≤´+ø£s¡¢≈£î düŒwüºyÓTÆq Ä<˚XÊ\T n+<ä˝Ò<äT. ô|[¢fi¯¢≈£î ô|<ä› yÓTT‘êÔìï Çyê«\qï πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« Ä<˚XÊ\qT neT\T #˚j÷· \+fÒ düyê\ø£å ìã+<Ûqä \T n&ÉT¶ edüTHÔ êïsTT. Ç|üŒ{Ïø° á yÓTT‘·+Ô u≤´+ø£sT¡ ¢ mø£ÿ&Ü Çe«≥+ ˝Ò<Tä . ô|[¢fi≈¢¯ î£ &ÉãT“ ø±yê\+fÒ qe+ãs¡T 8e ‘˚BøÏ eTT+<äT u≤´+≈£î˝À¢ ‘·–q+‘· &ÉãT“ »eT #˚dæ ñ+&Ü*. n˝≤π> bÕHéø±s¡T¶, bÕdüT|ü⁄düÔø±\T ñ+&Ü*. ô|[¢ø±s¡T¶ u≤´+≈£î˝À¢ #·÷bÕ*. ô|[¢ edü T Ô e ⁄\T, ≈£ L s¡ > ±j· T \T, cÕ$Tj· ÷ Hê\T, |òü+ø£åHéVü‰fi¯¢ #Ó*¢+|ü⁄\ e+{Ï _\T¢\T u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\≈£î #· ÷ |æ + #ê*. Çe˙ï #· ÷ |æ + ∫Hê u≤´+≈£ î y˚ T H˚ » s¡ T bÕ´sê$÷≥sY ìã+<Ûäq Á|üø±s¡y˚T q>∑<äTqT #Ó*¢kÕÔs¡T. Çø£

»Hé<ÛäHé U≤‘ê˝À¢ s¡÷.5 y˚\≈£î $T+∫ Çe«˝ÒeTì u≤´+ø£s¡T¢ n+≥THêïs¡T. n~ ≈£L&Ü &çôd+ãs¡T yÓTT<ä{‘Ï B˚ >∑Ts¡Tyês¡+ Çe«˝ÒeT+≥THêïs¡T. yÓ<’ ´ä Ks¡TÃ\≈£î ø=+‘· $TqVü‰sTT+|ü⁄qT Çyê«\ì ìs¡ í s TT+#ês¡ T . Ms¡ T ≈£ L &Ü ‘· – q _\T¢ \ qT n~Ûø±s¡T\≈£î #·÷|æ+#ê*‡ ñ+≥T+~. n+<äT˝Àq÷ yÓTT<ä≥ s¡÷.4 y˚\qT ÇkÕÔs¡T. Ä ‘·s¡yê‘· s¡÷.24 y˚\ #Ó*¢+|ü⁄\T »s¡|üqTHêïs¡T. á |ü]dæú‹øÏ Á|ü<Ûëq ø±s¡D+ ]»s¡T«u≤´+≈£î qT+∫ ‘·–q+‘· &ÉãT“ õ˝≤¢\≈£î sêø£b˛e≥y˚Tqì u≤´+ø£sT¡ ¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. b˛kÕº|ò”düT˝À¢q÷ Ç|üŒ{Ïø° ‘·–q+‘· q>∑<äT sê˝Ò<äT. yêdüÔyêìøÏ #Ó*¢+|ü⁄\ |üÁøÏj·T sêh Á|üuÛÑT‘·«+ #˚‘·T˝À¢ ˝Ò<Tä . Ç|üŒ{Ïø° ñ<√´>∑T\≈£î s¡÷.10 y˚\ #=|ü q #Ó*+¢ #ê*‡q yÓTT‘·Ô+ q>∑<äT sê˝Ò<äT. @{°m+\˝Àq÷ q>∑<äT ô|≥º˝Ò<äT. s¡÷.2 y˚\T, s¡÷.e+<ä H√≥¢qT e÷Á‘·yT˚ ô|{≤ºsT¡ . Ç$ ≈£L&Ü #ê*qìï ˝Òe⁄. á |ü]dæú‘·T\ H˚|ü<∏ä´+˝À u≤´+ø£sT¡ ¢ yÓTT<ä≥ ô|q¸qs¡¢≈£î e÷Á‘·y˚T ø=~›yÓTT‘·Ô+ #Ó*¢+#ê\H˚ ìs¡íj·÷ìøÏ e#êÃs¡T. Á|üuÛÑT‘·«+ qT+∫ e#˚à ô|q¸qT yÓTT‘·Ô+ ø±≈£î+&Ü π ø e\+ s¡ ÷ .2 y˚ \ qT Çyê«\ì u≤´+ø£ s ¡ T ¢ ìs¡ í j · T + rdüT≈£îHêïs¡T. kÕ<Ûës¡D e´≈£îÔ\≈£î s¡÷.4 y˚\≈£î $T+∫ Çe«˝ÒeTì, ø=‘·>Ô ± @yÓTHÆ ê &ÉãT“\T eùdÔ |ü]o*kÕÔeTì yês¡T ù|s=ÿ+≥THêïs¡T.

Á|üuÛÑT‘·« yÓ’|òü˝≤´\ô|’ b˛sê≥+: &çdædæ ìC≤e÷u≤<é,&çôd+ãsY1( (ôd’ÿq÷´dt) : ‘Ósêdü Á|üuÛÑT‘·« yÓ|’ ˝üò ≤´\qT Á|ür ø±+Á¬>dt bÕغ ø±s¡´ø£sÔ¡ Á>±e÷˝À¢ Á|ü»˝À¢øÏ rdü T ¬ ø [¢ m+&É > ∑ { ≤º \ ì ø±+Á¬ > dt õ˝≤¢ bÕغ n<Û ä ´ ≈£ å î \T ‘êôV≤sY_HéV≤ü +<ëHé nHêïs¡T. mìïø£˝À¢ s¬ +&ÉT |ü&øÉ \£ Çfi¯ó,¢ <ä[‘·T\≈£î eT÷&ÉT mø£sê\ e´ekÕj·TuÛÑ÷$T, πøJ qT+∫ |”J es¡≈£î ñ∫‘· $<ä´ ‘·~‘·s¡ Vü‰$÷\T Ç∫à n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ‘·sê«‘· $düà]+#ês¡ì M{Ïô|’ b˛sê&Ü\Hêïs¡T. e#˚Ã~ ø±+Á¬>dt Á|üuTÑÛ ‘·«y˚Tqì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±D Ç∫Ãq k˛ìj·÷H˚ {ÏÄsYmdt $düà]+∫+<äHêïs¡T. Á|ür ø±+Á¬>dt ø±s¡´ø£s≈Ô¡ î£ bÕغ

n+&É>± ñ+≥T+<äì, uÛj Ñ T· + ˝Ò≈î£ +&Ü <Ûs’Ó ´¡ +>± eTT+<äT≈£î kÕ>±\ì ìs¡+‘·s+¡ Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ >∑fi+¯ $bÕŒ\ì #ÓbÕŒs¡T. sêh+˝À |òüP´&É˝Ÿ bÕ\q ø=qkÕ>∑T‘·T+<äHêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À ø°\ø£+>± |üì#˚dæq yê]øÏ >∑T]Ô+|ü⁄ ˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+<äHêïs¡T. mìïø£\≈£î eTT+<äT Ç∫Ãq Vü‰$÷\˝À uÛ≤>∑+>± >∑T&çôd\qT ‘=\–+∫ uÛeÑ Hê\T ø£&‘É êeT+fÒ @yÓ÷ nqT≈£îHêïeTì, øπ d”ÄsY uÛeÑ Hê\T ø£≥&º +É e÷ì ‘·q kı+‘· uÛÑeHê\T ø£≥Tº≈£îHêïs¡Hêïs¡T.

q>∑<äT s¡Væ≤‘· ˝≤yê<˚M\ô|’ Á|ü»˝À¢ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê* ø£˝…ø£ºsY düs¡ŒsêCŸ ÄVü≤à<é ø£Ø+q>∑s,Y &çôd+ãsY1( :: (ôd’ÿq÷´dt) õ˝≤¢˝À q>∑<Tä s¡V≤æ ‘· ˝≤yê<˚M\‘·ô|’ Á|ü»˝À¢ $düè‘Ô · ne>±Vü≤q ø£*Œ+#ê\ì õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y düsŒ¡ sêCŸ ÄVü≤à<é ù|s=ÿHêïs¡T. ãT<äyês¡+ ø£˝ø… s㧜 {Ÿ düe÷y˚X¯eT+~s¡+˝À u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\T ø±]àø£ dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\‘√ düe÷y˚X+¯ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ádü+<äs“¡ +>± ø£˝ø… sº£ Y e÷{≤¢ & É T ‘· ÷ Á|ü ‹ ˇø£ ÿ s¡ T u≤´+≈£ î ˝À¢ U≤‘ê\qT ÁbÕs¡+_+#ê\Hêïs¡T. Ç~es¡≈î£ u≤´+ø˘ U≤‘ê\Tqïyês¡T q>∑<Tä ˝≤yê<˚M\qT &Ó_{Ÿ ø±s¡T¶\T Á¬ø&ç{Ÿ ø±s¡T¶\T j·÷|t\T, ÄHé˝…’Hé <ë«sê q>∑<äT ã~©\T »s¡TbÕ\Hêïs¡T. Á|ü<ëq+>± õ˝≤¢˝À >∑\ uÛeÑ q ìsêàD ø±]à≈£î\T s¬ d’ t $T˝Ÿ‡ ø±]à≈£î\T, Ç‘·s¡ ≈£L©\+<ä]øÏ u≤´+ø˘ U≤‘ê\T ÁbÕs¡+_Û+#ê\Hêïs¡T. ø±]à≈£î\≈£î Á|ü‹ yês¡+ #Ó*¢+#˚ y˚‘·Hê\qT j·T»e÷ñ\T

H˚s¡T>± yê] U≤‘ê˝À¢ »eT #˚j·÷\Hêïs¡T. u≤´+ø˘ U≤‘ê ÁbÕs¡+_Û+#·T≥≈£î yê] bò˛{À Ä<ësY ø±s¡T¶ Jsêø˘‡ Á|ü‹ ñ +fÒ dü]b˛‘·T+<äHêïs¡T. ø=‘·Ô>± U≤‘ê\T ÁbÕs¡+_Û+#·T≥≈£î e#˚à yê]øÏ yÓ+≥H˚ U≤‘ê\T zô|Hé #˚j÷· \Hêïs¡T. õ˝≤¢˝Àì nìï u≤´+≈£î\ |ü]~Û˝À >∑\ yÓTT‘·+Ô mìï U≤‘ê\THêïsTT $esê\T u≤´+≈£î\ yê]>± düeT]Œ+#ê\ì u≤´+ø£s¡¢qT Ä<˚•+#ês¡T. sêqTqï ø±\+˝À u≤´+≈£î\ U≤‘ê\ <ë«sêH˚ nìï ˝≤yê<˚M\T »s¡T>∑T‘êj·Tì dü÷∫+#ês¡T. düe÷y˚X+¯ ˝À m˝Ÿ&çm+ Hêπ>X¯«sYsêe⁄, Ä+Á<ëu≤´+ø˘ &ûJm+ X‚wü–]sêe⁄, mdt;ôV≤#Y ÄsYm+ >∑+>±<äs,Y mdt_◊ ÄsYm+ XÀuÛ,Ñ øπ &ûdd” ” u≤´+ø˘ d”áz dü‘·´Hêsêj·TD, ø±]àø£XÊK &ûd” >±+B ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

n_Ûeè~›ù|s¡T‘√ nÁø£e÷\≈£î ‘Ós¡ Á|üC≤ düeTdü´\ô|’ b˛sê≥&ÉT‘·÷H˚ ñ+{≤+: ‘·$TàH˚ì yÓT<äø˘,&çôd+ãsY1( (ôd’ÿq÷´dt) : Á|üuÛÑT‘·«+ uÛ≤Øm‘·TÔq #˚düTÔqï |üqT\ e÷≥Tq »s¡T>∑T‘·Tqï n$˙‹ì Á|ü»\T Á>∑Væ≤+#ê\ì d”|”m+ sêh ø±s¡´<ä]Ù ‘·$TàH˚ì Ms¡uÛÑÁ<ä+ nHêïs¡T. ã+>±s¡T ‘Ó\+>±D n+fÒ ¬s’‘·T\ Ä‘·àVü≤‘·´\T ô|s¡>∑&Éy˚THê nì Á|ü•ï+#ês¡T. sêh Á|üuÛÑT‘·«+ $TwüHé ø±ø£ r j· T , $Twü H é u Û Ñ ^ s¡ < ∏ ä |ü < ∏ ä ø ±\ ù|]≥ n$˙‹øÏ bÕ\Œ&ÉT‘√+<äì Äs√|æ+#ês¡T. Äj·Tq Ä<Ûä«s¡´+˝À #˚|ü{Ϻq eTVü‰»q bÕ<äj÷· Á‘· õ™`˝≤˝À ø=qkÕ>∑T‘√+~. á dü+<äs“¡ +>± Äj· T q kÕú q ø£ + >± Á|ü » \qTø£ \ Tdü ÷ Ô dü e Tdü ´ \qT ‘Ó\TdüT≈£î+≥THêïs¡T. mìïø£˝À¢ Ç∫Ãq Vü‰$÷\T HÓsy¡ s˚ á &É+˝À ‘Ósêdü Á|üuTÑÛ ‘·«+ |üP]Ô>± $|ò\ü yÓT+Æ <äHêïs¡T. Á|üuTÑÛ ‘·«+ $<ë´s¡T\ú dü+øπ eå ÷ìï |ü{+ºÏ #·Tø√≈£î+&Ü ì<ÛTä \˙ï eè<∏ë #˚k˛Ô+<äHêïs¡T. ø£˝≤´D\øÏÎ, cÕBeTTu≤s¡ø˘ |ü<∏äø±\T düÁø£eT+>± neT\T ø±e&É + ˝Ò < ä ì .. ô|fi¯ ¢ s TTq dü + e‘· ‡ s¡ + es¡ ≈ £ î ≈£ L &Ü \_∆<ës¡T\≈£î &ÉãT“\T sêe&É+ ˝Ò<ìä $eT]Ù+#ês¡T. ‘êqT z≥¢ ø√düyÓ÷, bÕغ dæ<ë∆+‘ê\ Á|ü#ês¡+ ø√düyÓ÷ bÕ<äj·÷Á‘· #˚ | ü ≥ º ˝ Ò < ä ì , Á|ü C ≤dü e Tdü ´ \T ‘Ó \ Tdü T ≈£ î ì yê{Ï ì |ü]wüÿ]+#·&Éy˚T \ø£å´+>± kÕ>∑T‘·Tqï≥Tº #ÓbÕŒs¡T. kÕúìø£ yÓ’ø±bÕ, d”|”j·T÷mdt◊, ;md”Œ, <ä[‘·dü+|òü÷\ Hêj·T≈£î\T d”|”m+ bÕ<äj·÷Á‘·≈£î dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*bÕs¡T. $<ë´s¡Tú\T, eTVæ≤fi¯\T ‘·eT düeTdü´\ô|’ $q‹|üÁ‘ê\T n+<äCÒXÊs¡T. sêh+˝À Á|üuTÑÛ ‘·« $<ÛëHê\ô|’ b˛sê{≤\T #˚|≥ ü &º ÜìøÏ dæ|mæ + eTT+<äT+≥T+<äì nHêïs¡T. sêh+˝À q>∑<äT s¡Væ≤‘·+ m˝≤ kÕ<Ûä´eTì d”|”m+ ø±s¡´<ä]Ù ‘·$TàH˚ì Ms¡uÛÑÁ<ä+ Á|ü•ï+#ês¡T. eTTK´eT+Á‹ øπ d”ÄsY q>∑<Tä s¡V≤æ ‘· sêÅcÕºìï ‘·j÷· s¡T #˚kÕÔqì #Ó ã T‘· T Hêïs¡ ì , sêh+˝À 70 XÊ‘· + eT+~øÏ u≤´+≈£ î U≤‘ê˝Ò¢eì, ñqï yê]øÏ ø£˙dü nø£åsêdü´‘· ≈£L&Ü ˝Ò<äì, n˝≤+≥|ü &ÉT n~ m˝≤ kÕ<Û´ä eTì Á|ü•ï+#ês¡T. s¬ ‘’ ê+>±ìøÏ ¬s+&ÉT <äbòÕ\T>± s¡TDe÷|ò” #˚ùdÔ, n~ e&û¶øÏ e÷Á‘·y˚T dü ] b˛s¡ T ?+<ä H êïs¡ T . s¡ T De÷|ò ” ø±ø£ b ˛e&É + ‘√ ¬ s ’ ‘ · T \T Çã“+<äT\T |ü&TÉ ‘·THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. <ä[‘·T\≈£î eT÷&Óøs£ ê\ uÛ Ñ ÷ |ü + |æ D ° , &É ã T˝Ÿ u… & é s ¡ ÷ +, ø±+Á{≤≈£ î º ñ<√´>∑ T \

¬s>∑T´\¬s’CÒwüHé ‘·~‘·s¡ |ü<∏äø±\ neT\T »s¡>∑&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. eT\¢qïkÕ>∑sY $wüj·T+˝À eT+Á‹ Vü≤ØXŸsêe⁄ yê´K´\qT Äj·Tq K+&ç+#ês¡T. ÁbÕC…≈î£ º ìsêàD+ #·≥$º s¡T<äe∆ THêïs¡T. ô|<ä›H√≥¢ s¡<äT›‘√ ≈£L&Ü ¬s’‘ê+>∑+ô|’H˚ uÛ≤s¡+ |ü&ç+<äHêïs¡T. sêh Á|ü»\T Çã“+<äT\T |ü&TÉ ‘·T+fÒ eTTK´eT+Á‹ øπ d”ÄsY kÕ«s¡ú sê»ø°j÷· \T #˚dTü HÔ êïs¡ì eT+&ç|&ü ܶsT¡ .

6q õ˝≤¢≈£î 6q‰ õ˝≤¢≈£î eTVü X¯óÁø£yês¡+ bÕ<ä Á‘· j eTVüj‰·÷bÕ<ä ·÷Á‘· 02`12`2016

5

ìC≤e÷u≤<é,&çôd+ãsY1( : (ôd’ÿq÷´dt) d”|m” + sêh ø±s¡´<ä]Ù ‘·$TàH˚ì Ms¡uÛÑÁ<ä+ #˚|ü{Ϻq eTVü‰»q bÕ<äj·÷Á‘· õ˝≤¢≈î£ 6e ‘˚Bq #˚sT¡ ≈£î+≥T+<äì kÕúìø£ H˚‘\· T ‘Ó*bÕs¡T. 6 qT+∫ 11e ‘˚B es¡≈£î ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝À j·÷Á‘· ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. kÕe÷õø£ Hê´j·T+, ‘Ó\+>±D düeTÁ>±_Ûeè~› ø√dü+ d”|m” + sêh ø±s¡´<ä]Ù ‘·$TàH˚ì Ms¡uÁÑÛ <ä+ Ä<Û ä « s¡ ´ +˝À nø√º ã sY 17q sêhyê´|ü Ô bÕ<ä j · ÷ Á‘· q T ÁbÕs¡+_Û+#ês¡ì õ˝≤¢ ø±s¡´<ä]Ù >∑+>±<Ûäs¡|üŒ ‘Ó*bÕs¡T. eTTK´+>± ‘Ó\+>±D sêh+ @s¡Œ&ç‘˚ ã+>±s¡T ‘Ó\+>±D ne⁄‘·T+<äHêïs¡T, ø±ì Ç∫Ãq Vü‰$÷\T e÷Á‘·+ HÓsy¡ s˚ á &É+ ˝Ò<Hä êïs¡T. Vü‰$÷\T e÷≥\πø |ü]$T‘·eTe⁄‘·THêïj·THêïs¡T. ã+>±s¡T ‘Ó\+>±D ø±yê\+fÒ md”‡, md”º, ;d”, yÓTÆHêغ\T n_Ûeè~∆ #Ó+<ë\Hêïs¡T. sêh yê´|üÔ+>± 4 y˚\ øÏ.$÷ bÕ<äj·÷Á‘· ø=qkÕ>∑T ‘·T+<äHêïs¡T. ø±e⁄q õ˝≤¢ Á|ü»\T, Á|üC≤dü+|òü÷\T bÕ<äj·÷Á‘·≈£î eT<䛑·T ‘Ó\bÕ\Hêïs¡T.

b˛©dt øÏwüºqï≈£î ìyê[ es¡+>∑˝Ÿ,&çôd+ãsY1 (ôd’ÿq÷´dt) ): ‘Ó\+>±D ‘=* neTs¡T&ÉT b˛©dt øÏwqºü ï≈£î eTT~sêCŸ eTVü‰düuÑÛ H˚‘\· T ìyêfi¯ó \T n]Œ+#ês¡T. Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D sêh kÕ<Ûäq Äø±+ø£å y˚Ts¡≈£î&çôd+ãsY`1 2009q ‘·q düØ«düT ]yê\«sY‘√ øÏwüºqï Ä‘·àVü≤‘·´ #˚dTü ≈£îqï≥T¢ eTVü‰düuÑÛ õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå &ÉT |ü˝u¢… ÀsTTq nXÀø˘ ‘Ó*bÕs¡T. n<ë\‘Y ≈£L&É*˝Àì neTs¡Ms¡T\ dü÷|ú +ü e<ä› eTVü‰düuÛÑ H˚‘·\T øÏwüºqï ∫Á‘· |ü{≤ìøÏ |üP\ e÷\\T y˚dæ ÁX¯<ë∆+»* |òTü {Ï+#ês¡T. nq+‘·s+¡ ;d” dü+øπ eå T dü+|òTü + Ä<Û«ä s¡´+˝À øÏwqºü ï es¡+∆ ‹ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á dü + <ä s ¡ “ ¤ + >± dü + |ò ü T + C≤rj· T Á|ü < Û ë q ø±s¡ ´ <ä ] Ù ø√\ »Hês¡H∆ >é ö&é e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ 4ø√≥¢ eT+~ Á|ü»\ b˛sê{≤\‘√ kÕ~Û + #· T ≈£ î qï ‘Ó \ +>±D n_Û e è~∆ ø√dü + Á|ü ‹ ˇø£ ÿ s¡ T bÕ≥T|ü&Ü\Hêïs¡T. øÏwüºj·T´ ≈£î≥T+u≤ìøÏ ‘·–q ÁbÕ<Ûëq´+ ø£*Œ+#ê\ì ø√sês¡T.

ìrwt u≤≥˝À ˝≤\÷Á|ükÕ<é j·÷<äyé bÕ{≤ï,&çôd+ãsY1( ô|<ä› H√≥¢ s¡<Tä › $wüjT· +˝À øπ +Á<ä Á|ü u Û Ñ T ‘· « ìs¡ í j · ÷ ìï e´‹π s øÏ d ü T Ô q ï Á|ü ‹ |ü ø £ å bÕغ \ ≈£ î , yêeT|üøå±\≈£î Äπs®&û n~ÛH˚‘· ˝≤\T Á|ükÕ<é j·÷<äyé ‘·q e÷s¡Tÿ s¡a\ø˘ Ç#êÃs¡T. yÓTTqï{Ï es¡≈£î ô|<ä› H√≥¢ s¡<äT› ìs¡íj·÷ìï K+&ç+∫q ˝≤\T nq÷Vü≤´+>± ‘·q ìs¡íj·÷ìï e÷s¡ T Ã≈£ î Hêïs¡ T . ‘êqT π ø +Á<ä + ìs¡ í j · ÷ ìï e´‹πsøÏ+#·&+É ˝Ò<ìä , <ëìì neT\T#˚ùd $<ÛëHêìï e÷Á‘·yT˚ ‘· | ü Œ +≥THêïqì #Ó | æ Œ Ç‘· s ¡ bÕغ \ qT, $÷&ç j · ÷ qT nyêø£ÿj˚T´˝≤ #˚XÊs¡T. Ç|üŒ{Ïøπ _Vü‰sY eTTK´eT+Á‹ ìrXŸ øπ +Á<ä+ ìs¡j í ÷· ìøÏ ãVæ≤s¡+>∑+>± eT<ä‹› e«>± ˝≤\T e÷Á‘·+ Ä ìs¡íj·÷ìï ‘·|ü ã{≤ºs¡T. B+‘√ πø+Á<ä+˝Àì Á|ü‹|üø£å bÕغ\≈£î eT]+‘· }|ü⁄e∫Ã+~. á H˚|ü<∏ä´+˝À _Vü‰s√¢ á ≈£ L ≥$T ã<ä ∆ \ sTTqfÒ ¢ q ì, ìrXŸ ;CÒ | ” ø Ï eTs√kÕ] <ä>sZ∑ e¡ ⁄‘·THêïs¡ì }Vü‰>±Hê\T yÓ\T¢y‘Ó êÔsTT. á˝À>± ˝≤\T Á|ükÕ<é ≈£L&Ü ìrXŸ u≤≥˝ÀøÏ e∫à Wsê nì|æ+#ês¡T. eT+>∑fiy¯ ês¡+ ˝≤\T Ç+{ÏøÏ ìrXŸ yÓfi≤¢sT¡ . á dü+<äs“¡ +¤ >± yês¡T ø=~› ùd|ü⁄ e÷{≤¢&TÉ ≈£îHêïs¡T. nq+‘·s+¡ bÕغ myÓTà˝Ò´\ düe÷y˚X+¯ ˝À ìrXŸ düeTø£+å ˝ÀH˚ ˝≤\T e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ‘êqT H√≥¢ s¡<Tä › ìs¡j í ÷· ìï e´‹πsøÏ+#·&+É ˝Ò<ìä , neT\T rs¡TH˚ ‘·|ü ã&ÉT‘·THêïqì nHêïs¡T. ù|<ä\ Çã“+<äT\qT <äèwæº˝À ô|≥Tº ø √yê\ì ø√s¡ T ‘· T qï≥T¢ ‘Ó * bÕs¡ T . <ë<ë|ü ⁄ >∑ + ≥ düe÷y˚X+¯ ‘·sê«‘· ˝≤\T á Á|üø≥ £ q #˚jT· &É+ >∑eTHês¡Ω+.

.ºΩLRiVøy©´sWLRiV @™´sV¯™yLji NSLkiNÚ PR ˙ ¡x§¶‹¯[ ªRΩ=™yÕ˝‹[ À≥ÿgRiLigS ≤T∂|qsLi ¡L`i 4©´s «¡Ljilgi[ mx sLiøR¡≠dsV ºdΩLÛiR DªRΩ=™yá GLSˆ»˝¡©´sV mx sLjibdP÷¡Li¿¡©´s ¤«¡B™Ø[ F°Õÿ À≥ÿqx s‰L`i


cinema@suryaa.com

dæì

‘·s¡+>±\T  !" "#$% 

  ! "!# $%& '()*+ , -./0+ 1 2! 3/ 4560708 9 :. ; <=9 $%&> ?0@ & . !

A "!4B 9 :. %9 . &! = !

A C*DE 

C* = #B@!=F)GH<=F $./0 F)GH<  '3?0I = ! =J#7K# B./0"LML=#.N0

F5 "  LML & O%?0P< = !

A. ! #B ! %AI LML =#9 =Q&#9 "! :.+ F /:RPOP# @!# B '3?0I -4B =#B60D " =FS =F :.+ -4B ; "# =60#7 =F #

T%960 9U =.N0 =%MVM=@-4B:.N0+ :RP#7 # W1

9R. =# @ / -4BV"RBX0 O& R # =# D.70 1Y70 "#  LML =#9 =Q&#9 : F O )GH< =%9 LML=#9 =Q&;H1=F 9 ' ! "!#'3?0I = ! C*DER+I 9)GH%@ O HF/ LMVML C*DE1 = !

A 

 =

AZ !< =# @ -4B A "9. O260 .N0 3 ;# BY0!

O.70 96028%9

F

&'( &)*++,-. &/-012

[#7 RF ! 

./0/ =/ 3/ RT% O/\ ]D K< ;FB RF 2B '60#9 FA^ ;FB RF  D_  F1^1 F[#7 RR+ F` O/\ " 9< a9 ;2)*A =`70 RF F1^1 F[#9

D X0A 14'RF 'bc#d2 FB SN0%a9 F[#7 &)*A F1^ e*3 / #B@! R =# &60 f # 60F`70 gX0&1 RF #FA^ # B@hF/%iM #B<1 -60@ 1N0% 14 F`70 gX0&1 F[#7 RF # FA^ 3j60=@# B )*SE 11 1AH960 RD O8_R RD RF & ]D3./0 ;./0+# F`70 U01k0l0& H ;.+ a9 m1 MW// eG

 c#B

  R X0.70 j  9RF =%A %n5+4 'Ao =/& RF 

960 F/ < ?0P#&! K# B =3 F1^ <70 1p :RP F`70 gX0&1 q RF 9)*HF =@# B 1 %r s F1^ =/& RF &R360 B 9RH# B F`70 3RH )*SE11& # Ot#  [u# RTh

^ %iS 9U0 =#9

v 9RH# B < A Om70 D 3 _ )*9 3w !=FR 

X¯óÁø£yês¡+ 02`12`2016 

34526789:;-<

  !" !#$ %&'()!"*+,( -./ 0 1  2 1!# !"03%43%5 3.6' 7. %8 %'4 9:9%+42 18;<=33!">?@ . A<!"%34+

 ;F1

FF1^ #60#7 X0mt 9)GH%@.I0 1 #&RF }R#y3RH # 9RH#BRF F1^ #c#60#7#e*A&51O#B#c &@!e*60 R 9R<% . ! R OP.70 =9yR!h&'F1^ #./0/ 2c#/c # !#7 4F

OP.701 ;F1

F/ 9)GH%@vY0! ;%=3F1^ K# B@h& $ 960 ={1 R% F1^  @+@# B@ #60#7 %s ! 4 Et1K%Fy'-|#$ 960 O260F#60#7% . !;OP# OP.701 & F/e*!#7 9R%F& 

H =9y#60# E560 1#BF1^ ' O! 4 F=% .!@&R% F1^ ! E 1  -60@ RH# B60F R4 €# O&  #  >1y # !F OP.701

 #9F K#B#60#7!F1^ X0)*D # -60@:&%F O@# B

F'GF8HI( FJKLMNGOIM

=>5?$@ A BC;D 2E#%9‚@AR+ e*DA_R# O~9Mƒ"X0 7 9)*H„…c 1=<1RH-|<:.N0+E560 9M AF /9

AF #5 =3_R=@#/[#BER&\v%#9960@ ./0# 9RH. RA1s ./0 4B O-e*DA_R @A_R+ OP1F 9"R:5P1;FBE560 # O-&<I :5P1M #91vR%9X0=N0|M S&1%&670LLN0dLLRF gX0&#7

l/0†e*3":5P1‡70 = ^>@A_R+OP=9'e*3#€# A 60 960 F/60U701m70RR{;FBv/6?0 # eˆ<c< =% k1 # %9‚ @AR+ e*A_R M ƒ"X0 7 9)*H& / =@ >./0 eˆ< v/6?0 "RH# S' c eG

21F>60‡70 "RH #&Y0‰ # # 9}R#@! K@<$%9 OP# %9‚@AR+ %9‚ 9z* 960 #9R1RH3 FB R="\.70=eG

F O-# B '<D &3e*„/:R-Š#N0dRF A€ &<1-./0+'60#$ Ou% # B&'&p

#=Z <

_Z?@ %$ !@A<T 2C$ 8;

E-y# ‹-ŒX0o3T% #e*3 !=EM@‹‹.?0P‹#7‹ O.708‹D‹#:P31[  gRS60%i‹‹S FA^‹RH#B3[E‹3‹ #7 c3=FB1D‹3‹ †AH 9R‹F/:R- Ž# E‹%‹ R%r‹ OP<R%‹|13.?0 ‹# T% ŒT% E‹% 9U O& 3.?0 ‹# ^‹ 2! 1 RD‹# ‹1‹60l0 Am70 9U  R%‹|1%iyF1^ 31[ .!‹3[ ‹3‹ #7 c3 F=FB‹ 1‹D‹3‹ †AH=A‹m70R%r1K<c3A‹3U0 O<#d‹1‹ ‹n‹5‹ 1 c3 FB R %F =%‹A/ Oe*u c3 # ‹-y E‹-

cReG‹+# c3] 1 O//3R+‹-D‹5#7 #€‹# B

6

# 6 0 #    " )x D 1 K# B

F5 3 :dP3=<#@ #OP# y =% ' OP# y 3" D ]1?0P# e*A&5 OP# $%OP#

#60# # :Ruz*2.I0F =#Ql0 3"Q 3% AiRH@< m1y F1^ &# #60#7 39D1 D X0ARH%Fy h&$ 960 ={1 =3 F1^N0  @+@#B@! & 

H 1)GH< =R E560$E@.N0:%r #&@! %r=##9fD #%s K#B -|# }RO~! OP.701

   

  

c#BRF =# cc31v % RH<=# B ^‹ ‹‹2!1 RD‹# ‹1‹60l0 .!c3 FB U #=%5+‹/F 9U /:R- Ž# c3 FBE‹% 9RH# Bc3E‹%‹ 960‹ ‹F/ 31[ y1 ‹ n5##B#E^ c3 FB=D‹T<w6N0‹@‹! !E‹% 9RH# B3 O‹5#7 # k0€v% 9R‹FAm70 9RH# B=# B‹ T% ŒT% .!‹%i‹ 31[c3F1^‹1A‹†‹1T% \c3 FBAm70 }R‹&‹ c3 FB1 RD‹# ‹1‹60l0E‹% 9RH‹# B/:R-Ž#E‹ % = ‹<c360F‹.70# R]60MK@<=# B‹

.

1P#Q+PRIHE

 -D.I0=#5W;HRF N0v>& N0% 9[ K#B R‘ F u./09 dF_5 9"R601 t:R.701 X0-2 < !€#7  # Oo#7 # †AH 9R%F O-# B ƒ| = ^ Oe*u28#FN0%1-./0+X0-2/gRS.I0 96028< 3 O5#78 3 9 q # O O.N0U 60 O_R+ &70  dF_5 9"RR< k [5./0 U0 91#9 †AH 9"R60## B =4B =eG60 =#5W :~! 9"RR@%F =%9 ;H RF >& N0%Fu./09 . K<=#5WR-T% RH# B#9 @ %#cEFRH# Bq:%r 60R#Bƒ’#O_R

D#7& :~! =#9 8   ./0

./0:P =#5W MRu< N0%14gRS.I0FqC*DE3:d/ c :~! 960## BF RR@# B ?0Y0 N0_R\1 A60+

De*1 FSX0 9 60# =#5W @F/ 1 1 "RBX0@‘“$Y0! -D.I0 :~! 9RFRF  ?0P O"u60j60 9=@# Bd2#€# =%9€A‡9 3 . q=T%[FE_R=#.N0!

 BC?,"!"4 .%D EFGH3A58'!@2 ; !"IAJ2

! "K<LM4$AE4A34 N3E4E!"87.?E"O<; ( !"4 . P5O 0< <$ !" Q?"R A4 ?," !"4 . 7?"?@3AS/T0<33.1 % 1%FU4!" !"%3A> V0<A<!"+'5 %'!"!#T <54W!")AX!( 8'5 AH !"!,"Y$ %3A>!"A<26'.W4A<T3.134+'3Z[5 A<T3.1 N'\A<31B]3EO<4^3(V%34,

 

[A 9/5 A ./5 3 IA-% O<% ?"+3 R31[ A<?" ( ` a'3 A +  A3W A<T A</?@b  1 E24 AX FG^/O< +4/O<; ?E"= ,?@ A50< =@ !#51 [A4W3E2($

 %I8C 9L( !@' ( ccI8 P!",cc <54KJ(3 .d !"AS, FG 0 =@ e %D )!" +4/O<; ?E"= , % f FG 3 g3.W!" A/ .5! " AX 7 @h A<A<i !#51 a *4W3 4Fj$Z$ 


πs|ü⁄ KeTà+˝À õ˝≤¢ kÕÔsTT

j·TTe»H√‘·‡yê\T õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

KeTà+ õ˝≤¢

KeTà+ ã÷´s√, &çôd+ãsY 01 (ôd’ÿq÷´dt) 22e C≤rj·T j·TTe»H√‘·‡yê\ dü+<äs¡“+>± õ˝≤¢ kÕÔsTT j·TTe»H√‘·‡yê\qT 2016`17 Ä]›ø£ dü+e‘·‡sêìøÏ áHÓ\ 3q ñ<äj·T+ 9>∑+≥\ qT+&ç KeTà+˝Àì uÛÑø£ÔsêeT<ëdüT ø£fi≤πøåÁ‘·+˝À ìs¡«Væ≤düTÔqï≥T¢ õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ‘Ó*bÕs¡T. 15qT+&ç 29 dü+e‘·‡sê\ ej·TdüT‡>∑\ j·TTe ø£fi≤ø±s¡T\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À

ÛuÛÑø£ÔsêeT<ëdüT ÁbÕC…≈£îº <ë«sê kÕ>∑T˙{Ï ≈£î ø£èwüí »˝≤\T eT+Á‹ ‘·TeTà\ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ .. KeTà+ ãT´s√, &çôd+ãsY 01. (ôd’ÿq÷´dt) ‹s¡TeT ˝≤bÕ˝…+ eT+&É˝≤ìøÏ uÛøÑ sÔ£ êeT <ëdüT ÁbÕC…≈î£ º <ë«sê kÕ>∑T˙{Ï ned sü ê\≈£î ø£ècÕíq~ »˝≤\T n+~+#·&+É »s¡T>∑T ‘·T+<äì sêh s√&ÉT¶ eT]j·TT uÛeÑ Hê\T Ád”Ô •X¯ó düeT+πøåeT U≤K eT+Á‹ ‘·TeTà\ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ nHêïs¡T. Äj·T q ‹s¡TeT˝≤j·T bÕ˝…+ eT+&É\ øπ +Á<ä˝À 26 \ø£\å ‘√ ì]à+∫q õ˝≤¢ |ü]wü‘ · ôV≤’ dü÷ÿ˝Ÿ n<äq|ü⁄ ‘·s>¡ ‹∑ >∑<Tä \qT Äj·Tq ÁbÕs¡+_+#ês¡T. nq+‘·+s¡ ‹s¡T˝≤j·TbÕ˝…+ qT+&ç eTT\ÿ\|ü*¢ es¡≈î£ 4 ø√≥¢ 45 \ø£\å ‘√ #˚ùd s√&ÉT¶ n_Ûeè~Ç› |üqT\≈£î X¯+U≤kÕú|üq #˚XÊs¡T. n+‘·≈£î eTT+<äT eT+&É\ øπ +Á<ä+˝À &ÉãT˝Ÿ u…&sé ÷¡ + Ç+&É≈¢ î£ ≈£L&Ü eT+Á‹ X¯+KTkÕú|qü #˚XÊs¡T. nq+‘·s¡ »]–q düuÛÑ˝À eT+ÁÇ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ m+&Üø±\+ Hê{ÏøÏ $TwüHé uÛ^Ñ s¡<ä∏ <ë«sê Á|ü‹ Ç+{ÏøÏ eT+∫ ˙{Ïì n+~+#·&+É »s¡T>∑T‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T.

‹s¡TeT˝≤j·T bÕ˝…+ eT+&É\+˝À Á|ü‹ ˇø£ÿ ù|<äyêìøÏ Á|üuTÑÛ ‘·«+ dü«+‘· Ç+{Ïì nìï kÂø£sê´\‘√ ì]à+∫ Çe«&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. mìï ø√\T¢ Ks¡TÃnsTTq yÓqTø£+» qy˚ùd Á|üdøü ÔÏ ˝Ò<ìä düŒwü+º #˚XÊs¡T. ù|<ä\T ˝Òì ã+>±s¡T ‘Ó\+>±D ìsêàD+˝À Á|ü‹ ˇø£ÿs¡÷ uÛ≤>∑kÕ«eTT´\T ø±yê\Hêïs¡T. eT+&É\+˝Àì e÷<ÛäT]|ü⁄s¡+ *|ü⁄º |üqT\T |üP]Ô #˚jT· &É+ <ë«sê Á‘ê>∑T ˙s¡T n+~kÕÔeTì nj·Tq nHêïs¡T. õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY &ç.j·Tdt.˝Àπøwtø£e÷sY

$<ë´sT¡ \Δ ≈£î <äTdTü \Ô T |ü+|”DÏ yÓs’ ê &çôd+ãsY 01. (ôdÿ’ q÷´dt) kÕúìø£ >∑+&É>\∑ bÕ&ÉT ÁbÕ~Û$Tø£ bÕsƒX¡ Ê\˝À >∑Ts¡Tyês¡+ õ$ e÷˝Ÿ‡,$•wüº cÂ+&˚wHü é Ä<Û«ä s¡´+\˝À ù|<ä $<ë´s¡T\ú ≈£î »‘· <äTdüT\Ô T |ü+|”DÏ #˚j·T≥+ »]–+~. áø±s¡´Áø£e÷ìøÏ bÕsƒ¡XÊ\ Á|ü<ëH√bÕ<Ûë´j·TT\Te{Ïøº √+&É Ms¡≈î£ e÷] , Ä dü+dü\ú T ìs¡«Vü≤≈£î\T >∑TÁs¡+ Áoìyêdüsêe⁄, d”‘e· TVü‰\øÏàå , e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T #˚j÷· \ì dü÷∫+#ês¡T.á ø±s¡´Áø£eT+˝À ñe÷<˚$, mHé nbÕŒsêe⁄, ñù|+<äsY, bÕsƒ¡XÊ\ ñbÕ<Ûë´j·TT\T, Vü≤]u≤ãT, s¡$,,$<ë´ø£$T{Ï #Ós’ à¡ Hé _ Hêπ>+Á<ä, s¡e÷<˚$, ‘·~‘·sT¡ \T bÕ˝§ZHêïs¡T.

e÷{≤¢&ÉT ‘·÷ $TwüHé uÛÑ^s¡<∏ä, uÛÑø£ÔsêeT<ëdüT ÁbÕC…≈£îº |üqT\T düø±\+˝À |üP]Ô #˚jT· &ÜìøÏ n~Ûø±s¡ j·T+Á‘ê+>∑+ ø£èwæ #˚dTü +Ô <äì #ÓbÕŒs¡T. |üq\ y˚>e∑ +‘·+ #˚kÕÔeTHêïs¡T. nìï ìjÓ÷»ø£ esêZ˝À¢ &ÉãT˝Ÿ u…&sé ÷¡ yéT ìsêàD+ »s¡T>∑T‘·T+<äì #ÓbÕŒs¡T. kÕ<ëu…H’ êe÷ <äsU¡ ≤düT\Ô T |ü]cÕÿs¡+ y˚>e∑ +‘·+ #˚kÕÔeTì ø£˝ø… sº£ Y ‘Ó*bÕs¡T. á ø±s¡´Áø£eT+˝À õ˝≤¢ |ü]wü‘Y #Ó’sY|üs¡‡Hé ø£$‘·, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

bÕ˝§Zqe#·Ãì #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢, sêÁwüº kÕÔsTT˝À >∑T]Ô+|ü⁄ bı+<˚+<äT≈£î á ø±s¡´Áø£eT+ <ë«sê neø±X¯+ ø£*Œ+∫q≥T¢ #ÓbÕŒs¡T. õ˝≤¢ kÕúsTT˝À ñ‘·ÔeT Á|ü‹uÛÑ ø£qã]∫qyê]ì sêÁwüºkÕúsTT b˛{°\≈£î |ü+|ü⁄‘êeTì, nø£ÿ&É ≈£L&Ü HÓ–Z‘˚ 2017˝À Vü≤sê´Hê˝À »]π> C≤rj·T kÕÔsTT j·TTe»H√‘·‡yê˝À¢ bÕ˝§Z+{≤s¡ì #ÓbÕŒs¡T. C≤q|ü<ä qè‘ê´\T,

C≤q|ü<ä π>j·÷\T, @ø±+øÏø£, Væ≤+<ä÷kÕÔì ø£sêï≥ø£ dü+^‘·+˝À bÕ≥\T, dü+^‘· yêsTT<ë´\T, Vü‰s√àìj·T+, –{≤sY, ø±¢dæø£˝Ÿ &ÜHé‡, eø£è‘·«b˛{°\˝À b˛{°\T ìs¡«Væ≤kÕÔeTHêïs¡T. j·TTeø£fi≤ø±s¡T\T á ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ˝§Zì $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T.

KeTà+ ã÷´s√, &ç ô d+ãsY 01(ôd’ ÿ q÷´dt ) KeTà+ q>∑ s ¡ + ˝Àì ô|$*j· T Hé Á>ö+&é ‡ ˝À ìs¡ « Væ ≤ dü T Ô q ï 13e lnwü º \ø° å à j· ÷ >∑ + ˝À >∑ T s¡ T yês¡ + ñ<ä j · T + uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ ≈£ î dü e ÷ÁX¯ j· T D≤\T XÊÁk˛Ô ø £ Ô + >± ìs¡ « Væ ≤ + #ês¡ T . á dü + < ä s ¡ “ +>± j· ÷ >∑ ø £ s ¡ Ô l|” ‘ ê+ ãs¡ + s¡ | ò ü T THê<Û ë #ês¡ ´ kÕ«$Tyês¡ T uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ ≈£ î eT+Á‘√|ü < ˚ X ¯ + #˚ k Õs¡ T . uÛ Ñ ≈ £ î Ô \ T n~Û ø £ dü + K´˝À bÕ˝§Z ì á ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À dü e ÷ÁX¯ j· ÷ D≤\T #˚ s TT+ #· T ≈£ î Hêï s¡ T . nq+‘· s ¡ + ô|s¡ T e÷fiŸ ≈£ î , lnwü º \ ø° å à neTàyês¡ ¢ ≈ £ î 108 ø£ \ XÊ\‘√ ‹s¡ T eT+»q+ (n_Û ù wø£ + ) yÓ ’ u Û Ñ e +>± ìs¡ « Væ ≤ +#ês¡ T . kÕj· T +Á‘· + Bb˛‘· ‡ e+ ≈£ L &Ü Ä>∑ yÓ ÷ ø£ Ô + >± ìs¡ « Væ ≤ +#ês¡ T . á dü + <ä s ¡ “ +>± ôV’ ≤ Á<ëu≤<é ≈ £ î #Ó + ~q le÷Hé dü + <ä T >∑ T \ sê|ò ü T yê#ês¡ T ´\T≈£ î y˚ < ä C À´‹ nyês¡ T ¶ q T Á|ü < Û ë q+ #˚ k Õs¡ T .

á ø±s¡ ´ Áø£ e T+˝À j· ÷ >∑ ø £ s ¡ Ô Çs¡ > ∑ e s¡ | ü ⁄ sêe÷qTC≤#ês¡ T ´\T, j· ÷ >∑ ø£ ˙ «qsY ø=<ä e Tdæ + Vü ≤ + uÛ Ñ s ¡ < Û ë «C≤#ês¡ T ´\T, yê´bÕs¡ Á|ü e TTKT\T y˚ e TT\|ü * ¢ y˚ + ø£ f Ò X¯ « s¡ s êe⁄, ø=|ü ⁄ Œ qπ s wt ≈ £ î e÷sY , lnwü º \ ø° å à yÓ ’ u Û Ñ e B|æ ø £ Á|ü ‹ ì<Û ä T \T _C≤® \ <ä T s¡ Z ,

ôVA© Á{Ïì{Ï #·]Ã˝À s¡ø£Ô<ëq•_sêìï ÁbÕs¡+_Û+∫q y˚Tj·TsY

KeTà+ ã÷´s√, &çôd+ãsY 01. (ôd’ÿq÷´dt) KeTà+ q>∑s¡+˝Àì mHémdt|æ ø±\˙˝Àì ôVA© Á{Ïì{Ï #·]Ã˝À >∑Ts¡Tyês¡+ #·]à ‘·s¡T|ü⁄q s¡ø£Ô<ëq •_sêìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. á

s¡ø£Ô<ëq •_sêìï KeTà+ q>∑s¡ y˚Tj·TsY &Üø£ºsY >∑T>∑T˝À‘·T bÕbÕ˝≤˝Ÿ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“+>± Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ s¡ø£Ô<ëq+ e\¢ eTs=ø£] ÁbÕD+ ø±bÕ&Ée#·Ãì, ˇø£

]\j·THé‡ õjÓ÷ HÓ{ŸesYÿ Á|üuÛÑT‘·« ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡≈£î q&ÉTk˛Ô+<ë?

e´øÏÔ ‘·q J$‘·+˝À mìï kÕs¡T¢ nsTTHê s¡ø£Ô<ëq+ #˚j·Te#·Ãì #ÓbÕŒs¡T. Ä|ü<ä˝À ñqï ˇø£]øÏ düVü‰j·T|ü&˚+<äT≈£î j·TTe‘· s¡ø£Ô<ëq+ |ü≥¢ ne>±Vü≤q ô|+#·Tø√yê\Hêïs¡T. 26 e &ç$»Hé ø±s√Œπs≥sY |ü>∑&Ü\ Hê>∑sêE e÷{≤¢&ÉT‘·÷ mHémdt|æ #·]à Ä<Ûë´‹àø£ ø±s¡´Áø£e÷\‘√ bÕ≥T ùdyê ø±s¡´Áø£e÷\T ≈£L&Ü $]$>± ìs¡«Væ≤+#·≥+ n_Ûq+<ä˙j·TeTHêïs¡T. #·]à ‘·s¡T|ü⁄q ù|<ä\≈£î, düe÷C≤ìøÏ eT]ìï ø±s¡´Áø£e÷\T n+<ë\ì Äj·Tq Äø±+øÏå+#ês¡T. #·]à ø£$T{Ï #Ó’s¡àHé ¬se. ø√sê ùdq+sêE n<Ûä´ø£å‘·q »]–q á düuÛÑ˝À #·]à ø±s¡´<ä]Ù ÄsY m+ C≤]®bÕ˝Ÿ, ø√XÊ~Ûø±] _ »j·TsêCŸ, õC… >√¢], •_s¡+ ø£˙«qsY XÊ´+düHédüT<Ûëø£sY, düuÛÑT´\T e÷<Ûäyé, ‹yÓ÷‹, ø£$sêCŸ, &˚$&é, düTãT~Û›, nœ˝Ÿ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

@yÓTÆHê &çe÷+&é #˚düTÔHêïj·÷? nì n&ç>±s¡T. n+<äT≈£î f…*ø±+XÊK eT+Á‹ eTH√CŸ dæHêΩ düe÷<Ûëq$Tdü÷Ô 3 Á|”ù|sTT&é, 7 b˛dtºb˛sTT&é Ä|òüs¡¢‘√ ]sTT\j·THé‡ dü+düú õjÓ÷ dæyéTqT 5 ôdô|º+ãsY 2016q ÁbÕs¡+_Û+∫+<äì $e]+#ês¡T. Á|ò” ˝Àø£˝Ÿø±˝Ÿ‡, mdt{Ï&ç yêsTTdt ø±˝Ÿ‡, H˚wüq˝Ÿ s√$T+>¥, ñ∫‘· yÓTùdCŸ\‘√ bÕ≥T s√E≈£î 100 H˚wüq˝Ÿ yÓTùdCŸ\T, 4õ_ ñ∫‘· 4õ HÓ{Ÿ dü<äTbÕj·T+ ‘·~‘·s¡ uÛ≤Ø Ä|òüs¡¢‘√ õjÓ÷qT ]\j·THé‡ Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘Ó∫Ã+<äHêïs¡T. 31 &çôd+ãsY 2016 es¡≈£î yê´*&ç{°‘√ Ä|òüs¡¢‘√ ≈£L&çq á dæyéT ø√dü+ »Hê\T u≤s¡T\T rsês¡ì $e]+#ês¡T. Ç‘·s¡ ø£+ô|˙\T |ü\T |òæsê´<äT\T #˚XÊj·Tì, ◊j·TTdæ 1999yê] Äs¡¶s¡T Á|üø±s¡+ Äj·÷ bÕ¢q¢qT |ü]o*+#êeTì, ø±˙ m˝≤+{Ï

πødüT\÷ qyÓ÷<äT #˚j·T˝Ò<äì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. Ç‘·s¡ ø£+ô|˙\ yÓTTu…’˝Ÿ HÓ{ŸesYÿ\‘√ e÷{≤¢&˚+<äT≈£î ø=ìï dü+düú\πø nqTeT‘·T\T Á{≤jYT nqTeT‹düTÔ+<äì, ø±˙ ‘·eT ø£+ô|˙≈£î Ä neø±X¯+ ø£*Œ+#·ø£b˛e&É+‘√ Çã“+~ ø£\T>∑T‘·T+<äì ]*j·THé‡ ø£+ô|˙ ‘·eT≈£î $q‹|üÁ‘·+ düeT]Œ+∫+<äì $e]+#ês¡T. Á{≤jYTyês¡T ø±yê*‡qìï |æzdæ\T Çe«&ÜìøÏ f…*ø£+ düØ«dt ÁbıyÓ’&És¡¢‘√ düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+∫+<äì, n˝≤π> |ü\T dü÷#·q\T #˚j·T&É+‘√ bÕ≥T ø=+<ä]øÏ H√{°düT\T C≤Ø #˚dæ+<äì ù|s=ÿHêïs¡T. 8`11`2016q Á|üsTTy˚≥T f…*ø£+ ø£+ô|˙\ #Ó’s¡àHé\T, m+&û\T, dæÇz\‘√ düe÷y˚X¯+ ìs¡«Væ≤+∫ HÓ{ŸesYÿ˝À düeTdü´\T ‘·˝…‘·Ô≈£î+&Ü {Ïmdt|ædæøÏ |ü\T dü÷#·q\T #˚dæ+<äì ‘Ó*bÕs¡T.

»>∑ H √àVü ≤ qsêe⁄, ¬ > ˝≤¢ ø£ è wü í y ˚ D Ï , ø£ ≥ ø£ + ø£ è wü í y ˚ D Ï , <˚ e ùdq, ø=<ä T eT÷] e÷<Û ä $ , Vü ≤ sêÿs¡ \*‘· , »j· T , \ø° å à , ø=<ä T eT÷] sêCÒ X ¯ « Ø, ns¡ « |ü * ¢ X¯ • ø£ fi ¯ , >√fi¯ ¢ $»j· T \ø° å à , ø£ ì øÏ # · s ¡ ¢ wü ] àfi¯ , ø=<ä T eT÷] dü r wt , dü T >∑ Z \ X‚ K sY ‘· ~ ‘· s ¡ T \T bÕ˝§Z H êïs¡ T .

ø=DÏ»s¡¢ eT+&É\ e÷J ø±s¡´<ä]Ù eTè‹øÏ ‘·Tfi¯Sfl] dü+‘ê|ü+ KeTà+ {ÖHé, &çôd+ãsY 01. (ôdÿ’ q÷´dt) ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ bÕغøÏ mq˝Òì ùde\+~∫q ø=DÏ»s¡¢ eT+&É\ e÷J ø±s¡´<ä]Ù, d”ìj·TsY Hêj·T≈£î\T ø=qø±\ yÓ÷øå±q+<ä+ á s√E kÕj·T+Á‘·+ >∑T+&Ó b˛≥T‘√ eTs¡DÏ+#ês¡T. á yês¡Ô ‘Ó*j·T>±H˚ ‘Ó\T>∑T<˚X+¯ õ˝≤¢ bÕغ n<Û´ä ≈£îå \T ‘·Tfi¯Sfl] ÁãVü‰àj·T´ >±s¡T VüQ{≤VüQ{°q ø=DÏ»s¡¢ #˚s¡Tø=ì yÓ÷øå±q+<ä+ >±] uÛÖ‹ø£ø±j·÷ìøÏ |üP\ e÷\\T y˚dæ ìyêfi¯ó\]Œ+#ês¡T. yê] eTè‹ bÕغøÏ rs¡ì ˝À≥T nì, yê] ≈£î≥T+ãdüuTÑÛ ´\≈£î Á|ü>±&ÛÉ kÕqTuÛ÷Ñ ‹ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T. »≥¢ lqT, ‘ê‘· düT<Ûëø£s,Y ∫+‘·ì|ü⁄Œ eTTs¡[<Ûsä s¡ êe⁄, @<äT \÷] lìyêdüsêe⁄, ôd<’ Tä \T, >√$+<äsêe⁄ yÓ÷øå±q+<ä+ eTè‹ |ü≥¢ dü+‘ê|ü+ ‘Ó*j·TCÒXÊs¡T.

¬s’‘·T b˛s¡T j·÷Á‘· ãVæ≤s¡+>∑ düuÛÑ≈£î ‘·s¡* yÓ[flq ‘Ó\T>∑T ‘·eT àfi¯ó¢

Çã“+~ ø£\T>∑T‘·T+<äì Ç‘·s¡ ø£+ô|˙\ qT+&ç |òæsê´<äT\T n+<ëj·÷? m˝≤+{Ï #·s¡´\T rdüT≈£îHêïs¡T?... bÕs¡¢yÓT+≥T˝À m+|” bı+>∑T˝Ò{Ï *œ‘·|üPs¡«ø£ Á|üX¯ï KeTà+ ãT´s√, &çôd+ãsY 01. (ôd’ÿq÷´dt) ]*j·THé‡ dü+düú ÁbÕs¡+_Û+∫q õjÓ÷ HÓ{ŸesYÿ Á|üuÛÑT‘·« ìã+<Ûäq\ y˚Ts¡≈£î ‘·eT Ä|òüs¡¢qT Á|üø£{Ï+∫, yê{Ïì Á|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝ÀøÏ ‘Ó∫Ã+<ë? õjÓ÷ ìã+<Ûäq\qT ñ\¢+|òæT+∫ Á|üø£{Ï+∫q Ä|òüs¡¢ e\q ‘·eT≈£î Çã“+~ ø£\T>∑T‘√+<äì @<Ó’Hê Ç‘·s¡ Á|üsTTy˚≥T HÓ{Ÿes¡Tÿ ø£+ô|˙\T Á{≤jYT≈£î |òæsê´<äT #˚XÊj·÷? nì KeTà+ bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´&ÉT bı+>∑T˝Ò{Ï lìyêdü¬s&ç¶ bÕs¡¢yÓT+≥T˝À *œ‘·|üPs¡«ø£ Á|üX¯ïqT dü+~Û+#ês¡T. ˇø£y˚fi¯ Ç‘·s¡ ø£+ô|˙\qT qT+&ç |òæsê´<äT\ e∫Ãq≥¢sTT‘˚ f…*ø£+ ¬s>∑T´˝≤]{° n<∏ë]{° Ä|òt Ç+&çj·÷(Á{≤jYT) m˝≤+{Ï #·s¡´\T rdüT≈£î+<äì n&ç>±s¡T. n˝≤π> Á|üsTTy˚≥T f…*ø£+ ø£+ô|˙\T j·T÷»sY #êØ®\ ô|+|ü⁄≈£î

X¯óÁø£yês¡+ 02`12`2016

nwüº\ø°åà j·÷>∑+˝À düe÷X¯Áj·TD≤\T

ø±]àø£ düeTd´ü \T |ü]wüÿ]+#ê*: dæ◊{ÏjT· yÓs’ ê &çôd+ãsY 01. (ôdÿ’ q÷´dt) ø±]àø£ düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\ì dæ◊{ÏjT· T eT+&É\ n<Û´ä ≈£øå ±s¡´<äsT¡ Ù\T ‘√≥ Hêπ>X¯«s¡sêe⁄ u≤D≤\ ÁoqTyêdüsêe⁄ yês¡T nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Á|üC≤ dü+|òü÷\ ø±sê´\j·T+˝À ø√DÏ<ä\ ø£èwüí≈£îe÷] n<Ûä´ø£å‘·q »]–q düe÷y˚X¯+˝À nj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ øπ +Á<ä sêÁwüº Á|üuTÑÛ ‘·«\T ø±]à≈£î\≈£î Ç∫Ãq Vü‰MT\T $|ò\ü yÓTHÆ êj·Tì yê{Ï neT\T ø√dü+ ø±]à≈£î\T sêqTHêï s√E\˝À b˛sê{≤\T #˚j÷· \ì |æ\T|ü⁄ì#êÃs¡T.

7

KeTà+ ns¡“Hé, &çôd+ãsY 01. (ôdÿ’ q÷´dt)sêh+˝À s¬ ‘’ T· \ düeTdü´\qT |ü]wüÿ]+#ê\ì &çe÷+&é #˚dü÷Ô ‘Ó\+>±D ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ sêh ø£$T{Ï Ä<Ûä«s¡´+˝À e]ÿ+>¥ ø£$T{Ï n<Û´ä ≈£îå \T sπ e+‘Y s¬ &ç¶ qe+ãsY 6q uÛÑ÷|ü\|ü*¢˝À ÁbÕs¡+_Û+∫q ¬s’‘·T b˛s¡Tu≤≥ düTe÷s¡T 120 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ bÕ<äj÷· Á‘·qT |üP]Ô #˚dTü ø=ì ãT<Ûyä ês¡+ eTVü≤ãTuŸq>∑sY õ˝≤¢ ø=&É+>∑˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡Z+˝À eTT–j·TqTïq dü+<äs“¡ +¤ >± ø√dæZ Á>±eT+ ˝À »]π> ãVæ≤s¡+>∑ düuqÑÛ T »j·TÁ|ü<+ä #˚ùd+<äT≈£î {Ï&ç|æ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî\T ‘·Tfi¯Sfl] ÁãVü‰àj·T´ Ä<Û«ä s¡´+˝À õ˝≤¢˝Àì $$<Ûä ìjÓ÷»ø£esêZ\ qT+&ç uÛ≤Ø m‘·TqÔ bÕغ ø±s¡´ø£s\Ô¡ T ‘·s*¡ yÓfi≤fls¡T. õ˝≤¢˝Àì

$$<Ûä ìjÓ÷»ø£ esêZ\ qT+&ç ãT<Ûyä ês¡+ y˚≈î£ e C≤eTTq yêVü≤Hê\ <ë«sê kÕΔìø£ õ˝≤¢ bÕغ ø±sê´\j·÷ìøÏ uÛ≤Ø m‘·TÔq bÕغ ø±s¡´ ø£s¡Ô\T #˚sT¡ ≈£îHêïs¡T. nø£ÿ&É qT+&ç yêVü≤ Hê\ sê´©ì {Ï&|ç æ õ˝≤¢ n<Û´ä ≈£îå \T ‘·Tfi¯Sfl] ÁãVü‰àj·T´ C…+&Ü }|æ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs“¡ +¤ >± ‘·Tfi¯Sfl ] ÁãVü‰àj·T´ e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ sêh+˝À øπ dæÄsY Á|üuTÑÛ ‘·«+ ¬s’‘·T Á|üC≤ e´‹πsø£ $<ÛëHê\≈£î bÕ\Œ&ÉT‘·T+<äì, m|ü⁄Œ&ÉT ˝Òq+‘·>± H˚&ÉT sêh+˝À e´ekÕj·T s¡+>∑+ ≈£Ls¡T≈£î b˛sTT+<äì Äs√|æ+ #ês¡T. . Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î bÕ\Œ&çq ≈£î≥T+u≤\qT |üsêeT]Ù+#·&ÜìøÏ ≈£L&Ü eT+Á‘·T\T, Á|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT\T eTTK+ #êfÒdTü HÔ êïs¡ì, Äj·÷ ≈£î≥T+u≤\≈£î

Ä]Δø£ düVü‰j·T+ n+~+∫ Ä<äTø√e≥+˝À Á|üuÛÑT‘·«+ ìeTà≈£îì¬s‹Ôq≥Tº>± e´eVü≤]düTÔ+<äì ÁãVü‰àj·T´ <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T, ¬s’‘·T\qT $düà]+∫q @ Á|üuÛÑT‘ê«\T ≈£L&Ü #·]Á‘·˝À eTqT&É kÕ~Û+#·˝eÒ ì Äj·Tq >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. sêh+˝À {ÏÄsYmdt Á|üuTÑÛ ‘·«+ nqTdü]düTqÔ ï s¬ ‘’ T· e´‹πsø£ $<ÛëHê\≈£î ìs¡düq>± ø=&É+>∑˝Ÿ ìjÓ÷»ø£es¡+Z ø√dæZ eT+&É\ øπ +Á<ä+˝À ãT<Ûyä ês¡+ »]π> uÛ≤Ø ãVæ≤s¡+>∑ düuqÑÛ T $»j·Te+‘·+ #˚ùd+<äT≈£î ‘êeT+‘ê ‘·s*¡ yÓfió¯ HÔ êïeTì Äj·Tq ‘Ó*bÕs¡T. s¬ ‘’ T· b˛s¡T j·÷Á‘· ãVæ≤s¡+>∑ düu≈ÑÛ î£ {Ï&|ç æ õ˝≤¢ ñbÕ<Û´ä ≈£îå \T ≈£Ls¡bÕ{Ï yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, ø±s¡´<ä]Ù eT+<äbÕ{Ï yÓ+ø£fXÒ «¯ s¡sêe⁄, õ˝≤¢ Á|ü#ês¡ø±s¡´<ä]Ù @\÷] lìyêdüsêe⁄, õ˝≤¢ düeTq«j·T ø±s¡´<ä]Ù ‘√≥≈£L] •ej·T´, õ˝≤¢ ‘Ó\T>∑Tj·TTe‘· n<Ûä´≈£åî\T >=\¢|üP&ç Vü≤]ø£èwü,í õ˝≤¢ _dæ ôd˝Ÿ n<Û´ä ≈£îå \T >=&˚¶{Ï e÷<Ûäesêe⁄, mdt{Ï ôd˝Ÿ n<Û´ä ≈£îå \T _ø£|å ‹ü sê<Û√&é, Hêj·T≈£î\T o\+ ñù|+<äsY >ö&é, yêø£<ëì ø√fÒX«¯ s¡sêe⁄ ‘·~‘·sT¡ \T ‘·s*¡ yÓfi≤fls¡T.


Äs√>∑´ø£s¡ düe÷» ìsêàD≤ìøÏ bÕ≥T|ü&Ü* eTVü≤ã÷uŸq>∑sY {ÖHé, &çôd+ãsY 01 (ôd’ÿq÷´dt) Äs√>∑´ø£s¡yÓTÆq düe÷C≤ìà ì]à+#·&ÜìøÏ n+<äs¡÷ bÕ≥T|ü&Ü\ì õ˝≤¢ md”Œ ¬se÷sêCÒX¯«] ø√sês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT Á|ü|ü+#· msTT&é‡ ~H√‘·‡yêìï |ü⁄s¡kÕÿ]+#·T≈£îì ìs¡«Væ≤+∫q sê´©ì ÄyÓT ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+>± ÄyÓT e÷{≤¢&ÉT‘·÷ e÷qe düe÷C≤ìï ì]«s¡´+ #˚ùd e÷j·T s√>∑yÓTÆq msTT&é‡qT

8

X¯óÁø£yês¡+ 02`12`2016

õ˝≤¢ md”Œ ¬se÷sêCÒX¯«]

C≤rj·T ‘Ó\T>∑T ~q |üÁ‹ø£

eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢

‘·s¡*ø√fÒº+<äT≈£î n~Ûø±s¡T\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T, y˚T<Ûëe⁄\T ø£*dæø£≥Tº>± |üì#˚dü÷Ô Á|ü»˝À¢ ne>±Vü‰q ô|+b˛~+#˚\ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. ndüVü‰», ˝…’+–ø£ n\yê≥¢ e\¢ zø£] qT+&ç eTs√ø£]øÏ dü+Áø£$TdüTÔ+<äì msTT&é‡ n+≥Tyê´~Û ø±<äHêïs¡T. ‘·–q

C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√ø£b˛e&É+ e\H˚ msTT&é‡ k˛≈£î‘·T+<äì, Á|ü»\qT #Ó’‘·q´ e+‘·T\qT #˚ùd+<äT≈£î ne>±Vü‰q dü<ädüT‡\T ìs¡«Væ≤dü÷Ô ne>±Vü≤q‘√H˚ uÛÑ$wü´‘·TÔ n~Ûø±s¡T\‘√ bÕ≥T $$<Ûä XÊK Äs√>∑´ø£s¡+>± ñ+≥T+<äì n~Ûø±s¡T\T, $<ë´s¡Tú\T n~Ûø£ $e]+#ês¡T. á sê´©˝À my˚Tà˝Ò´ dü+K´˝À bÕ˝ÀZHêïs¡T. &ç.lìyêdt>ö&é, b˛©dt

e÷y√sTTdüTº\ ø£¬s˙‡ e÷s¡TÑ·T |ü≥Tºã&ɶ Ç<ä›s¡T e´≈£îÔ\T s¡÷.12\ø£å\ q>∑<äT kÕ«~Ûq+ : õ˝≤¢ md”Œ.¬se÷sêCÒX¯«]

ã÷´s√ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY &çôd+ ãsY1 (ôdÿÌ q÷´dt) øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘·«+ rdüT≈£îqï ìs¡j í T· + e\¢ kÕe÷qT´ \‘√ bÕ≥T Á|ü‹ ˇø£ÿs¡T Çã“+~ |ü&TÉ ‘·Tqï $wüjT· +˝À ‘Ó*dæ+<˚. á ‘·sT¡ D+˝ÀH˚ e÷y√sTTdüT\º T ≈£L&Ü ‘·eT bÕ‘· ø£s¬ ˙‡ì e÷s¡Tà ≈£îH˚+<äT≈£î ‘·eT≈£î e⁄qï |ü\T≈£î ã&çì $ìjÓ÷–+#·T ø√e&É+ »s¡T>∑T‘·T+~. Ç˝≤+{Ï e÷s¡TŒqT #˚ùd+<äT≈£î Á|üjT· ‹ïdüTqÔ ï Ç<äs› T¡

e´≈£î\Ô qT õ˝≤¢˝Àì eTø£˝Ô Ÿ b˛©düT \T n¬sdüTº #˚XÊs¡T. M] qT+&ç ô|<äm› ‘·TqÔ s¡÷.500, s¡÷.1000 H√≥¢qT kÕ«~q+ #˚dTü ø√>± M{Ï $\Te s¡÷.12, 01,400\‘√ bÕ≥T eT÷&ÉT yÓTTu…’˝Ÿbò˛q¢qT kÕ«~q+ #˚dTü ≈£îHêïs¡T. sêÁwüº ñqï ‘ê~Ûø±s¡T\ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈î£ õ˝≤¢ yê´|ü+Ô >± b˛©düT\T á H√≥¢ e÷]Œ&ç $wüjT· +˝À >∑{ìºÏ |ò÷ü qT @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. u≤´+≈£î˝À¢

»s¡T>∑T‘·Tqï Á|ü‹ ˝≤yê<˚M\Tô|’ ì|òü÷ô|≥º&É+‘√ bÕ≥T nqT e÷q+ e#˚à Á|ü‹ ˇø£ÿ]ô|’ ì|ò÷ü e⁄+#ês¡T. á dü+<äs¡“¤+˝ÀH˚ eTø£Ô˝Ÿ eT+&É\+˝Àì eT+‘·H >é √&ÉT Á>±e÷ìøÏ #Ó+~q b˛kÕº|dæò Tü ñ<√´– qT+&ç ø=+<äsT¡ nqTe÷ì ‘·T\T &ÉãT“\T e÷]Œ&ç #˚dTü qÔ ï≥T¢ düe÷#ês¡+ n+<äT≈£î Hêïs¡T. yÓ+≥H˚ düŒ+~∫q yês¡T H˚sT¡ >± b˛düTe÷düºsY dü‘·´ Hêsêj·TD

9q n+‘·sê®rj·T n$˙‹ e´‹πsø£ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY &çôd+ãsY1(ôdÌÿq÷´ dt) áHÓ\ 3e ‘˚~qT+&ç 9e ‘˚~ es¡≈î£ n$˙‹ ìs¡à\q˝À Á|ü»\ bÕÁ‘· nH˚ n+X¯+ô|’ bÕsƒ¡XÊ\\T, ø£fi≤XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\≈£î yê´düs¡#·q b˛{°\T ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äì mdæ_ &ûmd”Œ.sê+<ëdt ˇø£ Á|üø≥£ q˝À ‘Ó*bÕs¡T. n$˙‹ ìs¡÷à\q≈£î düe÷»+˝À #Ó‘’ q· ´+ ø£*–+#˚+<äT≈£î Á|ü‹ dü+e‘·‡s¡+ 9q n+‘·sê®rj·T n$˙‹ e´‹πsø£ ~H√‘·‡e+>± ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. n$˙‹ e\¢ Á|ü»\≈£î ø£*>π qcÕº\qT $e]+#·&+É ‘√ bÕ≥T Á|ü»\T mdæ_ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\ |ü≥¢ ne>±Vü≤q ø£*Œ+#·&+É yê]øÏ e⁄qï dü+<˚V‰ü \qT rπsÃ+ <äT≈£î ne>±Vü≤q ø±s¡´Áø£e÷\T ìs¡«Væ≤+#·&+É »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. n˝≤π> mdæ_ Ä~Ûø±s¡T\ bò˛Hé HÓ+ãs¡‘¢ √ ≈£L&çq ø£s|¡ Áü ‘ê\qT Á|üuTÑÛ ‘·« ø±sê´\ j·÷\T, »qkÕ+Á<ä‘· Á|ü<X˚ Ê\˝À |ü+#·&É+ ‘·~‘·s¡ ø±s¡´Áø£eTø±\qT ìs¡«Væ≤kÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. eTTK´+>± uÛ≤s¡‘<· X˚ +¯ e´ekÕj·T+ MT<ä Ä<Ûës¡|&ü ç Ä]úø+£ >± yÓqTø£ã&ç Á|ü»\T m≈£îÿe dü+K´˝À ìeìdüTqÔ ï Á|ü<X˚ +¯ nì M]øÏ Á|üuTÑÛ ‘·« dü+øπ eå T |ü<øä∏ ±\T neT\T #˚dTü qÔ ï ‘·sT¡ D+˝À n$˙‹ ø±s¡D+>± Ç+ø± |ü<∏äø±\T

\_›<ës¡T\≈£î #˚s&¡ +É ˝Ò<ìä nHêïs¡T. ø±e⁄q n$˙‹øÏ e´‹πsø£+>± b˛sê&˚ dü+dü\ú ≈£î, e´≈£îÔ\≈£î Á|ü»\ düVü‰ø±s¡+, Á|ü»\˝À #Ó‘’ q· ´+ nedüse¡ Tì, Á|ü»\≈£î Á|üuTÑÛ ‘·« |ü<øä∏ ±\ |ü≥¢ düs¬ q’ ne>±Vü≤q n+<ä≈î£ <äs¡U≤düTÔ #˚düT≈£îH˚ $<Ûëq+ ‘Ó\TdüTø√ yê\Hêïs¡T. n$˙‹ Ä~Ûø±s¡T\qT n$˙‹ Áb˛‘·‡Væ≤+#˚ $<ÛëHê\qT e´‹πsøÏ+#ê\ì, düe÷#ês¡ Vü≤≈£îÿ #·≥+º |ü≥¢ düs¬ q’ ne>±Vü≤q ø£*– e⁄+&É&É+ <ëì dü÷Œ]Ô‘√ ñ|üj÷Ó –+#ê\Hêïs¡T. n˝≤π> áHÓ\ 3e ‘˚~q eq|ü]˝Ô Àì pìj·TsY ø£fi≤XÊ\, »&ûŒôV≤#Ymdt u≤\Ts¡ bÕsƒX¡ Ê\ yÓT<Æ ëq+ qT+&ç Ä+uÒ<ÿä sY #Ís¡kÕÔ, sêJyé #Íø˘, Äغdæ &çb˛ >π ≥T bÕ*f…øïÏ ø˘ ø£fi≤XÊ\˝À n$˙‹ ìs¡÷à\q >∑T]+∫ kÕeT÷Væ≤ø£+>± Á|ü‹»„ #˚sTT+∫ ‹]– sêJyé#Íø˘, pìj·TsY ø£fi≤XÊ\ es¡≈£î sê´© ìs¡«Væ≤+#·&É+ »s¡T>∑T‘·T+<äHêïs¡T. n˝≤π> &çôd+ãsY 9e ‘˚~q eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ Y <ë«sê õ˝≤¢ |ü]wü‘Y yÓTÆ<äHê+˝À yê´düs¡#·q b˛{°\˝À HÓ–qZ yê]øÏ dü]|º ø¬æò ≥¢‘√ bÕ≥T Áb˛‘·‡Vü‰ø£ ãVüQeT‘·T\T n+~kÕÔeTHêïs¡T. n˝≤π> |ü≥ºD+˝À sê´© ìs¡«Væ≤kÕÔeTì $e]+#ês¡T.

Ç+{Ï e<ä› |üV‰ü sê ø±dæ q>∑<Tä e÷]Œ&ç »s¡T>∑T‘·Tqï düeTj·T+˝À <ë&ç #˚dæ yê]ì n<äT|ü⁄˝ÀøÏ rdüT≈£îHêïs¡T. $wüjT· +˝À eTT+<äT yê]ì Á|ü•ï+#·>± ‘·eT ù|s¡T¢ dæ<ë›s,ú¡ ∫+‘· Á‹Hê<∏sä êe⁄ uÛÁÑ <ëÁ~ ø=‘·>Ô ÷∑ &Ó+ õ˝≤¢˝Àì >∑» Ç+»˙ ]+>¥ Áô|.’ *$Tf…&˝é À &ç|Pü ´{Ï ÁbÕC…≈£îº y˚TH˚»sY>± ‘Ó*bÕs¡T. ÁbÕC…≈î£ º |üqT\T #·s,¢¡ <äTeTTà >∑÷&Ó+, yÓ+ø£{≤|ü⁄s¡+ yêCŸ&TÉ ÁbÕ+‘ê\˝À kÕ>∑T‘·THêïj·Tì Á‹Hê<∏sä êe⁄q eT]ìï $esê\T #ÓãT‘·÷ C…d_æ Á&Óe’ sY #·s¢¡ ÁbÕ+‘·+ ˝À |üì #˚dTü +Ô &É>± >∑Ts¡TÔ ‘Ó*j·Tì e´≈£î\Ô T ‘·eTqT uÛj Ñ T· ô|{Ϻ ‘·TbÕ≈£î \‘√ u…~]+∫ |üqT\T ì*|æy˚ j·÷\ì Ä<˚•+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. nq+‘·s+¡ ˇø£ HÓ\≈£î e´≈£î\Ô T ˇø£ ˝ÒKqT n+~dü÷Ô KeTà+ õ˝≤¢

dæ|◊æ e÷y√sTTdüTº ø£$T{° ø±s¡´ <ä]Ù n<˚XÊ\qT bÕ{Ï+#ê*‡+~ >± #ÓbÕŒs¡T. Ä ˝ÒK˝À #·rdt|Tüò &é sêÁwü+º , ;ÛeTes¡+ Á>±eT+ qT+&ç yÓ\T|ü⁄\ e⁄qï e÷y√sTTdüTº neTs¡T\ dü÷|ú +ü e<ä› Äø√ºãsY 28e ‘˚~q sêyê\ì dü÷∫+#ê s¡ì, n<˚$<Û+ä >± á $wüj÷· ìï b˛©düT\≈£î ‘Ó\j·Tsê<äì Ä<˚•+ ∫q≥T¢ $e]+#ês¡T. áH˚|<ü ´ä∏ + ˝À ÁoHê<∏sä êe⁄‘·q‘√ bÕ≥T sêyê *‡+~>± dæ<ës¡qú T yÓ+≥rdüT≈£îì ;ÛeTes¡+ Á>±e÷ìøÏ yÓ\fl>± ôdø’ ˝Ï Ÿô|’ >∑Ts¡T‘Ô *Ó j·Tì e´øÏÔ e∫à 3øÏ.MT˝À|ü*øÏ rdüTø¬ [fl nø£ÿ&É eTs√ Ç<äs› T¡ e´≈£î\Ô T ‘·TbÕ≈£î\‘√ e⁄Hêïs¡ì, Çø£ÿ&É m+<äT≈£î Ç+»˙ ]+>¥ |üqT\T #˚dTü HÔ êïs¡ì u…~]+ ∫ ‘·eT≈£î |ü~XÊ‘·+ ø£MTwüHé Ç∫à |üqT\T #˚düTø√yê\ì dü÷∫+

∫q≥T¢ $e]+#ês¡T. #·s¡Ã\ ‘·sê«‘· s¡÷.\ø£3å 0y˚\T Çe«&ÜìøÏ z|ü≈£îì ‘·sê«‘· eTs√ e´øÏÔ e∫à e÷≈£î Çyê«*‡q &ÉãT“\T qe+ãsY12e ‘˚~˝À>± >∑‘+· ˝À e∫Ãq Á|ü<X˚ ÊìøÏ e∫à Çyê«\ì ø√]q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. á eT<Û´ä ø± \+˝À qe+ãsY 8q Á|üuTÑÛ ‘·«+ rdüT≈£îqï ìs¡j í T· +‘√ bÕ‘·H√≥¢qT s¡<äT› #˚j·T&É+‘√ Á‹Hê<∏äsêe⁄ e÷y√sTTdüTº \≈£î ø£MTwüHé eTT≥º #Ó|Œü &É+ »]–+~. á düeTj·T+ ˝À e÷y√sTTdüT\º T n‘·ìøÏ s¬ +&ÉT u≤´>∑T\T Ç∫à M{Ï˝À yÓTT‘·+Ô 12\ø£\å e⁄Hêïj·Tì yê{Ïì ø=‘·øÔ ¬£ s˙ï øÏ+<ä e÷]à Çyê«\ì Ä<˚•+∫q≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. e÷y√ sTTdüTºdüuÛÑT´\T n‘·ì ˇ|æŒdü÷Ô düVü≤ø£]+#ê*‡+~>± ø√s¡>± <ëìøÏ dæ<ë›s≈ú¡ î£ |ü]#·jT· + e⁄qï

s√&ÉT¶ |üqT\T ÁbÕs¡+_Û+∫Ûq neT\T ø±ì Vü‰MT my˚Tà˝Ò´ &ç.lìyêdt>ö&é s¡÷s¡˝Ÿ, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY &çôd+ãsY 01 (ôdÿ’ q÷´dt) eT+&Û\É |ü]~Û˝Àì ≥+ø£s¡ Á>±eT+˝À sêÁwüº Á|üuTÑÛ ‘·«+ eT+ps¡T #˚dqæ _{Ï s√&ÉT¶ |üqT\qT >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT kÕúìø£ my˚Tà˝Ò´ &ç.lì yêdt>ö&é ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. á dü+<Ûsä “¡ +¤ >± Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Á>±e÷\ n_Ûeè~ΔøÏ sêÁwüº Á|üuTÑÛ ‘·«+ ø£è‘· ìX¯Ãj·T+‘√ |üì#˚jT· T#·Tqï<äì $e]+#Ûês¡T. s¡V‰ü <ës¡T\ @sêŒ≥T‘√ Á>±eT\≈£î sêø£b˛ø£\T ô|s¡T>∑T‘êj·Tì ø£˙dü kÂø£sê´\ ø£\Œq ‘√H˚ Á>±eT\ n_Ûeè~Δ kÕ<Û´ä eTì $e]+#ês¡T. sêuÀj˚T ã÷´s√, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, &çôd+ãsY 01 s√E\˝À eT]ìï s¡V‰ü <ës¡T\qT _{Ï s√&ÉT>¢ ± e÷s¡TkÕÔeTì (ôd’ÿ q÷´dt) πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£îqï Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ô|<ä›H√≥¢ s¡<äT› e´eVü‰s¡+ô|’ Á|ü»\˝À Ä+<√fi¯q ø√qkÕ>∑T‘·Tqï|üŒ{ÏøÏ ñ<√´>∑T\≈£î }s¡≥ ø£*–+#˚ $<Ûä+>± ÄØ“◊ &çôd+ãsY 1e ‘˚~q 10y˚\ q>∑<äTqT zπø |ü]j·÷j·T+ #Ó*¢+#˚+<äT≈£î eTVü≤ã÷uŸq>∑s,Y &çôd+ãsY 01 (ôdÿ’ q÷´dt) øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘·«+ nqTeT‹+ #·&É+‘√ ñ<√´>∑T˝À¢ Äq+<ä+ Á|üyX˚ ô¯ |{Ïqº ˙{Ï njÓ÷>¥ |ü<øä∏ +£ ô|’ Á|ü»\˝À ne>±Vü‰q e´ø£ÔyÓTÆ+~. rsê >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT $$<Ûä ø£*Œ+#ê\ì ˙{Ÿ njÓ÷>¥ dü+düú d”Çz n$T‘êuŸsêjYT XÊK\ ñ<√´>∑T\T, Á|üuÛÑT‘·« |òæq¸Hé <ës¡T\T dü÷∫+#ês¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT õ˝≤¢ ø£˝ø… sº£ ‘¢¡ √ ìs¡«Væ≤+∫q ñ<äj·Ty˚T u≤´+≈£î\≈£î #˚s¡Tø√e&É+‘√ M&çj÷Ó ø±qŒ¤s¬ H釽À Äj·Tq e÷{≤¢&TÉ ‘·÷ Á|ü»\≈£î ˙‹ ÄØ“◊ Vü‰MTì kÕúìø£ u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\T e+‘·yTÓ qÆ bÕ\q n+~+#˚+<äT≈£î øπ +Á<ä Á|üuTÑÛ ‘·«+ rdüT≈£î+≥T bÕ{Ï+#·&Éø£b˛e&É+‘√ ñ<√´>∑T\T rÁe qï #·s´¡ \ô|’ Á|ü»\˝À ne>±Vü‰q ô|+b˛+~+#·#j ˚ ÷· \ì kÕúsTT˝À eT+&ç|ü&ܶs¡T. ÄØ“◊ Vü‰MTì ø√sês¡T. m\Áø±ºìø˘, q>∑<Tä $TwüHôé |’ Á|ü»\˝À ne>±Vü‰q neT\T #˚ùd+<äT≈£î õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY ø£*Œ+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. Á|ü»\ Çã“+<äT\qT <äèwæ˝º À s√Hê˝Ÿ¶s√dt ãT<Ûäyês¡+ düe÷y˚XÊìï ñ+#·T≈£îì u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\‘√ m|üŒ{Ïø|£ ü &ÉT #·]Ãdü÷Ô @sêŒ≥T #˚dæ u≤´+ø£s¡¢qT q>∑<äT #Ó*¢+|ü⁄˝À |ü]dæ‘ú T· \qT ã{Ϻ Á|ü»\ Çã“+<äT\qT ‘√\–+#ê\ì Äj·Tq neø£‘·eø£\T »s¡T>∑sê<äì Ä<˚•+#ês¡T.

ñ<√´>∑T\ ÄÁ>∑Vü‰+ Ä<˚•+∫q|üŒ{ÏøÏ |òü*‘·+ ˝Òø£b˛sTT+~. Á|üuÛÑT‘·«+ ñ<√´>∑T\≈£î Á|ü‘˚´ø£ øö+≥s¡T¢ @sêŒ≥T #˚dæ ñ<Ûäj·T+ 9 qT+&ç 10 >∑+≥\ es¡≈£î kÕj·T+ø±\+ 4 qT+&ç 5 >∑+≥\ es¡≈£î Á|ü‘˚´ø£ øö+≥s¡¢qT @sêŒ≥T #˚düTÔqï≥T¢ Á|üø£{Ï+∫q|üŒ{ÏøÏ kÕúìø£ u≤´+≈£î\˝À Á|ü‘˚´ø£ øö+≥s¡T¢ @sêŒ≥T #˚j·Tø£b˛e&É+ô|’ ñ<√´>∑T\T rÁekÕúsTT˝À eT+&ç|ü&ܶs¡T. Á|üuÛÑT‘·« |òæ+q¸Hé <ës¡T\≈£î 4y˚\ s¡÷bÕj·T\qT e÷Á‘·y˚T #Ó*¢+#·&É+‘√ 4y˚\‘√ ≈£î≥T+ã+ @˝≤ >∑&ÉTdüTÔ+<äì Ç+{Ï n<Ó›\T, ì‘·´edüs¡ edüTÔe⁄\qT, Ç‘·sêÁ‘· #Ó*¢+|ü⁄\qT @˝≤ #˚j·T&É+ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì $s¡T#·T≈£î|ü&ܶs¡T. ‘·eT k˛eTTàqT u≤´+≈£î\˝À ñqï|üŒ{ÏøÏ kÕúìø£ u≤´+≈£î n~Ûø±s¡T\T ñqï‘· ÄØ“◊ ìã+<Ûäq\qT neT\T #˚j·Tø£b˛e&É+ô|’ <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. y˚+≥H˚ n~Ûø±s¡T\T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T.

õ˝≤¢ ø£˝…ø£ºsY s√Hê˝Ÿ¶s√dt

˙{Ï njÓ÷>¥ô|’ ne>±V‰ü q ø£*Œ+#ê*

Hês¡j·TD ù|≥qT õ˝≤¢ Á|üø£{Ï+#ê* e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T<=&É¢ ìsêàD≤\≈£î kÕe÷Á–ì n+<äCÒdæq sêheT+Á‹ <ÛäHê«&É &çôd+ãsY1(ôdÌÿq÷´dt) eT+&É\πø+Á<ä+˝Àì >∑Ts¡Tyês¡+ m_$|æ Hêj·T≈£î&ÉT $wüßí es¡ΔHé ¬s&ç¶ $˝Òø£s¡¢ düe÷y˚X¯+˝À e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Hês¡j·TD ù|≥qT õ˝≤¢>± Á|üø£{Ï+#ê\ì eT]j·TT C≤sTT+{Ÿ ø£˝Òø£ºsY sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ Hês¡j·TD ù|≥≈£î ùdŒwü˝Ÿ ø£˝Òø£ºsY qT Á|üø£{Ï+#·&É+‘√ Hês¡j·TD ù|≥ õ˝≤¢>± Á|üø£{Ï+#ê\ì ùdŒwü˝Ÿ ø£˝Òø£ºsY nedüs¡+˝Ò<äì <ë<ë|ü⁄ ‘Ó\+>±D sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ 31 õ˝≤¢\T Á|üø£{Ï+∫ 32e õ˝≤¢ Hês¡j·TD ù|≥ õ˝≤¢qT Á|üø£{Ï+#ê\ì ù|≥ õ˝≤¢ #˚j·T&ÜìøÏ nìï ns¡Ω‘·\T ñHêïj·Tì eTq ‘Ó\+>±D sêÁwüº eTTK´eT+Á‹ ¬ø. #·+Á<äX‚KsY sêe⁄ ã+>±s¡T ‘Ó\+>±D ø√dü+ ∫qï ∫qï õ˝≤¢\T #˚j·T&É+ e\¢ dü<Ûä´+ ne⁄‘·T+<äì yÓ+≥H˚ Hês¡j·TD ù|≥qT õ˝≤¢ Á|üø£{Ï+#ê\ì Äj·Tq ø√sês¡T

dü‘´· Hêsêj·TD#ê] <ë«sê bÕ‘· ø£¬s˙‡ì e÷πsÃ+<äT≈£î Çø£ÿ&çøÏ e∫Ãq≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. BìøÏ dü‘·´Hêsêj·TD#ê] ≈£L&Ü 30XÊ‘·+ ø£MTwüHé rdüT≈£îH˚+<äT≈£î dæ<ä›eTj·÷´&Éì m≥ºπø\≈£î 15XÊ‘êìøÏ ˇ|æŒ+∫ eT+‘·H >é √&ÉT≈£î sêe&É+ »]–+<äHêïs¡T. á#·s´¡ \ H˚|<ü ´ä∏ +˝À b˛©düT\≈£î düe÷#ês¡+ n+<ä&+É , õ˝≤¢ md”Œ Ä<˚XÊ\ y˚Ts¡≈î£ <ë&ç ìs¡«Væ≤+∫ yê]ì ĬsdüTº #˚jT· &É+ »]–+<äì md”Œ.¬se÷sêCÒX«¯ ] ‘Ó*bÕs¡T. á H˚|<ü ´ä∏ +˝À ì+~Û‘T· \qT ø√s¡T˝º À Vü≤»s¡T|üs¡Ã&É+ »]–+<äì, Á|üuÛÑT‘·« e´‹πsø£ #·s¡´\≈£î bÕ\Œ&çq yê]ì ìs√~Û+#˚ #·s´¡ y˚Ts¡≈î£ #·≥º Á|üø±s¡+ øπ düT qyÓ÷<äT #˚dqæ ≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T.

u≤˝≤q>∑sY &çôd+ãsY1(ôdÌÿq÷´dt) eT+&É\πø+Á<ä+˝Àì eT+&É˝≤_eè~› ø±sê´\j·T+ Äes¡D˝À >∑Ts¡Tyês¡+ Hê{Ï eT<Ûë´Vü≤ï+ sêh yÓ<’ ´ä Äs√>∑´XÊK

eT+Á‹ \øå±à¬s&ç¶ |ü\TÁ>±e÷\ Á|ü»\≈£î e´øÏÔ>∑‘· eTs¡T>∑T<=&É¢ ìsêàD|ü⁄ kÕe÷Á–ì n+<äCXÒ Ês¡T Ç+<äT˝À u≤>∑+>± eT+&É\ |ü]~Û˝À>∑\ ∫qïπse*¢ ô|<äsπ› e*¢ ùV≤e÷õ|üPsY ø£fi‚fl|ü*¢ >∑T+&û&é Á>±e÷\ Á|ü»\≈£î ø=+<ä]øÏ e´øÏ>Ô ‘∑ · eTs¡T<=&ÉT¢ ì]à+#·T ≈£îH˚+<äT¬ø’ kÕúìø£ es¡˝Ÿ¶ $»Hé dü+düú yês¡T düTe÷s¡T Hê\TZe+<ä\qT+&ç ◊<äT e+<ä\ eTs¡T>∑T<=&ÉT¢ ìsêàD≤\≈£î nedüs¡ |ü&TÉ kÕe÷Á–ì dü+düyú ês¡T

ñ∫‘·+>± eT+Á‹ #˚‘T· \ $÷<äT>± n+<äCÒsTT+#ês¡T áø±s¡´Áø£eT+˝À es¡˝Ÿ¶ $»Hé dü+düú »qs¡˝Ÿ yÓTHÓ»sY õπøs¬ &ç¶ kÕúìø£ j·T+|æ|æ e&Éu¢ ≤>∑´eTà »&ûŒ{Ïdæ düuTÑÛ ´\T |ü≥¢ Á|üu≤Û ø£sY s¬ &ç¶ ‘·Vü≤dæ˝≤›sY sê+u≤sTT u≤˝≤q>∑sY düsŒ¡ +#Y XÊ+‘êHêj·Tø˘ {Ï ÄsY j·Tdt eT+&É\ bÕغ n<Û´ä ≈£îå &ÉT sê+>√bÕ˝Ÿ »˝≤¢ ø±s¡´es¡Z düuTÑÛ ´\T yÓ+ø£{≤#ê] H˚sfi¡ fl¯ |ü*¢ uÛ÷Ñ bÕ˝Ÿ >∑T+&û&é #ÓHêï¬s&ç¶ Ç+ø± {°ÄsY j·Tdt Hêj·T≈£î\T ø±s¡´ø£s\Ô¡ T n~Ûø±s¡T\T Á|ü»\T

ù|≥ õ˝≤¢kÕ<Ûäq ø√dü+ ]˝Òìsêe~Ûø£ Bø£å\T Hêsêj·TDù|≥ &çôd+ãsY1(ôdÌÿq÷´dt) Hêsêj·TDù|≥ õ˝≤¢ kÕ<Ûäq ø√dü+ >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT kÕúìø£ dü‘·´Hêsêj·TD #Ís¡düÔ˝À ìsêe~Ûø£ ]˝Ò ìsêVü‰s¡Bø£å\T ÁbÕs¡+uÛÑ+ nj·÷´sTT. á Bø£å\T Hêsêj·TDù|≥qT õ˝≤¢ #˚ùd+‘· es¡≈£î ø=qkÕ>∑T‘êj·Tì õ˝≤¢ kÕ<ÛäD ø£$T{° ø£˙«qsY eTH√Vü≤sY>ö&é nHêïs¡T. >∑Ts¡Tyês¡+ Hê&ÉT uÛÑeq ìsêàD y˚TÁd”Ô\T Bø£å˝À bÕ˝§ZHêïs¡ì, n˝≤π> |ü~ s√E\ ø±sê´#·s¡D˝À $$<Ûä dü+|òü÷\ yês¡T Bø£å˝À¢ bÕ˝§Z+{≤s¡ì nHêïs¡T. Bø£å\≈£î nœ\|üø£å Hêj·T≈£î\T ‘·eT dü+|ò”TuÛ≤e+ ‘Ó*bÕs¡T. ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T.

VaarthaTarangalu Printed Published Edited and Owned by K.A.Vijayaraju Printed at SR Publications,Amberpet,Hyderabad. Published from .H.NO/1-9-9/1/A/23,FLAT NO.301,SURYA SADAN NEAR E-SEVA, RAMNAGAR,HYDERABAD-500048,TELANGANA. Editor K.A.Vijayaraju Cell: 09494269608, Website: www.vaarthatarangalu.com,Email: vtarangalu.222208@gmail.com,RNI.NO : APTEL/2006/18987

02 12 16 vaarthatarangalu hyd full  
Advertisement