Page 1


Sisällys

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto..................................................................1 Kuntayhtymäjohtaja/rehtorin katsaus..................................................................2 Yksi yhteinen Campus......................................................................................3 Kehittämispalvelut...........................................................................................5 Toimintaa tunnusluvuin nuorten koulutus......................................................6 Toimintaa tunnusluvuin aikuiskoulutus.........................................................7 Liiketalous ja kauppa..................................................................................8 Kone- ja Metalliala...................................................................................10 Talotekniikka, LVI................................................................................... 11 Tulevaisuuden rakentajat.....................................................................12 Pintakäsittely.......................................................................................13 Autoala...............................................................................................14 Sähköala............................................................................................15 Prosessi............................................................................................16 Kauneudenhoito...............................................................................17 Hiusala.............................................................................................18 Lähihoitajat......................................................................................19 Hotelli-, ravintola- ja cateringala.....................................................20 Ammattitaitoa tukemassa...............................................................21 VAAOn muu koulutus.....................................................................22 Kilpailutoiminta...............................................................................23 VAAOssa tapahtunutta...................................................................26 Kansainvälisyystoiminta.................................................................28 OPISKELIJAPALVELUT - Tukea opintoihin opiskelijoille ja myös henkilökunnalle draaman keinoin.....................................30 Hiusala, Aikuiskoulutus..................................................................32 Teatterialan ammattitutkinto/maskeeraus, Aikuiskoulutus.............. 33 VAAO kouluttaa Jyväskylässä ja Karkkilassa.................................33 LVI, Aikuiskoulutus...........................................................................34 Kosteusmittaus on myös alansa ammattilaistyötä...........................34 ”Innostu oppimaan” kampanjoi elinikäisen oppimisen puolesta....... 35 Oppimisympäristöjen kehittäminen Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistossa................................................................36 Osaamisen kehittämistä työpaikoilla...................................................37 Joustavasti työelämään.......................................................................38 Vaateri - nuorten työpaja.......................................................................38 Talous- ja hallintojohtajan tilastot ..........................................................39 Koulutuksen järjestäjä.............................................................................40 Toiminnan periaatteet................................................................................41 VAAOn henkilökunta...................................................................................41 Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, henkilökunnan valokuva................ 44 INFORMAATIOKESKUS – aineistoja ja apuneuvoja tiedonhakuun............... 45 Nuorten koulutustarjonta 2012.........................................................................46 Aikuiskoulutuksen alkanut koulutus 2011-2012..................................................47 Valmistuvat opiskelijat 2012..................................................................................48 Jatkavat opiskelijat..................................................................................................54 Stipendit.....................................................................................................................59

Toteutus ja suunnittelu: Markkinointiryhmä Sisältö: Koulutuspäälliköt, muu henkilökunta, opiskelijat Kuvat: Oppilaitoksen arkisto Ulkoasu ja sivunvalmistus: Marika Renfors Paino: Hämeen Kirjapaino Oy, Tampere 2012


Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto (VAAO) on tuloksellisesti toimiva monialainen ammatillinen oppilaitos, joka toimii asiakkaiden ja työelämän tarpeiden ohjaamana. VAAO:lla on tärkeä rooli ammatillisen koulutuksen tarjoajana ja yritysten työvoimatarpeen tyydyttäjänä. Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistossa opiskelee vuosittain nuorten ammatillisissa perustutkinnoissa noin 950 opiskelijaa. Aikuisten perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen koulutuksista syntyy vuosittain noin 60 000 opiskelijatyöpäivää. Monipuolinen ja laaja-alainen koulutus toteutetaan ajanmukaisissa ja nykyaikaisissa oppimisympäristöissä kiinteässä yhteistyössä alueen yrityksien ja elinkeinoelämän kanssa. Toimimme hyvässä yhteistyössä mm. alueen lukioiden kanssa. Ammatillisten opintojen ja lukio-opintojen yhdistäminen on mahdollista, jolloin voi suorittaa mm. ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon jopa kolmessa vuodessa.

1


Kuntayhtymäjohtaja/rehtorin katsaus

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston 62. toimintavuosi 2011-2012 on ollut menestyksekäs. VAAO oli jälleen vetovoimainen ja haluttu opiskelupaikka vuonna 2011. Perustutkinto-opiskelijoiden määrä kasvoi 1047 opiskelijaan. Lisäystä edellisvuoteen oli 45 opiskelijan verran. Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston järjestämisluvassa on 990 perustutkintopaikkaa. Vuonna 2011 Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi tilapäisesti 23 ylimääräistä lisäpaikkaa vuodelle 2011, joten ylitimme perustutkintopaikkojen määrän 34 opiskelijalla. Järjestämisluvan määrä palautui vuodelle 2012 takaisin 990 perustutkinto-opiskelijaan. Toiminnalle esitetyt tuloksellisuutta kuvaavat tavoitteet saavutettiin hyvin. Tuloksellisuutta kuvaava valtakunnallinen tulosindeksi oli 1081, mikä oli Pirkanmaan monialaisten koulutuksen järjestäjien korkein ja valtakunnallisesti neljänneksi paras. Opiskelijoiden työllistymistä, läpäisyä ja keskeyttämistä kuvaa vaikuttavuusmittari, jonka painoarvo on 90 % tuloksellisuusindeksistä. VAAO:lla standardoitu indeksiluku oli 0,4532, mikä on reilusti päälle valtakunnan keskiarvon eli nollatason.

2

Toiminnan edelleen kehittämiseksi on kuluneena vuonna yhteistyössä kaikkien henkilöstöryhmien kanssa valmisteltu organisaatiopäivitystä, joka tuli voimaan 1.1.2012 alkaen. Toiminnallista kehittämistä jatkettiin voimakkaasti. Toivolan liikuntahallin saneeraus aloitettiin keväällä 2011 ja se saatiin valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Kesällä 2010 käynnistetty LVI-alan oppimisympäristöä

kansainvälisen kaupan merkonomikoulutus pilottiryhmällä. Nämä opiskelijat suorittavat opintoja kaikissa kolmessa oppilaitoksessa – VAAOssa, HAMKissa sekä Tietotien lukiossa. Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto tekee tiivistä yhteistyötä eri oppilaitosten kummpanuusverkostoissa. Yhteistyötä Sastamalan koulutuskuntayhtymän kanssa tehtiin mm. seuraavissa hankkeissa; Ammatinopettajat työelämässä 2 (ESR) ja sähköisen asioinnin kehittämishanke E-luukku (EAKR). Oppilaitosten VÄLKKY -yhteistyöverkostossa toteutettiin mm. Opetushallituksen työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen

koskeva saneeraus- ja laajennustyö jatkui kuluneena vuonna pääosin opiskelijatyönä. LVI-alan oppimisympäristöt otettiin käyttöön maaliskuussa 2012. Lisäksi aloitettiin ROBOLA -hankkeeseen liittyen automaatiotekniikan oppimisympäristön rakentaminen sähköalan tiloihin. Tilat valmistuvat keväällä 2012, jonka jälkeen tilat kalustetaan automaatiotekniikan oppimisympäristöksi. Oppimisympäristöjä kehitettiin ja ajanmukaistettiin myös EAKR - rahoitteisissa UUSTEKNO II – ja ROBOLA -hankkeissa, jotka jatkuvat edelleen. Lisäksi kehitettiin mm. ESR- hankkeilla opiskelijaohjausta ja hallinnoitiin VAATERI -nuorten työpajaa. Kuluneena vuonna kehitettiin myös eri alojen yrittäjyyskasvatusta. Seutukunnallisen, vuoden lopussa päättyneen Kasvu yrittäjyyteen –hankkeen myötävaikutuksella otettiin käyttöön uusia yrittäjämäisiä oppimisympäristöjä: Studio Soolo, VaaoShop, WorkShop ja Kiitopulla. Kasvu yrittäjyyteen-hankkeessa toteutettiin Ammatillisten opintojen yrittäjyyskopit –kansio koko oppilaitoksen käyttöön. Yrittäjyyskasvatusta lisättiin opetuksessa mm. NY-toiminnan kautta. VAAO on ollut aktiivisesti mukana Valkeakoski Campuksen kehittämishankkeissa, TRIMOLA:ssa ja ROBOLA:ssa. Tärkeänä ja konkreettisena campusyhteistyön osoituksena aloitettiin syksyllä

näyttöihin liittyviä hankkeita sekä aikuiskoulutuksen palvelutasoa kehittäviä työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän hankkeita. Lisäksi osallistuttiin lukuisiin yhteishankkeisiin muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Kaikille ammattiin valmistuville opiskelijoille esitän Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston puolesta parhaimmat onnittelut. Samalla toivotan teille kaikille menestystä työelämässä ja jatko-opinnoissa sekä oman elämänne rakentamisessa. Kiitos kaikille yhteistyökumppaneillemme yhteistyöstä ja toiminnasta jota olette kanssamme tehneet, jotta olemme voineet toteuttaa ammatillista koulutusta näin laadukkaasti ja tuloksellisesti. Esitän koko henkilökunnalle suuret kiitokset erinomaisesti suoritetusta työstä opiskelijoiden ohjaamisessa ammattiin ja oman elämän hallintaan. Lisäksi esitän kiitokset myös kuntayhtymälle ja sen luottamushenkilöille heidän työstään ja tuestaan suorittaessamme työtämme. Hyvää kesää kaikille! Raimo Alarova kuntayhtymäjohtaja/rehtori


Yksi yhteinen Campus Kuluneen vuoden aikana olemme tiivistäneet Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston sisäistä yhteistyötä voimakkaasti. Organisaatiouudistuksen jälkeen aikuisten ja nuorten koulutukset jakautuivat tekniikan ja palvelun tulosalueisiin. Organisaatiouudistus on puhaltanut uutta yhteistöllistä henkeä koko oppilaitoksen toimintaan. Johtotähtenämme on palvella alueen opiskelijat ja työnantajat mahdollisimman laadukkaasti ja samalla hyödyntää koko se valtava osaamisresurssi, joka oppilaitoksesta löytyy. Tietotien lukion ja Hämeenlinnan ammattikorkeakoulun läsnäolo naapurissamme täydentää Campuksen alueeksi, jossa on monipuolisuutta, vetovoimaa ja ennen kaikkea mahdollisuuksia. Tässä ympäristössä kaikki mahdolliset ideat voidaan toteuttaa, ja ideoiden syntymiseksi on totisesti tehty töitä. Yhteistä toimintaa kehitetään jatkossa ESR:n ja EAKR:n rahoittamien hankkeidenkin kautta. Näin ollen meneillään olevat oppimisympäristöjen uudistamishankkeet saavat jatkoa tulevaisuudessakin. Campukselle on muodostettu opintopolkuja toiselta asteelta kolmannelle asteelle. Käytännössä VAAOssa aloittava opiskelija voi halutessaan tehdä toisen asteen opintojensa aikana ammattikorkeakoulusuorituksia joko avoimessa HAMK:ssa tai ammattikorkeakoulututkintoon johtavien kurssien yhteydessä. Parhaimmillaan ammattikorkeakoulun opintosuorituksia voi kertyä jopa 30 opintopisteen verran toisen asteen tutkinnon opintojen ohella. Kansainvälisen kaupan merkonomeilla opintopolkumalli on ollut käytössä jo vuoden. Osana joustavia, projektilähtöisiä opintojaan, kv-merkonomit ovat hyödyntäneet koko Campusta. Osa suorituksista on tehty HAMK:ssa, ja kaksoistutkinto-opiskelijat opiskelevat luonnollisesti myös Tietotien lukiossa.

Opintopolkumallia voivat toteuttaa ensi syksystä alkaen myös sähkö- ja automaatioalan opiskelijat. Ideaa levitetään hiljalleen myös muille soveltuville aloille. Kaksoistutkintoa varten on kehitetty yhteistoiminta-aikaan pohjautuva malli lukion ja VAAOn välillä. Tämä on mahdollistanut yhteisten vapaasti valittavien opintojen tarjottimen kehittämisen. Nyt tarjotin on laajennettu koko Campuksen kattavaksi vapaasti valittavien opintojen tarjottimeksi.

Tapahtumat Oppilaskunta järjesti jälleen taksvärkkikeräyksen, joulujuhlan, luokkien valokuvauksen ja opiskelijoiden liikuntailtapäivän. Koulutusmessuilla vieraili satoja lähialueiden yhdeksäsluokkalaisia, ja samassa yhteydessä järjestettiin myös T9-kilpailun paikalliskarsinnat. Kuluneen lukuvuoden aikana lähialueen yhdeksäsluokkalaisilla oli myös mahdollisuus tulla tutustumaan itseä kiinnostavaan alaan päiväksi. Tutustumispäiviä järjestettiin sekä syys- että kevätlukukaudella. Myös

yhdeksäsluokkalaisten kotiväkeä kutsuttiin infotilaisuuteen. Kansainvälisen kaupan merkonomiopiskelijat ovat olleet näkyvä toimijajoukko Campuksen yhteisissä tilaisuuksissa. He ovat järjestäneet muun muassa Campuksen henkilöstölle kehittämispalaverin ja Campus Games-toimintapäivän sekä osallistuneet Campusiltamien, Campustorin ja Campus lounge-tilaisuuden järjestämiseen yhteistyössä HAMKin ja Tietotien lukion kanssa. Kansainvälisen kaupan merkonomiopiskelijat ovat oikeastaan Valkeakoski Campuksen opiskelijoita, eivät vain meidän. Taitaja-toiminta oppilaitoksessa on kehittynyt huimaa vauhtia. Taitajasemifinaaleihin osallistuivat lähes kaikki koulutusalat. Taitaja-kilpailut ovat maamme suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma. Tänä vuonna kilpailut järjestettiin Jyväskylässä. Suomen mestaruuksia kävivät menestykkäästi ratkomassa hiusalan, pintakäsittelyalan ja liiketalouden ja kaupan opiskelijat. Myös Saku ry:n kisoihin osallistuttiin innokkaasti. Yrittäjyyskasvatus, yrittäjämäinen toiminta on osa oppilaitoksen arkipäivää. Toiminnalliset yrittäjämäiset projektit ja Nuori Yrittäjyys-ohjelman mukainen yritystoiminta tuottaa hyviä osaajia tulevaisuuden työelämään. Opiskelijat osallistuvat oppilaitoksen sisäisiin projekteihin, esimerkkinä mainittakoon kokkiopiskelijoiden panos VIP-juhliin ja sisustusalan ammattitutkinto-opiskelijoiden somistusprojekti kevätjuhliin. Kansainväliset työssäoppimisjaksot ovat lisääntyneet huimasti. Oppilaitoksen kansainvälisyystyöryhmä on luonut uusia yhteyksiä eurooppalaisiin työssäoppimispaikkoihin. Kansainvälisyys ja kielitaito ovat osa tulevaisuuden ammattilaisen taitoja.

3


Turvalliset oppimisympäristöt Kuluneena vuonna kiinnitettiin erityistä huomiota myös turvallisuuteen. Kaikkien alojen oppimisympäristöt laitteineen tarkastettiin ja tehtiin tarvittavat korjaustoimenpiteet. Opettajille järjestettiin EA1-koulutusta ja yleiseen turvallisuuteen liittyviä infotilaisuuksia. Koulutusalat järjestivät turvallisuuskoulutukset ja poistumisharjoitukset opiskelijaryhmille. Lisäksi valmisteltiin oppilaitoksen turvallisuuteen liittyviä asioita Opetushallituksen opetustoimen turvallisuusoppaan mukaisesti. Turvallisuus ja tunne turvallisuudesta on tärkeä osa jokaisen arkipäivää.

Aikuiskoulutuksen toimintasuunnitelma Aikuiskoulutuksen haasteeksi muodostuu tulevaisuudessa aikuiskoulutuksen rahoitukseen kohdistuvat valtakunnalliset muutokset. Aikuiskoulutukselle laadittiin toimintasuunnitelma vuosille 2012-2014, joka ohjaa aikuiskoulutuksen suunnittelua koulutuksen rahoitusjärjestelmien ja koulutusrakenteiden muutoksissa. Yhtenä tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa koulutusta niin, että meiltä valmistuneella nuorella on jossakin vaiheessa mahdollisuus palata täydentämään osaamistaan esimerkiksi

ammatti- tai erikoisammattitutkintojen muodossa. Kuluneena vuonna on työstetty tuotesalkkuja, joista löytyvät yrityksille tarjottavat lyhytkoulutukset. Tavoitteeksi on otettu se, että tarjoamme entistä räätälöidympiä koulutuspaketteja yritysten tarpeisiin. Suuri edistysaskel sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon järjestämiseen saatiin, kun oppilaitos sai näyttötutkintojen järjestämisluvan.

Henkilöstö Myös henkilöstön kouluttaminen ja uudet ohjelmistoratkaisut nähtiin keskeiseksi toiminnan kehittämisen kannalta. Oppilaitos on panostanut myös opettajien pedagogisiin opintoihin. Lisäksi henkilöstö on osallistunut omien työtehtäviensä kannalta sopiviin täydennyskoulutuksiin. Sosiaalisen median käyttöä opetuksessa on kehitetty edelleen. Opetushenkilöstön liikkuvuutta aikuiskoulutuksen ja nuorten koulutuksen välillä pilotoitiin muun muassa prosessi- ja kauneudenhoitoaloilla. Sosiaali- ja terveysalan opetushenkilöstö käynnisti osaamiskartoitukset, jotka tehtiin kevään aikana koko oppilaitoksen opetushenkilöstön keskuudessa. Tavoitteena oli tuoda esiin kaikkien osaaminen tiiviimmän yhteistyön käynnistämiseksi opetushen-

kilöstön kesken. Verkostoituminen on tämän päivän sana. Oppilaitos on verkostoitunut useaan eri suuntaan, yhteistyö yritysten ja muiden oppilaitosten kanssa on vilkasta. Myös oppilaitoksen sisäinen verkostoituminen tuottaa lisäarvoa työhön. Henkilöstö osoittaa omalla esimerkillään opiskelijoille verkostoitumisen ja yhteistyön merkitystä tulevaisuuden työelämässä. Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistossa ja koko campuksen alueella on ollut mukava tekemisen meininki. Toivotamme lämpimät onnittelut kaikille valmistuville opiskelijoille. Yksi määränpää omalla urapolullla on saavutettu – tästä on hyvä jatkaa eteenpäin Jatkaville opiskelijoille toivotamme hyvää ja ansaittua kesälomaa. Henkilökunnalle esitämme suuret kiitokset hienosta panoksesta lukuvuoden aikana. Hyvää ja aurinkoista kesää!

Janne Hietanummi, toimialajohtaja, tekniikka Johanna Veijonen, aikuiskoulutuspäällikkö, tekniikka Pirjo Hauvala, vt toimialajohtaja, palvelu Arja Pakkala, aikuiskoulutuspäällikkö, palvelu

Kuvassa vasemmalta tekniikan aikuiskoulutuspäällikkö Johanna Veijonen, palvelualojen vt. toimialajohtaja Pirjo Hauvala, palvelualojen aikuiskoulutuspäällikkö Arja Pakkala ja tekniikan toimialajohtaja Janne Hietanummi.

4


Kehittämispalvelut Kehittämispalveluiden tulosalue vastaa oppilaitoksen opiskelijoille ja henkilökunnalle tarjottavista tietohallintopalveluista, informaatiokeskuksesta, nuorten työpaja VAATERIsta, laadunhallinnasta, kehittämisprojektien koordinoinnista sekä työsuojelusta. Tietohallinnon ylläpidettävänä on yli 1 100 työasemaa, joista suurin osa on opetuskäytössä ja toista kymmentä oppilaitoksen eri tietojärjestelmiin kuuluvaa palvelinta. Tietohallinnossa toteutettiin syksyn aikana laaja verkkouudistus, jossa oppilaitoksen verkon looginen rakenne muutettiin vastaamaan toiminnan keskittymistä Valkeakoski Campuksen alueelle. Samalla toteutettiin muun muassa ylläpidon helpottamiseen ja tietoturvallisuuden parantamiseen tähtääviä ratkaisuja. Laajamittainen palvelintietokoneiden virtualisointi toteutettiin keväällä. Uudella teknisellä ratkaisulla lisättiin huomattavasti järjestelmien käyttövarmuutta ja ylläpidettävyyttä samalla alentaen merkittävästi huoltotarvetta ja sähkönkulutusta. Informaatiokeskus toiminta on niinikään keskittynyt Valkeakoski Campukselle, jossa uudistettujen ja laajennettujen tilojen käyttöaste on ollut noin 1 000 kirjastonkäyttäjää viikossa. Aineiston

lainauksia tehtiin yli 4 600 kappaletta. Suosituimpia lainattavia aineistoja kirjojen ohella ovat olleet digikamerat ja minikannettavat. Perinteisen kirjastoaineiston osalta erityisesti kaukolainojen suosio on kasvanut. Informaatiokeskuksen varustuksen ja palveluiden EAKRrahoitteinen kehittämishanke AVOKI on saatu päätökseen, ja laitekanta muun muassa tietotekniikan osalta on maamme oppilaitoskirjastojen kärkeä. Nyt haasteena on keskittyä tiedonhaun opastuksen ammattialakohtaiseen kehittämiseen. Ensimmäiset uudentyyppiset, ammattialakohtaiset tiedonhaun opetustunnit toteutettiin vuonna 2011. ESR-rahoitteisessa VAATERI-projektissa oli mukana 32 nuorta Valkeakoskelta, Akaasta ja Urjalasta. Projektin ja opiskelijapalvelutiimin yhteistyössä onnistuttiin vähentämään opintojen keskeyttämisiä ja keskeyttämisten haittavaikutuksia. Jatko-opiskelu- tai työpaikka järjestyi VAATERIn kautta 25 nuorelle. VAATERItoiminnan jatkoa ESR-rahoituksen päättymisen jälkeen ryhdyttiin valmistelemaan yhteistyössä ELY-keskuksen ja Etelä-Pirkanmaan kuntien kanssa. Oppimisympäristöjä VAAOn autoalalle, catering-alalle, kone- ja metallialalle, liiketalouden ja kaupan alalle, LVI-alalle

ja sähköalalle kehitettiin EAKR-rahoitteisissa UUSTEKNO1-2-projekteissa. Koulutusaloille hankittiin runsaasti uusinta työelämässä käytettävää teknologiaa, mikä palvelee opiskelijoiden ja opetushenkilöstön osaamista samoin kuin levittää uusia teknologisia innovaatioita seutukunnan elinkeinoelämään . Uutena oppimisympäristöjen kehittämisprojektina aloitettiin automaatiotekniikan oppimisympäristön ROBOLAn rakentaminen yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun Valkeakosken yksikön ja Valkeakosken Tietotien lukion kanssa. Mainittujen kolmen Valkeakoski Campuksen oppilaitoksen yhteistoimintaa koordinoitiin HAMK:n vetämän Campus Trimola -hankkeen puitteissa . Samaten ryhdyttiin valmistelemaan seutukunnan yrittäjille työ- ja innovointitilaa tarjoavan Campus Centerin rakentamista. Juuso Hyvärinen kehityspäällikkö

5


Toimintaa tunnusluvuin nuorten koulutus Opiskelijat aloittain 1000

2009

2010

2011

900 800 700 600 500 400 300 200 100 Tekniikan ja liikenteen ala

Matkailu-, ravitsemus- ja talousala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Ohjaava ja valmistava / valmentava ja kuntouttava

Liiketalous ja kauppa

Työllistymisaste (Tilastokeskus)(%) 75 70 65 60 55

71,9 %

68 %

2009(2007)

2010(2008)

59 %

50 45

2011(2009)

Läpäisyaste (%) (3 vuodessa valmistuneet)

85 80 75 70 65 60 55

71 %

69 %

78%

2009

2010

2011

50 45

Keskeyttämisaste, negatiivinen (%) (kalenterivuosi)

10 8 6

68,7 %

4 0

2009 5,2 %

6

2010 4,1%

2011 4%

VAAO


Toimintaa tunnusluvuin aikuiskoulutus Strategisten tavotteiden toteumat

Toteutunut 2011

Peruskoulutuksen volyymi

23 275 otp

Lisäkoulutuksen volyymi

11 355otp

Työvoimakoulutuksen volyymi

16 069 otp

Oppisopimuskoulutksen volyymi

4 417 otp

ESR-koulutuksen volyymi

924 otp

Muun koulutuksen myynti

157 otp

VAAOn tunnettavuus alueellisesti ja valtakunnallisesti oppilaitoksena

Toteutunut 2011 Järjestämissopimusten määrä

37 kpl

Aikuiskoulutuksessa vuonna 2011 suoritetut tutkinnot (tilastokeskuksen tiedot)

Tutkinto

Koko tutkinto

Hitsaajan ammattitutkinto 1 Hiusalan ammattitutkinto Hiusalan erikoisammattitutkinto 2 Hiusalan perustutkinto 9 Informaatio- ja kirjastopalvelualan ammattitutkinto 5 Isännoinnin ammattitutkinto 13 Kauneudenhoitoalan perustutkinto 3 Kiinteistopalvelujen perustutkinto 7 Kone- ja metallialan perustutkinto 8 Koneenasentajan ammattitutkinto 1 Koneistajan ammattitutkinto Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan ammattitutkinto Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto 6 Laitoshuoltajan ammattitutkinto 42 Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto 8 Levytekniikan ammattitutkinto (Levyseppähitsaajan ammattitutkinto) 4 Liiketalouden perustutkinto 18 Markkinointiviestinnän ammattitutkinto 3 Muovimekaanikon ammattitutkinto Myynnin ammattitutkinto 76 Perhepäivähoitajan ammattitutkinto 2 Suunnitteluassistentin ammattitutkinto 15 Suunnitteluassistentin perustutkinto 4 Suurtalouskokin ammattitutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 17 Sähköalan perustutkinto 6 Sähköasentajan ammattitutkinto 6 Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto 1 Talotekniikan perustutkinto 11 Taloushallinnon ammattitutkinto 7 Teatterialan ammattitutkinto Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto Tietojenkäsittelyn perustutkinto 9 Yrittäjän ammattitutkinto 10 YHTEENSÄ 294

Osatutkinto

3

2 2 6

1 2 3 14

2 1

5 1

7

11 60

7


Liiketalous ja kauppa Opettaja oppimassa Opettajan ilmaantuminen ICT-alan tukkurin työyhteisön jäseneksi herätti mielenkiintoa – onko kyseessä työharjoittelija, alanvaihtaja vai mikä saa opettajan siirtymään luokasta yrityksen palvelukseen. Tämän mahdollisti EU-rahoitteinen Ammatinopettaja työelämässä-projekti, jonka aikana sain tilaisuuden päivittää kaupan ja tieto- ja viestintätekniikan alojen työkokemustani informaatioteknologian, viihteen ja elektroniikan

Kuvassa vas. Ardy Pitrè (E-Business Manager), lehtori Maria Alanen ja Juha Leppinen (Web Specialist) seuraamassa automaatiovaraston tilausten keruujärjestelmää.

tuotealueilla tuotteita ja palveluja tarjoavassa tamperelaisessa yrityksessä. Kuukauden kestävän työelämäjakson aikana osallistuin yrityksen eri osastojen toimintaan ja työtehtäviin. Sain erinomaista opastusta mm. logistiikkaosastolla, myynnissä, markkinoinnissa sekä verkkokaupan työtehtävissä. Pääasiassa kielten ja viestinnän opettajana sain käytännönläheistä oppia mm. ulkomaankaupassa sekä nettisivujen sisältöjen tuottamisessa ja asiakaspalvelussa. Sain tuotettua uutta, käytännönläheistä oppimateriaalia yhdessä tiimiläisten kanssa, minkä koin yhdeksi jakson parhaimmasta annista. Jotta hyöty ei olisi ollut yksisuuntaista, tarjoutui minulle tilaisuus myös kouluttaa myyntihenkilöstöä englanninkielisessä asiakaspalvelussa, jossa olikin todella motivoituneita opiskelijoita! Työelämäjakso vahvisti käsitystäni siitä, että se, mitä täällä perustyössä kouluympäristössä tehdään, on tärkeää, kun ohjataan nuoria niin työelämään kuin hyvään elämään yleensäkin. Lähteköön se vaikka siitä, että muistetaan hyvät käytöstavat ja kunnioitetaan työyhteisön jäseniä – niin omia koulukavereita kuin opettajia ja vaikkapa siistijöidenkin työtä! Maria Alanen lehtori

Aktiiviset opiskelijat ovat tulevaisuuden tekijöitä Hyvänä esimerkkinä liiketalouden ja kaupan alan aktiivisista ja taitavista merkonomeista ovat Lotta Haavisto, Joni Toivonen ja Tuomas Mäkinen. He kaikki osallistuivat Taitaja2012 finaaliin, Lotta ja Joni toivat Taloushallinnon näytöslajissa voiton VAAO:lle ja Tuomas sijoittui Asiakaspalvelu ja myynti -lajissa hienosti kuudenneksi. Näillä aktiivisilla nuorilla riittää energiaa myös harrastuksille. Joni soittaa harmonikkaa tanssiorkesterissa ja laulaa mieskuorossa. Tuomas pelaa jääkiekkoa. Näistä nuorista työelämä saa hyviä vastuuntuntoisia ja alansa osaavia tulevaisuuden tekijöitä.

Joni Toivonen ja Lotta Haavisto tutustuvat ensimmäiseen Taitaja2012-kilpailutehtävään.

Kirsti Sand Lehtori

8

Tuomas Mäkinen esittelee asiakkaalle kelautuvaa turvatarrainta viimeisessä Taitaja2012kilpailutehtävässään.


Kansainvälisen kaupan merkonomi Syksyllä 2011 alkoi ensimmäistä kertaa VAAO:ssa Kansainvälisen kaupan merkonomikoulutus. Yhteishaun ja haastattelun kautta ryhmäämme valittiin motivoitunut opiskelijaryhmä. Opinnot lähtivät hyvin käyntiin projektiluontoisia tehtäviä tekemällä. Järjestimme Valkeakoski Campuksen yhteistyötä koskevan palaverin, jonka tuloksena syntyi kaikki campuksen kolme koulua yhdistänyt Campus Games-tapahtuma. Olemme esitelleet koulutustamme opetusministerille, kansanedustajille ja kiinalaisdelegaatiolle. Pääsimme myös

osallistumaan nuorille johtajille tarkoitettuun seminaariin. Vuoden aikana olemme olleet yhteistyössä monen yrityksen kanssa esimerkiksi erilaisia mainoksia ja myyntityötä tekemällä. Olemme opetelleet käyttämään myös erilaisia tietokoneohjelmia, jotka tukevat opiskeluamme. Kielitaitomme on kehittynyt tunneilla, jotka ovat olleet sekä VAAO:ssa että HAMK:ssa englannin kielellä. Osa opiskelijoista on myös vieraillut ulkomailla tutustumassa eri kulttuureihin. Kohteina olivat Espanja, Saksa sekä Italia. On ollut hienoa päästä tutustumaan erilaisiin ihmisiin eri kulttuureista. Olem-

me saaneet kontakteja sekä paljon uusia tuttavuuksia, joiden kanssa olemme myös vapaa-ajalla. Kv-merkonomiopiskelijat Feisa Akkoyun, Julia Järvinen, Riku Vahekoski

Kansainvälisen kaupan merkonomiopiskelijat suunnittelemssa tulevan viikon ohjelmaansa englanninkielisessä viikkopalaverissa.

Kv-merkonomit yhdessä HAMK:in opiskelijoiden kanssa Evo Jamboree-tapahtumassa

UUSTEKNO II -hankkeesta oppimisvälineitä datanomikoulutukseen Vuoden 2012 helmikuussa UUSTEKNO II-hanke Euroopan aluekehitysrahaston oppimisympäristöjen kehittämiseksi toteutui pitkän suunnitteluvaiheen jälkeen. Hankkeen rahoituksella hankittiin oppimisvälineitä pääasiassa liiketalouden ja kaupan alan tarpeisiin. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opetuksessa on tärkeää että voidaan tehdä asennuksia aidoissa ympäristöissä ajanmukaisilla laitteilla. Hankkeen puitteissa ostettiin vaihtokiintolevyillä varustetut työasemat sekä palvelinkoneita. Hankintalistalla oli 30 kpl Dellin pöytäkoneita vaihtokiintolevyillä, 2 kpl palvelinkoneita sekä Canonin järjestelmä- ja videokamerat oheislaitteineen. Tämä uudistus ja nämä laitteet ovat olleet tervetulleita datanomi-opiskeli-

joille, jotka jo useamman vuoden ajan odottelivat hankkeen toteutumista ja ympäristöjen nykyaikaistamista. Uudistus on tehostanut opiskelua huomattavasti jo pelkästään sen tähden, että nämä koneet ovat tehokkaampia. Myös vaihtokiintolevyjärjestelmä tuo lisää mahdollisuuksia ja vähentää turhaa työtä. Uusien järjestelmä- ja videokameroiden avulla datanomit pääsevät paremmin syventymään median luomiseen. Palvelimet kun saadaan vielä asennettua, on koossa hyvät puitteet ponnistaa Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistosta kohti IT-alan huippua. Timo Rupponen ja Juha Vähäkuopus DAT10

9


Kone- ja Metalliala

Varastohallin suuret ovirungot hitsattiin ulkona.

Moottorin rakenne selviää opettaja Ville Järvisen johdolla.

Pate Hyvärinen onnistui erinomaisesti sähköpneumatiikan ammattiosaamisen näytössä. Miika Lemivaara keskittyy NCtyöstökeskuksen ohjelmointiin.

Kone ja metalliosastolla opiskeli lukuvuoden aikana noin 150 opiskelijaa. Kone- ja metallitekniikan opiskelijamäärä oli n. 100 ja LVI-tekniikkaa opiskeli n. 50 opiskelijaa. Työsalit ovat olleet täynnä toimintaa! Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat keskittyivät alan perusteiden opiskeluun. Koneistus-, hitsaus-, teräsrakenne- ja asennustekniikan osaaminen osoitettiin tekemällä ensimmäiset ammattiosaamisen näytöt. Kuukauden pituisella työssäoppimisjaksolla tutustuttiin työelämän pelisääntöihin. Toisen vuosikurssin koneistaja- ja koneenasentajaopiskelijat keskittyivät harjoitustöitä tehden ammatillisten perusvalmiuksien opiskeluun. Ammattiosaamisen näyttöinä valmistettiin teollisuuden laatuvaatimukset täyttäviä tuotteita yrityksille ja yksityishenkilöille. Lisäksi opiskeltiin mm. hydrauliikkaa ja pneumatiikkaa sekä robotin ohjelmoinnin perusteita. Kahdeksan viikon työssäop-

10

pimisjaksolla ammattiosaaminen karttui yritysten ammattihenkilöstön ohjauksessa. Valmistuvat koneistajat ja koneenasentajat ovat suorittaneet laaja-alaisen kone- ja metallialan tutkinnon. Harjoitustöissä ja ammattiosaamisen näytöissä on hyödynnetty kone- ja metalliosaston nykyaikaista tekniikkaa. Koulutusammattiensa opetussuunnitelmien mukaisesti opiskelijat perehtyivät mm. koneistus- ja levyalan NC-tekniikkaan, 3D-mallinnukseen ja moniakseliseen koneistukseen, sähköpneumatiikkaan, hydrauliikkaan, mekaaniseen tehonsiirtoon, robotin ohjelmointiin ja robotisoidun hitsauksen perusteisiin. Koulutus toteutettiin tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa. Maksullinen palvelutoiminnan tuloksena ja ammattiosaamisen näyttöinä valmistettiin huomattava määrä tuotteita yrityksille ja yksityishenkilöille. Opiskelijoiden työelämäosaaminen kehittyi 20-24 opintoviikon aikana alan

yrityksissä työssäoppimisjaksoilla. Lukuvuoden aikana valmistuvat koneenasentajat, LVI-asentajat, sähköasentajat, pintakäsittelijät ja talonrakentajat kunnostautuivat tekemällä opettajiensa ohjaamina laadukasta ja tuloksekasta työtä uuden LVI-oppimisympäristön rakennustyömaalla. Uuden oppimisympäristön avajaisia vietettiin 23.3.2012. Eri alojen opiskelijat ja opettajat ansaitsevat suuret kiitokset erinomaisista tuloksista ja yhteistyöstä! Kone- ja metalliosaston opettajat kiittävät kaikkia yhteistyökumppaneita, onnittelevat valmistuvia koneenasentajia, koneistajia ja LVI-asentajia sekä toivottavat menestystä työelämään tai jatko-opintoihin siirryttäessä! Leevi Lehtonen lehtori, koulutuspäällikkö


Talotekniikka, LVI

Uuden oppimisympäristön rakentamisessa riitti haastavia työtehtäviä opiskelijoille. Tiia Vallinrinnettä kiinnosti uusin keittiöhanatekniikka Oras Oy:ssä Raumalla.

Opettaja Marko Lassila opastaa Jarkko Sandströmia patteriverkoston säädössä.

LVI-oppimisympäristön avajaisia vietettiin 23.3.2012. Kansanedustaja Pauli Kiurulla, opettaja Marko Lassilalla ja kouluttaja Vesa Virtasella riitti keskusteltavaa.

LVI-alalla opiskeli lukuvuoden aikana n. 50 opiskelijaa Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat keskittyivät alalla tarvittavien perusvalmiuksien opiskeluun ja käden taitojen kehittämiseen. Työsaleissa tehtiin monipuolisia ohutlevytöitä, kannakoitiin, hitsattiin, juotettiin, taivutettiin putkia ja tehtiin putkiliitoksia. Kevätlukukaudella opiskelijat olivat neljän viikon työssäoppimisjaksolla yrityksissä ja tekivät ensimmäiset ammattiosaamisen näytöt ammattiopiston uuden työsalin harjoitustyöpisteissä. Toisen vuosikurssin putkiasentajaopiskelijat hankkivat putkiasentajan perustaitoja perehtyen mm. käyttövesija viemäröintitekniikkaan, putkistojen hitsaukseen ja vesikalusteisiin. Käytännön harjoitustöitä ja ammattiosaamisen näyttöjä tehtiin työsalin harjoitustyöpisteissä. Kahdeksan viikon työssäoppimisjaksolla

ammattiosaamista kartutettiin vaihtelevissa työmaatilanteissa Etelä-Pirkanmaan LVI-alan yrityksissä yritysten ammattihenkilöstön ohjauksessa. Kolmannen vuosikurssin LVI-asentajaopiskelijat työskentelivät putkiasentajien oppimisympäristön rakennustyömaalla yhteistyössä kone- ja metalliosaston, sähköosaston, rakennusosaston ja LVI-alan aikuisopiskelijoiden kanssa. Teoria ja käytäntö tukivat toisiaan työmaalla työskenneltäessä ja yhteistyö eri alojen opiskelijoiden kanssa kehittyi tulokselliseksi. Opiskelijat asensivat mm. paineilmaputkistoja, venttiilejä, käyttövesiputkistoja ja ilmastointikanavistoja. He rakensivat harjoitustiloja mm. WC-, kylpyhuone-, keittiö-, ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmätyöpisteitä varten. Uuden oppimisypäristön opettajahuoneen pienoiskeittiön ja työsalien kahden WC:n LVI -työt tehtiin opiskelijoiden

toimesta. Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston uusi LVI-alan oppimisympäristö otettiin käyttöön 23.3.2012. Kesän aikana oppimisympäristö varustetaan kylmätekniikan opetusvälineistöllä. Ensi syksynä lukuvuoden alkaessa opiskelijat asentavat oppimisympäristöön modernin ekologisen hybridilämmitysjärjestelmän. Järjestelmä koostuu ilma-vesilämpöpumpusta, hybridivaraajasta, aurinkokeräimistä ja kattilasta. Järjestelmän tuottamaa lämpöenergiaa käytetään oppimisympäristön harjoitustyöpisteissä. Osaston opettajat kiittävät kaikkia yhteistyökumppaneita, onnittelevat valmistuvia LVI-asentajia ja toivottavat menestystä työelämään ja jatko-opintoihin siirryttäessä! Leevi Lehtonen lehtori, koulutuspäällikkö 11


Tulevaisuuden rakentajat

Syksyllä 2011 aloitimme poikkeuksellisesti vain yhdellä uudella rakennusryhmällä. Osaston työsaliin oli kokoontunut hiukan yli kaksikymmentä peruskoulunsa päättänyttä nuorta, jotka olivat valinneet rakennusalan monien eri vaihtoehtojen joukosta. Siitä alkoivat kolme vuotta kestävät opinnot, jotka aikoinaan päättyisivät rakennusalan perustutkinnon suorittamiseen. Talonrakentajan ammattia on opiskeltu rakennustyömailla, työpajoissa ja luokkatiloissa. Lukuvuoden aikana opiskelijat jatkoivat omakotitalon rakentamista Lintulaan tekemällä talon vesikaton runkorakenteet ja ulkoverhouksen, viimeistelivät Korkeakankaalle rakennetun hevostallin luovutuskuntoon, tekivät Vanhaankylään rakennettavaan ulkorakennukseen perustukset ja runkorakenteet

12

sekä olivat mukana monessa muussa pienemmässä rakennushankkeessa. Työpajassa valmistettiin asiakkaille useita pihavajoja, jätekatoksia, aitaelementtejä, pilarianturoita ja kalusteita. Ammattiaineiden lisäksi on opiskeltu yleissivistäviä aineita (atto-opinnot), jotka antavat valmiuksia talonrakentajan ammatissa toimimiseen. Yleissivistävät aineet ovat olleet mm. äidinkieltä, vieraita kieliä, matematiikkaa, tietotekniikkaa ja liikuntaa. Tulityö-, hätäensiapu- ja työturvallisuuskoulutus järjestettiin 1. vuosikurssin opiskelijoille syyslukukauden aikana. Työssäoppimista on toteutettu hyvässä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Opiskelijoiden ja työpaikkaohjaajien palaute työssäoppimisjaksoilta on ollut positiivista. Rakennusliikkeiden työmaat

ovat olleet mielekkäitä oppimisympäristöjä ammattiin opiskelussa. Syksyllä kaksi osastomme opiskelijaa osallistui Porissa pidettyyn Taitaja 2011 -semifinaaliin. Kevättalvella osaston opiskelijoita tutustui Tampereella pidettyihin ASTA-rakennusmessuihin. Toivotan osaston opiskelijoille ja opettajille hyvää ja virkistävää kesää sekä valmistuville talonrakentajille menestystä tuleviin tehtäviin. Pentti Naukkarinen koulutuspäällikkö


Pintakäsittely Maalarit ovat rakennusalan erikoisosaajia, jotka tekevät rakennusten ja erilaisten pintojen pintakäsittelytöitä sekä auttavat asiakkaita materiaalien, värien ja pinnotteiden valinnassa. Koulutuksen jälkeen voi toimia erilaisissa rakennus- ja teollisuusmaalaustehtävissä. Piirtokyky, tarkkuus ja oma-aloitteisuus ovat tärkeitä maalarille. Maalari voi työskennellä myös yrittäjänä.

Nosturilla korkeuksiin maalaamaan.

Telamaalausta.

Maalarin opintoihin kuuluu erilaisia pintakäsittelytekniikoita mm. jauhemaalausta, ruiskumaalausta, tasoitetöitä, tapetointia, julkisivun käsittelyitä, huonekalujen pintakäsittelyä sekä koristemaalausta, puun- ja kivenmukailua.

13


Autoala Autoalan suosio on ollut kasvussa jo usean vuoden ajan. Hakijamäärät aloituspaikkoihin nähden ovat moninkertaiset. Autoalan suosion taustalla lienee alan hyvä työllisyys. Toisaalta, ala antaa hyvän pohjan useimpiin teknisen alan töihin.

Vahva panostus Volkswagen-, Audi- ja Seat-merkkeihin näkyy toiminnassa hallitsevana. Toki muitakin merkkejä asioi säännöllisesti. Saksalaisvalmistajan merkkien suosio ja talousalueen autokanta ovat taanneet meille monipuolisia töitä suhteellisen uusien autojen parissa. Oppiminen tapahtuu näin aidoissa asiakastyötilanteissa.

Toiminnassa on kuluneen lukuvuoden pääpaino ollut korjaamotoiminnan kehittämisessä. Työelämää varsin tarkoin mukailevassa koulutuksessa toiminnan puitteet on oltava kunnossa. Kaikkia yleisimpiä töitä pitää pystyä tekemään esteettömästi, jolloin välineistön ajanmukaisuus korostuu. Autoalan työt edellyttävät nykyään laajaa erikoistyövälineiden ja testauslaitteiden käyttömahdollisuutta. VW/Audi-korjaamomme laitekanta onkin täydentynyt kovaa vauhtia viimeisintä tekniikkaa edustavilla laitteilla.

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on mahdollistanut toiminnan viemisen sähköiseen muotoon. Opiskelijat voivat nyt itse tulostaa työmääräyksen päivän töistään korjaamotilaan sijoitettujen tietokoneiden avulla. Samoin työssä käytettyjen varaosien kirjaus, mahdolliset huomiot asiakkaalle ja tieto auton valmistumisesta tekstiviestillä, tapahtuvat helposti opiskelijoiden toimesta tietokoneella.

Aiempina vuosina hankittuja oppimisympäristöjä on kyetty nyt täysipainoisesti hyödyntämään. Erikoistyökalujen, testereiden ja simulaattoreiden avulla tapahtuva oppiminen lisää varmuutta ennen asiakastöihin ryhtymistä. Osastolle uutena hankittu, korkeasti varusteltu VW Golf tarjoaa nykyaikaisen harjoitusympäristön mitä moninaisempiin huolto- ja korjaustöihin. 14


Sähköala

Automaatiokoulutukseen hankittu uusi robotti (Robola-hanke).

Niilo Evikoski on asentamassa talojakamoa automaatiotyösaliin.

Sähköosastolla opiskeli kuusi opiskelijaryhmää ja heitä ohjasi seisemän ammattiaineiden opettajaa sekä yksi työnohjaaja. Osastolla opiskeli keskimäärin 100 opiskelijaa. Sähkö- ja automaatioalan perustekniikan ja syventävät opinnot suoritettiin, niin teoriassa kuin käytännön harjoituksissa, pääsääntöisesti osastolla. Sähköosasto tutustui Sähkö-, Tele, Valo- ja AV-2012messuille Jyväskylässä helmikuussa. Ammatikka 2011 kilpailussa menestyi osaston opiskelija Teppo Tuhkanen, sijoittuen valtakunnallisesti 7. sarjassaan. Taitaja 2012 kilpailuun

sähköasennustekniikassa osallistui Jonne Kirstua. Oppimisympäristöjen kehittämishankkeista on menossa ROBOLAhanke. Ensiksi hankkeessa suoritettiin automaatiotyösalin saneeraus, jossa työsaliin tehtiin välipohja ja näin saatiin työsalin lattiapinta-ala tuplattua. Työsalin sähköistyksestä on vastannut SVT09ryhmän opiskelijat. Toisessa vaiheessa on meneillään laitteiden/laitteistojen uusiminen, tässä vaiheessa on tarkoitus päivittää automaatiokoulutuksessa tarvittavia laitteita ja ohjelmistoja tämän päivän mukaisiksi. Hankkeeseen kuuluu myös henkilöstön koulutus tarvittaviin uusiin tekniikoihin.

Koulutusohjelmiin sisältyy 20 ov työelämäjakso, jossa opiskelijat saavat kokemusta talousalueen alan yrityksistä ja työelämästä. Näin toteutettu työssäoppiminen paikallisissa yrityksissä ja tehtaissa antaa opiskelijoille hyvän ammattikuvan automaatioasentajan ja sähköasentajan toimenkuvista sekä työtehtävistä. Työssäoppisen toteutuksessa ja läpiviennissä ovat, talousalueen yritykset ja työpaikkaohjaajat, olleet suuressa roolissa. Työssäoppimispaikasta tuli monelle sähköosaston opiskelijalle ensimmäinen alaa vastaava kesä- tai vakituinen työpaikka. Toivotan hyvää kesää kaikille.

Heikki Luomala lehtori, koulutuspäällikkö

Koulutuspäällikkö Heikki Luomala ja Emil Raikamo paritalotyömaalla sähkökuvien luvussa, Lempäälässä.

15


Prosessi

Viihtyisät ja nykyaikaiset laboratoriotilat.

Käynnissäpidon ammattiosaamisen näyttö.

Työssäoppiminen on tärkeä osa opiskeluja.

Valkeakoskella on poikkeuksellisen runsaasti prosessiteollisuutta.

Biodieselin modernisoitu testausyksikkö.

Syksyllä 2010 ammatillisessa koulutuksessa otettiin käyttöön uusi prosessiteollisuuden perustutkinnon opetussuunnitelma. Koulutuksessa yhdistyivät kemian- ja biotekniikan, paperi-, saha- ja levyteollisuuden alat yhden koulutusohjelman alaiseksi. Tällä hetkellä (lukuvuosi 2011-2012) toinen vuosikurssi opiskelee uuden opetussuunnitelman mukaan. Prosessiteollisuuden perustutkinnon toimeenpanon tukemiseksi alan oppilaitokset ja yritykset ovat verkostoituneet. Verkostoitumalla on tarkoitus oppia toisilta koulutuksen järjestäjiltä jakamalla hyviä käytänteitä ja osaamista kaikkien käyttöön sekä mahdollistaa uuden perustutkinnon valinnaisuuksien toteuttaminen. Vertaisoppimisessa Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston prosessiosaston toimintaa kuvattiin vertaisoppimisessa mm. seuraavasti:

16

Vertaisoppimisryhmä Valkeakoskella tammikuussa 2012.

Oppilaitoksella on rohkeasti muutettu opetussuunnitelmia/menetelmiä kohti paikallisia työelämän tarpeita. Valkeakoskella on 36 opintoviikkoa työssäoppimista. Opiskelijat pitivät määrää hyvänä, työssä oppii enemmän kuin koulussa. Pitkä työssäoppiminen antaa opiskelijoille hyvät mahdollisuudet näyttää työelämälle osaamisensa ajatellen esim. kesätöitä tai työllistymistä. Työelämä pitää työssäoppimisen määrää sopivana, työssäoppijoita otetaan vastaan mielellään. Opiskelijoiden haastattelun perusteella heillä on hyvä henki ryhmän kesken. Aikuisopiskelijoiden käyttäminen mentorina on oppijoiden mielestä todella hyvä käytäntö. Myös nuoret opiskelijat pitivät tästä käytännöstä Aikuisten integrointi nuorisoryhmään on onnistunut. Paikkakunnalla on haastatteluiden

perusteella paljon työssäoppimipaikkoja, varsinkin kun mukaan on otettu muoviteollisuus. Valkeakoskella prosessiosastolle on onnistuttu hyvin hankkimaan uusia laitteita. Prosessiosastolla lukuvuoden 2011 – 2012 toiminta on siis ollut vilkasta. Vanhoja hankkeita on saatettu loppuun ja uusia hankkeita on asetettu vireille. Lukuvuosi on historiallinen, koska viimeinen paperiteollisuuden perustutkinnon vuosikurssi valmistuu tänä keväänä. Samalla ensimmäiset prosessiteollisuuden perustutkintoa suorittavat aikuisopiskelijat valmistuvat oppilaitoksestamme. Tästä on hyvä jatkaa yhdessä eteenpäin. Erkki Murtoniemi koulutuspäällikkö, Prosessi- ja kemianala


Kauneudenhoito

Kosmetologiosaston toisen vuosikurssin opiskelijat toteuttivat Taide ja kulttuuriopinnot järjestämällä oppilaitoksessamme oman taideproduktion. Produktiossa näkyivät yhdistettynä englanninkielen opinnot ja vapaasti valittavista opinnoista erikoisehostus. Opiskelijat tekivät produktion työnsä tuotoksista kuvauksiin ja näyttelyn rakentamiseen saakka itse.

Työtä oppimassa Portugalissa! Minä olin työssäoppimassa kauneushoitola Beleza Vedrasissa, Torres Vedrasin kaupungissa Portugalissa. Työssäoppimispaikan löysin netin kautta. Paikka, johon olin alun perin menossa, perui 2 viikkoa ennen lähtöä. Onneksi sain hankittua toisen harjoittelupaikan ja pääsin lähtemään Portugaliin. Hoitolassa tein paljon erilaisia hoitoja, mm. käsi-ja jalkahoitoja, kokovartalohierontaa, sokerointia ja vahausta. Työssäopimisjaksoni aikana näin portugalilaisia työskentelytapoja ja sikäläisen tavan toimia yrittäjänä. Portugalin taloudellinen tilanne on vaikuttanut paljon asiakkaiden määrään kauneushoitoloissa. Monella hoitolalla on ollut taloudellisia vaikeuksia ja ne ovat lopettamisuhan alla. Näin myös minun työssäoppimispaikkani. Viihdyin tässä hoitolassa todella hyvin, pidin työntekijöistä ja asiakkaat olivat myös mukavia.

Kosmetologiopiskelijat yritysvierailulla opiskelemassa erilaisia vahausmenetelmiä.

Rosa Siniketo KOSM10 Kauniit ja hyvinhoidetut kynnet kuuluvat huoliteltuun ulkoasuun. Käsihoito on rentouttavaa ja tuo ripauksen hemmottelua arkeen. 17


Hiusala Kuluneena lukuvuotena hiusala on toiminut uudistuneessa oppimisympäristössä. Uusissa työtiloissa ja niissä työskentelyssä on erityisesti kiinnitetty huomiota työturvallisuuteen. Uudet tilat muuntuvat helposti teoriatilasta työtilaksi. Lisäksi oppilaitoksemme kauppakujalla toimii pieni parturikampaamo- ja kauneushoitola Soolo, jossa voi opiskella työelämälähtöisesti. Nuorten ja aikuisten koulutus toimii nyt samoissa tiloissa.

Hiusalan opintoihin sisältyvissä näytöissä pääsee näyttämään kaikki koulutuksen aikana opitut tiedot ja taidot.

Lukuvuoteen sisältyy monenlaisia harjoitteita niin asiakkaille kuin harjoituspäillekin tehtynä. Niitä toteutetaan sekä oppilaitoksen tiloissa että työssäoppimispaikoilla.

TYÖSSÄOPPIMINEN

Kilpailutoimintaan osallistuminen avaa mahdollisuuksia päästä hiusalan huippuammattilaisten koulutuksiin. Lukuvuoden aikana teimme kaksi osaston yhteistä retkeä hiusalan messu- ja kilpalutapahtumiin.

18

Työssäoppiminen on osa parturikampaajan ammatillista koulutusta eli osa tutkinnon tavoitteista opitaan työpaikalla aidossa työympäristössä parturi-kampaajan työtä tehden. Työssäoppimisjaksot ovat ammatinhallinnan kannalta pitkiä ja monipuolisia. Työssäoppimisen toteutuksesta vastaa koulutuksen järjestäjä, johon sisältyy suunnittelua, opiskelijan ohjausta ja arviointia. Työssäoppimisen voi toteuttaa myös ulkomailla. Vuoden 2012 kevään aikana kolme opiskelijaa suoritti työssäoppimistaan Espanjassa, Kreikassa ja Virossa. Kokemukset ovat olleet mahtavia, joita jaamme kaikkien parturi-kampaajaopiskelijoiden kesken.

Jasmina Kasurisen PAKA10:ltä työssäoppimispaikka Espanjan Fuengirolassa.


Lähihoitajat

Lähihoitajatutkinto antaa valmiudet toimia monenlaisissa sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja muodostuu kolmesta yhteisestä ammatillisesta tutkinnon osasta, jotka ovat pakollisia kaikille tutkinnon suorittajille ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Yhteiset ammatilliset opinnot ovat kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito ja kuntoutumisen tukeminen. koulutusohjelmamme (valinnainen tutkinnon osa) on lasten ja nuorten hoito ja kasvatus. Koulutus kestää 3 vuotta (120 opintoviikkoa) ja sisältää vähintään 29 opintoviikkoa työssäoppimista kaiken ikäisten ihmisten parissa.

Kansainväliset lähihoitajapäivät 27.1. VAAOssa

Painoindeksiä pohtimassa.

Mitattiin verenpainetta.

Lähihoitaja osaa vauvan hoidon.

Lähihoitajat Taitajakisojen semifinaalissa!

Semifinaalitehtäviä suorittamassa.

Vaikkei finaaliin päästy, oli onnistumisen tunne mahtava!

Hoidon ja huolenpidon harjoittelussa oppii... Olen toisen vuoden lähihoitajaopiskelija VAAOsta. Tällä hetkellä olen hoidon ja huolenpidon harjoittelussa Valkeakosken Kotihoidossa. Erityisesti tällä jaksolla olen saanut syventyä hoitotyöhön vanhusten parissa. Olen päässyt tekemään työtä ryhmäkodissa ja kentällä. Kentän työllä tarkoitetaan kotikäyntejä asiakkaiden kodeissa. Pidän tästä harjoittelujaksosta, koska olen saanut oppia paljon uutta ja samalla haasteita on ollut sopivasti. Työ on monella tavalla kuormittavaa, mutta myös palkitsevaa. Opiskelujeni ohessa olen tehnyt töitä ryhmäkodeilla ja asumispalveluyksikössä. Lähihoitajaopinnot on ollut oikea vaihtoehto minulle. Tulevaisuus on valoisa, koska hoitotyötä tekeville töitä on tarjolla. Sami Kaipia, LÄHI10 19


Hotelli-, ravintola- ja cateringala Innokkaalle ja taitavalle kokille löytyy aina töitä! Kokki voi työskennellä monenlaisissa työpaikoissa: ravintoloissa, henkilöstöravintoloissa, pikaruokapaikoissa, kahviloissa… Näitä kaikkia voi harjoitella työssäoppimispaikoissamme niin kotimaassa kuin ulkomaillakin: mm. Saksassa, Espanjassa, Unkarissa ja Ranskassa.

Matias Rättö ja Elina Jaakola osallistuivat Taitaja-semifinaaliin hyvällä menestyksellä.

Valmistuvat Tiia Mäki ja Sonja Honkala viimeisessä työssäoppimispaikassaan Valkeakosken Kotipizzassa.

Jenni Antila ja Jonna Vatanen herkuttelemassa fonduepadan äärellä.

Uuden LVI-oppimisympäristön vihkiäisten herkkupöydän olivat valmistaneet kokkiopiskelijat.

20

Tuleva kokki Oskari Kivioja Ravintola Beef Kingissä Ideaparkissa annoksia kokoamassa.

Valmistuva kokkiopiskelija Ville-Juhani Saari viimeistelee Amerikka-teemaansa opetusravintola Oppikokki Sebastianissa.

Vaihto-opiskelijamme Rotenburgista.

Hetki ennen ovien avaamista – kokkiopiskelijoiden valmistamat joulumyyjäisherkut odottavat ostajia. Näin yrittäjyyskasvatus toteutuu parhaimmillaan.


Ammattitaitoa tukemassa Atto-aineet (ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat) VAAOssa on eri yhteisten aineiden opettajia 8-9. Olemme isohko osa opettajakuntaa. Atto-aineita ovat mm: äidinkieli, vieraat kielet, taide- ja kulttuurikasvatus, matemaattis-luonnontieteelliset aineet sekä liikunta ja terveystieto. VAAOssa on lisäksi monipuolinen tarjonta valinnaisaineissa ja vapaasti valittavissa aineissa. Yleissivistävät aineet liitetään ammatillisiin opintoihin. Eri alojen intresseissä on tuottaa mahdollisimman hyviä ammattimiehiä - ja naisia ja tässä mielessä ATTO-aineet täydentävät mainiosti ammattitutkintoa. Nyky-EU:ssa mm. hyvä suomen kieli tai vieraiden kielten osaaminen on välttämätön. Myös omasta hyvinvoinnista huolehtiminen liikunnan ja terveystiedon avulla ovat ensiarvoisen tärkeää. Mitenpä talonrakentaja, koneasentaja tai lähihoitaja jaksaa tehdä työtään ilman hyvää kuntoa tai tietoa omasta hyvinvoinnistaan? Koulumme henkilökunta sekä opiskelijat osallistuvat Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliiton, SAKU ry:n monipuoliseen tarjontaan. Olemme menestyneet kilpailuissa hyvin. Yleisurheilu ja lentopallo ovat henkilökunnan suosikkeja. Opiskelijat menestyvät kulttuurikisoissa sekä futsalissa, jalkapallossa ja yleisurheilussa. Mottona meillä on ”Ilon kautta!” Jos menestystä sitten tulee, se on bonusta! Me kymmenkunta atto-opettajaa olemme ylpeitä saadessamme opettaa ja antaa oman panoksemme VAAOn hienoissa uusissa tiloissa ja koulussa, joka on luokiteltu yhdeksi Suomen parhaimmista ammatillisista oppilaitoksista. Atto-opettajien puolesta Seppo Äijälä

Opiskelijat osallistuvat Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliiton, SAKU ry:n monipuoliseen tarjontaan lukuvuoden aikana. Jos menestystä tuli, se oli bonusta!

21


VAAOn muu koulutus Ammattistartti – Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti on tarkoitettu peruskoulunsa päättäneille nuorille, jotka eivät ole vielä ratkaisseet ammatinvalintaansa ja jotka haluavat kokeilla eri ammatillisen koulutuksen aloja sekä vahvistaa opiskelutaitojaan ja parantaa opiskelussa tarvittavaa tietopohjaa. Keskeistä koulutuksessa on työelämälähtöisyys ja käytännönläheisyys. Lukuvuonna 2011- 2012 ammattistartilla opiskeli 15 opiskelijaa, joista yksi siirtyi opiskelemaan ajoneuvoasentajaksi ennen joulua. Ammattistartin opiskelijoilla on ollut mahdollisuus tutustua ammattiopiston eri ammattialoihin koulutuskokeilujen ja tutustumisjaksojen kautta. Ammattistartilla on opiskeltu ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaitoja sekä opiskelu- ja elämäntaitoja. Opintoihin on sisältynyt paljon työssäoppimiseen valmentautumista lähialueen yrityksissä. Lisäksi lukuvuoden aikana on vahvistettu perustietoja ja taitoja mm. korottamalla peruskoulun arvosanoja matematiikassa, yhteiskuntaopissa, maantiedossa ja biologiassa. Arvosanojen korotus toteutettiin yhteistyössä Valkeakosken perusopetuksen Jopo-luokan kanssa. Ammattistartin opiskelijat ovat edenneet opinnoissaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan. Opiskelijat ovat voineet valita tavoitteidensa mukaisia opintoja. Ammattistartilla tehtiin vierailukäyntejä Pirkanmaan alueen muihin ammattiopistoihin ja tutustuttiin niiden koulutustarjontaan. Lukuvuoden aikana opiskelijat osallistuivat retkille, vierailukäynneille ja leireille yhdessä Ammattiopiston Akva – ryhmän kanssa. Vuoden 2012 saimme aloittaa uusissa tiloissamme Toivolarakennuksessa. Tilat ovat toimivat ja etenkin keittiötila on ollut opiskelijoiden mieleen: olemme päässeet kokkailemaan ja leipomaan!

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, AKVA Lukuvuonna 2011–2012 Valkeakosken ammattiopistossa jatkui Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Kevätlukukauden alusta pääsimme muuttamaan remontoituihin tiloihin Toivolarakennukseen. Uudistetut tilat ovat osoittaneet toimivuutensa opiskelijoidemme käytössä. Olemme siis kotiutuneet ”omiin” tiloihimme erittäin hyvin. Ja oli hienoa asia, että sekä Ammattistartti että AKVA ovat saaneet pysyvät tilat oppialitoksesta. Koulutus on tarkoitettu peruskoulunsa päättäneille, pienryhmässä opiskelleille ja erityisopetusta tarvitseville nuorille. Ryhmässä on 10–12 opiskelijapaikkaa. Akva-luokalla tuetaan ja edistetään opiskelijoiden toimintakykyä ja elämänhallintaa liikunnan sekä muiden toiminnallisten opetusmenetelmien avulla. Opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua ammattiopiston eri ammattialoihin koulutuskokeilujen kautta. Halutessaan opiskelijat pääsevät muihin ammattiopistoihin tutustumiskäynneille ja kokeiluihin. Ammattialoihin tutustutaan myös työharjoitteluiden kautta, jokainen omien toiveidensa mukaisesti. Lukuvuoden aikana on kerrattu matematiikan, englannin, ruotsin, äidinkielen, liikunnan ja terveystiedon taitoja. Opintoihin on kuulunut opiskelu- ja työelämätaitoja, ammatillisen koulutuksen ja työelämän tuntemusta, elämänhallintataitoja ja toiminnallisia hetkiä. Opiskelijat ovat osallistuneet kahdelle yhteistoimintaleirille Kariniemen leirikeskuksessa yhdessä Ammattistarttiryhmän kanssa. Akva – ryhmässä jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (Hojks), jossa huomioidaan opiskelijoiden erityistuen ja -ohjauksen tarpeet. Ryhmänohjaaja Pekka Keränen

Ohjaaja Sanna Inkinen

Arkitaitojen harjoittelua ”omalla” keittiöllä.

Ammattistartin opiskelija Emilia Kuusisto tuulettaa!

22

Keilausta pienryhmien toimintapäivänä.


Kilpailutoiminta Tampereen hiusfestivaaleilla ja Maskeerauksen SM-kilpailut

Maskeerauksen SM-kilpailujen oppilassarjassa ensimmäisen sijan ”nappasi” aikuiskoulutuksen kauneudenhoitoalan perustutkinnon (sekä teatterialan ammattitutkinnon osan) opiskelija Marjo Hakala. Aiheena oli näyttävä ja naisellinen ”Burleski”

Tampereen hiusfestivaaleilla kilpailtiin niin ammattilaisten kuin opiskelijoidenkin sarjoissa 2.10.2012. Kaikki hiusalan opiskelijat ja opettajat olivat paikalla kannustamassa, kun VAAOsta lähti kilpailemaan viisi hiusalan opiskeljaa neljään eri sarjaan.... ... seuraavin tuloksin: Hiusten muotoilu ja kampaus naiselle Jonna Kaivoluoto PAKA10 1.sija Hiusten muotoilu ja kampaus miehelle Emmi Kämäläinen PAKA10 1.sija Nina Metsärinta PAKA10 4.sija Pitkien hiusten kampaus Anu Pekkanen PAKA09 5.sija Fantasia kampaus Nora Salminen PAKA10 7. sija Jonna Kaivoluoto ja Emmi Kämäläinen malleineen.

23


VAAOn TAITAJA-semifinalistit Liiketalous ja kauppa: Arla Toivio, Jenna Leppännen, Janette Moukola, Tuomas Mäkinen => finaaliin, Kristiina Mäkelä, Cia Pitkänen, Anniina Ojanen, Akash Singh, Leevi Vaikkoja, Miro Niska, Lotta Haavisto => finaallin, Joni Toivonen => finaaliin. Hiusmuotoilu: Sanna Kaukoranta => finaaliin, Jonna Kaivoluoto Kauneudenhoito: Jutta Lukinmaa, Heidi Tourunen Lähihoitaja: Hanna Järvinen, Suvi-Tuulia Korhonen, Amanda Tyvi, Jonna Salmela Maalaus ja tapetointi: Iina Haanpää => finaaliin. Sähköasennus: Jonne Kirstua Talonrakennus, kirvestyöt: Tony Gleisner, Timo Suutarinen Cateringkokki: Elina Jaakola, Matias Rättö

Taitaja2012 24.-26.4.2012 Jyväskylässä Nuorten ammattitaidon SM-kilpailu Taitaja on Suomen suurin ammatillisen koulutuksen vuosittainen tapahtuma, joka järjestettiin Jyväskylän Paviljongissa 24. - 26.4.2012. Tapahtumassa vieraili noin 30 000 kävijää.

VAAOn Taitaja2012 joukkueen kisatunnelmia Jyväskylästä! 24


Taitaja2012-tuloksia Merkonomiopiskelijat Lotta Haavisto ja Joni Toivonen (kuvassa suorittamassa kilpailutehtävää) toivat VAAO:lle taloushallinto-lajin voiton yli 13 pisteen erolla seuraaviin. Hiusmuotoilussa Sanna Kaukoranta sijoittui hienosti viidenneksi. Iina Haanpää sijoittui maalaus ja tapetointi-lajissa kuudenneksi, kuten myös Tuomas Mäkinen asiakaspalvelu ja myynti-lajissa eli kokonaisuutena VAAOn joukkue pärjäsi hienosti.

Opiskelijoiden ja henkilöstön urheilu- ja kulttuuriaktiviteetti on moninaista Henkilökunnalla on mahdollisuus kerran viikossa käydä uimassa Valkeakosken uimahallissa, työpäivän jälkeen on mahdollista harrastaa lentopalloa, sählyä sekä käyttää uuden uutta kuntosaliamme. Lisäksi henkilökunta voi ostaa liikunta- ja kulttuuriseteleitä alennettuun hintaan. Henkilöstön kilpailutoimintaa on yleisurheilusta pétanquen kautta lentopalloon. Suurin tähtemme on opettaja Pasi Huhtala, joka on viimeisen kolmen vuoden aikana voittanut reilusti yli tusinan verran SAKU ry:n kultamitaleja eri juoksulajeissa. Lentopallossa tämä vuosi on ollut menestyksekäs ja sekalentiksessä saimme A-sarjan pronssia, mikä on paras saavutus koskaan. Opiskelijoiden puolella tietenkin jalkapallo, eri muotoineen, on valkeakoskelainen ja etelä-pirkanmaalainen tavaramerkki. Tänä lukuvuonna Tansanialainen jalkapallo tuotti taas menestystä. Yksilölajeissa Markus Kaurto voitti jälleen korkeushypyn Sakun mestaruuden, SM-hopean sekä Pohjoismaiden mestaruuskilpailujen hopeaa. Mies pelaa myös Suomen alle 20-vuotiaiden lentopallomaajoukkueessa. SakuStars eli kulttuurikisoissa Järvenpäässä kilpailijamme Eero Keski-Petäjä ja Sainey Gibba voittivat pronssia Talentkisassa upealla beatboxauksella ja laulaja Jenni Vauhkonen sai kunniakirjan ansokkaasta esiintymisestään. Ad maiora! = Kohti yhä suurempia saavutuksia! Liikunnanopet Katariina Autio ja Seppo Äijälä

SAKY ry. Tansanialainen jalkapallo 2012 hopeamitalistit VAAOn joukkue: Annika Saari, Katja Kivilahti, Joel Aalto, Onni Perolahti, Juuso Rupponen, Tatu Mäkelä, Toni Kirjavainen, Tuomas Mäkinen ja Seppo Äijälä Kisa pähkinänkuoressa: - kummallakin joukkueella on kentällä samanaikaisesti neljä kenttäpelaajaa ja maalivahti - pelaamassa tulee olla vähintään kaksi tyttöpelaajaa - tytön tekemä maali on kaksi, pojan tekemä maali on yksi - pelataan itsetehdyllä pallolla (esim. sanomalehdistä tehty ja naruilla solmittu) - peliaika kahdessa alkusarjan pelissä oli 2 kertaa 8 minuuttia ja muissa 2 kertaa 12 minuuttia suoraa aikaa Kilpailut järjestettiin nyt kolmatta kertaa. Järjestäjinä Jämsän ammattiopisto ja SAKU ry. 25


VAAOssa tapahtunutta Uusi LVI-oppimisympäristö otettiin käyttöön Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistoon Uusi LVIalan oppimisympäristö otettiin käyttöön Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistossa. Avajaistilaisuus oli perjantaina 23.3.2012 VAAOn Jaakkola-rakennuksessa. Tilaisuuden avaajina toimivat kuntayhtymäjohtaja/rehtori Raimo Alarova ja kone- ja metallitekniikan/talotekniikan koulutuspäällikkö Leevi Lehtonen. Työelämän edustajien tervehdyksen tilaisuudessa esitti toimitusjohtaja Ari Nuora Putkiliike P. Nuora Oy:stä. LVI-oppimisympäristöä varten rakennettujen tilojen koko on noin 450 neliömetriä. Lisäksi käytössä on metalli-osaston tiloja ja kalustoa. Tilat on sijoitettu nuorten koulutuksen metalliosaston yhteyteen synergiaetujen vuoksi. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 1,1 M€, josta omarahoitusosuus on noin 550 000€ ja Euroopan aluekehitysrahaston osuus noin 550 000€. LVI-oppimisympäristö on suunniteltu nuorille, joita on noin 50 opiskelijaa ja aikuisille LVI-alan opiskelijoille. Uuden LVI-alan oppimisympäristön rakennushanke on suunniteltu työelämälähtöisesti. Hankkeen alussa haastateltiin neljän johtavan Etelä-Pirkanmaan LVI-alan yrityksen toimitusjohtajaa ja työpäälliköitä. Haastattelujen perusteella kolmas osa ammatillisista opintosisällöistä, ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat, yhteensä 30 opintoviikkoa, määriteltiin yrittäjien toiveiden mukaisiksi. Oppimisympäristö on varustettu nykyaikaisin konein, laittein ja kalustein. Suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota uusien ekologisten lämmitystekniikoiden havainnollistamiseen ja opettamiseen. Oppimisympäristö lämmitetään maalämmöllä ja se on varustettu opetuskäyttöön tulevalla hybridilämmitysjärjestelmällä jossa on integroitu yhteen ilmavesilämpöpumppu, hybridivaraaja, aurinkokeräimet ja kattila toimivaksi lämmitys-järjestelmäksi. Tilat varustetaan myös pienkylmälaitteiden asennustekniikoiden opettamista varten.Rakentaminen ja kalustaminen on tehty suurelta osin oppilastyönä eri ammattialojen opettajien johdolla. Tavoitteena on ollut tarjota opiskelijoille autenttinen työmaaympäristö harjoitustöitä ja työssäoppimista varten sekä kehittää Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston eri alojen opiskelijoiden ja opettajien välistä yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä. Rakentamiseen on osallistunut nuoria metalli-, LVI-, pintakäsittely-, sähkö- ja rakennusosastoilta sekä LVI-alan aikuisopiskelijoita.

26


Mestarimyyjät Datanomiopiskelija Karoliina Koivisto saavutti koko maan neljänneksi parhaan tuloksen K-ryhmän järjestämässä mestarimyyjäkoulutuksessa. Omalla linjallaan, kodintarvikkeissa, hän sai koko maan toiseksi parhaat pisteet. Valtakunnallisesti yksitoista eri linjaa sisältäneen koulutuksen suoritti hyväksytysti yhteensä 3 577 ammattiopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijaa. Karoliinan lisäksi liiketalouden ja kaupan yksiköstä kiitettävään suoritukseen ylsivät niin ikään datanomiksi opiskelevat Niklas Palm ja Tuomas Selin. Mestarimyyjäkoulutus suoritetaan etäopiskeluna ja siihen sisältyvät laajat, verkossa suoritettavat opintotehtävät. Tänä lukuvuonna mestarimyyjäksi opiskeltiin jo 25. kerran.

Vanhankylän päiväkodin ”viskarit” lähihoitajaopiskelijoiden kanssa leipomassa Huhtikuisena perjantaina seitsemän reipasta päiväkodin viisivuotiasta lasta saapuivat lähihoitaja -10:n ohjattavaksi opetuskeittiölle. Pullataikina oli valmiina odottamassa lapsia, samoin rusinat ym. koristeet. Reippaasti lapset ryhtyivät puuhaan. Ensin leivottiin ”kiinanpystykorva” ja ”käärme” – pullia. Luovuutta oli monenlaista! Sillä välin, kun pullat kohosivat, väriteltiin opiskelijoiden tulostamia ruokakuvia. Ja päästiin ihan koululuokkaan istumaan! Pullien voitelu ja koristelu olivat mieluisia puuhia, puhumattakaan tuoreiden pullien maistelusta mehun kanssa. Saimme kuulla myös lasten esittämiä lauluja ja hauskan runon. Leivontatuokio oli hyvää harjoitusta lasten ohjaamisesta. Aamupäivä oli kaikkien mielestä onnistunut ja mukavaa yhteistyötä päiväkodin ja ammattiopiston välillä.

Koulutusmessut ja Taitaja 9-paikalliskilpailut Tammikuussa 2012 VAAOssa vieraili noin 850 peruskoulun ysiluokkalaista. He tutustuvat VAAOn nuorten koulutuksen ammattialoihin tutoreiden johdolla. Samaan aikaan Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto järjesti Pirkanmaan Taitaja 9-paikalliskilpailut. Pirkanmaan alueen paikalliskilpailujen parhaimmisto kilpaili tiestään aluekilpailuihin. Aluekilpailujen voittajat jatkoivat Jyväskylän Taitaja2012kilpailun yhteydessä pidettävään finaaliin.

Taksvärkki Hengityselinliitolle Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston taksvärkkirahat ja joulukortteihin varatut rahat luovutettiin tammikuussa 2012.Tuotto lahjoitettiin Valkeakosken Valkeakosken Hengitysyhdistykselle sekä Etelä-pirkanmaan hengitysyhdistykselle. Kuvassa vasemmalta oikealle: Kuntayhtymäjohtaja/rehtori Raimo Alarova, Valkeakosken hengitysyhdistyksen pj Kirsti Laurila, Etelä-Pirkanmaan hengitysyhdistyksen pj. Arvo Neuvonen ja siht. Arja Raittila sekä VAAOn oppilaskunnan puheenjohtaja Jenni Vauhkonen.

27


Kansainvälisyystoiminta VAAOn kansainvälisyystoiminta lukuvuonna 2011-2012 Lukuvuonna 2011-2012 kansainvälisyystoiminnan keskeisenä painopisteenä oli kansainvälisen työssäoppimisen volyymin lisääminen. Tässä tavoitteessa onnistuttiin erinomaisesti, sillä lukuvuoden aikana peräti 26 VAAOn opiskelijaa suoritti tutkintoon sisältyvää työssäoppimistaan ulkomailla. Kohdemaina olivat Espanja, Kreikka, Portugali, Saksa, Unkari sekä Viro. Kansainvälisten työssäoppimisjaksojen mahdollistamisessa verkostoitumisella ja hankerahoituksella on merkittävä rooli. VAAO on tälläkin

hetkellä mukana useissa Opetushallituksen sekä CIMO:n rahoittamissa hankkeissa, joiden avulla taataan opiskelijoillemme unohtumattomia kokemuksia kansainvälisessä toimintaympäristössä. Työssäoppimisjaksojen lisäksi kansainvälisyystoimintaa viedään eteenpäin monella rintamalla. Syksyllä 2011 käynnistynyt kansainvälisen kaupan merkonomikoulutus on tuonut kansainvälisyyden teemaa merkittäväksi osaksi liiketalouden ja kaupan osaston päivittäistä pedagogiikkaa. Yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun International Business –koulutusohjelman kanssa toteutettavan koulutuksen kautta saadaan uusia toimintamalleja ja

VAAO ja Tampereen ammattiopisto järjestivät yhteistyössä muotinäytöksen Espanjan Fuengirolassa 19.4.2012. Opetushallituksen rahoittaman hankkeen kautta kansainvälisen kaupan merkonomiopiskelijat pääsivät käytännön tasolla harjoittelemaan kansainvälisen tapahtuman järjestämistä. Minttu Kylmälahti oli muotinäytöksessä mallina ja Heidi Tila juonsi tapahtuman käyttäen suomen, englannin sekä espanjan kieltä. Tämän lisäksi molemmat opiskelijat osallistuivat aktiivisesti tapahtuman

28

Mikko Siirilä, kansainvälisyysvastaava

Heidi Tilan juonto kolmella kielellä herätti ihastusta yleisössä.

Kauppaopiston naiset

Feel The Finnish Fashion - Kauppaopiston naiset Espanjassa

ideoita kansainvälisyyden lisäämiseen myös arjen koulutyössä. Tästä erinomaisena toiminnallisena esimerkkinä voidaan mainita kansainvälisen kaupan merkonomiopiskelijoiden syksyllä 2011 järjestämä Campus Games –tapahtuma. Leikkimielisessä kilpailussa kaikilla Campus-alueen opiskelijoilla oli mahdollisuus tutustua toisiinsa yli oppilaitosrajojen monikulttuurisissa pienryhmissä. Tämäntyyppisten kansainvälisyyskokemusten tarjoaminen koti-Campuksella edistää omalta osaltaan tulevaisuuden työelämän kannalta opiskelijoille merkittäviä kansainvälisyysvalmiuksia.

suunnitteluun ja markkinointiin. Muotinäytöksen malliston suunnittelivat ja toteuttivat Tampereen ammattiopiston vaatetusmerkonomiopiskelijat. Muotinäytöksen ja muutenkin projektimatkan videoinnista vastasi VAAO:n datanomiopiskelija Veera Kiuru.

Muotinäytöksen malliston teema oli kesä.

Minttu Kylmälahti mallin töissä Espanjan Fuengirolassa.


Datanomit työssäoppimassa Unkarissa Saatuamme tiedon kansainvälisen työssäoppimisen mahdollisuudesta, aloimme välittömästi kartoittaa työssäoppimispaikkoja ulkomailla. Meille esiteltiin yhtenä vaihtoehtona Unkarissa sijaitseva suomalais-unkarilainen matkailutila Akác-tanya. Päätös lähtemisestä tehtiin nopeasti ja jo samana päivänä tilalta tuli myöntyvä vastaus. Sovimme matkaan liittyvät asiat kaikkien osapuolien kanssa ja 3.10.2011 olimmekin jo lentokoneessa. Työskentelimme tilalla seuraavat kaksi kuukautta aina 30.11. asti. Työpäivät olivat pääsääntöisesti pitkiä

ja alkoivat yleensä aamulla seitsemältä. Työtuntien laskeminen oli vaikeaa koska päivät eivät olleet yhtämittaisia eivätkä ikinä samanlaisia. Välillä oli pitkiäkin taukoja, kun taas joinain aikoina töitä piti tehdä kiireessä tunteja ilman taukoja. Työtehtävämme olivat vaihtelevia. Teimme oman alamme töitä sekä käytännön jokapäiväisiä askareita. Asiakaspalvelu oli isoimmassa roolissa. Asiakkaat olivat pääasiassa suomalaisia ja unkarilaisia joten palvelukieli oli joko suomi tai englanti. Kielimuurin sattuessa saattoi kääntyä unkarilaisen työpaikkaohjaajan puoleen, joka osasi kääntää sanotun osapuolille. Omaan alaamme liittyviä tehtäviä oli uusien Internetsivujen teko ja päivitys sekä Facebookin ylläpito. Akác-tanyalta järjestetään retkiä, joihin myös työssäoppijat saivat osallistua maksutta. Kävimme muun muassa Budapestissa, János-vuorella ja eläinmarkkinoilla. Näiden lisäksi vapaa-aikaa saattoi kuluttaa myös ratsastamalla, biljardia pelaamalla tai käyden läpi lähistön lenkkipolkuja. Paikka sopii erityisesti matkailu- sekä eläinhoitoalaa opiskeleville mutta myös

muiden alan henkilöille löytyy töitä. Kielitaito ei ole kaikki kaikessa mutta tekee työskentelyn helpommaksi. Huumorintaju pitää ehdottomasti olla matkassa mukana. Kaiken kaikkiaan kansainvälinen työssäoppiminen oli kokemuksena ainutlaatuinen ja suosittelemme sitä lämpimästi kaikille aktiivisille opiskelijoille. Aino Vehviläinen ja Henna Hurskainen, DAT10

Helvi’s Happy Future -projektin kautta ulkomaille työssäoppimaan. VAAO on mukana Jyväskylän ammattiopiston koordinoimassa Helvi’s Happy Future -projektissa. Kyseessä on CIMO:n rahoittama Leonardo Da Vinci -ohjelman liikkuvuushanke hyvinvointialoille. Hankkeen avulla on rahoitettu kahdeksan VAAO:n opiskelijan kansainvälinen työssäoppimisjakso.

Jonna Kaivoluoto suoritti osan työssäoppimisestaan Viron Pärnussa, Pärnumaa Kutsehariduskeskuksessa. Hiusalan perustutkintoa suorittava Jonna vietti Pärnussa neljä viikkoa.

Tuomas Laine Välimeren rannalla Fuengirolassa. Suurtalouskokiksi keväällä 2012 valmistuva Tuomas työskenteli kahdeksan viikkoa suomalaisomisteisessa Uusi Refla -ravintolassa.

29


OPISKELIJAPALVELUT - Tukea opintoihin opiskelijoille ja myös henkilökunnalle draaman keinoin Opiskelijoiden ohjauksella on monta merkitystä. Oikeanlaisella ja oikea-aikaisella ohjauksella autetaan opiskelijaa löytämään omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa. Kun opiskelu tuntuu itselle sopivalta, säilyy opiskelussa mielenkiinto. Näin opinnot edistyvät ja opiskelijat valmistuvat ammatteihinsa. Ohjaus myös ennaltaehkäisee keskeyttämisiä; pyritään löytämään soveltuvat opinpolut jokaiselle opiskelijalle. Opintopolkujen suunnittelu on laajentunut myös VAAOn ulkopuolellekin. Uudenlaisia opintopolkuja opiskelijoille rakennellaan nyt koko Campuksen laajuisesti yhteistyössä Valkeakosken Tietotien lukion ja HAMK:n kanssa. Ennaltaehkäisevää työtä tekevät myös sosiaalikuraattorit ja erityisopettaja mm. tarjoamalla opiskelijoille ryhmämuotoista tukea draaman keinoin. Aina ei kuitenkaan ennaltaehkäisevä työ ole riittävä ratkaisu. VAAOssa vahvan tukiverkon opiskelijoille muodostaa opiskelijahuoltohenkilöstö, joka tekee aktiivista yhteistyötä yhteistyökumppaniensa kanssa opiskelijoiden hyvinvoinnin eteen. Myös opiskelijahuollon henkilökunta saa voimia työskentelyynsä draaman avulla. Osa opiskelijapalvelutiimistä osallistuu Kati Sirénin Kipinä-projektiin, jonka tavoitteena on tarjota foorumi ammattilaiskohtaamiselle ja näkökulmia omaan työhön luovien menetelmien kautta yhteistyössä opiskelijapalveluiden ja sen yhteistyökumppaneiden kanssa. Mukana ovat mm VAAOn tiloissa toimiva nuorten työpaja VAATERI ja Joustavasti

työelämään -projektin työntekijöitä, Nuorisotoimen Starttipaja ja Naakan pienluokka. Opiskelijapalveluiden aloitteesta tarjotaan VAAOn opettajille tilaisuus tarinateatterin keinoin tarkastella ongelmatilanteita, esim. kiusaamistilanteet, haastavien opiskelijoiden kohtaaminen tai työyhteisön sisäinen vuorovaikutus. Tarinateatteri on monipuolinen ja konkreettinen menetelmä, jossa jokainen toimii omista lähtökohdistaan käsin todenkaltaisissa tilanteissa. Eeva Ahokkaan ja Tauno Mathlinin vetämä toiminta on aloittanut harjoituksensa alkuvuodesta ja kevään kuluessa aloitetaan työ laajemmin osastojen kanssa. Erityisopetuksen tukijärjestelmä on jatkuvan kehitystyön alla, jotta pystytään vastaamaan opiskelijoiden tukitarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Jokaisella ammattialalla on työskennellyt jo jonkin aikaa oma ammatillinen erityisopettaja. Nyt lisäksi osastoilla työskentelevät myös ammattiohjaajat. Opiskeluterveydenhuollossa pyritään toimimaan vuoden 2011 annetun asetuksen mukaisesti yhdessä VAAOn opiskelijapalvelutiimin kanssa. Minna Naumanen opinto-ohjaaja

Sosiaalikuraattori Eeva Ahokas ja Joustavasti työelämään – projektin opettaja Tauno Mathlin ”draaman vaikutuksen alaisina”.

30


Koulutuspalvelut muotoutuvat yrityksen tarpeisiin

Yrityksen tarpeita vastaavien palvelutuotteiden rakentaminen edellyttää oppilaitokselta perusteellista osaamista ja yritysten toiminnan tuntemusta. Tuotteistaminen ja palvelutuotteen muotoilu ovat tulleet osaksi oppilaitosten koulutussuunnittelua. Oppilaitoksen henkilöstöltä –lähinnä yrityselämän kanssa läheistä yhteistyötä tekeviltä –tämä edellyttää tietämystä ja ymmärrystä siitä, miten yrityksissä toimitaan ja mitä yrityksen henkilöstön koulutustarpeet käytännössä ovat. Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon koulutus antaa hyvät valmiudet tällaisten palvelutuotteiden kehittämiseen erityyppisille asiakkaille. Koulutus auttaa ymmärtämään tuotekehityksen merkitystä yritykselle sekä asettamaan realistisia tavoitteita tuotekehitystyölle. Koulutuksen kautta opitaan arvioimaan lähtötilannetta, vallitsevaa tekniikan ta-

soa ja tarjontaa suhteessa käynnistettävään tuotekehitystyöhön sekä tekemään tarvittavat esiselvitykset ja tuntemaan tuotekehitystoiminnan vaiheistus. Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon koulutus soveltuu sekä yrittäjille ja yrityksen johdolle että tuotekehityksestä vastaaville henkilöille yrityksissä ja organisaatioissa. Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistossa (VAAO) Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon ovat suorittaneet oppisopimuksella aikuiskoulutuspäälliköt Arja Pakkala ja Johanna Veijonen sekä yrityskoulutussuunnittelija Paul Välimaa. Viime joulukuussa päättyneestä valmistavasta koulutuksesta vastasi Educode Oy ja tutkintotilaisuuksista Rastor Oy. Valmistavaan koulutukseen sisältyi 12 lähipäivää. Viimeinen tutkintotilaisuus on toukokuussa 2012, jolloin myös oppisopimukset päättyvät. VAAO:sta

koulutukseen osallistuneet opiskelijat laativat tiimityönä VAAO:n yrityksille ja yhteisöille tarjottavat koulutustuotteet, ns. ”tuotesalkut”, jotka sisältävät lähinnä erilaisia työelämässä tarvittavia korttikoulutuksia tai muuta lyhytkestoista koulutusta. Keväällä 2012 valmistuvat ensimmäiset versiot koulutus- ja palvelutuotteista, joita ryhdytään markkinoimaan yrityksille ja yhteisöille. Markkinointi tapahtuu yrityskäynnein ja yrityksille järjestettävien aamukahvitilaisuuksien yhteydessä. Uusista tuotteista tiedotetaan myös yrittäjäyhdistyksille. Koulutusja palvelutuotteita kehitetään koko ajan lisää kuuntelemalla yrityselämän tarpeita ja tekemällä tuotteista mahdollisimman yksilöidysti muotoiltavan.

31


Hiusala Aikuiskoulutus

Työskentelyä Studio Soolossa - oppimista yrittäjyyteen.

Aikuiskoulutuksen puolella on valmistavassa koulutuksessa ollut syksyllä 2011 ja keväällä 2012 opiskelemassa opiskelijoita hiusalan perustutkintoa sekä hiusalan erikoisammattitutkintoa. Näitä tutkintoja on opiskeltu oppilaitoksessamme valmistavassa koulutuksessa myös oppisopimuksen kautta. Hiusalan perustutkinnon opiskelu aikuiskoulutuksessa on monimuoto-opiskelua. Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelu rakentuu joustavasti lähipäivistä, verkkopäivistä sekä työssäoppimisesta. Opiskelua on toteutettu monimuotoisesti myös siten, että opiskelua tapahtuu sekä päivässä että illassa. Tämä on mahdollistanut myös ilta-asiakaspalvelun tarjoamisen asiakkaillemme. Tästä mahdollisuudesta on moni asiakas ollut tyytyväinen, sillä palveltaviksi ehtivät nyt nekin, jotka ovat olleet päiväsaikaan töissä. Myös oppilaitoksemme harjoitusyrityksen Studio Soolon toiminta on lähtenyt käyntiin vilkkaammin. Siellä on tehty sekä harjoitustöitä että toteutettu työssäoppimista tarjoten asiakaspalvelua. Opiskelijat ovat saaneet harjoitella

32

melko itsenäisesti harjoitusyrityksen ”pyörittämistä” sen mainonnasta, markkinoinnista sekä liiketoiminnasta vastaten. Opiskelijamme Kati Lakkinen, joka suorittaa työssäoppimistaan Studio Soolossa 1-2 päivänä viikossa kertoo seuraavaa: ”Pidän työssäoppimisesta Studio Soolossa, sillä saamme työskennellä itsenäisesti ja näin opimme yrittäjyyttä, joka meitä monia odottaa tulevaisuudessa, mikäli alalle jäämme. Vaikka työskentelymme on pääsääntöisesti hyvin itsenäistä ja joudumme tekemään päätöksiä itse, saamme kuitenkin aina tarvittaessa apua, niin toisiltamme kuin opettajiltamme. Olen saanut tehdä monipuolisia töitä ja tavannut mukavia ihmisiä. Koen, että Studio Soolossa työskentely oli itselleni hyvä vaihtoehto ja olen taas askeleen lähempänä tavoitettani toimia yrittäjänä.” Syksyllä 2011 hiusalan erikoisammattitutkinnon opiskelut aloitti innokas oppisopimusryhmä. Osa heistä tavoittelee valmistumista parturimestareiksi, osa kampaajamestareiksi ja osan tavoitteena on suorittaa kumpikin

suuntautumisala eli silloin heistä tulee parturi-kampaajamestareita. Ammattialan kuvauksen mukaan hiusalan erikoisammattitutkinnon suorittaneen työ on hiusalan vaativimpien, korkeatasoisten palveluiden tuottamista ja niissä tarvittavan erikoisosaamisen hallintaa. Tutkinnon suorittanut toimii työyhteisön jäsenten ammattitaidon kehittäjänä, ohjaajana sekä oman alansa kehittäjänä ja eteenpäin viejänä.


Teatterialan ammattitutkinto/maskeeraus Aikuiskoulutus Teatterialan ammattitutkinnon ryhmä päätti opiskelunsa loppusyksystä 2011. Suuntautumisala oli maskeeraus, joten tutkintotodistuksen ahkeroineet voivat jatkossa käyttää itsestään nimitystä maskeeraaja. Maskeerauksen suuntautumisalassa suoritettiin kaikille pakollisten tutkinnon osien lisäksi maskeerauksen yhteinen osaaminen, värimaskeeraus, hiukset ja irtokarvat sekä tehostemaskeeraus. Opiskeluun kuului siis monipuolisesti erilaisia maskeerauksessa tarvittavien taitojen harjoittelua: mm. vanhennuksen ja kaljun maskeeraamista, viiksien ja partojen virkkaamista sekä ruhjeiden ja vammojen maskeeraamista. Tutkinnon perusteissa kerrotaan teatterialan kuvauksesta: ” Viime vuosina vilkastunut elokuvatuotanto ja sekä julkinen että kaupallinen televisio- ja radiotoiminta työllistä-

vät teatterialan ammattilaisia, samoin konsertti- ja viihdetapahtumat, messut, muotinäytökset, juhlat, sirkus ja muu estraditaide. Kenttä on siis laaja ja entistä moninaisempi.” Maskeeraaja toimii tällä laajalla sekä mielenkiintoisella kentällä erilaisissa ja monipuolisissa ehostus- ja maskeeraustehtävissä. Hänen tehtävänsä on tarpeen mukaan kaunistaa, vanhentaa, rumentaa tai muutoin suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä muiden työryhmäläisten ja näyttelijöiden kanssa aiheeseen ja tilanteeseen sopiva maskeeraus. Kilpailumenestyksestäkin saatiin nauttia, sillä teatterialan ammattitutkinnon (maskeeraus) opiskelija Jessica Rosenberg sijoittui 23.10.2011 Maskeerauksen SM-kisoissa ammattilaisten sarjassa hienosti 2. sijalle. Aiheena oli Halloween ja mallina toimi Rita Jokinen.

VAAO kouluttaa Jyväskylässä ja Karkkilassa onnistui hyvin, joka takasi hyvän oppi-

on tehnyt tänä keväänä koulutusmarkki-

mistuloksen. Onnistuneen koulutuksen

nointia kone- ja metallialan yrityksiin yh-

johdosta Metso halusi kouluttaa lisää tällä

teistyössä Luksia oppisopimuskeskuksen

kertaa nykyistä henkilökuntaansa. Seu-

kanssa yhteensä kymmeneen metallialan

raavat koulutukset alkoivat vuonna 2011,

yritykseen. Tavoitteena on saada syksyllä

jolloin alkoivat koneistajan ammattitutkinto

2012 alkamaan kone- ja metallialan pe-

ja koneenasentajan ammattitutkinto.

rustutkinto, koneistajan ammattitutkinto ja

Näissä koulutuksessa oli 13 koneistajaa

koneistajamestarin erikoisammattitutkinto.

ja 9 koneenasentajaa. Näiden koulutusten

Kevään aikana selviää, kuinka moni näistä

valmistava koulutus on jo päättynyt ja

koulutuksista alkaa syksyllä. Tietopuolinen

tutkintosuoritukset ovat lähteneet käyntiin

koulutus tapahtuu yritysten tiloissa. En-

kummassakin ryhmässä. Koulutuksia ovat

simmäinen yrityskohtainen koulutus alkoi

olleet toteuttamassa VAAO:n puolesta

vuonna 2008 nimenomaan Karkkilassa,

Riku Ilvesmäki (koneistus) ja Heikki

kun SEW Industrial Gears Oy:ssa toteu-

Seppänen (koneenasennus). Toteutuneet

tettiin kone- ja metallialan perustutkinto

Metson oppisopimuskoulutukset osoitta-

oppisopimuskoulutuksena ja tietopuoli-

Metso Oyj Rautpohjan tehtaalla Jy-

vat, että Valkeakosken ammatti- ja aikuis-

sesta koulutuksesta vastasi VAAO. Tämä

väskylässä on koulutettu koneistajia

opiston järjestämä aikuiskoulutus kelpaa

koulutus päättyi vuonna 2010.

ja koneenasentajia jo kolme ryhmää

myös isoille tunnetuille yrityksille. Metson

oppisopimuksella Valkeakosken ammatti-

oppisopimuskoulutusten onnistuminen

jestänyt henkilöstökoulutuksena yrityksille

ja aikuisopiston toimesta. Ensimmäinen

vaati hyvää yhteistyötä Metson koulutuk-

tulityö- ja työturvallisuuskorttikoulutuksia.

koneistajan ammattitutkintokoulutus alkoi

sesta vastaavien henkilöiden,

Metson terästehtaalla Valkeakoskella oli

Valkeakosken lähialueella VAAO on jär-

Metsolla vuonna 2008. Kyseinen koulutus

Jyväskylän oppisopimuskeskuksen ja

oli Metsolle rekrytointikoulutusta, johon va-

VAAO:n kouluttajien välillä. Seuraavaksi

Etteplan Oy:ssä yksi työturvallisuuskort-

littiin 10 henkilöä. Tietopuolinen koulutus

Metso suunnittelee kouluttavansa ko-

tikoulutus. Yrityksille on koitunut vähiten

tapahtui Metson omassa koulutuskeskuk-

neistajamestarin erikoisammattitutkintoon

vaivaa kun kouluttaja on tullut heidän

sessa Jyväskylässä. Metso oli panosta-

nykyistä henkilökuntaa. Tämä koulutus

tiloihinsa kouluttamaan. Yrityskoulutuksia

nut työpaikkakoulutukseen ja näin ollen

tulee tarjottavaksi kevään 2012 aikana.

on tarkoitus lisätä markkinointia tehosta-

yrityksen ja oppilaitoksen yhteistoiminta

Myös Karkkilan ja Lohjan alueella VAAO

kaksi työturvallisuuskorttikoulutusta ja

malla.

33


LVI Aikuiskoulutus Vuosi 2011 oli muutosten vuosi myös talotekniikan aikuiskoulutuksessa. Koulutukseen osallistui vuoden aikana noin 30 opiskelijaa. Koulutuksessa oli syksyllä 2010 aloittanut työvoima-/ omaehtoisryhmä sekä oppisopimusryhmä. Opiskelu tapahtui alkuvuoden vielä UPM:n vuokratiloissa, josta vuokrasopimus päättyi syksyllä ja muutto uusiin tiloihin oppilaitokselle Vanhankylään toteutui. Uusissa tiloissa ja uudessa monimuotoisessa koulutuksessa aloitti syksyllä myös uusi omaehtoinen ryhmä.

Syksyllä 2011 valmistuneet Työvoima-/omaehtoisryhmästä valmistui syksyllä 11 opiskelijaa putkiasentajan perustutkintoon. Ryhmä ansioitui oppilaitoksella mm. asentamalla koulutuksensa aikana uusiin valmistuviin LVI-tiloihin patterilämmitysverkoston. Ryhmän osallistui myös kiitettävällä aktiivisuudella harjoitusympäristön muuttoon uusiin tiloihin. Opiskelijoista noin puolet on työllistynyt koulutuksen jälkeen alalle.

Oppisopimusopiskelijat Talotekniikan perustutkinnon oppisopimusryhmässä 2010-2012 opiskelee

7 opiskelijaa ja heille lähiopetusta oppilaitoksessa järjestettiin vuonna 2011 keskimäärin 2 päivää joka toinen viikko. Ryhmä valmistuu keväällä 2012.

Syksyllä 2011 koulutuksen aloittaneet 19.9.2011 aloitti uusi täysin omaehtoinen 13 opiskelijan talotekniikan perustutkinto, putkiasentajaryhmä. Ryhmä pääsi alun teoriajakson jälkeen rakentamaan uutta oppimisympäristöä valmistuviin uusiin LVI-tiloihin. Lisäksi ryhmä on aloittanut kahden uuden omakotitalotyömaan putkityöt Pirkanmaalla. Näissä kohteissa oppilaat saavat hyvät valmiudet työmaaprojektiin liittyviin asennuksiin eri rakennusvaiheissa.

Uusi monimuotokoulutus

teoriaan. Opetusta on viety myös entistä enemmän kentälle, todellisiin kohteisiin pienrakennustyömaille. Uusi malli on on saanut hyvää palautetta opiskelijoilta ja malli on osaltaan tehnyt myös kouluttajan työn antoisammaksi.

Yhteenveto vuodesta 2011 Muutosten vuosi 2011 oli täynnä haasteita, mutta se toi tullessaan paljon uutta LVI-aikuiskoulutukseen Vaao:ssa. Koulutus pystyykin nyt ja tulevaisuudessa vastaamaan talotekniikan opiskelun haasteisiin entistä vahvempana uusissa oppimisympäristöissä ja uusilla opetusmenetelmillä. Vesa Virtanen LVI-kouluttaja

Syksyllä alkanut koulutus alkoi monimuotoisena. Koulutus koostuu viikoittain kahdesta lähiopetuspäivästä, yhdestä iltaopetuksesta sekä kahdesta verkkoopetuspäivästä. Lisäksi koulutukseen kuuluu erilliset työssäoppimisjaksot alan asennusurakointiyrityksissä. Lähiopetuspäivinä opetuksessa keskitytään käytännön työhön ja verkkopäivinä alan

Kosteusmittaus on myös alansa ammattilaistyötä

Kosteusmittaamisen välineitä.

34

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston aikuiskoulutus järjesti keväällä 2012 rakennusten kosteusmittaaja –koulutuksen. Vastaava koulutus on järjestetty kerran aikaisemmin. Kosteusmittaaja-koulutuksen tavoitteena on työtehtävissään rakennusten kosteuksien kanssa tekemisiin joutuvien henkilöiden kouluttaminen käyttämään sekä vertailemaan erityyppisiä laitteita ja niiden tuloksia. Koulutuksen suosio yllätti järjestäjän. Alun perin aloituspaikkojen määräksi oli kaavailtu 12 paikkaa, mikä ylittyi reilusti. Koulutus päätettiin aloittaa 18 opiskelijalla. Koulutukseen hakeutui opiskelijoita eri puolilta Etelä-Suomea, mikä osoittaa tämän tyyppisen koulutuksen tarpeen sekä kouluttautumismahdollisuuksien vähäisyyden tällä hetkellä. Koulutukseen osallistuneiden opiskelijoiden työtehtävät yrityksissä vaihtelivat varsinaisesta rakentamisesta

kosteusvaurioiden korjaukseen, kiinteistöjen isännöitiin sekä kiinteistönhoitoon liittyviin tehtäviin. Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistolle on hankittu vain jokin aika sitten uudet laitteet kosteusmittaaja –koulutuksia varten. Hankitut laitteet vastaavat yritysmaailmassa käytettäviä laitteistoja. Lisäksi kalustoon kuuluu myös vanhempaa tekniikka karbidimittalaitteen muodossa. Laitteistoja on tarkoitus jatkossa käyttää oppilaitoksen sisällä myös muissa koulutuksissa, lisäämään tietoa rakennusten kosteusteknisestä toiminnasta. Kosteusmittaamisen lisäksi koulutukseen on sisällytetty lämpökuvaus sekä vedeneristäminen siveltävillä vedeneristeillä. Jussi Jantola kouluttaja


”Innostu oppimaan” kampanjoi elinikäisen oppimisen puolesta Koulutuksen ja oppimisen asiantuntijat toteuttivat lokakuussa 2011 Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen viikon paikalliset tapahtumat yhteistyössä Etelä-Pirkanmaalla. Mukana tapahtumia suunnittelemassa ja toteuttamassa olivat: VAAO, Etelä-Pirkanmaan te-toimisto, Tietotien aikuislukio, Valkeakoski-opisto sekä Opin Ovi Etelä-Pirkanmaa-, Vaateri- ja Akaan Verkko-projektit. Kaikkien toimijoiden palvelut koottiin yhteiselle tarjottimelle, josta asiakas voi valita tarvitsemansa kokonaisuuden. Tapahtumilla haluttiin nostaa esille mm. aikuiskoulutusta kokonaisuutena painottaen erilaisia elementtejä, kuten koulutus- ja rahoitusmahdollisuuksia, neuvontapalveluiden saatavuutta, erilaisia oppimismenetelmiä, työmuotoja sekä välineitä työllistymisen ja opiskelun esteiden voittamiseen. Valtakunnallisen kampanjan nimi oli ”Innostu oppimaan”, jota käytettiin myös alueellisesti. Liikekeskus Koskikarassa Valkeakoskella ja S-Marketin aulassa Toijalassa

järjestetyissä avoimissa markkinointitapahtumissa tavoitettiin lähes 100 koulutuksesta tai muista läheisesti koulutukseen liittyvistä muista palveluista kiinnostunutta henkilöä. Kaikille toimijoille yhteisenä tavoitteena on ihmisten työttömyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen, johon voidaan käyttää monia eri välineitä ja tapoja. Asiakas ja hänen yksilöllinen tarpeensa ovat keskiössä. Monet jo opiskelunsa aloittaneet etsivät sopivia täydennysopintoja aikuislukion ja/tai kansalais- ja työväenopistojen tarjonnasta. Osa asiakkaista tarvitsi neuvontaa ja uraohjausta, jota asiakas saa Opin Ovesta sekä VAAO:n aikuiskoulutuksen koulutusneuvontapalvelua. VAAO:n Vaateri-projektiin voi hakeutua 15 -25-vuotias eteläpirkanmaalainen nuori, jolla ei ole opiskelu –tai työpaikkaa tai nuori, joka on keskeyttämässä ammatillisia opintojaan. Työpajatoiminta pitää kiinni arjen rytmissä. Sieltä saa esimerkiksi ohjausta opiskelu- tai

työllistymissuunnitelmiin, työpajalla on mahdollisuus tutustua eri ammatteihin ja koulutukseen sekä saada vertaisryhmän tukea. Akaan verkossa asiakas saa ohjausta, kuntokartoitusta, auttaa työkokeilu- ja työelämävalmennuspaikan etsimisessä ja tukee ohjautumisessa koulutukseen. Syksyllä 2012 Elinikäisen oppimisen viikon tapahtumat on tarkoitus toteuttaa jälleen yhteistyössä hyväksi koetun mallin mukaisesti. Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen kampanjaa (ent. Aikuisopiskelijan viikko) on vietetty Unescon aloitteesta jo vuodesta 1998 alkaen, nyt jo yli 50 maassa. Viikon tehtävänä on tiedottaa, motivoida, innostaa, aktivoida ja haastaa yhteistyöhön.

Hiusalan opiskelija tekee asiakkaalle hiuspohjan analyysiä mikrokameralla.

VAAO – aikuiskoulutus on järjestänyt markkinointitapahtumia myös Ideaparkissa. Tässä hiusalan opiskelijat tekevät asiakkaalle hiusvärianalyysiä.

35


Oppimisympäristöjen kehittäminen Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistossa UUSTEKNO II -hanke (EAKR) ROBOLA-hanke Etelä-Pirkanmaa on kasvava, laadukas ja vetovoimainen osa Pirkanmaata. Se tarjoaa tarkoituksenmukaisella tavalla järjestettyjä, laadukkaita ja kustannustehokkaasti tuotettuja palveluja. Seutukunta on innovatiivisen ja monipuolisen yrittäjyyden seutua, jossa osaamisen vahvistamista haetaan erityisesti tarjoamalla ja kehittämällä monipuolisia kouluttautumismahdollisuuksia. Toiminta perustuu innovatiiviseen ja kuntien vahvuuksia hyödyntävään seutuyhteistyöhön ja laajaan verkostoitumiseen seudun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Etelä- Pirkanmaalla toteutetaan Pirkanmaan liiton koordinoimana Euroopan aluekehitysrahaston kehittämistoimia, joilla edistetään osaamis- ja innovaatiotoimintaa sekä vahvistetaan niitä koskevia rakenteita ja osaamisklustereita. Toiminnan tavoitteena on alueen kilpailukyvyn pitkäjänteinen ja kestävä kehittäminen vahvistamalla alueellisia innovaatio- ja osaamisrakenteita sekä soveltavan tutkimuksen roolia. Nämä kehittämistoimet edellyttävät osaamisen kehittämistä niin yritysten kuin niiden henkilöstönkin osalta. Osaamisrakenteiden vahvistamisessa keskeisellä sijalla ovat ammatilliset oppilaitokset niin toisella asteella kuin korkea-asteella. Alueen elinkeinotoiminnan päätoimialojen osaamiseen ja työvoimatarpeeseen perustuvan ennakkotiedon hyödyntäminen sekä teknologian siirron edistäminen yrityksiin ovat keskeisiä toimenpiteitä.

UUSTEKNO II kehittää oppimisympäristöjä monialaisesti UUSTEKNO II –projektissa toteutetaan oppilaitoksen oppimisympäristöjen

36

kehittämistä hankkimalla alakohtaisesti uuden teknologian opetusvälineistöä metalli-, LVI-, catering- sekä liiketalouden ja kaupan alojen opetustiloihin ja rakentamalla uutta ja kunnostamalla olemassa olevia opetustiloja mm. nuorten ja aikuisten LVI-alan oppimisympäristöksi. Tavoitteena on kehittää oppilaitoksen oppimisympäristöjä oppimis- ja yrityselämälähtöiseksi uuden teknologian konein ja laittein. Kehittämisprojektin tärkeimpänä tuloksena on opiskelijoiden työllistymisen paraneminen. Opiskelijat saavuttavat opintojensa aikana korkeatasoisen uuden teknologian osaamisen. Myös mahdollisuudet hyvään opintomenestykseen ja jatko-opintomahdollisuuksiin paranevat. Yritysten henkilöstön osaamistarpeiden huomioiminen uuden teknologian konein ja laittein perustutkinnoissa on mahdollista ja lisää oppilaitoksen vetovoimaisuuden huomattavaa kasvua kuntayhtymän alueella. Yritysten ja oppilaitoksen verkostoituminen osaamistason kehittämiseksi tulee jatkumaan tulevaisuudessa entistä tehokkaammin. Kehittämistoimet oppimisympäristöjen kehittämiseksi uuden teknologian opetusvälinein ja -laittein tehdään opiskelijoiden oppimisen ja yrityselämän yhteistyön ja oppimisen parantamiseksi.

ROBOLA luo täysin uudenlaisen automaatiotekniikan oppimisympäristön ROBOLA–projektissa VAAO:n Jaakkolataloon rakennetaan fyysinen luokkatila, joka kulkee nimellä ROBOLA. Oppimisympäristöön hankitaan automaatiolaitteistoja/tekniikoita joiden osaamistarve on määritetty haastattelemalla lähiseudun yrityksiä, jotka hyödyntävät

automaatiota tuotannossaan. Yrityksiltä on tiedusteltu mitä heille töihin hakevan työntejän tulisi tehdasautomaatiosta tietää. Laitehankinnat suoritetaan niin että Valkeakosken lähiseudun yritysten automaation osaamistarve täyttyisi jo oppilaan opiskellessa oppilaitoksessamme. ROBOLA-tilaa tulee hyödyntämään opetuksessaan myös HAMK sekä Valkeakosken Tietotien lukio. Oppimisympäristön tarkoituksena on mahdollistaa oppilaille mahdollisimman hyvä perustietämys automaatiotekniikasta ja näin ollen parempi työllistyminen valmistumisen jälkeen. Vaikkakin oppimisympäristön laitekanta tulee vastaamaan Valkeakoskenseudun yritysten käyttämää laitekantaa, ovat tekniikat kuitenkin yleisesti käytettyjä suomalaisessa teollisuudessa. Tämä takaa oppilaalle alueesta riippumatta vankan tietämyksen automaatiotekniikasta. ROBOLA–tilan sähkö-, pintakäsittelyja LVI-työt toteutetaan opiskelijatyönä. Tämä mahdollistaa monille eri alojen oppilaille työskentelyn ns. oikeissa työolosuhteissa joita ei välttämättä ole tarjolla kuin työnharjoittelujaksoilla. ROBOLA–ympäristön valmistuttua voidaan puhua jokseenkin ainutlaatuisesta kokonaisuudesta Suomessa. Osasta laitteita ja tekniikoita tehdään virtuaalimalleja joita oppilas voi tutkia ja käyttää myös kotona. Joistakin tekniikoita tehdään myös animaatioita, selventämään esimerkiksi joitakin fysiikan ilmiöitä joiden ymmärtäminen on tärkeää oppilaan oppimisen kannalta. hankepäällikkö, Esko Pippuri projektipäällikkö, Sampo Seppälä


Osaamisen kehittämistä työpaikoilla KONKARI-hankkeessa hiljainen osaaminen näkyväksi Vuonna 2011 on kehitetty menetelmiä hiljaisen osaamisen mallittamiseen työyhteisöjen konkari-ryhmissä, joita on ohjannut Arja Pakkala. ”Konkaroinnilla” on kehitetty käytännön tuloksena ammattilaisen roolikartta ja muita osaamisen jäsentämisen menetelmiä. Osallistujien kanssa konkari-ohjausta on arvioitu tulevaisuuden muistelutilaisuuksissa. Osallistuvat ryhmät ovat olleet tyytyväisiä työnsä jäsennykseen sekä ohjaukseen.

Roolikarttatyöskentely Aluksi konkariryhmässä määritettiin keskeiset osa-alueet ja ryhmälle tärkeät osaamiset, joita haluttiin tehdä näkyväksi ja opettaa toisille tai oppia toisilta. Osaamisalueiden valinnassa käytettiin osallistavaa ryhmätyöskentelymenetelmää. Sen avulla jäsennettiin ryhmän tärkeänä pitämät asiat, joista he halusivat oppia uutta ja joita joku ryhmässä osasi hyvin. Pilottiryhmänä roolikarttatyöskentelyssä oli siivoustyönohjaajien ryhmä, joka valitsi jäsennettäviksi asioiksi alaisten ohjaamisen, opastamisen ja johtamisen. Roolikartan rakentamisessa määritettiin aluksi keskeiset työroolit mallitettavassa ryhmässä, tällä kertaa siivoustyönohjaajan keskeiset työroolit. Rooleja määrittivät ryhmän jäsenet aluksi työpareina ja rooleista valittiin ryhmässä sitten tärkeimmät. Rooleiksi määritettiin: johtaja, työilmapiirin luoja, kannustaja, mahdollistaja, sovittelija, opastaja/perehdyttäjä/osaamisen kehittäjä. Kun keskeiset roolit oli määritetty, laadittiin lista kuhunkin rooliin liittyvistä työtehtävistä. Näin saatiin aikaan siivoustyönohjaajan roolikartta (kuva). Ryhmän mielestä roolikartta oli hyvä keino jäsentää heidän työtehtäviään ja työskentely selkeytti tehtäväkuvaa. Kun roolikartta oli valmis, tarkasteltiin sitä ja keskusteltiin tehtävistä siinä suhteessa, mikä sujui hyvin ja mikä tuntui vaikealta tai haastavalta. Haastavia työtehtäviä käsiteltiin enemmän ja kun joku oli onnistunut niissä, käytiin läpi konkreettisesti tilannetta, jossa tehtävä oli onnistunut. Näin saatiin jaetuksi onnistumisen kokemuksia ja mahdollisuus oppia konkreettisia työtaitoja ryhmän toisilta jäseniltä.

Siivoustyön ohjaajan roolikartta

JOHTAJA

Johdan työyhteisöä/ yksikköä, kannan vastuun, hoidan henkilöstöhallintoa, hoidan materiaalihallintoa, hoidan taloushallintoa vastaan esim. työsuojelusta (huom! sähköturvallisuus), annan työtehtäviä, palkkaan uusia työntekijöitä

Ratkon ristiriitoja, ohjaan ongelmanratkaisuun, ennakoin ja otan huomioon henkilökemian SOVITTELIJA

SIIVOUSTYÖNOHJAAJAN ROOLIKARTTA

TYÖILMAPIIRIN LUOJA

MAHDOLLISTAJA KANNUSTAJA Annan mahdollisuuden tehdä omia ratkaisuja, kuuntelen ja otan huomioon erilaiset mielipiteet, autan idean toteuttamisessa

OPASTAJA/PEREHDYTTÄJÄ/OSAAMISEN KEHITTÄJÄ

Kerron käytännön asiat, opetan ergonomisia työtapoja, opetan työmenetelmiä, näytän miten työ tehdään käyn tilat läpi, annan korjaavaa palautetta

Kuuntelen, annan rohkaisevaa Järjestän yhteisiä juttuja, annan palautetta, olen aidosti läsnä työntekijöille mahdollisuuden vaikuttaa, teen mitä lupaan, luotan työntekijöihin

Roolikarttatyöskentely toteutetaan konkariryhmissä, jotka kokoontuvat kuukausittain 3 - 5 kertaa. Eri pilottiryhmillä on kehitetty hieman toisistaan poikkeavia menetelmiä, perusajatuksena kuitenkin se, että ensin työstettävät osaamisalueet määritetään ryhmän tarpeista käsin ja sen jälkeen niihin liittyvää osaamista jäsennetään, siitä keskustellaan ja kaikki voivat oppia toisiltaan. Koulutuspalveluna konkarityöskentelyä voi kutsua työnohjaukselliseksi valmennukseksi. Tulevaisuudessa näitä menetelmiä käytetään VAAO:ssa työyhteisöjen kehittämis- ja palvelutoiminnassa. Arja Pakkala, projektipäällikkö Konkari-hanke

37


Joustavasti työelämään Joustavasti työelämään -projekti aloitettiin Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistossa syksyllä 2009. Projektin tavoitteena on löytää hyviä ja usealle alalle sovellettavia toimintamalleja, joilla autetaan opiskelijoita saattamaan opintonsa loppuun ja työllistymään. Kohderyhmänä on pääasiallisesti erityistä tukea tarvitsevat nuoret, jotka ovat halukkaita opiskelemaan valitsemaansa alaa, mutta tarvitsevat ongelmansa / ongelmiensa vuoksi tavallista enemmän tukitoimia. Projektiin voidaan ottaa mukaan myös lahjakkaita opiskelijoita, jotka kykenevät suoriutumaan opinnoistaan keskimääräistä nopeammin tai haluavat laajentaa ammatillista osaamistaan. Projektin ensimmäisenä toimintamallikokeiluna on ollut laajennettu työssäoppiminen. Siinä opettajat suunnittelevat työssäoppimispaikalla opiskeltavat asiakokonaisuudet, joita opiskelija suorittaa työpaikkaohjaajan ohjauksessa. Opiskelijat voivat olla työssäoppimisen lisäksi mukana joillakin oppitunneilla oppilaitoksessa, tai tehdä projektiohjaajan ohjauksessa oppimistehtäviä etänä. Opiskelijan ja työpaikkaohjaajan tukena projektissa on ohjaaja Teija Kunelius.

Teijan tehtävänä on myös auttaa opiskelijoita työssäoppimispaikkojen etsimisessä sekä työssäoppimisen valvonta eri menetelmin (työpaikkakäynnit, puhelin, netti…). Laajennetussa työssäoppimisessa on tällä hetkellä mukana parisenkymmentä opiskelijaa eri aloilta. Laajennettu työssäoppiminen on loistava apu erilaisissa opiskelun ongelmatilanteissa! Työpaikat ovat ottaneet projektissa mukana olevat opiskelijat pääsääntöisesti hyvin vastaan. Toimintamalli on ollut käytössä VAAO:ssa yli kaksi vuotta ja se on saatu jalkautettua joidenkin osastojen normaaliksi opetusmenetelmäksi. Kuluvan lukuvuoden alussa Joustavasti työelämään -projektiin palkattiin kaksi henkilöä lisää. Ohjaava opettaja Tauno Mathlin auttaa pääasiallisesti tekniikan- ja liikenteen tukea tarvitsevia opiskelijoita työmenetelminään mm. kaksoisopettajuus sekä pienryhmä- ja yksilöohjaukset. Projektin ohjaaja Kati Joki tarjoaa keskusteluapua ja pienryhmäohjausta elämänhallintaan liittyvissä asioissa sitä tarvitseville opiskelijoille, jolloin heillä riittää voimia panostaa paremmin

opiskeluun. Opiskelijapalaute on ollut erittäin kannustavaa, tästä on hyvä jatkaa syksyyn 2012 asti. Minna Naumanen, projektipäällikkö

Kuvassa on Veiko Lipand (META11). Veiko on esimerkki lahjakkaista opiskelijoistamme, joka käyttää Joustetta laajentaakseen osaamistaan yritysyhteistyöllä.

Vaateri - nuorten työpaja Vaateri –nuorten työpaja toiminta on jatkunut Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistossa totuttuun tapaan. Toimintaa on tarjottu nuorille starttiryhmässä sekä media- ja taidepajan toiminnassa. Nuoria on ollut mukana noin viisikymmentä vuoden aikana. Nuoret ovat olleet joko ilman opiskelu- ja työpaikkaa olevia nuoria tai VAAOn opiskelijoita, joiden opinnot ovat olleet vaarassa keskeytyä tai ovat jo keskeytyneet. Toiminnassa on painotettu elämänhallinnallisten taitojen osuutta. Liikunta ja muut omaan hyvinvointiin vaikuttavat tekijät on otettu huomioon ja niiden merkitystä on korostettu. Vaaterin oman toiminnan lisäksi nuoria on ohjattu esimerkiksi koulutuskokeiluihin eri ammattialoille sekä käyty nuorten

38

kanssa tutustumassa ammatillisiin oppilaitoksiin laajalti ympäri Pirkanmaata. Myös monenlaiset muut tutustumiskäynnit ovat olleet osa Vaaterin toimintaa ja erityisesti kulttuuria tuottavat laitokset ovat tulleet nuorille tutuiksi. Merkittävä Vaaterissa toteutettu projekti oli Mykkä the movie –elokuva, joka toteutettiin yhteistyössä OppiApaja- ja Ankkuri –projektien kanssa. Elokuvalla tuotiin esiin nuoren elämän erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, mihin nuoren elämänpolku suuntautuu. Elokuvaa on esitetty nuorten kanssa työskenteleville yhteistyötahoille. Nuorten suunta Vaaterista eteenpäin on edelleen pääasiassa kohti koulutusta. Koulutukseen hakeutuminen suunnitellaan huolella,

etsimällä realistisia vaihtoehtoja päästä opiskelemaan sekä suorittaa opinnot loppuun. Lähes kaikki opiskelupaikkaa hakeneet nuoret pääsivät opiskelemaan haluamaansa paikkaan. Kaiken kaikkiaan Vaateri on onnistunut tavoittamaan reilusti yli sata nuorta neljän toimintavuotensa aikana. Vaateri –nuorten työpaja on Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän hanke, joka on alkanut syksyllä 2008. Toiminnan rahoittajat ovat Euroopan sosiaalirahasto, Pirkanmaan ELY-keskus sekä Etelä-Pirkanmaan kunnat. Mirkka Nummela, projektipäällikkö


Talous- ja hallintojohtajan tilastot Ammatillinen peruskoulutus toteutetaan opetusministeriöltä saatavalla opiskelija- ja alakohtaisella yksikköhintarahoituksella, joka vaihtelee koulutusalasta riippuen 7998 eurosta 11135 euroon opiskelijaa kohden. Ammatillisen peruskoulutuksen lisäksi aikuiskoulutuksena annetaan myös työvoima-, oppisopimus- ja muuta koulutusta alueen elinkeinoelämän tarpeisiin. Koko kuntayhtymän toimintatulot olivat vuonna 2011 yhteensä 12,8 milj. euroa ja ne tulevat lähes 90 prosenttisesti valtiolta (sisältää kuntaosuuden 54,7 %) . Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymän toimintamenot vuonna 2011 olivat 12,1 milj. euroa. Nuorten koulutuksen osuus tästä on 48 %. Aikuiskoulutuksen 23 % ja tuki- ja kehittämispalvelujen (kiinteistönhoito, siivous, ruokailu, tietohallinto- ja informaatiopalvelut sekä hallintokulut) 29 %. Henkilöstökulut muodostavat suurimman menoerän eli 75 % kaikista menoista, tarvikkeiden osuus on 11 % sekä palvelujen ostojen osuus 10 %. Muiden menojen osuudeksi jää 4 %. Opiskelijoita Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistossa oli vuoden 2011 keskiarvolukuna ilmaistuna nuorten koulutuksessa 925 ja aikuiskoulutuksessa yhteensä opiskelijatyövuosiksi muutettuna 284 eli yhteensä kuntayhtymässä vuonna 2011 oli 1209 opiskelijaa. Henkilöstön lukumäärä yhteensä on 161, joista 81 nuorten koulutuksen puolella, 39 aikuiskoulutuksessa ja 41 tuki- ja kehittämispalveluissa. Meitä kaikkia siis tarvitaan. Kuitenkaan ilman Teitä opiskelijoita ei tämä oppilaitoskaan toimisi. Kiitos Teille, että olette valinneet Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston opiskelupaikaksenne ja toivotan Teille menestystä elämässänne.

Voitto Kukkonen talous- ja hallintojohtaja

Nuorten koulutus perustutkintopiskelijat kunnittain 2012 (20.9.2011 tilanne) Akaa Eurajoki Hattula Helsinki Hämeenlinna Ikaallinen Janakkala

235 1 4 1 7 1 2

Kangasala Kauhava Kouvola Kristiinankaupunki Lempäälä Nokia Pirkkala

27 1 1 1 153 2 4

Punkalaidun Pälkäne Salla Sastamala Tampere Urjala Valkeakoski

1 37 1 1 47 10 403

Vesilahti 33 Virrat 1 Ylöjärvi 1 Yhteensä:

976

39


Koulutuksen järjestäjä Valkeakosken ammatti- ja aikuisopistoa ylläpitää Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä, johon kuuluu kuusi kuntaa: Akaa, Kangasala, Lempäälä, Pälkäne, Urjala ja Valkeakoski. Yhtymävaltuuston kokoonpano

Yhtymähallituksen kokoonpano

puheenjohtaja Harri Rantala, Akaa I varapuheenjohtaja Juha Vuorinen, Akaa II varapuheenjohtaja Mikko Virolainen, Akaa

Eero Tamminen, Valkeakoski, puheenjohtaja (varajäsen Eero Väyrynen) Aulis Saarinen, Valkeakoski, varapuheenjohtaja (varajäsen Vilho Lehtinen)

Akaa

Harri Rantala (varajäsen Pekka Sintonen) Juha Vuorinen (varajäsen Raimo Hietala) Mikko Virolainen (varajäsen Erkki Suomi)

Kangasala

Mia Rajala (varajäsen Eino Gustafsson)

Lempäälä

Hannu Lehikoinen (varajäsen Tuula Linnusmäki) Merja Leppänen (varajäsen Heikki Miettinen)

Pälkäne

Timo Viitanen (varajäsen Rainer Zeitlin)

Urjala

Simo Vehmaa (varajäsen Mikko Ristimäki)

Valkeakoski

Pekka Järvinen (varajäsen Erkki Eteläniemi) Eeva Gyllenbögel (varajäsen Marianne Saari) Kalle Ohma (varajäsen Pauli Kiuru)

Marjatta Kukkamäki (varajäsen Susanna Saxberg-Tesmala) Matti Valkama (varajäsen Tapio Takku) Merja Söderlund (varajäsen Irene Limola) Heikki Knuutila (varajäsen Emilia Huuskonen) Lea Jokela (varajäsen Leena Nummi) Yhtymähallituksen sihteeri: talous- ja hallintojohtaja Voitto Kukkonen Esittelijä: kuntayhtymän johtaja/rehtori Raimo Alarova

Yhtymävaltuusto Tarkastuslautakunta Yhtymähallitus

Kuntayhtymäjohtaja/rehtori Raimo Alarova VAAO Johtoryhmä

Markkinointi ja viestintä

Toimialajohtaja Janne Hietanummi

Vt. toimialajohtaja Pirjo Hauvala

Kehitysjohtaja Juuso Hyvärinen

Auto Koulutuspäällikkö Asko Vuorela

Sosiaali- ja terveys Koulutuspäällikkö Mariaana Aatoranta

Aikuiskoulutus

Aikuiskoulutus

Hius- ja kauneudenhoito Koulutuspäällikkö Maarit Metsäsalo

Aikuiskoulutuspäällikkö Johanna Veijonen

Ravitsemis- ja talous Koulutuspäällikkö Kristiina Vilpas

Aikuiskoulutuspäällikkö Arja Pakkala

Tietohallinto Tietopalvelu Hankkeet Laadunhallinta työsuojelu Vaateri

Tekniikka

Palvelu

Kehittämispalvelut

Liiketalous- ja kauppa Koulutuspäällikkö Mikko Siirilä

Kone- ja metalli Koulutuspäällikkö Leevi Lehtonen Prosessi Koulutuspäällikkö Erkki Murtoniemi Rakennus Koulutuspäällikkö Pentti Naukkarinen Sähkö Koulutuspäällikkö Heikki Luomala

ATTO-aineet, Ammattistartti, AKVA Koulutuspäällikkö Pentti Naukkarinen Opiskelijapalvelut Koulutuspäällikkö Pentti Naukkarinen - Opinto-ohjaus, opiskelijahuolto, opintotoimisto ja erityisopetus

40

Tukipalvelut

Talous- ja hallintojohtaja Voitto Kukkonen Yleishallinto Henkilöstöhallinto Taloushallinto Ravintolapalvelut Kiinteistöpalvelut Kuljetuspalvelut Siivouspalvelu


Toiminnan periaatteet Toiminnan periaatteet ja strategiat

Toimintaperiaatteemme eli arvot

Ammatti- ja aikuisopiston toiminnan ohjaamisessa kehittämisessä ja johtamisessa käytetään ja kehitetään Balanced Scorecard eli tasapainoitettu tuloskortti -mallin ja EFQM -pohjaisen laatujärjestelmän mukaista järjestelmää, joka mahdollistaa koulutuksen laadukkaan ja tuloksellisen toiminnan.

• asiakaslähtöisyys • vastuullisuus • yhteisöllisyys

Tehtävämme eli missio

Visio tulevaisuudesta

VAAO – ammattiosaamista asiakaslähtöisesti

VAAO - tulevaisuuden ammattiosaamista

VAAOn henkilökunta Hallinto Alarova Raimo, kuntayhtymäjohtaja/rehtori Kukkonen Voitto, talous- ja hallintojohtaja Hyvärinen Juuso, kehitysjohtaja Hauvala Pirjo, vt. toimialajohtaja, palvelu 1.1.2012 alkaen Hietanummi Janne, toimialajohtaja, tekniikka 1.1.2012 alkaen, nuorten koulutusjohtaja 31.12.2011 saakka Äyhönen Päivi, aikuiskoulutusjohtaja 31.12.2011 saakka Palveluala, nuorten koulutus Koulutuspäälliköt Aartoranta Mariaana, sosiaali- ja terveysala, lehtori Metsäsalo Maarit, kauneudenhoitoala, hiusala, lehtori Siirilä Mikko, liiketalouden ja kaupan ala, lehtori Vilpas Kristiina, catering-ala, lehtori Kauneudenhoitoala Keikko Tea tuntiopettaja, työvapaalla 12.4.2012 alkaen Kipinä Ritva lehtori Laihiala Pirjo tuntiopettaja, sivutoiminen Reunanen Janika tuntiopettaja 1.4.-31.5.2012 Hiusala Ikonen Ritva lehtori Saurusvaara Satu tuntiopettaja Vilkki Riikka ohjaaja

Liiketalous ja kauppa Alanen Maria lehtori Hannula Pekka tuntiopettaja Heinonen Pasi tuntiopettaja Järvinen Jouni lehtori Kautto Petri lehtori Laakso Heikki lehtori Maunula Eija-Liisa tuntiopettaja, sijainen Salminen Mia tuntiopettaja Sand Kirsti lehtori Siirilä Mikko lehtori Catering Grönroos Sari tuntiopettaja Hampaala-Valkonen Teija lehtori Jobe Tarja lehtori Niittymäki-Mäntylä Päivi lehtori Parviainen Riitta lehtori Mäntylä Sanna ohjaaja Sosiaali- ja terveysala Hanhinen Tiina tuntiopettaja Maatraiva Pirkko tuntiopettaja Uusinoka Mari tuntiopettaja, sijainen

41


Projektit Joki Kati projektiohjaaja Kunelius Teija ohjaaja Makkonen Miina projektityöntekijä 1.8.-30.9.2011 Mathlin Tauno tuntiopettaja Markkinointi Klemetti-Hyvärinen Martta markkinointi- ja viestintäsuunnittelija Renfors Marika markkinointisihteeri Palveluala, aikuiskoulutus Pakkala Arja aikuiskoulutuspäällikkö Eloranta Hannele kouluttaja, sosiaali- ja terveysala Horila Arja kouluttaja, hiusala Kiviaho Heli tuntiopettaja, liiketalous ja kauppa Kotilainen Minna projektityöntekijä Laurila Paula kouluttaja, humanistinen ja kasvatusala Lähteenkorva Kari tuntiopettaja, tietotekniikka, puhdistuspalveluala Marenk Kristiina tuntiopettaja, liiketalous ja kauppa Miina Marianna koulutussihteeri Mäkiselkä Outi kouluttaja, hiusala Nietula Heli kouluttaja, hiusala Nikander-Jaakola Kirsti kouluttaja, sosiaali- ja terveysala Perttala Päivi koulutussihteeri, sijainen Pietilä Hannu kouluttaja, liiketalous ja kauppa Pitkäkoski Sari kouluttaja, liiketalous ja kauppa Pusa Jukka kouluttaja, liiketalous ja kauppa Ranto Anni kouluttaja, humanistinen ja kasvatusala Reunanen Janika kouluttaja, kauneudenhoitoala Seppälä Anneli koulutussihteeri Sintonen Johanna tuntiopettaja, kauneudenhoitoala Sovala Anita tuntiopettaja, liiketalous ja kauppa Tallila Minna tuntiopettaja, humanistinen ja kasvatusala Tuomioja Pauliina projektisihteeri 31.12.2011 saakka Viherä Sari tuntiopettaja, tietotekniikka, liiketalous ja kauppa Äyhönen Päivi kouluttaja 1.1.2012 alkaen, puhdistuspalveluala Tekniikan ala, nuorten koulutus Koulutuspäälliköt Lehtonen Leevi kone- ja metalliala, lehtori Luomala Heikki sähköala, lehtori Murtoniemi Erkki prosessi- ja kemianala, lehtori Naukkarinen Pentti rakennusala, ATTO-aineet, ammattistartti sekä valmentava ja kuntouttava, lehtori Vuorela Asko autoala, lehtori Autoala Palonen Heikki lehtori, virkavapaalla 1.8.2011-31.7.2012 Teinilä Mika tuntiopettaja Saari Antti huoltopäällikkö Siren Teppo lehtori Välimäki Timo tuntiopettaja Järvi Jasu ohjaaja

42

Kone- ja metalliala Haavisto Timo lehtori Hakamäki Ismo tuntiopettaja Hokkanen Olavi lehtori Järvenpää Tapio tuntiopettaja Järvinen Ville tuntiopettaja Lassila Marko tuntiopettaja 25.1.2012 alkaen Laurila Erkki lehtori Majalahti Juha tuntiopettaja 13.11.2011 saakka Sivula Rami tuntiopettaja Valtakoski Jorma lehtori Nurmi Tapani erityisohjaaja 1.1.2012 alkaen Prosessi- ja kemianala Kuusisto Leila lehtori Rakennusala Joki Harri tuntiopettaja, sijainen Kaakko Sakari lehtori Kallio Riikka tuntiopettaja, sijainen Koskela Harri tuntiopettaja Kuparinen Esa lehtori Käppi Taina lehtori Lamppu Jarmo lehtori Lehtinen Kari lehtori Rantanen Pertti tuntiopettaja Rapeli Ismo lehtori Perikangas Martti ohjaaja Sähköala Hakanen Heikki lehtori Heikkonen Jarkko lehtori, virkavap. 1.8.2011-31.7.2012 Huhtala Pasi tuntiopettaja Lehtonen Olli tuntiopettaja Lundeqvist Matti työnopastaja Maijala Eero lehtori Mäntylä Timo lehtori Nieminen Juha tuntiopettaja Toivonen Hanna tuntiopettaja, sijainen ATTO -aineet Autio Katariina tuntiopettaja Haapala Anna-Leena lehtori Härkisaari Kaisa tuntiopettaja, sijainen Keso Katja tuntiopettaja, sijainen Laine Sanna erityisopettaja Pelkonen Sari erityisopettaja, sijainen Pesonen Jorma lehtori Piilonen Pamela tuntiopettaja Reims Anja lehtori Vepsäläinen Taina tuntiopettaja Äijälä Seppo tuntiopettaja


Ammattistartti Sannamo Hanna ohjaaja, tuntiopettaja, työvap. -9.1.2012 Inkinen Sanna ohjaaja, tuntiopettaja Valmentava ja kuntouttava Keränen Pekka erityisopettaja Opiskelijapalvelut Ahokas Eeva sosiaalikuraattori Huittinen Kaija sosiaalikuraattori Luomanmäki Milla opintosihteeri Mikkola Sirkka opintosihteeri 30.9.2011 saakka Mäkelä Reija terveydenhoitaja, Valkeakosken kaupunki Naumanen Minna opinto-ohjaaja, opiskelijapalveluvastaava 31.12.2011 saakka Roininen Heidi erityisopetuksen koordinaattori Setälä Milla terveydenhoitaja, Valkeakosken kaupunki Valtonen Hannele opinto-ohjaaja Vihervä Anita opintosihteeri Tekniikan ala, aikuiskoulutus Veijonen Johanna aikuiskoulutuspäällikkö, tekniikka Ilvesmäki Riku kouluttaja, kone- ja metalliala Jantola Jussi tuntiopettaja, rakennus- ja LVI-tekniikka Kilpinen Terttu koulutussihteeri Kähärä Seppo kouluttaja, kone- ja metalliala Mustonen Satu koulutussihteeri 31.8.2011 saakka Mäkelä Mikko kouluttaja, LVI-tekniikka, 30.11.2011 saakka Parkki Marko kouluttaja, sähköala Pitkänen Seppo kouluttaja, sähköala Pulkkinen Mervi kouluttaja, sisustusala, tietotekniikka Seppänen Heikki kouluttaja, kone- ja metalliala Virtanen Vesa kouluttaja, LVI-tekniikka Välimaa Paul yrityskoulutussuunnittelija Wester Ilari kouluttaja, kone- ja metalliala Aikuiskoulutus Koulutuspäälliköt Rantamäki Jessica hyvinvointialat, kouluttaja, -31.7.2011 Hauvala Pirjo hyvinvointialat, lehtori, 1.8.-31.12.2011 Reunanen Janika liiketalous ja kauppa, kouluttaja, 31.7.2011saakka Pietilä Hannu liiketalous ja kauppa, kouluttaja, 1.8.-31.12.2011 Veijonen Johanna tekniikka ja hakevatoiminta, kouluttaja, 31.12.2011 saakka

Kulosaari Janne projektiohjaaja Malmi Terhi tietopalvelusihteeri Nieminen Jukka mikrotukihenkilö Nummela Mirkka projektipäällikkö Nurmi Eriikka projektiohjaaja Pippuri Esko hankepäällikkö Seppälä Sampo projektipäällikkö Tukipalvelut Heikkinen Ari kiinteistöesimies Huhtamella Mervi kahvionhoitaja Jokela Sirkka laitoshuoltaja Järvinen Ritva ruokapalvelutyöntekijä Kanerva Kalle autonkuljettaja-kiinteistönhoitaja Kivikko Päivi laitoshuoltaja Laakso Esko kiinteistönhoitaja-asuntolanvalvoja Laakso Karoliina laitoshuoltaja Lakkinen Eeva palvelusihteeri Leino Eliisa suurtalousesimies Manni Tessa toimistosihteeri 1.10.2011 alkaen Mansikka-aho Tarja palkkasihteeri 31.12.2011 saakka Meriö Tarja laitoshuoltaja Mikkola Sirkka palvelusihteeri 1.10.2011 alkaen Mäkelä Liisa laitoshuoltaja Mäkinen Tiina ruokapalvelutyöntekijä, sijainen Mäkinen Tuula suurtalouskokki Nieminen Saija palkkasihteeri 16.1.2012 alkaen Olander Riitta laitoshuoltaja Penttinen Anne kirjanpitäjä Penttinen Teija henkilöstösihteeri Pätäri Leena-Maija palvelusihteeri Ratilainen Kirsi taloussihteeri Salminen Marja-Liisa siivooja Salminen Satu ruokapalvelutyöntekijä Sarkola Merja suurtalouskokki Vainio Pirkko palvelusihteeri Valonen Katja ruokapalvelutyöntekijä Vihersaari Eija laitoshuoltaja Viitanen Heikki kiinteistönhoitaja Viljanen Anne siivoustyönohjaaja Virtanen Margit laitoshuoltaja Eläkkeelle Ahtiainen Anja lehtori, osastonjohtaja, 1.2.2012 alkaen Salenius Tuula suurtalouskokki, 1.3.2012 alkaen Santala Pirkko opintosihteeri, 1.9.2011 alkaen

Kehittämispalvelut Hallikas Kirsi mikrotukihenkilö Hirvimäki Eija tietopalvelupäällikkö Jokio Kati ohjaaja

43


Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto, henkilökunnan valokuva Ylin rivi vasemmalta oikealle: Mika Teinilä, Jouni Järvinen, Timo Välimäki, Juha Nieminen, Matti Lundeqvist, Tauno Mathlin, Ari Heikkinen, Kirsi Hallikas, Jukka Nieminen, Esko Laakso, Heikki Viitanen, Sakari Kaakko, Ismo Rapeli, Pentti Naukkarinen, Jarmo Lamppu, Pasi Heinonen ja Martti Perikangas. 2. ylin rivi vasemmalta oikealle: Antti Saari, Olli Lehtonen, Kari Lehtinen, Päivi Perttala, Terttu Kilpinen, Kirsti Sand, Tiina Hanhinen, Pirkko Maatraiva, Taina Vepsäläinen, Hannele Valtonen, Ritva Kipinä, Mervi Pulkkinen, Jorma Valtakoski, Teija Kunelius, Erkki Murtoniemi, Paul Välimaa, Timo Haavisto ja Petri Kautto. 3. ylin rivi vasemmalta oikealle: Tapio Järvenpää, Outi Mäkiselkä, Maarit Metsäsalo, Ritva Ikonen, Katariina Autio, Mia Salminen, Satu Saurusvaara, Taina Käppi, Leila Kuusisto, Tea Eerola, Minna Kotilainen, Maria Alanen, Seppo Äijälä, Sari Grönroos ja Juha Majalahti. 4. ylin rivi vasemmalta oikealle: Kati Joki, Heli Nietula, Tessa Manni, Eija Hirvimäki, Pirkko Vainio, Sirkka Mikkola, Kirsi Ratilainen, Kristiina Vilpas, Heidi Roininen, Milla Luomanmäki, Pamela Piilonen, Päivi Niittymäki-Mäntylä, Ville Järvinen, Mikko Siirilä, Riikka Parviainen, Anna-Leena Haapala ja Heikki Laakso. Alin rivi vasemmalta oikealle: Riikka Vilkki, Jasu Järvi, Asko Vuorela, Rami Sivula, Erkki Laurila, Juuso Hyvärinen, Heikki Luomala, Janne Hietanummi, Voitto Kukkonen, Anja Ahtiainen, Leevi Lehtonen, Harri Koskela ja Heikki Hakanen.

44


INFORMAATIOKESKUS – aineistoja ja apuneuvoja tiedonhakuun

Catering-alan opiskelija Tiia Mäen esikoiskirja julkaistiin syyskuussa 2011.

Informaatiokeskus tukee toiminnallaan sekä opetusta että itseopiskelua. Informaatiokeskuksessa on näyttelyitä ajankohtaisista ja kiinnostavista aihealueista. Tammikuussa esiteltiin ranskalaista ruokakullttuuria - La cuisine française – näyttelyssä.

Informaatiokeskuksen toiminta vakiintui kuluneen lukuvuoden aikana uusiin, saneerattuihin tiloihin. Asiakkaat ovat ottaneet vanhat ja osittain uudistuneet palvelut innostuneesti vastaan. Informaatiokeskus on tukenut toiminnallaan tehokkaasti ja joustavasti sekä opetusta että itseopiskelua. Tilat toimivat myös opiskelijoiden ”olohuoneena”, jossa voi viettää aikaa välitunneilla ja oppituntien jälkeen.

AVOKI – kohti avointa oppimisympäristöä Lukuvuoden aikana toiminnan kehittämisessä keskityttiin aineistojen ja tietokantojen hankkimiseen. Helmikuun lopussa päättynyt AVOKI-hanke (Avointen oppimisympäristöjen kehittäminen Pirkanmaan toisen asteen koulutuksessa 2009–2011) mahdollisti keskeisten ammattialojen ammattikirjallisuuden päivittämisen; uusia kirjoja ostettiinkin noin 2000 eurolla. Hankkeen rahoituksella voitiin hankkia myös Terveysporttitietopalvelu, joka otettiin käyttöön syyskuussa 2011. Kaikki hankkeen kone-, laite- ja kalustehankinnat oli

toteutettu jo vuosina 2010–2011. AVOKIhankkeen voidaan todeta saavuttaneen tavoitteensa: oppilaitoksen kirjastosta on saatu innostava, innovatiivinen ja avoin oppimisympäristö.

Samassa sopassa ammattialojen kanssa Informaatiokeskus toimii tiiviissä yhteistyössä ammattiopetuksen kanssa. Lukuvuoden aikana tuettiin erityisesti opinnäytetyön tekijöitä; lähes kaikille aloille on tehty ammattialakohtainen tiedonhaun opetuskokonaisuus ja toteutettu se äidinkielen tunneilla. Opiskelijoita ohjattiin myös lähdemateriaalin löytämisessä ja tietokantojen käytössä. Tiedon tienviittoja etsittiin monenlaisiin aiheisiin catering-alasta sähköautomaatioon; tutuiksi tulivat mm. aamiaiset maailmalla ja Suomessa, Thaimaan ruokakulttuuri ja suomalaiset juustot. Selvitetyiksi saatiin myös hydraulitiltin ja lentotuhkasiilon mysteerit. Informaatiokeskuksessa järjestettiin lukuvuoden aikana myös pienimuotoisia näyttelyitä opetuksessa esille tuleviin aiheisiin liittyen. Tammikuussa järjestettiin Rans-

kalaista ruokakulttuuria – La cuisine francaise – näyttely ja keväällä Arvokas vanhuus hoitotyön haasteena ja Pientä pintaremonttia – näyttelyt. Syyslukukauden alussa informaatiokeskuksella oli ainutlaatuinen tilaisuus kustantaa oppilaitoksen oman opiskelijan esikoisteos. Catering-alan opiskelija Tiia Mäki julkaisi kirjan Painajainen käy toteen. Kirjan julkistamistilaisuus järjestettiin informaatiokeskuksessa 22.9.2011. Kirja sijoitettiin informaatiokeskuksen kokoelmiin. Eija Hirvimäki tietopalvelupäällikkö

45


Nuorten koulutustarjonta 2012 Liiketalous ja kauppa Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Käytön tuen koulutusohjelma

Merkonomi pk Kansainvälisen kaupan merkonomi pk Datanomi pk

Kone- ja metalliala Valmistustekniikan koulutusohjelma Kone- ja metallialan perustutkinto

Koneenasentaja Koneistaja

pk pk

Sähkö- ja automaatiotekniikka automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma

Automaatioasentaja Sähköasentaja

pk pk

Arkkitehtuuri ja rakentaminen Talonrakennuksen koulutusohjelma Putkiasentajan koulutusohjelma

Talonrakentaja Putkiasentaja

pk, er pk

Prosessi,- kemian ja materiaalitekniikka Paperiteollisuuden koulutusohjelma

Prosessinhoitaja

pk

Pintakäsittelyala Maalausalan koulutusohjelma

Maalari

pk

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka Autotekniikan koulutusohjelma

Ajoneuvoasentaja

pk

Kauneudenhoitoala Parturi-kampaajan koulutusohjelma Kosmetologin koulutusohjelma

Parturi-kampaaja Kosmetologi

pk pk

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Kokin koulutusohjelma

Kokki

pk

Sosiaali-, terveys-, ja liikunta-ala Sosiaali ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitaja

pk

Erillishaku: Ammattistartti (ei haeta yhteishaussa, vaan oppilaitoksen omalla lomakkeella. Erillishaku jatkuu 22.6.2012 asti) Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, er ei haeta yhteishaussa, vaan oppilaitoksen omalla lomakkeella. Haku koulutukseen tapahtuu hakukaavakkeella (www.vaao.fi-sivuilta) tai vapaamuotoisella hakemuksella 30.4.2012 mennessä. pk - perusopetuksen oppimäärän suorittanut • er - erityisopetus, opiskelu toteutuu työpainotteisin opiskelumenetelmin Pk - pohjaisilla opiskelijoilla on mahdollisuus suunnata opintoja ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Opiskelukustannukset 1. Opetus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelija kustantaa itse opiskelussa tarvittavat materiaalit, kirjat ja henkilökohtaiset työvälineet. 2.Päätoimisesti opiskelevalla on oikeus maksuttomaan ateriaan. 3. Opiskelijoille on kouluterveydenhuolto. 4. Opiskelijoiden on mahdollista hakea valtion opintotukea. 5. Yli 10 km pituisen koulumatkan kuluihin saa tietyin edellytyksin avustusta.

46


Aikuiskoulutuksen alkanut koulutus 2011-2012 Työvoimakoulutus Hitsaajan pätevöittämiskoulutus Hitsaus- ja levyalan tutkintotavoitteinen koulutus Kone- ja metallitekniikan tutkintotavoitteinen koulutus Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, lastenohjaaja 10.10.2011-5.2.2013 Myynnin ammattitutkinto 20.2.2012-12.10.2012 Oppisopimuskoulutus Hiusalan perustutkinto Koneistajan ammattitutkinto Koneenasentajan ammattitutkinto Kone- ja metallialan perustutkinto (koneenasennus, koneistus, levyseppähitsaus) Laitoshuoltajan ammattitutkinto Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto Levytekniikan ammattitutkinto Levytyömestarin erikoisammattitutkinto Myynnin ammattitutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto (automaatioasentaja, sähköasentaja) Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto Sähkölaitosasentajan ammattitutkinto Sähkölaitosyliasentajan erikoisammattitutkinto Talotekniikan perustutkinto, putkiasentaja Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto Omaehtoinen koulutus, syksy 2011 Hiusalan erikoisammattitutkinto 12.9.2011-31.5.2013 Isännöinnin ammattitutkinto -asunto-osakeyhtiön isännöinti 14.9.2011-14.12.2012 Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäiväohjauksen ammattitutkinto 29.8.2011-31.5.2013 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 15.8.2011-21.12.2012 Myynnin ammattitutkinto, kuluttajamyynnin osaamisala, nonstop Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto 29.8.2011-21.12.2012 Talotekniikan perustutkinto, putkiasentaja 19.9.2011-20.12.2012 Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 8.12.2011-30.9.2013 Yrittäjän ammattitutkinto, nonstop Omaehtoinen koulutus, kevät 2012 AutoCAD2006/2010 perusteet 5.3.-26.3.2012 Kosteuskartoittaja 9.1.2012-31.5.2012 Laitoshuoltajan ammattitutkinto 16.4.2012-15.9.2013 Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto 20.2.2012-30.12.2013 Sisustusalan ammattitutkinto 10.1.2012-31.5.2013 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 10.1.2012-30.5.2014 Sihteerin ammattitutkinto, terveydenhuollon sihteeri 10.1.2012-22.12.2012 Lyhytkestoinen koulutus Anniskelupassikoulutus ja -testi Hygieniaosaamisen koulutus- ja testi NLP-menetelmät tutuksi 13.9.2011 -11.10.2011 NLP-menetelmät tutuksi 17.4.2012 -22.5.2012 Sähköturvallisuustutkinnot 1,2 ja 3, valmistava koulutus ja tutkinto 10. -16.11.2011 Sähköturvallisuustutkinnot 1,2 ja 3, valmistava koulutus ja tutkinto 12.4. -19.4.2012 Sähkötyöturvallisuuskoulutus Tulityökoulutus ja -tutkinto Työturvallisuuskoulutus ja -tutkinto Yrittäjästartti, Valkeakoski 3.10.2011 -2.11.2011 Yrittäjästartti, Kangasala 11.10.2011 -10.11.2011 Yrittäjästartti, Valkeakoski 2.4.2012 -9.5.2012

Verkkosivuilta löydät koulutustarjottimen lyhytkestoiset koulutukset: www.vaao.fi/aikuiskoulutus/ alkavat_koulutukset

47


Valmistuvat opiskelijat 2012 Autoalan perustutkinto, autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja, 3. lk. Ahomaa Aki Valkeakoski, Eskelinen Jani Valkeakoski, Jokinen Mika Akaa, Kaarineva Jere Tampere, Kulju Juha Lempäälä, Käpyaho Riku Valkeakoski, Laaki Juhani Akaa, Mäkinen Isto Valkeakoski, Pajunen Illi Valkeakoski, Rannanheimo Aleksi Kangasala, Ravander Jarmo Valkeakoski, Rocklin Tuomas Kangasala, Salo Riku-Petteri Akaa, Seppälä Santeri Akaa, Tammivuori Jyri-Pekka Pälkäne, Virtanen Paavo Valkeakoski, Ylä-Outinen Niko Valkeakoski Ryhmänohjaaja Välimäki Timo

Kone- ja metallialan perustutkinto, valmistustekniikan koulutusohjelma, koneistaja, 3. lk. Halonen Anssi Akaa, Hyseni Anton Akaa, Inkinen Aleksi Valkeakoski, Karonen Samuli Akaa, Kemppainen Juho Lempäälä, Kirkkomäki Olli Akaa, Koskenoja Joona Lempäälä, Lemivaara Miika Vesilahti, Pihlajisto Oskari Lempäälä, Pohjonen Jere Valkeakoski, Ruottunen Tommi Lempäälä, Sääksberg Markku Valkeakoski Ryhmänohjaaja Hakamäki Ismo

Kone- ja metallialan perustutkinto, valmistustekniikan koulutusohjelma, koneenasentaja, 3. lk. Ahde Matias Vesilahti, Herkman Ville Akaa, Huovinen Teemu Valkeakoski, Hyvärinen Pate Lempäälä, Järvi Topi Valkeakoski, Järvinen Janne Pälkäne, Kirkkomäki Matti Akaa, Koskelainen Valtteri Valkeakoski, Myllymäki Mikko Valkeakoski, Niekka Teemu, Valkeakoski, Otsasson Niko Valkeakoski, Pellikka Anssi Valkeakoski, Salmi Ere Akaa, Salo Joni Valkeakoski, Salo Matti Valkeakoski, Seppänen Markus Valkeakoski, Techtolin Toni Valkeakoski, Vihervä Markus Valkeakoski, Wikman Atte Valkeakoski Ryhmänohjaaja Lehtonen Leevi

48


Talotekniikan perustutkinto, LVI-asennuksen koulutusohjelma, LVI-asentaja, 3. lk Aalto Joel Helsinki, Ahlfors Joni Valkeakoski, Hämäläinen Valtteri Akaa, Juomoja Juuso Akaa, Kivinen Jere Valkeakoski, Koskinen Riku-Ville Akaa, Lahtinen Oskari Valkeakoski, Perolahti Onni Valkeakoski, Putila Jani Kangasala, Rupponen Juuso Akaa, Sandström Jarkko Akaa, Suvanto Kasimir Lempäälä, Tromstedt Tero Akaa, Ukkonen Ville Valkeakoski Ryhmänohjaaja Lassila Marko

Pintakäsittelyalan perustutkinto, maalauksen koulutusohjelma, maalari 3. lk Haanpää Iina Valkeakoski, Holopainen Laura Valkeakoski, Hänninen Hetti Valkeakoski, Kajanto Tellervo Valkeakoski, Kivilahti Katja Valkeakoski, Lauhala Toni Akaa, Leppäsalko Mira Tampere, Ojainmaa Tiina Punkalaidun, Saari Annika Valkeakoski, Savolainen Anna Valkeakoski, Selimaa Laura Valkeakoski, Suutari Mikko Vesilahti, Vahekoski Jenni Valkeakoski, Vainio Riikka Akaa, Valtonen Janette Valkeakoski, Virtanen Ilona Lempäälä Ryhmänohjaaja Rapeli Ismo

Rakennusalan perustutkinto, talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja, 3. A lk. Ahveninen Teo Akaa, Arola Asko Valkeakoski, Korkeemaa Riku Akaa, Lintunen Santeri Valkeakoski, Liuttula Lauri Valkeakoski, Mikkonen Niko Akaa, Nenonen Jussi-Pekka Akaa, Rontu Niko Lempäälä, Salminen Kalle Valkeakoski, Salo Eetu Valkeakoski, Susi Sami Akaa, Tabell Jere Valkeakoski Ryhmänohjaaja Rantanen Pertti

49


Rakennusalan perustutkinto, talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja, 3. B lk. Gleisner Tony Lempäälä, Helenius Joonas Lempäälä, Karonen Aleksi Akaa, Kaukojärvi Joni Akaa, Keränen Harri Hattula, Kirjavainen Jani Akaa, Kivinen Kalle Akaa, Myllyniemi Niko Pälkäne, Oinonen Jere Akaa, Pernu Joni Valkeakoski, Pigg Teemu Akaa, Saari Ville Valkeakoski, Sundvall Jesse Akaa, Terho Ville Valkeakoski, Ussa Jyri-Petteri Akaa, Ylitalo Ville Akaa Ryhmänohjaaja Lamppu Jarmo

Sähköalan perustutkinto, sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma, sähköasentaja, 3. lk. Enstedt Niko Akaa, Evikoski Niilo Valkeakoski, Juvonen Joska Akaa, Kirstua Jonne Lempäälä, Mäkelä Joonas Valkeakoski, Nieminen Teemu Valkeakoski, Nurminen Riku Lempäälä, Parkkila Rikhard Akaa, Puotiniemi Topi Valkeakoski, Raikamo Emil Lempäälä, Rantanen Janne Akaa, Rantanen Pekka Valkeakoski, Salonen Ville Lempäälä, Sintonen Samuli Valkeakoski, Viljamaa Olli Lempäälä, Virtanen Juha Valkeakoski Ryhmänohjaaja Maijala Eero

Sähköalan perustutkinto, automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma, automaatioasentaja, 3. lk. Jalo Kristian Akaa, Knuutila Sauli Lempäälä, Lehtinen Toni Lempäälä, Lindfors Misty Pälkäne, Matilainen Jalmari Akaa, Meriläinen Tapani Vesilahti, Nyrhinen Ville Valkeakoski, Näppinen Julius Akaa, Saviahde Jarno Vesilahti, Saviahde Toni Lempäälä, Tromstedt Heidi Akaa, Vuorinen Jan Akaa Ryhmänohjaaja Nieminen Juha

50


Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma, merkonomi, 3. lk. Aaltonen Laura Valkeakoski, Ahokas Kati Akaa, Hautamäki Jani Kangasala, Heritty Mikko Valkeakoski, Jääskeläinen Marianne Akaa, Kiviniemi Emmi Tampere, Laurila Arttu Valkeakoski, Mattila Veera Valkeakoski, Mielty Leni Urjala, Mustonen Juhani Valkeakoski, Mäkinen Saara Tampere, Mäkinen Tuomas Valkeakoski, Ojanen Anniina Valkeakoski, Olander Henry Valkeakoski, Syrjälä Johanna Tampere, Takanen Teijo Valkeakoski, Tolonen Salla Valkeakoski, Vihtonen Johanna Akaa Ryhmänohjaaja Alanen Maria

Liiketalouden perustutkinto, taloushallinnon koulutusohjelma, merkonomi 3. lk. Eriksson Crista Tampere, Haavisto Lotta Akaa, Ikonen Meiju Valkeakoski, Kanto Elisa Valkeakoski, Kauranen Niina Akaa, Lehtinen Krista Akaa, Lähteenmäki Noora Akaa, Mahlio Mira Valkeakoski, Mäkelä Kristiina Akaa, Pitkänen Cia Akaa, Putkonen Enni Valkeakoski, Rokkanen Mira Valkeakoski, Tarvainen Tero Tampere, Toivonen Joni Akaa, Tuuli Anna Akaa, Uotila Sonja Akaa, Vaara Ossi Valkeakoski, Vihervä Sanna Valkeakoski Ryhmänohjaaja Sand Kirsti

Tietojenkäsittelyn perustutkinto, informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi, 3. lk. Antila Tommi Kangasala, Aronen Sanna Tampere, Havilehto Olli Valkeakoski, Jääskeläinen Lauri Valkeakoski, Kaijanniemi Timi Tampere, Kauppinen Ville Valkeakoski, Kivinen Tuomas Akaa, Koivisto Karoliina Tampere, Kouhia Emma Valkeakoski, Lahtinen Aleksi Valkeakoski, Martikainen Tero Lempäälä, Nieminen Niko Akaa, Palm Niklas Vesilahti, Peräkivi Niko Akaa, Saarinen Riku Tampere, Sorvari Aki Valkeakoski, Suikki Ville-Petteri Lempäälä, Virola Noora Lempäälä Ryhmänohjaaja Laakso Heikki

51


Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma, lähihoitaja, 3. lk. Hakala Anna Valkeakoski, Halttunen Salla Valkeakoski, Helin Sani Valkeakoski, Järvinen Hanna Valkeakoski, Kettunen Tiia Akaa, Korhonen Aino Lempäälä, Korhonen Suvi-Tuulia Lempäälä, Korpela Anni Valkeakoski, Kurvi Elina Lempäälä, Laine Oona Valkeakoski, Nuotio Tanja Valkeakoski, Polakovski Teemu Akaa, Saari Taru Valkeakoski, Salmela Jonna Lempäälä, Tyvi Amanda Hämeenlinna Ryhmänohjaaja Mariaana Aartoranta

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaajan koulutusohjelma, parturi-kampaaja, 3. lk. Haulivuori Saija Akaa, Kankainen Kati Valkeakoski, Kaukoranta Sanna Akaa, Kiiltomäki Eveliina Kangasala, Kortteisto Laura Vesilahti, Lahti Elina Akaa, Lindberg Tiia Valkeakoski, Pakkanen Anu Tampere, Peltonen Marjo Hattula, Ryyppö Marianne Valkeakoski, SamiRasoul Sara Salo, Taskinen Milka Valkeakoski, Uusitupa Sonja Valkeakoski, Vahekoski Riikka Valkeakoski, Vauhkonen Jenni Urjala, Virtanen Linda Urjala Ryhmänohjaaja Maarit Metsäsalo

Hotelli- ja ravintola-alan perustutkinto, ravintolan ruokatuotannon koulutusohjelma, ravintolakokki, 3, lk. Asiainen Henna Lempäälä, Käpylä Mikael Valkeakoski, Lipsonen Jonathan Lempäälä, Maijala Nina Valkeakoski, Numminen Karoliina Valkeakoski, Peltonen Mikko Valkeakoski, Salo Elina Urjala, Thongprem Anna-Liisa Valkeakoski, Vatanen Jonna Valkeakoski Ryhmänohjaaja Niittymäki-Mäntylä Päivi

52


Catering-alan perustutkinto, suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma, suurtalouskokki, 3. lk. Aho Krista Akaa, Kivioja Oskari Valkeakoski, Lahti Tino Lempäälä, Laine Tuomas Valkeakoski, Nieminen Jani Valkeakoski, Pajuniemi Saara Valkeakoski, Ruuska Ira Valkeakoski, Saari Ville-Juhani Lempäälä, Turunen Joel Pälkäne, Ussa Jukka-Pekka Akaa Ryhmänohjaaja Jobe Tarja Catering-alan perustutkinto, suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma, suurtalouskokki, 3. lk. Honkala Sonja Tampere, Mäki Tiia Valkeakoski Ryhmänohjaaja Vilpas Kristiina

Valmentava ja kuntouttava koulutus Lahtinen Jani Akaa, Lehtimäki Tomi Vesilahti, Luukkanen Markus Lempäälä, Naskali Jouni Akaa, Nieminen Sami Lempäälä, Nord Tatu Akaa, Pesonen Juuso Valkeakoski, Saari Jonna Valkeakoski, Sinervo Niko Valkeakoski, Tuominen Nico Lempäälä Ryhmänohjaaja Keränen Pekka

Ohjaava ja valmistava koulutus Hakala Heini Akaa, Karvanen Ira Akaa, Kokko Eevi Akaa, Kuisma Jutta Akaa, Kuusisto Emilia Valkeakoski, Lahtisalmi Toni Valkeakoski, Nuotio Maiju Akaa, Pirttilä Jenna Valkeakoski, Rulja Sara Pälkäne, Rättö Emma Valkeakoski, Salminen Siina Akaa, Tainio Ida-Maria Pälkäne, Vuorinen Susanna Akaa, Väätäinen Katariina Akaa Ryhmänohjaaja Inkinen Sanna

53


Autoalan perustutkinto, autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja, 3. lk. Jokinen Joona Valkeakoski, Ritajoki Eero Valkeakoski, Saarelainen Olavi Akaa, Syrjänen Jere Valkeakoski, Tuominen Jonne Valkeakoski Ryhmänohjaaja Teinilä Mika

Paperiteollisuuden perustutkinto, paperin ja kartongin valmistuksen koulutusohjelma, paperiprosessinhoitaja, 3. lk. Kauppinen Keijo Tampere, Rantanen Tero Valkeakoski Ryhmänohjaaja Murtoniemi Erkki

Jatkavat opiskelijat Autoalan perustutkinto, autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja, 2. lk. Gleisner Jesse Lempäälä, Harinen Jussi Akaa, Järvinen Jussi Valkeakoski, Koskelainen Toni Lempäälä, Lähetkangas Lari Akaa, Mäkiselkä Mikko Akaa, Nieminen Jani-Matti Akaa, Oja Max Akaa, Pekkala Tuomas Akaa, Pinola Kim Akaa, Pohjonen Johannes Akaa, Polus Aku Akaa, Rantanen Jonne Lempäälä, Rautell Matti Vesilahti, Saranen Riku Akaa, Sarén Saska Vesilahti, Stenman Osmo Pälkäne, Toivonen Tanja Lempäälä, Väljä Sami Akaa Ryhmänohjaaja Siren Teppo Autoalan perustutkinto, autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja, 1. lk. Haaponiemi Jani Hattula, Halttunen Tommi Lempäälä, Hintikka Saku Pälkäne, Honkapää Kyösti Pälkäne, Jokinen Aki Vesilahti, Kari Miikka Akaa, Kopola Juuso Valkeakoski, Kopra Sanna Vesilahti, Koskinen Waltteri Akaa, Maijala Joonas Vesilahti, Maijala Riku Valkeakoski, Mäkelä Niklas Valkeakoski, Männik Mauri Pälkäne, Pekkala Erkki Kangasala, Pettersson Riikka Valkeakoski, Saahko Santeri Valkeakoski, Salmi Eetu Valkeakoski, Toorikka Susanna Vesilahti, Veckman Tytti Pälkäne Ryhmänohjaaja Vuorela Asko

54

Autoalan perustutkinto, autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja, 2. lk. Isohuhta Jere Akaa, Isohuhta Miikka Urjala, Päivinen Aki Akaa, Saroma Emma Kangasala, Viitaharju Sami Lempäälä Ryhmänohjaaja Teinilä Mika Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto,, käytön tuen koulutusohjelma, datanomi, 2 lk. Airila Mikko Lempäälä, And Tony Pälkäne, Hankela Joni Akaa, Hietanen Samu Valkeakoski, Hurskainen Henna Lempäälä, Kariev Mihail Tampere, Kiuru Veera Valkeakoski, Kopra Mika Valkeakoski, Koskela Markus Valkeakoski, Lehto Jere Valkeakoski, Luojus Niko Valkeakoski, Niska Miro Valkeakoski, Orava Samuli Valkeakoski, Poukkanen Timo Lempäälä, Rupponen Timo Akaa, Salimäki Petrus Valkeakoski, Salminen Sami Lempäälä, Selin Tuomas Akaa, Vehviläinen Aino Valkeakoski, Virola Miro Lempäälä, Vähäkuopus Juha Akaa Ryhmänohjaaja Järvinen Jouni Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, käytön tuen koulutusohjelma, datanomi, 1. lk. Alanen Timur Akaa, Eriksson Petri Valkeakoski, Haapala Tommi Valkeakoski, Jalorinne Jalmari Valkeakoski, Juoperi Mikko Valkeakoski, Koivisto Aleksi Kangasala, Lahtinen Henna Akaa, Lehtimäki Joonas Akaa, Lintukangas Markus Tam-

pere, Nenonen Lauri Lempäälä, Palomäki Kristian Valkeakoski, Partanen Sakari Valkeakoski, Raski Anton Valkeakoski, Riihimäki Oskari Akaa, Saarnio Joel Vesilahti, Salminen Olli Nokia, Singh Akash Akaa, Tonttila Teemu Pirkkala, Vaikkola Leevi Valkeakoski, Verho Hannu Lempäälä, Vuorinen Joonas Valkeakoski Ryhmänohjaaja Heinonen Pasi Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, kokin koulutusohjelma, kokki, 2. A lk. Aholaita Ville Lempäälä, Bullock Tiia Valkeakoski, Erkkilä Susanna Akaa, Jaakola Elina Akaa, Karhunen Jonna Valkeakoski, Ketomäki Jenna Akaa, Koskinen Noora Akaa, Käpynen Kari Valkeakoski, Löytönen Leevi Akaa, Rantala Julia Lempäälä, Rantanen Jaana Tampere, Salmi Petra Valkeakoski, Sappinen Krisse Valkeakoski, Teisko Tinja Akaa Ryhmänohjaaja Grönroos Sari Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, kokin koulutusohjelma, kokki, 2. B lk. Antila Jenni Vesilahti, Helander Riina Valkeakoski, Kauranen Valtteri Valkeakoski, Koivumaa Jutta Pälkäne, Kulo Toni Lempäälä, Lahtinen Vili-Pekka Lempäälä, Lehtola Kaisa Valkeakoski, Lohi Suvi Akaa, Perttala Anna Valkeakoski, Rantanen Bea Valkeakoski, Rättö Matias Valkeakoski, Tikkanen Maritta Valkeakoski Ryhmänohjaaja Hampaala-Valkonen Teija


Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, kokin koulutusohjelma, kokki, 2. lk. Hakala Jani Valkeakoski, Kauranen Riikka Akaa, Kytökangas Dinusa Valkeakoski, Nousiainen Marika Akaa, Tuominen Miia Akaa Ryhmänohjaaja Vilpas Kristiina Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, kokin koulutusohjelma, kokki, 1. lk. Ahola Vaula Valkeakoski, Federley Roosa Valkeakoski, Gibba Sainey Akaa, Haaponiemi Jonna Hattula, Hakkarainen Veronica Akaa, Hakolahti Janne Valkeakoski, Keski-Rauska Pinja Valkeakoski, Lehtinen Noora Lempäälä, Lehtiö Jannika Valkeakoski, Malmi Mia Lempäälä, Nissilä Henna Lempäälä, Nyström Sarah Lempäälä, Pekkarinen Toni Valkeakoski, Pelkonen Liinu Valkeakoski, Perttula Suvi Lempäälä, Rautanen Ramona Valkeakoski, Reinikainen Juha-Pekka Pälkäne, Tammivuori Janna Pälkäne, Virolainen Tarmo Akaa, Virtanen Eveliina Valkeakoski

Rakennusalan perustutkinto, talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja 1. A lk. Arvonen Tuomas Akaa, Auvinen Miika Valkeakoski, Kirjavainen Toni Akaa, Kylmämetsä Jesse Lempäälä, Käpyaho Markus Valkeakoski, Lehtonen Jami Lempäälä, Leppänen Markus Valkeakoski, Mäkelä Tatu Valkeakoski, Pihlajamaa Sami-Petteri Akaa, Reinikainen Roope Akaa, Räsänen Juuso Valkeakoski, Saarinen Markus Lempäälä, Salonen Joonas Valkeakoski, Sarjala Ville Valkeakoski, Sorva Pekka Vesilahti, Teppana Jenna Tampere, Vallius Emilia Lempäälä, Veijonen Juuso Valkeakoski, Vuori Valtteri Pälkäne Ryhmänohjaaja Lehtinen Kari Rakennusalan perustutkinto, talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja 1. C lk. Haavisto Ville Akaa, Heritty Joona Valkeakoski, Jaakonsaari Jani Valkeakoski, Karjainen Markus Vesilahti, Mäkinen Simo Tampere, Toivonen Laura Valkeakoski

Ryhmänohjaaja Parviainen Riitta

Ryhmänohjaaja Koskela Harri

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, kokin koulutusohjelma, kokki, 2. lk Eskola Aleksi Lempäälä, Kallio Niko Valkeakoski, Mäkelä Netta Valkeakoski, Ruhanen Sami Akaa, Sarkola Miikka Akaa

Rakennusalan perustutkinto, talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja 2. B lk. Ahonen Santtu Akaa, Helenius Matti Valkeakoski, Hintikka Lauri Pälkäne, Jaskari Elisa Lempäälä, Kauppinen Juuso Valkeakoski, Koivula Sam Akaa, Kuparinen Joonas Akaa, Lindgren Mikko Tampere, Matomäki Tony Akaa, Myyrä Ira Valkeakoski, Nieminen Juuso Akaa, Pajunen Artturi Valkeakoski, Peltonen Tameru Akaa, Rasmus Roope Valkeakoski, Seppälä Heikki Valkeakoski, Suutarinen Timo Akaa, Turunen Janika Pälkäne, Viitanen Marko Pälkäne, Virtanen Juuso Akaa

Sähköalan perustutkinto, sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma, sähköasentaja, 2. lk. Aarnio Greg Pälkäne, Ainasoja Joona Valkeakoski, Hakala Ville Valkeakoski, Hiltunen Antti Valkeakoski, Kivistö Teemu Akaa, Koskinen Santeri Akaa, Kuusisto Arttu Valkeakoski, Mäkinen Mikko Valkeakoski, Mönkö Joel Valkeakoski, Oksa Samu Valkeakoski, Raikamo Joona Lempäälä, Rautio Jerri Akaa, Saarela Ville Pälkäne, Välkki Niko Akaa, Yli-Hietanen Tomi Valkeakoski Ryhmänohjaaja Luomala Heikki Sähköalan perustutkinto, sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma, automaatioasentaja, 2. lk. Aho Henri Tampere, Hyötylä Riku Lempäälä, Isoniemi Aapo Valkeakoski, Justander Niko Lempäälä, Kihlakaski Tommi Valkeakoski, Lahtinen Jori Valkeakoski, Moisio Arttu Lempäälä, Mäki-Kuutti Jari Akaa, Nurmi Atte Valkeakoski, Rantala Kalle-Herman Akaa, Rekomaa Masi Valkeakoski, Stephenson Samu Akaa, Temonen Katri Akaa, Tuominen Markus Valkeakoski Ryhmänohjaaja Huhtala Pasi

Ryhmänohjaaja Vilpas Kristiina Rakennusalan perustutkinto, talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja 2. A lk. Akkoyun Baran Akaa, Hanski Nina Valkeakoski, Kaukojärvi Janne Akaa, Kerttula Eero Lempäälä, Keski-Petäjä Eero Akaa, Korpela Konsta Akaa, Kuusisto Nicolas Lempäälä, Lahtinen Toni Valkeakoski, Lintunen Aapo Valkeakoski, Luostarinen Sami Akaa, Metsäkylä Viljami Valkeakoski, Nieminen Christian Lempäälä, Nieminen Tomi Akaa, Ojala Aleksi Akaa, Ojanen Ville Akaa, Pajunen Nikolas Valkeakoski, Takala Niko Lempäälä, Tepsa Samuel Valkeakoski, Vähäkuopus Ville Valkeakoski, Ängeslevä Atro Akaa Ryhmänohjaaja Kaakko Sakari

Sähkoalan perustutkinto, 1. A lk. Eloranta Jaani Valkeakoski, Hakala Juuso Lempäälä, Häggman Markus Lempäälä, Jussila Nico Valkeakoski, Kaarineva Konsta Lempäälä, Kellosaari Eemeli Lempäälä, Kokko Jaakko Valkeakoski, Lieto Mika Valkeakoski, Lähteenmäki Joonas Lempäälä, Ojanen Ville Lempäälä, Pinomäki Samuli Akaa, Raivio Heikki Pälkäne, Rantahakala Arto Lempäälä, Riikola Olli Lempäälä, Sakala Teemu Akaa, Susi Santeri Pälkäne, Tikkanen Ville Lempäälä, Tuhkanen Teppo Akaa, Valtonen Petteri Akaa Ryhmänohjaaja Lehtonen Olli

Ryhmänohjaaja Kuparinen Esa Rakennusalan perustutkinto, talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja 2. C lk. Lehtimäki Jesse Valkeakoski Ryhmänohjaaja Koskela Harri

55


Sähkoalan perustutkinto, 1. B lk. Eskola Antti Lempäälä, Hyrkäs Matti Akaa, Ilkka Aleksi Lempäälä, Innala Tino Valkeakoski, Kanniainen Tuomas Lempäälä, Kukkola Sami Valkeakoski, Lakanen Sami Lempäälä, Mäki-Kauppila Saku Valkeakoski, Pekkala Olli Akaa, Pohjola Roni Lempäälä, Rintala Jani Valkeakoski, Salonen Riitta Valkeakoski, Silvennoinen Tiia Valkeakoski, Sääksberg Arttu Valkeakoski, Temonen Kristian Lempäälä, Törrö Joni Valkeakoski, Vuorinen Jere Pälkäne, Vähämaa Ville Valkeakoski

Pintakäsittelyalan perustutkinto, rakennusten pintakäsittelyn koulutusohjelma, maalari, 2. lk. Alén Matti Lempäälä, Heikkonen Anssi Lempäälä, Helin Tiia Valkeakoski, Helminen Emmi Valkeakoski, Kaarela Jonna Akaa, Kaarela Valtteri Lempäälä, Kari Toni Akaa, Koivisto Johanna Valkeakoski, Mäkinen Samuli Lempäälä, Nieminen Jani Lempäälä, Pietarinen Heini Akaa, Puonti Otto Akaa, Ristiniemi Sara Akaa, Sikkilä Iida Lempäälä, Tuomisto Julia Lempäälä, Valenko Noora Tampere Ryhmänohjaaja Rapeli Ismo

Ryhmänohjaaja Hakanen Heikki Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma, lähihoitaja, 2. lk. Airiainen Mikko Pälkäne Edgren Emmi Valkeakoski Hautala Emmi Valkeakoski Helin-Harinen Heidi Valkeakoski Helminen Jonna Akaa Huhtanen Essi Valkeakoski Kaipia Sami Valkeakoski Kiikkerä Ninni Lempäälä Laakso Jenni Akaa Lahtinen Johanna Valkeakoski Latosaari Ida Akaa Laulunen Petra Akaa Mäkelä Sanna Akaa Nurmsoo Susanna Akaa Pöri Eevakaisa Valkeakoski Salonen Emilia Valkeakoski Salonen Satu Akaa Siukonen Säde Kangasala Soukkio Sanni Valkeakoski Woost Mandy Tampere Voronkova Svetlana Tampere Ryhmänohjaaja Hanhinen Tiina Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma, lähihoitaja, 1. lk. Antila Leena Valkeakoski, Inha Mirjam Lempäälä, Jokela Minna Valkeakoski, Keski-Rauska Krista Valkeakoski, Kiiltomäki Anna-Kaisa Valkeakoski, Kivilaakso Miisa Valkeakoski, Laaja Rosa Valkeakoski, Luukka Minttu Valkeakoski, Moilanen Sari Valkeakoski, Niemelä Sanni Kauhava, Paajanen Jenna Valkeakoski, Palojärvi Julia Valkeakoski, Pannula Roosa Lempäälä, Rautio Linda Akaa, Saarinen Ira Akaa, Saarinen Janita Lempäälä, Salminen Minna Valkeakoski, Salo Jenna Valkeakoski, Suomela Janina Lempäälä, Vakkala Jemina Vesilahti Ryhmänohjaaja Maatraiva Pirkko

56

Pintakäsittelyalan perustutkinto, rakennusten pintakäsittelyn koulutusohjelma, maalari, 1. lk. Aalto Jatta Urjala, Erkkonen Jenni Valkeakoski, Eräniitty Saku Lempäälä, Haapasalmi Tuija Lempäälä, Jakobsson Tiia Valkeakoski, Kauranen Jonna Valkeakoski, Könni Nora Akaa, Leppämäki Niina Valkeakoski, Lönnroth Janika Akaa, Mehto Sanna Lempäälä, Pitkänen Minja Akaa, Ropponen Alina Akaa, Saaranen Julia Akaa, Saarnio Iris Janakkala, Toivola Pinja Urjala, Töppärä Markus Akaa, Vihriälä Emilia Lempäälä Ryhmänohjaaja Käppi Taina

Talotekniikan perustutkinto, Putkiasennuksen koulutusohjelma, putkiasentaja, 1. lk. Aaltonen Eetu Lempäälä, Ahokas Joni Urjala, Ajelma Toni Lempäälä, Johansson Jan Lempäälä, Johansson Markus Akaa, Jokinen Rasmus Valkeakoski, Jokiniemi Toni Valkeakoski, Kiuru Henry Valkeakoski, Kyttälä Eero Valkeakoski, Lahtinen Tomi Valkeakoski, Lahtinen Tommi Hämeenkoski, Lavonen Joni Valkeakoski, Mölsä Niklas Lempäälä, Peltola Aleksi Valkeakoski, Piiparinen Miro Valkeakoski, Takanen Tommi Valkeakoski, Tamminen Henri Valkeakoski, Tamminen Jaakko Valkeakoski, Tanni Markus Vesilahti, Vallinen Oskari Vesilahti, Väisänen Teppo Hämeenlinna Ryhmänohjaaja Sivula Rami Prosessiteollisuuden perustutkinto, paperiteollisuuden koulutusohjelma, prosessinhoitaja, 2. lk Aaltonen Jesse Valkeakoski, Alén Teija Valkeakoski, Grönvall Stefan Lempäälä, Honkala Teemu Valkeakoski, Karhapää Sami Tampere, Lammintausta Rasmus Tampere, Savujärvi Otto Tampere, Seppä Nico Lempäälä, Seppälä Juuso Lempäälä, Wessman Jere Tampere, Väisänen Tommi Valkeakoski

Talotekniikan perustutkinto, putkiasennuksen koulutusohjelma, putkiasentaja, 2 lk. Eerola Aleksi Akaa, Kiekara Janne Valkeakoski, Kivelä Petri Akaa, Kortelainen Rami Valkeakoski, Kuismanen Eetu Valkeakoski, Lassila Lauri Pälkäne, Laurell Kaisa Valkeakoski, Luoma Roni Akaa, Mäkelä Mikko Valkeakoski, Niemelä Rami Akaa, Norrgård Jarkko Vesilahti, Paija Toni Urjala, Pellikka Jani Pälkäne, Peltola Juuso Lempäälä, Puheloinen Joona Valkeakoski, Ryyppö Oskari Lempäälä, Tanner Atte Valkeakoski, Vallinrinne Tiia Valkeakoski

Ryhmänohjaaja Kuusisto Leila

Ryhmänohjaaja Sivula Rami

Ryhmänohjaaja Murtoniemi Erkki

Prosessiteollisuuden perustutkinto, paperiteollisuuden koulutusohjelma, prosessinhoitaja, 1. lk. Ahola Sami Valkeakoski, Höglund Jori Lempäälä, Jokinen Joni Kangasala, Järvi Martti Valkeakoski, Koivisto Kalle Valkeakoski, Kouhia Tomi Valkeakoski, Kuismanen Niko Valkeakoski, Mäki Petrus Valkeakoski, Nurmela Toni Valkeakoski, Olander Miikka Valkeakoski, Pietarinen Antti Akaa, Rossi Janne Valkeakoski, Seppälä Miki Valkeakoski, Viitanen Tea Valkeakoski, Vuorinen Tiia Valkeakoski


Kauneudenhoitoalan perustutkinto, kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi, 2. lk. Erkkilä Riina Tampere, Huhtala Laura Salla, Ivalo Kaisa Tampere, Lampinen Monja Lempäälä, Lehtonen Vilma Valkeakoski, Lindqvist Mirka Nokia, Lukinmaa Jutta Janakkala, Pietilä Elina Hattula, Rekioja Laura Akaa, Rintala Iida Sastamala, Ruokolainen Paula Tampere, Räikkönen Noora Pirkkala, Saari Tarja Valkeakoski, Siniketo Rosa Tampere, Tiira Jennina Tampere, Tourunen Heidi Valkeakoski Ryhmänohjaaja Kipinä Ritva Kauneudenhoitoalan perustutkinto, kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi, 1. lk. Eskelinen Katja Valkeakoski, Havilehto Niina Valkeakoski, Hirvonen Anette Valkeakoski, Hokkanen Eveliina Tampere, Juvela Julia Lempäälä, Kopra Senni Valkeakoski, Lahti Janika Vesilahti, Lehtinen Juulia Lempäälä, Lindroos Jemina Lempäälä, Mattila Anniina Tampere, Mononen Salla-Mari Valkeakoski, Nisula Elli Valkeakoski, Pohjonen Noora Valkeakoski, Rantanen Susanne Hämeenlinna, Rulja Pihla Valkeakoski, Sutela Sanni Valkeakoski, Tappura Juuli Lempäälä, Topinoja Alisa Hämeenlinna, Vainio Marianna Tampere, Vikstén Jenna Lempäälä, Virtanen Heidi Tampere Ryhmänohjaaja Reunanen Janika Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaajan koulutusohjelma, parturi-kampaaja, 2. lk. Bergius Tiia Vesilahti, Hautoniemi Johanna Valkeakoski, Herrala Hanna Valkeakoski, Kaivoluoto Jonna Valkeakoski, Kasurinen Jasmina Kangasala, Kosonen Annika Akaa, Kyllästinen Emilia Valkeakoski, Kämäläinen Emmi Valkeakoski, Manninen Johanna Valkeakoski, Metsärinta Nina Valkeakoski, Mäkiharju Emmi Valkeakoski, Nikkilä Sonja Akaa, Rintala Satu Akaa, Salmi Lotta Kangasala, Zheng Yuwen Valkeakoski Ryhmänohjaaja Saurusvaara Satu

Hiusalan perustutkinto, parturi-kampaajan koulutusohjelma, parturi-kampaaja, 1. lk. Aaltonen Emmi Lempäälä, Hakala Iida Valkeakoski, Jauhiainen Vilma Akaa, Juvonen Evelina Akaa, Karjalainen Heini Valkeakoski, Kinnunen Jasmin Valkeakoski, Laine Hanna Vesilahti, Leikkilä Milla-Carita Urjala, Lepola Johanna Vesilahti, Mikkola Amanda Lempäälä, Ojanen Anni Kangasala, Räikkönen Nelli Pirkkala, Salo Emma Valkeakoski, Silvennoinen Laura Tampere, Siurola Iida Kangasala, Uusikartano Jenni Virrat, Viherkoski Julia Kangasala, Vilén Maria Tampere, Virtanen Outi Ikaalinen

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, 2. lk. Aalto Emmi Valkeakoski, Hakala Johanna Lempäälä, Heino Jenna Valkeakoski, Järvinen Henri Valkeakoski, Jääskeläinen Tiina Lempäälä, Kareinen Viivi Valkeakoski, Kulmala Juho Akaa, Kuusiniemi Vilma Tampere, Kärki Anna Valkeakoski, Laulainen Mikko Tampere, Lehtonen Emmi Valkeakoski, Mattila Maria Akaa, Nissilä Lyyti Kangasala, Nurminen Meri Valkeakoski, Nuutinen Roope Lempäälä, Pöytäkivi Noora Valkeakoski, Repo Juuso Kangasala, Saari Sara Valkeakoski, Seppälä Jonna Valkeakoski, Solja Jasmine Tampere, Toivonen Nelli Valkeakoski

Ryhmänohjaaja Ikonen Ritva Ryhmänohjaaja Pulkkinen Mervi Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, 2.A lk. Floman Jesse Lempäälä, Heiskanen Kati Akaa, Hyytinen Hannamarie Valkeakoski, Hänninen Henna-Riikka Akaa, Höyssä Mikko Vesilahti, Koivula Rosa Tampere, Lehtonen Joni Akaa, Leppänen Jenna Pälkäne, Makkonen Salla Valkeakoski, Mattila Satu Akaa, Meriluoto Mari Valkeakoski, Metsola Linda-Marie Valkeakoski, Metsävuori Maria Akaa, Moukola Janette Akaa, Niemi Henri Lempäälä, Nirkkonen Teemu Lempäälä, Ohisalo Mandi Akaa, Olander Sara Valkeakoski, Pösö Aino Tampere, Sintonen Aleksi Valkeakoski, Sundvall Ville Akaa, Suokko Anni Lempäälä, Suutari Moona Akaa, Teisko Tero Akaa, Toivio Arla Lempäälä, Tuomola Laura Lempäälä, Vuorinen Roope-Christian Valkeakoski Ryhmänohjaaja Siirilä Mikko Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, 1.A lk. Aho Jimi Pälkäne, Antila Elisa Vesilahti, Esko Tiia Akaa, Heinonen Sara Valkeakoski, Hietikko Noora Lempäälä, Ivaska Jasmina Lempäälä, Jokinen Jami Pälkäne, Kareinen Joni Valkeakoski, Koivisto Heidi Kangasala, Laaksonen Jarno Valkeakoski, Lahti Matti Pälkäne, Lehtiö Ossi Lempäälä, Lepola Eerika Vesilahti, Malila Saija Kangasala, Mäki-Ketelä Niko Ylöjärvi, Nurminen Karri Kangasala, Rämö Iida Lempäälä, Salonen Roosa Lempäälä, Siltala Malla Valkeakoski, Syvänen Emma Akaa, Tripolitis Clarissa Pälkäne, Veuro Katriina Valkeakoski, Viik Pauliina Akaa, Wuorinen Timi Kangasala

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, 1. lk. Aaltonen Veera Lempäälä, Heinonen Milla Valkeakoski, Helin Janica Pirkkala, Hölttä Iida Valkeakoski, Iisakkila Emmi Valkeakoski, Kaarijoki Tiia Tampere, Karhunen Jere Lempäälä, Kirjonen Jenni Tampere, Kivi Maiju Akaa, Koivisto Jarno Valkeakoski, Koivisto Sami Lempäälä, Korhonen Jessica Vesilahti, Kormano Samuli Valkeakoski, Kölhi Tommi Valkeakoski, Laine Anni Hämeenlinna, Menpring Kritsana Akaa, Mikkola Janika Lempäälä, Myllymäki Sini Kangasala, Niskanen Johanna Valkeakoski, Palonen Pauliina Tampere, Päll Kris Valkeakoski, Reiman Tia Lempäälä, Tamminen Roosa Valkeakoski, Toropainen Petra Valkeakoski, Ukkonen Veikka Valkeakoski, Vikman Jennika Lempäälä Ryhmänohjaaja Hannula Pekka Liiketalouden perustutkinto, kv-merkonomi, 1 lk. Ahola Ville Lempäälä, Akkoyun Feisa Akaa, Joukio Jenni Valkeakoski, Järvinen Elias Valkeakoski, Järvinen Julia Valkeakoski, Kuusela Mikael Valkeakoski, Kylmälahti Minttu Akaa, Leppänen Joonas Valkeakoski, Tila Heidi Valkeakoski, Vahekoski Riku Valkeakoski, Välimäki Ville Pälkäne Ryhmänohjaaja Kautto Petri

Ryhmänohjaaja Salminen Mia 57


Kone- ja metallialan perustutkinto, valmistustekniikan koulutusohjelma, koneistaja, 2. lk. Haapalehto Janne Akaa, Huovinen Niina Valkeakoski, Inkinen Taisto Akaa, Karvonen Santtu Lempäälä, Kellosaari Joni Valkeakoski, Kivikko Teemu Valkeakoski, Korkiamäki Ali Akaa, Lehmusvirta Marko Akaa, Levonaho Henrik Akaa, Nikunoja Oscar Lempäälä, Pietikäinen Juuso Akaa, Salokivi Ville Valkeakoski, Savolainen Santtu Valkeakoski, Vahekoski Jesse Valkeakoski, Venäläinen Mikko Vesilahti, Ylilammi Janne Akaa

Kone- ja metallialan perustutkinto, valmistustekniikan koulutusohjelma, koneenasentaja,2. lk. Haapalehto Jari Akaa, Hupanen Ilkka Valkeakoski, Joensuu Tomi Valkeakoski, Koskinen Mikko Valkeakoski, Kuparinen Aleksi Akaa, Kuusisto Aleksi Valkeakoski, Laine Eemeli Valkeakoski, Larmu Jussi Valkeakoski, Myllynpää Leevi Lempäälä, Määttä Antton Valkeakoski, Rantanen Niilo Valkeakoski, Salonen Mika Valkeakoski, Sipilä Roope Valkeakoski, Särkelä Henri Valkeakoski, Teräväinen Sami Valkeakoski, Toivonen Joonas Valkeakoski, von Bell Juhani Valkeakoski

Kone- ja metallialan perustutkinto, valmistustekniikan koulutusohjelma, 1 A lk. Ahlfors Juuso Valkeakoski, Halonen Aaro Akaa, Huhtala Samu Akaa, Jaakkola Erno Akaa, Jokinen Esa Akaa, Karvanen Heikki Valkeakoski, Koskinen Iina Valkeakoski, Kuusela Niko Valkeakoski, Leppäkorpi Toni Akaa, Leskinen Jani Akaa, Lipand Veiko Urjala, Mokko Waltteri Akaa, Rinne Tero Hämeenlinna, Siltanen Jonne Valkeakoski, Sintonen Tomi Akaa, Sippola Anttoni Lempäälä

Ryhmänohjaaja Hokkanen Olavi

Kone- ja metallialan perustutkinto, valmistustekniikan koulutusohjelma, 1 B lk. Annaniemi Atte Valkeakoski, Hakala Jaakko Lempäälä, Inkinen Arttu Valkeakoski, Jokinen Annami Valkeakoski, Julin Kalle Valkeakoski, Karema Eero Akaa, Kuhlberg Pekka Lempäälä, Laaki Jani Akaa, Lilja Eetu Valkeakoski, Linkohaka Tony Valkeakoski, Maijala Jan-Lauri Valkeakoski, Mäenpää Santeri Tampere, Pikkuharju Matti Valkeakoski, Ryödi Konsta Lempäälä, Syrjälä Totti Lempäälä, Söderström Nicola Lempäälä, Tikkanen Mika Valkeakoski

Ryhmänohjaaja Haavisto Timo

Ryhmänohjaaja Hokkanen Olavi

Ryhmänohjaaja Valtakoski Jorma

58


Stipendit AKVA11 Tuominen Nico 100 € Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto AUTO09 Eskelinen Jani 100 € Castrol Aluetukku Tmi Janne Bährend 50 € Teräskunto Oy/Kangasalan Autotarvike, Kangasalan Autohuolto AUTO09 Jokinen Mika 150 € Diagno Finland Oy 50 € Teräskunto Oy/Kangasalan Autotarvike, Kangasalan Autohuolto AUTO09 Pajunen Illi 150 € Valkeakosken Autoteknillinen Yhdistys 100 € Delta Auto Oy 50 € Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto AUTOTV09 Jokinen Joona 100 € Valkeakosken Metallityöväen ammattiosasto 105 DAT09 Aronen Sanna 100 € Valkeakosken Kauppaseuran stipendi DAT09 Havilehto Olli 200 € Valkeakosken Kauppaseuran stipendi 100 € Valkeakosken Kauppakamariosasto ry

KON09 Pohjonen Jere 300 € Avant Techno Oy

LÄHI10 Siukonen Säde 250 € Björkqvistin rahasto

KON10 Kellosaari Joni 100 € Metso Paper Oy

MERA09 Jääskeläinen Marianne 100 € Valkeakosken Kauppaseuran stipendi

KONAS09 Huovinen Teemu 100 € Keuruun Finnsafety Oy KONAS09 Hyvärinen Pate 200 € Avant Techno Oy 100 € Valkeakosken Metallityöväen ammattiosasto 105 KONAS09 Myllymäki Mikko 100 € SKS Toijala Works Oy KONAS09 Techtolin Toni 160 € Teknologiateollisuus ry 40 € Avant Techno Oy KONAS10 Hupanen Ilkka 100 € SKS Toijala Works Oy KONAS10 Määttä Antton 200 € SHP-Metalli Oy KOSM10 Rintala Iida Tuotestipendi Oy Duroy Ab KOSM11 Vikstén Jenna Tuotestipendi Rohdos-Ala Oy LVI09 Koskinen Riku-Ville 150 € Lions Club Toijala/Akaa

MERA09 Mäkinen Tuomas 300 € Apiankadun Konepistepojat Oy 50 € Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto MERA09 Ojanen Anniina 200 € Valkeakosken Kauppaseuran stipendi MERA09 Tolonen Salla 200 € Valkeakosken Kauppaseuran stipendi 100 € Valkeakosken Kauppakamariosasto ry MERA10 Teisko Tero 70 € Valkeakosken Osuuspankki MERB09 Haavisto Lotta 1000 € Antti ja Airi Soljan säätiö 300 € Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto 200 € Tilitoimisto Riitta Repola Oy 120 € Alma Media/Valkeakosken Sanomat

LVI09 Putila Jani 150 € Björkqvistin rahasto

MERB09 Lähteenmäki Noora 120 € Alma Media/Valkeakosken Sanomat

DAT09 Saarinen Riku 200 € Valkeakosken Kauppaseuran stipendi

LVI09 Rupponen Juuso 200 € Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto

MERB09 Mäkelä Kristiina 120 € Alma Media/Valkeakosken Sanomat

DAT10 Kopra Mika 70 € Valkeakosken Osuuspankki

LÄHI09 Järvinen Hanna 100 € Super Ammattiliitto

DAT11 Singh Akash 50 € Nordea Pankki

LÄHI09 Kettunen Tiia 115 € LC Valkeakoski, LC ValkeakoskiSääkmäki, LC Valkeakoski-Apia ja LC Valkeakoski-Rapola 185 € Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto

MERB09 Pitkänen Cia 300 € K-market Maukas 120 € Alma Media/Valkeakosken Sanomat

KOKKI11 Gibba Sainey 50 € Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto oppilaskunta KOKKI11 Hakolahti Janne 50 € Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto oppilaskunta KON09 Halonen Anssi 100 € P.V Hyttiset Oy KON09 Karonen Samuli 200 € Avant Techno Oy

LÄHI09 Korhonen Aino 200 € Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto LÄHI09 Korhonen Suvi-Tuulia 50 € Super Ammattiosasto LÄHI09 Korpela Anni 100 € Valkeakosken Rotaryklubi ry

MERB09 Toivonen Joni 1000 € Antti ja Airi Soljan säätiö 300 € Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto 120 € Alma Media/Valkeakosken Sanomat 100 € Merinna Ny 50 € Tekniikan Opettajat TOP ry Ammatikka-2011 kilpailu 50 € Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto oppilaskunta

59


MERB09 Uotila Sonja 100 € Tilitoimisto Anne Nevasto Ky

PIKÄ09 Lauhala Toni 100 € SKS Toijala Works Oy

MERKV11 Välimäki Ville 50 € Nordea Pankki

PIKÄ09 Ojainmaa Tiina 200 € Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto

MERT10 Nuutinen Roope 70 € Valkeakosken Osuuspankki MERT11 Kirjonen Jenni 50 € Merinna Ny MERT11 Myllymäki Sini 50 € Merinna Ny META11 Huhtala Samu 100 € SKS Toijala Works Oy META11 Leppäkorpi Toni 100 € TTT Technology Oy Ab OHVA11 Rättö Emma 100 € Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto

PIKÄ09 Selimaa Laura 100 € Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto PIKÄ10 Helminen Emmi 100 € Avant Techno Oy PIKÄ10 Valenko Noora 100 € Avant Techno Oy RAKA09 Korkeemaa Riku 160 € Toijalan Yrittäjät ry 40 € Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto RAKA09 Nenonen Jussi-Pekka 100 € ES-Rakennustekniikka Ky

PAKAPK09 Kaukoranta Sanna 50 € Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto Tuotestipendi SFD Hair Oy

RAKA09 Salo Eetu 400 € Keski-Hämeen Rakennus Oy 50 € Rakennusliiton Hämeen Aluejärjestö ry

PAKAPK09 Pakkanen Anu 230 € Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto 70 € Tampereen Hiusyrittäjät ry Tuotestipendi Miraculos Oy Tuotestipendi Lumene Oy/Cutrin Tuotestipendi Käherryshuolto Oy

RAKA10 Keski-Petäjä Eero 50 € Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto oppilaskunta

PAKAPK09 Vauhkonen Jenni 200 € Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto 75 € Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto oppilaskunta Tuotestipendi Lumene Oy/Cutrin Tuotestipendi Käherryshuolto Oy Stipendilahjakortti Henkel Norden Oy/ Schwarzkopf Professional PAKAPK09 Virtanen Linda 100 € Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto Tuotestipendi Lumene Oy/Cutrin Tuotelahjakortti SimFinland Oy PIKÄ09 Haanpää Iina 100 € Tikkurila Oyj 100 € Maalausliike Raimo Kari 50 € Rakennusliiton Hämeen Aluejärjestö ry 50 € Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto PIKÄ09 Kivilahti Katja 60 € Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto oppilaskunta

60

RAKA10 Metsäkylä Viljami 100 € ES-Rakennustekniikka Ky RAKB09 Gleisner Tony 50 € Rakennusliiton Hämeen Aluejärjestö ry 150 € Valkeakosken Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RY 100 € Talonrakennusteollisuuden SisäSuomen Piiri ry RAKB09 Oinonen Jere 350 € HL-Rakennusratkaisut Oy RAKB09 Saari Ville 100 € Jf-Rauta Oy RAKB09 Ussa Jyri-Petteri 150 € Lions Club Toijala/Akaa 100 € Jf-Rauta Oy RAKB10 Suutarinen Timo 100 € ES-Rakennustekniikka Ky RK09 Thongprem Anna-Liisa 200 € Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto

RK09 Vatanen Jonna 150 € LC Valkeakoski, LC Valkeakoski-Sääkmäki, C Valkeakoski-Apia ja LC Valkeakoski-Rapola 150 € Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto SK09 Laine Tuomas 200 € Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto SK09 Pajuniemi Saara 100 € Valkeakosken Rotaryklubi ry 50 € Dieta Oy 150 € Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto SK09 Ussa Jukka-Pekka 75 € Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto oppilaskunta SKTV09 Mäki Tiia 50 € Electrolux Professional Oy SVT09 Rantanen Janne 100 € Jouko Nummisen kädentaidot stipendirahasto SVT09 Salonen Ville 160 € Teknologiateollisuus ry SVT09 Sintonen Samuli 200 € Valkeakosken Sähköalantyöntekijät r.y. 100 € Valkeakosken Rotaryklubi ry SVT09 Viljamaa Olli 200 € Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto SÄAUT09 Lehtinen Toni 100 € Valkeakosken Kauppakamariosasto ry SÄAUT09 Matilainen Jalmari 160 € Toijalan Yrittäjät ry 40 € Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto SÄAUT09 Saviahde Toni 100 € Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto SÄHKÖA11 Tuhkanen Teppo 100 € Tekniikan Opettajat TOP ry Ammatikka-2011 kilpailu TALO10 Vallinrinne Tiia 150 € LC Valkeakoski, LC ValkeakoskiSääksmäki, LC Valkeakoski-Apia ja LC Valkeakoski-Rapola 100 € Valkeakosken Kauppakamariosasto ry 50 € Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto


Stipendien lahjoittajat 2012 Alma Media/Valkeakosken Sanomat

Rohdos-Ala Oy

Antti ja Airi Soljan säätiö

SFD Hair Oy

Apiankadun Konepistepojat Oy

SHP-Metalli Oy

Avant Techno Oy

SimFinland Oy

Björkqvistin rahasto

SKS Toijala Works Oy

Castrol Aluetukku Tmi Janne Bährend

Super Ammattiliitto

Delta Auto Oy

Super Ammattiosasto

Diagno Finland Oy

Talonrakennusteollisuuden Sisä-Suomen Piiri ry

Dieta Oy

Tampereen Hiusyrittäjät ry

Electrolux Professional Oy

Tekniikan Opettajat TOP ry Ammatikka-2011 kilpailu

ES-Rakennustekniikka Ky

Teknologiateollisuus ry

Henkel Norden Oy/Schwarzkopf Professional

Teräskunto Oy/Kangasalan Autotarvike, Kangasalan Autohuolto

HL-Rakennusratkaisut Oy

Thalgo Finland Oy

Jf-Rauta Oy

Tikkurila Oyj

Jouko Nummisen kädentaidot stipendirahasto

Tilitoimisto Anne Nevasto Ky

K-market Maukas

Tilitoimisto Riitta Repola Oy

Keski-Hämeen Rakennus Oy

Toijalan Yrittäjät ry

Keuruun Finnsafety Oy

TTT Technology Oy Ab

Kiilto Oy

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto

Käherryshuolto Oy

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto oppilaskunta

LC Valkeakoski, LC Valkeakoski-Sääksmäki, LC Valkeakoski-Apia ja LC Valkeakoski-Rapola

Valkeakosken Autoteknillinen Yhdistys

Lions Club Toijala/Akaa

Valkeakosken Kauppaseuran stipendi

Lumene Oy/Cutrin

Valkeakosken Metallityöväen ammattiosasto 105

Maalausliike Raimo Kari

Valkeakosken Osuuspankki

Merinna Ny

Valkeakosken Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RY

Metso Paper Oy

Valkeakosken Rotaryklubi ry

Miraculos Oy

Valkeakosken Sähköalantyöntekijät r.y.

Valkeakosken Kauppakamariosasto ry

Nordea Pankki Oy Duroy Ab P.V Hyttiset Oy Rakennusliiton Hämeen Aluejärjestö ry

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto kiittää stipendien lahjoittajia. Hyvää kesää kaikille! 61


VAAO toimintakertomus 2012  
VAAO toimintakertomus 2012  

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston toimintakertomus 2012

Advertisement