Page 1


η αποστολη μας our mission

Το DMW είναι η προσπάθεια μιας ομάδας νέων αρχιτεκτόνων να μεταδώσουν την εμπειρία τους σε μια σύγχρονη πτυχή της αρχιτεκτονικής. Αρχιτεκτονική βασισμένη στην χρήση ψηφιακών εργαλείων, τον παραμετρικό σχεδιασμό καθώς και την κατασκευή με σύγχρονα ψηφιακά μέσα. Κύριος σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι να δημιουργήσει ερεθίσματα και να παρουσιάσει έναν σύγχρονο τρόπο σχεδίασης. Επιπλέον, να προβάλει βασικά στοιχεία του παραμετρικού σχεδιασμού καθώς και το σχεδιασμό παραμετρικών αντικείμενών τα οποία ποικίλουν σε κλίμακα και παραμέτρους. Μια σχεδιαστική λογική σαν αυτή μπορεί να εμπνεύσει έναν σχεδιαστή επίπλων ή ρούχων κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θα εμπνεύσει και έναν αρχιτέκτονα η έναν πολεοδόμο. Ακόμα λοιπόν και σε τόσο ακραία διαφορετικά μεγέθη σχεδιασμού η διαδικασία παραμένει η ίδια, διαδικασία όπου χρόνια τώρα χρησιμοποιείτε από ναυπηγούς, αεροναυπηγούς αλλά και μηχανολόγους. DMW is the effort of a team of young architects to share their experience in a contemporary aspect of architecture, architecture based on the use of digital tools, the parametric design as well as construction/creaton/designing using contemporary digital means. The primary purpose of this effort is to create incentive and introduce a contemporary design method. In addition, to present the basic elements of parametric design and how parametric objects may be designed, varying in scale and parameters. Design logic like the aforementioned may inspire furniture or clothes designers in the same way that it may inspire an architect or an urban designer. Even in such wide design ranges, the process remains the same, a process that shipbuilders, aircraft builders and mechanical engineers have used for many years.


οι δεσμεύσεις μας οur commitments

Η δικές μας δεσμεύσεις προς τους συμμετέχοντες σε αυτό το workshop είναι: • • • •

να βοηθήσουμε ώστε να ανακαλύψει κανείς πού μπορεί να χρησιμοποιήσει τον παραμετρικό σχεδιασμό, δίνοντας πολλά παραδείγματα. να οδηγήσουμε τον συμμετέχοντα έτσι ώστε να κατανοήσει βασικές αρχές αυτού του τύπου σχεδιασμού, δίνοντας διαλέξεις και βασικά μαθήματα προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό. να αναπτύξουμε επίσης διάφορες εφαρμογές που έχουν υλοποιηθεί από σύγχρονους αρχιτέκτονες αλλά και από ειδικούς άλλων κλάδων. να προτείνουμε μια ενδεικτική ροη εργασιών όπου για εμάς είναι βασική αν και όχι απαράβατη.

Our commitments to the participants of the workshop are: To help someone to discover where parametric design can be used, a variety of examples will be given; To guide the participant to apprehend basic principles of this type of design by giving appropriate lectures and basic programming lessons; To develop various applications which were implemented by modern architects and specialists in other fields. Το present an indicative work flow, which is basic but not inviolate.


τα μέσα μας our tools

Από πλευράς εργασίας το workshop αυτό δίνει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα χειρισμού του Grasshopper, προγράμματος παραμετρικού σχεδιασμού όπου έχει ως βάση του το Rhinoceros. Το Grasshopper είναι πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιείτε ευρέως στον παραμετρικό σχεδιασμό και το οποίο βρίσκετε σε ένα επίπεδο μεταξύ του προγραμματισμού και ψηφιακής μοντελοποίησης. Για τους σκοπούς της εκμάθησης θα πρέπει επίσης να εφαρμόσουμε τις νέες αυτές πρακτικές σε μια εργασία η οποία και θα ακολουθεί τις παραπάνω διαδικασίες με την υποστήριξη και τις υποδείξεις της ομάδας διδασκαλίας και με σκεπτικό το οποίο θα είναι κυρίως διδακτικό και δευτερευόντως δημιουργικό, ώστε να αποφευχθεί η σπατάλη πολύτιμου χρόνου μιας και ο όγκος της δουλειάς είναι ήδη πολύ μεγάλος. Στον τομέα της συλλογής πληροφοριών και αριθμητικών παραμέτρων, θα γίνει επίσης διάλεξη όπου θα αφορά την χαρτογράφηση διαφόρων στοιχείων και παραμέτρων με σχηματικό τρόπο ώστε να είναι ευδιάκριτες και εύκολα αναγνωρίσιμες καθώς και έτοιμες προς χρήση για τον περεταίρω ζητούμενο σχεδιασμό. Να σημειωθεί επίσης πως το επίπεδο γνώσεων, στον τομέα του σχεδιασμού, το επίπεδο των συμμετεχόντων στο workshop δεν είναι απαραίτητο να είναι κοινό μιας και η εργασία και η όλη εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να ακολουθηθεί τόσο από κάποιον που έρχεται σε επαφή με το αντικείμενο πρώτη φορά όσο και από κάποιον όπου έχει πρότερη γνώση του αντικειμένου.


In terms of application the workshop gives the participants the capability to use Grasshopper, a parametric design program based on Rhinoceros. Grasshopper is a broadly used program in parametric design and its falls between programming and 3D Modeling. In order to learn the new practices we will do an exercise applying the procedures mentioned above, under the guidelines and assistance of our team. The basis of this is primarily instructive and secondarily creative, in order not to waste time, as the work load is already heavy. In the sector of arithmetic and data gathering, a lecture will be given. This lecture will refer to the schematic mapping of various objects and parameters in order for them to be distinguishable and easily legible as well as ready for use in further design. It should be noted that the participants’ level of knowledge on the workshops aspect doesn’t need to be the same and the whole educational process can be followed by someone who comes across parametric design for the first time but not just.


εισαγωγή introduction workshop structure Τα workshop τα οποία έχουν ήδη πραγματοποιηθεί είχαν παρόμοια δομή και για τον λόγο αυτό γίνετε και κοινή παρουσίαση τους. The workshops that have already been given have similar structure and thus will be presented together than individually.

Στην εισαγωγή κατανοεί κανείς πλήρως το πρόγραμμα και τους σκοπούς που βρισκόμαστε στο workshop καθώς επίσης γίνετε αναφορά σε παραδείγματα έργων παραθέτοντας τους λόγους για τους οποίους προτιμήθηκε ο παραμετρικός από τον συμβατικό σχεδιασμό. Παρουσιάζετε επίσης και ο τόπος στον οποίο θα επέμβουμε κατά την διάρκεια του workshop. In the introduction the participants get familiarized with the program and the purpose of the workshop. A reference to work examples is given, explaining the reasons why parametric design is preferred to conventional design. The place which will be chosen for intervention will be presented.


τόπος site

Πραγματοποιείτε παρουσίαση καθώς και επίσκεψη στον τόπο της παρέμβασης μας στην οποία κανείς έχει την δυνατότητα να ξεκινήσει μια σειρά σκέψεων και να διαμορφώσει προτάσεις για την εργασία όπου θα επακολουθήσει κάνοντας χρήση των νέων μέσων τα οποία και πρόκειται να διδαχτεί


There will be a presentation as well as a visit to the site where the intervention will be made. Here, someone has the possibility to start a sequence of ideas and form proposals for the work that will follow using the new means that s/he is about to be taught.


διαλέξεις σχεδιασμού software intro

Πρόκειται για μια σειρά διαλέξεων μέσω των οποίων κατανοεί κανείς τον νέο αυτό τρόπο σχεδιασμού παρουσιάζοντας τα νέα προγράμματα και τον τρόπο χειρισμού τους ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζονται και τρόποι συλλογής πληροφοριών. Ακλουθούν ασκήσεις κατανόησης και εισαγωγή στο θέμα του workshop.

It is a series of lectures through which someone understands the new way of designing by presenting the new programs and how they can be used while showing ways of gathering information. Comprehension exercises and introduction to the workshop theme follow.


σχεδιασμός στην πράξη practice

Ήρθε η ώρα της πράξης και της υλοποίησης των ιδεών μας με μοντέλα στον υπολογιστή, με την συνεχή παρακολούθηση των διδασκόντων γίνετε μια σταδιακή προσέγγιση στο θέμα έχοντας πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας την υλοποίηση του τελικού μοντέλου με ψηφιακά μέσα.

Action and implementation time of our ideas on the computer has come. With the continuous supervision of the professors and assistants a gradual approach to the subject is accomplished, having always in mind the implementation of the final model with digital means.


κατασκευή με ψηφιακά μέσα

digital fabrication

Παρουσίαση και χρήση των ψηφιακών μέσων και των μηχανημάτων όπου κάθε φορά έχουν επιλεχθεί για την κατασκευή. Μια πολύ σπουδαία παράμετρος για την κατασκευή είναι επίσης και η εξοικονόμηση υλικού η οποία γίνετε και πάλι με της υποδείξεις των διδασκόντων. Οι κατασκευές οι οποίες πρόκειται να υλοποιηθούν ποικίλουν σε μορφή αλλά και σε κλίμακα.

Presentation and use of the digital means and the machines which have been selected for the fabrication. An important parameter for the fabrication is the saving of material which is done based on the suggestion of the professors. The fabrications that will be implemented vary in shape and scale.


Κατασκευή και συναρμολόγηση του μοντέλου και αντιμετώπιση τυχών προβλημάτων. Προβλήματα όπου είναι πιθανό να προκύψουν λόγο της μετατροπής μιας ψηφιακής μορφής σε φυσική.

Assembly and build of the model and dealing with possible problems. Problems that may occur by the transformation of a digital model in the actual one.


διορθώσεις προετοιμασία modifications preparation

Γενικές ή και πιο συγκεκριμένες διορθώσεις καθώς και προετοιμασία του κάθε έργου ώστε να είναι έτοιμο για την τελική παρουσίαση με μια πινακίδα, διαφάνειες και την κάθε υλοποιημένη κατασκευή. General or more specific corrections as well as the preparation of each project in order to be ready for the final presentation in one plate, slides and each materialized making.


παρουσίαση presentation

Η ώρα της τελικής παρουσίαση στους προσκεκλημένους μας. The final presentation to our guests.


έκθεση exhibition

πρόγραμμα / DigitalMedWorkshop / program

DAY 1

DAY 2

Accommoda- Site visit tion Opening lecture Introduction of the workshop

Lecture on mapping

dinner Getting to know each other

General discussion

DAY 3

DAY 4

DAY 5

DAY 6

Lesson on parametric design tools

Lesson on digital fabrication systems and production techniques

Design work- Cutting and shop assembling

DAY 7 Preparing the presentations Presentation of the projects Closing dinner


επίλογος conclusion

Ολοκληρώνοντας αυτή την παρουσίαση, πιστεύουμε πως παρακολουθώντας κανείς το Digital Med Workshop αποκτά μια πολύ καλή σφαιρική άποψη για το αντικείμενο, γνωρίζοντας εφαρμογές και δίνοντας δικές του λύσεις σε αναδυόμενα σχεδιαστικά προβλήματα και τελικά ολοκληρώνει κατασκευάζοντας ένα έργο με εξαιρετική ακρίβεια ανεξαρτήτως κλίμακας. Ταυτοχρόνως γνωρίζει κανείς ανθρώπους όπου ενδιαφέρονται να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και να πειραματιστούν με νέα μέσα και ιδέες.


As a conclusion, we believe that someone who will attend the Digital Med Workshop acquires a very good and orbicular image of the object, knowing applications and giving his own solutions in emerging designing problems and eventually completes by constructing a work with extreme accuracy no matter the scale. Simultaneously he meets people who are interested in move towards this direction and experiment with new means and ideas.


digitalmed στο μέλλον digitalmed in the future

Τρία γνωστικά αντικείμενα: • Mapping • Parametric design • Digital fabrication Three fields objectives: • Mapping • Parametric design • Digital fabrication


χαρτογράφηση mapping Τρεις ημέρες στις οποίες αρχικά θα παρουσιάζεται η έννοιας της σύγχρονης χαρτογράφησης στοιχείων, infografics το οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως βάση στον παραμετρικό σχεδιασμό. Θα γίνετε επίσης και μια άσκηση καταγραφής στοιχείων και παράθεσης τους με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι ευδιάκριτος και κατανοητός βοηθώντας έτσι τον αναγνώστη του χάρτη ή κάποιον ο οποίος αντλεί στοιχεία από αυτόν. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου θα γίνετε μια παρουσίαση Three days during which primary the meaning of contemporary mapping of elements, infografics that can be used as basis in the parametric design. An exercise of recording data and their apposition in a distinct and comprehensible way will be done, helping the reader of the map or someone who collects data from him. After the end of this sage, a presentation will take place.

Mappare la realtà per produrre cambiamento. Miguel Mesa.


παραμετρικός σχεδιασμός parametric design

Τρεις ημέρες όπου θα παρουσιάζονται εκτενώς χρήσεις και πτυχές του παραμετρικού σχεδιασμού. Θα ακολουθούν ασκήσεις με την χρήση του grasshopper προγράμματος το οποίο όπως έχουμε αναλύσει προηγουμένως χρησιμοποιείτε κατά κύριο λόγο στον σε εφαρμογές παραμετρικού σχεδιασμού. Στη συνέχεια θα γίνετε μια εργασία η οποία θα έχει ένα συγκεκριμένο αντικείμενο και όπου θα αναλύεται εκτενέστερα. Τέλος θα γίνετε επίσης μια παρουσίαση των σχεδίων και του τρόπου όπου έχουν υλοποιηθεί σε ένα ευρύτερο κοινό.

Tree days that a broad presentation of ways of applications and aspects of parametric design will take place. Exercises will follow with the use of grasshopper program that, as analyzed previously, is mainly used in parametric design applications. Then, an exercise will be done, that will have a specific subject and will be further analyzed. In the end, a presentation to public of designs and the way that they have been implemented will be done.


κατασκεύη με ψηφιακά digital fabrication

Τέσσερις ημέρες στις οποίες θα παρουσιάζονται τεχνικές και ψηφιακά συστήματα κατασκευής καθώς και προηγούμενες εφαρμογές σε διάφορους τομείς. Επίσης θα παραδίδονται μαθήματα rhinoceros και μετά από εξάσκηση θα γίνετε εφαρμογή των νέων γνώσεων μια άσκηση η οποία θα έχει ως κύριο μέλημα της την σωστή κατασκευή και την εξοικονόμηση υλικού η οποία και επιβάλετε σε τέτοιου είδους κατασκευές. Τέλος θα γίνετε για μια ακόμη φορά παρουσίαση των έργων καθώς και μια ευρύτερη έκθεση με την συμμετοχή των εργασιών και των προηγούμενων ενοτήτων

Four days during which techniques and digital fabrication as well as previous implementations in various sectors. In addition, rhinoceros lesson will be given and after practice, the new knowledge will be applied. The major concern of this exercise is the correct designing and the saving of material, which is imperative in such constructions. Finally, one more presentation of the works will be made as well as an extensive exhibition of with the participation of workings and the previous unities.


www.digitalmedworkshop.com “Transforming rhythms of architecture into melodies�


digitalmed workshop portfolio  
digitalmed workshop portfolio  

This is the portfolio for the digital med workshop organized, by young architects, for young architects. parametric design mapping and digit...

Advertisement