Page 1

JAARVERSLAG 2012


2

O&O FONDS | KABEL- & TELECOMBEDRIJVEN JAARREKENING INHOUDSOPGAVE

Bestuursverslag Voorwoord3 CAO en O&O  5 Het O&O fonds in mensen 5 Het O&O fonds in projecten 6 Het O&O fonds in subsidies 8

Jaarrekening Balans per 31 december 2012 10 Rekening van baten en lasten 2012 11 Kasstroomoverzicht12 Algemene toelichting 13 Toelichting balans per 31 december 2012 14 Toelichting op de rekening van baten en lasten 2012 16


O&O FONDS | KABEL- & TELECOMBEDRIJVEN BESTUURSVERSLAG

3

Voorwoord 2012 is het eerste jaar dat het O&O fonds Kabel- en Telecombedrijven volledig zelfstandig heeft geopereerd. De sector Kabel en Telecombedrijven heeft de factor “mens� centraal gezet op de strategische agenda van de bedrijven. Betrokkenheid en verbondenheid vormen de centrale waarden. Bedrijven zagen en zien de noodzaak van talentontwikkeling, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid (doorstroming en verbreding). Hierbij ligt de nadruk op eigen verantwoordelijkheid van werknemer voor loopbaan (en arbeidsvoorwaarden). Kort gezegd om de inzetbaarheid van mensen duurzaam te maken moeten we investeren in mensen. Dit is ook met zoveel woorden vastgelegd in de cao Kabel & Telecom. Dit heeft zich vertaald in 2012 naar de start en onderzoek van een aantal projecten die dit thema in zich dragen. In het bijzonder het project e-portfolio is hier een uitvloeisel van. Met dit project kunnen we de mensen in de bedrijven handvatten geven die hen helpen hun inzicht te vergroten in de eigen competenties, kennis en vaardigheden en hoe men deze kan aanvullen om ze te laten aansluiten bij de eigen behoeften en die van de (interne) arbeidsmarkt. Dit complexe project dat niet alleen gaat om het implementeren van een instrument maar ook aansluiting moet vinden in alle geledingen van de bedrijven om het effectief en succesvol te laten zijn. In dat opzicht zit er net zoveel energie in het ontwikkelen van het juiste instrument als het proces van bewustwording. Dit zal zijn vervolg krijgen in 2013.


4

O&O FONDS | KABEL- & TELECOMBEDRIJVEN BESTUURSVERSLAG

BESTUURSVERSLAG


O&O FONDS | KABEL- & TELECOMBEDRIJVEN BESTUURSVERSLAG

O&O en CAO De afspraken gemaakt door cao-partijen voor 2011 luidden dat de werkgevers 0,2% van de totale loonsom afgedragen wordt aan de Stichting Opleiding & Ontwikkelingsfonds Kabel - & Telecombedrijven. Met deze middelen wordt invulling gegeven aan de doelstellingen van de stichting: • het ontwikkelen, opzetten en uitvoeren van activiteiten, liggend op het terrein van opleiding, ontwikkeling en arbeidsvoorziening in de Kabel- en Telecom sector; • het onderzoeken van subsidiemogelijkheden voor de sector en het generen en uitkeren van subsidies, die de scholingsactiviteit binnen de sector ten goede komt. Cao-partijen hebben de opleidingscommissie van de sector Kabel en Telecom van het O&O fonds geadviseerd in hun jaarplan ook aandacht te besteden aan projecten die de instroom van nieuwe werknemers in de sector bevorderen en faciliteren. Dit thema stond voor 2012 prominent op de agenda. Het O&O fonds zet dan ook in op het faciliteren van de cao-afspraken. Opleiding, scholing en ontwikkeling zijn verantwoordelijkheden van zowel werknemer als werkgever. De werkgever hecht veel belang aan opleiding, scholing en ontwikkeling. Met de vakbonden is afgesproken dat de werkgever jaarlijks een percentage van het fiscale loon investeert in opleiding en employability. Onder employability (optimale inzetbaarheid) verstaan we het vermogen van werknemers om werk te verkrijgen en werk te behouden in een omgeving die voortdurend andere eisen stelt aan de kwaliteiten, kennis, vaardigheden en attitude van werknemers. Bij het invullen van opleiding en employability geldt het volgende uitgangspunt: ‘Je (de medewerker, red.) bent zelf primair verantwoordelijk voor opleiding en training, die nodig is om duurzaam inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. Om de kennis en vaardigheden, slagvaardigheid en flexibiliteit van medewerkers te bevorderen, is het belangrijk om in opleiding en employability te investeren. De werkgever ondersteunt dit met onder andere de persoonlijke ontwikkelingsgesprekken waarin aandacht wordt besteed aan huidige en toekomstige inzetbaarheid. Wensen en mogelijkheden worden daarbij op elkaar afgestemd. Afspraken over ontwik-

5

keling en opleiding worden vastgelegd. Ook met behulp van een periodieke employability-scan wordt door bedrijven gekeken naar de actuele en gewenste toekomstige loopbaansituatie, zowel intern als extern. Afhankelijk van de uitkomst worden verdere ontwikkelingsafspraken gemaakt.

Het O&O fonds in mensen Op 1 januari 2012 was het bestuur als volgt samengesteld: • Dedi Veldhuis (Ziggo BV), voorzitter • Joke Stoel (Abvakabo-FNV), penningmeester (in december 2012 opgevolgd door Linda Groen) • Ronald Borgers (UPC Nederland BV), bestuurslid • Anselma Zwaagstra (CNV Publieke Zaak), bestuurslid • Marc Donckers als secretaris van het bestuur Het paritair samengestelde bestuur stelt de uitgangspunten op die jaarlijks worden getoetst aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, sociaal economische ontwikkelingen en behoefte in de bedrijfstak. Dit vormt de start voor de opleidingscommissie die op basis van de hoofdlijnen haar plannen jaarlijks vaststelt, bijstelt en vervolgens uitvoert. Het bestuur toetst deze plannen op de uitgangspunten, bewaakt het financiële verloop en stuurt op de resultaten. De onderliggende financiële en werkprocessen zijn vastgelegd in het nieuwe huishoudelijk reglement. De opleidingscommissie bestaande uit • Miriam Hirsch (Ziggo), voorzitter • Hans van Eijk (UPC) • Marlon Hendriks (UPC) • Marleen Kromkamp (Ziggo) • Bart van Eggelen als secretaris van de commissie kan na vaststelling van de plannen haar taken gaan uitvoeren en heeft hierbij ruime mogelijkheden en bevoegdheden om tot resultaten te komen. Met enthousiasme en vooral succesvol heeft de opleidingscommissie de onderstaande projecten ten uitvoer gebracht, afgerond of gestart in 2012.


6

O&O FONDS | KABEL- & TELECOMBEDRIJVEN BESTUURSVERSLAG

Het O&O-fonds in projecten Beroepscompetentieprofielen mbo-technici In 2012 heeft het O&O fonds de beroepscompetentieprofielen (BCP’s) voor de kwalificaties (eerste) monteur en technicus data vernieuwd. Deze BCP’s vormen de input voor het kwalificatiedossier technicus infra. En dit dossier is het fundament voor het O, C&Wbekostigde mbo. Met dit dossier en de BCP’s als leidraad kunnen de ROC’s de cursisten scholen naar de vakbekwaamheidseisen, die de bedrijven aan hun monteurs stellen. Voor het O, C&W-bekostigde beroepsonderwijs zijn behalve actuele BCP’s en kwalificaties ook arbeidsmarktgegevens vereist, die onderbouwen, dat mbocursisten met een opleiding tot monteur/technicus data voldoende arbeidsmarktperspectieven hebben. Om die reden heeft het O&O fonds een arbeidsmarktverkenning uitgevoerd, die de omvang en het niveau van de instroombehoefte aan technische mbo-ers in kaart brengt. Met de nieuwe BCP’s en de arbeidsmarktverkenning zorgen het fonds en de bedrijven ervoor, dat scholing voor technische beroepskwalificaties data in het mboonderwijs in de toekomst behouden blijft. Onderhoud en beheer SECT-modulen In 2010 en 2011 zijn de zogenaamde SECT-modulen ontwikkeld. Met dit modulair opgezette e-learningprogramma kunnen monteurs van de K&T- en aannemersbedrijven, die werken in de datanetten, hun kennis en vaardigheden op peil houden. En met de theorie- en praktijkexamens van Stichting Examinering Certificering Telecom CAI (SECT) tonen de monteurs aan, dat zij over de vereiste know-how beschikken. Ronden de monteurs de SECT-examens succesvol af,

dan krijgen ze een certificaat, dat hen de bevoegdheid geeft om in de netten van de K&T-bedrijven te sleutelen. Vanwege de technologische ontwikkelingen, die elkaar snel opvolgen, is het noodzakelijk, dat opleidingsinhoud uit de modulen actueel blijft. Om die reden wordt jaarlijks de inhoud tegen het licht gehouden. En daar waar nodig, wordt de opleidingsinhoud vernieuwd of aangevuld. Zo zijn in 2012 de modulen aangevuld met een module over inhuis installaties. Blended opleidingspakket ‘Omgaan met agressie’ In mei 2012 werd de e-learning en het daarop aansluitende trainingsprogramma ‘Omgaan met agressie’ opgeleverd. Het doel van deze opleiding is, dat medewerkers leren, hoe te reageren op agressief gedrag door het meeveren (Bamboe) of het stellen van grenzen (Beton) aan dit gedrag. Met de juiste reactie, meeveren of grenzen stellen, in een agressieve situatie blijft deze controleerbaar en beïnvloedbaar. Vandaar, de beeldende titel van dit opleidingspakket ‘Bamboe of beton’. Deze opleiding is bedoeld voor de medewerkers met klantencontacten, zoals monteurs, winkelmedewerkers en callcentermedewerkers. Ook de leidinggevenden worden betrokken bij deze training. Voor hen zijn de volgende onderwerpen van belang; • Herkennen van symptomen • Begeleiden van medewerkers die te maken krijgen met agressie/geweld • Inzetten van of verwijzen naar opvang Het opleidingspakket is een vorm van blended learning. Deze methodiek is een combinatie van e-learning en training, waarbij de cursisten in de e-learning


7

de benodigde instructie krijgen. Vervolgens oefenen zij in rollenspelen, hoe zij het beste kunnen handelen bij een agressieve klant. Het trainingsprogramma is zo uitgewerkt, dat de interne trainers van de bedrijven de rollenspelen kunnen uitvoeren. Ontwikkelen van de e-opleiding over beeldschermwerken Een groot deel van de medewerkers in de bedrijven werkt tegenwoordig met computers, laptops en tablets. Door dit beeldschermwerken lopen de medewerkers risico’s om klachten te krijgen aan onder andere nek, schouders en armen: CANS (Complaints Arm Neck Shoulder). Ook hoofdpijn, rugpijn, etc. Door goede voorlichting of instructie kunnen medewerkers veel van deze klachten zelf voorkomen of doen verminderen.

Om de basale informatie voor elke medewerker beschikbaar en toegankelijk te maken, startte het O&O fonds Kabel- en Telecombedrijven in het verslagjaar met het ontwikkelen van een korte en krachtige e-learninginstructie. Met deze e-learning wil het O&O fonds Kabel- en Telecombedrijven bijdrage leveren aan het terugdringen van het verzuimpercentage én het bevorderen van de duurzame (fysieke) inzetbaarheid van de medewerkers. De opzet en de invulling van de e-learning ‘Ontspan! Bewust beeldschermwerken’ verloopt in nauwe samenwerking met UPC Nederland en Ziggo. Binnen deze bedrijven vormen de callcenter medewerkers een belangrijke doelgroep voor deze opleiding. In deze opleiding wordt expliciet aandacht besteed aan deze groep van beeldschermwerkers.

Licenties voor het LeerManagementSysteem EKP/ NetDimensions Medio 2010 kocht het O&O fonds ENb zo’n 25.000 EKP-licenties in voor de sectoren Netwerk-, Produktielevering-, Kabel&Telecom- en Afval&Milieubedrijven . Bij de aankoop beschikte de K&T-bedrijven over 4.100 licenties. In het verslagjaar 2012 is het aantal licenties gestegen naar 8.500, waarbij 3.100 licenties ingezet worden voor zogenaamde ‘externe’ medewerkers. Deze medewerkers, zoals callcentermedewerkers en monteurs van de aannemerij, vallen niet onder de K&T-cao en voor deze groep worden de licenties in rekening gebracht. Het assortiment aan e-learningpakketten neemt toe. Deze worden opgenomen in de opleidingscatalogus in de leeromgeving. Daarmee neemt ook het belang toe van deze leeromgeving. De leeromgeving wordt niet alleen ingezet voor de organisatie en registratie van digitale en cursorische opleidingsactiviteiten, maar ook voor de organisatie van de SECT-examinering. Verder beschikt de leeromgeving over de mogelijkheid om bedrijfsspecifieke en sectorale e-learning, die met O&O-gelden ontwikkeld zijn, aan te bieden. In 2013 worden ook geleaste e-learningpakketten via de leeromgeving van de bedrijven aangeboden.


8

O&O FONDS | KABEL- & TELECOMBEDRIJVEN BESTUURSVERSLAG

Het O&O fonds in subsidies De sluiting van het ESF subsidieloket in 2012 zorgde ervoor dat het niet meer mogelijk was om ESF subsidie aan te vragen voor scholingsactiviteiten. 2012 was vooral het jaar van de uitvoering van de opleidingstrajecten die in 2011 door de Kabel- & Telecombedrijven waren aangevraagd, en het samenstellen van de einddeclaraties. Samen met de bedrijven, heeft het O&O fonds vlak voor het eind van het jaar, de verschillende einddeclaraties ingediend bij het Agentschap Sociale Zaken & Werkgelegenheid (AgSZW). Dat moment is meteen een goede graadmeter om te kijken naar de benutting van de beschikbare gelden. Was de benutting tot en met 2010 van de ESF projecten ongeveer 30%. Bij de 2011 projecten is de gemiddelde benutting van de ingediende einddeclaraties meer dan 50% van de aangevraagde subsidie voor de WENb sectoren (incl. drinkwaterbedrijven). De projecten zullen in de loop van 2013 worden gecontroleerd door accountant KPMG in opdracht van het AgSZW. Het O&O fonds heeft in 2011 2 ESF aanvragen ingediend voor een totaal bedrag van € 2.128.583 (projecten Ziggo en UPC). Het totaalbedrag van de ingediende einddeclaraties was groot € 893.865 (voorlopige benutting 42%). Het O&O fonds zal samen met de Subsidie Expertise Groep in het najaar van 2013 een conferentie orga­ niseren om de WENb bedrijven voor te bereiden op de nieuwe ESF programmaperiode 2014 – 2020. De geruchtenmachine rondom deze nieuwe subsidieregeling draait op volle toeren. De verwachte thema’s zijn Duurzame Inzetbaarheid medewerkers en re-integratie van mensen die moeilijk aan werk komen. Doel van de toekomstige subsidieregeling is te komen tot een arbeidsparticipatie van 80% in 2020.


9

JAARREKENING


10

O&O FONDS | KABEL- & TELECOMBEDRIJVEN JAARREKENING

Balans St. O&O fonds Kabel- en Telecombedrijven per 31 december 2012 ACTIVA 2012 2011 (na voorgestelde resultaatbestemming) Vorderingen Debiteuren 311.916 397.450 Nog te ontvangen bestemmingsreserve O&O fonds ENb 2011 - 149.449 Overige activa 1.769 9.180 313.685 556.079

Liquide middelen

730.753

Totaal 1.044.438

154.222

710.301

PASSIVA 2012 2011 (na voorgestelde resultaatbestemming) Eigen vermogen Bureau O&O fonds Kabel- en Telecombedrijven minimumkapitaal

40.000

Stand per 1 januari 422.432 Ten gunste/laste van het kapitaal 215.539 Bestemmingsreserve O&O fonds ENb 2011 - 637.971

40.000 -2.691 125.674 259.449 422.432

Kortlopende schulden Toegekende ontwikkelingskosten 46.658 58.180 Crediteuren 13.576 Rekening courant O&O fonds ENb 292.424 159.964 Overlopende passiva 5.528 5.080 Verschuldigde omzetbelasting 48.281 64.645 406.467 287.869

Totaal 1.044.438

710.301


11

Rekening van baten en lasten St. O&O fonds Kabel- en Telecombedrijven over 2012 Telecombedrijven 2012 BATEN 2012 2011 Stichtingsbijdrage 364.564 349.417 Overige baten 30.900 395.464 349.417

LASTEN 2012 2011 Toegekende ontwikkelingskosten 2012 135.629 216.440 Secretariaatskosten 30.920 Overige lasten 15.850 5.378 182.399 221.818

Exploitatieresultaat

213.065

125.674

FinanciĂŤle baten/lasten

-2.474

1.925

Voordelig saldo

215.539

125.674

215.539

125.674

Bestemming saldo:

Ten gunste van het kapitaal


12

O&O FONDS | KABEL- & TELECOMBEDRIJVEN JAARREKENING

Kasstroomoverzicht over 2012 van St. O&O fonds Kabel- en Telecombedrijven Telecombedrijven KASSTROOM

2012 2011

Kasstroom uit operationele activteiten Bedrijfsresultaat 213.065 127.599 Veranderingen in werkkapitaal

Vorderingen 242.394 -556.079 Kortlopende schulden 118.598 137.869 360.992 -418.210 Kasstroom uit bedrijfsoperaties 574.057 -290.611 Ontvangen/betaalde interest 2.474 -1.925 2.474 -1.925 Kasstroom uit operationele activteiten 576.531 -292.536

Kasstroom uit financieringsactivteiten Mutatie minimumkapitaal - 40.000 Mutatie bestemmingsreserve - 256.758 Kasstroom uit financieringsactivteiten - 296.758 Toename geldmiddelen 576.531 4.222

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: Stand per begin boekjaar 154.222 Mutatie boekjaar 576.531 Stand per eind boekjaar 730.753

150.000 4.222 154.222


13

Algemene toelichting

Algemeen Activiteiten De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Kabel- en Telecombedrijven is opgericht op 12 juli 2010 ten behoeve van de bedrijven die vallen onder werkingssfeer van de cao Kabel & Telecom binnen de WENb. De stichting heeft tot doel het ontwikkelen, opzetten en uitvoeren van activiteiten op het terrein van opleiding, ontwikkeling en arbeidsvoorziening in de kabel- en telecomsector. Personeel De stichting heeft geen personeel in dienst.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld in euro’s in overeenstemming met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving 640, Organisaties-zonder-winststreven. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Vergelijking met voorgaand jaar De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen is opgenomen tegen nominale waarde en staat vrij ter beschikking. Eigen Vermogen Het eigen vermogen is het verschil tussen bezit (activa) en schulden (passiva) inclusief reserves.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat Resultaatbepaling Onder de baten wordt verstaan de in enig jaar ontvangen en toegezegde bijdrage op basis van de loonsomheffing. Deze loonsom komt tot stand middels een loonsom­ enquête, uitgevoerd door VNO-NCW, voor de branche vereniging WENb. Voor zover geen definitieve gegevens over de loonsom beschikbaar zijn, wordt de loonsom bij de participant opgevraagd. Op moment van toekenning worden de eigen subsidies en de kosten van O&O projecten ten laste van het exploitatieresultaat gebracht. De eindafrekening van de toegekende subsidies vindt plaats op basis van de werkelijk bestede kosten. Bij de eindafrekening van desbetreffende projecten komt de afwijking ten gunste van de exploitatie in het lopende jaar. De overige opbrengsten en kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Belastingen Over de loonsomheffing welke de participanten van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Kabelen Telecombedrijven in rekening wordt gebracht, is omzetbelasting verschuldigd. De hiermee samenhangende voorbelasting wordt hierop in mindering gebracht.

Kasstroomoverzicht De staat van herkomst en besteding van middelen geeft de inkomende- en uitgaande geldstromen aan binnen het boekjaar. Deze is weergegeven conform de directe methode.


14

O&O FONDS | KABEL- & TELECOMBEDRIJVEN JAARREKENING

Toelichting op de balans ACTIVA 2012 2011 Vorderingen Debiteuren Stand per 31 december

311.916

397.450

Het risico van mogelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Overige vorderingen Nog te ontvangen omzet - Overige vorderingen 1.769 1.769

Liquide middelen ABN AMRO 47.84.85.069 (rekening courant) 278.878 ABN AMRO 42.68.17.648 (deposito) 451.875 730.753

9.180 9.180

154.222 154.222


15 15

PASSIVA 2012 2011 Eigen vermogen Minimumkapitaal 40.000 40.000 Op advies accountant is een bedrag gereserveerd om aan verplichtingen te voldoen bij het opheffen van de stichting.

Verloop van het eigen vermogen Stand per 1 januari 382.432 -2.691 Saldo rekening van baten en lasten 215.539 125.674 Dotatie bestemmingsreserve O&O fonds ENb 2011 - 259.449 Stand per 31 december 2.429.896 1.108.366

Kortlopende schulden Kosten O&O projecten Nog te verrekenen kosten van in 2011 toegekende O&O projecten - Nog te verrekenen kosten van in 2012 toegekende O&O projecten 46.658 46.658 Verloopoverzicht kosten O&O projecten Stand per 1 januari 58.180 Toegekend in het lopend jaar 155.170 Uitgevoerde kosten O&O projecten -147.151 Kosten/vrijval niet uitgevoerde kosten O&O projecten -19.541 Stand per 31 december 46.658

58.180 58.180

216.440 -158.260 58.180

Crediteuren Stand per 31 december

13.576

-

Rekening courant O&O fonds ENb Stand per 31 december

292.424

159.964

Het saldo rekening courant zal in 2013 overgemaakt worden naar het O&O fonds ENb.

Overlopende passiva Accountantskosten 1.500 1.500 Kosten jaarverslag 1.500 2.000 Vacatievergoedingen bestuur 2.528 1.580 5.528 5.080 Omzetbelasting Verschuldigde omzetbelasting

48.281

64.645


16

O&O FONDS | KABEL- & TELECOMBEDRIJVEN JAARREKENING

Toelichting op de rekening van baten en lasten BATEN 2012 2011 Stichtingsbijdrage 2012

364.564

349.417

Bijdrage O&O fonds Kabel- en Telecombedrijven 2012 is gebaseerd op de loonsom van de aangesloten leden van 2011. Afspraken hierover worden vastgelegd in de cao door sociale partners.

Overige baten Lespakketten SECT modules 2.100 LMS EKP licenties 28.800 30.900

-

LASTEN 2012 2011 Toegekende projecten 2012 155.170 Vrijval projecten -19.541 135.629

216.440 216.440

De opleidingscommissie binnen het O&O fonds Kabel- en Telecombedrijven bepaalt in eerste instantie de inzet van de financiĂŤle middelen middels jaarplannen. Het bestuur van het O&O fonds neemt de beslissing over de plannen. Vrijval ontstaat wanneer projecten niet worden uitgevoerd of minder kosten zijn betaald dan in eerste instantie begroot.

Secretariaatskosten Bureau secretariaat 25.905 Huisvesting 2.487 Overige secretariaatskosten 2.528 30.920

-

Algemene kosten Accountantskosten 1.500 1.500 Kosten jaarverslag 1.500 2.000 Kosten hosting aangekochte licenties LMS EKP 12.164 Overige algemene kosten 686 1.878 15.850 5.378 FinanciĂŤle baten en lasten Rente opbrengsten deposito ABN AMRO -3.644 Rente kosten rekening courant O&O fonds ENb 1.170 -2.474

1.925 1.925


17

De in dit jaarverslag 2012 opgenomen balans met toelichting per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 is o ­ ntleend aan de door Result Accountants B.V. gecontroleerde jaarrekening van Opleidings- en Ontwikkelings­fonds Kabel- en Telecombedrijven per 31 december 2012. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controle­verklaring van 3 juli 2013. De desbetreffende jaarrekening en de daaraan ­ontleende balans met toelichting en staat van baten en lasten met toelichting bevatten geen weergave van gebeurte­nissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 3 juli 2013. Gendt, 3 juli 2013 Result Accountants B.V. R.J. Wolffensperger RA


Postbus 9009 6800 DL Arnhem T (026) 356 95 63 F (026) 356 95 60 alam@oof.nl www.oof.nl

S I N N KE E D N KU N E S N KA

Partners van het O&O fonds

tekst O&O fonds, Arnhem ontwerp Vormgeversassociatie BV

Utrechtseweg 310 6812 AR Arnhem

O&O fonds jaarverslag 2012  
O&O fonds jaarverslag 2012  

Kabel- & Telecombedrijven