Page 1

Offerte en factuur

5 BKA 1 + 2

2012-2013

Mini GIP KTA2 Villers Hasselt Vildersstraat 3 3500 Hasselt 011 30 09 50


2


Organisatie van de GIP Betrokken partijen LEERLINGEN 5 BKA1

Maryam Abchir Latifa Ait Lahcen Burak Aksu Esin Altun Merve Aydin Kaside Bozkurt Enis Daghan Emre Durna Soumia Ellifis Murat H端y端k Emre Hira Orhan Kolukisa Laura Vandeweyer

5 BKA 2

Thymon Brauns Dilara Kurnaz Romy Lemmens Charita Njengo Mandeng Andreas Pesa Evita Sahin Ismael Uslu Stefanie Verheem Cedric Wissels Mesut Yazar Hegineh Zarukyaan

3


LEERKRACHTEN Nederlands

De heer F. Cosemans

Toegepaste Informatica/ Dactylo

De heer D. Conings, Mevr. S Taramaschi / Mevr. B. Ventura Mevr J. Heylen

Boekhouding

Mevr. A. Strauven/ Mevr. V. Aerts

Toegepaste Economie

Mevr. V. Aerts

PAV

De heer F. Cosemans/ Mevr E. Vreven

4


Opbouw van de mini-GIP Beste leerling, beste ouders, We brengen u er van op de hoogte dat in het 5de jaar een extra opdracht opgelegd wordt: de mini Geïntegreerde Proef, kortweg de mini-GIP. De leerling krijgt punten voor de proces- en voor de productevaluatie. Wat bedoelen we met procesevaluatie? Hierbij wordt het tot stand komen van de mini-GIP geëvalueerd. De leerlingen moeten het bewijs leveren dat ze een aantal competenties hebben verworven. De leerlingen moeten zelf initiatieven nemen, contacten leggen, documentatie zoeken en persoonlijk verwerken, op tijd hun werk inleveren, een dossier schrijven, ev. een praktische realisatie afwerken. De productevaluatie wordt meegerekend met de punten voor dagelijks werk voor de desbetreffende vakken. Het is de bedoeling een opstap te bieden naar de Geïntegreerde proef van volgend schooljaar en de leerlingen kennis te laten maken met de verschillende onderdelen die komen kijken bij een GIP. De leerlingen worden in de loop van het schooljaar geregeld geholpen en bijgestuurd door een leraar die optreedt als mentor, door een taalmentor en door andere leerkrachten die deel uitmaken van het mini-GIP-team.

5


We rekenen er in ieder geval op: 

dat de richtlijnen in deze handleiding goed gelezen en gevolgd worden,

problemen altijd snel besproken worden met de mentor en genoteerd worden in het logboek,

Alle afspraken i.v.m. de mini-GIP kunt u nalezen op de volgende bladzijden. Succes met de Mini Geïntegreerde Proef!

6


Doelstellingen De voornaamste competenties die worden nagestreefd bij het maken van de GIP zijn: 1.1 Vaardigheden (wat je moet kunnen voor jouw GIP) 

Onderzoeksvaardigheden: informatie vinden over je onderwerp en die informatie op een kritische manier en met je eigen woorden kunnen verwerken Technische analyse en probleemoplossende vaardigheden: indeling en structuur aanbrengen in je dossier en/of in je realisatie, een werkplanning en een ontwerp opmaken, de juiste materialen en machines kiezen, kortom systematisch te werk leren gaan van probleem naar mogelijke oplossingen, en uiteindelijk naar de juiste oplossing (en uitvoering). Kritisch denken en handelen: de juiste keuzes kunnen maken, zowel bij het schrijven van het dossier als bij het voorbereiden en uitvoeren van een realisatie Taalvaardigheid: een goed leesbaar dossier schrijven zonder fouten en je werk mondeling presenteren en verdedigen voor een jury. Professionele vaardigheden eigen aan je afdeling: je realisatie plannen, uitvoeren en afwerken volgens de regels van de kunst.

 

1.1 Kennis (wat je moet kennen voor jouw GIP) 

Professionele kennis (theorie): kennis van uw vakgebied is uiteraard een noodzakelijke voorwaarde om een goede GIP te maken. Technische vaardigheden steunen op een goed theoretisch inzicht en technische kennis.

1.2 Attitudes 

Orde, stiptheid en timing (= regels en afspraken naleven, al het nodige bijhebben, gedisciplineerd zijn, op tijd komen, doen wat gevraagd wordt, taken maken en tijdig afgeven, nauwgezet en net werken) Inzet/motivatie (= aandacht en concentratie, interesse en leergierigheid, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, medewerking, ijver, studeren, inzet voor je GIP) Respect , positieve houding (= respect voor materiaal, verdraagzaamheid, beleefdheid, taalgebruik, pestgedrag, aanvaarden van gezag) Zin voor initiatief, zelfstandig handelen (= niet aarzelen om te beginnen, niet wachten op de anderen om te starten, zelf een eerste stap zetten) Creativiteit en inventiviteit. (= kunnen functioneren binnen bepaalde opgelegde grenzen / zelf een oplossing durven voorstellen, vindingrijk zijn)

7


Afspraken 1 Vul regelmatig je logboek in. 2 Respecteer de deadlines. 3 Benoem de documenten correct voordat je de opdracht post op Smartschool 4 Raadpleeg geregeld ‘Mini-GIP: afspraken’ op smartschool 5 Gebruik steeds de spelling- en grammaticacontrole van je tekstverwerker, zo voorkom je schrijffouten. 6 Denk eraan dat je steeds de BIN-normen moet respecteren. Je GIP wordt tijdens het jaar geëvalueerd. Deze punten tellen mee als punten voor het dagelijks werk. Effectieve punten verdeling vind je in de bundel evaluatie

Algemene opdracht Je runt je eigen zaak en verkoopt nader te bepalen producten. Een klant vraagt een offerte voor de levering van twee verschillende producten. Jouw bedrijf gaat hiervoor een offerte maken en daarna de goederen leveren en factureren. Deze opdrachten worden verspreid over de verschillende vakken en vind je hieronder.

8


Opdrachten VAK

DW2

DW3

PAV

Groepswerk Productkeuze

Controle en beoordeling Portfolio

Nederlands

Uitleg Brief offerte Kladversie brief offerte Factuurberekening

Boekhouden

Journaalpost Toegepaste Economie

Verkoopsvoorwaarden Wettelijke vermeldingen factuur

Dactylo

Brief offerte volgens BIN

Toegepaste Informatica

*De uitleg per opdracht vind je terug op Smartschool.

9

Factuurberekening in Excell


PAV DW2 Opdracht:

Groepswerk Productkeuze

Punten

1. Jullie gaan in groep de productkeuze bepalen op basis van de volgende stappen: a) Iedere lln gaat zelf voorstellen via internet opzoeken (product – prijs – eigenschappen – foto’s)

10 p

b) Iedere lln presenteert zijn/haar keuze en motiveert zijn/haar keuze in minstens 4 zinnen.

10p

Ik heb voor deze producten gekozen omdat ……. Evaluatie: zie bijlage PAV1

10p

c) In groep gaan jullie overleggen om een aantal producten uit te kiezen en op te nemen in jullie assortiment. Evaluatie: zie bijlage PAV2

Evaluatie Inhoud: Lay-out: Totaal:

10

DW1 Punt:

10


Nederlands DW2 Opdracht:

Uitleg brief offerte - Kladversie

Punten

Jullie gaan de brief opstellen voor de offerte. Hierbij word je beoordeeld op: Bin-normen

2.5

Spelling

2.5 2.5 2.5

Grammatica/Zinsbouw Inhoud

Evaluatie Inhoud: Lay-out: Totaal:

11

DW2 Punt:

10


PAV DW3 Opdracht:

Controle en beoordeling Portfolio

Punten

Het is de bedoeling dat je op regelmatige tijdstippen verslag gaat uitbrengen over je werkzaamheden aan de mini-gip. Dit doe je in het portfolio in smartschool. Je geeft feedback per opdracht. Je word hier beoordeeld op: Volledige zinnen gebruiken.

2 2

Correct gebruik van hoofdletters en interpunctie. Duidelijke omschrijving van je werkzaamheden rond een opdracht. Regelmatige tijdstippen invullen. Spelling.

2 2 2

Evaluatie Inhoud: Lay-out: Totaal:

12

DW3 Punt:

10


Boekhouden DW3 Opdracht:

Controle en beoordeling Portfolio

Punten

1 Bij het ontwerpen van de verkoopfactuur in Excell de juiste factuurbereking toepassen. (zie cursus boekhouden) 2 Boek deze factuur in een journaalpost. (zie cursus boekhouden) Deze journaalpost wordt getypt en het documetn wordt van een voettekst voorzien met naam, vak en datum. (BIN-normen) 

Datum, omschrijving, volgnummer: 1P

Rekeningnummers: 3P

Rekeningnamen: 3P

Juiste debet/creditbedragen: 3P

Evaluatie Inhoud: Lay-out: Totaal:

13

DW3 Punt:

10 10


Toegepaste Economie DW2 Opdracht:

Verkoopsvoorwaarden – Wettelijke vermeldingen

Punten

1 Zoek op welke verkoopsvoorwaarden je gaat toepassen op je verkoopfactuur. Lijst deze op zoals ze op de achterkant van een factuur zouden staan. 2 Duid op je factuur aan dat je alle wettelijke vermeldingen hebt toegepast. Licht deze factuur toe met een legende.

Evaluatie Inhoud: Lay-out: Totaal:

14

DW3 Punt:

10

10


Dactylo DW2 Opdracht:

Prijsofferte in Word

Punten

Typ de prijsofferte, die je in het vak Nederlands hebt opgesteld, uit in Word. Doe dit volgens de BIN-normen. Begindatum GIP-opdracht: maandag 28 januari Einddatum GIP-opdracht: woensdag 20 februari Puntenverdeling:

25

/25

Product: 8

De brief opgesteld volgens de bin-normen: De opmaak van de brief: Geen lege/overbodige alinea’s, spaties, tabs

2

Gebruik van stijlen, vermijden directe opmaak

2

Geen taalfouten/2

2

Bestandsbeheer opslaan in juiste map, juiste naam

1

Proces:

lln geven hun bestand onmiddellijk een naam én slaan regelmatig op

2

lln voeren spelling en grammaticacontrole uit

2

lln werken ook zonder toezicht of aansporing

2

Lln werken efficient : lln passen de werkomgeving aan ¶, liniaal lln typen blind, tienvingers, juiste lichaamshouding

2 2

Evaluatie Inhoud: Lay-out: Totaal:

15

DW3 Punt:

25


Toegepaste Informatica DW2 Opdracht:

Factuurberekening in Excel

Punten 1

Naamgeving Excel Sheet 4 Werkbladen aanmaken + tabbladen kleuren

2 5

Werkblad 1: Klanten Werkblad 2: Artikelen

10 5

Werkblad 3: Leveranciers Werkblad 4: Factuur

26

Evaluatie Inhoud: Lay-out: Huisstijl

Totaal:

16

10

Wettelijke normen factuur

5

Afdrukbereik Factuur 1 + 2 afdrukken

4 2 DW3 Punt:

70


Evalueren Evalueren zal gebeuren via Smartschool. De punten en de verbeteringen zullen gepost worden door de leerkrachten en zichtbaar zijn voor alle leerlingen en de jury. De punten verdeling staat steeds per vak/opdracht vermeld bij de omschrijving. Naast deze punten krijgt de leerling per vak punten op Attitudes. De punten voor Attitudes worden ook vermeld op smartschool in het portfolio. Attitudes: 0

1

2

Stiptheid Nauwkeurigheid en volledigheid Orde Totaal:

/5

Stiptheid 0 de opdracht werd veel te laat afgegeven, de leerling moet meer aandacht besteden aan stiptheid 1 de opdracht werd enkele dagen te laat afgegeven 2 de opdracht werd op tijd afgegeven Orde 0 de leerling moet meer aandacht besteden aan ordelijkheid 1 de opdracht is ordelijk Nauwkeurigheid en volledigheid: 0 de opdracht is onvolledig 1 de leerling moet meer aandacht besteden aan het nauwkeurig uitvoeren van de opdracht 2 de opdracht werd nauwkeurig uitgevoerd

17


Timing/deadlines

Week 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

18

Streefdatum

Activiteit Nieuwjaar PAV: Productbepaling Ned: Brief kladversie opstellen start opdracht dactylo: uitleg Bin-normen uittypen van de brief volgens de Bin-normen Krokusvakantie Afwerken van de brief en verbeteringen aanbrengen

Boekh: Factuurberekening Info: factuur in excel Paasvakantie Boekh: Journaalposten Recht: Verkoopsvoorw. + Wett. Bep. factuur

PAV: controle logboek

ok


Infofiche Wat moet ik kunnen? 

Doelgericht informatie verzamelen, selecteren en verwerken;



Verwerkte informatie schriftelijk en mondeling presenteren;

Wie zijn mijn begeleiders en waarvoor kan ik bij hen terecht?

De VAKLEERKRACHT Geeft een reeks in volume beperkte opdrachten die ondersteunend zijn voor de GIP; de scores worden verrekend bij het dagelijks werk voor het vak of bij het proces van de GIP.

19

MINI GIP 5 KANTOOR  

Opdracht offerte en factuur