Page 1

ПРОГРАМА КУРСУ „Українське суспільство” Затверджена управлінням освіти Броварської міської ради Пояснювальна записка Аналізуючи сучасний стан України з точки зору розбудови демократичної держави розуміємо, що відсутність громадянського суспільства є однією з головних причин виникнення проблем на цьому шляху. Побудова ж громадянського суспільства є задачею нелегкою, та все ж її можливо виконати. Один із шляхів вирішення – впровадження громадянської освіти у шкільну систему. Громадянська освіта має стати основою для розбудови демократичного суспільства. Демократичний устій будується на визнанні пріоритетності людини, на спроможності розкрити її потенціал, для якої демократія є природним середовищем задоволення особистих та суспільних інтересів. Сучасна демократія вимагає від особи не лише політичної активності, а й усвідомлення нею власної ролі і значення в житті суспільства, а також дії у відповідності до власних переконань і цінностей. За умови відсутності громадянської освіти в учнів немає патріотичного духу, з’являється зневіра в завтрашній день, в поліпшення політичної, економічної, соціальної та інших сфер нашого життя. Відсутня політична свідомість, пасивне ставлення до політики і повна протилежність активної громадянської позиції. Існуючу ситуацію можна виправити, об’єднавши свої зусилля. Громадянське суспільство – це вимога часу, і для України цей час настав! Курс громадянської освіти „Українське суспільство” адресований учням 10-11-х класів загальноосвітніх закладів. Він є складовою суспільствознавчої освіти. Запропонований курс ставить за мету виховувати сучасного громадянина-патріота Української держави, готувати учнівську молодь до виконання ролі активних громадян, розвивати її громадянські навички і цінності, необхідні для ефективної участі у житті громади. Особливістю курсу є цілісне розкриття особливостей життєдіяльності людини як активного і повноправного громадянина в державі: суспільних, політичних та економічних відносинах. Формування громадянського досвіду розпочинається з особи, її найближчого середовища і вдосконалюється в інших соціальних групах. Кожна тема включає коло питань, що характерні для певного аспекту життєдіяльності. Запропоновані теми розглядаються як в морально-етичному, історико-культурному аспектах, так і в політологічному та правовому. У курсі громадянської освіти „Українське суспільство” більше уваги звертається на практичні проблеми, вимоги, рішення, що дають певний соціальний досвід і уміння жити в громаді та державі в цілому, а використання інтерактивних технологій значною мірою сприятиме ефективнішому засвоєнню змісту даного курсу. Інформаційний комплекс даного курсу спрямований на певну суспільну дію, яку учні можуть реалізувати на уроках, як домашнє завдання, або в позашкільний час. У курсі передбачені розробка та виконання колективних та індивідуальних завдань: аналіз ситуації, оцінка події, підготовка доповідей, розробка та обов’язкова реалізація проектів. Курс „Українське суспільство” формує в молоді: • стале відчуття належності не тільки до місцевої громади а й до держави в цілому; • усвідомлення реальної політичної, економічної та соціальної ситуації в Україні; • позитивне ставлення до громадянських цінностей, що є запорукою успішної самореалізації особистості, розвиток громади та Української держави. Сучасна система шкільної освіти дуже мало орієнтує молодь на демократичні цінності. Існує великий відрив між теоретичними знаннями, що отримують школярі, та повсякденною реальністю. І як наслідок, учні після закінчення школи не готові до самостійного дорослого життя. Введення в навчальну програму одного курсу громадянської освіти недостатньо. Необхідно змінити акценти в усіх соціально-гуманітарних курсах, щоб комплексно займатися процесом виховання громадянина демократичної держави.


Зміст навчального матеріалу Розділ 1 10-й клас Усвідомити та знати: хто така людина, особа, Тема1 Громадянська культура громадянин, різниця між даними поняттями; ( 5 годин) 1. Хто такий громадянин ? поняття громадянської активності та її складові, 2. Необхідність активної громадянська дія та громадянська ініціатива; громадянської позиції необхідність активної громадянської позиції; 3. Громадянська культура в різних поняття громадянської культури та її прояви в сферах життя суспільства різних сферах суспільного буття; ідентифікування 4. Ідентифікація себе як себе як відповідального громадянина своєї країни; громадянина власні права та обов’язки як члена соціальної групи; 5. Самовираження та обов’язки розрізнення понять “громадське” та “громадянське”. громадянина Тема 2Суспільство (4 години) 1 Суспільство, його типи, структура 2 Суспільні групи, родина як суспільна група 3 Локальна (місцева) спільнота 4 Громадянське суспільство

Тема 3

Україна (4 години)

1 Україна, український народ і його риси 2 Історія української державності 3 Історія української політичної думки 4 Патріотизм і націоналізм Тема 4 Культура миру і толерантності (5 годин) 1 Взаємодія як основа суспільного життя 2 Порозуміння та непорозуміння 3 Культура компромісу 4Основи толерантності, риси толерантної особистості, толерантне суспільство 5 Ксенофобія та її прояви

Усвідомити та знати: поняття суспільство, його складові, особливості, типи та структуру; різниця між типами суспільств; поняття суспільна група, особливості та типи;поняття родина, її місце у житті людини та суспільства; поняття громада, місцева спільнота; ідентифікування себе з певною суспільною групою; поняття громадянського суспільства, його особливості, механізми створення, існування, розвитку та його значення у демократичному суспільстві Усвідомити та знати: поняття Батьківщина, країна; місце України в житті громадянина; особливості українського народу, ментальні риси; основні державотворчі процеси української історії; видатні мислителі української політичної думки, основні погляди та ідеї, їх зв’язок з державотворчими процесами; поняття патріотизм, націоналізм та їх зміст; теоретичні межі кожного з понять. Усвідомити та знати: поняття взаємодії, порозуміння та непорозуміння; методи уникнення непорозумінь; місце спілкування в житті людини; поняття компромісу та консенсусу; основні методи досягнення компромісу, практичні навички; поняття культура компромісу; поняття толерантності; поняття толерантної особистості, головні особливості та роль її у суспільстві; поняття толерантне суспільство, його зміст; толерантність основа взаємодії; поняття ксенофобії, її прояви та методи подолання її у суспільстві.


Тема 5 Ґендерні відносини (3 години) 1 Фемінізм, емансипація, ґендер 2 Ґендерні стереотипи 3 Соціальні стандарти і соціальний тиск

Усвідомити та знати: поняття фемінізм, емансипація, роль та значення феміністичного руху; поняття ґендеру; проблема ґендерних відносин та шляхи подолання; поняття стереотип, ґендерні стереотипи, їх вплив на формування особистості; поняття соціальні стандарти та соціальний тиск; узгодження соціальних стандартів та власного самовираження.

Тема 6

Здоровий спосіб життя (3 годин) 1 Відповідальне ставлення до свого здоров’я 2 Проблема наркоманії 3 Проблема ВІЛ та СНІД 4 Контрацепція 5 Генофонд нації

Усвідомити та знати: поняття здоров’я, необхідність відповідального ставлення до власного здоров’я; пропаганда здорового способу життя; проблеми наркоманії, ВІЛ/СНІДу, профілактика у молодіжному середовищі; вміти захистити себе; толерантне ставлення до ВІЛ – інфікованих; поняття контрацепції, види; наслідки небажаної вагітності та її попередження; поняття генофонду нації.

Тема 7 Екологічна культура (3 годин) 1 Екологічна культура та екологічна поведінка 2 Забруднення та проблеми утилізації сміття 3 Енергозалежний стиль життя 4 Відтворюваність ресурсів та ресурсозбереження

Усвідомити та знати: поняття екології та екологічної культури; вплив навколишнього середовища на здоров’я людини; взаємозв’язок екології та сталого розвитку суспільства; поняття екологічної поведінки, її зміст; проблема забруднення навколишнього середовища, масштаби можливих наслідків; проблема утилізації сміття; шляхи подолання екологічних проблем; енергозалежний стиль життя, можливі альтернативи; обмеженість природних ресурсів, їх відтворюваність.

Розділ 2 11-й клас Тема 8 Політичні відносини (7 годин) 1 Політика і влада в Україні 2 Держава як політична організація суспільства її функції 3 Форми держав (у сучасному світі) 4 Ідеологія, доктрина, політична програма 5 Види ідеологій 6 Політична культура в Україні 7 Конфлікт і компроміс в політиці Тема 9 Демократія (7 годин) 1 Основні засади і принципи демократії 2 Світова практика демократії 3 Розвиток демократії в Україні

Усвідомити та знати: Поняття політика, влада та різниця між ними; представники влади в Україні; поняття держава, її зміст, функції, ознаки та типи; держава як політична організація суспільства; форми держав у сучасному світі; вміння типологізувати держави за її основними ознаками; поняття ідеології, доктрини та політичної програми; зміст, види та місце ідеології; поняття політичної традиції та політичної культури; особливості політичної культури в Україні; поняття політичного конфлікту та методи його вирішення; види та стадії конфлікту; поняття політичного компромісу, методи його досягнення. Усвідомити та знати: поняття демократії, основні засади та принципи; розвиток демократії у світі; особливості становлення демократії в Україні; поняття транзитної демократії; державні системи в демократичному суспільстві; поняття політичної партії, види, функції, діяльність;


4 Державні системи в демократичному суспільстві 5 Політичні партії, партійні та виборчі системи 6 Політичні партії України 7 Четверта влада (ЗМІ)

політична партія як важливий елемент демократичного режиму; поняття партійної та виборчої системи, їх місце в демократичній державі; особливості їх функціонування в Україні; українські політичні партії; ЗМІ як четверта влада; особливості їх діяльності в Україні.

Тема 10 Україна як політичний організм (7 годин) 1 Конституція України 2 Права і обов’язки громадянина 3 Референдум і громадянська законодавча ініціатива 4 Парламент, президент, уряд, судова влада 5 Місцеве самоврядування 6 Громадські об’єднання 7 Сучасний стан України

Усвідомити та знати: Конституція – основний закон держави; особливості Конституції України; права та обов’язки громадянина України; поняття громадянської законодавчої ініціативи; поняття референдум; особливості проведення референдуму в Україні; поняття парламент, уряд, президент; розмежування повноважень гілок влади в Україні; поняття місцевого самоврядування, місце та роль; поняття громадських об’єднань, види, місце та функції; особливості діяльності політичних інститутів в Україні, проблеми та перспективи;

Тема 11 Економічна культура (6 годин) 1 Економічна система суспільства 2 Ринкова економіка та її структура 3 Безмежність потреб та обмеженість ресурсів 4 Функції грошей та ставлення до грошей 5 Соціальна справедливість та соціальний перерозподіл 6 Соціальна держава. Соціальні обов’язки та відповідальний бізнес

Усвідомити та знати: поняття економічна система, суть, типи та структура; економічна система України; поняття ринкова економіка, структура; побудова ринкової економіки в Україні; поняття потреби, піраміда потреб; поняття ресурсів; взаємозв’язок потреб та ресурсів; поняття фінансова система; поняття гроші, функції; ставлення до грошей; поняття соціальна справедливість; поняття соціальний перерозподіл; проблема взаємозв’язку соціальної справедливості та соціального перерозподілу, методи вирішення; поняття соціальної держави, зміст та особливості; поняття соціального обов’язку та відповідальний бізнес, їх взаємозв’язок.

Тема 12 Міжнародні відносини України (4 годин) 1 Європейське співтовариство 2 Проблеми інтеграції та розширення Євросоюзу 3 НАТО 4 Єдиний економічний простір (ЄЕП)

Усвідомити та знати: поняття міжнародні відносини; міжнародні відносини України; поняття зовнішньополітична орієнтація; поняття зовнішньої політики держави; сучасні міжнародні організації; євроатлантична інтеграція; Європейське співтовариство; НАТО; ЄЕП;


Орієнтовне календарно – тематичне планування уроків курсу „Українське суспільство” 10 – 11 клас № уроку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31-34

Дата

Зміст навчального матеріалу

Розділ 1 10 клас Тема1 Громадянська культура Хто такий громадянин ? Необхідність активної громадянської позиції Громадянська культура в різних сферах життя суспільства Ідентифікація себе як громадянина Самовираження та обов’язки громадянина Тема 2Суспільство Суспільство, його типи, структура Суспільні групи, родина як суспільна група Локальна (місцева) спільнота Громадянське суспільство Тема 3 Україна Україна, український народ і його риси Історія української державності Історія української політичної думки Патріотизм і націоналізм Тема 4 Культура миру і толерантності Взаємодія як основа суспільного життя Порозуміння та непорозуміння Культура компромісу Основи толерантності, риси толерантної особистості, толерантне суспільство Ксенофобія та її прояви Тема 5 Ґендерні відносини Фемінізм, емансипація, ґендер Ґендерні стереотипи Соціальні стандарти і соціальний тиск Тема 6 Здоровий спосіб життя Відповідальне ставлення до свого здоров’я Проблема наркоманії Проблема ВІЛ та СНІД Контрацепція Генофонд нації Тема 7 Екологічна культура Екологічна культура та екологічна поведінка Забруднення та проблеми утилізації сміття Енергозалежний стиль життя Відтворюваність ресурсів та ресурсозбереження Резерв


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32-34

Розділ 2 11-й клас Тема 8 Політичні відносини Політика і влада в Україні Держава як політична організація суспільства її функції Форми держав (у сучасному світі) Ідеологія, доктрина, політична програма Види ідеологій Політична культура в Україні Конфлікт і компроміс в політиці Тема 9 Демократія Основні засади і принципи демократії Світова практика демократії Розвиток демократії в Україні Державні системи в демократичному суспільстві Політичні партії, партійні та виборчі системи Політичні партії України Четверта влада (ЗМІ) Тема 10 Україна як політичний організм Конституція України Права і обов’язки громадянина Референдум і громадянська законодавча ініціатива Парламент, президент, уряд, судова влада Місцеве самоврядування Громадські об’єднання Сучасний стан України Тема 11 Економічна культура Економічна система суспільства Ринкова економіка та її структура Безмежність потреб та обмеженість ресурсів Функції грошей та ставлення до грошей Соціальна справедливість та соціальний перерозподіл Соціальна держава. Соціальні обов’язки та відповідальний бізнес Тема 12 Міжнародні відносини України Європейське співтовариство Проблеми інтеграції та розширення Євросоюзу НАТО Єдиний економічний простір Резерв

Авторський колектив: Велигорський Володимир Федорович Сенько Володимир Вікторович

навчальна програма курсу "Українське суспільство"  

навчальна програма громадянської освіти для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл України

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you