Page 37

Tablica 3. Dodijeljeni iznos prema izvorima sredstava na nacionalnoj razini Izvor sredstava

Dodijeljeni iznos (kn)

Sredstva iz dijela prihoda od igara na sreću Sredstva iz državnog proračuna Sredstva iz EU fondova4 Sredstva iz ostalih inozemnih fondova (Fondovi zemalja Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške)5 Sredstva iz dijela prihoda od HRT pristojbe Sredstva iz naknade za zaštitu okoliša Sredstva iz prihoda javnih visokoškolskih ustanova Sredstva iz prihoda lučkih uprava Sredstva javnih ustanova i zaklada Sredstva iz naknade za uporabu javnih cesta Nefinancijska sredstva Ukupno:

%

372.351.469,28 230.926.369,60 106.957.246,22

51,3 31,8 14,7

4.908.852,70 4.603.961,06 3.022.911,91 1.497.112,00 204.854,30 168.486,00 106.350,00 435.834,84

0,7 0,6 0,4 0,2 * * * 0,1

725.183.447,91

100,00

*Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,01%.

1.2.

Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava

Obradom Upitnika za procjenu usklađenosti postupaka dodjele sredstava udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u 2016. godini analiziran je oblik i namjena dodjele financijskih sredstava. Zbog lakše usporedbe s prethodnim godinama, ali i zbog prirode namjene sredstava obzirom na vrstu tijela javne vlasti, ovi su podaci analizirani i prikazani odvojeno za razinu tijela državne uprave te za razinu javnih agencija. Tablica 4. Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava (TDU, Vladini uredi i državne upravne organizacije) Oblik i namjena dodjele financijskih sredstava

N

za projekte i programe organizacija civilnoga društva putem javnog natječaja/poziva

15

za realizaciju programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom

3

za aktivnosti za koje udruga ima isključivu nadležnost ili operativnu sposobnost i financirane su izravnom dodjelom sredstava

5

za provedbu javne ovlasti povjerene posebnim zakonom

4

za aktivnosti koje su zbog nepredviđenih događaja financirane izravnom dodjelom sredstava

1

za sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora

3

za podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruge

1

nefinancijska sredstva dodijeljena odlukom čelnika davatelja

1

jednokratno za neplanirane aktivnosti, dodijeljena odlukom čelnika bez javnog natječaja

2

Iznos (kn)

%

274.272.373,67

48,2

210.742.360,04

37,1

30.337.021,14

5,3

26.015.903,41

4,6

11.646.173,39

2,0

4.302.495,64

0,8

649.292,20

0,1

391.599,60

0,1

160.315,86

0,0

Republika Hrvatska kao članica Europske unije participira u europskim strukturnim i investicijskim fondovima podmirivanjem godišnje članarine kao država članica nakon čega samostalno raspolaže sredstvima iz EU fondova. Za potrebe izrade ovog Izvješća ta sredstva smatraju se javnim izvorima financiranja i obrađena su u poglavlju dodjele sredstava na nacionalnoj razini. 5 Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva akreditirana je kao Provedbeno tijelo za upravljanje EGP/Norveškim fondom kojim se financiraju programi i projekti organizacija civilnoga društva na nacionalnoj razini te su za potrebe izrade ovog Izvješća ta sredstva obrađena u poglavlju dodjele sredstava na nacionalnoj razini. 4

22

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh