Page 311

S obzirom na status provedbe projekta, iz dostavljenih je podataka razvidno kako je 407 projekata provedeno sukladno ugovoru (98,7%), dok je za 5 projekata provedba u tijeku ili je produljena nakon isteka prvotno ugovorenog razdoblja.

Od ukupno 15 obrađenih Upitnika zajednica tehničke kulture u Republici Hrvatskoj koje su dodjeljivale sredstva organizacijama civilnoga društva, 14 ih provelo javne natječaje/pozive u 2016. godini. Najveći iznos, 8.742.288,00 kn, dodijelila je Hrvatska zajednica tehničke kulture, s udjelom od 85,6% u odnosu na ukupan iznos.

Iz odgovora zajednica tehničke kulture o usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih podrški s Uredbom vidljivo je da je 13 zajednica tehničke kulture (86,7%) potvrdilo postojanje strateških i/ili programskih dokumenata temeljem kojih su se planirala prioritetna područja i raspisivanje natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz njihove nadležnosti.

13 zajednica tehničke kulture odgovorilo je da su im natječaji otvoreni najmanje 30 dana te da raspisani natječaji sadržavaju natječajnu dokumentaciju koja sadrži sve Uredbom propisane obrasce.

Gotovo sve zajednice tehničke kulture (93,3%), omogućilo je prijaviteljima naknadni uvid u zbirnu ocjenu kvalitete svog projekta. 

Na pitanje o potpisivanju ugovora, 14 zajednica tehničke kulture potpisuje ugovore s udrugama, dok jedna ugovore ne potpisuje.

80% zajednica tehničke kulture je zatražilo od udruga Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja kojom udruge izjavljuju da isti projekt odnosno iste aktivnosti i korisnici nisu već financirane od strane nekog drugog davatelja sredstava iz javnih izvora, dok ih je 66,7% tražilo dokaz o nepostojanju javnog duga.

Svih 15 zajednica tehničke kulture odgovorilo je da od udruga traže financijsko i programsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta, a samo u 6 zajednica provedba projekata prati se odlaskom na terenske posjete.

1. Pregled sredstava dodijeljenih organizacijama civilnoga društva iz proračuna zajednica tehničke kulture U 2016. godini za projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna zajednica tehničke kulture u Republici Hrvatskoj ukupno je dodijeljeno 10.499.241,50 kn. Najveći iznos, 8.742.288,00 kn, dodijelila je Hrvatska zajednica tehničke kulture s udjelom od 83,3% u odnosu na ukupan iznos te redom: Zajednica tehničke kulture Istarske županije (s udjelom od 4%), Zajednica tehničke kulture Zadarske županije (2,2%), Zajednica tehničke kulture Pula (1,6%), Zajednica tehničke kulture Međimurske županije (1,1%), Zajednica tehničke kulture Karlovačke županije (1,1%), Zajednica tehničke kulture Karlovac (1%). Ostale zajednice tehničke kulture u 2016. godini dodijelile su iznose čiji je udio manji od 1% ukupnog iznosa. Detaljan prikaz dodijeljenih iznosa svih zajednica tehničke kulture nalazi se u Tablici 347.

Tablica 371. Pregled dodijeljenih sredstava za projekte organizacija civilnoga društva iz proračuna zajednica tehničke kulture u RH prema nazivu davatelja Dodijeljena Naziv davatelja sredstava % N sredstva (kn)

296

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh