Page 304

Analizom dodijeljenih financijskih sredstava prema području financiranja utvrđeno je da je za područje zaštite i spašavanja dodijeljeno je 99,9% ukupnog iznosa, odnosno 47.746.012,45 kn, te 2.000,00 kn u području kulture i umjetnosti. U Tablici 339. navedeni su iznosi za sva područja financiranja, poredani prema veličini. Tablica 363. Pregled općih područja financiranja Opće područje financiranja

Iznos

Zaštita i spašavanje Kultura i umjetnost Ukupno:

%

47.746.012,45 2.000,00

99,9 *

47.748.012,45

100,00

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%

2.2.

Specifična područja financiranja

U tablicama koje slijede nalazi se pregled dodijeljenih sredstava za specifična područja svakog općeg područja financiranja. Iznosi su za svaku stavku prikazani u kunama i postotku. 2.2.1.

Kultura i umjetnost

Tablica 364. Pregled specifičnih područja kultura i umjetnost Specifično područje financiranja

Iznos

Ostale djelatnosti iz područja kulture i umjetnosti Ukupno:

% 2.000,00

100,00

2.000,00

100,00

2.2.2. Zaštita i spašavanje Tablica 365. Pregled specifičnih područja zaštita i spašavanje Specifično područje financiranja

Iznos

Dobrovoljno vatrogastvo Traganje i spašavanje Ukupno:

%

47.742.712,45 3.300,00

99,9 0,1

47.746.012,45

100,00

289

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh