Page 286

VII.1. Analiza financijskih sredstava koja su Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i športske zajednice dodijelile športskim savezima i udrugama za provedbu programa javnih potreba u športu Temeljem provedene analize, može se zaključiti sljedeće: 

Tijekom 2016. godine iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa izdvojio se Središnji državni ured za šport, koji je direktno dodjeljivao sredstva organizacijama civilnoga društva za javne potrebe u športu na nacionalnoj razini preko Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), Hrvatskog paraolimpijskog odbora (HPO) i Hrvatskog športskog saveza gluhih temeljem čl. 75. Zakona o športu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15). Također, temeljem čl. 76. Zakona o športu sredstva su redistribuirana iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave preko športskih zajednica u svrhu provedbe javnih potreba u športu na lokalnoj razini.

Valja napomenuti da u pojedinim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave nema registriranih športskih zajednica te se programi športskih udruga i saveza financiraju neposredno iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Izvješće o financiranju organizacija civilnoga društva zatraženo je od Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i 135 športskih zajednica u Republici Hrvatskoj, a zaprimljena su ispravno popunjene tablice Detaljnih izvješća od 55 zajednica, od kojih je samo 44 ispravno popunilo i Upitnik. Da nije bilo financiranja organizacija civilnoga društva u 2016. godini izvijestilo je 6 športskih zajednica.

U 2016. godini Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i športske zajednice u Republici Hrvatskoj dodijelile su za javne potrebe u športu 264.280.746,31 kn i time (su)financirale 3120 programa javnih potreba u športu.

Analiza odgovora na upit o obliku i namjeni dodjeljivanja sredstava pokazuje da su športske zajednice u 2016. godini najvećim dijelom dodjeljivale sredstva za realizaciju javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom (254.908.499,55 kn).

Iako se moglo očekivati da će športske zajednice i savezi financirati samo športske djelatnosti, iz detaljnih izvješća koja su dostavljena razvidno je da su se manjim dijelom financirali i projekti u drugim područjima. Analizom dodijeljenih financijskih sredstava prema području financiranja utvrđeno je da je za područje športa dodijeljeno skoro 100% ukupnog iznosa, odnosno 264.218.446,31 kn. Ostala područja su zastupljena s udjelom manjim od 0,1% ukupnog iznosa.

Najveći udio u ukupnom iznosu dodijeljenih sredstava kao skupina izravnih korisnika financiranih projekata imala je skupina športaša. Ona se spominje u 2061 projekata, financiranih u iznosu od 167.784.947,43 kn što je 63,5% ukupnog iznosa.

Športska natjecanja se kao osnovna aktivnost ili usluga navode u najvećem broju projekata (2507 projekata), a financirana su u iznosu od 241.873.797,74 kn, što je 91,5% ukupnog iznosa.

Iz odgovora o usklađenosti standarda i postupaka s Uredbom vidljivo je da je preko 63% športskih zajednica imalo strateški i/ili programski dokument temeljem kojeg su se planirala prioritetna područja i raspisivali natječaji za financiranje programa i projekata udruga.

271

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh