Page 284

VII. Analiza sredstava dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnoga društva iz proračuna športskih, vatrogasnih te zajednica tehničke kulture Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, koja je stupila na snagu 17. ožujka 2015. godine, obveznici primjene Uredbe su tijela državne uprave, Vladini uredi i tijela, druge javne institucije, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te druge pravne osobe koje dodjeljuju sredstva iz javnih izvora za projekte i programe udruga, bez obzira na način i svrhu dodjeljivanja. Primjenom kriterija, standarda financiranja i izvještavanjem o provedenim postupcima i dodijeljenim financijskim sredstvima iz javnih izvora za projekte i programe udruga i drugih organizacija civilnoga društva, davatelji financijskih sredstava izravno doprinose i ispunjenju obveza iz Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14), čija je svrha jačanje odgovornosti za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jačanje sustava kontrola i nadzora radi osiguranja fiskalne odgovornosti. U nastavku je prikazan objedinjeni pregled sredstava dodijeljenih za projekte i programe organizacija civilnoga društva, putem športskih, vatrogasnih te zajednica tehničke kulture, koje su sukladno posebnim propisima zapravo redistribuirale sredstva iz državnog odnosno proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave svojim članicama i na taj način postali su obveznici primjene Uredbe. Izvješće o financiranju organizacija civilnoga društva zatraženo je od Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i 135 športskih zajednica u Republici Hrvatskoj, a traženi podaci ispravno su dostavljeni od njih 55, koje su ukupno dodijelile odnosno preraspodijelile 264.280.746,31 kn i to za ukupno 3.120 projekata. Podaci su traženi i od Hrvatske vatrogasne zajednice i 235 vatrogasnih zajednica na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini, a ispravno su dostavljeni od njih 63, koje su ukupno dodijelile odnosno preraspodijelile 47.748.012,45 kn za 1.350 projekata. Od 44 zajednice tehničke kulture na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini i Hrvatske zajednice tehničke kulture, kojima su upućeni zahtjevi za dostavom podataka, podaci su ispravno dostavljeni od njih 20, koje su ukupno dodijelile odnosno preraspodijelile 10.499.241,50 kn za 412 projekata. Prema prikupljenim i obrađenim podacima, u 2016. godini iz proračuna športskih, vatrogasnih i zajednica tehničke kulture dodijeljeno je 322.528.000,26 kn. Kako je prikazano u Tablici 344. sredstva iz proračuna športskih zajednica čine 81,9 % ukupnog iznosa, odnosno 264.280.746,31 kn. Iz proračuna vatrogasnih zajednica dodijeljena su sredstva u iznosu od 47.748.012,45 kn, što čini 14,8 % ukupno dodijeljenog iznosa, dok je iz proračuna zajednica tehničke kulture dodijeljeno 10.499.241,50 kn, odnosno 3,3% ukupno dodijeljenog iznosa. U usporedbi sa 2015. godinom, u 2016. godini Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i športske zajednice dodijelili su 26.260.638,20 kn više sredstava (povećanje od 9,9%), Hrvatska vatrogasna zajednica i vatrogasne zajednice na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini 269

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh