Page 263

Izuzetno je visok postotak javnih trgovačkih društava u vlasništvu JLPS koji nisu dostavili Upitnik (68,34%) odnosno 684 javnih trgovačkih društava.

4.1. Javni natječaji/pozivi objavljeni na razini trgovačkih društava u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Od ukupno 67 zaprimljenih Upitnika trgovačkih društava u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, 24 trgovačka društva navelo da je provodilo javne natječaje u 2016. godini. Na natječaje nije zaprimljen niti jedan prigovor. Tablica 316. Pregled broja objavljenih natječaja po pojedinom davatelju Naziv davatelja

Iznos (kn)

%

N

%

VODOVOD-OSIJEK d.o.o. ČISTOĆA društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada MONTRAKER d.o.o. Vrsar PLINARA ISTOČNE SLAVONIJE društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom GKP KOMUNALAC d.o.o. Koprivnica Flora Vtc d.o.o. Virkom d.o.o. Virovitica Usluga Poreč d.o.o. Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. LOVRINAC d.o.o. UNIKOM d.o.o. OSIJEK KOMRAD d.o.o. za vodne djelatnosti Slatina KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. Zagorski-vodovod d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju Moslavina d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju Odvodnja Poreč d.o.o. ISTARSKI VODOVOD d. o. o., za proizvodnju i distribuciju vode UKOP d.o.o. OSIJEK OBALA I LUČICE d.o.o. Poslovni park Virovitica d.o.o. GRADSKA ČISTOĆA DRNIŠ d.o.o. za gospodarenje otpadom, obavljanje određenih komunalnih i ostalih djelatnosti MURVICA d.o.o. Crikvenica Pazin d.o.o. Pazin PODUZETNIČKI INKUBATOR d.o.o.

291.500,00

15,3

1

4,0

224.000,00

11,8

1

4,0

213.134,84

11,2

1

4,0

195.842,77

10,3

1

4,0

151.600,00 141.000,00 100.000,00 80.000,00 78.982,80 72.000,00 61.750,00 60.000,00 56.000,00

8,0 7,4 5,2 4,2 4,1 3,8 3,2 3,1 2,9

1 1 1 1 1 1 1 1 1

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

32.000,00

1,7

1

4,0

30.000,00

1,6

1

4,0

30.000,00

1,6

1

4,0

24.500,00

1,3

1

4,0

21.000,00 19.500,00 9.000,00

1,1 1,0 0,5

1 1 1

4,0 4,0 4,0

6.000,00

0,3

1

4,0

5.000,00 3.000,00 500,00

0,3 0,2 *

1 1 1

4,0 4,0 4,0

Ukupno:

1.906.310,41

100,00

24

100,00

* Udio u ukupnom iznosu manji je od 0,1%.

4.2. Procjena stupnja usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih podrški s Uredbom U okviru Upitnika, trgovačka društva odgovarala su na pitanja čija je svrha bila procijeniti stupanj usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih podrški s Uredbom.

248

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh