Page 215

V. Analiza sredstava dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnoga društva iz proračuna trgovačkih društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (javnih trgovačkih društava) Sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, koja je stupila na snagu 17. ožujka 2015. godine, obveznici primjene Uredbe su tijela državne uprave, Vladini uredi i tijela, druge javne institucije, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (javna trgovačka društva) te druge pravne osobe koje dodjeljuju sredstva iz javnih izvora za projekte i programe udruga, bez obzira na način i svrhu dodjeljivanja. Primjenom kriterija, standarda financiranja i izvještavanjem o provedenim postupcima i dodijeljenim financijskim sredstvima iz javnih izvora za projekte i programe udruga i drugih organizacija civilnoga društva, davatelji financijskih sredstava izravno doprinose i ispunjenju svojih obveza iz Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14), čija je svrha jačanje odgovornosti za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jačanje sustava kontrola i nadzora radi osiguranja fiskalne odgovornosti. U ovom dijelu Izvješća o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva za 2016. prikazan je objedinjeni pregled dodijeljenih sredstava za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz proračuna javnih trgovačkih društava. U odnosu na 2015. godinu, baza korisnika obveznika primjene Uredbe dodatno je proširena. Za potrebe izrade Izvješća o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva za 2016., izvješće o financiranju organizacija civilnoga društva zatraženo je od 310 trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i 1001 trgovačkog društva u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno ukupno 1.311 javnih trgovačkih društava. Poglavlje V. Analiza sredstava dodijeljenih projektima organizacija civilnoga društva iz proračuna trgovačkih društva u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave podijeljen je na dva potpoglavlja, od kojih se prvo prikazuje i analizira sredstva dodijeljena iz proračuna trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske, a drugo sredstva dodijeljena iz proračuna trgovačkih društava u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Podaci o postupku dodijeljenih sredstava i standardima financiranja u 2016. godini dostavljani su putem elektroničkih obrazaca u informacijskom sustavu e-IzvještavanjeOCD. Od 310 trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i 1.001 trgovačkog društva u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno ukupno 1.311 davatelja sredstava, Izvješće o financiranju organizacija civilnog društva dostavilo je ukupno 104 trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske (od čega je 65 navelo da u 2016. nije dodjeljivalo sredstva za projekte udruga) te 427 trgovačkih društava u vlasništvu jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (od čega je 291 navelo da u 2016. nije dodjeljivalo sredstva za projekte udruga). Zaključno, obrađeni su podaci od 39 javnih trgovačkih društava u vlasništvu RH i 136 200

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh