Page 211

ugovor Udruge su dužne, prije potpisa ugovora, dostaviti potpisanu Izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja Udruge su dužne, prije potpisa ugovora, dostaviti dokaz o nepostojanju javnog duga Udruge su dužne dostaviti programsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta ili programa Udruge su dužne dostaviti financijsko izvješće u svrhu praćenja provedbe financiranog projekta ili programa Provedba financiranih projekata i programa prati se i odlaskom na terenske posjete Tijekom praćenja provedbe financiranih projekata i programa otkrivene su nepravilnosti u provedbi N u tablici označava broj odgovora općina

0

159

88

3

1

158

90

1

0

177

55

18

0

226

16

8

0

98

116

36

0

4

243

3

Procjena stupnja usklađenosti standarda i postupaka odobravanja financijskih i nefinancijskih sredstava općina s Uredbom pokazala je da u 42,4% općina ne postoje, nisu primjenjivi ili su djelomično primjenjivi strateški i/ili programski dokumenti temeljem kojih su se planirala prioritetna područja i raspisivanje natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz njihove nadležnosti. 72% općina, njih 180, u pravilu dodjeljuje financijska sredstva projektima i programima udruga putem natječaja/javnog poziva, sukladno čl. 6. st. 1. i 2. Uredbe. To je ipak daleko više nego 2015. godine godine, kada je njih 40% sredstva dodijelilo putem natječaja/javnog poziva. 68,4% općina (171) u 2016. godini je na godišnjoj razini objavilo planove raspisivanja natječaja. Gotovo 75% raspisanih javnih natječaja/poziva bilo je otvoreno najmanje 30 dana. Kad je riječ o natječajnoj dokumentaciji prilikom raspisivanja natječaja, utvrđeno je sljedeće: svega 144 općine u natječajnoj dokumentaciji utvrđuje ukupna raspoloživa financijska sredstva te najviši i najniži iznos koji će biti ugovoren, a njih 131 u natječajnoj dokumentaciji utvrđuju okvirni broj projekata koji će biti financirani. 69,2% općina odgovorilo je da ne postoji, nije primjenjivo ili je djelomično primjenjivo postojanje posebne ustrojstvene jedinice za provedbu natječaja kojoj su ti poslovi u opisu nadležnosti. U 47,2% općina ne postoji, nije primjenjivo ili je djelomično primjenjivo postojanje utvrđenog postupka za sprečavanje sukoba interesa u provedbi natječaja. U 139 općina (55,6%) sudionici dodjele financijskih sredstava projektima i programima udruga potpisuju Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti. Raspisani javni natječaji u gotovo 70% općina imaju natječajnu dokumentaciju koja sadrži sve Uredbom propisane obvezne obrasce. (Za usporedbu, u 2015. godini taj postotak iznosio je niskih 20%!) Njih 72,8% u raspisanim natječajima propisuje osnovna mjerila koja udruge moraju zadovoljiti prije odobravanja i ugovaranja sredstava (čl. 5. Uredbe). Unatoč zadovoljavajućem trendu, još uvijek visokih 69,2% nakon raspisivanja natječaja nije primjenjivo, ne organiziraju ili djelomično organiziraju informativne radionice za potencijalne prijavitelje (u 2015. godini taj postotak iznosio je gotovo 90%). Potencijalni prijavitelji na raspisane natječaje imaju mogućnost postavljanja pitanja o prijavi putem elektroničke pošte kod 191 općine, dok svega 93 općine odgovore na postavljena pitanja potencijalnih prijavitelja objavljuje javno na svojim mrežnim stranicama. Što se tiče povjerenstva za administrativnu provjeru pristiglih prijava, 175 općina potvrdilo je uspostavu takvog povjerenstva, a procjenu kvalitete prijavljenih projekata i programa, kod 163 općine obavlja nezavisno stručno povjerenstvo. 137 općina odgovorilo je da u radu nezavisnog stručnog povjerenstva sudjeluju zaposlenici davatelja financijskih sredstava, dok u 111 općina u radu nezavisnog stručnog povjerenstva sudjeluju vanjski članovi – stručnjaci za područje natječaja. Članovi nezavisnog stručnog povjerenstva za procjenu kvalitete prijavljenih projekata i programa u svega 42 općine dobivaju

196

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2016. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh