Page 1

Vlada Republike Hrvatske Ured za udruge

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

Zagreb, 2009.


IZDAVAČ Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Radnička cesta 80/V 10 000 Zagreb Tel: 01 4599 810 Faks: 01 4599 811 E-pošta: info@uzuvrh.hr Internetska stranica: www.uzuvrh.hr ZA IZDAVAČA dr. sc. Igor Vidačak UREDNICA Vesna Lendić Kasalo, dipl.iur. PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA Marina Lochert, dipl. pol. Marica Grofelnik mr. sc. Ines Jemrić Ostojić Andreja Smajlović, prof. LEKTURA Mirjana Paić-Jurinić, prof. GRAFIČKO OBLIKOVANJE I TISAK Ermego d.o.o. NAKLADA 1000 primjeraka Zagreb, 2009.

CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 710193 ISBN 978-953-95792-8-7


Sadržaj

Sadržaj UVOD

7

Preporuke za razvoj sustava dodjele financijskih potpora projektima i programima organizacija civilnog društva

8

I. PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA NA NACIONALNOJ RAZINI

14

Sažetak analize financijskih potpora iz javnih izvora na nacionalnoj razini

14

1. Pregled financijskih i nefinancijskih potpora programima i projektima organizacija civilnog društva u 2008. godini prema izvorima i modelima financiranja, te institucijama

17

1.1.  Pregled ukupno dodijeljenih financijskih i nefinancijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnog društva u 2008. godini prema izvorima sredstava 1.2. Pregled ukupno dodijeljenih potpora organizacijama civilnoga društva u 2008. godini prema vrsti potpore i načinu dodjeljivanja 1.3. Pregled ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna, dijela prihoda od igara na sreću i naknada za zaštitu okoliša prema tijelima državne uprave/institucijama 1.4. P regled ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna u 2008. godini prema tijelima državne uprave /institucijama 1.5. Pregled ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz dijela prihoda od igara na sreću u 2008. godini prema tijelima državne uprave / institucijama 1.6. Pregled ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz sredstava za naknade za onečišćenje okoliša, naknade za korištenje okoliša, naknade za opterećenje okoliša i posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon u 2008. 1.7. Pregled dodijeljenih financijskih sredstava izvan natječaja, odlukom čelnika davatelja financijske potpore 1.8. P regled dodijeljenih nefinancijskih potpora odlukom čelnika tijela državne uprave/institucije 1.9. Povrat sredstava 2. Pregled dodijeljenih financijskih potpora programima i projektima organizacija civilnoga društva prema području financiranja 2.1. Opća područja financiranja 2.2. Specifična područja financiranja 2.3. Pregled područja financiranja prema tijelu državne uprave/institucijama 2.4. Pregled općih područja financiranja projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2008. godini u odnosu na 2007. godinu

18 18 19 24 26

27 28 28 29

30 30 31 40 47

3


4

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

3. Trajanje, status, korisnici i tipovi aktivnosti financiranih projekata ili programa

49

3.1. Trajanje financiranih projekata ili programa 3.2. Status provedbe projekta ili programa 3.3. Korisnici projekta ili programa 3.4. Tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom/programom

49 49 49 53

4. Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za financiranje projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2008. godini

56

4.1. Organizacije civilnoga društva kojima su namijenjene financijske potpore 4.2. Propisi, javne politike, strateški ili programski dokumenti na temelju kojih su financijske potpore dodijeljene organizacijama civilnoga društva 4.3. Raspisani natječaji i javni pozivi za organizacije civilnoga društva 4.4. Procjena prijavljenih programa i projekata 4.5. Način obavješćivanja organizacija civilnoga društva i javnosti o rezultatima natječaja 4.6. Z aključivanje ugovora o dodjeljivanju financijskih potpora s organizacijama civilnoga društva 4.7. Uključenost djelatnika državne uprave u postupke financiranja organizacija civilnoga društva u 2008. godini 4.8. Troškovi za provedbu natječaja/javnog poziva za dodjelu financijskih potpora organizacijama civilnoga društva 4.9. Sadržaj i broj prigovora zaprimljenih na rezultate natječaja 4.10. Praćenje provedbe financiranih programa i projekata

56 57 59 61 62 63 64 64 66 67

5. Nekoliko primjera uspješno provedenih projekata financiranih iz državnog proračuna

70

II. PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJA

81

Sažetak analize financijskih potpora iz proračuna županija

81

1. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini iz županijskih proračuna

84

1.1. Pregled financijskih i nefinancijskih potpora programima i projektima organizacija civilnoga društva u 2008. godini na razini županija

84

2. Pregled dodijeljenih financijskih potpora programima i projektima organizacija civilnoga društva iz proračuna županija prema području financiranja

90

2.1. Opća područja financiranja 2.2. Specifična područja financiranja

90 91

3. Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za financiranje projekata i programa organizacija civilnoga društva iz proračuna županija u 2008. godini

100


Sadržaj

3.1. O rganizacije civilnoga društva kojima su namijenjene financijske potpore 3.2. Raspisani natječaji i javni pozivi za organizacije civilnoga društva 3.3. Procjena prijavljenih programa i projekata 3.4. N ačin obavješćivanja organizacija civilnoga društva i javnosti o rezultatima natječaja 3.5. Z aključivanje ugovora o dodjeljivanju financijskih potpora s organizacijama civilnoga društva 3.6. U ključenost u postupke financiranja organizacija civilnoga društva djelatnika lokalne uprave 3.7. Troškovi za provedbu natječaja/javnog poziva za dodjelu financijskih potpora organizacijama civilnoga društva 3.8. Sadržaj i broj prigovora zaprimljenih na rezultate natječaja za dodjelu financijskih potpora 3.9. Praćenje provedbe financiranih programa i projekata u 2008. godini

100 100 102 104 105 105 106 107 107

III. PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA GRADOVA – ŽUPANIJSKIH SREDIŠTA

110

Sažetak analize financijskih potpora iz proračuna gradova – županjskih središta

110

1. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini iz proračuna gradova – županijskih središta

113

1.1. P regled financijskih i nefinancijskih potpora programima i projektima organizacija civilnoga društva u 2008. godini na razini gradova – županijskih središta

113

2. Pregled dodijeljenih financijskih potpora programima i projektima organizacija civilnoga društva prema području financiranja iz proračuna gradova – središta županija

117

2.1. Opća područja financiranja 2.2. Specifična područja financiranja

117 118

3. Raspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za financiranje projekata i programa civilnoga društva u 2008. godini iz proračuna gradova – županijskih središta

128

3.1. Organizacije civilnoga društva kojima su namijenjene financijske potpore u 2008. godini 3.2. Natječaji i javni pozivi za organizacije civilnoga društva raspisani u 2008. godini 3.3. Procjena prijavljenih programa i projekata 3.4. Način obavješćivanja organizacija civilnoga društva i javnosti o rezultatima natječaja 3.5. Zaključivanje ugovora o dodjeljivanju financijskih potpora s organizacijama civilnoga društva

128 128 130 132 133

5


6

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

IV. OBJEDINJENI PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE SAMOUPRAVE

134

V. PREGLED DODIJELJENIH FINANCIJSKIH POTPORA ZA PROJEKTE I PROGRAME ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA IZ JAVNIH IZVORA NA NACIONALNOJ RAZINI U 2008. GODINI

151

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Ministarstvo kulture Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Savjet za nacionalne manjine Republike Hrvatske Vlada Republike Hrvatske – Proračunska zaliha Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Ministarstvo turizma Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo unutarnjih poslova Ured Vlade Republike Hrvatske za ljudska prava Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Ured Vlade Republike Hrvatske za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Ured Vlade Republike Hrvatske za ravnopravnost spolova Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Ured Vlade Republike Hrvatske za nacionalne manjine

151 174 239 266 282 286 288 296 298 304 308 310 311 312 312 314 316 316 317 318


Uvod

UVOD Sukladno Kodeksu pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga usvojenom u Hrvatskom saboru 2. veljače 2007. godine (NN 16/2007) Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i ove je godine svim tijelima državne uprave, uredima Vlade Republike Hrvatske i drugim javnim institucijama davateljima financijskih potpora dostavio Završni godišnji upitnik za tijela državne uprave o postupcima i rezultatima odobrenih financijskih i nefinancijskih potpora dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnoga društva u 2008. godini kao i obrazac Detaljno izvješće o dodijeljenim financijskim potporama projektima i programima organizacija civilnoga društva u 2008. godini kako bi se prikupili podaci o financiranju organizacija civilnoga društva iz javnih izvora u 2008. godini. Radi što cjelovitijeg uvida u sustav financiranja organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, upitnik i obrazac dostavljeni su također svim jedinicama lokalne i područne samouprave (županijama, gradovima i općinama). Svrha upitnika, koji je sadržavao 29 pitanja, bila je među ostalim procjena usklađenosti postupaka i načela odobravanja financijskih i nefinancijskih potpora u pojedinim institucijama s Kodeksom pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga te stvaranje podloge za prijedloge poboljšanja na tom području. Svrha obrasca Detaljno izvješće o dodijeljenim financijskim potporama projektima i programima organizacija civilnoga društva u 2008. godini bila je steći podrobniji uvid u (su)financirane programe i projekte organizacija civilnoga društva u 2008. godini, korisnike i područja dodjele financijskih potpora. Oba dokumenta popunjavala su se na razini tijela državne uprave, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) saouprave zbirno za sve financijske i nefinancijske potpore što su ih pojedine ustrojstvene jedinice (uprave i/ili odjeli) dodijelile programima i projektima organizacija civilnoga društva. Prikupljeni su podaci za dvadeset i jednog davatelja financijske potpore na nacionalnoj razini koji su imali ustrojen program za dodjeljivanje nekog oblika financijske ili nefinancijske potpore. S regionalne i lokalne razine prikupljeni su i detaljno obrađeni podaci za svih dvadeset županija i Grad Zagreb, za sve gradove – središta županija, potom zbirni financijski podaci za 123 grada (od ukupno 125 gradova u Republici Hrvatskoj), kao i zbirni financijski podaci za 407 općina (od njih ukupno 429). Samo jedan grad i 27 općina izvijestilo je da u 2008. godini organizacijama civilnoga društva nisu davali nikakav oblik potpore. Prikupljeni su podaci kodirani i skupno obrađeni odgovarajućim statističkim metodama. Za potrebe ovog izvješća primijenjena je deskriptivna analiza i prikazana je distribucija frekvencija svih pitanja koja je bilo moguće kvantitativno obraditi. Izvješće ima pet dijelova. U prvom dijelu donosimo pregled financijskih i nefinancijskih potpora organizacijama civilnoga društva iz državnog proračuna i drugih javnih izvora na nacionalnoj razini prema izvorima i modelima financiranja i prema tijelima državne uprave/institucijama, s analizom financijskih potpora programima i projektima organizacija civilnoga društva prema općem i specifičnom području djelovanja, prema trajanju, statusu, korisnicima i tipu aktivnosti financiranih projekata i programa, kao i detalje raspisivanja, vrednovanja i praćenja natječaja raspisanih 2008. godine. Drugi je dio analiza dodijeljenih potpora projektima i programima organizacija civilnoga društva na razini svih županija u Republici Hrvatskoj. U trećem se analiziraju financijske

7


8

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

potpore iz proračuna gradova – županijskih središta, a četvrti donosi tablični prikaz dodijeljenih potpora u svim jedinicama lokalne i područne samouprave. Pregled svih potpora financiranih iz državnog proračuna sadržaj je petoga dijela. Izvješće pokazuje da se iznosi financijskih potpora organizacijama civilnoga društva iz državnog proračuna i drugih javnih izvora na nacionalnoj razini svake godine povećavaju. Također, proširuje se krug tijela državne uprave koja dodjeljuju financijske potpore i samim time raste broj javnih natječaja i javnih poziva koje raspisuju. Razvijanjem prakse koordinacije Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske s tijelima državne uprave u primjeni Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga unaprjeđuje se i sustav raspisivanja natječaja i javnih poziva te dodjele financijskih potpora. Usto, Ured za udruge već je drugu godinu zaredom prikupio podatke o financiranju udruga iz proračuna županija i gradova, a ove su godine prvi put prikupljene i informacije o financiranju udruga iz proračuna općina. Iz obrađenih podataka razvidno je da se sredstva namijenjena programima i projektima udruga povećavaju i na regionalnoj i na lokalnoj razini, ali i da se sve više primjenjuju postupci javnih natječaja u dodjeli tih sredstava. Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske zahvaljuje svim službenicima i službenicama u tijelima državne uprave i jedinicama područne i lokalne samouprave. Bez njihove suradnje u prikupljanju, obradi i dostavljanju brojnih informacija ova publikacija ne bi bila ovako detaljna i sveobuhvatna. Nadamo se da smo uspjeli na objektivan način prikazati sve relevantne informacije o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini. Također, nadamo se da će to sadašnjim i budućim davateljima financijskih potpora pomoći pri planiranju novih natječaja i natječajnih postupaka, a organizacijama civilnog društva u što kvalitetnijoj pripremi projektnih prijedloga. Preporuke za razvoj sustava dodjele financijskih potpora projektima i programima organizacija civilnoga društva Usvajajući Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnog društva u 2008. godini (sjednica Vlade Republike Hrvatske održana 19. lipnja 2009. godine), a slijedom analize sadržane u Izvješću i sa svrhom razvoja sustava dodjele financijskih potpora projektima i programima organizacija civilnoga društva iz javnih izvora, Vlada Republike Hrvatske zaključila je da u predstojećem razdoblju svi davatelji financijskih potpora trebaju u obzir uzeti sljedeće preporuke: 1. Strateško projektiranje natječaja i jasnije povezivanje s nacionalnim strategijama Natječajna područja svih tijela državne uprave potrebno je vezati uz mjere iz nacionalnih programa, strategija i planova čija je provedba u nadležnosti pojedinih tijela državne uprave, a koja se mogu i trebaju realizirati u suradnji i partnerstvu s organizacijama civilnoga društva. Područja natječaja trebaju odražavati područja nacionalnih politika i programa, a uloga je ministarstava i vladinih ureda kroz natječaje formulirati metode učinkovite provedbe tih politika i programa uz partnersku pomoć organizacija civilnoga društva. Metodama strateškog planiranja za trogodišnje razdoblje potrebno je na razini tijela državne uprave izraditi konsolidirani plan suradnje s organizacijama civilnoga društva. To uključuje i financiranje programa i projekata koje u skladu


Uvod

s prioritetima iz nacionalnih strategija i programa (povezanih s prioritetima unutarnjih ustrojstvenih jedinica tijela državne uprave) provode organizacije civilnoga društva. Definiranje područja natječaja sukladno strategijama iz nadležnosti pojedinih tijela državne uprave dovest će s vremenom do usklađenosti broja raspisanih područja natječaja s brojem nacionalnih strategija i programa koji u svojim provedbenim mjerama planiraju i aktivnu ulogu organizacija civilnoga društva. Bez obzira na veći broj nacionalnih strategija u nadležnosti pojedinih ministarstva, preklapanja će biti znatno manje zato što su ministarstva nositelji različitih mjera. Dogovor o specifičnom području natječaja bit će potreban samo tamo u slučaju mjera gdje su zajednički nositelji. Tada će se u izvješćima moći iskazati koliko je sredstava uloženo u projekte i programe organizacija civilnoga društva kao partnera u provedbi nacionalnih ciljeva i kakve su rezultate te organizacije postigle, a koliko je i kako pridonijela cjelokupna javna uprava na svim razinama. Pritom se u predstojećem razdoblju očekuje znatno bolja koordinacija među davateljima financijske potpore, a to bi s vremenom trebalo voditi postupnoj koordinaciji ciljeva natječaja te u konačnici zajedničkom višegodišnjem planiranju dodjele financijskih potpora iz javnih izvora. Potkraj godine trebalo bi održavati godišnja savjetovanja s udrugama po sektorima kako bi se utvrdili prioriteti za sljedeće natječajno razdoblje financiranja projekata i programa udruga, usporedno s već ustaljenim savjetovanjima o programiranju prioriteta financiranja iz fondova Europske unije. Tome bi trebali pridonijeti i Info dani “Natječaji za udruge“, na kojima bi sva tijela državne uprave koja putem natječaja ili javnih poziva dodjeljuju sredstva za programe i projekte organizacija civilnoga društva predstavila potencijalnim i zainteresiranim korisnicima natječaje odnosno javne pozive koje planiraju objaviti u sljedećoj kalendarskoj godini. Primjenu takvog pristupa postupno treba uvoditi i na razini regionalne/područne i lokalne samouprave. 2. Podrobnije pojašnjenje ciljeva i očekivanih rezultata natječaja Kako bi se očekivanja od organizacija civilnoga društva što bolje objasnila, u natječajnoj bi dokumentaciji pri objavi natječaja trebalo iznijeti širi kontekst, tj. jasno definirano strateško opredjeljenje određenog resora, odnosno način na koji ministarstvo/vladin ured pristupa rješavanju određenog problema, dokle su došli i zbog čega im treba pomoć/suradnja organizacija civilnoga društva. To je dio šire obveze prema poreznim obveznicima odnosno javnosti, koje treba upoznati s činjenicom da su sredstva dana za programe i projekte organizacija civilnoga društva dio ostvarivanja određene jasno definirane politike. Tada bi se i rad udruga odnosno organizacija civilnoga društva uklopio u isti, zajednički cilj postizanja očekivanih rezultata i promjena u partnerskom djelovanju s javnom upravom. 3. Smjernice za bolje projektiranje i provedbu natječaja 3.1.

Kako bi se jasnije istaknula važnost financiranja određenog područja, umjesto opsežnih općenitih natječaja za programe i projekte organizacija civilnoga društva treba organizirati tematske, jasno ciljane natječaje sukladno postojećoj praksi nekih ministarstava (npr. Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi). Također, jači utjecaj može se postići raspisivanjem natječaja i odobravanjem financijskih potpora za povezivanje (umrežavanje) udruga i drugih organizacija civilnoga društva (prije svega zaklada i privatnih ustanova) u provedbi određenih projekata u svrhu ostvarenja ciljeva i promjena na nacionalnoj razini (npr. pozitivna praksa Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva).

9


10

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

3.2.

S obzirom na ekonomsku recesiju, u samoj natječajnoj dokumentaciji potrebno je istaknuti važnost stvaranja novih radnih mjesta i na taj način poticati organizacije civilnoga društva da kroz financijske potpore dobivene za provedbu projekata/programa zapošljavaju određeni broj osoba koje bi radile na provedbi projekata na određeno ili neodređeno vrijeme, umjesto da se oslanjaju isključivo na volonterski rad ili na rad na ugovor o djelu. U tom smislu potrebno je također revidirati očekivanu strukturu projektnih proračuna te povećati udio financiranja osoblja, kao i udio institucionalnih potpora i višegodišnjih programa.

3.3.

Uspostaviti sustav institucionalnih potpora organizacijama civilnoga društva koje su stalni i provjereni partneri institucija javne vlasti u provedbi javnih politika. Naime, analiza izvješća za 2008. godinu u području specifičnih namjena financiranja pokazuje veliku neujednačenost udjela institucionalnih potpora u različitim područjima javnih politika – primjerice, od 42% u području demokratizacije, preko 12% u području zaštite ljudskih prava do 0,4% u promicanju i zaštiti zdravlja. Osiguranje institucionalne potpore za razvoj udruga koje su spremne i sposobne utjecati na povezivanje i razvitak cijele mreže ili podsektora u nekom području javnih politika iznimno je važno za održivost civilnoga društva i sudjelovanja građana u provedbi javnih politika. Općenito je potrebno razmotriti kako se i projektnim financiranjem može i treba podupirati institucionalni/organizacijski razvoj i stabilnost organizacija civilnoga društva (prvenstveno primjerenim udjelom sredstava za profesionalni angažman ključnih voditelja aktivnosti, ali i poticanjem sufinanciranja iz drugih izvora, financiranjem izrade strateških dokumenata i planova udruge te ciljane edukacije i tehničke pomoći za prijave na druge natječaje, posebice fondove Europske unije).

3.4.

Dodjelu sredstava za jednokratne potpore, izvan natječaja odnosno na temelju odluke čelnika tijela, treba predvidjeti u planu financiranja programa i projekata organizacija civilnoga društva u tekućoj godini definiranjem određenog postotka (npr. 2-5%) ukupnih sredstava predviđenih za dodjelu na temelju natječaja ili javnog poziva. Također treba jasnije odrediti uvjete za dodjelu sredstava izvan natječaja (za to treba postojati dovoljno dobar razlog kako se ne bi stvarao dojam netransparentnosti i proizvoljnosti), kao što su (jednokratne) potpore organizacijama civilnoga društva koje se dodjeljuju na temelju diskrecijskog prava čelnika tijela državne uprave. Jedno od mogućih rješenja jest da se odlukom čelnika tijela državne uprave rješavaju samo zahtjevi za izvanredne potpore koje nisu mogle biti unaprijed planirane, a uz mišljenje stalnog stručnog povjerenstva. Druga je mogućnost da se zahtjevi izvan redovitih natječaja ili javnih poziva rješavaju putem natječaja za jednokratne potpore prema kojem se mjesečno ili tromjesečno donose odluke o potporama manjeg opsega, u skladu s poznatim kriterijima, a na temelju prethodnog mišljenja posebnog povjerenstva. Informacije o tako dodijeljenim potporama također trebaju biti javno objavljene (npr. na internetskoj stranici tijela državne uprave, davatelja financijske potpore).

3.5.

Treba povećati dostupnost financijskih potpora svim organizacijama civilnog društva (privatnim ustanovama, zakladama i fondacijama) zato što su to neprofitne organizacije koje ni po čemu ne bi trebale biti diskriminirane u odnosu na udruge ako provode programe od javnog interesa u određenom području.


Uvod

3.6.

Potrebno je uspostaviti jedinstven informacijski sustav razmjene podataka u postupcima financiranja programa i projekata udruga iz sredstava državnog proračuna imajući u vidu postignuća postojećih sustava, kao što su informacijski sustav Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi odnosno Potpora_plus Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

3.7.

Nužno je postupno sve više primjenjivati informacijsko-komunikacijske tehnologije u natječajnim postupcima, posebice u zaprimanju dokumentacije pretežno ili isključivo elektroničkim putem, zato što se time cijeli postupak znatno ubrzava. U tom je smislu potrebno predstaviti dobru praksu npr. Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Ministarstva kulture drugim tijelima državne uprave. Pritom treba voditi računa da postupna informatizacija natječajnih postupaka bude razmjerna ciljevima natječaja i vrsti potpora koje se dodjeljuju.

3.8.

Izraditi plan sustavnog ulaganja u razvoj sposobnosti i posebnih znanja i vještina zaposlenika tijela državne uprave koji rade na poslovima raspodjele financijskih potpora projektima i programima udruga i drugih organizacija civilnoga društva kako se ne bi stvarao dojam nedostatne kapacitiranosti tijela državne uprave u distribuciji alociranih proračunskih sredstava. Sukladno broju potpora koje se planira odobravati te povećanju opsega poslova koje će obavljati zaposlenici tijela državne uprave radi podizanja kvalitete procesa dodjele potpora te osobito praćenja i vrednovanja odobrenih potpora nužno je preraspodjelama unutar tijela državne uprave osigurati dovoljan broj stručnjaka u odjelima odnosno na poslovima vezanim uz pružanje financijskih potpora udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva.

3.9.

Pažljivo birati članove stručnih povjerenstava koja ocjenjuju programe i projekte prijavljene na natječaje i javne pozive, vodeći računa o njihovoj stručnosti, poznavanju djelovanja organizacija civilnoga društva, nepristranosti i spremnosti za stručno i objektivno ocjenjivanje. Članovi povjerenstva dužni su svoje ocjene obrazložiti, a za svoj rad imaju pravo na primjerenu naknadu.

3.10. Potrebno je pojačati suradnju s povjerenstvima koja rade na procjeni projekata i koja donose konačne odluke sa svrhom poticanja promjena u pogledu broja i visine financijskih potpora. U tom smislu valja osobito izbjegavati prevladavajuću fragmentaciju dodijeljenih financijskih potpora, odnosno ugovaranje velikog broja projekata s izrazito malim potporama. Prevelika fragmentacija financijskih potpora umanjuje mogućnost provedbe strateški vrijednih projekata. Danas se najviše financiraju projekti manjeg dosega i utjecaja, koji neznatno pridonose stvaranju dodane vrijednosti. Udruge često dobiju sredstva koja nisu dostatna za provedbu planiranih aktivnosti i posljedica je tek djelomična provedba projekta ili povrat odobrenih sredstava. Već pri projektiranju natječaja treba istaknuti planirani okvirni broj i visinu (najmanju i najveću) pojedinačnih potpora koje se mogu odobriti unutar jednog natječaja vodeći računa i o kapacitetima tijela državne uprave za praćenje i vrednovanje financiranih projekata. 3.11. Važno je sredstva i dalje usmjeravati s nacionalne na lokalnu razinu financiranjem ne samo nacionalnih i regionalnih, nego i lokalnih projekata i programa. Sredstvima državnoga proračuna financiraju se javne potrebe, koje se ostvaruju putem niza javnih politika

11


12

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

koje često, da bi bile učinkovite, zahtijevaju i decentraliziranu provedbu. U tom smislu ni financiranje organizacija civilnoga društva koje pridonose ostvarivanju nacionalnih politika ne mora isključivati financiranje aktivnosti programa koji se ostvaruju na razini lokalnih zajednica. Zato je važno uspostaviti koordinaciju među ključnim dionicima (institucijama koje daju potporu na nacionalnoj i posebno na lokalnoj razini) pri definiranju natječajnih područja i dodjeli financijskih potpora. 3.12. Kvalitetnim i uspješnim projektima organizacija civilnoga društva koji se financiraju sredstvima pretpristupnih fondova Europske unije (i time sufinanciranim iz državnog proračuna) tijela državne uprave trebaju kroz svoje natječaje nastojati omogućiti održivost time što će ih i dalje financirati iz nacionalnih izvora. 3.13. Natječaje valja kreirati tako da se vodi računa o kontinuitetu ugovaranja provedbe kvalitetnih projekata u kojima su organizacije civilnoga društva prepoznate kao kompetentni davatelji javnih usluga u području obrazovanja, zdravstva ili socijalne skrbi. 3.14. Za prijavu programa i projekata davatelji financijskih potpora trebali bi što više upotrebljavati standardizirane natječajne obrasce, osobito kada je riječ o obrascima za proračun projekta ili programa te o naputcima koji se daju organizacijama civilnoga društva za popunjavanje obrazaca i dostavu natječajne dokumentacije. 3.15. Na razini svakog tijela državne uprave, u koordinaciji s Uredom za udruge Vlade Republike Hrvatske, treba osmisliti plan praćenja i vrednovanja odobrenih potpora kao i provedbe natječaja. U skladu s tim treba razviti plan korištenja usluga tima vanjskih evaluatora za različita područja rada: od planiranja i provedbe natječaja, pa sve do praćenja i vrednovanja potpora, natječaja i nacionalnih politika. 3.16. Treba razvijati do sada gotovo nepoznatu praksu praćenja provedbe programa i projekata uvidom na terenu, kao i praksu analize učinkovitosti dodijeljenih javnih sredstava, odnosno omjera utrošenog i izravnih rezultata (npr. trošak po korisniku i tipu usluge ili aktivnosti). 3.17. Poticati organizacije civilnog društva koje su korisnici financijskih potpora na primjenu sustava osiguranja kvalitete (npr. sustava osiguranja kvalitete SOKNO). 3.18. Pri provedbi natječajnih postupaka treba se pridržavati načela Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga i izbjegavati primjere loše prakse odnosno sve ono što ne ispunjava minimalne standarde, ponajprije sljedeće: o Natječaji ne bi smjeli biti otvoreni kraće od 30 dana. o U natječaju treba navesti datum objave i rok za dostavu prijava. Naime, do sada je u natječajima uglavnom stajao samo rok od dana objave, npr. 30 dana, no dan objave nije upisan i mora se tražiti na raznim mjestima. U takvim okolnostima ima puno nedoumica, nejasnoća i netočnih podataka te puno upita institucijama koje su natječaj objavile. o Natječajna dokumentacija ne bi se trebala dostavljati osobnom dostavom.


Uvod

o Javna objava natječaja i njihovih rezultata treba biti obvezatna u svim tijelima državne uprave. o Dodjela velikog broja potpora s malim pojedinačnim iznosima na temelju zahtjevnih i skupih natječajnih procedura, kao i uobičajena loša praksa da se navodi samo najviši iznos koji se može tražiti/dobiti, ali ne i onaj najniži. o Isključiva dodjela sredstava odlukom čelnika tijela državne uprave, bez natječaja ili javnog poziva. 4. Primjena Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga i na lokalnim razinama Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u suradnji sa Savjetom za razvoj civilnog društva treba osiguravati uvjete za sustavnu primjenu Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga pri dodjeli financijskih potpora organizacijama civilnoga društva i na lokalnim razinama. U skladu s tim potrebno je intenzivirati programe izobrazbe o primjeni Kodeksa za službenike u jedinicama lokalne i područne samouprave koji rade na poslovima suradnje s udrugama, čemu će svakako pridonijeti i Priručnik o primjeni Kodeksa koji zajednički pripremaju Ured za udruge i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

13


14

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

I. PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA NA NACIONALNOJ RAZINI Sažetak analize financijskih potpora na nacionalnoj razini I.

Temeljem analize financijskih potpora dodijeljenih u 2008. godini projektima i programima organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini, možemo zaključiti sljedeće: • U 2008. godini sveukupno je dodijeljeno 624.170.075,33 kn. To je u odnosu na 2007. godinu, u kojoj je dodijeljeno 470.192.095,08 kn, 32,74% odnosno 153.977.980,25 kn više. • Iz sredstava državnog proračuna dodijeljeno je 368.848.061,86 kn ili 59,09% ukupnog iznosa; iz dijela prihoda od igara na sreću dodijeljeno je 252.563.351,86 kn ili 40,46 %. • Iz proračunske zalihe dodijeljeno je 5,46% ukupnog iznosa sredstava odnosno 34.073.312,15 kn. Gotovo polovica iznosa proračunske zalihe, 45,4% ili 15.471.300,00 kn, dodijeljena je za opće područje zaštite i promicanja kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode. • Iz sredstava za naknade za onečišćenje okoliša, korištenje okoliša, opterećenje okoliša i posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon izdvojeno je 0,38% ukupnog iznosa ili 2.372.447,87 kn. • Financijske potpore dodijeljene putem javnog natječaja i javnog poziva iznose 248.963.845,32 kn i čine 39,89% ukupno dodijeljenog iznosa; financijske potpore za realizaciju javnih potreba RH na temelju zakona iznose 311.337.722,38 kn i čine 49,88% ukupno dodijeljenog iznosa; financijske potpore dodijeljene odlukom čelnika davatelja financijske potpore, izvan natječaja, iznose 27.201.754,18 kn i čine 4,36% ukupno dodijeljenog iznosa; odlukom Vlade RH iz sredstava proračunske zalihe dodijeljen je iznos od 34.073.312,15 kn ili 5,46% ukupnih sredstava. • Protuvrijednost nefinancijskih potpora dodijeljenih u 2008. iznosi 386.213,74 kn ili 0,06% ukupnog iznosa dodijeljenih sredstava. • Analizirajući iznose financijskih potpora prema tijelu državne uprave, najveći je iznos u 2008., kao i u 2007. godini, dodijelilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa – 206.670.946,90 kn ili 33,13% ukupnog iznosa dodijeljenih sredstava. • Analizom dodijeljenih financijskih potpora prema području financiranja utvrđeno je da je za šport dodijeljena četvrtina ukupnog iznosa, 158.834.087,55 kn. Nešto manje, 145.282.473,79 kn, dodijeljeno je za zaštitu i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode, dok je za projekte potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama dodijeljeno 12,3% ukupnog iznosa, 76.941.003,63 kn. • S obzirom na trajanje, analiza pojedinosti financiranih projekata i programa u 2008. godini pokazuje da 97,1% financiranih projekata traje do dvanaest mjeseci. • Najbrojniji su izravni korisnici projekata financiranih u 2008. godini osobe s invaliditetom. One se kao izravni korisnici spominju u 609 projekata, odnosno u 18% svih analiziranih podataka. Slijede opća populacija djece i mladih (12%), branitelji (10,3%) te opća populacija građana (10,1%).


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

15

• Gotovo polovicu neizravnih korisnika projekata i programa financiranih u 2008. godini čini opća populacija građana (44,7%), slijedi opća populacija djece i mladih, koji čine 22,9% ukupnog broja korisnika te obitelji osoba s invaliditetom s 8,5%. • Analiza prema tipu aktivnosti ili usluga pokazuje da je najbrojnija aktivnost koja se provodila financiranim projektima neformalno obrazovanje (25%). Slijedi kategorija kulturnog stvaralaštva, koja se kao osnovna navodi u 202 financirana projekta. Na trećem je mjestu informiranje i osvješćivanje javnosti putem tribina, konferencija, javnih nastupa i kampanja u 122 projekta te podrška osobama s invaliditetom, koja se javlja u 111 projekata. • Najbrojniji dodatni tip aktivnosti također je neformalno obrazovanje, koje se navodi u 224 projekta. Slijedi medijska produkcija i izdavaštvo s 212 projekata te organiziranje slobodnog vremena sa 162 projekta. Informiranje i osvješćivanje javnosti zastupljeno je u 11,7% ukupnih dodatnih aktivnosti. • Potpore su prvenstveno namijenjene pojedinačnim udrugama, koje navode svi davatelji financijskih potpora te mrežama udruga i savezima, koje navodi četrnaest davatelja financijske potpore. • Tijekom 2008. godine sedamnaest davatelja financijske potpore raspisalo je 89 natječaja i javnih poziva za financiranje organizacija civilnoga društva. U većini slučajeva davatelj financijske potpore raspisao je samo jedan natječaj. • Četrnaest davatelja financijske potpore natječaj je raspisalo samo jedanput i to za jedno programsko područje. U osam slučajeva radilo se o godišnjem raspisivanju natječaja za dva ili više programskih područja. • Većina natječaja raspisuje se od travnja do lipnja. • Natječaj se uglavnom objavljuje na internetskoj stranici davatelja financijske potpore (82,4%) i u sredstvima javnog priopćavanja (76,5% slučajeva). U 58,8% slučajeva obavijest o natječaju objavljena je u dnevnom tisku, a cjelovit tekst i na internetskoj stranici. • U više od polovice analiziranih slučajeva natječaj za prijavu projekata bio je otvoren 30 dana. • U podjednakom broju analiziranih slučajeva prijave na natječaj organizacija civilnoga društva dostavljaju se poštom i/ili osobnom dostavom. U samo dva slučaja prijave se dostavljaju elektronički, a originalna prijava poštom. • U 88,2% analiziranih slučajeva dostavljene prijave zaprima pisarnica. Prijave otvara nezavisno stručno tijelo, koje nadalje procjenjuje pristigle projekte. • Procjenu prijavljenih projekata u većini analiziranih slučajeva obavlja nezavisno stručno tijelo. Njegov sastav i imenovanje određuje u 80% slučajeva čelnik tijela državne uprave. • Nezavisno stručno tijelo raznolikog je sastava. U svim analiziranim slučajevima stručno tijelo čine predstavnici tijela državne uprave. U 80% analiziranih slučajeva tijelo se sastoji i od predstavnika znanstvenih i stručnih institucija, a u 60% slučajeva prisutni su i nezavisni stručnjaci. Predstavnici organizacija civilnoga društva dio su nezavisnog stručnog tijela u 40% slučajeva.

I.


16

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

• Konačnu odluku o dodjeli financijskih potpora u više od polovice slučajeva donosi čelnik tijela državne uprave na prijedlog nezavisnog stručnog tijela koje je razmotrilo projekte. I.

• Organizacije civilnoga društva dobivaju obavijest o odobrenim financijskim potporama u 94,1% pisanim putem i/ ili objavom na internetskim stranicama. • O neodobravanju financijske potpore organizacije civilnoga društva također se obavještavaju najviše pisanim putem, u 88,2% analiziranih slučajeva. • Rezultati natječaja i javnih poziva za širu javnost objavljeni su u gotovo svim analiziranim slučajevima na internetskoj stranici davatelja financijske potpore. Četvrtina davatelja financijske potpore objavljuje takve informacije i u sredstvima javnog priopćavanja. • U 64,7% analiziranih slučajeva ugovor o financiranju organizacija civilnoga društva zaključuje se najkasnije 60 dana od zatvaranja natječaja, dok se u jednom slučaju ugovori uopće ne zaključuju. • Ispitivanjem uključenosti djelatnika državne uprave u postupke financiranja organizacija civilnoga društva u 2008. godini utvrđeno je da kod šesnaest davatelja financijske potpore postoje izravno uključeni zaposlenici kojima je postupak financiranja u opisu posla, a posredno uključeni zaposlenici ustanovljeni su za 14 davatelja financijske potpore. U 11 slučajeva u postupke financiranja uključeni su također vanjski suradnici za procjenu projekata ili programa, odnosno u pet slučajeva vanjski suradnici za praćenje i vrednovanje provedbe projekata i programa. • Ukupni troškovi za provedbu natječaja/javnih poziva u 2008. godini iznose 2.789.464,18 kn. 35,9% ukupnog iznosa (1.001.239,61 kn) odnosi se na Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. • Analizirajući tip nastalih troškova, utvrđeno je da se u većini slučajeva, 88,2%, radi o troškovima objavljivanja natječaja, za što je utrošeno 539.529,87 kn. U 70,6% slučajeva trošak čine naknade članovima stručnih tijela, koje su u 2008. godini iznosile 1.885.668,61 kn. Taj trošak čini također 67,6% ukupnog iznosa prema vrsti troškova. • Navedeni iznos troškova podmiruje se u 88,2% slučajeva iz sredstava tijela državne uprave. • Šest je davatelja financijskih potpora zaprimilo prigovor na rezultate financijskih potpora u 2008. godini. Ukupno je uloženo 128 prigovora, a pozitivno je riješeno njih 14. Većina uloženih prigovora, njih 108, odnosila se na ocjenu o neispunjavanju formalnih uvjeta natječaja. • Prigovore organizacija civilnoga društva u djednakom broju analiziranih slučajeva rješava nezavisno stručno tijelo i/ili čelnik tijela državne uprave. U jednom se slučaju prigovori ne rješavaju zato što je odluka o odobrenim potporama konačna. • U ovogodišnji su upitnik uvrštena i pitanja o načinima prikupljanja izvještaja o provedenim programima/projektima organizacija civilnoga društva te pitanja o načinima njihova praćenja i vrednovanja. Utvrđeno je da su kod gotovo svih davatelja financijske potpore organizacije civilnog društva obavezne dostaviti neki oblik završnog izvješća. Praćenje re-


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

zultata provodi se većinom pregledom završnih godišnjih i financijskih izvješća te nešto rjeđe pregledom istoimenih polugodišnjih izvješća. Evaluacija se vrši pregledom svih završnih izvješća s obzirom na ugovorne obveze te dodatnim analizama rezultata na razini određenog projekta (evaluacijsko izvješće, istraživanje, dodatne konzultacije ili terenski posjeti udrugama). Gotovo svi davatelji financijskih potpora rezultate provedenih projekata i programa koriste prilikom javnih događanja, komunikacije s javnošću ili prezentacije rada tijela državne uprave, odnosno uprave, odjela, ureda ili institucije i/ili prilikom planiranja novih natječaja za organizacije civilnog društva iz sredstava RH, ali i razvoja programa, predlaganja novih propisa, poboljšanja politika ili strateških dokumenata.

1. Pregled financijskih i nefinancijskih potpora programima i projektima organizacija civilnog društva u 2008. godini prema izvorima i modelima financiranja, te institucijama Završni godišnji upitnik za tijela državne uprave, urede Vlade Republike Hrvatske i druge javne institucije o postupcima i rezultatima odobrenih financijskih i nefinancijskih potpora dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnoga društva u 2008. godini dostavljen je tijelima državne uprave, uredima Vlade Republike Hrvatske i drugim javnim institucijama davateljima financijskih potpora organizacijama civilnoga društva. Prikupljeni su podaci za ukupno dvadeset i jednog davatelja financijske potpore koji su imali ustrojen program za dodjeljivanje nekog vida financijske ili nefinancijske potpore1. To su: • Vlada Republike Hrvatske • Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava • Vlada Republike Hrvatske – Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga • Vlada Republike Hrvatske – Ured za ravnopravnost spolova • Vlada Republike Hrvatske – Ured za nacionalne manjine • Savjet za nacionalne manjine • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa • Ministarstvo kulture • Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti • Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi • Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva • Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva • Ministarstvo turizma, • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, • Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, • Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja • Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

1

Analiza podataka prikupljenih upitnikom provedena je na ukupno devetnaest tijela državne uprave/ureda Vlade RH/institucija (u daljnjem tekstu: slučajeva) s obzirom na to da je Ministarstvo obrane u 2008. godini dodjeljivalo samo nefinancijske potpore odlukom čelnika tijela državne uprave, a potpore Vlade Republike Hrvatske iz proračunske zalihe analizirane su samo u financijskom pregledu dodijeljenih sredstava te pregledu sredstava prema općem i specifičnom području financiranja. Budući da je većina pitanja u anketnom upitniku bila zatvorenog tipa s mogućnosti višestrukih odgovora, pri obradi podataka svaki se odgovor tretirao kao zasebna varijabla.

17

I.


18

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

• • • • I.

Ministarstvo unutarnjih poslova Ministarstvo obrane Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

1.1.  Pregled ukupno dodijeljenih financijskih i nefinancijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnog društva u 2008. godini prema izvorima sredstava U 2008. godini organizacijama civilnoga društva ukupno je dodijeljeno 624.170.075,33 kn. Sredstva su dodijeljena iz različitih izvora, kao što je prikazano u tablici 1. Iz sredstava državnog proračuna dodijeljeno je 368.848.061,86 kn, odnosno 59,09% ukupnih sredstava, a iz dijela prihoda od igara na sreću dodijeljeno 252.563.351,86 kn, odnosno 40,46% ukupnih sredstava. Iz sredstava iz naknade za zaštitu okoliša dodijeljeno je 2.372.447,87 kn, 0,38% ukupnog iznosa, dok je protuvrijednost dodijeljenih nefinancijskih potpora činila tek 0,06% ukupnih sredstava, odnosno 386.213,74 kn. Tablica 1. Dodijeljeni iznos potpora u 2008. godini prema izvoru sredstava

Dodijeljeni iznos potpora u 2008.

Izvor sredstava

%

Sredstva iz državnog proračuna

368.848.061,86

59,09

Sredstva iz dijela prihoda od igara na sreću

252.563.351,86

40,46

2.372.447,87

0,38

386.213,74

0,06

624.170.075,33

100

Sredstva iz naknade za zaštitu okoliša Nefinancijske potpore UKUPNO:

1.2. Pregled ukupno dodijeljenih potpora organizacijama civilnoga društva u 2008. godini prema vrsti potpore i načinu dodjeljivanja Analiza odgovora na upit o vrsti financijskih potpora i načinu dodjeljivanja2 pokazuje da su pojedini davatelji financijske potpore koristili (nerijetko istodobno) više modela dodjele financijskih potpora. Šesnaest tijela državne uprave/ureda Vlade RH/javnih institucija dodjeljivalo je financijske potpore putem javnog natječaja, njih deset i izvan natječaja, odlukom čelnika tijela državne uprave, pet davatelja financijskih potpora dodjeljivalo je potpore za realizaciju javnih potreba RH na temelju zakona, a tri i putem javnih poziva za iskaz interesa za suradnju. Nefinancijske potpore dodjeljivalo je samo jedno tijelo, Ministarstvo obrane, a potpora je dodijeljena odlukom čelnika tijela državne uprave.

2

  Pojedini davatelji financijske potpore u 2008. godini koristili su više modela dodjele.


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

Analizom dodijeljenih iznosa prema vrsti potpora i načinu dodjeljivanja utvrđeno je da iznos dodijeljenih financijskih potpora za realizaciju javnih potreba RH na temelju zakona, 311.337.722,38 kn, čini polovicu ukupno dodijeljenog iznosa. Veličinom iznosa slijede financijske potpore putem javnog natječaja: ukupno je dodijeljeno 220.588.420,79 kn, odnosno 35,34% ukupnog iznosa. Odlukom čelnika tijela državne uprave/institucije dodijeljeno je 27.201.754,18 kn ili 4,36 % ukupno dodijeljenog iznosa. Tablica 2. Vrsta i način dodjeljivanja potpore

Vrsta i način dodjeljivanja potpore

N

Financijske potpore putem javnog natječaja

16

220.588.420,79

35,34

Financijske potpore putem javnog poziva za iskaz interesa za suradnju

3

28.375.424,53

4,55

Financijske potpore za realizaciju javnih potreba RH na temelju zakona

5

Financijske potpore odlukom čelnika tijela državne uprave/ institucije

10

27.201.754,18

4,36

Nefinancijske potpore odlukom čelnika tijela državne uprave/ institucije

1

386.213,74

0,06

Proračunska zaliha

1

34.073.312,15

5,46

Ostalo

1

2.207.227,56

0,35

624.170.075,33

100

UKUPNO:

Iznos (kn)

311.337.722,38

%

49,88

1.3. Pregled ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna, dijela prihoda od igara na sreću i naknada za zaštitu okoliša prema tijelima državne uprave/ institucijama U 2008. godini ukupno je dodijeljeno 623.783.861,59 kn za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna, dijela prihoda od igara na sreću i sredstava iz naknade za zaštitu okoliša. Najveći iznos, 206.670.946,90 kn, dodijelilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa s udjelom od 33,13% u odnosu na ukupni iznos te redom: Ministarstvo kulture (20%), Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (11,29%), Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (9,89%), Savjet za nacionalne manjine (6,64%), Vlada Republike Hrvatske (5,46%), Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva (5,09%) te Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva (2,55%). Ostali davatelji financijskih potpora dodijelili su iznose čiji je udio manji od 2% ukupnog iznosa.

19

I.


20

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

Tablica 3. Pregled ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna, dijela prihoda od igara na sreću i naknade za zaštitu okoliša prema tijelima državne uprave/ institucijama

I.

Iznos odobrene potpore u 2008. (kn)

Naziv davatelja financijske potpore

%

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

206.670.946,90

33,13

Ministarstvo kulture

124.755.581,24

20,00

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

70.396.978,47

11,29

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

61.704.809,16

9,89

Savjet za nacionalne manjine

41.410.936,00

6,64

Vlada Republike Hrvatske – proračunska zaliha

34.073.312,15

5,46

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

31.770.804,79

5,09

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

15.909.339,70

2,55

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

11.790.640,10

1,89

Ministarstvo turizma

6.705.183,21

1,07

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

4.644.940,00

0,74

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

3.000.000,00

0,48

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

2.372.447,87

0,38

Ministarstvo unutarnjih poslova

2.170.500,00

0,35

Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava

1.948.000,00

0,31

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

1.598.096,00

0,26

Vlada Republike Hrvatske – Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga

1.537.346,00

0,25

Vlada Republike Hrvatske – Ured za ravnopravnost spolova

665.000,00

0,11

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

500.000,00

0,08

Vlada Republike Hrvatske – Ured za nacionalne manjine

159.000,00

0,03

623.783.861,59

100

UKUPNO:

1.3.1.  Pregled ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna, dijela prihoda od igara na sreću i naknada za zaštitu okoliša u 2008. godini u odnosu na 2007. godinu prema tijelima državne uprave/institucijama U tablici 4 prikazan je odnos dodijeljenih financijskih potpora 2007. i 2008. godine. Za svakog davatelja financijske potpore dan je trend rasta ili pada dodijeljenih sredstava u odnosu na prethodnu godinu. Sveukupno dodijeljeni iznos financijskih potpora bilježi rast od 32,7% u odnosu na 2007. godinu.


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

21

Tablica 4. Pregled ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna, dijela prihoda od igara na sreću i naknada za zaštitu okoliša u 2008. godini u odnosu na 2007. godinu, prema tijelima državne uprave/institucijama

Dodijeljene financijske potpore u 2007. g. (kn)

Dodijeljene financijske potpore u 2008 g. (kn)

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

165.226.763,68

206.670.946,90 

25,1

Ministarstvo kulture

118.512.698,18

124.755.581,24 

5,3

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

53.221.605,18

61.704.809,16 

15,9

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

48.148.479,67

70.396.978,47 

46,2

Savjet za nacionalne manjine

34.978.542,89

41.410.936,00 

18,4

Naziv davatelja financijske potpore

Vlada Republike Hrvatske – proračunska zaliha Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Ministarstvo turizma

/ 33.983.705,48 /

34.073.312,15 31.770.804,79 

4.580.000,00

500.000,00

Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava

2.690.000,00

1.948.000,00

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Vlada Republike Hrvatske – Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Ministarstvo unutarnjih poslova

UKUPNO:

-89,1  -27,6 

4.644.940,00

2.200.000,00

3.000.000,00 

1.000.000,00

1.537.346,00

/

2.372.447,87

93,8

11.790.640,10

771.000,00

1.598.096,00

 53,7  175,7

 1300,0  107,3

2.170.500,00

600.000,00

665.000,00 

180.000,00

159.000,00

470.192.095,08

36,4

15.909.339,70

842.200,00

/

Vlada Republike Hrvatske – Ured za ravnopravnost spolova Vlada Republike Hrvatske – Ured za nacionalne manjine

2.396.600,00

860.500,00

-6,5

6.705.183,21

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Trend u odnosu na 2007. godinu (%)

10,8

623.783.861,59 

-11,7 32,7

I.


22

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

1.3.2. Pregled odnosa planiranih i ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna, dijela prihoda od igara na sreću i naknada za zaštitu okoliša u 2008. godini I.

U tablici 5 prikazan je odnos planiranih i ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna, dijela prihoda od igara na sreću i naknada za zaštitu okoliša u 2008. godini. Tablica 5. Pregled odnosa planiranih i ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnog društva iz državnog proračuna, dijela prihoda od igara na sreću i naknada za zaštitu okoliša u 2008. godini

Naziv davatelja financijske potpore Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Ministarstvo kulture Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Savjet za nacionalne manjine Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Ministarstvo turizma Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo unutarnjih poslova Vlada Republike Hrvatske - Ured za ljudska prava Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Vlada Republike Hrvatske – Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlada Republike Hrvatske – Ured za ravnopravnost spolova Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Vlada Republike Hrvatske – Ured za nacionalne manjine Vlada Republike Hrvatske – proračunska zaliha UKUPNO:

Planirani iznos (kn) 183.924.242,00 539.575.000,003

Dodijeljeni iznos (kn) 206.670.946,90 124.755.581,24

Razlika u iznosu (kn) 22.746.704,90 -

 12,4% -

71.007.680,00

70.396.978,47

-610.701,53

  - 0,9%

63.500.000,00 41.511.500,00 32.000.000,00

61.704.809,16 41.410.936,00 31.770.804,79

-1.795.190,84 -100.564,00 -229.195,21

 - 2,8%    - 0,2%    - 0,7%

10.089.000,00

15.909.339,70

5.820.339,70

 57,7%

12.000.000,00

11.790.640,10

-209.359,90

  -1,7%

8.855.000,00

6.705.183,21

-2.149.816,79

  - 24,3%

4.694.940,00

4.644.940,00

-50.000,00

  -1,1%

3.000.000,00

3.000.000,00

0

=

Trend

podatak nije dostupan 2.170.500,00 1.860.650,00

2.372.447,87

-

-

2.170.500,00 1.948.000,00

0 87.350,00

=  4,7%

2.750.739,00

1.598.096,00

-1.152.643,00

  - 42,0%

1.642.500,00

1.537.346,00

-105.154,00

   - 6,4%

665.000,00

665.000,00

0

=

500.000,00

500.000,00

0

=

240.000,00

159.000,00

-81.000,00

  - 33,75

34.073.312,15

-

-

podatak nije dostupan 454.166.243,004

623.783.861,59

 Velika razlika između planirane i dodijeljene potpore Ministarstva kulture posljedica je specifične metodologije

3

Ministarstva prema kojoj se sredstva planiraju prema kriteriju programa kulture umjesto prema kriteriju statusa predlagatelja programa ili projekta. Stoga su ovdje uključeni i subjekti poput ustanova, trgovačkih društava, fizičkih osoba, samostalnih umjetnika i slično.  Ukupni je planirani iznos nepotpun zato što nedostaju podaci za Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te za proračunsku zalihu. Zato nije bilo moguće izračunati ukupan trend u odnosu na 2007. godinu.

4


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

Analizom je utvrđeno da u trinaest slučajeva postoji razlika između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora organizacijama civilnoga društva u 2008. godini. U tri se slučaja (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava i Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva) radilo o povećanju dodijeljenih sredstava u odnosu na planirana, a u ostalih deset slučajeva o dodijeljenom iznosu manjem od planiranog. Tablica 6. Pregled broja slučajeva u kojima postoji razlika između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora

Postoji li razlika između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora? Da Ne UKUPNO:

N

% 13 6

68,4 31,6

19

100

Razlozi razlike između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora organizacijama civilnog društva u 2008. godini prikazani su u tablici. Svaki je davatelj financijske potpore mogao navesti više razloga razlike u iznosu. Pet davatelja financijske potpore navelo je čuvanje određenih sredstava za izvanredne aktivnosti i potpore izvan natječaja prema potrebi i po odluci čelnika institucija, a tri oprez pri upravljanju sredstvima s obzirom na nepoznatu količinu raspoloživih sredstava na početku proračunske godine. Tablica 7. Razlozi razlike između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora

Razlozi razlike između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora

N

%

Broj prijavljenih projekata bio je manji od očekivanog u određenim programskim područjima natječaja Na početku proračunske godine nije bila poznata ukupna količina raspoloživih sredstava za natječaje i stoga se sredstvima oprezno upravljalo Nemamo kapacitet da ponovimo natječaj unutar proračunske godine u slučajevima kada nam u prvom krugu ostane raspoloživih sredstava

2

18,2

3

27,3

1

9,1

Uvjete propisane natječajem nije zadovoljilo dovoljno organizacija civilnoga društva

2

18,2

5

45,5

7

63,3

Određena sredstva čuvaju se za izvanredne aktivnosti i potpore izvan natječaja prema potrebi i po odluci nadležnih dužnosnika Drugo

Uz ponuđene razloge, davatelji financijskih potpora su kao razloge naveli i: • nemogućnost procjene i planiranja broja zahtjeva koji će se odnositi na organizacije civilnoga društva • dodjelu preostalih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću iz 2007. godine realiziranih iznad planiranog iznosa • naknadno donošenje odluke ministra o raspodjeli preostalih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u 2008. godini • nepotpisivanje ugovora od strane organizacije civilnoga društva zbog iznosa potpore manjeg od očekivanog • nepravodobno slanje izvješća o utrošku dodijeljenih financijskih sredstava za 2007. godinu od strane organizacija civilnoga društva • prenamjena određenog iznosa financijskih sredstava • neplaniranje iznosa za pojedino programsko područje.

23

I.


24

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

1.4. Pregled ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna u 2008. godini prema tijelima državne uprave /institucijama I.

Iz državnog je proračuna u 2008. godini dodijeljeno ukupno 368.848.061,86 kn, odnosno 59,09% ukupnog iznosa. Nešto više od polovice iznosa iz te stavke pripada dvama tijelima državne uprave: Ministarstvu kulture, koje je dodijelilo 109.466.384,24 kn i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, koje je dodijelilo nešto manje, 79.377.781,26 kn. Treće tijelo državne uprave po veličini dodijeljenog iznosa jest Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti s iznosom od 48.432.594,36 kn, slijedi Savjet za nacionalne manjine, koji je dodijelio 41.410.936,00 kn te Vlada Republike Hrvatske, koja je iz sredstava proračunske zalihe organizacijama civilnoga društva dodijelila 34.073.312,15 kn. Ostali davatelji financijske potpore zastupljeni su s manje od 5% u ukupnom iznosu. U tablici 8 prikazani su dodijeljeni iznosi za svakog davatelja financijske potpore rangirani prema veličini. Tablica 8. Pregled ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna u 2008. godini prema tijelima državne uprave/institucijama

Naziv davatelja financijske potpore

Dodijeljeni iznos (kn)

Ministarstvo kulture

%

109.466.384,24

29,68

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

79.377.781,26

21,52

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

48.432.594,36

13,13

Savjet za nacionalne manjine

41.410.936,00

11,23

Vlada Republike Hrvatske – proračunska zaliha

34.073.312,15

9,24

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

15.909.339,00

4,31

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

11.790.639,00

3,20

Ministarstvo turizma

6.705.183,21

1,82

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

6.469.604,84

1,75

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

4.644.940,00

1,26

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

3.000.000,00

0,81

Ministarstvo unutarnjih poslova

2.170.500,00

0,59

Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava

1.948.000,00

0,53

Vlada Republike Hrvatske – Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga

1.537.346,00

0,42

Vlada Republike Hrvatske – Ured za ravnopravnost spolova

665.000,00

0,18

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

500.000,00

0,14

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

432.500,00

0,12

Vlada Republike Hrvatske – Ured za nacionalne manjine

159.000,00

0,04

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

155.000,00

0,04

368.848.061,86

100

UKUPNO:


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

25

1.4.1. P regled ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna u 2008. godini u odnosu na 2007. godinu prema tijelima državne uprave/institucijama Iz tablice 9, u kojoj su prikazane dodijeljene financijske potpore za programe i projekte organizacija civilnoga društva u 2007. i 2008. godini, razvidno je da se iznosi iz državnog proračuna, a kako ćemo vidjeti i iz drugih javnih izvora na nacionalnoj razini, iz godine u godinu u pravilu povećavaju, kao što se povećava i krug tijela državne uprave koja dodjeljuju financijske potpore. Tablica 9. Pregled ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna u 2008. godini u odnosu na 2007. godinu prema tijelima državne uprave / institucijama

Dodijeljeni iznos u 2007. (kn)

Naziv davatelja financijske potpore Ministarstvo kulture

Dodijeljeni iznos u 2008. (kn)

106.282.960,56

109.466.384,24

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

57.357.958,24

79.377.781,26

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

28.039.416,78

48.432.594,36

Savjet za nacionalne manjine

34.978.542,89

41.410.936,00

Vlada Republike Hrvatske – proračunska zaliha

-∗

34.073.312,15

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva∗∗

-∗

15.909.339,00

842.200,00

11.790.639,00

4.580.000,00

6.705.183,21

12.970.073,18

6.469.604,84

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

2.396.600,00

4.644.940,00

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

2.200.000,00

3.000.000,00

0,00

2.170.500,00

1.690.000,00

1.948.000,00

1.000.000,00

1.537.346,00

600.000,00

665.000,00

-∗

500.000,00

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

321.000,00

432.500,00

Vlada Republike Hrvatske – Ured za nacionalne manjine

180.000,00

159.000,00

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

859.594,00

155.000,00

254.298.345,65

368.848.061,86

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja∗∗ Ministarstvo turizma∗∗ Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

Ministarstvo unutarnjih poslova Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava Vlada Republike Hrvatske – Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlada Republike Hrvatske – Ured za ravnopravnost spolova Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture∗∗

UKUPNO:

* podatak za 2007. godinu nije prikupljan ni obrađivan ** t ijelo državne uprave ustrojeno na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 5/2008)

I.


26

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

1.5. Pregled ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz dijela prihoda od igara na sreću u 2008. godini prema tijelima državne uprave / institucijama I.

Iz dijela prihoda od igara na sreću u 2008. godini dodijeljeno je 252.563.351,86 kn što čini 40,46% ukupno dodijeljenog iznosa potpora. Polovicu iznosa te stavke dodijelilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 127.293.165,64 kn. Slijede Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (55.235.204,32 kn), Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva (31.615.804,79 kn), Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (21.964.384,11 kn), Ministarstvo kulture (15.289.197,00 kn) te Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija (1.165.596,00 kn). Tablica 10. Pregled ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz dijela prihoda od igara na sreću u 2008. godini prema tijelima državne uprave / institucijama

Naziv davatelja financijske potpore

Dodijeljeni iznos (kn)

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

%

127.293.165,64

50,40

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

55.235.204,32

21,87

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

31.615.804,79

12,52

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

21.964.384,11

8,70

Ministarstvo kulture

15.289.197,00

6,05

1.165.596,00

0,46

252.563.351,86

100

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija UKUPNO:

1.5.1. Pregled ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz dijela prihoda od igara na sreću u 2008. godini u odnosu na 2007. godinu prema tijelima državne uprave/institucijama U tablici 11 prikazane su financijske potpore za programe i projekte organizacija civilnog društva dodijeljene u 2007. i 2008. godini iz dijela prihoda od igara na sreću. I u toj se dimenziji ukupni iznos u odnosu na 2007. godinu povećao, a povećali su se i pojedinačni iznosi davatelja financijske potpore. Iznimke su Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva, koja je u 2008. godini dodijelila 1.508.306,69 kn manje nego 2007. i Ured za ljudska prava, koji u 2008. nije dodjeljivao financijske potpore iz dijela prihoda od igara na sreću.


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

27

Tablica 11. Pregled ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz dijela prihoda od igara na sreću u 2008. godini u odnosu na 2007. godinu prema tijelima državne uprave/institucijama

Dodijeljeni iznos u 2007. (kn)

Dodijeljeni iznos u 2008. (kn)

107.868.805,44

127.293.165,64

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

40.251.532,00

55.235.204,32

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

33.124.111,48

31.615.804,79

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

20.109.062,89

21.964.384,11

Ministarstvo kulture

12.229.737,62

15.289.197,00

450.000,00

1.165.596,00

1.000.000,00

-

215.033.246,43

252.563.351,86

Naziv davatelja financijske potpore Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava UKUPNO:

1.6. Pregled ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz sredstava za naknade za onečišćenje okoliša, naknade za korištenje okoliša, naknade za opterećenje okoliša i posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon u 2008. Tablica 12. Pregled ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnog društva iz sredstava za naknade za onečišćenje okoliša, naknade za korištenje okoliša, naknade za opterećenje okoliša i posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon u 2008.

Dodijeljeni iznos (kn)

Naziv davatelja financijske potpore Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

2.372.447,87 UKUPNO:

2.372.447,87

1.6.1. Pregled ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz sredstava za naknade za onečišćenje okoliša, naknade za korištenje okoliša, naknade za opterećenje okoliša i posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon u 2008. godini u odnosu na 2007. godinu Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost jedino je tijelo državne uprave/javne institucije koje dodjeljuje financijske potpore iz sredstava za naknade za onečišćenje okoliša, naknade za korištenje okoliša, naknade za opterećenje okoliša i posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon. Fond je u 2008. godini za programe i projekte organizacija civilnoga društva dodijelio 1.511.947,87 kn više nego u 2007. godini.

I.


28

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

Tablica 13. Pregled ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz sredstava za naknade za onečišćenje okoliša, naknade za korištenje okoliša, naknade za opterećenje okoliša i posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon u 2008. godini u odnosu na 2007. godinu

I.

Dodijeljeni iznos u 2007. (kn)

Naziv davatelja financijske potpore Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost UKUPNO:

Dodijeljeni iznos u 2008. (kn)

860.500,00

2.372.447,87

860.500,00

2.372.447,87

1.7. Pregled dodijeljenih financijskih sredstava izvan natječaja, odlukom čelnika davatelja financijske potpore U 2008. godini dodijeljeno je 27.201.754,18 kn, odnosno 4,4% ukupnog iznosa, izvan natječaja, odlukom čelnika tijela državne uprave. Na taj je način financijske potpore dodijelilo deset tijela državne uprave. Trećinu iznosa, 9.962.260,00 kn, dodijelilo je Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Slijedi Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, koje je dodijelilo 7.203.171,43 kn ili 26,5% ukupnog iznosa te Ministarstvo obitelji, branitelja i među generacijske solidarnosti s 11,7% ukupnog iznosa. Ostali davatelji te vrste financijske potpore zastupljeni su s manje od 10% ukupnog iznosa. Njihovi podaci prikazani su u tablici i rangirani prema veličini dodijeljenog iznosa. Tablica 14. Pregled dodijeljenih financijskih sredstava izvan natječaja, odlukom čelnika davatelja financijske potpore

Dodijeljeni iznos (kn) 9.962.260,00 7.203.171,43 3.195.840,88 2.372.447,87 2.170.500,00 854.688,00 462.346,00

36,62 26,48 11,75 8,72 7,98 3,14 1,70

Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava

348.000,00

1,28

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

330.000,00 302.500,00

1,21 1,11

27.201.754,18

100

Naziv davatelja financijske potpore Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Ministarstvo unutarnjih poslova Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Vlada Republike Hrvatske – Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga

UKUPNO:

%

1.8. Pregled dodijeljenih nefinancijskih potpora odlukom čelnika tijela državne uprave/institucije U 2008. godini jedino je Ministarstvo obrane dodjeljivalo nefinancijske potpore organizacijama civilnoga društva, i to u protuvrijednosti od 386.213,74 kn.


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

29

Tablica 15. Pregled dodijeljenih nefinancijskih potpora odlukom čelnika tijela državne uprave/institucije

Naziv davatelja nefinancijske potpore

Dodijeljeni iznos nefinancijske potpore (kn)

Ministarstvo obrane

386.213,74 386.213,74

UKUPNO:

1.9. Povrat sredstava Tijekom 2008. godine u sedam tijela državne uprave zabilježen je povrat sredstava od strane organizacija civilnoga društva bez obzira na godinu u kojoj su sredstava dodijeljena. Radi se o povratu sredstava dodijeljenih u sljedećim tijelima državne uprave/institucijama: Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa (1), Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti (24), Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi (68), Vladi Republike Hrvatske – Uredu za suzbijanje zlouporabe opojnih droga (2), Vladi Republike Hrvatske – Uredu za ravnopravnost spolova (2), Vladi Republike Hrvatske – Uredu za nacionalne manjine (1) te Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva (83). Radilo se o ukupno 181 povratu ili ukupno 1.322.624,81 kn. Većina slučajeva (150) odnosila se na povrat dijela neutrošenih sredstava. U toj je stavci ukupan iznos povrata bio 361.374,99 kn. U dvadeset i osam slučajeva radilo se o povratu nenamjenski utrošenih sredstava. U toj je stavci ukupan iznos povrata bio 874.034,47 kn. U tri su slučaja udruge uspješno realizirale projekt s iznosom manjim od dodijeljenog pa je iznos povrata bio 87.215,35 kn. Tablica 16. Pregled broja slučajeva povrata sredstava s obzirom na razloge povrata

Broj povrata Ukupan iznos povrata u 2008. u 2008. (kn)

Razlozi povrata sredstava Povrat sredstava za cijeli projekt ili program jer se s projektom ili programom nije ni započelo Povrat dijela neutrošenih sredstava Povrat nenamjenski utrošenih sredstava Udruga je uspješno realizirala projekt s iznosom manjim od dodijeljenog UKUPNO:

0

0

150

361.374,99

28

874.034,47

3

87.215,35

181

1.322.624,81

Kao razlog povrata sredstava u većini davatelja financijskih potpora navodi se povrat nenamjenski utrošenih sredstava (71,4%), slijedi povrat dijela neutrošenih sredstava (42,9%) te projekt koji je uspješno realiziran sredstvima manjim od dodijeljenih (28,6%). Tablica 17. Razlozi povrata sredstava

Razlozi povrata sredstava

N

%

Povrat dijela neutrošenih sredstava

3

42,9

Povrat nenamjenski utrošenih sredstava

5

71,4

Udruga je uspješno realizirala projekt s iznosom manjim od dodijeljenog

2

28,6

I.


30

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

2. P regled dodijeljenih financijskih potpora programima i projektima organizacija civilnoga društva prema području financiranja I.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske ove je godine uz Završni godišnji upitnik za tijela državne uprave, urede Vlade Republike Hrvatske i druge javne institucije o postupcima i rezultatima odobrenih financijskih i nefinancijskih potpora dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnoga društva u 2008. godini tijelima državne uprave, uredima Vlade Republike Hrvatske i drugim javnim institucijama davateljima financijskih potpora organizacijama civilnoga društva dostavio i obrazac Detaljno izvješće o dodijeljenim financijskim potporama projektima i programima organizacija civilnoga društva u 2008. godini radi prikupljanja detaljnijih informacija o (su)financiranim programima i projektima organizacija civilnoga društva u 2008. godini. Kvantitativno su obrađeni podaci za opće i specifično područje financiranja, trajanje, status, korisnike i aktivnosti financiranih projekata i programa. U ovom dijelu Izvješća donosimo pregled financijskih potpora dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnoga društva za dvadeset i dva opća područja financiranja te zasebno za svako od specifičnih područja. Analizom dodijeljenih financijskih potpora prema području financiranja utvrđeno je: • Za područje športa dodijeljena je četvrtina ukupnog iznosa, odnosno 158.834.087,55 kn. • Četvrtina iznosa dodijeljena je za zaštitu i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanje prirode, odnosno 145.282.473,79 kn. • Za projekte potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama dodijeljeno je 12,3% ukupnog iznosa, 76.941.003,63 kn.

2.1. Opća područja financiranja U sljedećoj tablici navedeni su iznosi za sva područja financiranja poredani prema veličini. Tablica 18. Pregled općih područja financiranja

Opće područje financiranja

Iznos (kn)

%

Šport Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama Sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske Demokratizacija, razvoj civilnog društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije Sudionici i stradalnici Domovinskog rata Tehnička kultura Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života

158.834.087,55 145.282.473,79

25,46 23,29

76.941.003,63

12,33

48.858.936,00

7,83

36.221.265,51

5,81

29.852.419,03 25.054.744,97

4,79 4,02

20.527.093,17

3,29


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

Opće područje financiranja

Iznos (kn)

Djelovanje udruga u gospodarskim i srodnim djelatnostima Znanstvene i znanstveno-stručne udruge Unapređenje života, životnih vještina i sposobnosti djece i mladih Potpora mladima Prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih Turizam Zaštita okoliša i održivi razvoj Zaštita i promicanje ljudskih prava Međunarodna razvojna pomoć Studentske udruge Potpora djeci Međunarodna suradnja i proces pridruživanja Republike Hrvatske EU-u Stručno osposobljavanje i usavršavanje odraslih Potpore dodijeljene udrugama bez navođenja područja Poticanje i afirmacija stvaralaštva djece i mladih u zemlji i inozemstvu UKUPNO:

13.755.339,02 12.180.683,20 10.912.143,28 8.305.107,67 7.402.634,64 6.575.183,21 5.667.279,66 4.912.957,50 4.078.215,15 2.207.227,56 2.187.350,00 1.563.096,00 1.544.933,05 884.688,00 35.000,00 623.783.861,59

% 2,21 1,95 1,75 1,33 1,19 1,05 0,91 0,79 0,65 0,35 0,35 0,25 0,25 0,14 0,01 100

2.2. Specifična područja financiranja Tablice 19 – 40 daju pregled dodijeljenih sredstava za specifično područje svakog općeg područja financiranja. Iznosi su za svaku stavku prikazani u kunama i postotku te poredani po veličini. 2.2.1. Šport Tablica 19. Pregled specifičnih područja športa

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Javne potrebe Republike Hrvatske u športu na nacionalnoj razini (obuhvaća institucionalnu i programsku potporu djelovanju Hrvatskoga olimpijskog odbora i nacionalnih športskih saveza)

133.529.385,17

84,1

Hrvatski paraolimpijski odbor – javne potrebe u športu na državnoj razini

13.594.513,00

8,6

Hrvatski školski športski savez – javne potrebe u športu na državnoj razini

5.405.413,00

3,4

Institucionalna i programska potpora amaterskim športskim klubovima

2.895.999,38

1,8

Hrvatski športski savez gluhih – javne potrebe u športu na državnoj razini

2.443.777,00

1,5

Hrvatski sveučilišni športski savez – javne potrebe u športu na državnoj razini

800.000,00

0,5

Poticaji razvoju športa na otocima

115.000,00

0,1

50.000,00

0,03

158.834.087,55

100

Potpora razvoju športa u područjima od posebne državne skrbi UKUPNO:

31

I.


32

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

2.2.2. Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode Tablica 20. Pregled specifičnih područja zaštite i promicanja kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode

I.

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Zaštita kulturne baštine i kulturni razvitak te muzejsko-galerijska djelatnost

86.199.576,16

59,3

Dramska, glazbena, glazbeno-scenska umjetnost, film i kinematografija

16.065.890,15

11,1

Književne manifestacije, knjižnična djelatnost i nakladništvo

12.751.400,00

8,8

Međunarodna kulturna suradnja, turneje

8.247.137,24

5,7

Programi od interesa za RH

6.305.000,00

4,3

Nove medijske kulture

5.020.000,00

3,5

Kulturno-umjetnički amaterizam

3.477.350,00

2,4

Likovna, vizualna i audiovizualna djelatnost

2.826.750,00

1,9

Investicijska djelatnost

2.174.000,00

1,5

Očuvanje prirode i biološke raznolikosti

953.170,24

0,7

Institucionalna potpora udrugama u kulturi

914.200,00

0,6

Informatizacija

253.000,00

0,2

Zaštita i promocija gastronomske ponude

55.000,00

0,04

Zaštita autohtonih pasmina

40.000,00

0,03

145.282.473,79

100

UKUPNO:

2.2.3. Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama Tablica 21. Pregled specifičnih područja potpore osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

Skrb o osobama s invaliditetom Institucionalna potpora udrugama za osobe s invaliditetom i osobama s posebnim potrebama Afirmacija prava osoba s invaliditetom

%

39.082.838,63

50,8

8.083.650,77

10,5

7.447.304,75

9,7

Potpore djeci i mladima s invaliditetom

6.410.459,15

8,3

Potpore usmjerene djeci s teškoćama u razvoju Socijalna integracija osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i socijalno ugroženih skupina Skrb o starijim i nemoćnim osobama

5.907.001,53

7,7

3.320.448,00

4,3

1.923.179,39

2,5

Poboljšanja položaja žena s invaliditetom

1.806.794,01

2,3

Skrb o ostalim socijalno ugroženim skupinama (siromašnima, beskućnicima)

1.477.897,00

1,9

Potpora udrugama za zapošljavanje stalnih zaposlenika

924.629,92

1,2

Skrb o djeci i mladima

466.800,48

0,6

90.000,00

0,1

76.941.003,63

100

Skrb o psihički bolesnim osobama UKUPNO:


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

33

2.2.4. Sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske Tablica 22. Pregled specifičnih područja sudjelovanja nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

Informiranje i izdavaštvo nacionalnih manjina

%

20.531.100,00

42,0

Kulturni amaterizam nacionalnih manjina

9.827.500,00

20,1

Kulturne manifestacije nacionalnih manjina

7.672.700,00

15,7

Programi nacionalnih manjina koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora

6.697.000,00

13,7

Financijske potpore za dobivanje i obnovu prostora za rad

2.500.000,00

5,1

Stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije Financiranje komunikacijskih kanala Savjeta za nacionalne manjine i manjinskih udruga Stručno osposobljavanje predstavnika nacionalnih manjina Zajedničke programske aktivnosti Savjeta za nacionalne manjine i manjinskih udruga Očuvanje tradicijske kulture Roma

780.000,00

1,6

299.900,06

0,6

200.184,15

0,4

191.551,79

0,4

159.000,00

0,3

UKUPNO:

48.858.936,00

100

2.2.5. D emokratizacija, razvoj civilnog društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije Tablica 23. Pregled specifičnih područja demokratizacije, razvoja civilnoga društva i volonterstva, jačanja socijalne kohezije, razvoja filantropije

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

Institucionalna potpora razvoju i/ili stabilizaciji udruga

%

15.359.613,64

42,4

Demokratizacija i razvoj civilnog društva Regionalni razvoj – jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva na lokalnoj i regionalnoj razini Neprofitni medijski projekti za poticanje demokratizacije i razvoja civilnog društva

7.465.977,76

20,6

2.800.000,00

7,7

2.446.130,63

6,8

Razvoj lokalne zajednice

1.934.343,03

5,3

Potpore vjerskim zajednicama

1.715.000,00

4,7

Građanske inicijative

1.347.388,19

3,7

Decentralizacija financijske potpore razvoju civilnoga društva

1.101.170,00

3,0

Međunarodna suradnja i prijenos znanja

591.454,30

1,6

Volonterstvo i razvoj volonterstva u lokalnoj zajednici Provođenje istraživanja vezanih uz pozicioniranje i razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj Nove partnerske inicijative za razvoj demokracije

525.520,00

1,5

398.667,96

1,1

276.000,00

0,8

Suzbijanje korupcije

210.000,00

0,6

50.000,00

0,1

36.221.265,51

100

Međusektorska suradnja i suradnja među organizacijama civilnoga društva UKUPNO:

I.


34

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

2.2.6. Sudionici i stradalnici Domovinskog rata Tablica 24. Pregled specifičnih područja sudionika i stradalnika Domovinskog rata

Specifično područje financiranja

I.

Iznos (kn)

Psihosocijalna rehabilitacija sudionika i stradalnika Domovinskog rata

%

14.031.465,81

47,0

Zaštita digniteta Domovinskog rata

7.219.577,46

24,2

Zaštita prava branitelja i njihovih obitelji

7.064.795,76

23,7

Institucionalna potpora udrugama proisteklim iz Domovinskog rata

967.580,00

3,2

Potpora više aktivnosti

318.000,00

1,1

Edukativni programi

241.000,00

0,8

10.000,00

0,03

29.852.419,03

100

Zdravstvena skrb sudionika i stradalnika Domovinskog rata UKUPNO:

2.2.7. Tehnička kultura Tablica 25. Pregled specifičnih područja tehničke kulture

Specifično područje financiranja Javne potrebe Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi (obuhvaća institucionalnu i programsku potporu djelovanju Hrvatske zajednice tehničke kulture i 16 nacionalnih saveza ili nacionalnih udruga u svim područjima tehničke kulture) Izvannastavne tehničke aktivnosti djece i mladih

Iznos (kn)

%

22.614.759,97

90,3

1.213.500,00

4,8

Institucionalna potpora udrugama tehničke kulture

844.500,00

3,4

Promocija postignuća i popularizacije tehničke kulture

200.000,00

0,8

Cjeloživotno obrazovanje i stjecanje vještina u području tehničke kulture

149.985,00

0,6

27.000,00

0,1

5.000,00

0,02

25.054.744,97

100

Rad s djecom i mladima s poteškoćama u razvoju u području tehničke kulture Rad s darovitom djecom i mladima u području tehničke kulture UKUPNO:

2.2.8. Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života Tablica 26. Pregled specifičnih područja zaštite i očuvanja zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života

Specifično područje financiranja Prevencija i profilaksa kroničnih bolesti te unapređenje i zaštita zdravlja Prevencija zaraznih bolesti Prevencija i unapređenje zdravlja zubi Prevencija i profilaksa psihičkih bolesti i teškoća Zaštita reproduktivnog zdravlja

Iznos (kn)

%

2.101.944,96

10,2

300.390,00

1,5

84.850,00

0,4

966.157,00

4,7

1.901.130,00

9,3


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Prevencija zaraze HIV/AIDS-om te projekti u svrhu destigmatizacije zaraženih

595.100,00

2,9

Promicanje prava pacijenata

171.649,00

0,8

Unapređenje i zaštita zdravlja djece i mladeži oboljele od malignih bolesti

300.000,00

1,5

Prevencija nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

415.287,00

2,0

1.157.299,92

5,6

89.000,00

0,4

12.188.485,29

59,4

Institucionalna potpora udrugama za zaštitu i očuvanje zdravlja

76.000,00

0,4

Jačanje roditeljskih kompetencija

99.000,00

0,5

Projekti namijenjeni jednoroditeljskim obiteljima

80.800,00

0,4

20.527.093,17

100

Provedba mjera obiteljske i populacijske politike Projekti za višečlane obitelji Programi Hrvatskoga crvenog križa

UKUPNO:

2.2.9. Djelovanje udruga u gospodarskim i srodnim djelatnostima Tablica 27. Pregled specifičnih područja djelovanja udruga u gospodarskim i srodnim djelatnostima

Specifično područje

Iznos (kn)

Programi rada udruga i strukovnih udruženja u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu

%

10.211.399,02

74,2

2.513.940,00

18,3

Potpora udrugama za zaštitu potrošača

550.000,00

4,0

Provedba javnih ovlasti temeljem Zakona o lovstvu

480.000,00

3,5

13.755.339,02

100

Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

UKUPNO:

2.2.10. Znanstvene i znanstveno-stručne udruge Tablica 28. Pregled specifičnih područja znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Specifično područje djelovanja

Iznos (kn)

35

%

Tiskanje znanstvenih i znanstveno-stručnih časopisa

5.659.763,00

46,5

Priređivanje znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova

3.770.920,20

31,0

Institucionalna potpora djelovanju znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

2.750.000,00

22,6

UKUPNO:

12.180.683,20

100

I.


36

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

2.2.11. Unapređenje života, životnih vještina i sposobnosti djece i mladih Tablica 29. Pregled specifičnih područja unapređenja života, životnih vještina i sposobnosti djece i mladih

I.

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Odgoj i obrazovanje za unapređenje života, životnih vještina i sposobnosti djece i mladih

8.824.443,28

80,9

Zaštita i promicanje kulturnih i povijesnih dobara te zaštita i očuvanje prirode

967.700,00

8,9

Osposobljavanje djece i mladih za informacijske i komunikacijske tehnologije

606.000,00

5,6

Promicanje obrazovanja djece i mladih za održivi razvoj

282.000,00

2,6

Poduzetnička kultura i usvajanje novih strukovnih tehnologija

70.000,00

0,6

Metodologija učenja i poučavanja

67.000,00

0,6

Osposobljavanje djece i mladih s poteškoćama u razvoju

60.000,00

0,5

Institucionalna potpora udrugama za djecu i mlade

35.000,00

0,3

UKUPNO: 10.912.143,28

100

2.2.12. Potpora mladima Tablica 30. Pregled specifičnih područja potpore mladima

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

Odgoj, obrazovanje, unapređenje života, vještina i sposobnosti mladih

1.610.000,00

19,4

Promicanje i unapređivanje zdravih stilova života mladih s naglaskom na promjenu stavova vezanih uz konzumiranje sredstava ovisnosti

1.550.802,67

18,7

Organizirano provođenje slobodnog vremena mladih u svrhu prevencije ovisnosti

1.214.770,00

14,6

Skrb o mladima bez adekvatne roditeljske skrbi

1.000.000,00

12,0

918.620,00

11,1

767.700,00

9,2

625.215,00

7,5

Rad s mladima s posebnim potrebama

237.000,00

2,9

Izdavanje informativnih glasila za mlade

151.000,00

1,8

Organizacija izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti

113.000,00

1,4

Potpora djelovanju mladih u civilnom društvu

67.000,00

0,8

Rad s darovitim mladima te potpore za školska natjecanja

50.000,00

0,6

UKUPNO: 8.305.107,67

100

Projekti za mlade usmjereni razvijanju multikulturalnosti, tolerancije, poštovanju različitosti, ljudskih prava i sudjelovanja mladih u društvu Prevencija i tretman poremećaja u ponašanju s naglaskom na eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti Projekti vršnjačke pomoći usmjereni prevenciji zlouporabe opojnih droga i svih drugih oblika ovisnosti kod mladih

%


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

37

2.2.13. Prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih Tablica 31. Pregled specifičnih područja prevencije svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih

Specifično područje djelovanja

Iznos (kn)

%

Prevencija štetnih posljedica uporabe droga za zajednicu (zarazne bolesti i sl.)

2.275.373,64

30,7

Prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih

1.797.453,00

24,3

Programi resocijalizacije ovisnika o drogama

1.205.000,00

16,3

Programi odvikavanja i rehabilitacije ovisnika

785.000,00

10,6

Prevencija ovisnosti i suzbijanje zlouporabe opojnih droga

589.240,00

8,0

Programi sekundarne prevencije ovisnosti o drogama

421.568,00

5,7

Prevencija ostalih oblika ovisnosti (duhana, alkohola i sl.)

151.000,00

2,0

Profesionalno informiranje i savjetovanje djece i mladih

98.000,00

1,3

Klub liječenih alkoholičara

80.000,00

1,1

7.402.634,64

100

Iznos (kn)

%

UKUPNO:

2.2.14. Turizam Tablica 32. Pregled specifičnih područja turizma

Specifično područje financiranja Podizanje opće konkurentnosti hrvatskoga turizma Promocija Hrvatske kroz turizam Poticanje razvoja tematskih turističkih putova

3.280.866,00 1.072.000,00 980.000,00

49,9 16,3 14,9

Poticanje, zaštita, obnova i uključivanje u turizam turistički nerazvijenih područja

602.317,21

9,2

Izrada izvornih suvenira Poticanje lovnog turizma

540.000,00 100.000,00

8,2 1,5

6.575.183,21

100

Iznos (kn)

%

UKUPNO:

2.2.15. Zaštita okoliša i održivi razvoj Tablica 33. Pregled specifičnih područja zaštite okoliša i održivog razvoja

Specifično područje financiranja Promicanje obrazovanja za zaštitu okoliša i održivi razvoj Unapređivanje kakvoće okoliša i prostora urbanih i ruralnih sredina Zaštita okoliša i prostora Očuvanje posebno vrijednih prostora Promicanje održive gradnje Projekti zaštite okoliša i prostora zasnovanih na suradnji različitih partnera Unapređenje stanja i gospodarenja šumama šumoposjednika i udruživanje šumoposjednika Održivi razvoj seoskog prostora Gospodarenje otpadom UKUPNO:

2.321.921,84 2.147.171,39 319.686,43 240.000,00 212.000,00 186.500,00

41,0 37,9 5,6 4,2 3,7 3,3

100.000,00

1,8

90.000,00 50.000,00

1,6 0,9

5.667.279,66

100

I.


38

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

2.2.16. Zaštita i promicanje ljudskih prava Tablica 34. Pregled specifičnih područja zaštite i promicanja ljudskih prava

Specifično područje financiranja

I.

Iznos (kn)

Pomoć žrtvama obiteljskog nasilja

%

1.639.330,00

33,4

Institucionalna potpora udrugama za zaštitu i promicanje ljudskih prava

598.000,00

12,2

Ravnopravnost spolova

500.000,00

10,2

Edukacija o trgovanju ljudima te pomoć žrtvama trgovanja ljudima

467.000,00

9,5

Zaštita digniteta političkih zatvorenika i promicanje antifašizma

305.000,00

6,2

Edukacija za mir, ljudska prava i demokraciju Odgoj i obrazovanje o pravima nacionalnih manjina, interkulturalizam/ multikulturalizam Unapređenje standarda direktnog rada s korisnicima – žrtvama svih oblika nasilja Zaštita ljudskih prava pred sudovima Projekti usmjereni osnaživanju žena žrtava nasilja za zapošljavanje i samozapošljavanje Suzbijanje uznemirivanja na radnom mjestu, zaštita žrtava mobinga

257.320,00

5,2

242.000,00

4,9

211.550,00

4,3

192.307,50

3,9

127.450,00

2,6

105.000,00

2,1

Pomoć beskućnicima

80.000,00

1,6

Osvješćivanje pripadnica romske nacionalne manjine o ljudskim pravima

80.000,00

1,6

Zaštita prava azilanata

75.000,00

1,5

Odgoj i obrazovanje o pravima djeteta

30.000,00

0,6

3.000,00

0,1

4.912.957,50

100

Odgojno-obrazovni program za romsku djecu i mladež UKUPNO:

2.2.17. Međunarodna razvojna pomoć Tablica 35. Pregled specifičnih područja međunarodne razvojne pomoći

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

Međunarodna razvojna pomoć UKUPNO:

%

4.078.215,15

100,0

4.078.215,15

100

2.2.18. Studentske udruge Tablica 36. Pregled specifičnih područja studentskih udruga

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

Kulturne, umjetničke i športske aktivnosti studentskih udruga

%

1.121.642,17

50,8

Izdavački i edukacijski projekti studentskih udruga

475.343,56

21,5

Međunarodna studentska suradnja Unapređenje studentskog standarda

385.573,25 224.668,58

17,5 10,2

2.207.227,56

100

UKUPNO:


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

39

2.2.19. Potpora djeci Tablica 37. Pregled specifičnih područja potpora djeci

Specifično područje financiranja Projekti usmjereni razvoju multikulturalnosti, tolerancije, nenasilnog rješavanja sukoba i promicanja prava djece Jačanje roditeljskih kompetencija Prevencijski i intervencijski projekti zaštite djece od svih oblika zlostavljanja i zanemarivanja Projekti usmjereni zaštiti djece od opasnosti kojima se izlažu pri korištenju računala, interneta i drugih sredstava komuniciranja na daljinu Projekti koji unapređuju položaj djece iz siromašnih obitelji

Iznos (kn)

Rad s djecom s posebnim potrebama Organizacija izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti UKUPNO:

%

611.700,00

28,0

611.450,00

28,0

387.600,00

17,7

291.600,00

13,3

200.000,00

9,1

80.000,00

3,7

5.000,00

0,2

2.187.350,00

100

2.2.20. Međunarodna suradnja i proces pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji Tablica 38. Pregled specifičnih područja međunarodne suradnje i procesa pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

Promicanje suradnje i prijateljstva među državama – društva prijateljstva

%

1.165.596,00

74,6

Edukacija o Europskoj uniji i europskim integracijama

227.000,00

14,5

Europska unija u medijima

155.500,00

9,9

15.000,00

1,0

1.563.096,00

100

Međunarodna suradnja organizacija civilnog društva UKUPNO:

2.2.21. Stručno osposobljavanje i usavršavanje odraslih Tablica 39. Pregled specifičnih područja stručnog osposobljavanja i usavršavanja odraslih

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

Unapređenje profesionalnih vještina i sposobnosti Usvajanje novih tehnologija UKUPNO:

%

1.452.918,16

94,0

92.014,89

6,0

1.544.933,05

100

2.2.22. Poticanje i afirmacija stvaralaštva djece i mladih u zemlji i inozemstvu Tablica 40. Pregled specifičnih područja poticanja i afirmacije stvaralaštva djece i mladih u zemlji i inozemstvu

Specifično područje djelovanja

Iznos (kn)

Odgojno-obrazovni rad s darovitom djecom i mladima Međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih u RH UKUPNO:

%

30.000,00

85,7

5.000,00

14,3

35.000,00

100

I.


40

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

2.3. Pregled područja financiranja prema tijelu državne uprave/institucijama

I.

Tablice 41 – 60 prikazuju područja i broj (N) financiranih projekata i programa u 2008. godini u apsolutnom i relativnom iznosu te iznos dodijeljene potpore za pojedino opće područje financiranja prema tijelu državne uprave/uredu Vlade RH/ javnim institucijama davateljima financijske potpore. 2.3.1. Vlada Republike Hrvatske – proračunska zaliha Kako je u ovom izvješću prije rečeno, iz proračunske zalihe dodijeljeno je sveukupno 34.073.312,15 kn, odnosno 5,46% ukupnog iznosa sredstava. Iz tablice 41 vidi se da je gotovo polovica tog iznosa, 45,4% ili 15.471.300,00 kn, dodijeljena za opće područje zaštite i promicanja kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode. Za područje sudjelovanja nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske dodijeljeno je 7.190.000,00 kn, odnosno 21,1% ukupnih sredstava, a 12% iznosa, 4.078.215,15 kn, dodijeljeno je za područje međunarodne razvojne pomoći. Tablica 41. Pregled općeg područja financiranja iz proračunske zalihe Vlade Republike Hrvatske

Dodijeljeni iznos (kn)

Opće područje financiranja

N

%

Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode

18

27,3

15.471.300,00

45,4

Sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske

16

24,2

7.190.000,00

21,1

Međunarodna razvojna pomoć

3

4,5

4.078.215,15

12,0

Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života

4

6,1

2.071.891,00

6,1

Zaštita i promicanje ljudskih prava

8

12,1

1.453.000,00

4,3

Potpora mladima

2

3,0

1.100.000,00

3,2

Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama

8

12,1

962.916,00

2,8

Demokratizacija, razvoj civilnog društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije

4

6,1

821.170,00

2,4

Sudionici i stradalnici Domovinskog rata

2

3,0

544.820,00

1,6

Prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih

1

1,6

380.000,00

1,1

100

34.073.312,15

100

UKUPNO:

66

%


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

41

2.3.2. Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava Tablica 42. Pregled općeg područja financiranja Ureda za ljudska prava

Dodijeljeni iznos (kn)

Opće područje financiranja

N

%

Zaštita i promicanje ljudskih prava

31

50,0

1.102.000,00

56,6

11

17,7

308.000,00

15,8

7

11,3

185.000,00

9,5

6

9,7

205.000,00

10,5

3

4,8

110.000,00

5,6

Potpora djeci

1

1,6

5.000,00

0,3

Potpora mladima

1

1,6

13.000,00

0,7

Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode

1

1,6

5.000,00

0,3

Djelovanje udruga u gospodarskim i srodnim djelatnostima

1

1,6

15.000,00

0,7

100

1.948.000,00

100

Dodijeljeni iznos (kn)

%

Prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života Demokratizacija, razvoj civilnog društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije

UKUPNO:

62

%

2.3.3. Vlada Republike Hrvatske – Ured za ravnopravnost spolova Tablica 43. Pregled općeg područja financiranja Ureda za ravnopravnost spolova

Opće područje financiranja

N

%

Zaštita i promicanje ljudskih prava

17

73,9

500.000,00

75,2

Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama

6

26,1

165.000,00

24,8

23

100

665.000,00

100

UKUPNO:

2.3.4. Vlada Republike Hrvatske – Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Tablica 44. Pregled općeg područja financiranja Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga

Opće područje financiranja Prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih Demokratizacija, razvoj civilnog društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije UKUPNO:

Dodijeljeni iznos (kn)

N

%

24

92,3

1.257.940,00

81,8

2

7,7

279.406,00

18,2

100

1.537.346,00

100

26

%

I.


42

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

2.3.5. Vlada Republike Hrvatske – Ured za nacionalne manjine Tablica 45. Pregled općeg područja financiranja Ureda za nacionalne manjine

I.

Dodijeljeni iznos (kn)

Opće područje financiranja

N

Sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske

19

100

159.000,00

100

19

100

159.000,00

100

UKUPNO:

%

%

2.3.6. Savjet za nacionalne manjine Tablica 46. Pregled općeg područja financiranja Savjeta za nacionalne manjine

N

Opće područje financiranja Sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske UKUPNO:

Dodijeljeni iznos (kn)

%

%

186

100

41.410.936,00

100

186

100

41.410.936,00

100

Dodijeljeni iznos (kn)

2.3.7. Ministarstvo gospodarstva Tablica 47. Pregled općeg područja financiranja Ministarstva gospodarstva

Opće područje financiranja

N

%

Djelovanje udruga u gospodarskim i srodnim djelatnostima

48

92,3

3.013.940,00

64,9

Demokratizacija, razvoj civilnog društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije

4

7,7

1.631.000,00

35,1

52

100

4.644.940,00

100

UKUPNO:

%

2.3.8. Ministarstvo kulture Tablica 48. Pregled općeg područja financiranja Ministarstva kulture

N

Opće područje financiranja Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode

%

Dodijeljeni iznos (kn)

%

2417

100

124.755.581,24

100

UKUPNO: 2417

100

124.755.581,24

100


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

43

2.3.9. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Tablica 49. Pregled općeg područja financiranja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Dodijeljeni iznos (kn)

Opće područje financiranja

N

%

Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode

15

46,9

225.000,00

45,0

Šport

6

18,8

145.000,00

29,0

4

12,5

50.000,00

10,0

2

6,3

25.000,00

5,0

2

6,3

35.000,00

7,0

Tehnička kultura

2

6,3

10.000,00

2,0

Zaštita okoliša i održivi razvoj

1

3,1

10.000,00

2,0

32

100

500.000,00

100

Unapređenje života, životnih vještina i sposobnosti djece i mladih Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama Poticanje i afirmacija stvaralaštva djece i mladih u zemlji i inozemstvu

UKUPNO:

%

I.

2.3.10. Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Tablica 50. Pregled općeg područja financiranja Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

N

Opće područje financiranja

Dodijeljeni iznos (kn)

%

%

Djelovanje udruga u gospodarskim i srodnim djelatnostima

127

56,4

9.121.299,02

77,4

Znanstvene i znanstveno-stručne udruge

82

36,4

1.547.000,00

13,1

Stručno osposobljavanje i usavršavanje odraslih

15

6,7

1.030.341,08

8,7

Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode

1

0,5

65.000,00

0,8

225

100

11.790.640,10

100

UKUPNO:

2.3.11. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Tablica 51. Pregled općeg područja financiranja Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

Opće područje financiranja

N

%

Djelovanje udruga u gospodarskim i srodnim djelatnostima Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode Zaštita okoliša i održivi razvoj Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama

14

19,7

Dodijeljeni iznos (kn) 1.605.100,00

11

15,5

6.151.171,42

38,7

11

15,5

4.627.422,31

29,1

8

11,3

468.002,03

2,9

7

9,9

591.958,33

3,7

%

10,1


44

I.

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

Opće područje financiranja

N

Sudionici i stradalnici Domovinskog rata

4

5,6

Dodijeljeni iznos (kn) 511.055,76

Zaštita i promicanje ljudskih prava

3

4,2

432.877,50

2,7

Stručno osposobljavanje i usavršavanje odraslih

3

4,2

387.191,97

2,4

Šport Unapređenje života, životnih vještina i sposobnosti djece i mladih Tehnička kultura Demokratizacija, razvoj civilnog društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije Prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih Sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske UKUPNO:

3

4,2

245.999,38

1,5

2

2,8

319.643,28

2,0

2

2,8

179.985,00

1,1

1

1,4

128.364,72

0,8

1

1,4

161.568,00

1,0

1

1,4

99.000,00

0,8

71

100

15.909.339,70

100

%

Dodijeljeni iznos (kn)

%

% 3,2

2.3.12. Ministarstvo turizma Tablica 52. Pregled općeg područja financiranja Ministarstva turizma

N

Opće područje financiranja

%

121

96,8

6.575.183,21

98,1

Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama

3

2,4

100.000,00

1,5

Zaštita okoliša i održivi razvoj

1

0,8

30.000,00

0,4

125

100

6.705.183,21

100

Turizam

UKUPNO:

2.3.13. Ministarstvo unutarnjih poslova Tablica 53. Pregled općeg područja financiranja Ministarstva unutarnjih poslova

Dodijeljeni iznos (kn)

Opće područje financiranja

N

%

Šport

3

42,9

1.000.000,00

46,1

Sudionici i stradalnici Domovinskog rata

2

28,6

50.500,00

2,3

1

14,3

1.000.000,00

46,1

1

14,3

120.000,00

5,5

7

100

2.170.500,00

100

Demokratizacija, razvoj civilnog društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama UKUPNO:

%


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

45

2.3.14. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Tablica 54. Pregled općeg područja financiranja Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija

Međunarodna suradnja i proces pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji Demokratizacija, razvoj civilnog društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije

%

55

91,7

1.563.096,00

97,8

1

1,7

5.000,00

0,3

4

6,6

30.000,00

1,9

60

100

1.598.096,00

100

Potpore dodijeljene bez navođenja područja financiranja UKUPNO:

Dodijeljeni iznos (kn)

N

Opće područje djelovanja

%

I.

2.3.15. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Tablica 55. Pregled općeg područja financiranja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Dodijeljeni iznos (kn)

Opće područje financiranja

N

%

Zaštita okoliša i održivi razvoj

44

97,8

2.990.000,00

99,7

Znanstvene i znanstveno-stručne udruge

1

2,2

10.000,00

0,3

3.000.000,00

100

UKUPNO:

45

100

%

2.3.16. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Tablica 56. Pregled općeg područja financiranja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

N

Opće područje financiranja

%

Dodijeljeni iznos (kn)

%

Znanstvene i znanstveno-stručne udruge

345

33,4

10.506.683,20

5,1

Unapređenje života, životnih vještina i sposobnosti djece i mladih

254

24,6

10.458.500,00

5,1

Studentske udruge

180

17,4

2.207.227,56

1,1

Šport

125

12,1

157.443.088,17

76,2

Tehnička kultura

99

9,6

24.864.759,97

11,9

Potpora mladima

4

0,4

264.000,00

0,1

2

0,2

37.000,00

0,05

1

0,1

35.000,00

0,05

23

2,2

854.688,00

0,4

100

206.670.946,90

100

Prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih Demokratizacija, razvoj civilnog društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije Potpore dodijeljene bez navođenja područja financiranja

UKUPNO: 1033


46

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

2.3.17. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Tablica 57. Pregled općeg područja financiranja Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi

I.

N

Opće područje financiranja Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života Prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih

%

Dodijeljeni iznos (kn)

%

453

78,1

46.093.271,69

74,7

74

12,8

10.283.410,83

16,7

50

8,6

5.258.126,64

8,5

Znanstvene i znanstveno-stručne udruge

2

0,2

20.000,00

0,05

Potpora djeci

2

0,3

50.000,00

0,05

580

100

61.704.809,16

100

UKUPNO:

2.3.18. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Tablica 58. Pregled općeg područja financiranja Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

N

Opće područje financiranja

%

Dodijeljeni iznos (kn)

%

Sudionici i stradalnici Domovinskog rata

412

43,3

28.746.043,27

40,9

Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama

292

30,7

28.697.857,61

40,8

Potpora mladima

134

14,1

6.928.107,67

9,8

Potpora djeci

51

5,4

2.132.350,00

3,0

Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života

31

3,3

1.815.619,92

2,6

Zaštita i promicanje ljudskih prava

23

2,4

1.425.080,00

2,0

Demokratizacija, razvoj civilnog društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije

5

0,5

440.520,00

0,6

Stručno osposobljavanje i usavršavanje odraslih

2

0,2

127.400,00

0,2

Unapređenje života, životnih vještina i sposobnosti djece i mladih

1

0,1

84.000,00

0,1

951

100

70.396.978,47

1000

UKUPNO:

2.3.19. Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva Tablica 59. Pregled općeg područja financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

N

Opće područje financiranja Demokratizacija, razvoj civilnoga društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije UKUPNO:

%

Dodijeljeni iznos (kn)

%

334

100

31.770.804,79

100,0

334

100

31.770.804,79

100


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

47

2.3.20. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Tablica 60. Pregled općeg područja financiranja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Dodijeljeni iznos (kn)

%

Opće područje financiranja

N

%

Zaštita okoliša i održivi razvoj

27

75,0

2.169.277,63

91,4

Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode

6

16,7

133.170,24

5,6

Znanstvene i znanstveno-stručne udruge

3

8,3

70.000,00

3,0

36

100

2.372.447,87

100

UKUPNO:

I.

2.4. Pregled općih područja financiranja projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2008. godini u odnosu na 2007. godinu Na kraju ovog dijela Izvješća donosimo pregled općih područja financiranja projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2007. i 2008. godini radi komparacije dodijeljenih iznosa. Za nekoliko područja ne postoje podaci za 2007. godinu zato što su se u ovogodišnjem upitniku određene kategorije općih područja financiranja metodološki izmijenile. Ipak možemo ustvrditi kako je u većini općih područja financiranja zabilježen rast dodijeljenih sredstava. Tablica 61. Pregled općih područja financiranja projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2008. godini u odnosu na 2007. godinu

Opće područje financiranja Šport

Dodijeljeni iznos u 2007. (kn)

Dodijeljeni iznos u 2008. (kn)

116.397.645,00

158.834.087,55

153.671.241,07

145.282.473,79

53.861.150,01

76.941.003,63

Sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu RH

-

48.858.936,00

Demokratizacija, razvoj civilnog društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije

36.350.305,48

36.221.265,51

Sudionici i stradalnici Domovinskog rata

19.186.543,80

29.852.419,03

Tehnička kultura

23.911.017,89

25.054.744,97

15.061.201,00

20.527.093,17

-

13.755.339,02

12.533.327,00

12.180.683,20

2.406.800,00

10.912.143,28

Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama

Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života Djelovanje udruga u gospodarskim i srodnim djelatnostima Znanstvene i znanstveno-stručne udruge Unapređenje života, životnih vještina i sposobnosti djece i mladih


48

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

Dodijeljeni iznos u 2007. (kn)

Opće područje financiranja Potpora mladima

I.

Dodijeljeni iznos u 2008. (kn)

3.527.100,00

8.305.107,67

11.129.291,04

7.402.634,64

Turizam

4.365.000,00

6.575.183,21

Zaštita okoliša i održivi razvoj

3.070.500,00

5.667.279,66

Zaštita i promicanje ljudskih prava

6.626.990,00

4.912.957,50

-

4.078.215,15

Studentske udruge

1.663.056,29

2.207.227,56

Potpora djeci

1.435.000,00

2.187.350,00

274.000,00

1.563.096,00

-

1.544.933,05

Potpore dodijeljene udrugama bez navođenja područja

1.226.200,00

884.688,00

Poticanje i afirmacija stvaralaštva djece i mladih u zemlji i inozemstvu

3.495.726,50

35.000,00

470.192.095,08

623.783.861,59

Prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih

Međunarodna razvojna pomoć

Međunarodna suradnja i proces pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji Stručno osposobljavanje i usavršavanje odraslih

UKUPNO:


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

49

3. Trajanje, status, korisnici i tipovi aktivnosti financiranih projekata ili programa I.

3.1. Trajanje financiranih projekata ili programa Dostavljeni podaci govore da 97,1% financiranih projekata ili programa traje do dvanaest mjeseci, a dulje od toga tek 2,9% ukupnog broja. Tablica 62. Trajanje financiranih projekata ili programa

Trajanje financiranih projekata ili programa

N

Do 12 mjeseci

5.562

97,1

165

2,9

5.727

100

Dulje od 12 mjeseci UKUPNO:

%

3.2. Status provedbe projekta ili programa S obzirom na status provedbe projekta ili programa možemo zaključiti da se 81,7% projekata i programa provodi sukladno ugovoru. Kod 16,3% provedba je projekata i programa u tijeku, a u 1,5% slučajeva status u vrijeme provođenja istraživanja nije se mogao utvrditi zato što je u tijeku evaluacija završnog izvješća. Za 27 projekata (0,5%) ili programa odobreno je produljenje roka provedbe, a samo četiri projekta/programa u 2008. godini bila su prekinuta prije isteka ugovora. Tablica 63. Status provedbe projekta ili programa

Status provedbe projekta ili programa

N

Proveden sukladno ugovoru

%

4.641

81,7

927

16,3

Evaluacija završnog izvješća u tijeku

85

1,5

Produljen nakon izvornog ugovornog razdoblja

27

0,5

4

0,1

5.684

100

Provedba u tijeku (kod višegodišnjih programa)

Prekinut prije isteka ugovora UKUPNO:

3.3. Korisnici projekta ili programa U toj su dimenziji analizirane dvije kategorije korisnika. Prva kategorija, tzv. izravna korisnička skupina, definirana je kao skupina korisnika koja je najzastupljenija u projektu kao korisnik aktivnosti ili usluga. Druga kategorija, tzv. neizravna korisnička skupina, skupina je korisnika koja je također u znatnoj mjeri obuhvaćena projektom, uz izvornu korisničku skupinu, ili se pak pomoću nje može definirati podskupina unutar izravne skupine na koju je projekt usmjeren.


50

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

3.3.1. Izravna korisnička skupina

I.

Analizom podataka utvrđeno je da su najbrojniji izravni korisnici financiranih projekata osobe s invaliditetom. Oni se kao izravni korisnici spominju u 609 projekata, odnosno u 18% ukupnog broja analiziranih podataka. Slijede opća populacija djece i mladih (12%), branitelji (10,3%) te opća populacija građana (10,1%). Ostali korisnici zastupljeni su s manje od 10%, a podaci su prikazani u tablici. Tablica 64. Izravna korisnička skupina

Izravna korisnička skupina

N

%

osobe s invaliditetom

609

18,03

djeca i mladi – opća populacija

407

12,05

branitelji

348

10,30

opća populacija građana

340

10,07

mladi – opća populacija

327

9,68

akademska zajednica

217

6,42

obitelji i djeca branitelja

205

6,07

udruge i građanske inicijative

140

4,14

nacionalne manjine

138

4,09

djeca s teškoćama u razvoju

96

2,84

djeca – opća populacija

70

2,07

Romi

65

1,92

ovisnici o opojnim drogama

38

1,12

starije i nemoćne osobe

38

1,12

žene

37

1,10

osobe s kroničnim bolestima

37

1,10

žene s invaliditetom

32

0,95

žrtve obiteljskog nasilja

31

0,92

djeca ratnih stradalnika

26

0,77

regionalna ili lokalna samouprava

12

0,36

mladi s rizičnim oblicima ponašanja

12

0,36

roditelji

12

0,36

romska djeca i mladež

11

0,33

obrazovne ustanove

10

0,30

žrtve uznemirivanja na radnom mjestu ili kršenja radničkih prava

8

0,24

povratnici u poratna područja

8

0,24

trudnice

8

0,24

seksualne manjine

6

0,18


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

Izravna korisnička skupina

N

%

ruralno stanovništvo

6

0,18

roditelji

6

0,18

psihički bolesnici

5

0,15

eksperimentatori konzumacije droga

5

0,15

osobe s HIV/AIDS-om

4

0,12

siromašne osobe

4

0,12

beskućnici

4

0,12

stanovnici poslijeratnih zajednica

4

0,12

potrošači

3

0,09

opća populacija pacijenata

3

0,09

ovisnici o alkoholu

3

0,09

darovita djeca

3

0,09

turistički djelatnici

3

0,09

višečlane obitelji

3

0,09

mladi s poremećajem u ponašanju

3

0,09

mladi s invaliditetom

3

0,09

sindikati

3

0,09

nacionalne institucije vlasti

2

0,06

djeca bez roditeljske skrbi

2

0,06

poljoprivrednici i ribari

2

0,06

stručni djelatnici ustanova i OCD-a koji rade sa žrtvama nasilja

2

0,06

djeca iz obitelji u sustavu socijalne skrbi

2

0,06

obitelj

2

0,06

samohrani roditelji i jednoroditeljske obitelji

2

0,06

centri za socijalnu skrb

2

0,06

azilanti

1

0,03

odrasle osobe s intelektualnim teškoćama

1

0,03

roditelji djece s posebnim potrebama

1

0,03

navijačke skupine

1

0,03

mladi s posebnim potrebama

1

0,03

studenti

1

0,03

policijski službenici

1

0,03

pravosudni djelatnici

1

0,03

obiteljski centri

1

0,03

3.378

100

UKUPNO:

51

I.


52

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

3.3.2. Neizravna korisnička skupina

I.

Gotovo polovicu neizravnih korisnika financiranih projekata i programa u 2008. godini čini opća populacija građana (44,7%). Na drugom je mjestu opća populacija djece i mladih, koji čine 22,9% ukupnog broja korisnika te obitelji osoba s invaliditetom s 8,5%. Podaci za ostale neizravne korisnike prikazani su u tablici 65. Tablica 65. Neizravna korisnička skupina

Neizravna korisnička skupina

N

%

opća populacija građana

582

45,15

djeca i mladi – opća populacija

298

23,12

obitelji osoba s invaliditetom

111

8,61

mladi – opća populacija

80

6,21

darovita djeca

45

3,50

djeca – opća populacija

20

1,55

žene

17

1,32

potrošači

16

1,24

udruge i građanske inicijative

14

1,10

osobe s invaliditetom

14

1,10

zatvorenici

12

1,00

roditelji

10

0,78

djeca s teškoćama u razvoju

9

0,70

žrtve obiteljskog nasilja

6

0,46

eksperimentatori konzumacije droga

6

0,46

ruralno stanovništvo

5

0,31

obrazovne ustanove

3

0,23

mladi s rizičnim oblicima ponašanja

3

0,23

siromašne osobe

3

0,23

Romi

2

0,15

žrtve trgovanja ljudima

2

0,15

regionalna ili lokalna samouprava

2

0,15

nacionalne institucije vlasti

2

0,15

ovisnici o opojnim drogama

2

0,15

povratnici u poratna područja

2

0,15

višečlane obitelji

2

0,15


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

Neizravna korisnička skupina

N

%

djeca samohranih roditelja

2

0,15

roditelji djece s posebnim potrebama

2

0,15

poslodavci

2

0,15

nacionalne manjine

1

0,08

žrtve uznemirivanja na radu ili kršenja radničkih prava

1

0,08

akademska zajednica

1

0,08

osobe s kroničnim bolestima

1

0,08

žene s invaliditetom

1

0,08

stanovnici poratnih zajednica

1

0,08

mali poduzetnici i obrtnici

1

0,08

stručni djelatnici ustanova i OCD-a koji rade sa žrtvama nasilja

1

0,08

novorođenčad

1

0,08

stručna i opća javnost

1

0,08

stručni djelatnici

1

0,08

samohrani roditelji i jednoroditeljske obitelji

1

0,08

djeca višečlanih obitelji

1

0,08

djeca s posebnim potrebama

1

0,08

zdravstvene ustanove

1

0,08

1.289

100

UKUPNO:

53

3.4. Tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom/programom Tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom/programom također smo pri obradi podataka podijelili u dvije kategorije. Osnovni je tip aktivnosti ili usluge onaj koji je u projektu najzastupljeniji. Dodatni tip aktivnosti ili usluge također se u znatnoj mjeri provodi u sklopu projekta ili programa, no nije osnovna aktivnost. 3.4.1. Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom/programom Rezultati na prvoj dimenziji pokazuju da je najbrojnija aktivnost koja se provodila financiranim projektima neformalno obrazovanje (25%). Slijedi kategorija kulturnog stvaralaštva, koja se kao osnovna navodi u 202 financirana projekta. Na trećem je mjestu informiranje i osvješćivanje javnosti putem tribina, konferencija, javnih nastupa i kampanja u 122 projekata te podrška osobama s invaliditetom, koja se javlja u 111 projekata.

I.


54

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

Tablica 66. Osnovna aktivnost ili usluga projekata i programa

Osnovna aktivnost ili usluga koja se provodi projektom/programom

I.

N

%

neformalno obrazovanje

262

24,95

kulturno stvaralaštvo

202

19,24

informiranje i osvješćivanje javnosti

122

11,62

podrška osobama s invaliditetom

111

10,57

športske aktivnosti djece i mladih

80

7,62

organiziranje slobodnog vremena

76

7,24

savjetovanje i psihosocijalna podrška

73

6,95

poduzetničke i proizvodne aktivnosti

38

3,62

javno zagovaranje

15

1,43

izgradnja kapaciteta organizacija civilnoga društva

13

1,24

poludnevni i dnevni oblici socijalne skrbi

10

0,95

rehabilitacija i terapijska intervencija

10

0,95

medijska produkcija i izdavaštvo

10

0,95

humanitarna pomoć

7

0,67

skloništa, prihvatilišta

4

0,38

besplatna pravna pomoć i zastupanje na sudovima

3

0,29

promicanje lovstva

3

0,29

povećanje matičnog fonda zeca običnog

3

0,29

unapređenje turističke ponude

2

0,19

izvaninstitucionalni oblici dugotrajnog smještaja

1

0,10

izgradnja kapaciteta javnih ustanova pružatelja usluga

1

0,10

umrežavanje

1

0,10

povećanje matičnog fonda jelena običnog

1

0,10

istraživanje

1

0,10

stručno usavršavanje

1

0,10

1.050

100

UKUPNO:


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

55

3.4.2. Dodatni tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom/programom Najbrojniji dodatni tip aktivnosti također je neformalno obrazovanje, koje se navodi u 224 projekta. Slijedi medijska produkcija i izdavaštvo kao dodatna aktivnost u 212 projekata te organiziranje slobodnog vremena u 162 projekta. Informiranje i osvješćivanje javnosti zastupljeno je u 11,7% ukupnih aktivnosti kao dodatni tip aktivnosti. U tablici 67 prikazane su ostale dodatne aktivnosti projekata u 2008. godini. Tablica 67. Dodatni tip aktivnosti ili usluga projekata i programa

Dodatni tip aktivnosti ili usluga koji se provodi projektom/programom

N

%

neformalno obrazovanje

224

24,09

medijska produkcija i izdavaštvo

212

22,80

organiziranje slobodnog vremena

162

17,42

informiranje i osvješćivanje javnosti

109

11,72

sportske aktivnosti djece i mladih

80

8,60

javno zagovaranje

48

5,16

kulturno stvaralaštvo

38

4,09

savjetovanje i psihosocijalna podrška

24

2,58

humanitarna pomoć

6

0,65

umrežavanje

6

0,65

poduzetničke i proizvodne aktivnosti

6

0,65

rehabilitacija i terapijska intervencija

4

0,43

besplatna pravna pomoć i zastupanje na sudovima

3

0,32

izgradnja kapaciteta organizacija civilnoga društva

3

0,32

skloništa, prihvatilišta

2

0,22

istraživanje

2

0,22

posredovanje u volontiranju, volonterski servisi

1

0,11

930

100

UKUPNO:

I.


56

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

4. R aspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za financiranje projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2008. godini I.

U ovom dijelu Izvješća prikazani su rezultati upitnika vezani uz kriterije raspisivanje natječaja i javnih poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnoga društva u 2008. godini. Analiza je provedena na razini tijela državne uprave/ureda Vlade RH/ javnih institucija koja su u protekloj godini dodijelila neki oblik financijske potpore, skupno za određene ustrojstvene jedinice i broj raspisanih natječaja. Iz daljnje analize isključeni su i slučajevi u kojima se potpora, financijska ili nefinancijska, dodjeljivala isključivo izvan natječaja, odlukom čelnika tijela davatelja financijske potpore. Stoga su za većinu pitanja podaci obrađeni i interpretirani na ukupno sedamnaest slučajeva, odnosno sljedećim davateljima financijske potpore: Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava, Vlada Republike Hrvatske – Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, Vlada Republike Hrvatske – Ured za ravnopravnost spolova, Vlada Republike Hrvatske – Ured za nacionalne manjine, Savjet za nacionalne manjine, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo kulture, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstvo turizma, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, Ministarstvo unutarnjih poslova i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

4.1. Organizacije civilnoga društva kojima su namijenjene financijske potpore Sudeći prema dobivenim podacima, potpore su prvenstveno namijenjene pojedinačnim udrugama (koje navode svi davatelji financijskih potpora) te mrežama udruga i savezima (koje navodi 14 davatelja financijske potpore). Četiri davatelja financijskih potpora sredstva su namijenila i neformalnim građanskim inicijativama, tri su navela vjerske zajednice, a dva privatne ustanove. Privatnim zakladama i sindikatima sredstva je namijenio po jedan davatelj financijske potpore. Tablica 68. Pregled organizacija civilnoga društva kojima su namijenjene financijske potpore

Organizacije civilnoga društva

N

%

Pojedinačne udruge

19

100

Savezi ili mreže udruga

14

73,7

Neformalne građanske inicijative

4

21,1

Vjerske zajednice

3

15,8

Ostale

3

15,8

Privatne ustanove

2

10,5

Privatne zaklade

1

5,3

Sindikati

1

5,3


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

57

4.2. Propisi, javne politike, strateški ili programski dokumenti na temelju kojih su financijske potpore dodijeljene organizacijama civilnoga društva U tablici 69 navedeni su propisi, javne politike, strateški ili programski dokumenti na temelju kojih su u 2008. godini potpore dodijeljene organizacijama civilnoga društva prema broju davatelja financijskih potpora. Tablica 69. Pregled propisa, javnih politika, strateških ili programskih dokumenata na temelju kojih se dodjeljuju financijske potpore

Zakon ili drugi propis, nacionalna strategija ili nacionalni program

N

Zakon o udrugama

9

Zakon o sustavu državne uprave

7

Zakon o izvršavanju državnog proračuna

6

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva

6

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave

5

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

5

Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe opojnih droga u RH

4

Nacionalni program za Rome i Akcijski plan desetljeća za uključivanje Roma

4

Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava

4

Zakon o Hrvatskom Crvenom križu

3

Zakon o zaštiti prirode

3

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

3

Nacionalni program djelovanja za mlade

3

Zakon o volonterstvu

2

Zakon o zaštiti potrošača

2

Zakon o ravnopravnosti spolova

2

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

2

Strategija suzbijanja korupcije

2

Nacionalna strategija zaštite okoliša

2

Nacionalna strategija zdravstva

2

Nacionalna strategija za zaštitu od nasilja u obitelji

2

Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece

2

Nacionalni program suzbijanja HIV/AIDS infekcije 2005. – 2010.

2

Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. – 2010.

2

Zakon o zakladama i fundacijama

1

Zakon o športu

1

Zakon o ustanovama

1

Zakon o humanitarnoj pomoći

1

Zakon o tehničkoj kulturi

1

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu

1

I.


58

I.

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

Zakon ili drugi propis, nacionalna strategija ili nacionalni program

N

Zakon o studentskom zboru

1

Zakon o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva

1

Zakon o otocima

1

Zakon o znanosti i visokom obrazovanju

1

Zakon o proračunu

1

Zakon o zaštiti prava pacijenata

1

Zakon o pružanju usluga u turizmu

1

Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu

1

Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava

1

Nacionalni program razvitka otoka Pravilnik o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje sredstava za financiranje javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi Uredba o kriterijima za odabir korisnika i načinu raspodjele sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u 2008. godini Nacionalni provedbeni plan za socijalno uključivanje 2007. – 2008.

1

Nacionalna obiteljska politika

1

Nacionalna populacijska politika Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga Komunikacijska strategija za informiranje hrvatske javnosti o Europskoj uniji i pripremama za članstvo Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi RH Pravilnik o ustrojstvu i djelovanju Vojnoga ordinarijata u RH

1

Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga 2006. – 2009.

1

Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva

1

Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke

1

Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske 2007. – 2008.

1

Nacionalni program za suzbijanje trgovanja ljudima

1

Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje 2007. – 2008.

1

Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Pravilnik o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda Program rada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2008. godinu

1

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između RH i Svjetske banke

1

Zakon o šumama

1

Zakon o lovstvu

1

Ugovor o zajmu između RH i Svjetske banke od 2. svibnja 2005.

1

1 1 1

1 1 1 1

1 1


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

59

4.3. Raspisani natječaji i javni pozivi za organizacije civilnoga društva Tijekom 2008. godine sedamnaest davatelja financijske potpore raspisalo je 89 natječaja i javnih poziva za financiranje organizacija civilnoga društva. U većini slučajeva, davatelj financijske potpore raspisao je samo jedan natječaj. Tablica 70. Broj raspisanih natječaja i javnih poziva

1

Broj slučajeva (davatelja financijske potpore) 6

2

2

4

3

2

6

6

1

6

7

1

7

8

1

8

9

1

9

12

1

12

14

1

14

17

1

17

Broj raspisanih natječaja i javnih poziva organizacijama civilnoga društva u 2008. godini

UKUPNO:

Ukupan broj natječaja 6

89

U sljedećoj tablici prikazana je dinamika raspisivanja natječaja ili javnih poziva za sedamnaest davatelja financijske potpore u 2008. godini. Četrnaest davatelja financijske potpore natječaj je raspisalo jednom u godini za jedno programsko područje. U osam slučajeva radilo se o godišnjem raspisivanju natječaja za dva ili više programskih područja. Većina natječaja raspisuje se od travnja do lipnja. Tablica 71. Dinamika raspisivanja natječaja i javnih poziva

%

Dinamika raspisivanja natječaja ili javnih poziva

N

Jednom na godinu za jedno programsko područje

14

82,4

Dva puta na godinu za jedno programsko područje

2

11,8

Jednom na godinu za dva i više programskih područja

8

47,1

Više puta na godinu za dva i više programskih područja

1

5,9

Natječaj je otvoren cijele godine

2

11,8

Ostalo

3

17,6

Natječaj se uglavnom objavljuje na internetskoj stranici davatelja financijske potpore (82,4%) i u sredstvima javnog priopćavanja (76,5% slučajeva). U 58,8% slučajeva obavijest o natječaju objavljena je u dnevnom tisku, a cjeloviti tekst i na internetskoj stranici. Pet davatelja financijske potpore navelo je i druge načine objave obavijesti o natječaju:

I.


60

I.

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

• Obavijest o natječajima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa elektroničkim je biltenom poslana svim članicama HZTK-a. • Ured za ravnopravnost spolova objavio je obavijest s poveznicom na tekst natječaja na internetskim stranicama Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. • Ured za nacionalne manjine obavijest je dostavio pisanim puten romskim udrugama i KUD-ovima. • Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva regionalno je predstavila Kalendar objave natječaja i poziva za iskaz interesa za suradnju. • Ministarstvo turizma objavilo je natječaje u Narodnim novinama. Tablica 72. Mjesto objave javnog natječaja ili poziva

Mjesto objave javnog natječaja ili poziva

N

%

U sredstvima javnog priopćavanja

13

76,5

Na internetskoj stranici Obavijest o natječaju u dnevnim listovima, a cjelovit tekst natječaja na internetskoj stranici Drugdje

14

82,4

10

58,8

5

29,4

Natječaj je u više od polovice analiziranih slučajeva za prijavu otvoren 30 dana. Tablica 73. Trajanje natječaja za prijavu

%

Trajanje natječaja za prijavu

N

Manje od 30 dana

7

41,2

30 dana

11

64,7

Više od 30 dana

6

35,3

U jednakom broju analiziranih slučajeva prijave na natječaj organizacija civilnog društva dostavljaju se poštom i/ili osobnom dostavom, samo u dva slučaja prijave se dostavljaju elektroničkim putem uz dostavu originalne prijave poštom, dok dostavu prijave isključivo elektroničkim putem nije naveo nijedan davatelj financijske potpore. Tablica 74. Način dostave prijava organizacija civilnog društva

Način dostave prijava organizacija civilnog društva

N

%

Prijave se dostavljaju isključivo poštom

10

58,8

Prijave se dostavljaju poštom i/ili osobnom dostavom

10

58,8

Prijave se zaprimaju putem interneta (elektronički obrazac) i original prijave poštom

2

11,8

Dostavljene prijave u 88,2% analiziranih slučajeva zaprima pisarnica, a obično ih otvara nezavisno stručno tijelo, osnovano samo za tu potrebu ili tijelo koje nakon otvaranja i procjenjuje pristigle projekte.


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

61

Tablica 75. Zaprimanje dostavljenih prijava na natječaj ili javni poziv

%

Zaprimanje dostavljenih prijava na natječaj ili javni poziv

N

Nezavisno stručno tijelo

1

5,9

Pisarnica

15

88,2

Netko drugi: stručni suradnik/savjetnik u upravi nadležnoj za programsko područje; osoba koja zaprima poštu; tajništvo

4

23,5

Tablica 76. Otvaranje dostavljenih prijava na natječaj ili javni poziv

%

Otvaranje dostavljenih prijava na natječaj ili javni poziv

N

Osoba zadužena za suradnju s udrugama

3

17,6

Nezavisno stručno tijelo

14

82,4

Pisarnica

3

17,6

Netko drugi: Komisija za otvaranje zaprimljenih prijava; Evaluacijski odbor; Stručno povjerenstvo; dva djelatnika Uprave za ruralni razvoj Upravne direkcije SAPARD/IPARD programa; Savjet za nacionalne manjine; stručni suradnik/savjetnik u upravi nadležnoj za programsko područje

5

29,4

4.4. Procjena prijavljenih programa i projekata Procjenu prijavljenih projekata u većini analiziranih slučajeva obavlja nezavisno stručno tijelo, čiji sastav i imenovanje u 80% slučajeva određuje čelnik tijela državne uprave. Nezavisno stručno tijelo raznolika je sastava. U svim analiziranim slučajevima stručno tijelo čine predstavnici tijela državne uprave. U 80% analiziranih slučajeva tijelo se sastoji i od predstavnika znanstvenih i stručnih institucija, dok su u 60% slučajeva prisutni i nezavisni stručnjaci. Predstavnici organizacija civilnoga društva dio su nezavisnog stručnog tijela u tek 40% slučajeva. Tablica 77. Procjena prijavljenih programa i projekata

Procjena prijavljenih programa i projekata

N

%

Nezavisno stručno tijelo

15

88,2

Čelnik tijela državne uprave

0

0

Osoba u tijelu državne uprave/instituciji zadužena za suradnju s organizacijama civilnoga društva

2

11,8

Upravno tijelo institucije

1

5,9

Netko drugi: Povjerenstvo za odabir projekata koje imenuje ministar; Savjet za nacionalne manjine; Evaluacijski odbor; Evaluacijski i regionalni odbor; Stručna radna skupina za ocjenu i odabir projekata svoje prijedloge upućuje na Povjerenstvo za ocjenu i odabir projekata koje ih razmatra i predlaže čelniku tijela

4

23,5

I.


62

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

Tablica 78. Određivanje sastava i imenovanje nezavisnog stručnog tijela

I.

Sastav i imenovanje nezavisnog stručnog tijela određuje

N

%

Čelnik tijela državne uprave

12

80

Čelnik tijela na prijedlog osobe u tijelu državne uprave/instituciji zadužene za suradnju s organizacijama civilnoga društva

3

20

Upravno tijelo

3

20

Netko drugi: Prva radna skupina Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome; Savjet za nacionalne manjine

2

13,3

Tablica 79. Sastav nezavisnog stručnog tijela

Nezavisno stručno tijelo čine:

N

%

Predstavnici tijela državne uprave

15

100

Predstavnici znanstvenih i stručnih institucija

12

80

Nezavisni stručnjaci

9

60

Predstavnici organizacija civilnoga društva

6

40

Konačnu odluku o dodjeli financijskih potpora u više od polovice slučajeva donosi čelnik tijela državne uprave, na prijedlog nezavisnog stručnog tijela koje je prijedloge razmatralo. U pet slučajeva konačnu odluku o dodjeli financijskih potpora donijele su druge institucije: Savjet za nacionalne manjine, čelnik tijela državne uprave na prijedlog Povjerenstva za ocjenu programa udruga iz Domovinskog rata za 2008. godinu, nezavisno stručno tijelo koje je razmatralo programe, Zajednički upravljački odbor prekograničnog programa odnosno Regionalni odbor. Tablica 80. Donošenje odluke o dodjeli financijskih potpora

Donošenje odluke o dodjeli financijskih potpora

N

Čelnik tijela državne uprave ili dužnosnik koga on ovlasti

4

23,5

11

64,7

0

0

Upravno tijelo

2

11,8

Netko drugi

5

29,4

Čelnik tijela na prijedlog nezavisnog stručnog tijela koje je razmatralo projekte i Črograme Čelnik tijela na prijedlog osobe u tijelu državne uprave/instituciji zadužene za suradnju s organizacijama civilnoga društva

%

4.5. Način obavješćivanja organizacija civilnoga društva i javnosti o rezultatima natječaja Organizacije civilnoga društva obavještavaju se o odobrenim financijskim potporama pisanim putem i/ili objavom na internetskim stranicama u podjednakom broju analiziranih slučajeva, 94,1%.


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

63

Tablica 81. Način obavješćivanja organizacija civilnog društva o odobrenoj financijskoj potpori

Organizacije civilnoga društva o odobrenoj financijskoj potpori obavještavaju se:

N

Pisanim putem (poštom, e-poštom)

16

94,1

Usmeno, telefonom

3

17,6

Objavom na internetskim stranicama

16

94,1

%

O neodobravanju financijske potpore organizacije civilnoga društva također se većinom obavještavaju pisanim putem, u 88,2% analiziranih slučajeva. Rjeđe se takva obavijest objavljuje na internetskim stranicama davatelja financijske potpore (35,3% slučajeva), a gotovo se nikada ne priopćava usmeno ili telefonski. Tablica 82. Način obavješćivanja organizacija civilnoga društva o neodobrenoj financijskoj potpori

Organizacije civilnoga društva o neodobrenoj financijskoj potpori obavještavaju se: Pisanim putem (poštom, e-poštom)

15

88,2

Usmeno, telefonski

1

5,9

Objavom na internetskim stranicama

6

35,3

N

%

Rezultati natječaja i javnih poziva za širu javnost objavljeni su u gotovo svim analiziranim slučajevima na internetskoj stranici davatelja financijske potpore. Četvrtina davatelja financijske potpore takve informacije objavljuje i u sredstvima javnog priopćavanja. Tablica 83. Način obavješćivanja šire javnosti o odobrenim financijskim potporama

O dodijeljenim financijskim potporama javnost se obavještava:

N

%

U sredstvima javnog priopćavanja

4

23,5

Na internetskoj stranici

16

94,1

Izdavanjem posebne publikacije

1

5,9

Ne obavještava se javno

2

11,8

4.6. Zaključivanje ugovora o dodjeljivanju financijskih potpora s organizacijama civilnoga društva Ugovor o financiranju organizacija civilnoga društva zaključuje se u 64,7% analiziranih slučajeva najkasnije 60 dana od zaključenja natječaja. U jednom slučaju ugovori se uopće ne zaključuju. Tablica 84. Zaključivanje ugovora o financiranju

Zaključivanje ugovora s organizacijama civilnoga društva

N

%

Najkasnije 30 dana od zaključenja natječaja

6

35,3

Najkasnije 60 dana od zaključenja natječaja

11

64,7

Više od 60 dana od zaključenja natječaja

4

23,5

Ugovori se ne zaključuju

1

5,9

I.


64

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

4.7. Uključenost djelatnika državne uprave u postupke financiranja organizacija civilnoga društva u 2008. godini I.

Ovim pitanjem ispitivala se uključenost djelatnika državne uprave u postupke financiranja organizacija civilnoga društva. Izravno uključenih zaposlenika kojima je postupak financiranja u opisu posla zabilježeno je kod šesnaest davatelja financijske potpore, a posredno uključenih zaposlenika kod njih četrnaest. U jedanaest slučajeva u postupke financiranja uključeni su vanjski suradnici za procjenu projekata ili programa, a u pet vanjski suradnici za praćenje i vrednovanje provedbe projekata i programa. Tablica 85. Uključenost djelatnika državne uprave i vanjskih suradnika u postupke financiranja organizacija civilnoga društva

Uključenost u postupak financiranja:

N

%

Izravno uključenih zaposlenika kojima je to u opisu posla (u cijelosti ili djelomično)

16

94,1

Posredno uključenih zaposlenika (nadređeni, administrativna i komunikacijska potpora)

14

82,4

Vanjskih suradnika za procjenu projekata ili programa

11

64,7

Vanjskih suradnika za praćenje i vrednovanje provedbe projekata i programa

5

29,4

4.8. Troškovi za provedbu natječaja/javnog poziva za dodjelu financijskih potpora organizacijama civilnoga društva Ukupni troškovi nastali provedbom natječaja/javnih poziva u 2008. godini iznose 2.789.464,18 kn. Najveći iznos troškova zabilježen je u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, 35,9% ukupnog iznosa ili 1.001.239,61 kn. Iznos troškova za sve davatelje financijske potpore koji su u upitniku naveli tu stavku prikazan je u tablici 86. Tablica 86. Pregled iznosa troškova za provedbu natječaja/javnih poziva prema davatelju financijske potpore

Davatelj financijske potpore Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

Troškovi (kn)

%

1.001.239,61

35,9

Ministarstvo kulture

520.000,00

18,6

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

358.180,62

12,8

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

225.507,57

8,1

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

193.127,84

6,9

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

107.200,00

3,8

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija

86.702,00

3,1

Vlada Republike Hrvatske – Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga

72.423,02

2,6

Vlada Republike Hrvatske – Ured za ravnopravnost spolova

51.740,31

1,9


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

Davatelj financijske potpore

Troškovi (kn)

%

Vlada Republike Hrvatske – Ured za ljudska prava

46.822,07

1,7

Ministarstvo turizma

42.013,14

1,5

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

26.694,00

1,0

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

22.264,00

0,8

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

15.000,00

0,5

Savjet za nacionalne manjine

8.550,00

0,3

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

7.000,00

0,3

Vlada Republike Hrvatske – Ured za nacionalne manjine

5.000,00

0,2

2.789.464,18

100

UKUPNO:

Analizirajući tip nastalih troškova, utvrđeno je da se u većini slučajeva (88,2%) radi o troškovima objavljivanja natječaja, odnosno o iznosu od 539.529,87 kn. U 70,6% slučajeva trošak su naknade članovima stručnih tijela, koje su u 2008. godini iznosile 1.885.668,61 kn. Taj trošak čini 67,6% ukupnog iznosa prema vrsti troškova. Tablica 87. Pregled vrsta troškova za provedbu natječaja

Vrste troškova za provedbu natječaja

N

Troškovi objavljivanja natječaja

15

88,2

Naknade članovima stručnih tijela

12

70,6

Naknade vanjskim suradnicima

6

35,3

Drugi troškovi

2

11,8

%

Tablica 88. Pregled iznosa troškova za provedbu natječaja prema vrsti troška

Vrste troškova za provedbu natječaja

Iznos (kn)

Naknade članovima stručnih tijela

%

1.885.668,61

67,6

Troškovi objavljivanja natječaja

539.529,87

19,3

Naknade vanjskim suradnicima

361.265,70

13,0

3.000,00

0,1

2.789.464,18

100

Drugi troškovi (poštarina, komunikacija, putni troškovi članova povjerenstva za dodjelu potpora) UKUPNO:

65

Navedeni iznos troškova u 88,2% slučajeva podmiruju se iz sredstava tijela državne uprave.

I.


66

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

Tablica 89. Pregled izvora sredstava namijenjenih za troškove provedbe natječaja

I.

%

Troškovi za provedbu natječaja podmiruju se iz:

N

Sredstava tijela državne uprave/institucije

15

88,2

Sredstava namijenjenih za financijske potpore organizacijama civilnoga društva

7

41,2

4.9. Sadržaj i broj prigovora zaprimljenih na rezultate natječaja Šest je davatelja financijskih potpora zaprimilo prigovor na rezultate natječaja za dodjelu financijskih potpora u 2008. godini. Ukupno je uloženo 128 prigovora od kojih je tek 14 pozitivno riješenih. Većina uloženih prigovora, njih čak 108, odnosila se na ocjenu o neispunjavanju formalnih uvjeta natječaja. Tablica 90. Prigovori na rezultate natječaja

%

Uloženi prigovor:

N

Da

6

35,3

Ne

11

64,7

17

100

UKUPNO: Tablica 91. Pregled broja uloženih i uvaženih prigovora s obzirom na sadržaj

Broj uloženih prigovora

Broj uvaženih prigovora

108

14

Rad tijela koje ocjenjuje projekte i programe

5

0

Sastav tijela koje ocjenjuje projekte i programe

0

-

Iznos dodijeljene financijske potpore

13

0

Proceduru natječaja

1

0

Nešto drugo

1

0

128

14

Broj prigovora s obzirom na: Ocjenu o neispunjavanju formalnih uvjeta

UKUPNO:

Prigovore organizacija civilnog društva uglavnom, u jednakom broju analiziranih slučajeva, rješava nezavisno stručno tijelo i/ili čelnik tijela državne uprave. U jednom se slučaju, Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, prigovori ne rješavaju zato što je odluka o odobrenim potporama konačna.


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

67

Tablica 92. Rješavanje prigovora

%

Prigovor organizacija civilnog društva rješava:

N

Nezavisno stručno tijelo koje je ocjenjivalo projekte

6

42,9

Nezavisno stručno tijelo osnovano za rješavanje prigovora

1

7,1

Upravno tijelo

3

21,4

Čelnik tijela državne uprave

6

42,9

2

14,3

3

21,4

1

7,1

Osoba u tijelu državne uprave/instituciji zadužena za suradnju s organizacijama civilnoga društva Netko drugi: Savjet za nacionalne manjine; Povjerenstvo za koordinaciju i praćenje financiranih projekata, programa i potpora MZSS-a; Povjerenstvo za ocjenu programa udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2008. godinu Odluka o odobrenim potporama je konačna te se stoga prigovori ne rješavaju

4.10. Praćenje provedbe financiranih programa i projekata Unaprjeđenje sustava praćenja i vrednovanja relevantno je za djelotvornost niza javnih politika, čija provedba uvelike ovisi o kvaliteti suradnje javnog i nevladinog, neprofitnog sektora, a od posebne je važnosti za prepoznavanje doprinosa organizacija civilnoga društva ukupnom društvenom i gospodarskom razvoju Hrvatske te za uočavanje prilika za veću učinkovitost javnih ulaganja u razvoj civilnoga društva. Dugoročni pozitivni učinak kvalitetnijeg praćenja i vrednovanja financiranih programa i projekata, kao i cjelovitih natječaja za udruge, osobito je važan za kvalitetu i komplementarnost programiranja budućih financijskih transfera prema civilnom društvu, kako iz državnih izvora tako i iz pretpristupnih fondova EU-a. Konačno, kvalitetnije praćenje i vrednovanje projekata i programa udruga, koji se financiraju iz javnih sredstava, nužno je za kvalitetno informiranje građana – poreznih obveznika i krajnjih korisnika tih projekata i programa – o tome kako je njihov novac uložen u zadovoljavanje njihovih potreba. U skladu sa svojim zadaćama praćenja i poticanja provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2006. do 2011., Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske odlučio je usmjeriti napore u poboljšanje sustava praćenja i vrednovanja učinaka programa/projekata organizacija civilnoga društva u svrhu povećanja djelotvornosti i učinkovitosti javnih politika koje pretpostavljaju suradnju tijela državne uprave te područne i lokalne samouprave s organizacijama civilnoga društva. Sukladno preporukama iz Izvješća o provedbi mjera Operativnog plana Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva za 2007. godinu i Izvješću o dodijeljenim financijskim potporama za projekte/programe organizacija civilnoga društva u 2007. godini, Ured za udruge Vlade RH započeo je trogodišnji program (listopad 2008. – listopad 2011.) kojem je svrha unaprijediti sustav praćenja i vrednovanja rezultata projekata/programa organizacija civilnoga društva financiranih iz državnog proračuna. Slijedom rečenog, Ured za udruge je u Završni godišnji upitnik za tijela državne uprave o postupcima i rezultatima odobrenih financijskih i nefinancijskih potpora dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnoga društva u 2008. godini uvrstio također pitanja o načinima prikupljanja

I.


68

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

izvještaja o provedenim programima/projektima organizacija civilnoga društva, ali i pitanja o načinima njihova praćenja i vrednovanja. I.

Utvrđeno je da su kod gotovo svih davatelja financijske potpore organizacije civilnoga društva obavezne dostaviti neki oblik završnog izvješća (periodična i završna financijska i programska izvješća, priloge i proizvode proistekle iz trajanja i provedbe projekta…). Reultati se većinom prate pregledom završnih godišnjih i financijskih izvješća te rjeđe pregledom istoimenih polugodišnjih izvješća. Evaluacija se provodi pregledom svih završnih izvješća s obzirom na ugovorne obveze te dodatnim analizama rezultata na razini određenog projekta (evaluacijsko izvješće, istraživanje, dodatne konzultacije ili terenski posjeti udrugama). Gotovo svi davatelji financijskih potpora rezultate provedenih projekata i programa koriste prigodom javnih događanja, komunikacije s javnošću ili prezentacije rada tijela državne uprave, odnosno uprave, odjela, ureda ili institucije i/ili pri planiranju novih natječaja za organizacije civilnog društvaa iz sredstava RH, ali i razvoja programa, predlaganja novih propisa, poboljšanja politika ili strateških dokumenta. Tablica 93. Dokumentacija za izvješćivanje o provedbi programa ili projekata

Dokumentacija za izvješćivanje o provedbi programa ili projekta

N

Završna financijska izvješća

17

94,4

Završna programska izvješća

16

88,9

14

77,8

14

77,8

Nezavisna vanjska evaluacijska izvješća

4

22,2

Drugo

1

5,6

Prilozi i proizvodi uz izvješća, proistekli iz aktivnosti financiranog projekta i programa (publikacije, foto-dokumentacija i sl.) Periodična (mjesečna, tromjesečna, polugodišnja) izvješća o provedbi tijekom trajanja projekta ili programa

%

Tablica 94. Način praćenja provedbe programa ili projekata

Način praćenja provedbe programa ili projekata

N

%

Pregledom polugodišnjih programskih izvješća sukladno ugovoru

12

66,7

Pregledom završnih godišnjih izvješća sukladno ugovoru

17

94,4

Pregledom polugodišnjih financijskih izvješća sukladno ugovoru

10

55,6

Pregledom završnih financijskih izvješća sukladno ugovoru s obzirom na predviđena dodijeljena i potrošena sredstva

16

88,9

Terenskim posjetima udrugama tijekom provedbe projekta ili programa

7

38,9

Drugo

4

22,2


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

69

Tablica 95. Način ocjenjivanja rezultata financiranih programa ili projekata

Način ocjenjivanja rezultata financiranih programa ili projekata

N

%

Pregledom svih završnih izvješća s obzirom na ugovorne obveze

15

83,3

Dodatnim analizama rezultata na razini određenog projekta (evaluacijsko izvješće, istraživanje, dodatne konzultacije ili terenski posjeti udrugama)

10

55,6

Dodatnim kompleksnijim analizama rezultata na razini više projekata unutar određenog programskog područja financiranja ili cijelog natječaja

5

27,8

Analizom financijskih pokazatelja prema programskim područjima s obzirom na predviđena dodijeljena i potrošena sredstva

7

38,9

Analizom efikasnosti dodijeljenih javnih sredstava, odnosno omjera utrošenog s obzirom na izravne rezultate (npr. trošak po korisniku i tipu usluge ili aktivnosti i sl.)

5

27,8

Drugo

2

11,1

Tablica 96. Korištenje informacija o provedenim natječajima i javnim pozivima

Korištenje informacija o provedenim natječajima i javnim pozivima Dosad ih nismo koristili jer su sredstva definirana Uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću te stoga te informacije ne mogu bitno utjecati na procese planiranja Koristimo ih prigodom javnih događanja, komunikacije s javnošću ili prezentacije rada našeg tijela državne uprave, odnosno uprave, odjela, ureda ili institucije

N

%

3

16,7

17

94,4

Koristimo ih pri planiranju novih natječaja za organizacije civilnoga društva iz sredstava RH

16

88,9

Koristimo ih pri planiranju projekata iz sredstava EU-a

7

38,9

Koristimo ih pri razvoju programa, predlaganju novih propisa, poboljšanju politika ili strateških dokumenta

14

77,8

I.


70

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

5. N ekoliko primjera uspješno provedenih projekata financiranih iz državnog proračuna I.

Osmišljeni sadržaji slobodnog vremena i neformalnog obrazovanja za mlade u Malom Lošinju… Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti na temelju Natječaja za prijavu projekata/ programa koji se odnose na rad klubova za mlade u 2008. godini sa 38.000 kuna financiralo je projekt “volim-losinj: učimo kroz debatu i akciju“ koji je radi osmišljavanja sadržaja slobodnog vremena i neformalnog obrazovanja srednjoškolaca i mlađe adolescentne populacije od 23. lipnja 2008. do 28. veljače 2009. godine realizirala udruga Centar za zdravo odrastanje IDEM i ja iz Malog Lošinja. U sklopu projekta provedene su 24 edukativne radionice na kojima su obrađeni sadržaji aktualni za život mladih, art radionice i komunikacijske radionice u 12 sesija. Osim toga mladi su sudjelovali u terenskim edukativnim aktivnostima, studijskim putovanjima i javnim akcijama. Jednom na tjedan održavale su se debatne radionice, a održane su i prezentacijske debate uz veliku posjećenost mladih osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. Iako su računala i internet mladima široko dostupni, provedeno je 12 edukacijskih radionica, praktikuma i savjetovanja te pomoći u svladavanju određenih informatičkih, tehničkih, komunikacijskih sadržaja te bazična edukacija o korištenju softvera koji je zanimljiv mladima. Održana su četiri predavanja na temu ovisnosti i uspješne komunikacije s roditeljima i vršnjacima, ljudskih prava uključujući prava mladih, seksualna prava i prava osoba s posebnim potrebama. Sve aktivnosti provodile su se uz puno sudjelovanje mladih u planiranju, provedbi i evaluaciji te uz vršnjačko motiviranje i


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

vođenje, no i uz stalnu superviziju stručnog tima udruge. Provedbom projekta stvorena je jezgra mladih ljudi koji imaju više vještina i motivacije, jasnu viziju budućih aktivnosti te organizacijsku jezgru za zahtjevnije aktivnosti i samostalniji rad. Projekt je realiziran u partnerstvu s gradom Malim Lošinjem, Srednjom školom Ambroza Haračića iz Malog Lošinja, Osnovnom školom Vežica iz Rijeke te udrugama Ženska soba i Ženska mreža Hrvatske. Voditeljica projekta bila je Barbara Živković. … u Zagrebu… Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti na temelju Natječaja za prijavu projekata udruga koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom i udruga koje pridonose borbi protiv droga i svih drugih oblika ovisnosti sa 71.850 kuna financiralo je projekt “Pružam ruku, pođi sa mnom – program vršnjačke pomoći“, koji je sa svrhom psihološkog i emocionalnog osnaživanja mladih, potpore zdravom odrastanju, aktivnijeg uključivanja mladih i afirmacije volonterskog rada, aktivnijeg i kvalitetnijeg obnašanja roditeljske uloge i kvalitetnijeg provođenja vremena sa svojom djecom realizirala udruga Neki novi klinci iz Zagreba. Sve projektne aktivnosti osmišljene su u skladu s potrebama mladih i profilirale su se kao potrebne i djelotvorne u radu s mladim korisnicima: aktivnosti organiziranja slobodnog vremena (likovna, plesna i glazbena radionica i parlaonica), pomoć u učenju (individualno uz poticanje međuvršnjačke pomoći), osnaživanje pomagača (mjesečne supervizije i dvije edukacije volontera) i malo savjetovalište (savjetovanje djece i mladih, roditelja s djecom i roditelja, radionice za roditelje i odlasci u obitelji korisnika). Mladi i mladi volonteri zajedno su osmišljavali i realizirali aktivnosti slobodnog vremena prema sklonostima i izboru korisnika. Pri provedbi aktivnosti izmjenjivale su se metode individualnog i grupnog rada. Mogućnost da na jednome mjestu imaju tako organiziranu potporu privuklo je i roditelje i institucije i, dakako, mlade. Projektnim aktivnostima bilo je obuhvaćeno 58-ero djece i mladih do 18 godina, njihovi roditelji i 12 volontera – mladih pomagača. Kao partneri u projektu su sudjelovali Centar za socijalnu skrb Susedgrad, Osnovna škola Tituš Brezovački i Osnovna škola Špansko – Oranice. Voditeljica projekta bila je Renata Tomičić, socijalna radnica i psihoterapeut. …. u Petrinji, Karlovcu, Vrbovcu i Donjoj Stubici Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti na temelju Natječaja za prijavu projekata udruga u 2008. godini sa 48.000 kuna financiralo je projekt „DA I NE“ –– projekt za osnaživanje mladih u prihvaćanju sebe i drugih (različitih) koji je realizirala Udruga Suncokret – OLJIN „Odgoj za ljubav i nenasilje“od 23. lipnja do 31. prosinca 2008. Putem suradnje civilnog sektora i obrazovnih institucija, primjenom praktičnih interaktivnih metoda u edukaciji, provedene su aktivnosti podizanja razine znanja mladih i njihova osnaživanja za djelotvorno donošenje odluka za zdra-

71

I.


72

I.

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

ve životne izbore, te motiviranja za aktivno i odgovorno uključivanje u život svoje lokalne zajednice. Tijekom diskusijskog i dramskog načina rada obrađeno je šesnaest tema zanimljivih mladima. Projekt je sadržavao sljedeće aktivnosti: grupni rad, koji je bio organiziran kroz forum-teatar i sastojao se od razgovora na temu donošenja odluka, zdravih stilova života, emocionalnog osnaživanja te usvajanja vještine dramsko-scenskog izričaja kao i specifičnosti forum-teatra kroz pripremu članova grupe za intervencije iz publike. Korisnici projekta „DA i NE“ zajedno s drugim korisnicima udruge sudjelovali su u aktivnostima osnaživanja u prirodi, koje su uključivale različite natjecateljske aktivnosti kao i vježbe disanja, tjelovježbu, tehnike relaksacije i slično s osnovnom svrhom razvijanja i osvješćivanja važnosti organiziranog kretanja i uključivanje kreativnosti. Projektne aktivnosti provodile su se u srednjim školama i osmim razredima osnovnih škola na području Zagreba, Petrinje i okolnih mjesta (Sisačko-moslavačka županija) te Vrbovca, Karlovca i Donje Stubice. Sudjelovala su 104 mlada korisnika u grupnom radu i aktivnostima u prirodi, te 650 osoba u publici na deset završnih priredaba u školama. Voditelj projekta bio je Željko Vukobratović, profesor psihologije. Poboljšana volonterska skrb za starije osobe u lokalnoj zajednici Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti na temelju Natječaja za prijavu projekata/programa kojima se doprinosi razvoju volonterstva i/ili poboljšanju kvalitete života starijih osoba u Republici Hrvatskoj u izvođenju organizacija civilnoga društva u 2008. godini sa 122.100,00 kuna financiralo je volontersku skrb za starije osobe u lokalnoj zajednici koju je Sindikat umirovljenika Hrvatske realizirao u više gradova Republike Hrvatske, u suradnji s podružnicama Sindikata u Bjelovaru, Dugom Selu, Vrbovcu, Osijeku, Zagrebu, Puli, Splitu, Trogiru, Vrgorcu, Slavonskom Brodu, Krapini i Samoboru. Realizacijom projekta “Volonterska skrb za starije osobe u lokalnoj zajednici“ poboljšana je kvaliteta samostalnog življenja 2.428 starijih osoba koje nisu mogle obavljati svakodnevne životne aktivnosti zbog teže narušenog zdravstvenog stanja, smanjenih funkcionalnih sposobnosti te nedostatka pomoći mlađih članova obitelji ili skrbnika u neposrednoj blizini. Organiziranim aktivnostima pružena im je 13.651 socijalna uslu-


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

ga, kao što su pomoć u kući, dostava toplog obroka, druženje, rekreativni sadržaji i sudjelovanje u različitim kulturnim i športskim manifestacijama. U provedbu projekta bio je uključen 131 volonter svih dobnih struktura, od djece i mladih do starijih osoba, kojih je bilo najviše i koje su uglavnom članovi Sindikata umirovljenika Hrvatske. U suradnji s jedinicama lokalne samouprave Udruga je provodila osposobljavanje volontera za rad u projektu. Aktivnosti su tijekom provedbe i medijski prezentirane čime se dodatno pridonijelo promicanju volonterstva u radu sa starijim osobama te širenju dobrosusjedske pomoći. Voditelji projekta bili su umirovljenici prof. dr. sc. Drago Droždjek, specijalist obiteljske medicine i socijalne medicine s organizacijom zdravstvene zaštite, mr. sc. Stjepan Krajačić, magistar Medicinskog i Ekonomskog fakulteta u Zagrebu u području javnog zdravstva i ekonomike zdravstva i Milica Čavkić, od 1993.. godine predsjednica Odbora za socijalnu skrb i humanitarnu djelatnost u Sindikatu umirovljenika Hrvatske. Održano 14. svehrvatsko športsko natjecanje invalida Domovinskog rata Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti na temelju Natječaja za udruge iz Domovinskog rata koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba hrvatskih ratnih vojnih invalida (HRVI) Domovinskog rata radi ostvarivanja financijske potpore iz prihoda od igara na sreću u 2008. godini sa 2.557.000,00 kuna financiralo je 14. svehrvatsko športsko natjecanje invalida Domovinskog rata. Izlučna natjecanja održana su u svim županijama. U izlučnim i finalnom natjecanju sudjelovalo je oko 1200 osoba. Na završnom natjecanju u Zadru sudjelovalo je oko 950 natjecatelja članova postava iz svih županija. Natjecalo se u 10 športskih disciplina i u 28 športskih kategorija. I 14. natjecanje, kao i sva prethodna natjecanja HRVI Domovinskog rata na državnoj razini, podiglo je svijest sudionika i drugih hrvatskih branitelja o statusu HRVI-a i važnosti bavljenja športom u svladavanju tjelesnih i psihičkih poteškoća. Ta tradicionalna multidisciplinarna športska manifestacija znatno utječe na podizanje samosvijesti HRVI-a u premošćivanju raznih psiholoških i drugih zapreka na putu zdravstvene rehabilitacije i resocijalizacije. Svehrvatsko športsko natjecanje invalida Domovinskog rata povezuje HRVI Domovinskog rata iz cijele Hrvatske i pridonosi stvaranju pozitivnog ozračja među pripadnicima te kategorije stradalnika Domovinskog rata i boljem prihvaćanju od okruženja u kojemu žive.Voditelj projekta bio je Josip Periša, hrvatski branitelj dragovoljac Domovinskog rata, HRVI 40%, predsjednik Glavnog odbora ZŽZU HVIDR-e RH i Provedbenog odbora SŠNIDOR-a. Unaprijeđena međunarodna aktivnost i suradnja Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti na temelju Natječaja za financijske potpore projektima/programima udruga iz Domovinskog rata sa 200.000,00 kuna sufinanciralo je međunarodnu aktivnost i suradnju Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske (UDVDR RH). Tijekom 2008. godine UDVDR RH kao stalna članica Svjetske veteranske federacije (SVF), koja ima suradnju s NATO-om, Vijećem sigurnosti UN-a i brojnim međunarodnim veteranskim asocijacijama, bila je aktivan čimbenik na putu ulaska Hrvatske u NATO. Sudjelovanjem u radu SVF-a Udruga se također zalaže za što kvalitetniju zaštitu prava i interesa veterana i iz drugih država. U sklopu suradnje i aktivnosti na međunarodnom planu, posebice kroz međunarodne konferencije koje je održala u RH i na kojima je predsjedavala u Europskom odboru SVF-a, Udruga pridonosi promicanju istine o Domovinskom ratu i drugih interesa važnih za RH. Suradnjom s veteranskim organizacijama na području jugoistočne Europe zalaže se za stvaranje pozitivnog ozračja kako među veteranima tako i državama obuhvaćenim ratnim zbivanjima na tom području. Za zasluge u zalaganju za uređenje najkvalitetnije skrbi o

73

I.


74

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata dobila je priznanje Svjetske veteranske federacije. Voditelj projekta bio je Valentino Rajković, tajnik UDVDR-a RH, hrvatski branitelj dragovoljac Domovinskog rata, 70% HRVI, umirovljeni pukovnik HV-a. I.

Obogaćena kulturna i znanstvena suradnja s Republikom Austrijom Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija na temelju Natječaja za financijsku potporu programima/projektima udruga koje njeguju suradnju i prijateljstvo među državama za 2008. godinu financiralo je sa 40.000,00 kuna poticanje suradnje u području znanosti i kulture s članicom EU-a Republikom Austrijom, projekt koji je provodilo Hrvatsko-austrijsko društvo iz Zagreba. U suradnji s austrijsko-hrvatskim društvima iz Beča i Salzburga realizirane su raznolike djelatnosti, kao što su organiziranje hrvatsko-austrijskih znanstvenih dana, likovnih izložbi, koncerata mladih umjetnika, predavanja i studijskih putovanja, čime su članovi Hrvatskoaustrijskog društva željeli produbiti i obogatiti odnose Austrije i Hrvatske, posebice u području znanosti i kulture. Stoga su u 2008. godini organizirali osam besplatnih koncerata mladih umjetnika i ansambala u Europskom domu i Društvu hrvatskih skladatelja, koji su bili izvrsno posjećeni. U suradnji s Institutom za međunarodne odnose, Austrijskim institutom za međunarodnu politiku i Austrijsko-hrvatskim društvom iz Beča u Zagrebu je 16. i 17. lipnja 2008. održana radionica “Croatia and Austria – security and European integration“. U suradnji s Galerijom Vladimir Filakovac postavljena je izložba “Austrijska veza“, na kojoj su predstavljeni hrvatski umjetnici koji žive i rade u Austriji. Izložbu je otvorila veleposlanica Republike Austrije u Hrvatskoj, dr. Helga Konrad. Ostvarena su također četiri studijska putovanja: posjet muzeju Naroni i dolini Neretve; tvornici Gavrilović u Petrinji i Starom gradu Sisku; studijsko putovanje u Moslavinu te putovanje u Salzburg i susret s članovima Austrijsko-hrvatskog društva. Voditeljica programa bila je prof. dr. sc. Greta Pifat Mrzljak, naslovni redovni profesor pri Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu te znanstveni savjetnik Instituta Ruđer Bošković. Produbljena kulturna povezanost Republike Indije i Republike Hrvatske Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija na temelju Natječaja za financijsku potporu programima/projektima udruga koje njeguju suradnju i prijateljstvo među državama za 2008. godinu financiralo je s 50.000,00 kuna projekt Udruge Lotos iz Zagreba, koja je realizirala program “Namaste Indija!“ kojim je prvenstveno produbljena kulturna povezanost Republike Indije i Republike Hrvatske te potaknut razvoj prijateljstva i suradnje između hrvatskog i indijskog naroda, kao i opća obaviještenost o bogatoj kulturnoj indijskoj baštini. Različitim aktivnostima obuhvaćeni su prevođenje i predstavljanje djela indijske književnosti, razvoj muzejske suradnje, daljnja organizacija gostovanja indijskih plesnih i glazbenih umjetnika te tješnja suradnja hrvatskih škola i učenika s Katedrom za indologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Tijekom 2008. godine programskim je događanjima nazočilo oko 1500 građana i učenika, a putem medijskih nastupa udruge na HRT-u program je pratilo više desetaka tisuća građana. Objavljeno je više


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

od trideset različitih tekstova u dnevnim i tjednim tiskovinama te na internetskim portalima. Program je također realiziran u više gradova Hrvatske: Zagrebu, Splitu, Šibeniku, Karlovcu, Velikoj Gorici, Puli, Ivanić Gradu, Samoboru, Zaboku, Sisku, Čakovcu, Dugoj Resi, Zaprešiću i Pitomači. Udruga je u realizaciji surađivala s brojnim relevantnim institucijama, udrugama i pojedincima iz Hrvatske, Indije i svijeta. Voditeljica programa bila je Kosjenka Brajdić, koja se više od deset godina bavi proučavanjem indijske kulture i filozofije pri centrima za hinduističke studije u zemlji i inozemstvu.

Pripremljeni edukativni programi za prevenciju nasilja među mladima Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa u sklopu Natječaja za financijske potpore projektima i/ili programima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2007./2008. s 40.000,00 kuna sufinanciralo je projekt udruge Ćakula kroz život – Odrastanje bez nasilja. Svrha toga projekta bila je aktivno utjecati na svijest djece, njihovih roditelja te nastavnika i stručnih suradnika u školama vezano uz nasilje. Projektom se željelo naučiti djecu da mirno rješavaju različite konfliktne situacije i da se nauče komunikaciji s okolinom. Snimljeno je deset obrazovnih videomaterijala, koji su se prikazivali u višim razredima osnovne škole i u srednjim školama. Materijali su također prikazani roditeljima na roditeljskim sastancima, a projekcijama su prisustvovali i eminentni stručnjaci iz tog područja. Na taj se način dobro povezala suradnja organizacije civilnoga društva sa školom, učenicima i roditeljima. Učenici i roditelji mogli su stručnjacima postavljati pitanja o nasilju i načinima njegova sprečavanja. Sav videomaterijal snimljen je i montiran u DVD formatu i dobio je pozitivno stručno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje. Najbolji stručnjaci iz područja sudjelovali su u pripremi edukativnih videomaterijala svojim savjetima i prijedlozima. Slijedom toga, uz suglasnost Ministarstva, materijal je upućen u škole na području Osječko-baranjske županije. Kako bi se provjerila usvojenost znanja i vještina, projekt je zvršen kvizom. Svrha projekta u cijelosti je ispunjena. Voditeljica projekta bila je novinarka Draženka Franjić. Istaknuti rezultati u spječavanju ovisnosti, poučavanju mladih za pravilno provođenje slobodnoga vremena i volonterstvo kao način života Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa u sklopu Natječaja za financijske potpore projektima i/ili programima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2007./2008. s 50.000,00 kuna financiralo je trogodišnji program 3 d kreativna orijentacija, koji udruga Ambidekster klub iz Zagreba provodi od 2007. do 2010. godine (za te tri godine ukupno je odobreno 150.000,00 kn). Program se razvijao tijekom četverogodišnje suradnje Ambidekster kluba i udruge Anđeli čuvari iz Varaždina. Budući da obje udruge provode edukaciju i savjetovanja o zdravim stilovima života, kreiran je program kojim su se objedinila dotadašnja pozitivna iskustva te je provedbom programa na području Zagreba i Varaždina dosad obuhvaćeno oko 250 korisnika u dobi od 15 do 19 godina. Ciljevi su pro-

75

I.


76

I.

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

grama sprečavanje poremećaja u ponašanju (ovisnosti, adolescentne krize, bulimija, anoreksija, suicidalnost…), rano otkrivanje ovisnika te njihovo uključivanje u tretmane, poticanje mladih na aktivno uključivanje u kvalitetno provođenje slobodnog vremena te promoviranje volonterstva u području prevencije ovisnosti i drugih poremećaja u ponašanju. U provedbi programa sudjelovali su (i sudjeluju) brojni stručnjaci, a savjetodavni rad i edukacija provode se u tri zagrebačka i jednom varaždinskom klubu. Šira javnost upoznala se s programom putem tribina, radijskih emisija i stručnih školskih timova te centara za socijalnu skrb. Dobra je strana programa i to što se institucije i vladine i nevladine organizacije na sastancima, okruglim stolovima te konferencijama i seminarima umrežavaju, a u provedbi sudjeluju i volonteri. U drugoj godini provedbe započelo se i s natječajem za srednjoškolce Moja čarobna formula II, te se priprema zbirka radova i edukativni priručnik. Važno je napomenuti da se program provodi sukladno Nacionalnom programu djelovanja za mlade i Nacionalnom programu borbe protiv zlouporabe opojnih droga. Voditelji projekta su Ana Habdija Šorša, dipl. defektolog, predsjednica Udruge – socijalni pedagog i Nebojša Buđanovac – dipl. defektolog – socijalni pedagog, prak. kibernetike psihoterapije. Unapređenje izrade i plasmana izvornih hrvatskih suvenira Ministarstvo turizma u sklopu Natječaja za programe poticanja izrade i plasmana suvenira “Izvorni suvenir“ u 2008. godini s 15.000,00 kuna financiralo je projekt Unapređenje ponude suvenira za kulturno turističku destinaciju Ogulin – zavičaj bajke, koji je provodila udruga Ogulinski festival bajke kao višednevni festival koji okuplja udruge i kazališne družine s njihovim predstavama-bajkama za djecu i mlade. Atraktivan za domaće stanovništvo i turiste, iz godine u godinu festival ima sve više sudionika i posjetitelja. Na radionicama tijekom cijele godine obavljaju se pripreme za sezonu i izrađuju reklamni materijal i suveniri. Voditeljice projekta su Marija Popović i Karla Bačić-Jelinčić. Ministarstvo turizma u sklopu Natječaja za programe poticanja izrade i plasmana suvenira “Izvorni suvenir“ u 2008. godini s 20.000,00 kuna financiralo je projekt Eko muzej “Kuća o Batani“ istoimene udruge posvećen tradicionalnoj brodici i njenoj važnosti za kraj. Projekt se odnosi na CD rom koji predstavlja suvenir s vizualnim identitetom. Voditelj projekta bio je Bernard Benazić.


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

Ministarstvo turizma u sklopu Natječaja za programe poticanja izrade i plasmana suvenira “Izvorni suvenir“ u 2008. godini s 15.000,00 kuna financiralo je projekt Redizajnirani mljetski vez – hrvatski suvenir Udruge “Deša“ iz Dubrovnika – udruge s dugom tradicijom educiranja članova u svim aspektima stvaralaštva. Projekt je važan za afirmaciju mljetskog veza, redizajn i aplikacije na uporabne i odjevne predmete i predstavlja aplicirani suvenir. Voditeljica projekta bila je Jany Hansal, predsjednica udruge.

Reorijentacija djece i mladih s poremećajima u ponašanju prema zdravim stilovima života i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske u sklopu Natječaja za projekte i programe udruga iz područja zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih prava u 2008. godini sa 40.000,00 kuna sufinancirao je Sociopedagoški projekt pedagogije ulice “SUNČANA STRANA ULICE“ koji je provela udruga Ambidekster klub iz Zagreba (projekt je sufinancirao i Grad Zagreb s 35.000 kuna). Sociopedagoški outreach pristup namijenjen je djeci i mladima koji pokazuju poremećaje u ponašanju (eksperimentiranje s drogom i alkoholom) ili su rizični za pojavu poremećaja u ponašanju. Proveden je na 76 korisnika u istočnom dijelu Zagreba – Dubravi i Pešćenici, gdje je održano 185 sati rada na “terenu“, na mjestima neformalnog okupljanja mladih. Utvrđene su potrebe korisnika i provedena je reorijentacija korisnika prema zdravim stilovima života i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena. 42 korisnika upućena su na kontinuirano grupno i individualno savjetovanje te na kreativne kružoke kako bi ih se motiviralo za promjene načina života i usmjerilo prema konstruktivnim ciljevima. Provedeno je istraživanje “Vanjska i unutarnja slika Dubrave“ – na koji način mladi doživljavaju kvalitetu života u Dubravi i što im nedostaje. U Poljoprivrednoj školi, Prehrambeno-tehnološkoj školi i Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava održani su ciklusi predavanja/radionice o zdravim stilovima života. Organizirana je prezentacija zbirke radova korisnika “Moja čarobna formula – kako prevladati krize odrastanja“ te priručnik “mali Ton –Bon“ i sportski nogometni turnir na Jarunu 4. srpnja 2007. Tijekom provedbe projekta promovirano je volonterstvo i doprinos “mladih za mlade“ u području prevencije poremećaja u ponašanju i izgrađena socijalna mreža pomagača. Voditelji projekta bili su Ana Habdija Šorša i Krešimir Makvić.

77

I.


78

I.

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

Podignuta razina osviještenosti za demokratske procese i važnost sudjelovanja žena na mjestima političkog odlučivanja u lokalnim zajednicama Ured za ravnopravnost spolova vlade RH u sklopu Natječaja lokalni izbori 2009. – područje Promicanje uravnotežene zastupljenosti muškaraca i žena na izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2008. godini s 35.000 kuna sufinancirao je projekt Liderice u lokalnim zajednicama koji je provela udruga CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje. Projekt je proveden na području cijele Hrvatske. Cilj projekta bio je povećati zastupljenost žena na lokalnim izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Podcilj je bio unaprijediti vještine i znanja političarki te ih osnažiti za sudjelovanje na lokalnim izborima 2009., upoznati širu javnost s djelovanjem političarki i podići razinu osviještenosti za demokratske procese i važnost sudjelovanja žena na mjestima političkog odlučivanja u lokalnim zajednicama. Projekt se odvijao kroz edukaciju zainteresiranih političarki, izradu i ažuriranje informacija na novom web portalu te u aktivnostima zagovaranja od kojih su najvažnije lokalne akcije, okrugli stolovi i distribucija informativno-edukacijskog letka. Provedbom projekta poboljšane su vještine i znanja 40 političarki, od kojih je 25 bilo na listama za lokalne izbore 2009. a 12 ih je izabrano u vijeća odnosno skupštine. Održana su dva edukacijska seminara i 13 radionica, a sudionice su stekle znanja i vještine iz područja oblikovanja rodno osjetljivih politika, vještina vođenja i rada s medijima. Evaluacija seminara pokazala je da je 92% sudionica vrlo zadovoljno seminarima i da je seminar potpuno ispunio njihova očekivanja. Kroz novi web portal www.libela.org javnost je upoznata s djelovanjem političarki i kandidatkinja na lokalnim izborima i s temama vezanim uz ravnopravnost spolova. Usto, povećana je obaviještenost i osviještenost o političkoj participaciji žena. 166 političarki (dužnosnice i kandidatkinje parlamentarnih stranaka) promovirano je putem biografija objavljenih na web portalu, 169 osoba (načelnici/e, gradonačelnici/e, župani/ce, vijećnici/e, dužnosnici/e lokalnih organizacija političkih stranaka, članovi/ice povjerenstava za ravnopravnost spolova) uključeno je u okrugle stolove i lokalne javne akcije, 220 članova/ica političkih stranaka sudjelovalo je na lokalnim radionicama koje su organizirale sudionice edukacije radi prijenosa stečenih znanja, tisuću osoba dobilo je letak s osnovnim informacijama o Zakonu o ravnopravnosti spolova i međunarodnim dokumentima vezanim uz sudjelovanje žena u politici, 200 osoba sudjelovalo je u izboru Najseksističke izjave hrvatskih političara, 350 građana/ki neposredno je informirano o političkoj participaciji žena putem lokalnih akcija u trima regijama (Primorje, Središnja Hrvatska, Slavonija i Baranja), 7000 građana/ki informirano je putem medija, 42.500 osoba u pet se mjeseci informiralo o kandidatkinjama i dužnosnicama političkih stranaka pregledavanjem web portala. Voditeljica projekta bila je Tajana Broz, dipl. politologinja.


I. Prikaz financijskih potpora na nacionalnoj razini

Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH u sklopu Natječaja lokalni izbori 2009. – područje Promicanje uravnotežene zastupljenosti muškaraca i žena na izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2008. godini sa 42.000,00 kuna sufinancirao je projekt K ravnopravnoj participaciji žena i muškaraca u političkom odlučivanju u Vukovarsko-srijemskoj županiji – lokalni izbori 2009. koji je provela Grupa za ženska ljudska prava B.a.B.e. u partnerstvu s povjerenstvom za ravnopravnost spolova Vukovarsko-srijemske županije. Svrha projekta bilo je poticanje političkih stranaka na potporu sudjelovanju žena u političkom i javnom odlučivanju, poticanje žena na uključivanje u politički život lokalne zajednice te podizanje razine znanja i osviještenosti o važnosti spolne uravnoteženosti u političkom životu. Korisnici projekta bili su skupština i poglavarstvo Vukovarsko-srijemske županije, 120 članova i članica lokalnih organizacija pet političkih stranaka, visokoobrazovane nezaposlene žene u županiji, udruge i mediji. Projekt je proveden putem edukacije za predstavnike/ce političkih stranaka (okrugli stol i javna tribina, podjela 3000 primjeraka brošure o Preporuci Vijeća Europe 2003(3) o uravnoteženom sudjelovanju žena i muškaraca u političkom i javnom odlučivanju), a svijest građana i građanki o nužnosti promjena u smjeru ravnopravnog uključivanja žena u politički život podizana je kontinuirano u medijskim napisima o projektu i na konferenciji za tisak, prikazivanjem spota URAVNOTEŽIMO SE Ureda za ravnopravnost spolova, na web stranicama Županije (www.vukovarsko-srijemska-zupanija.hr i www.zenenaizborimavsz.com) i udruge B.a.B.e. te objavljivanjem kandidacijskih lista i rezultata lokalnih izbora u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Rezultati analize kandidacijskih lista pokazuju da su stranke povećale znanje i razumijevanje međunarodnih i nacionalnih dokumenata koji se odnose na zahtjev za ravnopravnom političkom participacijom žena i da su zaista vodile više računa o zastupljenosti žena na listama. U 17 od ukupno 26 općina Vukovarsko-srijemske županije broj žena na stranačkim listama za izbore vijećnika/ca povećao se u odnosu na izbore 2005. godine. Voditeljica projekta bila je mr. sc. Suzana Kunac. Veći broj rehabilitiranih ovisnika uključen u projekt resocijalizacije i bolja društvena reintegracija i resocijalizacija ovisnika nakon završenog liječenja Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade RH na temelju natječaja za financijsku potporu programa i projekata udruga u 2008. godini sa 80.000,00 kuna financirao je projekt «Zajedno do samostalnosti» koji je provela humanitarna organizacija Zajednica Susret na području Splitsko-dalmatinske, Brodsko-posavske i Osječko-baranjske županije. Korisnici projekta bili su muškarci i žene u drugoj fazi psihosocijalne rehabilitacije u nekoj od terapijskih kuća Doma za ovisnike Zajednice susret i ovisnici koji su završili program u nekoj drugoj terapijskoj zajednici u Hrvatskoj. Pored individualnog i grupnog rada te savjetovanja radi uključivanja u

79

I.


80

I.

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

Projekt resocijalizacije, u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje organizirane su radionice na teme «Kako se predstaviti poslodavcu« i «Kako napisati životopis». Ukupno je projektom obuhvaćeno 56 osoba; devet ovisnika upisalo je prekvalifikaciju i doškolovanje, troje je upisalo i završilo osposobljavanje za deficitarna zanimanja, 11 je upisano na tečajeve, a ostalima su pruženi pomoć pri pronalaženju zaposlenja i ostvarivanju različitih socijalnih prava te savjetovanje. Za svakog korisnika prije uključenja u program izrađena je anamneza na temelju koje se donosila odluka o daljnjim aktivnostima. Projekt je u znatnoj mjeri pridonio društvenoj reintegraciji rehabilitiranih ovisnika o drogama te uspješnijoj provedbi Projekta resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa rehabilitacije i odvikavanja od ovisnosti u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu, te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja (Vlada RH, travanj 2007.) Voditelj projekta bio je Vinko Škunca, ekonomist, bivši ovisnik.


II. PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJA

81

II. PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJA Sažetak analize financijskih potpora iz proračuna županija Radi cjelovitijeg uvida u sustav financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj provedena je analiza financijskih potpora dodijeljenih iz županijskih proračuna, kao i samih postupaka, kriterija i mjerila za financiranje projekata i programa organizacija civilnoga društva na razini županija. Na temelju podataka prikupljenih od svih županija, moguće je utvrditi sljedeće: • U 2008. godini organizacijama civilnoga društva ukupno je iz županijskih proračuna dodijeljeno 397.884.853,34 kn financijskih i nefinancijskih potpora. Na financijske potpore odnosi se 99,94% ukupnih sredstava, točnije 397.653.853,34 kn, dok je protuvrijednost ukupno dodijeljenih nefinancijskih potpora iznosila 231.000,00 kn. • Najveći iznos financijskih potpora dodijelio je Grad Zagreb, 285.523.036,77 kn, odnosno 71,8%. Primorsko-goranska županija dodijelila je 21.961.866,14 kn ili 5,5% ukupnog iznosa. • Nefinancijske potpore u 2008. godini dodijelile su Primorsko-goranska i Dubrovačkoneretvanska županija. • Najveći iznos prema vrsti i načinu dodjeljivanja potpore, 242.646.410,83 kn ili 61%, dodijeljen je u kategoriji financijske potpore za realizaciju javnih potreba jedinica lokalne i područne samouprave na temelju zakona, a dodjeljivalo ju je ukupno četrnaest županija. Financijske potpore putem javnog natječaja dodjeljivale su se u šesnaest županija. Na taj je način dodijeljeno ukupno 71.722.884,30 kn, odnosno 18% sredstava; 52.312.950,00 kn, odnosno 13,1%, dodijeljeno je putem javnog poziva za iskaz interesa za suradnju. Odlukom čelnika tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dodijeljeno je 6,6% ukupno dodijeljenih sredstava ili 26.263.601,64 kn. • Tijekom 2008. godine u dvjema je županijama, Koprivničko-križevačkoj i Požeško-slavonskoj, zabilježen povrat sredstava od strane organizacija civilnoga društva. Radilo se o osam povrata ili sveukupno 21.000,00 kn. • Potpore su u svim županijama prvenstveno bile namijenjene pojedinačnim udrugama te mrežama udruga i savezima. Četrnaest županija financijske je potpore dodijelilo vjerskim zajednicama, njih sedam sindikatima, a šest neformalnim građanskim inicijativama. Privatnim zakladama i privatnim ustanovama sredstva su namijenile po dvije županije, a u jednoj se potpore dodjeljuju i zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi. • Tijekom 2008. godine u dvadeset je županija raspisano 75 natječaja i javnih poziva za financiranje organizacija civilnoga društva. U većini slučajeva (sedam) na razini županija raspisan je samo jedan natječaj. • Natječaj je u četrnaest županija raspisan jednom u godini za jedno programsko područje, a u jedanaest je raspisan za dva i više programskih područja. U dva je slučaja natječaj bio otvoren cijele godine, a u jednom do utroška predviđenih sredstava.

II.


82

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

• Natječaj se uglavnom (19 slučajeva) objavljuje na internetskoj stranici županije te u sredstvima javnog priopćavanja (18 slučajeva). U deset županija obavijest o raspisanom javnom natječaju ili pozivu objavljuje se u dnevnom tisku, a cjeloviti tekst natječaja na internetskoj stranici. Šest županija navelo je i druge načine objave javnog natječaja. U jednoj županiji natječaj se uopće ne objavljuje. • Natječaji su u 12 slučajeva otvoreni 30 dana, a u njih 11 kraće ili dulje od 30 dana. • Vezano uz način dostave prijava organizacija civilnoga društva, u svih se 20 slučajeva prijave dostavljaju poštom i/ili osobnom dostavom.

II.

• Svih je 20 analiziranih županija navelo da dostavljene prijave zaprima pisarnica u kojoj se one obično i otvaraju. U osam slučajeva prijave određenih natječaja zaprimila je osoba zadužena za suradnju s udrugama, a u dva je slučaja to učinilo nezavisno stručno tijelo. • Procjenu prijavljenih projekata u 17 analiziranih slučajeva obavlja nezavisno stručno tijelo čiji sastav i imenovanje određuje u 93,8% slučajeva županijsko poglavarstvo/skupština te u slučaju Grada Zagreba, Gradsko poglavarstvo. U osam slučajeva procjenu obavlja osoba u tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave zadužena za suradnju s organizacijama civilnoga društva, a u šest čelnik tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. • Nezavisno stručno tijelo u istom broju analiziranih slučajeva čine predstavnici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (58,8%). U 11 slučajeva nezavisno stručno tijelo sastoji se od predstavnika znanstvenih i stručnih institucija, a predstavnici organizacija civilnoga društva zastupljeni su u 12 analiziranih slučajeva. • Konačnu odluku o dodjeli financijskih potpora u 10 slučajeva donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno u 13 slučajeva neka druga institucija, obično županijsko poglavarstvo. Čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u četiri slučaja donosi odluku na prijedlog nezavisnog stručnog tijela koje je i razmatralo projekte, a u tri slučaja odluku donosi čelnik samostalno ili osoba koju ovlasti. • Organizacije civilnoga društva obavještavaju se o odobrenim financijskim potporama pisanim putem u svim analiziranim slučajevima, a u 11 slučajeva objavom na internetskim stranicama. • O neodobravanju financijske potpore organizacije civilnoga društva također se najviše obavještavaju pisanim putem, u 18 analiziranih slučajeva; u sedam slučajeva organizacije se obavijestilo objavom na internetskim stranicama, a u isto toliko slučajeva i usmenim putem. • Rezultati natječaja i javnih poziva za širu javnost objavljeni su u 16 analiziranih slučajeva na internetskoj stranici županije. U sedam slučajeva rezultati se objavljuju u sredstvima javnog priopćavanja, a u pet slučajeva u posebnim publikacijama. U šest slučajeva rezultati se ne objavljuju javno.


II. PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJA

83

• Ugovor o financiranju organizacija civilnoga društva na razini županija ne zaključuje se u 75% analiziranih slučajeva. • Sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zaposlenike koji su izravno uključeni u postupak financiranja organizacija civilnoga društva, odnosno one kojima je to u opisu posla. U 15 jedinica postoje i oni koji su posredno uključeni u postupak financiranja, dok su u 14 angažirani vanjski suradnici za procjenu projekata ili programa. U pet županija na poslovima financiranja organizacija civilnoga društva uključeni su vanjski suradnici za praćenje i vrednovanje provedbe projekata i programa. • U 2008. godini sveukupno je utrošeno 608.678,16 kn za provedbu natječaja/javnog poziva za dodjelu financijskih potpora organizacijama civilnoga društva. Najveći iznos, 244.177,97 kn, utrošen je u Gradu Zagrebu. Slijede Karlovačka županija i Zagrebačka županija s gotovo jednakim iznosom, odnosno svaka s po više od 56.000,00 kuna. • Navedeni iznos troškova u svim se županijama podmiruje iz sredstava jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, dok se u jednom slučaju dio troškova podmirio i iz sredstava namijenjenih za financijske potpore organizacijama civilnoga društva. • U 2008. godini na razini županija nije zaprimljen nijedan prigovor na rezultate financijskih potpora dodijeljenih organizacijama civilnoga društva. • U 85,7% slučajeva o provedbi projekata i programa organizacije civilnoga društva izvještavaju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave završnim financijskim ili, u 76,2% slučajeva, završnim programskim izvješćima. U 66,7% slučajeva izvješću prilažu priloge i proizvode proistekle iz aktivnosti financiranog projekta i programa. U četvrtini slučajeva organizacije civilnoga društva moraju o tijeku projekta ili programa izvještavati periodično mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim izvješćima. • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave provedbu financiranog projekta i programa u više od polovice analiziranih slučajeva prate pregledom završnih financijskih i godišnjih izvješća. U polovici slučajeva tijekom provedbe projekta ili programa posjećuju udruge, a u četvrtini slučajeva pregledavaju i polugodišnja programska izvješća. • U 76,2% slučajeva rezultati financiranih projekata i programa ocjenjuju se pregledom svih završnih izvješća s obzirom na ugovorne obveze ili, u 61,9% slučajeva, analizom financijskih pokazatelja prema programskim područjima s obzirom na predviđena dodijeljena i potrošena sredstva. U polovici slučajeva ocjenjivanje se obavlja dodatnim analizama rezultata, primjerice evaluacijskim izvješćem, istraživanjem, dodatnim konzultacijama ili terenskim posjetom udruzi. • U 81% slučajeva informacije o provedenim natječajima i javnim pozivima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koriste prigodom javnih događanja, komunikacije s javnošću ili prezentacije rada jedinice lokalne i područne samouprave; u 71,4% slučajeva pri planiranju novih natječaja, a u 66,7% slučajeva tijekom razvoja programa, predlaganja novih propisa ili strateških dokumenata. U nešto više od trećine slučajeva te se informacije koriste pri planiranju projekata iz sredstava EU-a,: u trećini slučajeva informacije o provedenim natječajima nisu se koristile.

II.


84

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

1. P regled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini iz županijskih proračuna 1.1. Pregled financijskih i nefinancijskih potpora programima i projektima organizacija civilnoga društva u 2008. godini na razini županija

II.

Ured za udruge dostavio je Završni godišnji upitnik za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj o postupcima i rezultatima financijskih i nefinancijskih potpora dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnoga društva u 2008. godini radi utvrđivanja dodijeljenih financijskih i nefinancijskih potpora organizacijama civilnoga društva na razini županija. Prikupljeni su podaci za ukupno dvadeset jednu županiju, od kojih su sve imale ustrojen program za dodjeljivanje nekog oblika financijske ili nefinancijske potpore. 1.1.1. Pregled ukupno dodijeljenih financijskih i nefinancijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga društva u 2008. godini prema izvorima sredstava na razini županija U 2008. godini organizacijama civilnoga društva ukupno je dodijeljeno 397.884.853,34 kn. Iz županijskih proračuna dodijeljeno je 397.653.853,34 kn, odnosno 99,94% ukupnih sredstava, dok je protuvrijednost ukupno dodijeljenih nefinancijskih potpora iznosila 231.000,00 kn (0,06%). Tablica 98. Dodijeljeni iznos potpora u 2008. godini prema izvoru sredstava

Izvor sredstava

Dodijeljeni iznos potpora u 2008. (kn)

Iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Nefinancijskih potpora

UKUPNO:

%

397.653.853,34

99,94

231.000,00

0,06

397.884.853,34

100

1.1.2. Pregled ukupno dodijeljenih potpora organizacijama civilnoga društva u 2008. godini prema vrsti i načinu dodjeljivanja potpore Analiza odgovora na upit o vrsti i načinu dodjeljivanja financijskih potpora5 pokazuje da su pojedine županije u 2008. godini koristile (nerijetko istodobno) više modela dodjele financijskih potpora. Analizirajući ukupno dodijeljeni iznos potpora prema vrsti i načinu dodjeljivanja potpore, utvrđeno je da je najveći iznos, 242.646.410,83 kn ili 61%, dodijeljen u kategoriji financijske potpore za realizaciju javnih potreba jedinica lokalne i područne samouprave na temelju zakona, koju je dodjeljivalo ukupno četrnaest županija. Financijske potpore putem javnog natječaja dodjeljivale su se u šesnaest županija. Na taj je način dodijeljen ukupno 71.722.884,30 kn odnosno 18% sredstava, dok je 52.312.950,00 kn, odnosno 13,1%, dodijeljeno putem javnog poziva za iskaz interesa za suradnju. Odlukom čelnika tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samo  pojedine županije koristile su više modela dodjele financijskih potpora

5


II. PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJA

85

uprave dodijeljeno je 6,6% ukupno dodijeljenih sredstava ili 26.263.601,64 kn. Taj model financijskih potpora koristilo je osamnaest županija. U 2008. godini samo su dvije županije dodjeljivale neki oblik nefinancijskih potpora organizacijama civilnoga društva. Tablica 99. Vrsta i način dodjeljivanja potpore

Vrsta i način dodjeljivanja potpore

N

Financijske potpore putem javnog natječaja

16

71.722.884,30

35,3

Financijske potpore putem javnog poziva za iskaz interesa za suradnju

3

52.312.950,00

4,5

Financijske potpore za realizaciju javnih potreba RH na temelju zakona

14

242.646.410,83

61,0

Financijske potpore odlukom čelnika tijela državne uprave/institucije

18

26.263.601,64

18

Financijske potpore odlukom županijskog poglavarstva ili skupštine

1

4.708.006,57

1,2

Nefinancijske potpore putem javnog natječaja ili javnog poziva

1

103.000,00

0,03

Nefinancijske potpore odlukom čelnika tijela državne uprave/institucije

1

128.000,00

0,03

397.884.853,34

100

UKUPNO:

Iznos (kn)

%

1.1.2.1. Pregled odnosa planiranih i ukupno dodijeljenih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga društva u 2008. godini po županijama

Analizom je utvrđeno da u četrnaest županija postoji razlika između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora u 2008. godini. Tablica 100. Pregled broja slučajeva u kojima postoji razlika između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora

Postoji li razlika između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora?

N

Da Ne

14 7 UKUPNO:

% 66,7 33,3 21

100

Razlozi razlike između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora organizacijama civilnoga društva u 2008. godini prikazani su u tablici. Svaki je davatelj financijske potpore mogao navesti više razloga. Tablica 101. Razlozi razlike između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora

Razlozi razlike između planiranih i dodijeljenih financijskih potpora Broj prijavljenih projekata bio je manji od očekivanog u određenim programskim područjima natječaja Na početku proračunske godine nije bila poznata ukupna količina raspoloživih sredstava za natječaje te se stoga oprezno upravljalo sredstvima Nemamo kapacitet da ponovimo natječaj unutar proračunske godine u slučajevima kada nam u prvom krugu ostane raspoloživih sredstava

N

%

3

21,4

2

14,3

1

7,1

Uvjete propisane natječajem nije zadovoljilo dovoljno organizacija civilnoga društva

2

14,3

Određena sredstva se čuvaju za izvanredne aktivnosti i potpore izvan natječaja prema potrebi i po odluci nadležnih dužnosnika

9

64,3

II.


86

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

U tablici 102 prikazan je odnos planiranih i ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnog društva iz županijskih proračuna u 2008. godini. Tablica 102. Pregled odnosa planiranih i ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz županijskih proračuna u 2008. godini

Planirani iznos (kn)

Županija

Razlika u iznosu (kn)

Trend

12.553.900,00

12.533.666,00

-234,00

 -0,2

Krapinsko-zagorska županija

4.502.648,00

4.502.648,00

0

=

Sisačko-moslavačka

3.708.350,00

3.362.237,70

-346.112,30

 -9,3

Karlovačka

6.200.000,00

5.731.032,60

-468.967,40

 -7,6

Varaždinska

1.905.000,00

1.905.000,00

0

=

Koprivničko-križevačka županija

2.987.750,00

2.973.750,00

-14.000,00

 -0,5

Bjelovarsko-bilogorska županija

3.476.444,92

2.695.260,92

-781.184,00

-22,5

22.068.000,00

22.064.866,14

-3133,86

 -0,01

Ličko-senjska županija

1.957.600,00

1.957.600,00

0

=

Virovitičko-podravska županija

2.357.000,00

2.250.300,00

-106.700,00

 -4,5

Požeško-slavonska

1.255.000,00

1.075.131,45

-179.868,55

-14,3

Brodsko-posavska

5.067.813,00

4.783.276,00

-284.537,00

 -5,6

Zadarska

3.116.650,00

3.116.650,00

0

=

Osječko-baranjska

9.295.114,14

9.295.114,14

0

=

Šibensko-kninska

2.782.000,00

2.782.000,00

0

=

Vukovarsko-srijemska županija

4.735.004,82

4.735.004,82

0

=

12.985.704,00

12.741.312,00

-244.392,00

 -1,9

Istarska

8.052.236,24

5.401.974,80

-2.650.261,44

-32,9

Dubrovačko-neretvanska županija

4.027.408,00

3.972.408,00

-55.000,00

 -1,4

Međimurska

4.507.584,00

4.482.584,00

-25.000,00

 -0,5

Grad Zagreb

286.700.291,17

285.523.036,77

-1.177.254,80

 -0,4

404.241.498,29

397.884.853,34

-6.356.645,35

 -1,6

Zagrebačka županija

II.

Dodijeljeni iznos (kn)

Primorsko-goranska županija

Splitsko-dalmatinska

UKUPNO:


II. PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJA

87

1.1.3. P regled ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga društva iz županijskih proračuna u 2008. po županijama U 2008. godini iz županijskih je proračuna sveukupno dodijeljeno 397.653.853,34 kn. Najveći iznos financijskih potpora dodijelio je Grad Zagreb, 285.523.036,77 kn ili 71,8%. Primorsko-goranska županija dodijelila je 21.961.866,14, odnosno 5,5% ukupnog iznosa. Splitsko-dalmatinska županija i Zagrebačka županija dodijelile su približno jednak iznos, odnosno 3,2% ukupno dodijeljenih financijskih potpora. Iznosi po županijama prikazani su u tablici 103. Tablica 103. Pregled ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga ­dru­štva po županijama

Iznos odobrene financijske potpore u 2008. (kn)

Županija Grad Zagreb

%

285.523.036,77

71,80

Primorsko-goranska

21.961.866,14

5,52

Splitsko-dalmatinska

12.741.312,00

3,20

Zagrebačka

12.533.666,00

3,15

Osječko-baranjska

9.295.114,14

2,34

Karlovačka

5.731.032,60

1,44

Istarska

5.401.974,80

1,36

Brodsko-posavska

4.783.276,00

1,20

Vukovarsko-srijemska

4.735.004,82

1,19

Krapinsko-zagorska

4.502.648,00

1,13

Međimurska

4.482.584,00

1,13

Dubrovačko-neretvanska

3.844.408,00

0,97

Sisačko-moslavačka

3.362.237,70

0,85

Zadarska

3.116.650,00

0,78

Koprivničko-križevačka

2.973.750,00

0,75

Šibensko-kninska

2.782.000,00

0,70

Bjelovarsko-bilogorska

2.695.260,92

0,68

Virovitičko-podravska

2.250.300,00

0,57

Ličko-senjska

1.957.600,00

0,49

Varaždinska

1.905.000,00

0,48

Požeško-slavonska

1.075.131,45

0,27

397.653.853,34

100

UKUPNO:

II.


88

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

1.1.3.1.Pregled ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga društva u 2008. godini u odnosu na 2007. godinu po županijama Tablica 104. Pregled ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga društva u 2008. godini u odnosu na 2007. godinu po županijama

Iznos odobrene potpore u 2007. (kn)

Županija

Trend u odnosu na 2007. godinu (%)

11.689.000,00

12.533.666,00

 7,2

Krapinsko-zagorska

3.801.877,86

4.502.648,00

 18,4

Sisačko-moslavačka

7.467.473,60

3.362.237,70

 -55,0

Karlovačka

3.104.000,00

5.731.032,60

 84,6

Varaždinska

1.341.500,00

1.905.000,00

 42,0

Koprivničko-križevačka

2.850.600,00

2.973.750,00

 4,3

Bjelovarsko-bilogorska

2.631.704,03

2.695.260,92

 2,4

16.728.853,00

21.961.866,14

 31,3

3.165.000,00

1.957.600,00

 -38,1

Virovitičko-podravska

150.000,00

2.250.300,00

 1400,2

Požeško-slavonska

694.700,00

1.075.131,45

 54,8

Brodsko-posavska

392.333,97

4.783.276,00

 1119,2

Zadarska

1.075.400,00

3.116.650,00

 189,8

Osječko-baranjska

2.706.450,00

9.295.114,14

 243,4

Šibensko-kninska

3.030.000,00

2.782.000,00

 -8,2

Vukovarsko-srijemska

9.009.444,87

4.735.004,82

 -47,4

Splitsko-dalmatinska

6.183.500,00

12.741.312,00

 106,0

Istarska

7.306.893,34

5.401.974,80

 -26,1

Dubrovačko-neretvanska

1.950.389,00

3.844.408,00

 97,1

Međimurska

4.712.175,25

4.482.584,00

 -4,9

Grad Zagreb

243.822.234,11

285.523.036,77

 17,1

333.813.529,03

397.653.853,34

 19,1

Zagrebačka

II.

Iznos odobrene potpore u 2008. (kn)

Primorsko-goranska Ličko-senjska

UKUPNO:

1.1.4.Pregled ukupno dodijeljenih nefinancijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga društva u 2008. godini po županijama U 2008. godini samo su dvije županije dodjeljivale nefinancijske potpore. Dubrovačko-neretvanska dodijelila je u toj kategoriji 128.000,00 kn, odnosno 55,4% ukupnih sredstava, a Primorsko– goranska 103.000,00 kn ili 44,6% iznosa.


II. PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJA

89

Tablica 105. Pregled ukupno dodijeljenih nefinancijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga društva u 2008. godini po županijama

Županija

Iznos odobrene nefinancijske potpore u 2008.

%

Dubrovačko-neretvanska

128.000,00

55,4

Primorsko-goranska

103.000,00

44,6

231.000,00

100

UKUPNO:

1.1.5. Povrat sredstava Tijekom 2008. godine u dvjema županijama zabilježen je povrat sredstava od strane organizacija civilnoga društva bez obzira na godinu u kojoj su sredstava dodijeljena. Radi se o povratu sredstava dodijeljenih u Koprivničko-križevačkoj i Požeško-slavonskoj županiji. Riječ je o ukupno osam slučajeva povrata sredstava u ukupnom iznosu od 21.000,00 kn. U Koprivničko-križevačkoj županiji vraćeno je 19.000,00 kn jer se sa sedam projekata ili programa kojima je dodijeljena financijska pomoć nije ni započelo. U Požeško-slavonskoj županiji radilo se o jednom povratu neutrošenih sredstava u iznosu od 2.000,00 kn. Tablica 106. Pregled broja povrata sredstava s obzirom na razloge povrata

Broj povrata Ukupan iznos u 2008. povrata u 2008. (kn)

Razlozi povrata sredstava Povrat sredstava za cijeli projekt ili program jer se s projektom ili programom nije ni započelo

7

19.000,00

Povrat dijela neutrošenih sredstava

1

2.000,00

8

21.000,00

UKUPNO:

II.


90

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

2. P regled dodijeljenih financijskih potpora programima i projektima organizacija civilnoga društva iz proračuna županija prema području financiranja U ovom dijelu Izvješća donosimo pregled financijskih potpora dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnoga društva za dvadeset i dva opća područja financiranja te zasebno za svako od specifičnih područja.

II.

Analizom dodijeljenih financijskih potpora prema području financiranja utvrđeno je: • Za područje športa dodijeljeno je više od polovice ukupnog iznosa, odnosno 254.516.720,05 kn. • 10% ukupnog iznosa dodijeljeno je za zaštitu i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode, odnosno 43.481.440,00 kn. • Ostala financirana područja u ukupnom su iznosu zastupljena s manje od 5%.

2.1. Opća područja financiranja U tablici 107 navedeni su iznosi za sva područja financiranja poredana prema veličini iznosa. Tablica 107. Pregled općih područja financiranja

Opće područje financiranja

Iznos (kn)

%

Šport

254.516.720,05

64,00

Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode

43.481.440,00

10,93

Tehnička kultura

15.708.877,80

3,95

13.980.353,74

3,52

12.568.020,20

3,16

10.955.821,93

2,76

Djelovanje udruga u gospodarskim i srodnim djelatnostima

9.070.159,21

2,28

Prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih

8.798.799,00

2,21

Demokratizacija, razvoj civilnog društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije

5.325.299,75

1,34

Potpora mladima

4.255.340,60

1,07

Zaštita okoliša i održivi razvoj

3.225.762,66

0,81

Sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske

2.699.500,00

0,68

Potpora djeci

2.248.788,00

0,57

Unapređenje života, životnih vještina i sposobnosti djece i mladih

1.913.900,00

0,48

Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama Sudionici i stradalnici Domovinskog rata


II. PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJA

Opće područje financiranja

Iznos (kn)

%

Turizam

1.846.700,00

0,46

Znanstvene i znanstveno-stručne udruge

1.846.654,00

0,46

Stručno osposobljavanje i usavršavanje odraslih

1.828.666,00

0,46

Zaštita i promicanje ljudskih prava

1.753.250,40

0,44

Zaštita životinja

1.233.100,00

0,31

Studentske udruge

149.500,00

0,04

Poticanje i afirmacija stvaralaštva djece i mladih u zemlji i inozemstvu

125.700,00

0,03

Međunarodna suradnja i proces pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji

121.500,00

0,03

397.653.853,34

100

UKUPNO:

Tablice 108 – 129 daju pregled sredstava dodijeljenih za specifično područje svakog općeg područja financiranja. Iznosi su za svaku stavku prikazani u kunama i postotku te poredani po veličini.

2.2. Specifična područja financiranja 2.2.1. Šport Tablica 108. Pregled specifičnih područja športa

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Institucionalna i programska potpora amaterskim športskim klubovima

232.590.271,17

91,4

19.338.400,00

7,6

1.644.298,88

0,6

Hrvatski paraolimpijski odbor i udruge osoba s invaliditetom – javne potrebe u športu

489.750,00

0,2

Organizacija športskih manifestacija

272.000,00

0,1

Poticaji razvoju športa na otocima

98.000,00

0,04

Hrvatski športski savez gluhih – javne potrebe u športu

60.000,00

0,03

Hrvatski sveučilišni športski savez – javne potrebe u športu

20.000,00

0,02

4.000,00

0,01

254.516.720,05

100

Javne potrebe u športu (obuhvaća institucionalnu i programsku potporu djelovanju Hrvatskoga olimpijskog odbora i nacionalnih športskih saveza) Hrvatski školski športski savez – javne potrebe u športu

Školski program tijekom školskih praznika UKUPNO:

91

II.


92

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

2.2.2. Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode Tablica 109. Pregled specifičnih područja zaštite i promicanja kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode

Specifično područje financiranja

II.

Iznos (kn)

%

Dramska, glazbena, glazbeno-scenska umjetnost, film i kinematografija

15.630.485,00

35,9

Kulturno-umjetnički amaterizam

13.446.440,00

30,9

Književne manifestacije, knjižnična djelatnost i nakladništvo

3.780.000,00

8,7

Likovna, vizualna i audiovizualna djelatnost

3.306.800,00

7,6

Urbana kultura mladih

2.390.600,00

5,5

Zaštita kulturne baštine, kulturni razvitak i muzejsko-galerijska djelatnost

1.689.230,00

3,9

Institucionalna potpora udrugama u kulturi

1.043.000,00

2,4

Međunarodna kulturna suradnja, turneje

927.565,00

2,1

Investicijska djelatnost

583.320,00

1,3

Nove medijske kulture

363.000,00

0,8

Programi od interesa za RH

175.000,00

0,4

Zaštita i promocija gastronomske ponude

67.000,00

0,2

Zaštita autohtonih pasmina

40.000,00

0,2

Očuvanje prirode i biološke raznolikosti

39.000,00

0,1

43.481.440,00

100

Iznos (kn)

%

UKUPNO:

2.2.3. Tehnička kultura Tablica 110. Pregled specifičnih područja tehničke kulture

Specifično područje financiranja Javne potrebe Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi (na lokalnoj razini)

13.436.040,00

85,6

1.051.342,00

6,7

Institucionalna potpora udrugama tehničke kulture

668.185,80

4,3

Promocija postignuća i popularizacije tehničke kulture

273.000,00

1,8

Izvannastavne tehničke aktivnosti djece i mladih

142.310,00

0,8

Cjeloživotno obrazovanje i stjecanje vještina u području tehničke kulture

118.000,00

0,7

20.000,00

0,1

15.708.877,80

100

Rad s darovitom djecom i mladima u području tehničke kulture

Rad s djecom i mladima s poteškoćama u razvoju u području tehničke kulture UKUPNO:


II. PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJA

93

2.2.4. Z aštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života Tablica 111. Pregled specifičnih područja zaštite i očuvanja zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Potpora vatrogasnim udrugama

5.485.378,30

39,2

Programi Hrvatskoga Crvenog križa

3.569.694,44

25,5

Prevencija i profilaksa kroničnih oboljenja te unapređenje i zaštita zdravlja oboljelih

2.521.819,00

18,0

Zaštita djece od opasnosti prigodom korištenja računala i interneta

1.004.000,00

7,2

Institucionalna potpora udrugama za zaštitu i očuvanje zdravlja

418.358,00

3,0

Projekti za višečlane obitelji

307.950,00

2,2

Zaštita reproduktivnog zdravlja

238.000,00

1,7

Prevencija nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

107.154,00

0,8

Unapređenje i zaštita zdravlja djece i mladeži oboljele od malignih bolesti

102.000,00

0,7

Prevencija i profilaksa psihičkih bolesti i teškoća

90.000,00

0,6

Promicanje prava pacijenata

48.000,00

0,3

Prevencija i unapređenje zdravlja zubi

46.000,00

0,3

Prevencija zaraze HIV/AIDS-om te projekti u svrhu destigmatizacije zaraženih

30.000,00

0,3

Provedba mjera obiteljske i populacijske politike

9.000,00

0,15

Prevencija zaraznih bolesti

3.000,00

0,05

13.980.353,74

100

UKUPNO:

2.2.5. Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama Tablica 112. Pregled specifičnih područja potpore osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Skrb o starijim i nemoćnim osobama

4.227.344,00

33,6

Skrb o osobama s invaliditetom Institucionalna potpora udrugama za osobe s invaliditetom te za osobe s posebnim potrebama Socijalna integracija osoba s posebnim potrebama i socijalno ugroženih skupina Skrb o djeci i mladima

3.305.420,30

26,3

1.530.001,00

12,2

1.473.922,90

11,7

1.096.234,00

8,7

Skrb o ostalim socijalno ugroženim skupinama (siromašnima, beskućnicima…)

349.675,00

2,8

Potpore usmjerene djeci s teškoćama u razvoju

228.006,00

1,8

II.


94

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Potpore djeci i mladima s invaliditetom

137.707,00

1,1

Afirmacija prava osoba s invaliditetom

134.710,00

1,1

81.000,00

0,65

4.000,00

0,05

12.568.020,20

100

Skrb o psihički bolesnim osobama Socijalna isključenost i iskustva Europske unije UKUPNO:

2.2.6. Sudionici i stradalnici Domovinskog rata Tablica 113. Pregled specifičnih područja sudionika i stradalnika Domovinskog rata

II.

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Psihosocijalna rehabilitacija sudionika i stradalnika Domovinskog rata

3.562.919,00

32,5

Zaštita digniteta Domovinskog rata

3.550.906,44

32,4

Institucionalna potpora udrugama proisteklim iz Domovinskog rata

2.471.096,49

22,6

Zaštita prava branitelja i njihovih obitelji

1.018.100,00

9,2

271.800,00

2,5

68.000,00

0,6

Branitelji i Europska unija

8.000,00

0,1

Reintegracija ratom zahvaćenih područja

5.000,00

0,1

10.955.821,93

100

Uređenja i podizanja spomen obilježja Domovinskog rata Zajedničke aktivnosti udruga i županije

UKUPNO:

2.2.7. Djelovanje udruga u gospodarskim i srodnim djelatnostima Tablica 114. Pregled specifičnih područja djelovanja udruga u gospodarskim i srodnim djelatnostima

Specifično područje financiranja Programi rada udruga i strukovnih udruženja u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

Potpora udrugama za zaštitu potrošača UKUPNO:

Iznos (kn)

%

8.606.260,09

94,9

416.899,12

4,6

47.000,00

0,5

9.070.159,21

100

2.2.8. Prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih Tablica 115. Pregled specifičnih područja prevencije svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Programi usmjereni sprečavanju neprihvatljivog ponašanja djece i mladih

5.903.862,00

67,1

Prevencija ostalih oblika ovisnosti (o duhanu, alkoholu i sl.)

1.257.500,00

14,3

Prevencija ovisnosti i suzbijanje zlouporabe opojnih droga

717.800,00

8,2


II. PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJA

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih

243.498,00

2,8

Programi sekundarne prevencije ovisnosti o drogama

127.000,00

1,4

Osnaživanje roditeljskih kompetencija u sprečavanju neprihvatljivog ponašanja djece

127.000,00

1,4

Institucionalna potpora udrugama za prevenciju ovisnosti

108.625,00

1,2

Programi resocijalizacije ovisnika o drogama

83.154,00

0,9

Prevencija štetnih posljedica uporabe droga za zajednicu (zarazne bolesti i sl.)

77.360,00

0,9

Programi odvikavanja i rehabilitacije ovisnika

65.000,00

0,7

Profesionalno informiranje i savjetovanje djece i mladih

53.000,00

0,7

Sigurnost djece i mladih, prevencija nasilja među djecom i mladima

30.000,00

0,3

5.000,00

0,1

8.798.799,00

100

Osnaživanje partnerstva škola – obitelj, škola – lokalna zajednica UKUPNO:

2.2.9. D emokratizacija, razvoj civilnoga društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije razvoj filantropije Tablica 116. Pregled specifičnih područja demokratizacije, razvoja civilnog društva i volonterstva, jačanja socijalne kohezije, razvoja filantropije

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Potpore vjerskim zajednicama

3.623.000,00

68,0

381.499,75

7,2

263.000,00

4,9

Građanske inicijative Razvoj socijalnih usluga u lokalnoj zajednici i područjima od posebne državne skrbi Regionalni razvoj – jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva na lokalnoj i regionalnoj razini Institucionalna potpora razvoju i/ili stabilizaciji udruga

185.000,00

3,5

178.800,00

3,4

Međusektorska suradnja i suradnja među organizacijama civilnoga društva

178.000,00

3,3

Volonterstvo i razvoj volonterstva u lokalnoj zajednici

165.500,00

3,1

Razvoj lokalne zajednice

119.000,00

2,2

Međunarodna suradnja i prijenos znanja

84.000,00

1,6

Demokratizacija i razvoj civilnoga društva

59.500,00

1,1

Povećanje javnog utjecaja i vidljivosti aktivnosti organizacija civilnoga društva

54.000,00

1,0

Neprofitni medijski projekti za poticanje demokratizacije i razvoja civilnog društva

30.000,00

0,6

Decentralizacija financijske potpore razvoju civilnoga društva

2.000.00

0,05

Suzbijanje korupcije

2.000,00

0,05

5.325.299,75

100

UKUPNO:

95

II.


96

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

2.2.10. Potpora mladima Tablica 117. Pregled specifičnih područja potpore mladima

II.

Specifično područje financiranja Odgoj, obrazovanje, unapređenje života, vještina i sposobnosti mladih Potpora djelovanju mladih u civilnom društvu Organizirano provođenje slobodnog vremena mladih u svrhu prevencije ovisnosti Obrazovanje o društvenoj odgovornosti i solidarnosti Rad s mladima s posebnim potrebama Manifestacije stvaralaštva mladih u RH i inozemstvu Institucionalna potpora udrugama za mlade Profesionalno informiranje i savjetovanje mladih Rad s darovitim mladima te potpore za školska natjecanja Izdavanje informativnih glasila za mlade UKUPNO:

Iznos (kn) 2.146.954,60 406.700,00

% 50,4 9,6

355.360,00

8,4

336.220,00 291.000,00 242.500,00 142.870,00 131.910,00 109.000,00 92.826,00 4.255.340,60

7,9 6,8 5,7 3,4 3,1 2,6 2,1 100

2.2.11. Zaštita okoliša i održivi razvoj Tablica 118. Pregled specifičnih područja zaštite okoliša i održivog razvoja

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

Promicanje obrazovanja za zaštitu okoliša i održivi razvoj

%

1.192.400,00

37,0

Zaštita okoliša i prostora

596.500,00

18,5

Institucionalna potpora udrugama za zaštitu okoliša

546.000,00

17,0

Unapređivanje kakvoće okoliša i prostora urbanih i ruralnih sredina

527.002,66

16,3

Održivi razvoj seoskog prostora

175.360,00

5,4

Očuvanje posebno vrijednih prostora

149.500,00

4,6

33.000,00

1,0

6.000,00

0,2

3.225.762,66

100

Gospodarenje otpadom Sprečavanje bespravne gradnje, očuvanje obalnog prostora, otoka i drugih posebno vrijednih prostora UKUPNO:

2.2.12. Sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske Tablica 119. Pregled specifičnih područja sudjelovanja nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

Kulturne manifestacije nacionalnih manjina Kulturni amaterizam nacionalnih manjina Programi nacionalnih manjina koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora Informiranje i izdavaštvo nacionalnih manjina Financijske potpore za dobivanje i obnovu prostora za rad UKUPNO:

%

1.223.500,00

45,3

784.500,00

29,1

554.000,00

20,5

107.500,00

4,0

30.000,00

1,1

2.699.500,00

100


II. PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJA

97

2.2.13. Potpora djeci Tablica 120. Pregled specifičnih područja potpora djeci

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

Odgoj, obrazovanje, unapređenje života, vještina i sposobnosti djece

%

1.010.020,00

44,9

Rad s djecom s posebnim potrebama

781.968,00

34,8

Organizacija izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti

216.500,00

9,6

Institucionalna potpora udrugama za djecu

85.000,00

3,8

Rad s darovitom djecom te potpore za školska natjecanja

64.300,00

2,9

Potpora djelovanju djece u civilnom društvu

38.000,00

1,7

Prevencijski i intervencijski projekti zaštite djece od svih oblika zlostavljanja i zanemarivanja

30.000,00

1,3

Manifestacije stvaralaštva djece u RH i inozemstvu

23.000,00

1,0

2.248.788,00

100

UKUPNO:

2.2.14. Unapređenje života, životnih vještina i sposobnosti djece i mladih Tablica 121. Pregled specifičnih područja unapređenja života, životnih vještina i sposobnosti djece i mladih

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

Zaštita i promicanje kulturnih i povijesnih dobara te zaštita i očuvanje prirode

%

1.521.500,00

79,5

282.000,00

14,7

Poduzetnička kultura i usvajanje novih strukovnih tehnologija

70.400,00

3,7

Institucionalna potpora udrugama za djecu i mlade

30.000,00

1,6

Metodologija učenja i poučavanja

10.000,00

0,5

1.913.900,00

100

Odgoj i obrazovanje za unapređenje života, životnih vještina i sposobnosti djece i mladih

UKUPNO:

2.2.15. Turizam Tablica 122. Pregled specifičnih područja turizma

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Promocija Hrvatske kroz turizam

821.200,00

44,5

Podizanje opće konkurentnosti hrvatskog turizma

775.800,00

42,0

Poticanje razvoja tematskih turističkih putova

192.500,00

10,4

Izrada izvornih suvenira

45.000,00

2,4

Poticanje, zaštita, obnova i uključivanje u turizam turistički nerazvijenih područja

12.200,00

0,7

1.846.700,00

100

UKUPNO:

II.


98

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

2.2.16. Znanstvene i znanstveno-stručne udruge Tablica 123. Pregled specifičnih područja znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

Institucionalna potpora djelovanju znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

%

1.331.000,00

72,0

Priređivanje znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova

376.154,00

20,4

Tiskanje znanstvenih i znanstveno-stručnih časopisa

139.500,00

7,6

1.846.654,00

100

UKUPNO:

2.2.17. Stručno osposobljavanje i usavršavanje odraslih II.

Tablica 124. Pregled specifičnih područja stručnog osposobljavanja i usavršavanja odraslih

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

Unapređenje profesionalnih vještina i sposobnosti

%

1.467.500,00

80,2

Usvajanje komunikacijskih i informacijskih tehnologija

219.166,00

12,0

Znanstveni i znanstveno-stručni rad

122.000,00

6,7

20.000,00

1,1

1.828.666,00

100

Usvajanje novih tehnologija UKUPNO:

2.2.18. Zaštita i promicanje ljudskih prava Tablica 125. Pregled specifičnih područja zaštite i promicanja ljudskih prava

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Zaštita digniteta političkih zatvorenika i promicanje antifašizma

794.486,40

45,3

Pomoć žrtvama obiteljskog nasilja

525.000,00

29,9

Odgojno obrazovni program za romsku djecu i mladež

90.000,00

5,1

Suzbijanje uznemiravanja na radnom mjestu, zaštita žrtava mobbinga

67.000,00

3,8

Institucionalna potpora udrugama za zaštitu i promicanje ljudskih prava

60.500,00

3,5

Ravnopravnost spolova

53.000,00

3,0

Pomoć beskućnicima

50.000,00

2,9

Edukacija za mir, ljudska prava i demokraciju

21.264,00

1,2

Obrazovanje za djelovanje djece i mladih u civilnom društvu Unapređenje standarda direktnog rada s korisnicima – žrtvama svih oblika nasilja Odgoj i obrazovanje o pravima djeteta

20.000,00

1,1

19.500,00

1,1

15.000,00

0,9

Zaštita ljudskih prava pred sudovima

13.000,00

0,8

Zaštita ljudskih prava u zatvorima i kaznionicama Odgoj i obrazovanje o pravima nacionalnih manjina, interkulturalizam/ multikulturalizam Edukacija o trgovanju ljudima te pomoć žrtvama trgovanja ljudima

11.000,00

0,7

8.500,00

0,4

5.000,00

0,3

1.753.250,40

100

UKUPNO:


II. PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJA

99

2.2.19. Zaštita životinja

Tablica 126. Pregled specifičnih područja međunarodne razvojne pomoći

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

Potpora udrugama za zaštitu životinja UKUPNO:

%

1.233.100,00

100,0

1.233.100,00

100

Iznos (kn)

%

2.2.20. Studentske udruge Tablica 127. Pregled specifičnih područja studentskih udruga

Specifično područje financiranja Izdavački i edukacijski projekti studentskih udruga

54.500,00

36,7

Međunarodna studentska suradnja

53.000,00

35,6

Unapređenje studentskog standarda

22.000,00

14,8

Kulturne, umjetničke i športske aktivnosti studentskih udruga

20.000,00

12,9

149.500,00

100

UKUPNO:

2.2.21. Poticanje i afirmacija stvaralaštva djece i mladih u zemlji i inozemstvu Tablica 128. Pregled specifičnih područja poticanja i afirmacije stvaralaštva djece i mladih u zemlji i inozemstvu

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Organizacija izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti

66.400,00

52,9

Odgojno obrazovni rad s darovitom djecom i mladima

41.300,00

32,9

Odgojno obrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama

11.000,00

8,8

7.000,00

5,4

125.700,00

100

Međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih u RH UKUPNO:

2.2.22. Međunarodna suradnja i proces pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji Tablica 129. Pregled specifičnih područja međunarodne suradnje i procesa pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Međunarodna suradnja organizacija civilnoga društva

81.500,00

67,1

Promicanje suradnje i prijateljstva među državama – društva prijateljstva

31.000,00

25,5

9.000,00

7,4

121.500,00

100

Edukacija o Europskoj uniji i europskim integracijama UKUPNO:

II.


100

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

3. R aspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za financiranje projekata i programa organizacija civilnoga društva iz proračuna županija u 2008. godini

II.

U ovom dijelu Izvješća donosimo pregled podataka vezanih uz kriterije raspisivanja natječaja i javnih poziva za financiranje projekata i programa civilnoga društva u 2008. godini na razini županija. Kako je vidljivo iz prvog dijela županijskog izvješća, u 2008. godini sve su županije dodjeljivale neki oblik potpore, financijske ili nefinancijske, organizacijama civilnoga društva. U daljnjoj obradi korišteni su podaci samo onih županija koje su u protekloj godini dodjeljivale financijske potpore, skupno za pojedine uprave i broj raspisanih natječaja. Drugim riječima, iz daljnje analize isključeni su slučajevi u kojima se potpora dodjeljivala isključivo izvan natječaja, odlukom čelnika tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Bjelovarsko-bilogorska županija. Obrada i interpretacija stoga je za većinu podataka provedena na ukupno dvadeset županija (u daljnjem tekstu: slučajeva).

3.1. Organizacije civilnoga društva kojima su namijenjene financijske potpore Prema dobivenim podacima potpore su i na razini županija prvenstveno bile namijenjene pojedinačnim udrugama te mrežama udruga i savezima koje navode sve županije. Četrnaest županija financijske je potpore dodijelilo vjerskim zajednicama, njih sedam sindikatima, a šest neformalnim građanskim inicijativama. Privatnim zakladama i privatnim ustanovama sredstva su namijenile po dvije županije, a u jednoj se potpore dodjeljuju zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi. Tablica 130. Pregled organizacija civilnoga društva kojima su namijenjene financijske potpore

Organizacije civilnoga društva

N

%

Pojedinačne udruge

21

100

Savezi ili mreže udruga (registrirani kao udruge)

21

100

Privatne zaklade

2

9,5

Privatne ustanove

2

9,5

Vjerske zajednice

14

66,7

Neformalne građanske inicijative

6

28,6

Sindikati

7

33,3

Ostalo: zdravstvene ustanove i ustanove socijalne skrbi

1

4,8

3.2. Raspisani natječaji i javni pozivi za organizacije civilnoga društva Tijekom 2008. godine u dvadeset je županija raspisano 75 natječaja i javnih poziva za financiranje programa/projekata organizacija civilnoga društva. U većini slučajeva, njih 7, na razini županija raspisan je samo jedan natječaj.


II. PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJA

101

Tablica 131. Broj raspisanih natječaja i javnih poziva

Broj natječaja i javnih poziva organizacijama civilnoga društva raspisani u 2008. 1

7

Ukupan broj natječaja 7

2

2

4

3

4

12

4

2

8

7

1

7

9

3

27

10

1

10

20

75

Broj slučajeva (županija)

UKUPNO:

U sljedećoj je tablici prikazana dinamika raspisivanja natječaja ili javnih poziva u dvadeset županija u 2008. godini. Natječaj je u četrnaest županija raspisan jednom u godini za jedno programsko područje, a u njih jedanaest jednom u godini za dva i više programskih područja. U dva je slučaja natječaj bio otvoren cijele godine, a u jednom do utroška predviđenih sredstava. Tablica 132. Dinamika raspisivanja natječaja i javnih poziva

Dinamika raspisivanja natječaja ili javnih poziva

N

%

Jednom godišnje za jedno programsko područje

14

70

Jednom godišnje za dva i više programskih područja

11

55

Natječaj je otvoren cijele godine

2

10

Ostalo: natječaj je otvoren do utroška sredstava

1

5

Natječaj se uglavnom (u 19 slučajeva) objavljuje na internetskoj stranici županije i u sredstvima javnog priopćavanja (18 slučajeva). U deset županija obavijest o raspisanom javnom natječaju ili pozivu objavljuje se u dnevnom tisku, a cjeloviti tekst natječaja na internetskoj stranici. Šest županija navelo je i druge načine objave javnog natječaja: • slanje pisane obavijesti o raspisanom natječaju na adrese udruga • obavijesti na oglasnoj ploči županije • poziv izravno upućen svim subjektima koji obavljaju djelatnost tehničke kulture u Gradu Zagrebu • natječaj poslan jedinicama lokalne samouprave radi iskazivanja interesa • objava na lokalnoj TV postaji. Tablica 133. Mjesto objave javnog natječaja ili poziva

Mjesto objave javnog natječaja ili poziva

N

%

U sredstvima javnog priopćavanja

18

90,0

Na internetskoj stranici

19

95,0

Obavijest o natječaju u dnevnom tisku, a cjeloviti tekst natječaja na internetskoj stranici

10

50,0

Drugo

6

30,0

II.


102

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

Natječaji su u gotovo jednakom broju slučajeva otvoreni za prijavu u svim ponuđenom kategorijama: u dvanaest slučajeva radi se o 30 dana, a u jedanaest o razdoblju kraćem ili duljem od 30 dana. Tablica 134. Trajanje natječaja za prijavu

Trajanje natječaja za prijavu

N

%

Manje od 30 dana

11

55,0

30 dana

12

60,0

Više od 30 dana

11

55,0

Vezano uz način dostave prijava organizacija civilnoga društva, u svih se dvadeset slučajeva prijave dostavljaju poštom i/ili osobnom dostavom. II.

Tablica 135. Način dostave prijava organizacija civilnog društva

Način dostave prijava organizacija civilnoga društva

N

%

Prijave se dostavljaju isključivo poštom

4

20,0

Prijave se dostavljaju poštom i/ili osobnom dostavom

20

100

Prijave se zaprimaju putem interneta (elektronički obrazac), a original prijave poštom

3

15,0

Svih je dvadeset analiziranih županija navelo da dostavljene prijave zaprima pisarnica, u kojoj se one obično i otvaraju. U osam slučajeva prijave određenih natječaja zaprimila je osoba zadužena za suradnju s udrugama, a u dva je to učinilo nezavisno stručno tijelo. Tablica 136. Zaprimanje dostavljenih prijava na natječaj ili javni poziv

Zaprimanje dostavljenih prijava na natječaj ili javni poziv

N

%

Osoba zadužena za suradnju s udrugama

8

40,0

Nezavisno stručno tijelo

2

10,0

Pisarnica Netko drugi: Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije; ovlaštena osoba u upravnom odjelu

20

100

3

15,0

Otvaranje dostavljenih prijava na natječaj ili javni poziv

N

%

Osoba zadužena za suradnju s udrugama

9

47,4

Nezavisno stručno tijelo

5

26,3

Pisarnica

13

68,4

Netko drugi

2

10,5

Tablica 137. Otvaranje dostavljenih prijava na natječaj ili javni poziv

3.3. Procjena prijavljenih programa i projekata Procjenu prijavljenih projekata u 17 analiziranih slučajeva obavlja nezavisno stručno tijelo čiji sastav i imenovanje određuje u 93,8% slučajeva županijsko poglavarstvo/skupština te u slučaju Grada Zagreba, Gradsko poglavarstvo. U osam slučajeva procjenu obavlja osoba u tijelu jedinice


II. PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJA

103

lokalne i područne (regionalne) samouprave zadužena za suradnju s organizacijama civilnoga društva, a u šest čelnik tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Nezavisno stručno tijelo raznolikog je sastava. U jednakom broju analiziranih slučajeva čine ga predstavnici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, 58,8%. U 11 slučajeva nezavisno stručno tijelo sastoji se od predstavnika znanstvenih i stručnih institucija, dok su predstavnici organizacija civilnoga društva zastupljeni u 12 analiziranih slučajeva. Tablica 138. Procjena prijavljenih programa i projekata

Procjena prijavljenih programa i projekata

N

%

Nezavisno stručno tijelo

17

85,0

Čelnik tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

6

30,0

8

40,0

5

25,0

Sastav i imenovanje nezavisnog stručnog tijela određuje

N

%

Čelnik tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

5

29,4

Čelnik tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na prijedlog osobe u tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave zadužene za suradnju s organizacijama civilnoga društva

2

11,8

Županijsko poglavarstvo/skupština, gradsko poglavarstvo

15

93,8

Netko drugi: čelnik upravnog tijela nadležnog za tehničku kulturu; gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport; pročelnik upravnog odjela i odsjek za zaštitu okoliša

3

17,6

Nezavisno stručno tijelo čine:

N

%

Predstavnici tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

10

58,8

Predstavnici znanstvenih i stručnih institucija

11

64,7

Nezavisni stručnjaci

10

58,8

Predstavnici organizacija civilnoga društva

12

70,6

Netko drugi: članovi upravnih tijela i stručnih službi jedinica lokalne i područne samouprave; članovi županijskog poglavarstva; osoba/osobe koje imenuju poglavarstvo i čelnik upravnog tijela nadležnog za tehničku kulturu; županijska skupština

8

47,1

Osoba u tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave zadužena za suradnju s organizacijama civilnoga društva Netko drugi: županijsko poglavarstvo; pročelnik upravnog odjela i odsjek za zaštitu okoliša; županijski odbori; pročelnik; kulturno vijeće; županijski tim Tablica 139. Određivanje sastava i imenovanje nezavisnog stručnog tijela

Tablica 140. Sastav nezavisnog stručnog tijela

Konačnu odluku o dodjeli financijskih potpora u deset slučajeva donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno u 13 slučajeva neka druga institucija, obično županijsko poglavarstvo. Čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u četiri slučaja donosi odluku na prijedlog nezavisnog stručnog tijela koje je i razmatralo projekte, a u tri slučaja odluku donosi čelnik samostalno ili osoba koju ovlasti.

II.


104

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

Tablica 141. Donošenje odluke o dodjeli financijskih potpora

Donošenje odluke o dodjeli financijskih potpora

N

%

Čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti

3

15,0

4

20,0

2

10,0

10

50,0

1

5,0

13

65,0

Čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na prijedlog nezavisnog stručnog tijela koje je razmatralo projekte i programe Čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na prijedlog osobe u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave zadužene za suradnju s organizacijama civilnoga društva Predstavničko tijelo

II.

Osoba u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave zadužena za suradnju s organizacijama civilnoga društva Netko drugi: županijsko poglavarstvo na prijedlog povjerenstva za udruge; županijsko poglavarstvo; županijski odbori; povjerenstvo za provedbu javnog poziva za prijavu programa udruga za financijsku potporu

3.4. Način obavješćivanja organizacija civilnoga društva i javnosti o rezultatima natječaja Organizacije civilnoga društva o odobrenim se financijskim potporama obavještavaju pisanim putem u svim analiziranim slučajevima, a objavom na internetskim stranicama u jedanaest slučajeva. Tablica 142. Način obavješćivanja organizacija civilnog društva o odobrenoj financijskoj potpori

Organizacije civilnoga društva o odobrenoj financijskoj potpori obavještavaju se:

N

%

Pisanim putem (poštom, e-poštom)

20

100

Usmeno, telefonski

4

20,0

Objavom na internetskim stranicama

11

55,0

O neodobravanju financijske potpore organizacije civilnoga društva također se obično obavještava pisanim putem, u 18 analiziranih slučajeva, dok se u jednakom broju slučajeva (po 7) organizacije obavijestilo objavom na internetskim stranicama, odnosno usmeno. Tablica 143. Način obavještavanja organizacija civilnog društva o neodobrenoj financijskoj potpori

Organizacije civilnoga društva o neodobrenoj financijskoj potpori obavještavaju se:

N

%

Pisanim putem (poštom, e-poštom)

18

90,0

Usmeno, telefonski

7

35,0

Objavom na internetskim stranicama

7

35,0

Rezultati natječaja i javnih poziva za širu javnost objavljeni su u šesnaest analiziranih slučajeva na internetskoj stranici županije. U njih sedam objavljuju se u sredstvima javnog priopćavanja, a u pet u posebnim publikacijama. U šest slučajeva rezultati se ne objavljuju javno.


II. PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJA

105

Tablica 144. Način obavješćivanja šire javnosti o odobrenim financijskim potporama

O dodijeljenim financijskim potporama javnost se obavještava:

N

%

U sredstvima javnog priopćavanja

7

35,0

Na internetskoj stranici

16

80,0

Izdavanjem posebne publikacije

5

25,0

Ne objavljuju se javno

6

30,0

3.5. Zaključivanje ugovora o dodjeljivanju financijskih potpora s organizacijama civilnoga društva Ugovor o financiranju organizacija civilnoga društva na razini županija ne zaključuje se u 75% analiziranih slučajeva. Tablica145. Zaključivanje ugovora o financiranju

Zaključivanje ugovora s organizacijama civilnoga društva

N

%

Najkasnije 30 dana od zaključenja natječaja

4

20,0

Najkasnije 60 dana od zaključenja natječaja

4

20,0

Više od 60 dana od zaključenja natječaja

5

25,0

45 dana od zaključenja natječaja

2

10,0

Ugovori se ne zaključuju

15

75,0

3.6. Uključenost u postupke financiranja organizacija civilnoga društva djelatnika lokalne uprave U svim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave postoje zaposlenici koji su izravno uključeni u postupak financiranja organizacija civilnoga društva, odnosno oni kojima je to u opisu posla. U petnaest jedinica postoje i oni koji su posredno uključeni u postupak financiranja; u četrnaest su angažirani vanjski suradnici za procjenu projekata ili programa. U pet županija na poslovima financiranja organizacija civilnoga društva uključeni su vanjski suradnici za praćenje i vrednovanje provedbe projekata i programa. Tablica 146. Uključenost djelatnika lokalne uprave i vanjskih suradnika u postupke financiranja organizacija civilnoga društva

Uključenost u postupak financiranja:

N

%

Izravno uključenih zaposlenika kojima je to u opisu posla (u cijelosti ili djelomično)

20

100

Posredno uključenih zaposlenika (nadređeni, administrativna i komunikacijska potpora)

15

75,0

Vanjskih suradnika za procjenu projekata ili programa

14

70,0

Vanjskih suradnika za praćenje i vrednovanje provedbe projekata i programa

5

25,0

II.


106

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

3.7. Troškovi za provedbu natječaja/javnog poziva za dodjelu financijskih potpora organizacijama civilnoga društva U 2008. godini sveukupno je utrošeno 608.678,16 kn za provedbu natječaja/javnog poziva za dodjelu financijskih potpora organizacijama civilnoga društva. Najviše, 244.177,97 kn, utrošeno je u Gradu Zagrebu, čak 40,1% ukupnog iznosa troškova provedbe natječaja. Slijede Karlovačka i Zagrebačka županija s gotovo jednakim iznosom, odnosno 9,3% ukupnog iznosa. U tablici je prikazan iznos troškova za svaku od devetnaest analiziranih županija. Tablica 147. Pregled iznosa troškova za provedbu natječaja/javnih poziva po županijama

Županija

II.

Iznos troškova (kn)

%

Grad Zagreb

244.177,97

40,1

Karlovačka

56.640,15

9,3

Zagrebačka

56.622,90

9,3

Primorsko-goranska

51.791,42

8,5

Splitsko-dalmatinska

43.720,24

7,2

Zadarska

33.262,60

5,5

Istarska

22.638,25

3,7

Brodsko-posavska

19.100,00

3,1

Međimurska

18.380,00

3,0

Dubrovačko-neretvanska

15.400,00

2,5

Sisačko-moslavačka

8.635,01

1,4

Krapinsko-zagorska

8.557,97

1,4

Osječko-baranjska

8.424,00

1,4

Koprivničko-križevačka

6.500,00

1,1

Vukovarsko-srijemska

6.000,00

1,0

Varaždinska

2.960,65

0,5

Požeško-slavonska

2.891,00

0,5

Šibensko-kninska

2.000,00

0,3

976,00

0,2

608.678,16

100

Virovitičko-podravska UKUPNO:

U svih devetnaest županija zabilježen je ukupan trošak objavljivanja natječaja od sveukupno 242.527,65 kn, odnosno 39,8%. U pet slučajeva radilo se o naknadama članovima stručnih tijela, koje su iznosile 229.833,97 kn, dok je za naknade vanjskim suradnicima na razini županija utrošeno 136.316,54 kn. Tablica 148. Pregled vrsta troškova za provedbu natječaja

%

Vrste troškova za provedbu natječaja

N

Troškovi objavljivanja natječaja

19

100

Naknade članovima stručnih tijela

5

25,0

Naknade vanjskim suradnicima

6

30,0


II. PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJA

107

Tablica 149. Pregled iznosa troškova za provedbu natječaja prema vrsti troška

Vrste troškova za provedbu natječaja

Iznos (kn)

%

Troškovi objavljivanja natječaja

242.527,65

39,8

Naknade članovima stručnih tijela

229.833,97

37,8

Naknade vanjskim suradnicima

136.316,54

22,4

608.678,16

100

UKUPNO:

Navedeni iznos troškova kod svih se županija podmiruje iz sredstava jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; u jednom slučaju dio troškova podmirio se i iz sredstava namijenjenih za financijske potpore organizacijama civilnoga društva. Tablica 150. Pregled izvora sredstava namijenjenih za troškove provedbe natječaja

Troškovi za provedbu natječaja podmiruju se iz: Sredstava jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Sredstava namijenjenih za financijske potpore organizacijama civilnoga društva

N

%

19,0

100

1

5,3

3.8. Sadržaj i broj prigovora zaprimljenih na rezultate natječaja za dodjelu financijskih potpora U 2008. godini na razini županija nije zaprimljen nijedan prigovor na rezultate natječaja za dodjelu financijskih potpora organizacijama civilnoga društva. Odluka o odobrenim potporama u polovici je analiziranih slučajeva konačna pa se prigovori niti ne rješavaju. Ako se rješavaju, to u trećini slučajeva čini nezavisno stručno tijelo koje je i ocjenjivalo projekte. Tablica 151. Rješavanje prigovora

%

Prigovor organizacija civilnoga društva rješava:

N

Nezavisno stručno tijelo koje je ocjenjivalo projekte

6

30,0

Upravno tijelo

2

10,0

Čelnik tijela državne uprave Osoba u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave zadužena za suradnju s organizacijama civilnoga društva Netko drugi

2

10,0

6

30,0

Odluka o odobrenim potporama je konačna i stoga se prigovori ne rješavaju

11

55,0

Nezavisno stručno tijelo osnovano za rješavanje prigovora

3.9. Praćenje provedbe financiranih programa i projekata u 2008. godini Organizacije civilnoga društva izvještavaju o provedbi projekata i programa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u 85,7% slučajeva završnim financijskim ili u 76,2% slučajeva završnim programskim izvješćima. U 66,7% slučajeva izvješću prilažu priloge i proizvode pro­ istekle iz aktivnosti financiranog projekta i programa. U četvrtini slučajeva organizacije civilnoga društva moraju o tijeku projekta ili programa izvješćivati periodično: mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim izvješćima.

II.


108

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

Tablica 152. Dokumentacija za izvješćivanje o provedbi programa ili projekata

Dokumentacija za izvješćivanje o provedbi programa ili projekta

N

Završna financijska izvješća

18

85,7

Završna programska izvješća

16

76,2

14

66,7

5

23,8

Nezavisna vanjska evaluacijska izvješća

1

4,8

Drugo

2

9,5

Prilozi i proizvodi uz izvješća, proistekli iz aktivnosti financiranog projekta i programa (publikacije, foto-dokumentacija i sl.) Periodična (mjesečna, tromjesečna, polugodišnja) izvješća o provedbi tijekom trajanja projekta ili programa

II.

%

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave provedbu financiranog projekta i programa, u više od polovice analiziranih slučajeva, prate pregledom završnih financijskih i godišnjih izvješća. U polovici slučajeva tijekom provedbe projekta ili programa posjećuju udruge, a u četvrtini slučajeva pregledavaju i polugodišnja programska izvješća. Tablica 153. Način praćenja provedbe programa ili projekata

Način praćenja provedbe programa ili projekata

N

%

Pregledom polugodišnjih programskih izvješća sukladno ugovoru

5

23,8

Pregledom završnih godišnjih izvješća sukladno ugovoru

13

61,9

Pregledom polugodišnjih financijskih izvješća sukladno ugovoru

2

9,5

Pregledom završnih financijskih izvješća sukladno ugovoru s obzirom na predviđena dodijeljena i potrošena sredstva

14

66,7

Terenskim posjetima udrugama tijekom provedbe projekta ili programa

11

52,4

Na neki drugi način

6

28,6

Rezultati financiranih projekata i programa ocjenjuju se u 76,2% slučajeva pregledom svih završnih izvješća s obzirom na ugovorne obveze ili u 61,9% slučajeva analizom financijskih pokazatelja prema programskim područjima s obzirom na predviđena dodijeljena i potrošena sredstva. U polovici slučajeva ocjenjivanje se obavlja dodatnim analizama rezultata, primjerice evaluacijskim izvješćem, istraživanjem, dodatnim konzultacijama ili terenskim posjetom udruzi. Tablica 154. Način ocjenjivanja rezultata financiranih programa ili projekata

Način ocjenjivanja rezultata financiranih programa ili projekata

N

Pregledom svih završnih izvješća s obzirom na ugovorne obveze

16

76,2

12

57,1

8

38,1

Dodatnim analizama rezultata na razini određenog projekta (evaluacijsko izvješće, istraživanje, dodatne konzultacije ili terenski posjeti udrugama) Dodatnim kompleksnijim analizama rezultata na razini više projekata unutar određenog programskog područja financiranja ili cijelog natječaja

%


II. PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA ŽUPANIJA

Način ocjenjivanja rezultata financiranih programa ili projekata Analizom financijskih pokazatelja prema programskim područjima s obzirom na predviđena dodijeljena i potrošena sredstva Analizom efikasnosti dodijeljenih javnih sredstava, odnosno omjera utrošenog s obzirom na izravne rezultate (npr. trošak po korisniku i tipu usluge ili aktivnosti i sl.) Drugo

N

%

13

61,9

9

42,9

5

23,8

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave informacije o provedenim natječajima i javnim pozivima koriste u 81% slučajeva prigodom javnih događanja, komunikacija s javnošću ili prezentacije rada jedinice lokalne i područne samouprave; u 71,4% slučajeva pri planiranju novih natječaja, a u 66,7% pri razvoju programa i predlaganju novih propisa ili strateških dokumenata. U nešto više od trećine slučajeva te se informacije koriste pri planiranju projekata iz sredstava EU-a, a u trećini slučajeva informacije o provedenim natječajima nisu se koristile. Tablica 155. Korištenje informacija o provedenim natječajima i javnim pozivima

Korištenje informacija o provedenim natječajima i javnim pozivima Dosad ih nismo koristili jer su sredstva definirana Uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću te stoga te informacije ne mogu bitno utjecati na procese planiranja Koristimo ih prigodom javnih događanja, komunikacije s javnošću ili prezentacije rada naše jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Koristimo ih pri planiranju novih natječaja za organizacije civilnoga društva iz sredstava RH

N

109

%

7

33,3

17

81,0

15

71,4

Koristimo ih pri planiranju projekata iz sredstava EU-a

8

38,1

Koristimo ih pri razvoju programa, predlaganju novih propisa, poboljšanju politika ili strateških dokumenta

14

66,7

Ostalo

3

14,3

II.


110

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

III. P RIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA GRADOVA – ŽUPANIJSKIH SREDIŠTA Sažetak analize financijskih potpora iz proračuna gradova – županijskih središta • U 2008. godini iz proračuna gradova – županijskih središta dodijeljeno je organizacijama civilnoga društva sveukupno 220.496.985,74 kn. • Iz gradskih proračuna dodijeljeno je 95,9% financijskih potpora (211.468.876,49 kn), a protuvrijednost dodijeljenih nefinancijskih potpora iznosila je 9.028.109,25 kn, odnosno 4,1% sveukupnog iznosa. • S obzirom na vrstu potpore, više od polovice iznosa – 53,5% ili 117.918.863,32 kn, dodijeljeno je za realizaciju javnih potreba na temelju zakona. S iznosom od 41.165,024,25 kn slijede financijske potpore dodijeljene na temelju javnog poziva za iskaz interesa za suradnju te s iznosom od 27.954.597,97 kn financijske potpore dodijeljene na temelju javnog natječaja. • Sedamnaest je gradova – županijskih središta financijske potpore dodjeljivalo i izvan natječaja. Udio dodijeljenog iznosa u toj vrsti potpore čini 11,1% sveukupnog iznosa, odnosno 24.430.390,95 kn.

III.

• Grad Split bio je najveći donator među gradovima – županijskim središtima. Organizacijama civilnoga društva dodijelio je potpora u ukupnom iznosu od 55.033.600,00 kn (od toga su 53.281.100,00 kn bile financijske potpore). Slijede ga Rijeka s iznosom od 41.409.777,41 kn (od toga 40.654.168,16 kn financijske potpore) i Zadar s 30.856.400,00 kn (od toga 24.881.400,00 kn financijske potpore). • 66,2% ukupne nefinancijske potpore (koja je iz svih proračuna gradova – županijskih središta iznosila ukupno 9.028.109,25 kn) dodijelio je Zadar (5.975.000,00 kn). Nefinancijski tip potpora dodijelili su još Split, Rijeka, Virovitica i Krapina. • U petnaest analiziranih slučajeva postoji razlika između planiranih i dodijeljenih potpora. Radi se o povećanju dodijeljenih sredstava u odnosu na planirana sredstva u iznosu od 9.073.553,36 kn. • Organizacije civilnoga društva u 2008. samo u dva grada vratile su sredstva dodijeljenih potpora i to u Koprivnici i Varaždinu. Radilo se o 7 povrata u ukupnom iznosu od 20.000,00 kn. • Financijske potpore u svim županijskim središtima dodjeljuju se prvenstveno udrugama. Petnaest županijskih središta potpore je dodijelilo savezima ili mrežama udruga, njih dvanaest vjerskim zajednicama, a devet neformalnim građanskim inicijativama. Privatnim ustanovama i sindikatima potpore je dodijelilo po pet gradova, dok su privatnim zakladama potpore dala samo dva grada. • Tijekom 2008. godine na razini gradova – županijskih središta raspisano je 66 natječaja i javnih poziva za financiranje organizacija civilnoga društva.


III. PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA GRADOVA – ŽUPANIJSKIH SREDIŠTA

111

• Natječaj se raspisuje jednom na godinu, u gotovo jednakom broju za jedno ili dva i više programskih područja. • Natječaj se u 94,7% slučajeva objavljuje u sredstvima javnog priopćavanja, na internetskoj stranici u 89,5% slučajeva, a u više od polovice slučajeva za prijavu je otvoren 30 dana. • U svim slučajevima prijave se dostavljaju poštom i/ili osobnom dostavom. Dostavljene prijave u 18 gradova zaprima pisarnica, a otvara ili osoba zadužena za suradnju s udrugama (u osam slučajeva) ili pisarnica (u sedam slučajeva). • U gotovo 60% slučajeva procjenu prijavljenih projekata obavlja nezavisno stručno tijelo. Sastav i imenovanje nezavisnog tijela u devet slučajeva određuje gradsko poglavarstvo. • Nezavisno stručno tijelo sastoji se u 91,7% slučajeva od predstavnika organizacija civilnoga društva. Nezavisni stručnjaci dio su nezavisnog stručnog tijela u devet gradova, dok su predstavnici tijela lokalne i područne samouprave te predstavnici znanstvenih i stručnih institucija zastupljeni u njih sedam. • Odluke o dodjeli financijskih potpora u 47,4% slučajeva donosi predstavničko tijelo, a u 42,1% gradsko poglavarstvo. • Organizacije civilnoga društva o odobrenoj se financijskoj potpori u gotovo svim analiziranim slučajevima (njih 18) obavještavaju pisanim putem (poštom ili e-mailom), u dvanaest slučajeva takva se obavijest objavljuje i na internetskim stranicama dok se usmeno ili telefonom kao sredstvom priopćavanja služe u četiri županijska središta. • Županijska središta o neodobrenoj financijskoj potpori obavještavaju organizacije civilnoga društva većinom (15 slučajeva) pisanim putem. Obavijest se u šest slučajeva objavljuje na internetskim stranicama, a u jednom se organizacije civilnoga društva obavještava usmeno ili telefonom. • Šira se javnost pak o dodijeljenim financijskim potporama obavještava u 14 slučajeva (73,7%) na internetskoj stranici. U šest slučajeva takva obavijest izlazi u sredstvima javnog priopćavanja, dok se u tri slučaja izdaje posebna publikacija s rezultatima financijskih potpora. U jednom slučaju rezultati dodijeljenih potpora nisu javni. • Na razini gradova – županijskih središta u većini slučajeva (njih 14) ne zaključuju se ugovori o dodjeljivanju financijskih potpora. • U svim županijskim središtima postoje zaposlenici kojima je u opisu posla rad na postupku financiranja organizacija civilnoga društva. U 17 gradova u taj su postupak posredno uključeni i ostali zaposlenici, a u deset su angažirani i vanjski suradnici za procjenu projekata ili programa. U četiri županijska središta za praćenje i vrednovanje provedbe projekata i programa angažirani su vanjski suradnici. • Za provedbu natječaja ukupno je utrošeno 937.229,62 kn. Za naknade članovima stručnih tijela utrošilo se 721.596,64 kn, što čini 77% ukupnog iznosa, a za objavljivanje natječaja na razini gradova – županijskih središta 205.632,98 kn. Više od 80% sveukupno prikazanih troškova odnosi se na dva grada: Rijeku (424.317,72 kn) i Split (371.500,00 kn).

III.


112

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

• Prigovori na rezultate financijskih potpora u 2008. godini zaprimljeni su u četiri grada – ukupno 12 prigovora od čega su tri uvažena. Prigovori se u gotovo polovici slučajeva ne rješavaju zato što je odluka o odobrenim potporama konačna. • Organizacije civilnoga društva o provedbi projekata i programa gradove izvještavaju u svih 20 analiziranih slučajeva završnim financijskim ili u 19 slučajeva završnim programskim izvješćima. U 16 slučajeva izvješću prilažu priloge i proizvode proistekle iz aktivnosti financiranog projekta i programa. U sedam slučajeva organizacije civilnoga društva dužne su o tijeku projekta ili programa izvještavati periodično: mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim izvješćima. • U 85% analiziranih slučajeva gradovi prate provedbu financiranog projekta i programa pregledom završnih financijskih i/ili godišnjih izvješća. U 80% slučajeva tijekom provedbe projekta ili programa posjećuju udruge, a u šest slučajeva pregledavaju i polugodišnja programska te financijska izvješća. • Rezultati financiranih projekata i programa ocjenjuju se u 78,9% slučajeva pregledom svih završnih izvješća s obzirom na ugovorne obveze. U 73,7% slučajeva ocjenjivanje se obavlja analizom financijskih pokazatelja prema programskim područjima s obzirom na predviđena dodijeljena i potrošena sredstva i/ili dodatnim analizama rezultata, primjerice evaluacijskim izvješćem, istraživanjem, dodatnim konzultacijama ili terenskim posjetom udruzi. III.

• Informacije o provedenim natječajima i javnim pozivima gradovi u 90% slučajeva koriste pri planiranju novih natječaja i/ili prigodom razvoja programa, predlaganja novih propisa ili strateških dokumenata; u 80% slučajeva prigodom javnih događanja, komunikacije s javnošću ili prezentacije rada grada. U polovici slučajeva te se informacije koriste pri planiranju projekata iz sredstava EU-a, a u trećini slučajeva informacije o provedenim natječajima nisu se koristile.


III. PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA GRADOVA – ŽUPANIJSKIH SREDIŠTA

113

1. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini iz proračuna gradova – županijskih središta 1.1. Pregled financijskih i nefinancijskih potpora programima i projektima organizacija civilnoga društva u 2008. godini na razini gradova – županijskih središta Radi utvrđivanja dodijeljenih financijskih i nefinancijskih potpora organizacijama civilnoga društva na razini gradova Ured za udruge dostavio je svim gradovima, pa tako i županijskim središtima, Završni godišnji upitnik za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj o postupcima i rezultatima financijskih i nefinancijskih potpora dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnoga društva u 2008. godini. Prikupljeni su podaci za 123 grada od čega su detaljno obrađeni podaci za svih dvadeset gradova – županijskih središta, (Bjelovar, Čakovec, Dubrovnik, Gospić, Karlovac, Koprivnica, Krapina, Osijek, Pazin, Požega, Rijeka, Sisak, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Varaždin, Velika Gorica, Virovitica, Vukovar i Zadar) od kojih svih dvadeset ima ustrojen program za dodjeljivanje nekog oblika financijske ili nefinancijske potpore. 1.1.1. P regled ukupno dodijeljenih financijskih i nefinancijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga društva u 2008. godini prema izvorima sredstava na razini gradova Na razini gradova – županijskih središta u 2008. godini dodijeljeno je organizacijama civilnoga društva sveukupno 220.496.985,74 kn. Iz gradskih proračuna dodijeljeno je 95,9% sveukupnog iznosa, odnosno 211.468.876, 49 kn, dok je protuvrijednost dodijeljenih nefinancijskih potpora iznosila 9.028.109,25 kn, odnosno 4,1% sveukupnog iznosa. Tablica 156. Dodijeljeni iznos potpora u 2008. godini prema izvoru sredstava

Izvor sredstava

Dodijeljeni iznos potpora u 2008. (kn)

Iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Nefinancijskih potpora UKUPNO:

%

211.468.876,49

95,9

9.028.109,25

4,1

220.496.985,74

100

1.1.2. P regled ukupno dodijeljenih potpora organizacijama civilnoga društva u 2008. godini prema vrsti i načinu dodjeljivanja potpore Analizom ukupno dodijeljenog iznosa s obzirom na vrstu potpore utvrđeno je da je više od polovice iznosa, 53,5% ili 117.918.863,32 kn, dodijeljeno unutar kategorije financijske potpore za realizaciju javnih potreba na temelju zakona. Na taj je način potpore dodjeljivalo čak 15 županijskih središta. Veličinom dodijeljenog iznosa od 41.165,024,25 kn slijede financijske potpore na temelju javnog poziva za iskaz interesa za suradnju te financijske potpore dodijeljene na temelju

III.


114

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

javnog natječaja. Na taj način dodijelilo se 27.954.597,97 kn. 17 je županijskih središta dodjeljivalo financijske potpore izvan natječaja. Udio dodijeljenog iznosa u navedenoj vrsti potpore čini 11,1% sveukupnog iznosa, odnosno 24.430.390,95 kn. Tablica157. Vrsta i način dodjeljivanja potpore

Vrsta potpore

N

Financijske potpore putem javnog natječaja

11

Financijske potpore putem javnog poziva za iskaz interesa za suradnju Financijske potpore za realizaciju javnih potreba JLPS-a na temelju zakona Financijske potpore izvan natječaja, odlukom čelnika tijela JLPS-a Nefinancijske potpore putem javnog natječaja ili javnog poziva Nefinancijske potpore odlukom čelnika tijela JLPS-a

%

Iznos (kn) 27.954.597,97

12,7

41.165.024,25

8

18,7

15

117.918.863,32

53,5

17

24.430.390,95

11,1

6.500.000,00

1

2.528.109,25

1,1

220.496.985,74

100

5 UKUPNO:

2,9

1.1.3. Pregled ukupno dodijeljenih potpora za programe i projekte organizacija civilnog društva u 2008. godini po gradovima – županijskim središtima III.

U tablici su prikazane ukupno dodijeljene potpore za programe i projekte organizacija civilnoga društva u 2008. godini. Najveći iznos dodijeljen je u Splitu. Radi se o četvrtini ukupnog iznosa, odnosno 55.033.600,00 kn. Slijede Rijeka (41.409.777,41 kn) i Zadar (30.856.400,00 kn). Ostala županijska središta dodijelila su manje od 10% sveukupnog iznosa. Tablica 158. Pregled ukupno dodijeljenih potpora za programe i projekte organizacija civilnog društva u 2008. godini po gradovima – županijskim središtima

Naziv grada – županijskog središta

Iznos (kn)

%

Split

55.033.600,00

24,96

Rijeka

41.409.777,41

18,78

Zadar

30.856.400,00

13,99

Osijek

16.658.085,00

7,55

Karlovac

16.014.000,00

7,26

Velika Gorica

12.654.339,00

5,74

Vukovar

7.285.990,00

3,30

Požega

6.363.583,54

2,89

Dubrovnik

5.708.394,24

2,59

Koprivnica

5.377.063,89

2,44

Šibenik

4.845.400,00

2,20

Virovitica

3.967.300,00

1,80

Sisak

3.604.000,00

1,63


III. PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA GRADOVA – ŽUPANIJSKIH SREDIŠTA

Naziv grada – županijskog središta

%

Iznos (kn)

Krapina

2.557.740,97

1,16

Gospić

2.542.630,00

1,15

Pazin

1.750.948,12

0,79

Slavonski Brod

1.186.628,00

0,54

Varaždin

1.162.000,00

0,53

Čakovec

930.045,57

0,42

Bjelovar

589.060,00

0,27

220.496.985,74

100

UKUPNO:

115

1.1.4. P regled ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga društva u 2008. po gradovima – županijskim središtima Županijska su središta organizacijama civilnoga društva u 2008. godini dodijelila ukupno 211.468.876,49 kn. Najveći iznos, 53.281.100,00 kn, dodijelio je grad Split. Slijedi Rijeka, koja je dodijelila 40.654.168,16 kn te Zadar, 24.881.400,00 kn. Podaci za ostala županijska središta prikazani su u tablici. Tablica 159. Pregled ukupno dodijeljenih financijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga društva po gradovima

Naziv grada – županijskog središta

Iznos odobrene financijske potpore u 2008. (kn)

%

Split

53.281.100,00

25,20

Rijeka

40.654.168,16

19,22

Zadar

24.881.400,00

11,77

Osijek

16.658.085,00

7,88

Karlovac

16.014.000,00

7,57

Velika Gorica

12.654.339,00

5,98

Vukovar

7.285.990,00

3,45

Požega

6.363.583,54

3,01

Dubrovnik

5.708.394,24

2,70

Koprivnica

5.377.063,89

2,54

Šibenik

4.845.400,00

2,29

Sisak

3.604.000,00

1,70

Virovitica

3.442.300,00

1,63

Gospić

2.542.630,00

1,20

Krapina

2.537.740,97

1,20

Pazin

1.750.948,12

0,83

III.


116

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

Iznos odobrene financijske potpore u 2008. (kn)

Naziv grada – županijskog središta

%

Slavonski Brod

1.186.628,00

0,56

Varaždin

1.162.000,00

0,55

Čakovec

930.045,57

0,44

Bjelovar

589.060,00

0,28

211.468.876,49

100

UKUPNO:

1.1.5. Pregled ukupno dodijeljenih nefinancijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnoga društva u 2008. godini po gradovima – županijskim središtima Sveukupna protuvrijednost dodijeljenih nefinancijskih potpora iznosi 9.028.109,25 kn. Kako je vidljivo iz tablice, takav tip potpora dodijelilo je pet gradova: Zadar, Split, Rijeka, Virovitica i Krapina. 66,2% ukupne nefinancijske potpore dodijelio je grad Zadar (5.975.000,00 kn). Tablica 160. Pregled ukupno dodijeljenih nefinancijskih potpora za programe i projekte organizacija civilnog društva u 2008. godini po gradovima – županijskim središtima

III.

Naziv grada – županijskog središta Zadar

Split

Iznos odobrene nefinancijske potpore u 2008. (kn) 5.975.000,00

% 66,2

1.752.500,00

19,4

Rijeka

755.609,25

8,4

Virovitica

525.000,00

5,8

20.000,00

0,2

9.028.109,25

100

Krapina UKUPNO:


III. PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA GRADOVA – ŽUPANIJSKIH SREDIŠTA

117

2. Pregled dodijeljenih financijskih potpora programima i projektima organizacija civilnoga društva prema području financiranja iz proračuna gradova – središta županija U ovom dijelu Izvješća donosimo pregled dodijeljenih financijskih potpora programima i projektima organizacija civilnog društva za dvadeset i dva opća područja financiranja te zasebno za svako od specifičnih područja. Analizom dodijeljenih financijskih potpora prema području financiranja utvrđeno je: • Za područje športa dodijeljeno je nešto manje od polovice iznosa, odnosno 96.097.240,99 kn • Gotovo 10% ukupnog iznosa dodijeljeno je za zaštitu i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode, odnosno 20.200.454,45 kn • Pojedini gradovi kod određenih projekata nisu specificirali područje financiranja, te ukupan iznos nespecificiranih potpora prelazi 18% ukupnog iznosa dodijeljenih potpora

2.1. Opća područja financiranja U tablici 161 navode se iznosi za sva područja financiranja poredanih prema veličini iznosa. Tablica 161. Pregled općih područja financiranja

Opće područje financiranja

Iznos (kn)

%

Šport

96.097.240,99

45,44

Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode

20.200.454,45

9,55

15.068.897,09

7,13

11.452.346,41

5,42

Tehnička kultura

6.321.480,02

2,99

Sudionici i stradalnici Domovinskog rata

5.842.673,33

2,76

Zaštita i promicanje ljudskih prava

2.807.090,35

1,33

Demokratizacija, razvoj civilnog društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije

2.261.955,33

1,07

Prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih

2.251.972,69

1,06

Potpora djeci

1.957.005,70

0,93

Sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske

1.647.074,54

0,78

Potpora mladima

1.447.996,89

0,68

Djelovanje udruga u gospodarskim i srodnim djelatnostima

1.129.298,00

0,53

Zaštita okoliša i održivi razvoj

946.141,82

0,45

Zaštita životinja

755.250,00

0,36

Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama

III.


118

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

Opće područje financiranja

Iznos (kn)

%

Unapređenje života, životnih vještina i sposobnosti djece i mladih

544.550,03

0,26

Turizam

503.000,00

0,24

Poticanje i afirmacija stvaralaštva djece i mladih u zemlji i inozemstvu

309.064,00

0,15

Znanstvene i znanstveno-stručne udruge

274.612,96

0,13

Studentske udruge

177.792,70

0,08

Stručno osposobljavanje i usavršavanje odraslih

169.412,20

0,08

Međunarodna suradnja i proces pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

168.500,00

0,08

39.158.066,99

18,52

211.468.876,49

100

Nespecificirana područja UKUPNO:

2.2. Specifična područja financiranja Tablice 162 – 200 prikazuju pregled dodijeljenih sredstava za specifično područje svakog općeg područja financiranja. Iznosi su za svaku stavku prikazani u kunama i postotku te poredani po veličini. III.

2.2.1. Šport Tablica 162. Pregled specifičnih područja športa

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

Institucionalna i programska potpora amaterskim športskim klubovima

%

79.717.986,49

83,0

Javne potrebe u športu (obuhvaća institucionalnu i programsku potporu djelovanju Hrvatskog olimpijskog odbora i nacionalnih športskih saveza)

9.520.103,40

9,9

Organizacija športskih manifestacija

5.894.194,10

6,1

Školski športski savezi – javne potrebe u športu

425.000,00

0,4

Hrvatski paraolimpijski odbor i udruge osoba s invaliditetom - javne potrebe u športu

389.672,00

0,4

Sveučilišni športski savezi – javne potrebe u športu

150.285,00

0,2

96.097.240,99

100

UKUPNO:


III. PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA GRADOVA – ŽUPANIJSKIH SREDIŠTA

119

2.2.2. Zaštita i promicanje kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode Tablica 163. Pregled specifičnih područja zaštite i promicanja kulture, kulturnih i povijesnih dobara te očuvanja prirode

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Dramska, glazbena, glazbeno-scenska umjetnost, film i kinematografija

7.725.349,20

38,2

Kulturno-umjetnički amaterizam

5.643.675,00

27,9

Zaštita kulturne baštine i kulturni razvitak te muzejsko-galerijska djelatnost

2.068.268,00

10,2

Književne manifestacije, knjižnična djelatnost i nakladništvo

1.699.557,00

8,4

Likovna, vizualna i audiovizualna djelatnost

1.283.779,00

6,4

Institucionalna potpora udrugama u kulturi

769.932,26

3,8

Nove medijske kulture

643.200,00

3,3

Međunarodna kulturna suradnja, turneje

227.500,00

1,1

Očuvanje prirode i biološke raznolikosti

62.500,00

0,3

Zaštita autohtonih pasmina

23.500,00

0,1

Informatizacija

23.000,00

0,1

Investicijska djelatnost

15.893,99

0,1

Zaštita i promocija gastronomske ponude

14.300,00

0,1

20.200.454,45

100

UKUPNO:

2.2.3. Zaštita i očuvanje zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života Tablica 164. Pregled specifičnih područja zaštite i očuvanja zdravlja, psihičkog i tjelesnog integriteta te unapređenje kvalitete života

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Programi Hrvatskoga Crvenog križa

4.775.745,79

31,7

Institucionalna potpora udrugama za zaštitu i očuvanje zdravlja

4.186.447,98

27,8

Potpora udrugama vatrogasaca i drugih neprofesionalnih službi spašavanja

3.204.612,93

21,3

Prevencija i profilaksa kroničnih oboljenja te unapređenje i zaštita zdravlja oboljelih

1.807.005,42

12,0

Zaštita reproduktivnog zdravlja

349.050,00

2,3

Promicanje prava pacijenata

201.750,00

1,3

Prevencija i profilaksa psihičkih bolesti i teškoća

167.624,99

1,1

Prevencija nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

115.499,98

0,8

83.460,00

0,5

Unapređenje i zaštita zdravlja djece i mladeži oboljele od malignih bolesti

III.


120

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Prevencija zaraznih bolesti

55.000,00

0,4

Prevencija zaraze HIV/AIDS-om te projekti u svrhu destigmatizacije zaraženih

49.000,00

0,3

Zaštita djece od opasnosti prilikom korištenja računala i Interneta

47.700,00

0,3

Projekti za višečlane obitelji

20.000,00

0,1

6.000,00

0,1

15.068.897,09

100

Prevencija i unapređenje zdravlja zubi UKUPNO:

2.2.4. Potpora osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama Tablica 165. Pregled specifičnih područja potpore osobama s invaliditetom, osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženim skupinama

Specifično područje financiranja

III.

Iznos (kn)

%

Skrb o osobama s invaliditetom

3.190.657,45

27,9

Skrb o starijim i nemoćnim osobama Skrb o ostalim socijalno ugroženim skupinama (siromašnima, beskućnicima…) Skrb o djeci i mladima Institucionalna potpora udrugama za osobe s invaliditetom te za osobe s posebnim potrebama Afirmacija prava osoba s invaliditetom Socijalna integracija osoba s posebnim potrebama i socijalno ugroženih skupina Potpore djeci i mladima s invaliditetom

2.218.678,75

19,4

1.832.749,97

16,0

1.223.000,00

10,7

891.964,04

7,8

729.571,75

6,4

480.400,00

4,2

474.880,00

4,1

396.462,45

3,4

14.000,00

0,1

11.452.346,41

100

Potpore usmjerene djeci s teškoćama u razvoju Poboljšanje položaja žena s invaliditetom UKUPNO:

2.2.5. Tehnička kultura Tablica 166. Pregled specifičnih područja tehničke kulture

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Institucionalna potpora udrugama tehničke kulture

2.667.280,02

42,2

Javne potrebe Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi (na lokalnoj razini)

1.895.700,00

30,0

Promocija postignuća i popularizacije tehničke kulture

832.500,00

13,2

Izvannastavne tehničke aktivnosti djece i mladih Cjeloživotno obrazovanje i stjecanje vještina u području tehničke kulture Rad s darovitom djecom i mladima u području tehničke kulture

607.000,00

9,6

171.000,00

2,7

120.000,00

1,9


III. PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA GRADOVA – ŽUPANIJSKIH SREDIŠTA

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

Rad s djecom i mladima s poteškoćama u razvoju u području tehničke kulture UKUPNO:

121

%

28.000,00

0,4

6.321.480,02

100

2.2.6. Sudionici i stradalnici Domovinskog rata Tablica 167. Pregled specifičnih područja sudionika i stradalnika Domovinskog rata

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Institucionalna potpora udrugama iz Domovinskog rata

1.632.479,60

27,9

Zaštita digniteta Domovinskog rata

1.593.294,92

27,3

Zaštita prava branitelja i njihovih obitelji

961.683,05

16,5

Psihosocijalna rehabilitacija sudionika i stradalnika Domovinskog rata

883.765,76

15,1

Reintegracija ratom zahvaćenih područja

680.000,00

11,6

91.450,00

1,0

5.842.673,33

100

Uređenja i podizanja spomen obilježja Domovinskog rata UKUPNO:

2.2.7. Zaštita i promicanje ljudskih prava Tablica 168. Pregled specifičnih područja zaštite i promicanja ljudskih prava

Specifično područje financiranja

III. Iznos (kn)

Pomoć žrtvama obiteljskog nasilja

%

2.088.864,84

74,4

Zaštita digniteta političkih zatvorenika i promicanje antifašizma

320.435,51

11,4

Edukacija za mir, ljudska prava i demokraciju

176.250,00

6,3

Institucionalna potpora udrugama za zaštitu i promicanje ljudskih prava

79.500,00

2,8

Edukacija o trgovanju ljudima te pomoć žrtvama trgovanja ljudima

38.160,00

1,4

Zaštita ljudskih prava u zatvorima i kaznionicama

33.380,00

1,2

Odgoj i obrazovanje o pravima nacionalnih manjina, interkulturalizam / multikulturalizam

15.750,00

0,6

Odgoj i obrazovanje o pravima djeteta

15.000,00

0,5

Ravnopravnost spolova

14.750,00

0,5

Odgojno obrazovni program za romsku djecu i mladež

8.000,00

0,3

Obrazovanje za djelovanje djece i mladih u civilnom društvu

7.000,00

0,2

Unapređenje standarda direktnog rada s korisnicima - žrtvama svih oblika nasilja

5.000,00

0,2

Pomoć beskućnicima

5.000,00

0,2

2.807.090,35

100

UKUPNO:


122

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

2.2.8. Demokratizacija, razvoj civilnog društva i volonterstva, jačanje socijalne kohezije, razvoj filantropije Tablica 169. Pregled specifičnih područja demokratizacije, razvoja civilnog društva i volonterstva, jačanja socijalne kohezije, razvoja filantropije

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

Potpore vjerskim zajednicama

943.030,00

41,7

Građanske inicijative

350.850,00

15,5

Volonterstvo i razvoj volonterstva u lokalnoj zajednici

238.925,97

10,6

Demokratizacija i razvoj civilnog društva

226.700,00

10,0

Međusektorska suradnja i suradnja među organizacijama civilnoga društva

205.639,90

9,1

Razvoj lokalne zajednice

120.000,00

5,3

Institucionalna potpora razvoju i/ili stabilizaciji udruga

104.809,46

4,6

35.000,00

1,5

20.000,00

0,9

10.000,00

0,4

Međunarodna suradnja i prijenos znanja

4.000,00

0,2

Razvoj socijalnih usluga u lokalnoj zajednici i područjima od posebne državne skrbi

3.000,00

0,2

2.261.955,33

100

Neprofitni medijski projekti za poticanje demokratizacije i razvoja civilnog društva Regionalni razvoj – jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva na lokalnoj i regionalnoj razini Povećanje javnog utjecaja i vidljivosti aktivnosti organizacija civilnoga društva

III.

%

UKUPNO:

2.2.9. Prevencija svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih Tablica 170. Pregled specifičnih područja prevencije svih oblika ovisnosti i neprihvatljivog ponašanja djece i mladih

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Prevencija ovisnosti i suzbijanje zlouporabe opojnih droga

670.999,99

29,8

Programi odvikavanja i rehabilitacije ovisnika

516.899,88

23,0

Programi resocijalizacije ovisnika o drogama

244.999,96

10,9

Prevencija ostalih oblika ovisnosti (duhana, alkohola i sl.)

225.000,00

10,0

Sigurnost djece i mladih, prevencija nasilja među djecom i mladima

147.700,00

6,6

Profesionalno informiranje i savjetovanje djece i mladih

118.000,00

5,2

Institucionalna potpora udrugama za prevenciju ovisnosti

117.172,86

5,2

Prevencija svih oblika ovisnosti djece i mladih Prevencija štetnih posljedica uporabe droga za zajednicu (zarazne bolesti i sl.) Osnaživanje partnerstva škola – obitelj, škola – lokalna zajednica

113.000,00

5,1

88.200,00

3,9

10.000,00

0,3

2.251.972,69

100

UKUPNO:


III. PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA GRADOVA – ŽUPANIJSKIH SREDIŠTA

123

2.2.10. Potpora djeci Tablica 171. Pregled specifičnih područja potpora djeci

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Institucionalna potpora udrugama za djecu

635.000,00

32,4

Organizacija izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti

543.641,97

27,8

Odgoj, obrazovanje, unapređenje života, vještina i sposobnosti djece

335.302,95

17,1

Manifestacije stvaralaštva djece u RH i inozemstvu

172.160.75

8,8

Potpora djelovanju djece u civilnom društvu

109.000,00

5,6

Prevencijski i intervencijski projekti zaštite djece od svih oblika zlostavljanja i zanemarivanja

82.000,03

4,2

Rad s djecom s posebnim potrebama

45.400,00

2,3

Profesionalno informiranje i savjetovanje djece

24.500,00

1,3

Psiho-socijalna pomoć djeci ugroženih posljedicama Domovinskog rata

10.000,00

0,5

1.957.005,70

100

UKUPNO:

2.2.11. Sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske Tablica 172. Pregled specifičnih područja sudjelovanja nacionalnih manjina u javnom životu Republike Hrvatske

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Kulturni amaterizam nacionalnih manjina

825.000,00

50,1

Kulturne manifestacije nacionalnih manjina

310.324,54

18,8

Programi nacionalnih manjina koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma i ugovora

285.000,00

17,3

Informiranje i izdavaštvo nacionalnih manjina

215.250,00

13,1

11.500,00

0,7

1.647.074,54

100

Financijske potpore za dobivanje i obnovu prostora za rad UKUPNO:

2.2.12. Potpora mladima Tablica 173. Pregled specifičnih područja potpore mladima

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Odgoj, obrazovanje, unapređenje života, vještina i sposobnosti mladih

520.000,03

35,9

Potpora djelovanja mladih u civilnom društvu

251.546,86

17,4

Obrazovanje o društvenoj odgovornosti i solidarnosti

174.000,00

12,0

Manifestacije stvaralaštva mladih u RH i inozemstvu

139.700,00

9,6

Rad s mladima s posebnim potrebama

100.000,00

6,9

III.


124

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Institucionalna potpora udrugama za mlade

98.500,00

6,8

Profesionalno informiranje i savjetovanje mladih

98.250,00

6,8

Organizacija izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti

50.000,00

3,5

Izdavanje informativnih glasila za mlade

15.000,00

1,0

1.000,00

0,1

1.447.996,89

100

Rad s darovitim mladima te potpore za školska natjecanja UKUPNO:

2.2.13. Djelovanje udruga u gospodarskim i srodnim djelatnostima Tablica 174. Pregled specifičnih područja djelovanja udruga u gospodarskim i srodnim djelatnostima

Specifično područje financiranja Programi rada udruga i strukovnih udruženja u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu Poticanje malog i srednjeg poduzetništva

Potpora udrugama za zaštitu potrošača UKUPNO:

III.

Iznos (kn)

%

728.912,00

64,5

356.636,00

31,6

43.750,00

3,9

1.129.298,00

100

2.2.14. Zaštita okoliša i održivi razvoj Tablica 175. Pregled specifičnih područja zaštite okoliša i održivog razvoja

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Zaštita okoliša i prostora

492.114,00

52,0

Promicanje obrazovanja za zaštitu okoliša i održivi razvoj

246.156,89

26,0

Gospodarenje otpadom

65.000,00

6,9

Institucionalna potpora udrugama za zaštitu okoliša

50.370,33

6,7

Unapređivanje kakvoće okoliša i prostora urbanih i ruralnih sredina

36.500,00

3,8

Održivi razvoj seoskog prostora

30.000,00

3,8

Promicanje održive gradnje

15.000,00

0,5

Očuvanje posebno vrijednih prostora

11.000,00

0,3

946.141,82

100

UKUPNO:

2.2.15. Zaštita životinja Tablica 176. Pregled specifičnih područja međunarodne razvojne pomoći

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

Potpora udrugama za zaštitu životinja UKUPNO:

%

755.250,00

100

755.250,00

100


III. PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA GRADOVA – ŽUPANIJSKIH SREDIŠTA

125

2.2.16. Unapređenje života, životnih vještina i sposobnosti djece i mladih Tablica 177. Pregled specifičnih područja unapređenja života, životnih vještina i sposobnosti djece i mladih

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

Odgoj i obrazovanje za unapređenje života, životnih vještina i sposobnosti djece i mladih Zaštita i promicanje kulturnih i povijesnih dobara te zaštita i očuvanje prirode Osposobljavanje djece i mladih za informacijske i komunikacijske tehnologije

%

440.300,00

80,9

42.000,00

7,7

34.750,00

6,4

21.000,03

3,9

Promicanje obrazovanja djece i mladih za održivi razvoj

4.500,00

0,8

Poduzetnička kultura i usvajanje novih strukovnih tehnologija

2.000,00

0,3

544.550,03

100

Metodologija učenja i poučavanja

UKUPNO:

2.2.17. Turizam Tablica 178. Pregled specifičnih područja turizma

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

Podizanje opće konkurentnosti hrvatskog turizma

%

400.000,00

79,5

Promocija Hrvatske kroz turizam

39.500,00

7,9

Izrada izvornih suvenira

30.000,00

6,0

Poticanje, zaštita, obnova i uključivanje u turizam turistički nerazvijenih područja

20.000,00

4,0

Poticanje razvoja tematskih turističkih putova

10.000,00

2,0

3.500,00

0,6

503.000,00

100

Zaštita potrošača – turista UKUPNO:

2.2.18. Poticanje i afirmacija stvaralaštva djece i mladih u zemlji i inozemstvu Tablica 179. Pregled specifičnih područja poticanja i afirmacije stvaralaštva djece i mladih u zemlji i inozemstvu

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

Organizacija izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti

%

221.450,00

71,7

Međunarodne manifestacije stvaralaštva djece i mladih u RH

65.000,00

21,0

Odgojno obrazovni rad s darovitom djecom i mladima

19.614,00

6,3

3.000,00

1,0

309.064,00

100

Odgojno obrazovni rad s djecom i mladima s posebnim potrebama UKUPNO:

III.


126

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

2.2.19. Znanstvene i znanstveno-stručne udruge Tablica 180. Pregled specifičnih područja znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

Priređivanje znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova

%

105.500,00

38,4

Institucionalna potpora djelovanju znanstvenih i znanstveno-stručnih udruga

96.112,96

35,0

Tiskanje znanstvenih i znanstveno-stručnih časopisa

73.000,00

26,6

274.612,96

100

UKUPNO:

2.2.20. Studentske udruge Tablica 181. Pregled specifičnih područja studentskih udruga

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

%

Kulturne, umjetničke i športske aktivnosti studentskih udruga

61.500,00

34,6

Međunarodna studentska suradnja

51.520,00

29,0

Izdavački i edukacijski projekti studentskih udruga

34.772,70

19,6

Podizanje studentskog standarda

30.000,00

16,8

177.792,70

100

UKUPNO:

III. 2.2.21. Stručno osposobljavanje i usavršavanje odraslih Tablica 182. Pregled specifičnih područja stručnog osposobljavanja i usavršavanja odraslih

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

Unapređenje profesionalnih vještina i sposobnosti

%

139.862,20

82,6

Znanstveni i znanstveno-stručni rad

15.000,00

8,9

Usvajanje novih tehnologija

10.000,00

5,9

4.550,00

2,6

169.412,20

100

Usvajanje komunikacijskih i informacijskih tehnologija UKUPNO:

2.2.22. Međunarodna suradnja i proces pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji Tablica 183. Pregled specifičnih područja međunarodne suradnje i procesa pridruživanja Hrvatske Europskoj uniji

Specifično područje financiranja

Iznos (kn)

Promicanje suradnje i prijateljstva među državama – društva prijateljstva

%

134.500,00

79,8

Edukacija o Europskoj uniji i europskim integracijama

27.000,00

16,0

Međunarodna suradnja organizacija civilnoga društva

7.000,00

4,2

168.500,00

100

UKUPNO:


III. PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA GRADOVA – ŽUPANIJSKIH SREDIŠTA

127

2.2.23. Nespecificirana područja Budući da neki gradovi – županijska središta u detaljnim obrascima za izvješćivanje o dodijeljenim financijskim potporama dio dodijeljenih sredstava nisu razvrstali prema područjima financiranja, ta su sredstva pri obradi prikazana kao nespecificirana. Tablica 184. Pregled gradova i iznosa nespecificiranih područja financiranja

Grad

%

Iznos (kn)

Split

35.411.110,44

90,4

Pazin

1.750.948,12

4,5

Rijeka

805.609,25

2,1

Osijek

615.450,00

1,6

Karlovac

250.000,00

0,6

Sisak

170.000,00

0,4

Vukovar

145.590,00

0,3

Čakovec

9.359,18

0,1

39.158.066,99

100

UKUPNO:

III.


128

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

3. R aspisivanje, vrednovanje i praćenje natječaja za financiranje projekata i programa civilnoga društva u 2008. godini iz proračuna gradova – županijskih središta U ovom dijelu Izvješća donosimo pregled podataka vezanih uz kriterije raspisivanja natječaja i javnih poziva za financiranje projekata i programa civilnog društva u 2008. godini na razini gradova – županijskih središta. Već smo pokazali da su sva županijska središta u 2008. godini dodijelila neki oblik financijske i nefinancijske potpore. U daljnjoj analizi, uz iznimku prvih dviju tablica, obrađivali smo podatke samo onih županijskih središta koja su dodjeljivala financijske potpore putem natječaja, javnih poziva ili poziva za realizaciju javnih potreba na temelju zakona. Budući da su se u gradu Bjelovaru u 2008. godini dodjeljivale isključivo financijske potpore izvan natječaja, daljnja analiza provedena je na ukupno devetnaest županijskih središta (u daljnjem tekstu: slučajeva).

3.1. Organizacije civilnoga društva kojima su namijenjene financijske potpore u 2008. godini

III.

Financijske potpore u svim županijskim središtima dodjeljuju se prvenstveno udrugama. Petnaest županijskih središta dodijelilo je potpore savezima ili mrežama udruga, njih dvanaest vjerskim zajednicama, a devet neformalnim građanskim inicijativama. Privatnim ustanovama i sindikatima potpore je dodijelilo po pet gradova, a samo dva grada dodijelila su potpore privatnim zakladama. Tablica 185. Pregled organizacija civilnoga društva kojima su namijenjene financijske potpore

Organizacije civilnoga društva

N

%

Pojedinačne udruge

20

100

Savezi ili mreže udruga (registrirani kao udruge)

15

75,0

Privatne zaklade

2

10,0

Privatne ustanove

5

25,0

Vjerske zajednice

12

60,0

Neformalne građanske inicijative

9

45,0

Sindikati

5

25,0

Ostalo: zaklade i ustanove u vlasništvu grada Rijeke; športski klubovi; projekti građana

3

15,0

3.2. Natječaji i javni pozivi za organizacije civilnoga društva raspisani u 2008. godini Tijekom 2008. godine na razini gradova – županijskih središta raspisano je 66 natječaja i javnih poziva za financiranje organizacija civilnoga društva.


III. PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA GRADOVA – ŽUPANIJSKIH SREDIŠTA

129

Tablica 186. Broj raspisanih natječaja i javnih poziva

Broj raspisanih natječaja i javnih poziva organizacijama civilnoga društva u 2008. godini 1

Broj slučajeva (gradova – županijskih središta) 4

Ukupan broj natječaja 4

2

5

10

3

1

3

4

1

4

5

3

15

6

5

30 UKUPNO:

66

Natječaj se raspisuje jednom u godini u gotovo jednakom broju za jedno ili dva i više programskih područja. U jednom je slučaju natječaj otvoren cijele godine. Tablica 187. Dinamika raspisivanja natječaja i javnih poziva

Dinamika raspisivanja natječaja ili javnih poziva

N

%

Jednom na godinu za jedno programsko područje

12

63,2

Jednom na godinu za dva i više programskih područja

13

68,4

Natječaj je otvoren cijele godine

1

5,3

Ostalo: jednokratno; udruge civilnoga društva prema svojim aktivnostima tijekom godine slobodno podnose zahtjeve koje razmatra gradsko poglavarstvo; poziv za suradnju tri se puta na godinu upućuje udrugama u kulturi te udrugama djece i mladih

3

15,8

III.

Natječaj se u 94,7% slučajeva objavljuje u sredstvima javnog priopćavanja ili na internetskoj stranici, u njih 89,5%. U sedam se slučajeva, uz to, natječaj objavljuje: • u Službenom vjesniku grada Gospića • obavijest o natječaju šalje se elektroničkom poštom na mailing listu aktivnih udruga (Pazin i Karlovac) ili dopisom na adresu udruga (Šibenik) • udrugama se upućuje poziv za dostavu programa rada i izvješća za proteklo razdoblje (Požega) • informacije i natječajna dokumentacija dostupna je u RI – info centru grada Rijeke • obavijest je izvješena na oglasnoj ploči grada Varaždina. Tablica 188. Mjesto objave javnog natječaja ili poziva

Mjesto objave javnog natječaja ili poziva

N

%

U sredstvima javnog priopćavanja

18

94,7

Na internetskoj stranici

17

89,5

Obavijest o natječaju u dnevnom tisku, a cjeloviti tekst natječaja na internetskoj stranici

6

31,6

Drugdje

7

36,8


130

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

Natječaj je za prijavu u više od polovice slučajeva otvoren 30 dana. Tablica 189. Trajanje natječaja za prijavu

Trajanje natječaja za prijavu

N

%

Manje od 30 dana

7

36,8

30 dana

11

57,9

Više od 30 dana

5

26,3

U svim slučajevima prijave se dostavljaju poštom i/ili osobnom dostavom. Tablica 190. Način dostave prijava organizacija civilnoga društva

Način dostave prijava organizacija civilnog društva

N

Prijave se dostavljaju isključivo poštom

-

% -

Prijave se dostavljaju poštom i/ili osobnom dostavom

19

100

Prijave se zaprimaju putem interneta (elektronički obrazac) i original prijave poštom

4

21,1

Prijave se zaprimaju samo putem interneta (elektronički obrazac)

1

5,3

Dostavljene prijave u 18 gradova zaprima pisarnica, a otvara ih osoba zadužena za suradnju s udrugama (u osam slučajeva) ili pisarnica (u sedam slučajeva). III.

Tablica 191. Zaprimanje dostavljenih prijava na natječaj ili javni poziv

%

Zaprimanje dostavljenih prijava na natječaj ili javni poziv

N

Osoba zadužena za suradnju s udrugama

3

15,8

Nezavisno stručno tijelo

1

5,3

Pisarnica

18

94,7

Tablica 192. Otvaranje dostavljenih prijava na natječaj ili javni poziv

%

Otvaranje dostavljenih prijava na natječaj ili javni poziv

N

Osoba zadužena za suradnju s udrugama

8

42,1

Nezavisno stručno tijelo

4

21,1

Pisarnica

7

36,8

Netko drugi: tim stručnih suradnika/savjetnika upravnog odjela za društvene djelatnosti; povjerenstvo

2

10,5

3.3. Procjena prijavljenih programa i projekata Procjenu u gotovo 60% slučajeva obavlja nezavisno stručno tijelo. Sastav i imenovanje nezavisnog tijela određuje pak u devet slučajeva gradsko poglavarstvo. U četvrtini slučajeva procjenu


III. PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA GRADOVA – ŽUPANIJSKIH SREDIŠTA

131

obavlja osoba u tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave zadužena za suradnju s organizacijama civilnoga društva. Tablica 193. Procjena prijavljenih programa i projekata

Procjena prijavljenih programa i projekata

N

%

Nezavisno stručno tijelo

11

57,9

Čelnik tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

2

10,5

Osoba u tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave zadužena za suradnju s organizacijama civilnoga društva

5

26,3

Gradsko poglavarstvo

2

10,5

Netko drugi: odbor za financije; radno tijelo gradskog vijeća; tim stručnih suradnika/savjetnika upravnog odjela za društvene djelatnosti; povjerenstvo; pročelnik upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo u suradnji sa stručnim suradnicima odjela; stručni suradnici

5

26,3

Tablica 194. Određivanje sastava i imenovanje nezavisnog stručnog tijela

Sastav i imenovanje nezavisnog stručnog tijela određuje

N

%

Čelnik tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

1

8,3

Čelnik tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na prijedlog osobe u tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave zadužene za suradnju s organizacijama civilnoga društva

5

41,7

Gradsko poglavarstvo

9

75,0

Nezavisno stručno tijelo sastoji se u 91,7% slučajeva od predstavnika organizacija civilnoga društva. Nezavisni stručnjaci dio su nezavisnog stručnog tijela u devet gradova, dok su predstavnici tijela lokalne i područne samouprave te predstavnici znanstvenih i stručnih institucija zastupljeni u njih sedam. Tablica 195. Sastav nezavisnog stručnog tijela

Nezavisno stručno tijelo čine:

N

%

Predstavnici tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

7

58,3

Predstavnici znanstvenih i stručnih institucija

7

58,3

Nezavisni stručnjaci

9

75,0

Predstavnici organizacija civilnoga društva

11

91,7

Netko drugi:

2

16,7

Odluke o dodjeli financijskih potpora u 47,4% slučajeva donosi predstavničko tijelo, a u 42,1% slučajeva gradsko poglavarstvo.

III.


132

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

Tablica 196. Donošenje odluke o dodjeli financijskih potpora

Donošenje odluke o dodjeli financijskih potpora Čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti Čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na prijedlog nezavisnog stručnog tijela koje je razmatralo projekte i programe Čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na prijedlog osobe u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave zadužene za suradnju s organizacijama civilnoga društva

N

%

2

10,5

4

21,1

3

15,8

Predstavničko tijelo

9

47,4

Gradsko poglavarstvo

8

42,1

Netko drugi: gradski upravni odjel za samoupravu i upravu

1

5,3

3.4. Način obavješćivanja organizacija civilnoga društva i javnosti o rezultatima natječaja

III.

Organizacije civilnoga društva obavještavaju se o odobrenoj financijskoj potpori u gotovo svim analiziranim slučajevima, njih 18, pisanim putem (poštom ili e-poštom), u dvanaest slučajeva takva je obavijest dana i na internetskim stranicama, a usmenim ili telefonskim načinom priopćavanja služe se u četiri županijska središta. Tablica 197. Način obavješćivanja organizacija civilnoga društva o odobrenoj financijskoj potpori

Organizacije civilnoga društva o odobrenoj financijskoj potpori obavještavaju se:

N

Pisanim putem (poštom, e-poštom)

18

94,7

Usmeno, telefonski

4

21,1

Objavom na internetskim stranicama

12

63,2

%

Županijska središta obavještavaju organizacije civilnoga društva i o neodobrenoj financijskoj potpori najčešće, u 15 slučajeva, pisanim putem. Obavijest je u šest slučajeva objavljena na internetskim stranicama, a u jednom slučaju organizacije civilnoga društva obavještava se usmeno ili telefonski. Tablica 198. Način obavješćivanja organizacija civilnoga društva o neodobrenoj financijskoj potpori

Organizacije civilnoga društva o neodobrenoj financijskoj potpori obavještavaju se:

N

Pisanim putem (poštom, e-poštom)

15

83,3

Usmeno, telefonski

1

5,6

Objavom na internetskim stranicama

6

33,3

%


III. PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA GRADOVA – ŽUPANIJSKIH SREDIŠTA

133

Šira se javnost pak o dodijeljenim financijskim potporama obavještava u 14 slučajeva (73,7%) na internetskoj stranici. U šest slučajeva takva obavijest izlazi u sredstvima javnog priopćavanja, dok se u tri slučaja izdaje posebna publikacija s rezultatima financijskih potpora. U jednom slučaju rezultati dodijeljenih potpora nisu javni. Tablica 199. Način obavješćivanja šire javnosti o odobrenim financijskim potporama

O dodijeljenim financijskim potporama javnost se obavještava:

N

%

U sredstvima javnog priopćavanja

6

31,6

Na internetskoj stranici

14

73,7

Izdavanjem posebne publikacije

3

15,8

Ne objavljuju se javno

1

5,3

3.5. Zaključivanje ugovora o dodjeljivanju financijskih potpora s organizacijama civilnoga društva Na razini gradova – županijskih središta u većini slučajeva (njih 14) ne zaključuju se ugovori o dodjeljivanju financijskih potpora. Tablica 200. Zaključivanje ugovora o financiranju

Zaključivanje ugovora s organizacijama civilnoga društva

N

%

Najkasnije 30 dana od zaključenja natječaja

5

26,3

Najkasnije 60 dana od zaključenja natječaja

2

10,5

Više od 60 dana od zaključenja natječaja

3

15,8

Ugovori se ne zaključuju

14

73,7

III.


134

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

IV. O BJEDINJENI PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE SAMOUPRAVE Tablica 201. Prikaz financijskih potpora iz proračuna općina, gradova i županija i zbirno za područje jedne županije

ŽUPANIJA

OPĆINA Berek

Iznos iz proračuna općine

GRAD

Iznos iz proračuna grada

Iznos iz proračuna županije

75.177,50 kn Bjelovar

589.060,00 kn

Dežanovac Đulovac

93.000,00 kn

Hercegovac

350.565,75 kn

Ivanska

375.168,90 kn Čazma

Kapela

36.000,00 kn

Končanica

239.827,30 kn

Nova Rača

372.685,00 kn Daruvar

BJELOVARSKO- Rovišće BILOGORSKA ŽUPANIJA Severin

IV.

188.800,00 kn

Šandrovac

194.811,00 kn Garešnica

Velika Trnovitica

2.690.000,00 kn

76.250,00 kn 434.488,05 kn 66.785,42 kn

Veliki Grđevac

Grubišno 387.975,00 kn Polje

Veliko Trojstvo

539.792,94 kn

Zrinski Topolovac

UKUPNO

2.695.260,92 kn

877.255,61 kn

Velika Pisanica

2.446.465,00 kn

18.334,00 kn

Sirač

Štefanje

1.757.583,00 kn

1.781.749,00 kn

0,00 kn 4.326.916,47 kn

9.264.857,00 kn

16.287.034,39 kn


IV. OBJEDINJENI PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE SAMOUPRAVE

ŽUPANIJA

OPĆINA Bebrina

255.028,39 kn

Brodski Stupnik

309.000,00 kn

Bukovlje

BRODSKOPOSAVSKA ŽUPANIJA

GRAD

Nova 238.574,45 kn Gradiška

Davor

245.525,00 kn

Donji Andrijevci

288.982,50 kn

Dragalić

100.800,00 kn

Garčin

456.000,00 kn

Gornja Vrba

153.336,00 kn

Gornji Bogićevci

293.079,40 kn

Gundinci

213.948,41 kn

Klakar

133.785,00 kn

Nova Kapela

566.490,00 kn

Okučani

661.841,59 kn

Oprisavci

623.000,00 kn

Oriovac

715.564,03 kn

Podcrkavlje

Slavonski 112.200,00 kn Brod

Rešetari

642.219,26 kn

Sibinj

915.000,00 kn

Sikirevci

200.000,00 kn

Slavonski Šama

150.378,72 kn

Stara Gradiška

117.520,00 kn

Staro Petrovo Selo

644.264,00 kn

Velika Kopanica

812.023,49 kn

Vrpolje

Iznos iz proračuna grada

Iznos iz proračuna županije

77.979,08 kn

Cernik

Vrbje

UKUPNO

Iznos iz proračuna općine

135

2.117.291,55 kn

4.783.276,00 kn

1.186.628,00 kn

IV.

64.500,00 kn 504.608,00 kn 9.495.647,32 kn

3.303.919,55 kn

17.582.842,87 kn


136

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

ŽUPANIJA

OPĆINA Blato Dubrov. Primorje Janjina Konavle

Iznos iz proračuna općine

GRAD

Iznos iz proračuna grada

Iznos iz proračuna županije

599.379,00 kn 1.007.705,00 kn Dubrovnik

5.708.394,24 kn

7.000,00 kn 4.563.974,12 kn

Kula Norinska

362.000,00 kn

Lastovo

697.509,00 kn Korčula

Lumbarda

474.397,00 kn

867.635,00 kn

Mljet

DUBROVAČKONERETVANSKA Orebić ŽUPANIJA Pojezerje

1.394.202,12 kn

3.844.408,00 kn Metković

3.939.375,91 kn

26.160,00 kn

Slivno Smokvica

156.079,72 kn

Ston

864.125,74 kn

Opuzen

IV.

Trpanj Vela Luka

853.669,81 kn Ploče

Zažablje Župa Dubrovačka

UKUPNO

1.533.992,00 kn

0,00 kn 4.292.290,01 kn 15.298.491,52 kn

12.049.397,15 kn

31.192.296,67 kn


IV. OBJEDINJENI PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE SAMOUPRAVE

ŽUPANIJA

OPĆINA Bale Barban Brtonigla Cerovlje Fažana

955.800,00 kn

GRAD Buje

1.156.000,00 kn

Buzet

2.203.488,57 kn

Labin

2.643.000,00 kn

Iznos iz proračuna županije

25.000,00 kn 0,00 kn 2.172.100,30 kn 569.900,00 kn

Gračišće

512.422,00 kn

Grožnjan

151.698,00 kn

Kanfanar

772.500,00 kn

Karojba

57.550,00 kn Novigrad (Istra) 641.236,00 kn

Kršan

Iznos iz proračuna grada

0,00 kn

Funtana

Kaštelir

ISTARSKA ŽUPANIJA

Iznos iz proračuna općine

137

1.504.500,00 kn

2.843.204,59 kn

Lanišće

70.513,80 kn

Ližnjan

717.338,00 kn

Lupoglav

0,00 kn

Marčana

1.342.665,00 kn

Medulin

5.491.800,00 kn

Motovun

427.550,24 kn

Oprtalj

155.479,00 kn

Pićan

180.892,00 kn

Pazin

1.750.948,12 kn

Poreč

16.616.668,80 kn

Pula

8.237.000,00 kn

Rovinj

1.719.494,00 kn

5.401.974,80 kn

Raša Sveta Nedelja Sveti Lovreč Sv. Petar u Šumi Svetvinčenat Tar-Vabriga Tinjan

1.314.530,00 kn

30.000,00 kn 727.800,00 kn

UKUPNO

Umag

5.092.400,00 kn

Vodnjan

3.048.615,22 kn

2.529.834,29 kn 52.809,52 kn

Višnjan Vižinada

346.301,00 kn

Vrsar

852.556,00 kn

Žminj

IV.

342.252,00 kn

0,00 kn 23.283.731,74 kn

43.972.114,71 kn

72.657.821,25 kn


138

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

ŽUPANIJA

OPĆINA Barilović

Iznos iz proračuna općine

GRAD

Duga Resa 348.000,00 kn

Cetingrad

370.973,00 kn

Draganić

276.419,62 kn

Generalski Stol

282.500,00 kn

Josipdol

818.108,46 kn

Kamanje

140.820,00 kn

Karlovac

KARLOVAČKA Lasinja ŽUPANIJA Netretić Plaški Rakovica

IV.

Ribnik

67.650,00 kn Ogulin

2.854.649,83 kn

16.014.000,00 kn

6.807.287,13 kn 5.731.032,60 kn

0,00 kn 496.186,00 kn 8.250,00 kn 1.396.564,40 kn Ozalj

865.974,13 kn

124.560,00 kn

Saborsko

23.550,00 kn

Tounj

49.760,00 kn

Vojnić

427.329,00 kn

Žakanje

190.700,00 kn

Slunj

UKUPNO

Iznos iz proračuna županije

607.000,00 kn

Bosiljevo

Krnjak

Iznos iz proračuna grada

5.628.370,48 kn

277.999,92 kn

26.819.911,01 kn

38.179.314,09 kn


IV. OBJEDINJENI PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE SAMOUPRAVE

ŽUPANIJA

OPĆINA Drnje

258.845,20 kn

Đelekovec

273.740,00 kn

Ferdinandovac

792.539,94 kn

Gola

309.630,00 kn

Gornja Rijeka

129.000,00 kn

Hlebine

119.280,00 kn

Kalinovac

738.000,00 kn

Kalnik

GRAD

Đurđevac

573.200,00 kn

Koprivnički Bregi

224.950,00 kn Križevci

Molve Novigrad Podrav.

1.420.362,09 kn 484.419,84 kn

346.889,92 kn

IV. 540.942,14 kn 59.800,00 kn

Sokolovac

202.400,00 kn

Sveti Ivan Žabno

402.477,58 kn

Virje

2.284.731,00 kn

2.973.750,00 kn

Peteranec

Sv. Petar Orehovec

1.368.210,24 kn

537.300,00 kn

94.866,00 kn

Rasinja

Iznos iz proračuna županije

802.000,00 kn

Novo Virje

Podravske Sesvete

Iznos iz proračuna grada

22.000,00 kn

Kloštar Podravski

Koprivnički KOPRIVNIČKO- Ivanec KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA Legrad

UKUPNO

Iznos iz proračuna općine

139

Koprivnica

5.377.063,89 kn

25.000,00 kn 851.374,27 kn 9.209.016,98 kn

9.030.005,13 kn

21.212.772,11 kn


140

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

ŽUPANIJA

OPĆINA Bedekovčina Budinščina

0,00 kn

Đurmanec

0,00 kn

Hrašćina Hum na Sutli

IV.

468.810,91 kn

Kraljevec/ Sutli

242.500,00 kn

Krapinske Toplice

273.102,00 kn

Kumrovec

230.000,00 kn

Lobor

127.545,61 kn

Mače

237.408,00 kn

Marija Bistrica

450.980,00 kn

Mihovljan

297.722,19 kn

Novi Golubovec

527.905,87 kn

Petrovsko

225.324,38 kn

Radoboj

207.600,00 kn

Stubičke Toplice

547.005,00 kn

Sv. Križ Začretje

994.608,97 kn

Tuhelj

434.000,00 kn

Veliko Trgovišće

821.864,07 kn

Zagorska Sela

193.820,27 kn

Zlatar Bistrica

588.064,34 kn

LIČKO-SENJSKA Lovinac ŽUPANIJA Perušić Plitvička jezera Udbina Vrhovine

732.961,40 kn

Klanjec

0,00 kn

Krapina

2.557.740,97 kn

Oroslavje

482.167,82 kn

Pregrada

873.033,00 kn

Zabok

2.657.400,00 kn

Zlatar

699.796,49 kn

10.599.571,73 kn

Karlobag

UKUPNO

1.004.338,47 kn

Konjšćina

Donji Lapac

Iznos iz proračuna županije

93.100,00 kn 274.500,00 kn

Brinje

Iznos iz proračuna grada

678.456,65 kn

Jesenje

UKUPNO

GRAD

1.299.915,00 kn Donja Stubica 381.000,00 kn

Desinić Gornja Stubica

KRAPINSKOZAGORSKA ŽUPANIJA

Iznos iz proračuna općine

8.003.099,68 kn

719.447,57 kn Gospić 126.000,00 kn

2.542.630,00 kn

0,00 kn Novalja 57.900,00 kn

1.829.653,85 kn

411.277,00 kn Otočac 1.202.000,00 kn

1.949.500,00 kn

72.600,00 kn Senj 113.234,55 kn 2.702.459,12 kn

4.502.648,00 kn

23.105.319,41 kn

1.957.600,00 kn

27.200,00 kn 6.348.983,85 kn

11.009.042,97 kn


IV. OBJEDINJENI PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE SAMOUPRAVE

ŽUPANIJA

OPĆINA Belica

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

GRAD

98.133,67 kn

Domašinec

66.500,00 kn Čakovec

Donja Dubrava

203.519,00 kn

Donji Kraljevec

710.497,87 kn

Donji Vidovec

217.757,76 kn

Goričan

254.326,63 kn

Gornji Mihaljevec

134.341,49 kn

Kotoriba

373.190,40 kn

Mala Subotica

372.491,35 kn

Nedelišće

Iznos iz proračuna grada

Iznos iz proračuna županije

374.130,00 kn

Dekanovec

Mursko 1.604.162,00 kn Središće

930.045,57 kn

296.251,20 kn 4.482.584,00 kn

Orehovica

140.981,37 kn

Podturen

582.733,09 kn

Pribislavec

37.500,00 kn

Selnica

25.450,00 kn

Strahoninec

206.526,56 kn

Sveta Marija

312.106,24 kn

Sv. Juraj / Bregu

553.060,72 kn

Sv. Martin / Muri

257.955,28 kn

Šenkovec

UKUPNO

Iznos iz proračuna općine

141

IV. Prelog

1.153.595,00 kn

1.130.380,00 kn

Štrigova

262.151,13 kn

Vratašinec

139.095,00 kn 8.056.989,56 kn

2.379.891,77 kn

14.919.465,33 kn


142

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

ŽUPANIJA

OPĆINA Antunovac Bilje

Čeminac

584.373,17 kn

Čepin

2.205.712,27 kn

Darda

948.365,00 kn

Beli Manastir

Donja Motičina

0,00 kn Belišće

Draž

0,00 kn

Drenje

0,00 kn

1.249.086,00 kn 447.700,00 kn

Feričanci

204.200,00 kn

Jagodnjak Kneževi Vinogradi Koška Levanjska Varoš Magadenovac Marijanci Petlovac Petrijevci Podgorač Podravska Moslavina Popovec

Donji Miholjac

480.700,00 kn 71.000,00 kn 187.227,36 kn

Đakovo

481.228,00 kn 682.581,00 kn Našice

Vuka

4.433.974,87 kn

24.500,00 kn

5.500,00 kn Valpovo 0,00 kn 239.492,00 kn 155.758,22 kn

Vladislavci

3.742.766,92 kn

360.011,80 kn 697.431,00 kn

Trnava Viškovci

2.019.038,72 kn

9.295.114,14 kn

153.000,00 kn

Viljevo

619.000,00 kn

901.035,00 kn

Šodolovci

Semeljci

2.874.211,75 kn

398.740,42 kn

Strizivojna

Satnica Đakov.

Iznos iz proračuna županije

49.000,00 kn

799.394,86 kn 92.830,97 kn 0,00 kn Osijek 670.710,00 kn 160.522,59 kn

Punitovci

Iznos iz proračuna grada

101.860,60 kn

Ernestinovo

Gorjani

UKUPNO

1.561.412,00 kn 527.407,00 kn

Erdut

IV.

GRAD

298.000,00 kn

Bizovac

Đurđenovac

OSJEČKOBARANJSKA ŽUPANIJA

Iznos iz proračuna općine

16.658.085,00 kn

1.145.862,06 kn

85.342,00 kn 14.824.121,26 kn

31.492.939,32 kn

55.612.174,72 kn


IV. OBJEDINJENI PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE SAMOUPRAVE

ŽUPANIJA

OPĆINA Brestovac

POŽEŠKOSLAVONSKA ŽUPANIJA

94.700,00 kn Kutjevo

Iznos iz proračuna grada

1.546.997,00 kn

Jakšić

624.500,00 kn Pakrac

3.283.286,55 kn

Kaptol

294.000,00 kn Pleternica

Velika

825.109,97 kn Požega 2.528.755,97 kn

Brod Moravice Čavle Dobrinj

3.254.046,00 kn Cres

Jelenje

1.038.219,00 kn

Klana

1.285.024,40 kn Čabar

Kostrena

3.907.743,04 kn

Lokve

639.172,24 kn Delnice

Lopar

188.000,00 kn 0,00 kn Kastav

Malinska Dubašn.

1.023.500,00 kn

Matulji

2.193.947,00 kn

Kraljevica

1.060.493,00 kn Krk

Omišalj

1.469.797,62 kn

Ravna Gora Skrad Vinodolska općina Viškovo Vrbnik

2.568.000,00 kn

1.805.197,17 kn

4.794.397,45 kn

2.487.230,00 kn

2.731.980,22 kn

2.698.850,00 kn

21.961.866,14 kn

1.176.478,00 kn

382.731,00 kn

Mrkopalj

Punat

14.831.984,51 kn

485.224,73 kn 1.718.273,00 kn Crikvenica

Mošćenička Draga

6.363.583,54 kn

282.000,00 kn

Fužine

Lovran

1.075.131,45 kn

23.230,00 kn

11.228.097,09 kn

1.134.500,00 kn Bakar

Iznos iz proračuna županije

11.000,00 kn

690.446,00 kn Lipik

Baška

UKUPNO

GRAD

Čaglin

UKUPNO

PRIMORSKOGORANSKA ŽUPANIJA

Iznos iz proračuna općine

143

IV. 3.171.563,99 kn

402.566,61 kn Mali Lošinj

3.158.800,00 kn

Novi Vinodolski

6.976.900,00 kn

1.060.166,66 kn

538.900,00 kn Opatija

5.986.976,00 kn

61.000,00 kn Rab

1.315.844,83 kn

2.722.249,00 kn Rijeka

41.409.777,41 kn

68.784,62 kn Vrbovsko 24.916.337,92 kn

1.823.099,00 kn 82.105.094,07 kn

128.983.298,13 kn


144

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

ŽUPANIJA

OPĆINA Donji Kukuruzari

Iznos iz proračuna općine

GRAD

Dvor

589.260,00 kn

Gvozd

327.787,52 kn

Hrvatska Dubica

264.384,00 kn

Jasenovac

914.307,00 kn

Hrvatska Kostajnica

Kutina

SISAČKOMOSLAVAČKA Lipovljani ŽUPANIJA

1.331.149,32 kn

452.259,45 kn

1.100.000,00 kn

1.949.119,00 kn

407.500,00 kn

Majur

126.250,00 kn

Martinska Ves

364.095,00 kn

Popovača

Iznos iz proračuna županije

18.000,00 kn Glina

Lekenik

Iznos iz proračuna grada

3.362.237,70 kn Novska

4.548.236,23 kn

Petrinja

4.121.520,00 kn

Sisak

3.604.000,00 kn

3.180.016,00 kn

IV.

UKUPNO

Sunja

761.750,00 kn

Topusko

643.126,41 kn

Velika Ludina

589.044,38 kn 10.134.639,31 kn

15.157.165,00 kn

28.654.042,01 kn


IV. OBJEDINJENI PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE SAMOUPRAVE

ŽUPANIJA

OPĆINA Baška Voda Bol Brela Cista Provo Dicmo Dugi Rat Dugopolje Gradac Hrvace Jelsa Klis Lećevica Lokvičići Lovreć Marina Milna Muć Nerežišća

SPLITSKOOkrug DALMATINSKA Otok ŽUPANIJA Podbablje Podgora Podstrana Postira Prgomet Primorski Dolac Proložac Pučišća Runovići Seget Selca Sućuraj Sutivan Šestanovac Šolta Tučepi Zadvarje Zagvozd Zmijavci

UKUPNO

Iznos iz GRAD proračuna općine 1.804.102,74 kn Hvar 380.000,00 kn 58.000,00 kn Imotski 156.200,00 kn 548.846,10 kn 15.601.282,50 kn 602.500,00 kn 384.500,00 kn 568.743,00 kn 1.966.900,00 kn 128.000,00 kn 10.500,00 kn 347.000,00 kn 0,00 kn 100.300,00 kn 782.329,31 kn 29.233,99 kn 844.735,81 kn 337.000,00 kn

Iznos iz proračuna županije

3.069.560,00 kn

Kaštela

11.081.060,16 kn

Komiža

370.125,00 kn

Makarska

6.538.480,04 kn

Omiš

2.569.610,43 kn

Sinj Solin

7.822.037,00 kn

Split

55.033.600,00 kn

1.026.750,00 kn Stari Grad 5.391.636,00 kn 656.193,00 kn Supetar 0,00 kn 0,00 kn Trilj 103.900,00 kn 398.000,00 kn Trogir 258.343,20 kn 169.015,00 kn 1.000,00 kn Vis 1.002.031,00 kn 136.072,89 kn Vrgorac 1.536.286,00 kn 716.101,00 kn 178.000,00 kn Vrlika

36.223.501,54 kn

Iznos iz proračuna grada 2.878.000,00 kn

145

12.741.312,00 kn

1.428.921,71 kn 2.004.820,00 kn 2.550.760,00 kn

IV.

8.655.174,57 kn

759.779,00 kn 2.222.988,10 kn

980.500,00 kn

107.965.416,01 kn

156.930.229,55 kn


146

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

ŽUPANIJA

OPĆINA

Iznos iz proračuna općine

Bilice Biskupija Civljane

2.596.885,00 kn

Knin

2.385.742,00 kn

160.000,00 kn

Kistanje

309.290,00 kn 537.754,64 kn Skradin 645.700,00 kn 686.722,00 kn

645.100,00 kn

Murter-Kornati Pirovac Primošten

Šibenik

4.845.400,00 kn

Rogoznica

235.000,00 kn

Ružić

2.990.000,00 kn

Tribunj

164.275,00 kn 897.599,83 kn Vodice 472.450,00 kn

Unešić

618.000,00 kn

Tisno

UKUPNO

4.732.791,47 kn Bednja Beretinec Breznica Breznički Hum Cestica Donja Voća Gornji Kneginec Jalžabet Klenovnik Ljubeščica

VARAŽDINSKA Mali Bukovec Martijanec ŽUPANIJA Maruševec Petrijanec Sračinec Sveti Đurđ Sveti Ilija Trnovec Bartolov.

UKUPNO

Drniš

Kijevo

Promina

IV.

Iznos iz proračuna grada

Iznos iz proračuna županije

0,00 kn 6.000,00 kn

Ervenik

ŠIBENSKOKNINSKA ŽUPANIJA

GRAD

154.581,00 kn 162.511,40 kn

13.463.127,00 kn Ivanec

144.500,00 kn 1.272.917,00 kn Lepoglava 717.350,00 kn 0,00 kn 412.905,48 kn 288.500,00 kn 81.400,00 kn 279.385,00 kn 832.903,25 kn 588.256,90 kn 603.469,98 kn 87.284,19 kn 160.000,00 kn 911.204,72 kn

Ludbreg

20.977.918,47 kn

2.119.078,00 kn

1.047.646,50 kn

2.848.345,41 kn 1.905.000,00 kn

Novi Marof

1.703.000,00 kn

Varaždinske Toplice

891.039,40 kn

Veliki Bukovec

258.057,47 kn

Vidovec Vinica

0,00 kn Varaždin 396.057,69 kn

Visoko

110.000,00 kn 7.461.284,08 kn

2.782.000,00 kn

1.162.000,00 kn

9.771.109,31 kn

19.137.393,39 kn


IV. OBJEDINJENI PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE SAMOUPRAVE

ŽUPANIJA

OPĆINA Crnac Čačinci Čađavica Gradina Lukač

VIROVITIČKO- Mikleuš PODRAVSKA Nova Bukovica ŽUPANIJA Pitomača Sopje Suhopolje Špišić Bukovica Voćin Zdenci

UKUPNO Babina Greda Bogdanovci Borovo Bošnjaci Cerna Drenovci Gradište Gunja Ivankovo Jarmina Lovas VUKOVARSKO- Markušica Negoslavci SRIJEMSKA Nijemci Nuštar Privlaka Stari Jankovci Stari Mikanovci Štitar Tompojevci Tordinci Tovarnik Trpinja Vođinci Vrbanja

UKUPNO

GRAD

528.833,07 kn Orahovica 830.227,49 kn 264.302,00 kn 104.710,50 kn 494.021,00 kn 235.645,00 kn 87.000,00 kn

Slatina

Iznos iz proračuna grada

Iznos iz proračuna županije

1.140.150,00 kn

2.102.380,33 kn 2.250.300,00 kn

1.259.333,61 kn 171.587,98 kn 994.570,88 kn Virovitica 210.524,22 kn

3.967.300,00 kn

258.987,00 kn 422.757,00 kn 5.862.499,75 kn

Andrijaševci

ŽUPANIJA

Iznos iz proračuna općine

147

344.169,00 kn Ilok 470.924,53 kn 294.722,12 kn 498.000,00 kn 493.795,00 kn 797.688,00 kn 184.950,00 kn Vinkovci 411.167,99 kn 1.055.436,00 kn 476.000,00 kn 606.128,00 kn 203.000,00 kn Vukovar 163.500,00 kn 105.500,00 kn 1.010.217,74 kn

7.209.830,33 kn

15.322.630,08 kn

796.008,00 kn

6.453.072,00 kn

7.285.990,00 kn

4.735.004,82 kn

IV.

890.121,00 kn 220.286,91 kn Županja 235.154,39 kn 669.000,00 kn 688.873,55 kn 1.093.660,00 kn 420.073,50 kn

1.981.971,23 kn

685.000,00 kn 12.017.367,73 kn

16.517.041,23 kn

33.269.413,78 kn


148

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

ŽUPANIJA

OPĆINA Bibinje

Iznos iz proračuna općine

GRAD

Iznos iz proračuna grada

Iznos iz proračuna županije

800.051,37 kn Benkovac

Galovac Gračac

397.531,00 kn

Jasenice

231.700,00 kn

1.882.500,00 kn

Kali Kolan Kukljica Lišane Ostrovičke Novigrad

453.200,00 kn 26.892,06 kn Biograd

2.422.000,00 kn

114.500,00 kn 0,00 kn

Pakoštane Pašman Polača

ZADARSKA ŽUPANIJA

IV.

0,00 kn

Poličnik

312.072,00 kn

Posedarje

597.194,00 kn

Povljana

Nin

3.116.650,00 kn

469.387,25 kn Obrovac

Privlaka

458.000,00 kn

Ražanac

151.276,00 kn

Sali

138.132,62 kn

Stankovci

0,00 kn

Starigrad

371.725,69 kn

Sukošan

172.000,00 kn

Sveti Filip i Jakov

125.700,00 kn

Škabrnja

217.266,00 kn

Tkon

230.357,26 kn Zadar

Vrsi Zemunik Donji

684.000,00 kn

0.00

Preko

Vir

UKUPNO

377.880,00 kn

Pag

315.000,00 kn

1.264.000,00 kn

30.856.400,00 kn

1.100.000,00 kn 83.833,31 kn 399.000,00 kn 7.227.698,56 kn

37.423.900,00 kn

47.768.248,56 kn


IV. OBJEDINJENI PRIKAZ FINANCIJSKIH POTPORA IZ PRORAČUNA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE SAMOUPRAVE

ŽUPANIJA

OPĆINA

GRAD

Bedenica

180.185,00 kn Dugo Selo

Bistra

443.019,40 kn

Brckovljani

695.000,00 kn Ivanić Grad

Brdovec

2.160.554,55 kn

Dubrava

396.000,00 kn

Dubravica

297.950,00 kn

Farkaševac

135.500,00 kn

Gradec

73.074,45 kn Samobor 613.000,00 kn

Jakovlje Klinča Sela Kloštar Ivanić Krašić ZAGREBAČKA Kravarsko ŽUPANIJA Križ Luka Marija Gorica Orle

70.498,00 kn Sveti Ivan Zelina 2.172.376,84 kn 99.055,00 kn

3.820.640,00 kn

2.125.000,00 kn

3.642.250,00 kn

6.072.721,16 kn

4.089.363,00 kn

Velika Gorica

2.702.560,00 kn

12.654.339,00 kn

Vrbovec

9.255.550,76 kn

52.900,00 kn

IV.

350.000,00 kn 98.753,00 kn Zaprešić

Rugvica

2.011.027,08 kn

Stupnik

2.617.461,36 kn

12.587.862,00 kn

0,00 kn 16.170.452,55 kn

56.950.285,92 kn

GRAD ZAGREB UKUPNO SVEUKUPNO

12.533.666,00 kn

42.000,00 kn

189.500,00 kn

Žumberak

Iznos iz proračuna županije

236.053,87 kn

Pokupsko

Rakovec

Iznos iz proračuna grada

360.590,00 kn

1.398.500,00 kn

Pušća

Jastrebarsko

864.122,00 kn Sveta Nedelja 613.332,00 kn

Pisarovina

Preseka

UKUPNO

Iznos iz proračuna općine

149

85.654.404,47 kn 285.523.036,77 kn

230.700.645,06 kn

510.456.185,13 kn

397.653.853,34 kn 1.138.810.683,53 kn


150

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

Tablica 202. Prikaz broja stanovnika, broja registriranih udruga i iznosa financijske potpore po županijama

Broj stanovnika Broj registriranih prema popisu udruga, studeni stanovništva 2008. 2001.

ŽUPANIJA

IV.

Ukupni iznos financijske potpore udrugama dodijeljen u 2008. iz proračuna županije, gradova i općina

GRAD ZAGREB

779.145

7.913

285.523.036,77

SPLITSKO-DALMATINSKA

463.676

3.225

156.930.229,55

PRIMORSKO-GORANSKA

305.505

2.912

128.983.298,13

OSJEČKO-BARANJSKA

330.506

2.720

55.612.174,72

ZAGREBAČKA

309.696

2.087

85.654.404,47

ISTARSKA

206.344

1.940

72.657.821,25

SISAČKO-MOSLAVAČKA

185.387

1.462

28.654.042,01

DUBROVAČKO-NERETVANSKA

122.870

1.371

31.192.296,67

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

204.768

1.327

33.269.413,78

VARAŽDINSKA

184.769

1.360

19.137.393,39

BRODSKO-POSAVSKA

176.765

1.093

17.582.842,87

ZADARSKA

162.045

1.085

47.768.248,56

KARLOVAČKA

141.787

1.077

38.179.314,09

BJELOVARSKO-BILOGORSKA

133.084

1.052

16.287.034,39

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA

124.467

994

21.212.772,11

KRAPINSKO-ZAGORSKA

142.432

962

23.105.319,41

ŠIBENSKO-KNINSKA

112.891

919

20.977.918,47

MEĐIMURSKA

118.426

921

14.919.465,33

VIROVITIČKO-PODRAVSKA

93.389

709

15.322.630,08

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

85.831

643

14.831.984,51

LIČKO-SENJSKA

53.677

440

11.009.042,97

4.437.460

36.212

1.138.810.683,53

SVE UKUPNO


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

151

V. P REGLED DODIJELJENIH FINANCIJSKIH POTPORA ZA PROJEKTE I PROGRAME ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA IZ JAVNIH IZVORA NA NACIONALNOJ RAZINI U 2008. GODINI

RED. BR.

NAZIV ORGANIZACIJE CIVILNOGA DRUŠTVA – KORISNIKA POTPORE

NAZIV PROJEKTA ili PROGRAMA

IME I PREZIME VODITELJA PROJEKTA ili PROGRAMA

DODIJELJENI IZNOS (u kunama)

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA NATJEČAJ za financijske potpore projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2008./2009. 1

VOLONTIRANJE JE MOJ ĐIR

Đordana Barbarić

35.000,00

PREVENCIJA OVISNOSTI – NE DAJ SE SMOTATI

Marijo Bandić

20.000,00

3

Udruga "Most" EGZODUS UDRUGA ZA POMOĆ U RJEŠAVANJU PROBLEMA OVISNOSTI O DROGAMA Udruga "Egzodus" Rijeka

Ti si poseban

17.000,00

4

Hrvatska glazbena mladež

HGM jazz orkestar jazz radionica

Marijo Bandić Dubravka Dujmović Kušan

Putokazi

Mirko Bogosavac

67.000,00

Volontiranje je moj đir Edukacija o vladavini prava, demokraciji i ljudskim pravima kao garancija nenasilja i toleranicja Rad i druženje – put do uspjeha 3 D – kreativna orijentacija

Đordana Barbarić

80.000,00

Mario Bajkuša

67.000,00

Danica Rajković Ana Habdija Šorša

67.000,00 50.000,00

"Djeca zajedno 2008"

Zvonko Penovič

15.000,00

Višnjanski edukacijski projekt Atletika i mi – zajedno u ljepšu budućnost VJEŠTINA -ZNANJE -SIGURNOST Edukacija za kvalitetniji život Inlab Mladi i civilno društvo Od ideje do projekta Boćanje za sve! Asistent u nastavi

Korado Korlević Branko Omazić Stjepan Blažević Tanja Šušteršić Hana Abebe Hana Abebe Tatjana Badrov Goran Dernej Tomislav Velić

150.000,00 50.000,00 25.000,00 20.000,00 27.600,00 35.000,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00

Edukacija u Centru za mlade u Grabriku

Aleksandra Podrebarac

20.000,00

Informatičko ospoosobljavanje mladih Program Savjetovalište u zajednici – potprogram Školsko savjetovalište Pomoć djeci i mladima u svladavanju psihičkih smetnji Pedagogija na uglu ulice Sukob kao prilika – odgoj i obrazovanje za nenasilno rješavanje putem medijacije Mlada miramida Mirovni studiji Moja prva knjiga 2008/09 "Moj posebni prijatelj" AV_lice_grada serija Suhozid – zapis prošlosti, sačuvan za budućnost Učenje – uspjeh za sve Škola za zdravo odrastanje Ženski studiji – poticaj cjeloživotnom učenju mladih Imas pravo na nenasilje – prevencija nasilja u adolescentskim vezama

Snježana Petrušić

35.000,00

Gordana Galetić

50.000,00

Nataša Jokić-Begić Gordan Hosni

20.000,00 60.000,00

Snježana Kovačević

50.000,00

Emina Bužinkić Iva Zenzerović Šloser Vanja Ivančica Kiseljak Dubravka Anka Veršić Maja Genc Kalogjera Anton Horvatović Ljiljana Živković Ljiljana Živković Jasminka Pešut

75.000,00 50.000,00 40.000,00 20.000,00 25.000,00 20.000,00 25.000,00 50.000,00 35.000,00

Sanja Cesar

80.000,00

2

6

Hrvatska udruga prijatelja bijelog štapa "Homer" Rijeka Udruga "Most"

7

Forum za slobodu odgoja

8 9

21

Akcija za Zagreb Ambidekster klub ANKH Alijansa naučnih kulturnih i humanitarnih djelatnosti Astronomsko društvo Višnjan Atletski klub "Agram" za osobe s invaliditetom Autoklub Valpovo Autonomni centar Baranjski civilni centar Baranjski civilni centar Bjelovarska udruga za razvoj i zapošljavanje Boćarski klub invalida “Lastavice“ Đakovo "Bubamara" udruga osoba s invaliditetom, Vinkovci Carpe Diem udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih Centar za demokratski razvoj

22

Centar za edukaciju i savjetovanje "Sunce"

23 24

Centar za kliničku psihologiju Centar za kreativni rad

25

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek

26 27 28 29 30 31 32 33 34

Centar za mirovne studije Centar za mirovne studije Centar za neohumanističke studije Centar za ranu intervenciju Centar za sinergiju digitalnih i vizualnih umjetnosti Centar za zdravo odrastanje Idem i ja Centar za zdravo odrastanje Idem i ja Centar za zdravo odrastanje Idem i ja Centar za ženske studije CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje

5

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

35

50.000,00

V.


152

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Društvo građana "Faust Vrančić" Šibenik

54 55

Društvo multiple skleroze Krapinsko – zagorske županije Društvo multiple skleroza Međimurske županije Društvo "Naša djeca" Grada Osijeka Društvo "Naša djeca" Mali Lošinj Društvo "Naša djeca" Opatija Društvo za razumijevanje znanosti u javnosti – DRUŠTVO ZNANOST.ORG Društvo za razumijevanje znanosti u javnosti – DRUŠTVO ZNANOST.ORG Europski dom Europski parlament mladih Hrvatske

56

Forum za slobodu odgoja

57

Forum za slobodu odgoja

58

Forum za slobodu odgoja

59 60 61 62 63

Foto video klub "Mirko Lauš" Glazbeni centar mladih "GONG" "GONG" "GONG"

64

GORD – Građanska organizacija razvoja Dalj

65

Gradski plivački klub "Međimurje" Čakovec

66

B.a.B.e. – Grupa za ženska ljudska prava

67 68

73

Udruga za pomoć mladima "HELP" – Split Udruga za pomoć mladima "HELP" – Split Udruga "Hrabri telefon" – telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu Udruga "Hrabri telefon" – telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu Hrvatska glazbena mladež Hrvatska udruga dirigenata i pjevačkih zborova, Zagreb Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba "DODIR"

74

Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba "DODIR"

75

Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba "DODIR"

46 47 48 49 50 52 53

69 70 71 72

V.

Udruga za izvannastavne i izvan školske aktivnosti CINAZ, Zadar CLAVIS – udruga glazbenih pedagoga Ćakula kroz život Ćakula kroz život DEŠA – Dubrovnik, Humanitarna i mirotvorna organizacija DIM – Udruga za građansko obrazovanje i društveni razvoj Domaći – udruga za kreativni razvoj Domaći- udruga za kreativni razvoj Domine – Feministička organizacija za promicanje prava žena i razvoj civilnog društva

76 77

Hrvatska udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa “HEPATOS“ Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva

Međusektorska suradnja centara za mlade u Puli i Zadru

Višnja Perin

70.000,00

4.međunarodna zimska glazbena škola Clavis "Ćakula kroz život – odrastanje bez ovisnosti" Ćakula kroz zivot – odrastanje bez nasilja

Željka Serdarušić Čurčić Draženka Franjić Draženka Franjić

25.000,00 20.000,00 40.000,00

Dešin obrazovni centar za mlade

Jany Hansal

70.000,00

Mladi na tržištu rada

Martina Stažnik

73.000,00

Budi aktivan, uključi se! 3,2,1 snimaj! “Može i drugačije – prevencija nasilja u adolescentskim vezama“ Učenje životnih vještina i vršnjačka pomoć u Šibenskoj privatnoj gimnaziji U radnoj knjižici okrećem novi list – postajem ECDL Specijalist "I mi želimo biti korisni" Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece Juice Party – kultura pijenja Info kutić o dječijim pravima

Vesna Šikić Vesna Šikić

70.000,00 20.000,00

Tina Kvartuč

30.000,00

Dražen Škarica

25.000,00

Nada Smrekar

15.000,00

Marija Mihalić Slavko Arambašić Jadranka Hofmann Sanja Škorić

30.000,00 21.600,00 25.000,00 80.000,00

Nebo na poklon

60.000,00

Put u znanost

Ana Bedalov

55.000,00

Europa u školi Od rezolucije do akcije Aktivno učenje i kritičko mišljenje – doprinos Foruma realizaciji ciljeva HNOS-a Ljetna EU akademija e-priprema. Mrežni sustav za razmjenu nastavnih priprema iz područja građanskog obrazovanja Škola crtanog filma Pjevački studio "Zvjezdice" -Program: hrvatski skladatelji Europa u razredu Prvi put biram u Sisačko-moslavačkoj županiji Prvi put biram u Vukovarsko-srijemskoj županiji Potporni centri djeci i obiteljima – stvaranje lokalnog partnerstva za prevenciju nasilja Plivač "PIKO" Videoteka ljudskih prava – crna kutija, dokumentarna emisija o ljudskim pravima za mlade Sigurno je sigurno Informativni centar za mlade

Renata Bačić Antonio Matković

50.000,00 25.000,00

Vesna M. Puhovski

67.000,00

Mario Bajkuša

50.000,00

Mario Bajkuša

15.000,00

Zdravko Jakupec Zdravko Šljivac Robert Maračić Robert Maračić Robert Maračić Biljana Radovanović Miodragović Tomislav Horvat

25.000,00 30.000,00 50.000,00 25.000,00 25.000,00

Sanja Sarnavka

50.000,00

Nevenka Mardešić Nevenka Mardešić

70.000,00 70.000,00

Sigurni internet – prevencija nasilja putem interneta

Gordana Buljan Flander

15.000,00

SOS linija za zlostavljanju i zanemarenu djecu

Gordana Buljan Flander

70.000,00

Reci glazbom – školski program HGM

Ljiljana Lerman Skomina

70.000,00

Usavršavanje dječjeg glasa kroz Wirth metodu

Zdravko Šljivac

20.000,00

Hrvatski znakovni jezik Državno Natjecanje u poznavanju obilježja, identiteta i znanja znakovnoga jezika II I. hrvatski kongres o pravu na prevoditelja znakovnoga jezika u odgojno-obrazovnom sustavu (u sklopu obilježavanja međunarodnoga tjedna Helen Keller)

Sanja Tarczay

67.000,00

Lea Starčević

50.000,00

Tajana Tarczay

15.000,00

Hepatitis kao posljedica ovisnosti

Tatjana Reić

30.000,00

Istraživački rad u učeničkoj zadruzi

Blanka Dragojević

40.000,00

67.000,00 15.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

78

Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama "IDEM"

94

Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet Hrvatska zajednica za Down sindrom Hrvatski esperantski savez Hrvatski ferijalni i hostelski savez Hrvatski ferijalni i hostelski savez Hrvatski ferijalni i hostelski savez Hrvatski filmski savez Hrvatski filmski savez Hrvatski fotosavez Hrvatski savez mandolističkih orkestara Hrvatski savez slijepih Hrvatski savez slijepih Hrvatski savez slijepih Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida Hrvatsko obrtničko-radničko kulturno-umjetničko društvo "Golub" Bjelovar Hrvatsko debatno društvo

95

Hrvatsko društvo glazbenih i plesnih pedagoga

96 97

Hrvatsko fizikalno društvo Hrvatsko interdisciplinarno društvo

98

Hrvatsko kulturno društvo Napredak – Zagreb

99 100 101 102

Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Tribunj Institut kineziologije i sporta Institut za razvoj obrazovanja Iuvenis- Trogirska inicijativa mladih

103

Izviđačka škola

104 105

Izviđački odred "Veternica" Kazališna grupa Scena

106

Kazališna radionica Malik Rijeka

107 108

113 114 115 116 117

Klub mladih Donji Miholjac Klub prijatelja V. gimnazije Krila terapijsko jahanje za osobe sa psiho-fizičkim smetnjama "Kulturni centar – Osijek" Kulturno društvo Trilj Kulturno umjetničko društvo “ FIJOLICA “ Orehovica Liga za prevenciju ovisnosti Liga za prevenciju ovisnosti Mali korak – Centar za kulturu mira i nenasilja Mali korak – Centar za kulturu mira i nenasilja Matica hrvatska – Matrix Croatica

118

Mirovna grupa "Oaza" Beli Manastir

119

"MIRTA" MOGU – terapijsko rekreativno športsko jahanje s osobama s posebnim potrebama Mreža mladih Hrvatske

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

109 110 111 112

120 121

Edukacijsko – rehabilitacijska potpora putem mobilnog stručnog tima za uključivanje djece s posebnim obrazovnim potrebama u redovne škole

Snježana Sekušak Galašev

Komunikacijom za bolja ljudska prava i solidarnost

Mira Katalenić

35.000,00

Replikacija dokumentarnog film Djeca ljubavi "Do tolerancije multikulturalnošću" Euro 26 i Hosteling International Hosteling – harmonija različitosti Mediji otvoreni mladima Škola medijske kulture 12.revija hrvatskoga filmskog i videostvaralaštva mladeži Skrivena Hrvatska – Fotoradionice za djecu i mlade I mandolina je nacionalni instrument Dotakni zemlju INFORMATIKOM DO JEDNAKIH MOGUĆNOSTI MladosTin, za mojih...teen Tolerancija kroz priče Ivane Brlić Mažuranić

Dinka Vuković Ivana Bekavac Basić Dražen Gečević Dražen Gečević Igor Filajdić Vera Robić Škarica Vanja Hraste Predrag Bosnar Josip Orešković Danko Butorac Tomislav Juzbašić Tanja Šupe Ljiljana Ivković

20.000,00 20.000,00 70.000,00 35.000,00 20.000,00 67.000,00 50.000,00 70.000,00 80.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 50.000,00

Limač fest – Bjelovarski Golubići svome gradu

Ivan Ćurić

25.000,00

Glas mladih Glazbene i plesne škole u funkciji uključivanja romske djece u obrazovni sustav Republike Hrvatske E – škola FIZIKA Hrvatskog fizikalnog društva Liga kumpanija Iskustva iz borbe protiv antisemitizma u obrani Hrvatske i Bosne i Hercegovine 1992. – 1999. Nježne strune mandoline Ljetni školsko-sportski kamp "Omiški gusari 2009" Profesionalno informiranje i savjetovanje mladih Mlaji Trogirani još mlajima Program socijalne prevencije naziva "Čudesna Hrvatska – kantonovanje, taborovanje" Ne budimo šišmiši Život može biti lijep! Međunarodna suradnja između "Kazališne radionice Malik" Rijeka i Kulturnog društva B-51 iz Ljubljane, Slovenija na profesionalno vođenoj kazališnoj predstavi koje istražuje i tretira probleme represije školskog sustava i kako se on kao takav reflektira na sve njegove sudionike Budi aktivan, ne"ovisan" Središte izvrsnosti informatika, matematika i biologija

Bojan Marjanović

72.000,00

Frano Matušić

20.000,00

Ivica Aviani Josip Stepanić

70.000,00 25.000,00

Slobodan Lang

30.000,00

Sanja Kumanović Dražen Čular Ninoslav Šćukanec Anita Klarić

30.000,00 35.000,00 70.000,00 20.000,00

Dalibor Jelavić

20.000,00

Damir Božičević Ivo Gregurević

25.000,00 20.000,00

Denis Kirinčić

20.000,00

Marko Jurinjak Petar Mladinić

25.000,00 50.000,00

Mladi u akciji

Jelena Marin

20.000,00

“Međunarodni zbor mladih“ 2009.-glazbeni kamp Odgojno obrazovni rad s darovitom djecom i mladima

Berislav Jerković

40.000,00 20.000,00

"Pjesmom i plesom do zajedništva"

Branko Sušec

25.000,00

LOPTA – Ligine Otočke Preventivne aktivnosti Učenju s veseljem Ljudska prava i civilna kultura kultura u školi Edukacija za medijaciju u školi Mladi glazbenici u Matici hrvatskoj 2008/2009 Osposobljavanje mladih za informacijske i komunikacijske tehnologije Edukacija zlostavljane djece – nasilje u obitelji

Esmeralda Sunko Esmeralda Sunko Maja Uzelac Marija Dubravka Uzelac Zorislav Lukić

30.000,00 30.000,00 75.000,00 20.000,00 15.000,00

Vesna Nedić

30.000,00

Agnes Jelačić

70.000,00

Prevencija ovisnosti

Mariana Koprivnjak

70.000,00

Zimska i ljetna škola Mreže mladih Hrvatske

Anamarija Sočo

30.000,00

153

100.000,00

V.


154

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

123 124 125

"Živjeti bez nasilja – vježbanje životnih vještina"- program Na drugi način, udruga za pružanje psihosocijalne i prevencije i tretmana nasilničkog ponašanja među pedagoške pomoći djeci, mladima i obitelji mladima Nansen dijalog centar Identitet i zagrljaj Naš mali festival Mi smo budućnost NEOS – Centar za poticanje osobnog razvoja Učenjem do druženja, druženjem do učenja

126

Udruga mladih "Novi svijet"

Živi život – u svakoj školi

127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Udruga mladih "Novi svijet" Odred izviđača "Kamengrad" Koprivnica Odred izviđača Javor "OZANA" Plavi telefon Plavi telefon Plivački klub Natator Portal alfa – udruga za kreativni razvoj Portal alfa – udruga za kreativni razvoj Potencijal – udruga za razvoj ljudskih potencijala Iluzionistička udruga "Project magic Croatia" PRONI Centar za socijalno podučavanje

Kreativa – male kreativne radionice Drugi let- srebrna ptica Uz znanje u prirodi bez limita Terapjska likovna radionica Kamo i kako Prepozanvanjem zlostavljanja do sigurnosti Obuka neplivača djece s invaliditetom Info spajalica Učimo surađivati Vršnjaci pomažu Čarobne radionice "Europčići"

139

PRONI Centar za socijalno podučavanje

Mala škola životnih vještina

140 141 142 143 144 145 146 147 148

Psihološki centar TESA Romi za Rome Hrvatske Romi za Rome Hrvatske S.O.S. telefon – Poziv u pomoć Savez društava multiple skleroze Hrvatske Savez društava "Naša djeca" Savez izviđača Hrvatske Savez izviđača Hrvatske Savez mađarskih udruga Savez udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije Udruga Split zdravi grad "Sto koluri" Split, Udruga za zaštitu zdravlja, socijalnu skrb i promociju prava djece Studio razvojnih inicijativa (ex.SIC) "Sunce" – Društvo za psihološku pomoć Udruga Suncokret – Pula "Suncokret" – Centar za razvoj zajednice Suncokret – OLJIN "Odgoj za ljubav i nenasilje" Suncokret-OLJIN "Odgoj za ljubav i nenasilje" Suncokret-OLJIN "Odgoj za ljubav i nenasilje" Udruga slijepih i slabovidnih studenata "Šišmiš" Športska zajednica grada Virovitice

Ruka podrške ( Zaštitimo našu djecu ) Časopis za romsku djecu i mladež "Mladi za mlade" Interkulturalni program "Mladi za mlade" Prevencija maloljetničke ovisnosti Scenom do slike različitosti Prinosi dječijih foruma odgoju i ostvarivanju prava djeteta Šumska strana ljeta Zlatne patrole Igraonice za djecu na mađarskom jeziku

Srđan Antić Dorjana Juraga Sanja Režek Lidija Tomljenović Kovačić Vanja Komljenović Lovorka Ivanković Nenad Andrašek Mira Kliček Miroslav Vučenović Miroslav Vučenović Ana Sršen Aleksandra Todorović Aleksandra Todorović Jasminka Tešević Goran Rek Diana Lupšić Aleksandra Valjevac Šaban Tanja Dejanović Šagadin Bajro Bajrić Bajro Bajrić Desa Kolesarić Danica Eškić Aida Salihagić Kadić Zlatan Katić Zlatan Katić Korina Tomašić Deak

Mi poznajemo i živimo svoja prava

Veronika Lendler

20.000,00

Petra

75.000,00

Dječji informativni centar- Dica

Maja Plecarić

50.000,00

Ivan Medić Marina Kotrla Topić Vanessa Vitković Maja Turniški Željko Vukobratović Željko Vukobratović Tomislav Juzbašić Darko Međimorec

15.000,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 15.000,00

Vladimir Mesarić

50.000,00

Tamara Pradegan Tamara Pradegan Sanja Šephar Jasminka Grbavac Klindžić

15.000,00 30.000,00 65.000,00

Dobar-bolji-najbolji

Asja Zenko

30.000,00

Učenici-istraživači minerala planine Ivančice Ja sam važna osoba, ja sam roditelj

Damir Vrtar Ankica Krajnović

15.000,00 35.000,00

"Učimo, stvaramo i igramo se zajedno, za bolje sutra"

Ruža Zlatar

25.000,00

"Zajedno u prevenciji-skupa za mlade"

Aleksandra Marković

30.000,00

122

149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

162 163 164

Regionalni informativni centar za mlade "INFO ZONA" Ako si tužan, nisi sam Praktične perspektive Suncokretov edukacijski centar Odgoj za ljubav i nenasilje Moj izbor – primarna prevencija ovisnosti Vedrina – projekt osnaživanja za darovitu djecu Prilagodba ispitne literature za slijepe i slabovidne studente Škola plivanja Prevencija društveno neprihvatljivog ponašanja, Sportsko društvo – Hrvatska škola Outward bound resocijalizacija i rad s mladima posebnih potreba odgojnoobrazovnim metodama sustava Outward Bound Tae kwon do klub "Jastreb" 10. Jastreb open Tae kwon do klub "Jastreb" Sportsko rekreativni tae kwon do kamp u prirodi Telecentar Slavonski Brod ECDL Put do diplome

165

Udruga "Budi svoj"

161

V.

166 167 168 169 170

Udruga "IGRA" za pružanje rehabilitacijskoedukacijske i psiho-socijalno-pedagoške pomoći Udruga "Lepoglavski ahat" Udruga "Roditelji za djecu" Udruga "Sunce" Ludbreg za osobe s mentalnom retardacijom Udruga "Terra"

“Multikulturalnost i volonterizam“

Vlasta Grgec Petroci

30.000,00 20.000,00 50.000,00 15.000,00

20.000,00 30.000,00 25.000,00 50.000,00 90.000,00 40.000,00 40.000,00 75.000,00

50.000,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00 35.000,00 70.000,00 67.000,00 50.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 70.000,00 30.000,00 15.000,00

20.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209

Udruga AKTIV – Split Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju Zvono Udruga Grad Sunca Udruga hrvatskih branitelja-dragovoljaca Domovinskog rata-Klub 50. samostalni bataljun ZNG Virovitica Udruga Lijepa naša Udruga Lijepa naša

Zvrk

Marijana Ferić

Zvoni zvono

Mira Anić

25.000,00

IMOS 2008/09 – inkluzija mladih oštećena sluha i/ili vida

Natalija Matić

25.000,00

«Oprez, oružje i mine!»

Mirko Rukavina

25.000,00

Josip Gregac Josip Gregac

30.000,00 30.000,00

Štefica Ponder

50.000,00

Goran Štrbac Jelena Žužak

15.000,00 15.000,00

Lidija Bonačić Krešić

40.000,00

Ranka Žižić

25.000,00

Gorana Hitrec

70.000,00 50.000,00

Dijana Aničić

50.000,00

67.000,00

Josip Balog

69.000,00

Bajro Bajrić

90.000,00

Ivona Vučić

20.000,00

Mirsad Bećirović

20.000,00

Zlatko Kuftić Ivana Kumić Vinko Zrinšćak Snježana Nišević Mladen Kordić Berto Šalaj Sanda Kočevar

15.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 30.000,00 40.000,00

Andreja Macan

70.000,00

67.000,00

Jelena Čugalj Nenad Lučanin

20.000,00 50.000,00

Zdenka Konjarik

50.000,00

Irena Kovačić

30.000,00

30.000,00

Tena Velki

20.000,00

Đurđa Penava

35.000,00

Tomislav Budimir

36.600,00

35.000,00

Gordana Karlovčan

30.000,00

Sanja Apotolovski

67.000,00

Dani kruha – Dani zahvalnosti za plodove zemlje Ekološki kviz "Lijepa naša" Suradnja i aktivnosti mladih na lokalnoj, regionalnoj i Udruga mažoretkinja Glinske Banice državnoj razini i u inozemstvu Udruga mladeži "Zamijenite nam tugu osmjehom" "Napredak" Udruga profesionalnih glazbenika "Diapason" Škola saksofona u Jaski Udruga roditelja djece s posebnim potrebama ''Put Pomoć u učenju u život'' Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju "Želimo, možemo, znamo!" Moje dijete Solin Udruga roditelja "Korak po korak" Prevencija zlostavljanja djece primjenom CAP programa Udruga roditelja "Korak po korak" Zajedno za bolje Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i Učimo plivati djecu s posebnim potrebama "Anđeli" Udruga Roma Grada Zagreba i Zagrebačke ECDL edukacija djece i mladeži romske manjine županije Udruga Roma Međimurja Intergracija romske djece u obrazovni sustav RH Izjednačavanje obrazovnih mogućnosti kroz program Udruga Romi za Rome Hrvatske predškole Asistent u nastavi ( za djecu s posebnim edukativnim Udruga Savjetovalište "Lanterna" potrebama) "Udruga slijepih Grada Karlovca i Karlovačke Edukacijom djece i mladih kroz redovni sustrav školstva do županije" integracije slijepih osoba u društvo Udruga slijepih Istarske županije – Pula Obrisi stvarnosti – Boalovo kazalište Udruga slijepih Nova Gradiška Sretno djete Udruga slijepih Zagreb Slijepi na digitalnom prozorčiću Udruga umijeće življenja Sretna škola – Pakrac Udruga umijeće življenja Sretna škola – Zagreb Udruga za demokratsko društvo Protiv korupcije Udruga za Down sindrom Karlovačke županije Rana intervencija kod djece s Down sindromom Udruga "Sunce" Ludbreg za osobe s mentalnom Pomoć u odgoju i obrazovanju djece s posebnim retardacijom potrebama Prevencija zlouporabe doping sredstava, dodataka Udruga Dvorac srca prehrani i energetskih napitaka u športu – novi trendovi zlouporabe Udruga za pomoć djeci i mladeži "Osmijeh" Prevencija zlostavljanja djece i vršnjačkog nasilja u školi Udruga za pomoć osobama s invaliditetom Defektolozi u bubamari Udruga za pomoć osobama s mentalnom Bravo ja retardacijom Đakovo Udruga za pomoć osobama s mentalnom "Volim školu" – produženi boravak za djecu s umjerenom retardacijomj Đurđevac mentalnom retardacijom osnovnoškolske dobi Udruga za pomoć djeci i mladeži "Prijatelj" Živimo različito, govorimo različito – želimo istu šansu Koprivnica Udruga za poremećaj pozornosti (ADD) i poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD) Asistent u nastavi «Živo srebro» Udruga za poticanje razvoja osoba s posebnim "Znamo da možemo" potrebama "Srce" Udruga za prevenciju i pomoć u rješavanju ''Zdrava mladež Cetinske krajine'' problema ovisnosti ''Novi put'' Udruga "Plavi telefon" Trening životnih vještina Inkluzivno obrazovanje za djecu i mlade s intelektualnim Udruga za promicanje inkluzije teškoćama Igraonica i mala škola u dječjem romskom centru Jutarnji Udruga za promicanje kreativnosti Merlin cvijet u Vodnjanu

155

V.


156

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

210 211 212 213 214 215 216 217 218 219

Razvoj volonterstva u lokalnoj zajednici

239 240 241

Ples kao mogućnost inkluzije Edukacija o oralnom zdravlju Mala igraonica za velika prijateljstva Moj izbor je prevencija "Demokracija se uči od ranog djetinjstva" Prevencija neprihvatljivog ponašanja djece Igrom do škole Obitelj u centru Centra za obitelj Uspjesima do uspjeha Razvijanje socijalne komepetencije kod djece – Kutija puna VIMIO osjećaja Volonterski centar Zagreb Volontiram, učim, rastem Zagrebački športski savez osoba s invaliditetom Alpsko skijanje za osobe s invaliditetom Športski centar za mlade osobe s poteškoćama u razvoju u Zagrebački športski savez osoba s invaliditetom stolnom tenisu i boćanju CP ZAMIRNET Obrazovanjem u sigurniju budućnost Razvoj prirodoznanstvene i matematičke pismenosti Zlatni rez aktivnim učenjem Znanstveno-popularne radio emisije iz prirodoslovlja i Zlatni rez matematike Znanstveni forum Forum CPI-a kao globalna znanstvena mreža Zoon Politikon – Klub studenata fakulteta političkih Koordiniranje i osnaživanje mladih za aktivizam – KOMA znanosti program Ženska grupa Karlovac "KORAK" Ravnopravnost spolova za mlade Impelmentacija prevencijskog programa protiv seksulanog Ženska soba – Centar za seksualna prava nasilja u školama Centar tehničke kulture Rijeka Elektronske novine "Učenici učenicima" Središte izvrsnosti robotike u Nacionalnom centru tehničke Hrvatska zajednica tehničke kulture kulture u Kraljevici Osnove informatike i robotike za učenike s posebnim Hrvatska zajednica tehničke kulture potrebama Hrvatski savez informatičara Hrvatsko otvoreno natjecanje u informatici – HONI Hrvatsko geografsko društvo Geografija.hr – Edukativni program Prozor snova – Pomoću robota ostvaren znanstvenoHrvatsko interdisciplinarno društvo obrazovni rad studenata i novaka "Radio 5+" – Udruga za promicanje elektroničkih Hrvatski odgojno-obrazovni medijski servis medija u obrazovanju Osposobljavanje djece i mladih za komunikacijske Radioamaterski klub "Nikola Tesla" tehnologije Udruženje za mir i ljudska prava "Baranja" ECDL za volontere Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba "DODIR" Potpora obrazovnog prevoditelja Labin Art Express XXI Noordung – NASA – Pula

242

Ekološka udruga Argonauta

243

Hrvatska stručna udruga za sunčevu energiju

244

Izviđačka družba Zagreb

245

Izviđačka škola

246 247 248 249 250

Izviđačka škola KUD kralj Zvonimir Udruga Lijepa naša Nansen dijalog centar Odred izviđača Javor Udruga za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanja U susret suncu, vodi i kamenu djece i mladih "Petrinjčica" Obrazovni programi Lošinjskog edukacijskog centra o Plavi svijet institut za istraživanje i zaštitu mora moru Savez izviđača Hrvatske Izviđači u mozaiku svijeta

220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238

V.

Udruga za promicanje obiteljskih vrijednosti – Blaženi Alojzije Stepinac Udruga za rad s mladima "Breza" Udruga za zaštitu zdravlja žena Udruga Zora Udruga Zora Udruženje "Djeca prva" Udruženje "Djeca prva" Udruženje "Djeca prva" Udruženje za mir i ljudska prava "Baranja" VIMIO

251 252 253

KORNATI – ŠKOLA U PRIRODI III Poduzetnička kultura i usvajanje novih strukovnih tehnologija oporabom sunčeve energije u svezi zaštite okoliša i smanjenja emisije stakleničkih plinova Izviđačka škola Srednjohrvatske makroregije Program osposobljavanja voditelja prema programu izviđačkog odreda Sava Puž u vešmašini Kralj Zvonimir Međunarodne Eko – škole u RH Izborni program "Kulturna i duhovna baština zavičaja" Škola za izviđačke trenere

Krešimir Miletić

30.000,00

Suzana Vargović Ljubica Vranić Kristina Mlinarić Marina Kolar Dubravka Maleš Živana Miharija Sanja Orešković Milorad Nenadović Gordana Bujušić

20.000,00 30.000,00 20.000,00 25.000,00 15.000,00 20.000,00 80.000,00 35.000,00 70.000,00

Gordana Bujušić

69.000,00

Martina Kovačev Dragan Katunar

20.000,00 20.000,00

Mirela Šikoronja Ivančin

30.000,00

Danijela Babić

Sanja Rukavina

50.000,00

Rajka Jurdana-Šepić

15.000,00

Lana Kosovac

30.000,00

Hana Križić

70.000,00

Sadika Zvirkić

40.000,00

Maja Mamula

70.000,00

Milica V. Maćešić

50.000,00

Jasna Malus Gorišek

100.000,00

Jasna Malus Gorišek

50.000,00

Ivo Šeparović Aleksandar Lukić

70.000,00 70.000,00

Josip Stepanić

50.000,00

Darko Odobašić

67.000,00

Ivan Jurinjak

35.000,00

MILORAD NENADOVIĆ Sanja Tarczay Dean Zahtila Martina Markov Podvinski

20.000,00 67.000,00 70.000,00

Ljubomir Majdandžić

67.000,00

Bojan Bošnjak

50.000,00

Dalibor Jelavić

70.000,00

Dalibor Jelavić Tvrtko Kaić Josip Gregac Karmen Saliha Nenad Andrašak

67.000,00 70.000,00 70.000,00 50.000,00 67.000,00

Matija Bučar

50.000,00

Jelena Jovanović

70.000,00

Koraljka Cvitanić

70.000,00

30.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

254 255 256 257 258 259 260 261

Savez izviđača Hrvatske Savez izviđača Hrvatske Splitski skautski zbor Udruga s ulice u radionice Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Split Izviđačka škola Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Krapina Društvo za pomoć osobama s invaliditetom "Golubovi" Županja

Doživjeti stotu Izletničke družbe 2007-2010 U skladu s prirodom Hrvatska baština i Unesco Mala škola prirode (život s prirodom etika ekologija) Savin izazov

Krun Belinić Jasmin Ćelić Zoran Fistonić Martina Božić Vinko Prizmić Katarina Špiljak

70.000,00 50.000,00 50.000,00 66.700,00 150.000,00 35.000,00

UČINIMO DJETINJSTVO KREATIVNIM, ČUVAJMO TRADICIJU Darinka Pinjuh

30.000,00

"Ja znam plivati!"

30.000,00

Đurđa Živković

157

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Javni poziv za novčanu potporu za pripremu znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova

5 6 7 8

Hrvatsko oplemenjivačko, sjemenarsko i rasadničarsko društvo (HOSRD), Zagreb Hrvatsko društvo za jagodasto voće Hrvatsko društvo za biotehnologiju Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika Hrvatski pedagoško-književni zbor Hrvatsko knjižničarsko društvo Hrvatsko komunikološko društvo Hrvatsko pedagogijsko društvo

9

Društvo za psihološku pomoć

10 11

Hrvatska udruga socijalnih pedagoga Hrvatsko politološko društvo

12

Hrvatsko politološko društvo

13

Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu Hrvatsko društvo za promicanje informatičkog obrazovanja Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije Udruga za očuvanje slivanjske baštine "Slivno" Hegelovo društvo

1 2 3 4

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Treći hrvatski oplemenjivački i sjemenarski kongres, Split 27-30. svibnja 2008. COST 863 SGM WG3 Small fruit production systems Bioprocess Engineering Course 43. Simpozij hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika 32. škola pedagoga Hrvatske, stručno znanstveni skup 10. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica Društvo i tehnologija 2008. – Society and technology 2008. Šesti susret pedagoga Hrvatske Kvaliteta supervizije i supervizija za kvalitetu psihosocijalnog rada i obrazovanja Teorija i praksa zajedno Hrvatski politološki razgovori 2008. Konferencija CEPSA-e (Srednjoeuropskog udruženja za političku znanost / Central European Political Science Association) Special Procedural Measures and Respect of Human Rights

20.864,00

 

4.800,00 13.980,00

37.260,00

     

12.600,00 9.810,00 21.292,20 14.495,00

14.760,00

 

5.000,00 3.635,00

9.426,00

13.944,00

Računalo u školi

12.420,00

39th EABCT annual congress

41.450,00

 

9.850,00 17.297,00

14.560,00

         

35.190,00 28.170,00 21.360,00 30.600,00 43.290,00 53.820,00

31.401,00

         

11.548,80 17.220,00 10.062,00 11.592,00 8.805,00 11.515,00

2.576,00

3.740,00

3.845,00

12.978,00

Treći skup o razvoju Zabikovlja "Mali Hegelov kongres"- Međunarodni filozofski simpozij 10. Hrvatsko-slovenske etnološke paralele kultura, Hrvatsko etnološko društvo identiteti, ideologije granice: Jedna granica, dvije etnologije? Hrvatsko filološko društvo – Rijeka Međunarodni skup slavista 13 Hrvatsko filozofsko društvo Redoviti godišnji simpozij Hrvatskog filozofskog društva Hrvatsko filozofsko društvo II. Mediteranski korijeni filozofije Hrvatsko filozofsko društvo IV. Bioetički forum za Jugoistočnu Europu Hrvatsko filozofsko društvo VII. Lošinjski dani bioetike Hrvatsko filozofsko društvo 17. Dani Frane Petrića The Fifth Dubrovnik Conference on the Sanskrit Epics and Hrvatsko filozofsko društvo, Sekcija za istočne Puranas / Peta dubrovačka konferencija o sanskrtskim filozofije epovima i puranama Književni krug Split Marulićevi dani Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (HDPL) Lingvistika javne komunikacije Hrvatsko etnološko društvo Instrumentiranje grada: glazbe, gradovi, politike Hrvatsko filozofsko društvo Consciousness and Thought Društvo Lovrećana Zagreb Dani Mate Šimundića Hegelovo društvo XIII. Internationales Symposion "Verstehen und Auslegen" Kajkavsko spravišće – društvo za širenje i Časopis "KAJ" u kontekstu nacionalne književne periodike i unapređivanje znanosti i umjetnosti njegov 40-godišnji doprinos hrvatskoj znanosti i kulturi Povijesno društvo Rijeka Historiografi o historiografima Prezimena u Rijeci, Kvarnerskome primorju i Gorskome Rodoslovno društvo "Bartol Zmajić" kotaru Akademija tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ) Tehnologije zaštite zraka

V.


158

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

36

Hrvatska udruga za promicanje i zaštitu geološke baštine ProGEO-Hrvatska

37

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

38

Hrvatsko društvo kemijskih inžinjera (HDKI)

39

Hrvatsko energetsko društvo

40

Akademija tehničkih znanosti Hrvatske (HATZ)

41 42

Hrvatsko interdisciplinarno društvo Akademija medicinskih znanosti Hrvatske

43

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske

44 45

Hrvatsko društvo za neuroznanost Hrvatsko društvo za neuroznanost

46

Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko društvo za infektivne bolesti

47 48

Diabetes pregnancy study group

30.464,00

17.352,00

44.910,00

10.544,00

5.815,00

 

10.370,00 27.540,00

21.280,00

 

28.768,00 10.000,00

15.000,00

22.824,00

26.864,00

49

Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko društvo za urogenitalne i spolno prenosive infekcije

10. Simpozij o spolno prenosivim bolestima i urogenitalnim infekcijama – Simpozij Slavka Schönwalda, s međunarodnim sudjelovanjem

25.060,00

50

Hrvatsko dermatovenerološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatsko društvo za spolno prenosive bolesti Hrvatskog liječničkog zbora

14th Alpe-Danube-Adria Symposim on sexually transmitted diseases and infections of the skin

23.508,00

51

Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju

0,00

52

Hrvatsko društvo za kliničku psihijatriju HLZ-a

31.860,00

53

Hrvatsko društvo za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju

33.462,00

54

Hrvatsko društvo za prevenciju moždanog udara

24.210,00

10.336,00

Lung cancer in Croatia workshop

6.601,00

48th International Neuropsychiatric Pula Congress (INPC) Peti kongres fizioterapeuta Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem XXII SIDUO (Societas Internationalis Pro Diagnostica Ultrasonica in Ophthalmologia) Congress 14. Simpozij intenzivne medicine s međunarodnim učešćem 9th Summer School on Intensive Care MedicineDeveta ljetna škola intenzivne medicine

51.930,00

11.910,00

34.146,00

22.284,00

18.272,00

8. Hrvatski kongres kliničke mikrobiologije

20.142,00

Indikatori kvalitete zdravstvene zaštite

4.614,00

14th AEP symposium, AEP Section Epidemiology and social psychiatry

39.680,00

17.920,00

40.590,00

11.060,00

57

Hrvatsko društvo za unapređenje beskrvnog liječenja Hrvatsko onkološko društvo pri Hrvatskom liječničkom zboru Udruga za neuropsihijatriju

58

Hrvatska udruga fizioterapeuta

55 56

59 60 61 62 63 64

V.

Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko društvo za patologiju i sudsku medicinu Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko društvo za perinatalnu medicinu

5th International ProGEO Symposium on Conservation of the Geological Heritage and ProGEO Working Group 1 Annual Meetting Znanstveno-stručni skup XII. Ružičkini dani 14th International symposium on separation sciences new achievements in chromatography Dani energije u Hrvatskoj 'Gospodarenje vodama u Hrvatskoj' odnosno 'Water management in Croatia', Tuheljske toplice, 30.-31.01.2009. godine Describing Complex Systems – DECOS 2008 23rd Meeting of Adriatic Society of Pathology 19TH Ljudevit Jurak International symposium on comparative pathology Simpozij s radionicama 7.Tjedan mozga u Hrvatskoj 74. Znanstveno stručni simpozij s međunarodnim sudjelovanjem "Nove spoznaje na području infektivnih bolesti" IV. Hrvatski kongres patologa i sudskih medicinara s međunarodnim sudjelovanjem

Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko oftalmološko društvo, Sekcija za ultrazvuk u oftalmologiji Hrvatsko društvo za intenzivnu medicinu Hrvatskoga liječničkog zbora Hrvatsko društvo za intenzivnu medicinu Hrvatskoga liječničkog zbora Hrvatsko društvo za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju Hrvatskog liječničkog zbora Hrvatsko društvo za poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite Hrvatsko društvo za unapređenje mentalnog zdravlja Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatski zavod za mentalno zdravlje

65

Hrvatsko imunološko društvo

66

Hrvatsko pedijatrijsko društvo

67

Hrvatsko urološko društvo HLZ-a

Poslijediplomski tečaj I kategorije "Nuspojave psihofarmaka" 4. hrvatski kongres o Alzheimerovoj bolesti s međunarodnim sudjelovanjem 7. hrvatski kongres plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije s međunarodnim sudjelovanjem 19th Summer Stroke School – healthy life style and prevention of stroke Godišnji sastanak Limfomske grupe Europske organizacije za istraživanje i liječenje raka

"2008 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society" Paediatria Croatica VIII. Kongres Hrvatskog pedijatrijskog društvaVii. Kongres Pedijatrijskog društva hrvatske udruge medicinskih sestara Simpozij Hrvatskog urološkog društva


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

68

Udruga Split zdravi grad

69 70

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske Akademija za razvojnu rehabilitaciju

71

Društvo za kliničku genetiku Hrvatske

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1. Hrvatski kongres s međunarodnim sudjelovanjem: Era nove ekonomije i novih zanimanja: Stres i mobbing IX. lošinjska škola prirodnih ljekovitih činitelja Ljetna akademija 2009 "What's new in diagnosis, treatment and prevention of cystic fibrosis", First Eastern European CF Conference

European Federation of Cytology Societies – lokalni organizator: Hrvatsko društvo za kliničku citologiju 1st Annual European Cytology Tutorial Hrvatskog liječničkog zbora Annual meeting of International Academy of Perinatal Hrvatska udruga za ultrazvuk u medicini i biologiji Medicine Prematurity – Facts and doubts IX. Hrvatski poslijediplomski tečaj ginekološke kirurgije i Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko društvo za endoskopije s međunarodnim sudjelovanjem + Simpozij ginekološku endoskopiju "Kontroverze u minimalno invazivnoj ginekološkoj kirurgiji" Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za 2nd European Summer School of Social Pediatrics preventivnu i socijalnu pedijatriju Hrvatski liječnički zbor – Hrvatsko društvo za 17th European course in plastic surgery (EBOPRAS) plastičnu rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju The 8th EFCC Continuous Postgraduate Course in Clinical Hrvatsko društvo medicinskih biokemičara Chemistry Hrvatsko društvo za hospicij / palijativnu skrb, Drugi kongres palijativne skrbi Hrvatske Hrvatski liječnički zbor 75. Znanstveno stručni simpozij "Suvremene mogućnosti prevencije infektivnih bolesti" i Simpozij povodom 30. Hrvatsko društvo za infektivne bolesti HLZ-a obljetnice postojanja jedinice za intenzivno liječenje djece u klinici Hrvatsko društvo za kliničku citologiju Hrvatskog Simpozij prigodom 40. obljetnice Poslijediplomskog studija liječničkog zbora iz kliničke citologije 2. Hrvatski znanstveni simpozij s međunarodnim Hrvatsko društvo za zdravstvenu ekologju sudjelovanjem «Gljivice i mikotoksini-zdravstveni aspekti i hrvatskog liječničkog zbora prevencija» Hrvatsko mikrobiološko društvo Central european symposium on antimicrobial resistance Hrvatsko onkološko društvo Hrvatskog liječničkog Potporno liječenje onkoloških bolesnika zbora Hrvatsko znanstveno društvo za povijest 9. znanstveni skup Rijeka i Riječani u medicinskoj povjesnici zdravstvene kulture Udruga za telemedicinu, Zagreb 2. Seminar o naprednim tehnologijama u medicini 33.rd School of biological antropology (33. Škola biološke Hrvatsko antropološko društvo antropologije) In situ hybridization to plant chromosomes – a practical Hrvatsko biološko društvo 1885 introduction to its uses in biosystematics Hrvatsko biološko društvo 1885 School of Conservation Biology 2008 Hrvatsko društvo za zaštitu od zračenja VII. Simpozij Hrvatskog društva za zaštitu od zračenja Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu Kongres Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju biologiju uz međunarodno sudjelovanje – HDBMB 2008 13th Scientific-Professional Colloquium on Geometry and Hrvatsko društvo za geometriju i grafiku Graphics Hrvatsko fizikalno društvo 24. ljetna škola mladih fizičara European Environmental Mutagen Society 38th Annual Hrvatsko genetičko društvo Meeting Hrvatsko vakuumsko društvo 15. Međunarodni sastanak "Vakuumska znanost i tehnika" Hrvatsko društvo održavatelja (HDO) 14. Međunarodno savjetovanje "Održavanje 2008" 16. međunarodni "Elektroinženjerski simpozij" Dani Josipa Elektrotehničko društvo Zagreb Lončara s izložbom elektrotehničkih proizvoda EIS 2008 Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku 31. Međunarodni skup MIPRO 2008 tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku – MIPRO Hrvatsko društvo za zaštitu materijala KORMAT 2008 8th International Symposium of Croatian Metallurgiacl Hrvatsko metalurško društvo Society Hrvatski godišnji ljevarski znanstveno-stručni skup s Hrvatsko udruženje za ljevarstvo okruglim stolom i prezentacijom pomoćnih ljevarskih materijala – Zagreb 2008.

19.440,00

 

8.145,00 12.460,00

9.900,00

13.282,00

16.680,00

15.540,00

9.995,00

12.240,00

6.130,00

9.690,00

5.060,00

6.740,00

6.125,00

18.710,00

13.940,00

5.320,00

3.200,00

3.815,00

12.910,80

 

23.666,40 14.952,00

29.736,00

10.679,00

13.512,00

56.070,00

 

8.096,00 13.020,00

38.826,00

84.960,00

8.112,00

63.256,00

7.270,00

159

V.


160

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

101

Hrvatsko znanstveno društvo za promet

102 103 104 105

Hrvatska udruga proizvodnog strojarstva Hrvatski savez za sunčevu energiju Hrvatsko društvo elektronika u pomorstvu – Zadar Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju

106

Hrvatsko nuklearno društvo

107 108

Hrvatski inženjerski savez tekstilaca Hrvatsko društvo za goriva i maziva

109

Hrvatsko mjeriteljsko društvo

110 111 112 113

Hrvatsko nuklearno društvo i Europsko nuklearno društvo Udruga za telemedicinu, Zagreb Udruga za telemedicinu, Zagreb Udruga za telemedicinu, Zagreb

XV. međunarodni prometni simpozij / XV International transport symposium International maritime scientific conference Međunarodni kongres Energija i okoliš 2008 50th International Symposium ELMAR-2008 MATRIB 2008 7. međunarodna konferencija Hrvatskog nuklearnog društva "Tekstilni dani Zagreb 2008" Goriva 2008 1st International Symposium RMO 2008 – Regional Metrology Organizations:"Metrology, Testing, and Accreditation – breaking the trading barriers" TOPSAFE – International Topical Meeting on Safety of Nuclear Installations 4. Seminar o naprednim tehnologijama u medicini 3. Seminar o naprednim tehnologijama u medicini 1. Seminar o naprednim tehnologijama u medicini

26.937,00

     

9.828,00 27.840,00 30.600,00 10.000,00

28.600,00

 

6.620,00 13.200,00

21.300,00

16.445,00

   

3.200,00 3.200,00 3.200,00

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Javni poziv za novčanu potporu radu znanstvenih i znanstvenostručnih udruga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

V.

28 29 30 31 32

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske Akademija tehničkih znanosti Hrvatske Analog – Arhitektonska mreža Centar za demokraciju i pravo "Mika Tripalo", Zagreb Centar za obnovljive izvore energije ( CERES) Centar za poslovnu etiku Centar za prapovijesna istraživanja, Zagreb Centar za ženske studije Zagreb Drštvo matematičara i fizičara Rijeka Društvo građevinskih inženjera Zagreb Društvo povijesničara umjetnosti Hrvatske, Zagreb Društvo psihologa Primorsko-goranske županije Rijeka Društvo za ekološka istraživanja Paks, Kašina Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju, Zagreb Društvo za hrvatsku povjesnicu Društvo za kliničku genetiku Hrvatske Društvo za kulturu pejzaža Društvo za plastiku i gumu Društvo za promicanje funkcionalne muzičke pedagogoje Zagreb Društvo znanost. org Elektrotehničko društvo Zagreb Fizikalno društvo, Split Grupa sredozemna medvjedica – Udruga za istraživanje i zaštitu prirode Hegelovo društvo Zadar HLZ – Podružnica Rijeka, Croatian Medical Association- Brnach of Rijeka Hrvatska mljekarska udruga Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta Zagreb Hrvatska udruga genetičkih inženjera Hrvatska udruga školskih knjižničara Osijek Hrvatska udruga za generativnu antropologiju Hrvatska udruga za mikroprocesorske, procesne i informacijske sustave, mikroelektroniku i elektroniku – MIPRO Hrvatska udruga za poredbeno pravo

Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora

29.464,00 35.508,00 3.784,00 16.243,00 3.784,00 6.422,00 6.422,00 18.132,00 13.221,00 31.353,00 35.508,00

Institucionalna potpora

20.021,00

Institucionalna potpora

3.782,00

Institucionalna potpora

8.877,00

Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora

10.000,00 21.909,00 11.332,00 15.000,00

Institucionalna potpora

12.655,00

Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora

18.132,00 35.130,00 15.865,00

Institucionalna potpora

11.332,00

Institucionalna potpora

9.443,00

Institucionalna potpora

0,00

Institucionalna potpora

23.042,00

Institucionalna potpora

10.000,00

Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora

13.976,00 16.809,00 12.276,00

Institucionalna potpora

25.687,00

Institucionalna potpora

12.088,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

Hrvatska udruga za promicanje i zaštitu geološke baštine – Pro-GEO-Hrvatska, Zagreb Hrvatska udruga za psihosocijalnu onkologiju Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu Hrvatska udruga za sofrologiju, kreativne terapije i art-expresivvne terapije, pri Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Hrvatska udruga za ustavno pravo Split Hrvatska zeolitna udruga Hrvatski inženjerski savez tekstilaca Hrvatski odbor Europskog udruženja Medicine umjetnosti Hrvatski pedagoško-književni zbor Hrvatsko agronomsko društvo Hrvatsko akustičko društvo, Zagreb Hrvatsko antropološko društvo Hrvatsko astronomsko društvo Hrvatsko bioetičko društvo Hrvatsko biofizičko društvo Hrvatsko biometrijsko društvo Hrvatsko biospeleološko društvo Hrvatsko botaničko društvo Hrvatsko društvo elektronika u pomorstvu Hrvatsko društvo fiziologa, Zagreb Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa Hrvatsko društvo klasičnih filologa Hrvatsko društvo medicinskih biokemičara, Zagreb Hrvatsko društvo održavatelja, Zagreb Hrvatsko društvo za biljnu fiziologiju Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju, Zagreb Hrvatsko društvo za biotehnologiju Hrvatsko društvo za geometriju i grafiku, Zagreb Hrvatsko društvo za jagodasto voće Hrvatsko društvo za jezične tehnologije, Zagreb Hrvatsko društvo za komunikacije, računarstvo, elektroniku, mjerenja i automatiku – KOREMA Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju Hrvatsko društvo za medicinsku i biološku tehniku Hrvatsko društvo za medicinsku informatiku, Zagreb Hrvatsko društvo za mehaniku Hrvatsko društvo za neuroznanost Hrvatsko društvo za oralnu medicinu i patologiju HLZ-a Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju Hrvatsko društvo za sustave Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja Hrvatsko društvo za teorijsku i matematičku biologiju, Zagreb Hrvatsko društvo za teoriju strojeva i mehanizama Hrvatsko društvo za toplinsku obradu i inženjerstvo površina, Zagreb Hrvatsko društvo za unapređenje beskrvnog liječenja, Zagreb Hrvatsko društvo za zaštitu materijala Hrvatsko društvo za zaštitu ptica i prirode Hrvatsko ekološko društvo, Zagreb Hrvatsko energetsko društvo Hrvatsko ergonomijsko društvo

Institucionalna potpora

9.822,00

Institucionalna potpora Institucionalna potpora

15.488,00 9.600,00

Institucionalna potpora

7.933,00

Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora

11.143,00 10.000,00 25.687,00

Institucionalna potpora

18.132,00

Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora

37.397,00 31.730,00 9.443,00 29.841,00 19.265,00 25.687,00 29.841,00 15.000,00 17.376,00 19.642,00 21.909,00 19.642,00 33.620,00 25.687,00 29.841,00 25.309,00 23.798,00

Institucionalna potpora

31.353,00

Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora

20.000,00 17.376,00 9.443,00 8.877,00

Institucionalna potpora

27.575,00

Institucionalna potpora Institucionalna potpora

20.000,00 23.798,00

Institucionalna potpora

12.000,00

Institucionalna potpora Institucionalna potpora

27.575,00 27.575,00

Institucionalna potpora

0,00

Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora

8.877,00 31.730,00 27.198,00

Institucionalna potpora

23.420,00

Institucionalna potpora

12.000,00

Institucionalna potpora

11.332,00

Institucionalna potpora

18.888,00

Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora

23.420,00 10.388,00 25.687,00 27.952,00 21.154,00

161

V.


162

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

V.

127 128 129 130

Hrvatsko etnološko društvo Hrvatsko filološko društvo Hrvatsko filozofsko društvo Hrvatsko fizikalno društvo Hrvatsko genetičko društvo Hrvatsko geografsko društvo Hrvatsko geološko društvo Hrvatsko herpetološko društvo Hrvatsko ihtiološko društvo, Zagreb Hrvatsko imunološko društvo Hrvatsko informacijsko i dokumentacijsko društvo Hrvatsko interdisciplinarno društvo Hrvatsko kartografsko društvo, Zagreb Hrvatsko kemijsko društvo Hrvatsko knjižničarsko društvo Hrvatsko komunikološko društvo Hrvatsko matematičko društvo Hrvatsko metalurško društvo Hrvatsko meteorološko društvo Hrvatsko mikološko društvo Hrvatsko mikrobiološko društvo Hrvatsko mikroskopijsko društvo Hrvatsko mirmekološko društvo Hrvatsko mjeriteljsko društvo Hrvatsko muzikološko društvo, Zagreb Hrvatsko nuklearno društvo Hrvatsko oplemenjivačko sjemenarsko i rasadničarsko društvo Hrvatsko pedagogijsko društvo, Zagreb Hrvatsko politološko društvo Hrvatsko prirodoslovno društvo Hrvatsko psihološko društvo Hrvatsko sociološko društvo Hrvatsko tloznanstveno društvo; Zagreb Hrvatsko toksikološko društvo Hrvatsko udruženje za ljevarstvo Hrvatsko vakuumsko društvo Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture, Rijeka Kajkavsko spravišče-Društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti Književni krug Split Kršćanski akademski krug, Zagreb Margelov institut Zagreb Međunarodna asocijacija za ekonomiku i menadžment u preradi drva i proizvodnji namještaja "WOoodEMA, i. a." Mreža mladih znanstvenika, Zagreb Platonovo društvo, Zagreb Plavi svijet – Institut za istraživanje i zaštitu mora, Veli Lošinj Savez nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture visokih učilišta Hrvatske Udruga kineziologa učiteljskih učilišta i savjetnika, Petrinja Udruga matematičara Osijek Udruga nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture Sveučilišta u Zagrebu

Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora

26.064,00 33.620,00 35.508,00 37.397,00 31.730,00 29.841,00 31.730,00 13.599,00 9.443,00 29.841,00 22.287,00 15.865,00 17.754,00 37.397,00 35.508,00 31.730,00 35.508,00 27.575,00 33.620,00 17.754,00 29.464,00 26.064,00 5.666,00 35.130,00 27.575,00 30.975,00

Institucionalna potpora

20.021,00

Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora

35.508,00 33.620,00 27.953,00 35.508,00 33.620,00 13.221,00 24.700,00 30.975,00 19.642,00

Institucionalna potpora

7.555,00

Institucionalna potpora

25.687,00

Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora

26.064,00 8.499,00 6.044,00

Institucionalna potpora

3.783,00

Institucionalna potpora Institucionalna potpora

20.398,00 6.610,00

Institucionalna potpora

9.443,00

Institucionalna potpora

0,00

Institucionalna potpora

9.822,00

Institucionalna potpora

21.531,00

Institucionalna potpora

7.933,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

131 132 133 134 135 136 137 138

Udruga nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture Sveučilišta u Zagrebu Udruga za biološka istraživanja – BIOM, Zagreb Udruga za komunikacijske i informacijske tehnologije Udruga za promicanje filozofije Udruga za razvoj visokog školstva, "Universitas" Rijeka Udruga za znanost o peradi, Zagreb Udruga Zlatni rez Zagrebački astronomski savez-Zvjezdarnica

Institucionalna potpora

7.933,00

Institucionalna potpora

7.555,00

Institucionalna potpora

20.000,00

Institucionalna potpora

16.998,00

Institucionalna potpora

18.132,00

Institucionalna potpora Institucionalna potpora Institucionalna potpora

15.488,00 9.822,00 19.642,00

163

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Javni poziv za novčanu potporu za objavljivanje znanstvenih i znanstvenostručnih časopisa 1

Akademija medicinskih znanosti

Socijalna psihijatrija

2

Akademija medicinskih znanosti

Acta medica Croatica

3

Peristil Ekonomska i ekohistorija

prof. dr. sc. Mira Kolar

14.775,00

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Društvo povjesničara umjetnosti Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju Društvo za hrvatsku povjesnicu Društvo za hrvatsku povjesnicu Društvo za plastiku i gumu Društvo za razumijevanje znanosti u javnosti Društvo za sportsku rekreaciju VitaSport Društvo za unaprjeđenje pomorstva Hrvatske Hrvatsko meteorološko društvo Hrvatska mljekarska udruga Hrvatska zajednica tehničke kulture

prof. dr. sc. Ljubomir Hotujac dr. sc. Nastja Kučišec Tepeš dr. sc. Ivanka Reberski

Historijski zbornik Povijest u nastavi Polimeri Interdisciplinary Description of Complex Systems (INDECS) Tjelesna edukacija i sport Pomorski zbornik Hrvatski meteorološki časopis Mljekarstvo ABC tehnike

24.396,00 15.586,00 86.239,00 36.205,00 0,00 3.321,00 5.653,00 54.744,00 99.064,00

14

Hrvatski inženjerski savez tekstilaca

Tekstil

15 16

Hrvatski liječnički zbor Hrvatski liječnički zbor

Gynaecologia et Perinatologia Liječnički vjesnik

17

Hrvatski liječnički zbor

Paediatria Croatica

4

19

Hrvatski liječnički zbor ( za Hrvatsko dermatovenerološko društvo) Hrvatski liječnički zbor – Podružnica Rijeka

20

Hrvatski savez građevinskih inženjera

Građevinar

21 22 23

Hrvatsko agronomsko društvo Hrvatsko agronomsko društvo Hrvatsko agronomsko društvo

Agronomski glasnik Krmiva Pomologia Croatica

24

Hrvatsko agronomsko društvo

Sjemenarstvo

25 26

Stočarstvo Collegium Antropologicum Ekonomski pregled

Ivan Teodorović

28

Hrvatsko agronomsko društvo Hrvatsko antropološko društvo Hrvatsko društvo ekonomista, suizdavač inženjerski biro d.o.o. Hrvatsko društvo glazbenih plesnih pedagoga

doc. dr. Ivica Prlender prof. dr. Damir Agičić Đurđica Španiček Josip Stepanić mr. Mario Kasović prof. Miodrag Milošević Vesna Đuričić prof. dr. sc. Ljubica Tratnik Zoran Kušan prof. dr. sc. Zvonko Dragčević prof. dr. Ante Dražančić doc. dr. sc. Branimir Anić prof. dr. sc. Ingeborg Barišić prof. dr. sc. Jasna Lipozenčić prof. dr. sc. Igor Prpić prof. emer. dr. sc.Veselin Simović prof. dr. sc. Ivo Miljković prof. dr. sc. Vlasta Šerman prof. dr. sc. Ivo Miljković prof. dr. sc. Zdravko Matotan prof. dr. Pavo Caput akademik Pavao Rudan

Tonovi

29

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa

Chemical and Biochemical Engineering Quarterly

30 31 32

Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa Hrvatsko društvo medicinskih biokemičara Hrvatsko društvo za goriva i maziva Hrvatsko društvo za konstruktivnu geometriju i kompjutorsku grafiku Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja Hrvatsko entomološko društvo Hrvatsko etnološko društvo

Kemija u industriji Biocemia Medica Goriva i maziva

dr. sc. Pavel Rojko prof. dr. sc. Želimir Kurtanjek dr. sc. Danko Škare Elizabeta Topić Ivo Legiša

KOG

Sonja Gorjanc

Zavarivanje Entomologia Croatica Etnološka tribina

prof. dr. sc. Ivan Juraga prof. dr. sc. Paula Durbešić Valentina Gulin Zrnić

18

27

33 34 35 36

Acta dermatovenerologica Croatica Medicina

28.009,00 73.381,00 22.041,00

173.043,00 33.734,00 76.228,00 79.569,00 46.470,00 36.496,00 265.403,00 35.402,00 58.609,00 31.480,00 47.301,00 36.274,00 297.476,00 121.243,00 0,00 195.643,00 281.896,00 62.344,00 30.000,00 8.531,00 55.019,00 18.319,00 25.997,00

V.


164

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

37 38 39 40 41 42 43 44

Hrvatsko farmaceutsko društvo Hrvatsko filološko društvo Hrvatsko filološko društvo Hrvatsko filološko društvo Hrvatsko filološko društvo Hrvatsko filološko društvo Hrvatsko filološko društvo Hrvatsko filološko društvo

45

Hrvatsko filološko društvo

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Hrvatsko filološko društvo Rijeka Hrvatsko filozofsko društvo Hrvatsko filozofsko društvo Hrvatsko filozofsko društvo Hrvatsko fizikalno društvo Hrvatsko fizikalno društvo Hrvatsko fizikalno društvo Hrvatsko geodetsko društvo Hrvatsko geografsko društvo Hrvatsko geografsko društvo Hrvatsko ihtiološko društvo, Zagreb

Acta pharmaceutica Govor Hrvatski Jezik Književna smotra Strani jezici Suvremena lingvistika Umjetnost riječi LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik Riječ Filozofska istraživanja Metodički ogledi Synthesis Philosophica Fizika A Fizika B Matematičko-fizički list Geodetski list Geoadria Hrvatski geografski glasnik Ribarstvo

57

Hrvatsko kartografsko društvo, Zagreb

Kartografija i geoinformacije

58 59

Hrvatsko kemijsko društvo Hrvatsko knjižničarsko društvo

Croatica Chemica Acta Vjesnik bibliotekara Hrvatske

60

Hrvatsko komunikološko društvo

Informatologia

61

Hrvatsko matematičko društvo

Math.e – Hrvatski matematički elektronski časopis

62 63 64 65

Hrvatsko matematičko društvo Hrvatsko matematičko društvo Hrvatsko metalurško društvo Hrvatsko muzikološko društvo

66

Hrvatsko muzikološko društvo

67

Hrvatsko numizmatičko društvo

Matka Poučak Metalurgija Arti musices International Review of the Aesthetics and Sociology of Music Numizmatičke vijesti

68

Hrvatsko pedagoško društvo

Pedagogijska istraživanja / Nemaju recenzije

69

Hrvatsko pedagoško-književni zbor

Napredak

70 71 72 73 74 75 76 77

81

Hrvatsko politološko društvo Hrvatsko prirodoslovno društvo Hrvatsko prirodoslovno društvo Hrvatsko sociološko društvo Hrvatsko sociološko društvo Hrvatsko šumarsko društvo Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu Hrvatsko udruženje za ljevarstvo Hrvatsko zananstveno društvo za povijest zdravstvene kulture Hrvatsko znanstveno društvo za promet Kajkavsko spravišće – društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti Književni krug Split

82

Hrvatsko društvo za komunikacije – KOREMA

Automatika

83

Kršćanski akademski krug, Zagreb PINTA – Udruga za očuvanje, obnovu i korištenje kulturnog blaga Hrvatske

78 79 80

V.

84

prof. dr. Svjetlana Laureti prof. dr. sc. Damir Horga prof. dr. sc. Vlado Pandžić dr. sc. Sanda Ham Dalibor Blažina prof. dr. sc. Neda Pintarić doc. dr. Ida Raffaelli prof. dr. Marijan Bobinac

98.588,00 35.479,00 0,00 15.262,00 77.602,00 36.388,00 65.719,00 34.562,00

Zrinka Jelaska

30.349,00

dr. sc. Milan Nosić prof .dr. Ante Čović prof. dr. sc. Milan Polić prof. dr. Ante Čović K. Ilakovac K. Ilakovac dr. sc. Željko Hanjš prof. dr. sc. Damir Medak prof. dr. sc. Damir Magaš Sanja Faivre dr. sc. Zlatica Teskeredžić prof. dr. sc. Miljenko Lapaine prof. dr. sc. Nikola Kallay Iva Melinščak Zlodi prof. dr. sc. Mario Plenković doc. dr. sc. Vedran Krčadinac Petar Mladinić, prof. Zvonimir Šikić prof. dr. sc. Ilija Mamuzić Sanja Majer-Bobetko

50.244,00 220.112,00 26.713,00 139.205,00 63.656,00 55.317,00 47.173,00 0,00 35.767,00 24.700,00 16.054,00 48.691,00 338.538,00 8.771,00 45.907,00 28.304,00 33.021,00 33.021,00 147.800,00 44.351,00

Stanislav Tuksar

32.821,00 28.019,00

Anali Hrvatskog politološkog društva Periodicum Biologorum Priroda Revija za sociologiju Socijalna ekologija Šumarski list Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu Ljevarstvo

Edgar Fabry prof. dr. sc. Nikša Nikola Šoljan doc. dr. sc. Dubravka Miljković prof. dr. Zdravko Petak prof. dr. Branko Vitale dr. sc. Nenad Raos doc. dr. Jasminka lažnjak dr. sc. Ivan Cifrić Branimir Prpić prof. dr. sc. Davor Krapac mr. sc. Sreto Petković

Acta medico-historica Adriatica

Anton Škrobonja

22.134,00

Suvremeni promet

prof. dr. sc. Franko Rotim

84.534,00

"Kaj"

mr. sc. Božica Pažur

47.887,00

Čakavska rič

41.388,00

Nova prisutnost

Joško Božanić prof. dr. sc. Borivoje Rajković dr. sc. Stipan Tadić

Gazophylacium

prof. dr. sc. Alojz Jembrih

31.842,00

0,00 52.986,00 35.665,00 211.722,00 103.781,00 43.650,00 39.320,00 171.717,00 77.352,00 15.896,00

53.139,00 29.306,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

85

Politička kultura

Međunarodne studije

86 87 88

Povijesno društvo Križevci Senjsko muzejsko društvo SPES – Društvo za pomoć neurološkim bolesnicima Studentski zbor Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Udruga poslodavaca u zdravstvu Udruga za komunikacijske i informacijske tehnologije (CCIS), FESB Split Udruga za promicanje filozofije Zagrebački astronomski savez – Zvjezdarnica Zagrebački astronomski savez – Zvjezdarnica

CRIS, časopis povijesnog društva Križevci Senjski zbornik Neurologia Croatica

prof. dr. sc. Radovan Vukadinović Ivan Peklić dr. Miroslav Glavičić doc. dr. sc.Sanja Hajnšek

Ekscentar

Filip Biljecki

15.657,00

Pharmaca Journal of Communications Software and Systems (JCOMSS) Prolegomena Bolid Čovjek i svemir

Makar-Aušperger Ksenija

24.949,00

Nikola Rožić

20.000,00

Tomislav Bracanović Damir Hržina dr. sc. Dragan Roša

42.737,00 14.152,00 23.587,00

89 90 91 92 93 94

165

56.194,00 28.175,00 9.681,00 20.287,00

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Natječaj za studetske programe u 2008. godini 1

Bratstvo europskih studenata tehnologije – Zagreb Službena putovanja

6 7 8 9 10 11 12

CROMSIC – Croatian medical students international committee GAUSS-Udruga studenata Prirodoslovnomatematičkog fakulteta Hrvatska akademska debatna liga Klub studenata psihologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu – FENIKS Sprtska udruga Hrvatskih studija Udruga studenata s tjelesnim invaliditetom -KORAK ELSA ELSA ELSA ELSA ELSA

13

IAESTE

GETT RI 08- Get together Rijeka

14 15

32 33

Đakovačka udruga studenata Đakovačka udruga studenata CROMSIC – Croatian Medical Students International Committee CROMSIC PSIRIUS EMSA SOSS MEDRI HADL ELSA CPSA – Udruga studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske CROMSIC Hrvatska akademska debatna liga Hrvatska akademska debatna liga Hrvatska akademska športska udruga SUBOS Hrvatska akademska športska udruga SUBOS Klub studenata muzikologije – FUSNOTA Savez studenata Fakulteta elektrotehnike i računarstva Savez studenata Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sportska udruga Filozofskog fakulteta Sportska udruga Hrvatskih studija

34

Udruga studenata Fakulteta prometnih znanosti

Turnir u belotu

35

Udruga studenata s tjelesnim invaliditetom-KORAK Društveno-sportske igre studenata

2 3 4 5

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

X. Upravni odbor BESTA (Ana Bernardić)

5.000,00

Organizacija Generalne skupštine -GA Zagreb

Ivan Svaguša

10.000,00

Motivacijski susret

Slavko Jakša

4.400,00

Seminari

Andrea Klarin

10.000,00

Izrada Internet stranice Udruge FENIKS

Maja Škrljak

Nabava potrebne opreme Mladi s invaliditetom Nacionalna skupština ELSA-e Hrvatska ICM ICM NCM NCM-ZG

Susreti 2008 Druga smotra sveučilišta u Đakovu

Tino Banić Danijel Jedriško Darko Bodulić Darko Bodulić Darko Bodulić Darko Bodulić Darko Bodulić Nenad Ristić, Ivijan Hađija Goran Primorac Goran Primorac

Generalna skupština

Antonio Kokot

2.316,00

Nacionalna skupština Godišnji kongres NCM 2008 Humanijada 2008 WUDC Godišnja skupština

Antonio Kokot Zagorka Prce Ivana Blažević Mate Čeko Matea Knez Dražen Đaković

3.541,20 3.940,00 10.000,00 40.000,00 53.370,00 15.000,00

Studentske veslačke regate

Maja Lažeta

Obucimo pidžame Hrvatska akademska debatna liga 2008 Svjetsko sveučilišno debatno prvenstvo 2008 Studentski športski susret EUROESADE 2008 Studentske športske igre u OC Bjelolasica Glazbena tribina Pula 2008

Matea Majerović Andrea Klarin Andrea Klarin Hrvoje Penava Goran Novković Hrvoje Beban

1.000,00 5.000,00 6.000,00 28.000,00 55.000,00 14.000,00

Izložba i fotomonografija 30 godina KSET-a

Srđan Milanja

10.000,00

32. Pješački elektro-planinarski rally

Srđan Milanja

7.000,00

Barcelona EUROESADE 2008 Natjecanje na veslačkim regatama

Vesna Alikalfić Marko Valentić Marko Nakić, Marko Vuković Danijel Jedriško

250,00 7.000,00 45.000,00 2.297,10 4.878,57 2.709,03 630,84 177,84 533,00 1.330,00 2.295,00

4.000,00

32.000,00 5.000,00 1.000,00 95.000,00

V.


166

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

V.

83 84 85 86 87 88

ELSA ELSA ELSA PRAVOS PRAVOS PRAVOS Đakovačka udruga studenata ELSA ELSA SOSS MEDRI RŠSS RŠSS RŠSS RŠSS RŠSS RŠSS HADL HADL HADL EX LIBRIS Debatno društvo Splitskog sveučilišta Debatno društvo Splitskog sveučilišta Debatno društvo Splitskog sveučilišta Debatno društvo Splitskog sveučilišta ELSA FISEC FISEC FISEC FISEC Sveučilišna športska udruga Sveučilišna športska udruga Sveučilišna športska udruga Sveučilišna športska udruga Sveučilišna športska udruga Sveučilišna športska udruga Sveučilišna športska udruga Sveučilišna športska udruga Sveučilišna športska udruga Sveučilišna športska udruga Sveučilišna športska udruga Sveučilišna športska udruga Športska udruga Sportska udruga studenata TVZ-a BIUS-Udruga studenata biologije CPSA – Udruga studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske CPSA – Udruga studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske CROMSIC – Croatian Medical Students International Committee CROMSIC – Croatian Medical Students International Committee CROMSIC – Croatian Medical Students International Committee Europska medicinska studentska asocijacija Zagreb Europska medicinska studentska asocijacija Zagreb Hrvatska udruga studenata zrakoplovstva Hrvatska udruga studenata zrakoplovstva

Pravijada – športsko edukativni tjedan Debatni klub Plesna škola Ahilej – Studentske športske igre Sokrat – Studentske športske igre Platon – Studentske športske igre Dani đakovačkih studenata Debatni klub Pravri Pravijada 2008 Osijek Dan sporta Studentske igre Alpe Adria Sveučilišna športska natjecanja 2007/08 Academicus Europsko sveu. prvenstvo u rukometu Sveučilišno sportsko prvenstvo RH 2008 Europsko sveu. prvenstvo u odbojci Božićni debatni turnir Rijeka open 2008 Debatna liga RH Europsko sveu. debatno prvenstvo Dani knjižničarstva Debatijada Debatna liga Split open 08 Wudc Nogomet Koon Zid Gravče na tavče Mali žuti Snješko Federer Kano Zeleni stol Šah mat Spinaker Brazil Sezona 07 Mala liga Velika liga Step Sveti Duje08 Športsko natjecanje Športsko natjecanje TVZ Međunarodna radionica BTS 2008

Darko Bodulić Darko Bodulić Darko Bodulić Darijo Jurišić Darijo Jurišić Darijo Jurišić Goran Primorac Ivana Ančić Ivana Ančić Mate Čeko Filip Simić Ivana Ančić Bojan Jovin Filip Simić Tanja Milić Ivana Ančić Matea Knez Matea Knez Miroslav Jošić Franciska Jurišić Damjan Vukić Damjan Vukić Damjan Vukić Damjan Vukić Dražen Đaković Ilijana Denić Ilijana Denić Ilijana Denić Ilijana Denić Domagoj Ugrin Domagoj Ugrin Domagoj Ugrin Domagoj Ugrin Domagoj Ugrin Domagoj Ugrin Domagoj Ugrin Domagoj Ugrin Domagoj Ugrin Domagoj Ugrin Domagoj Ugrin Domagoj Ugrin

TWIN program

Marina Kušević

SEP-Student Exchange Programme

Maja Lisjak Besedić

10.000,00

Program međunarodnih razmjena studenata medicine

Marko Lukić, Marko Mance

10.000,00

IFMSA Associations

Petra Kejla

10.000,00

EUREGME

Ivan Svaguša

Zagreb International Medical Summit 8 EMSA Summer school Symposium Hamburg EMEAC Istanbul 08

Matija Marković Vesna Buntak, Azra Delić Danijel Drezga Danijel Drezga

Alen Krajačić Mosor Prvan

15.369,75 2.453,34 705,00 7.517,87 500,33 1.580,07 361,49 5.000,00 13.000,00 2.500,00 30.000,00 35.000,00 15.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 10.000,00 6.330,00 20.800,00 7.543,00 2.000,00 13.000,00 20.000,00 25.000,00 5.000,00 70.000,00 5.000,00 6.000,00 48.000,00 25.000,00 15.000,00 7.000,00 6.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 70.000,00 20.000,00 30.000,00 25.000,00 170.000,00 11.981,32 11.000,00 10.000,00 5.000,00

5.000,00 10.000,00 11.500,00 4.000,00 9.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

89

AMEAC RZESZOW 08

Danijel Drezga

IAAS Seminar – Subregional Meeting 2008

Maja Nikolić

23.000,00

Grupna razmjena studenata Veterine

Veljko Turković

10.000,00

Sudjelovanje na 57. Kongresu

Jelena Selanec

10.000,00

93 94 95 96

Hrvatska udruga studenata zrakoplovstva IAAS-Nacionalna udruga studenata agronomije i srodnih znanosti Međunarodno udruženje studenata Veterina -Hrvatske Međunarodno udruženje studenata Veterina -Hrvatske ELSA ELSA ELSA ELSA

Trening tjedan u Bruxellesu Pravna škola u Bukureštu Pravna škola Berlin Pravna škola Rotterdam

97

IAESTE

GETT OS 08- Get together Osijek

98

IAESTE

GETT ST 08- Get together SPLIT

99

IAESTE

GETT ZG 08- Get togethet ZAGREB

100

IAESTE

TWINN OS 08- Twinning project Osijek

101

IAESTE

TWINN PR 08- Twinning project

102

IAESTE

CEC RI 08

103

IAESTE

CEC 08

104 105 106 107 108 109 110 111 112 113

EMSA EMSA CROMSIC PSIRIUS ELSA EMSA EESTEC IAESTE HAZ AEGEE

Darko Bodulić Darko Bodulić Darko Bodulić Darko Bodulić Nenad Ristić, Ivijan Hađija Nenad Ristić, Ivijan Hađija Nenad Ristić, Ivijan Hađija Nenad Ristić, Ivijan Hađija Nenad Ristić, Ivijan Hađija Nenad Ristić, Ivijan Hađija Nenad Ristić, Ivijan Hađija Anđela Marić Anđela Marić Antonio Kokot Zagorka Prce Sanja Crljen Ivana Blažević Ivan Roje Ivan Pintar Stipe Ćorluka Jelena Bartolić

90 91 92

114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

Posjet GA- EMSA-e, IMSCNS, CROSS, ZIMS, EMSA, NCM Twinning project Studentske razmjene EU konferencija poz. psih. 2008 PHILIP C. JESSUP Int. Law Twinning project EESTEC International Congres IAESTE Central European Convention Rijeka Hodočašće u Međugorje Summer University Adriatic Side Story Sudjelovanje europske udruga studenata AEGEE na AGORI AEGEE u Ljubljani CROMSIC Razmjena ELSA Studijsko putovanje 1 ELSA Studijsko putovanje 2 FISEC Taj mahal BIUS-Udruga studenata biologije Časopis In vivo Bratstvo europskih studenata tehnologije – Zagreb Dani inženjera CPSA – Udruga studenata farmacije i medicinske IPSF – Kongres biokemije Hrvatske CPSA – Udruga studenata farmacije i medicinske EPSA Kongres biokemije Hrvatske CROMSIC – Croatian Medical Students International Promocija darivanja organa i donorske kartice Committee CROMSIC – Croatian Medical Students International Mladi i ovisnosti Committee CROMSIC – Croatian Medical Students International Obilježavanje svjetskog dana borbe protiv AIDSA Committee Europska medicinska studentska asocijacija Zagreb Bolnica za medvjediće Klub studenata geografije Zagreb Časopis 16. Meridijan Klub studenata muzikologije – Fusnota Časopis Fusnota Klub studenata psihologije Hrvatskih studija Časopis Feniks Sveučilišta u Zagrebu – Feniks ELSA Ljetna pravna škola u Zadru ELSA Natjecanje u pisanju eseja EMSA Bolnica za medvjediće

Ivana Čičak Marija Padovan Dražen Đaković Dražen Đaković Ilijana Denić Antonija Kuzmanić Matko Borić

167

9.000,00

2.465,77 2.454,45 1.664,01 2.797,01 8.560,60 744,60 547,50 9.976,40 567,00 487,00 1.918,00 989,16 2.265,55 8.883,20 10.947,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00 10.000,00 20.156,00 15.000,00 2.650,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 11.000,00 8.500,00 10.000,00

Alen Marijam

9.800,00

Marina Kušević

6.200,00

Davor Zibar

1.000,00

Davor Zibar

1.000,00

Natko Gereš

5.000,00

Ana Jadrijević Ana Popović Petra Pavić

1.500,00 3.500,00 11.000,00

Maja Škrljak

7.000,00

Darko Bodulić Darko Bodulić Anđela Marić

1.624,71 734,15 4.554,14

V.


168

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

133 134 135

EMSA EMSA EMSA

Prevencija raka dojke Znanje vještina Prevencija bolesti ovisnosti

136

Studentski književni klub Aleph

Izdavanje časopisa Aleph

137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

Đakovačka udruga studenata CROMSIC CROMSIC ELSA ELSA EMSA RŠSS HADL HAZ ELSA ELSA HAZ HAZ HAZ HAZ HAZ

Studentski list ĐUSKO World AIDS Day Mali odmor pušenju Glasilo Pravnog fakulteta u RI Stručno-edu. posjet ELSA Portugal Prevencija Hepatitisa Studentske sportske novine Edukacijski debatni seminari Multimedijalni CD HAZ Seminar I Simulirani parlament H-SV01/08 H-SV02/08 H-SV03/08 H-PF01/08 H-MF01/08

153

Vijeće za suradnju studenata (VSS)

Izdavanje časopisa "Cenzura"

154 155 156 157 158

AISEC BIUS-Udruga studenata biologije BIUS-Udruga studenata biologije BIUS-Udruga studenata biologije BIUS-Udruga studenata biologije GAUSS-Udruga studenata prirodoslovnomatematičkog fakulteta

CD-a Biospeleološka istraživanja Ogulinskog kraja Gorgonije Mauna 2008 Paklenica Lastovo

Anđela Marić Anđela Marić Anđela Marić Paulina Lučić, Mira Bučanović Goran Primorac Antonio Kokot Antonio Kokot Tanja Milić Josip Peitl Mate Lerga Tanja Milić Vesna Hajdarević Stipe Ćorluka Dražen Đaković Dražen Đaković Vide Popović Vide Popović Vide Popović Vide Popović Vide Popović Anita Buhin, Saša Vejzagić Irma Milet Petra Bregović Vladimir Vanja Čavrak Sven Kapelj Vladimir Vanja Čavrak

Postojna 2008

Slavko Jakša

160

Hrvatska udruga studenata zrakoplovstva

Design workshop

161

Hrvatska udruga studenata zrakoplovstva

Projektiranje bespilotne letjelice Marica

159

168 169

IAAS-Nacionalna udruga studenata agronomije i srodnih znanosti Klub studenata geografije Zagreb Klub studenata geografije Zagreb Savez studenata Fakulteta eletkrotehnike i računarstva Savez studenata Fakulteta eletkrotehnike i računarstva Savez studenata Fakulteta eletkrotehnike i računarstva Socijaldemokratska studentska unija Udruga studenata Europe – AEGEE – Zagreb

170

Udruga studenata fakulteta prometnih znanosti

Razvoj Zračne luke Zagreb

171

Udruga studenata fakulteta prometnih znanosti

Truck city

172

Udruga studenata fakulteta prometnih znanosti

Berlin Air Show

173

Udruga studenata fakulteta prometnih znanosti

Sigurnosni sustavi 21. stoljeća

174 175 176

ELSA ELSA EMSA

Simulirano suđenje Simulacija rada parlamenta Suvremeni Samarićani

162 163 164 165 166 167

V.

Danijel Drezga, Tomislav Tubičan, Vasko Plevnik, Tamara Sopek, Silvestar Bingula Danijel Drezga, Tomislav Tubičan, Vasko Plevnik, Tamara Sopek, Silvestar Bingula

3.073,06 9.591,91 2.903,37 12.082,89 7.200,00 2.827,40 2.258,75 14.000,00 39.500,00 12.240,00 36.000,00 4.500,00 8.600,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 3.458,70 20.000,00 1.000,00 4.000,00 7.000,00 9.000,00 10.000,00 4.000,00

5.000,00

EKO Mirna 2008

Tomislav Veseljak

20.000,00

Terenski izlazak Paklenica – Zadar Ljetna terenska nastava Murter 2008

Andreja Belošević Matea Ivanov

8.000,00 4.960,00

Radionica tonske tehnike i obrade zvuka

Srđan Milanja

1.500,00

Powertrip 2008

Srđan Milanja

4.500,00

Tečaj osnova digitalne i analogne fotografije

Srđan Milanja

5.000,00

Europa studenata Hrvatska i Erazmus

Goran Grobotek Anja Asić Marko Nakić, Marko Vuković Marko Nakić, Marko Vuković Marko Nakić, Marko Vuković Marko Nakić, Marko Vuković Darko Bodulić Darko Bodulić Anđela Marić

15.000,00 15.000,00 1.000,00 1.000,00 8.000,00 1.000,00 994,50 1.257,75 2.736,55


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

177 178 179

Đakovačka udruga studenata ELSA AISEC

Suradnja i tribina Simulirani parlament Dan kompanija (Company Day)

180

Multimedijalni centar "Student"

Projekt provođenja izvannastavne edukacije

Goran Primorac Josip Peitl Ana Leskovar Vedran Ivančić, Roberto Karlić

169

3.631,68 3.500,00 10.614,00 8.000,00

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Financiranje javnih potreba u tehničkoj kulturi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Hrvatska zajednica tehničke kulture (HZTK) Hrvatski zrakoplovni savez (HZS) Hrvatski radioamaterski savez (HRS) Hrvatski ronilački savez (HROS) Hrvatski filmski savez Hrvatski fotosavez Udruga inovatora Hrvatske (UIH) Hrvatski savez informatičara (HSIN) Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva (HUUZ) Hrvatski kajakaški savez (HKS) Hrvatski astronautički i raketni savez Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture (HSPTK) Hrvatski automodelarski savez (HAMS) Hrvatski savez CB radio klubova Hrvatsko društvo za robotiku (HDR) Hrvatski savez brodomaketara (HSB)

Javne potrebe u tehničkoj kulturi Javne potrebe u tehničkoj kulturi Javne potrebe u tehničkoj kulturi Javne potrebe u tehničkoj kulturi Javne potrebe u tehničkoj kulturi Javne potrebe u tehničkoj kulturi Javne potrebe u tehničkoj kulturi Javne potrebe u tehničkoj kulturi Javne potrebe u tehničkoj kulturi Javne potrebe u tehničkoj kulturi Javne potrebe u tehničkoj kulturi Javne potrebe u tehničkoj kulturi Javne potrebe u tehničkoj kulturi Javne potrebe u tehničkoj kulturi Javne potrebe u tehničkoj kulturi Javne potrebe u tehničkoj kulturi

Marija Dujmović Tomislav Vajda Marina Sirovica Vedran Šušković Vera Robić Škarica Predrag Bosnar Vojislav Raušević Ivo Šeparović Blanka Dragojević Branko Lovrić Krešimir Pavleš Franjo Pavlović Jasenka Jendrašić Josip Mužina Igor Ratković Olivera Stanić

11.377.199,81 1.284.025,03 1.235.848,17 284.298,48 1.146.960,67 1.238.561,51 1.701.133,80 1.370.121,21 692.498,99 425.233,67 413.084,14 413.084,14 303.738,34 170.093,47 388.785,07 170.093,47

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA – Natječaj Hrvatske zajednice tehničke kulture za novčano podupiranje projekata zajednica i udruga tehničke kulture sredstvima od igara na sreću i nagradnih igara za tehničku kulturu u 2008. godini 1 2

Ronilački klub Špinut, Split Hrvatski DX klub, Zagreb

3

Zajednica tehničke kulture Pula

4

Aeroklub "Zadar" Udruga inovatora Virovitičko-podravske županije, Slatina

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Banka zraka Antenski sustav Kozjača Rekonstrukcija i opremanje Centra za tehničke aktivnosti Pula Nabavka dva školska padobrana – Sky Master

Božidar Katušić Nikola Perčin

30.000,00 30.000,00

Željko Košara

70.000,00

Ted Vrkić

44.000,00

Nabavka informatičke opreme

Josip Tadić

30.500,00

Dragan Francuz

70.000,00

Berislav Mioković

25.000,00

Suzana Šnajdar Željko Vida Hrvoje Srećko Matanović

70.000,00 40.000,00

Damir Marakalaus

20.000,00

Zdenko Bogadi

15.000,00

Zvonimir Lernatić Drago Labaš

10.000,00 70.000,00

Mladen Damjanović

70.000,00

Dorian Božičević Marijan Pezelj

20.000,00 30.000,00

Tomislav Nikolić

50.000,00

Blaženko Dujaković

50.000,00

Biserka Zagorščak

40.000,00

Miroslav Klarić

30.000,00

Nastavak renoviranja i adaptiranja prostora Doma tehnike Valpovo radi okrupnjivanja sadržaja i fizičkog smještaja svih udruga Digitalizacija radioamaterske opreme i finalno opremanje Radio klub 9A1DFG Sisak ARG sekcije Zajednica tehničke kulture Karlovac Opremanje informatičke radionice Radio klub "Garić" Garešnica Radio amaterska kuća II (2. faza) Uređenje i opremanje natjecateljske lokacije "Musapstan" Radio klub "Zadar", Zadar za potrebe članova kluba Nabava alata i opreme za modelarsko maketarski klub Maketarski klub "Osa" Kutina "Osa" Uređenje kontest lokacije i postavljanje WIFI pristupne Radio klub Kutina točke Zajednica tehničke kulture Kutina Nabavka opreme za ZTK Kutina Zajednica tehničke kulture Grada Varaždina Adaptacija podrumskih prostorija – II. faza Obnova i uređenje zgrade Zajednice tehničke kulture Zajednica tehničke kulture Grada Slavonskog Broda Grada Slavonskog broda i ZTK Brodsko-posavske županije Astronomsko društvo "Leo Brenner", Mali Lošinj Informatizacija učionice CB radio klub Donat, Zadar Nastavak sigurnosne CB radio veze Zadar – otoci Zvjezdano selo Mosor – Znanost, kultura, Uređenje prostora Centra tehničke kulture – Zvjezdano umjetnost, Split selo Mosor Centar tehničke kulture Dubrovnik Opremanje prostora Unapređenje kvalitete i uvjeta rada klubova i sekcija Zajednica tehničke kulture grada Koprivnice tehničke kulture Uređivanje i opremanje novog prostora Foto kino video Foto kino video klub "Zaprešić", Zaprešić kluba "Zaprešić" – druga faza Zajednica tehničke kulture Valpovo

30.000,00

V.


170

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

22 23 24 25 26 27 28 29 30

Društvo za astrološka i ufološka istraživanja "Orion", Makarska Zajednica tehničke kulture Primorsko-goranske županije, Rijeka Radio klub "Vidova Gora", Supetar Foto-video klub Kutina Klub željezničkih modelara "Zagreb" Fotoklub Varaždin Fotoklub Bjelovar Društvo pedagoga tehničke kulture Međimurske županije, Čakovec Foto Film klub Daruvar

34 35 35 36 37

Zajednica tehničke kulture Brodsko-posavske županije, Slavonski Brod Društvo pedagoga tehničke kulture Istarske županije, Pula Zajednica tehničke kulture Dubrovačkoneretvanske županije, Dubrovnik Zajednica tehničke kulture Grada Osijeka Društvo pedagoga tehničke kulture Osijek Jedriličarski klub "Trogir", Trogir Centar za inovacije i transfer tehnologije, Rijeka Društvo inovatora DIATUS Split

38

Udruga inovatora "Tesla" Ilok

39

Zajednica tehničke kulture Grada Čabra

40 41 42 43

Kinoklub Zagreb Aktiv inovatora Luke Rijeka Centar za robotiku, Kraljevica Foto-kino klub Podravina Koprivnica

31 32 33

Zvjezdarnica Makarska Edukativno-promotivne aktivnosti u promicanju tehničke kulture kod djece i mladih Znanjem i tehnikom do uspjeha Impresija fotografijom – knjiga i tehnika pričaju priče Škola željezničkog modelarstva – izrada modularne makete Fotografija zanimljiv svijet radosti Bilogorska škrinjica Mala škola robotike za učenike 5. i 6. razreda

Gloryan Grabner

40.000,00

Vladimir Mijić

10.000,00

Ivan Pavišić Stjepan Vidiček Dubravko Kuhta Stanko Toth Zlata Medak

35.000,00 25.000,00 8.000,00 20.000,00 20.000,00

Marina Ostrugnjaj

50.000,00

Rječnikom inovacija s jezika tehničke kulture preveli – Marijana Kapetanović mladi DA fotografi Eko filmovi o zaštićenim prirodnim vrijednostima BrodskoAnte Karin posavske županije

25.000,00 35.000,00

Izvanškolske slobodne aktivnosti tehničke kulture

Dino Makovac

40.000,00

Robotika u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Jelka Hrnjić

50.000,00

Opremanje Centra tehničke kulture Zima u Domu tehnike Mladi brodomodelari Izložbe inovacija 22. natječaj za najbolju inovaciju Dalmacije INVENTUM 2008 ILOK, 2. međunarodni sajam inovacija, tehničkog stvaralaštva mladih, gospodarstva, turizma, ekoetno, lova i ribolova Nabava namještaja za kancelariju ZTK i 2. smotra tehničkog stvaralaštva Grada Čabra 40. revija filmskog i videostvaralaštva Nautica 2008. Robotika za djecu i mladež s poteškoćama u razvoju Ruka prijateljstva

Karolj Hosu Jerko Jukić Mihovil Dekaris Lea Miletić Ante Zekić

50.000,00 25.000,00 25.500,00 30.000,00 20.000,00

Damir Remenar

50.000,00

Ivan Janeš

15.000,00

Vedran Šamanović Ivan Vidović Rifat Ramčić Krešimir Juratović

40.000,00 15.000,00 11.000,00 16.000,00

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA – Hrvatska zajednica tehničke kulture Dodjela sredstava za klubove mladih tehničara temeljem kriterija (postignuća učenika na 50. državnom natjecanju mladih tehničara) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

V.

16 17 18 19 20 21

Zajednica tehničke kulture Zagrebačke županije Zajednica tehničke kulture Sisačko-moslavačke županije Zajednica tehničke kulture Karlovačke županije Društvo pedagoga tehničke kulture Varaždin Zajednica tehničke kulture Koprivničko-križevačke županije Udruga pedagoga tehničke kulture Bjelovarskobilogorske županije Dom mladih Rijeka Foto klub "Rijeka" Osnovna škola Centar Osnovna škola Čavle Osnovna škola Kraljevica Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo Osnovna škola Julija Kempfa Radioklub “Pakrac“ Zajednica tehničke kulture Brodsko-posavske županije Zajednica tehničke kulture Zadarske županije Društvo pedagoga tehničke kulture Osijek Društvo pedagoga tehničke kulture Šibenik Aero klub Fenix Cerić Fotoklub Vukovar Osnovna škola Ivana Mažuranića, Vinkovci

Potpora klubovima mladih tehničara

51.675,00

Potpora klubovima mladih tehničara

31.579,00

Potpora klubovima mladih tehničara Potpora klubovima mladih tehničara

14.354,00 77.512,00

Potpora klubovima mladih tehničara

31.579,00

Potpora klubovima mladih tehničara

43.062,00

Potpora klubovima mladih tehničara Potpora klubovima mladih tehničara Potpora klubovima mladih tehničara Potpora klubovima mladih tehničara Potpora klubovima mladih tehničara Potpora klubovima mladih tehničara Potpora klubovima mladih tehničara Potpora klubovima mladih tehničara

Borislav Černi

2.871,00 2.871,00 2.871,00 5.741,00 2.871,00 5.741,00 2.871,00 11.483,00

Potpora klubovima mladih tehničara

Mladen Damjanović

11.483,00

Potpora klubovima mladih tehničara Potpora klubovima mladih tehničara Potpora klubovima mladih tehničara Potpora klubovima mladih tehničara Potpora klubovima mladih tehničara Potpora klubovima mladih tehničara

Željko Čizmić Jerko Jukić Ante Vukman Darko Krajinović Dragica Galić

11.483,00 28.708,00 5.742,00 5.741,00 2.871,00 2.871,00

Borislav Božić


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Osnovna škola Nikole Tesle, Mirkovici Zajednica tehničke kulture Splitsko-dalmatinske županije Društvo pedagoga tehničke kulture Istarske županije, Pula Zajednica tehničke kulture Dubrovačkoneretvanske županije Društvo pedagoga tehničke kulture Međimurske županije Amaterski raketno astronautički klub "Dubrava" "Koncept 2001" Fotografija-film-video Modelarski aeroklub "Trešnjevka" OŠ Dobriše Cesarića, Zagreb OŠ Gustava Krkleca, Zagreb OŠ Jure Kaštelana, Zagreb OŠ Mate Lovraka, Zagreb OŠ Petra Zrinskog, Zagreb OŠ Vukomerec, Zagreb Radioklub slijepih "Louis Braille" Raketno društvo "Zagreb" I. tehnička škola Tesla, Zagreb Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture (HSPTK)

Potpora klubovima mladih tehničara

171

2.871,00

Potpora klubovima mladih tehničara

Maja Novaković

17.225,00

Potpora klubovima mladih tehničara

Dino Makovac

34.450,00

Potpora klubovima mladih tehničara

Jure Lučić

20.096,00

Potpora klubovima mladih tehničara

Željko Medved

86.124,00

Potpora klubovima mladih tehničara Potpora klubovima mladih tehničara Potpora klubovima mladih tehničara Potpora klubovima mladih tehničara Potpora klubovima mladih tehničara Potpora klubovima mladih tehničara Potpora klubovima mladih tehničara Potpora klubovima mladih tehničara Potpora klubovima mladih tehničara Potpora klubovima mladih tehničara Potpora klubovima mladih tehničara Potpora klubovima mladih tehničara Potpora klubovima mladih tehničara

Davor Ištvanić Ivica Tomić Marin Veličkov

2.871,00 8.612,00 11.483,00 5.742,00 2.871,00 2.871,00 5.742,00 2.871,00 5.742,00 20.095,00 11.483,00 2.871,00 150.000,00

Krešimir Supanc

Savo Golić Tomislav Cvitić Željko Medved

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA JAVNE POTREBE U ŠPORTU 1 2 3 4

Hrvatski olimpijski odbor Hrvatski atletski savez Hrvatski auto i karting savez Hrvatski biciklistički savez

Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH

5

Hrvatski boćarski savez

Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Hrvatski boksački savez Hrvatski dizački savez Hrvatski gimnastički savez Hrvatski savez hokeja na ledu Hrvatski hokejski savez Hrvatski jedriličarski savez Hrvatski judo savez Hrvatski kajakaški savez Hrvatski karate savez Hrvatski klizački savez Hrvatski konjički savez Hrvatski košarkaški savez Hrvatski kuglački savez Hrvatski mačevalački savez Hrvatski sav. za skijanje na vodi Hrvatski nogometni savez Hrvatski odbojkaški savez Hrvatski savez šp. rekr."Šport za sve" Hrvatski planinarski savez Hrvatski plivački savez Hrvatski savez za šp. ribolov na moru Hrvatski ragbijaški savez Hrvatski rukometni savez Hrvatski športsko ribolovni savez Hrvatski hrvački savez Hrvatski savez za skokove u vodu Hrvatski paraolimpijaski odbor Hrvatski sveučilišni športski savez

Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH

Josip Čop Siniša Ergotić Zrinko Gregurek Ivo Rilović Snježana Šimunović Suknaić Melita Lochert Matko Matković Iva Murat Koić Milan Vukelić Zvonimir Kaić Ivo Jaić Miro Jurmanović Branko Lovrić Darko Šimunec Melita Juratek Cipek Željko Gagro Željko Drakšić Boris Mezak Reno Marolt Ana Kera Zorislav Srebrić Petar Rilović Vlatko Maček Darko Berljak Tomislav Karlo Rudolf Mozetić Velimir Juričko Damir Poljak Tomislav Feldhofer Pave Kosović Ana Kera Ticijan Komparić Atila Seke

33.162.795,00 4.915.854,56 349.592,39 1.226.041,71 1.290.780,00 1.558.562,53 912.038,91 1.592.018,83 819.293,19 688.153,21 5.148.916,85 1.364.007,63 2.353.850,68 1.493.699,60 776.252,00 532.808,59 5.529.215,83 1.355.994,51 667.366,50 155.322,28 1.983.799,00 2.444.647,15 635.463,28 462.138,61 6.491.749,37 593.235,00 959.321,00 9.496.726,87 473.249,00 1.147.143,42 339.159,00 165.976,00 185.016,00

V.


172

V.

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

Hrvatski kineziološki savez Hrvatski zbor šport. novinara Hrvatski skijaški savez Hrvatski stolnoteniski savez Hrvatski streličarski savez Hrvatski streljački savez Hrvatski šahovski savez Hrvatski taekwondo savez Hrvatski teniski savez Hrvatski vaterpolski savez Hrvatski veslački savez Hrvatski zrakoplovni savez Hrvatski savez daljinskog plivanja Hrvatski squash savez Klub hrvatskih olimpijaca Hrvatski curling savez Jet-ski savez Hrvatske Hrvatski pikado savez Hrvatski kasački savez Hrvatski galopski savez Hrvatski kriket savez Hrvatski sanjkaški savez Hrvatski orijentacijski savez Hrvatski športski savez gluhih Hrvatski biatlon savez Hrvatski bob,skeleton i sanjkaški savez Hrvatski bridge savez Hrvatski body building Hrvatski badmintonski savez Hrvatski baseball savez Specijalna olimpijada Hrvatske Hrvatski nanbudo institut Hrvatski biljarski savez Hrvatski koturaljkaški savez Hrvatski ronilački savez Hrvatski rock and roll savez Hrvatsko dr.olimp. fil. i memorab. Hrvatski savate savez Hrvatski kickboxing savez Hrvatski triatlon savez Hrvatsko društvo za povijest šp. Hrvatski softball savez Hrvatski savez sinkroniziranog plivanja Hrvatski motociklistički savez Hrvatski golf savez Hrvatski športsko plesni savez Hrvatska federacija twirlinga Hrvatski savez tajlandskog boksa Hrvatski paraolimpijaski odbor Hrvatski športski savez gluhih Hrvatski školski športski savez Hrvatski sveučilišni športski savez

Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Poticanje i promicanje javnih potreba u športu RH Pot. i prom. športa invalida Pot. i prom. športa gluhih Pot. i prom. školskog športa Pot. i prom. student. športa

Đurđica Kamenarić Marin Šarec Damir Raos Žarko Ratković Goran Ahel Tomislav Šepec Ervin Sindik Dražen Mađarević Marina Mihelić Renato Živković Zdravko Gajšak Tomislav Vajda Janez Marojević Vedran Režić Damir Škaro Dražen Ćutić Ana Kera Darko Plazek Zoran Gašpar Zoran Gašpar Jasen Butković Ivan Šola Karlo Gobec Mario Lušić Robert Kontak Ivan Šola Milka Ivančić Damir Siser Željko Miškulin Zdenko Ostović Sveto Milovanović Petar Turković Zdravko Mamić Luka Markić Kamilo Čuljak Dušan Popović Berislav Turudija Željko Jarec Predrag Znaor Goran Vrbanac Darko Dujmović Jelena Čusak Aleksandar Masnec Marijan Papić Dino Klisović Zorica Lepej Jasenka Wolf Cvitak Neven Mada Ticijan Komparić Mario LUšić Franjo Arapović Atila Seke

71.944,00 84.828,00 7.238.239,07 4.048.168,89 983.124,35 3.206.984,68 1.152.059,89 1.946.668,11 3.298.820,03 6.275.926,53 4.317.937,35 733.260,42 366.527,00 108.320,71 53.628,00 165.326,00 97.752,00 62.234,50 46.663,00 42.188,05 61.337,00 57.216,00 104.890,24 222.841,00 412.121,18 1.060.674,46 146.477,00 103.816,72 601.418,29 376.519,45 170.236,01 373.777,02 234.988,83 167.224,25 408.666,36 272.987,27 19.166,00 223.421,51 251.109,89 546.268,81 33.633,00 317.796,35 381.581,70 531.334,00 230.492,82 326.717,25 118.336,90 173.546,78 13.594.513,00 2.443.777,00 5.405.413,00 800.000,00

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Uprava za šport – OTVORENA ŠKOLA 1 2 3

ŠD Dalmacija, Split VK Medvešćak, Zagreb Koturaljaški klub Split

Šp. program Pokreni se Ljetni kamp mladih vaterpolista Ljetna škola rolanja

Zoran Anić Alan Medić, prof. Dražen Čular, prof.

25.000,00 25.000,00 15.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

4 5 6 7 8 9 10

Odred izviđača Javor, Zagreb OŠ Benkovac, Benkovac OŠ J. Pupačića, Omiš AK Zagreb Ulix, Zagreb MNK Šestine, Zagreb KK Folka Borovje, Zagreb AK za osobe s invaliditetom AGRAM

Športski izviđački višeboj Mala škola gimnastike i rukometa Ljetna škola športskog penjanja Atletska škola za početnike Svi na mali nogomet Otvorena škola košarke i kamp Atletika i priroda moja dva prijatelja

11

Vaterpolski klub Zagreb, Zagreb

Ljetni vaterpolo kamp

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Udruga za sport i rekreaciju, Split RK Balić-Metličić, Split KK Croatia 2006, Zagreb VK Pučišće, Pučišće KK Adriatic, Split Udruga za šp. dj. i ml. Osječko-baranjske županije Hrvatski kajakaški savez, Zagreb Hrvatski veslački klub Gusar, Split St. Klub Brovinje, Koromačno Gimnastički klub Inova gim, Osijek Konjički klub Sv. Mihovil, Split Udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata, Zagreb OŠ B. Granića Meštra, Baška Voda Mačevalački klub Rapit, Zagreb Hrvatski akrobatski navijački savez, ZAGREB Školska televizija, Zagreb Kick boxing klub, Benkovac Športski klub udruga dr. domovinskog rata Bednja NK Mladost, Donji Dragonožac ŠD Vukšić, Stankovci NŠ Dinamo, Zagreb Brazilian Jiu-Jitsu klub, Đakovo NK Ilovac, Karlovac AK Dinamo Zrinjevac, Zagreb NK Mladost, Čeminac Društvo šp. igara uč. Krapina Ten. Klub Movens, Zagreb Škola košarke Dubrovnik Zajednica športskih udruga Grada Sinja, Sinj

Sportske igre mladih 2008 Međ. ruk. ljetni kamp Pilići – Iz inkubatora u dvorište Pučiški dupini Ljetna škola košarke Kamp mladih športaša Osječko-baranjske županije Kajakaški edukativni kamp mladih Ljetna škola veslanja Škola stolnog tenisa Ljetni gimnastički kamp Ljetni kamp za djecu s posebnim potrebama

Nenad Andrašek Gojak Krpina, prof. Dražen Čular, prof. Edvard Josipović Tomislav Šumiga Zoran Obradović Branko Omazić, prof. dipl. viši trener Duško Baždar Damir Božinović Nikola Foretić, prof. Josip Pavlović Mirsad Zajmović Ivo Jurčević, prof. Dubravko Ižaković Tomislav Crnković Srđan Vranković, prof. Igor Dobrić mr. sc. Nenad Solar Tihomir Ajduković

Škola odbojke i malog nogometa

Nenad Andrašek

25.000,00

Športski program Odmorko Rapir, škola mačevanja Kamp plesa i navijanja Kamp košarke Ljetni kick boxing kamp Škola biciklizma i biciklijada Ljetni kamp za zagiće i limače Škola nogometa Ljetni nogometni kamp Ljetni tečaj samoobrane Ljetna škola nogometa Ljeto uz kraljicu sportova Šk. Do znanja – loptom do uspjeha Športske igre učenika 2008 Ljetna škola tenisa kroz igru Ljetna škola košarke Univ. šp. škola za dječake i djevojke

Josip Kassa Ana Bule Siniša Stričak Mladen Cetinja Elvis Nakić Vlado Abičić Zoran Krivokapić, prof. Branko Bakmaz Igor Gabrijelić Blaženko Krček Ante Šulentić Srećko Opašić Zdravko Bat Radovan Cesarec Markica Mustapić Darko Kunce Tomislav Bilić

10.000,00 40.000,00 40.000,00 50.000,00 20.000,00 10.000,00 45.000,00 20.000,00 95.000,00 10.000,00 20.000,00 60.000,00 40.000,00 35.000,00 20.000,00 40.000,00 10.000,00

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

173

20.000,00 20.000,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 500.000,00 35.000,00 15.000,00 35.000,00 15.000,00 40.000,00 20.000,00 200.000,00 10.000,00 30.000,00 25.000,00

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA Dodjela sredstava odlukom čelnika uprave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Udruga tajnika i računovođa Hrvatsko fizikalno društvo Hrvatsko kemijsko društvo Hrvatsko matematičko društvo Hrvatsko informatičko društvo Hrvatsko filozofsko društvo Udruga Delfin Savez društava “Naša djeca“ Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet Udruga za osnivanje muzeja, Split Udruga za rad s mladima Breza, Osijek Udruga odgajatelja dječjih vrtića Udruga roditelja djece s disleksijom, Šibenik Hrvatsko društvo glazbenih i plesnih pedagoga Društvo osoba s invaliditetom, Vukovar Glazbena mladež Split

30.000,00 143.000,00 88.000,00 86.000,00 216.000,00 27.888,00 70.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 15.000,00 5.000,00 6.000,00 17.800,00 10.000,00 30.000,00

V.


174

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

17 18 19 20 21 22 23

Udruga Žena ženi prijatelj Športsko društvo, Split Hrvatsko biološko društvo Hrvatska udruga Trasplant Udruga umirovljenika Domovinskog rata, Imotski Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH Zajednica udruga dijaliziranih i transplatiranih bubrežnih bolesnika

10.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 UKUPNO MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

206.670.946,90

MINISTARSTVO KULTURE Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2008. godinu

2 3

Dramski studio slijepih i slabovidnih "Novi život", Zagreb Hvarsko pučko kazalište KPD "Seljačka sloga"

4

Savez udruga – Hrvatski sabor kulture

5

Udruga "Kazalište, vizualne umjetnosti i kultura gluhih – DLAN", Zagreb

6

Amatersko kazalište Belišće

7 8 9

Centar za mlade, CeZaM Čakovec Dom kulture "Kristalna kocka vedrine", Sisak Društvo tjelesnih invalida, Zagreb

10

Hrvatski centar "Assitej"

11 12 13 14 15

Savez udruga – Hrvatski sabor kulture Savez udruga – Hrvatski sabor kulture Udruga Ogulinski festival bajke Udruga Tvornica lutaka AKUD "Žensko kazalište" Gornje Jesenje

16

Amatersko kazalište "Ranko Marinković"

17

Bjelovarsko kazalište, Bjelovar

18

Dramski studio mladih "Orlana", Hvar

19

Dramski studio slijepih i slabovidnih "Novi život", Zagreb

20

Gradsko amatersko kazalište Županja

21

Gradsko kazalište "Zorin dom", Karlovac

22

Gradsko kazalište "Zorin dom", Karlovac

23

Gradsko kazalište Beli Manastir

24

Gradsko kazalište, Jastrebarsko

25 26 27

Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba Dodir Hvarsko pučko kazalište Kazališna radionica "Malik"

28

Kazalište "Jak", Mali Lošinj

29

Kazalište "Petar Hektorović" Stari Grad na Hvaru

30 31 32

Kazalište Daska KUD "Izvor", Generalski Stol KUD "Kralj Zvonimir", Knin

33

Lutkarsko kazalište "Za bregom", Zagreb

1

V.

Gostovanja po otocima i područjima od posebne državne skrbi Predstavljanje hrvatske (hvarske) kazališne baštine "Glumački pohodi" Gostovanja nagrađenih predstava na Festivalu hrvatskih kazališnih amatera Gostovanja s predstavom "Ruke koje plaču" i "Muke i jadi gluhog preprodavača privjesaka" 30. memorijal Dragutina Merca-Nunoša i Ivana Nikolnikova-Vanje 5. Fačuk – festival kazališne i ulične kreativnosti 10. međunarodni festival dječjih kazališta "Maslačak" 7. festival jednakih mogućnosti (kazališni program) Susret profesionalno vođenih kazališta za djecu i mlade Hrvatskog centra Assitej-Sisak 2008. 48. festival hrvatskih kazališnih amatera Međunarodni festival amaterskih kazališta "Jadran 2008." 3. ogulinski festival bajke 2008. "Zlarin – otok stvaranja"-kazališne radionice za djecu Predstava "Bež'te dečki ideju puce" Priprema predstave "Amerikanska jahta u splitskoj luci" M. Begović Program Bjelovarskog kazališta – priprema predstava i gostovanja Priprema predstave "Oj ti divojko šegljiva, zapni putašca do grla" (radni naslov) Priprema predstave "Cirkuski slonić Charlie" Postavljanje premijerne predstave "Ptičice" Filipa Šovagovića Premijere Baletnog studija – obilježavanje 55. obljetnice Premijere i reprize Dramskog studija – obilježavanje 55. obljetnice Priprema kazališne predstave "Regina Pannonia", povijesna komedija "Četiri desetljeća u službi golubova i sirotinje" – priprema predstava Dramski studio DODIR – program Redovna djelatnost kazališnog amaterizma Kazališna predstava prema knjizi "Zoe" Damira Miloša Djelatnost kazališnog amaterizma – priprema predstava i gostovanja Starogrojske komedije Marina Radoslavića (prenamjena: predstava "Transvestitska svadba") Daskalište – Daskino kazališno alternativno učilište Predstava "Kako je nekad živjela baka Ruža" Predstava "Djed Božičnjak i velika frka" Nade Hržić Edukativni programi: seminar "Abeceda lutkarstva", majstorska radionica, mentorski rad i lutkarski studio

20.000,00 20.000,00 10.000,00 15.000,00 35.000,00 10.000,00 10.000,00 25.000,00 12.000,00 20.000,00 130.000,00 20.000,00 30.000,00 10.000,00 15.000,00 35.000,00 15.000,00 25.000,00 70.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 35.000,00 15.000,00 40.000,00 10.000,00 30.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Teatar Rubikon, Rijeka Udruga "Kazalište, vizualne umjetnosti i kultura gluhih – DLAN", Zagreb Udruga "Kazalište, vizualne umjetnosti i kultura gluhih – DLAN", Zagreb Udruga "Obrovačko kulturno ljeto" Udruga Ogulinski festival bajke Udruga RI Teatar, Rijeka Udruga za promicanje kreativnih aktivnosti mladih "Tirena" Udruženje za razvoj kulture URK Eurokaz festival HKD Međunarodni festival malih scena Hrvatski centar "Assitej"

Priprema predstave "Romeo i Ofelija, Julija i Hamlet..." Plesna radionica i Radionica o kazalištu i glumi za gluhe i nagluhe osobe Priprema plesne predstave "Sign Rangers"

10.000,00 10.000,00 5.000,00

Predstava u sklopu Obrovačkog kulturnog ljeta Kazališna radionica Ogulinskog festivala bajke Multimedijalni koncept Nove scene mladih i Škola glume

10.000,00 10.000,00 10.000,00

5. kazališni kamp

10.000,00

KUM – Kazalište u Močvari Eurokaz festival 2008. 15. Međunarodni festival malih scena Rijeka Epicentar – kazališni centar za djecu i mlade HC Assitej I Međunarodni susret profesionalnih kazališta za djecu i Hrvatski centar "Assitej" mlade Hrvatskog centra Assitej i Epicentra, EPIFEST Hrvatski centar "Assitej" Međunarodni dan kazališta za djecu i mlade Hrvatski centar "Assitej" Nagrada Hrvatskog centra Assitej Susret profesionalnih kazališta za djecu i mlade HC Assitej, Hrvatski centar "Assitej" Čakovec 2008. Hrvatski centar ITI Hrvatski showcase Hrvatski centar ITI Međunarodna dramska kolonija Hrvatsko društvo dramskih umjetnika 15. Festival glumca Hrvatsko društvo dramskih umjetnika Nagrada hrvatskog glumišta 2008. 9. međunarodni festival komornog teatra "ZLATNI LAV" Inicijativa za promociju umjetnosti Mediterana Istra Umag 2008. Kazališna družina "Asser Savus" Vukovarsko lutkarsko proljeće Kazalište Ulysses Kazališna sezona Kazališta Ulysses 2008. Manifestacija – Virovitički kazališni susret – VIRKAS, 2008. Kazalište Virovitica godine Kulturna udruga Glumci Zagvozdu, Zagvozd Kazališni susreti Glumci u Zagvozdu Međunarodni centar za usluge u kulturi 41. PIF Proslava i obilježavanje 40. godina izvođenja "Stilskih Planet Art vježbi" Savez KUD-ova Grada Pule PUF Dani srpske kulture 2008. – gostovanje kaz. pred. "Moja Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta", Zagreb domovina – sedam snova" Udruga "Obrovačko kulturno ljeto" Treće Obrovačko kulturno ljeto 2008. 12. Međunarodni festival suvremenog kazališta "Zadar Zadar Snova, Zadar snova" Dječje kazalište "Smješko" Humanitarna gostovanja u RH (2.500,00 po izvedbi) Epilog teatar Gostovanja u RH (2 gratis, ostalo 5.000,00 po izvedbi) Gostovanja u RH i "Ploveće kazalište Histrion" (2 gratis, GD Histrion, Zagreb ostalo 13.000,00 po izvedbi) Kazališna radionica "Gustl", Zagreb Gostovanja u RH (3.000,00 po izvedbi) Gostovanja u Splitsko-dalmatinskoj županiji i ostalim Kazalište "Licem u lice" područjima od posebne državne skrbi (2 gratis, ostalo 2.500,00 kn po izvedbi) Kazalište Mala scena, Zagreb Gostovanja u RH (2 gratis, ostalo 3.500,00 po izvedbi) Gostovanja s predstavom "Žaba" Dubravka Mihanovića (2 Planet Art gratis, ostalo 4.000,00 po izvedbi) Teatar "Exit", Zagreb Gostovanja u RH (2 gratis, ostalo 5.000,00 po izvedbi) Teatar "Gavran", Zagreb Gostovanja u RH (2 gratis, ostalo 4.000,00 po izvedbi) Produkcija i gostovanja u RH ( 2 gratis, ostalo 4.000,00 po Teatar "Rugantino", Zagreb izvedbi) Gostovanja u RH ("Poletija grdelin iz žuja" i premijerni Teatrin "Grdelin", Zagreb naslov-3.500,00 po izv., "Govorite li hrvatski?-2.500,00 po izv.) Gostovanja u RH s predstavom "...još nešto o ljubavi..." Z. Text – grupa Heršak (1.000,00 po izvedbi) Tigar teatar, Zagreb Gostovanja u istočnoj Hrvatskoj (2.500,00 po izvedbi)

175

10.000,00 300.000,00 230.000,00 20.000,00 60.000,00 20.000,00 10.000,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 240.000,00 100.000,00 130.000,00 50.000,00 100.000,00 25.000,00 120.000,00 200.000,00 20.000,00 80.000,00 25.000,00 10.000,00 30.000,00 15.000,00 35.000,00 700.000,00 10.000,00 60.000,00 70.000,00 60.000,00 250.000,00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 10.000,00 10.000,00

V.


176

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

77

Umjetnička organizacija "Kiklop" Zagreb

78

UO Mitropa, Zagreb

79

Hrvatski crveni križ

80

Ars Septima

82 83

BADco. – Umjetnička organizacija "Bezimeno autorsko društvo", Zagreb Epilog teatar Kazališna družina "Grabancijaš teatar", Zagreb

84

Kazališna družina "Ponto"

85

Kazalište Daska

86 87

Savez KUD-ova Grada Pule Studentski teatar "Lero", Dubrovnik

88

Udruga Bacači sjenki

89 90

Umjetnička organizacija "Mitropa" Umjetnička organizacija grupa "Kugla"

91

Art radionica Lazareti, Dubrovnik

92

Camerata Ragusina

81

94 95 96

Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "ZAMISLI" "Zvuci tišine", Zagreb Hrvatska glazbena mladež u Osijeku Hrvatska glazbena scena mladih, Zagreb

97

Hrvatska udruga "Ars organi Sisciae", Sisak

98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

114 115 116

Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb Hrvatsko društvo skladatelja Hrvatsko društvo skladatelja Hrvatsko društvo skladatelja Hrvatsko društvo skladatelja Hrvatsko društvo skladatelja Liburnia Jazz, Lovran Liburnia Jazz, Lovran Siscia Jazz Club – Umjetnička udruga, Sisak Udruga "Gospićki glazbeni festival", Gospić Udruga "Gospićki glazbeni festival", Gospić Udruga "Kastafsko kulturno leto" Udruga "Obrovačko kulturno ljeto" Udruga "Pasionska baština", Zagreb Udruga "Prosoli – Sveta glazba", Zagreb Udruga stvaratelja u kulturi "Dani Milka Kelemena", Slatina Umjetnička organizacija "Lovro & Nina", Zagreb "Kvartet XL", Brdovec Ansambl Erato, Zagreb

117

Centar za glazbene studije, Zagreb

118

Društvo prijatelja glazbe "Franjo Krežma", Osijek

119

Gudački kvartet Porin, Zagreb

93

113

V.

Gostovanja u RH s predstavom Z. Bajsića: "Gle, kako dan lijepo počinje" (20.000,00- 2 gratis, ostalo 2.500,00 po izv.) i autorska prava za predstavu (10.000,00) Gostovanja u RH s predstavom "Dnevnik učitelja plesa" P. Marinkovića (3.000,00 po izvedbi) Gostovanje "Božićne priče" HNK Varaždin Priprema predstave "Judith French" Vlatke Vorkapić (I. Nagrada Marin Držić za 2006.)

30.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00

Traduttore Tradittore

10.000,00

Priprema premijernog naslova Priprema predstave "Lažna barunica" Ivana Kušana Proslava 35. godišnjice glume Vide Jerman na esperantu: priprema predstave "Mostovi ljubavi i mira" Daskina istraživačka scena "DISPUT" , "Daščica" i "Republica poetica" ANNO DOMINI 2008. – hrvatsko-njemačka koprodukcija Marin Držić "Epitafio" – praizvedba Predstava "Eksplicitni sadržaji ili jedna Hrvatska samo za mene" Priprema predstave "Dnevnik učitelja plesa" P. Marinkovića Teretni čovjek Scena Karantena – suvremene izvedbene umjetnosti u Lazaretima Obilježavanje Godine Marina Držića: realizacija dokumentarnog filma "Marin Držić i njegov svijet"

30.000,00 30.000,00 10.000,00 30.000,00 35.000,00 28.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 50.000,00 100.000,00

"SLUŠAM, DAKLE VIDIM" kazalište

10.000,00

Viško ljeto – koncerti ozbiljne glazbe XX. Memorijal "Franjo Krežma" 7. Brački glazbeni festival Međunarodni orguljaški festival "Ars organi Sisciae" – koncerti VI. Mali festival čembala 25. Muzički biennale Zagreb 2009. – pripremna godina 45. Glazbena tribina u Puli Chansonfest – međunarodni festival šansone Međunarodni dani jazza Proljetna revija jazza 4. Jazz Ex Tempore 8. Liburnia Jazz Festival Proljetna revija jazza 2. Orguljaške večeri u Gospićko-senjskoj biskupiji 9. Gospićko glazbeno ljeto "Triglav internacionalni festival gitare" Obrovačko kulturno ljeto – glazbeni program Svečanosti Pasionska baština – koncerti ozbiljne glazbe Dvigrad festival – međunarodni festival rane glazbe

10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 450.000,00 40.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 20.000,00 30.000,00 20.000,00 15.000,00 40.000,00 15.000,00 15.000,00 90.000,00 15.000,00

XIV. Dani Milka Kelemena

20.000,00

Festival "Paško ljeto" Tri koncertna gostovanja u RH (Drniš, Duga Resa, Cavtat) Tri koncertna gostovanja (Križevci, Ozalj, Ivanić-Grad) Neven Hrustić i Tereza Balažova – tri koncertna gostovanja (Biograd na Moru, Novigrad, Županja) Koncertna gostovanja u Slavoniji Komornog orkestra "Franjo Krežma" (troškovi iznajmljivanja čembala; honorar korepetitora; putni troškovi) Četiri koncertna gostovanja (Beli Manastir, Gospić, Jelsa, Petrinja)

40.000,00 25.000,00 15.000,00 9.000,00 22.000,00 40.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155

Ciklus koncerata "Četiri godišnja doba" – 7 koncertnih gostovanja (Brgud, Dubovac, Korenica, Pokupsko, Sopje, Veprinac, Vukmanić) Gudački kvartet Sebastian, Zagreb Tri koncertna gostovanja (Metković, Drniš, Senj) Bilateralna razmjena mladih glazbenika (HrvatskaHrvatska glazbena mladež, Zagreb Njemačka; Hrvatska-Španjolska) Hrvatska glazbena unija, Zagreb Koncert hrvatskih etno izvođača Dva koncertna gostovanja u baroknim crkvama sjeverne Hrvatski barokni ansambl, Zagreb Hrvatske – Marija Gorica, Legrad Hrvatski komorni orkestar, Zagreb Dva koncertna gostovanja (Slatina, Vukovar) B. Mihanović, R. Penezić, M. Čopor – 5 koncertnih Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb gostovanja (Nova Gradiška, Pakrac, Ravna Gora, Slunj, Vinkovci) Hari Gusek – pet koncertnih gostovanja (Daruvar, Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb Garešnica, Osijek, Varaždin, Vinkovci) Tamara Coha Mandić i Diana Grubišić Ćiković – tri Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb koncertna gostovanja (Krk, Pag, Poreč) Tri koncertna gostovanja Zagrebačkog puhačkog Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb ansambla u RH (Pakrac, Senj, Zadar) Trio Chordes – tri koncertna gostovanja (Davor, Hrvatska Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb Kostajnica, Lipovljani) Trio Orlando – tri koncertna gostovanja (Čakovec, Šibenik, Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb Trogir) Zagrebački gitarski trio – 5 koncertnih gostovanja Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb (Karlovac, Metković, Slatina, Virovitica, Koprivnica) Zagrebački kvartet saksofona – pet koncertnih gostovanja Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb (Bjelovar, Duga Resa, Pitomača, Brdovec, Sisak) Cantus Ansambl – 5 koncertnih gostovanja (Bjelovar, Hrvatsko društvo skladatelja Grožnjan, Omiš, Osijek, Slatina) Tri autorska koncerta (D. Bobić / A. Igrec/ D. Bukvić; F. Hrvatsko društvo skladatelja Dugan / A. Dobronić / K. Odak; Lj. Stipišić) Obilježavanje 100. obljetnice smrti S. S. Kranjčevića – Hrvatsko kulturno društvo "Napredak", Zagreb koncerti u Zagrebu i Senju Hrvatsko-izraelsko društvo, Zagreb Glazbene večeri u Kulturnom centru "Shalom" Puhački kvintet "SB", Zagreb Dva koncertna gostovanja (Daruvar, Valpovo) Splitski gudački kvartet Dva koncertna gostovanja (Ugljan, Vrgorac) Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta", Zagreb Dani srpske kulture – koncert grupe "Gyass band" Dva gostovanja opere-bajke za djecu "Ivica i Marica" E. Udruga "Mala Opera", Zagreb Humperdincka (Nova Gradiška, Cavtat) Udruga profesionalnih glazbenika "Diapason", Davorin Brozić i Srđan Čaldarović – dva koncertna Zagreb gostovanja (Pula, Zadar) Udruga profesionalnih glazbenika "Diapason", Tomislav Žužak i Srđan Čaldarović – dva koncertna Zagreb gostovanja u RH Umjetnička organizacija "Ad Gloriam Brass", Zagreb Dva koncertna gostovanja u RH (Ogulin, Sunja) Tri koncertna gostovanja Armanda Puklavca i Mije Elezović Umjetnička organizacija "Artariae", Macinec (Opatija, Prelog, Pula) Umjetnička organizacija "Kvartet Sorkočević", Kvartet Sorkočević – tri koncertna gostovanja u južnoj Dubrovnik Hrvatskoj (Makarska, Opuzen, Ston) Četiri koncertna gostovanja – Ilok, Lipik, Županja, Slunj Varaždinski komorni orkestar (100.000); Narudžba tri nova djela hrvatskih skladatelja (15.000) Zadarski komorni orkestar Dva koncertna gostovanja u RH (Osor, Pag) Zagrebački komorni orkestar Koncertno gostovanje u Petrinji Pet koncertnih gostovanja (Ilok, Slavonski Brod, Vukovar, Zagrebački kvartet Vis, Krk) 15 koncertnih gostovanja (Bjelovar, Bol, Cavtat, Donja Zagrebački solisti Stubica, Dramalj, Đakovo, Gospić, Jelsa, Koprivnica, Medulin, Ogulin, Našice, Slavonski Brod, Vinkovci, Vukovar) "Zvuci tišine", Zagreb LAUS Ljetna akademija Dubrovnik Društvo za promicanje orguljske glazbene Međunarodna orguljska ljetna škola "Petar Nakić" – Rab umjetnosti "Franjo Dugan", Zagreb "Jeunesses Musicales junior orkestar" – međunarodni Hrvatska glazbena mladež, Zagreb seminar Hrvatska glazbena mladež, Zagreb HGM Jazz orkestar – Jazz radionica Gudački kvartet Rucner, Zagreb

177

70.000,00 30.000,00 17.000,00 15.000,00 20.000,00 50.000,00 30.000,00 10.000,00 12.000,00 25.000,00 13.500,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 60.000,00 65.000,00 15.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 18.000,00 12.000,00 15.000,00 115.000,00 30.000,00 20.000,00 75.000,00 400.000,00 30.000,00 20.000,00 30.000,00 70.000,00

V.


178

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

156 157 158

160

Hrvatska glazbena mladež, Zagreb Hrvatsko društvo gudačkih pedagoga, Zagreb Organološko društvo "Organum", Šibenik Udruga profesionalnih glazbenika "Diapason", Zagreb Fond "Lovro & Lily Matačić", Zagreb

161

Gudački kvartet Sebastian, Zagreb

162 163 164

Hrvatska glazbena unija, Zagreb Hrvatski komorni orkestar, Zagreb Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb

165

Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb

166 167

Kazališna družina "Duga", Zagreb Kvartet XL, Brdovec

168

Umjetnička organizacija "Transhistria Ensemble"

169

Umjetnička organizacija Aleph, Zagreb

170

Zagrebački solisti

171

Festivalska udruga tenora, Trogir

159

172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

Hrvatska glazbena mladež, Zagreb

182

Hrvatski centar ITI

183

Hrvatski institut za pokret i ples, Zagreb

184

Hrvatski institut za pokret i ples, Zagreb

185

Hrvatski institut za pokret i ples, Zagreb

186

194 195

Hrvatski institut za pokret i ples, Zagreb Hrvatsko društvo profesionalnih baletnih umjetnika, Zagreb Hrvatsko društvo profesionalnih baletnih umjetnika, Zagreb Hrvatsko društvo profesionalnih baletnih umjetnika, Zagreb Kazališna udruga "Zalet", Zadar koautorska inicijativa OOUR, Zagreb Kulturno-umjetnička udruga "Romb", Split MARMOT / Mala Autorska Radionica Međuodnosa Objektiva i Tijela, Zagreb Plesni Art Laboratorij, Rijeka Plesni centar "Tala", Zagreb

196

Plesni centar "Tala", Zagreb

197 198

Plesni centar "Tala", Zagreb Plesni kolektiv D_LC, Zagreb

187 188 189 190 191 192

V.

Društvo za promicanje orguljske glazbene umjetnosti "Franjo Dugan", Zagreb Hrvatska glazbena unija, Zagreb Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb Katedra Čakavskog sabora za glazbu Novigrad Ansambl slobodnog plesa ''Liberdance'', Zagreb Atelier Choregraphique, Zagreb BADco. – Umjetnička organizacija "Bezimeno autorsko društvo", Zagreb Dramski studio slijepih i slabovidnih "Novi život", Zagreb

193

Međunarodni kulturni centar HGM u Grožnjanu Međunarodna ljetna škola "Uzmah" Orguljaška ljetna škola Šibenik

280.000,00 20.000,00 20.000,00

Škola saksofona Jastrebarsko

15.000,00

Produkcija nosača zvuka Nosač zvuka s djelima P. I. Čajkovskog, B. Papandopula i B. Brittena (snimanje) Nosač zvuka – kompilacija u počast Damiru Dičiću Nosač zvuka s djelima hrvatskih skladatelja Dvostruki album Viktora Vidovića Nosač zvuka Ranka Filjka s glasovirskim koncertima L. van Beethovena i J. Brahmsa Nosač zvuka "Zvjezdanina prašina" Nosač zvuka s djelima hrvatskih skladatelja (snimanje) Produkcija nosača zvuka / DVD-a "Mediterrando" Tamare Obrovac Notografija i tisak Koncerta za marimbu i orkestar I. Kuljerića Nosači zvuka s djelima W. A. Mozarta te B. Papandopula, P. I. Čajkovskog i A. Dvořaka Međunarodno natjecanje tenora Trogir (tiskovine; dio troškova smještaja)

30.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 13.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 25.000,00 40.000,00

Orguljska baština grada Korčule

10.000,00

Nagrada "Status – najinstrumentalist" "Nagrada Lovro pl. Matačić" "Nagrada Milka Trnina" 6. Međunarodni muzikološki skup "Iz glazbene riznice" Plesni projekt "Etnounlimited" Predstava "9 otoka"

15.000,00 15.000,00 20.000,00 10.000,00 30.000,00 20.000,00

Radionice "Sam svoj majstor"

15.000,00

Predstava "Ispitivanje samoće" prema Paulu Austeru

15.000,00

3. Nacionalno natjecanje "Mia Čorak Slavenska" (klasični balet) Obilježavanje Svjetskog dana plesa – teorijske radionice 25. Tjedan suvremenog plesa – međunarodni festival suvremenog plesa DVD zapis i dokumentacijska obrada djela Ane Maletić Gostovanje plesne skupine "Inbal Pinto Dance Company" (Izrael) Međunarodna plesna konferencija 2008. Baletna trupa "Croatia": produkcija baletne predstave "Dama s kamelijama" Majstorski seminar o metodici "Vaganova" – voditeljica Tatjana Lucić-Šarić

10.000,00 10.000,00 330.000,00 20.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00

Produkcija baleta "Samoća" Ljiljane Gvozdenović

15.000,00

Projekt "Odijelo ne čini čovjeka" Plesni projekt "Orangecut: Resurrection" Projekt "Nove dimenzije plesa"

10.000,00 10.000,00 10.000,00

Projekt "Treći kratki program" (radni naslov)

15.000,00

Predstava "Tkalci" "Platforma mladih koreografa" Cjelovečernja plesna predstava "Green dance performance" (hrvatsko-rumunjska koprodukcija) Predstava "Plutot La Vie" (radni naslov) Gostovanje plesne predstave "Vjeverice na juriš"

10.000,00 50.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

199 200

Plesni kolektiv D_LC, Zagreb Plesni solisti, Zagreb

201

Plesni studio "Vem", Zagreb

202

Plesni studio "Vem", Zagreb

203 204 205 206

Sodaberg koreografski laboratorij, Zagreb Studio za suvremeni ples, Zagreb Studio za suvremeni ples, Zagreb Studio za suvremeni ples, Zagreb

207

TRAFIK Udruga za izvedbene umjetnosti, Rijeka

208

210 211 212 213 214 215

Udruga plesnih umjetnika Hrvatske, Zagreb Udruga profesionalnih plesnih umjetnika "Puls", Zagreb Umjetnička organizacija Histeria NOVA Umjetnička organizacija Histeria NOVA, Đakovo Zadarski plesni ansambl Zagrebački baletni solisti Zagrebački plesni ansambl Zagrebački plesni ansambl

216

Društvo prijatelja glazbe "Franjo Krežma", Osijek

217 218 219 220 221 222 223 224 225

26 FPS Udruga za audio-vizualna istraživanja 26 FPS Udruga za audio-vizualna istraživanja Agrest 3D ASIFA Hrvatske Centar za kulturu i informiranje dr. Franjo Tuđman Centar za nove inicijative Doors Art Udruga Drugo more Društvo hrvatskih filmskih redatelja

226

Društvo hrvatskih filmskih redatelja

227 228 229

Društvo hrvatskih filmskih redatelja Društvo hrvatskih filmskih redatelja Društvo za istraživanje popularne kulture

230

Factum

231

Factum

232

Factum

233

Fade in

234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245

FAR Filmski i video klub "Zlatna dolina", Pleternica Foto kino klub Baranja film GFR film GFR film-video Gokul – građanska organizacija za kulturu Gokul – građanska organizacija za kulturu Hrvatska udruga filmskih snimatelja Hrvatski filmski savez Hrvatski filmski savez Hrvatski filmski savez Hrvatski filmski savez

246

Hrvatski filmski savez

209

Predstava "Točka F" (gostovanja u Puli i Karlovcu) "Iz crtačeva dnevnika" – projekt "Bosonoga" "Kvartet – prostor 2" – gostovanja u RH (Poreč, Sisak, Požega) Projekt "Prožimanje" (produkcija predstave i gostovanje u Karlovcu) Predstava "Doručak sa Chopinom" "Promjene" – za koreografiju Ksenije Zec Kazališno-plesni projekt "Gyékényes" Predstava "Maraton" – gostovanja u Zadru, Šibeniku i Splitu Predstava "Destinacija Trafik" (radni naslov) – produkcija i gostovanja u RH Godišnja nagrada Udruge plesnih umjetnika Hrvatske

15.000,00

Koprodukcija i gostovanje predstave "Riječi koje nema"

20.000,00

Projekt "Human Error" Multimedijalna plesna predstava "Modulacija – oblik 2" Predstava "Tirena" prema Marinu Držiću Gostovanje repertoarne predstave u Vukovaru Festival plesa i neverbalnog kazališta Svetvinčenat Premijera plesne predstave "Nestajanja" (radni naslov) Koncertna gostovanja u Slavoniji Komornog orkestra "Franjo Krežma" (troškovi iznajmljivanja čembala; honorar korepetitora; putni troškovi) 4. internacionalni festival eksperimentalnog filma i videa Prezentacija Video radionica Dan hrvatske animacije Svi u kino! Dani hrvatskog filma u Beču Hrvatski filmski festival u New Yorku Mediteranske igre Scenaristički program Branko Bauer Sudjelovanje Tanje Golić na Student film festivalu u Tel Avivu Croatian cinema today u Los Angelesu Redovna djelatnost Društva hrvatskih filmskih redatelja Tribina pop kulture jučer danas sutra – sve o filmu! ZagrebDox – 4. međunarodni festival dokumentarnih fimova Međunarodna suradnja ZagrebDox Pro – 4. međunarodni festival dokumentarnih fimova Priprema i sudjelovanje na festivalima i sajmovima dokumentarnog filma Revija amaterskog filma Obilježavanje 30. obljetnice rada Filmski programi u mikro kinu Filmski dani u Zlatnoj dolini Programi art kina Tabor film festival Prezentacija Tabor film festivala Redovna djelatnost Hrvatske udruge filmskih snimatelja 13. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva mladeži 16. hrvatska revija jednominutnih filmova 40. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva 46. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece Filmski programi autorskog i umjetničkog filma i videa u velikoj dvorani kina Tuškanac

179

20.000,00 10.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 25.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00

10.000,00 10.000,00 15.000,00 30.000,00 130.000,00 30.000,00 22.000,00 110.000,00 10.000,00 25.000,00 5.000,00 10.000,00 20.000,00 60.000,00 10.000,00 15.000,00 6.795,00 40.000,00 90.000,00 10.000,00 200.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 20.000,00 80.000,00 20.000,00 80.000,00 90.000,00 40.000,00 30.000,00

V.


180

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

247 248 249 250 251

Hrvatski filmski savez Hrvatski filmski savez Hrvatski filmski savez Hrvatski filmski savez Hrvatski filmski savez

252

Hrvatski filmski savez

253 254 255

Hrvatski filmski savez Hrvatski filmski savez Hrvatski filmski savez

256

Hrvatski filmski savez

257 258

260 261 262 263 264 265 266 267 268 269

Hrvatski filmski savez Hrvatski filmski savez Hrvatski odbor Europskog udruženja medicine umjetnosti Hrvatsko društvo filmskih djelatnika Hrvatsko društvo filmskih kritičara Kino klub Zagreb Kino klub Zagreb Kino klub Zagreb Kino video klub Liburnija film Kontejner – biro suvremene umjetničke prakse Libertas udruga Međunarodni festival novog filma Split Mitropa

270

Otompotom

271

Otompotom

272 273 274 275 276 277

279 280 281 282 283

Studio Pangolin Škola filma Šipan Udruga Mladi poduzetnik – Ladimirevci Udruga mladih Akcija Udruga Moji Ičići Udruga pašmanske mladeži "Dica" Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom ZAMISLI Udruženje za razvoj kulture URK Umjetnička organizacija "Film – protufilm" Umjetnička organizacija"Film protufilm" Umjetnička organizacija Zagreb film festival WHW Što kako i za koga

284

Missart

285 286

Factum Factum

287

Factum

288

Fade in

289

Fade in

290

Zora Film

291 292

Art de Facto Factum

293

Istra Film

294

Udruga Ante Starčević

259

278

V.

Filmski programi u kinu Tuškanac Klupski katalozi Zapis Baza podataka – film.hr Koordinacijske i poticajne funkcije saveza Medijska kultura, filmsko/video stvaralaštvo u osnovnim i srednjim školama 10. škola medijske kulture Ante Peterlić 15. internacionalna radionica animiranog filma Info punkt i scenaristička radionica Palunko Radionice filmskih i video udruga, filmskih i video družina djece i mladeži Filmski i video arhiv Hrvatskog filmskog saveza Filmski program Donumenta 2008. Umjetnici i rizici bavljenja profesijom Redovna djelatnost Hrvatskog društva filmskih djelatnika Financiranje redovne djelatnosti u kulturi filma One take film festival Međunarodno predstavljanje One take film festivala Proslava 80. godišnjice 9. More Touch me festival Libertas film festival Split film festival Trešeta na Cinequestu Predstavljanje animiranog filma BANABANA na međunarodnom festivalu animiranog filma ANIMATEKA u Ljubljani Predstavljanje animiranog filma BANABANA na međunarodnom festivalu filmova za djecu i mlade u Zlinu Ostvarivanje nagrade za najbolji ekp. film, Mexico Ljetna škola filma Šipan i filmski festival 2. memorijal Fabijana Šovagovića Festival kRIk 3 : revija amaterskog filma 6. Liburnia film festival Pašmanske filmske večeri Program prilagodbe slijepim osobama "Slušam, dakle vidim" Filmske večeri u Močvari Filmske mutacije – festival nevidljivog filma Filmske mutacije – festival nevidljivog filma Beč, Pariz i LA Zagreb film festival Program video projekcija Izrael Dokumentarni film: Sajmište – dno pakla / redatelj: Eduard Galić Dokumentarni film: 68 / redatelj: Nenad Puhovski Dokumentarni film: Vajt / redatelj: Nikola Strašek Dokumentarni film: Žena u ogledalu / redatelj: Jagoda Kaloper Dokumentarni film: Dogovoreni brak / redatelj: Nebojša Slijepčević Dokumentarni film: Slijedeći / redatelj: Velimir Rodić Dokumentarni film: Na početku filma i na kraju svijeta / redatelj: Edi Mudronja Dokumentarni film: Goli Otok / redatelj: Darko Bavoljak Dokumentarni film: Klasa optimist / redatelj: Lana Šarić Dokumentarni film: Posjet čovječuljka / redatelj: Bernardin Modrić Dokumentarni film: Mučenik Ivo / redatelj: Jakov Sedlar

280.000,00 15.000,00 40.000,00 30.000,00 40.000,00 20.000,00 200.000,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00 80.000,00 39.000,00 30.000,00 370.000,00 80.000,00 30.000,00 20.000,00 30.000,00 15.000,00 10.000,00 49.000,00 450.000,00 5.000,00 1.500,00 1.600,00 20.499,00 10.000,00 10.000,00 7.000,00 10.000,00 5.000,00 30.000,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00 180.000,00 15.000,00 115.000,00 80.000,00 90.000,00 75.000,00 70.000,00 75.000,00 110.000,00 30.000,00 90.000,00 40.000,00 90.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

295 296 297

Factum Studio Artless Hrvatski filmski savez

298

Fade in

299

Nukleus

300

Fade in

301

Metar60

302

Nukleus

303

Hrvatski filmski savez

304

Nukleus

305

Nukleus

306

Petikat

307

Studio Artless

308

Hrvatski filmski savez

309

Studio Pangolin

310

Petikat

311

Hrvatski filmski savez

312

Udruga za interdisciplinarna istraživanja

313 314 315 316 317

Mitropa Autorska kuća Hrvatski filmski savez Kreativni sindikat Kreativni sindikat Agrest 3D – Udruga za poticanje i razvoj društva te DVD magazin AGREST 3D unapređenje kulture, umjetnosti i znanosti Autonomna tvornica kulture Libra Libera Frakcija – časopis za izvedbene umjetnosti / Performing Centar za dramsku umjetnost, Zagreb Arts Journal Centar za knjigu Quorum Centar za knjigu Tema Centar za kulturu i obrazovanje "Zagreb" 15 dana Centar za ženske studije Treća Društvo hrvatskih književnika Most – The Bridge Društvo hrvatskih književnika Republika Društvo hrvatskih književnika, Ogranak Rijeka Književna Rijeka Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske Peristil 51/2008 Društvo prijatelja glagoljice Bašćina – glasilo Društva prijatelja glagoljice HKD sv. Jeronima Marulić Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba Dodir Dodir Hrvatski centar ITI Hrvatska drama i kazalište 13/14 Hrvatski centar ITI Kazalište Hrvatski centar ITI Kretanja Hrvatski filmski savez Hrvatski filmski ljetopis Hrvatski savez za esperanto Tempo Hrvatsko čitateljsko društvo Osijek Hrčak Hrvatsko društvo dramskih umjetnika "Hrvatsko glumište" Hrvatsko društvo pisaca Europski glasnik br.13/2008

318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339

Dokumentarni film: Babo / redatelji: Lj. Letinić i I. Đikić Dokumentarni film: Karsnik / redatelj: Željko Zorica Dokumentarni film: Pismo Ćaći / redatelj: Damir Čučić Dokumentarni film: Kaleidoskop imtime / redatelj: Vlatka Vorkapić Dokumentarna koprodukcija: Plati i ženi / redatelj: Georgijev Atanas Dokumentarna koprodukcija: Balkan Beats / redatelj: E. Gronenborn Kratkometražni igrani film: Čvenk / redatelj: Ivan Livaković Kratkometražni igrani film: Ustaj Miro brzo brzo / redatelj: Petar Orešković Kratkometražni igrani film: Snapshots / redatelj: Aldo Tardozzi Kratkometražni igrani film: Vidimo se u Sarajevu / redatelj: Vanja Sviličić Alternativni/eksperimentalni film: Clash / redatelj: Branko Pašić Alternativni/eksperimentalni film: Krijesnice / redatelj: Vlasta Žanić Alternativni/eksperimentalni film: Mekani brodovi / redatelj: Željko Zorica Alternativni/eksperimentalni film: Nevidljive galerije / redatelj: Željko Kipke Alternativni/eksperimentalni film: Nogomet / redatelj: Ana Hušman Alternativni/eksperimentalni film: Ovih pola sata / redatelj: Boris Greiner Alternativni/eksperimentalni film: Pustara / redatelj: Ivan Faktor Alternativni/eksperimentalni film: Trg 20. stoljeće / redatelj: Hrvoje Juvančić Animirani film: Mornari / redatelj: Vjekoslav Živković Animirani film: Potraga / redatelj: Ivana Guljašević Kuman Animirani film: Samoća / redatelj: Milan Trenc Animirani film: Upitnik / redatelj: Marko Meštrović Animirani film: Stanja / redatelj: Daniel Šuljić

181

75.000,00 30.000,00 80.000,00 120.000,00 50.000,00 30.000,00 160.000,00 120.000,00 80.000,00 50.000,00 80.000,00 100.000,00 110.000,00 85.000,00 170.000,00 100.000,00 160.000,00 85.000,00 300.000,00 103.000,00 110.000,00 300.000,00 200.000,00 20.000,00 60.000,00 90.000,00 150.000,00 100.000,00 80.000,00 50.000,00 170.000,00 200.000,00 80.000,00 20.000,00 10.000,00 50.000,00 20.000,00 15.000,00 100.000,00 40.000,00 200.000,00 10.000,00 10.000,00 90.000,00 120.000,00

V.


182

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

340 341 342 343 344

Hrvatsko društvo pisaca Hrvatsko društvo pisaca Hrvatsko društvo pisaca Hrvatsko društvo pisaca Hrvatsko društvo skladatelja

345

Hrvatsko etnološko društvo

377 378 379 380 381 382 383 384 385

Hrvatsko filološko društvo – Uredništvo časopisa Jezik Hrvatsko filološko društvo Rijeka Hrvatsko filološko društvo Zagreb Hrvatsko filozofsko društvo Hrvatsko filozofsko društvo Hrvatsko knjižničarsko društvo Hrvatsko kulturno društvo "Franjo Glavinić" Hrvatsko muzikološko društvo Institut za povijest umjetnosti Institut za povijest umjetnosti Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika Kajkaviana Kajkavsko spravišče Klub Sušačana Književni krug Split Književni krug Split Kršćanski akademski krug Kulturno društvo "Miroslav Šalom Freiberger" Matica hrvatska Bizovac Matica hrvatska Dubrovnik Matica hrvatska Karlovac Matica hrvatska Petrinja Matica hrvatska Rijeka Matica hrvatska Sisak Matica hrvatska Zagreb Matica hrvatska Zagreb Matica hrvatska Zagreb Matica hrvatska, Osijek Ogranak Matice hrvatske Beli Manastir Ogranak Matice hrvatske Vukovar Pinta – udruga za očuvanje, obnovu i korištenje kulturnog blaga Hrvatske Udruga "Bijeli val" Udruga za kulturu "Gordogan" Udruga za kulturu Knjigomat Udruga za promicanje filozofije Udruga za promicanje kulture "Kulturtreger" Udruženje hrvatskih arhitekata Pontes Centar za ženske studije Čakavski sabor Žminj

386

Čakavski sabor Žminj

387

Društvo hrvatskih književnih prevodilaca

388 389 390 391 392

Društvo hrvatskih književnih prevodilaca Društvo hrvatskih književnika Društvo hrvatskih književnika Društvo hrvatskih književnika Društvo hrvatskih književnika

346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376

V.

Književna republika 1 – 12/2008 Poezija 1 – 4/2008 Relations 1 – 4 /2008 Tvrđa 1 – 2/2008 Novine Cantus Etnološka tribina – godišnjak Hrvatskog etnološkog društva Jezik Riječ, časopis za slavensku filologiju Književna smotra Filozofska istraživanja Synthesis philosophica Vjesnika bibliotekara Hrvatske Rovinjski obzori Arti musices Kvartal Život umjetnosti Nova Istra Hrvatsko Zagorje KAJ Sušačka revija Čakavska rič Mogućnosti Nova prisutnost Novi Omanut – prilog židovskoj povijesti i kulturi Kvadrat Dubrovnik Svjetlo Petrinjski zbornik god. X, br. 10/2008 Dometi Riječi Hrvatska revija Kolo Vijenac Književna revija Godišnjak Ogranka MH Beli Manastir Vukovarski zbornik Gazophylacium Up & underground Gordogan, kulturni magazin Knjigomat Prolegomena – časopis za filozofiju www.booksa.hr Čovjek i prostor Pričaonica, Klub čitatelja, Radioemisija Pontes Književno-znanstveni kolokvij sa Simone de Beauvoir Boja zavičajnosti – 34. susreti na dragom kamenu Književne nagrade Mate Balota za knjigu godine i za rukopis Okrugli stol "Prijevodi klasika u hrvatskoj književnosti: tradicija i inovacija" Radionica književnog prevođenja s engleskog jezika Dan hrvatske knjige i nagrade Nagrada Ksaver Šandor Gjalski Nagrada Tin Ujević Susreti u DHK-Tribina

200.000,00 80.000,00 180.000,00 70.000,00 20.000,00 10.000,00 40.000,00 10.000,00 140.000,00 60.000,00 40.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 50.000,00 140.000,00 30.000,00 150.000,00 30.000,00 30.000,00 140.000,00 10.000,00 40.000,00 30.000,00 140.000,00 50.000,00 10.000,00 30.000,00 80.000,00 100.000,00 100.000,00 700.000,00 120.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 20.000,00 100.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 120.000,00 30.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 20.000,00 25.000,00 70.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

393 394 395 396 397 398 399 400

Društvo hrvatskih književnika, Ogranak Rijeka Društvo hrvatskih književnika, Ogranak Rijeka Društvo hrvatskih književnika, Ogranak slavonskobaranjsko-srijemski Društvo hrvatskih književnika, Ogranak slavonskobaranjsko-srijemski Društvo hrvatskih književnika, Ogranak slavonskobaranjsko-srijemski Društvo hrvatskih književnika, Ogranak slavonskobaranjsko-srijemski Društvo prijatelja glagoljice Društvo za promicanje književnosti na novim medijima

401

Društvo za znanstvenu fantastiku "SFera"

402 403

Hrvatski centar ITI Hrvatski centar P.E.N.

404

Hrvatski centar P.E.N.

405

Hrvatski esperantski savez

406

Hrvatski savez za esperanto

407

Hrvatski savez za esperanto

408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418

Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade Hrvatsko društvo pisaca Hrvatsko društvo pisaca Hrvatsko društvo pisaca Hrvatsko društvo pisaca Hrvatsko društvo pisaca Hrvatsko društvo pisaca Hrvatsko društvo pisaca Hrvatsko društvo pisaca

419

Hrvatsko etnološko društvo

420 421 422

Hrvatsko etnološko društvo Hrvatsko filološko društvo Rijeka Hrvatsko filozofsko društvo

423

Hrvatsko kulturno društvo "Franjo Glavinić"

424

Hrvatsko-izraelsko društvo, Zagreb

425

Institut Fontes Sapientiae

426 427 428 429

Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika Kajkavsko spravišče Kajkavsko spravišče Kajkavsko spravišče

430

Katedra Čakavskog sabora Kornić

431 432 433 434 435 436 437 438

Katedra Čakavskog sabora Kornić Katedra Čakavskog sabora Žminj Knjiga u centru Književni krug Split Književni krug Split Književno-likovno društvo "Rešetari" KUD "Hrvatski sastanak 1888", Selca Kulturna manifestacija "Dani K. Š. Gjalskog"

Parole Idi Poesia, Večer talijanskih pjesnika Susreti mladih pjesnika i pisaca

5.000,00 3.000,00

3. slavonsko-baranjsko-srijemski hrvatski književni dani

10.000,00

6. dani Dobriše Cesarića

10.000,00

Hrvatska književna nagrada Ante Gardaša za najbolju dječju proznu knjigu u 2007.

12.000,00

Povelja uspješnosti Julija Benešića

10.000,00

Glagoljaška baština

15.000,00

Besplatne elektroničke knjige

10.000,00

Književna događanja Društva za znanstvenu fantastiku SFera Promocija hrvatskih dramatičara u svijetu "Kontinuirani medijski događaj" "Ljubav na drugi pogled" – program u okviru Sajma knjiga u Puli Doprinos esperanta promidžbi hrvatske književnosti u svijetu Obilježavanje međunarodne obljetnice esperanta u Hrvatskoj Susret esperantskih književnica Srednje Europe – Slavensko-germanski interkulturni dijalozi Medveščak fest / Čitajmo u knjižnici Medveščak Slova u gostima Zagriz u Ogrizoviću 70. godišnjica Branislava Glumca 70. godišnjica Marka Grčića 70. godišnjica Mirka Kovača 70. godišnjica Zvonimira Mrkonjića 80. godišnjica Giacoma Scottija 80. godišnjica Slavka Goldsteina Raznolikost književnog pisma 2008 Tribine HDP-a/2008 Godišnji stručno-znanstveni skup HED-a "Instrumentiranje grada: glazbe, gradovi, politike" Hrvatsko-slovenske etnološke paralele Međunarodni skup slavista XVII. dani Frane Petrića Susreti književnika hrvatskih manjina u susjednim zemljama s književnicima u RH Književne večeri i predavanja u Kulturnom centru "Shalom" Međunarodni simpozij u povodu 100. godišnjice smrti S. S. Kranjčevića (1908.-2008.) VI. pulski dani eseja Jezičnica kajkaviana Kaj & ča: prožimanja i perspektive Tribina Kajkavskog spravišća Ljetna škola glagoljice Omišalj za Slovake iz Devinske Nove Vesi Ljetne škole glagoljice na Korniću i u Puntu 40. sabor čakavskog pjesništva Festival knjige za djecu i mlade – PAZI, KNJIGA! Knjiga Mediterana Marulićevi dani "XI. rešetarački susret pjesnika" Svehrvatska večer poezije ČA-KAJ-ŠTO "Croatia rediviva" Kulturna manifestacija – Dani Ksavera Šandora Gjalskog

183

10.000,00 20.000,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 15.000,00 10.000,00 30.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 25.000,00 100.000,00 50.000,00 5.000,00 15.000,00 50.000,00

V.


184

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449

469

Matica hrvatska Dubrovnik Matica hrvatska Karlovac Matica hrvatska ogranak Zadar Matica hrvatska Rijeka Matica hrvatska Zagreb Matica hrvatska Zaprešić Matica hrvatska, Đakovo Matica hrvatska, Sisak Matica hrvatska, Varaždinske Toplice Ogranak Matice hrvatske Jelsa Ogranak Matice hrvatske Vukovar Pinta – udruga za očuvanje, obnovu i korištenje kulturnog blaga Hrvatske Pontes Savez društava "Naša djeca" Hrvatske Savez udruga – Hrvatski sabor kulture SKUD "Ivan Goran Kovačić" Udruga "Pasionska baština", Zagreb Udruga "Raosovi dani" Udruga Ogulinski festival bajke Udruga Sa(n)jam knjige u Istri Udruga Sa(n)jam knjige u Istri Udruga za promicanje interesa gluhih i nagluhih osoba "Upigno" Udruga za promicanje kulture "Kulturtreger" Zagrebačka slavistička škola Zajednica nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore Zajednica nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore Zajednica nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore Zajednica nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore Zajednica nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore Zajednica nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore Hrvatsko knjižničarsko društvo

470

Hrvatsko čitateljsko društvo Osijek

471

Hrvatsko knjižničarsko društvo

472

Hrvatsko knjižničarsko društvo

473

Hrvatsko knjižničarsko društvo

474

Hrvatsko knjižničarsko društvo

475 476 477 478 479 480 481 482 483 484

Hrvatski centar ITI Matica hrvatska Dubrovnik Matica hrvatska Dubrovnik Matica hrvatska Zagreb Matica hrvatska, Osijek Centar za ženske studije Društvo hrvatskih književnika Društvo hrvatskih književnika Društvo hrvatskih književnika Društvo hrvatskih književnika, Mala knjižnica DHK

450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468

V.

Književne večeri i promocije Tribine Matice hrvatske Karlovac Književne manifestacije Tribine Matice hrvatske – Ogranka u Rijeci Salon Matice hrvatske 24. dani Ante Kovačića 11. đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara Kvirinovi poetski susreti Kukuljevićevi dani u Varaždinskim Toplicama XVI. večeri Antuna Dobronića Dani Matice hrvatske u Vukovarsko-srijemskoj županiji

10.000,00 10.000,00 10.000,00 4.000,00 25.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00

Susret riječi

15.000,00

Pontes, trinaesti međunarodni književni festival Godišnja nagrada Grigor Vitez za 2007 28. susret hrvatskih neprofesionalnih pisaca 45. Goranovo proljeće Svečanosti pasionske baštine 2008 Raosovi dani Bajka kao univerzalni medij 14. sa(n)jam knjige u Istri Festival Polis-Jadran-Europa Radionica kreativnog pisanja za gluhe osobe

15.000,00 30.000,00 10.000,00 100.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 100.000,00 20.000,00 15.000,00

Revija malih književnosti 37. seminar Zagrebačke slavističke škole

10.000,00 170.000,00

Dječji sajam knjiga Bologna 2008.

100.000,00

Interliber

100.000,00

Sajam hrvatske dječje knjige u Šibeniku

40.000,00

Sajam knjiga u Beogradu

100.000,00

Sajam knjiga u Frankfurtu

400.000,00

Sajam knjiga u Sarajevu

100.000,00

Skup: "Matko Rojnić i hrvatsko knjižničarstvo" Stručni skup Programi poticanja čitanja i podizanja praga pismenosti uz godišnji i izbornu skupštinu HČD-a i osnivačku skupštinu ogranka Društva za Zagrebačku županiju 36. Skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva – programski dio – "Nove usluge za korisnike" 8. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama i slobodi izražavanja "Mladi i pravo na osobni razvoj" Okrugli stol za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama Stručni skup "Čitanje – kompetencija za cjeloživotno učenje i užitak koji oplemenjuje" Lada Kaštelan: Prije sna/Before Sleep Luko Paljetak: Tri skoka gušterice Marin Držić: Dundo Maroje Josip Kosor: Požar strasti Željko Špljar: Gumeni galeb Manuela Zlatar: Novo čitanje bajke:arhetipsko,divlje,žensko Ante Stamać: Germanioca&anglica Đuro Vidmarović: Paprat i lišaji Tea Benčić Rimay: Mi smo mjesečari Davor Velnić: Nije namjerno

15.000,00 10.000,00 63.500,00 15.000,00 10.500,00 10.000,00 9.000,00 6.000,00 25.000,00 4.000,00 6.000,00 4.750,00 20.000,00 10.000,00 15.000,00 5.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

485 486 487 488 489 490

Društvo hrvatskih književnika, Mala knjižnica DHK Fabula nova – Udruga za promicanje kulture i umjetnosti, Zagreb Fabula nova – Udruga za promicanje kulture i umjetnosti, Zagreb Fabula nova – Udruga za promicanje kulture i umjetnosti, Zagreb Fabula nova – Udruga za promicanje kulture i umjetnosti, Zagreb Fabula nova – Udruga za promicanje kulture i umjetnosti, Zagreb

491

HKD sv. Jeronima

492 493

HKD sv. Jeronima HKZ – Hrvatsko slovo d.o.o.

494

HKZ – Hrvatsko slovo d.o.o.

495

Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade

496

Matica hrvatska Zagreb

497

Matica hrvatska Zagreb

498

Matica hrvatska, Osijek

499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511

Matica hrvatska, Osijek Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta", Zagreb Društvo hrvatskih književnika Matica hrvatska Bizovac Matica hrvatska Zagreb Matica hrvatska Zagreb Matica hrvatska Zagreb Matica hrvatska Zagreb Matica hrvatska Zagreb Matica hrvatska Zagreb Matica hrvatska Zagreb Matica hrvatska Zagreb Matica hrvatska Zagreb

512

Matica hrvatska Zagreb

513

Matica hrvatska Zagreb

514

Matica hrvatska, Ogranak Trogir

515 516

Nova akropola – kulturna udruga Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta", Zagreb

517

Knjiga u centru

518 519 520 521 522 523

Knjiga u centru Knjiga u centru Knjiga u centru Knjiga u centru Knjiga u centru Matica hrvatska – Ogranak Vinkovci

524

Matica hrvatska – Ogranak Vinkovci

525

Matica hrvatska – Ogranak Vinkovci

526

Matica hrvatska, Varaždinske Toplice

527 528 529

Udruga prijatelja stripa Stripforum Udruga prijatelja stripa Stripforum Udruga prijatelja stripa Stripforum

Podrug Toma: Približavanje

5.000,00

Culianu Ioan P.: Eros i magija u renesansi

13.000,00

Evola Julius: Hermetička tradicija

12.000,00

Jung Carl Gustav: Aion

12.000,00

Jung Carl Gustav: Neotkriveno jastvo / Sadašnjost i budućnost

14.000,00

Schoun Frithjof: O transcendentralnom jedinstvu religija Danica Kumbatović: Socijalizam i kršćanstvo u Misterijima Charlesa Peguyja Joja Ricov: Slov u samoboju Igor Mrduljaš: Glumište u stupcu Milan Vuković: Eseji i osvrti-O Tuđmanu i hrvatskoj stvarnosti Težak Dubravka: Kratki prikazi Mirko Tomasović: Nove slike iz povijesti hrvatske književnosti hrvatskom jeziku Trebotić u zrcalu kritike 1968-2008 Zoltan Medve: Tradicija, jezik, pripovijedanje (o individualnim kanonima suvremene mađarske proze) Željko Uvanović: Književnost i film Miljkan Maslić: Šuma i sjekira Boris Domagoj Biletić: U gostima Radovan Domagoj Devlić: Propuh vremena Antun Nemčić: Izabrana djela Dobriša Cesarić: Izabrana djela Janko Polić Kamov: Izabrana djela Nikola Vitov Gučetić: Dijalog o ljepoti, Dijalog o ljubavi Petar Selem: Dodir Talije Petar Selem: Lica bogova Petar Selem: Putopisi putokazi Petar Selem: Razum i zanos Petar Selem: Šum zastora Srećko Karaman, Ante Jakšić, Jakša Ercegović: Poezija i pjesnička proza William Shakespeare: Romance i poezija (4. svezak Djela Williama Shakespearea) Duško Geić: Po Dušku Geiću učinjen trogirskog pisništva (od XI. do XX.vika) mali izbir Diogen Laertije: Životi i misli istaknutih filozofa Boško Desnica: Sabrana djela Đokić Ana: O zmaju koji je kokice jeo i jednu lažnu princezu sreo Đokić Ana: Sve što znam o patuljku Krušvar Zoran: Zvijeri plišane Lepčin Igor: Vražje oko Macan Darko: Jadnorog Pongrašić Zoran: Đuro zvani crkv / Iz života kukaca Bakarić Vladimir: Tajanstvena vila grupa autora (Robert Mlinarec, Ratko Bjelčić, Vladimir Bakarić): Stari grafiti Robert Mlinarec, Ratko Bjelčić i Vladimir Bakarić: Moji grafiti, III dopunjeno izdanje Grupa autora: Kukuljevićevi dani u Varaždinskim toplicama 2004-2006. Jules & Ajarque: Zakletva huronskog poglavice Oto Reisinger: Štefekove pustolovine Stanko Bešlić i Zvonimir Furtinger: Sinjski boj

185

9.000,00 3.000,00 5.000,00 22.500,00 15.500,00 5.000,00 13.500,00 12.000,00 2.600,00 2.600,00 15.000,00 10.000,00 8.000,00 40.000,00 45.000,00 30.000,00 30.000,00 27.000,00 21.000,00 18.000,00 24.000,00 22.000,00 30.000,00 72.000,00 1.900,00 3.000,00 15.000,00 4.400,00 4.400,00 4.950,00 4.950,00 2.950,00 4.400,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00 4.000,00 12.000,00 4.000,00

V.


186

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541

V.

Udruga Tonkica Palonkica Frrr Udruga Tonkica Palonkica Frrr Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH Kali Sara Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH Kali Sara Umjetnička organizacija "Autorska kuća" Centar za ženske studije Društvo hrvatskih književnika Društvo hrvatskih književnika Društvo hrvatskih književnika, Mala knjižnica DHK Društvo hrvatskih književnika, Mala knjižnica DHK Društvo SFera, Zagreb Hrvatsko – crnogorsko društvo prijateljstva "Croatica-Montenegrina"

542

Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade

543

Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade

544 545 546 547 548 549

Hrvatsko filološko društvo Zagreb Hrvatsko filološko društvo Zagreb Hrvatskozagorsko književno društvo Književni krug Split Književni krug Split Matica hrvatska Dubrovnik

550

Matica hrvatska Zagreb

551

Matica hrvatska, Ogranak Osijek

552 553

Matica hrvatska, Osijek Ogranak Matice hrvatske, Vinkovci

554

Petikat – umjetnička radionica

555 556 557 558 559 560

Umjetnička organizacija "Autorska kuća" Umjetnička organizacija Autorska kuća Društvo prijatelja prirodnih ljepota Slunja i Rastoka Ekološki glasnik Etno-udruga "Prepelin'c" Matica hrvatska Dubrovnik

561

Matica hrvatska ogranak Zadar

562 563 564 565

Matica hrvatska Zagreb Matica hrvatska Zagreb Ogranak Matice hrvatske, Slavonski Brod Petikat – umjetnička radionica

566

Domino, Zagreb

567

Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta", Zagreb

568

Strukovna udruga kriminalista

569 570 571 572 573 574 575 576 577

Društvo hrvatskih književnika Društvo hrvatskih književnika Društvo hrvatskih književnika Društvo hrvatskih književnika Društvo hrvatskih književnika Društvo hrvatskih književnika Društvo hrvatskih književnika Društvo hrvatskih književnika, Ogranak Rijeka Društvo hrvatskih književnika, Ogranak Rijeka

Mladen Kušec: Tajne zagonetne šume Mladen Kušec: Vrlo rijetke zagonetke

14.250,00 3.750,00

Veljko Kajtazi: Sara je zaljubljena

1.600,00

Veljko Kajtazi: Slikovnice: Sara i prijatelji

1.600,00

Milica Lukšić: Mrguda Virginia Woolf: Pisma Viti Grozdana Cvitan: Psi rata i druge beštije Nada Iveljić: Prilagodba pustinji Milko Valent: Tihi alati Zvonimir Majdak: Melankolija tijela Santo Veronika: Vrt pramčanih figura grupa autora: Najnoviji glasovi crnogorske proze. Književnoteorijski i izborni pregled Grupa autora: Memento Mori / Zbornik radova pisaca za djecu i mlade II.-2008. Grupa autora: Reci ne! društveno neprihvatljivom ponašanju Deszo Kosztolanyi: Kornel Esti Gail Jones: Kuća disanja Rikard Jorgovanić: Feljtoni Ivica Šodan: Nestvarni kao mit Živko Jeličić: Umorstvo smokve Car Antun: Liječenje rata Ivica Matičević, priredio: Hrvatska književna avangarda. Programski tekstovi Tomislav Mišir : Krčme u Vukovaru – kronika jednog Vukovara Tomaš Stjepan: Gudački kvartet iz Bostona Albertović Tomislav: Terorizam na slavonski Danijel Žeželj, Stanislav Habijan: Be Fair to Dog! / Čuvaj se ovog psa Zvjezdana Jembrin: Ljetopisi anonimni autori 13. i 14. st.: Životi trubadura grupa autora: Ratko Zvrko – pjesnik, novinar i boksač Franjo Marić: Kronologija žepačkoga kraja 1458.-2008. Željko Laloš-Grgočof: Stari delnički ženidbeni običaji Kisić Anica, Lupis Vinicije B.: Miho Pracat Ante Jaša: Otok i more međunarodna izložba fotografije 1996.-2005 Dragutin Hirc: Stari Zagreb.Gradec i Grič Hirc Dragutin: Stari Zagreb. Kaptol i Donji grad Jasna Ažman: Brodski spomenari Ivane Brlić Mažuranić Cvjetanović Boris: Fotografije iz Skafetina Stručni suradnici – Nataša Bijelić, Amir Hodžić, Karmen Ratković: Usmena povijest homoseksualnosti u Hrvatskoj Radovan Kovačević: Čuvari jarbola Duško Modly, Marija Šuperina, Nedžad Korajlić: Rječnik kriminalistike Anđelko Vuletić: Vražja igračka Begović Božena: O boli i o razumu Ivo Kalinski: Lollo Lujo Medvidović: Kornatske ruže Miroslav S.Mađer: Daleki vlak Neda Miranda Blažević-Krietzman: Dioklecijanova palača Stanka Gjurić: Bešćutnost akvarela Rosandić Diana: Golubica mira Rosario Jurišić Vrgada: Kolijevka ljubavi

4.000,00 9.500,00 10.000,00 12.000,00 16.000,00 16.000,00 4.950,00 8.900,00 6.500,00 6.500,00 12.000,00 10.000,00 30.000,00 13.500,00 9.000,00 5.000,00 4.000,00 4.750,00 12.000,00 2.500,00 7.500,00 6.500,00 4.900,00 10.000,00 5.400,00 3.600,00 3.000,00 5.200,00 39.000,00 39.000,00 6.000,00 4.400,00 3.600,00 20.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00 9.000,00 4.000,00 2.000,00 5.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631

Društvo hrvatskih književnika, Ogranak Rijeka Društvo hrvatskih književnika, Ogranak slavonskobaranjsko-srijemski HKD sv. Jeronima Hrvatski centar P.E.N. Hrvatski centar P.E.N. Hrvatski esperantski savez Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika Kajkavsko spravišče Književni krug Split Književni krug Split Književni krug Split Matica hrvatska Zagreb Matica hrvatska Zagreb Matica hrvatska Zagreb Matica hrvatska Zagreb Matica hrvatska Zagreb Matica hrvatska Zagreb Matica hrvatska Zagreb Udruga "3000 godina Za dar" Udruga građana Baština Udruga građana Baština Hrvatsko društvo pisaca Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika Matica hrvatska Zagreb Matica hrvatska Zagreb Matica hrvatska Zagreb Matica hrvatska, Opatija Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta", Zagreb Društvo hrvatskih književnika, Ogranak slavonskobaranjsko-srijemski Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade Hrvatsko filološko društvo Zagreb Hrvatsko filološko društvo Zagreb Hrvatsko filološko društvo Zagreb Hrvatsko filološko društvo Zagreb Hrvatsko filološko društvo Zagreb Hrvatsko filološko društvo Zagreb Hrvatsko filološko društvo Zagreb Knjiga u centru Knjiga u centru Knjiga u centru Knjiga u centru Knjiga u centru Matica hrvatska, Đakovo Matica hrvatska, Ogranak Osijek Matica hrvatska, Ogranak Osijek Scarabeus – Udruga za promicanje kulture i umjetnosti Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta", Zagreb Udruga "3000 godina Za dar" Matica hrvatska Dubrovnik Udruga za zaštitu napuštenih životinja "Druga prilika" Umjetnička organizacija Autorska kuća 25 FPS – Udruga za audio-vizualna istraživanja

Scotti Giacomo: Nasukani brod

6.000,00

Borben Vladović: Slak uz prugu

15.000,00

Ricov Joja: Jarboli Novecenta, Antologija Ana Hatherly: Izabrane pjesme Casimiro de Brito: Izabrane pjesme/ Poemas seleccionados grupa autora: Pjesništvo moliških Hrvata Grbić Igor: Kao da sam Milovan Antun: Zvijezda Vukić Stjelja Tijana: Ima me Ivo Kalinski – Vladimir Pernić: Cicirici & senjali Ivica Šodan: Gol stojim u gustom mraku Mihovil Pavlinović: Hrvatske narodne pjesme II. Petar Opačić: Pluskvamperfekt Antun Branko Šimić: Izabrane pjesme Halil Džubran: Zemaljski bogovi Jure Kaštelan: Izabrane pjesme Miloš Milošević: Iz prošlosti Boke kotorske Pavao Pavličić: Mala tipologija moderne hrvatske lirike Ulderiko Donadini: Lude priče Wallace Stevens: Izabrane pjesme Risto Đ. Jačev: Pepeo pod maslinama:Egejske rapsodije Matković Ivana: Groznice Pleić Barbara: Pjesme o krvi Grčić Marko: Riječi, riječi, riječi Biletić Boris Domagoj: Književni portret: Tatjana Arambašin Igor Mandić: Mandićev notes Maruna Boris: Što je čuvalo nadu? Željka Čorak: Ptica mojega jezika Onsea Antun: Opatijska čitanka – tragovima naše prošlosti Vidoslava Golubović, Irina Subotić: Zenit 1921.-1926.

11.000,00 15.000,00 13.000,00 7.000,00 5.000,00 5.000,00 4.500,00 5.000,00 3.500,00 25.500,00 6.000,00 8.000,00 2.000,00 8.000,00 9.000,00 67.500,00 4.000,00 6.000,00 2.000,00 1.750,00 1.750,00 15.000,00 6.000,00 43.500,00 29.000,00 10.500,00 4.400,00 24.000,00

Mirko Ćurić: Nemir

5.000,00

Hercigonja Želimir: Tanja – opori zapis iz domskog života A.L.Kennedy: Day Annie Ernaux: Mjesto Charras Pierre: Laku noć, mili prinče Dmitrij Prigov: Živjet ćete u Moskvi Gilles Leroy: Alabama song Ilja Stogoff: Mrtvi mogu plesati Magdalena Tulli: U crvenilu Darko Macan: Dlakovuk Đokić Ana: Recepti za sreću Elkeles Simone: Kako upropastiti ljetne praznike Pongrašić Zoran: Četiri sprovoda i vjenčanje Pongrašić Zoran: Djevojčica koja je preskočila nebesa Adam Rajzl: Zvonik Eve Šimunove David Strossmayer: Filozofija jednog pubertetlije Tomislav Žigmanov : Pod svitom – saga o svitu koji nestaje

7.500,00 13.000,00 7.000,00 4.500,00 13.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.900,00 6.950,00 4.900,00 7.950,00 4.950,00 7.000,00 6.500,00 5.000,00

Gustav Meyrink: Zeleno lice

19.000,00

Mladen Blažević: Tragovi goveda Tomislav Marijan Bilosnić: Listopad Kolanović Dubravka: Miho Pracat Bašić Tajana i Marion Diana – tekst, Koraljka Polaček – ilustracije: Danova slikovnica Lovrenčić Sanja: Mjesec u prosincu grupa autora: Austrijska filmska avangarda

187

8.000,00 5.000,00 5.000,00 1.500,00 11.800,00 5.000,00

V.


188

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

632

Centar za mirovne studije

633

Centar za ženske studije

634

Društvo hrvatskih književnika, Ogranak slavonskobaranjsko-srijemski

635

Hrvatsko knjižničarsko društvo

636

Hrvatsko knjižničarsko društvo

637

Hrvatsko knjižničarsko društvo

638

Hrvatskozagorsko književno društvo

639

iDemo – Institut za demokraciju

640 641 642 643

Institut za povijest umjetnosti Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika Književni krug Split

644

Književni krug Split

645 646 647

Matica hrvatska Zagreb Ogranak Matice hrvatske, Slavonski Brod Udruga "Bijeli val"

648

Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj

649

Centar za ženske studije

650 651

Čakavski sabor Žminj Deltakont

652

Etno-udruga "Prepelin'c"

653

Etno-udruga "Prepelin'c"

654 655

657 658 659 660

Histria Croatica Hrvatska matica iseljenika Hrvatska provincija sv.Jeronima franjevaca konventualaca-Uredništvo Veritasa Hrvatski centar ITI Hrvatski filmski savez Hrvatski filmski savez Hrvatski filmski savez

661

Hrvatski filmski savez

662 663 664 665 666 667 668

Hrvatsko filološko društvo Rijeka Hrvatsko filozofsko društvo Hrvatsko filozofsko društvo Hrvatsko filozofsko društvo Hrvatsko filozofsko društvo Hrvatsko filozofsko društvo Hrvatsko filozofsko društvo

669

Hrvatsko knjižničarsko društvo

670

Hrvatsko knjižničarsko društvo

671

Hrvatsko knjižničarsko društvo

672

Hrvatsko knjižničarsko društvo

656

V.

Bilješke o društvenoj promjeni Jambrešić Kirin Renata i Prlenda Sandra: Promišljanje sjevera i juga u postokolonijalnosti

1.000,00

grupa autora: Zbornik o Matku Peiću: sinestezija pisanja

5.000,00

Međunarodni skup u čast 100-te godišnjice rođenja Eve Verona: zbornik radova Okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama, 2006.: Profesionalna etika knjižničara i društvene etičke norme: zbornik radova Slobodan pristup informacijama: 4. i 5. okrugli stol: zbornik radova Hrvatskozagorski književni zbornik 2007. Hoblaj Petra: Ravnopravan pristup Roma kvalitetnom odgoju i obrazovanju: izvještaji o praćenju Grupa autora: Renesansa i renesanse u umjetnosti Hrvatske Skupina autora: Drugi Šoljanov zbornik Skupina autora: Esej danas Colloqvia Marvliana XVII. grupa autora: Dani hvarskog kazališta broj 34. Tema: Počeci u hrvatskoj književnosti i kazalištu Grupa autora: Filozofija u XX. stoljeću – zbornik Skupina autora (20): Babićev zbornik UP&UNDEGGROUND-art dossier Jovanovski Blagoje: Dani braće Miladinov, Zbornik radova i priloga Renata Jambrešić Kirin: Dom i svijet.O ženskoj kulturi pamćenja Krizmanić Attilio: Pulska kruna (I.-II.) Agamben Giorgio: Izvanredno stanje Laloš-Grgočof Željko, prof. Hriberski Natalia: Delničke pučke popijevke iz devetnaestoga i dvadesetoga stoljeća Sandra Malvić: Dejuončeca i Dejuončan – dejuonška narodna nošnja (Delničica i Delničan – delnička narodna nošnja) M.Bertoša, R.Matijašić, A.Krizmanić: Stradarij grada Pule Hrvoje Salopek: Ogulinsko-modruški rodovi Tomić Celesin: Oče naš Sibila Petlevski: Drama i vrijeme Ajanović Midhat: Karikatura i pokret Ante Peterlić: Povijest filma:rano i klasično razdoblje Nenad Puhovski: Digitalni abecedarij audiovizualnih medija Vojković Saša: Film kao (trans)kulturalni spektakl: Hollywood, Europa, Azija Zaneta Sambunjak: Ilirizam,cenzura i biedermeier Iris Tićac: Personalistička etika Karla Wojtyle Krivak Marijan: Protiv! Nikola Skledar: Filozofija i život Pavao Vuk-Pavlović: Vrednota u svijetu Tafra Alen: Kulturni pesimizam u tradiciji filozofije povijesti Vuk-Pavlović Pavao: Djelovnost umjetnosti 10. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture: zbornik radova IFLA, Smjernice za knjižnične usluge za bebe i djecu rane dobi Katić Tinka: Stara knjiga: Bibliografska organizacija informacija Lehman Vibeke i Locke Joanne: Smjernice za knjižnične usluge za zatvorenike

2.400,00

9.000,00 6.000,00 5.000,00 4.000,00 2.000,00 14.000,00 5.000,00 2.900,00 9.000,00 10.000,00 12.000,00 7.500,00 15.000,00 2.000,00 6.250,00 20.000,00 12.500,00 3.000,00 3.400,00 32.500,00 3.000,00 1.200,00 7.500,00 18.000,00 30.000,00 9.000,00 7.500,00 6.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.450,00 2.500,00 3.450,00 6.000,00 3.000,00 6.500,00 2.750,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

673

Hrvatsko-ukrajinska suradnja

674

Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika

675

Kajkavsko spravišče

676

Katedra Čakavskog sabora Žminj

677

Književni krug Split

678 679 680 681

Književni krug Split Književni krug Split Književni krug Split Književni krug Split

682

Književni krug Split

683 684

Književni krug Split Književni krug Split

685

Književni krug Split

686

Književni krug Split

687

Kultura i društvo

688 689 690

Matica hrvatska Bizovac Matica hrvatska Dubrovnik Matica hrvatska Zagreb

691

Matica hrvatska Zagreb

692 693 694

Matica hrvatska Zagreb Matica hrvatska Zagreb Matica hrvatska Zagreb

695

Matica hrvatska Zagreb

696 697 698 699 700 701

704

Matica hrvatska Zagreb Matica hrvatska, Čakovec Matica hrvatska, Čakovec Matica hrvatska, Metković Multimedijalni institut Nova akropola – kulturna udruga Scarabeus – Udruga za promicanje kulture i umjetnosti Scarabeus – Udruga za promicanje kulture i umjetnosti Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta", Zagreb

705

Udruga za promicanje oblikovanja i umjetnosti

702 703

706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717

Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH Kali Sara Društvo za promicanje književnosti na novim medijima Hrvatsko društvo pisaca Hrvatskozagorsko književno društvo Hrvatskozagorsko književno društvo Matica hrvatska, Osijek Umjetnička organizacija "Autorska kuća" Društvo hrvatskih književnika Društvo hrvatskih književnika Društvo hrvatskih književnika Društvo hrvatskih književnika Društvo hrvatskih književnika

grupa autora: Genocidni zločin totalitarnog režima u Ukrajini Petener-Lorenzin Marija: Bibliografija časopisa Nova Istra (1996/2006) Đurđica Cvitanović: Turopoljske ljepotice (Drvene seljačke crkve) grupa autora: Libri Žminjski, knjige 1. i 2. grupa autora: Komparativna povijest Hrvatske književnosti X. Lujo Margetić: Etnogeneza Hrvata i Slavena Mirjana Škunca: Mostovi građeni glazbom Pauzanija: Vodič po Heladi Stašo Forenbaher: Grapčeva špilja Stjepan Lapenda: Francuski duh u hrvatskoj periodici u Dalmaciji 1844.-1918. Tomislav Marasovć: Dalmatia praeromanica I. Vanda Babić: Bokeljska muka Vladimir Posavec: Dalmacija u vrijeme Marcelina i Julija Nepota Željko Rapanić: Od carske palače do srednjovjekovne općine Montesquieu: Razmatranja o razlozima veličine Rimljana i njihove propasti Adolf Bratoljub Klaić: Bizovačko narječje Miljenko Foretić: Bibliografija o Petru Kanaveliću Ivičević Jozo: Iz novije hrvatske povijesti Lokos Istvan: Croatohungarica, Hrvatsko-mađarske književno-povijesne teme. Studije Marko Kovačić: Grecizmi u suvremenom hrvatskom jeziku Mate Kapović: Uvod u indoeuropsku lingvistiku Milivoj Solar: Književni leksikon Ranko Matasović: Poredbeno povijesna gramatika hrvatskoga jezika Šugar Ivan: Hrvatski biljni imenoslov Bartolić Zvonimir: Sjevernohrvatske teme Blažeka Đuro: Međimurski dijalekt Mile Vidović: Povijest crkve u Hrvata Christoph Menke : Prisutnost tragedije Lucije Anej Seneka: Dijalozi

4.400,00 2.600,00 7.000,00 9.600,00 10.000,00 18.000,00 7.000,00 29.000,00 3.400,00 5.000,00 7.600,00 6.250,00 13.000,00 7.500,00 12.000,00 4.950,00 4.000,00 27.000,00 9.000,00 28.000,00 3.600,00 16.000,00 68.000,00 54.000,00 12.500,00 15.000,00 5.000,00 4.450,00 4.000,00

Claude Lecouteux: Knjiga talismana i amuleta

14.000,00

Verena Kast: Dinamika simbola

13.500,00

Miloš Okuka: Srpski dijalekti Branka Hlevnjak, Rhea Ivanuš: Hrvatska (anti) ratna fotografija

18.000,00

Veljko Kajtazi: Prvi hrvatsko-romski i romsko-hrvatski rječnik

30.000,00

Jurica Pavičić: Trovačnica Ivica Prtenjača: Tragamo za srećom i to će nas uništiti Hrvoje Kovačević: Dragi pokojnik Stjepan Nino Škrabe: Idu svati,mlade ni Zoltan Agaston: Suvremena mađarska drama Milica Lukšić: Sabrana nedjela – drame Brešić Vinko: Čitanja Mihanović Nedjeljko: Hrestomatija iseljeničke književnosti Nikčević Sanja: Kazalište u ratu ili tko će se usuditi reći Podrug Toma: Približavanje Velnić Davor: Nije namjerno

189

14.500,00

1.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 8.000,00 10.000,00 12.000,00 10.000,00 8.000,00 10.000,00

V.


190

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

718

721 722 723 724

Društvo hrvatskih književnika, Ogranak Rijeka Društvo za promicanje književnosti na novim medijima Društvo za promicanje književnosti na novim medijima Hrvatski filmski savez Hrvatski filmski savez Hrvatsko društvo pisaca Hrvatsko društvo pisaca

725

Hrvatskozagorsko književno društvo

726 727 728 729

731 732 733 734 735 736 737

Hrvatskozagorsko književno društvo Hrvatskozagorsko književno društvo Institut Vlado Gotovac Matica hrvatska Zagreb Scarabeus – Udruga za promicanje kulture i umjetnosti Šokačka grana, Osijek Udruga za promicanje kulture "Kulturtreger" Društvo hrvatskih književnika Hereditas Histriae Hrvatski centar P.E.N. Književni krug Split Matica hrvatska Bizovac

738

Matica hrvatska Bizovac

739 740 741 742 743 744 745

Matica hrvatska Zagreb Matica hrvatska Zagreb Matica hrvatska Zagreb Matica hrvatska Zagreb Matica hrvatska Zagreb Udruga Romski putevi – Romane droma Kajkavsko spravišče

746

Knjiga u centru

747 748 749 750 751 752 753 754

756 757 758 759 760 761 762 763 764 765

Knjiga u centru Knjiga u centru Matica hrvatska – Ogranak Vinkovci Multimedijalni klub "Zapad" Umjetnička organizacija "Autorska kuća" Umjetnička organizacija "Autorska kuća" Bedem ljubavi – 1991 Društvo hrvatskih književnika Društvo za promicanje književnosti na novim medijima Društvo za znanstvenu fantastiku "SFera" Đakovački kulturni krug Hrvatski esperantski savez Hrvatsko društvo pisaca Hrvatsko filološko društvo Zagreb Književni krug Split Matica hrvatska Bizovac Matica hrvatska Zagreb Matica hrvatska, Osijek Matica hrvatska, Osijek

766

Matica hrvatska, Osijek

767 768

Mitropa, umjetnička organizacija Ogranak Matice hrvatske, Petrinja

719 720

730

755

V.

Roman Karlović: Čudesni strojevi

8.000,00

Darko Polšek: Rađanje nacije

1.000,00

Darko Polšek: Zapisi iz treće kulture

1.000,00

Horvat Srećko: Distopija na filmu Tadić Zoran: Ogledi o hrvatskom dokumentarnom filmu Igor Rajki i Boris Beck: Smeće dobra Marko Grčić: Riječi,riječi,riječi Ivan Cesarec: Dramsko-scenski rad Tomaša Mikloušića (1767.-1883.) Rikard Jorgovanić: Feljtoni Stanko Špoljarić: Zlatnožute jeseni zagorske više autora: Kulturolog doba – kritika o Vladi Gotovcu Pavao Pavličić: Mala tipologija suvremene hrvatske lirike

10.000,00 8.000,00 12.000,00 15.000,00

Vilem Flusser: Geste-fenomenološki esej

10.000,00

Vladimir Rem: Šokadija i šokci Grupa autora: Sam među knjigama Ante Stamać: Portreti hrvatskih književnika,II:Ante Stamać Milan Rakovac: Izabrana djela, 7 knjiga Jorn Sussane: Izabrane pjeseme – Udvalg af digte Davor Domančić: Izbor iz djela Andrija Maurović: Stripovi iz Oka Krešimir Zimonić: Priče iz davnina (prenamjena: Devlić: Machu Picchu) Djela Petra Selema, 5 knjiga – dodatna sredstva Petar Selem: Putopisi i putokazi Petar Selem: Šum zastora Petar Selem: U zagrljaju Talije Petar Selem: Znak i značenje 37 autora: Antologija romske poezije Mladen Kušec: Otkud dojde dugi nos Ana Đokić: O zmaju koji je kokice jeo i jednu lažnu princezu sreo Ana Đokić: Sve što znam o patuljku Zoran Pongrašić: Iz života kukaca Vladimir Bakarić: Ljubav koja ne može proć Ratko Bjelčić: Bez memorije Sanja Lovrenčić: Mjesec u prosincu Sven Nemet: Kiki i Danko – Gradovi, prašume i šalica čaja Zdenka Jezernik: Mojih pet minuta Iveljić Nada: Prilagodba pustinji

10.000,00 10.000,00 10.000,00 70.000,00 10.000,00 12.000,00 10.000,00

Sanja Pilić: Tjeskoba šutnje grupa autora : Sferakon 14 Mirko Ćurić: Mauro Flavije, Jakob Heibl i druge priče Šimun Šito Čorić: Nokta gardisto Mima Simić: Australija Deszo Kosztolanyi: Kornel Esti Živko Jeličić: Umorstvo smokve Adolf Bratoljub Klaić: Pripovijetke Istvan Lokos: Croatohungarica David Strossmayer: Filozofija jednog pubertetlije Stjepan Tomaš: Gudački kvartet iz Bostona Tomislav Mišir: Kavane,birtije i gostionice-kronika jednog Vukovara Sanja Šamanović i Tomislav Čmelar: Priče iz zlatne doline Davor Salopek: Otkucaji zavičaja

10.000,00 12.000,00 10.000,00 15.000,00 8.000,00

5.000,00 40.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00 7.000,00 6.000,00 4.000,00 10.000,00 10.000,00 1.000,00 8.000,00 10.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6.000,00 15.000,00 10.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

769 770 771 772 773 774

797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808

Ogranak Matice hrvatske, Petrinja Ogranak Matice hrvatske, Vinkovci Športski klub osoba s invaliditetom Dlan Udruga "3000 godina Za dar" Umjetnička organizacija "Autorska kuća" Umjetnička organizacija "Autorska kuća" Društvo hrvatskih književnika, Ogranak slavonskobaranjsko-srijemski Ogranak Matice hrvatske, Vinkovci Društvo hrvatskih književnika Društvo hrvatskih književnika Društvo hrvatskih književnika Društvo hrvatskih književnika Društvo hrvatskih književnika Društvo hrvatskih književnika Društvo hrvatskih književnika Društvo hrvatskih književnika Društvo hrvatskih književnika Društvo hrvatskih književnika Društvo hrvatskih književnika, Ogranak Rijeka Društvo hrvatskih književnika, Ogranak Rijeka Društvo za promicanje književnosti na novim medijima Društvo za promicanje književnosti na novim medijima Društvo za promicanje književnosti na novim medijima Društvo za promicanje književnosti na novim medijima Društvo za promicanje književnosti na novim medijima Društvo za promicanje književnosti na novim medijima Društvo za promicanje književnosti na novim medijima Društvo za promicanje književnosti na novim medijima Hrvatska matica iseljenika Hrvatski centar P.E.N. Hrvatski centar P.E.N. Hrvatski centar P.E.N. Hrvatski esperantski savez Hrvatski esperantski savez Hrvatsko društvo pisaca Hrvatsko društvo pisaca Hrvatsko društvo pisaca Hrvatsko društvo pisaca Hrvatsko društvo pisaca Hrvatsko društvo pisaca

809

Hrvatsko društvo pisaca

810 811 812 813 814 815 816 817

Kajkavsko spravišče Kajkavsko spravišče Književni krug Split Matica hrvatska, Osijek Športski klub osoba s invaliditetom Dlan Udruga "3000 godina Za dar" Umjetnička organizacija "Autorska kuća" Čakavski sabor Žminj

775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796

Ivo Maroević: Zrnca životnog mozaika Tomislava Albertović: Ogledi o princes-krafnama Robert I.Dudnik : Bitka nad bitkama Mahatminim načinom Bilosnić Tomislav Marijan: Doručak Anonimni autori iz 13. i 14. stoljeća: Životi trubadura Zvjezdana Jembrih: Ljetopisi Borben Vladović: Slak uz prugu Đuro Vanđura: Joza Mataković Begović Božena: Izabrane pjesme Bošnjak Branko: Prenapučena pustinja Gjurić Stanka: Bešćutnost akvarela Kalinski Ivo: Lollo Mađer Miroslav Slavko: Daleki vlak Majdak Zvonimir: Dvije kapi krvi Medvidović Lujo: Kornatske ruže Stahuljak Višnja: Melodija nesanice Valent Milko: Tihi alati Vuletić Anđelko: Neznani Diana Rosandić: Golubica mira / Colomba di pace Giacomo Scotti: Nasukani brod

10.000,00 4.000,00 5.000,00 10.000,00 8.000,00 10.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6.000,00 8.000,00 6.000,00 8.000,00 6.000,00 8.000,00 10.000,00 8.000,00 8.000,00 10.000,00

Blaise Cendrars: Sve do Srca Svijeta

1.000,00

Branislav Oblučar: Mačje pismo

1.000,00

Franjo Nagulov: Sadomazoteka

1.000,00

Helena Burić: Kratka povijest bolesti

1.000,00

Ivana Simić Bodrožić: Prvi korak u tamu

1.000,00

Ivica Prtenjača: Yves

1.000,00

Matija Brstilo: Baš si sirov u zadnje vrijeme

1.000,00

Miroslav Mićanović: Zid i fotografije kraja

1.000,00

Gujaš-Đuretin Josip: Mene su ljepote ostavile Erik Stinus: Izabrane pjesme – Udvalg af digte Graf Dieter: Izabrane pjeseme – Ausgewalte Gedichte Paterson Don: Izabrane pjesme Mile Pešorda: Elektitaj poemoj Pjesme i proza rumunjskih Hrvata Ana Brnardić: Pisanje po tipkama Branko Vasiljević: Tilt Damir Šodan: Pisma divljem Skitu Helena Burić: Kratka povijest bolesti Jasenka Kodrnja: Pjesme galeotkinja Milko Valent: Trans Tomica Bajsić (izbor, prijevod i bilješke): Južna pošta, 100 pjesama Latinske Amerike Ivica Jembrih Cobovički: Doživljena viečnost Joško Božanić, Zvonko Kovač: Co, kaj? Mihovil Pavlinović: Hrvatske narodne pjesme, sv. II Ivana Šojat Kuči: Klatna Željko Bosilj: Dodir ljubavi Tomičić Zlatko: Pašmanske elegije Darko Suvin: Odgovori Ivan Matetić Ronjgov: Dragi moj ženso

191

6.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6.000,00 8.000,00 8.000,00 6.000,00 8.000,00 6.000,00 5.000,00 10.000,00 12.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 8.000,00 10.000,00

V.


192

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

818 819 820 821 822 823 824

Društvo hrvatskih književnika Družba "Braća hrvatskog zmaja", Zagreb Hrvatsko-bugarsko društvo Matica hrvatska Zagreb Matica slovačka Multimedijalni institut Ogranak Matice hrvatske, Petrinja

825

SARASAN

826

Udruga "Žene u Domovinskom ratu" Umjetnička organizacija "Zagreb Film Festival", Zagreb Društvo hrvatskih književnika, Istarski ogranak Društvo za promicanje književnosti na novim medijima Društvo za promicanje književnosti na novim medijima Društvo za promicanje književnosti na novim medijima Društvo za promicanje književnosti na novim medijima Društvo za promicanje književnosti na novim medijima Društvo za promicanje književnosti na novim medijima Hrvatsko filološko društvo Zagreb Hrvatsko filološko društvo Zagreb Hrvatsko filološko društvo Zagreb Knjiga u centru Knjiga u centru Knjiga u centru Knjiga u centru Knjiga u centru Knjiga u centru Knjiga u centru Matica hrvatska, Đakovo Matica hrvatska, Osijek Petikat – umjetnička radionica Spectrum-Makedonsko hrvatska udruga za promicanje kulturnih vrijednosti i veza Udruga "3000 godina Za dar" Udruga za kulturu Knjigomat Udruga za kulturu Knjigomat Umjetnička organizacija "Autorska kuća" Zajednica Talijana Rijeka – Cominta'degli Italiani di Fiume Format, udruga za promicanje likovnosti Multimedijalni klub "Zapad" Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH Kali Sara Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH Kali Sara

827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857

V.

858

Umjetnička organizacija "Autorska kuća"

859

Centar za vizualne studije

860 861

Centar za vizualne studije Društvo hrvatskih književnika Društvo za promicanje književnosti na novim medijima

862

Nada Miranda Blažević-Krietzman: Dioklecijanova palača Velimir Deželić: Kakvi smo bili? Zapisi mojoj unučadi. Diana Glasnova: Ratnici milosrđa Radoslav Katičić: Boristenu u pohode Ferdinand Takač: Životopis slovačkog Hrvata Michael Hardt i Toni Negri: Mnoštvo Domagoj Bernić, Hrvoje Bešlić, Vladimir Krpan: Pobjeda Mahatma Gandhi: Autobiografija Moj eksperiment s istinom skupina autora: Žene u Domovinskom ratu – Dubrovnik

10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 7.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Nenad Polimac: Moj prvi film:Balkanski happy end

10.000,00

Cvenić Josip: I sve pustiš niz rijeku

10.000,00

Branimir Baron Brljević: Katarza

1.000,00

Irena Lukšić: Pismo iz Sankt Peterburga

1.000,00

Lada Puljizević: Cipele za padanje

1.000,00

Mario Brkljačić: Zujke

1.000,00

Milko Valent: Clown

1.000,00

Suzana Abspoel Đođo: Kazahstan

1.000,00

Annie Ernaux: Mjesto Gilles Leroy: Alabama Song Ilja Stogoff: Mrtvi mogu plesati Ana Đokić: Recepti za sreću Darko Macan: Jadnorog Darko Macan: Pišač Igor Lepčin: Vražje oko Zoran Krušvar: Zvijeri plišane Zoran Pongrašić: Četiri sprovoda i vjenčanje Zoran Pongrašić: Djevojčica koja je preskočila nebesa Adam Rajzl : Zvonik Eve Šimunove Janja Jaman: Poslije svega Boris Greiner: Ulice u struji Stephanie Saint-Senart: Ferman

5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8.000,00 8.000,00 6.000,00 5.000,00 10.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 10.000,00 5.000,00

Kristevski Hristo,: Cigansko ljeto Boris Vian: Jesen u Pekingu Dušan Gojkov i Elfrida Matu Mahulja: Pisanje po vodi Sanja Lovrenčić: Zmije Nikonimora – Utočišta

6.000,00 12.000,00 6.000,00 12.000,00

Osvaldo Ramous: Il cavallio di cartapesta

10.000,00

Branko Barač: Štekavac iz Kopačkog rita Robert Mlinarec: Pazi,buba,ne gazi!

8.000,00 5.000,00

Veljko Kajtazi: Sara i prijatelji

3.000,00

Veljko Kajtazi: Sara je zaljubljena

3.000,00

Sanja Lovrenčić: Pepeljugina sestra (prenamjena: Kiki i Danko) Briski Uzelac Sonja: Vizualni tekst – ogledi o novim paradigmama slike Vizualni studiji – interdisciplinarni uvod u kulturu slike Hećimović Branko: Oči prošlosti Dražen Šimleša: Četvrti svjetski rat/Drugačiji svijet je moguć

4.000,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00 1.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

865 866 867

Društvo za promicanje književnosti na novim medijima Hrvatska provincija sv.Jeronima franjevaca konventualaca-Uredništvo Veritasa Hrvatski centar ITI Hrvatski savez za esperanto Hrvatsko dizajnersko društvo

868

Hrvatsko društvo filmskih kritičara

869

Humanitarna organizacija – Svjetska organizacija Roma u RH

870

Kajkaviana

871 872 873 874

Matica hrvatska Zagreb Matica hrvatska Zagreb Matica hrvatska, Ogranak Čabar Matica hrvatska, Ogranak Čabar

875

Matica hrvatska, Osijek

863 864

879 880 881

Scarabeus – Udruga za promicanje kulture i umjetnosti Scarabeus – Udruga za promicanje kulture i umjetnosti Scarabeus – Udruga za promicanje kulture i umjetnosti Srpsko narodno vijece Zagrebački plesni ansambl Zaklada "Ena Begović Radeljak"

882

Bošnjačka nacionalna zajednica Hrvatske

883

Centar za ženske studije

884

Centar za ženske studije

885

Društvo hrvatskih književnika, Istarski ogranak

886

Društvo hrvatskih književnika, Ogranak slavonskobaranjsko-srijemski

887

Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade

888

Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade

889

Hrvatsko etnološko društvo

890

Hrvatsko etnološko društvo

891

Hrvatsko filološko društvo Zagreb

892

Institut Fontes Sapientiae

893 894 895

Knjiga u centru Knjiga u centru Književni krug Split

896

Književni krug Split

897

Književni krug Split

898

Književni krug Split

899

Književni krug Split

876 877 878

Robert Paul Wolff: U obranu anarhizma

1.000,00

Yves Ivonides: 16670 Maksimilijan Kolbe

10.000,00

Miljenko Foretić: Kazalište u Dubrovniku Lucija Borčić: Veliki esperantsko-hrvatski rječnik Mirko Petrić: Uvod u dizajn i medije Šakić Tomislav, Čegir Tomislav i Marušić Joško: Hrvatski filmski redatelji 1. dio – od Oktavijana Miletića do Nikole Tanhofera Ivan Rumbak: Od legenda do povijesti,od priča do stvarnosti Tomaš Mikloušić: Izbor dugovanyh vszakoverztneh ... (Zagreb, 1821.) Ivan Šugar: Hrvatski biljni imenoslov Miloš Milošević: Iz prošlosti Boke Kotorske Slavko Malnar: Povijest čabarskog kraja Slavko Malnar: Rječnik čabarskog govora Josip Babić: Herder i njegove ideje kod Hrvata,Srba i Slovenaca

10.000,00 15.000,00 8.000,00 15.000,00 10.000,00 6.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 8.000,00

Claude Lecouteux: Knjiga amuleta i talismana

10.000,00

Marie-Louise von Franz: Snovi

10.000,00

Verena Kast: Dinamizam simbola-osnove Jungove psihoterapije Filip Škiljan: Znameniti Srbi (I.dio) Monografija Zagrebačkog plesnog ansambla Ana Lederer, Nino Škrabe, Antonija Bogner Šaban: Ena grupa autora: Monografija – stvaralački opus Tahira Mujičića grupa autora: Feminizmi iz transnacionalne perspektive: Promišljanje Sjevera i Juga u postkolonijalnosti Više autora: Zbornik radova sa skupa Marija Jurić Zagorka:život,djelo,naslijeđe Grupa autora: Zbornik pulskih dana eseja 2003-2007 (5 godina) Vinko Brešić, Mirko Ćurić, Stanislav Marijanović, Dina Marković, Nevenka Nekić, Vera Šutalo: Zbornik o Matku Peiću grupa lektirnih pisaca: Lektirisimusi III. / Zbornika radova lektirnih pisaca 2008. grupa pisaca: Reci NE! – perom protiv nasilja među djecom, droge, alkoholizma, zlostavljanja djece, zapostavljanja hendikepiranih i potiranja različitosti 50 godina Hrvatskog etnološkog društva Skupina autora: Destinacije čežnje, lokacije samoće: uvidi u kulturu u (ne)mogućnosti hrvatskih otoka Grupa autora: Sedamdesete skupina autora: Zbornik radova sa simpozija u povodu 100. obljetnice smrti S.S. Kranjčevića Antologija hrvatske proze za mlade – I.tom Antologija hrvatske proze za mlade – II.tom grupa autora: Colloquia Maruliana XVII grupa autora: Dani hvarskog kazališta broj 34, Počeci u hrvatskoj književnosti i kazalištu Grupa autora: Dioklecijan,tetrarhija i Dioklecijanova palača Grupa autora: Grapčeva špilja – pretpovijesni stan, tor i obredno mjesto. Rezultati arheološkog istraživanja 1996. godine grupa autora: Komparativna povijest Hrvatske književnosti X, Smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti

193

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00

V.


194

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

900

Ogranak Matice hrvatske, Slavonski Brod

901 902 903

Studentski teatar "Lero", Dubrovnik Šokačka grana, Osijek Udruga Bacači sjenki Udruga za promicanje interesa gluhih i nagluhih osoba "Upigno" Centar za ženske studije Čakavski sabor Žminj Deltakont Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA Družba "Braća hrvatskog zmaja", Zagreb Fotoklub Zagreb Hrvatski filmski savez

904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940

V.

941 942 943 944 945 946

Razni autori: Stjepan Marjanović – Zbornik o 200-godišnjici rođenja Studentski teatar Lero 1968-2008 Zbornik Urbani Šokci 2 – Šokci i tambura grupa autora: Vitić pleše Grupa autora: Tihi koraci

10.000,00 15.000,00 10.000,00 12.000,00 6.000,00

više autora: Žene i pravo: Feminističke pravne teorije Antoine de Ville: O luci i gradu Puli Agamben Giorgio: Stato di eccezone (Izvanredno stanje)

10.000,00 10.000,00 10.000,00

Više autora: Povijest hrvatskog jezika, 1 svezak: Srednji vijek

50.000,00

Rudolf Strohal i njegovo djelo Vladko Lozić: 115 godina Fotokluba Zagreb Ajanović Midhat: Karikatura i pokret Dahlhaus Carl i Eggebrecht Hans Heinrich: Was ist Musik? Hrvatsko društvo glazbenih teoretičara (Što je glazba?) Hrvatsko društvo pisaca Gianni Vattimo: Izabrani filozofski spisi Hrvatsko društvo pisaca Slavoj Žižek: Pervertitov vodič kroz film Hrvatsko društvo pisaca Žarko Paić: Drugi Balkan, Nove politike identiteta Europe Hrvatsko filološko društvo Rijeka Fedora Ferluga-Petronio: Studija o Juniju Palmotiću Hrvatsko filološko društvo Rijeka Zaneta Sambunjak: Cenzura,ilirizam i biedermeier Hrvatsko filozofsko društvo Alen Tafra: Kulturni pesimizam u tradiciji filozofije Hrvatsko filozofsko društvo Iris Tičac: Personalistička etika Karla Wojtyle Hrvatsko filozofsko društvo Marijan Krivak: Protiv eutanazije životnog svijeta Hrvatsko filozofsko društvo Pavao Vuk-Pavlović: Djelovnost umjetnosti Hrvatsko-crnogorsko društvo prijateljstva "Croatica- grupa autora: Kulture u doticaju: stoljetni hrvatski i Montenegrina", Osijek crnogorski književni i jezični identiteti – izborni pregled Stein Erlich Vera: Amerika izbliza: Pobjede i porazi jednog Institut Vlado Gotovac životnog stila (kako ja vidim) Književni krug Split Branko Jozić: Riječi u slici – repertorij kršćanske ikonografije Književni krug Split Marinović Ante: Dubrovačko carinsko pravo I.dio Književni krug Split Mirjana Škunca: Mostovi građeni glazbom Književni krug Split Sineva Kukoč: Japodi – Fragmenta symbolica Stjepan Lapenda: Francuski duh u hrvatskoj periodici u Književni krug Split Dalmaciji 1844.-1918. Književni krug Split Tomislav Marasović: Dalmatia Praeromanica I Književni krug Split Vanda Babić: Pasionska baština Boke Kotorske Matica hrvatska – Ogranak Orahovica Ivan Mažuran: Orahovica 1228.-2008 Ranko Matasović: Poredbeno-povijesna gramatika Matica hrvatska Zagreb hrvatskoga jezika Milan Kruhek: Srednjovjekovni Modruš – grad knezova Matica hrvatska, Ogranak Ogulin Krčkih Frankopana Dragutin Mucić: Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku od Matica hrvatska, Osijek osnutka 1907.-1940 Nova akropola – kulturna udruga Plutarh: Moralia (Etički spisi) Božena Filipan: Varaždinske Toplice i naselja, sv.2 – Uloga Ogranak Matice hrvatske, Varaždinske Toplice Varaždinskih Toplica u hrvatskoj povijesti i kulturi Povijesno društvo Rijeka Ljerka Schiffler: Matija Frkić,krčki filozof Povijesno društvo Rijeka Priredio Petar Strčić: Zbornik radova Franje Emanuela Hoška Savez antifašističkih boraca i antifašista RH, Zagreb Ivan Fumić, Mišo Deverić: Koncentracioni logori u NDH Društvo arhitekata Istre – Societa' degli architetti Godišnja izložba članova DAI SAI 2008 dell'Istria (DAI SAI) Društvo arhitekata Zadra Program rada za 2008. godinu Društvo arhitekata Zagreb Javni interview / 1:1, razgovori o arhitekturi Hrvatsko dizajnersko društvo Izložba hrvatskog dizajna 0708 Hrvatsko dizajnersko društvo Treća Nacionalna dizajnerska konvencija Art centar Organizacija izložbi Godišnji program Galerije Otok – samostalne i skupne Art radionica Lazareti, Dubrovnik izložbe – 2008. godina

8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 12.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 15.000,00 12.000,00 10.000,00 15.000,00 12.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 60.000,00 40.000,00 15.000,00 30.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

947 948

Bejahad – Židovska kulturna scena Zagreb Cro Art Photo Club

949

Fotoklub Split

950

Fotum Samobor

951

Fundacija Miroslava Šuteja

952 953 954

Hrvatska matica iseljenika Hrvatska paneuropska unija Hrvatska udruga likovnih umjetnika Split

955

Hrvatski fotosavez

956 957 958 959 960 961 962 963 964 965

Hrvatsko dizajnersko društvo Hrvatsko društvo karikaturista Hrvatsko društvo karikaturista Hrvatsko društvo likovnih umjetnika – Galerija PM Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Istre Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Osijek Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka

966

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka

967 968 969

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

970

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

971

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

972

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

973 974 975 976

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

977

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

978

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb

979 980 981

983 984 985

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb Hrvatsko društvo naivnih umjetnika, Galerija Mirko Virius Hrvatsko kulturno društvo "Napredak", Zagreb Hrvatsko-izraelsko društvo, Zagreb Institut Vlado Gotovac

986

Kajkavsko spravišče

987

Kajkavsko spravišče

988

Kajkavsko spravišče

982

989 990 991 992 993

Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture – K.V.A.R.K. KUD Šikuti machine Kulturno-umjetničko društvo "Montenegro" Kulturno-umjetnička udruga "Uzgon" Matica hrvatska – Galerija Matice hrvatske

Bejahad 2008 Izložbe fotografija u sezoni 2007/2008 Izložbeni program Galerije fotografija Fotokluba Split u 2008 Izložbe moderne i suvremene fotografije Miroslav Šutej – izložba iz fundusa Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu Projekt "Vucetich" Izložbe u Hrvatskoj paneuropskoj uniji Tematska međunarodna skupna izložba "Dva" (radni naziv) Međunarodna izložba fotografije 2008. – Umjesto priče za laku noć "Životno djelo Mihajla Arsovskog" – izložba 13. međunarodna izložba karikature Zagreb 2008 Godišnja izložba članova Hrvatskog društva karikaturista Godišnji program Galerije PM u 2008. godini Međunarodna bijenalna izložba "Multimeridijan '08" Revijalna godišnja izložba članova HDLU Istre Samostalna izložba Igora Grubića Izložbeni program Galerije Kazamat za 2008. godinu Izložba "Kustoski projekt ili kritičar bira" 10 samostalnih izložaba Godišnja izložba Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka Izložba "Dijalog" Razmjena programa Obalne galerije Piran i HDLU Rijeka 29. Salon mladih Borivoj Popovčak: Groteska u modernom hrvatskom kiparstvu, pripremni radovi Božidar Jurjević, Zero (ambijentalna višedijelna instalacija/ performance) Davor Antolić Antas:The Last Days Of Disco (svjetlosna instalacija) Hanibal Salvaro: Bijeli grad (50 godina djelovanja) Izložba Petera de Cuperea (site specific) Izložbeni program Galerije Karas u 2008. godini Lidvina Luketa: More,ljudi,obala Marijan Molnar "You need more ili ponovno pronađeni predmet" (instalacija) Recentna izložba članova Hrvatskog društva likovnih umjetnika Zagreb Retrospektivna izložba Jerka Fabkovića Retrospektivna izložba Josipa Butkovića Sonja Gašperov: 365 majica

195

30.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 45.000,00 20.000,00 10.000,00 50.000,00 80.000,00 40.000,00 15.000,00 10.000,00 40.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 18.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 10.000,00 7.500,00 20.800,00 80.000,00 30.000,00 10.000,00

Živi i mrtvi Velikomlačani Drage Trumbetaša

20.000,00

Izložba minijatura akademske kiparice Ane Kovač Program izložbi Galerije Kulturnog centra "Shalom" Izložba Gotovčevi dani Aleksandar Š. Augustinčić: Obojena ljubav – izložba pastela i scenografija Nevenka Arbanas: Lirske apstrakcije – izložba grafika Zorislav Drempetić Hrčić: Zagorske sanje – izložba ulja na platnu i crteža

10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 45.000,00

Godišnji program Galerije "K"

10.000,00

Izložbe u Šikutima i Savičenti Izložba slika u Galeriji Montenegrina Likovni program u klubu/galeriji 4 Izložbe mladih likovnih autora u Galeriji Matice hrvatske

10.000,00 10.000,00 10.000,00 25.000,00

V.


196

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012

Ogranak Matice hrvatske Metković Ogranak Matice hrvatske Metković Slobodna umjetnička akademija, Galerija Ghetto Udruga "Jenio Sisolski" Udruga "Kastafsko kulturno leto" – Galerija Crkvice Sv. Trojice Udruga "Što, kako i za koga /WHW" Udruga Globalna Hrvatska Udruga Multimedijalni centar Luka ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, Zagreb ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, Zagreb ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, Zagreb ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, Zagreb ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, Zagreb ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, Zagreb ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, Zagreb ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, Zagreb ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, Zagreb ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, Zagreb ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, Zagreb

1013

ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, Zagreb

1014

ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, Zagreb

1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024

ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, Zagreb ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, Zagreb ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, Zagreb ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, Zagreb ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, Zagreb ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, Zagreb Umjetnička akademija Židovska općina Zagreb Art radionica Lazareti, Dubrovnik Atelieri Žitnjak

1025 Čakavski sabor Žminj

V.

1026 Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske 1027 Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske Društvo povjesničara umjetnosti Rijeke, Istre i 1028 Hrvatskog primorja 1029 Hrvatska sekcija AICA 1030 Hrvatsko novinarsko društvo, Zagreb 1031 Kulturno – umjetničko društvo "Montenegro"

Likovna izložba Frane Radak Likovna izložba Stipe Nobilo Program Galerije Ghetto za sezonu 2008 Dvije likovne izložbe i jedna manifestacija Izložbeni program za 2008. u izložbenom prostoru Sv. Trojice Izložba "Novi start" 3 samostalne i 1 grupna izložba MUL – subgalerijska djelatnost MMC LUKA-e "Aktualno" – skupna, žirirana izložba recentnih radova Sekcije za fotografiju "Dodirni me!" – multimedijski, interdisciplinarni, selektirani projekt Sekcije za keramiku, porculan i staklo "Skica – model", selektirana problemska izložba radova članica Sekcije za oblikovanje odijevanja

30.000,00 30.000,00 9.000,00

Branka Benčić: (Po)modni razgovori 2

14.000,00

Dekonstrukcija tekstila, skupna izložba Sekcije za tekstilno stvaralaštvo Fedor Kritovac: Zagrebački street art, fotodokume izložba urbanih intervencija Izložba fotografija studenata Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu Ljubo Gamulin: Judi – izložba fotografija Magda Dulčić: retrospektiva animiranih filmova i stripova (1977 – 2007) Mladen Bašić Bibi (1945 – 1997) retrospektivna izložba karikatura Nakit u fotografiji, izložba fotografija Nina Bačun, Roberta Bratović i Tomislav Mostečak: One is many – many is one, izložba multifunkcionalnih odjevnih predmeta Odsjek kiparstva Akademije likovnih umjetnosti – smjer mala plastika i medaljarstvo – predstavljanje povodom 10. obljetnice rada Ruta Knežević (1947-2006), retrospektivna izložba Siniša Reberski: Digitalizacija ptičjeg pera – nastavak fonta Libersina Sto godina hrvatske scenografije i kostimografije 1909. – 2009. – pripremni radovi Višnja Slavica Gabout: Kiparsko u keramici – Izazovi materije Žena u ilustraciji, stripu, krikaturi... – problemska selektirana izložba Život ilustracije, radionica/happening/izložba (sekcija za ilustraciju) Obilježavanje 10-godišnjice Umjetničke akademije u Splitu Izložbena djelatnost u Galeriji Milan i Ivo Steiner Monografija – 20 godina Art radionice Lazareti Katalog, web stranice Branko Fučić "Istarske freske (srednjovjekovno zidno slikarstvo u Istri)" Drago Miletić "Kule plemićkih gradova" Likovna monografija Grgo Gamulin "Josip Račić" Riječki povjesničari umjetnosti – za dr. Branko Fučić i dr. Vanda Ekl Izdavačka djelatnost Knjiga "Hrvatska novinska fotografija 2007.", Zbor fotoreportera Likovna monografija Jozo Ćetković

10.000,00 15.000,00 25.000,00 15.000,00 10.000,00

15.000,00 20.450,00 10.000,00

20.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 33.000,00 13.000,00 40.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 20.000,00 40.000,00 30.000,00 50.000,00 30.000,00 34.000,00 23.000,00 40.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

1032 Likum – Zadruga likovnih umjetnika Hrvatske 1033 Likum – Zadruga likovnih umjetnika Hrvatske 1034 Udruga Umjetnost zajednice / Community Art ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, Zagreb ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika 1036 primijenjenih umjetnosti, Zagreb ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika 1037 primijenjenih umjetnosti, Zagreb 1035

1038 Goranska kiparska radionica Lokve 1039 Goranska kiparska radionica Lokve 1040 Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba Dodir 1041 Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb 1042 Hrvatsko novinarsko društvo, Zagreb 1043 Likovna udruga "Petar Smajić" 1044 Udruga gluhih i nagluhih Zagrebačke županije 1045 1046 1047 1048

Društvo tjelesnih invalida, Zagreb Foto – kino klub "Baranja – film" Fotoklub Vinkovci Fotoklub Zagreb

1049 KERAMEIKON, Hrvatsko keramičarsko udruženje 1050

ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, Zagreb

1051 Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060

Hrvatska sekcija AICA Udruga "Što, kako i za koga /WHW" Židovska vjerska zajednica Bet Israel Udruga "Mozaik stripa" Istraživački i dokumentacijski centar "Cendo", Zagreb Istraživački i dokumentacijski centar "Cendo", Zagreb Istraživački i dokumentacijski centar "Cendo", Zagreb Žumberački vikarijat Križevačke biskupije Hrvatski planinarski savez

1061 iDemo – Institut za demokraciju 1062 1063 1064 1065 1066

Udruga "Pasionska baština", Zagreb Hrvatsko muzejsko društvo Hrvatsko muzejsko društvo Hrvatsko numizmatičko društvo Muzejska udruga istočne Hrvatske Udruga za promicanje i očuvanje riječke 1067 industrijske baštine Pro torpedo 1068 Hrvatski nacionalni komitet ICOM 1069 Hrvatski nacionalni komitet ICOM 1070 Hrvatsko muzejsko društvo 1071 Hrvatsko muzejsko društvo 1072 Hrvatsko muzejsko društvo

Likovna monografija "60 godina LIKUM-a" Likovna monografija Vladimir Jelić 1908.-1995 Konceptualni Zagreb (monografija), konceptualizacija umjetnosti u Zagrebu od 1950. do danas Likovna monografija Emil Benčić – radovi u keramici i staklu (1957 – 2007)

40.000,00 30.000,00

Likovna monografija Hrvatski umjetnički unikatni nakit

39.000,00

Likovna monografija Ruta Knežević, kostimografkinja (1947 – 2006) 29. Simpozij umjetnika Goranske kiparske radionice Lokve – 2008 Izložba skulptura i slika skulptura Goranske kiparske radionice Lokve Dodir Art – Umjetničko stvaralaštvo gluhoslijepih osoba 15. kiparska kolonija Jakovlje Izložba "Hrvatska novinska fotografija 2007.", Zbor fotoreportera 35. Kiparska kolonija Ernestinovo Slobodna kreativnost i umijeće gluhih osoba te prepoznatljivost s okolinom 7. Festival jednakih mogućnosti (F=m) III. Salon fotografije "Minijature" Beli Manastir 2008 9. Salon fotografije Vinkovci 2008 32. Zagreb salon, međunarodna izložba fotografije III Međunarodni festival postmoderne keramike 2008. – Ceramica Multiplex 43. Zagrebački salon – primijenjena umjetnost i dizajn Programska djelatnost Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske Programska djelatnost Hrvatske sekcije AICA Program predavanja "Nevidljiva povijest izložbi" Židovi na fotografijama 3. međunarodni festival stripa u Makarskoj – MaFest 2008

197

60.000,00 34.000,00

46.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 30.000,00 18.000,00 30.000,00 7.000,00 20.000,00 15.000,00 20.000,00 80.000,00 20.000,00 120.000,00 25.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 30.000,00

Arhiviranje i katalogiziranje građe o Židovima u Hrvatskoj

20.000,00

Židovi u Zagrebu – demografska istraživanja

20.000,00

Otkup arhivskog gradiva

10.000,00

Arhiv Križevačke biskupije – restauriranje protiokola Digitalizacija časopisa "Hrvatski planinar" 1898. – 2008. Digitalizacija video kolekcije iDEMO Instituta za demokraciju Svečanosti Pasionska baština 200 Vijesti muzealaca i konzervatora Zbornik radova 11. seminara Arhivi, knjižnice, muzeji Časopis "Numizmatičke vijesti" br. 61/2008 Glasnik slavonskih muzeja Zbornik radova s međunarodne III konferencije o industrijskoj baštini Obilježavanje Međunarodnog dana muzeja Sudjelovanje u radu regionalne organizacije ICOM-EUROPA 5. skup muzejskih pedagoga s međunarodnim sudjelovanjem Noć muzeja Organizacija 12. seminara "Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnost suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture"

27.000,00 15.000,00 30.000,00 20.000,00 40.000,00 5.000,00 35.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 4.000,00 20.000,00 30.000,00 10.000,00

V.


198

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

1073 Hrvatsko muzejsko društvo 1074 Hrvatsko muzejsko društvo 1075 Mediteranski kiparski simpozij Labin Turistička zajednica Sjeverno Zagorje, Turističko 1076 društvo grada Lepoglave 1077 Udruga za očuvanje baštine "Andautonija" Udruga za promicanje i očuvanje riječke 1078 industrijske baštine Pro torpedo 1079 Hrvatsko muzejsko društvo 1080

Udruga kuća o batani/Casa della batana – eko muzej

1081 Župni ured Žedno – Arbanija 1082 Župni ured Zajezda 1083 Župni ured Zajezda 1084 Župni ured Vinagora 1085 Župni ured Uzvišenja sv. Križa 1086 Župni ured Uznesenja Marijinog 1087 Župni ured Uznesenja Marijina 1088 Župni ured Uznesenja Marijina 1089 Župni ured Uznesenja Blažene Djevice Marije 1090 Župni ured Uznesenja Blažene Djevice Marije 1091 Župni ured Uznesenja Blažene Djevice Marije 1092 Župni ured Uznesenja BDM 1093 Župni ured Uznesenja BDM 1094 Župni ured Uznesenja BDM 1095 Župni ured Uznesenja BDM 1096 Župni ured Uznesenja BDM 1097 Župni ured Tuhelj 1098 Župni ured Tuhelj 1099 Župni ured Tuhelj 1100 Župni ured Svibovec

V.

1101 Župni ured Sveti Juraj 1102 Župni ured Sv.Luke Evanđelista 1103 Župni ured sv. Vida Mučenika

Programska djelatnost Hrvatskoga muzejskog društva za 2008 Prvi kongres muzealaca Hrvatske 36. Mediteranski kiparski simpozij

35.000,00 250.000,00

12. Međunarodni festival čipke

130.000,00

Rimske odore 2. otvorena vrata riječke industrijske baštine 13. muzejska edukativna nagradna igra – Original – povodom Međunarodnog dana muzeja 18. svibnja 2008 Godišnji pedagoški programi eko muzeja Kuća o batini / Casa della batana Žedno, Samostan sv. Križa – građevinska sanacija, radovi konzervacije Gotalovec, Crkva sv. Petra – konstruktivna i građevinska sanacija zvonika, radovi konzervacije i restauracije Zajezda, Crkva Uznesenja BDM – konzervatorska istraživanja, restauratorski radovi na zidnom osliku Vinagora, Crkva Pohođenja BDM – restauratorski radovi, izrada restauratorske dokumentacije, građevinska sanacija krovišta Branjin Vrh, Crkva Uzvišenja sv. Križa – građevinska sanacija, konstruktivna sanacija, izrada restauratorske dokumentacije Jelsa, Crkva Uznesenja Marijina (Florijana i Sebastijana) – građevinska sanacija, konstruktivna sanacija, završni radovi, radovi restauracije Rab, Crkva sv. Justine – izvođenje restauratorskih radova Krk, Kompleks katedrale i dvokatne crkve sv. Kvirina – konstruktivna i građevinska sanacija Senj, Katedrala Uznesenja BDM – izrada dokumentacije, restauratorski radovi, konstruktivna i građevinska sanacija, konzervatorska i restauratorska istraživanja Senj, Crkva sv. Marije od Arta – konzervatorska istraživanja, završni radovi, konstruktivna i građevinska sanacija Krivi Put, Crkva Gospe Sniježne – građevinska sanacija, završni radovi Meljan, Kapela sv. Tri Kralja, Ravna Gora – konstruktivna i građevinska sanacija Zlatar, Crkva Uznesenja BDM – izrada postojećeg stanja, radovi konzervacije i restauracije Bednja, Crkva Uznesenja BDM – građevinska sanacija, restauratorski radovi Vrbnik, Crkva Marijina Uznesenja – izrada dokumentacije, završni radovi, povijesna i arheološka istraživanja Bednja, Crkva sv. Josipa, Hum – građevinska sanacija, izrada konzervatorske dokumentacije, konzervatorska i restauratorska istraživanja Tuhelj, Crkva sv. Marije – građevinska sanacija, radovi prezentacije Tuhelj, Crkva sv. Josipa – izrada dokumentacije, konzervatorski istražni radovi, konstruktivna i građevinska sanacija Risvica, Kapela Majke Božje Snježna – izrada dokumentacije, završni radovi Rukljevina, Crkva sv. Marije – konstruktivna i građevinska sanacija Sveti Juraj, Crkva sv. Filipa i Jakova – arheološka istraživanja, konstruktivna i građevinska sanacija, konzervatorska i restauratorska istraživanja Kamenmost, Crkva sv. Luke – građevinska sanacija, istražni radovi, izrada dokumentacije, završni radovi Prezid, Crkva sv. Vida Mučenika – građevinska sanacija, izrada dokumentacije

30.000,00

10.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 200.000,00 400.000,00 60.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 500.000,00 300.000,00 550.000,00 300.000,00 300.000,00 150.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 260.000,00 100.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

1104 Župni ured Sv. Trojstva 1105 Župni ured sv. Tri Kralja 1106 Župni ured sv. Terezije Avilske 1107 Župni ured Sv. Terezije Avilske 1108 Župni ured sv. Stjepana I., pape i mučenika 1109 Župni ured sv. Stjepana 1110 Župni ured sv. Silvestra 1111 Župni ured sv. Siksta 1112 Župni ured Sv. Roka 1113 Župni ured sv. Petra i Pavla 1114 Župni ured sv. Petra i Pavla 1115 Župni ured sv. Petra i Pavla 1116 Župni ured sv. Petra 1117 Župni ured sv. Nikole 1118 Župni ured sv. Nikole 1119 Župni ured sv. Nikole 1120 Župni ured sv. Nikole 1121 Župni ured sv. Nikole 1122 Župni ured sv. Mihovila Arkanđela 1123 Župni ured sv. Mihovila 1124 Župni ured sv. Mihovila 1125 Župni ured sv. Mihaela Arkanđela 1126 Župni ured sv. Mihaela Arkanđela

1127 Župni ured sv. Mavra Opata 1128 Župni ured sv. Mavra Opata 1129 Župni ured sv. Mavra Opata 1130 Župni ured sv. Martina pod Okićem 1131 Župni ured sv. Martina Biskupa 1132 Župni ured sv. Martina Biskupa 1133 Župni ured sv. Martina Biskupa 1134 Župni ured sv. Martina 1135 Župni ured sv. Marije Snježne

Selnik (Ludbreg), crkva sv. Antuna – građevinska sanacija, izrada dokumentacije postojećeg stanja Karlovac, Crkva sv. Tri kralja – završni radovi, konstruktivna i građevinska sanacija, arheološki i konzervatorski istražni radovi, izrada konzervatorske i restauratorske dokume Suhopolje, Crkva sv. Terezije – građevinska sanacija, završni radovi Bužim, Crkva sv. Terezije Avilske -građevinska sanacija Stari Grad, Crkva sv. Stjepana – građevinska sanacija, konstruktivna sanacija Motovun, Crkva sv. Stjepana – završni radovi, konstruktivna i građevinska sanacija zvonika Maružini, Crkva sv. Marije od sniga – izrada projekta prezentacije, završni radovi Dol (Krašić), Crkva Majke Božje – restauratorska istraživanja i radovi, konstruktorska istraživanja, izrada projekta obnove Draškovec, Crkva sv. Roka – sanacija od vlage Osijek, Crkva sv. Petra i Pavla – "Katedrala" – radovi konzervacije i restauracije Lički Ribnik, Crkva sv. Petra i Pavla – građevinska sanacija, završni radovi Petrovsko, Crkva sv. Petra i Pavla -građevinska sanacija, izrada dokumentacije Supetarska Draga, Crkva sv. Petra s ostacima samostana – građevinska sanacija, završni radovi Krapina, Crkva sv. Nikole – završni radovi, konstruktivna i građevinska sanacija Moravička Sela, Crkva Majke Božje Škapularske – građevinska sanacija, izrada izvedbene dokumentacije, povijesna i konzervatorska istraživanja Krapina, Kapela sv. Tri Kralja, Tkalci – konstruktivna i građevinska sanacija, konstruktivna sanacija zvonika Gata, Crkva sv. Nikole (Ostrvica) – građevinska sanacija, restauratorski radovi, završni radovi Krapina, Župni dvor – građevinska sanacija, završni radovi Dabar (Otočac), Crkva sv. Mihaela Arkanđela – građevinska sanacija Kuzminec (Mihovljan), Crkva sv. Marije Magdalene – građevinska sanacija Kuzminec (Mihovljan), Crkva sv. Marije Magdalene – izrada konzervatorske i restauratorske dokume, konzervatorskorestauratorski istražni radovi Velika Ludina, Crkva sv. Mihaela – izrada dokumentacije Dubočac, Župna crkva sv. Mihaela Arhanđela – izrada dokumentacije, arheološka istraživanja, završni radovi sanacije Bosiljevo, Crkva sv. Mavra Opata – konstruktivna i građevinska sanacija, geomehanička istraživanja, konzervatorsko restauratorska istraživanja, izrada tehničke dokumentacije Johi, Kapela sv. Matije Apostola – izrada izvedbene dokumentacije, konstruktivna i građevinska sanacija Pribanjci, Crkva sv. Barbare – završni radovi, konstruktivna i građevinska sanacija, konzervatorsko-restauratorski istražni radovi, arhitektonsko snimanje i izrada dokumentacije Galgovo, Kapela sv. Roka – građevinska sanacija Donja Voća, Crkva sv. Tome – građevinska sanacija, završni radovi Donja Voća, Crkva sv. Martina – radovi prezentacije, radovi konzervacije i restauratorski radovi Sveti Martin na Muri, Crkva sv. Martina – konstruktivna i građevinska sanacija zvonika Privlaka (Vinkovci), Crkva sv. Martina biskupa – konstruktivna sanacija Belec, Crkva sv. Jurja – građevinska sanacija

199

50.000,00 250.000,00 200.000,00 100.000,00 300.000,00 528.000,00 20.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 50.000,00 40.000,00 150.000,00 850.000,00 100.000,00 100.000,00 60.000,00 50.000,00 100.000,00 150.000,00 50.000,00 100.000,00 50.000,00

150.000,00 100.000,00 100.000,00 160.000,00 150.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 100.000,00

V.


200

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

1136 Župni ured sv. Marije Magdalene 1137 Župni ured sv. Marije Magdalene 1138 Župni ured sv. Marije Magdalene 1139 Župni ured sv. Marije Magdalene 1140 Župni ured sv. Marije Magdalene 1141 Župni ured sv. Marije Magdalene 1142 Župni ured sv. M. Magdalene 1143 Župni ured sv. Luke Evanđeliste 1144 Župni ured sv. Lovre, Lovrečka Varoš 1145 Župni ured sv. Lovre 1146 Župni ured sv. Lovre 1147 Župni ured sv. Kuzme i Damjana 1148 Župni ured sv. Križa 1149 Župni ured sv. Jurja Mučenika 1150 Župni ured sv. Jurja 1151 Župni ured sv. Jurja 1152 Župni ured sv. Jurja 1153 Župni ured sv. Jure 1154 Župni ured sv. Josipa 1155 Župni ured sv. Jerolima 1156 Župni ured sv. Ivana Krstitelja 1157 Župni ured sv. Ilije Proroka, Maja 1158 Župni ured sv. Filipa i Jakova 1159 Župni ured sv. Emerika 1160 Župni ured sv. Emerika 1161 Župni ured sv. Benedikta i Žalosne Gospe 1162 Župni ured sv. Barbare

V.

1163 Župni ured sv. Antuna Padovanskog 1164 Župni ured sv. Antuna Padovanskog 1165 Župni ured sv. Antuna Padovanskog

Luč, Crkva sv. Marije Magdalene – građevinska sanacija, izrada konzervatorske dokumentacije Prigorec, Kapela sv. Duha – građevinska sanacija, završni radovi Vukova Gorica, Crkva sv. Jurja – izrada dokumentacije, završni radovi, konstruktivna i građevinska sanacija, konzervatorsko restauratorska istraživanja Ivanec, Crkva sv. Marije Magdalene – restauratorski radovi Štrigova, Crkva sv. Marije Magdalene – građevinska sanacija, istražni radovi, izrada dokumentacije Turčin, Crkva sv. M. Magdalene, Kneginec Gornji – građevinska sanacija, završni radovi Čazma, Crkva sv. Marije Magdalene – nabava materijala, konzervatorsko restauratorski radovi Kalinovac, Crkva sv. Luke Evanđeliste – građevinska sanacija, završni radovi Lovrečka Varoš, Crkva sv. Lovre – restauratorski radovi, izrada izvedbene dokumentacije, konstruktivna i građevinska sanacija, arheološki i konzervatorski istražni radovi Trogir, Katedrala sv. Lovre -restauratorski radovi, radovi konzervacije Trogir, Crkva sv. Ivana Krstitelja – konstruktivna sanacija, radovi konzervacije Kuzminec (Rasinja), Crkva sv. Kuzme i Damjana – izrada dokumentacije, konzervatorsko restauratorska istraživanja, radovi konzervacije i restauratorski radovi Split, Crkva sv. Križa – izrada konzervatorske studije, konstruktivna i građevinska sanacija zvonika Bapska, Crkva Rođenja Marijina – građevinska sanacija, radovi konzervacije, izrada konzervatorske studije, konzervatorska i restauratorska istraživanja Oprtalj, Crkva sv. Jurja-izrada dokumentacije i građevinska sanacija, završni radovi Plomin, Crkva sv. Jurja Starog – izrada dokumentacije i građevinska sanacija, radovi prezentacije, konzervatorska i konstruktivna istraživanja Drvenik Veliki, Crkva sv. Jurja – građevinska sanacija, restauratorski radovi Donji Lapac, Crkva Rođenja Marijina, Borićevci – radovi konzervacije, konstruktivna i građevinska sanacija, konstruktivna istraživanja Blatnica Pokupska, Crkva sv. Duha – završni radovi sanacije, radovi konzervacije i restauracije Kaštel Gomilica, Crkva sv. Jeronima – građevinska sanacija, restauratorski radovi, radovi konzervacije Novo Čiče, Crkva sv. Ivana Krstitelja – građevinska sanacija Maja, Crkva sv. Ilije Proroka – građevinska sanacija, restauratorski radovi, završni radovi Sveti Filip i Jakov, Crkva sv. Mihovila (Sv. Roka), Rogovo – konstruktivna i građevinska sanacija Kostel, Kapela Trpećeg Isusa – izrada dokumentacije, konstruktivna sanacija, završni radovi Kostel, Crkva sv. Emerika – završni radovi Prugovac, Crkva sv. Barbare – građevinska sanacija, istražni radovi, izrada dokumentacije, završni radovi Bedekovčina, Crkva sv. Barbare – građevinska sanacija, izrada dokumentacije Gornji Kosinj, Crkva sv. Antuna Padovanskog – građevinska sanacija krovišta Staro Petrovo Selo, Župna crkva sv. Antuna Padovanskog – završni radovi, konstruktivna i građevinska sanacija Generalski Stol, Crkva sv. Antuna Padovanskog – konstruktivna i građevinska sanacija, restauratorski i konzervatorski radovi

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.000.000,00 100.000,00 300.000,00 650.000,00 150.000,00 50.000,00 600.000,00 100.000,00 250.000,00 200.000,00 100.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 70.000,00 450.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 80.000,00 150.000,00 150.000,00 100.000,00 100.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

1166 Župni ured sv. Antuna Padovanskog 1167 Župni ured sv. Antuna Padovanskog 1168 Župni ured sv. Antuna 1169 Župni ured sv. Ane 1170 Župni ured sv. Ane 1171 Župni ured Supetar (o. Brač) 1172 Župni ured Stobreč 1173 Župni ured Srca Marijina 1174 Župni ured Rođenja BDM 1175 Župni ured Rođenja BDM 1176 Župni ured Presvetog Trojstva 1177 Župni ured Presvetog Trojstva 1178 Župni ured Presvetog Trojstva 1179 Župni ured Presvetog Trojstva 1180 Župni ured Pregrada 1181 Župni ured Pregrada 1182 Župni ured Pregrada 1183 Župni ured Pohoda BDM, Vukovina 1184 Župni ured Pohoda BDM 1185 Župni ured Kraljice sv. Krunice 1186 Župni ured Kotoriba 1187 Župni ured Komiža 1188 Župni ured Gospe van grada 1189 Župni ured Divuša 1190 Župni ured Desinić 1191 Župni ured Blizna 1192 Župni ured Bezgrešnog Začeća BDM 1193 Župni ured Betina 1194 Župni ured BDM

1195 Župni ured Majke Božje Snježne 1196 Župni ured 1197 Župa Uznesenja Marijina

Erdelj, Crkva sv. Mihovila Arhanđela – sanacija krovišta, arheološka istraživanja, konzervatorsko-restauratorski radovi, izvođenje drenaže Gornja Bučica, Crkva sv. Antuna Padovanskog – izrada dokumentacije, restauratorski radovi Vukmanić, Župni dvor – konstruktivna i građevinska sanacija Lobor, Crkva Majke Božje Gorske – statička i građevinska sanacija, obnova krovišta Martinšćina, Crkva sv. Martina – građevinska sanacija Supetar, Zvonik sv. Petra – građevinska sanacija, izrada dokumentacije Stobreč, Starokršćanska bazilika i benediktinski samostanski kompleks – građevinska sanacija Gojlo, Kapela sv. Duha – izrada dokumentacije, konzervatorska i restauratorska istraživanja Drnje, Crkva BDM – građevinska sanacija, završni radovi Sveti Križ (Mala Subotica), Crkva sv. Križa – restauratorski radovi, konstruktivna i građevinska sanacija Legrad, Crkva sv. Trojstva – građevinska sanacija, izrada dokumentacije Otočac, Kapela sedam žalosti BDM na Fortici – građevinska sanacija, konzervatorsko restauratorska istraživanja Gorjani Sutinski, Crkva sv. Jakova Apostola – građevinska sanacija, konstruktivna sanacija, restauratorski radovi, istražni radovi, izrada dokumentacije Radoboj, Crkva sv. Trojstva – rekonstrukcija crkvenog poda Pregrada, Crkva Uznesenja Marijina – građevinska sanacija Pregrada, Župna kurija – građevinska sanacija, izrada dokumentacije, konstruktivna sanacija Gornja Plemenšćina, Kapela sv. Ane – građevinska sanacija Buševec, Kapela sv. Ivana Krstitelja – izrada dokumentacije, radovi prezentacije, statička i građevinska sanacija Bojana, Crkva sv. Franje Ksavera – građevinska sanacija, konstruktivna sanacija Cabuna, Crkva Kraljice sv. Krunice – konstruktivna i građevinska sanacija Kotoriba, Crkva 7 Žalosti BDM i sv. Križa – konstruktivna i građevinska sanacija Komiža, Crkva sv. Nikole-Munstir – građevinska sanacija, konstruktivna sanacija Šibenik, Crkva Gospe van grada – građevinska sanacija, restauratorski radovi, izrada izvedbene dokumentacije, arheološka istraživanja Divuša, Crkva sv. Katarine – građevinska sanacija, završni radovi Desinić, Crkva sv. Jurja – građevinska sanacija, restauratorski radovi, izrada restauratorske dokumentacije Blizna Donja, Crkva sv. Marije – građevinska sanacija, radovi konzervacije Valpovo, Crkva Blažene Djevice Marije – građevinska sanacija, restauratorski radovi, završni radovi Betina, Crkva i zvonik sv. Frane – građevinska sanacija Novigrad na Dobri, Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije – konzervatorsko-restauratorski radovi, izrada konzervatorske i restauratorske dokume, konzervatorska i restauratorska istraživanja Gustelnica, Kapela sv. Antuna Padovanskog – istražni radovi, izrada dokumentacije, završni radovi, konzervatorski i restauratorski radovi Vižinada, Crkva sv. Marije, Božje Polje – radovi konzervacije, restauracija zidnog oslika Zlarin, Crkva sv. Roka – građevinska sanacija, konzervatorski radovi, izrada konzervatorske dokumentacije

201

80.000,00 50.000,00 100.000,00 400.000,00 100.000,00 100.000,00 40.000,00 40.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 100.000,00 450.000,00 100.000,00 80.000,00 270.000,00 100.000,00 150.000,00 100.000,00 100.000,00 450.000,00 100.000,00 150.000,00 100.000,00 200.000,00 100.000,00 250.000,00

60.000,00 200.000,00 50.000,00

V.


202

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

1198 Župa Uznesenja BDM 1199 Župa Uznesenja BDM 1200 Župa Uznesenja BDM 1201 Župa Uznesenja BDM 1202 Župa Uznesenja BDM 1203 Župa Uznesenja BDM 1204 Župa Uznesenja BDM 1205 Župa Uznesenja BDM 1206 Župa Uznesenja BDM 1207 Župa sv. Valentina mučenika 1208 Župa sv. Stjepana I. pape i mučenika 1209 Župa Sv. Pelagija 1210 Župa sv. Nikole Biskupa 1211 Župa sv. Nikole 1212 Župa sv. Mihovila Arkanđela 1213 Župa sv. Mihovila 1214 Župa sv. Mateja, apostola i evanđeliste 1215 Župa sv. Martin pod Okićem 1216 Župa sv. Marije Magdalene 1217 Župa sv. Margarite 1218 Župa Sv. Kvirina 1219 Župa sv. Jurja na Bregu 1220 Župa sv. Jurja Mučenika 1221 Župa sv. Jurja Mučenika 1222 Župa Sv. Jurja 1223 Župa sv. Jakoba Apostola

V.

1224 Župa sv. Ivana Nepomuka, Saborsko 1225 Župa sv. Ivana Krstitelja 1226 Župa sv. Ivana Krstitelja 1227 Župa sv. Ilije Proroka

Rijeka, Crkva Uznesenja BDM 'Vela crikva' – restauratorski radovi na zidnom osliku, konzervatorska i restauratorska istraživanja, završni radovi sanacije, izrada konzervatorske i restauratorske dokume Rtić, Crkva sv. Franje Ksaverskog – izrada dokumentacije, konstruktivna i građevinska sanacija Split, Katedrala sv. Duje (Dioklecijanov mauzolej) – restauratorski radovi, radovi konzervacije Split, Krstionica sv. Ivana (Jupiterov hram) – radovi konzervacije, radovi prezentacije, završni radovi Pokupsko, Crkva BDM (sv. Ladislava) – građevinska sanacija, konstruktivna sanacija, istražni radovi, izrada dokumentacije, restauratorski i konzervatorski radovi Duboševica, Crkva Uznesenja BDM – konstruktivna i građevinska sanacija Oštarije, Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije – građevinska sanacija, izrada restauratorske dokumentacije, restauratorska istraživanja i radovi Sveta Marija, Crkva Blažene Djevice Marije – konzervatorsko restauratorski radovi Sveta Marija, Pil Majke Božje – izrada dokumentacije, konzervatorsko-restauratorski istražni radovi Batina (Draž), Crkva sv. Valentina – građevinska sanacija, konstruktivna sanacija, izrada restauratorske dokumentacije, restauracija Hvar, Crkva sv. Marije Magdalene – izrada arh .snimka postojećeg stanja, arheološki i konzervatorski istražni radovi Novigrad (Istra), Crkva sv. Pelagija (kripta ex katedrale) – istražni radovi, izrada dokumentacije, radovi prezentacije, radovi konzervacije i restauracije Gata, Crkva sv. Nikole (Ostrvica) – restauratorski radovi Kaluđerovac, Crkva sv. Nikole – izrada konzervatorske studije, konzervatorska istraživanja, konstruktivna i građevinska sanacija Stražeman, Crkva sv. Mihovila Arkanđela – restauratorski radovi, radovi prezentacije Kornati, Crkva sv. Marije, Tarac polje – konzervatorski radovi, arheološka istraživanja Garčin, Crkva sv. Mateja, apostola i evanđelista – završni radovi, konstruktivna i građevinska sanacija Sveti Martin pod Okićem, Crkva sv. Martina – istražni radovi, izrada dokumentacije Bebrina, Župna crkva sv. Marije Magdalene – konstruktivna sanacija, radovi konzervacije i restauratorski radovi Dubrava, Crkva sv. Martina – izrada dokumentacije, konzervatorsko-restauratorski istražni radovi Bok Palanječki, Crkva sv. Petra i Pavla – izrada dokumentacije Lopatinec, Crkva sv. Jurja – konstruktivna sanacija Gornje Zagorje, Župna crkva Sv. Jurja Mučenika – konstruktivna sanacija, završni radovi Bregovljana, Pušća, Kapelica Sv. Andrije – Izrada projektne dokumentacije, izrada postojećeg stanja Obrovac, Ostaci crkve sv. Jurja i groblje – konzervatorska istraživanja, arheološka istraživanja, izrada postojećeg stanja Prelog, Filijalna crkva Sv. Lovre đakona, Cirkovljani – izrada arh.snimka postojećeg stanja, konzervatorsko restauratorska istraživanja Saborsko, Kapela Rođenja Blažene Djevice Marije – konstruktivna i građevinska sanacija Tounj, Crkva sv. Ivana Krstitelja – građevinska sanacija, istražni radovi, izrada dokumentacije, završni radovi Slavonski Kobaš, Crkva sv. Marije – građevinska sanacija, završni radovi, radovi konzervacije i restauratorski radovi Velika Kopanica, Crkva sv. Ilije Proroka – građevinska sanacija, konstruktivna sanacija, radovi konzervacije

670.000,00 430.000,00 400.000,00 300.000,00 150.000,00 100.000,00 100.000,00 90.000,00 50.000,00 100.000,00 60.000,00 150.000,00 70.000,00 100.000,00 250.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 170.000,00 40.000,00 30.000,00 300.000,00 100.000,00 30.000,00 150.000,00 50.000,00 270.000,00 300.000,00 150.000,00 250.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

1228 Župa sv. Franje Ksaverskog 1229 Župa sv. Emerika 1230 Župa sv. Duha 1231 Župa sv. Augustina 1232 Župa sv. Antuna Padovanskog 1233 Župa Sv. Ante Padovanskog 1234 Župa sv. Andrije 1235 Župa Rođenja sv.Ivana Krstitelja 1236 Župa Rođenja BDM 1237 Župa Presvetog Trojstva, Gornji Lipovac 1238 Župa Presvetog Trojstva 1239 Župa Presvetog Trojstva 1240 Župa Navještenja BDM 1241 Župa Našašća Svetog Križa 1242 Župa Kraljice sv. Krunice 1243 Župa Hrastovica 1244 Župa Gospe od Ružarija 1245 Župa Gospe od Ružarija 1246 Župa Blažene Djevice Marije 1247 Župa Uzvišenja sv. Križa 1248 Židovska općina Osijek 1249 Zavičajno društvo "Puntari", Punta Križa 1250 Zagrebačka nadbiskupija 1251 Zagrebačka nadbiskupija 1252 Varaždinska biskupija, Biskupski ordinarijat 1253 Uršulinski samostan 1254 Udruga prijatelja umjetnosti "Otvoreni atelier" 1255

Udruga logoraša antifašista u talijanskom koncentracijskom logoru Molat

1256 Udruga Hum 1257 Udruga građana "Tea" 1258 Udruga "Kula Age Senkovića"

Sesvete (Grad Zagreb), Župni dvor, Vugrovec – izrada dokumentacije, restauratorski radovi Oriovac, Župna crkva sv. Emerika – izrada dokumentacije, završni radovi, konstruktivna i građevinska sanacija, geomehanička i konstruktivna istraživanja Tisno, Crkva sv. Duha sa zvonikom – završni radovi Velika, Crkva sv. Augustina – konstruktivna i građevinska sanacija Čabar, Crkva sv. Antuna Padovanskog – konstruktivna i građevinska sanacija Cista Provo, Crkva Sv. Ante Padovanskog, Svib – građevinska sanacija, konstruktivna sanacija, konzervatorska istraživanja Bakar, Crkva sv. Andrije Apostola – završni radovi Sibinj, Crkva sv. Ivana Krstitelja – izrada dokumentacije i građevinska sanacija Bunić, Crkva Rođenja BDM – konstruktivna i građevinska sanacija Srednji Lipovac, Crkva sv. Luke – konstruktivna i građevinska sanacija, radovi konzervacije i restauratorski radovi Vukovoj, Kapela sv. Vuka (sv. Wolfganga) – restauratorski radovi, konzervatorska i restauratorska istraživanja Modruš, Crkva Presvetog Trojstva – konstruktivna sanacija, izrada arh.snimka postojećeg stanja, izrada izvedbene dokumentacije Gospić, Crkva sv. Marije Magdalene – građevinska sanacija, završni radovi Dragotin, Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije – restauratorski radovi, konzervatorski radovi, konstruktivna i građevinska sanacija Novi Mikanovci, Crkva sv. Bartolomeja – građevinska sanacija, konstruktivna sanacija, restauratorski radovi, radovi konzervacije Taborište, Crkva sv. Petra – građevinska sanacija, konstruktivna sanacija Drniš, Crkva Gospe od Ružarija – konzervatorski radovi, izrada postojećeg stanja Posedarje, Crkva Gospe od Ružarija – konstruktivna sanacija, izrada dokumentacije postojećeg stanja Ratkovica, Crkva sv. Mihovila – građevinska sanacija Zadobarje, Kapela sv. Antuna pustinjaka – građevinska sanacija, konstruktivna sanacija, istražni radovi, izrada dokumentacije, restauratorski i konzervatorski radovi Vukovar, Mala Sinagoga – građevinska sanacija, izrada izvedbene dokumentacije, konstruktivna istraživanja i sanacija Punta Križa, Gospodarski kompleks sa kapelom sv. Antuna, Parhavac – izrada dokumentacije Trgovišće, Kapela Majke Božje Žalosne – konstruktivna i građevinska sanacija Hrašćina, Crkva sv. Nikole – konzervatorska i restauratorska istraživanja, izrada konzervatorske i restauratorske dokume, radovi konzervacije i restauracije Lepoglava, Crkva sv. Marije i bivši pavlinski samostan – konstruktivna i građevinska sanacija Varaždin, Uršulinski samostan – škola – građevinska sanacija Karlobag, Ruševine starog grada – izrada arh. snimka postojećeg stanja, povijesna i arheološka istraživanja Molat, Bivši koncentracijski logor – građevinska sanacija, izrada izvedbene dokumentacije Hum (Buzet), Povijesna urbanistička cjelina Humagrađevinska sanacija, konstruktivna sanacija Bijelo Brdo, Tradicijska kuća s ambarom, čardakom i bunarom – građevinska sanacija Gospić, Kula Age Senkovića – izrada izvedbene dokumentacije, konstruktivna i građevinska sanacija, arheološki i konzervatorski istražni radovi

203

200.000,00 300.000,00 180.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 400.000,00 400.000,00 440.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 150.000,00 100.000,00 130.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 100.000,00 30.000,00 160.000,00 100.000,00 250.000,00 200.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 20.000,00 100.000,00

V.


204

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

1259 Šibenska biskupija 1260 Stolni Kaptol sv. Petra 1261 Stolni Kaptol sv. Petra 1262 Srpski pravoslavni manastir Krupa 1263 Srpski pravoslavni manastir Krka 1264 Srpski pravoslavni manastir Gomirje 1265 Srpska pravoslavna općina Zadar 1266 Srpska pravoslavna općina Stupovača 1267 Srpska pravoslavna crkvena opština u Dalju Srpska pravoslavna crkvena opština Pulska i 1268 Perojska

Pula, Crkva sv. Nikole – konzervatorska istraživanja

Ogulin, Crkva sv. Georgija – građevinska sanacija, restauratorski radovi Jasenak, Crkva sv. Velikomučenika Lazara – konstruktivna 1270 Srpska Pravoslavna crkvena opština Jasenak sanacija, izrada izvedbene dokumentacije, konstruktivna istraživanja Grubišno Polje, Crkva sv. Velikomučenika Georgija – 1271 Srpska pravoslavna crkvena opština Grubišno polje građevinska sanacija, izrada restauratorske dokumentacije, konzervatorska i restauratorska istraživanja Brinje, Crkva sv. Preobraženja Gospodnjeg – konstruktivna i 1272 Srpska pravoslavna crkvena opština Drežnička građevinska sanacija, restauratorska istraživanja 1273 Srpska pravoslavna crkvena opština Brlog Brlog, Crkva sv. Save-konstruktivna i građevinska sanacija Bjelovar, Crkva sv. Trojice – građevinska sanacija, 1274 Srpska pravoslavna crkvena opština Bjelovar restauratorski radovi, Izrada projektne dokumentacije Plaški, Crkva Vavedenja Bogorodice (Saborna crkva) – 1275 Srpska pravoslavna crkvena opština završni radovi, konstruktivna i građevinska sanacija 1276 Srpska pravoslavna crkvena opština Veliko Vukovje, Crkva sv. Luke – građevinska sanacija Mali Zdenci, Crkva Roždenija Bogorodice – građevinska 1277 Srpska pravoslavna crkvena opština sanacija, završni radovi Vrhovine, Crkva svetog Arhangela Mihaila i Gavrila – 1278 Srpska pravoslavna crkvena općina Vrhovine konstruktivna i građevinska sanacija, izrada postojećeg stanja 1279 Srpska pravoslavna crkvena općina Velika Bršljanica Dišnik, Crkva sv. Apostola Tome – građevinska sanacija Skradin, Crkva sv. Spiridona – nova – izrada izvedbene 1280 Srpska pravoslavna crkvena općina Skradin dokumentacije Lipnica (Rakovec), Filijalna kapela sv. Nikole – završni radovi, 1281 Srpska pravoslavna crkvena općina Salnik konstruktivna i građevinska sanacija Salnik, kapela sv. Petke – konstruktivna i građevinska 1282 Srpska pravoslavna crkvena općina Salnik sanacija, geomehanička istraživanja Koprivna (Šodolovci), Crkva Male Gospe – izrada arh. 1283 Srpska pravoslavna crkvena općina Petrova Slatina snimka postojećeg stanja, konstruktivna i građevinska sanacija, izrada postojećeg stanja 1284 Srpska pravoslavna crkvena općina Petrinja Blinja, Crkva sv. Ilije – izrada dokumentacije Srpska pravoslavna crkvena općina Hrvatska Hrvatska Kostajnica, Parohijski dom – građevinska sanacija, 1285 Kostajnica izrada dokumentacije postojećeg stanja Gaboš, Crkva Rođenja Presvete Bogorodice – građevinska 1286 Srpska pravoslavna crkvena općina Gaboš sanacija, radovi konzervacije, izrada konzervatorske studije Gornji Javoranj, Crkva sv. Petke Paraskeve – građevinska 1287 Srpska pravoslavna crkvena općina Dvor sanacija Dvor, Crkva sv. Velikomučenika Georgija – izrada 1288 Srpska pravoslavna crkvena općina Dvor dokumentacije, konzervatorska i restauratorska istraživanja 1289 Srpska pravoslavna crkvena općina Dubrovnik Dubrovnik, Palača Bundić – restauratorski radovi Bobota, Crkva sv. Velikomučenika Georgija – građevinska 1290 Srpska pravoslavna crkvena općina Bobota sanacija, završni radovi Zagreb, Zgrada, Ilica 7 – izrada dokumentacije, konstruktivna 1291 Srpska pravoslavna crkvena općina sanacija, konstruktivna istraživanja 1269 Srpska pravoslavna crkvena opština Ogulinska

V.

Šibenik, Crkva sv. Nikole – građevinska sanacija Požega, Crkva sv. Terezije – restauratorski radovi, radovi prezentacije Kaptol, Stari grad Kaptol – konstruktivna i građevinska sanacija Krupa, Manastir sa crkvom Uspenja Bogorodice – konstruktivna i građevinska sanacija, konstruktivna istraživanja Kistanje, Manastir sv. Arkanđela Mihaila (Krka) – građevinska sanacija Gomirje, Crkva Roždenija Jovana Preteče i manastir – građevinska sanacija, konstruktivna sanacija, restauratorski radovi, istražni radovi, izrada dokumentacije Zadar, Crkva sv. Ilije – izrada izvedbene dokumentacije, konstruktivna i građevinska sanacija Stupovača, Crkva sv. Dimitrija – građevinska sanacija Dalj, Crkva sv. Dimitrija – građevinska sanacija

200.000,00 400.000,00 200.000,00 300.000,00 200.000,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 25.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 20.000,00 50.000,00 100.000,00 80.000,00 40.000,00 50.000,00 100.000,00 200.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

1292 Speleološki klub "Ursus spelaeus" 1293 SPC Eparhija zagrebačko ljubljanska 1294 Samostan sv. Pavla Pustinjaka 1295 Samostan sv. Pavla 1296 Samostan Sv. Marije Magdalene, Porat 1297 Samostan sv. Franje 1298 Samostan sv. Franje 1299 Samostan sv. Frane 1300 Samostan Kćeri Milosrđa 1301 Samostan franjevaca konventualaca Samostan Družbe Marijinih Sestara Čudotvorne 1302 Medaljice 1303 Samostan benediktinki sv. Andrija 1304 Rkt. Župni ured sv. Terezije Avilske 1305 Rkt župa sv. Vida 1306 Rkt Župa sv. Vida 1307 RKT Župa sv. Roka 1308 Rkt Župa sv. Petra i Pavla 1309 Rkt župa sv. Petra Apostola 1310 Rkt župa sv. Mihaela 1311 Rkt župa sv. Mihaela 1312 Rkt župa sv. Martina 1313 RKT Župa sv. Katarine 1314 Rkt župa sv. Katarine 1315 RKT župa sv. Ivana Krstitelja 1316 RKT Župa sv. Dominika 1317 RKT Župa sv. Brcka 1318 RKT župa sv. Blaža 1319 RKT župa sv. Barbare 1320 RKT župa sv. Antun Padovanski 1321 RKT Župa Presvetog Trojstva 1322 RKT Župa Mala Gorica

Gospić, Utvrđene špilje u Ličko-senjskoj županiji – izrada dokumentacije, konzervacija nalaza, arheološko rekognosciranje, prikupljanje površinskih pokretnih nalaza Grabovnica, Crkva sv. Proroka Amosa – istražni radovi, izrada dokumentacije, konzervatorska i restauratorska istraživanja Sveti Petar u Šumi, Crkva i samostan sv. Petra – građevinska sanacija, izrada izvedbene dokumentacije, završni radovi Preko, Samostan sv. Pavla na Galevcu – konzervatorska istraživanja, izvođenje radova, izrada postojećeg stanja Malinska, Samostan i crkva sv. Marije Magdalene, Porat – izrada izvedbene dokumentacije Krk, Samostan i crkva sv. Franje – građevinska sanacija, završni radovi Pula, Crkva sv. Franje sa samostanom Franjevaca – konstruktivna sanacija, izrada dokumentacije i građevinska sanacija Šibenik, Crkva sv. Frane i samostan Franjevaca – restauratorski radovi Ugljan, Crkva sv. Jeronima s Franjevačkim samostanom – građevinska sanacija, izrada konzervatorske studije, konzervatorska istraživanja Cres, Crkva i samostan sv. Franje – građevinska sanacija Osijek, Dvorac Pejačević – završni radovi, konstruktivna i građevinska sanacija Rab, Samostan benediktinki i crkva sv. Andrije – izrada dokumentacije Bjelovar, Crkva sv. Terezije – konstruktivna i građevinska sanacija Vrbovec, Crkva sv. Vida – građevinska sanacija, konzervatorsko-restauratorski istražni radovi Pitomača, Crkva sv. Vida – geomehanička istraživanja, izvođenje radova i izrada dokumentacije Koprivnički Bregi, Crkva sv. Roka – građevinska sanacija Petrijanec, Kapela sv. Katarine, Nova Ves Petrijanečka – građevinska sanacija Petrijevci, Crkva sv. Petra Apostola – izrada dokumentacije, restauratorski radovi, završni radovi Zrinski Topolovac, Crkva sv. Križa, Gornji Križ – završni radovi, konstruktivna i građevinska sanacija, radovi konzervacije i restauracije Zrinski Topolovac, Župni dvor – izrada dokumentacije za sanaciju i obnovu , izrada konzervatorske dokumentacije Prozorje, Crkva sv. Martina – ruševine – građevinska sanacija, konstruktivna sanacija, istražni radovi, izrada dokumentacije Gornje Komarevo, Crkva sv. Katarine – građevinska sanacija, izrada dokumentacije Gornji Mihaljevec, Crkva sv. Katarine – sanacija od vlage Ivankovo, Crkva Rođenja sv. Ivana Krstitelja – građevinska sanacija, izrada dokumentacije, povijesna i arheološka istraživanja Konjščina, Crkva sv. Dominika – građevinska sanacija Brckovljani, Kapela Pohođenja Marijina – izrada dokumentacije, konstruktivna i građevinska sanacija Zagreb, Kapela sv. Roka – konstruktivna i građevinska sanacija Velika Mlaka, Crkva sv. Barbare – izrada izvedbene dokumentacije Orle, Crkva sv. Antun Padovanski – radovi sanacije, izrada dokumentacije za sanaciju i obnovu Krapinske Toplice, Crkva Presvetog Trojstva – župna – građevinska sanacija, završni radovi Mala Gorica (Petrinja), Crkva sv. Jurja – građevinska sanacija, restauracija

205

20.000,00 80.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 200.000,00 100.000,00 150.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 150.000,00 400.000,00 200.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 100.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 100.000,00 200.000,00 20.000,00 150.000,00 60.000,00 80.000,00 150.000,00 80.000,00

V.


206

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

1323 RKT Župa Majke Božje Snježne 1324 RKT Župa Blažene Djevice Marije od sv. Krunice 1325 RKT Župa Presvetog Trojstva 1326 Rimokatolička župa sv. Martina 1327 Reformirana kršćanska kalvinska Crkva u Hrvatskoj 1328

Reformirana kršćanska crkva u Republici Hrvatskoj, Crkvena Općina Lug

1329 Reformatska crkvena općina Suza 1330 Reformatorska crkvena općina 1331 Pravoslavna Eparhija slavonska 1332 Pravoslavna Eparhija slavonska 1333 Pravoslavna Eparhija slavonska 1334 Pravoslavna Eparhija slavonska 1335 Pravoslavna eparhija Dalmatinska 1336 Pravoslavna crkvena općina u Ogulinu 1337 Pravoslavna crkvena općina Drežnica 1338 Požeška biskupija, Biskupski ordinarijat 1339 Povijesna udruga Moslavina 1340 Porečko-pulska biskupija 1341

Odbor zagrebačke nadbiskupije za obnovu katedrale

1342 Odbor za uređenje i zaštitu crkve Lučice u Lipovcu Odbor za obnovu i uređenje deset starohrvatskih 1343 crkvica na području župe Blato – Župni ured Svih Svetih, Blato 1344 Nadžupni ured sv. Marije 1345 Nadžupni ured sv. Marije 1346 Nadbiskupija zadarska – Župni ured Korlat 1347 Nadbiskupija zadarska – Župni ured Korlat 1348 Nadbiskupija zadarska – Župni ured Korlat

V.

1349 Nadbiskupija zadarska – Župni ured Korlat 1350 Nadbiskupija zadarska – Župni ured Korlat 1351 Nadbiskupija splitsko-makarska

Kutina, Crkva sv. Marije Sniježne – građevinska sanacija, radovi prezentacije Ličko Lešće, Kapela sv. Franje Paulskog – izrada dokumentacije, konstruktivna i građevinska sanacija Donja Stubica, Kurija župnog dvora – građevinska sanacija, izrada izvedbene dokumentacije, restauratorska istraživanja Velika Jamnička, Kapela sv. Vida – građevinska sanacija, izrada dokumentacije Osijek, Crkva reformiranih – građevinska sanacija, konstruktivna sanacija Lug, Crkva reformiranih (srednjovjekovna kula) – građevinska sanacija Kneževi Vinogradi, Crkva sv. Mihaela – konzervatorska istraživanja, konstruktivna i građevinska sanacija, izrada konzervatorske dokumentacije Laslovo, Crkva reformiranih – konzervatorska istraživanja, radovi konzervacije i restauratorski radovi, izrada konzervatorske dokumentacije Pakrac, Episkopski dvor – konstruktivna i građevinska sanacija Pakrac, Crkva sv. Duha (sv. Trojice) – restauratorski radovi, radovi konzervacije, konstruktivna i građevinska sanacija Duzluk, Manastir sv. Nikole – konstruktivna i građevinska sanacija Gornji Miholjac, Crkva sv. Trojice – završni radovi, konstruktivna i građevinska sanacija Šibenik, Crkva Uspenja Presvete Bogorodice – građevinska sanacija Gornje Dubrave, Crkva sv. Petke – konstruktivna i građevinska sanacija Drežnica, Crkva Rođenja Presvete Bogorodice – građevinska sanacija Voćin, Arheološki lokalitet franjevački samostan – sustavna arheološka istraživanja, geofizička istraživanja Popovača, Jelengrad – radovi prezentacije, čišćenje lokaliteta Čepić, Crkva sv. Marije Sniježne – restauratorski radovi, radovi konzervacije, izrada dokumentacije i građevinska sanacija Zagreb, Katedrala Pohođenja Blažene Djevice Marije – konstruktivna i građevinska sanacija Lipovac (Nijemci), Crkva sv. Luke – "Lučica" – građevinska sanacija, konstruktivna sanacija, izrada izvedbene dokumentacije Potirna, Crkva sv. Jurja – građevinska sanacija, arheološka istraživanja Pag, Crkva sv. Frane – završni radovi, konstruktivna i građevinska sanacija, radovi konzervacije i restauratorski radovi Pag, Crkva Marijinog Uznesenja – izrada dokumentacije, konstruktivna i građevinska sanacija, radovi konzervacije i restauratorski radovi Silba, Crkva Gospe od Karmena – izrada dokumentacije, konstruktivna i građevinska sanacija, konzervatorska i restauratorska istraživanja Zadar, Crkva sv. Krševana – izrada konzervatorske dokumentacije, geomehanička istraživanja Premuda, Crkva sv. Kiriaka (Ciriaka) – građevinska sanacija Sukošan, Crkva Gospe od Milosrđa – izrada konzervatorske i restauratorske dokume, radovi konzervacije i restauracije Kali, Crkva sv. Pelegrina – građevinska sanacija, izrada konzervatorske studije, konzervatorska istraživanja Split, Palača Skočibučić-Lukaris – građevinska sanacija, radovi konzervacije

100.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 80.000,00 100.000,00 500.000,00 100.000,00 600.000,00 500.000,00 200.000,00 200.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 200.000,00 10.000,00 50.000,00 1.000.000,00 200.000,00 60.000,00 200.000,00 200.000,00 300.000,00 250.000,00 100.000,00 100.000,00 70.000,00 200.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

Gerovo, Crkva Majke Božje Svetogorske – restauratoski radovi Kostanje, Rodna kuća Mile Gojsalić – građevinska sanacija, KUD "Mile Gojsalić" konstruktivna sanacija, restauratorski radovi Otočac, Stari grad Fortica – arheološka istraživanja i Katedra čakavskog sabora pokrajine Gacke konzervacija Karlobag, Crkva sv. Josipa i kapucinski samostan – Kapucinski samostan sv. Josipa građevinska sanacija, izrada arh.snimka postojećeg stanja Osijek, Kapucinski samostan – građevinska sanacija, Kapucinski samostan sv. Jakova konstruktivna sanacija, izrada izvedbene dokumentacije Zagreb, Zgrada Hrvatskog glazbenog zavoda, Gundulićeva Hrvatski glazbeni zavod 6 i 6A – konstruktivna i građevinska sanacija Jastrebarsko, Cistercitski (franjevački) samostan i crkva BDM Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda – konstruktivna sanacija Samobor, Crkva Uznesenja BDM i samostan – građevinska Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda sanacija, izrada izvedbene dokumentacije, izrada restauratorske dokumentacije, restauratorska istraživanja Klanjec, Franjevački samostan i crkva Navještenja BDM – Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda konstruktivna sanacija, restauratorski radovi, izrada izvedbene dokumentacije, završni radovi sanacije Krapina, Crkva sv. Katarine i samostan Franjevaca – Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda građevinska sanacija, izrada dokumentacije postojećeg stanja Hrvatski Čuntić, Crkva sv. Ante Padovanskog i samostan Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda Franjevaca – završni radovi, izrada restauratorske dokumentacije, restauracija Golubići (Samobor), Crkva sv. Ivana, Grabar – konstruktivna Grkokatolički župni ured sv. Ivana Krstitelja i građevinska sanacija zvonika, izrada konzervatorske dokumentacije Zagreb, Crkva sv. Ćirila i Metoda – radovi konzervacije i Grkokatolički župni ured Ćirila i Matoda restauratorski radovi Strmac Pribićki, Grkokatolička crkva Blagovijesti – Grkokatolička župa Blagovijesti, Pribić građevinska sanacija, izrada dokumentacije, radovi konzervacije, konzervatorska i restauratorska istraživanja Gospićko-senjska biskupija Udbina, Crkva sv. Nikole – konzervatorski radovi Franjevački samostan, Badija Korčula, Franjevački samostan, Badija – građevinska sanacija Orebić, Franjevački samostan Velike Gospe – konstruktivna Franjevački samostan Uznesenja BDM sanacija Vis, Franjevački samostan sv. Jerolima – radovi prezentacije, Franjevački samostan u Visu završni radovi Šarengrad, Crkva sv. Petra i Pavla sa samostanom – Franjevački samostan sv. Petra i Pavla građevinska sanacija, konstruktivna sanacija, izrada izvedbene dokumentacije Požega, Crkva sv. Roka – građevinska sanacija, radovi Franjevački samostan Požega prezentacije Punat, Franjevački samostan sa crkvom, Košljun – Franjevački samostan Košljun konstruktivna sanacija, izrada izvedbene dokumentacije Karlovac, Crkva Presvetog Trojstva s franjevačkim Franjevački samostan Karlovac samostanom – građevinska sanacija, Izrada projektne dokumentacije Makarska, Franjevački samostan – građevinska sanacija, Franjevački samostan izrada izvedbene dokumentacije, završni radovi Franjevački samostan Knin, Crkva sv. Josipa-građevinska sanacija Franjevački provincijalat provincije Presvetog Zaostrog, Franjevački samostan – izrada izvedbene Otkupitelja dokumentacije Sokolovac, Manastir Lepavina – izrada dokumentacije, Eparhija zagrebačko-ljubljanska završni radovi, konstruktivna i građevinska sanacija, konzervatorska i restauratorska istraživanja Donja Kovačica, Crkva sv. Petke (Marije Magdalene) – Eparhija zagrebačko-ljubljanska urđenje interijera, sanacija pročelja Velika Barna, Crkva sv. Apostola i Jevanđeliste Marka – Eparhija zagrebačko-ljubljanska građevinska sanacija, konstruktivna sanacija, istražni radovi, izrada dokumentacije Eparhija Slavonska Sirač, Manastir Pakra – konstruktivna sanacija Eparhija Gornjokarlovačka, Eparhijski upravni odbor Medak, Crkva sv. Jovana Preteče – konstruktivna sanacija, Karlovac Izrada projektne dokumentacije

1352 Nadbiskupija Riječka

150.000,00

1353

100.000,00

1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381

207

60.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 200.000,00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 500.000,00 150.000,00 350.000,00 70.000,00 300.000,00 100.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 100.000,00 150.000,00 100.000,00

V.


208

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

Srednji Poloj, Crkva Uspenija Presvete Bogorodice – konstruktivna i građevinska sanacija Kolarić, Crkva sv. Petke – konstruktivna i građevinska 1383 Eparhija Gornjokarlovačka, Crkvena opština Kolarić sanacija, konstruktivna istraživanja Glavace, Crkva sv. Petke – konstruktivna i građevinska 1384 Eparhija Gornjokarlovačka, Crkvena općina Škare sanacija Otočac, Crkva sv. Velikomučenika Georgija – konstruktivna i 1385 Eparhija Gornjokarlovačka, Crkvena općina Otočac građevinska sanacija Karlovac, Barakova zgrada – građevinska sanacija, završni 1386 Eparhija gornjokarlovačka, Crkvena općina Karlovac radovi Gorica Svetojanska, Stari grad Turen – građevinska sanacija, 1387 EKO Sveta Jana izrada postojećeg stanja, arheološki i konzervatorski istražni radovi Draga Svetojanska, Etno kuća – građevinska sanacija, 1388 EKO Sveta Jana konzervacija i konsolidacija Babino Polje, Crkva sv. Andrije – radovi prezentacije, završni 1389 Dubrovačka biskupija radovi sanacije Ozalj, Stari grad Ozalj – konstruktivna sanacija, restauratorski 1390 Družba "BRAĆA HRVATSKOGA ZMAJA" radovi Društvo za obnovu i zaštitu crkve sv. Marije Snježne Belec, Crkva sv. Marije Snježne, cinktor crkve – konstruktivna 1391 u Belcu i građevinska sanacija, radovi konzervacije i restauracije Vrboska, Kuća Matije Ivanića – građevinska sanacija, 1392 Društvo prijatelja kulturne baštine Vrboska konstruktivna sanacija, izrada izvedbene dokumentacije Jesenice, Crkva sv. Andrije na Obliku – građevinska sanacija, 1393 Društvo Poljičana "Sveti Jure" – Priko konstruktivna sanacija, završni radovi Stari Grad, Dominikanski samostan sv. Petra – izrada arh. 1394 Dominikanski samostan sv. Petra snimka postojećeg stanja, izrada izvedbene dokumentacije Bol, Crkva i samostan dominikanaca – građevinska sanacija, 1395 Dominikanski samostan sv. Marije Milosne konstruktivna sanacija Dubrovnik, Samostan Dominikanaca i crkva sv. Dominika 1396 Dominikanski samostan sv. Dominika – izrada dokumentacije, konstruktivna i građevinska sanacija, konzervatorska i restauratorska istraživanja Obrovac, Crkva sv. Trojice – izrada izvedbene dokumentacije, 1397 Crkvena opština Obrovac konstruktivna i građevinska sanacija, konzervatorska i konstruktivna istraživanja 1398 Centar za prapovijesna istraživanja Kaptol, Arheološki lokalitet Gradci – arheološka istraživanja Poreč, Eufrazijeva bazilika – radovi prezentacije, 1399 Biskupski ordinarijat Porečko-Pulski konzervatorsko restauratorski radovi Šibenik, Katedrala sv. Jakova – restauratorski radovi, 1400 Biskupija šibenska konzervatorska istraživanja, izrada konzervatorske dokumentacije Šibenik, Palača Galbiani-Šižgorić – konstruktivna i 1401 Biskupija šibenska građevinska sanacija Šibenik, Crkva sv. Ivana – građevinska sanacija, restauratorski 1402 Biskupija šibenska radovi Šibenik, Nova crkva s dvoranom bratovštine – restauratorski 1403 Biskupija šibenska radovi, izrada postojećeg stanja Šibenik, Bratimska kuća crkve sv. Duha – građevinska 1404 Biskupija šibenska sanacija Biskupija đakovačka i srijemska – Bogoslovno Đakovo, Zgrada Bogoslovnog sjemeništa – restauratorski 1405 sjemenište radovi, radovi konzervacije Đakovo, Biskupski dvor – građevinska sanacija, konstruktivna 1406 Biskupija đakovačka i srijemska sanacija, izrada konzervatorske dokumentacije Glogovica, Crkva sv. Stjepana – radovi konzervacije i 1407 Biskupija Đakovačka i Srijemska restauratorski radovi, konstruktivna i građevinska sanacija portala Goveđari, Crkva sv. Marije i benediktinski samostan, Mljet 1408 Biskupija Dubrovačka, Biskupski ordinarijat – konzervatorska istraživanja, konstruktivna i građevinska sanacija Lopud, Župna kuća – izrada dokumentacije, arheološka i 1409 Biskupija Dubrovačka, Biskupski ordinarijat konzervatorska istraživanja, pripremni radovi Popovići (Konavle), Crkva Pohođenja BDM – završni radovi 1410 Biskupija Dubrovačka, Biskupski ordinarijat sanacije 1411 Biskupija Dubrovačka, Biskupski ordinarijat Lopud, Crkva Gospe od Šunja – izvođenje završnih radova

1382 Eparhija Gornjokarlovačka, Crkvena opština Kolarić

V.

100.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 100.000,00 2.378.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 150.000,00 200.000,00 150.000,00 170.000,00 800.000,00 1.200.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 50.000,00 150.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 60.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

1412 Benediktinski samostan sv. Nikole 1413 Benediktinski samostan sv. Luce 1414 Benediktinski samostan Krk 1415 Benediktinski samostan sv. Andrije Ap. 1416 Benediktinski samostan sv. Marije u Zadru 1417 Benediktinski samostan sv. Nikole 1418 Biskupija Dubrovačka, Biskupski ordinarijat 1419 Biskupija Dubrovačka, Biskupski ordinarijat 1420 Biskupija Dubrovačka, Biskupski ordinarijat 1421 Biskupija Dubrovačka, Biskupski ordinarijat 1422 Biskupija porečko-pulska 1423 Biskupija porečko-pulska 1424 Biskupija porečko-pulska 1425 Biskupija porečko-pulska 1426 Biskupija porečko-pulska 1427 Bratovština sv. Roka 1428 Dominikanski samostan Zagreb 1429 Dubrovačka biskupija 1430 Dubrovačka biskupija 1431 Dubrovačka biskupija 1432 Dubrovačka biskupija 1433 Dubrovačka biskupija 1434 Dubrovačka biskupija 1435 Dubrovačka biskupija 1436 Dubrovačke knjižnice Dubrovnik 1437 Eparhija Gornjokarlovačka, Crkvena općina Dvor 1438 Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja Split 1439 Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja Split 1440 Franjevački samostan 1441 Franjevački samostan 1442 Franjevački samostan

Trogir, Crkva sv. Nikole i samostan Benediktinki – konstruktivna sanacija, radovi konzervacije Šibenik, Benediktinski samostan sv. Luce – konstruktivna sanacija, izrada izvedbene dokumentacije, arheološka istraživanja Krk, Benediktinski samostan i crkva Uznesenja BDM – izrada dokumentacije, konzervatorsko restauratorska istraživanja Lovrečica, Crkva sv. Lovre, orgulje Amigazzi, 1733. g. – Orgulje Zadar, Benediktinski samostan sv. Marije, pergamene, 15. st. – nastavak programa – Knjižna i arhivska građa Trogir, Benediktinski samostan sv. Nikole, drveno polikromirano raspelo, 16/17. st. – Drvena plastika Dubrovnik, Crkva sv. Nikole, oltar sv. Marije, 18. st. – nastavak programa – Crkveni inventar Dubravka, Konavle, Crkva Gospe od Rozarija, slika Gospe od Rozarija iz crkve sv. Nikole, 17/18. st. – Slike na drvu Lopud, Zaštita kult. dobara – suradnja s Visokom školom za restauraciju iz Kölna – Ostalo Dubrovnik, Katedrala Uznesenja Marijina, bula pape Inocenntiusa XI, 1695. g. – Papir, pergament, koža Poreč, Biskupija porečka i pulska, Četiri knjige Biskupskog arhiva Poreč, 10. i 18. st. – Knjižna i arhivska građa Vodnjan, Župni ured Vodnjan, knjige Stanje duša, 19-20. st. – Knjižna i arhivska građa Lindar, Župni ured Lindar, restauracija knjige Stanje duša, 19. st. – Knjižna i arhivska građa Plomin, Župni ured Plomin, matične knjige, 17.- 19. st. – Knjižna i arhivska građa Bale, Crkva Pohođenja BDM, arhivska građa (Knjiga raznih bratovština), 17. i 18. st. – Knjižna i arhivska građa Korčula, Bratovština sv. Roka, slike Mučenje sv. Sebastijana i Porođenje, 17. st. – Slike na platnu Zagreb, Dominikanski samostan – knjižnica "Hijacint Bošković", zaštita knjižnog fonda, 16-18. st. – nastavak programa – Knjižna i arhivska građa Dubrovnik, Crkva sv. Vlaha, Dvije slike anđela sa kučišta orgulja, 18. st. – Slike na platnu Dubrovnik, Crkva Domina, slika sv. Jeronim, 18. st. – Slike na platnu Pakljena, otok Šipan, Crkva Velike Gospe, drveni inventar, 16. – 19. st. – dezinsekcija – Crkveni inventar Žrnovo, Crkva sv. Martina, oltarna pala "Bogorodica s Kristom i svecima", 18. st. – Slike na platnu Visočani, Crkva sv. Ivana, oltarna pala Bogorodica s Kristom i svecima, 18. st. – Slike na platnu Žuljana (Pelješac), Župna kuća, matrikule sv. Julijana i sv. Martina, 1556.g. – Knjižna i arhivska građa Žrnovo, Crkva sv. Martina, tri kanonske ploče, 18. st. – Ostalo Dubrovnik, Dubrovačke knjižnice, konzervatorski radovi na spomeničkoj zbirci iz ljetnikovca Skočibuha-Knjižna i arhivska građa Dvor, Crkva sv. Vel. Georgija, ikonostas, 1880. g. – Ikonostas Šibenik, Franjevački samostan sv. Lovre, srednjovjekovni kodeks i dva atlasa, 17. st. – Knjižna i arhivska građa Šibenik, Franjevački samostan sv. Lovre, drveno barokno raspelo, 18. st. – Drvena plastika Makarska, Franjevački samostan, dvije slike "Sveta Obitelj" i "Bogorodica s Djetetom i sv. Katarinom", 16. st. – Slike na drvu Virovitica, Franjevački samostan sv. Roka, slika Porcijunkulski oprost, 18.s t. – Slike na platnu Virovitica, Franjevački samostan sv. Roka, raspelo, 18. st. – Drvena plastika

209

150.000,00 250.000,00 200.000,00 140.000,00 30.000,00 10.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 14.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 40.000,00 35.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 30.000,00 80.000,00 20.000,00

V. 20.000,00 9.000,00 5.000,00


210

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

1443 Franjevački samostan "Mala Braća", Dubrovnik 1444 Franjevački samostan Bezgrešnog začeća BDM 1445 Franjevački samostan Bezgrešnog začeća BDM 1446 Franjevački samostan Čakovec 1447 Franjevački samostan Čakovec 1448 Franjevački samostan Gospe Delorite, Kuna 1449 Franjevački samostan Gospe od Milosti 1450 Franjevački samostan Gospe od Snijega 1451 Franjevački samostan Ilok 1452 Franjevački samostan Karlovac 1453 Franjevački samostan Klanjec 1454 Franjevački samostan Krapina 1455 Franjevački samostan Požega 1456 Franjevački samostan sv. Jeronima 1457 Franjevački samostan Trsat 1458 Franjevački samostan Vukovar 1459 Franjevački samostan, Crkva sv. Ivana Krstitelja 1460 Grkokatolički župni ured sv. Jurja, Stojdraga 1461 Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda 1462 Hrvatska glazbena mladež 1463 Hrvatsko muzikološko društvo 1464 Kapucinski samostan 1465 Kapucinski samostan 1466 Kapucinski samostan 1467 Kapucinski samostan Gospe Lurdske 1468 Kapucinski samostan Gospe od Milosrđa 1469 Katedra čakavskog sabora Kornić 1470 Ogranak Matice Hrvatske Varaždinske Toplice

V.

1471 Povijesna postrojba "Kliški uskoci" 1472 Požeška biskupija, Biskupski ordinarijat

Dubrovnik, Crkva i samostan Male braće, oltar-moćnik vlastelina Bunića – atika, 1528. g. – Drvena plastika Glavotok (o. Krk), Franjevački samostan Bezgrešnog začeća BDM, drveni biedermeier ormar, 1860. g. – Pokućstvo Glavotok (o. Krk), Franjevački samostan Bezgrešnog začeća BDM, korske klupe, 18. st. – Pokućstvo Čakovec, Crkva sv. Nikole, glavni oltar J. Strauba, pol. 18. st. – skulptura – Drveni polkr. oltar i skulptura Čakovec, Crkva sv. Nikole – Knjižnica franjevačkog samostana, knjižna građa, 16-19. st. – Knjižna i arhivska građa Kuna (Pelješac), Franjevački samostan Gospe Delorite, triptih sv. Vida, 16/17. st. – Crkveni inventar Hvar, Franjevački samostan, Ptolomejev atlas, 1524. g. – nastavak programa – Papir, pergament, koža Cavtat, Franjevački samostan Gospe od Snijega, Poliptih sv. Mihovila, Vicko Lovrin, 1509. – Slike na drvu Ilok, Franjevački samostan, konzervacija i restauracija knjižne građe, 16-19. st. – Knjižna i arhivska građa Karlovac, Franjevački samostan, zastava – Tekstil Klanjec, Franjevački samostan, zaštita knjižnog fonda – nastavak programa – Knjižna i arhivska građa Krapina, Knjižnica franjevačkog samostana, preventivna zaštita knjižnog fonda – Knjižna i arhivska građa Požega, Franjevački samostan, knjižna građa, 16.-19. st. – Knjižna i arhivska građa Slano, Crkva sv. Jeronima, Oltar BDM, 2. pol. 16.st. – Crkveni inventar Rijeka, Franjevački samostan na Trsatu, slika "Madona Immaculata" iz klauzure samostana, V. Metzinger, oko 1740. g. – Slike na platnu Vukovar, Knjižnica franjevačkog samostana, knjižna građa, 16-19. st. – nastavak programa – Knjižna i arhivska građa Varaždin, Franjevački samostan, Crkva sv. Ivana Krstitelja, glavni oltar, kraj 17. poč. 18. st. – Drveni polkr. oltar i skulptura Stojdraga, Crkva sv. Jurja, obnova ikonostasa, kraj 18. st. – Ikonostas Samobor, Crkva Marijina Uznesenja, oltar sv. Križa, pol. 18. st. – Drveni polkr. oltar i skulptura Grožnjan, Crkva sv. Vida i Modesta, orgulje Giuseppe Girardi, 1846. g. – nastavak programa – Orgulje Dubrovnik, Crkva i samostan Male braće, glazbeni arhiv, 18-20. st. – Knjižna i arhivska građa Osijek, Crkva sv. Jakova, vitraji, 20. st. – Vitraji i staklo Karlobag, Kapucinski samostan, glagoljske pergamene i rijetke knjige, 15-18. st. – Papir, pergament, koža Varaždin, Kapucinski samostan, pergamene i rijetke knjige, 14.-18. st. – Papir, pergament, koža Rijeka, Kapucinski samostan – knjižnica, pergamene, inkunabule i rijetke knjige, 13-18. st. – Knjižna i arhivska građa Dubrovnik, Kapucinski samostan Gospe od Milosrđa, obrada zbirke zavjetnih darova – Ostalo Kornić (o. Krk), Zavičajna etnografska zbirka Kornić, ormar i postelja, poč. 20. st. – Pokućstvo Varaždinske Toplice, Rekonstrukcija povijesne čipke Zlate Šufflay i revitalizacije topličke čipke – Nematerijalna kulturna baština Klis, Povijesna postrojba "Kliški uskoci", Odore kliških uskoka i oružje,16.st. – Etnološka građa Požega, Dijecezanski arhiv Požega, spomenica župe Gaj, 18/19. st.i Knjiga računa 1853/1854. – Knjižna i arhivska građa

15.000,00 16.000,00 10.000,00 140.000,00 50.000,00 28.000,00 60.000,00 218.000,00 50.000,00 70.000,00 20.000,00 40.000,00 50.000,00 10.000,00 28.000,00 200.000,00 100.000,00 30.000,00 100.000,00 200.000,00 45.000,00 100.000,00 80.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 9.000,00 5.000,00 20.000,00 35.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

Badija, Crkva i samostan Gospe od Milosrđa, korske klupe, majstor Šimun iz Cavtata, kraj 16. st. – nastavak programa – Crkveni inventar Badija, Franjevački samostan, brevijar, 17. st. – Knjižna i Provincijalat Franjevačke provincije sv. Jeronima arhivska građa Dubrovnik, Sakristija crkve sv. Ignacija, oltarna pala Rezidencija Družbe Isusove Immaculata, 18. st. – Slike na platnu Dubrovnik, Sakristija crkve sv. Ignacija, dezinsekcija drvenog Rezidencija Družbe Isusove namještaja i ispovijedaonice,1752.g. – Crkveni inventar Gornji Križ, Crkva Uzvišenja sv. Križa, drveni inventar, 18. st. Rimokatolička župa sv. Mihaela – fumigacija – Crkveni inventar Gustelnica, Kapela sv. Antuna Padovanskog, tabulat, 19. st, RKT župa Majke Božje Snježne nastavak – Tabulat Sveti Martin pod Okićem, Crkva sv. Ivana Krstitelja, retabl RKT župa sv. Martina pod Okićem oltara Preobraženja Kristova, 2. pol. 17. st. – Crkveni inventar Draškovec, Crkva sv. Roka, glavni oltar, 1760.-1779. g. – RKT Župa Sv. Rok Draškovec Drveni polkr. oltar i skulptura Donji Kraljevec, Kapela sv. Marije Magdalene, glavni oltar, RKT Župa Sv. Rok Draškovec 1753. – Drveni polkr. oltar i skulptura Koprivnički Bregi, Crkva sv. Roka, propovjedaonica i orgulje, RKT Župa sv. Roka poč. 19. st. – Drvena plastika, Orgulje Pag, Samostan benediktinki i crkva sv. Margarite, drveno Samostan benediktinki sv. Margarite raspelo 15. st. – Crkveni inventar Pag, Samostan benediktinki i crkva sv. Margarite,kip Samostan benediktinki sv. Margarite Bogorodice s Kristom i pticom 14/15. st. – Crkveni inventar Šibenik, Crkva sv. Frane i samostan franjevaca, drveni Samostan franjevaca konventualaca barokni oltar, Ridolfi, I. pol. 17. st. – nastavak programa – Drveni polkr. oltar i skulptura Split, Crkva sv. Dominika, oltar sv. Križa, 16. st. – Drveni polkr. Samostan otaca dominikanaca u Splitu oltar i skulptura Split, Dominikanski samostan sv. Katarine, pluvijal, prva pol. Samostan otaca dominikanaca u Splitu 18. st. – Tekstil Križevci, Knjižnica grkokatoličke biskupije, knjižna građa – Samostan sestara bazilijanki, Križevci Knjižna i arhivska građa Split, Samostan sestara klarisa, Nakićeve orgulje, sredina 18. Samostan sestara klarisa st. – Orgulje Kampor (o. Rab), Samostan sv. Bernardina Sienskog, četiri Samostan sv. Bernardina Sienskog inkunabule, Venecija 15. st. – nastavak programa – Knjižna i arhivska građa Trogir, Samostan sv. Dominika, srebrni pozlaćeni moćnik sv. Samostan sv. Dominika Leona, 15. st. – Metal Cres, Franjevački samostan – sakralna zbirka, drveni gotički Samostan sv. Franje kipovi Bogorodice i sv. Ivana, 14/15. st. – Drvena plastika Krk, Samostan sv. Franje Asiškog, oltarna pala sv. Ante Samostan sv. Franje Asiškog Padovanskog, 18. st. – nastavak programa – Slike na platnu Pavlovac, Crkva sv. Pantelije, drveni inventar, 18. st. – SPC Eparhija zagrebačko ljubljanska dezinsekcija – Crkveni inventar Veliki Poganac, Crkva sv. Velikomučenika Georgija, crkveni SPC Eparhija zagrebačko ljubljanska inventar, 18. st. – dezinsekcija – Dezinsekcija Vojakovac, Crkva sv. Georgija Velikomučenika, crkveni SPC Eparhija zagrebačko ljubljanska inventar, 18-19. st. – dezinsekcija – Dezinsekcija Dubrovnik, Srpska pravoslavna crkvena općina (muzejska Srpska pravoslavna crkvena općina zbirka), slika Teodore Bošković, Vlaho Bukovac, 1881. – Slike na platnu Dubrovnik, Srpska pravoslavna crkvena općina (muzejska Srpska pravoslavna crkvena općina Dubrovnik zbirka), slika Portret Alaksandra Opujića, Vlaho Bukkovac, 1881.-Slike na platnu Novi Pavljani, Crkva sv. Apostola Pavla, ikonostasa, 17. st.Srpska pravoslavna crkvena općina Novopavljanska Ikonostas Novi Pavljani, Crkva sv. Apostola Pavla, crkveni inventar, Srpska pravoslavna crkvena općina Novopavljanska 17/18. st. – Crkveni inventar Rijeka, Crkva sv. Nikole, crkveni drveni namještaj, kraj 18. Srpska pravoslavna crkvena općina Rijeka st. – Pokućstvo Rijeka, Crkva sv. Nikole, ikone Krunisanje Bogorodice i Sveta Srpska pravoslavna crkvena općina Rijeka Katarina Aleksandrijska, 18. i 19. st. – Slike na drvu

1473 Provincijalat Franjevačke provincije sv. Jeronima

50.000,00

1474

20.000,00

1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502

211

40.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00 25.000,00 80.000,00 30.000,00 20.000,00 35.000,00 15.000,00 80.000,00 65.000,00 20.000,00 25.000,00 150.000,00 50.000,00 20.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 5.000,00 13.000,00 50.000,00 30.000,00 20.000,00 15.000,00

V.


212

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

1503 Srpska pravoslavna općina Zadar 1504 Srpska pravoslavna općina Zadar 1505 Šibenska biskupija 1506 Šibenska biskupija 1507 Šibenska biskupija 1508 Šibenska biskupija 1509 Šibenska biskupija 1510 Šibenska biskupija 1511 Šibenska biskupija 1512 Šibenska biskupija, Župa Rođenja BDM Skradin 1513

Udruga "Štovatelji spomeničke knjižnice i zbirke Mažuranić-Brlić-Ružić"

1514 Udruga sv. Vid Srijem 1515 Udruga za očuvanje slivanjske baštine "Slivno" 1516

Udruga za skupljanje i čuvanje poljičke baštine Radilović

1517 Zagrebačka nadbiskupija 1518 Zagrebačka nadbiskupija 1519 Zagrebačka nadbiskupija 1520 Židovska općina Dubrovnik 1521 Židovska općina Zagreb 1522 Župa Uzvišenja sv. Križa 1523 Župa Bezgrešnog začeća BDM 1524 Župa Bezgrešnog začeća BDM 1525 Župa Bezgrešnog začeća BDM, Kaštel Štafilić 1526 Župa Bezgrešnog začeće BDM – Kučine 1527 Župa Gospe Karmelske 1528 Župa Majke Božje Bistričke 1529 Župa Marinci 1530 Župa Navještenja BDM

V.

1531 Župa Pohođenja BDM 1532 Župa Porođenja BDM 1533 Župa Presvetog Trojstva 1534 Župa Presvetog Trojstva, Daruvar

Zadar, Crkva sv. Ilije, knjige iz riznice, 16.-19. st. – Knjižna i arhivska građa Zadar, Crkva sv. Ilije, antimins iz riznice, 1830.g. – Crkveni inventar Šibenik, Crkva sv. Nikole, Oltarna pala Bogorodica s Djetetom, sv. Nikolom i sv. Lovrom, 18.st. – Slike na platnu Šibenik, Crkva sv. Duha, prospekt orgulja, 16. st. – Orgulje Šibenik, Katedrala sv. Jakova, skulptura sv. Kristofora, 18. st. – Drvena plastika Šibenik, Crkva sv. Barbare, reljef s prikazom Bogorodice s djetetom i donatora doktora Marka, 1419.g. – Kamen Šibenik, Katedrala sv. Jakova, skulptura Bogorodice Bezgrešne, 18. st. – Drvena plastika Dragišić, Crkva sv. Jurja, barokni drveni oltar, 18. st. – Drveni polkr. oltar i skulptura Šibenik, Katedrala sv. Jakova, oltarna pala Gospe od Karmela, 18. st. – Slike na platnu Skradin, Crkva Porođenja BDM, slika Prikazanje Kristovo – madoner, 17. st. – Slike na platnu Rijeka, Spomenička knjižnica i zbirka Mažuranić-Brlić-Ružić, knjižna građa, pol. 19. – pol. 20. st. – Knjižna i arhivska građa Sokolovac, Kapela sv. Vida, skulptura sv. Katarine sa oltara sv. Vida, 18. st. – Drveni polkr. oltar i skulptura Slivno, Etnografska zbirka Mrkonjić, dezinsekcija-fumigacija – Etnološka građa Tugare, Etnografska zbirka Ivana Radilovića, 19/20. st. – nastavak programa – Etnološka građa Hrašćina, Crkva sv. Nikole, bočni oltar sv. Izidora,18.st. – Crkveni inventar Zagreb, Riznica zagrebačke katedrale, Ladislavov plašt, 11. st. – Tekstil Blaškovec, Crkva sv. Antuna, glavni oltar sv. Antuna Padovanskog, pol. 18. st. – nastavak programa – Crkveni inventar Dubrovnik, Aeron Hakodeš, 17. st. – Drvena plastika Zagreb, Židovska općina, Biblioteka Šulhan Aruh,četiri knjižna sveska, 16. st. – Knjižna i arhivska građa Netretić (Brajakovo brdo), Crkva Uzvišenja sv. Križa, oltar sv. Križa, 18. st. – Crkveni inventar Nova Gradiška, Crkva sv. Terezije, orgulje, J. Pumpp, 1850. g. – Orgulje Kaštel Štafilić, Crkva Bezgrešnog začeća BDM, Retabl "Čudotvorne gospe", 16. st. – Drveni polkr. oltar i skulptura Kaštel Štafilić, Župna crkva, oltar sv. Križa, 17. st. – Drveni polkr. oltar i skulptura Mravince, Kučine, Crkva sv. Luke na groblju, glavni oltar, 18. st. – Drveni polkr. oltar i skulptura Nerežišća, Župna crkva u Nerežišću, slika "Bogorodica s Djetetom, sv. Ivanom Krstiteljem i Sv. Petrom",17. st. – Slike na platnu Podgorje Bistričko, Kapela sv. Ladislava, oltar Žalosne Majke Božje, II. pol. 18. st. – nastavak programa – Crkveni inventar Pavlovec Pregradski, Kapela sv. Donata, bočni oltari sv. Ivana Nepomuka i sv. Notburgei baldahin BDM, 18. st. – Crkveni inventar Vrgorac, Crkva Navještenja BDM, skulptura sv. Ante Padovanskog, 18. st. – Drvena plastika Bale, Crkva Pohođenja BDM, liturgijsko posuđe, 15-18. st. – nastavak programa – Crkveni inventar Zavojane, Dragljane, Crkva sv. Ante, slika Bogorodice s Djetetom, 19. st. – Slike na platnu Sveta Nedelja, Crkva sv. Roka, orgulje, 1799. g. – Orgulje Daruvar, Crkva Presvetog Trojstva, orgulje Venceslav Holub, 1925. g.-kučište – Orgulje

25.000,00 10.000,00 70.000,00 60.000,00 50.000,00 40.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 20.000,00 35.000,00 10.000,00 10.000,00 100.000,00 100.000,00 80.000,00 30.000,00 35.000,00 30.000,00 200.000,00 10.000,00 35.000,00 50.000,00 30.000,00 130.000,00 160.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100.000,00 80.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

1535 Župa Presvetog Trojstva, Daruvar 1536 Župa Ranjenog Isusa 1537 Župa Rođenja BDM 1538 Župa Rođenja BDM 1539 Župa Rođenja Marijina 1540 Župa Rođenja sv. Ivana Krstitelja 1541 Župa Rođenja sv. Ivana Krstitelja 1542 Župa sv. Andrije ap. 1543 Župa sv. Ane 1544 Župa sv. Barbare 1545 Župa sv. Eufemije 1546 Župa sv. Ivana i Pavla, Ložišća (o. Brač) 1547 Župa sv. Jakoba Apostola 1548 Župa sv. Jurja, Draganić 1549 Župa sv. Kuzme i Damjana 1550 Župa sv. Leonarda 1551 Župa sv. Martina 1552 Župa sv. Martina Biskupa, Privlaka 1553 Župa Sv. Mihovila Ark. 1554 Župa sv. Nikole 1555 Župa sv. Nikole 1556 Župa Sv. Nikole 1557 Župa sv. Nikole, Komiža (o. Vis) 1558 Župa sv. Petra 1559 Župa sv. Petra Apostola (Sveti Petar Čvrstec) 1560 Župa sv. Vida 1561 Župa sv. Vida 1562 Župa Uznesenja BDM 1563 Župa Uznesenja BDM 1564 Župa Uznesenja BDM 1565 Župa Uznesenja BDM 1566 Župa Uznesenja BDM 1567 Župa Uznesenja BDM 1568 Župa Uznesenja BDM

Daruvar, Crkva Presvetog Trojstva, orgulje Venceslav Holub, 1925. g. – Orgulje Gradec, Crkva Ranjenog Isusa, orgulje Heferer, 1880. g. – Orgulje Svetice, Crkva Rođenja BDM, oltar sv. Antuna Padovanskog, 17. st. – Crkveni inventar Svetice, Crkva Rođenja BDM, bočni oltar Srca Isusova, 18. st. – nastavak programa – Crkveni inventar Završje, Crkva sv. Marije, ophodno raspelo, 18.st. – Metal Vrpolje, Crkva Rođenja sv. Ivana Krstitelja, orgulje Heferer, 1905. g. – Orgulje Vrpolje, Crkva Rođenja sv. Ivana Krstitelja, Slika sv. Matije, 18/19.st. – Slike na platnu Brseč, Crkva sv. Jurja, glavni oltar sv. Jurja, 17. st. i raspelo, 18. st. – Drveni polkr. oltar i skulptura Križevci, Župa sv. Ane, intarzirani sakristijski ormar, 18. st. – Pokućstvo Velika Mlaka, Crkva sv. Barbare, tabulat, 17. st. – Tabulat Rovinj, Crkva sv. Jurja i sv. Eufemije, slike "Judin poljubac" i "Rođenje Kristovo", 18. st. – Slike na platnu Ložišća (o. Brač), Crkva sv. Ivana i Pavla, restauriranje orgulja Fabrica Bazzani, 1881. g. – Orgulje Prelog, Crkva sv. Jakova, bočni oltari, 19. st. – nastavak programa – Drveni polkr. oltar i skulptura Draganić, Kapela sv. Trojstva, drvene oslikane oplate, 18. st. – Slike na drvu Ozalj (Ferenci), Kapela sv. Duha, oltar sv. Duha, 18. st. – Crkveni inventar Goričan, Crkva sv. Leonarda, crkveni inventar, 18. st. – dezinsekcija – Crkveni inventar Sveti Lovreč Pazenatički, Crkva sv. Martina, orgulje P. Nakić, 1735. g. – Orgulje Privlaka, Crkva sv. Martina biskupa, vitraji, 1886. g. – nastavak programa – Vitraji i staklo Kostanje, Seoca, Crkva Sv. Antuna Opata, oltar, 18. st. – Drveni polkr. oltar i skulptura Varaždin, Crkva sv. Florijana, orgulje, 1677. g. – Orgulje Krapina, Crkva sv. Marije Jeruzalemske, dezinsekcija/ fumigacija drvenog inventara, 18.st. – Dezinsekcija Hrašćina, Kapela BDM, dezinsekcija/fumigacija drvenog inventara, 18.st. – Crkveni inventar Komiža (o. Vis), Crkva Gospe Gusarice, kor (pjevalište), 18. st. – Drvena plastika Supetar, Crkva Navještenja Marijina, tri oltarne pale, 18. st. – Slike na platnu Sveti Petar Čvrstec, Crkva sv. Petra i Pavla, drveno raspelo, 18. st. – Drvena plastika Ozalj, Crkva sv. Vida, oltar sv. Antuna Pustinjaka, 17. st. – Crkveni inventar Vrbovec, Crkva sv. Vida mučenika, vitraji, 19. st. – Vitraji i staklo Zlatar, Crkva Uznesenja BDM, orgulje Heferer, 1889. g. – nastavak programa – Orgulje Pokupsko, Crkva Uznesenja BDM (Sv. Ladislava) – Crkveni inventar Risvica, Kapela Majke Božje Snježne, kućište orgulja, pol. 19. st. – Orgulje Pakrac, Crkva Uznesenja BDM, vitraji, 18. st. – Vitraji i staklo Jasenovac, Crkva Sv. Nikole, propovjedaonica, 18.st. – Drvena plastika Sveta Marija, Crkva Uznesenja BDM, crkveni inventar , 18. – 20. st. – dezinsekcija – Crkveni inventar Sveta Marija, Crkva Uznesenja BDM, oltar Muke Kristove, 18-20. st. – Drveni polkr. oltar i skulptura

213

70.000,00 80.000,00 40.000,00 40.000,00 20.000,00 125.000,00 80.000,00 20.000,00 70.000,00 50.000,00 40.000,00 130.000,00 35.000,00 10.000,00 14.000,00 40.000,00 20.000,00 90.000,00 50.000,00 80.000,00 50.000,00 35.000,00 40.000,00 30.000,00 75.000,00 70.000,00 50.000,00 120.000,00 100.000,00 80.000,00 70.000,00 50.000,00 50.000,00 37.000,00

V.


214

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

1569 Župa Uznesenja BDM 1570 Župa Uznesenja Marijina 1571 Župa Uzvišenja sv. Križa 1572 Župa Uzvišenja sv. Križa 1573 Župni ured 1574 Župni ured BDM – Kraljice sv. Krunice, Remetinec 1575 Župni ured Motovun 1576 Župni ured Motovun 1577 Župni ured Navještenja BDM 1578 Župni ured Pregrada 1579 Župni ured Presvetog Trojstva 1580 Župni ured Presvetog Trojstva 1581 Župni ured sv. Ivana Krstitelja 1582 Župni ured sv. Ivana Krstitelja 1583 Župni ured sv. Jakova apostola 1584 Župni ured sv. Jakova apostola 1585 Župni ured sv. Leopolda Mandića, Orehovica 1586 Župni ured sv. Lovre 1587 Župni ured sv. Lovre 1588 Župni ured sv. Lovre 1589 Župni ured sv. Mihaela 1590 Župni ured sv. Nikole 1591 Župni ured sv. Nikole B., Trnovac 1592 Župni ured sv. Petra Apostola 1593 Župni ured sv. Petra i Pavla 1594 Župni ured sv. Stjepana Prvomučenika 1595 Župni ured sv. Stjepana Prvomučenika 1596 Župni ured Sv. Trojstva 1597 Župni ured sv. Vida

V.

1598 Župni ured Uznesenja BDM 1599 Župni ured Uznesenja Marijina 1600 Župni ured Uznesenja Marijina

Novigrad na Dobri, Crkva Uznesenja BDM, bočni oltari i oltarne pale, 19. st. – Crkveni inventar Pula, Katedrala Uznesenja Marijina, oltarna pala Djevice s Djetetom i sv. Antunom Opatom , 18. st. – Oltarna pala Križ, Crkva Uzvišenja sv. Križa, propovjedaonica, 1750. g. – nastavak programa – Propovjedaonica Perušić, Župna crkva Uzvišenja sv. Križa, vitraji – Vitraji i staklo Trviž, Crkva sv. Petra i Pavla, barokni oltari, 17. st. – nastavak programa – Crkveni inventar Remetinec, Crkva BDM, propovjedaonica, kraj 17. st. i vitraji, poč. 20. st. – Crkveni inventar Motovun, Župni ured Motovun, knjige Stanje duša, 19. i 20. st. – Knjižna i arhivska građa Motovun, Župna crkva Sv. Stjepana, slika "Sv. Antun Padovanski liječi mladića", 1695.g. – nastavak programa – Slike na platnu Klanjec, Crkva Navještenja BDM, orgulje Heferer, 1915. g. – Orgulje Pregrada, Crkva Uznesenja BDM, orgulje F. Fochta, 1834. g, nastavak – Orgulje Radoboj, Crkva Presvetog Trojstva, oltar BDM, 18. st. – nastavak programa – Crkveni inventar Krapinske Toplice, Crkva Presvetog Trojstva, bočni oltari, I. pol. 19. st. – Crkveni inventar Otruševec, Kapela sv. Križa, glavni oltar, 1642. g. – Crkveni inventar Rijeka, Crkva sv. Marije, reljef Bogorodice s Djetetom – Drvena plastika Marina, Župna crkva Sv. Jakova, Navicula, 18. st. – Metal Marina, Župna crkva sv. Jakova, Kalež, 18. st. – Metal Brestovec Orehovički, Crkva sv. Leopolda Mandića, oltar sv. Marije, 19. st. – Crkveni inventar Trogir, Župni ured sv. Lovre, antifonari, 14/15. st. – Papir, pergament, koža Trogir, Crkva sv. Lovre, Slike ovali-Poklonstvo pastira, Preobraženje Kristovo i Sv. Jeronim, 18. st. – Slike na platnu Trogir, Crkva sv. Lovre, slika Bogorodica radosna i žalosna, Bog otac i donator, 17. st. – Slike na platnu Zrinski Topolovac, Crkva sv. Mihaela arkanđela, crkveni inventar, 18. – 20. st. – Dezinsekcija Kraljevica, Crkva sv. Nikole, oltar sv. Nikole, 18. st. – Crkveni inventar Trnovac (Gospić), Crkva sv. Nikole, tri oltara, 1860. g. – Crkveni inventar Venac Mrežnički, Kapela sv. Benedikta, oltar sv. Benedikta, oko 1700. g. – Crkveni inventar Osijek, Crkva sv. Petra i Pavla, vitraji, kraj 19. st. – nastavak programa – Vitraji i staklo Dobrinj (o. Krk), Crkva sv. Stjepana, reljef sv. Stjepana (pala glavnog oltara), 1602. g. – Drvena plastika Dobrinj (o. Krk), Crkva sv. Stjepana, dva drvena barokna kipa anđela lučonoša, 17/18. st. – Drvena plastika Baška, Crkva sv. Trojstva, pala "Sv. Ante", 18. st. – Slike na platnu Donji Vidovec, Crkva sv. Vida, crkveni inventar, kraj 18. st. – Crkveni inventar Vrbnik, Crkva Uznesenja BDM, oltar Uznesenja BDM, 17. st. – fumigacija – Crkveni inventar Rab, Crkva Uznesenja Marijina, ravni tekstil iz unutrašnjosti glavnog oltara, četiri objekta fragmenta, 16. st. – Tekstil Rab, Crkva Uznesenja Marijina, oltar Žalosne Gospe, 18 st. – Kamen

30.000,00 30.000,00 70.000,00 70.000,00 50.000,00 80.000,00 50.000,00 30.000,00 120.000,00 150.000,00 100.000,00 80.000,00 50.000,00 10.000,00 5.000,00 3.500,00 40.000,00 60.000,00 10.000,00 10.000,00 50.000,00 70.000,00 100.000,00 60.000,00 100.000,00 30.000,00 20.000,00 30.000,00 40.000,00 10.000,00 40.000,00 30.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

1601 Župni ured Uznesenja Marijina 1602 Župni ured Uzvišenja sv. Križa 1603 Župni ured Vrboska (o. Hvar) 1604

BADco. – Umjetnička organizacija "Bezimeno autorsko društvo", Zagreb

1605 Hrvatski savez za esperanto 1606 Hrvatsko arhivističko društvo, Zagreb 1607 Art radionica Lazareti, Dubrovnik Bacači sjenki – multimedijalna umjetnička organizacija BADco. – Umjetnička organizacija "Bezimeno 1609 autorsko društvo", Zagreb BADco. – Umjetnička organizacija "Bezimeno 1610 autorsko društvo", Zagreb 1608

1611 Baletna trupa "Croatia" 1612 Dječje kazalište "Smješko" 1613 Dječje kazalište "Smješko" 1614

Društvo hrvatsko-francuskog prijateljstva "Francuska Alijansa Rijeka"

1615 Hrvatska glazbena mladež, Zagreb 1616 Hrvatska glazbena mladež, Zagreb 1617 Hrvatska glazbena mladež, Zagreb 1618 Hrvatska glazbena mladež, Zagreb 1619 Hrvatska glazbena mladež, Zagreb 1620 Hrvatska glazbena mladež, Zagreb 1621 Hrvatska glazbena mladež, Zagreb 1622 Hrvatska glazbena mladež, Zagreb 1623 Hrvatska glazbena unija, Zagreb 1624 Hrvatska glazbena unija, Zagreb 1625 Hrvatska glazbena unija, Zagreb 1626 Hrvatski barokni ansambl, Zagreb 1627 Hrvatski barokni ansambl, Zagreb 1628 Hrvatski barokni ansambl, Zagreb

Rab, Župa Uznesenja Marijina, kompozicija kipova "Oplakivanje Kristovo", 14. st. – Drvena plastika Završje, Crkva sv. Križa, orgulje Heferer, kraj 19. st. – Orgulje Vrboska, Crkva sv. Marije (crkva-tvrđava), oltar Gospe od Karmela i oltarna slika, 17. st. – Drveni polkr. oltar i skulptura

100.000,00

Black/North SEAS

128.000,00

Indijska dječja knjiga u Europi – tri europske dječje knjige u Indiji Suradnja s međunarodnim arhivskim vijećem i drugim udruženjima u inozemstvu, MALEZIJA, Malezija, zemlje Europe, srpanj – listopad 2008 Scena Karantena – međunarodna gostovanja, koprodukcije, artists-in-residence, HRVATSKA, Dubrovnik, Lazareti, 25. kolovoza – 6. rujna 2008 Gostovanje na međunarodnom festivalu MESS, BOSNA I HERCEGOVINA, Sarajevo, 18-28. listopada 2008 Donumenta – Regensburg, NJEMAČKA, Regensburg, 1-2. studenoga 2008 La Casa Enceddida/In-presentable 08 (po izvješću i obračunu), ŠPANJOLSKA, Madrid, 17. lipnja 2008 Gostovanje na Međunarodnom forumu nezavisnih kazhališnih skupina Europe-Mediterranean (po izvješću i obračunu), EGIPAT, Aleksandrija, 30. siječnja – 4. veljače 2008 Gostovanje u Australiji, AUSTRALIJA, Melbourne, Canberra, Sydney, Perth, Wodonga, 3-17. prosinca 2008 Gostovanje u Bosni i Hercegovini, BOSNA I HERCEGOVINA, Livno, Grude, Tomislavgrad..., 19-24. svibnja 2008 Dani frankofonije i francuske kulture u Rijeci 2008., FRANCUSKA, Rijeka, 13-20. ožujka 2008 Hrvatska – Švedska – razmjena mladih etno glazbenika, ŠVEDSKA, Rattvik, Grožnjan, srpanj/kolovoz 2008 Razmjena Hrvatska – Italija, ITALIJA, Monfalcone, 9-24. kolovoza 2008 Razmjena mladih glazbenika Hrvatska – Njemačka, NJEMAČKA, Dvorac Werikersheim, 11-21. rujna 2008 Razmjena mladih glazbenika Hrvatska – Ruska Federacija, RUSKA FEDERACIJA, Moskva, 26. svibnja – 7. lipnja 2008 Razmjena mladih glazbenika Hrvatska – Slovenija, SLOVENIJA, Ljubljana, 10. lipnja; listopad 2008 Razmjena mladih glazbenika Hrvatska – Španjolska – Gostovanje mladog Gudačkog kvarteta SONG, ŠPANJOLSKA, Catalonia, 19-29. travnja 2008 Sudjelovanje Ive Nežić na međunarodnim natjecanjima (po izvješću i obračunu), ŠPANJOLSKA, Alcoy, Velencia, San Seastian del Puerto (Jaen), 25-30. ožujka; 5-6. travnja 2008 Turneja ansambla Cellomania , FRANCUSKA, Pariz (Francuska), Hag, Amsterdam (Nizozemska), 10-25. listopada 2008 Koncertna gostovanja Astrid Kuljanić u okviru EUROPAfesta Bukurešt, RUMUNJSKA, Bukurešt, 7. – 13. svibnja 2008 Radionica na Visu 2008., HRVATSKA, Vis, 29. listopada – 2. studenoga 2008 WOMEX 2008 – predstavljanje na glazbenom sajmu, ŠPANJOLSKA, Sevilla, 22-26. listopada 2008 Gostovanje na Festivalu Wurz (po izvješću i obračunu), NJEMAČKA, Wurz, 2. kolovoza 2008 Koncert u Parizu, FRANCUSKA, Pariz, Eglise St Louis, 19. veljače 2008 Koncertna turneja u Boliviji i Argentini (po izvješću i obračunu), Santa Cruz, San Xavier, Santa ana de Chiquitos, San Ignacio de Velasco, Buenos Aires, 23. travnja – 3. svibnja 2008

215

30.000,00

15.000,00

31.926,16 25.000,00 60.000,00 30.000,00 14.015,24 15.000,00 20.000,00 65.000,00 10.000,00 20.000,00 13.875,00 6.159,00 10.366,00 13.616,00 2.860,00 12.800,00 3.500,00 65.485,10 18.500,00 20.000,00 30.000,00 7.000,00 52.933,11 60.000,00

V.


216

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

1629 Hrvatski centar "Assitej" 1630 Hrvatski centar ITI 1631 Hrvatski centar ITI 1632 Hrvatski centar UNIMA 1633 Hrvatski institut za pokret i ples, Zagreb 1634 Hrvatski komorni orkestar, Zagreb 1635 Hrvatski savez za esperanto 1636 Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb 1637 Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb 1638 Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb 1639 Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb 1640 Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb 1641 Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb 1642 Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb 1643 Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb 1644 Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb 1645 Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb 1646 Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb 1647 Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb 1648 Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb 1649 Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb 1650 Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb 1651 Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb 1652 Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb

V.

1653 Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb 1654 Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb

Forum dramskih pisaca jugoistočne Europe (po izvješću i obračunu), BOSNA I HERCEGOVINA, Mostar, Zagreb, 22-26. travnja 2008 8. festival europske dramatike, ČILE, Santiago de Chile, rujan 2008 Sudjelovanje Hrvatske kao posebnog gosta na Stückemartku, NJEMAČKA, Heidelberg, 8-12. svibnja 2008 Sudjelovanje na međunarodnom festivalu PUPPET FAIR (po izvješću i obračunu), BUGARSKA, Sofija, 17-22. rujna 2008 Koreografski susreti 2008, DANSKA, Zagreb, travanj-kolovoz 2008 Međunarodna koncertana suradnja, NJEMAČKA, Berlin, Frankfurt, Mönchengladbach, 5-9. listopada 2008 100 godina esperanta u Hrvatskoj – nastup glazbenika Attile Schimmera iz Beča, AUSTRIJA, Zagreb, 26. svibnja 2008 Božićni koncert Vitomira Ivanjeka, AUSTRIJA, Beč, 12. prosinca 2008 Gostovanja Zagrebačkog kvarteta saksofona , Sjedinjene Američke Države, Minneapolis, Bluffton, Wilmington, Provo, Boston, 22. listopada – 8. studenoga 2008 Gostovanje Nevena Hrustića u SAD, Sjedinjene Američke Države, Chicago, Illinois, 17. svibnja 2008 Gostovanje udaraljkaškog ansambla biNg bang , FRANCUSKA, Lyon, Valence, Saint Etienne, Chambery, Rive de Gier, 18. listopada 2008 Gostovanje udaraljkaškog ansambla biNg bang na "Drumming for Olympics 2008 Percussion Festival", KINA, Peking, 16. rujna 2008 Gostovanje udaraljkaškog ansambla biNg bang u Švedskoj, ŠVEDSKA, Stockholm, 8-11. listopada 2008 Gostovanje Zagrebačkog gitarskog tria na gitarskom festivalu (po izvješću i obračunu), NJEMAČKA, Gevelsberg, 14-22. ožujka 2008 Koncert i promocija CD-a "Pušlec" Vitomira Ivanjeka, ITALIJA, Milano, Kazalište Cipriano, 4. travnja 2008 Koncert Maria Perestegia na Međunarodnom festivalu Frombork i Jastrezbiej Gorze, POLJSKA, Frombork, Jastrezbiej Gorza, 14-17. kolovoza 2008 Koncert prijateljstva Austrije-Hrvatske-Japana – turneja po Japanu – Sandra Hrašćanec, JAPAN, Kumamoto, Kurashiki, Kyoto, Gumma, 16. listopada – 6. studenoga 2008 Koncert Zagrebačkog gitarističkog kvarteta, FRANCUSKA, Pariz, 5. prosinca 2008 Koncertna turneja Gorana Filipeca (po izvješću i obračunu), ARGENTINA, Buenos Aires, Rosario, La Plata, Ushuaia, 9-23. travnja 2008 Orguljaški koncert Maria Perestegia , ČEŠKA REPUBLIKA, Brno, 27. travnja 2008 Solistički koncert Nataše Antoniazzo (po izvješću i obračunu), NJEMAČKA, Berlin, 13. siječnja 2008 Solistički koncert Sretne Meštrović, FRANCUSKA, Pariz, 13. lipnja 2008 Sudjelovanje Ane Zečić na 63rd Geneva Competition, ŠVICARSKA, Ženeva, 17-29. listopada 2008 Sudjelovanje Brune Philippa na međunarodnom natjecanju Audi – Mozart, ITALIJA, Rovereto, 9-24. svibnja 2008 Sudjelovanje Brune Vlaheka na 57. međunarodnom pijanističkom natjecanju "Ferruccio Busoni" (po izvješću i obračunu), ITALIJA, Bolzano, 25. kolovoza – 3. rujna 2008 Sudjelovanje Brune Vlaheka na međunarodnom pijanističkom natjecanju "Ricardo Vines" (po izvješću i obračunu), ŠPANJOLSKA, Lleida, 6-9. srpnja 2008

30.000,00 59.142,79 26.095,81 10.000,00 25.000,00 88.341,02 4.000,00 1.000,00 20.000,00 3.280,00 18.000,00 33.000,00 16.000,00 3.827,00 4.200,00 3.500,00 7.000,00 19.000,00 10.000,00 1.000,00 2.650,00 12.099,00 1.153,36 5.000,00 3.887,00 6.890,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

1655 Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb

1656 Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb 1657 Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb 1658 Hrvatsko društvo harmonikaških pedagoga 1659 Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa 1660 Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa 1661 Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa 1662

Hrvatsko društvo profesionalnih baletnih umjetnika, Zagreb

1663

Hrvatsko društvo profesionalnih baletnih umjetnika, Zagreb

1664 Hrvatsko društvo skladatelja 1665 Hrvatsko društvo skladatelja 1666 Hrvatsko društvo skladatelja 1667 Hrvatsko društvo skladatelja 1668 Hrvatsko kulturno društvo "Napredak", Zagreb 1669 Kazalište "Daska", Sisak 1670 Kazalište Mala scena, Zagreb 1671 Kazalište Mala scena, Zagreb 1672 Kazalište Mala scena, Zagreb 1673 Kazalište Mala scena, Zagreb 1674 Kazalište Mala scena, Zagreb 1675 Kazalište Mala scena, Zagreb 1676 Kazalište Mala scena, Zagreb 1677 Kazalište Mala scena, Zagreb 1678 Kazalište Virovitica 1679 Kazalište Virovitica 1680 koautorska inicijativa OOUR, Zagreb

Sudjelovanje Domagoja Guščića na međunarodnom pijanističkom natjecanju "Ruska glazba 19, 20. i 21. stoljeća" (po izvješću i obračunu), RUSKA FEDERACIJA, Moskva, 24-31. ožujka 2008 Veljko Glodić – koncerti i predavanja na the Goucher College, Sjedinjene Američke Države, Baltimore, ožujak 2006 Vokalna lirika hrvatskih skladatelja – koncert Nataše Antoniazzo Vokalna lirika hrvatskih skladatelja – koncert Nataše Antoniazzo 2008 Sudjelovanje hrvatskog predstavnika na Svjetskom skupu harmonikaša , VELIKA BRITANIJA, Galasgow, 22-25. listopada 2008 Sudjelovanje 2 predstavnika na dodjeli Europske kazališne nagrade, GRČKA, Solun, 9-13. travnja 2008 Sudjelovanje Sanje Nikčević na skupu "Kazališna kritika na sveučilištu", KANADA, Toronto, listopad 2008 Suradnja oko osnivanja subotičkog hrvatskog dječjeg kazališta, SRBIJA , Subotica, veljača, ožujak, svibanj 2008 Sudjelovanje na ljetnom baletnom seminaru na Mađarskoj plesnoj akademiji, MAĐARSKA, Budimpešta, 6-18. kolovoza 2008 Sudjelovanje na Monaco Dance Forumu, MONAKO, Monaco, 1-15. prosinca 2008 Gostovanje Ansambla Cantus u Kini i Kanadi, Peking; Toronto, Ottawa, Montreal, 25-30. svibnja; 1-5. lipnja 2008 Gostovanje na festivalu Unicum, SLOVENIJA, Ljubljana, 16. svibnja 2008 Međunarodna koncertna suradnja Cantus Ansambla, LITVA, Vilnius, 27. listopada 2008 Međunarodna koncertna suradnja Cantus Ansambla, LITVA, Vilnius, 27. listopada 2008 Festival orguljaške i stare svjetovne i sakralne glazbe, BOSNA I HERCEGOVINA, Tuzla, 17-19. listopada 2008 Gostovanje Kazališta na studijima kroatistike , POLJSKA, Krakov, Varšava, Gdansk, Poznan, 2-15. studenoga 2008 Gostovanje na festivalima u Mađarskoj i Njemačkoj, MAĐARSKA, Pečuh, Kaposvar; Heidelberg (Njemačka), 5-10. svibnja 2008 IfDentity Projeect – ITI UNESCO, ŠPANJOLSKA, Madrid, 6-8; 27-29. lipnja 2008 Sudjelovanje kazališta Mala scena na međunarodnim festivalima, Bologna (Italija), Madrid (Španjolska), Edinburg (Vel. Britanija), Taipei (Kina), 4-8. ožujka, 10-16. ožujka, 20-30. svibnja; ljeto 2008 Sudjelovanje na "Schäxpir Festival", NJEMAČKA, Linz, 19-26. lipnja 2008 Sudjelovanje na međunarodnom festivalu kazališta za djecu i mlade s predstavom "A tko si ti?", NJEMAČKA, Nürnberg 13-18. veljače 2008 Sudjelovanje na međunarodnom festivalu kazališta za djecu i mlade s predstavom "Kralj A", AUSTRIJA, Graz, 8-13. veljače 2008 Sudjelovanje na međunarodnom fetivalu kazalište za djecu "Cairo Int'l festival for children theatre", EGIPAT, Kairo, 18-28. veljače 2008 The IfDENTITY PROJECT, HRVATSKA, Motovun ili Grožnjan, srpanj-rujan 2008 Gostovanje na Teatar Kabare Tuzla Fest-u (po izvješću i obračunu), BOSNA I HERCEGOVINA, Tuzla, ožujak 2008 Gostovanje u Sloveniji, SLOVENIJA, Ptuj, Maribor, Ljubljana, 12-14. travnja Rezidencijalni boravak u sklopu međunarodnog projekta i rad na predstavi Abandoned practices, Sjedinjene Američke Države, Chicago, 3-25. siječnja 2009

217

4.000,00

5.200,00 1.818,00 15.000,00 6.000,00 6.000,00 7.000,00 15.000,00 8.000,00 190.000,00 6.000,00 30.000,00 25.000,00 5.000,00 12.000,00 10.000,00 13.400,00 50.000,00 8.000,00 8.000,00 8.730,00 14.800,00 35.000,00 11.861,00 19.592,00 12.700,00

V.


218

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

1681 Kvartet XL, Brdovec 1682 Labin Art Express 1683 Liburnia Jazz, Lovran 1684 Plesni centar "Tala", Zagreb 1685 Plesni centar "Tala", Zagreb 1686 Plesni centar "Tala", Zagreb 1687 Plesni centar "Tala", Zagreb 1688 Plesni centar "Tala", Zagreb 1689 Savez udruga Klubtura 1690 Studio za suvremeni ples, Zagreb 1691 Studio za suvremeni ples, Zagreb 1692 Teatar "Gavran", Zagreb 1693 Teatar "Gavran", Zagreb 1694 Teatar "Gavran", Zagreb 1695 Teatar Rubikon 1696 Trafik – Udruga za izvedbene umjetnosti, Rijeka

1697 Udruga "Čarobnjakov šešir" Pula 1698 Udruga Bacači sjenki 1699 Udruga Free Dance 1700

Udruga hrvatskih trombonista i tubista – Busina, Zagreb

1701 Udruga Ogulinski festival bajke 1702 Udruga Ogulinski festival bajke 1703 Udruga plesnih umjetnika Hrvatske, Zagreb 1704 Udruga plesnih umjetnika Hrvatske, Zagreb

V.

1705 Udruga Prijatelji životinja Udruga profesionalnih plesnih umjetnika "Puls", Zagreb Udruga profesionalnih plesnih umjetnika "Puls", 1707 Zagreb

1706

Sudjelovanje na Međunarodnoj konferenciji tubista, Sjedinjene Američke Države, Cincinnati, Ohio, 22-28. lipnja 2008 7. međunarodna kazališno-plesna radionica Lamparna 2008, NIZOZEMSKA, Labin, 3-13. rujna 2008 4. Jazz Ex Tempore, Bugarska, Nizozemska, Vel. Britanija, Finska, listopad – prosinac 2008 Gostovanje na European dance festivalu, CIPAR, Limassol, 12. svibnja 2008 Gostovanje na festivalu LES REPERAGES (po izvješću i obračunu), FRANCUSKA, Lille, 25-29. ožujka 2008 Gostovanje na Platformi koreografa Almada 2008., PORTUGAL, Almada, 10-18. studenoga 2008 Međunarodni program razmjene između Hrvatske, Luksemburga i Francuske, LUKSEMBURG, Luksemburg, Lorreine – Francuska, lipanj; 3-10. srpnja 2008 Rezidencijalni program i gostovanje u Nizozemskoj, NIZOZEMSKA, Amsterdam, studeni 2008 Sudjelovanje Emine Višnić na "New Paradigms, New Models – Culture in the EU External Relations i EITM Spring Plenary Meeting (po izvješću i obračunu), SLOVENIJA, Ljubljana, 16-18. svibnja 2008 Sudjelovanje na HIGH FEST – ARMENIAN INTERNATIONAL THEATRE FESTIVAL , ARMENIJA, Yerevan, 2-8. listopada 2008 Sudjelovanje na XV. Internacionalnom plesnom festivalu, POLJSKA, Bytom, 29. lipnja – 12. srpnja 2008 Gostovanje s predstavom "Papučari" (po izvješću i obračunu), AUSTRIJA, Beč, Teatar Akzent, 19-21. rujna 2008 Gostovanje s predstavom "Zabranjeno smijanje", MAĐARSKA, Pečuh, Mohač, Budimpešta, svibanj 2008 Premijerne izvedbe predstava "Tajna Grete Garbo" i "Otelo sa Suska", ČEŠKA REPUBLIKA, Pribram (Češka), Trnava (Slovačka), 10-14. prosinca 2008 Sudjelovanje na Chuncheon International Theatre Festival (CITF) 2008, KOREJA (JUŽNA), Chuncheon, 2-10. rujna 2008 Sudjelovanje Edvina Liverića na Godišnjem zasjedanju europske kazališne mreže AEROWAVES (po izvješću i obračunu), ŠPANJOLSKA, Madrid, 23-26. listopada 2008 Festival International Teatro y artes de calle, Valladolid i Festival International des Arts Nature, Pariz, ŠPANJOLSKA, Valladolid; Pariz (Francuska), 28. svibnja- 2. lipnja; 6 – 10. lipnja 2008 Gostovanje – Expozicija na međunarodnom festivalu Thealter, MAĐARSKA, Szeged, 23.-27. srpnja 2008. Fields of detail (Polje detalja) – gostovanje Melite Spahić na Platformi mladih koreografa 2008. (po izvješću i obračunu, VELIKA BRITANIJA, Zagreb, 12-19. listopada 2008 Uzvratno gostovanje Melos Brass Quinteta u Zagrebu , GRČKA, 25-28. studenoga 2008 Gostovanje Ogulinskog festivala bajke na Danima bajke u Berlinu, NJEMAČKA, Berlin, 8-25. studeni 2008 Sudjelovanje na Svjetskoj konferenciji Creative Clusters Glasgow 2008, VELIKA BRITANIJA, Glasgow, 18-20. studenoga 2008 Konzultacije oko osnivanja studija plesne umjetnosti – troškovi puta za Andreju Jeličić (po izvješću i obračunu), MAĐARSKA, Budimpesta, 12-14. studenoga 2008 Sudjelovanje Ivane Kalc na DanceWeb stipandiji 2008, AUSTRIJA, Beč, 9. srpnja – 13. kolovoza 2008 Sudjelovanje Roberta Fanciszty na Teatarfestu, BOSNA I HERCEGOVINA, Sarajevo, 16-24. svibnja 2008 Gostovanje na svjetskom plesnom kongresu IFEA 2008., ISLAND, Reykjavik, veljača 2008 Sudjelovanje na DBM Mediterranean dance meeting, MAROKO, El Jadida, 5-7. prosinca 2008

30.000,00 20.000,00 35.000,00 21.516,00 10.000,00 25.000,00 50.000,00 24.000,00 800,00 25.000,00 19.665,00 20.000,00 10.000,00 6.685,00 20.000,00 3.486,00

7.042,00 9.854,00 15.000,00 17.500,00 20.000,00 20.000,00 4.279,00 7.000,00 1.000,00 10.000,00 6.932,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735

Udruga profesionalnih plesnih umjetnika "Puls", Zagreb

Sudjelovanje na DBM Mediterranean dance meeting, MAROKO, El Jadida, 5-7. prosinca 2008 RHESUSDENSE 2008 (po izvješću i obračunu), FRANCUSKA, Udruga Taina Troptain, Split Rochefort, Pariz, svibanj, listopad studeni 2008 Koncertno gostovanje – Karposovo kulturno ljeto, Umjetnička organizacija "Ad Gloriam Brass", Zagreb MAKEDONIJA, Skopje, 13. srpnja 2008 Umjetnička organizacija "Lovro & Nina" Koncert u Parizu, FRANCUSKA, Pariz, 20. studenoga 2008 Lovro Pogorelić – gostovanje u programu festivala Umjetnička organizacija "Lovro & Nina" Pianofestivalen i Forde, NORVEŠKA, Forde, 28. svibnja – 2. lipnja 2008 Sudjelovanje Tamare Obrovac i Ansambla u Programm der Umjetnička organizacija "Transhistria Ensemble" Kunstzone Karlsplatz, AUSTRIJA, Beč, 20. lipnja 2008 Koncertna gostovanja na festivalu Sarajevska zima , BOSNA Umjetnička organizacija Ad Gloriam Brass, Zagreb I HERCEGOVINA, Sarajevo, 15. veljače 2008 SJENA – IN BETWEEN MOVEMENT (po izvješću i obračunu), Umjetnička organizacija Histeria NOVA HRVATSKA, Đakovo, Vukovar, Požega, Zagreb, 9-22. siječnja 2008 Gostovanje predstave "Something to do with death" na Umjetnička organizacija VRUM, Zagreb High Fest festivalu, Yerevan, ARMENIJA, Yerevan, 10-13. listopada 2008 Music-Breath of Sculptures, Silence of Pictures, IRSKA, Zagrebački euritmijski ansambl "Iona" Ballytobin, co.Kilkenny, 28. travnja – 3. svibnja 2008 Sudjelovanje na Festivalu komorne glazbeu Klagenfurtu Zagrebački komorni orkestar i Glazbenim večerima u Beču, AUSTRIJA, Klagenfurt, Beč, 25-30. lipnja 2008 Troškovi puta Vedrani Kovač – solistički klavirski recitali, Zagrebački komorni orkestar ITALIJA, Padova, Modena, Fermo, 7; 13; 25. prosinca 2008 Gostovanje u Sarajevu, BOSNA I HERCEGOVINA, Sarajevo, 3. Zagrebački kvartet studenoga 2008 Turneja u Japanu (po izvješću i obračunu), JAPAN, Tokyo, Zagrebački kvartet Narita, 1-13. travnja 2008 Gostovanje predstave Ogoljeno (po izvješću i obračunu), Zagrebački plesni ansambl BOSNA I HERCEGOVINA, Sarajevo, Narodno pozorište, 27. studenoga 2008 Gostovanje predstave Ogoljeno na Festivalu koreografskih Zagrebački plesni ansambl minijatura, SRBIJA , Beograd, Narodno pozorište, 12-14. svibnja 2008 Gostovanje s predstavom Ogoljeno na SIDance festivalu, Zagrebački plesni ansambl KOREJA (JUŽNA), Seoul, 27. listopada 2008 Međunarodna suradnja u području kulture i umjetnosti Centar kulture Roma Hrvatske "Romano centro" Roma iz RH i Roma Indije, INDIJA, Chandigarh – Punjab, New Delhi, 8-12. travnja 2008 Dance Residence Program, HRVATSKA, Dubrovnik, Zagreb, Centar za dramsku umjetnost, Zagreb 1. travnja – 1. studenoga 2008 Sudjelovanje Ivane Ivković na sastanku koordinatora Centar za dramsku umjetnost, Zagreb suradničkog projekta "Odsutna sučelja", ŠPANJOLSKA, Celra, 11-14. srpnja 2008 Društvo za promicanje kulture i umjetnosti "REZ", Žena u pijesku – hrvatsko-azijska produkcija, JAPAN, Zagreb Zagreb, 1. ožujka – 15. travnja 2008. Predstavljanje knjige "Orlandovi europski putovi", ITALIJA, Europski dom, Dubrovnik Francuska, Njemačka, Italija (Termoli, 25.4.-4. 5. 08), SAD, 15. siječnja – 1. studenoga 2008 Međunarodni skup "Europska suverenost u multipolarnom Hrvatska paneuropska unija svijetu – Hrvatska 2009., HRVATSKA, Opatija, 24-26. listopada 2008 Sastanak Dramskog odbora svjetskog ITI-a, HRVATSKA, Hrvatski centar ITI Motovun, 1-7. srpnja 2008 Jasen Boko: Kulturološki projekt Put svile – Tragovima Hrvatsko društvo dramskih umjetnika Marka Pola (po izvješću i obračunu), KINA, Srbija, Bugarska, Turska, Iran, Pakistan, 7. svibnja – 25. srpnja 2008 Kolaborativno kustostvo – ljetni seminar – sudjelovanje KATAPULT 6 Marte Kiš, MAKEDONIJA, Ohrid, 22. lipnja – 2. srpnja 2008 TRANSART 2008, Hrvatska, Slovenija, Srbija, Češka, Austrija, Labin Art Express 1.srpnja – 30. rujna 2008 Međunarodna suradnja – Cirkus 2008, Belgija, Francuska, Mala performerska scena, Zagreb Španjolska, Portugal, Vel. Britanija, svibanj – studeni 2008

219

5.199,00 11.854,60 11.200,00 10.000,00 4.500,00 14.308,00 4.800,00 19.457,00 6.756,00 15.000,00 25.000,00 1.700,00 5.776,00 25.000,00 9.361,00 7.000,00 50.000,00 15.000,00 20.034,00 3.245,00 25.000,00 10.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 2.400,00 20.000,00 15.000,00

V.


220

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

1736 Savez udruga Klubtura 1737 Studentski centar – Kultura, Zagreb 1738 Udruga "H2O" 1739 Umjetnička organizacija Histeria NOVA 1740 Umjetnička organizacija Studio Artless 1741 Urbana kultura i edukacija 1742 Židovska kulturna scena "Bejahad" 1743 Brutal – Udruga za promicanje kulture i umjetnosti 1744 Društvo hrvatskih književnih prevodilaca 1745 Društvo hrvatskih književnih prevodilaca 1746 Društvo hrvatskih književnika 1747 Društvo hrvatskih književnika 1748 Društvo hrvatskih književnika 1749 Društvo hrvatskih književnika 1750 Društvo hrvatskih književnika 1751 Društvo hrvatskih književnika 1752 Društvo hrvatskih književnika 1753 Društvo hrvatskih književnika

1754 Društvo hrvatskih književnika

1755 Društvo hrvatskih književnika 1756

Društvo hrvatskih književnika, Ogranak slavonskobaranjsko-srijemski

1757 Hrvatski centar P.E.N. 1758 Hrvatski centar P.E.N. 1759 Hrvatski esperantski savez

V.

1760 Hrvatsko društvo dramskih umjetnika 1761 Hrvatsko društvo dramskih umjetnika 1762 Hrvatsko društvo dramskih umjetnika

Regionalna inicijativa CLUBTURE – Prema uspostavljanju regionalne mreže nezavisne kulture, HRVATSKA, Zagreb, Ljubljana, Sarajevo, studeni 2008 Angels of Suđerac, Sjedinjene Američke Države, San Francisco, 21. svibnja – 8. lipnja 2008 ArtFusion 2008 (po izvješću i obračunu), LUKSEMBURG, Luksemburg, "Sang&Klang" kazalište, 11-12. travnja 2008 SINESTHESIA, Montreal, ožujak-travanj 2008 Vodič kroz fantastični bestijarij Europe i Hrvatske, DANSKA, Mađarska, Austrija, Češka, Njemačka, lipanj-kolovoz 2008 Transart Institut, AUSTRIJA, Linz, 13. srpnja – 1. kolovoza 2008 BEJAHAD 2008, HRVATSKA, Opatija, 24-31. kolovoza 2008 Ordsprak – Uppsala international Poetry festival (po izvješću i obračunu), ŠVEDSKA, Uppsala, 1-6. listopada 2008 Dani slavenske pismenosti i kulture – sudjelovanje Fikreta Cacana (po izvješću i obračunu), RUSKA FEDERACIJA, Tver, 21-26 svibnja 2008 Promocija specijalnog broja mađarskog časopisa "Nagyvilag" posvećenog hrvatskoj književnosti, MAĐARSKA, Budimpešta, 20. listopada – 2. studenoga 2008 29. Zagrebački književni razgovori: Suvremena književnost i memorija, HRVATSKA, Zagreb, 10-12. listopada 2008 Adriana Škunca – književna večer, NJEMAČKA, München, Lyrikkabinett, 29. svibnja 2008 Predstavljanje knjige Ludwiga Bauera objavljenih na njemačkom jeziku (po izvješću i obračunu), AUSTRIJA, Beč, Gradišće, 28-30. svibnja 2008 Studijski boravak Ludwiga Bauera , SLOVAČKA, Bratislava, Martin, 5-9. veljače 2008. Sudjelovanje Delimira Rešickog na književnoj večeri (po izvješću i obračunu), NJEMAČKA, München, 29. svibnja 2008 Sudjelovanje Ede Popovića na Književnoj večeri (po izvješću i obračunu), NJEMAČKA, München, 28. travnja 2008 Sudjelovanje Edvarda Popovića na Donumenti 2008, NJEMAČKA, Regensburg, 18. listopada 2008 Sudjelovanje Maje Gjerek i Ružice Cindori na Međunarodnom festivalu poezije Slavenski zagrljaj (po izvješću i obračunu), BUGARSKA, Varna, 20-25. svibnja 2008 Sudjelovanje na Međunarodnom sajmu knjiga u Meksiku (60.000,00), Struškim večerima poezije, Međunarodnom pjesničkom festivalu u Bukureštu i Sarajevskim danima poezije (5.900,00.), Meksiko, Makedonija, Rumunjska, BiH, 2008 Sudjelovanje Tomislava Marijana Bilosnić na međunarodnoj literarnoj manifestaciji ILINDEN, MAKEDONIJA, Skopje, 22-25. svibnja 2008 Gostovanje književnika, MAĐARSKA, Pečuh, Subotica, Brčko, Stuga, Ohrid, veljača-studeni 2008 Bussinec Breakfast, Frankfurter Buchmesse 2008., NJEMAČKA, Frankfurt, 15-19. listopada 2008 LYRIKLINE, NJEMAČKA, Berlin, Zagreb, tijekom 2008 Knjigom u interkulturalni dijalog, ITALIJA, Mundimitar, Rimini, Rim, Trst (Italija); Beč (Austrija); Budimpešta, Szombathely (Mađarska), Aachen (Njemačka), srpanjstudeni 2008 Sudjelovanje Ivane Sajko na Književnoj večeri (po izvješću i obračunuj), NJEMAČKA, München, 28. travnja 2008 Sudjelovanje Ivane Sajko na književnom sajmu u Torinu (po izvješću i obračunu), ITALIJA, Torino, 8-10. svibnja 2008 Sudjelovanje Ivane Sajko na manifestaciji DONUMENTA (po izvješću i obračunu), NJEMAČKA, Regensburg, 18. listopada 2008

40.000,00 35.000,00 8.063,00 7.328,50 15.600,00 4.000,00 40.000,00 2.880,00 2.671,00 5.031,00 100.000,00 3.392,00 2.356,50 3.822,00 3.600,80 2.569,00 2.958,00 6.170,00

53.000,00

2.000,00 12.311,89 7.890,00 20.000,00 7.742,70 1.310,00 1.980,00 2.094,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

1763 Hrvatsko društvo pisaca 1764 Hrvatsko društvo pisaca 1765 Hrvatsko društvo pisaca 1766 Hrvatsko društvo pisaca 1767 Hrvatsko društvo pisaca 1768 Hrvatsko društvo pisaca 1769 Hrvatsko društvo pisaca 1770 Hrvatsko društvo pisaca 1771 Hrvatsko društvo pisaca 1772 Hrvatsko društvo pisaca 1773 Hrvatsko društvo pisaca 1774 Hrvatsko društvo pisaca 1775 Hrvatsko društvo pisaca 1776 Hrvatsko društvo pisaca 1777 Hrvatsko društvo pisaca 1778 Hrvatsko društvo pisaca 1779 Hrvatsko društvo pisaca 1780 Hrvatsko društvo pisaca 1781 Institut Vlado Gotovac

1782 Udruga "Žene u Domovinskom ratu"

1783 Udruga za promicanje kulture "Kulturtreger" 1784 Udruga za promicanje kulture "Kulturtreger" 1785 Zagrebačka slavistička škola 1786 Društvo knjižničara Slavonije i Baranje, Osijek 1787 Hrvatski odbor ICOMOS-a 1788 Hrvatsko austrijsko društvo Rijeka 1789 KUD "Gorjanac", Gorjani

Gostovanje Slavoja Žižeka, HRVATSKA, Zagreb, 22-23. svibnja 2008 Ervin Jahić – Sarajevski dani poezije, BOSNA I HERCEGOVINA, Sarajevo, 7-14. svibnja 2008 International Festival Curtea de Arges Poetry Nights, RUMUNJSKA, Curtea de Arges, Bukurešt ..., 16-22. srpnja 2008 Međunarodni simpozij (Tvrđa) – Otvorni prostori i razlike, HRVATSKA, Zagreb, studeni 2008 Pisci u Frankfurtu, NJEMAČKA, Frankfurt, 19-21. rujna 2008 Promocije prijevoda knjige Romana Simića "U što se zaljubljujemo" (po izvješću i obračunu), ŠPANJOLSKA, Madrid, Santiago de Composteli, San Sebastian, 9-13. lipnja 2008 Razmjena pisaca HDP – Nezavisni pisci Makedonije, MAKEDONIJA, Zagreb, Rijeka, Skopje, 3-5. prosinca 2008 Razmjena pisaca: DHP – Mađarsko društvo pisaca, MAĐARSKA, Zagreb, Budimpešta, 24-26. travnja 2008 Razmjena pisaca: HDP – Bernsko društvo pisaca , ŠVICARSKA, Bern, Zagreb, 19-23. siječnja; 23-27. travnja 2008 Razmjena pisaca: HDP – Crnogorsko društvo nezavisnih književnika, CRNA GORA, Zagreb, 2-4. svibnja 2008 Razmjena pisaca: HDP – Društvo pisaca BiH, BOSNA I HERCEGOVINA, Zagreb, Sarajevo, 6-8. studenoga 2008 Razmjena pisaca: HDP – Društvo poljskih pisaca, POLJSKA, Zagreb, Varšava, 15-18. studenoga 2008 Razmjena pisaca: HDP – Društvo slovenskih pisateljev, SLOVENIJA, Zagreb, Ljubljana, 10-12. travnja 2008 Razmjena pisaca: HDP – Japanski PEN centar, JAPAN, Tokio, Zagreb, travanj; 15-20. listopada 2008 Razmjena pisaca: HDP – Srpsko književno društvo, Srpski centar PEN, SRBIJA , Beograd; Zagreb, 10-12. listopada 2008 Separat časopisa Autre Sud i Europskog glasnika 2008., HRVATSKA, Zagreb, prosinac 2008. Sudjelovanje Lidije Vukčević na Njegoševim danima 2008. (po izvješću i obračunu), CRNA GORA, Cetinje, 25-29. lipnja 2008 Sudjelovanje Tatjane Gromača na međunaordnom pjesničkom festivalu Voix de la Meditéranée, FRANCUSKA, Lodéve, 19-27. srpnja 2008 Simpozij "Dani Vlade Gotovca", ITALIJA, Benevento, 20-22. studenoga 2008 Putni troškovi za Freda Matića, vukovarskog branitelja, za predstavljanje knjige "Ništa lažno" na španjolskom jeziku (po izvješću i obračunu), ARGENTINA, Argentina – Buenos Aires, Rosario, Cordoba, Tucuman; Urugvaj -Montevideo, 7-20. svibnja 2008 London underground – Booksa, VELIKA BRITANIJA, London, Zagreb, ožujak 2008 – ožujak 2009 Nastup Marka Pogačara na festivalu "Donumenta 2008." – predstavljanje suvremene hrvatske književnosti (po izvješću i obračunu), NJEMAČKA, Regensburg, 18. listopada 2008 Hrvatski jezik u Gutenbergovoj galaksiji (po izvješću i obračunu), AUSTRIJA, Beč, 20-23. rujna 2008 Suradnja s Mađarskim knjižničarskim društvom, Ogrankom za Pečuh i Baranju, MAĐARSKA, Osijek, Vinkovci, Pečuh, Mohač, veljača, travanj, rujan, studeni 2008 Sudjelovanje na World Heritage Panelu, FRANCUSKA, Pariz, 2008 Učešće jadranskih pomoraca u Austro-ugarskim ekspedicijama na Arktik, AUSTRIJA, Rijeka, Klagenfurt, travanj, listopad 2008 Sudjelovanje na Međunarodnom festivalu nematerijalne kulturne baštine, JAPAN, Tokio, 16-22. veljače 2008

221

10.000,00 2.060,00 7.963,00 15.000,00 15.000,00 3.546,00 11.078,00 12.849,00 25.000,00 10.000,00 13.000,00 17.644,00 9.895,00 30.000,00 10.000,00 31.940,00 1.700,00 4.560,00 20.000,00

10.000,00

20.000,00 800,00 7.126,74 5.000,00 10.000,00 15.000,00 31.953,50

V.


222

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

1790 Udruga "Međimurske roke"

1791 Udruga "Pasionska baština", Zagreb

1792

"LIKAR" – Hrvatsko društvo likovnih umjetnika amatera

1793 Amatersko kazalište "Ranko Marinković" 1794 Amatersko kazalište Belišće 1795 Ansambl za ranu glazbu "Minstrel" 1796 Centar za tradicijska glazbala Hrvatske, Zagreb 1797 Chorus "Carolostadien", Karlovac 1798 Collegium pro musica sacra, Zagreb 1799 Crkveno pjevačko društvo "Mir" 1800

Dramski studio slijepih i slabovidnih "Novi život", Zagreb

1801 Društvo Poljičana "Sv.Jure"-ogranak Podstrana 1802 Društvo prijatelja glagoljice 1803 Etno udruga Zipka 1804 Folklorna izvorna skupina "Remete", Zagreb 1805 Folklorni ansambl "Linđo" 1806 Folklorni ansambl "Turopolje", Velika Gorica 1807 Folklorni ansambl "Zagreb-Markovac" 1808 Folklorni ansambl "Zagreb-Markovac" 1809 Folklorni ansambl "Zagreb-Markovac" 1810 Folklorni ansambl Broda 1811 Glazbena radionica mladih "Polifonija", Osijek 1812 Gradski puhački orkestar "Krešimir" 1813 Gradski zbor ''Brodosplit'' 1814 HGD "Biranj", Kaštel Lukšić

V.

1815 HKUD "Željezničar", Zagreb 1816 HORKUD "Golub" 1817 Hrvatska pjevačka udruga "Davor" Slavonski Brod

Razmjena radionica tradicijskih majstora ČakovecZelaegerszeg, MAĐARSKA, Zalaegerszeg, Čakovec, 7-8. lipnja; 13-14. prosinca 2008 VI. Međunarodni znanstveni simpozij "Muka kao nepresušno nadahnuće kulture" – Pasionska baština BiH (međunarodna putovanja), BOSNA I HERCEGOVINA, Sarajevo, 29. svibnja – 1. lipnja 2008 Suradnja s Hrvatima izvan domovine, NJEMAČKA, Stuttgart (Osijek- Hrvatska, Subotica-Srbija, Sarajevo, Tuzla – BiH ), 18-19. travnja 2008 Gostovanje s predstavom "Ribarski škondali", ŠVICARSKA, Baden, Bern, 29-30. ožujka 2008 Sudjelovanje na manifestaciji "Mjesec kulture", SRBIJA, Ljutovo, listopad 2008 Gostovanje u Rumunjskoj, RUMUNJSKA, Brasov, 11-15. travnja 2007 Sudjelovanje na međunarodnom gajdaškom festivalu, SLOVAČKA, Oravska Polhora, 12-14. rujan 2008 5. Olimpijada zborova , AUSTRIJA, Graz, 15-19. srpnja 2008 Sudjelovanje na 6. Međunarodnom festivalu zborova "Cantate Adriatica", ITALIJA, San Marino, 22-25. svibnja 2008 Sudjelovanje na Svjetskoj olimpijadi zborova, AUSTRIJA, Graz, 9-19. srpnja 2008 Sudjelovanje na 1. festivalu Transvisuelle Dramatik – Theater von Blinden und Sehenden, NJEMAČKA, Berlin, 10-17. studenoga 2008 Gostovanje u Švedskoj, ŠVEDSKA, Vesteras, 12-22. lipnja 2007 Gostovanje u Slovačkoj (po izvješću i obračunu), SLOVAČKA, Bratislava, Čunovo, Trnava, Horvatski Grob, 22-25. lipnja 2008 Prikaz svadbenih običaja s prijalaza 19/20 stoljeće, BUGARSKA, Muzej "Etar" Gabrovo, 5-7. rujna 2008 Nastup u programu otvorenja Vjerskog kršćanskog muzeja Hrvata u Prisiki, MAĐARSKA, Prisika, 9. kolovoza 2008 Dani hrvatsko – austrijske kulture i prijateljstva, AUSTRIJA, Salzburg, 3-5. travnja 2008 Sudjelovanje na festivalu u Izmiru i koncert u Sofiji, TURSKA, Izmir; Sofija (Bugarska), 3-10. lipnja 2008 Gostovanje na međunarodnom folklornom festivalu u Zacatecasu, MEKSIKO, Zacatecas, 24. srpnja – 12. kolovoza 2008 Suradnja s društvom AKCUS "Seljo" iz Sarajeva, BOSNA I HERCEGOVINA, Sarajevo, ožujak, svibanj 2008 Suradnja s društvom KUGA (po izvješću i obračunu), AUSTRIJA, Oberpullendorf (ili Veliki Borištof), 25-26. listopada 2008 Sudjelovanje na 13th International Folk Festival "Kasztelania", POLJSKA, Sierpc, 7-4. srpnja 2008 Sudjelovanje na Interantional Choral Competition for Childrren Choirs", ITALIJA, Malcesine, Verona, 15-19. travnja 2008 Sudjelovanje na 10. Međunarodnom festivalu puhačkih orkestara, NJEMAČKA, Bad Orb, 12-14. rujna 2008 Olimpijada zborskog pjevanja, AUSTRIJA, Graz, 9-19. srpnja 2008 Međunarodni festival puhačkih orkestara Neunkirchen am Brand, NJEMAČKA, Neunkirchen am Brand, 11-14. srpnja 2008 Sudjelovanje na 5. Svjetskoj olimpijadi zborova , AUSTRIJA, Graz, 9-19. srpnja 2008 Gostovanje u Tomislavgradu, BOSNA I HERCEGOVINA, Tomislavgrad, 29. lipnja – 8. srpnja 2008 Sudjelovanje na festivalu Musica Sacra, SLOVAČKA, Bratislava, 22-25. svibnja 2008

10.000,00

20.000,00

13.000,00 20.000,00 5.000,00 11.000,00 5.200,00 15.000,00 15.500,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 5.000,00 15.000,00 10.000,00 25.000,00 20.000,00 80.000,00 25.000,00 8.000,00 30.000,00 25.000,00 10.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

1818

Hrvatska sekcija Međunarodnog savjeta organizatora festivala folklora i tradicijske kulture

1819 Hrvatski pjevački zbor ''Ivan pl. Zajc'', Zagreb 1820 Hrvatsko glazbeno društvo "Čarobna frula", Zagreb 1821 Hrvatsko pjevačko društvo "Lipa", Osijek 1822 HSPD Podgorac 1823 Hvarsko pučko kazalište 1824 Klapa "Grdelin" 1825 KUD "Bedekovčina" 1826 KUD "Bizovac", Bizovac 1827 KUD "Družina" Pag 1828 KUD "Frankopan – Remete" 1829 KUD "Gradići" 1830 KUD "Januševec" 1831 KUD "Jedinstvo", Split 1832 KUD "Jedinstvo", Split 1833 KUD "Matko Brajša – Rašan", Pula 1834 KUD "Metković", Metković 1835 KUD "Metković", Metković 1836 KUD "Obreška" 1837 KUD "Orač", Demerje 1838 KUD "Prepuštovec", Kašina 1839 KUD "Punat" 1840 KUD "Stari grad", Lukavec 1841 KUD "Sv. Juraj" Draganić 1842 KUD "Šokadija", Batrina 1843 KUD "Zvir", Jelenje 1844

Kulturno-umjetničko Društvo željezničara Filip Dević

1845

Međunarodni centar za usluge u kulturi – Posudionica i radionica narodnih nošnji, Zagreb

Mješoviti vokalni ansambl "Prvi komin Snježanin", 1846 Zagreb 1847 Ogranak Seljačke sloge Buševec, Velika Gorica 1848 Ogranak Seljačke sloge Buševec, Velika Gorica

Međunarodni folklorni festival Alpe Adria, HRVATSKA, Punat, Krk, 31. svibnja – 1. lipnja 2008 Danska "Accordian – Folk Festival", DANSKA, Faaborg, Odenska, Kopenhagen, 19-24. travnja 2008. Sudjelovanje na Svjetskim zborskim igrama , AUSTRIJA, Graz, 9-19. srpnja 2008 Sudjelovanje na Svjetskim zborskim igrama, AUSTRIJA, Graz, 16-20. srpnja 2008 Sudjelovanje na Međunarodnoj smotri folklora (po izvješću i obračunu), ITALIJA, Silva Marina, 15-19. svibnja 2008 Gostovanje kod Hrvata u Brazilu i Boliviji, BRAZIL, Sao Paulo, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, 21. studenoga – 5. prosinca 2008 Koncert u Chicagu i New Yorku, Sjedinjene Američke Države, Chicago, New York, 8-14. svibnja 2008 Sudjelovanje na festivalu "Sofia Spring 2008" (po izvješću i obračunu), BUGARSKA, Sofija, 2-4. svibnja 2008 Sudjelovanje na Međunarodnom festivalu izvornog folklora "Dorkovo", BUGARSKA, Dorkovo, 24-27. srpnja 2008 Sudjelovanje na Izložbi božićnih jaslica, ITALIJA, Rim, 27-30. studenoga 2008 Sudjelovanje na međunarodnom festivalu folklora "Festival Internacional de Folclore Rio 2008", PORTUGAL, Barcelos, 23. srpnja – 2. kolovoza 2008 Sudjelovanje na Festivalu dječjeg folklora, SLOVAČKA, Trenčianska Turna, 6-8. lipnja 2008 Tradicionalni susret s Hrvatima, MAĐARSKA, Umok, 23-25. svibnja 2008 Sudjelovanje na International Amateur Folk Music Izmir, TURSKA, Izmir, 27-31. kolovoza 2008 Sudjelovanje na Svjetskom festivalu mora i mornara – Brest 2008., FRANCUSKA, Brest, 10-17. srpnja 2008 25th International Franz Schubert Choir Cometititon & Festival, AUSTRIJA, Beč, 12-16. studenoga 2008 Sudjelovanje na 20. Festivalu Lent, SLOVENIJA, Maribor, 2-6. srpnja 2008 Sudjelovanje na međunarodnom festivalu (po izvješću i obračunu), MAĐARSKA, Pečuh, 19-21. rujna 2008 Međunarodna suradnja s udrugom "Prijateljstvo", MAKEDONIJA, Skopje, Kičevo, 24-29. srpnja 2008 Sudjelovanje na Svjetskom festivalu zborova (po izvješću i obračunu), ITALIJA, Verona, 25-30. ožujka 2008 Sudjelovanje na Štipskom kulturnom ljetu (po izvješću i obračunu), MAKEDONIJA, Štip, Bitola, 11-15. srpnja 2008 3. Festival mediteranskog folklora (po izvješću i obračunu), CIPAR, Larnaca, 12-16. rujna 2008 "Country live 2008" – večer posvećena miru, ITALIJA, Cascata delle Marmore (Terni), 4-13. srpnja 2008 Gostovanje u Kanadi i SAD, KANADA, KANADA – Hamilton, Toronto, Stoney Creek; SAD – Chicago, 7-27.kolovoza 2008 Međunarodna smotra folklora, FRANCUSKA, Lyon, 5-8. rujna 2008 Şudjelovanje na Međunarodnom festivalu folklora, MEKSIKO, Zacatecas, 24. srpnja – 5. kolovoza 2008 Sudjelovanje na Slavic Heritage Festival Houston 2008., Sjedinjene Američke Države, Houston, 5-12. listopada 2008 Gostovanje svirača tradicijske i etno glazbe na International Folk Music Festival "Cimbalos and accordeon are ringing", BJELORUSIJA, Postavy , Vitebska oblast, 8-10. lipnja 2008. Autorska večer maestra Dinka Fia, BOSNA I HERCEGOVINA, Kreševo, 1-4. svibnja 2008 Božićni koncert u Kreševu, BOSNA I HERCEGOVINA, Kreševo – Sarajevo, 12-14. prosinca 2008 Kulturna suradnja s Hrvatima iz Klokotića, RUMUNJSKA, Buševec, 16-18. svibnja 2008

223

20.000,00 35.000,00 15.000,00 30.000,00 15.000,00 50.000,00 25.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 14.800,00 25.000,00 7.000,00 15.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 7.000,00 25.000,00 10.000,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 50.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

V.


224

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

1849 Ogranak Seljačke sloge Buševec, Velika Gorica 1850 Ogranak Seljačke sloge Buševec, Velika Gorica 1851 OKUD "Istra'', Pula Oratorijski zbor crkve sv. Marka ''Cantores S. Marci', Zagreb 1853 Pjevački zbor "Josip Štolcer Slavenski"

1852

1854 Savez udruga – Hrvatski sabor kulture 1855 Savez udruga – Hrvatski sabor kulture 1856 Savez udruga – Hrvatski sabor kulture 1857 Savez udruga – Hrvatski sabor kulture

1858 Savez udruga – Hrvatski sabor kulture 1859 SKUD "Ivan Goran Kovačić" 1860 Tamburaško društvo "Ferdo Livadić", Samobor 1861 Udruga "Kanat", Kastav 1862 Udruga "Kastav", Kastav 1863 Udruga "Kastav", Kastav Udruga "Kazalište, vizualne umjetnosti i kultura gluhih – DLAN", Zagreb Udruga "Kazalište, vizualne umjetnosti i kultura 1865 gluhih – DLAN", Zagreb 1864

1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873

V.

1874 1875 1876

Kulturna suradnja s Hrvatima, MAĐARSKA, Koljnof, rujan 2008 Međunarodni festival folklora "Parbeg laivelis", LITVA, Klaipeda, 10-13. srpnja 2008 Sudjelovanje predstavnika RH na 58. svjetskom trofeju harmonike, BOSNA I HERCEGOVINA, Sarajevo, listopad 2008 Gostovanje u Opatiji Esztergrom, MAĐARSKA, Esztergrom, 6-8. lipnja 2008 5. Svjetske zborske igre, AUSTRIJA, Graz, 9-19. srpnja 2008 ECuCo zborski festival "Zajedno u Europu" – sudjelovanje Ženskog vokalnog ansambla "Đurđevčice", SLOVENIJA, Postojna, Izola, Šentvid pri Stični, 20-22. lipnja 2008 Festival kazališnih skupina Slovenije "47. Linhartovo srečanje", SLOVENIJA, Postojna, 25-29. rujna 2008 Gostovanje hrvatske plesne skupine na Srečanju plesnih skupin Slovenije, SLOVENIJA, Ljubljana, listopad/studeni 2008 Sudjelovanje Dramske grupe iz Prološca na 37. Teatarskom festivalu FEDRA, BOSNA I HERCEGOVINA, Bugojno, 4-11. srpnja 2008 Suradnja sedam srednjeeuropskih zemalja – ECuCo i Međunarodna konferencija "Aktivna participacija u kulturnim aktivnostima", SLOVENIJA, Ljubljana, 20-22. lipnja 2008 Gostovanje Akademskog zbora I.G. Kovačić u Italiji, ITALIJA, Tolmezzo (Udine), 23-27. srpnja 2008 Gostovanje u Njemačkoj, NJEMAČKA, Wirges i okolica, 5-8. rujna 2008 Sudjelovanje ženske klape "Kastav" na 5. Zborskoj olimpijadi, AUSTRIJA, Graz, 9-19. srpnja 2008 Sudjelovanje muške klape "Kastav" na 43. Međunarodnom zborskom festivalu, POLJSKA, Miedzyzdroje, 21-24. lipnja 2008 Sudjelovanje ženske klape "Kastav" na "Cabo Frio International Choir Encounter", BRAZIL, Cabo Frio, 17-21. rujna 2008 Dani kulture gluhih, NJEMAČKA, Köln, 21-23. kolovoza 2008

Projekt "Visual Vernacular", HRVATSKA, Zagreb, 3-5. listopada 2008 Kulturna suradnje riječkih Roma s Romima na području Udruga Teatar Čaplin jugoistočne Europe, HRVATSKA, BiH, Srbija, Makedonija, Mađarska, srpanj 2008 Sudjelovanje međunarodnom festivalu "Trachtenfest", Varaždinski folklorni ansambl NJEMAČKA, Schwalenberg, 6-11. kolovoza 2008 Sudjelovanje na 6. međunarodnoj smotri folklora (po Varaždinski folklorni ansambl izvješću i obračunu), AUSTRIJA, Beč, 26-27. siječnja 2008 Sudjelovanje na Međunarodnoj smotri folklora (po izvješću Viteška udruga "Kumpanjija", Pupnat i obračunu), NJEMAČKA, Balingen, 1-3. svibnja 2008 Dan hrvatske državnosti, FRANCUSKA, Pariz, 22-26. lipnja Vokalisti Salone 2008 Sudjelovanje na 5th Internacional Choir Competition, Vokalni ansambl "Vatroslav Lisinski", Zagreb BUGARSKA, Sofija, 8-11. listopada 2008 Gostovanje u zemljama Južne Amerike, ARGENTINA, Brazil, Zagrebački folklorni ansambl Čile, Peru, Urugvaj, 15. rujna – 30. listopada 2008 Međunarodna razmjena kulturno umjetničkih udruga Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Grada Siska s podruja Republike Češke, ČEŠKA REPUBLIKA, Visočan Hlinsko, 29-31. kolovoza 2008 Sudjelovanje na Svjetskom festivalu arhitekture (po izvješću 3LHD, Zagreb i obračunu), ŠPANJOLSKA, Barcelona, 22-24. listopada 2008 Program razmjene programa Matrix Art Exchange između Art radionica Lazareti, Dubrovnik ARL i Performance Arts Platform Tel Aviv, IZRAEL, Tel Aviv, Dubrovnik, kolovoz-rujan 2008 Suradnja s umjetnicima s Islanda, ISLAND, Reykjavik, Art radionica Lazareti, Dubrovnik Dubrovnik, travanj; srpanj 2008

7.000,00 20.000,00 20.000,00 6.000,00 20.000,00 7.499,34 5.000,00 4.955,27 5.500,00

1.800,00 20.000,00 10.000,00 15.000,00 7.000,00 25.000,00 15.000,00 12.000,00 30.000,00 10.000,00 6.000,00 12.000,00 20.000,00 15.000,00 243.620,00 15.000,00 6.814,00 20.000,00 15.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

1877 Art radionica Lazareti, Dubrovnik 1878 Centar za mirovne studije 1879 Drugo more 1880 Fotoklub Zagreb 1881 Fotum Samobor 1882 Hrvatski filatelistički savez 1883 Hrvatski filatelistički savez 1884 Hrvatski filatelistički savez 1885 Hrvatski filatelistički savez 1886 Hrvatski filatelistički savez 1887 Hrvatski filatelistički savez 1888 Hrvatski filatelistički savez 1889 Hrvatski fotosavez 1890 Hrvatsko društvo karikaturista 1891 Hrvatsko društvo likovnih umjetnika 1892 Hrvatsko društvo likovnih umjetnika

1893 Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka 1894 Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb 1895 Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb 1896 Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb 1897 Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb 1898 Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb 1899 Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb 1900 Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb 1901 Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb 1902 Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb 1903 Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb 1904 Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb

Video program "There is something revolutionary about all this" i istraživanje suvremene hrvatske video produkcije, ŠPANJOLSKA, Dubrovnik, Zagreb, rujan/listopad 2008 Sudjelovanje Nataše Bodrožić na Ljetnoj školi za kustose: Kolaborativno kuriranje, MAKEDONIJA, Ohrid, 22. lipnja – 2. srpnja 2008 Rijeka – Napoli via Milano & Torino, ITALIJA, Rijeka, Napulj, 30. ožujka – 7. travnja 2008 Međunarodna izložbena aktivnost Fotokluba Zagreb, HRVATSKA, Zagreb i drugi gradovi u inozemstvu, 2008 Izložba fotografije Gorana Trbuljaka "Luda ljubav" – "Mjesec fotografije" Bratislava, SLOVAČKA, Bratislava, studeni 2008 Europska filatelistička izložba WIPA 2008, AUSTRIJA, Beč, 18-21 rujna 2008 Europska regionalna filatelistička izložba Alpen-Adria 2008, AUSTRIJA, Deutschlandsberg, 18-20. travnja 2008 Međunarodna filatelistička izložba HUNFILA 2008, MAĐARSKA, Pečuh, 26-29. lipnja 2008 Svjetska filatelistička izložba EFIRO 2008, RUMUNJSKA, Bukurešt, 20-28. lipnja 2008 Svjetska filatelistička izložba PRAGA 2008, ČEŠKA REPUBLIKA, Prag, 12-14. rujna 2008 Svjetska filatelistička izložba WSL ISRAEL 2008, Izrael, Ael Aviv, 14-21. svibnja 2008 Trilateralna filatelistička izložba – Portugal-ŠpanjolskaHrvatska, PORTUGAL, Lisabon- Viana do Castelo, 4-11. listopada 2008 Međunarodna izložba mladih "XIII. međunarodni fotografski doživljaj baštine 2008.", ŠPANJOLSKA, Barcelona , 2008 13. međunarodna izložba karikatura Zagreb 2008./ FECO članarina, HRVATSKA, Zagreb, lipanj 2008 11. Međunarodni kairski bijenale – sudjelovanje g. Josipa Zankija, EGIPAT, Kairo, 20. prosinca 2008 – 20. veljače 2009 Sudjelovanje Branka Franceschi na susretu Rencontres Internationales Paris/Berlin/Madrid (po izvješću i obračunu), FRANCUSKA, Pariz, 28. studenoga – 5. prosinca 2008 Sudjelovanje Eškinja Igora na međunarodnoj izložbi Manifesta 07 , ITALIJA, Rovereto-Trentino, 17. srpnja – 2. studenoga 2008 "Iskopišta i gorući grmovi" – izložba Alfreda Pala, BOSNA I HERCEGOVINA, Sarajevo, Tuzla, 7-30. rujna; 17. studenoga – 2. prosinca 2008 Centro de las Artes – kustoski rad i prezentacija vlastitog umjetničkog rada Darka Fritza, MEKSIKO, Monterrey, 24-31. svibnja 2008 Hrvatski atelier u Cite International Des Arts u Parizu, FRANCUSKA, Pariz, 2008 Izložba Antuna Franovića (po izvješću i obračunu), TURSKA, Istanbul, 23. lipnja – 7. srpnja 2008 Izložba crno-bijelih fotografija Stanka Abadžića, POLJSKA, Bielsko-Biala, 4-30. travnja 2008 Izložba hrvatskih eminentnih umjetnika mlađe generacije (pripreme), FINSKA, Helsinki, 15. siječnja – 8. veljače 2009. Izložba slika Dine Trtovca, MAROKO, Rabat, Tetouan, 27. svibnja – 27. lipnja 2008 Izložba Stanka Abadžića "Adriatic Routes", JAPAN, Tokyo, 26. svibnja 2008 Izložba Tanje Dabo (po izvješću i obračunu), AUSTRIJA, Graz, 2-5. listopda 2008 Konferencija europskih mladih kustosa u sklopu Salona mladih, HRVATSKA, Zagreb, 16-19. listopada 2008 Margareta Kern – Odjeća za život i smrt , VELIKA BRITANIJA, Zagreb, 15-29. svibnja 2008

225

10.000,00 2.400,00 40.000,00 30.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 40.000,00 14.000,00 21.300,00 8.893,00

20.000,00 15.000,00 10.000,00 35.000,00 2.176,00 4.000,00 60.000,00 37.000,00 11.000,00 3.432,00 30.000,00 25.000,00

V.


226

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

1905 Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb 1906 Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb 1907 Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb 1908 Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb 1909 Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb 1910 Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb 1911 Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb 1912 Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb

1913 Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb 1914 Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb 1915 Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb 1916 Hrvatsko novinarsko društvo, Zagreb 1917 Hrvatsko-češko društvo 1918 Institut za suvremenu umjetnost 1919 Institut za suvremenu umjetnost 1920 Institut za suvremenu umjetnost 1921 Katedra Čakavskoga sabora Grobinšćine 1922 Kerameikon – hrvatsko keramičarsko udruženje 1923 Kulturno-informativni centar 1924 Labirint – umjetnička organizacija, Zagreb 1925 Studio Pangolin 1926 Što, kako i za koga / WHW Turistička zajednica Sjeverno Zagorje, Turističko 1927 društvo grada Lepoglave 1928 Udruga "Mapa" 1929 Udruga "Što, kako i za koga"/WHW

V. 1930 Udruga Ars.Polis 1931 Udruga prijatelja hrvatskih božićnih jaslica

Rezidencijalni umjetnički boravak Petre Grozaj (po izvješću i obračunu), NJEMAČKA, Berlin, 15. svibnja – 30. lipnja 2008 Samostalna izložba Ljiljane Mihaljević "Between geometry and letrism", Sjedinjene Američke Države, New York, MC Gallery, 15-30. listopada 2008 Samostalna izložba Sanje Sašo "Heliotransfer u špiljama" (po izvješću i obračunu), NJEMAČKA, Berlin, 25. travnja – 25. lipnja 2008 Samostalna izložba Zlatka Kopljara, BRAZIL, Sao Paolo, Galerija Marilia Razuk, 19. travnja – 24. svibnja 2008 Sudjelovanje Ivana Fijolića na izložbi u Berlinu (po izvješću i obračunu), NJEMAČKA, Berlin, 8. veljače – 5. ožujka 2008 Sudjelovanje Miluna Garčevića na 10th Conference of the International Committee for the Conservtion of Mosaics, ITALIJA, Palermo, 20-26. listopada 2008 Sudjelovanje Zlatka Kopljara na izložbi u galeriji Tallinn Art Hall, ESTONIJA, Tallinn, 24. svibnja – 30. lipnja 2008 Venecijanski bijenale – 11. međunarodna izložba arhitekture – organizacija Hrvatsko društvo likovnih umjenika Zagreb, ITALIJA, Venecija, 14. rujna – 23. studenoga 2008 17. međunarodna izložba "Odakle si?, Europ'Art, Geneva Palexpo 2008., ŠVICARSKA, Ženeva, 30. travnja – 4. svibnja 2008 Kulturna suradnja RH i Kneževine Lihtenštajn, LIHTENŠTAJN, Vaduz, 5-11. svibnja 2008 Rezidencijalni program EERE (Eastern European Residency Exchange Program), Sjedinjene Američke Države, New York, 1. srpnja – 31. prosinca 2008 Međunarodna izložba novinske forografije World Press Photo (po izvješću i obračunu), HRVATSKA, Zagreb, Split, 1. svibnja – 4. lipnja 2008 Postavljanje poprsja nobelovcu Vladimiru Prelogu, ČEŠKA REPUBLIKA, Prag, svibanj 2008 DONUMENTA, NJEMAČKA, Regensburg, rujan/listopad 2008 Međunarodna mreža CONTINENTAL BREAKFAST, ITALIJA, Trst, Zagreb, jesen 2008 Međunarodna mreža YVAA, Slovačka, Češka, Bugarska, Rumunjska, Slovenija, BiH, Crna Gora, Albanija, Kosovo, Srbija, Makedonija, 2008 Izložba Zbirka suvremene likovne umjetnosti", NJEMAČKA, Stuttgart, 3-29. rujna 2008 Izložba suvremene japanske keramike, JAPAN, Varaždin, 6-24. veljače 2008 Izložba slika Borisa Bućana, NJEMAČKA, Berlin, Art Centar Berlin, svibanj 2008 Muzej prekinutih veza – gostovanje na Međunarodnom festivalu Divadelna Nitra, SLOVAČKA, Nitra Museum, 26. rujna – 1. listopada 2008 Centrifugal, sekvenca 4, IRSKA, Dublin, 16-20. travnja 2008 Istanbul u Zagrebu, TURSKA, Zagreb, rujan – prosinac 2008 Izložba lepoglavsko čipkarstvo , MAĐARSKA, Kiskunhalas, 25. travnja – 11. svibnja 2008 Projekt "1 franak=1 glas", ŠVICARSKA, Zürich, Institut Shedhalle, 28. ožujka 2008 Stručno pripremno istraživanje u sklopu 11. Istanbulskog bijenala, Poljska, Rusija, Ukrajina, 20-26. lipnja; 15-24. listopada; 20-26. studenoga 2008 Sudjelovanje Jane Žufić na Computer Art Congress 1008// Emerging forms of computer art (po izvješću i obračunu), MEKSIKO, Ciudad de Mexico, Cidad de Toluca, 26. ožujka-6. travnja 2008 Sudjelovanje na Adventskim svečanostima, AUSTRIJA, Salzburg, 8. prosinca 2008 – 10. siječnja 2009

1.500,00 6.000,00 2.000,00 8.200,00 10.000,00 10.000,00 4.500,00 1.058.678,80

20.000,00 10.000,00 27.000,00 10.000,00 21.912,56 60.000,00 15.000,00 15.000,00 30.000,00 10.000,00 22.000,00 15.000,00 10.200,00 20.000,00 30.000,00 12.797,00 20.000,00

7.682,00 10.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

Udruga za kulturu osoba oštećena sluha Hrvatske "Svijet tišine" Udruga za kulturu osoba oštećena sluha Hrvatske 1933 "Svijet tišine" Udruga za kulturu osoba oštećena sluha Hrvatske 1934 "Svijet tišine"

1932

1935 Udruženje hrvatskih arhitekata 1936 Udruženje hrvatskih arhitekata 1937 Umjetnička organizacija "Jadertina" 1938 Umjetnička organizacija "Jadertina" 1939 Umjetnička organizacija "Jadertina" 1940 Umjetnička organizacija "Jadertina" 1941

"Družina" – Čuvari tradicije hrvatskih obiteljskih zadruga, Zagreb

1942 ASIFA Hrvatske 1943 Drugo more 1944 Društvo hrvatskih književnih prevodilaca 1945 Društvo hrvatskih književnika 1946 Hrvatska glazbena mladež, Zagreb 1947 Hrvatska glazbena mladež, Zagreb 1948 Hrvatska sekcija INSEA 1949

Hrvatska sekcija Međunarodnog savjeta organizatora festivala folklora i tradicijske kulture

1950

Hrvatska sekcija Međunarodnog savjeta organizatora festivala folklora i tradicijske kulture

1951 Hrvatski centar "Assitej" 1952 Hrvatski centar "Assitej" 1953 Hrvatski centar "Assitej" 1954 Hrvatski centar "Assitej" 1955 Hrvatski centar "Assitej" 1956 Hrvatski centar ITI 1957 Hrvatski centar P.E.N. 1958 Hrvatski centar P.E.N. 1959 Hrvatski centar P.E.N.

20. međunarodni slikarski natječaj – Cuvio, ITALIJA, Cuvio (provincija Varese), 16-22. lipnja 2008 4. Njemački dani kulture osoba oštećena sluha, NJEMAČKA, Köln, 21-23. kolovoza 2008 IV Biennale Internazionale Degli Artisti Figurativi Sordi, ITALIJA, Rim, 4-10. prosinca 2008 Gostovanje hrvatskih arhitekata na 3. međunarodnoj "Nedelji arhitekture", SRBIJA , Beograd, Muzej primijenjene umjetnosti i Likovna galerija KCB-a, 27. lipnja – 4. srpnja 2008 Predavanje Hansa Ibelingsa i promocija knjige New European Architecture, Nizozemska, Zagreb, lipanj 2008 Czech Art Festival 2008, ČEŠKA REPUBLIKA, Češke Budejovice, 6-7. prosinca 2008 Izložba "Smećart" , JAPAN, Tokyo, 27-30. srpnja 2008 Međunarodna likovna kolonija Jadertina, HRVATSKA, Biograd na moru, 10-20. lipnja; 15-25. rujna 2008 Umjetničko ekološka izložba SmećArt, Sjedinjene Američke Države, Chicago, Illinois Art Center, 6-16. listopada 2008 Mi u Europi – Europa u nama – Iz hrvatske i europske narodne baštine, MAĐARSKA, Budimpešta, 11-14. travnja 2008 Aktivnosti glavne tajnice ASIFA-e – Međunarodne asocijacije animiranog filma, JAPAN, Hirošima, 7-11. kolovoza 2008 Članstvo u European Forum for Arts and Heritage – EFAH, BELGIJA, Bruxelles, travanj 2008 Godišnja skupština CEATL-a, ŠVEDSKA, Stockholm, 27-29. lipnja 2008 Sudjelovanje Sanje Pilić na 31. IBBY World Congress , DANSKA, Kopenhagen, 7-10. rujna 2008 63. sjednica Godišnje generalne skupštine i kongresa Međunarodne organizacije; kotizacija za članstvo u JMI za 2008., TURSKA, Ankara, 3-7. rujna 2008 Sudjelovanje predstavnika HGM u tijelima JMI, Belgija, Nizozemska, Švedska, Njemačka Španjolska, Makedonija, svibanj 2008 "Potraga za zagrebačkim blagom" – izložba, radionica i prezentacija Dijane Nazor, JAPAN, Osaka, 1-9. kolovoza 2008 Sudjelovanje na Kongresu svjetskog CIOFF, TURSKA, Istanbul, 6 – 16. studenoga 2008 Sudjelovanje na sjednici Južnoeuropskog sektora CIOFF, BOSNA I HERCEGOVINA, Bosanski Šamac, 8-10. svibnja 2008 Preuzimanje glavnog tajništva ASSITEJ International, HRVATSKA, Zagreb, rujan-prosinac 2008 Sudjelovanje hrvatskih predstavnika na World Interplay – Svjetskom festivalu mladih pisaca, Nizozemska, Utrecht, 5-18. srpnja 2008 Sudjelovanje Ivice Šimića ,člana IO Međunarodnog centra ASSITEJ na radnom sastanku u Izraelu, Izrael, Tel Aviv, 26. siječnja – 4. veljače 2008 Sudjelovanje Ivice Šimića, člana IO Međunarodnog centra ASSITEJ na kongresu i susretu nacionalnih ogranaka u Australiji, AUSTRALIJA, Adelide, 3-22. svibnja 2008 Sudjelovanje troje predstavnika HC ASSITEJ na kongresu i AUSTRALIJA, Adelide, 3-22. svibnja 2008 Putovanja članova na međunarodne skupove, Španjolska, Francuska, Turska, Južna Koreja, travanj-rujan 2008 11. Regionalna PEN konferencija na Ohridu, MAKEDONIJA, Ohid, 5-8. lipnja 2008 40. Regionalna PEN konferencija , SLOVENIJA, Bled, 26-30. ožujka 2008 7. Konferencija Writers in Prison Committee, VELIKA BRITANIJA, Glasgow, 4.6. travnja 2008

227

15.000,00 20.000,00 5.806,69 7.275,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 12.000,00 10.000,00 6.815,00 2.600,00 7.000,00 12.920,00 30.000,00 15.000,00 10.000,00 14.000,00 2.000,00 290.000,00 12.537,72 7.000,00 14.000,00 35.000,00 35.000,00 8.000,00 6.000,00 5.080,00

V.


228

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

1960 Hrvatski centar P.E.N. 1961 Hrvatski centar P.E.N. 1962 Hrvatski centar UNIMA 1963 Hrvatski centar UNIMA 1964 Hrvatski centar za dramski odgoj 1965 Hrvatski nacionalni komitet ICOM 1966 Hrvatski nacionalni komitet ICOM 1967 Hrvatski odbor ICOMOS-a 1968 Hrvatsko čitateljsko društvo Osijek 1969 Hrvatsko društvo gudačkih pedagoga, Zagreb 1970 Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa 1971 Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb 1972

Hrvatsko društvo profesionalnih baletnih umjetnika, Zagreb

1973

Hrvatsko grboslovno i zastavoslovno društvo Zagreb

1974 Hrvatsko knjižničarsko društvo

1975 Hrvatsko knjižničarsko društvo 1976 Hrvatsko knjižničarsko društvo 1977 Hrvatsko knjižničarsko društvo 1978 Hrvatsko knjižničarsko društvo 1979 HS AICA 1980 Kazalište Daska 1981

Međunarodno violinističko natjecanje ''Vaclav Huml', Zagreb

1982 Pasionska baština, Zagreb 1983 Pro torpedo

V.

1984 Pro torpedo 1985 Savez udruga – Hrvatski sabor kulture

74. Svjetski kongres P.E.N.-a, KOLUMBIJA, Bogota, 17-22. rujna 2008 Sudjelovanje Miloša Đurđevića na Balkanskoj PEN konferenciji (po izvješću i obračunu), BUGARSKA, Balčik, 7-10. listopada 2008 Sudjelovanje članice IO UNIMA-e International na Kooferenciji u Rusiji, RUSKA FEDERACIJA, Moskva, Sankt Peterburg, 6-12. listopada 2008 Sudjelovanje hrvatskih predstavnika na kongresu u Australiji, AUSTRALIJA, Perth, 31. ožujka – 12. travnja 2008 Sudjelovanje hrvatskih predstavnika u radu tijela IDEA-e, DANSKA, Silkeborg, 23-27. listopada 2008 Kotizacija za sudjelovanje na sastancima međunarodnih komiteta, HRVATSKA, , studeni 2008 Sudjelovanje članova ICOM-a iz Hrvatske u radu IO Međunarodnih komiteta ICOM-a, HRVATSKA, , studeni 2008 Sudjelovanje 2 predstavnika na 16. generalnoj skupštini ICOMOS-a, KANADA, Qubec, 27. rujna – 5. listopada 2008 Sudjelovanje na Čitateljskoj konferenciji Baltičkih zemalja i sastanku Europskog odbora Međunarodnog čitateljskog društva, LATVIJA, Sigulda, 29. srpnja – 4. kolovoza 2008 Konferencija ESTA-e, ŠVICARSKA, Bern, 30. travnja – 4. svibnja 2008 Sudjelovanje dva predstavnika na 23. Kongresu IACT – Međunarodne udruge kazališnih kritičara, BUGARSKA, Sofija, 14-20. travnja 2008 Sudjelovanje Hanibala Salvara na Generalnoj skupštini Međunarodne akademije za keramiku – IAC (po izvješću i obračunu), KINA, Aian, 9-22. rujna 2008 22. svjetski kongres / Plesna istraživanja "Dancers without frontiers", GRČKA, Atena, 2-6. srpnja 2008 Sudjelovanje mr. Dubravke Peić Čaldarović na XXVIII. Međunarodnom kongresu heraldičkih i genealoških znanosti, KANADA, Quebec, 23-28. lipnja 2008 Sudjelovanje Dunje Marije Gabriel na sastanku Sekcije za knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama IFLA-e (po izvješću i obračunu), FRANCUSKA, Pariz, 21-24. veljače 2008 Sudjelovanje Edite Bačić na sastanku Sekcije za upravljanje knjižničarskim društvima (MLAS) IFLAE-e (po izvješću i obračunu), ŠPANJOLSKA, Gradana, 13-17. veljače 2008 Sudjelovanje Marice Šapro Ficović na polugodišnjem sastanku IFLA/FAIFE (po izvješću i obračunu), FRANCUSKA, Pariz, 28. veljače 2008 Sudjelovanje prof. dr. Aleksandre Horvat na 16. godišnjoj skupštini EBLIDA-e, NIZOZEMSKA, Haag, 8-9. svibnja 2008 Suradnja s Međunarodnim savezom knjižničarskih društava i ustanova – IFLA, KANADA, Quebec, 10-14. kolovoza 2008 HS AICA – Međunarodna kulturna suradnja, FRANCUSKA, Pariz, Barcelona (Španjolska), 15. ožujka; listopad 2008 Sudjelovanje u radu EON-a European off network i Informal european theatre meeting – IETM, SLOVENIJA, Ljubljana, 14-17. svibnja 2008 Kotizacija FMCIM i sudjelovanje na Generalnoj skupštini FMCIM, GRUZIJA, Tbilisi, 30. travnja – 5. svibnja 2008 Godišnja skupština Europasiona 2008, NJEMAČKA, Salmünster, 2-4. svibnja 2008 50. kongres Američke organizacije za povijest tehnologije SHOT 2008, PORTUGAL, Lisabon, 10-14. listopada 2008 Međunarodna konferencija: The Significance of Cemeteries in Society, NORVEŠKA, Stavanger, 20-22. rujna 2007 Sudjelovanje predstavnika na Generalnoj skupštini Central European Committe (CEC-regionalna AITA/IATA), MAĐARSKA, Kazinbarcika, 4-6. srpnja 2008

15.000,00 4.632,11 8.000,00 36.000,00 7.500,00 15.000,00 10.000,00 27.253,50 12.279,04 7.000,00 6.000,00 10.000,00 8.000,00 6.000,00

5.434,00

6.615,00 4.377,00 6.372,30 40.000,00 31.500,00 10.000,00 20.000,00 15.000,00 12.692,00 9.000,00 2.150,50


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

1986 Savez udruga Klubtura 1987 Savez udruga Klubtura 1988 Udruga Test! – teatar studentima Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih 1989 umjetnosti 1990 Udruženje slijepih esperantista Hrvatske 1991 Evropska udruga za baštinu, Zagreb 1992

Udruga kuća o batani/Casa della batana – eko muzej

1993 Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb 1994 Kontejner – biro suvremene umjetničke prakse 1995 Multimedijalni institut 1996 Udruga Ars.Polis 1997 Urbana kultura i edukacija 1998 Urbana kultura i edukacija 1999 Urbana kultura i edukacija 2000 Urbana kultura i edukacija 2001 ProGeo-Hrvatska 2002

Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH Kali Sara

2003 Savez udruga Klubtura 2004 Udruga "H2O" 2005 25 FPS – Udruga za audio-vizualna istraživanja Albus – udruga za istraživanje i promicanje 2006 znanstvene fantastike, fantastike, mitologije i alternativnih znanosti 2007 Autonomni centar – ACT 2008 Autonomni kulturni centar – Attack 2009 Centar za dramsku umjetnost, Zagreb 2010 Domino, Zagreb 2011 Drugo more 2012 Koncert – obrt za marketing Konfuzija – udruga za promicanje audio-vizualnih 2013 umjetnosti 2014 Kontejner – biro suvremene umjetničke prakse 2015 KUD Šikuti machine

Sudjelovanje Emine Višnić na međunarodnoj konferenciji "Scene Ouverte, Eropean Cultural Action across Borders", FRANCUSKA, Marseilles, 23-25. listopada 2008 Sudjelovanje u krovnoj europskoj mreži EFAH – članarina, BELGIJA, Bruxelles, 2008 7. Svjetski kongres AITU, MEKSIKO, Puebla, 2-6. lipnja 2008 Sudjelovanje Ive Babaja u radu UO ICOGRADA, Kina, Kanada, Koreja, Italija, veljača, svibanj, srpanj, listopad 2008 74. međunarodni kongres slijepih esperantista, HRVATSKA, Premantura, 11-18. srpnja 2008 Najbolji u baštini 2008., HRVATSKA, Dubrovnik, 25-27. rujna 2008 Sudjelovanje Kuće o batani/Casa della batana u radu Asocijacije pomorskih muzeja Mediterana – AMMM, ŠPANJOLSKA, Barcelona; Lisabon (Portugal), svibanj, listopad 2008 Art on Stage – Individual Utopias – putni troškovi za Lalu Raščić (po izvješću i obračunu), TURSKA, Istanbul, Studio Live i Partman Projesi, 20-25. travnja 2008 Izložba: Magdalena Pederin – Ime je anagram, KINA, Peking, National Art Museum of China, 9. lipnja – 5. srpnja 2008 Sudjelovanje na iCommons Summitu 2008., JAPAN, Sapporo, 22. srpnja – 6. kolovoza 2008 Sudjelovanje Jane Žufić na International Symposium on Computational Aesthetics in Graphics, Visualization and Imaging (po izvješću i obračunu), PORTUGAL, Lisabon, 18-20. lipnja 2008 In-To Voxfeminae , Sjedinjene Američke Države, Greenville – South Carolina, 20.27. kolovoza 2008 Produkcija i razvoj u slobodnoj i otvorenoj kulturi, BRAZIL, Sao Paolo, Rio de Janairo, Curitiba, Salvador, travanj-svibanj 2008 Suradnja i umrežavanje u slobodnoj kulturi i novim tehnologijama ženskih inicijativa i festivala, NIZOZEMSKA, Amsterdam, 25-31. svibnja 2008 Suradnja NetLabla Kaisergrutva i GentleJunk NetLabel, NIZOZEMSKA, Amsterdam, 1-10. ožujka 2008 5. međunarodni ProGEO simpozij o zaštiti geološke baštine i 13. godišnji sastanak ProGEO radne grupe 1, HRVATSKA, Rab, 1-30. listopada 2008 Hrvatsko-romski, romsko-hrvatski rječnik, HRVATSKA, Zagreb, 5. studenoga 2008 Sudjelovanje Emine Višnić na "New Paradigms, New Models – Culture in the EU External Relations i EITM Spring Plenary Meeting (po izvješću i obračunu), SLOVENIJA, Ljubljana, 16-18. svibnja 2008 ArtFusion 2008 (po izvješću i obračunu), LUKSEMBURG, Luksemburg, "Sang&Klang" kazalište, 11-12. travnja 2008 Vizualna glazba, program audiovizualnih interakcija na Festivalu 25 FPS Istarska konvencija znanstvene fantastike i fantastike ISTRAKON 2008 Slobodni festival 2 Festival alternativnog kazališnog izričaja – FAKI 11 Odsutna sučelja – za simpozij Queer Zagreb 2008 Moje, tvoje, naše UFO – Urban Fest Osijek Illectric Funk Festival 2008 Touch Me festival – prezentacijski program/međunarodna izložba Grill peace united

229

1.000,00 2.615,00 12.000,00 30.000,00 15.000,00 80.000,00 20.505,96

12.404,63 24.000,00 12.671,00 4.600,00 18.000,00 20.000,00 3.840,00 4.000,00 10.000,00 35.000,00 800,00 8.063,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00 120.000,00 65.000,00 60.000,00 25.000,00 120.000,00 40.000,00

V.


230

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Kult.com Lokalna baza za osvjezavanje kulture – BLOK Mala performerska scena, Zagreb Multimedijalni institut P.O.I.N.T. – Promicanje obrazovanja, informiranja, novinarstva i tehnologija Pokret za kulturu mladih Udruga "Art & Music" Udruga "Syntheses" Udruga mladih "Akcija", Rijeka Udruga mladih "Orlando" Udruga za razvoj audio-vizualne umjetnosti "Metamedij" Udruga za razvoj audio-vizualne umjetnosti Submedij Umjetnička organizacija "Artless" Urbana kultura i edukacija Nemeza – Udruga za razvoj neprofitnih medija Art radionica Lazareti, Dubrovnik Bravarija Art Remont DOP Produkcija Kulturno-umjetnička udruga Romb

2035 Lokalna baza za osvjezavanje kulture – BLOK 2036 Savez udruga Klubtura 2037 Udruga "I" proizvodnja suvremenih umjetnosti Umjetnička organizacija "Zagreb Film Festival", 2038 Zagreb "90-60-90" – udruga za poticanje kvalitetnog 2039 likovnog i općenito kulturnog razvoja 2040 Agencija za društvene promjene 2041 Art radionica Lazareti, Dubrovnik 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048

Artenativa – udruga za promicanje umjetnosti i kulture Autonomni centar – ACT Autonomni kulturni centar – Attack Bacači sjenki Domaći – udruga za kreativni razvoj Drugo more Drugo more

2049 Društvo arhitekata Zagreb 2050 Gokul – Građanska organizacija za kulturu 2051 Hrvatski filmski savez 2052 2053 2054 2055 2056

V.

2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063

inQueerzicija – Nova gej scena Koalicija udruga mladih Komikaze Kontejner – biro suvremene umjetničke prakse Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture – K.V.A.R.K. Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture – K.V.A.R.K. Kulturni Centar Mladih Kulturni Centar Mladih Kulturno-umjetnička udruga "Uzgon" Labin Art Express Lokalna baza za osvjezavanje kulture – BLOK Mala performerska scena, Zagreb

Electro City UrbanFestival 2008: Kako žalimo 4. festival novog cirkusa Explicit music

20.000,00 180.000,00 120.000,00 20.000,00

Culture Shock Festival

15.000,00

Programske večeri 12. Art & Music Festival "Viva La Pola!" 2008 – međunarodni festival urbane glazbe Festival kRIk (Kreativnost riječke kulture) Festival urbane kulture Re-Akcija 2008

10.000,00 50.000,00 20.000,00 10.000,00 40.000,00

Media Mediterranea 10 – festival kreativnih medija

50.000,00

Free Spirit 6 – otočki multimedijalni festival 2008

25.000,00

6. Festival prvih VOXfeminae fest Serija predavanja i radionica na temu Community radio Ljetna kulturna groznica 3 Light festival Poreč 2008 DOP magazin online www.dopmagazin.com Festival Look Urbane kulture & urbani konflikti – interdisciplinarni međunarodni seminar Jačanje veza i vidljivosti organizacija nezavisne kulture Sedam dana stvaranja 2008

80.000,00 20.000,00 5.000,00 80.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00

ZFFFF, natječaj kratkih filmova

10.000,00

Galerija Močvara

15.000,00

Klubovi – festivali – platforme Art radionica Lazareti – Nezavisni kulturni centar (Projekt Karantena / Protuotrov)

10.000,00

50.000,00 50.000,00 30.000,00

162.000,00

Art Metamedia

25.000,00

Klub Autonomnog centra Godišnji program Autonomnog kulturnog centra – Attack Bilježenje grada – bilježenje vremena, III Faza Nepokoreni grad 08 Art&Clubbing Atom 9. Festival vizualnih i audio medija u Momjanu – Visura Aperta Predgrađe Subkulture Program promocije i distribucije umjetničkog filma i videa – DVD izdanje Hrvatskog filmskog saveza Queer hipermedijalni on/off-line+live magazin QUBE Klub Kocka Komikaze UradiSamARTLAB

60.000,00 30.000,00 70.000,00 70.000,00 60.000,00 40.000,00

Klub kulture godišnji program

40.000,00

Skaville festival

20.000,00

Klub Baraka 2008 Klub mladih "Perestrojka" 2008 Godišnji program Djelatnost KuC-a 'Lamparna' u 2008 Mikropolitike: serija predavanja i prezentacija Umjetost na ulice

10.000,00 10.000,00 20.000,00 40.000,00 40.000,00 15.000,00

40.000,00 15.000,00 70.000,00 10.000,00 90.000,00 40.000,00 30.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

2064 Multimedijalni institut 2065 Multimedijalni institut 2066 2067 2068 2069

Multimedijalni institut Multimedijalni kulturni centar Split Multimedijalni kulturni centar Split Otompotom

2070 Platforma 9,81 – Institut za istraživanja u arhitekturi 2071 2072 2073 2074 2075 2076

Punta Arta Restart Restart Savez udruga Klubtura Savez udruga Klubtura Teatar Rubikon, Rijeka

2077 Udruga "Bijeli val" 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090

Udruga "Zlatni otok Zlarin" Udruga ljubitelja filma "RARE" Udruga M-art Udruga M-art Udruga multimedijalne kulture "Crno bili svit" Udruga Multimedijalni centar Luka Udruga Spirit Udruga Šum i sjena Udruga Z.V.U.K. Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja, Zagreb Udruga za promicanje kulture "Kulturtreger" Udruženje za razvoj kulture URK Udruženje za razvoj kulture URK

2091 Udruženje za razvoj kulture URK 2092 Udruženje Zdravo društvo 2093 Urbana kultura i edukacija 2094 Centar za vizualne studije 2095 Mala performerska scena, Zagreb 2096 Nemeza – Udruga za razvoj neprofitnih medija 2097 Platforma 9,81 – Institut za istraživanja u arhitekturi 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104

Prostor rodne i medijske kulture 'K-zona' Savez za centar za nezavisnu kulturu i mlade Teatar Rubikon, Rijeka Udruga "12 R 37" Udruga "Mapa" Udruga "Što, kako i za koga /WHW" Udruga mladih "Akcija", Rijeka ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika 2105 primijenjenih umjetnosti, Zagreb 2106 Kičendizajn Konfuzija – udruga za promicanje audio-vizualnih 2107 umjetnosti 2108 Sodaberg koreografski laboratorij, Zagreb 2109 Udruga Kompozicija, Dubrovnik

(mama) – net kulturni centar Slobodno stvaralaštvo-Tranformacije kulture u doba njene digitalne reprodukcije: Društvo znanja/Egoboo.bits/ Creative Commons Hrvatska Vizualni kolegij Hrvatski multimedijalni umjetnici i strategije istraživanja Zvuk – objekt Krojcberg 2008 (Krojcberg 7 i 8) Zagrepčanka, urbana kultura u razvoju modela suodlučivanja građana u gradskim projektima Punta Arta – muzej na otoku 08 Restart Lab(oratorij) Restart Media Centar Clubture-HR 2008 Portal Kulturpunkt.hr InterNetWork – drugi fractal Dani nezavisnog kazališta Gjuro 2 i Subverziv film festival – za simpozij Zlatni zalasci sunca – 6. Festival svjetla Festival dokumentarnog rock filma DORF '08 8. Performance Art Festival Barutana 08 / Cjelogodišnji program Promicanje multimedijalne kulture Cinemania(c) 2008 Skriveni kutak Liquid Pokret – Svjetlo – Zvuk "Cyberkinematografija", semantika retrodinamike grada Književni klub Booksa Festival filma o ljudskim pravima Zagreb Močvara – multimedijalni kulturni centar za mlade Močvarni laboratorij – edukativni program Kulturnog centra za mlade Močvara Multikultura Produkcija, edukacija i istraživanje u novoj medijskoj kulturi '08 Vizualna kultura i novi mediji Ciklus kreativnih radionica – jesen 2008 Predavanje, radionica i instalacija – Zvučni objekti – Rene Farabet i Kaye Mortley Grad Z, Regionalna konferencija participacitivne urbane inovacije Poticaj novomedijskom stvaralaštvu žena Operacija:Grad (2008.) Ivana Peranić: Slet – Rijeka 2008. (Internetski slet sv.Vida) ://otok.1 "Dosje: čitatelj" – radni naziv Jednotjedni seminar "Tektonski pomaci" Festival kRIk 3 (Kreativnost RIječke Kulture): Start: VJ

150.000,00 50.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 50.000,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00 250.000,00 90.000,00 20.000,00 50.000,00 30.000,00 35.000,00 40.000,00 120.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 40.000,00 50.000,00 80.000,00 130.000,00 160.000,00 30.000,00 100.000,00 70.000,00 30.000,00 15.000,00 8.000,00 50.000,00 25.000,00 240.000,00 20.000,00 15.000,00 30.000,00 45.000,00 5.000,00

Klusteri kreativnosti

15.000,00

oOoze

40.000,00

Videoskop

15.000,00

The Layouts – Opera of the Opera – Ariadne on Naxos / Nova opera – novi mediji 08 Interaktivna radionica razumijevanja i oblikovanja ambijenta

231

20.000,00 20.000,00

V.


232

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

Umjetnička organizacija "kombinirane operacije" – kazališna grupa "Družina" – Čuvari tradicije hrvatskih obiteljskih 2111 zadruga, Zagreb 2112 Društvo izvornog folklora, Koprivnički Ivanec 2113 Društvo tjelesnih invalida, Zagreb

2110

V.

Game Play

20.000,00

11. susret naroda i kultura

10.000,00

20. Ivanečki krijesovi (tiskovine; video zapis) 7. festival jednakih mogućnosti (F=M) Tjedan kajkavske kulture (programi kulturno2114 Društvo za kajkavsko kulturno stvaralaštvo, Krapina umjetničkogamaterizma) 42. festival dalmatinskih klapa Omiš (tiskovine; tehničke 2115 Festival dalmatinskih klapa Omiš usluge; dio troškova smještaja) 2116 Folklorni ansambl "Turopolje", Velika Gorica 11. dječji folklorni susreti (najam prostora; tiskovine) 8. međunarodni festival folklora (prijevozni troškovi 2117 Folklorni ansambl "Turopolje", Velika Gorica ansambala;dio troškova smještaja) Županijska smotra dječjeg folklora Bjelovarsko-bilogorske 2118 Folklorni ansambl "Zdenac", Garešnica županije Županijska smotra dječjeg folklora Bjelovarsko-bilogorske 2119 Folklorni ansambl "Zdenac", Garešnica županije 2120 Folklorni ansambl Broda Održavanje smotre folklora "44. Brodsko kolo" 2121 Glazbena mladež Splita 13. dani duhovne glazbe "Cro Patria 2008" 2122 Gradski puhački orkestar Križevci Smotra puhačkih orkestara Nabava 6 tambura za HKUD; 6. smotra izvornog folklora 2123 HKUD "Poculica", Letovanić Pokuplja, Posavine i Turopolja (najam razglasa i pozornice; troškovi stručnog povjerenstva) Manifestacija "Sv. Lucija na Udbini" (prijevoz KUD-ova, 2124 HKUU "Udbina" tiskovine, organizacijski troškovi) 2125 Hrvatska glazbena udruga "Sklad", Delnice Duhovno-glazbene svečanosti "Henriku i Dadi" Hrvatska udruga dirigenata i pjevačkih zborova, 2126 Međunarodni festival zborske glazbe u Rovinju Zagreb 2127 Hrvatski tamburaški savez u Osijeku 31. festival hrvatske tamburaške glazbe Festival "Mandolina Imota" (Večer mandolinskih orkestara; 2128 Hrvatsko društvo "Mandolina Imota" Večer novih skladbi) Hrvatsko društvo folklornih koreografa i voditelja, 2129 Festival folklorne koreografije Zagreb 2130 Katedra Čakavskog sabora Roč 19. međunarodni susret "Bajsi u Draguću" 16. smotra klapa "Bašćinski glasi" (tiskovine; ZAMP; tehničke 2131 KUD "Bašćinski glasi", Rijeka usluge) 2132 KUD "Čuntićanka", Hrvatski Čuntić Održavanje manifestacije "4. Antunovski susreti" 2. smotra folklora "Legenda o Ljeljama" – Radionice tkanja 2133 KUD "Gorjanac", Gorjani i zlatoveza; Radionice izrade tradicijskih frizura; Najam prostora 2134 KUD "Gradina", Polača 10. smotra folklora "Oj Polačo, nek' ti ime traje" 2135 KUD "Istarski željezničar", Roč 20. smotra harmonikaša "Z 'armoniku v Roč" 2136 KUD "Ivan Goran Kovačić", Velika Smotra folklora "Čuvajmo običaje zavičaja" 2137 KUD "Ivančice", Kutina 6. festival dječjeg folklora Hrvatske 2138 KUD "Izvor", Rakovica 9. folklorni susreti Korduna Smotra folklora "Zimsko spremanje" (rad stručnog 2139 KUD "Lela i Vladimir Matanović", Antin povjerenstva; promidžbeni materijal) Županijska smotra folklora "Martinski susreti" (rad stručnog 2140 KUD "Martinčani", Martinska Ves povjerenstva; smještaj; tehničke usluge) 2141 KUD "Matija Gubec", Donji Miholjac Smotra folklora "Miholjačko sijelo" 2142 KUD "Matija Gubec", Slavonski Kobaš 26. smotra tamburaških sastava Brodsko-posavske županije 24. smotra folklora "Na Neretvu misečina pala" 2143 KUD "Metković", Metković (propagandni materijali; tehničke usluge; dio troškova smještaja; prijevozni troškovi skupina) Manifestacija "Večeri dr. Matije Babića" (tehničke usluge; 2144 KUD "Mijat Stojanović", Babina Greda tiskovine) Obilježavanje 80. obljetnice; "Jurjevo u Donjoj Lomnici"; 2145 KUD "Nova zora", Donja Lomnica "Vojkovi dani" (nabava mentena i čove; troškovi gostujućih KUD-ova) 2146 KUD "Posavina", Budaševo 14. županijska tamburaška smotra Međunarodni folklorni susreti djece i mladih (honorari 2147 KUD "Preslica" Blato Stručnom povjerenstvu; dizajn i tisak programa završnog koncerta)

5.000,00 10.000,00 100.000,00 150.000,00 10.000,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00 140.000,00 50.000,00 5.000,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 20.000,00 15.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 110.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00 10.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

2148 KUD "Seljačka sloga", Bobovac 2149 KUD "Sloga", Miklouš 2150 KUD "Šokica", Slobodnica 2151 KUD "Šubić", Novska 2152 KUD "Tkanica", Okučani 2153 KUD “Ivan Goran Kovačić“, Beravci 2154 KUU "Seljačka sloga", Nedelišće 2155 Mješoviti pjevački zbor "Emil Cossetto", Zagreb 2156 2157 2158 2159

Ogranak Seljačke sloge Buševec, Velika Gorica OKUD "Istra'', Pula Pjevački zbor "Josip Vrhovski", Nedelišće Plemenita općina turopoljska, Velika Gorica Savez amaterskih puhačkih orkestara Slavonije i 2160 Baranje, Požega 2161 Savez KUD-ova Slavonije i Baranje, Đakovo 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168

Savez KUD-ova Slavonije i Baranje, Đakovo Savez KUD-ova Slavonije i Baranje, Đakovo Savez udruga – Hrvatski sabor kulture Savez udruga – Hrvatski sabor kulture Savez udruga – Hrvatski sabor kulture Savez udruga – Hrvatski sabor kulture Savez udruga – Hrvatski sabor kulture

2169 Udruga "Glazbeni susreti Gorskog Kotara", Delnice 2170 Udruga "Pasionska baština", Zagreb 2171 Udruga "Večeri dalmatinske pisme" 2172 Udruga Musicae Histriae, Poreč Udruga za izučavanje i promoviranje narodnih 2173 običaja i glazbe "Potepuhi iz Zagreba" 2174 Udruga za kulturu, zabavu i šport, Sv. Križ Začretje 2175 VIA "Lipe", Sisak Zajednica hrvatskih kulturno-umjetničkih udruga 2176 Međimurske županije Zajednica kulturno-umjetničkih udruga 2177 Dubrovačko-neretvanske županije 2178 Hrvatska glazbena unija – podružnica Rijeka 2179 Židovska vjerska zajednica Bet Israel 2180 Gradska glazba Samobor 2181 Gradska limena glazba Petrinja 2182

Hrvatska kulturna udruga "Pjevana baština", Drinovci

2183 Pjevačko društvo "Pučki pjevači", Stari Grad 2184 Savez udruga – Hrvatski sabor kulture 2185 SKUD "Ivan Goran Kovačić" Udruga za izučavanje i promoviranje narodnih 2186 običaja i glazbe "Potepuhi iz Zagreba" 2187 Folklorna izvorna skupina "Remete", Zagreb 2188 Folklorni ansambl "Turopolje", Velika Gorica

10. smotra folklora "Savski vali" Manifestacija "Zapovijed pod lipom" Manifestacija "Uskrsni ponedjeljak u Slobodnici" (tehničke usluge; audio i video zapis) 7. folklorni susreti "Lukovo u Novskoj" (tehničke usluge; naknade ocjenjivačkom sudu) 7. susret povratničkih folklornih skupina (tisak promidžbenog materijala; troškovi pozornice) Smotra starih narodnih običaja "Ižimača" Smotra "Međimurske popevke" (tehničke usluge; stručno povjerenstvo; tiskovine) 2. glazbeni memorijal "Emil Cossetto" (putni troškovi gostujućih zborova; ZAMP) 4. međunarodni tamburaški festival 33. Međunarodni susret harmonikaša Glazbene svečanosti "Dani Josipa Vrhovskog" Manifestacija "Turopoljsko Jurjevo" 29. smotra puhačkih orkestara Slavonije i Baranje 11. smotra dvorskih i starogradskih plesova i pjesama Hrvatske 9. Ivanjski krijesovi Županijske smotre folklornog pjevanja 15. susret hrvatskih folklornih ansambala 19. susret hrvatskih plesnih ansambala 22. susret puhačkih orkestara 41. susret pjevačkih zborova 5. susret malih vokalnih sastava 6. smotra svirača heligonki i malih instrumentalnih sastava Gorskog kotara Svečanosti "Pasionska baština" – tradicijska pučka baština 10. večeri dalmatinske pisme "Dalmatia World Music" (tiskovine; tehničke usluge) 8. mediteranski folklorni susreti "Zlatna sopela" 4. Susedgradske jeseni (tehničke usluge; promidžba) Tjedan kulture, zabave i športa Sv. Križ Začretje (nastupi pjevačkih zborova, puhačkih orkestara i KUD-ova) Županijska smotra malih vokalnih ansambala Županijske smotre 9. susret lijeričara i zdravičara Dubrovačko-neretvanske županije 12. etno smotra "Bogatstvo je živjeti u zajedništvu" Koncert Mješovitog pjevačkog zbora "Lira" u sjećanje na Mišu Montilja Tisak monografije Gradske glazbe Samobor Izdavanje knjige "Povijest Gradske limene glazbe Petrinja 1808. – 2008." Tri projekta pjevane pučke baštine u župama Šibenske biskupije (Zaton, Prvić-Šepurine, Stankovci) Snimanje i tisak nosača zvuka u sklopu projekta "Očuvanje kulturne baštine" Tisak novih natječajnih skladbi Snimanje nosača zvuka Folklornog ansambla "I. G. Kovačić" povodom 60. obljetnice Obrada i tonsko snimanje hrvatskih narodnih pjesama i napjeva Nabava prigorskih narodnih nošnji Nabava tamburaških instrumenata (prim E, brač A, Brač II – Farkaš)

233

5.000,00 7.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 80.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 7.000,00 4.000,00 4.000,00 45.000,00 45.000,00 60.000,00 55.000,00 10.000,00 7.000,00 70.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00 35.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 30.000,00 10.000,00 12.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 13.000,00

V.


234

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

2189 HKD "Napredak", Knin 2190 HKUU "Udbina" 2191 Hrvatsko kulturno društvo "Franjo Glavinić" 2192 KUD "Bukovac", Zagreb 2193 KUD "Dunav", Vukovar 2194 KUD "Đurmanec", Đurmanec 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211

KUD "Gorjanac", Gorjani KUD "Graničari", Gunja KUD "Hartić", Tisno KUD "Hrastovička Gora", Hrastovica KUD "Husain" KUD "Ivan Vitez Trnski", Novigrad Podravski KUD "Ivančice", Kutina KUD "Izvor", Generalski Stol KUD "Josip Kozarac", Štitar KUD "Josip Torbar", Krašić KUD "Klek", Ogulin KUD "Knegingrad", Turčin KUD "Kolo", Donja Bebrina KUD "Kolo", Stari Grabovac KUD "Kolo", Vukovar KUD "Komarevo", Bljinjski Kut KUD "Košutarica"

2212 KUD "Kraljica Katarina", Donji Lapac

V.

2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239

KUD "Lađevčani", Donji Lađevac KUD "Luzarica", Pridraga KUD "Martinčani", Martinska Ves KUD "Mičevec" KUD "Mihovljan" KUD "Mijat Stojanović", Babina Greda KUD "Mladost", Odra KUD "Novigrad", Novigrad (Dalmacija) KUD "Orač", Mala Mlaka KUD "Pokuplje", Pokupsko KUD "Preslica" Blato KUD "Sava", Rajevo Selo KUD "Seljačka sloga", Greda Sunjska KUD "Seljačka sloga", Prekopakra KUD "Slavko Mađer", Cerić KUD "Sloga", Draž KUD "Sloga", Majur KUD "Sloga", Miklouš KUD "Strahoninec", Strahoninec KUD "Sunjanka", Sunja KUD "Sv. Ana", Odranski Obrež KUD "Sv. Antun", Zadobarje KUD "Sv. Juraj" Draganić KUD "Sv. Juraj" Draganić KUD "Sv. Nikola Tavelić", Lišane Ostrovičke KUD "Šokadija", Lipovac KUD "Šokica", Bapska

2240 KUD "Šubić", Novska 2241 KUD "Turanj" 2242 KUD "Velika Mlaka"

Nabava kompleta muške i ženske kninske narodne nošnje Nabava materijala za izradu narodnih nošnji Nabava narodnih nošnji i instrumenata; Koncertna djelatnost mješovitog pjevačkog zbora Nabava prigorskih narodnih nošnji Nabava muških narodnih nošnji Nabava tamburaških instrumenata (bisernica, bugarija, brač) Izrada dijelova narodnih nošnji za Ljelje Nabava tamburaških instrumenata Nabava instrumenata Nabava narodnih nošnji i instrumenata Nabava narodnih nošnji i instrumenata Nabava cimbula i violine Nabava duda i dvojnica Nabava dijelova narodnih nošnji i instrumenata Nabava tradicijskih instrumenata (gajde, dvojnice, tambure) Nabava tradicijske obuće Nabava tambura Farkaševog sustava Nabava izvornih kneginečkih narodnih nošnji Nabava tamburaških instrumenata Nabava pregače i biserca Nabava ženskih srijemskih narodnih nošnji Nabava rabljenih glazbala i narodnih nošnji Nabava materijala (platno i dugalije) Nabava materijala za izradu i rekonstrukciju narodnih nošnji Kraljeve Sutjeske i Like Izrada dijelova muških narodnih nošnji (ćemera) Nabava narodnih nošnji Nabava dijelova narodnih nošnji i instrumenata Nabava violina Nabava tamburaških instrumenata Izrada narodnih nošnji Nabava muške narodne nošnje Turopolja Popravak tamburaških instrumenata Nabava narodnih nošnji Turopolja Nabava narodnih nošnji i instrumenata Nabava tambura Farkaševog sustava Nabava narodnih nošnji Nabava tradicijskih instrumenata Izrada narodnih nošnji Izrada dječjih narodnih nošnji Nabava narodnih nošnji i instrumenata Nabava narodnih nošnji Nabava dviju violina i gudala Nabava tamburaških instrumenata i narodnih nošnji Nabava narodnih nošnji Izrada dijelova narodnih nošnji Izrada dijelova narodnih nošnji Nabava dječjih narodnih nošnji i obuće Nabava instrumenata Nabava narodnih nošnji Nabava i obnova narodnih nošnji i instrumenata Nabava narodnih nošnji i instrumenata Nabava tamburaških instrumenata i ženskih narodnih nošnji novljanskog kraja Nabava instrumenata Nabava turopoljskih ženskih i muških narodnih nošnji

20.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7.000,00 10.000,00 4.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

2243 KUD "Vinčica", Belajske Poljice 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253

KUD "Zabok" KUD "Zadobarje" KUD "Žepče", Zagreb KUD “Ivan Goran Kovačić“, Beravci KUD''Zeleni gaj", Gaj Kulturno prosvjetno društvo "Sveta Klara", Zagreb Kulturno-umjetničko društvo "Spačva", Donje Novo Selo KUU "Kristal – Sladorana", Županja KUU "Maja", Glina KUU "Promina", Oklaj

2254 KUU "Zvon" župne zajednice Mala Subotica 2255 KUU "Zvona Zagore", Unešić 2256 Ogranak Seljačke sloge Buševec, Velika Gorica 2257 Općina Lovas 2258 Općina Topusko 2259 2260 2261 2262

Plemenita općina turopoljska, Velika Gorica Tamburaški orkestar Krste Odaka, Drniš Udruga za očuvanje kulturne baštine, Jasenovac Udruga Zagvožđana, Split

Izrada i otkup narodnih nošnji i nabava tamburaških instrumenata Nabava narodnih nošnji Podravine i Donje Voće Nabava žičanih instrumenata Obnova narodnih nošnji Otkup i rekonstrukcija narodnih nošnji Nabava izvornih narodnih nošnji Otkup turopoljskih narodnih nošnji

235

10.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00

Nabava narodnih nošnji i instrumenata

10.000,00

Nabava tamburaških instrumenata Nabava instrumenata Rekonstrukcija narodne nošnje Promine Rekonstrukcija muških i ženskih međimurskih narodnih nošnji Nabava izvorne narodne nošnje Nabava dvojnica s mihom Nabava tamburaških instrumenata Nabava narodnih nošnji i instrumenata za HAKUD "Topusko" Obnova odora Turopoljskog banderija Nabava narodnih nošnji i instrumenata Nabava materijala i šivanje narodnih nošnji Nabava narodne nošnje Zagvozda

10.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 35.000,00 4.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00

MINISTARSTVO KULTURE Javni poziv za dostavu projekata iz područja zaštite prirode u svrhu financiranja iz sredstava državnog proračuna raspoloživih u 2008. godini 2263 Viteško udruženje "Kumpanjija", Blato Zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih udruga 2264 Krapinsko-zagorske županije 2265 Folklorni ansambl Broda Hrvatsko pjevačko glazbeno društvo "Zoranić", 2266 Zadar 2267 KUD "Dučec", Mraclin 2268 KUD "Moslavec", Voloder 2269 KUD "Posavina", Budaševo 2270 KUD "Seljačka sloga", Bobovac 2271 KUD "Vranovci-Bukovlje", Vranovci 2272 KUD "Vrelo", Fužine 2273 KUD "Zabok" 2274 Kulturna udruga "Seljačka sloga", Prelog

Nabava harmonike Nabava opreme (narodne nošnje, instrumenti i notni materijal) Obilježavanje 60. obljetnice Izdavanje nosača zvuka "Zoranić pjeva" povodom obilježavanja 100. obljetnice Izdavanje monografije povodom obilježavanja 85. obljetnice Izdavanje monografije povodom obilježavanja 95. obljetnice Obillježavanje 30. obljetnice (tehničke usluge; snimanje i fotografiranje) Obilježavanje 60. obljetnice Obilježavanje 30. obljetnice Snimanje nosača zvuka povodom obilježavanja 160. obljetnice Limene glazbe Fužine – Orkestra Hrvatskog crvenog križa Snimanje i izdavanje CD-a i DVD-a povodom obilježavanja 50. obljetnice Tisak monografije povodom obilježavanja 80. obljetnice

10.000,00 30.000,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 7.000,00 10.000,00

MINISTARSTVO KULTURE Financijske potpore za realizaciju javnih potreba RH na temelju zakona (čl.99, 103 i 108. Zakona o zaštiti prirode) 2275 2276 2277 2278 2279

OKUD "Istra'', Pula SKUD "Ivan Goran Kovačić" Šibenska narodna glazba KUD "Izvor", Rakovica KUD "Orljava", Pleternica

Obilježavanje 30. obljetnice rada Damira Bužlete Tisak monografije povodom obilježavanja 60. obljetnice Tisak monografije povodom obilježavanja 160. obljetnice Sudjelovanje na seminarima i školama Sudjelovanje na smotrama folklora

5.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

MINISTARSTVO KULTURE Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2008. godinu 2280 KUD "Sveti Kuzman i Damjan ", Slivnica 2281 KUU "Seljačka sloga", Nedelišće

Nabava dijelova narodnih nošnji; Organizacija smotre folklora Obrada i pohrana audio zapisa smotri "Međimurske popevke"

10.000,00 5.000,00

V.


236

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

2282 OKUD "Istra'', Pula 2283 Savez udruga – Hrvatski sabor kulture 2284 Savez udruga – Hrvatski sabor kulture 2285 Udruženje sopaca Otoka Krka 2286

Akademski zbor Bazilike Srca Isusova u Zagrebu "Palma"

2287 Društvo prijatelja glagoljice 2288 Gradski pjevački zbor Lipik 2289 Hrvatski pjevački zbor ''Ivan pl. Zajc'', Zagreb 2290 Hrvatsko društvo "Collegium Pro Arte", Zagreb Hrvatsko glazbeno društvo "Zvijezda Danica", 2291 Kraljevica 2292 Matica hrvatska Petrinja 2293 Mješoviti pjevački zbor "Lira", Zagreb Mješoviti vokalni ansambl "Prvi komin Snježanin", 2294 Zagreb 2295 Glazbeno društvo "Spinčići", Kastav 2296 Hrvatska glazbena udruga "Sveta Vincenca", Blato 2297 Hrvatski puhački orkestar "Gradska glazba Imotski" 2298 Puhačka glazba DVD "Sunja-Greda", Sunja Puhački orkestar "Ivo Tijardović – Regeneracija", 2299 Ciglenica Zagorska 2300 Puhački orkestar DVD Vrbovsko 2301 Eko-Kulturni-Savez Vukovar 2302 Festival dalmatinskih klapa Omiš 2303 Hrvatska glazbena mladež, Zagreb Hrvatska udruga dirigenata i pjevačkih zborova, 2304 Zagreb 2305 KUD "Ivančice", Kutina 2306 KUD "Lovor", Trnjani 2307 KUD "Metković", Metković

V.

2308 KUD "Metković", Metković 2309 OKUD "Istra'', Pula Savez amaterskih puhačkih orkestara Slavonije i 2310 Baranje, Požega 2311 Savez udruga – Hrvatski sabor kulture 2312 Savez udruga – Hrvatski sabor kulture 2313 Savez udruga – Hrvatski sabor kulture 2314 Savez udruga – Hrvatski sabor kulture 2315 Savez udruga – Hrvatski sabor kulture 2316 Savez udruga – Hrvatski sabor kulture Udruga "Kazalište, vizualne umjetnosti i kultura 2317 gluhih – DLAN", Zagreb 2318 Udruga folklornih susreta Korduna, Slunj Kajkaviana – Društvo za prikupljanje, čuvanje i 2319 promicanje hrvatske kajkavske baštine Udruga za kulturu osoba oštećena sluha Hrvatske 2320 "Svijet tišine" 2321 Mladi informatičari Strahoninca, Strahoninec 2322 25 FPS – Udruga za audio-vizualna istraživanja 2323 Eurokaz festival 2324 Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika, Zagreb 2325 Hrvatski barokni ansambl, Zagreb

Izbor hrvatskih predstavnika za 58. svjetski trofej harmonike Gostovanje plesne skupine iz Slovenije na 19. susretu hrvatskih plesnih ansambala Natječaji za nove skladbe – pjevački zborovi, puhački i tamburaški orkestri Nabava i izrada sopela; Dio troškova nosača zvuka pučkih skladbi otoka Krka Koncertna gostovanja u Varaždinu i Osijeku (troškovi prijevoza) Nastupi Mješovitog pjevačkog zbora "Bašćina" (jedno gostovanje u RH) Smotra pjevačkih zborova Praizvedba Requiema za zbor i orkestar skladatelja Stanka Šepića Koncert Djevojačkog zbora "Zinka" u Pazinu Koncerti povodom 120. obljetnice rođenja Krste Odaka Koncert muških pjevačkih sastava Koncertna gostovanja u RH Autorska večer Dinka Fia

5.000,00 4.000,00 30.000,00 10.000,00 8.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 7.000,00 2.500,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00

Nabava tenora (krilnice) Nabava korne Nabava tube Nabava puhačkih instrumenata

10.000,00 7.000,00 15.000,00 10.000,00

Nabava instrumenata

10.000,00

Nabava flauta Radionice izrade suvenira tehnikom zlatoveza (nabava materijala) Seminari za voditelje i članove klapa Etno glazbena radionica "World Music – Glazba Istre"

10.000,00

Međunarodni seminari zborske glazbe

10.000,00

Škola sviranja na tradicijskim instrumentima Radionica tradicijskih rukotvorina i narodnih nošnji Radionica za izradu narodne nošnje Dubrovačkoneretvanske županije Seminar plesne tradicije jadranskog područja Održavanje harmonikaških seminara Seminari za članove Saveza puhačkih orkestara Slavonije i Baranje Seminar za dirigente puhačkih orkestara Seminar za dirigente zborova i malih vokalnih sastava Seminar za voditelje koreografiranih puhačkih orkestara Seminar za voditelje tamburaških orkestara Seminari za voditelje folklornih skupina Seminari za voditelje i plesače suvremenog plesa

10.000,00 5.000,00

Plesna radionica za gluhe i nagluhe osobe

10.000,00

Tečaj sviranja kozarice-samice

10.000,00

Razvoj informacijskog sustava

10.000,00

To je naša borba protiv socijalne isključenosti

15.000,00

Promocija kulture putem Interneta Informatizacija Udruge za audio – vizualna istraživanja 25 FPS Eurokaz festival 2008. Nabava informatičke opreme Nabava prijenosnog računala

10.000,00

4.000,00 10.000,00 15.000,00

10.000,00 5.000,00 15.000,00 6.000,00 5.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00

5.000,00 10.000,00 15.000,00 5.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361

Hrvatski esperantski savez Hrvatsko arheološko društvo Hrvatsko društvo dramskih umjetnika Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Zagreb

Nabava računalne opreme i programa Kupovina opreme Informatizacija i nabava opreme Internet pult Nabava računalne opreme i održavanje WEB stranice Hrvatsko društvo pisaca HDP-a/2008 Hrvatsko knjižničarsko društvo Novo računalo za ured Hrvatskog knjižničarskog društva Hrvatsko kulturno društvo "Franjo Glavinić" Informatička sekcija Osnovna WEB stranica – s uvodom i izbornicima + Laserski Kajkavsko spravišče pisač Kazalište Mala scena, Zagreb Informatizacija kazališta Ogranak Seljačke sloge Buševec, Velika Gorica Nabava prijenosnog računala OKUD "Istra'', Pula Nabavka računalne opreme Restart Nabava prijenosnog racunala Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta" Nabava prijenosnog računala Teatar "Exit", Zagreb Nabava opreme Udruga slijepih Istarske županije – Pula Nabava opreme Zagrebački plesni ansambl Nabava opreme Nabava računalne opreme za potrebe udruga članica Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Grada Siska Zajednice kulturno-umjetničkih udruga grada Siska Čakavski sabor Žminj Informatizacija Istraživačko-edukacijski centar za zaštitu prirode – Eko-centar Caput Insulae Beli – Beli, Beli 4, Beli, Inerpretacijska dvorana oporavilišta za bjeloglave supove otok Cres Kapibara – Kutak za promicanje bioraznolikosti, Edukacija i istraživanje invazivnih stranih vrsta slatkovodnih Ulica grada Gualdo Tadino 16, Zagreb ekosustava Hrvatske Društvo istraživača mora "20000 milja", Bukovčeva Bijela, žuta, crvena gorgonija – doprinos zaštiti ugroženih 12, Split vrta koralja u Jadranu BIOLOGIKA, Antofagaste 6, Split Stop trgovini zaštićenim morskim vrstama Uzgoj riječne kornjače stonske populacije (mauremys Hrvatsko herpetološko društvo – HYLA, Radučka rivulata, u zoo vrtu grada Zagreba sa svrhom vraćanja u 15, Zagreb izvorno stanište Ekološka udruga argonauta, Pjaca Društva seoske Edukativna slikovnica: priča o kornjači Leonardu izobraženosti bb, Murter BIOM – Udruga za biološka istraživanja, Šestinski Monitoring morskog vranca na području zadarskog dol 12, Zagreb arhipelaga Povećanje biološke raznolikosti u dijelu zaštićenog BED – Brodsko ekološko društvo, Trg hrvatskog pašnjaka gajna koji je obrastao alohtonim vrstama (amorfa, proljeća 1, Slavonski Brod pajasen) njihovim uništavanjem, tarupiranjem i pašarenjem Unaprjeđenje monitoringa, izrada baze podataka i Udruga za zaštitu prirode i okoliša "Eleonora", stvaranje temelja za zaštitu bioraznolikosti ornitofaune Bijenička 61a, Zagreb pučinskih otoka Hrvatsko prirodoslovno društvo, Frankopanska 1, "Priroda" časopis za popularizaciju prirodnih znanosti Zagreb AWAP – Udruga za zaštitu divljih životinja, Siget 6, Centar za zbrinjavanje zaštićenih životinja Zagreb Eko-centar Caput Insulae Beli – Istraživačko edukacijski centar za zaštitu prirode – Oporavilište Centar za zbrinjavanje zaštićenih životinja za bjeloglave supove; Beli 4, Beli, Cres Udruga «Sokolarski centar» Šibenik, Dubrava – Centar za zbrinjavanje zaštićenih životinja Škugori bb, Šibenik Centar za spašavanje zaštićenih životinja Ruščica, Ruščica, Ruščičkih žrtava 51,(sada: Udruga za zaštitu Centar za zbrinjavanje zaštićenih životinja životinja Ruščica) Aquarium Pula, Pula, Negrijeva 10 (sada: Morski Centar za zbrinjavanje zaštićenih životinja obrazovni centar, Negrijeva 10, Pula) Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa Društvo hrvatskih književnih prevodilaca, Zagreb za RH Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa Društvo hrvatskih književnika, Zagreb za RH Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa Društvo povjesničara umjetnosti, Zagreb za RH

237

5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 8.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 dr. sc. Goran Sušić

40.000,00

Ana Kojaković i Sandra Hudina

30.000,00

Hrvoje Čižmek

30.000,00

Vedran nikolić

30.000,00

Dragica Šalamon

20.000,00

Martina MarkovPodvinski

20.000,00

Martina Temunović

35.000,00

prof. dr. sc. Šimo Beneš

25.000,00

mr. sc. Vlatka Šćetarić

35.000,00

prof. dr. sc. Nikola Ljubešić

35.000,00

Ingeborg Bata

130.000,00

dr. sc. Goran Sušić

195.000,00

Emilio Menđušić

115.000,00

Mirko Milec

60.000,00

Milena Mičić

20.000,00 80.000,00 850.000,00 150.000,00

V.


238

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa 2363 Hrvatska glazbena mladež, Zagreb za RH Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa 2364 umjetnosti za RH Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika, Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa 2365 zagreb za RH Hrvatska zajednica pučkih i otvorenih učilišta, Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa 2366 Zagreb za RH Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa 2367 hrvatska zajednica samostalnih umjetnika Zagreb za RH Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa 2368 Hrvatski centar ASSITEJ, Zagreb za RH Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa 2369 Hrvatski centar ITI – UNESCO, Zagreb za RH Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa 2370 Hrvatski centar PEN klub, Zagreb za RH Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa 2371 Hrvatski centar UNIMA, Zagreb za RH Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa 2372 Hrvatski kulturni klub, Zagreb za RH Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa 2373 Hrvatski nacionalni komitet ICOM, Zagreb za RH Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa 2374 Hrvatski sabor kulture, Zagreb za RH Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa 2375 Hrvatski savez za esperanto, Zagreb za RH Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa 2376 Hrvatsko arheološko društvo, Zagreb za RH Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa 2377 Hrvatsko arhivističko društvo, Zagreb za RH Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa 2378 Hrvatsko dizajnersko društvo, Zagreb za RH Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa 2379 Hrvatsko društvo dramskuih umjetnika, Zagreb za RH Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa 2380 Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Zagreb za RH Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa 2381 Hrvatsko društvo karikaturista, Zagreb za RH Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade, Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa 2382 Zagreb za RH Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa 2383 Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Zagreb za RH

2362 Družba Braća hrvatskog zmaja, Zagreb

80.000,00 250.000,00 160.000,00 100.000,00 60.000,00 800.000,00 100.000,00 90.000,00 200.000,00 90.000,00 80.000,00 70.000,00 600.000,00 90.000,00 120.000,00 80.000,00 200.000,00 250.000,00 170.000,00 50.000,00 50.000,00 350.000,00

MINISTARSTVO KULTURE Javni natječaj za audiovizualno stvaralaštvo: za produkciju igranih i dokumentarnih filmova, animiranih filmova i eksperimentalnih/ alternativnih filmova za 2008. godinu 2384 Hrvatsko društvo pisaca, Zagreb 2385

Hrvatsko društvo profesionalnih baletnih umjetnika, Zagreb

2386 Hrvatsko društvo skladatelja, Zagreb 2387 Hrvatsko etnološko društvo, Zagreb 2388 Hrvatsko knjižničarsko društvo, Zagreb

V.

2389 Hrvatsko muzejsko društvo, Zagreb 2390 Hrvatsko numizmatičko društvo, Zagreb 2391 Kajkavsko spravišće, Zagreb

Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH

180.000,00 140.000,00 150.000,00 50.000,00 250.000,00 60.000,00 100.000,00 50.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

2392

Udruga profesionalnih plesnih umjetnika "Puls", Zagreb

2393 Udruga plesnih umjetnika Hrvatske, Zagreb 2394 Hrvatska sekcija AICA, Zagreb 2395 Kulturno društvo "Šalom Freiberger", Zagreb 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417

Društvo hrvatskih književnika, Istarski ogranak Srpsko kulturno društvo "Prosvjeta" Gradska glazba "Trenkovi panduri" Hrvatsko kulturno društvo "Franjo Glavinić" ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, Zagreb ULUPUH – Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, Zagreb Umjetnička galerija Dubrovnik Matica slovačka, Miljevci, Nova Bukovica Dramski studio slijepih i slabovidnih "Novi život" Teatar "Exit", Zagreb Teatar "Rugantino", Zagreb Udruga "Metamedij", Pula Udruga za kulturu osoba oštećena sluha Hrvatske "Svijet tišine" Udruženje za razvoj kulture URK Zagrebački plesni ansambl Hrvatska glazbena mladež Bošnjačko KUD "Ljiljan" Kulturno umjetničko društvo "Sloga", Veli Iž Udruga "Kastafsko kulturno leto", Kastav Udruženje obrtnika, Osijek LIBURNA – Udruga za uzgoj i zaštitu magaraca i očuvanje prirodne i kulturne baštine, Slobode 3, Labin Hrvatsko ornitološko društvo, Učkina 30, Zagreb (nova: Pavla Hatza 28, Zagreb)

Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH Redovna djelatnost strukovne udruge u kulturi od interesa za RH Adaptacija prostora Adaptacija prostorija Društva Obnova zgrade Investicijsko održavanje

239

35.000,00 80.000,00 50.000,00 20.000,00 50.000,00 250.000,00 25.000,00 50.000,00

Investicijsko održavanje

20.000,00

Obnova rasvjete

15.000,00

Investicijsko održavanje Izgradnja Hrvatsko-slovačkog doma u Miljevcima Nabava elektroničke bilježnice za slijepe Nabava opreme Nabava opreme Nabava opreme

100.000,00 200.000,00 50.000,00 50.000,00 25.000,00 30.000,00

Nabava opreme

15.000,00

Nabava opreme Nabava opreme Obnova objekta u Grožnjanu Sanacija doma kulture u Drenovcima Obnova doma kulture u Velom Ižu Adaptacija zgrade za muzejski postav Sanacija zgrade Doma obrtnika

80.000,00 30.000,00 200.000,00 100.000,00 200.000,00 50.000,00 200.000,00

Raznolikosti vesele

Ivan Perko

30.000,00

Akcijski plan zaštite kosaca crex crex na Odranskom jezeru

Dragan Radović

25.000,00

UKUPNO MINISTARSTVO KULTURE:

124.755.581,24

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI Poziv za prijavu projekata udruga u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2008. godinu za projekte usmjerene obitelji i zaštiti od nasilja u obitelji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Dječji centar LOGOS Klub trudnica i roditelja Split Udruga Iskra Udruga Iskra Klub trudnica beba Eva Klub trudnica beba Eva Roditelji u akciji Centar za zdravo odrastanje "Idem i ja" Plavi telefon Međunarodni rehabilitacijski centar za žrtve mučenja Most Rosa Društvo za pomoć osobama s invaliditetom "Golubovi" Županja Vedrina – Centar za osobni razvoj Udruga žena Dalj Klub trudnica beba Eva Neki novi klinci

Mala škola za roditelje "Znanjem do poroda bez straha" "Od mame za bebu" "Savjetovalište za trudnice" "Velika škola dojenja" "Priprema za prirodan – bezbolan porod" Biram dojenje Škola roditeljske kompetencije Škola za uspiješnije roditeljstvo

Ana Pitlović Alena Lazarušić Svjetlana Macuka Zoran Komesarović Bosiljka Bulović Bosiljka Bulović Maja Tarle Ljiljana Živković Miroslav Vučenović

63.300,00 69.999,92 70.000,00 47.400,00 48.888,00 78.800,00 96.560,00 50.000,00 20.702,00

Jači roditelji – uspješnija djeca

Zdenka Pantić

80.000,00

Malo savjetovalište Obiteljsko savjetovalište

Amalija Hrepić Đurđica Pavešić-Herkov

60.050,00 24.000,00

"Ja imam plan" – odgovoran roditelj

Kata Lešić

14.400,00

Mama+Tata=Ja Vrijeme za bebe – vrijeme očekivanja, radosti i briga Priprema trudnica za bezbolan-prirodan porod "Biti mama i tata"

Vera Tumbri Velinka Tatomir Bosiljka Bulović Renata Tomičić

20.000,00 68.160,00 78.800,00 57.100,00

V.


240

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

18

Kompetentno roditeljstvo

26 27 28

Put u život Idem – Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama "Idem – Hhrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama" Novi Svijet Klub trudnica i roditelja Split Udruženje djeca prva Centar za mladež Zaprešić Udruga "Igra" – za pružanje rehabilitacijskoedukacijske i psihosocijalno-pedagoške pomoći Roditelji u akciji "Put u život" Plavi telefon

29

Hrabri telefon

Djeca i nsilje-adekvatna reakcija roditelja i zajednice

30

Udruga za unapređenje kvalitete življenja-Let

Za-jedno (jačanje socijalnih kompetencija jednoroditeljskih Iva Jovović obitelji)

40.000,00

STOP nasilju nad gluhima

Jadranka Krstić

33.400,00

Marijana Zrinka Jegrišnik

80.000,00

Sadika Zvirkić

90.000,00

Sadika Zvirkić

36.000,00

Zdravka Sadžakov

60.000,00

Desa Kolesarić

80.000,00

Paula Raužan Vedrana Ždero Jadranka Černjul Aida Marenković

35.000,00 65.130,00 70.000,00 53.000,00

Jasmina Ilinčić

55.000,00

Snježanka Jadrijević

12.000,00

Marina Švagelj

50.000,00

Ružica Mandić Suzana Kunac

45.000,00 30.000,00

Anamarija Matanović

45.750,00

Bojana Genov Željka Topčić

40.750,00 61.800,00

Slavica Kušić

55.000,00

Goranka Škoprc

72.450,00

Adriana Bego

50.000,00

19 20 21 22 23 24 25

31 32 33

Ženska grupa Karlovac "Korak"

34

Ženska grupa Karlovac "Korak"

35

Grupa za ženska ljudska prava B.a.B.e.

"Dobar-Bolji-Najbolji"

Asja Zenko

40.000,00

Rodaonice Zajedno Otvorena vrata

Sonja Pribela-Hodap Lidija Bonačić – Krešić Miroslav Vučenović Gordana Buljan – Flander

45.040,00 21.150,00 25.300,00

Razumijevanjem potreba do boljeg roditeljstva "Razumijevanjem potreba do boljeg roditeljstva"

Prihvatni centar – sklonište za žene i djecu žrtve nasilja sa SOS linijom od 0-24 sata Promocija i zaštita ženskih i dječjih ljudskih prava na području Karlovačke županije Korak naprijed – ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja Tkanjem vlastite budućnosti – zajednički gradimo cestu prema životu bez nasilja Prihvatni centar – sklonište za žene i djecu žrtve nasilja sa S.O.S. linijom od 0-24 sata Za zajednicu bez nasilja u obitelji Savjetovalište i telefon za žrtve nasilja u obitelji Hitni smještaj žrtava nasilja u obitelji Savjetovanjem protiv nasilja Dok nasilje ne prestane! -potpora žrtvama nasilja u obitelji putem savjetovališta i telefona 0800-200-008

37 38 39 40

Ženska pomoć sada SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Agencija lokalne demokracije Sisak Udruga "MiRTa" Split Sigurna kuća Istra Centar za žene ADELA

41

GORD – Građanska organizacija razvoja Dalj

42

Udruga za razvoj i jačanje civilnog društva i poboljšanje kvalitete života življenja SRMA

43

Udruga žena HERA Križevci

44 45

Udruga žena Vukovar Grupa za ženska ljudska prava B.a.B.e.

46

Udruga Brod – Grupa za ženska ljudska prava

47 48

Centar za zdravo odrstanje IDEM i ja Centar za građanske inicijative Poreč

49

Poduzetnički centar "ROSA"

50

DOMINE feministička organizacija z promicanje ženskih praav i razvoj civilnog društva

51

Centar za žene žrtve rata

52

Hrvatski liječnički zbor

53

Liga za prevenciju ovisnosti

54

Društvo za psihološku pomoć

55

Ambidekster klub

Izgradnja stručnih kapaciteta nevladinih organizacija u suzbijanju nasilja nad ženama i unaprjeđenje standarda rada u nevladinim servisima za žrtve obiteljskog nasilja Standardizacija i provođenje tečaja za trudnice u Republici Hrvatskoj TI I JA protiv nasilja i ovisnosti Izobrazba za psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji Čarobni kompas uspješnih roditelja

56

Suncokret – OLJIN "Odgoj za ljubav i nenasilje"

Odgoj za nenasilje

57

Suncokret – Oljin, odgoj za ljubav i nenasilje

Krenimo i mi – Odgoj za ljubav i nenasilje

36

V.

Udruga gluhih i nagluhih Zagrebačke županije – Samobor Ženska pomoć sada – SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja sa Prihvatnim centrom

35.550,00

"MASLO – Mali savjeti za lakši odgoj" "Male tajne roditeljstva" "Pozitivno discipliniranje djece – trening za roditelje" "Naučimo roditelje"

Lidija Bonačić-Krešić mr. sc. Snježana SekušakGalešev Snježana Sekušak -Galešev Gabrijela Kramarić Vanja Čikeš Keč Lidija Rezić Klaudia Devčić Majerić

Dosta je, neću nasilje Pomoć žrtvama obiteljskog nasilja do samostalnosti – kako se ne vratiti zlostavljaču Podizanje svijesti javnosti o problemu nasilja u obitelji Slušam, čujem, razumijem – igrom protiv nasilja Medijska kampanja "Senzibilizacija i osvještavanje javnog mijenja za suzbijanje nasilja u obitelji Afirmacija NE nasilju u obitelji Istarski gradovi protiv nasilja u obitelji "Kultura učenja-razvoj kompetencija- Osnaživanje, savjetovanje i edukacija žena žrtava obiteljskog nasilja za zapošljavanje i samozapošljavanje" Zaposlena žena je neovisna žena

80.000,00 80.000,00 65.000,00 65.000,00 25.000,00 50.000,00

84.960,00

Vesna Elveđi Gašparović

100.000,00

mr. sc. Esmeralda Sunko

69.845,00

Dean Ajduković

57.000,00

Ana Habdija-Šorša Željko Vukobratović, prof. psih. Željko Vukobratović

80.000,00 47.600,00 67.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

58

Društvo za psihološku pomoć

59

Udruga Iskra

60

Pragma

61

69 70

Udruga za unaprjeđenje kvalitete života "Victoria" SIRIUS- Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek SIRIUS- Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje Otvorena medijske grupacija Hrvatski savez slijepih Društvo multiple skleroze Zagrebačke županije Hrabri telefon – telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu Udruga "Hrvatska budućnost" Udruženje za mir i ljudska prava "Baranja"

71

Udruga za zaštitu obitelji – Rijeka (U.Z.O.R.)

62 63 64 65 66 67 68

Želim, hoću, mogu drugačije – trening roditeljske kompetentnosti Od mame za bebu Potpora školi i obitelji u unapređenju roditeljskih kompetencija Tko odlučuje ?

Sanja Radica

50.000,00

Svjetlana Macuka Nedeljko Marković, dipl. soci. Radnik Nataša Vučković-Ivošević

70.000,00

Izazovi višečlanih obitelji

Aleksandra Kargačin

39.000,00

Osvijestimo se, nasilje u obitelji je naša stvarnost!

Melanija Kopić

35.075,00

Sretan roditelj za sretno dijete

Lovorka Brajković

23.700,00

Tata od formata – vrijeme je za bebe Kad ljubav nije dovoljna Invaliditet nije razlog za diskriminaciju i zlostavljanje Dječja kuća Borovje – primarna prevencija nasilja u lokalnoj zajednici Znanje – imanje" Ekonomsko osnaživanje žena ruralnog područja Osposobljavanjem žrtava obiteljskog nasilja do samostalnosti – kako se ne vratiti zlostavljaču

Anita Juka Karmen Nenadić Branka Lukić

99.000,00 70.000,00 24.000,00

Gordana Buljan Flander

75.000,00

Ilija Gašić Jasna Pertović

84.000,00 45.000,00

Paula Bogović

82.400,00

241

79.240,00 50.000,00

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI Poziv za prijavu projekata udruga osoba s invaliditetom koje osiguravaju podršku osobnih asistenata osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2008. godine 1 2 3 4

Društvo multiple skleroze Karlovačke županije

Osobni asistent za oboljele od multiple skleroze

Radivoj Mišljenović

26.618,66

Hrvatska udruga paraplegičara i tetrapelgičara (HUPT), Zagrebački ogranak Udruga roditelja djece sa smetnjama u razvoju "Sunce"

Osobni asistenti za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta

Anka Slonjšak

69.554,80

Osobni asistent

Ognjen Vela

51.380,00

Usluge osobnog asistenta za članove društva s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta

Davor Komar

27.400,00

Osobni asistenti za dobrobit slijepih osoba

Irena Smiljanić

9.481,03

Osobna pomoć za neovisni život (osobni asistent) Osobni asistent za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta Osobni asistent Usluge osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta

Branka Lukić

27.911,91

Marina Ivandić

69.022,28

Ante Marić-Banje

63.171,45

Mladen Vučković

14.250,00

Osiguravanje osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta

Marica Poljančić

60.247,92

Osiguravanje osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta

Marica Mirić, dipl. ing.

69.558,80

Usluge osobnog asistenta za osobe oboljele od MS-a

Miljana Verić

45.275,66

Osobni asistent za oboljele od multiple skleroze

Patricija Švaljek

28.963,50

Ivica Stančin

65.540,50

Marija Crnjak

70.000,00

Anita Špalj

30.566,66

Pascale Kmet Jugovac, Branka Petelinec

16.234,99

Mila Udiljak

58.860,00

Osobnom asistenturom do veće samostalnosti

Manda Knežević

68.058,80

Osobni asistent za oboljele od mišićne distrofije najtežeg oblika

Goran Razum

18.704,40

Društvo distrofičara Istre

6

Udruga slijepih grada Siska i dijela Sisačko – moslavačke županije Društvo multiple skleroze Zagrebačke županije

7

Udruga osoba s invaliditetom Split

8

Društvo multiple skleroze Split Udruga za promicanje prava osoba s invaliditetom "Vesta" Udruga osoba s invaliditetom dječje i cerebralne paralize, distrofičara i osoba s tjelesnim invaliditetom grada Karlovca i Karlovačke županije

5

9 10 11 12 13

Društvo distrofičara Zagreb Društvo multiple skleroze Bjelovarsko-bilogorske županije Društvo multiple skleroze Županije Dubrovačkoneretvanske

14

Društvo multiple skleroze Grada Zagreba

15

"Bubamara" Udruga osoba s invaliditetom

16

Društvo multiple skleroze Ličko-senjske županije

17

Društvo multiple skleroze Istarske županije

18 19 20

Udruga invalida distrofičara Županije primorskogoranske Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara (HUPT) Udruga distrofičara grada Osijeka

Usluge osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta Usluge osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta Usluge osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta Osobni asistent – pomoć oboljelima od MS-a prilikom stvaranja preduvjeta za neovisan život Osobni asistenti za osobe sa najtežim stupnjem oboljenja od mišićne distrofije

V.


242

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

21 22 23 24 25

Udruga osoba s invaliditetom Slatina

26 27 28

Udruga osoba s invaliditetom "Prijatelji" Metković Udruga distrofičara Virovitica Udruga osoba s invaliditetom Kutina Udruga osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba s ostalim tjelesnim invaliditetom grada Siska

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

V.

Udruga slijepih Zagreb Društvo oboljelih od multiple skleroze Zadarske županije Udruga invalida rada grada Duga Resa Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida grada Varaždina

52 53 54 55 56

Udruga osoba s invaliditetom "Agape" Omiš

S osobnim asistentom do neovisnog življenja

Jadranka Hudek-Tomek

60.541,20

Osobni asistent

Đurđica Hižić

44.700,00

Osobni asistent Osiguravanje osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta Usluge osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta Osobni asistent Uz osobnog asistenta, do neovisnog življenja Osobni asistent

Ismeta Bećirović

31.014,80

Marijan Mumlek

56.416,56

Anđelka Zelenko

45.905,52

Antonela Markotić Anđelka Bistrović Nastić Jozefina Kranjčec

70.000,00 62.220,16 59.717,28

Osobni asistent

Dejan Harcet

27.236,60

Pilot projekt osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta

Danijela Karoglan

50.667,20

Ivan Belaj

63.488,17

Miljenko Mišljenović

23.922,96

Nada Bilek

52.300,00

Danijela Balažić

64.276,80

Zorko Bešlić

32.522,22

Ljiljana Knežević

67.960,00

Željko Kladušan

41.884,88

Ružica Skert

56.722,22

Marija Kraljić

50.600,00

Dijana Ivanišević

64.587,60

Ivica Bašić

24.443,77

Nada Pišonić

70.000,00

Miljenko Biloš

43.856,00

Zvjezdana Delić Vanka Lučev, Nenad Gaćina

59.897,56

Mladen Pucarić

60.802,04

Jadranka Kufrin

70.000,00

Marica Mirić, dipl. ing.

70.000,00

Udruga distrofičara, oboljelih od cerebralne i dječje paralize i ostalih neuromuskularnih oboljenja Osobni asistent Daruvar Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Osobni asistent Rijeka Osiguravanje osobnog asistenta za osobe s najtežom Udruga tjelesnih invalida Bjelovar vrstom i stupnjem invaliditeta Udruga paraplegičara i tetraplegičara OsječkoUsluge osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i baranjski ogranak stupnjem invaliditeta "Glas čovječnosti" Udruga za potporu osoba s invaliditetom i hendikepom Osječko-baranjske Osobni asistent za osobe s 100% invaliditetom županije Osiguravanje osobnog asistenta za osobe s najtežom Udruga civilnih invalida rata Grada Zagreba vrstom i stupnjem invaliditeta Hrvatska udruga paraplegičara i tetrapelgičara Usluge osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i (HUPT), Istarski ogranak stupnjem invaliditeta Udruga distrofičara, invalida cerebralne i dječje Osiguravanje osobnog asistenta za osobe s najtežom paralize i ostalih tjelesnih invalida Slavonski Brod vrstom i stupnjem oštećenja Društvo tjelesnih invalida grada Rijeke Osobni asistent za osobe s najtežim tjelesnim oštećenjem Društvo multiple skleroze Primorsko-goranske Osobni asistent za najteže oboljele od MS-a županije Udruga tjelesnih invalida "TOMS" Osobni asistent Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske Usluge osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i županije stupnjem invaliditeta Osiguravanje osobnog asistenta za osobe s najtežom Udruga osoba s invaliditetom Imotski vrstom i stupnjem invaliditeta Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Zagreb Osobni asistenti za osobe s cerebralnom paralizom Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara Osobni asistent za osobe s najtežom vrstom i stupnjem (HUPT), Splitsko-dalmatinski ogranak invaliditeta Osiguravanje osobnog asistenta za osobe s najtežom Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom, Pula vrstom i stupnjem invaliditeta Osiguravanje osobnog asistenta za osobe s najtežom Udruga invalida Samobora i Svete Nedelje vrstom i stupnjem invaliditeta Edukacija sudionika pilot projekta osobnog asistenta i Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske evaluacija nakon dvije godine provođenja Društvo multiple skleroze Karlovačke županije Osobni asistent za osobe oboljele od multiple skleroze Osobni asistent za osobe s najtežom vrstom i stupnjem Spinalne ozljede Zagreb invaliditeta Udruga roditelja djece sa smetnjama u razvoju Osobni asistent "Sunce" Usluge osobnog asistenta za članove društva s najtežom Društvo distrofičara Istre vrstom i stupnjem invaliditeta u 2008. godini Udruga slijepih grada Siska i dijela Sisačko – Osobni asistenti za dobrobit slijepih osoba moslavačke županije Društvo multiple skleroze Zagrebačke županije Osobna pomoć za neovisni život (osobni asistent) Udruga osoba s invaliditetom Split (UOSIS) Osobni asistent Društvo multiple skleroze Split Osobni asistent za oboljele od multiple skleroze

70.000,00

Radivoj Mišljenović

151.400,00

Anka Slonjšak

294.483,12

Ognjen Vela

142.720,00

Davor Komar

266.300,00

Ivona Smiljanić

47.366,50

Branka Lukić Marina Ivandić Ante Marić-Banje

216.185,85 312.508,93 305.463,56


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Udruga za promicanje prava osoba s invaliditetom "Vesta" Udruga osoba s invaliditetom dječje i cerebralne paralize, distrofičara i osoba s tjelesnim invaliditetom grada Karlovca i Karlovačke županije Društvo distrofičara Zagreb Društvo multiple skleroze Bjelovarsko-bilogorske županije Društvo multiple skleroze Županije Dubrovačkoneretvanske

Usluge osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta

Mladen Vučković

42.750,00

Osiguravanje osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta

Marica Poljančić

280.520,00

Osiguravanje osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta

Marica Mirić, dipl. ing.

332.870,72

Usluge osobnog asistenta za osobe oboljele od MS-a

Miljana Verić

178.426,60

Osobni asistent za oboljele od multiple skleroze

Patricija Švaljek

Usluge osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta Usluge osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i "Bubamara" Udruga osoba s invaliditetom Vinkovci stupnjem invaliditeta Usluge osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i Društvo multiple skleroze Ličko-senjske županije stupnjem invaliditeta Osobni asistent – pomoć oboljelima od MS-a prilikom Društvo multiple skleroze Istarske županije stvaranja preduvjeta za neovisan život Udruga invalida distrofičara županije PrimorskoOsobni asistenti za osobe sa najtežim stupnjem oboljenja goranske od mišićne distrofije Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara Osobnom asistenturom do veće samostalnosti (HUPT) Osobni asistent za oboljele od mišićne distrofije najtežeg Udruga distrofičara grada Osijeka oblika Udruga slijepih Zagreb S osobnim asistentom do neovisnog življenja Društvo oboljelih od multiple skleroze Zadarske Osobni asistent županije Udruga invalida rada grada Duga Resa Osobni asistent Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje Osiguravanje osobnog asistenta za osobe s najtežom paralize i ostalih tjelesnih invalida grada Varaždina vrstom i stupnjem invaliditeta Usluge osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i Udruga osoba s invaliditetom Slatina stupnjem invaliditeta Udruga osoba s invaliditetom "PRIJATELJ" Metković Osobni asistent Udruga distrofičara Virovitica Uz osobnog asistenta, do neovisnog življenja Udruga OSI – osoba s invaliditetom Osobna asistencija – nova egzistencija Udruga osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba s ostalim tjelesnim Osobni asistent invaliditetom grada Siska Pilot projekt osobnog asistenta za osobe s najtežom Udruga osoba s invaliditetom "Agape" Omiš vrstom i stupnjem invaliditeta Udruga distrofičara, oboljelih od cerebralne i dječje Osiguravanje osobnog asistenta za osobe s najtežom paralize i ostalih neuromuskularnih oboljenja – vrstom i stupnjem invaliditeta Daruvar Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Osobni asistent Rijeka Osiguravanje osobnog asistenta za osobe s najtežom Udruga tjelesnih invalida Bjelovar vrstom i stupnjem invaliditeta Udruga paraplegičara i tetraplegičara OsječkoUsluge osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i baranjske županije (UPIT) stupnjem invaliditeta "Glas čovječnosti" Udruga za potporu osoba s invaliditetom i hendikepom Osječko-baranjske Osobni asistent za osobe sa 100% invaliditetom županije Osiguravanje osobnog asistenta za osobe s najtežom Udruga civilnih invalida rata Grada Zagreba vrstom i stupnjem invaliditeta Udruga paraplegičara i tetraplegičara Istarske Osobni asistent za tetraplegičare županije Udruga distrofičara, invalida cerebralne i dječje Osiguravanje osobnog asistenta za osobe s najtežom paralize i ostalih tjelesnih invalida Slavonski Brod vrstom i stupnjem oštećenja Društvo tjelesnih invalida grada Rijeke Osobni asistent za osobe s najtežim tjelesnim oštećenjima Društvo multiple skleroze Primorsko-goranske Osobni asistent za najteže oboljele od MS-a županije Udruga tjelesnih invalida "TOMS" Osobni asistent Društvo multiple skleroze Grada Zagreba

83.265,30

Ivica Stančin

202.498,49

Marija Crnjak

321.644,82

Anita Špalj

105.240,00

Pascale Kmet Jugovac, Branka Petelinec

185.647,39

Mila Udiljak

202.654,00

Manda Knežević

336.674,00

Goran Razum

78.126,40

Jadranka Hudek-Tomek

184.193,60

Đurđica Hižić

131.800,00

Ismeta Bećirović

231.670,00

Marijan Mumlek

255.841,20

Anđelka Zelenko

213.334,48

Antonela Markotić Anđelka Bistrović Nastić Jozefina Kranjčec

285.609,00 228.785,45 170.032,75

Dejan Harcet

243

79.409,80

Danijela Karoglan

311.629,45

Ivan Belaj

196.761,31

Miljenko Mišljenović

343.111,80

Nada Bilek

264.692,80

Danijela Balažić

276.324,70

Zorko Bešlić

147.272,40

Ljiljana Knežević

327.514,72

Željko Kladušan

182.025,10

Ružica Skert

293.050,00

Marija Kraljić

283.637,50

Dijana Ivanišević

319.113,40

Ivica Bašić

245.725,64

V.


244

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

100 101 102

Usluge osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta Osiguravanje osobnog asistenta za osobe s najtežom Udruga osoba s invaliditetom Imotski vrstom i stupnjem invaliditeta Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Zagreb Osobni asistenti za osobe s cerebralnom paralizom Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara Osobni asistent za osobe s najtežom vrstom i stupnjem (HUPT), Splitsko-dalmatinski ogranak invaliditeta Osiguravanje osobnog asistenta za osobe s najtežom Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom (Pula) vrstom i stupnjem invaliditeta Osiguravanje osobnog asistenta za osobe s najtežom Udruga invalida Samobora i Svete Nedelje vrstom i stupnjem invaliditeta Osiguranje osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom Društvo multiple skleroze Požega i stupnjem invaliditeta Udruga distrofičara Krapina Osobni asistent za oboljele od mišićne distrofije Društvo multiple skleroze Osječko-baranjske Osobni asistent županije Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i Zajedno je lakše djecu sa posebnim potrebama Anđeli Udruga osoba sa cerebralnom paralizom "Srce" Osobni asistenti u srcu Udruga tjelesnih invalida Kaštela Osobni asistent Udruga studenata s tjelesnim invaliditetom "Korak" Neovisnost pri studiranju

103

Udruga invalida Križevci

Osobni asistent

104

Udruga osoba s invaliditetom grada Opatije Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije

Osobni asistent za osobe s najtežim tjelesnim oštećenjem Usluge osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta Usluge osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta Projekt osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta Usluge osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta Projekt osobnog asistenta Osobni asistent za oboljele od mišićne distrofije, najtežeg oblika Projekt osobnog asistenta Edukacija sudionika pilot projekta osobnih asistenata

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

105

Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije

106

Društvo multiple skleroze Varaždinske županije

107

Društvo invalida cerebralne i dječje paralize Osijek

108

Savez društava multiple skleroze Hrvatske

109

Udruga cerebralne paralize Istarske županije Udruga distrofičara i ostalih tjelesnih invalida Vukovarsko-srijemske županije Društvo invalida Poreč Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske

110 111 112

Nada Pišonić

249.800,00

Miljenko Biloš

256.864,40

Zvjezdana Delić Vanka Lučev i Nenad Gaćina

314.728,60

Mladen Pucarić

222.883,20

Jadranka Kufrin

297.207,27

Marijana Šijan

131.900,00

Mirjana Janžek

95.431,60

Marica Harci

97.786,36

Mirjana Mutak

34.110,00

Vesna Jerković Biserka Trebec Željko Kalinić Ksenija Katarina Šimunec Đurđica Pažin

68.002,60 67.580,00 69.060,00

123.200,00

Lidija Kondač

106.462,50

Irena Vrdoljak

99.154,40

Ivan Maretić

162.800,00

Danica Eškić

210.868,87

Mirjana Matejčić

101.830,00

Antun Jemrić Nevenka Kalac Marica Mirić, dipl. ing.

331.023,80

97.556,90

66.684,60 43.484,00 306.800,00

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI Poziv za prijavu projekata udruga koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba osoba s invaliditetom i udruga koje pridonose borbi protiv droga i svih drugih oblika ovisnosti u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz dijela prihoda od igara na sreću za 2008. godinu

V.

1

KRILA Terapijsko jahanje za osobe s invaliditetom

Osmijeh u sedlu Asistent u nastavi – podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim potrebama

Jelena Krmpotić

2

Udruga za sindrom Down Međimurske županije

3

Marija Murk

11.740,00

Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu sa posebnim potrebama ANĐELI

Škola plivanja za djecu s teškoćama u razvoju "Mali dupin"

Teo Gabre

62.056,00

4

Udruga Radost Ploče

"Radost u poludnevnom boravku" (nastavak projekta) pružanje podrške u izvaninstitucionalnim oblicima skrbi za Nada Boras djecu s teškoćama u razvoju

5

Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Pjesmom i plesom kroz Zagorje Krapina

6

Udruga invalida Sisačko-moslavačke županije

Igraonica "Djeca ljubavi"

7

Udruga za terapijsko jahanje "Pegaz" Rijeka

8

Suncokret – OLJIN "Odgoj za ljubav i nenasilje"

9

Konjički klub "Sveti Mihovil"

Pedagoško jahanje za djecu s ADHD "Isti smo" – psihosocijalna podrška, te kvalitetno organiziranje slobodnog vremena za djecu s teškoćama u razvoju Uključivanje djece i mladih osoba s invaliditetom i teškoćama u razvoju u terapijsko jahanje u svrhu poboljšanja psihofizičkog stanja i kvalitetnog ispunjavanja slobodnog vremena.

10

Udruga za terapijsko i rekreacijsko jahanje "PegasusZa našu budućnost Šibenik"

Martina Kantoci Mihaela Claudia Dugandžić Mirjana Stojnović

147.143,40

135.800,00 33.800,00 50.000,00 100.000,00

Željko Vukobratović

81.460,00

Tihomir Ajduković

150.000,00

Maja Balen Ofner

176.200,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Ambidekster klub Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đakovo Udruga za poticanje zdravog razvoja djece i mladih Udruga za poticanje zdravog razvoja djece i mladih Vukovarski institut za mirovna istraživanja i obrazovanje Udruga za terapeutske vještine Koprivnica Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama – IDEM Udruga slijepih Nova Gradiška Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka "PČELICA" – udruga roditelja djece oboljele i liječene od malignih bolesti Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama – IDEM Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju "Moje dijete" Solin Poticaj, Udruga za poticanje kvalitetnog razvoje djece i mladeži

"Vidjeti nevidljivo"

Ana Habdija Šorša i Krešimir Makvić

Moram ti nešto reći!

Zdenka Konjarik

172.777,72

Mogu, znam i želim – kreativne radionice Surfajmo i mi

Željka Vučinić Željka Vučinić

100.000,00 54.500,00

Vukovarsko dječje savjetovalište

mr. sc. Gordana Bujišić

Poticanje psihomotoričkog razvoja djece i mladih rođenih s hendikepom Edukacijsko-rehabilitacijska potpora djeci s deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD) Veseli trenutci Život s udrugom

Udruga za promicanje inkluzije

28

34

Centar za zdravo odrastanje IDEM i ja Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Šibensko-kninske županije Udruga roditelja djece s posebnim potrebama "Put Vještine komunikacije u život" Udruga distrofičara, invalida cerebralne i dječje Terapijsko jahanje za djecu s poteškoćama u razvoju paralize i ostalih tjelesnih invalida Slavonski Brod Terapijsko jahanje za tijelo, srce i um! – Znati da imam vrijednih osobina i vještina na koje sam ponosan, znati Konjički klub "KARLOVAC" kako ih pokazati i iskoristiti i kako zastupati sebe da dobijem ono što zaslužujem! Savez udruga osoba s invaliditetom Karlovačke Igraonica – učionica od A do Ž županije Ronilački klub Vrtoglavica Program obuke ronjenja za djecu s posebnim potrebama

35

Udruga za autizam Zagreb

38 39 40 41 42 43 44 45

72.000,00 26.400,00 100.000,00

29.000,00

27

37

32.332,50

Maja Laklija

"Posredstvom medija do željene komunikacije" Plavi servis- edukacija Mobilna služba podrške za djecu s teškoćama u udomiteljskim obiteljima Naše slobodno vrijeme – učini više, pročitaj više Vaninstitucijsko uključivanje djece s mentalnom retardacijom u sportske aktivnosti

36

100.000,00

Ja to mogu, ja to hoću – a sada znam i kako!

Civitas Zagreb Udruga Plavi telefon

33

5.136,00

81.000,00

25 26

32

86.000,00

Lara Amižić

Pale nije sam na svijetu…

31

Miljenko Mišljenović

84.800,00

Igroteka za djecu s poteškoćama u razvoju

Sto koluri Split

30

mr. sc. Snježana SekušakGalešev Ivana Kumić

Rehabilitacijski program poboljšanja zdravlja djece oboljele od malignih bolesti "KREATIVNOM IGRAONICOM DO Anita Grbavac Jakobović POZITIVNOG STAVA" Podrškom roditeljima do uklanjanja barijera za socijalno dr. sc. Radojka Kraljević uključivanje djece s teškoćama u razvoju

24

29

Elizabet Herceg

Rana intervencija za djecu s autizmom u obitelji

Socijalna integracija i osposobljavanje djece s teškoćama Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom "Mali u razvoju i mladih s invaliditetom za samostalniji život i rad princ" "Budi mi prijatelj" Mobilna stručna služba za podršku djeci s višestrukim Udruga za promicanje inkluzije teškoćama i njihovim biološkim obiteljima Udruga invalida "Sveti Bartolomej" Knin "Put do sretnog djetinjstva – korak 2" Udruga za pomoć osobama s mentalnom "Zajedno sretni" retardacijom Đurđevac Udruga za razvoj i jačanje civilnog društva i Želim ti biti prijatelj poboljšanje kvalitete življenja SRMA Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Splita i Halo…"Des" Vidimo se… Županije splitsko-dalmatinske Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Ranom intervencijom do znanja i društvene integracije "Moje dijete" Solin Udruga slijepih grada Siska i dijela SMŽ "Leptirići" Izviđačka družba PLAVA PTICA – Izviđaštvo s djecom s teškoćama u razvoju Spona 2008 (Slobodno vrijeme i socijalizacija djece Udruga Grad sunca oštećena vida i/ili sluha)

Maja Pelicarić i Željko Sočo Tomislav Šikić Gordana Šimunković

195.000,00 90.000,00 34.339,95

Gordana Karlovčan

66.208,85

Bojana Genov

88.370,00

Sonja Ninić Ševo Lidija Bonačić-Krešić

102.480,00 59.900,00

Ružica Skert

130.000,00

Ljiljana Vokić

97.000,00

Veronika Lendler

40.500,00

Dubravka Molnar prof. dr. sc. Jasmina Frey Škrinjar

180.000,00

Danijela Rukavina

130.000,00

Gordana Karlovčan

85.419,81

Tihana Gugo

41.665,00

Irena Kovačić

73.610,00

Snježanka Jadrijević

54.380,00

Višnja Jonjić

36.000,00

Zrinka Mihaljević

99.000,00

Mirjana Vojnović Bojan Bošnjak

47.033,00 94.930,00

Bojan Bošnjak

245

104.820,00

113.640,00

V.


246

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

Povezanost komunikacije, stručnosti i kreativnosti – terapijski pas

Mira Katalenić

188.816,80

Didaktičko-logopedska učionica

Dijana Aničić

93.097,50

48 49

Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu sa posebnim potrebama ANĐELI Agram atletski klub za osobe s invaliditetom Udruga osoba s invaliditetom Našice

Zajedno rastemo – Atletika i mi – djeca Kreativno stvaranje

100.000,00 30.225,00

50

Udruga osoba s invaliditetom Našice

Asistent u nastavi za djecu s poteškoćama u razvoju

51

Udruga slijepih Istarske županije – Pula

52

Hrvatska verbotonalna udruga

Vladimir Prašina

140.000,00

53

58

Udruga slijepih Zagreb Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Udruga invalida Križevci Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Križevci Udruga paraplegičara i tetraplegičara Osječkobaranjske županije Otvorena računalna radionica "Svi smo protiv"

"Slijepa mladež – svijetlost u tami" Klub mladih Hrvatske vebotonalne udruge – korisno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih s teškoćama sluha i/ili govora Mobilnost mladih s invaliditetom Kreativne radionice za kvalitetno organiziranje slobodnog vremena "Kreativne radionice za mlade s invaliditetom"

Branko Omazić Milan Tekavčić Zlatko Dragojlović i Đurđica Vakula Zlatko Kuftić

59

Društvo invalida Donji Miholjac

60

Društvo tjelesnih invalida

61

Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida grada Varaždina

46 47

54 55 56 57

62 63 64

Savez izviđača Rijeke

65 66 67 68 69

Hrvatski ferijalni hostelski savez Udruga osoba s invaliditetom "Prijatelj" Metković Udruga slijepih Osječko-baranjske županije Centar za inkluziju i podršku u zajednici Centar za inkluziju i podršku u zajednici Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "ZAMISLI" Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije Udruga osoba s invaliditetom Slatina Udruga za poticanje razvoja osoba s posebnim potrebama "Srce" Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Vukovar

70 71 72 73 74 75

Košarkaški klub invalida Vodice (K.K.I. Vodice)

76 77

82 83 84

Hrvatski savez slijepih Udruga za promicanje inkluzije Podružnica Šibenik Društvo multiple skleroze Sisačko-moslavačke županije Udruga za mlade i studente s invaliditetom PGŽ "Znam" Udruga invalida "Sveti Bartolomej" Knin Udruga distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida SIavonski Brod Hrvatski savez sjedeće odbojke Županijska udruga slijepih Split Društvo multiple skleroze Varaždinske županije

85

Centar za kreativni rad

78 79 80

V.

Društvo distrofičara Istre Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka

81

10.000,00 17.427,50

Jadranka Hudek-Tomek

53.300,00

Zora Jurišaga

72.200,00

Mario Stančić

43.000,00

Radionica za mlade s teškoćama u razvoju

Tamara Premuš

86.008,60

Fitness dvorana za osobe s invaliditetom

Ivica Vuković

34.230,26

"Web portal i časopis udruga osoba s invaliditetom" Preventivom i edukacijama do sigurnog korištenja računala i interneta 7. festival jednakih mogućnosti (7. F=M) Osposobljavanje mlađih osoba s invaliditetom za rad na računalu, informatički tečaj – ECDL start i informatički tečaj – web dizajner Klubom do integracije mladih distrofičara Istre

Lukša Pezelj

95.229,00

Tomislav Dukmenić

62.380,00

Manja Cvrtila

70.000,00

Izvaninstitucionalni oblik skrbi i briga za članove

Miljenko Mišlljenović

104.000,00

Marko Rukavina

152.120,00

Dražen Gečević Mia Svaguša prof. Đuro Stanić Ivan Raspar Marko Perkov

147.000,00 105.000,00 16.984,00 20.635,00 30.375,00

Ured za mlade s invaliditetom

Suzana Bliznac

150.000,00

Želimo putovati!

Ozren Catalea

55.810,00

Mobilnost – preduvjet neovisnog življenja mladih

Anđelka Zelenko

99.400,00

"Znamo da možemo"

Đurđa Penava

53.310,00

Veselo – veselije

Ivica Azenić

47.652,00

"Korak bliže – izviđaštvo s osobama s posebnim potrebama" Svijet bez zapreka otvoren mladima "Upalimo malo svijetlo da ne bi proklinjali tamu" Krenimo zajedno Upoznajmo domovinu Tjelesnom aktivnošću do prijateljstva

Promocija sporta Košarke u kolicima u svrhu socijalizacije invalida u društvu "Život je lijep i kad si…!" Športom upotpunimo slobodno vrijeme

Ivan Vujec Davor Komar

110.000,00 99.888,00

Alen Bračanov

200.000,00

Lovorka Tesar Daniela Marinov

160.356,80 28.332,79

"I mi želimo radostan i kvalitetan život"

Pavica Matijević

35.400,00

Zimska škola za mlade s invaliditetom koji traže posao

Maja Mihelčić

88.510,00

"Živjeti sa vama, a ne pored vas"

Josip Blažević

47.875,00

Zvjezdice u akciji

Gordana Mišković

68.600,00

"Dajmo da igraju" Prilagođavanje knjiga za slijepe osobe Debatni klubovi za mlade oboljele od MS-a "INVALIDI SU NAŠI SINEKI" – projekt socijalne i kulturne integracije mladih s invaliditetom u zajednicu

Mile Ćorluka Hrvoje Zekić Irena Vrdoljak, dipl. oecc. Gordan Hosni

190.000,00 29.750,00 28.400,00 84.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

Udruga tjelesnih invalida Kaštela Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Krapina Udruga tjelesnih invalida "TOMS" Udruga osoba s invaliditetom "Agape" Omiš Udruga osoba s invaliditetom "Agape" Omiš "RINA MAŠERA" Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Dubrovnik Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Karlovačke županije "Rajska ptica" Agram atletski klub za osobe s invaliditetom Društvo multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije Savez društava multiple skleroze Hrvatske

101 102

Udruga za pomoć osobama sa mentalnom retardacijom Slavonski Brod, Klub "Regoč" Udruga Radost Ploče Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb Debra, Društvo oboljelih od bulozne epidermolize Udruga za pomoć osobama s invaliditetom

103

Društvo za kibernetiku psihoterapije

98 99 100

104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije – Pula Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije – Pula Društvo za pomoć osobama s invaliditetom "Golubovi" Županja KRILA terapijsko jahanje za osobe s invaliditetom Udruga gluhih i nagluhih grada Varaždina i Varaždinske županije UPIT – Udruga paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije Društvo multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije Društvo osoba oštećena sluha Krapina Udruga slijepih grada Karlovca i Karlovačke županije

Družimo se, putujemo

Luka Biočić

28.000,00

Mobilnost mladih s invaliditetom

Zvjezdana Delić

82.262,00

Slobodno vrijeme mladih osoba s invaliditetom

Slavko Kuzmić

129.435,20

Klubovi koji život znače

Darinka Pinjuh

26.600,00

Prozor u svijet Terapijskim jahanjem do zdravlja mladih s invaliditetom Kroz art radionice do korisno ispunjenog vremena

Ivica Bašić Sanja Čokolić Danijela Karoglan

89.021,20 73.410,00 59.200,00

"U ozračju obilježavanja 50-e godišnjice rada Udruge"

Petar Baničević, prof.

135.083,45

"Želimo, možemo, znamo kako!"

Katja Baničević

174.433,96

"Atletika i mi – zajedno u novi ljepši dan" – mladi

Branko Omazić

100.000,00

Debatni klubovi za mlade oboljele od MS-a

Nada Smrekar

44.110,00

"Osnaživanje mladih oboljelih od MS-a za aktivno djelovanje u društvu"

Danica Eškić

82.170,00

"Nije mi dosadno – imam izbor"

Mirjana Jakovčev

Radost u slici s prijateljima Pružanje podrške u izvaninstitucionalnim oblicima skrbi za djecu s teškoćama u razvoju Slobodno vrijeme djece leptira "Obuka neplivača, osoba s invaliditetom" Rad s djecom i mladeži s cerebralnom paralizom i drugim oblicima invaliditeta

Nada Boras

64.200,00

Zvjezdana Delić

69.750,00

Vlasta Zmazek Miroslav Tot

150.000,00 42.420,00

Mirjana Pintarić

75.000,00

Kreativnost i osmjeh

Vesna Radolović

52.399,50

Ja mogu biti prvi! II

Vesna Radolović

51.537,00

Gordana Tomić

35.600,00

Jelena Marin

24.314,89

Teuta Musliu

30.000,00

Računalna izobrazba

Danijel Balažić

36.630,00

"Razvoj osjećaja osobne vrijednosti i socijalnih vještina"

Svjetlana Pripeljaš

46.900,00

Rušimo barijere kao kule od pijeska

Josip Nucak Mirsad Bećirović i Romija Radočaj Naglić

44.250,00

Biserka Buzdum

35.000,00

Mirjana Juriša

50.500,00

Gordana Čizmin Dušica Šutalo i Darinka Jauković

60.000,00

mr. Ivan Škrilac

20.250,00

"OBITELJSKA OLIMPIJADA" Županja – Drenovci – Babina Greda Osnaživanje volonterskog doprinosa Tumač hrvatskog znakovnog jezika – podrška u prevladavanju komunikacijskih barijera gluhim osobama

Pruži mi ruku budi mi prijatelj

Tumač hrvatskog znakovnog jezika – podrška u prevladavanju komunikacijskih barijera gluhim osobama Tumač hrvatskog znakovnog jezika – podrška u Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba prevladavanju komunikacijskih barijera gluhim osobama Udruga slijepih Zadarske županije Ruka spasa Udruga gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske "Savjetovalište za osobe oštećena sluha, roditelje gluhe i županije nagluhe djece i informacijski centar" Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama "ZA HUMANIJI SUŽIVOT" Bjelovar Hrvatski savez košarke u kolicima I mi želimo "više, brže, jače" Udruga gluhih i nagluhih osoba Županije Požeško- Tumač hrvatskog znakovnog jezika – podrška u slavonske prevladavanju komunikacijskih barijera gluhim osobama Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije "Zajedno možemo više" HUCUK – Hrvatsko udruženje za Crohnovu bolest i Podrška osobama sa skraćenim probavnim sustavom ulcerozni kolitis Udruga gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske "Tumač hrvatskog znakovnog jezika – podrška u županije prevladavanju komunikacijskih barijera gluhim osobama" Udruga slijepih Nova Gradiška Veseli trenutci / Veselo dijete Udruga gluhih i nagluhih Karlovačke županije

247

199.200,00

68.646,00

35.250,00

Karlo Šarac

200.000,00

Ivana Kuraja

54.940,00

Vesna Babić

44.810,00

Željko Gardlo

30.944,00

dr. Ivo Jerković

55.500,00

Ivana Kumić

36.010,00

V.


248

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

124

126

Zajednica udruga dijaliziranih i transplatiranih bubrežnih bolesnika Hrvatske Društvo multiple skleroze grada Zagreba

127

Hrvatski savez društava miasteničara

128

Društvo multiple skleroze Požega

129

133 134 135

Spinalne ozljede Zagreb Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara (HUPT) Hrvatski savez gluhih i nagluhih Udruga gluhih i nagluhih osoba Županije Požeškoslavonske Udruga tjelesnih invalida "TOMS" Udruga tjelesnih invalida Kaštela Udruga slijepih Dubrovačko-neretvanske županije

136

Udruga slijepih Brodsko-posavske županije

137

Društvo invalida Donji Miholjac

138

Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba DODIR

139

Udruga slijepih županije Požeško-slavonske Udruga gluhih i nagluhih Primorsko-goranske županije

125

130 131 132

140 141

Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Siska

150

Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Splita i Županije splitsko-dalmatinske Savez invalidskih društava ILCO Hrvatske – Udruge osoba sa stomom Udruga slijepih Međimurske županije Debra, Društvo oboljelih od bulozne epidermolize Udruga gluhih i nagluhih Zagrebačke županije – Samobor Udruga gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije Savez udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije Udruga osoba s invaliditetom Slatina

151

Društvo multiple skleroze Požega

152

157

Društvo multiple skleroze Međimurske županije Udruga osoba s invaliditetom dječje i cerebralne paralize, distrofičara i osoba s tjelesnim invaliditetom grada Karlovca i Karlovačke županije Savez gluhih i nagluhih grada Zagreba Savez društava multiple skleroze Hrvatske Društvo multiple skleroze Primorsko-goranske županije Društvo multiple skleroze Karlovačke županije

158

Društvo distrofičara Zagreb

142 143 144 145 146 147 148 149

153 154 155 156

V.

Spinalne ozljede Zagreb

159 160 161

Udruga osoba s invaliditetom "Bolje sutra" Grada Koprivnice Društvo multiple skleroze Sisačko-moslavačke županije Otvorena medijske grupacija

Kontinuiranom edukacijom do uspješne integracije osoba sa spinalnom ozljedom Savjetovanje kroničnih bubrežnih bolesnika i njihovih obitelji Mogu i Samostalno u život s Multiplom Sklerozom Zajedno do bolje kvalitete života osoba s Miastenijom Gravis Savjetodavna služba podrške za oboljele od multiple skleroze "Pravom informacijom do zdravlja i ostvarenja prava" Prijevod knjige Paraplegie (Paraplegija)

Manda Knežević

75.180,00

Zrinka Mach-Medved

42.795,00

Gabrijela Herendić

48.126,72

Josipa Gazibara

35.000,00

Marijana Šijan

31.110,00

Janko Erlich-Zdvorak

117.200,00

RADNI VIKEND: Seminar za osobe sa spinalnom ozljedom

Manda Knežević

182.712,00

Znakovni jezik – uvjet ravnopravnosti gluhih

Mirjana Juriša

199.900,00

Približimo se svijetu tišine

Ivana Kuraja

69.890,00

Igrom do rehabilitacije Pomoć kroz radionice Rad u svakodnevnim vještinama Afirmacija prava i unapređivanje politike za osobe s invaliditetom skupina p1 Portal "Moj svijet" Hrvatski znakovni jezik – provođenje dvogodišnje izobrazbe putem interaktivnih tečajeva hrvatskog znakovnog jezika za prevoditelje/intervenore za osobe s gluhoćom/gluhosljepoćom Računalnom edukacijom do bolje svakodnevice Tumač hrvatskog znakovnog jezika – podrška u prevladavanju komunikacijskih barijera gluhim osobama Tumač hrvatskog znakovnog jezika – podrška u prevladavanju komunikacijskih barijera gluhim osobama Tumač hrvatskog znakovnog jezika – podrška u prevladavanju komunikacijskih barijera gluhim osobama

Ivica Bašić Biserka Trebec Rosa Matić

79.740,00 19.500,00 25.779,50

Ivo Jurić

28.125,00

Tomislav Dukmenić

38.550,00

Lea Starčević

116.000,00

Zdravko Čop

68.435,08

Damir Herega

56.568,00

Grozdana Zovko

40.380,00

Višnja Jonjić

45.000,00

Pružamo ruku podrške

Željko Gardlo

26.070,00

Pod svjetlima reflektora 24 h info servis Tumač hrvatskog znakovnog jezika – podrška u prevladavanju komunikacijskih barijera gluhim osobama Tumač hrvatskog znakovnog jezika u prevladavanju komunikacijskih barijera gluhim osobama Mislimo na dane koji dolaze

Marija Ciglar Vlasta Zmazek

45.744,45 50.000,00

Jadranka Krstić

37.300,00

Milan Ijić

47.000,00

Ante Raos

200.000,00

Savjetovalište u gostima

Veronika Lendler

29.100,00

Klub žena – Centar za podršku Ravnopravno sudjelovanje žena s invaliditetom u društvenoj zajednici "Zajedno za bolje" Osnaživanje žena s MS-om

Anđelka Zelenko

99.000,00

Marijana Šijan

42.175,00

Marija Mihalić

31.120,00

"Žene s invaliditetom koje žele postići više"

Emina Brcković Šmajgel

67.534,50

I gluhe žene mogu doprinijeti zajednici VII hrvatski simpozij – "Žene i multipla skleroza"

Ivana Dragčević Danica Eškić

40.000,00 110.488,40

"Fizikalna terapija za pokretne žene oboljele od MS-a"

Dijana Ivanišević

191.590,00

Grupe podrške za žene s invaliditetom Osnaživanje žena s mišićnom distrofijom radi sprječavanja diskriminacije u pravima na zdravstvenu zaštitu Informiranje i znanje = Samopouzdanje, radionica za žene s invaliditetom "Pravo žena s invaliditetom da osvijeste i koriste svoje potencijale" 1. spot za afirmaciju i promicanje prava žena s invaliditetom

Veronika Lendler

35.500,00

Marica Mirić, dipl. ing. Marija Mraz Pavica Matijević, dipl. psih. Maja Vukić

101.600,00 25.390,00 40.000,00 143.834,68


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

162

Udruga invalida rada – Virovitica

163

Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske

167 168 169 170 171

Društvo multiple skleroze Bjelovarsko-bilogorske županije Udruga Plavi telefon Udruga za prevenciju i pomoć u rješavanju problema ovisnosti "Novi put" Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET Udruga žena Romkinja "Romsko srce" Udruga slijepih Županije Požeško-slavonske Postpesimisti – nova inicijativa Comunita Mondo Nuovo

172

Pragma

164 165 166

177 178

Hrvatska udruga liječenih i oboljelih od hepatitisa "Hepatos" Udruga Romi za Rome Hrvatske Glazbeni program "Osječka škola" Međunarodni rehabilitacijski centar za žrtve mučenja Udruga slijepih Krapinsko-zagorske županije Suncokret – OLJIN "Odgoj za ljubav i nenasilje"

179

Dubrovnik – zdravi grad

180

Novi svijet, udruga za brigu o djeci i mladima

181

Centar za bolji svijet

182

Zajednica "Molitva i riječ" , podružnica Osijek

173 174 175 176

191 192 193

Stručna udruga za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih "Prevencija" Liga za prevenciju ovisnosti Neki novi klinci Udruga ZDS – Znanje Daje Sigurnost Savez izviđača Hrvatske Projekt građanske demokratske inicijative – P.G.D.I. Izviđačka škola Poticaj, Udruga za poticanje kvalitetnog razvoja djece i mladeži Udruženje mladih "UM" Uglješ Udruga mladih Grubiša Plivački klub Đakovo

194

Izviđačka škola

195 196

Udruga za kreativni i socijalni rad Otvorena računalna radionica "Svi smo protiv" Ruka ljubavi – građanska udruga za pomoć u rješavanju problema ovisnosti

183 184 185 186 187 188 189 190

197 198 199 200 201 202 203 204 205 206

Udruga Savjetovalište Lanterna Stručna udruga za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih "Prevencija" Udruga mladeži "Zamijenite nam tugu osmjehom" Centar za podršku i razvoj civilnog društva "Delfin" S.O.S. telefon – Poziv u pomoć Mirovna grupa "Oaza" Beli Manastir Psihološki centar Tesa SIRIUS – Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje Mentor

Edukacija žena s invaliditetom Marija Kelečić Potpora ženama s invaliditetom u sprječavanju obiteljskog Marica Mirić, dipl. ing. nasilja

249

42.950,00 120.475,43

Unapređenje kvalitete života žena oboljelih od MS-a

Milijana Verić

99.800,00

Trening životnih vještina

Gordana Šimunković

60.500,00

Sinj – grad zdrave mladeži

Tomislav Budimir

70.000,00

Pušenje, alkohol, droga – NE HVALA! U zdravom tijelu zdrav duh Rekreacijom do zdravlja protiv ovisnosti Media Art – nove inicijative Vjeruj u sebe i svoje potencijale Preventivni program za mlade na području Krapinskozagorske županije

Iva Jovović Marija Kirbl Zdravko Čop Mladen Matunici Ivana Buterin

120.000,00 28.900,00 50.331,67 54.676,00 47.325,00

Nedjeljko Marković

100.000,00

Hepatitis kao posljedica ovisnosti

Tatjana Reić

70.000,00

Zdrava zajednica 2008. godina – protiv droge

Bajro Bajrić Dubravko Lažeta

80.000,00 51.982,00

Povezivanjem protiv ovisnosti

Zdenka Pantić

100.000,00

Izrazi svoj stav i životno opredjeljenje Zlatko Deveničar Snaga izbora Željko Vukobratović Prevencija ranog pijenja kod djece i mladih u DubrovačkoMatija Čale Mratović neretvanskoj županiji Lidija Tomljenović Živi život! Aktivnije, kreativnije – kampanja za zdraviji život Kovačić Prevencija ovisnosti "biti mlad – biti slobodan" Ivica Lulić Promicanje zdravih stilova života kroz duhovnu dimenziju Karmela Ambrinac čovjeka

75.000,00 95.060,00

Stavovima do uspjeha

Anka Posavac

30.000,00

3"O" -Tri O, Obrazovanje o Ovisnosti Činim pravu stvar kada kažem Ne Budi svoj…Budi čist Natjecanje "Izviđački izazov" Info klub – informacijom protiv ovisnosti Čudesna Hrvatska – Savin izazov Rana primarna prevencija ovisnosti kod djece predškolske dobi Odoli iskušenju IV Sportom i glazbom protiv ovisnosti Plivanjem protiv ovisnosti Program socijalne prevencije naziva "Čudesna Hrvatska – kantonovanje, taborovanje" Umjetnost je u meni i u tebi Računalna radionica jednakih mogućnosti

Silvana Nikolić Perasović Renata Tomičić Dubravko Klarić Edi Perić Mirela Alagić Katarina Špiljak

80.000,00 50.000,00 50.000,00 55.280,00 87.600,00 30.000,00

Danijela Đurak Josip Kapraljević

46.000,00 30.516,00

Kreativno druženje mladih

Edin Memišević

50.000,00

Izaberi nešto za sebe

Sanja Puharić i Branka Perić

Zabava u slobodno vrijeme

Anka Posavac

Budi slobodan i hrabar Ovdje smo Kreativnost + aktivnost = neovisnost Edukacijom protiv ovisnosti Trening savjetodavnog razgovora

Goran Štrbac Mirjana Bilopavlović Desa Kolesarić Vesna Nedić Jadranka Orehovec

100.000,00 50.000,00 54.230,00 55.000,00 70.000,00

Zdravo odrastanje

Aleksandra Kargačin

100.000,00

Iskra

Ružica Nenadić Lisica

30.000,00

89.968,00 95.060,00 97.000,00 55.000,00

Milica Rihter

113.000,00

Zorica Tešić Marijana Perkov Rolanda Lončarić-Takač

126.400,00 60.000,00 16.000,00

Dalibor Jelavić

131.528,00

170.000,00 39.216,00

V.


250

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

Izobrazba i edukacija mladih o uzrocima ovisnosti s egzistencijalno-duhovnog aspekta i putevima do zdravlja, te duhovna pomoć osobama s problemom ovisnosti metodom Hagioterapije Rad s mladima koji eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti Igrom i kreativnim stvaralaštvom protiv asocijalnog ponašanja i ovisnosti

207

Zajednica "Molitva i riječ" , podružnica Slavonski Brod

208

Udruga za zaštitu obitelji – Rijeka, U.Z.O.R.

209

Udruga za pomoć djeci i mladeži "Osmijeh"

210

Ambidekster klub

3D – kreativna orijentacija

211

Psihološki centar Tesa

Savjetovalište za mlade

213 214 215 216 217 218 219 220

Udruga za pomoć mladima Virovitičko-podravske županije "Veranda" Udruga roditelja San Patrignano Split Humanitarna organizacija Zajednica Susret Centar za zdravo odrastanje Idem i ja Udruga "Ćakula kroz život" Projekt građanske demokratske inicijative – P.G.D.I. Udruga Dedal Split Liga za prevenciju ovisnosti Udruga Most

221

Autonomni centar

222 223

Neki novi klinci S.O.S. telefon – Poziv u pomoć Vukovarski institut za mirovna istraživanja i obrazovanje

212

224

Bosiljka Škvorčević

40.000,00

Nenad Karabaić

45.000,00

Čugalj Jelena

24.000,00

Nebojša Buđanovac i Ana Habdija-Šorša Goranka Lugomer Armano

88.700,00 70.000,00

Savjetovalište za djecu i mladež

Dinka Antunović

70.000,00

Boje života Benjamin Učenje za zdrave izbore Ćakula kroz život – odrastanjem bez ovisnosti Forum kazalište – edukacijom protiv ovisnosti U zdravom tijelu zdrav duh Ema 2 Posebni odgojni postupak (POP – program) Zajedno, projekt edukacije o ovisnostima u osnovnim školama Međimurske županije Pružam ruku, pođi samnom – program vršnjačke pomoći Reci Da životu bez ovisnosti Prevencija i tretman poremećaja u ponašanju mladih Vukovarsko-srijemske županije 2

Željko Jurin Vesna Tudor Pavičić Ljiljana Živković Draženka Franjić Mirela Alagić Antonija Maričić Esmeralda Sunko Đordana Barbarić

40.000,00 110.000,00 80.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100.000,00 68.600,00

Jasmina Kartalović

30.000,00

Renata Tomičić Desa Kolesarić

71.850,00 59.265,00

Gordana Bujišić

85.500,00

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI Poziv za prijavu projekata udruga u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2008. godinu

4 5

Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu Udruga žena Romkinja "Romsko srce" Zagreb-međunarodni rehabilitacijski centar za žrtve mučenja Udruga roditelja "Korak po korak" Udruga Plavi telefon

6

Udruga za pomoć djeci i mladeži "Osmijeh"

7 8

Pragma Ja to mogu

"I mi smo dio društva" "Uljepšajmo dječje dane-prevencija zlostavljanja i zanemarivanja djece iz siromašnih obitelji" "CAP program:prevencija zlostavljanja djece" "Škola bez bola" "Prevencija zlostavljanja djece i nasilničkog ponašanja u školi" "Odrastanje uz podršku" "Ja to mogu"

9

Ambidekster klub

"NeToMir"

10 11 12

14 15 16 17

Buđenje – Udruga za razumijevanje ADHD-a Ruta-grupa za kvalitetniji život na otoku Cresu Društvo Naša djeca grada Osijeka Na drugi način-Udruga za pružanje psihosocijalne i pedagoške pomoći djeci, mladima i obitelji Udruga "Roditelji za djecu" Mirovna grupa mladih "Dunav" Zlatno romsko srce Mirovna grupa "Oaza" Beli Manastir

18

Udruženje "Djeca prva"

19

"Hiperaktivni Sanjari" "Tajna Masmalića 2" "Prava djece i mirovno obrazovanje djece" "Živjeti bez nasija psihosocijalni tretman djece i mladih počinitelja nasilja među vršnjacima" "Ja sam važna osoba, ja sam dijete" "Rastimo zajedno" "Naša igraonica i vesela školica" "Svi smo različiti, a zapravo svi jednaki" "Odgoj za nenasilno rješavanje sukoba, solidarnost i toleranciju" "Mlaji Trogirani još mlajima"

"Iuvenis"-Trogirska inicijativa mladih Društvo športske rekreacije djece i mladih "Sportske "Sportske igre 2008 Koprivnica" igre Koprivnica" "Moj siguran prostor-edukacija o pravima djece, Građanska organizacija razvoja Dalj multikulturalnosti i nenasilnoj razradi konflikta" Društvo Naša djeca Opatija "Učimo grad"

1 2 3

13

V.

20 21 22

"Savjetodavna linija za zlostavljanu i zanemarenu djecu"

Gordana Buljan Flander

35.000,00

Nadica Balog

35.000,00

Zdenka Pantić

25.000,00

Gorana Hitrec Gordana Šimunković

35.000,00 45.000,00

Jelena Čugalj

22.600,00

Nedjeljko Marković Daniela Petrović Ana Habdija Šorša, Jelena Bijelić Nikolina Ferek Vesna Jakić Slavko Arambašić

45.000,00 20.000,00

Mirta Vranko

40.000,00

Ankica Krajnović Ivana McCue Hati Eminović Vesna Nedić

30.000,00 50.000,00 25.000,00 50.000,00

Živana Miharija

25.000,00

Nataša Kekez Vrgoč

45.000,00

Damir Zlojutro

30.000,00

Dejana Damjanović

40.000,00

Sanja Škorić

35.000,00

40.000,00 30.000,00 30.000,00 33.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

"Prevencija nasilničkog i agresivnog ponašanja djece u školskim sredinama na područjima od posebne državne skrbi i u ruralnim sredinama" "Buđenje zajednice u promicanju prava djece" "Poticanje pozitivnog razvoja samopouzdanja" "Edukacijsko-rehabilitacijska podrška djeci s posebnim odgojno obrazovnim potrebama putem programa pomoći u učenju" Savjetovalište Trešnjevka-program "Jednake šanse za djecu iz siromašnih obitelji" (dio programa "Savjetovalište u zajednici") "Kuhača u školi" "Naučimo pomagati" "Rani odgoj za civilno društvo" "Čemu služi računalo (i kako ga pravilno koristiti)"

23

Udruga za psihosocijalnu podršku djece "Izvor"

24 25

Društvo Naša djeca Oroslavje Udruga za inicijative u socijalnoj politici

26

Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama "IDEM"

27

Centar za edukaciju i savjetovanje "Sunce"

28 29 30 31

Udruga roditelja "Korak po korak" Mirovna grupa "Oaza" Beli Manastir Udruženje "Djeca prva" Udruga Nemesis Hrabri telefon-telefon za zlostavljanu i zanemarenu "Sigurni Internet-prevencija nasilja putem interneta" djecu Centar za zdravo odrastanje "IDEM i ja" "Informacije.net" "Sigurnost djecekroz upotrebu informacijsko Baranjski civilni centar komunikacijskih tehnologija" Klub mladih Donji Miholjac "Jednake mogućnosti svima" Suncokret-OLJIN "Odgoj za ljubav i nenasilje" "Sigurna mreža" Udruga roditelja djece s posebnim potrebama "Put "Pazi, oprez!" u život"-PUŽ Centar tehničke kulture Rijeka "Znanjem za siguran Internet" Sirius – Centar za psihološko savjetovanje, Škola poduzetništva za mlade edukacije i istraživanje Udruga Grad Sunca Rad na dar Terenoplovstvo – kurikulum za edukaciju mladih voditelja i Udruga Split zdravi grad instruktora skautskih klubova Edukacija mladih izviđačkih voditelja i instruktora Saveza Savez izviđača Hrvatske izviđača Hrvatske Edukacija voditelja klubova mladih iz strateškog planiranja i Autonomni centar strateškog upravljanja DIM – Udruga za građansko obrazovanje i društveni Radilica – Specijalizirani web portal za mlade kao vodič razvoj kroz tržište rada Udruga Novi Lipik Zajedništvo za grad, kroz igru i rad Hrvatski ferijalni i hostelski savez Hosteler – magazin za mlade Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba DODIR Časopis Funny fingers II Udruga Plavi telefon Krenimo zajedno do uvažavanja različitosti! GONG Prvi put biram Udruga Romi za Rome Hrvatske Ljetna škola za romsku mladež Portal alfa Lokalna uprava za mlade Udruga gluhih i nagluhih Grada Varaždina i Uklanjanje komunikacijskih barijera Varaždinske županije Stub-Klub, Klub mladih Donja Stubica Kulturne aktivnosti za djecu i mlade CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i Mlade i aktivne istraživanje Organizacija za građanske inicijative Biti mlad – biti aktivan Suncokret – OLJIN "Odgoj za ljubav i nenasilje" Da i ne Društvo za kibernetiku psihoterapije Učimo se toleranciji – rad sa srednjoškolskim učenicima Udruga mladih Koprivnice – UMKo Mnogo u malom 2008. Mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije Moje svijetlo za moj Vukovar Centar za mirovne studije Mirovni studiji – obrazovanje mladih za mir i ljudska prava Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s Zajedno u različitosti posebnim potrebama – IDEM Osnaživanje mladih za samo-zastupanje i aktivno Ars publica sudjelovanje u životu zajednice Udruga za pomoć osobama s mentalnom Poticanje prava mladih sa mentalnom retardacijom na retardacijom Šibensko-kninske županije potpuno sudjelovanje u društvu Udruga žena Dalj Susreti prijateljstva – Europa u malom

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Sanda Lovrić

40.000,00

Sanja Šakoronja Danijela Ustić

35.000,00 33.700,00

Vesna Galamboš

40.000,00

Gordana Galetić

30.000,00

Branka Kopasić Vesna Nedić Matilda Markočić Sandra Polić Živković

35.000,00 35.000,00 60.000,00 35.000,00

Gordana Buljan Flander

35.000,00

Mladen Matunci

45.000,00

Hana Abebe

40.000,00

Marko Jurinjak Željko Vukobratović

40.000,00 40.300,00

Lidija Bonačić-Krešić

16.300,00

Olivera Stanić

40.000,00

Lovorka Brajković

50.000,00

Bojana Bonny Bošnjak

25.000,00

Ranko Milić

25.000,00

Sanja Kvaternik-Hren

50.000,00

Teodor Petričević

50.000,00

Martina Stažnik

55.000,00

Marko Barčan Igor Filajdić Lea Starčević Marijana Šapina Robert Maračić Bajro Bajrić Zdenko Glasovac

20.000,00 56.000,00 20.000,00 25.000,00 50.000,00 20.000,00 20.620,00

Teuta Musliu

25.000,00

Zvonimir Babić

24.000,00

Tajana Broz

55.000,00

Aleksandra Janjić Željko Vukobratović Dubravka Fadljević Tanja Rumenović Ante Raos Iva Zenzerović Šloser

15.000,00 48.000,00 40.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00

Darko Kobetić

60.000,00

Branka Peurača

50.000,00

Alenka Miškić

30.000,00

Velinka Tatomir

25.000,00

251

V.


252

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Udruga Igra Udruga spajalica Đakovo Drugo more Udruga osoba s cerebralnom paralizom Srce Studio razvojnih inicijativa Odbor za ljudska prava Karlovac Udruga mladeži Zamjenite nam tugu osmijehom Bjelovarski klub mladih (bju:m) Udruga Suncokret Pula S.O.S. telefon – Poziv u pomoć Građanska organizacija razvoja Dalj

Kontakt Aktivni u zajednici – mladi za djecu NUKLEUS – edukacijski i medijacijski program za mlade Naše slobodno vrijeme Stripom protiv predrasuda i nasilja Promijeni svoj stav – budi aktivan! Bez barijera Volontiram = profitiram! Most Budi mi prijatelj/ica U mraku sam i ja crn

Sunčana Kusturin Martina Bobetić Davor Mišković Vesna Jerković Ivan Medić Jelka Glumičić Gordana Musa Balaš Maja Hajduković Milica Kesić Kiš Desa Kolesarić Tihomir Borojević

30.000,00 13.000,00 42.000,00 25.000,00 50.000,00 16.000,00 25.000,00 45.000,00 25.000,00 50.000,00 50.000,00

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI Poziv za prijavu prijedloga projekata koji se odnose na rad klubova za mlade za dodjelu financijske potpore u 2008. godini

7 8

Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti "Metamedij" Udruga žena Dalj Organizacija za građanske inicijative Udruženje mladih "UM" Neki novi klinci Udruga za poboljšanje društvenog života u KukljiciKrijanca Klub mladih općine Lekenik Domaći-udruga za kreativni razvoj

9

Udruga "Glagoljaška mladež"

"Glagoljška mladež"

10 11 12 13 14 15 16

Multimedijalni institut Autonomni centar Savez udruga Molekula Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture Klub mladeži Roma Hrvatske Klub mladih Bršadin "STUB-KLUB" klub mladih Donja Stubica

"Net.kulturni klub MAMA" "Klub ACT" "Klub Molekula" "Klub kulture" "Klub mladeži Roma Hrvatske" "Klub mladih Bršadin" "Klub mladih Donja Stubica "STUB-KLUB"

17

Klub mladih Negoslavci

"Klub mladih Negoslavci"

18 19

Klub mladih "Sineki&Good Green Girls" "Multimedijalni e-centar za mlade" "X centar (kreativni centar mladih)"

Nina Fićur

55.800,00

Klub Mirovne grupe mladih "Dunav" "Močvara" Klub mladih IDEM i ja Centra za zdravo odrastanje KuC "Lamparna" Klub mladih Donji Miholjac

Ivana McCue Kornel Šeper Bojana Genov Dean Zahtila, Dejan Išin Marko Jurinjak

54.000,00 40.500,00 38.000,00 53.500,00 38.000,00

Mladi za mlade

Gordana Šimunković

54.000,00

27

Centar za kreativni rad Udruga za promicanje humanosti i urbane kulture Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota-IKS Mirovna grupa mladih Dunav Udruženje za razvoj kulture "URK" Centar za zdravo odrastanje IDEM i ja Labin Art Express XXI Klub mladih Donji Miholjac Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama-IDEM Bjelovarski klub mladih (bju:m)

Ivana Šepak-Robić Vesna Šikić Biserka Draganić, Ivan Ferenčak Petar Milat Stjepan Mikec Marin Lukanović Saša Lončarić Nenad Mešić Slađana Jelić Zvonimir Babić Biljana Pejić, Boško Božičković Ino Hosni Mihailo Kragulj

Bjelovarski klub mladih (bju:m)

55.500,00

28

Udruga Centar mladih Belišće

Klub Centar mladih Belišće

29 30

Studio razvojnih inicijativa Romi za Rome Hrvatske Stručna udruga za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih "Prevencija"

Klub mladih Zona Interkulturalni klub "Mladi za mlade"

Daša Cvetko Anita AndrašekMihaljević Vedrana Vitković Bajro Bajrić

Novogradiški klub mladih

Silvijo Savi

38.000,00

32

Budi svoj

Klub mladih "Budi svoj"

33 34 35 36

Novi svijet, udruga za brigu o djeci i mladima Borovska udruga mladih Udruga tjelesnih invalida Kaštela Bubamara-udruga osoba s invaliditetom Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Međimurske županije

M-klub www.mrrw "Bubice" "Bubamara"

Zvijezdana Klindžić Grbavac Lada Rađenović Senka Romić Biserka Trebec Tomislav Velić

Mura

Mirjana Jocić

1 2 3 4 5 6

20 21 22 23 24 25 26

31

V.

37

"Klub mladih udruge žena Dalj" "Multimedijalni centar Drniš" "Klub mladih Uglješ" Klub "Mladi za mlade"

Marino Jurcan , Zoran Licul Velinka Tatomir Josipa Matić Milena Gavrić Ivica Belina

Kulturno-informativni centar

Ankica Milić

38.000,00

Klub mladih općine Lekenik "Centar za mlade NaGazi"

30.000,00 47.500,00

"Metamedia klub"

53.700,00 42.000,00 45.000,00 45.000,00 38.000,00

15.000,00 38.000,00 38.000,00 47.500,00 38.000,00 30.000,00 30.000,00 38.000,00 51.000,00 38.000,00 38.000,00

47.500,00 40.000,00 30.000,00

38.000,00 47.500,00 39.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

253

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI Javni natječaj za prijavu programa i projekata udruga iz Domovinskog rata radi odobravanja financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna RH za 1. tromjesečje 2008. godine za razdjel 046 Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, aktivnost A 753015 "Udruge branitelja iz Domovinskog rata" – objavljen 04. siječnja 2008. godine

3

Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih Centar za istraživanje ratnih zločina logora Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog Međunarodna aktivnost rata RH Prevođenje knjige Prvi hrvatski redarstvenik na engleski Udruga Prvi hrvatski redarstvenik jezik i otvaranje web str. PHR-a

4

Udruga "Branitelji Hrvatske"

5

Udruga dragovoljaca HRM Zajednica udruga dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga

1 2

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Udruga hrvatskih liječnika dragovoljaca 90-91 Savez udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata ZNG 91 Zajednica udruga Hrvatski časnički zbor Udruga Specijalne policije iz Domovinskog rata Zajednica udruga Hrvatski ratni veterani Udruga maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata Hrvatske Zajednica udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Republike Hrvatske Hrvatska zajednica udruga roditelja poginulih hrvatskih branitelja Domovinskog rata Savez udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Zajednica udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Nezavisni dragovoljci hrvatski Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Zajednica udruga svehrvatskih veterana i dragovoljaca Domovinskog rata Zdrug hrvatske obrane "Nikola Šubić Zrinski" Udruga za šport i rekreaciju hrvatskih branitelja Domovinskog rata Republike Hrvatske Hrvatski savez udruga dragovoljaca Domovinskog rata Udruga umirovljenika Domovinskog rata Republike Hrvatske

25

Udruga obitelji hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a RH

26

Hrvatski savez sjedeće odbojke

27

Zajednica udruga športskih ribolovaca invalida i veterana Domovinskog rata RH

28 29 30 31

Udruga dragovoljaca Narodne zaštite Domovinskog rata Udruga Bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hrvatske Udruga obitelji umrlih hrvatskih branitelja Zajednica županijskih zajednica udruga HVIDR-a RH

Danijel Rehak

70.000,00

Đuro Dečak

200.000,00

Zdravko Lončar

30.000,00

Damir Ćurik

30.000,00

Duško Mrduljaš

30.000,00

Međunarodna aktivnost

Željko Marijanović

25.000,00

Analiza zdravstvenog stanja, dokumentiranje psihičkih i fizičkih stradanja hrvatskih vojnika i civila zatočenika srpskih koncentracionih logora i kršenja ljudskih prava tijekom agresije na RH

Juraj Najvro

40.000,00

Izdavanje glasila Nezavisni list "Jež"

Ratko Bubanj

20.000,00

Međunarodne aktivnosti Obilježavanje obljetnice akcije "Maslenica" Međunarodne aktivnosti Znanstveno istraživačka studija o maloljetnim dragovoljcima DR Hrvatske

Rozarijo Rozga Svemir Vrsaljko Ivan Prodan

20.000,00 30.000,00 15.000,00

Damir Besednik

15.000,00

Međunarodna suradnja-sudjelovanje na skupovima SVF

Marijan Vuk

100.000,00

Sportsko rekreativni susreti članova

Lucija Kober

80.000,00

Sportsko-rekreativni susreti djece i obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja

Ivan Pšenica

90.000,00

Resocijalizacija hrvatskih branitelja

Zvonko Milas, Marija Kronja

Resocijalizacija hrvatskih branitelja u civilno društvo

Tom Kačinari

Resocijalizacija članova udruge i njihovih obitelji Planinarimo zajedno

Slavica Hruškar Dario Duić Davor Karninčić i Frane Rogulj

Obrada i sređivanje povijesne građe o Zboru narodne garde Sjećanje na Domovinski rat-obilježavanje obljetnica

Kulturno-galerijske aktivnosti

100.000,00 40.000,00 40.000,00 180.000,00 15.000,00

Tribine – Utjecaj posttraumatskog stresnog poremećaja na funkcioniranje braniteljskih obitelji i odraz na društvo u cjelini

Siniša Novak

15.000,00

Turnir u streljaštvu "Hrvatski branitelj"

Allen Bartoš, Mario Sačer

15.000,00

Resocijalizacija, psihosocijalno i zdravstveno poboljšanje kvalitete življenja članova udruge i njihovih obitelji Susreti branitelja i njihovih obitelji (PTSP i obitelj, sportski susreti, okrugli stolovi i radionice) Istraživanje utjecaja ratnog stresa na obitelj, predavanja na temu emocionalna nestabilnost obitelji lijerčenih branitelja od PTSP-a Hrvatska liga u sjedećoj odbojci Športsko-ribička rekreacija invalida s posebnim naglaskom na uređenje staza i dovršenje sanitarnih čvorova za najteže invalide Domovinskog rata

Siniša Pavelić, Vladimir Posavec

15.000,00

Ante Jozić

15.000,00

Marija Markotić

15.000,00

Mile Ćorluka

10.000,00

Stipo Vukoje

10.000,00

Održavanje tribina

Ivan Posilović

40.000,00

Tribine ( Zakon, Fond )

Isak Hodžić

25.000,00

Tribine Edukacijski seminari članova tijela HVIDR-a RH

Marija Dujić Josip Đakić

15.000,00 300.000,00

V.


254

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

32 33 34

Hrvatska udruga vukovarskih branitelja "Vukovar 91" Zajednica udruga hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata Hrvatske Udruga branitelja i veterana Vojne policije iz Domovinskog rata

Tribine "Djeca u minskom okruženju"

Ivan Kovačić

20.000,00

Tribine "Djeca u minskom okruženju"

Julijana Rosandić, Slavica Marinović

40.000,00

Edukacija branitelja o Fondu, ulasku u NATO i duhovna pomoć članovima i njihovim obiteljma

Dino Arić i Zlatko Koren

15.000,00

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI Javni natječaj za prijavu programa i projekata udruga iz Domovinskog rata radi odobravanja financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna RH za 2008. godinu za razdjel Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, aktivnost A "Udruge branitelja iz Domovinskog rata" – objavljen 16. travnja 2008. godine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

V.

Hrvatska zajednica udruga roditelja poginulih hrvatskih branitelja Domovinskog rata Zagreb Hrvatska zajednica udruga roditelja poginulih hrvatskih branitelja Domovinskog rata Zagreb Hrvatska zajednica udruga roditelja poginulih hrvatskih branitelja Domovinskog rata Zagreb Hrvatska zajednica udruga roditelja poginulih hrvatskih branitelja Domovinskog rata Zagreb Savez udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Savez udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Savez udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Savez udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentarcijskih logora Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentarcijskih logora Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentarcijskih logora Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentarcijskih logora Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentarcijskih logora Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentarcijskih logora Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske

Obilježavanje "Dana logoraša"

Danijel Rehak

170.000,00

Centar za istraživanje ratnih zločina

Danijel Rehak

290.000,00

Spomen dom Ovčara

Danijel Rehak

70.000,00

Izdavanje knjiga – stradanje logoraša u srpskim koncentracijskim logorima

Danijel Rehak

46.000,00

Obilježavanje mjesta zatočenja

Danijel Rehak

40.000,00

Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata

Međunarodna suradnja

Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Zajednica udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Zajednica udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Zajednica udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Zajednica udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata

24

Udruga Prvi hrvatski redarstvenik

25 26 27 28

Udruga "Branitelji Hrvatske" Zagreb Udruga "Branitelji Hrvatske" Zagreb Udruga "Branitelji Hrvatske" Zagreb Udruga dragovoljaca Hrvatske ratne mornarice

Tribina

Ivan Cindrić

100.000,00

Monografija

Monografija

315.000,00

Sjećanje na poginule branitelje – obilazak mjesta pogibije

Lucija Kober

20.000,00

Blagdani Dani sjećanja na žrtve Vukovara

20.000,00 Ivan Pšenica

50.000,00

Nazočnost na ekshumacijama, identifikacijama, pokopima i Ivan Pšenica otkrivanju spomen obilježja

50.000,00

Međunarodni dan nestalih osoba – 30. kolovoza

81.000,00

Ivan Pšenica

Blagdani

20.000,00

Blagdani

20.000,00

Međunarodna aktivnost Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske

Đuro Dečak

350.000,00

Izdavanje knjiga i monografija o Domovinskom ratu

Đuro Dečak

110.000,00

Blagdani

20.000,00 Zvonko Milas, Ana Mandić, Zvonko Popović, Marija Kronja

Blagdani

100.000,00 20.000,00

Tribine – Sjećanje na Domovinski rat

Tom Kačinari

70.000,00

Međunarodne aktivnosti

Tom Kačinari

110.000,00

Tiskanje knjige i monografije o Domovinskom ratu

Tom Kačinari

72.000,00

Blagdani

Tom Kačinari

20.000,00

Obilježavanje 18. godišnjice osnutka postrojbe Prvi hrvatski redarstvenik Obilježavanje 17. obljetnice Zbora narodne garde – 91 Tiskanje knjiga o Domovinskom ratu "Da se ne zaboravi" Blagdani i obljetnice Sjećanje na Domovinski rat-obilježavanje obljetnica

Zdravko Lončar i Zdarvko Misir Damir Ćurik Ratko Bubanj Duško Mrduljaš

80.000,00 45.000,00 41.000,00 20.000,00 30.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

29

Udruga dragovoljaca Hrvatske ratne mornarice

30

Udruga dragovoljaca Hrvatske ratne mornarice Zajednica udruga dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga Zajednica udruga dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga

31 32 33

Udruga hrvatskih liječnika dragovoljaca 90-91

34

Udruga hrvatskih liječnika dragovoljaca 90-91

35

Udruga hrvatskih liječnika dragovoljaca 90-91

36

Udruga hrvatskih liječnika dragovoljaca 90-91

37

Udruga hrvatskih liječnika dragovoljaca 90-91

38 39 40 41

57

Udruga hrvatskih liječnika dragovoljaca 90-91 Nezavisni dragovoljci hrvatski Nezavisni dragovoljci hrvatski Nezavisni dragovoljci hrvatski Udruga dragovoljaca Narodne zaštite Domovinskog rata Udruga dragovoljaca Narodne zaštite Domovinskog rata Udruga dragovoljaca Narodne zaštite Domovinskog rata Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Udruga Bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hrvatske Udruga Bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hrvatske Savez udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Zbora narodne garde 91 Hrvatska udruga vukovarskih branitelja "Vukovar 91" Hrvatska udruga vukovarskih branitelja "Vukovar 91" Hrvatska udruga vukovarskih branitelja "Vukovar 91" Hrvatska udruga vukovarskih branitelja "Vukovar 91" Zajednica udruga hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata Hrvatske Zajednica udruga hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata Hrvatske Zajednica udruga svehrvatskih veterana i dragovoljaca Domovinskog rata Zajednica udruga svehrvatskih veterana i dragovoljaca Domovinskog rata Zajednica udruga Hrvatski časnički zbor

58

Zajednica udruga Hrvatski časnički zbor

59 60 61 62 63

Zajednica udruga Hrvatski časnički zbor Zdrug hrvatske obrane "Nikola Šubić Zrinski" Zdrug hrvatske obrane "Nikola Šubić Zrinski" Zdrug hrvatske obrane "Nikola Šubić Zrinski" Udruga obitelji umrlih hrvatskih branitelja

64

Udruga Specijalne policije iz Domovinskog rata

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Obilježavanje obljetnice razbijanja vojno-pomorske blokade Jadrana 15.11.1991. Blagdani Međunarodna aktivnost

Duško Mrduljaš

Monografija "Vukovarska bolnica 1991.godine" Analiza zdravstvenog stanja, dokumentiranje psihičkih i fizičkih stradanja hrvatskih vojnika i civila zatočenika SKL i kršenja ljudskih prava tijekom agresije na RH Blagdani Tribine "Da se ne zaboravi, neka se pamti" Izdavanje publikacije "Žena dragovoljac Domovinskog rata" Blagdani Okrugli stol "Značaj i uloga dragovoljaca Narodne zaštite u Domovinskom ratu" Izdavanje knjige "Suđenje optuženima za ratne zločine u Nurnbergu i Haagu"

Valentino Rajković

45.000,00 20.000,00

Andrija Hebrang

90.000,00

Vesna Bosanac, Stefan Biro, Juraj Njavro

60.000,00

Vesna Bosanac, Stefan Biro, Juraj Njavro Vesna Bosanac, Stefan Biro, Juraj Njavro

100.000,00 60.000,00

Juraj Njavro

115.000,00

Slavica Hruškar Slavica Hruškar

10.000,00 46.000,00 120.000,00 20.000,00

Držislav Tadić

60.000,00

Ivan Zvonarek

80.000,00

Blagdani Blagdani Knjiga – Monografija "Bošnjaci branitelji u Domovinskom ratu"

80.000,00 20.000,00

Blagdani Učinkovitost ratnog zdravstva u skrbi za posljedice psihičkih ratnih trauma Uloga i značenje vukovarske bolnice tijekom agresije i okupacije grada Vukovara i tijekom mirne reintegracije zdravstva u Hrvatskom podunavlju Evaluacija zdravstvenog stanja ranjenika iz Vukovarske bolnice 1991. godine

20.000,00 20.000,00 Mesud Bužimkić, Ishak Hodžić

20.000,00

Blagdani

20.000,00

Blagdani

20.000,00

Obilježavanje dana izlaska iz srpskih koncentracijskih logora "Dani Vukovara" – Dani sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine Tribina "Sjećanje na Domovinski rat"

Ivan Kovačić

20.000,00

Ivan Kovačić

25.000,00

Ivan Kovačić

10.000,00

Blagdani Sjećanje na poginulu djecu u Domovinskom ratu "Mali križ – velika žrtva"

10.000,00 Julijana Rosandić i Slavica Marinović

Blagdani Branitelji Dalmacije braniteljima Vukovara – Biciklistička etapa Dubrovnik – Vukovar

70.000,00 20.000,00

Davor Karninčić

Blagdani Međunarodne aktivnosti Prezentacija i afirmacija Domovinskog rata i njegovih sudionika Blagdani Proslava dana Zdruga Tradicionalni 18. koncert za hrvatske branitelje Blagdani Blagdani Tiskanje i promocija Monografije ratnih fotografija Specijalne policije iz Domovinskog rata

255

10.000,00 10.000,00

Rozarijo Rozga

20.000,00

Rozarijo Rozga

7.000,00

Siniša Novak Siniša Novak

Svemir Vrsaljko, Gordan Franković

10.000,00 14.000,00 5.000,00 10.000,00 20.000,00 100.000,00

V.


256

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

65

Udruga Specijalne policije iz Domovinskog rata

66 67 68

Udruga Specijalne policije iz Domovinskog rata Zajednica udruga Hrvatski ratni veterani Zajednica udruga Hrvatski ratni veterani Udruga branitelja Domovinskog rata INA-Naftaplina "KVIN" Udruga branitelja Domovinskog rata INA-Naftaplina "KVIN" Hrvatski savez udruga dragovoljaca Domovinskog rata Zajednica udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije RH Udruga branitelja i veterana Vojne policije iz Domovinskog rata Udruga branitelja i veterana Vojne policije iz Domovinskog rata Udruga umirovljenika Domovinskog rata RH Udruga maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata Hrvatske Udruga maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata Hrvatske Udruga obitelji hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a RH Rukometni klub "Koprivnica" UHDDR Istarske županije Udruga Roma dragovoljaca i invalida Domovinskog rata Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Đakovo

69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

UHDDR Istarske županije, Općinski ogranak Vrsar

84

Udruga roditelja poginulih branitelja za Grad Karlovac

85

UDVDR RH, Ogranak Grada Petrinje

86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

V.

96 97 98 99

Udruga veterana Specijalne jedinice policije "Alfa" Zagreb Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Osječko-baranjeske županije Udruga Prvi hrvatski redarstvenik, Podružnica šibensko-kninska Knin Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Slavonski Brod Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Siska Udruga umirovljenika iz Domovinskog rata RH, Ogranak Imotski Udruga roditelja poginulih branitelja iz Domovinskog rata Grada Ogulina Košarkaški klub invalida "Brod" Slavonski Brod Odbojkaški invalidski klub "Marsonia" Slavonski Brod Udruga branitelja motorista "Croatia" Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Brodsko-posavske županije Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Grada Županje i Županjske posavine Udruga dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga Grada Zagreba Klub veterana 266. izvidničko-diverzantske satnije HV Karlovac

Analiza statusa članova USPD Zagreb uz provedbu anketiranja članstva Udruge Blagdani Međunarodne aktivnosti Blagdani Karavana "Da se ne zaboravi – Lijepom našom"

Svemir Vrsaljko, Gordan Franković

40.000,00

Tomislav Štefanec

20.000,00 13.000,00 5.000,00

Vladimir Mikulek i Mladen Barić

10.000,00

Obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti – Knin 2008.

10.000,00

Blagdani

5.000,00

Blagdani

5.000,00

Obilježavanje obljetnica Vojne policije

Goran Boronić

10.000,00

Blagdani

5.000,00

Blagdani

5.000,00

Znanstveni skup "Djeca vojnici u Domovinskom ratu"

Damir Besednik

5.000,00

Blagdani

5.000,00

Blagdani

10.000,00

XV. Memorijalni turnir "Goran Vrbošić" IX. Memorijal "Mijo Kereži" u lovu ribice udicom na plovak Obilježavanje značajnih datuma u 2008. godini i druženje Roma i ne Roma sudionika DR

Antun Cmarko Zlatko Antić

8.000,00 4.000,00

Agan Beganović

7.000,00

"Da se nikad ne zaboravi"

Dragutin Hajnić

5.000,00

Alfredo Bonaca

10.000,00

Slavica Galetić

5.000,00

2. memorijal hrvatskih branitelja Liović, Barić, Garvan i Huskić Trajni spomen na poginule hrvatske branitelje DR i čuvanje dostojanstva roditelja i djece Dani sjećanja na poginule, nestale i zatočene hrvatske branitelje i civiline žrtve Domovinskog rata Međunarodni memorijalni turnir u praktičnom streljaštvu "Vladimir Deščak" Obilježavanje pogibije 20 policajaca PP Dalj PU Osječkobaranjske, 15 pripadnika ZNG, te 4 pripadnika CZ

Dumbović Darko

10.000,00

Damir Komljenović

5.000,00

Darko Mikolin

5.000,00

Mimohod hrvatskih branitelja "Oluja 1995.-2008."

Tomislav Čolak

10.000,00

Izrada fotomonografije poginulih branitelja Domovinskog rata

Ivan Cindrić

Javna tribina "Domovinski rat 17 godina poslije"

Nikola Bogojević i Dragutin Bauman

Srećko Župić: Dobro ti veče grade Dubrovniče"

Zoran Babić

5.000,00

Ne zaboravilo se nikad, život nije stao, pomogni u nevolji

Biserka Salopek

5.000,00

Susreti "Bljesak 2008"

Ivan Lučić

8.000,00

Susreti "Bljesak 2008"

Josip Mikajević

8.000,00

Obilazak mjesta stradavanja civila i branitelja na području Petar Oršanić Zapadne Like Malonogometni turnir u spomen na hrvatske branitelje koji Pero Jerković su izvršili suicid

8.000,00 10.000,00

4.000,00 12.000,00

Memorijal "Matijas Herceg"

Đuro Pejak

20.000,00

7. memorijalni ultramaraton Zagreb-Vukovar "Putevi dragovoljaca HOS-a i bojovnika Domovinskog rata"

Ivan Friščić

25.000,00

2. memorijalni športski turnir. Ntp. Zdravko Goršćak

Dražen Tuškan

5.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

100

Udruga Specijalne policije iz Domovinskog rata "Zebre" Nova Gradiška

101

Udruga 151. samoborske brigade

102

Hrvatski časnički zbor Grada Splita

103

Klub 138. brigade HV "Goranski risovi"

104

Udruga Specijalne jedinice policije "Bak" Istra Obilježavanje 18. godišnjice osnutka SJP PU istarske "Vukovarske majke" – Udruga roditelja i obitelji Obilježavanje 15. obljetnice osnutka rada Udruge zarobljenih i nasilno odvedenih hrvatskih branitelja Obilježavanje važnijih datuma i obljetnica vezanih uz Hrvatski časnički zbor Grada Zagreba postrojbe Grada zagreba u Domovinskom ratu Biciklistički maraton Tragom ratnog puta SJP "grom" od Udruga Specijalne jedinice policije "Grom" Karlovac Prevlake do Vukovara Društvo športske rekreacije Voltinog naselja U čast naših branitelja "Da se ne zaboravi" Udruga HVIDR-a Grada Vukovara Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 18.11.1991. NK "Croatia" Bogdanovci Memorijalni turnir "Vidoje Marić" UDVDR RH, Podružnica Sisačko-moslavačke Fotomonografija "Sisačko-moslavačka bojišnica 1990.županije 1995." UDVDR RH, Podružnica Grada Zagreba Svečano obilježavanje Dana branitelja Grada Zagreba Hodočašće: Tihim koracima za istinu i pravdu;Ovčara, Udruga zaštite i digniteta Domovinskog rata Škabrnja, Jama Jazovka-Bleiburg 2008" Snimanje dokumentarnog serijala o ratnom putu i Udruga veterana IV. Gardijske brigade junacima IV. Gardijske brigade "3. otvoreni memorijal Udruge 7. Gbr. PUMA u Udruga 7. gardijske brigade "Puma" orijentacijskom trčanju" Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Sjećanje na žrtvu Vukovara – sudjelovanje u koloni sjećanja Grada Slunja Udruga HVIDR-a Đurđenovac "Da se ne zaboravi Vukovar 2008" Udruga civilnih stradalnika Domovinskog rata Obilježavanje obljetnice logora Bučje Požeško-slavonske županije Udruga ratnih veterana 1. gardijske brigade Tribina i okrugli stol "Sjećanje na ratni put 1. Gbr. "Tigrovi" "Tigrovi" Udruga Prvi hrvatski redarstvenik Blagdani Hrvatska zajednica udruga roditelja poginulih Sportsko rekreativni susreti članova hrvatskih branitelja Domovinskog rata Zagreb Savez udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih Sportsko-rekreativni susreti djece i obitelji zatočenih i branitelja nestalih hrvatskih branitelja Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog Državno sportsko natjecanje dragovoljaca i veterana rata RH Domovinskog rata Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Kulturno-športske aktivnosti Domovinskog rata

105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125

Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata

128 129

Zajednica udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Zajednica udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Udruga Prvi hrvatski redarstvenik Udruga "Branitelji Hrvatske" Zagreb

130

Udruga dragovoljaca HRM

131

Zajednica udruga dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga

126 127

132 133 134 135

Nezavisni dragovoljci hrvatski Nezavisni dragovoljci hrvatski Udruga dragovoljaca Narodne zaštite Domovinskog rata Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata

15. memorijal "Hrvatski sokoli" Laze Spomen soba "Trokut-Novska"- izrada dokumentarnog filma Sudjelovanje na 8. međunarodnoj konferenciji časnika gradova 6 zemalja Jadrana Monografija "138. brigada HV Goranski risovi"

Zdenko Zečić

10.000,00

Josip Mahović

5.000,00

Jozo Radanović

5.000,00

Miljenko Balen i Željko Laloš Mladen Blašković

5.000,00 5.000,00

Manda Patko

8.000,00

Ivica Babić

3.000,00

Goran Goršćak

5.000,00

Bruno Balija, Matija Kulić Slavko Jurić Željko Ergović

4.000,00 50.000,00 3.000,00

Željko Kardaš

20.000,00

Krunoslav Samošćanec

15.000,00

Dragan Bebek

15.000,00

Rade Lasić

20.000,00

Mirko Martinjak

8.000,00

Mile Jurčević

4.000,00

Ivan Vuković

4.000,00

Marica Furlan

8.000,00

Andrija Kolobarić

257

20.000,00 20.000,00

Božena Višnjić

180.000,00

Ivan Pšenica

310.000,00

Đuro Dečak

1.800.000,00

Franjo Pavičić

390.000,00

Resocijalizacija hrvatskih branitelja

Zvonko Milas, Ana Mandić, Zvonko Popović, Marija Kronja

320.000,00

Organizacija sportskih susreta ZUHDDR

Tom Kačinari

50.000,00

Resocijalizacija hrvatskih branitelja

Tom Kačinari

40.000,00

Sportske igre udruge Sport i rekreacija Program psihosocijalne rehabilitacije hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata – psihosocijalna rehabilitacija hrvatskih branitelja i rehabilitacija hrvatskih branitelja kroz sportske aktivnosti Rehabilitacija psihosomatskih bolesti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u sustavu sportsko-rekreacijskog ronjenja Resocijalizacija članova udruge i njihovih obitelji Šport i rekreacija

Zdravko Lončar Vinko Ukora

141.000,00 105.000,00

Robert Kramarić

40.000,00

Slavica Hruškar Slavica Hruškar

30.000,00 80.000,00

Sport i rekreacija

Ivan Posilović

120.000,00

Susreti djece hrvatskih branitelja 2008.

Dario Duić

Željko Marijanović

109.000,00

1.700.000,00

V.


258

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161

V.

162 164 165 166 167 168 169

Finalni športsko-rekreativni kulturni susreti dragovoljaca Dario Duić Domovinskog rata Kulturno galerijska djelatnost – likovna kolonija Braniteljima Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Dario Duić s ljubavlju – "Osijek 2008" Udruga Bošnjaka branitelja Domovinskog rata Mehmedalija Smajić, Isak Sportsko natjecanje članova udruge Hrvatske Hodžić Udruga Bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hodočašće Bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hrvatske Aziz ef. Hasanović, Hrvatske i članova njihovih obitelji u Mekku – Hadž Ekrem Bećirović Savez udruga dragovoljaca i veterana Dejan Raspor, Ratko Tribine "Suicid hrvatskih branitelja" Domovinskog rata ZNG 91 Bubanj Savez udruga dragovoljaca i veterana Asmir Vojnović, Bubanj Sportski susreti Domovinskog rata ZNG 91 Ratko Savez udruga dragovoljaca i veterana Koić Anđelo, Bubanj Božićno-novogodišnji sportski susreti KUP ZNG – 91 Domovinskog rata ZNG 91 Ratko Hrvatska udruga vukovarskih branitelja "Vukovar 6. međunarodni nogometni turnir "Memorijal vukovarskih Ivan Kovačić 91" branitelja" Zajednica udruga hrvatskih civilnih stradalnika Susret djece "Mali smo dio Vašeg vremena, a vrijeme čini Julijana Rosandić i Domovinskog rata Hrvatske svoje, što činite VI" Slavica Marinović Zajednica udruga hrvatskih civilnih stradalnika Julijana Rosandić i Susret civilnih stradalnika Domovinskog rata Domovinskog rata Hrvatske Slavica Marinović Zajednica udruga svehrvatskih veterana i Davor Karninčić i Frane Kulturno-galerijske aktivnosti dragovoljaca Domovinskog rata Rogulj Zajednica udruga svehrvatskih veterana i Resocijalizacija hrvatskih branitelja kroz umjetničku Davor Karninčić dragovoljaca Domovinskog rata radionicu Susreti članova Udruge – 7. susret "Dubrovnik 2008" i Zajednica udruga Hrvatski časnički zbor Rozarijo Rozga Kondicioniranje pričuvnih časnika HČZ RH Antun Blažević i Stjepan Udruga Specijalne policije iz Domovinskog rata Športske aktivnosti Udruge Milković Svemir Vrsaljko, Gordan Franković, Josip Tribine i okrugli stolovi "Sjećanje na ratni put Specijalne Udruga Specijalne policije iz Domovinskog rata Mihaljević, Stjepan policije" Milković Udruga branitelja Domovinskog rata INA-Naftaplina Mladen Barić i Gordana Sportski susreti – Memorijal "Vjekoslav Britvić" "KVIN" Ivančić Udruga za šport i rekreaciju hrvatskih branitelja i Projekt "Pomoć pomagačima" Allen Bartoš invalida Domovinskog rata RH Hrvatski savez udruga dragovoljaca Domovinskog Resocijalizacija, psihosocijalno i zdravstveno poboljšanje Siniša Pavelić, Vladimir rata kvalitete življenja članova udruge i njihovih obitelji Posavec Zajednica udruga hrvatskih branitelja Okupljanje i susret roditelja i obitelji poginulih hrvatskih Darko Mikolin Domovinskog rata policije RH branitelja Domovinskog rata policije RH – posjet Vukovaru Edukacijske tribine i duhovna pomoć – edukacija branitelja Udruga branitelja i veterana Vojne policije iz o Fondu HB, ulasku u NATO i duhovna pomoć članovima i Dino Arić i Zlatko Koren Domovinskog rata njihovim obiteljma Udruga umirovljenika Domovinskog rata RH Sport-slobodno vrijeme-zdravlje Stipe Efendić Susreti branitelja i njihovih obitelji (PTSP i obitelj, sportski Udruga umirovljenika Domovinskog rata RH susreti, okrugli stolovi i radionice) Udruga maloljetnih dragovoljaca Domovinskog AIRSOFT – Igre u prirodi maloljetnih dragovoljaca Damir Besednik rata Hrvatske Domovinskog rata Hrvatske Udruga obitelji hrvatskih branitelja liječenih od Druženje obitelji Alenka Kračun PTSP-a RH Udruga obitelji hrvatskih branitelja liječenih od Vježbe i radionice Marija Markotić PTSP-a RH Udruga obitelji hrvatskih branitelja liječenih od Duhovna obnova Marija Markotić PTSP-a RH Športska udruga H.B. I. O. "Mi za našu djecu" Robert Pajk Udruga HVIDR-a Generalski Stol Uređenje boćališta za HRVI Domovinskog rata Juraj Škrtić UDVDR RH, Ogranak Grada Kutina "Carp Cup Kutina 2008" Zdravko Novosel Športski klub UDVDR Bednja Škola košarke i biciklizma Juraj Krtanjek Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Kristijan Fereža, Sportski susreti braniteljskih udruga "Đurđevac 2008" i Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske Olivio Amon, Dražen biciklijada 19. 08..2008. županije Šemovčan Udruga HVIDR-a Velika Gorica Malonogometni turnir "Kup HVIDR-a 2008" Ivica Bačurin Udruga HVIDR-a Općine Popovača Susreti djece branitelja "Moslavina 2008" Andrija Šaško Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata

330.000,00 90.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 40.000,00 30.000,00 100.000,00 345.000,00 100.000,00 3.000,00 15.000,00 30.000,00 60.000,00 56.000,00 13.000,00 7.000,00 2.000,00 17.000,00 3.000,00 5.000,00 2.000,00 13.000,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 8.000,00 5.000,00 9.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 3.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

170

Županijska podružnica Branitelji Hrvatske Sisačkomoslavačke županije

171

Udruga HVIDR-a Trešnjevka

172

Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Grada Zagreba

173

Udruga branitelja Domovinskog rata Kustošija

174

UDVDR RH, Ogranak Grada Siska Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije Društvo športske rekreacije i rehabilitacije "Fenix" Bedem ljubavi 1991 Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije UDVDR RH, Podružnica Vukovarsko-srijemske županije Zajednica udruga HVIDR-a Zagrebačke županije Zajednica udruga HVIDR-a Karlovačke županije Udruga hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a Šibensko-kninske županije Udruga za šport i rekreaciju "Veteran 91" "Hrvatski feniks – Udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Udruga HVIDR-a Trnje Udruga HVIDR-a Karlovac Baranjska udruga hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Nova Gradiška

175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

Boćarski klub Lokomotiva

191 192 193

Udruga dragovoljaca Domovinskog rata – pričuvni sastav policije "Baranja 90/91" Udruga branitelja Hrvatske "Slavonija" Osijek Udruga HVIDR-a Petrinja Udruga HVIDR-a Solin

194

Zajednica udruga HVIDR-a Grada Zagreba

190

201 202 203

Udruga branitelja logoraša Domovinskog rata Grada Zagreba i Zagrebačke županije Udruga oboljelih branitelja Domovinskog rata Splitsko-dalmatinske županije Udruga športskih ribolovaca invalida i vetrana Domovinskog rata "Veteran 91" Udruga maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata Splitsko-dalmatinske županije Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Koprivničko-križevačke županije "Sveti Nikola" UDVDR RH, Podružnica Dubrovačko-neretvanske županije Udruga Branitelji Hrvatske, Podružnica Lepoglava Udruga HVIDR-a Črnomerec UHDDR, Temeljni ogranak Sv. Rok

204

Društvo športske rekreacije i rehabilitacije "Jarun"

195 196 197 198 199 200

205 206 207

Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Osječko-baranjske županije Hrvatski savez košarke u kolicima Zajednica udruga hrvatskih branitelja oboljelih od PTSP-a RH

Susreti branitelja Hrvatske "Voloder 2008"

Željko Pačarek

7.000,00

Tomislav Mihoci

6.000,00

Ivan Tolić

7.000,00

Siniša Šurbek

4.000,00 8.000,00

Sportom u aktivan život Bolja budućnost

Dubravko Habulin Elvira Koić, Miroslav Milovuković Tihomil Žiger Ljerka Pavić

Sportsko druženje članova udruge

Željko Brkić

4.000,00

Ivan Čačić

12.000,00

Ivica Krčelić Petar Banić

6.000,00 5.000,00

Obuka invalida DR za kategoriju "Ronilac s jednom zvijezdicom" Provođenje pomoći i samopomoći u procesu psihosocijalne reintegracije stradalnika DR Turnir u malom nogometu "Branitelji Kustošije za branitelje Hrvatske" 7. tradicionalni "Rafting Kupom 2008." Program psihosocijalne pomoći za branitelje

Boravak djece branitelja Kupresa u Vukovarsko-srijemskoj županiji VI. Sportske igre HVIDR-a Zagrebačke županije "Križ 2008" Program dnevnog boravka

5.000,00 25.000,00 8.000,00

Radno terapijski, rehabilitacijski i edukativni centar Maslinik Branko Smrček

25.000,00

Veterani i prijatelji športom protiv poroka "Miholje 2008"

Allen Bartoš, Mario Sačer

10.000,00

Okupljanje članstva Udruge – suočavanje s prošlošću

Josip Mužić

5.000,00

ECDL-Edukacija članova HVIDR-e i članova njihovih obitelji Program edukacije i rehabilitacije HRVI

Ivica Baršić Petar Banić

5.000,00 5.000,00

Športsko-rekreativne aktivnosti

Ivan Pilinger

5.000,00

8. kuglački turnir udovica hrvatskih branitelja iz Vjekoslava Karešin Domovinskog rata Provođenje škole boćanja u svrhu psihofizičke rehabilitacije Antun Tičac HRVI, branitelja i okupljanja djece u sportske aktivnosti

5.000,00 3.000,00

Sportsko-rekreacijska takmičenja

Zvonimir Svalina

4.000,00

Toksikološki rizici alkohola 4. petrinjski susreti 2008. 12. malonogometni turnir "HVIDR-a Solin 2008" Kreativne radionice i športske aktivnosti za podizanje kvalitete života HRVI i članova njihovih obitelji

Darko Kunovac Antun Pintar Miroslav Dugeč

5.000,00 5.000,00 5.000,00

Ivan Pandža

10.000,00

Sportske aktivnosti

Ilija Ačkar

15.000,00

Edukativna knjiga "PTSP naš svagdašnji"

Petar Vulić

5.000,00

Delta života

Zdravko Bazdan

5.000,00

Druženje maloljetnih dragovoljaca i natjecanje u streljaštvu Mario Vujević djece branitelja

3.000,00

Likovna kolonija hrvatskih branitelja "Ješkovo 2008"

5.000,00

Ivica Galinec

259

Kreativno provođenje slobodnog vremena djece i mladeži Nataša Vučković

8.000,00

Sportsko-rekreativni susreti članova "3. susreti branitelja – Ogulin 2008" Dragovoljci u zajednici Program prevencije neprihvatljiva ponašanja djece i omladine hrvatskih branitelja i HRVI "Zdravi koraci"

Dražen Husnjak Renato Šelj Zlatko Bebek

3.000,00 5.000,00 8.000,00

Andrea Blažević

5.000,00

Program duhovne obnove – odlazak u Međugorje

Vlado Parać

3.000,00

1. hrvatski kup košarke u kolicima Koordinacija rada i djelovanja udruga članica u pružanju psihosocijalne pomoći HBO PTSP-a

Karlo Šarac

15.600,00

Stjepan Španić

10.000,00

V.


260

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Udruga "Branitelji Hrvatske" Zagreb Udruga dragovoljaca HRM Zajednica udruga dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga Udruga dragovoljaca Narodne zaštite Domovinskog rata Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Udruga Bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hrvatske Udruga obitelji umrlih hrvatskih branitelja Zajednica udruga HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije Zajednica udruga HVIDR-a Koprivničko-križevačke županije Zajednica udruga hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata Hrvatske Udruga dragovoljaca HRM Savez udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata ZNG 91 Zajednica udruga svehrvatskih veterana i dragovoljaca Domovinskog rata Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Županije Šibensko-kninske "Tvrđava Knin" Udruga HVIDR-a Donji Miholjac Savez udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Hrvatska zajednica udruga roditelja poginulih hrvatskih branitelja Domovinskog rata Zagreb Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Grada Zagreba i Zagrebačke županije

Tribine o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i o članstvu RH u NATO-u

Valentino Rajković

136.000,00

UDVDR RH – ON LINE – web stranica

Valentino Rajković

100.000,00

Tribine – Oprez, oružje i mine, Fond HB, Zaklada HB Održavanje tribina Pravno-konzultativna pomoć hrvatskim braniteljima Tribine i okrugli stolovi o udjelima, Fondu i Zakladi branitelja

Zvonko Milas, Petar Lovrić, Franjo Pavičić Dragutin Frančišković Mladan Vidović

200.000,00 30.000,00 40.000,00

Zoran Jaman

30.000,00

Održavanje tribina

Ivan Posilović

60.000,00

Tribine -Sjećanje na Domovinski rat i Fond hrvatskih branitelja

Dario Duić

70.000,00

Tribine

Mihret Fejzić, Isak Hodžić

Tribine Marija Dujić Pravna, savjetodavna i druga pomoć pri ostvarivanju prava Ljerka LjevakovićHRVI s područja Bjelovarsko-bilogorske županije Baričević Pravna i socijalna zaštita HRVI Tribine "Djeca u minskom okruženju" Edukativni rad s braniteljimja – informatika i kreativne radionice Edukacija i osposobljavanje branitelja radu na računalima

Zvonko Filipčić Julijana Rosandić i Slavica Marinović Daniel Petanović i Vlasta Režić Elvis Klasan, Ratko Bubanj

5.000,00 53.000,00 7.000,00 5.000,00 10.000,00 44.000,00 24.000,00

Tribine – zapošljavanje, prezentacija proizvoda hrvatskih branitelja, sjećanje na Domovinaki rat

Davor Karninčić

10.000,00

Braniteljski portal

Boris Kraljić

20.000,00

Informatičkim edukacijama do pune socijalizacije članstva

Saša Starčević

Međunarodne aktivnosti i aktivnosti unutar RH

Ivan Pšenica

170.000,00

Međunarodne aktivnosti i aktivnosti unutar RH

Nada Rehor

45.000,00

Zajedno za boljitak Hrvatske

Igor Gavrić

18.000,00

Zdravstveni program za udovice

Stella Korenjak

10.000,00

5.000,00

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI Javni natječaj za prijavu programa i projekata udruga iz Domovinskog rata radi odobravanja financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna RH za 2008. godinu za razdjel Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, aktivnost A "Udruge branitelja iz Domovinskog rata", objavljen 04. kolovoza 2008. godine 1 2 3

V.

Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata

4

Udruga Prvi hrvatski redarstvenik

5

Udruga "Branitelji Hrvatske"

6

Udruga hrvatskih liječnika dragovoljaca 90-91

7

Hrvatska udruga vukovarskih branitelja "Vukovar 91"

8

Udruga Specijalne policije iz Domovinskog rata

9

Udruga Specijalne policije iz Domovinskog rata

Organiziranje izložbi o stradanjima u logorima i sudjelovanju u Domovinskom ratu Međunarodna suradnja – promicanje istine o Domovinskom ratu

Danijel Rehak

30.000,00

Mirko Brekalo

70.000,00

Dan sjećanja na žrtvu Vukovara

Marko Cvitković

Obilježavanje 18. godišnjice osnutka postrojbe Prvi hrvatski redarstvenik Tiskanje knjiga o DR "Da se ne zaboravi" – "Rat i sloboda" Analiza zdravstvenog stanja, dokumentiranje psihičkih i fizičkih stradanja hrvatskih vojnika i civila zatočenika srpskih koncentracionih logora i kršenja ljudskih prava tijekom agresije na Republiku Hrvatsku 6. međunarodni nogometni turnir "Memorijal vukovarskih branitelja" Okrugli stol – Tribina Specijalna policija u VRO "Bljesak 1995" Okrugli stol – Tribina Specijalna policija u akciji "Maslenica 1993"

Zdravko Lončar i Zdravko Misir Ratko Bubanj

100.000,00 50.000,00 10.000,00

Juraj Njavro

200.000,00

Ivan Kovačić

50.000,00

Svemir Vrsaljko

50.000,00

Svemir Vrsaljko

50.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Zajednica udruga Hrvatski ratni veterani Zajednica udruga Hrvatski ratni veterani Udruga branitelja i veterana Vojne policije iz Domovinskog rata Zajednica udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Republike Hrvatske Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata Hrvatske Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata za Grad Karlovac Udruga Prvi hrvatski redarstvenik, Podružnica šibensko-kninska Knin UDVDR RH, Podružnica Vukovarsko-srijemske županije Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Županija zadarska Udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Baranja Nogometni klub "Čaporice" Trilj Nogometni klub "OSK" Otok Udruga HVIDR-a Omiš Udruga ratnih snimatelja i dokumentarista 1991.1995. "Vukovarske majke" – Udruga roditelja i obitelji zarobljenih i nasilno odvedenih hrvatskih branitelja Udruga dragovoljaca i veterana Brodsko-posavske županije, Klub Specijalna vozila Slavonski Brod Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Grada Vukovara Udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Zadar Udruga zagorskih dragovoljaca Domov inskog rata UZDANICA ’90 udruga ratnih pripadnika ATJ Lučko Zajednica udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Osječko-baranjske županije Udruga veterana specijalne jedinice policije "Alfa"

Međunarodne aktivnosti Izdavaštvo Obilježavanje stradanja pripadnika Vojne policije u Vukovaru i Dubrovniku

Ivan Prodan Tomislav Štefanec

25.000,00 25.000,00

Franjo Vranić

15.000,00

Obilježavanje prigodnih obljetnica i blagdana

Tihomir Trešćec

10.000,00

Obilježavanje obljetnica i blagdana

Igor Gavrić

15.000,00

Trajno čuvanje sjećanja na poginule hrvatske branitelje i Slavica Galetić stečene vrijednosti Domovinskog rata Svjedočanstva prvih hrvatskih redarstvenika o sudjelovanju Tomislav Čolak u Domovinskom ratu Memorijal "12 redarstvenika"

5.000,00 5.000,00

Ivan Čačić

25.000,00

Sjećanje na žrtvu Škabrnje 1991. godine "Ne zaboravljamo Anita Šare ih, s nama su"

15.000,00

Dan Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Baranja

Ivan Lovrenčić

Memorijalni turnir "Triljski branitelji" Memorijalni malonogometni turnir Memorijalni turnir u SKEET-u Prikupljanje, restauracija i presnimavanje građe o Domovinskom ratu

Nediljko Živaljić Branko Samardžić Ranko Pandža

10.000,00 10.000,00 10.000,00

Vjekoslav Žugaj

20.000,00

Obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara

Manda Patko

25.000,00

Branitelji 108. br. ZNG u Kninu

Ivan Barić

3.000,00

Sjećanje na žrtvu Vukovara – Ovčara "Ne zaboravljamo ih, s nama su"

Vesna Katić

10.000,00

Posjet i pomoć obiteljima preminulih članova Udruge Memorijalni malonogometni turnir "Vlado Kolar" Obilježavanje pogibije pripadnika ATJ Lučko Očuvanje moralnog digniteta branitelja i invalida Domovinskog rata Međunarodni memorijalni turnir u rukometu "Robert Barbić – Beli"

Udruga branitelja logoraša Domovinskog rata Autobusi sudbine – dokumentarni film Grada Zagreba i Zagrebačke županije Udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Monografija HVIDR-a Trešnjevka Trešnjevka Polaganje vijenaca i odavanje počasti na mjestima pogibije Klub veterana 148. br. HV Trnje – Zagreb Trnjana Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog Tiskanje knjige "Novogradiški žrtvoslov" rata Nova Gradiška Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih Velepromet – koncentracijski logor logora, Ogranak Grada Vukovara Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih Obilježavanje dana izlaska iz srpskih koncentracijskih logora, Ogranak Grada Vukovara logora Projekt Izložba ratnih fotografija "Zagreb u Domovinskom UDVDR RH, Podružnica Grada Zagreba ratu 1990. -1992." Doprinos hrvatskih branitelja izgradnji civilnog društva, UDVDR RH, Podružnica Grada Zagreba mirovni angažman branitelja i promicanje i zaštita ljudskih prava Udruga maloljetnih dragovoljaca Domovinskog Obilježavanje osnutka udruge rata Hrvatske, Podružnica Zagreb Udruga maloljetnih dragovoljaca Domovinskog Tribina "Maloljetni dragovoljci" rata Hrvatske, Podružnica Zagreb Socijalno uključivanje i osnaživanje obitelji poginulih, Hrvatska zajednica udruga roditelja poginulih zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja u Domovinskom hrvatskih branitelja Domovinskog rata ratu Savez udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih Božićno okupljanje, susreti obitelji i djece zatočenih i branitelja nestalih hrvatskih branitelja

Darijo Čurković i Ivica Arbanas Rajo Bartolin Mladen Grgić

5.000,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00

Ivan Poplašen

40.000,00

Milan Garašić

15.000,00

Ilija Ačkar i Branko Kuzele

10.000,00

Ivan Burić

261

3.000,00

Tihomir Kordić

10.000,00

Ante Vukšić

10.000,00

Zdravko Komšić

5.000,00

Dragutin Guzovski

5.000,00

Bruno Čavić

70.000,00

Bruno Čavić

70.000,00

Željko Breščaković

10.000,00

Željko Breščaković

30.000,00

Lucija Kober

38.000,00

Ivan Pšenica

90.000,00

V.


262

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Zajednica udruga Hrvatski časnički zbor Udruga za šport i rekreaciju hrvatskih branitelja Domovinskog rata Republike Hrvatske Zagreb Udruga za šport i rekreaciju hrvatskih branitelja Domovinskog rata Republike Hrvatske Zagreb Udruga branitelja i veterana Vojne policije iz Domovinskog rata Hrvatski savez udruga dragovoljaca Domovinskog rata Zagreb Udruga obitelji hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a RH Zajednica udruga športskih ribolovaca invalida i veterana Domovinskog rata RH Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Grada Zagreba i Zagrebačke župnije Bedem ljubavi 1991 Udruga hrvatskih branitelja drgovoljaca Domovinskog rata – Klub "50. sb. ZNG Virovitica" Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Nova Gradiška Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora, Podružnica Varaždin Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Pakrac-Lipik Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Selište Kostajničko Udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja "Hrvatska majka" Udruga maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata Splitsko-dalmatinske županije Udruga udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Grada Valpova, Belišća i D. Miholjac, te Općine Bizovci i Petrijevci Udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Osječkobaranjske županije

66

Udruga hrvatskih branitelja Slatina

67

UDVDR RH, Ogranak Ivankovo

68 69 70 71

V.

Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Udruga "Branitelji Hrvatske" Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Zajednica udruga hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata Hrvatske

72 73 74 75

Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije Udruga zagrebačkih branitelja Vukovara "Hrvatski feniks" – udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Zajednica udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Grada Zagreba Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Petrinja Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata RH, Ogranak Zagreb Udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Grada Županje i županjske posavine Invalidski odbojkaški klub "Zagreb"

Resocijalizacija hrvatskih branitelja-duhovna obnova

Petar Lovrić

80.000,00

Sport i rekreacija Ekološka edukativna akcija Cavtat 2008. Susret civilnih stradalnika Domovinskog rata (tematski dio Istinom protiv zaborava) Susreti članova Udruge – 7. susret "Dubrovnik 2008" i Kondicioniranje pričuvnih časnika Hrvatskog časničkog zbora Republike Hrvatske Rehabilitacijsko jahanje djece branitelja i invalida Domovinskog rata Edukacijsko-rehabilitacijski i športsko-rekreacijski seminari za hrvatske branitelje i invalide DR

Vinko Ukora Dario Duić Julijana Rosandić i Slavica Marinović

35.000,00 25.000,00

Rozarijo Rozga

25.000,00

Duhovna psihosocijalna pomoć Resocijalizacija, psihosocijalno i zdravstveno poboljšanje kvalitete življenja članova udruge i njihovih obitelji Pomaganje djeci branitelja koja se bave olimpijskim sportovima Republičko natjecanje djece hrvatskih branitelja i invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske u lovu ribe udicom na plovak

Šolman Josip, Allen Bartoš, Zorana Kušević Allen Bartoš, Mirna Andrijašević Željko Jakobčić i Elza Parlov Siniša Pavelić i Vladimir Posavec

50.000,00

10.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00

Marija Markotić

15.000,00

Stipo Vukoje

10.000,00

Hodočašće u Rim – duhovna obnova

Stella Korenjak

30.000,00

Bolja budućnost 1991-2008

Ljerka Pavić

25.000,00

Resocijalizacija hrvatskih branitelja-duhovna obnova

Darko Gregorić

5.000,00

Gradska liga hrvatskih branitelja

Pavle Filipović

5.000,00

Resocijalizacija logoraša

Darko Posavec

5.000,00

Dan branitelja Pakraca i Lipika-rekreativna maratonska biciklijada

Ivica Mateš

10.000,00

Branitelji-pokretači oživljavanja tradicije

Miroslav Ivezić

10.000,00

Psihosocijalna rehabilitacija obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja – program samopomoći

Spomenka Kušić

5.000,00

Socijalizacija maloljetnih dragovoljaca

Mario Vujević

7.000,00

8. kuglački turnir udruga udovica hrvatskih branitelja iz Doovinskog rata RH i obilježavanje Dana nezavisnosti

Krunčica Rupić

5.000,00

Psihosocijalna pomoć

Vlado Parać

5.000,00

Ne bojimo se stroja – psihosocijalna rehabilitacija kroz stjecanje znanja "Volim te – to je kada voliš" – izdavanje zbirke pjesama hrvatskog branitelja

Miodrag Kovačević

10.000,00

Marko Miličević

7.000,00

Likovna kolonija – Branitelji umjetnici

Mario Draganić

20.000,00

"2. dani zagrebačkih branitelja Vukovara" Program pomoći i samopomoći – resocijalizacija i integracija članova udruge

Damir Jašarević Mirjana Tonković, Ljiljana Paunović

Kup Domovinskog rata

Ivan Pandža

10.000,00

Boćalište

Antun Pintar

5.000,00

"Zajedno smo jači"

Kristina Juras

10.000,00

Mini olimpijada Udruge

Đuro Pejak

10.000,00

Euro Cup u sjedećoj odbojci 2008

Damir Kasap

25.000,00

190.000,00 10.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

76 77

Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Zagreba Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Zagreba

78

Udruga za šport i rekreaciju "Veteran 91"

79 80

Udruga za šport i rekreaciju "Veteran 91" Udruga za šport i rekreaciju "Veteran 91"

81

UDVDR RH, Podružnica Grada Zagreba

82

Zajednica udruga hrvatskih branitelja oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja

83

UDVDR RH, Ogranak Krnjak

84 85 86 87

Hrvatska zajednica udruga roditelja poginulih hrvatskih branitelja Domovinskog rata Udruga Bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hrvatske Udruga obitelji umrlih hrvatskih branitelja Udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Županije šibensko-kninske "Tvrđava Knin"

88

Udruga HVIDR-a Trnje

89

Udruga dragovoljaca Narodne zaštite Domovinskog rata Grada Zagreba

Tradicionalna sportska natjecanja udruga iz Domovinskog rata Sportska natjecanja djece branitelja Domovinskog rata Grada Zagreba Šahovska liga i brzopotezni serijal u šahu "Hrvatski branitelj 2008" 13. teniski turnir "Veterani i prijatelji" Škola tenisa za branitelje i članove njihovih obitelji 13. državno sportsko natjecanje dragovoljaca i veterana Domovinskog rata – Baška voda 2008. Koordinacija rada i djelovanja udruga članica u pružanju psihosocijalne pomoći i sprječavanju suicida hrvatskih branitelja oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja Psihosocijalna rehabilitacija, očuvanje stečevina DR, te socijalno uključivanje i osnaživanje obitelji članova udruge

Božidar Radoš

5.000,00

Božidar Radoš

5.000,00

Allen Bartoš, Mario Sačer

5.000,00

Allen Bartoš, Mario Sačer Allen Bartoš, Mario Sačer

10.000,00 10.000,00

Krunoslav Samošćanec

60.000,00

Stjepan Španić

10.000,00

Nenad Kovačević

5.000,00

Sjećanje na poginule hrvatske branitelje

Lucija Kober

5.300.000,00

Tribine

Fikret Fejzić

30.000,00

Okrugli stol

Marija Dujić

30.000,00

Braniteljski Internet radio

Boris Kraljić

50.000,00

Ivica Baršić

3.000,00

ECDL – Edukacija članova hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata i njihovih obitelji Obilježavanje najznačajnijih obljetnica vezanih uz dragovoljce NZ Grada Zagreba, te održavanje prigodnih tribina, sportskih susreta, okruglih stolova i druženja

Držislav Tadić

263

70.000,00

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI Javni natječaj za prijavu programa i projekata udruga iz Domovinskog rata radi odobravanja financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna RH za 2008. godinu za razdjel Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, aktivnost A "Udruge branitelja iz Domovinskog rata", objavljen 05. studenog 2008. godine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata RH Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata Zagreb Zajednica udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Zagreb Udruga dragovoljaca Narodne zaštite Domovinskog rata Zagreb Udruga Bošnjaka branitelja Domovinskog rata Hrvatske Zagreb Zajednica udruga Hrvatski časnički zbor Zagreb Udruga Specijalne policije iz Domovinskog rata Zagreb Zajednica udruga dragovoljaca hrvatskih obrambenih snaga Zagreb Udruga 100%-tnih hrvatskih vojnih invalida I. skupine UDVDR RH, Podružnica Sisačko-moslavačke županije Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Pula Zajednica udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Osječko-baranjske županije

Sastanak Radne skupine za Jugoistočnu Europu

Đuro Dečak

90.000,00

Dokumentarna serija "Heroji Vukovara" – potpora snimnju 2. serijala

Zvonko Milas, Dominik Galić

90.000,00

Međunarodne aktivnosti

Tom Kačinari

30.000,00

Dodjela viteških povelja 13. rujna 1991.

Ivan Posilović

20.000,00

Tribine

Isak Hodžić

20.000,00

Međunarodne aktivnosti Očuvanje stečevina Domovinskog rata i socijalnog uključivanja članova Udruge

Rozarijo Rozga

10.000,00

Svemir Vrsaljko

20.000,00

Međunarodna aktivnost

Željko Marijanović

10.000,00

Put istine o Domovinskom ratu

Đuro Glogoški

20.000,00

Promicanje istine o Domovinskom ratu

Željko Kardaš

10.000,00

Odlazak na obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara

Ivan Lerotić

8.000,00

Očuvanje moralnog digniteta branitelja i invalida Domovinskog rata Projekt snimanja dokumentarnog filma "Da se nikada ne zaboravi" Radost Božića podijelimo s onima kojima je najteže

13

UDVDR RH, Ogranak Ivankovo

14

Udruga veterana IV. Brigade ZNG Udruga Roma dragovoljaca i invalida Domovinskog Otvoreni stol "Romi u Domovinskom ratu" rata Međunarodni kyokushin karate turnir "Memorijal Branka Udruga veterana Specijalne jedinice policije "Alfa" Bošnjaka"

15 16

Ivan Poplašen

10.000,00

Marko Miličević

8.000,00

Rade Lasić

10.000,00

Agan Beganović

5.000,00

Stjepan Milković

20.000,00

V.


264

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

17

"Hrvatski feniks" – Udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja

18

UDVDR RH, Podružnica Grada Zagreba

19

Udruga zagrebačkih branitelja Vukovara

20 21 22 23 24 25 26

Hrvatska zajednica udruga roditelja poginulih hrvatskih branitelja Domovinskog rata Zagreb Udruga "Branitelji Hrvatske" Zagreb Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Zagreb Zajednica udruga svehrvatskih veterana i dragovoljaca Domovinskog rata Split Udruga obitelji hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Republike Hrvatske Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata Republike Hrvatske Udruga roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Virovitičko-podravske županije

Izdavanje biltena "Sva naša grobišta" Projekt Izložba ratnih fotografija "Zagreb u Domovinskom ratu 1990-1992" – postav izložbe u Argentini Organizacija, snimanje i postprodukcija igranodokumentarnog filma "Zagreb u Vukovaru" Socijalno uključivanje obitelji poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu Tribine

Društvo sportske rekreacije i rehabilitacije HRVI "Fenix"

34

Društvo sportske rekreacije i rehabilitacije "Jarun"

35 36 37 38 39

Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora, Podružnica Varaždin Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije Udruga Bošnjaka branitelja Domovinskog rata Grada Siska Udruga za šport i rekreaciju "Veteran 91" Udruga hrvatskih branitelja i višečlanih obitelji Slavonije i Baranje, Podružnica Antunovac

374.000,00

Umjetnička kolonija

Davor Karninčić i Frane Rogulj

10.000,00

Resocijalizacija članova obitelji

Nada Kudrić

10.000,00

Božić u Vukovaru

Igor Gavrić

8.000,00

Očuvajmo preostalo zdravlje

Anđa Oljačić

10.000,00

Bolja budućnost

33

Lucija Kober

20.000,00

Bedem ljubavi 1991 Udruga hrvatskih branitelja oboljelih od posttraumatskog stresnog poremećaja Šibenskokninske županije Udruga HVIDR-a Slatina Udruga umirovljenika Domovinskog rata Republike Hrvatske, Ogranak Imotski Društvo za športsku rekreaciju i rehabilitaciju Eskulap

100.000,00

Dario Duić

28

32

Damir Jašarević

Natjecanje u sportskom ribolovu

Športsko planinarsko drauštvo "Trešnjevka-Monter"

31

70.000,00

10.000,00

Udruga branitelja Domovinskog rata Trešnjevka

30

Bruno Čavić

5.000,00

Stjepan Galović

27

29

Jasna Jug i Zdenka Žgela

Stanko Krulić i Ivan Odorčić Ljerka Pavić

Radno terapijski, rehabilitacijski i edukativni centar Maslinik Branko Smrček

5.000,00 10.000,00 20.000,00

Svjetlo na obzorju Ovisnost i posttraumatski stresni poremećaj – edukativni program Poboljšanje uvjeta kvalitete življenja djeci i mladeži iz obitelji branitelja koja imaju teži motorički poremećaj ili bilo koji teži oblik bolesti koji dovodi do motoričke insuficijencije Aktivan život – resocijalizacija kroz sportsku i medicinsku rekreaciju Koraci – program prevencije neprihvatljiva ponašanja djece i omladine branitelje i invalida Domovinskog rata te medicinsko-psihosocijalne pomoći

Mato Bubaš

5.000,00

Zoran Babić

5.000,00

Andrea Blažević

10.000,00

Albina Hržić

10.000,00

Tihomil Žiger

5.000,00

Rehabilitacija uključivanjem obitelji

Darko Posavec

5.000,00

"Povijest ponos budućnosti"

Željko Brkić

7.000,00

Psihosocijalna pomoć ratnim veteranima i članovima Daša Poredoš Lavor njihovih obitelji na području Grada Siska 9. božićni i novogodišnji šahovski turnir hrvatskih branitelja Allen Bartoš, Mario Sačer Informatika – sigurnija budućnost

Mijo Njokoš

5.000,00 8.000,00 5.000,00

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI Javni natječaj za udruge iz Domovinskog rata koje se bave problemima i zadovoljavanjem potreba HRVI iz Domovinskog rata radi ostvarivanje financijske potpore iz prihoda od igara na sreću u 2008. godini, objavljen 17. srpnja 2008. godine 1 2 3

V.

4 5 6 7 8

Zajednica udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskoh stresnog poremećaja Zagreb Udruga 100%-tnih hrvatskih vojnih invalida I. skupine Zajednica udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskoh stresnog poremećaja Zagreb Zajednica udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskoh stresnog poremećaja Zagreb Udruga 100%-tnih hrvatskih vojnih invalida I. skupine Zajednica županijskih zajednica udruga HVIDR-a RH Zajednica županijskih zajednica udruga HVIDR-a RH Zajednica županijskih zajednica udruga HVIDR-a RH

Međunarodna suradnja

Marijan Vuk

100.000,00

Put istine o Domovinskom ratu

Đuro Glogoški

50.000,00

Sport i rekreacija

Tihomir Trešćec

200.000,00

Resocijalizacija hrvatskih branitelja u civilno društvo

Tihomir Trešćec

200.000,00

6. zdravstveno-savjetodavni simpozij

Đuro Glogoški

350.000,00

14. SŠNIDOR Organiziranje umjetničke radionice Međunarodne športske aktivnosti

Josip Periša Josip Đakić Josip Đakić

2.077.000,00 300.000,00 250.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

9

Zajednica udruga športskih ribolovaca invalida i veterana Domovinskog rata RH

10

Hrvatski savez sjedeće odbojke

11

Hrvatski savez sjedeće odbojke Zajednica udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a RH Zagreb Zajednica županijskih zajednica udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske Zajednica županijskih zajednica udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske

12 13 14

Republičko natjecanje invalida veterana Domovinskog rata u lovu ribe udicom na plovak "Hrvatska liga u sjedećoj odbojci invalida Domovinskog rata za 2008." 2. hrvatski kup u sjedećoj odbojci Izrada jedinstvenog registra hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a RH

Branko Hamp

40.000,00

Mile Ćorluka

20.000,00

Mile Ćorluka

30.000,00

Željko Drašković

100.000,00

Organiziranje javnih tribina

Josip Đakić

300.000,00

Edukacijski seminari članova tijela HVIDR-a RH

Josip Đakić

200.000,00

265

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI Odluka o raspodjeli neutrošenih preostalih sredstava prihoda od igara na sreću u 2007. godini, od 30. travnja 2008. godine 1

Udruga 100%-tnih HRVI I. skupine

Zdravstveno-savjetodavni simpozij

Đuro Glogoški

2

Hrvatski savez sjedeće odbojke

Hrvatska liga u sjedećoj odbojci invalida Domovinskog rata Mile Ćorluka

3

Zajednica udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja Republike Hrvatske

Resocijalizacija hrvatskih branitelja u civilno društvo

4

Zajednica županijskih zajednica udruga HVIDR-a RH

14. svehrvatsko sportsko natjecanje invalida Domovinskog Josip Periša rata

Tihomir Trešćec

80.000,00 40.000,00 150.000,00 480.700,00

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI Zajedničke programske aktivnosti Ministarstva i udruga iz Domovinskog rata 1 2 3 4

Ministarstvo i udruge iz Domovinskog rata državne razine Ministarstvo i udruge iz Domovinskog rata državne razine Ministarstvo i udruge iz Domovinskog rata državne razine Ministarstvo

Hodočašće u Svetište Majke Božje Bistričke u Mariju Bistricu

188.630,46

Ostale zajedničke aktivnosti

167.947,00

Vojnoredarstveno hodočašće u Lourdes

454.165,81

Nabava knjige NATO Leksikon za udruge

10.000,00

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI Natječaj za prijavu Projekata/Programa kojima se doprinosi razvoju volonterstva i/ili poboljšanju kvalitete života starijih osoba u Republici Hrvatskoj u izvođenju organizacija civilnog društva u 2008. 1 2

Centar halo za pomoć – Split Društvo tjelesnih invalida grada Rijeke"

"Sigurnost i pomoć u svom stanu – danonoćno" "+65" "Pružanje palijativne skrbi starijim osobama putem promocije volonterstva" Razvoj volonterstva i humanitarnog djelovanja "STARI-MLADI volonterski program za starije osobe grada Zagreba"

3

Hrvatska udruga prijatelja hospicija

4

Katolička udruga kap dobrote

5

Udruga Prisutnost

6

Sindikat umirovljenika Hrvatske

"Volonterska skrb za starije osobe u lokalnim zajednicama"

mr. sc. Stjepan Krajačić prof. dr. sc. Dragutin Drovždjek Milica Čavkić

122.100,00

7

Udruga za razvoj i jačanje civilnog društva i poboljšanje kvalitete življenja “Srma“

"Cjeloživotno volonterstvo"

Snježanka Jandrijević

66.476,67

8

Savez udruga telefona kriznih službi “Suteks“

dr. sc. Drago Amautović, dipl. psih.

40.110,00

9 10

Pučko otvoreno učilište “Ante Babić“ Umag Udruga “Žena“ Drniš

11

Udruga za unapređenje kvalitete života “VICTORIA“

“Deodukacija volontera za telefonsko psihološko savjetovanje s osobama treće dobi“ “Učilište za treću životnu dob“ "Stari i zadovoljni"

Filipa Šimunović

110.000,00 32.400,00 130.999,76 50.000,00 53.629,96

Tatjana Vujić Milena Perčin Nataša Vučković Ivošević, dipl. soc. radnica

30.000,00 48.490,00

“Klub osoba treće dobi“

Jasna Petrović

48.820,00

"Volonterski centar Split"

Duška Milinković Gordana Forčić Slađana Novota Jela Tomanjik Ana Ergović

86.720,00

“Skrb za naše stare“

13

Udruženje za mir i ljudska prava "BARANJA" Udruga “MI“

14

Udruga za razvoj civilnog društva-SMART

"Volonterski centar-Volonteri"

15

Volonterski centar Zagreb

"Unaprjeđenje i koordinacija zagrebačkog volonterskog servisa"

12

Perica Vučemilović Marija Kraljić Ivana Bandović Ožegović Iva Hrvačić

65.100,00

100.000,00 99.100,00

V.


266

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

16

"Volonterski centar Osijek- razvoj volonterstva na području Slavonije i Baranje"

Volonterski centar Osijek

Lejla Šehić Relić Jelena Kamenko (zamjena)

104.700,00

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI Izvan natječaja odlukom čelnika tijela 1

Autonomna ženska kuća Zagreb

2

Caritas biskupije Đakovo

3 4

Caritas Zadarske nadbiskupije Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica

Pilot istraživanje na temu Ekonomski aspekti nasilja nad ženama i njihovom djecom:Žene i zapošljavanje – Utjecaj Neva Tolle nasilja na djecu Savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja u Slavonskom Sanja Turčinović Brodu Škola za roditelje Ana Uranija Programi centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica Sanda Puljiz UKUPNO MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI:

199.800,00 100.000,00 55.000,00 150.000,00 70.396.978,47

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Poziv za prijavu jednokratnih projekata s područja zdravstva – lipanj 2008. 1

Zajednica udruga dijaliziranih i transplatiranih bubrežnih bolesnika Hrvatske

2

Hrvatska udruga liječenih i oboljelih do hepatitisa "Hepatos"

3

Aktiva – Udruga za zaštitu od spolno prenosivih bolesti

4

Udruga Split zdravi grad

5

Udruga "Roditelji za djecu"

6

Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata

7

"Sanus" Klub roditelja djece oboljele i liječene od malignih bolesti

Edukativno- rekreativni kamp (medicinska rehabilitacija s edukacijom) za djecu i mlade sa kroničnom bubrežnom bolešću Obilježavanje 8. godina rada i pet godina programa "Hepatitis u mom domu" Edukativna predavanja o spolno prenosivim bolestima, načinima zaštite i liječenja u srednjim školama i gimnazijama tijekom školske godine 2008/2009 Organizacija I međunarodnog kongresa"Era nove ekonomije i novih zanimanja-Stres i mobbing" Projekt "Ja sam važna osoba, ja sam dijete" Financijska potpora aktivnostima organizacije 18. Svjetskog kongresa medicinskog prava Projekt "Kamp ljubavi"

Zrinka Mach Medved

112.700,00

Tatjana Reić

15.000,00

Dubravko Lepušić

35.000,00

Andrea Russo

80.000,00

Ankica Krajnović Đula Rušinović Sunara Božena Anić

7.000,00 47.000,00 300.000,00

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Poziv za prijavu jednokratnih potpora s područja zdravstva – srpanj 2008. 1

Hrvatska udruga Transplant

2

Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobingaMOBING

Manifestacije i jednokratne akcije-sudjelovanje na V. europskim igrama dijaliziranih i transplatiranih Wuerzburg 2008. Preventivne aktivnosti na području zdravstva-edukacija o prepoznavanju mobinga

Tanja Watz

62.116,40

Jadranka Apostolovski

21.157,00

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Poziv za prijavu jednokratnih potpora s područja zdravstva – kolovoz 2008. 1

Ćakula kroz život

Ćakula kroz život-život bez ovisnosti

Draženka Franjić

140.000,00

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Poziv za prijavu jednokratnih potpora s područja zdravstva – rujan 2008.

4

Centar za promicanje europskih standarda u zdravstvu Splitska udruga za osobe s disleksijom-DYXY Međunarodni rehabilitacijski centar za žrtve mučenja Terra

5

Ovisnikovo dijete

1 2 3

EU praksa cjeloživotnog obrazovanja u sestrinstvu

Meliha Aganović

51.727,00

Pomognimo im da uživaju čitajući

Meri Butirić

61.000,00

Edukacija za profesionalce i volontere

Zdenka Pantić

34.687,00

Obilježavanje mjeseca borbe protiv ovisnosti Područje suzbijanja ovisnosti, Promotivne prezentacije I edukacije

Ilinka Serdarević

16.300,00

Dragica Čop

20.000,00

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Poziv za prijavu jednokratnih potpora s područja zdravstva – listopad 2008. 1 2

V.

3 4 5

Udruga žena liječenih od bolesti dojke Savez invalidskih društava ILCO Hrvatske Izazov – Udruga za promicanje prava i socijalizaciju djece oboljele od HIV-a Udruga " Izviđačka škola" Egzodus

Edukacije-područje psihosocijalne podrške Preventivna podrška

Blanka Bukovec Višnja Družak

54.000,00 27.000,00

Obilježavanje 01. prosinca 2008. Svjetskog dana AIDS-a

Spomenka Oblak

43.700,00

Manifestacije i jednokratne akcije Manifestacije i promotivne akcije

Dalibor Jelavić Marijo Bandić

65.000,00 20.000,00

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Poziv za prijavu jednokratnih potpora s područja zdravstva – studeni 2008.


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

1

Udruga Hrabri telefon

Podizanje svijesti o problemu zlostavljanja

Hana Hrpka

267

44.680,00

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Poziv za prijavu jednokratnih potpora s područja zdravstva – prosinac 2008. 1

Gradsko društvo Crvenog križa Zabok

2

Ruka ljubavi

Preventivne aktivnosti na području zdravstva-Interventna pomoć Edukacijom protiv nasilja

Željka Vukić

5.200,00

Stanislav Soldatić

46.400,00

Željko Reiner

80.000,00

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Poziv za prijavu programa s područja zdravstva 1

Akademija medicinskih znanosti

2 3

Hrvatsko društvo za celijakiju Društvo oboljelih od miastenije gravis

4 5

Program "Smanjenje konzumiranja soli u Hrvatskoj"

Program "Terapija celijakije i zbrinjavanje kroz celiko centar" Ružica Lah Program "Edukacija kao dio liječenja" Josipa Gazibara Program "Prevencija karcinoma dojke i postoperativna KLub žena liječenih od karcinoma dojke "GEA" Pula Ljiljana Vojnić rehabilitacija operiranih i liječenih žena" Društvo roditelja, liječnika i ostalih zdravstvenih djelatnika za pomoć djeci i adolescentima Program "Partnerstvom do bolje kvalitete života djece Miroslav Dumić oboljelima od šećerne bolesti "Veliki za male sa oboljele od šećerne bolesti u Republici Hrvatskoj" šećernom bolešću"

50.000,00 50.000,00 40.000,00 50.000,00

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Poziv za prijavu projekata s područja ovisnosti 1

Udruga za djecu i mlade "Novi svijet"

2

Udruga za kreativni socijalni rad

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ŽIVI ŽIVOT-multimedijska kampanja za zdraviji život

Ljepota življenja je u životu bez alkohola i droga – dramski odgoj u funkciji prevencije ovisnosti kod mladih srednjoškolske dobi LET – Udruga za unapređenje kvalitete življenja Pušenje, alkohol, droga-NE HVALA! TERRA Prevencija razvoja ovisnotsi kod rizičnih skupina mladih Udruga "Split zdravi grad" BUBA (Bistar um bez alkohola) Udruga "Ruka ljubavi" Vanjski rad s ovisnicima Udruga za pomoć u rješavanju ovisnosti o drogama Vanjski rad (Outreach work) s ovisnicima o opojnim "NOVI ŽIVOT" drogama SIRIUS-Centar za psihološko savjetovanje, edukaciju Zdravo odrastanje i istraživanje Zajedno-projekt edukacije o ovisnostima u osnovnim AUTONOMNI CENTAR-ACT školama Međimurske županije Projekt građanske demokratske inicijative-P.G.D.I. INFO KLUB-informacijom protiv ovisnosti Liga za prevenciju ovisnosti Muvi se PLAVI TELEFON Lutkom protiv droge Udruga roditelja za prevenciju i vanbolničko SMJEŠKO-radionice za djecu liječenje ovisnosti "ŽIVOT VITA" Centar za kreativni rad HIP HOP, A NE DOP Moj izbor- zdrav izbor-projekt prevencije ovisnosti od Suncokret OLJIN "Odgoj za ljubav i nenasilje" duhana, alkohola, droga 3 PO (Povezanost, Podrška, Povjerenje) Program prevencije Društvo za kibernetiku psihoterapije kroz razvoj komunikacijskih i životnih vještina Udruga Glazbeni program "Osječka škola" 2008./2009. godina -protiv droge Udruga za prevenciju i pomoć u rješavanju Sinj-grad zdrave mladeži problema ovisnosti "Novi put" Udruga Savjetovalište "Lanterna" Izaberi nešto za sebe CIVITAS Mediji-neizostavna spona prevencije ovisnosti COMUNITA MONDO NUOVO Svjetlost na kraju tunela Udruga roditelja San Patrignano Split Terapijski rad s roditeljima Udruga roditelja "Zajednica Susret" Zagreb Projekt "Previs" Udruga liječenih alkoholičara Retkovec Sreća pripada trijeznim ljudima

Lidija Tomljenović Kovačić Danijela Đurak

120.000,00 90.000,00

Iva Jovović Ilinka Serdarević Andrea Russo Dragana Grujović

85.000,00 120.000,00 75.000,00 80.000,00

Milan Popović

105.000,00

Aleksandra Kargačin

35.000,00

Jasmina Kartalović

100.000,00

Mirela Alagić Esmeralda Sunko Miroslav Vučenović

60.000,00 125.000,00 55.000,00

Anita Dragojević Gordan Hosni

75.000,00 115.000,00

Željko Vukobratović

90.000,00

Dubravka Fadljević

85.000,00

Dubravko Lažeta

35.000,00

Tomislav Budimir

65.000,00

Sanja Puharić Robert Torre Ivana Buterin Željko Jurin Josipa Lada Danijela Đurak

80.000,00 75.000,00 70.000,00 85.000,00 115.000,00 60.000,00

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Poziv za prijavu projekata s područja zdravstva 1

Udruga dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika Zagreba DITRAZ

Projekt "Časopis Nefroglas"

Josip Prpić

45.000,00

V.


268

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

2

Hrvatski savez dijabetičkih udruga

7

Zajednica udruga dijaliziranih i transplatiranih bubrežnih bolesnika Hrvatske Liga protiv raka grada Drniša Hrvatska udruga Transplant Udruga dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Splitsko-dalmatinske županije ZDRAV ŽIVOT

8

Splitsko dijabetičko društvo

9

Optimalnom težinom do zdravlja "VAGA"

3 4 5 6

10 11 12

Hrvatsko udruženje za Chronovu bolest i ulcerozni kolitis Udruga AKTIV Split Hrvatska udruga liječenih i oboljelih do hepatitisa "Hepatos"

13

Udruga za zaštitu zdravlja žena

14

Udruga za prevenciju karijesa i zaštitu oralnog zdravlja Brodsko-posavske županije

15

Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara

16 17 18 19 20 21 22 23 24

Projekt "Edukativno-rekreativni kamp s medicinskom rehabilitacijom za djecu i mlade sa šećernom bolešćuVišnjica 2008" Projekt "Edukacija o promicanju davalaštva organa u mladih" Projekt "Zdravlje nije sve, ali sve bez zdravlja je ništa" Projekt "Kampanja 2008"

Davor Bučević

86.722,00

Zrinka Mach Medved

34.700,00

Mirjana Knez Tanja Watz

85.000,00 57.000,00

Projekt "Kako dobiti najviše od svojeg liječenja"

Miroslav Bogdanović

48.000,00

Projekt "Tri sata za spas mozga" Projekt "Edukacija i rehabilitacija osoba sa šećernom bolešću" Projekt "Mijenjanje prehrambenih navika školske djece u dobi 7-10 godina kao prevencija nastanka kroničnih oboljenja u kasnijoj dobi "Ako ne reagiramo već DANASSUTRA će možda biti kasno"

Dragutin Kadojić

60.000,00

Branko Lulić

53.500,00

Danijela Periš

35.000,00

Projekt "Edukacijom do remisije"

Željko Gardlo

25.000,00

Projekt "Antiporoza" Projekt "Hepatos telefon – besplatni info telefon za informacije o hepatitisu Projekt "Zaštita oralnog zdravlja djece u Šibensko – kninskoj i Sisačko – moslavačkoj županiji"

Marijana Ferić

50.000,00

Tatjana Reić

45.000,00

Ana Stavljenić-Rukavina

65.000,00

Projekt "Stomatologu bez straha"

Jasna Leko

19.850,00

Zoran Zoričić

70.000,00

Andrea Russo

75.000,00

Maja Sočo

70.000,00

Ema Ničea Gruber

60.000,00

Ana Pitlović

70.000,00

Sanda Kočevar Jadranka Apostolovski

50.000,00 40.000,00

Spomenka Oblak

90.000,00

Jasmina Dobravc Poljak

85.000,00

Mensura Dražić

55.000,00

Projekt "Prevencija sindroma sagorijevanja djelatnika u radu s populacijom ovisnika o alkoholu" Udruga Split zdravi grad Projekt "Sigurni na Internetu-kurikulum Projekt "Psihosocijalna pomoć djeci i mladima s razvojnim Sto koluri poteškoćama" Projekt "Zdravi život obitelji duševnog Udruga za unapređenje duševnog zdravlja i bolesnika"(Psihološka pomoć, psihoedukacija i support kvalitete života duševnog bolesnika i njegove obiteljima osoba s kroničnim duševnim smetnjama) obitelji "Sretna obitelj" Projekt "Prevencija odstupanja govorno-jezičnog razvoja u Dječji centar LOGOS obliku igraonica za djecu" Udruga za Down sindrom Karlovačke županije Projekt "Rana intervencija kod djece sa Down sindromom" Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga Projekt "Savjetovalište za žrtve mobbinga" IZAZOV – Udruga za promicanje prava i Projekt "Sunašce moje malo 2008 – ljetni kamp za socijalizaciju djece oboljele od HIV-a socijalizaciju djece koja žive sa HIV-om" Udruga za promicanje, edukaciju i zaštitu spolnog i Projekt "Edukacija vršnjaka u prevencijiHIV/AIDS-a za mlade reproduktivnog zdravlja PRO-REPRO MEMOAIDS-II Koalicija udruga u zdravstvu Projekt "Učimo ostvarivati prava na zdravlje"

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Poziv za prijavu udruga osoba s invaliditetom koje djeluju u području socijalne skrbi za sufinanciranje osnovne djelatnosti iz dijela prihoda od igara na sreću za 2007. godinu (2. godina provedbe dvogodišnjeg sufinanciranja) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

V.

10 11 12 13 14

Udruga za terapijsko jahanje "Pegaz" Rijeka Društvo osoba s invaliditetom – Baranjsko srce Društvo osoba oštećena sluha Krapina Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije Udruga slijepih Pakrac-Lipik Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Čakovec Organizacija slijepih Virovitičko-podravske županije Društvo multiple skleroze Zagrebačke županije Udruga gluhih i nagluhih Virovitica Društvo multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije Gradsko društvo invalida Đurđevac Udruga invalida Donja Stubica Udruga slijepih Daruvar Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Krapina

Osnovna djelatnost Udruge Osnovna djelatnost Udruge Osnovna djelatnost Udruge Osnovna djelatnost Udruge Osnovna djelatnost Udruge

Mirjana Stojnović Josip Mezga Ivan Tuđa Slavko Kuzmić Danica Džolić

165.000,00 79.000,00 130.721,81 123.335,00 85.300,00

Osnovna djelatnost Udruge

Suzana Mustak

70.600,00

Osnovna djelatnost Udruge Osnovna djelatnost Udruge Osnovna djelatnost Udruge

Željko Zec Branka Lukić Dragan Šimić

129.040,00 75.000,00 24.000,00

Osnovna djelatnost Udruge

Radmila Funtek

125.300,00

Osnovna djelatnost Udruge Osnovna djelatnost Udruge Osnovna djelatnost Udruge

Barbara Fuček – Leško Franjo Peternel Damir Bokun

102.200,00 46.838,00 61.900,00

Osnovna djelatnost Udruge

Štefica Ranički

121.800,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Udruga slijepih Primorsko-goranske županije Udruga slijepih Sisak Udruga slijepih Brodsko -posavske županije Udruga civilnih invalida rata Grada Siska Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Korak dalje, Daruvar Udruga za terapijsko jahanje "Vita Nuova" Bjelovar Udruga tjelesnih invalida Međimurja Udruga invalida rada grada Osijeka Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Siska Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom – Zvono, Split Udruga slijepih Vukovarsko-srijemske županije Udruga gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Društvo multiple skleroze grada Zagreba Udruga osoba s invaliditetom Slatina Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Koprivnica Udruga za promicanje inkluzije Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Križevci Udruga "Sunce" Ludbreg za osobe s mentalnom retardacijom Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama – IDEM Udruga za terapijsko i rekreacijsko jahanje "Kas" Sisak Udruga osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba s ostalim tjelesnim invaliditetom Grada Siska Udruga slijepih Varaždinske županije Savez udruga osoba s invaliditetom Međimurske županije Udruga slijepih Zagreb Društvo multiple skleroze Ličko-senjske županije Društvo multiple skleroze Primorsko-goranske županije Županijska udruga slijepih Split Udruga slijepih Osječko-baranjske županije Udruga invalida rada Rijeka Udruga invalida rada Belišća i Valpova Udruga slijepih Međimurske županije Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đurđevac Udruga gluhih i nagluhih Brodsko-posavske županije Udruga za poticanje zdravog razvoja djece i mladih Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba Udruga civilnih invalida rata grada Zagreba Udruga za pomoć osobma s autizmom Hrvatske Udruga slijepih grada Kutine Udruga gluhih i nagluhih grada varaždina i Varaždinske županije Udruga slijepih Dubrovačko-neretvanske županije Udruga roditelja djece s posebnim potrebama – Put u život Udruga invalida rada Međimurske županije

Osnovna djelatnost Udruge Osnovna djelatnost Udruge Osnovna djelatnost Udruge Osnovna djelatnost Udruge

Dušan Miočić Anka Turajlić Zvonko Morosavljević Petar Lotina

165.000,00 192.640,00 109.896,00 20.000,00

Osnovna djelatnost Udruge

Vesna Rohlik

144.000,00

Osnovna djelatnost Udruge Osnovna djelatnost Udruge Osnovna djelatnost Udruge Osnovna djelatnost Udruge

Maja Ivičić Branko Baksa Zdravko Škoro Stjepan Stanić

50.000,00 44.000,00 41.000,00 45.400,00

Osnovna djelatnost Udruge

Iskra Polić

83.700,00

Osnovna djelatnost Udruge

Branko Mikulić

97.700,00

Osnovna djelatnost Udruge

Milan Lijić

69.000,00

Osnovna djelatnost Udruge Osnovna djelatnost Udruge Osnovna djelatnost Udruge

Armando Radolović Viktor Hrženjak Anđelka Zelenko

128.200,00 136.600,00 142.900,00

Osnovna djelatnost Udruge

Miroslav Kramberger

69.000,00

Osnovna djelatnost Udruge

Borka Teodorović

116.200,00

Osnovna djelatnost Udruge

Tamara Premuž

49.000,00

Osnovna djelatnost Udruge

Ruža Zlatar

200.000,00

Osnovna djelatnost Udruge

Ljiljana Igrić

114.400,00

Osnovna djelatnost Udruge

Dominik Tomaš

90.100,00

Osnovna djelatnost Udruge

Dren Dobrenić

38.000,00

Osnovna djelatnost Udruge

Zlata Benković

40.000,00

Osnovna djelatnost Udruge

Dragutin Šarić

37.900,00

Osnovna djelatnost Udruge Osnovna djelatnost Udruge

Milutin Šakić Anita Špalj

187.800,00 11.600,00

Osnovna djelatnost Udruge

Vladimir Komparić

105.300,00

Osnovna djelatnost Udruge Osnovna djelatnost Udruge Osnovna djelatnost Udruge Osnovna djelatnost Udruge Osnovna djelatnost Udruge

Vicko Sviličić Ivan Deže Ante Štulić Ivica Korov Marija Ciglar

116.700,00 81.000,00 110.000,00 82.578,40 148.140,00

Osnovna djelatnost Udruge

Kristina Štefan

166.575,00

Osnovna djelatnost Udruge

Refik Kondžić

31.000,00

Osnovna djelatnost Udruge

Željko Vučinić

70.000,00

Osnovna djelatnost Udruge

Zoran Rogić

193.280,00

Osnovna djelatnost Udruge Osnovna djelatnost Udruge Osnovna djelatnost Udruge

Ante Kalina Boris Švel Josip Marinović

Osnovna djelatnost Udruge

Zlatko Friščić

148.000,00

Osnovna djelatnost Udruge

Rosa Matić

150.000,00

Osnovna djelatnost Udruge

Vesna Budak

199.916,58

Osnovna djelatnost Udruge

Ivana Srpak

53.000,00

269

43.900,00 78.000,00 60.000,00

V.


270

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

V.

Udruga slijepih grada Karlovca i Karlovačke županije Karlovac Udruga – Sunce Varaždin za osobe s mentalnom retardacijom Udruga invalida rada grada Duga Resa Udruga Sunce, Novi Marof Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara – HUPT Udruga invalida rada Požega Udruga slijepih Krapinsko-zagorske županije Udruga distrofičara, invalida dječje i cerebralne paralize te ostalih tjelesnih invalida Županije Požeško-slavonske Društvo multiple skleroze Požega Društvo oboljelih od multiple skleroze Zadarske županije Savez udruga invalida Istarske županije Udruga invalida rada grada Siska KRILA – terapijsko jahanje za osobe sa psihofizičkim smetnjama Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Grada Siska Udruga slijepih županije istarske – Pula OZANA – Udruga sa socijalno-humanitarnim ciljevima Udruga invalida distrofičara Županije primorsko -goranske Udruga invalida rada grada Slavonskog Broda Udruga tjelesnih invalida TOMS Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu sa posebnim potrebama – Anđeli Udruga gluhih i nagluhih osoba Županije Požeškoslavonske Društvo tjelesnih invalida Grada Rijeke Društvo osoba s invaliditetom – Baranjsko srce Gradsko društvo invalida Đurđevac Udruga osoba s invaliditetom Slatina Udruga slijepih Međimurske županije Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đurđevac Udruga roditelja djece s posebnim potrebama – Put u život Udruga slijepih grada Karlovca i Karlovačke županije Karlovac Udruga invalida rada grada Duga Resa Udruga Sunce, Novi Marof Udruga invalida rada Požega Udruga slijepih županije istarske – Pula Udruga invalida distrofičara Županije primorsko -goranske Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i djecu sa posebnim potrebama – Anđeli Udruga gluhih i nagluhih osoba Županije Požeškoslavonske

Osnovna djelatnost Udruge

Senija Rački

25.980,00

Osnovna djelatnost Udruge

Šemsa Mustačević

Osnovna djelatnost Udruge Osnovna djelatnost Udruge

Ivan Moguš Sunčana Pintač

50.000,00 72.120,00

Osnovna djelatnost Udruge

Manda Knežević

199.900,00

Osnovna djelatnost Udruge Osnovna djelatnost Udruge

Mijo Baketarić Zlatko Deveničar

95.631,08 88.091,40

Osnovna djelatnost Udruge

Ivan Begić

63.733,50

Osnovna djelatnost Udruge

Zlatko Radonić

97.400,00

Osnovna djelatnost Udruge

Boris Čakarun

61.422,00

Osnovna djelatnost Udruge Osnovna djelatnost Udruge

Josip Mirković Branka Pužar

53.300,00 74.800,00

Osnovna djelatnost Udruge

Veljko Banek

200.000,00

Osnovna djelatnost Udruge

Zlatica Vrbančić

Osnovna djelatnost Udruge

Zlatko Kuftić

172.400,00

Osnovna djelatnost Udruge

Irmtraud Akrap

200.000,00

Osnovna djelatnost Udruge

Marijan Haupert

95.250,00

Osnovna djelatnost Udruge Osnovna djelatnost Udruge

Jasmina Polak Ante Raos

59.000,00 165.200,00

Osnovna djelatnost Udruge

Dijana Aničić

104.000,00

Osnovna djelatnost Udruge

Jadranka Vukoja

119.782,00

Osnovna djelatnost Udruge Osnovna djelatnost Udruge- zapošljavanje Osnovna djelatnost Udruge – zapošljavanje Osnovna djelatnost Udruge – zapošljavanje Osnovna djelatnost Udruge- zapošljavanje

Irene Ujčić Rob Josip Mezga Barbara Fuček – Leško Anđelka Zelenko Marija Ciglar

118.000,00 86.690,52 76.800,00 76.800,00 89.813,40

Osnovna djelatnost Udruge- zapošljavanje

Kristina Štefan

76.800,00

Osnovna djelatnost Udruge – zapošljavanje

Vesna Budak

95.566,00

Osnovna djelatnost Udruge – zapošljavanje

Senija Rački

5.000,00

Osnovna djelatnost Udruge – zapošljavanje Osnovna djelatnost Udruge- zapošljavanje Osnovna djelatnost Udruge- zapošljavanje Osnovna djelatnost Udruge-zapošljavanje

Ivan Moguš Sunčana Pintač Mijo Baketarić Zlatko Kuftić

59.000,00 92.160,00 38.400,00 27.600,00

Osnovna djelatnost Udruge- zapošljavanje

Marijan Haupert

55.200,00

Osnovna djelatnost Udruge-zapošljavanje

Dijana Aničić

68.000,00

Osnovna djelatnost Udruge-zapošljavanje

Jadranka Vukoja

76.800,00

199.000,00

47.180,00

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Poziv za prijavu jednokratnih potpora udrugama koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću, a djeluju u području socijalne skrbi, u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za 2008. godinu 1

Udruga – Sretna obitelj

2 3

Udruga mladeži Roma Hrvatske Udruga za rad s mladima "Breza"

Manifestacije i jednokratne akcije – priprema kazališne predstave Edukacije – informatička radionica Manifestacije i jednokratne akcije – "Svjetlo"

Ema Ničea Gruber

42.000,00

Naser Nešić Suzana Vargović

20.000,00 16.164,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

4

Udruga Suncokret – Pula

5

Udruga Grad sunca

6

Društvo za psihološku pomoć

7 8

10

Bedem ljubavi Varaždin Udruga "Psyhoaktiva" Split Udruga za promociju i zaštitu ljudskih prava i unaprjeđenje kvalitete života "Patria" Udruga "Čovjekoljublje"

11

Grupa za ženska ljudska prava B.a.B.e

12

Udruga SOS telefon za pomoć žrtvama nasilja – grad Rijeka

13

Centar za edukaciju i savjetovanje "Sunce"

14

Ženska udruga "Izvor"

15

Domine – feministička organizacija za promicanje ženskih prava i razvoj civilnog društva

16

Ženska grupa Karlovac – Korak

17

Udruženje "Djeca prva"

9

Edukacije – osposobljavanje radnih terapeuta volontera za provođenje kreativnih radionica za grupe starijih osoba Interventna pomoć – nabava opreme Manifestacije i jednokratne akcije – organizacija 2. hrvatske konferencije o superviziji Interventna pomoć – osnovna djelatnost Interventna pomoć – osnovna djelatnost

Marlena Plavšić

30.000,00

Bojana Bošnjak

18.800,00

Dean Ajduković

10.000,00

Renata Procedulić Danijela Vidić

27.000,00 7.072,00

Edukacije – edukacija volontera

Milorad Lukić

38.000,00

Interventna pomoć – osnovna djelatnost Edukacije – edukacije o prevenciji nasilja u obitelji kroz radionice

Nikolina Čolović

29.750,00

Sanja Sarnavka

30.000,00

Edukacije – tematske radionice

Siniša Švast

Promotivne prezentacije – promidžba Savjetovališta u zajednici Interventna pomoć – osnovna djelatnost Edukacije – radionice i seminari za predstavnike/ce lokalnih povjerenstava za ravnopravnost spolova na području Splitsko-dalmatinske županije Interventna pomoć – osnovna djelatnost Interventna pomoć – pružanje psihosocijalne podrške djeci i njihovim roditeljima

271

6.653,00

Gordana Galetić

30.000,00

Mirjana Herceg

20.561,00

Maja Đirlić

80.000,00

Sadika Zvirkić

44.000,00

Blanka Šegović

50.000,00

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Poziv za prijavu projekata iz područja socijalne skrbi za financijsku potporu udrugama osoba s invaliditetom u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za 2008. godinu

2 3 4 5

Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb Udruga slijepih Zadarske županije Društvo osoba s invaliditetom – Baranjsko srce Udruga osoba s invaliditetom Slatina Udruga invalida rada Međimurske županije

6

Savez gluhih i nagluhih Grada Zagreba

7

Društvo distrofičara Zagreb

8

Društvo multiple skleroze Zagrebačke županije

9

12

Udruga slijepih županije Istarske – Pula Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Dubrovačkoneretvanske županije Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srijemske županije Društvo osoba oštećena sluha Krapina

13

Savez društava multiple skleroze Hrvatske

1

10 11

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Društvo multiple skleroze Sisačko-moslavačke županije Bubamara – Udruga osoba s invalditetom Vinkovci Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom – Rina Mašera Udruga tjelesnih invalida Kaštela Društvo multiple skleroze Međimurske županije Udruga invalida rada Zagreba Društvo osoba s invaliditetom – Baranjsko srce Udruga invalida Daruvar Udruga invalida Križevci Udruga invalida Križevci

Uključivanje mladih s cerebralnom paralizom u lokalnu zajednicu Treća životna dob Mladost u srcu Podrška osobama s invaliditetom +60 Organizirani oblik skrbi i spriječavanje institucionalizacije Osnivanje kluba iznad 60 – izvanistitucionalni oblik skrbi za starije gluhe osobe Potpora starijim osobama s mišićnom distrofijom za život u zajednici Razvoj interesa i sposobnosti oboljelih od multiple skleroze za aktivno uključivanje u život lokalne zajednice Podrškom do kvalitetnijeg života slijepih Istre Izvaninstitucionalna skrb kao prevencija institucionalizaciji osoba s invaliditetom za kvalitetniji život u obitelji i zajednici

Zvjezdana Delić

72.380,00

Gordana Ćizmin Josip Mezga Anđelka Zeleko Dragutin Šarić

90.000,00 45.000,00 72.000,00 45.000,00

Mirjana Juriša

60.000,00

Marica Mirić

119.984,00

Milena Koren

60.000,00

Zlatko Kuftić

38.500,00

Antonija Riszahegy Nikolić

80.000,00

Vjeruj u mene

Lidija Kondač

7.980,00

Porazimo ovisnosti Put ka implementaciji Nacionalne strategije za osobe s invaliditetom

Ivan Tuđa

60.900,00

Danica Eškić

96.000,00

Iskorak u kvalitetan život

Pavica Matijević

24.000,00

Poludnevni boravak u Bubamari

Bčaženka Dragun

135.000,00

Danas ja tebi ... sutra ti meni ...

Višnja Jonjić

Sreća je živjeti u rodnom kraju i roditeljskom domu

Petar Baničević

108.011,00

Plivajmo – dalje To smo mi – možemo sve Klub invalida rada Plavo nebo, plavo sve Dobro se dobrim vraća Fizikalna terapija i rehabilitacija na gradskom bazenu Terapijsko jahanje

Biserka Trebec Marija Nikalić Marija Topić Josip Mezga Vlasta Kolouh Mario Stančić Mario Stančić

65.800,00 72.500,00 83.100,00 36.000,00 104.800,00 30.500,00 70.600,00

60.000,00

V.


272

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

33

Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka Društvo za pomoć osobama s invaliditetom "GOLUBOVI" Županja Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đurđevac Udruga invalida rada grada Siska Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom – Zvono, Split Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đakovo Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom – Svjetlo, Zadar Udruga "Sunce" Ludbreg za osobe s mentalnom retardacijom Društvo distrofičara Zagreb

34

Centar za inkluziju i podršku u zajednici

Centar podrške i slobodnog vremena

35

Hrvatski savez slijepih Udruga distrofičara, oboljelih od cerebralne paralize i dječje paralize i ostalih neuromuskularnih oboljenja Daruvar Udruga osoba s invaliditetom Trilj Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb Društvo za pomoć osobama s invaliditetom "GOLUBOVI" Županja Savez gluhih i nagluhih Grada Zagreba Društvo multiple skleroze Grada Zagreba Udruga osoba sa cerebralnom paralizom SRCE Udruga invalida Samobora i Svete Nedjelje Udruga za sindrom Down – 21 Split Udruga slijepih Karlovačke županije Društvo multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije Udruga za unapređenje edukacijskorehabilitacijskih procesa – Orion Udruga roditelja djece s posebnim potrebama – Put u život

U ringu života

Branko Bizjak Danijela KasumovićMaružin Karmen Nenadić

Upoznajmo se(be)

Anđelko Laslo

66.377,00

Terapijsko jahanje Unaprjeđenje roditeljske skrbi za djecu s teškoćama u razvoju kroz edukativne kampove

Petar Rančićč

110.000,00

Koraljka Krajnović

97.360,00

Biti i biti viđen

Kata Spajić

61.110,00

Što zajedno možemo učiniti za sretniju zajednicu Mogu i samostalno u život s Multiplom sklerozom Korak dalje za nas Pronađi i ti svoje mjesto Keramička radionica "Down rukama" Mi to možemo Psihološke radionice za članove oboljele od multiple skleroze i njihove obitelji Likovnom radionicom u otkrivanje i podržavanje razvojnog životnog potencijala

Ana Jukić Suzana Antolić Vesna Jerković Jadranka Guštin Sanja Šolić Vlatko Golac

60.000,00 41.000,00 72.000,00 42.000,00 47.440,00 93.528,00

Radmila Funtek

62.000,00

Ljiljana Tršanj

37.000,00

Dječji asistent

Lidija Bonačić Krešić

37.160,00

25 26 27 28 29 30 31 32

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

V.

59 60 61 62

Izvaninstitucionalni oblik skrbi ibriga članova

Miljenko Mišljenjović

93.600,00

Kod kuće je najljepše

Ljiljana Obradović

23.670,00

Osmijehom kroz život

Sanja Flajs Vidaković

Za kvalitetnije i zdravije sutra Klub "Zvono" – organizirani oblik skrbi za osobe s mentalnom retardacijom

Branka Pažur

41.137,00

Marijana Jukić

105.948,00

Želim svoju obitelj

Zdenka papac

77.000,00

Klub "TIM"

Helena Kuzimski Vukičević

100.000,00

Klub "Sunce"

Biserka Kutnjak

85.000,00

Osnaživanje osoba s mišićnom distrofijom

80.000,00

Logopedsko-defektološki tretmani djece sa Down sindromom Udruga za poticanje zdravog razvoja djece i mladih Osnaživanje djece s invaliditetom i njihovih obitelji Društvo multiple skleroze Varaždinske županije Edukacijom do većih mogućnosti Rani razvojni integracijski programi za djecu sa sindromom Udruga za sindrom Down Međimurske županije Down Udruga za pomoć osobama s mentalnom Radna okupacija za mlade s teškoćama u razvoju retardacijom Križevci Udruga za terapijsko jahanje "Pegaz" Rijeka Mali jahači Udruga za terapijsko i rekreacijsko jahanje Smanjivanje srama i straha unutar obitelji djece s "Grabarije-Knin" posebnim potrebama Udruga osoba s invaliditetom Trilj Djeca – naša radost Udruga roditelja za djecu najteže tjelesne invalide i Informacijsko-edukativni-didaktički program "Zajedno djecu sa posebnim potrebama – Anđeli prema boljem" Centar za zdravo odrastanje – IDEM i ja Zajednica koja brine OZANA – Udruga sa socijalno-humanitarnim I mi smo čuvari baštine-08 ciljevima Centar za inkluziju i podršku u zajednici i mi, poput drugih Udruga za pomoć osobama s mentalnom Društveno uključivanje djece i mladih s MR retardacijom Šibensko-kninske županije Informiranje, dokumentiranje i promicanje prava osoba s Udruga invalida rada Požega invaliditetom kroz razvoj civilnog društva Udruga za sindrom Down – Rijeka 21

118.900,00

109.680,00 102.007,00

Edeta Kalanj

105.000,00

Željka Vučinić Irena Vrdoljak

102.900,00 35.700,00

Arabela Novak Đuro

100.000,00

Tamara Premuž Mirjana Stojanović

57.400,00 100.000,00

Vedrana Požar

68.460,00

Petar Rančićč

110.000,00

Dijana Ančić

127.880,00

Bojana Genog

58.944,00

Mira Kliček

58.500,00

Ivan Raspar

89.688,00

Sonja Ninić Ševo

68.796,00

Mijo Bajletarić

56.000,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

71 72 73

MOGU – terapijsko, rekreativno i športsko jahanje za osobe s posebnim potrebama Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Šibensko-kninske županije Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Krapina Društvo multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije Društvo multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije Udruga gluhih i nagluhih Zagrebačke županije – Samobor Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đurđevac Hrvatski savez udruga za osobe s mentalnom retardacijom Hrvatski savez slijepih Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije Udruga osoba s invaliditetom Imotski

74

Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize

63 64 65 66 67 68 69 70

79 80 81

Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara – HUPT Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH Udruga roditelja djece s posebnim potrebama – Put u život Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije – Pula Udruga invalida Koprivničko-križevačke županije Udruga slijepih Zagreb Udruga za inkluziju "Lastavice" Split

82

Hrvatski savez udruga invalida rada

83

Društvo multiple skleroze Požega

84

Društvo multiple skleroze Požega

85

Udruga osoba s invaliditetom Imotski Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Osijek Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Međimurske županije Hrvatska zajednica za Down sindrom Udruga "Sunce" Ludbreg za osobe s mentalnom retardacijom

75 76 77 78

86 87 88 89 90

Savez društava multiple skleroze Hrvatske

91

Udruga za samozastupanje

92

Savez udruga osoba s invaliditetom Istarske županije

93

Savez civilnih invalida rata Hrvatske

94 95 96 97

Osnaživanje osoba s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici kroz program terapisjkog jahanja

Morana Koprivnjak

121.000,00

Stručnom podrškom do veće samostalnosti

Alenka Miškić

113.700,00

Znanjem i vještinom do pune integracije

Darinka Pinjuh

95.990,00

Zajedno možemo sve – grupe za osnaživanje od MS-a

Aleksandra Kveštak

93.423,00

Razvoj osjećaja osobne vrijednosti i socijalnih vještina

Nada Smrekar

42.000,00

Afirmacija gluhih osoba u čujućoj zajednici kroz edukaciju znakovnog jezika za čujuće osobe

Jadranka Krstić

16.968,00

Korak po korak do samostalnosti

Ana Ščapec

99.850,00

Ljerka Begić

70.000,00

Centar za informativno-savjetovališno-edukacijske aktivnosti Glas za jednake mogućnosti Svi smo različiti, a opet smo slični Promicanje prava osoba s posebnim potrebama Preduvjeti osnaživanja osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici Neovisnost u aktivnostima svakodnevnog življenja osoba s paraplegijom i tetraplegijom Poticaj zapošljavanju i samozapošljavanju osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici

Karmen Nenadić Vesna Babić JosipBilić Pavlinović Miroslav Pospiš Mandica Knežević

109.080,00 40.440,00 133.580,00 60.000,00 105.000,00

Marica Mirić

70.000,00

Škola svakodnevnih aktivnosti

Lidija Bobnačić Krešić

34.000,00

Zajedno u našoj zajednici

Ozren Catela

65.940,00

Novim snagama u život Aktivnim znanjem za aktivno sudjelovanje Samozastupanje Osnaživanje i unapređenje položaja udruga invalida rada i njezinih članova za život i djelovanje u lokalnoj zajednici Projekt informatičkog osposobljavanja osoba oboljelih od multiple skelroze za ravnopravno sudjelovanje u društvenoj zajednici "Imam pravo" Projekt prevencije institucionalizacije osoba oboljelih od multiple skelroze "Pokretom do zdravlja" Radionice i igraonice

Slavko Kuzmić Jadranka Hudek Tomek Sonja Berecka

Mogu i ja Sudjelovanje u životu lokalne zajednice osnažen je i naš život Informiranje i osnaživanje obitelji Jednakim pristupom lokalnoj zajednici Pravo na rad – osiguranje životne egzistencije osoba s invaliditetom Učim i odlučujem – edukacija o samoodređenju osoba s većim intelektualnim teškoćama Daj mi priliku

Razvoj mreže servisnih usluga civilnim invalidima rata "Ostani i opstani" Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske Osnaživanje, poticanje vještina i zanja osoba s MS-om – županije uključivanje u život lokalne zajednice Udruga – Sunce za osobe s mentalnom Osnaživanje osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici, te retardacijom, Varaždin njihovo aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice Zapošljavanje uz podršku u Šibeniku, Kninu i na otoku Udruga za promicanje inkluzije, Podružnica Šibenik Murteru Savez društava distrofičara Hrvatske Osnaživanje članova u lokalnim udrugama SDDH-a

120.000,00 120.000,00 52.500,00

Josip Petrač

82.250,00

Marijana Šijan

33.924,00

Marijana Šijan

33.996,00

Josip Bilić Pavlinović

90.000,00

Marijan Škutor

98.539,00

Jardanka Hranilović

100.000,00

Dinka Vuković

100.000,00

Ruža Zlatar

120.000,00

Danica Eškić

64.000,00

Damjan Janjušević

273

109.200,00

Ljiljana Zatković-Bašić

11.200,00

Ljiljana Knežević

90.000,00

Đurina Begić

105.800,00

Šemsa Mustačević

100.000,00

Marija Alfirev

88.300,00

Marica Mirić

72.000,00

V.


274

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

98

Hrvatski savez udruga invalida rada

100

Udruga – Sunce za osobe s mentalnom retardacijom, Varaždin Udruga OSI – Osoba s invaliditetom Kutina

101

Udruga za promicanje istih mogućnosti (UPIM)

99

102 103 104

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Međimurske županije Udruga za promicanje inkluzije – podružnica Zagreb Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske – SOIH

Socijalna integracija i osnaživanje = znanjem o pravima invalida rada i osoba s invaliditetom Poticanje razvoja izvaninstitucionalnih oblika skrbi, organiziranih oblika skrbi, te prevencije institucionalizacije Kako i zašto zaposliti osobu s invaliditetom 10 koraka za individualnu podršku pri zapošljavanju – pružanje potpore neuaposlenim osobama s invaliditetom Podrška za život u obitelji i lokalnoj zajednici Osnaživanje žena s intelektualnim teškoćama metodom psihosocijalne edukacije Osnaživanje žena s invaliditetom za veću ulogu u lokalnoj zajednici

Leko Sokolaj

75.000,00

Šemsa Mustačević

90.000,00

Jozefina Kranjčec

90.000,00

Selma Stančin Vlašić

89.305,00

Valent Purgar

100.000,00

Monika Lemajić

52.975,00

Zorislav Bobuš

98.800,00

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Poziv za prijavu programa iz područja socijalne skrbi za financijsku potporu udrugama osoba s invaliditetom iz dijela prihoda od igara na sreću za 2007. godinu (2. godina provedbe dvogodišnjeg programa) 1 2 3 4 5

Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije Pula Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije – Pula Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Vukovar Udruga roditelja djece sa smetnjama u razvoju " Sunce" Makarska Savez civilnih invalida rata

I ja mogu

Vesna Radolović

105.000,00

Za život u prirodnom okruženju

Ozren Catela

150.000,00

Golubica- Klub za poludnevni boravak osoba s mentalnom Ivica Azenić retardacijom Škola života

Olivija Prodan Ravlić

Znanjem i vještinama protiv socijalne isključenosti civilnih invalida rata

Ljiljana Knežević

160.000,00 70.500,00 157.200,00

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Poziv za prijavu programa iz područja socijalne skrbi za financijsku potporu udrugama osoba s invaliditetom iz dijela prihoda od igara na sreću za 2006. godinu (3. godina provedbe trogodišnjeg programa) Udruga slijepih Karlovačke županije

2

Udruga distrofičara, invalida cerebralne i dječje Informiranošću i znanjem do izjednačenih mogućnosti paralize i ostalih tjelesnih invalida Slavonskog Broda

3

Udruga invalida Križevci

Javnost i osobe s invaliditetom

4

Hrvatski savez slijepih

5

Udruga osoba s invaliditetom – Agape, Omiš

Grupe za podršku osobama s oštećenjem vida Osnažiti mogućnosti osoba s invaliditetom na dobrobit Vera Dunja Marušić obitelji i zajednice Osnaživanje osoba oboljelih od multiple skleroze za život u Milijana Verić lokalnoj zajednici

6 7 8 9 10 11 12 13

V.

Program senzibilizacije javnosti o potrebama slijepih osoba Anita Milčić Karlovačke županije

1

14 15 16 17 18 19

Društvo multiple skleroze Bjelovarsko-bilogorske županije Savez organizacija invalida Osječko-Baranjske Program kreativnog pisanja za osobe s invaliditetom županije, SOI Društvo slijepih i slabovidnih Ličko-senjske županije Vaše svjetlo – Naša tama Gospić Osnaživanje osoba s invaliditetom za život u lokalnoj Udruga osoba oštećena sluha Županja zajednici, te njihovo aktivno sudjelovanje u životu lokalne zajednice Potpora članovima Društva distrofičara Zagreb u cilju Društvo distrofičara Zagreb ostvarivanja neovisnog življenja Udruga osoba s invaliditetom dječje i cerebralne MOBILNOST – preduvjet kvalitetnijeg svakodnevnog života paralize, distrofičara i osoba s tjelesnim osoba s invaliditetom invaliditetom grada Karlovca i Karlovačke županije Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije Ne tako, nego ovako Udruga gluhih i nagluhih Dubrovačko-neretvanske Mi te čujemo i razumijemo – nisi sam županije Osposobljavanje za neovisan život – resocijalizacija i Zagrebačko društvo miasteničara (ZDM) rehabilitacija osoba s miastenijom gravis Hrvatski savez gluhih i nagluhih Osnaživanje do afirmacije u zajednici Centar za zdravo odrastanje – IDEM i ja Otvorena vrata Udruga za pomoć osobama s mentalnom Vaninstitucijsko zbrinjavanje djece i mladih s mentalnom retardacijom Šibensko-kninske županije retardacijom Udruga osoba s invaliditetom Split (UOSIS) Split u ozračju osoba s invaliditetom Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske Kroz aktivnosti do podizanja kvalitete zdravlja i kvalitete županije življenja oboljelih od MS-a

Gordana Mišković Ksenija Katarina Šimunec Karmen Nenadić

Željko Gašparović

109.500,00 103.000,00 132.800,00 100.000,00 104.400,00 62.700,00 150.000,00

Jure Ladišić

93.300,00

Magdalena Umbehendt

81.200,00

Marica Mirić

190.000,00

Marica Poljančić

145.000,00

Vesna Babić

138.640,00

Stanka Grbić

45.700,00

Josipa Gazibara

150.000,00

Andrija Halec Ljiljana Živković

150.000,00 198.200,00

Sonja Ninić Ševo

185.400,00

Marina Ivandić

170.000,00

Željko Pudić

75.300,00


V. Pregled dodijeljenih financijskih potpora za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2008.

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Zagreb

Izvaninstitucionalni oblici skrbi za osobe s cerebralnom paralizom Osnaživanje oboljelih u Društvu multiple skleroze Društvo multiple skleroze Varaždinske županije Varaždinske županije Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Plamena ptica – Dnevni centar za osobe s mentalnom Osijek retardacijom Putokazi – senzibilizacija javnosti o potrebama slijepih i Hrvatska udruga prijatelja bijelog štapa – Homer slabovidnih osoba Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju – Boravak i rehabilitacija djece s poteškoćama u razvoju Moje dijete, Solin Hrvatski savez udruga za osobe s mentalnom Znanjima i vještinama do veće samostalnosti retardacijom Udruga gluhih i nagluhih Primorsko-goranske Stručna služba tumača i formiranje savjetovališta za županije kvalitetniji život gluhih i nagluhih osoba "Za život dostojan čovjeka" – integracijom djece i mladih s Udruga OSI – Osoba s invaliditetom Kutina invaliditetom i/ili teškoćama u razvoju Psiho-socijalna pomoć i podrška oboljelima od MS-a Društvo multiple skleroze Međimurske županije Međimurske županije Zajednica gluhih kao jednakovrijedna društvena manjina s Savez gluhih i nagluhih Grada Zagreba osvrtom na specifičnu komunikaciju Udruga osoba s invaliditetom Imotski Dnevna zajednica Studenci Udruga za pomoć osobama s mentalnom Poludnevni boravaka u klubu "Regoč" retardacijom Slavonski Brod, klub "Regoč" Udruga za inkluziju "Lastavice" Split Zapošljavanje uz podršku – ZUP Udruga invalida Daruvar Informacijom do znanja Udruga invalidne djece Valpovštine – Zvono Naše Zvono, naš dom, naše mjesto pod suncem Društvo distrofičara Istre Integracija distrofičara Istre Udruga tjelesnih invalida Bjelovar Znanjem protiv prepreka Udruga gluhih i nagluhih osoba grada Siska I mi smo dio lokalne zajednice Udruga za pomoć osobama s mentalnom Županija jednakih mogućnosti – stanovanje uz podršku za retardacijom Međimurske županije osobe s intelektualnim teškoćama Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske Program senzibiliziranja javnosti za ostvarivanje socijalnog – SOIH modela invalidnosti Služba podrške Dodir – uvažavanje razlika, prava na izbor i Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba DODIR neovisnosti osoba s gluhoćom/gluhosljepoćom Hrvatska udruga osoba s invaliditetom – EDUKA Iskoristimo tehnologiju – približimo literaturu Društvo multiple skleroze županije DubrovačkoBriga i skrb o oboljelima od MS-a neretvanske SOS MS komunikacija, baza podataka i umrežavanje Savez društava multiple skleroze Hrvatske udruga članica SDMSH Udruga studenata s tjelesnim invaliditetom "Korak" Organizacija prijevoza na fakultete Škola za voditelje udruga invalida "Znanjem do bolje Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida kvalitete života osoba s invaliditetom" Udruga za pomoć osbama s mentalnom Poludnevni boravak za osobe s mentalnom retardacijom retardacijom Rijeka – Klub Srce Rana intervencija i poticanje senzomotornih i Udruga za sindrom Down komunikacijskih sposobnosti i čitalačkih vještina u djece sa sy. Down Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i Mobilnost kao preduvjet socijalnom uključivanju slijepih mobilitet osoba u zajednicu Osnaživanje osoba s invaliditetom kroz kreativno Udruga za unapređenje kvalitete života "Victoria" provođenje slobodnog vremena Udruga gluhih i nagluhih Međimurske županije Komunikacijom do ravnopravnosti Udruga tjelesnih invalida Kaštela Kreativno izražavanje mladih

Zvjezdana Delić

132.100,00

Irena Vrdoljak

83.600,00

Marijan Škutor

174.000,00

Mirko Bogosavac

150.000,00

Vanja Lončar

150.000,00

Ljerka Begić

160.000,00

Damir Herega

200.000,00

Jozefina Kranjčec

178.000,00

Marija Mihalić

109.000,00

Mirjana juriša

161.500,00

Josip Bilić Pavlinović

200.000,00

Mirjana Jakovčev

150.000,00

Daniela Jelić Ivan Belaj Mira Anić Davor Komar Tomislav Novosel Grozdana Zovko

85.000,00 115.585,00 170.000,00 138.025,00 110.000,00 100.000,00

Jadranka Hranilović

190.000,00

Zorislav Bobuš

170.000,00

Sanja Tarczay

150.000,00

Ivo Rezo

196.000,00

Patricija Švaljek

115.140,00

Danica Eškić

159.000,00

Željko Kalinić

123.500,00

Maja Kurent

82.500,00

Jasna Kalčić Šušak

123.000,00

Draženka Blaži

190.000,00

Mira Katalenić

198.000,00

Biljana Milekić

200.000,00

Nikola Martić Biserka Trebec

20.000,00 104.880,00

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI Poziv za prijavu programa iz područja socijalne skrbi za financijsku potporu udrugama osoba s invaliditetom iz dijela prihoda od igara na sreću za 2006. godinu (3. godina provedbe trogodišnjeg programa – zapošljavanje) 1

Udruga slijepih Karlovačke županije

2

Hrvatski savez slijepih

3

Udruga osoba s invaliditetom – Agape, Omiš

Program senzibilizacije javnosti o potrebama slijepih osoba Anita Milčić Karlovačke županije – zapošljavanje Grupe za podršku osobama s oštećenjem vida – Karmen Nenadić zapošljavanje Osnažiti mogućnosti osoba s invaliditetom na dobrobit Vera Dunja Marušić obitelji i zajednice – zapošljavanje

275

76.800,00 102.000,00 55.200,00

V.


276

Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva u 2008. godini

4

Potpora članovima Društva distrofičara Zagreb u cilju ostvarivanja neovisnog življenja- zapošljavanje Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije Ne tako, nego ovako – zapošljavanje Osposobljavanje za neovisan život – resocijalizacija i Zagrebačko društvo miasteničara (ZDM) rehabilitacija osoba s miastenijom gravis – zapošljavanje Hrvatski savez gluhih i nagluhih Osnaživanje do afirmacije u zajednici – zapošljavanje Centar za zdravo odrastanje – IDEM i ja Otvorena vrata – zapošljavanje Društvo osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Izvaninstitucionalni oblici skrbi za osobe s cerebralnom Zagreb paralizom – zapošljavanje Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Plamena ptica – Dnevni centar za osobe s mentalnom Osijek retardacijom – zapošljavanje Putokazi – senzibilizacija javnosti o potrebama slijepih i Hrvatska udruga prijatelja bijelog štapa – Homer slabovidnih osoba- zapošljavanje Hrvatski savez udruga za osobe s mentalnom Znanjima i vještinama do veće samostalnosti – retardacijom zapošljavanje Udruga gluhih i nagluhih Primorsko-goranske Stručna služba tumača i formiranje savjetovališta za županije kvalitetniji život gluhih i nagluhih osoba- zapošljavanje "Za život dostojan čovjeka" – integracijom djece i mladih s Udruga OSI – Osoba s invaliditetom Kutina invaliditetom i/ili teškoćama u razvoju- zapošljavanje Zajednica gluhih kao jednakovrijedna društvena manjina s Savez gluhih i nagluhih Grada Zagreba osvrtom na specifičnu komunikaciju- zapošljavanje Udruga osoba s invaliditetom Imotski Dnevna zajednica Studenci- zapošljavanje Udruga za pomoć osobama s mentalnom Poludnevni boravaka u klubu "Regoč"-zapošljavanje retardacijom Slavonski Brod, klub "Regoč" Udruga za inkluziju "Lastavice" Split Zapošljavanje uz podršku – ZUP- zapošljavanje Društvo distrofičara Istre Integracija distrofičara Istre-zapošljavanje Udruga za pomoć osobama s mentalnom Županija jednakih mogućnosti – stanovanje uz podršku za retardacijom Međimurske županije osobe s intelektualnim teškoćama- zapošljavanje Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske Program senzibiliziranja javnosti za ostvarivanje socijalnog – SOIH modela invalidnosti-zapošljavanje SOS MS komunikacija, baza podataka i umrežavanje Savez društava multiple skleroze Hrvatske udruga članica SDMSH-zapošljavanje Udruga studenata s tjelesnim invaliditetom "Korak" Organizacija prijevoza na fakultete- zapošljavanje Udruga za pomoć osbama s mentalnom Poludnevni boravak za osobe s mentalnom retardacijom – retardacijom Rijeka Klub Srce- zapošljavanje Rana intervencija i poticanje senzomotornih i Udruga za sindrom Down komunikacijskih sposobnosti i čitalačkih vještina u djece sa sy. Down- zapošljavanje Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i Mobilnost kao preduvjet socijalnom uključivanju slijepih mobilitet osoba u zajednicu- zapošljavanje Osnaživanje osoba s invaliditetom kroz kreativno Udruga za unapređenje kvalitete života "Victoria" provođenje slobodnog vremena- zapošljavanje Društvo distrofičara Zagreb

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Marica Mirić

55.200,00

Vesna Babić

76.800,00

Josipa Gazibara

102.000,00

Andrija Halec Ljiljana Živković

102.000,00 102.000,00

Zvjezdana Delić

76.800,00

Marijan Škutor

102.000,00

Mirko Bogosavac

102.000,00

Ljerka Begić

102.000,00

Damir Herega

96.000,00

Jozefina Kranjčec

102.000,00

Mirjana juriša

102.000,00

Josip Bilić Pavlinović

102.000,00

Mirjana Jakovčev

72.000,00

Daniela Jelić Davor Komar

84.000,00 72.000,00

Jadranka Hranilović

51.600,00

Zorislav Bobuš

102.000,00

Danica Eškić

96.000,00

<