Page 95

vrsta i način dodjeljivanja potpore

Iznos u 2008. (kn)

Iznos u 2009. (kn)

trend (%)

a) financijske potpore za realizaciju javnih potreba RH na temelju zakona

242 .646 .410,83

210 .629 .960,28

 13,2

b) financijske potpore putem javnog poziva za iskaz interesa za suradnju

52 .312 .950,00

72 .471 .130,40

 38,5

c) financijske potpore putem javnog natječaja

71 .722 .884,30

51 .590 .541,29

 28,1

d) financijske potpore odlukom čelnika tijela JLPS-a

26 .263 .601,64

22 .927 .347,73

 12,7

e) financijske potpore odlukom predstavničkog ili izvršnog tijela

4 .708 .006,57

1 .006 .799,90

 78,6

f) nefinancijske potpore putem javnog natječaja ili javnog poziva

103 .000,00

0,00

 100,0

g) nefinancijske potpore odlukom čelnika tijela JLPS-a

128 .000,00

0,00

 100,0

397.884.853,34

358.625.779,60

 9,9

ukupno:

300.000.000,00 kn

II. prIkaz fInancIjskIh potpora Iz županIjskIh proračuna

tablica 102. Vrsta i način dodjeljivanja potpore u 2009 . u odnosu na 2008 . godinu

2008. 2009.

250.000.000,00 kn

200.000.000,00 kn

150.000.000,00 kn

100.000.000,00 kn

50.000.000,00 kn

0,00 kn

potpore na temelju zakona

iskaz interesa za suradnju

potpore putem javnog natjeèaja

potpore odlukom èelnika tijela JLPS-a

odlukom predstavnièkog ili izvršnog tijela

nefinancijske potpore putem javnog natjeèaja ili javnog poziva

nefinancijske potpore odlukom èelnika tijela JLPS-a

grafikon 10. Vrsta i način dodjeljivanja potpore u 2009 . u odnosu na 2008 . godinu

3. Pregled financijskih potpora dodijeljenih za programe i projekte organizacija civilnog društva iz županijskih proračuna u 2009. godini U 2009. godini za programe i projekte organizacija civilnog društva iz županijskih je proračuna ukupno dodijeljeno 358.625.779,60 kn. Najveći iznos, 250.682.079,34 kn, dodijelio je Grad Zagreb, s udjelom od gotovo 70% ukupnog iznosa, te redom: Primorsko-goranska županija (s udjelom od 4,4%), Zagrebačka županija (4,1%), Splitsko-dalmatinska županija (3,1%) te Osječko-baranjska županija (3% ukupno dodijeljenog iznosa). Ostali davatelji financijskih potpora dodijelili su u 2009. godini iz županijskih proračuna iznose čiji je udio manji od 2% ukupnog iznosa.

93

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh