Page 93

II. prIkaz fInancIjskIh potpora Iz županIjskIh proračuna

• O neodobravanju financijske potpore organizacije civilnog društva također se većinom obavještava pisanim putem, u 72,7% analiziranih slučajeva. Rjeđe se takva obavijest objavljuje na internetskim stranicama davatelja financijske potpore ili daje usmeno (13,6%). • Rezultati natječaja i javnih poziva za širu javnost objavljeni su u više od polovice slučajeva na internetskoj stranici davatelja financijske potpore, a za gotovo 35% natječaja takve su informacije objavljene i u sredstvima javnog priopćavanja. Informacije o provedenom natječaju ne objavljuju se javno u 22,7% slučajeva, a u 6,1% o rezultatima provedenog natječaja izdaju se posebne publikacije. • Ugovor o financiranju organizacija civilnog društva ne zaključuje se za projekte i programe financirane u više od polovice raspisanih natječaja. U 18,2% natječaja ugovor se zaključuje najkasnije 30 dana od zaključenja natječaja. U 13,6% natječaja ugovor se zaključuje u roku duljem od 60 dana od zaključenja natječaja, a kod 8 (12,1%) analiziranih natječaja ugovor se potpisuje u roku od 60 dana od zaključenja raspisanog natječaja. • Zaposlenici kojima je postupak financiranja u opisu posla, izravno su bili uključeni u provedbu 60 natječaja. Posredno uključenih zaposlenika bilo je u 51-om natječaju. U 21-om slučaju u postupke financiranja uključeni su vanjski suradnici za procjenu projekata ili programa, a u devet njih i vanjski suradnici za praćenje i vrednovanje provedbe projekata i programa. • Ukupni troškovi nastali provedbom natječaja/javnih poziva u 2009. godini na razini županija iznose 644.309,73 kn. Najveći iznos zabilježen je u Gradu Zagrebu – 45,4% ukupnog iznosa troškova, odnosno 292.961,02 kn. • Analizom vrste nastalih troškova utvrđeno je da je u većini slučajeva, 77,3%, riječ o troškovima objavljivanja natječaja, za što je izdvojeno ukupno 320.097,82 kn. U 21,2% slučajeva trošak čine naknade članovima stručnih tijela, koje su u 2009. godini iznosile 221.389,02 kn. • Navedeni iznos troškova u 72,7% slučajeva podmiruje se iz sredstava JLPS-a. • U 2009. godini dva su davatelja financijskih potpora zaprimila prigovore. Od ukupno 11 uloženih prigovora, 5 je riješeno pozitivno. Većina uloženih prigovora, njih 10, odnosila se na visinu dodijeljene financijske potpore. • U 15,2% natječaja za rješavanje prigovora zaduženo je nezavisno stručno tijelo koje je ocjenjivalo projekte, a u 12,1% slučajeva prigovore rješava čelnik JLPS-a. U četiri analizirana natječaja odluka o odobrenim potporama je konačna i prigovori se ne rješavaju. • Analizom odgovora na pitanja o praćenju provedbe i vrednovanju rezultata provedenih projekata utvrđeno je da su gotovo svi davatelji financijske potpore obvezali organizacije civilnog društva na dostavu nekog oblika završnog izvješća (periodična i završna financijska i programska izvješća, prilozi i proizvodi proistekli iz trajanja i provedbe projekta…). Praćenje rezultata većinom se odvija pregledom završnih godišnjih i financijskih izvješća, a više od polovice davatelja financijske potpore provedbu prati i terenskim posjetima financiranim organizacijama. Rezultati se većinom vrednuju pregledom svih završnih izvješća s obzirom na ugovorne obveze te analizom financijskih pokazatelja s obzirom na predviđena, dodijeljena i utrošena sredstva. Gotovo svi davatelji financijskih potpora rezultate provedenih projekata i programa koriste prigodom javnih događanja, komunikacije s javnošću ili prezentacije rada tijela državne uprave, odnosno uprave, odjela, ureda ili institucije, ali i pri planiranju novih natječaja za organizacije civilnog društva iz sredstava proračuna JLPS-a.

1. Pregled financijskih i nefinancijskih potpora programima i projektima organizacija civilnog društva u 2009. godini iz županijskih proračuna, prema izvorima sredstava U 2009. godini organizacijama civilnog društva ukupno je dodijeljeno 358.625.779,60 kn. Kao što pokazuje tablica 100., sva su ta sredstva dodijeljena iz proračuna županija. Drugim riječima, na županijskoj razini u 2009. organizacijama civilnog društva nisu se dodjeljivale nefinancijske potpore.

91

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh