Page 9

uvodne napomene

Uvodne napomene Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske svim je tijelima državne uprave, uredima Vlade Republike Hrvatske i drugim javnim institucijama davateljima financijskih potpora, te svim jedinicama lokalne i područne samouprave (općinama, gradovima i županijama) dostavio Završni godišnji upitnik o postupcima i rezultatima odobrenih financijskih i nefinancijskih potpora dodijeljenih programima i projektima organizacija civilnog društva u 2009. godini i obrazac Detaljno izvješće o dodijeljenim financijskim potporama projektima i programima organizacija civilnog društva u 2009. godini s ciljem prikupljanja podataka o financiranju organizacija civilnog društva iz javnih izvora u 2009. godini. Upitnik se sastojao od 29 pitanja čija je svrha, između ostalog, bila procjena stupnja usklađenosti postupaka i načela odobravanja financijskih i nefinancijskih potpora među pojedinim institucijama s Kodeksom pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga (NN 16/2007) te stvaranje podloge za prijedloge poboljšanja na tom području. Svrha obrasca Detaljno izvješće o dodijeljenim financijskim potporama projektima i programima organizacija civilnog društva u 2009. godini bila je pružiti detaljniji uvid u (su)financirane programe i projekte organizacija civilnog društva u 2009. godini, korisnike, aktivnosti i područja dodjele financijskih potpora. Oba dokumenta popunjavala su se na razini tijela državne uprave odnosno lokalne i područne samouprave, zbirno za sve financijske i nefinancijske potpore koje su pojedine ustrojstvene jedinice (uprave i/ili odjeli) dodijelile programima i projektima organizacija civilnog društva u 2009. godini. Prikupljeni su podaci za ukupno dvadeset i tri davatelja financijske potpore koji su imali ustrojen program za dodjeljivanje nekog oblika financijske ili nefinancijske potpore. S regionalne i lokalne razine prikupljeni su i detaljno obrađeni podaci za svih dvadeset županija i Grad Zagreb, za sve gradove – središta županija, potom zbirni financijski podaci za 124 grada (od ukupno 126 gradova u Republici Hrvatskoj), kao i zbirni financijski podaci za 390 općina (od njih ukupno 429). Samo jedan grad i 24 općine izvijestile su da u 2009. godini organizacijama civilnog društva nisu davale nikakav oblik potpore. Svi prikupljeni podaci su kodirani i skupno obrađeni odgovarajućim statističkim metodama. Za potrebe ovog izvješća korištena je deskriptivna analiza te prikazana distribucija frekvencija svih pitanja koje je bilo moguće kvantitativno obraditi. Izvješće se sastoji od četiri dijela. U prvom dijelu donosimo pregled financijskih i nefinancijskih potpora organizacijama civilnog društva od strane Vlade Republike Hrvatske i Vladinih ureda, tijela državne uprave i drugih javnih institucija davatelja financijskih potpora iz državnog proračuna te drugih javnih izvora na nacionalnoj razini, u kojem su analizirane financijske potpore programima i projektima organizacija civilnog društva prema općem i specifičnom području djelovanja, zatim trajanje, status, korisnici i tip aktivnosti financiranih projekata i programa organizacija civilnog društva te detalji raspisivanja, vrednovanja i praćenja natječaja raspisanih

7

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh