Page 64

Izvješće o fInancIjskIm potporama dodIjeljenIm za projekte I programe organIzacIja cIvIlnog društva u 2009. godInI

4.4. Procjena prijavljenih programa i projekata Procjenu prijavljenih projekata u većini analiziranih slučajeva obavlja nezavisno stručno tijelo čiji sastav i imenovanje u više od 60% slučajeva određuje čelnik tijela državne uprave. Nezavisno stručno tijelo raznolikog je sastava. U 81,5% analiziranih natječaja stručno tijelo čine predstavnici tijela državne uprave, a u 40% slučajeva tijelo se sastoji i od predstavnika znanstvenih i stručnih institucija; u 20% slučajeva prisutni su i nezavisni stručnjaci. Predstavnici organizacija civilnog društva i predstavnici lokalne i područne (regionalne) samouprave dio su nezavisnog stručnog tijela tek u 13,8% natječaja.

tablica 80. Procjena prijavljenih programa i projekata procjena prijavljenih programa i projekata

n

%

a) nezavisno stručno tijelo

64

95,5

b) Savjet za nacionalne manjine

1

1,5

c) regionalni odbor

1

1,5

d) upravno tijelo

1

1,5

67

100,0

sastav i imenovanje nezavisnog stručnog tijela određuje

n

%

a) čelnik tijela državne uprave

40

61,6

b) upravno tijelo

11

16,9

c) čelnik tijela na prijedlog osobe u tijelu državne uprave / instituciji zadužene za suradnju s organizacijama civilnog društva

8

12,3

d) Središnja agencija za financiranje i ugovaranje

3

4,6

e) čelnik tijela državne uprave na prijedlog nadležne uprave

2

3,1

f) prva radna skupina Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome

1

1,5

nezavisno stručno tijelo čine:

n

%

a) predstavnici tijela državne uprave

53

81,5

b) predstavnici znanstvenih i stručnih institucija

26

40,0

c) nezavisni stručnjaci

13

20,0

d) predstavnici organizacija civilnog društva

9

13,8

e) predstavnici lokalne samouprave

9

13,8

ukupno: N = broj natječaja

tablica 81. Određivanje sastava i imenovanje nezavisnog stručnog tijela

N = broj natječaja

tablica 82. Sastav nezavisnog stručnog tijela

N u tablici označava broj natječaja uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora .

Konačnu odluku o dodjeli financijskih potpora u gotovo 70% slučajeva donosi čelnik tijela državne uprave na prijedlog nezavisnog stručnog tijela koje je razmatralo projekte. U jedanaest slučajeva konačnu odluku o dodjeli financijskih potpora donijelo je upravno tijelo institucije, a u četiri slučaja čelnik tijela državne uprave ili dužnosnik koga on ovlasti, odnosno, nezavisno stručno tijelo koje je ocjenjivalo programe i projekte.

62

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh