Page 59

n

I. prIkaz fInancIjskIh potpora na nacIonalnoj razInI

vrste organizacija civilnog društva

%

pravne klinike pravnih fakulteta

1

4,8

savjetovališta za zaštitu potrošaća

1

4,8

privatne zaklade

1

4,8

umjetničke organizacije

1

4,8

javne ustanove

1

4,8

znanstveno-istraživačke institucije

1

4,8

N u tablici označava broj slučajeva, uz napomenu da je u tom pitanju bila otvorena mogućnost višestrukih odgovora

4.2. Propisi, javne politike, strateški ili programski dokumenti na temelju kojih su financijske potpore dodijeljene organizacijama civilnoga društva u 2009. godini U tablici 72. navedeni su propisi, javne politike, strateški ili programski dokumenti na temelju kojih su financijske potpore dodijeljene organizacijama civilnog društva u 2009. godini prema broju davatelja financijskih potpora.

tablica 72. Pregled propisa, javnih politika, strateških ili programskih dokumenata na temelju kojih se dodjeljuju financijske potpore zakon ili drugi propis, nacionalna strategija ili nacionalni program

n

Zakon o udrugama

10

Zakon o izvršavanju državnog proračuna

8

Zakon o sustavu državne uprave

6

Zakon o proračunu

6

Uredba o kriterijima za odabir korisnika i načinu raspodjele sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u 2009 . godini

6

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

4

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

4

Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe opojnih droga u RH

4

Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava

4

Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece

4

Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova 2006 . – 2010 .

4

Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga 2006 . – 2010 .

4

Nacionalni program za Rome i Akcijski plan Desetljeća za uključivanje Roma 2005 .-2015 .

3

Zakon o zaštiti prirode

3

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

3

Nacionalni program djelovanja za mlade

3

Nacionalna strategija zaštite okoliša

3

Nacionalna strategija za zaštitu od nasilja u obitelji

3

Nacionalni program suzbijanja HIV / AIDS infekcije 2005 . – 2010 .

3

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave

2

57

Profile for uzuvrh

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Izvješće o financiranju 2009. projekata i programa organizacija civilnoga društva iz javnih izvora  

Profile for uzuvrh